SPEKTRUM Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis"

Transkript

1 SPEKTRUM časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh zákona o Úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů Velká říjnová bitva o ceny elektřiny

2 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Je nezávislá organizace sdružující rozhodující část podnikatelů a zaměstnavatelů v ČR. Usilujeme o zlepšování podnikatelského prostředí v ČR a o zvyšování konkurenceschopnosti podniků v ČR při zachování principů etiky podnikání. Na národní i mezinárodní úrovni podporujeme a prosazujeme zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy je členem: BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) Partneři 1600 subjektů 120 členských firem 32 svazů a asociací: Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání České republiky Asociace leteckých výrobců ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace spotřební elektroniky Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Česká plynárenská unie Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice ICT UNIE, o.s. Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy České republiky Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců vápna České republiky ŠKODA HOLDING a.s. Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Spektrum je oficiálním informačním médiem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Přináší fakta a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v České republice. Vydavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) Adresa: Freyova 948/11, Praha 9 Redakční rada: B. Dlouhý, V. Drbalová, J. Hejduková, A. Chvojková, D. Kuchtová, P. Ježková, L. Nutilová, šéfredaktor: R. Hejná, zástupce šéfredaktora M. Mostýn Foto: J. Hanzálek (není li uvedeno jinak) Korektury: M. Trublová Inzerce: SP ČR tel: Grafická úprava a sazba: studio pixl e Tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Distribuce: Spektrum je distribuováno na adresy ředitelů členských podniků (např. ČEZ, a. s., RWE Transgas, a.s., ŠKODA AUTO a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Czech Coal a.s., OKD, a.s.; VÍTKOVICE, a.s.) a vybrané adresy. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s. p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne Vychází měsíčně Registrace: ISSN

3 Všeobecná porada o nápravě věcí lidských a náš přístup V sále kulturního domu v Milevsku proběhla říjnová Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR a její průběh i témata zrcadlila současný ekonomický stav v zemi. Proběhla v o něco stabilnější a predikovatelnější situaci, oproti době jarního shromáždění delegátů Svazu. Proběhla i v politicky relativně stabilizované situaci, kdy jsou karty rozdány a vláda se silným mandátem má za sebou 100 dnů své existence. O to naléhavější a důležitější je začít a po dlouhých měsících větší či menší politické paralýzy konečně konat. Od vlády to očekáváme. Ale nejen to. Naše požadavky a návrhy prosazujeme všemi možnými prostředky a na všech úrovních, nevyjímaje tripartitu. Svaz průmyslu a dopravy ČR jednak ve své Agendě priorit pro budoucnost ČR a nyní i v Programovém prohlášení pro rok 2011, schváleném Valnou hromadou, konsekventně upozorňuje na zásadní problémy ekonomiky a zároveň nabízí možné cesty řešení. Některá témata jsou však bohužel chronická. A to, že se v prohlášeních Svazu objevují opakovaně, podobně jako i návrhy řešení, svědčí o tom, že dosavadní vlády nebyly při zkvalitňování podmínek pro rozvoj hospodářství dostatečně aktivní a důsledné a tudíž ani úspěšné. Přitom akutnost léčení dlouhodobých nemocí je mnohem intenzivnější, než kdykoliv v posledních letech. Naznačila to i diskuse na poslední valné hromadě, která prokázala oprávněné obavy členů o vývoj konkurenceschopnosti naší ekonomiky. To, že v některých ohledech došlo k určitým dílčím zlepšením, ještě automaticky nezaručuje zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti oni totiž naši konkurenti nezahálejí. Aktuální ranou pro ni je v tomto ohledu vývoj cen elektřiny, za nímž je třeba vidět v pozadí systémové problémy. Z mého pohledu je nejnaléhavější řešit především situaci v našem školství, které, jak soudí i Klub manažerů roku, není konkurenční předností české ekonomiky. Tato naléhavost se neodvíjí ani tak od hloubky problému (natolik akutní situace zase není), ale především od velmi dlouhé reakční doby systému. Vždyť začneme li od mateřských školek, plný projev změn je generační záležitostí a projeví se za poměrně dlouhý čas. Nic to nemění na skutečnosti, že paralelně je nezbytné všestranně masivně podpořit střední technické školství a přijmout novou legislativní úpravu terciárního vzdělávání. Změny by měly vycházet ze základních principů tzv. Bílé knihy. Podnikatelská sféra také oprávněně žádá, aby mohla potřebné korekce ve vzdělávacím procesu sama napřímo finančně podporovat, například cestou daňových úlev. Je zřejmé, že dosavadní transfer peněz od podniků do škol, to znamená přes daně a státní správu, nereflektuje skutečné potřeby podniků. Dobře bylo vykročeno ve vytváření nástrojů Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Systém celoživotního vzdělávání je ovšem třeba dopracovat a realizovat a jako jeho pivotální komunikační či manažerskou platformu postavit Sektorové rady. Bez efektivní komunikační platformy mezi zainteresovanými stranami se neobejdeme v oblasti výzkumu a vývoje. Proto usilujeme o její vytvoření s cílem zabezpečit trvalý tok informací o potřebách podniků a reakcích či nabídkách výzkumné sféry na jejich řešení. V rámci aktivit Fóra průmyslu a vysokých škol nyní startujeme pilotní projekt, který by mohl přinést potřebné zkušenosti pro celonárodní řešení. Dobré by bylo si uvědomit, že jedním z kritérií pro oblast vědy a výzkumu financované z daní musí být vedle excelence, tj. kvality měřené mezinárodními standardy také relevance k potřebám společnosti a její ekonomiky. Je povzbudivé, že i přes často kritizované nedostatky podnikatelského prostředí celá řada našich firem prokazuje skutečně mezinárodní konkurenceschopnost. Nám však musí jít o to, aby tyto firmy mohly být spíše než jako výjimky označeny jako špičky pyramidy opírající svůj úspěch o kvalitní systémovou podporu. V tomto směru musíme ještě hodně učinit. Evropské i české politice, ale i nám všem chybí skutečně holistický přístup, a to jak věcně, tak i v časové ose. Oporu k takovému filosofickému přístupu můžeme nalézt už v Komenského Všeobecné poradě o nápravě věcí lidských. A takový přístup musíme hledat i v rámci Svazu. Při veškerém tlaku na operativní řešení problémů jednotlivých podniků či svazů, s často značně diferencovanými přístupy i v rámci Svazu průmyslu a dopravy ČR, musíme přistupovat nanejvýš systémově a opírat se o základní hodnoty a principy, o které podnikání opíráme a jejich respektování pro podnikání žádáme a potřebujeme. Pavel Kafka viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Úvodní slovo

4 Úvodní slovo Všeobecná porada o nápravě věcí lidských a náš přístup...03 Téma: Kraje Vám to řeknou Kulaté stoly v regionech...05 Vzdělávání Právě odstartoval výzkum o kvalitě absolventů VŠ...17 IQ Industry program jak zachránit odborné školství...17 Podpora exportu Český ekonomický kongres Turecko Seminář o rozvoji obchodních vztahů s Etiopií Jednání se srbskou delegací v rámci projektu Aid for Trade...19 Kulturní dimenze Jednání v cizině obestírají společenské tradice...20 EHSV Zahájení nového mandátu Zástupci SP ČR v Evropském hospodářském a sociálním výboru...31 Projektové aktivity Pomáháme spojit zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců Návrat z budoucnosti aneb postřehy ze studijního pobytu v Bavorsku...34 Nezůstáváme pozadu a investujeme do vlastního vzdělávání...36 Události, dokumenty, stanoviska, lobby Návrh zákona o Úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů...08 SP ČR projednával v meziresortním připomínkovém řízení návrh nového zákona o ovzduší Valná hromada Usnesení z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR...12 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok Upozornění Prezentace SP ČR Velká říjnová bitva o ceny elektřiny...22 Svaz připravuje Financování projektů v rozvojových zemích Ochrana osobních údajů...25 Evropský rozměr Rada ministrů práce a sociálních věcí (EPSCO) Tripartitní sociální summit Politický závazek je nezbytný...26 Osmé setkání Středoevropské iniciativy27 EU 2020 rozvíjí další tři ze svých sedmi stěžejních iniciativ...28 Rok 2012 Rokem aktivního stárnutí..29 Představujeme regionální zastoupení Regionální zastoupení pro Středočeský kraj...37 Vaše téma Štíhlá výroba používané metody a nástroje...38 Inzerce Topvision, FOK, Czech Coal, a. s. Obsah

