Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty"

Transkript

1 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní - rozlišuje jednotlivé slovní druhy, zná mluvnické kategorie - správně skloňuje slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov - teoreticky i prakticky rozliší podstatná jména abstraktní a konkrétní, pomnožná, hromadná a látková - rozliší druhy zájmen a umí je využít v praxi - rozliší druhy číslovek a uplatňuje pravopisná pravidla - správně časuje slovesa, tvoří spisovné tvary a vědomě je užívá ve vhodných komunikačních situacích Tvarosloví Opakování slovních druhů určování druhů slov Podstatná jména Opakování mluvnické kategorie procvičování mluvnických kategorií Podstatná jména konkrétní a abstraktní Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková Podstatná jména obecná a vlastní Skloňování vlastních jmen Procvičování tvarů podstatných jmen a skloňování podle nich Některé odchylky od pravidelného skloňování Pravidla českého pravopisu Přídavná jména Opakování druhy přídavných jmen Tvoření tvarů přídavných jmen Stupňování přídavných jmen Kritické čtení a vnímání mediálních... Lv, sloh Interpretace vztahu mediálních sdělení Lv, jazykový a slohový výcvik Vnímání autora med. sdělení Lv Tvorba med. sdělení Slohový výcvik Kreativita Sloh-průběžně Lv-Úsměvy a šibalství Poznávání lidí Lv-příběhy odvahy a dobrodružství Mezilidské vztahy Lv-Příběhy odvahy a dobrodružství Komunikace Sloh-průběžně Hodnoty, postoje, praktická etika

2 jejich užití - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů - uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového - rozpoznává základní i rozvíjející větné členy - v písemném projevu zvládá syntaktický pravopis - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná slova - využívá znalosti jazykových norem a využívá je při tvorbě vlastního textu - rozliší spisovný jazyk, nářečí a Skloňování přídavných jmen Jmenné tvary přídavných jmen Zájmena Opakování druhy zájmen Skloňování zájmen dle vzorů ten a náš Skloňování zájmena jenž Skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen Číslovky Opakování druhy číslovek Skloňování základních číslovek Slovesa Opakování mluvnické kategorie Podmiňovací způsob přítomný a minulý Slovesný čas Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost Skladba Větné členy Opakování základní skladební dvojice Shoda přísudku s podmětem Rozvíjející větné členy Přívlastek Předmět Příslovečné určení Stručná mluvnice česká Lv-Maléry a patálie Evropa a svět kolem nás Lv-Na cestě Etnický původ Lv-Na cestě

3 představení a názory na umělecké dílo - tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie - vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití - na základě získaných poznatků o jazyce a stylu rozlišuje základní slohové postupy - vyjadřuje postoje ke sdělovanému obsahu - dokáže vyplnit jednoduché tiskopisy, napsat objednávku - pracuje samostatně s jazykovými příručkami - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel - odlišný spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovných Věta jednoduchá Opakování Grafické znázornění věty jednoduché Souvětí Opakování Určování vět hlavních a vedlejších Grafické znázornění souvětí Nejobvyklejší spojovací výrazy Interpunkce v souvětí Zvuková stránka jazyka Opakování o hláskách Spisovná a nespisovná výslovnost Zvuková stránka slova a věty Rozvrstvení národního jazyka, Jazykověda a její složky Rozvrstvení národního jazyka Řeč a jazyk Jazykověda a její složky Jazykověda Komunikace a sloh Úvod k výuce slohu Vyplňování jednoduchých tiskopisů Poštovní poukázky Podací lístek Telegram Jednoduché komunikační žánry Vzkaz

4 jazykových prostředků vzhledem ke svému komunikačnímu záměru - rozliší spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití - interpretuje významy a smysl textu - v komunikaci s textem rozvíjí emociální a estetické vnímání a hodnocení jeho významů - samostatně formuluje dojmy z četby, z divadelního představení a filmu, vyjadřuje kritické názory na jejich obsah Inzerát Objednávka Zpráva a oznámení SMS Dopis osobní a úřední Popis a jeho funkce Úvod k popisu Popis budovy Popis místnosti Popis postavy Popis krajiny Popis pracovního postupu Výtah Výpisky Vypravování Dějová posloupnost při vypravování Osnova vypravování Jazykové prostředky vypravování Vyprávění podle obrázku Dokončení příběhu Literatura Mýty, báje, pověsti, pohádky Z české literatury 19. stol Na cestě Příběhy odvahy a dobrodružství Svět lidí a svět zvířat Maléry a patálie Úsměvy a šibalství