5 Kulaté stoly v regionech Dusí nás byrokracie, trápí korupce, brzdí dopravní infrastruktura, omezuje nedostatek technických pracovníků Byrokracie. To je to, co tuzemští zaměstnavatelé považují za vůbec nejpalčivější problém současnosti. Tento názor potvrdila dotazníková šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR v deseti krajích České republiky a podtrhlo ho i pět jím iniciovaných regionálních kulatých stolů. Debaty u kulatých stolů proběhly od konce září do konce října, poslední šestá akce v Chomutově není zmíněna kvůli uzávěrce tohoto čísla. V souhrnu se pěti diskusních fór ve Slaném, Plzni, v Hradci Králové, Brně a v Olomouci zúčastnilo téměř 200 zástupců firem, kteří se dělili o své zkušenosti i ohledně výše zmíněného neblahého fenoménu byrokracie. Shodně se jednotlivými setkáními zaměstnavatelů, hejtmanů a jejich náměstků, zástupců vysokých a středních škol a představenstva a sekretariátu Svazu prolínala jako červená nit myšlenka, že přílišná byrokracie snižuje konkurenceschopnost našich firem, její nadmíra omezuje chod ekonomiky, jelikož je drahá a pomalá. I média, jejichž zástupci byli zváni na tiskové konference, zaznamenala sdělení, že úřední šiml a zbytečně složité předpisy zůstávají pro podnikání největší brzdou. Pokud porovnáme míru závažnosti byrokracie v jednotlivých krajích z pohledu zaměstnavatelů, na špici jsou kraje Vysočina a Jihomoravský kraj. Až na výjimky ve většině krajů se respondenti shodli na střední či velké váze problému byrokracie. Stát musí být vůči nám přátelský, poznamenal v této souvislosti Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR s tím, že byrokracie je i záležitostí krajů. Někteří podnikatelé v této souvislosti poukázali na šikanu ze strany daňových úřadů a na nadstandardní požadavky. Zmíněny byly příliš časté legislativní změny. Na ohromný nárůst počtu nových zákonů poukázal Otto Daněk, generální ředitel, ATAS elektromotory Náchod, podle něhož, jestliže dřív bylo přijímáno 320 až 350 zákonů ročně, nyní je to už 600 zákonů. Hovořilo se i o nepromyšlených rozhodnutích s fatálními následky pro byznys a účastníci debat upozorňovali na nedostatečné vyhodnocování dopadů rozhodnutí politiků na firemní sféru. Upozorňovali také na přílišné stohy papírů a razítek, třeba v případě tendrů. A na negativní aspekt bruselské byrokracie poukázal Jiří Hlavatý, generální ředitel podniku JUTA. K byrokracii přispívá i Evropská unie, poznamenal kriticky. Důležitost problému byrokracie z pohledu zaměstnavatelů ve vybraných krajích málo významný velmi významný významný Jihomoravský, Vysočina Plzeňský, Jihočeský Liberecký, Pardubický, Královéhradecký Středočeský Olomoucký, Zlínský ( v uvedených krajích probíhalo šetření společně) Korupce Mezi často zmiňovanými problémy, s nimiž se musejí potýkat firmy v krajích, se ocitl fenomén korupce. O tom, že záležitost je stále akutní nasvědčuje jak šetření Svazu, tak i v říjnu publikovaný žebříček mezinárodní organizace Transparency International, podle něhož je ČR na 53. místě ze 178 zemí světa. Oproti loňsku si v míře korupce ČR pohoršila o jednu příčku. Co se týká šetření v krajích, procentuální podíl respondentů, kteří fenoménu korupce přikládají velký význam, se pohybuje od více jak 40 % do více jak 80 %. Na vysokou míru korupce poukazuje Svaz již delší dobu a jeho návrhy byly zmíněny i při kulatých stolech v regionech. Zmiňována byla potřeba připravit novelu zákona o veřejných zakázkách a s nimi souvisejících předpisů. Měly být zavedeny elektronické aukce, které jsou již v praxi v některých případech využívány. Výrazně by se měl zvýšit přístup k informacím Kulatý stůl Olomoucký, Zlínský kraj J. Hanák, I. viceprezident SP ČR, prezident FTL FIRST TTRANSPORT LINES, a.s.; S. Mišák, hejtman, Zlínský kraj; A. Mačák, náměstek hejtmana pro dopravu, Olomoucký kraj Téma: Kraje Vám to řeknou Svaz průmyslu a dopravy ČR 05

6 na všech úrovních veřejné správy týkající se čerpání finančních zdrojů. Zajištěna by měla být transparentnost toků veřejných prostředků. Diskutující se shodli v tom, že bohužel zatím nedošlo k zásadnímu zlepšení a vlády nedosáhly hmatatelných úspěchů. Při diskusích byly zmiňovány zejména praktiky a neprůhlednost při veřejných zakázkách. V této souvislosti poukázal generální ředitel firmy Trexima na dobré zahraniční zkušenosti, včetně anonymity předkladatele nabídky při obálkové metodě. Uváděn byl i nedostatečně nastavený systém, který by zajistil vyšší osobní a právní odpovědnost politiků a dosažení větší průhlednosti jejich konání. Důležitost problému korupce z pohledu zaměstnavatelů ve vybraných krajích málo významný velmi významný významný Jihomoravský, Vysočina Středočeský Liberecký, Pardubický, Královéhradecký Plzeňský, Jihočeský Olomoucký, Zlínský ( v uvedených krajích probíhalo šetření společně) Technické vzdělání chybí lidé Časově nejdéle se účastníci debat vyjadřovali k tématu slabé kvality středoškolského a vysokoškolského vzdělání a nedostatku technicky vzdělaných lidí. Samotná dotazníková šetření potvrdila, že jde o problém sice chronický, leč stále palčivější. Problém se ve všech krajích pravidelně objevoval na 3. až 4. příčce důležitosti. Někteří zástupci odborných středních škola a učilišť i technických vysokých škol zmínili dramatický stav úbytku studentů, dosahující v některých případech až 30 %. Generální ředitel úspěšné firmy Agrostroj Pelhřimov Lubomír Stoklásek, jako i řada dalších vysokých manažerů, v této souvislosti vyjádřil obavy o budoucnost českého průmyslu. Řada účastníků kulatých stolů poukázala na skutečnost, že jak vládě a na ministerstva, tak i na hejtmanství, byly za poslední roky předány stohy návrhů, jak problematiku řešit. Efekt je však podle názoru podnikatelů mizivý. Mnohé návrhy se přitom objevovaly i při diskusích, a to od skutečné podpory středního a vysokého technického školství, včetně propagace technických oborů, přes uvedení do praxe motivačního systému pro studenty, včetně stipendií, až po daňové zvýhodnění podniků, které spolupracují s technickými školami. Pavel Jankovský, ředitel SOŠ a SOU Hradec Králové, shrnul často uváděný názor, že na vysokých školách bují metastázy nepotřebných oborů s tím, že je to zásah do genofondu technických oborů. A Jaroslav Hanák, 1. viceprezident SP ČR poznamenal ve vztahu na Olomoucký a Zlínský kraj: Zaměstnavatelé už léta žehrají na nevyhovující vzdělávací systém, který pro ně nevyrábí dostatek kvalifikovaných pracovníků. V regionu, který je z velké části průmyslový a strojírenský, je problém učňovské mládeže velmi vážný. Dnes máme zemi plnou bakalářů a magistrů s ekonomickým vzděláním. Co chtějí tito lidé dělat, když tato země bude i v další strategii na nejbližších patnáct let průmyslová? V diskusích se ovšem zmiňovaly i desítky pozitivních příkladů spolupráce podniků a technických škol. Generální ředitel ZPA Smart Energy Zdeněk Stuchlík, podobně jako i desítky dalších zástupců firem, zmínil spolupráci při otevření odborného studia elektro. Zakládání a podpora technických škol bylo však vyhodnocováno spíše jako nutný vedlejší produkt nedostatečně funkčního vzdělávacího systému. Význam nedostatku technicky vzdělaných lidí a úrovně jejich kvalifikace z pohledu zaměstnavatelů v jednotlivých krajích málo významný velmi významný významný Středočeský Olomoucký, Zlínský Jihomoravský, Vysočina Liberecký, Pardubický, Královéhradecký Plzeňský, Jihočeský ( v uvedených krajích probíhalo šetření společně) Kulatý stůl Jihočeský, Plzeňský kraj S. Kázecký, viceprezident SP ČR; J. Míl, prezident SP ČR, M. Mostýn, tiskový mluvčí, J. Zbořil, člen představenstva SP ČR, M. Lehký, regionální manažer SP ČR 06 Téma: Kraje Vám to řeknou

7 Kulatý stůl Jihomoravský kraj a Vysočina M. Kružíková, členka Rady kraje Vysočina pro oblast školství, V. Horák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje; J. Míl, prezident SP ČR; A. Vlk, moderátor Dopravní infrastruktura Veškerá setkání měly ještě jednoho významného jmenovatele a tím je stav dopravní infrastruktury. Nejpalčivěji její nedostatky pociťují podle výsledků šetření Středočeši po a poté firmy v Olomouckém a Zlínském kraji. Zdánlivě úsměvná poznámka jednoho podnikatele, že nejlepší cesty na Broumovsku jsou na česko polském pomezí, a to díky evropským penězům, je spíše trpkou skutečností. Dopravní situaci ve dvou výše uvedených krajích pranýřoval Jaroslav Hanák, 1. viceprezident SP ČR, který je současně prezidentem Svazu dopravy ČR například slovy o potřebě dostavby dálniční sítě. K situaci ve Středních Čechách poznamenal zase Jaroslav Míl při jedné diskusi: Pro zlepšení podnikatelského prostředí je velice potřebné, aby se dokončil obchvat Prahy. Dalším problém je to, že neexistují obchvaty historických měst. Silná kritika ze strany zaměstnavatelů zaznívala ohledně některých návrhů z úst ministra dopravy Bárty na zpoplatnění silnic 2. a 3. třídy. A to v době, kdy není se sociálními partnery při tripartitě projednána strategie financování dopravní infrastruktury na roky 2011 až Nejsou také jasně nastavená pravidla pro PPP projekty v oblasti dopravní infrastruktury. Důležitost problému dopravní infrastruktury z pohledu zaměstnavatelů ve vybraných krajích málo významný velmi významný významný Středočeský Jihomoravský, Vysočina Liberecký, Pardubický, Královéhradecký Olomoucký, Zlínský Plzeňský, Jihočeský ( v uvedených krajích probíhalo šetření společně) Hodnocení vlády Šetření se zaměřilo také na hodnocení dosavadní práce vlády. Celkově se dá říci, že z komentářů respondentů a také z některých debat v krajích vyplynulo, že současné složení vládní koalice, její silný 118 členný mandát v Poslanecké sněmovně a její reformní záměry, korespondují v mnohém se zájmy a požadavky firemní sféry. Nehledě na časté zmínky, že na hodnocení výsledků je příliš brzy, se však průběhu dotazníkového šetření od počátku září do konce října objevily některé patrné tendence. Jednou z nich je jistý kritičtější pohled. Zatímco zaměstnavatelé a podnikatelé vystavili vládě v první polovině září školní známku 2, koncem října se tato známka pohybovala v krajích od 3 + do 3. Navíc se začala projevovat větší diferenciace v hodnocení. Zpočátku se většina hodnocení respondentů soustředila na průměrnou trojku, kolem níž část účastníků šetření udělila dvojku či čtyřku. Koncem října bylo spektrum hodnocení širší a v některých krajích vláda obdržela jak známku 1, tak i známku nejhorší. V každém případě zaměstnavatelé vkládají do vlády velká očekávání a skutečné reformní kroky, důslednost při prosazování těchto reforem, včetně zeštíhlení státu a zefektivnění fungování veřejné správy. Požadují však, aby kabinet zasadil své kroky do rámce strategií (zvyšování konkurenceschopnosti, proexportní strategie atd.), v opačném případě hrozí podle jejich názorů nekoordinovanost postupu. A ještě jeden aspekt byl nezřídka zmiňován: Vláda musí vnímat zaměstnavatele jako partnery pro diskusi. To, že v případě krajů se to poměrně daří, naznačila účast několika hejtmanů či jejich náměstků při kulatých stolech. Veškeré informace o výsledcích dotazníkových šetření najdete na webové stránce Svazu průmyslu a dopravy ČR na titulní straně, nebo v rubrice Milan Mostýn tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Kulatý stůl kraj Liberecký, Pardubický, Královéhradecký V. Záleský, člen zastupitelstva Královéhradeckého kraje; V. Dlab, zastupitel Královéhradeckého kraje; J. Míl prezident SP ČR; L.Nutilová, poradce pro legislativní proces; J. Wiesner, člen představenstva SP ČR, předseda SČMVD Svaz průmyslu a dopravy ČR 07

8 Návrh zákona o Úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů

9 Svaz průmyslu a dopravy ČR se s nemalou pozorností seznámil s obsahem výše uvedeného návrhu zákona, který obdržel k připomínkám v rámci mezirezortního připomínkového řízení dne 27. září 2010 s termínem pro zaslání svých připomínek do 26. října O posouzení návrhu zákona požádal též některé členské firmy Svazu včetně dalších odborníků v dané oblasti s tím, že v požadovaném termínu sdělí MPSV své stanovisko. V těchto souvislostech však byl Svaz průmyslu a dopravy ČR velmi překvapen tím, že tentýž návrh zákona byl jako tisk Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 131 předložený skupinou poslanců, který vláda České republiky bez dalšího dne 13. října 2010 projednala a schválila bez připomínek. Tento postup považuje Svaz průmyslu a dopravy ČR za nesouladný s obsahem ustanovení 320 Zákoníku práce, který stanoví obecnou podmínku projednání s příslušnými organizacemi zaměstnavatelů a příslušnými odborovými organizacemi návrhů zákonů a návrhů dalších právních předpisů, které se týkají důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek. Předložený návrh zákona sice řeší zejména organizační uspořádání veřejných služeb zaměstnanosti, ale ve svých důsledcích však jde o návrh právní úpravy s významnými dopady na zaměstnavatele i zaměstnance a proto považuje Svaz průmyslu a dopravy ČR jako nezbytné, že by měly být připomínky sociálních partnerů vycházející z praktických poznatků projednány a zohledněny. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto důrazně požaduje vysvětlení tohoto předmětného bezprecedentního postupu, kdy došlo k porušení výše uvedeného ustanovení Zákoníku práce a sociálním partnerům nebylo ani korektně sděleno, že pro tentýž návrh zákona byl zvolen jiný způsob legislativního projednávání. Tím mimo jiné došlo i k maření výsledků lidské práce, která byla z úrovně sociálních partnerů věnována posuzování návrhu zákona zaslaného do připomínkového řízení. S přihlédnutím k uvedenému postupu je zjevné, že stanovisko a připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR nemohou být již při přípravě navrhované právní úpravy v následujícím legislativním procesu projednány a zohledněny. Přes výše uvedené zásadní výhrady ke zvolenému postupu při přípravě předmětného návrhu zákona, Svaz průmyslu a dopravy ČR dále uvádí některé připomínky obecného charakteru. Svaz průmyslu a dopravy ČR má vážné pochybnosti, zda předložený návrh nového uspořádání umožní eliminovat problémy současného uspořádání veřejných služeb zaměstnanosti (nepružné řízení, finanční náročnost systému, nejednotnost rozhodování, nejednotnost vnitřního uspořádání) a zároveň naplnit další stanovené cíle, jako je oddělení a posílení tvorby strategie, koncepce a legislativy od realizace politiky zaměstnanosti při zachování dostupnosti služeb a snížení nákladovosti systému. Z pohledu zaměstnavatelů Svaz průmyslu a dopravy ČR nepovažuje navrhované změny v současné době za nezbytné. Zaměstnavatelům vyhovuje současná relativní pružnost rozhodování úřadů práce, kdy mají navázány kontakty s jednotlivými úřady práce, kterým jejich samostatné postavení umožňuje rychle přijímat opatření k řešení jejich problémů včetně operativního využívání prostředků aktivní politiky zaměstnanosti. Navrhovaná právní úprava by znamenala pro zaměstnavatele potřebu osvojení si nových kompetencí jednotlivých organizačních složek Úřadu práce při řešení jejich záležitostí, spojené se změnou sídla jejich dosavadních kontaktních míst. Za hlavní riziko navrhovaných změn, považuje Svaz průmyslu a dopravy ČR to, že z důvodů postupného snížení ročních provozních nákladů o 25% v řádu 175 mil., by mohlo dojít ke snížení dostupnosti veřejných služeb zaměstnanosti, včetně zhoršení kvality poskytovaných služeb. Z Důvodové zprávy lze dovodit, že se počítá se snížením počtu zaměstnanců (s výjimkou zabezpečování kontrolní činnosti) a tedy se snížením počtu dislokovaných kontaktních pracovišť. Oblast realizace politiky zaměstnanosti může být tak v důsledku větší centralizace agendy doprovázené snížením počtu zaměstnanců, ještě více koncentrována na administrativní činnosti spojené s výplatou státních dávek. To by znamenalo oslabení poradenské a informační činnosti, spolupráce se zaměstnavateli v oblasti využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a ověřování nových opatření na podporu zaměstnanosti, řešení částečné nezaměstnanosti, hromadné propouštění, atd. Předložený návrh zákona dále obsahuje celou řadu nedořešených otázek, terminologických nepřesností, nejsou ujasněny vazby na jiné systémy, atd. V oblasti působnosti krajských úřadů dále návrh zákona obsahuje řadu nejasností a navozuje řadu otázek. Např. není zřejmé, jak se došlo k číslu 226 kontaktních pracovišť, kde budou zřizována (v obcích), zda dojde k převodu současných dislokovaných pracovišť u stávajících úřadů práce na kontaktní pracoviště, která se budou rušit, když podle Portálu MPSV je 77 úřadů práce a 175 dislokovaných pracovišť. Pochybnosti vzbuzuje i určení Úřad práce krajská pobočka v Příbrami. Proč nebyla respektována geografická a spádová příslušnost. Navržené kontaktní místo pro Středočeský kraj Příbram představuje značně nekoncepční řešení, neboť veškerá správa Středočeského kraje i ÚP pro Prahu západ i Prahu východ jsou v Praze. Jedná se o centrální uzel i z hlediska dopravy, Středočeský kraj má geograficky specifické postavení a umístění do Příbrami nemá žádné opodstatnění. Dále není zcela zřejmé, zda byly důsledně rozděleny činnosti mezi ministerstvo a Úřad práce generální ředitelství a krajské pobočky. (Např. 14 odst. 4 uvedené informace právnických a fyzických osob týkající se zprostředkování zaměstnání by neměly být zasílány ministerstvu). sekce zaměstnavatelská Události, dokumenty, stanoviska, lobby Svaz průmyslu a dopravy ČR 09