5 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve - vědomě používá spisovné tvary v komunikačních situacích (určuje věcné významy slov, vědomě užívá různých významů slov mnohoznačných a slova jednoznačná, vhodně volí synonyma, slova citově zabarvená, odborné názvy) - využívá termíny z ostatních vyučovacích předmětů - samostatně pracuje se SSČ, SCS - rozlišuje a příklady z textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - samostatně pracuje se SSČ, SMČ, SCS - v písemném projevu zvládá slovotvorný pravopis - tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodných Nauka o významu slov Úvod, význam slova Slova jednoznačná a mnohoznačná Slovo a sousloví Synonyma a homonyma Slova citově zabarvená Odborné názvy Nauka o tvoření slov Slovní zásoba a její obohacování Slovotvorba krok za krokem Způsob tvoření slov - odvozování - skládání - zkracování Odvozování podstatných jmen Odvozování přídavných jmen Odvozování sloves Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Skloňování zájmena jenž Co už umíme o slovesech Slovesný rod Kritické čtení a vnímání mediálních... Lv, sloh Vnímání autora med. sdělení Lv Tvorba med. sdělení Slohový výcvik Kreativita Sloh-průběžně Lv-průběžně Poznávání lidí Lv- Jak jsem potkal lidi Mezilidské vztahy Lv- O přátelství a lásce Komunikace Sloh-průběžně Hodnoty, postoje, praktická etika Lv- O přátelství a lásce Evropa a svět kolem nás Lv- Nikdy se nevzdávej

6 větě jednoduché i souvětí - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci - rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování - odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování - odlišuje ve čteném nebo komunikačních situacích - využívá znalostí o jazykové normě (práce s chybou) - správně třídí slovní druhy - tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodných komunikačních situacích - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální - samostatně pracuje s PČP a SSČ - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů - vytváří gramaticky i věcně správný projev - zvládne práci s jazykovými příručkami se SMČ - osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi lidmi - správně tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů - v písemném projevu zvládá Příslovce Příslovečné spřežky Stupňování příslovcí Další neohebná slova - předložky, spojky, částice, citoslovce Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty oznamovací Věty tázací Věty žádací Věty dvojčlenné Věty jednočlenné, větné ekvivalenty Co už umíme o základních větných členech Podmět Přísudek Rozvíjející větné členy Předmět Příslovečné určení Přívlastek Doplněk Přístavek Co už umíme ze skladby Druhy vedlejších vět Vedlej. věta podmětná Vedlej. věta předmětná Vedlej. věta příslovečná Vedlejší věta přívlastková

7 slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo - tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie - vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích - uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla - porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický a syntaktický ve větě jednoduché a souvětí - samostatně pracuje se SCS, SMČ - vyhledává informace na internetu - vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke komunikačnímu záměru (popis) - vytváří gramaticky i věcně správný písemný projev - tvořivě pracuje s textem, pokusí se o vlastní tvořivé psaní (vypravování) - rozlišuje objektivní a subjektivní sdělení (charakteristika, líčení) - využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu (vytvoří výpisky a výtah z přečteného textu) - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel (žádost, životopis) - čte s porozuměním, text analyzuje, kriticky posoudí jeho obsah Vedlej. věta doplňková Vedlej. věta přísudková Pravopis Procvičování pravopisu i/y Vyjmenovaná slova Psaní i/-y v koncovkách podst. jmen Psaní i/-y v koncovkách přídavných jmen Shoda přísudku s podmětem Souhrnná cvičení Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Shrnutí Komunikace a sloh Popis Popis výrobku Popis uměleckého díla Popis pracovního postupu Charakteristika Líčení Líčení krajiny Výtah Výtah z odborného textu Žádost Životopis Vypravování Literatura V krajinách fantazie pohádka,