10 SP ČR projednával v meziresortním připomínkovém řízení návrh nového zákona o ovzduší V září 2009 předložilo MŽP ČR do meziresortního připomínkového řízení návrh nového zákona o ochraně ovzduší. Hlavní cíle návrhu nového zákona MŽP ČR vytyčilo následovně: zajištění kvality vnějšího ovzduší na úrovni, která nepředstavuje zdravotní rizika a rizika pro ekosystémy ve stanovených termínech; optimalizace realizace programových nástrojů, jako jsou Národní program snižování emisí ČR, programy ke zlepšení kvality ovzduší v zónách a aglomeracích a další; rozšíření aplikace emisních stropů na různých úrovních, za účelem dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší, zavedení individuálního přístupu ke zdrojům znečišťování ovzduší se zohledněním jejich významu a míry působení na kvalitu ovzduší; zpřísnění emisních limitů a technických požadavků na provoz zdrojů znečišťování ovzduší v návaznosti na kvalitu ovzduší; revize systému poplatků za znečišťování ovzduší; vymezení působnosti zákona pouze na oblast ochrany ovzduší, snížení administrativní zátěže a optimalizace legislativních povinností; Stávající zákon o ochraně ovzduší transponoval a implementoval více než 20 právních předpisů ES upravujících ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami. Větší část z nich je dosud platná a je uplatněna i v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší. Jedním z důvodů vydání nového zákona o ochraně ovzduší je nutná transpozice či předběžná implementace tří dalších směrnic ES, z nichž dvě jsou ve stádiu přípravy. Jedná se o směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EP a R) č. 2008/50/ ES, ze dne , o kvalitě vnějšího 10 Události, dokumenty, stanoviska, lobby

11 ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, návrh novely směrnice EP a R č. 2001/81/ ES, ze dne , o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší a návrh směrnice EP a R, o průmyslových. SP ČR k návrhu nového zákona o ovzduší zveřejnil v říjnu 2009 stanovisko, ve kterém návrh nového zákona odmítl jako celek z následujících zásadních důvodů: Návrh ekonomických nástrojů, zejména setrvalé zvyšování poplatků za emise v řádu mld. Kč, ignoruje ekonomickou realitu a navíc ignoruje související kroky EU v ochraně klimatu (EU ETS, nákup povolenek v aukcích), které povedou u stejných zdrojů od roku 2013 k finanční zátěži mld. ročně. Návrh dotací investic na ochranu ovzduší ze státního rozpočtu zcela ignoruje národní diskusi o nezbytnosti úsporných opatření (úsporné balíčky), ekonomickou realitu a transakční náklady navrhovaných opatření. Zavedení povinnosti nových žádostí o trvalý provoz stávajících zdrojů zásadním způsobem zpochybňuje stabilitu právního prostředí pro ekonomické subjekty, navíc ignoruje postupy integrované prevence, které po přijetí Směrnice o průmyslovém znečištění navíc mohou doznat významných změn. Ochrana ovzduší je pojímána úzce složkovým přístupem, nerespektuje požadavky integrované prevence znečišťování a není provázána s postupy ochrany klimatu, přestože se úzce dotýká stejné skupiny regulovaných subjektů. Návrh vede k významnému růstu zbytných povinností regulovaných subjektů (nové žádosti o povolení trvalého provozu, povinnost poskytovat data emisního monitoringu on line a další), které nejen že představují zhoršení podnikatelského prostředí, ale navíc jsou mimo reálné možnosti samotné státní správy a mohu vést v ochraně ovzduší k jejímu celkovému kolapsu. Změna strategie přístupu k malým zdrojům a zejména domácím topeništím s aplikací postupů, uplatňovaných pro velké zdroje je nezdůvodněná, neefektivní, neprovázaná s požadavky ochrany klimatu (konzervuje použití uhlí v domácích topeništích) a přestavuje bezprecedentní zvýšení byrokratické zátěže jak na straně domácností, tak státní správy a obcí. Navíc je ve věci nedotknutelnosti obydlí v kolizi s Listinou základních práv a svobod. Hodnocení dopadů právní regulace (RIA) je provedeno tendenčně jako obhajoba předloženého návrhu, nebylo projednáno s veřejností a hospodářskou sférou, nebyla provedena kvalifikovaná veřejná oponentura. Nebylo provedeno strategické hodnocení dopadů navrhované právní normy (SEA), přestože její dopady budou mít zásadní dopad na celý hospodářský život v ČR. V meziresortním připomínkovém řízení SP ČR dále uplatnil celkem 185 připomínek k 43 paragrafům návrhu zákona, zpracovaných na základě podkladů členských průmyslových podniků, svazů a asociací. Řada těchto připomínek byla zahrnuta též do připomínek MPO ČR. V průběhu probíhajícího meziresortního připomínkového řízení, které probíhalo v několika kolech od října 2009 do října 2010, MŽP ČR předběžně akceptovalo 99 připomínek SP ČR. MŽP kupříkladu upustilo od povinnosti žádostí o nové povolení provozu pro všechny zdroje, akceptovalo připomínky týkající se programu zlepšování kvality ovzduší, upustilo od požadavku na emisní limity jdoucí nad požadavky BAT/BREF, akceptovalo připomínky týkající se povinnosti on line přístupu ke kontinuálním měřením emisí pro správní úřady, připomínky k emisním stropům, provozním řádům a k požadavkům na biopaliva. Dalších 18 okruhů problémů bylo vytipováno k další odborné diskuzi, která byla dokončena na separátním jednání MŽP ČR a SP ČR dne 19. října Na tomto jednání MŽP akceptovalo dalších 16 připomínek SP ČR. MŽP ČR m.j. ustoupilo od návrhu mechanizmu dotací investic na ochranu ovzduší ze státního rozpočtu, požadavků na on line přístup k datům emisního monitoringu či změny přístupu k malým zdrojům. Rozporná stanoviska zůstala zejména v oblasti ekonomických nástrojů, zejména několikanásobného zvýšení poplatků a kompenzačních opatření. SPČR nadále nesouhlasí s tím, aby zejména spalovací procesy byly vícekrát zpoplatňovány (poplatky za znečištění, nákup povolenek na emise) a aby poplatky byly po roce 2015 několika násobně zvyšovány. Dodatečný návrh MŽP ČR, který při splnění určitých podmínek růst poplatků od roku 2016 zmírňuje, považuje SPČR nadále za nedostatečný. Ke sblížení stanovisek SP ČR a MŽP ČR tedy došlo celkem v případě 115 uplatněných připomínek, rozdílná stanoviska zůstala v případě 70 připomínek. Konečnou bilanci však bude možno provést až po publikaci výsledného návrhu zákona po uzavření meziresortního řízení se zapracováním připomínek všech resortů a účastněných stran. Publikace návrhu zákona po připomínkách se očekává v průběhu několika týdnů. Mohu ubezpečit členskou základnu, že všichni zúčastnění odborníci, kteří zastupují SP ČR, budou i v dalším projednávání velmi důsledně prosazovat změny, které jsou v zájmu členských firem. Vladimír Novotný odborný konzultant pro environmentální politiku Svaz průmyslu a dopravy ČR 11

12 Usnesení z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 21. října 2010 v Milevsku Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém řádném zasedání dne 21. října 2010 v Milevsku I. Schválila: Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2011 ve znění doplněné o návrhy schválené v diskusi. Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2011 s úpravami doporučenými Komorou daňových poradců. Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok Auditorskou a daňovou kancelář, s.r.o. k ověření účetní závěrky Svazu průmyslu a dopravy ČR ke dni Předfinancování projektů ze strukturálních fondů získaných na období ze zůstatku finančních prostředků za prodej objektu Mikulandská, formou zúčtovatelných záloh. Vyloučení následujících členů pro neplnění povinností dle Stanov Svazu: ČKD PRAHA DIZ, a.s., ECM Facility a.s., KPMG Česká republika, s.r.o. II. Vzala na vědomí: Zprávu dozorčí rady Svazu. III. Uložila: 1. Představenstvu a generálnímu řediteli Svazu zajistit úpravu programového prohlášení na základě diskuse. 2. Představenstvu a všem členům Svazu prosazovat Programové prohlášení Svazu pro rok Členům, kteří doposud neuzavřeli smlouvu o způsobu úhrady členského příspěvku v roce 2010, aby tak učinili nejpozději do Za správnost členové návrhové komise: Ing. Jaroslav Hanák, Ing. Boris Dlouhý, CSc., JUDr. Boris Kučera Upozornění Návrhy kandidátů do Orgánů Svazu, které budou voleny v dubnu 2011, je možné podávat do 1. prosince 2010 včetně. Pravidla platná pro návrh kandidátů do orgánů Svazu průmyslu a dopravy ČR naleznete na: hromady a snemy/pravidla platna pro navrh kandidatu do organu svazu prumyslu a dopravy cr 12 Valná hromada

13 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2011 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy pro rok 2011 vychází ze situace dané hospodářskou recesí a z dokumentu Strategické potřeby průmyslu v letech , schváleného valnou hromadou v říjnu 2007, a z dokumentu Agenda priorit pro budoucnost ČR, který byl připraven jako podklad pro jednání s novou vládou a byl schválen představenstvem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Reaguje na připravované kroky současné vlády, obsahuje opatření a cíle, formulované v konkrétnosti odpovídající časovému horizontu jednoho roku. Je podkladem pro dialog s vládou a zákonodárci o opatřeních, která odpovídají potřebám reálné ekonomiky a vytvářejí předpoklady pro zvýšení konkurenceschopnosti. Některá z nich jsou obdobná s požadavky z minulých let. To svědčí o tom, že dosavadní vlády nebyly ve své politice při zkvalitňování podmínek pro rozvoj hospodářství dostatečně aktivní a důsledné. Veřejné finance Zpracovat střednědobý program zajišťující udržitelnost veřejných financí, který bude respektovat tyto požadavky: Snížit deficit v jednotlivých letech tak, aby v roce 2012 byl pod úrovní 3% a v následujících letech v návaznosti na hospodářský cyklus usilovat o vyrovnané veřejné rozpočty. Tím vytvořit předpoklady pro přijetí společné měny EU v nejkratším možném termínu. Změnit strukturu státního rozpočtu tak, aby se posílila jeho role při realizaci aktivní prorůstové politiky. Jde zejména o posílení výdajů investičního charakteru, podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání, podporu exportu a podnikání a investice do dopravní infrastruktury. Opřít změny na výdajové straně státního rozpočtu o realizaci nezbytných reforem veřejné správy, zdravotnictví, sociální politiky, VaV, vzdělávání a systému důchodů. Zakotvit do zákonné podoby rozpočtovou zodpovědnost. Eliminovat daňové a odvodové úniky s cílem posílit příjmy a redukovat nekalé praktiky v podnikání. Provést audit výdajových položek státního rozpočtu z hlediska jejich hospodárnosti a účelnosti, včetně prověření objektivnosti cen veřejných zakázek. Veřejná správa Sjednotit řízení agend informačních a komunikačních technologií vlády pod jednoho gestora. Zpracovat a přijmout jednotnou strategii implementace digitální agendy. Vytvořit systém pro publikování údajů o rozhodování a činnosti orgánů veřejné a státní správy, integrovat všechny veřejně přístupné informace na veřejném portálu. Zavést princip editační povinnosti nejen na úseku daní, ale u všech orgánů státní správy rozhodujících o právech třetích osob. Vytvořit systém povinného sdílení údajů orgánů státní správy jedno zdrojové místo pro informaci. Analyzovat nedostatky systému datových schránek a uskutečnit změny zvyšující jeho funkci jako jednoho ze základních nástrojů komunikace mezi státem, občanem a firmou. Pokračovat v realizaci programu snižování administrativní zátěže podnikatelů jako nezbytné podmínky pro redukci počtu úředníků. Legislativa Pro zjednodušení a zpřehlednění legislativních norem a jejich provázanost provést inventarizaci a revizi stávajících norem a to i z hlediska jejich opodstatněnosti. Vytvořit podmínky pro uplatnění jednotné povinnosti dodržování legislativních pravidel, včetně zajištění dostatečné lhůty pro adaptaci podnikatelské sféry. Posílit klíčovou roli systému RIA při zvyšování kvality legislativních norem a vytvořit podmínky pro jeho využití i pro návrhy vzešlé z činnosti Parlamentu ČR. Zjednodušený systém RIA využívat jen pro implementaci předpisů EU. Uskutečnit kodifikaci nového občanského zákoníku definujícího společné pojmy všech zákonů i základní typy smluv. Zjednodušit strukturu obchodního zákoníku, který by se mohl soustředit jen na právo obchodních společností, i zákoníku práce, který by mohl upravovat jen některá specifika pracovněprávního vztahu Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

14 Vymahatelnost práva Zkrátit a racionalizovat soudní řízení zjednodušením procesních předpisů a omezením možnosti opakovaného odvolání. Zefektivnit výkon exekucí s tím, že náklady exekuce na mzdy nesmí být přenášeny na podniky. Boj s korupcí Připravit novelu zákona o veřejných zakázkách a souvisejících předpisů. Zajistit přístup k informacím na všech úrovních veřejné správy ohledně čerpání veřejných finančních zdrojů. Zajistit transparentnost toků veřejných prostředků. Daně Připravit nový zákon o dani z příjmů, který zohlední podporu národohospodářských priorit, kterými jsou výzkum a vývoj, vzdělávání a ekologie. Spojit výběr daní, cel a pojistného s cílem snížit počet úředníků, odstranit duplicity ve výkonech státní správy a zvýšit příjem do veřejných rozpočtů zamezením obcházení daňových povinností. Analyzovat současné podmínky pro využití investičních pobídek tak, aby bylo umožněno čerpání slev u podpořených projektů na rozšíření výroby při zohlednění obecného poklesu ziskovosti v ekonomice. Na základě vyhodnocení situace v dalším období připravit novelu zákona o investičních pobídkách, která zaručí, že ČR obstojí v mezinárodní soutěži o alokaci investic s vyšší přidanou hodnotou. Fondy EU Revidovat operační programy strukturálních fondů včetně realokace zdrojů z programů, které nejsou čerpány. Vytvořit podmínky k výraznému snížení počtu programů po roce Na základě analýzy zjednodušit a zlepšit podmínky pro čerpání prostředků EU. Připravit a projednat kohezní politiku. Trh práce Připravit komplexní novelu zákoníku práce zahrnující jak návrhy na větší flexibilitu pracovněprávních vztahů, tak reakci na nález Ústavního soudu i na poslední legislativu EU a navazujících zákonů. Vytvořit podmínky pro komplexní a systémové řešení podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením a ostatních znevýhodněných na volném i na chráněném trhu práce, včetně podpory obchodní. Vzdělávání Projednat a přijmout novou legislativní úpravu terciárního vzdělávání vycházející ze základních principů Bíle knihy. Vytvořením nástrojů Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací dopracovat základ systému celoživotního vzdělávání pro inovace rámcových vzdělávacích programů, školních vzdělávacích programů a programů dalšího profesního vzdělávání. Realizací Akčního plánu podpory odborného školství podpořit učňovské školství, změnit financování tak, aby byly podpořeny technické obory. Jaroslav Míl, prezident SP ČR Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje 14 Valná hromada

15 Využít zkušenosti podnikatelské sféry a prostřednictvím zapojení její reprezentace do Sektorových rad vytvořit podmínky pro zpracování novely zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání. Podporovat střední a vysoké technické školství daňovým zvýhodněním finančních podpor ze strany podniků, diferencovaným školným a stipendii. Výzkum, vývoj, inovace Vypracovat výhled státní finanční podpory, který zajistí nejpozději v roce 2020 výši této podpory v úrovni 1 % HDP a to bez započítání zdrojů z EU. Vypracovat a schválit novou politiku výzkumu a vývoje, která bude definovat prioritní obory VaV, omezí obecnou institucionální podporu a zavede výrazně vyšší podíl soutěže o státní prostředky v rámci oborů. Bude tak řešit i novou aktuální situaci, charakterizovanou globalizací, ekonomickou silou a tradicí České republiky a probíhající hospodářskou recesí. Vytvořit komunikační platformu s cílem zabezpečit trvalý tok informací o potřebách (výzvách) hospodářství a společnosti a reakcích výzkumné a inovační infrastruktury na jejich řešení. Rekonstruovat složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace tak, aby v ní nebyli zastoupeni statutáři institucionálních poskytovatelů výzkumu, vývoje a inovací. Životní prostředí Dokončit práce na auditu platné environmentální legislativy a přijmout kroky, které vyplývají z jeho závěru. Sladit Politiku ochrany klimatu se Státní energetickou koncepcí při respektování požadavků národní energetické bezpečnosti, spolehlivosti dodávek energie a ekonomicky odůvodněné cenové hladiny energií. Provést úpravy právních předpisů tak, aby účast veřejnosti v investiční výstavbě byla přiměřená a nevedla k obstrukcím, zejména jde o zákony EIA, zákon o ochraně přírody a stavební zákon. Připravit implementaci Směrnice o průmyslových emisích s celým komplexem aktualizace referenčních dokumentů a nových postupů povolovacího řízení na bázi právně závazných limitů emisí a spotřeb dosažitelných s využitím nejlepších dostupných technik. Při implementaci Směrnice o emisním obchodování musí být ochráněna energeticky náročná odvětví proti nekontrolovatelně rostoucím cenám energie včetně minimalizace dopadů nového formátu EU ETS (evropského systému emisního obchodování) s aukcemi a benchmarkingem pro přidělování povolenek zdarma. Doprava Přijmout dlouhodobou strategii financování dopravní infrastruktury státu obsahující závazné stanovení priorit a finančních limitů nejméně na dobu let. Rozhodnout o způsobu zdrojového krytí těchto limitů (dotace, úvěry, dluhopisy apod.). Nastavit administrativní struktury tak, aby přijetí úvěrů, příp. emitace dluhopisů, bylo maximálně efektivní, včetně případné transformace relevantních institucí. Rozhodnout o realizaci projektů PPP, a to zejména z hlediska celkového rozsahu. Podporovat kombinovanou dopravu spolu s výstavbou veřejných logistických center. Přijmout program podpory vodní dopravy jako ekologicky šetrného dopravního oboru. Pokračovat v programu obnovy vozového parku osobní veřejné dopravy. Vypracovat návrh nového moderního zákona o drahách. Energetika Schválit návrh Státní energetické koncepce a zajistit její návaznost a úpravu příslušné legislativy, která: nediskriminuje a ani nezvýhodňuje žádné energetické zdroje, předpokládá investice do nových jaderných zdrojů, předpokládá zpřístupnění a využití domácích primárních energetických zdrojů zejména zásob uhlí a uranu, splňuje závazky ČR vůči EU v oblasti energetických úspor, ochrany ovzduší a ochrany klimatu. Koncepčně upravit podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE) tak, aby: odpovídala reálným možnostem a neúměrně nezvyšovala náklady, průmyslu byl kompenzován prudký nárůst nákladů na podporu OZE v ceně elektřiny počínaje rokem Při projednávání nových právních norem EU (Směrnice o průmyslovém znečištění, prováděcí předpisy k systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů EU) uplatnit specifika české energetiky, zejména nadprůměrný podíl kogenerační výroby tepla v systému centrálního zásobování teplem a využívání domácích primárních energetických zdrojů, a prosadit úlevy z požadavků, které jsou pro českou energetiku nerealistické (některé emisní limity pro velké zdroje, absence podpory kogenerační výroby pro centrální zásobování teplem). Zastavit procesy vedoucí k posílení nástrojů ochrany životního prostředí nad rámec požadavků EU (např. novela zákona o ochraně ovzduší zvyšující poplatky za znečištění nebo zamýšlené další zvyšování spotřebních daní na paliva) Svaz průmyslu a dopravy ČR 15

16 Prosazování zájmů ČR v EU a ve světě V postojích české vlády v rámci EU jasně deklarovat národní zájmy. K jejich prosazování se spojovat se zeměmi, které mají podobné problémy a zájmy. Posilovat zastoupení ČR v odborném aparátu EU. Prosazovat společné principy a priority podnikatelské komunity v rámci aktivit na globální úrovni, v rámci činnosti v IOE/ILO a BIAC/OECD. Ovlivňovat proces tvorby implementace monitorování a vyhodnocování Národního programu reforem, zamezit stanovování nereálných národních cílů, které by mohly omezit konkurenceschopnost ekonomiky ČR. Aktivně ovlivnit proces revize rozpočtu EU a nových finančních perspektiv (1. pololetí 2011), včetně zemědělské politiky, a vytváření nové architektury kohezní politiky po roce EK by měla zaměřit svoji podporu zejména na faktory růstu a podpory konkurenceschopnosti v Evropě. Aktivně uplatňovat politiku ČR při formulování pravidel pro fungování společné měny a jejich dodržování. V rámci společné obchodní politiky prosazovat usnadňování mezinárodního obchodu odstraňováním netarifních překážek na třetích trzích a snazším přístupem k surovinám. Důsledně uplatňovat ochranné nástroje WTO proti nekalým praktikám a nekalé konkurenci, zejména porušování duševního vlastnictví. Dokončit jednání o nové ekonomické dohodě mezi EU a Ruskem a vytvořit jim podmínky pro odstranění bariér pro rozvoj českého exportu. Transatlantický obchodní dialog s cílem zpřístupnit trhy USA a odstraňovat zejména administrativní překážky bránící evropským vývozům při vývozu do USA. V případě společného zájmu evropských vývozců podporovat navazování dvoustranných vztahů a uzavírání dohod o volném obchodě. Podpora exportu Využívat pro koordinaci prosazování ekonomických zájmů v zahraničí jako klíčové instituce Českou radu pro obchod a investice. Provést transformaci systému řízení ekonomické diplomacie s cílem efektivního prosazování obchodně ekonomických zájmů v zahraničí, zahrnující sloučení a vyřešení kompetencí agentur zřízených MPO a MZV. Podporovat diverzifikaci vývozu na trhy mimo EU, posilovat ekonomickou diplomacii na mimoevropských trzích a tím snížit závislost vývozu na trhu EU. Při zpracování programu úsporných opatření MZV respektovat ekonomicko obchodní zájmy ČR, v návaznosti na země prioritního zájmu pro české exportéry. Využívat zahraniční rozvojovou spolupráci ČR jako nástroj podpory pronikání firem do rozvojových zemí. Vytvořit podmínky pro účast českých firem v projektech financovaných z Evropského rozvojového fondu. Podporovat a koordinovat podnikatelské mise, veletrhy a výstavy, podporující ekonomické zájmy ČR, na základě strategického obchodního zájmu českých firem. Schváleno valnou hromadou Svazu průmyslu a dopravy ČR v Milevsku dne Platební řád pro rok 2011 naleznete na Lukáš Vlašaný, generální ředitel ZVVZ MACHINERY, a.s. Petr Vobořil, ředitel útvaru interní audit, ČEZ, a.s. 16 Valná hromada

17 Právě odstartoval výzkum o kvalitě absolventů VŠ členské firmy Svazu se mohou zapojit Dne 25. října 2010 byl zahájen dlouho plánovaný výzkum zaměřený na názory a zkušenosti týkající se kvality absolventů vysokých škol a spolupráce s vysokými školami ve výzkumu a vývoji. Výzkum je prováděn v gesci MŠMT ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Probíhá v rámci projektu Reforma terciárního vzdělávání a jeho hlavním cílem bude přinést dosud chybějící informace o míře souladu mezi představami zaměstnavatelů o ideálním profilu absolventů vysokých škol na jedné straně a jejich skutečnými schopnostmi a dovednostmi na straně druhé. Výzkum by měl také ukázat, ve kterých stupních a oborech vysokoškolského vzdělání pociťují zaměstnavatelé největší nesoulad mezi poptávkou a nabídkou čerstvých absolventů ze strany vysokých škol. Tento výzkum navazuje a v mnohém rozvíjí a aktualizuje poznatky získané na konferencích Fóra průmyslu a vysokých škol, zejména na konferenci pořádané 11. října 2006 na téma Optimální profil absolventa vysoké technické školy i na letošní konferenci pod názvem Systém spolupráce podniků a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje, uspořádané 15. září během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Výzkum bude zaměřen převážně na vedoucí pracovníky v oblasti personální politiky, vyššího managementu podniků a institucí státní správy, kteří mají zkušenosti s čerstvými absolventy vysokých škol. Vlastní výzkum proběhne metodou online dotazování pomocí internetu. Výsledky budou zpracovány výhradně statistickými metodami a použity budou jako podklad pro další práce na reformě terciárního vzdělávání, zejména v oblasti diverzifikace systému terciárního vzdělávání a nastavení účinnějších mechanismů spolupráce mezi vysokými školami a zaměstnavateli. Je samozřejmé, že vysoká návratnost a péče věnovaná vyplnění dotazníku přispěje ke kvalitě výsledků a tím i využitelnosti pro diskusi nad cíli reformy terciárního vzdělávání v České republice. Může být podkladem pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání, který bude předložen k diskusi na jaře příštího roku. Závěry výzkumu budou k dispozici i zaměstnavatelům. Prosím a vyzývám všechny členy Svazu průmyslu a dopravy, aby výzkumu věnovali odpovídající pozornost, neboť jedním z hlavních cílů Svazu v oblasti vzdělávání je prosadit kvalitní reformu terciárního vzdělávání. Pavel Kafka viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR IQ Industry program jak zachránit odborné školství Zástupci průmyslu si stále intenzivněji uvědomují problém nedostatku technicky vzdělaných pracovníků. Situace, kdy kvalifikační struktura a počty budoucích absolventů středních škol neodpovídají potřebám trhu práce, byla již popsána v Akčním plánu podpory odborného školství, který vláda přijala v prosinci Ovšem aktivity jednotlivých institucí nebyly dosud koordinovány a v mnoha směrech se míjejí účinkem. Proto chce Svaz průmyslu a dopravy společně se Sdružením automobilového průmyslu, Asociací krajů a ministerstvy školství a práce a sociálních věcí prosadit společný program podpory odborného školství. Jeho první verze byla předložena a debatována delegáty 3. národní konference Podpora odborného školství ČR, která se konala 23. a 24. září 2010 v Průhonicích. Delegáti podpořili úsilí Sdružení automobilového průmyslu a SP ČR realizovat Program spolupráce a spoluzodpovědnosti za rozvoj odborného školství v ČR. Obrátili se také na vládu ČR, ministry MŠMT, MPSV, MPO a MF, Asociaci krajů, hejtmany a primátora hlavního města Prahy, aby tento program podpořili a na jeho realizaci se podíleli. Nyní je potřeba co největší podpora členů a svazů Svazu průmyslu a dopravy ČR, aby se program úspěšně oborově i teritoriálně rozšířil. Nezačíná se přitom na zelené louce, projekt lze zjednodušeně charakterizovat jako rozšíření úspěšného projektu IQ Auto. Díky němu bylo od roku 2004 realizováno 154 partnerských smluv mezi firmami, školami a úřady práce, 185 odborných seminářů pro více jak 2700 učitelů v 50 průmyslových firmách. Nynější projekt by byl však rozšířen na celý tuzemský průmysl. Všechny oborové svazy Svazu průmyslu a dopravy ČR, které se doposud k programu nepřihlásily, jsou vyzývány, aby tak učinily buď v sekretariátu Svazu či přímo u viceprezidenta SP ČR Pavla Kafky. Bližší informace o programu jsou k nalezení na webové adrese Svazu průmyslu a dopravy ČR v rubrice Pavel Kafka viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Vzdělávání Svaz průmyslu a dopravy ČR 17

18 Český ekonomický kongres Turecko 2010 Česká podnikatelská delegace složená z více než třiceti zástupců českých firem a jejich tureckých dealerů se představila 12. října na Českém ekonomickém kongresu Turecko 2010 v Ankaře. Kongres organizovaný Velvyslanectvím ČR v Ankaře a SP ČR v rámci projektu MZV na podporu ekonomické diplomacie za přítomnosti náměstka ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Duba přilákal více než osmdesát tureckých podnikatelů a zástupců významných úřadů a institucí. Během kongresu a po skončení jeho prezentační části proběhla celá řada dvoustranných jednání mezi českými a tureckými účastníky. Zájem o českou delegaci a informace o České republice byl skutečně velký, ale až s delším časovým odstupem bude možné říci, kolik se z nových kontaktů narodí skutečných dlouhodobých obchodních vztahů. zleva: pan Václav Hubinger, velvyslanec ČR, pan Tomáš Dub, náměstek ministra zahraničních věcí ČR, pan Niyazi Ilter, náměstek tajemníka ministra průmyslu a obchodu TR, pan Faik Yavuz, viceprezident TOBB, pan Halil Kulluk, místopředseda DEIK, pan Mustafa Eyyuboglu, Adularya Energy 6630 účastníci kongresu dvoustranná jednání českých a tureckých firem zdroj fota zastoupení Ankara Seminář o rozvoji obchodních vztahů s Etiopií V pátek 22. října se zasedací sál Svazu průmyslu a dopravy zaplnil zástupci firem, které se zajímají o rozvoj obchodních vztahů s Etiopií. Přijali pozvání SP ČR na setkání s pracovníky Velvyslanectví Etiopie v Berlíně, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a ředitelkou Center for African Women Economic Empowerment z Addis Abeby. Měli tak možnost se seznámit s historií i současnými politicko ekonomickými vztahy obou zemí, prioritními oblastmi ekonomické i rozvojové spolupráce i investičními pobídkami Etiopie pro zahraniční investory. Během přestávky a po skončení semináře využili účastníci semináře příležitosti osobních konzultací s etiopskými hosty i zástupci českých ministerstev. Blanka Jakubcová zástupce ředitelky sekce vnějších vztahů paní Nigest Haile, výkonná ředitelka Center for African Women Economic Empowerment zleva: pan Kassa Gebreyohannes, ministerský rada, pan Eshete Tilahun, obchodní rada, paní Dagmar Kuchtová, zástupkyně generálního ředitele SP ČR, pan Siraj Reshid, CDA a.i. Velvyslanectví Etiopie v Berlíně foto Jan Hanzálek 18 Podpora exportu

19 Jednání se srbskou delegací v rámci projektu Aid for Trade Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (VŠMVV) uspořádal jeden z důležitých bodů programu delegace srbského Ministerstva hospodářství a regionálního rozvoje, která v České republice absolvovala několik odborných setkání, seminářů a přednášek. Tato setkání byla součástí projektu připraveného MPO ČR pod názvem Podpora a pomoc při transferu zkušeností v oblasti obchodní spolupráce pro pracovníky administrativních orgánů v Srbsku. Setkání v sídle SP ČR proběhlo 7. října. Za srbskou stranu se ho zúčastnily Jelena Marjanović, náměstkyně ministra hospodářství pro dvoustrannou spolupráci, Bojana Todorović, náměstkyně ministra hospodářství pro multilaterální obchodní a ekonomickou spolupráci, Olivera Ćurčin-Anđelić, poradkyně podpory export agentury SIEPA, Nevena Subašić, poradkyně ministerstva hospodářství pro ekonomickou spolupráci s ČR a Vera Pavlović, poradkyně ministerstva hospodářství pro otázky EU. Setkání se také aktivně zúčastnil obchodní rada Srbské republiky v Praze Milija Marković. VŠMVV byla na setkání reprezentována rektorkou Juditou Štouračovou a prezidentem VŠMVV Aloisem Houdkem. Za Svaz průmyslu a dopravy vystoupila Vladimíra Drbalová, ředitelka sekce pro mezinárodní organizace a EU a Dagmar Kuchtová, zástupkyně generálního ředitele. Jejich prezentace byly zaměřeny na předání informací a zkušeností se vstupem a fungováním České republiky v EU z pohledu Svazu průmyslu a dopravy ČR. Druhou částí programu bylo diskusní fórum pro pozvané zástupce českých firem, kteří projevili zájem o srbský trh. Setkání se zúčastnilo deset představitelů společností z rozličných oborů průmyslu, ale i služeb. Srbsko bylo představeno především jako atraktivní destinace pro zahraniční investice. Velmi důležitou roli v této oblasti hraje Srbská agentura na podporu investic a exportu (SIEPA). Zároveň svou pomoc ústy pana Markoviće nabídl také obchodní úsek srbské ambasády v Praze. Systém investičních pobídek v Srbsku je poměrně štědrý a srbská vláda se snaží o zkvalitňování a zjednodušování podnikatelského prostředí, aby tak urychlila přísun zahraničních investic do země. Zmínit lze například značné zkrácení doby potřebné pro založení firmy, která by nyní měla činit jen 5 dní. Mezi hlavní pobídky patří zejména následující: Pokud hodnota investice přesáhne 200 mil a je vytvořeno přes 1000 nových pracovních míst, získá investor podporu od státu ve výši čtvrtiny své investice, případně při investici nad 50 mil a vzniku alespoň 50 nových míst uhradí stát pětinu celé investice. Investice běžného rozsahu do výroby nebo exportu služeb mohou být podpořeny subvencí ve výši na každé vytvořené pracovní místo. Olivera Ćurčin-Anđelić, poradkyně podpory exportu agentury SIEPA; Vera PavloviĆ, poradkyně srbského ministerstva hospodářství pro otázky EU; Judita Štouračová, rektorka Vysoké školy mezinrodních a veřejných vztahů Praha; foto Pavel Fára Obchodní společnosti jsou osvobozené od placení daní z příjmů právnických osob v následujících případech: prvních 10 let pro velké investory prvních 5 let, pokud investice směřuje do málo rozvinutého regionu prvních 5 let v případě investic podmíněných získáním koncese Výhodou je možnost odečítat od zisku ztráty zpětně za dobu 5 let. Další pobídky spočívají v možnosti snížení daně o 20 % částky investované do základních prostředků, až do výše celé poloviny částky, která má být na daňové povinnosti zaplacena. Ve vyjmenovaných oborech (zemědělství, rybolov, textilní a kožedělný průmysl, výroba základních kovů, kovovýroba, výroba strojů, výroba kancelářské techniky, výroba elektrických přístrojů, rádií, TV přístrojů a telekomunikačního vybavení, lékařských přístrojů, motorových vozidel, recyklace a video produkce) je možnost získat toto snížení daně až ve výši 80 %. Další výhody spočívají ve slevách na sociálním pojištění a mají za cíl podporu zaměstnanosti osob vyšších věkových kategorií, nebo dlouhodoběji nezaměstnaných. V Srbsku se také nachází 6 tzv. volných zón, dvě jsou v přípravě. Firmy působící v zóně jsou osvobozeny od DPH, mohou bezcelně dovážet vybavení, materiál a suroviny k výrobě zboží na export. Zboží, které je ze zóny dodáváno na srbský trh podléhá standardnímu celnímu sazebníku. Avšak, je-li alespoň z 50 % vyrobeno z domácích zdrojů, pohlíží se na něj jako na místní výrobek a není zatíženo žádným clem. Podrobné informace o zmíněných pobídkách a dalších možnostech lze získat od agentury SIEPA na jejích webových stránkách Další informace poskytnuté srbskou ambasádou budou publikovány na internetových stránkách Svazu průmyslu a dopravy ČR. Pavel Fára sekce vnějších vztahů Svaz průmyslu a dopravy ČR 19

20 Kulturní dimenze Jednání v cizině obestírají společenské tradice Naše ekonomika je ve světě sice třetí nejotevřenější a závislá na výkonnosti exportu, ovšem zkušenosti našich podnikatelů, zejména z menších a středních firem, tomuto stavu ne vždy napovídají. Je zcela zřejmé, že předpokladem k úspěchu je stále hlubší znalost takzvané kulturní dimenze. Samotným pojmem se zabývali a zabývají různí autoři. Tím není řečeno, že celý výzkumný proces je u konce. Naopak. Vzpomeňme však alespoň jednoho z nich. A sice Nizozemce Hofxtedta, který v roce 1991 přišel s pěti dimenzemi kultury, které jsou často citovány zejména v německé literatuře. Kultura tváře Cizinec působící v zahraničí obvykle naráží, pokud jde o komunikaci, na největší potíže v případě orientace na dlouhodobé cíle. Nejen proto, že málokdo ovládá tamní jazyky, ale životní poměry, zvyklosti, tradice, prostě celé životní prostředí je natolik odlišné od našeho, že se našinec musí hodně přizpůsobovat a zvykat si na odlišnosti. Například podnikatelé žijící dlouhodobě v Číně se nezřídka shodují s následujícím názorem: Čím déle žiji v Číně, tím intenzivnější mám pocit, že Číňané jsou jako my. Ovšem pak přijde okamžik, kdy zareagují způsobem, který ukáže, že tomu tak ani zdaleka není. Může nás zmátnout, že většina našich partnerů se obléká jako my, mohou se často pochlubit diplomy renomovaných západních univerzit a v osobním styku dodržuje normy, které nám vůbec nejsou cizí. Bývalý premiér Singapuru a nyní jeho doživotní prezident Lee Kuan Yew, sám etnický Číňan, o těchto svých krajanech svého času poznamenal: Jsou jako banány. Navrch žlutí, uvnitř bílí. Individualismus versus kolektivismus V individualistické společnosti platí, že důležité je jít v řešení problémů a životních situací vlastní cestou a když 20 Podpora exportu

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR PRO ROK 2011

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR PRO ROK 2011 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR PRO ROK 2011 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy pro rok 2011 vychází ze situace dané hospodářskou recesí a z dokumentu Strategické potřeby

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR obsahuje požadavky nejen pro rok 2012, ale i ty, jejichž plnění bude aktuální i v závěru

Více

Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády. A) Naléhavé úkoly, jejichž řešení je nutné zahájit na podzim 2006

Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády. A) Naléhavé úkoly, jejichž řešení je nutné zahájit na podzim 2006 Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády Výkon a nízká kvalita státní správy je příčinou drahého a neefektivního státu zatěžujícího občany i podnikatele a zároveň neumožňuje

Více

Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury

Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN / LISTOPAD 2010 Zveřejněno: 9. 11. 2010 Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury Definovat

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Luděk Piskač tajemník SVSE

Luděk Piskač tajemník SVSE Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE), člen IFIEC EUROPE EU ETS po roce 2012 IFIEC EUROPE NÁZOR VELKÝCH SPOTŘEBITELŮ 3.12.2008 http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE svse@aem.cz +420 266 753

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Předkládá: Pracovní tým

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Memorandum o vzájemné spolupráci

Memorandum o vzájemné spolupráci Memorandum o vzájemné spolupráci Česká republika - Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, IČ: 00164801, jednající ministrem Mgr. Tomášem Chalupou (dále jen MŽP

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Zápis z jednání mimořádné valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 3. srpna 2006 od h v Praze

Zápis z jednání mimořádné valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 3. srpna 2006 od h v Praze Zápis z jednání mimořádné valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 3. srpna 2006 od 10.00 h v Praze Místo konání: Praha, Mikulandská 7 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny dle prezenční

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Vážený občane, věříme, že následující informace Vám pomohou při výběru odborného útvaru, jehož pracovníci jsou kompetentní k vyřízení Vaší

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST Mgr. Tomáš Chalupa ministr životního prostředí 21. ledna 2012, Hradec Králové ODS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Je životní prostředí skutečnou

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017 na základě 17 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Oddělení boje s korupcí Sine 27/2015-OKK V Praze 14. dubna 2015 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k návrhu novely zákona o Nejvyšším kontrolním

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více