8 přiměřeně svým znalostem užívá při hodnocení literárněteoretickou terminologii dokáže porovnat různá ztvárnění téhož námětu v různých literárních druzích a žánrech, v literatuře a filmu výrazně čte, ovládá v rámci svých možností vstup do role postavy, tvoří vlastní literární text jako variaci, parafrázi, parodii nebo dramatizaci textu původního, pokouší se literárně vyjádřit lyrickou náladu bajka O přátelství a lásce poezielyrika (druhy) a epika, stavba básně, jazyk básně, druhy rýmů Staré příběhy, věčná témata balada, romance, báje, epos, mýtus, legenda, pověst, drama Nikdy se nevzdávej povídka (druhy), vypravování v 1. a 3. osobě, filmová a televizní tvorba Jak jsem potkal lidi dobrodružná literatura, vztahy mezi lidmi, vztah člověka k přírodě, mimočítanková četba S úsměvem jde všechno líp humor a vtip v literatuře, mimočítanková četba

9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - čte s porozuměním, kultivovaně píše a mluví, rozhoduje se na základě přečteného i vnímaného textu - prohlubuje osvojování spisovné podoby českého jazyka - rozliší nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby - rozpoznává přenesená pojmenování, zvl. ve frazémech - rozvíjí aktivní slovní zásobu - spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova, zvládá jejich pravopis - samostatně pracuje se slovníkem cizích slov - správně tvoří tvary běžně užívaných cizích slov a vědomě je používá ve vhodných komunikačních situacích - správně užívá tvarů cizích vlastních jmen - samostatně pracuje se SSČ - využívá znalostí z tvarosloví při Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoření slov Synonyma. Homonyma. Tvoření slov odvozování - skládání - zkratky Přenášení slovního významu. Spojování slov v sousloví. Přejímání slov z cizích jazyků. Věcný význam slov. Rozlišení nejdůležitějších způsobů obohacování slovní zásoby, rozpoznání přeneseného pojmenování, zvl. ve frazémech. Slova přejatá (výslovnost, pravopis) Aktivní a pasivní slovní zásoba. Pravopis přejatých slov slova pravopisně počeštělá, - slova psaná pravopisem původním. Výslovnost přejatých slov. Kritické čtení a vnímání mediálních... Lv, sloh Vnímání autora med. sdělení Lv Tvorba med. sdělení Slohový výcvik Kreativita Sloh-průběžně Lv-průběžně Poznávání lidí Lv- Psoty lopoty Hodnoty, postoje, praktická etika Lv- Psoty lopoty Evropa a svět kolem nás Lv- Psoty lopoty

10 - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo tvorbě jazykových projevů - využívá poznatků v jazyce ke gramaticky a věcně správnému písemnému projevu - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný a morfologický - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí - porozumí odbornému textu - v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický - rozlišuje spisovný jazyk a Tvarosloví Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen Odchylky skloňování obecných podst. jmen cizího původu od skloňování slov domácích. Skloňování cizích vlastních jmen osobních. Nesklonná cizí jména. Správná výslovnost běžně užívaných cizích slov. Užití vlastních jmen v textu Doplňování cizích vlastních jmen rodných, příjmení. Vzory pro skloňování. Slovesný vid Slovesa dokonavá, slovesa nedokonavá. Vidové dvojice. Vid dokonavý, vid nedokonavý. Pravopis Psaní i/y v koncovkách Psaní předpon s-, z-, vz- a předložek s/se, z/ze Psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně Skladba Věta jednoduchá a souvětí Druhy vedlejších vět

11 i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci - odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru - zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu - využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah obecnou češtinu, zdůvodňuje jejich užití - zaměří se na zvyšování úrovně jazykového vyjadřování a jazykovou kulturu - odliší spisovný a nespisovný projev, vhodně užívá spisovnou češtinu vzhledem ke komunikačním záměrům (práce s chybou) - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití - samostatně pracuje se SSČ a SMČ - pracuje s odborným textem čte s porozuměním, vypracuje Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami, souvětí souřadné, Hlavní věty v poměru slučovacím - v poměru odporovacím - v poměru stupňovacím - v poměru příčinném - v poměru důsledkovém - v poměru vylučovacím Významové poměry mezi větnými členy Souvětí souřadné a podřadné Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí Jazykové rozbory, složitější souvětí Obecné výklady o českém jazyce Slovanské jazyky Indoevropské jazyky. Praslovanština. Rozdělení slovanských jazyků. Staroslověnština. Útvary českého jazyka a jazyková kultura Spisovná čeština. Hovorová slova ve spisovné češtině.

12 z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát - rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty - porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování - uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo - uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře - rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele - vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně výpisky, souvislý výtah - osvojí si základy studijního čtení formuluje hlavní myšlenky textu - naučí se uspořádat informace s ohledem na jejich účel - rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení - pokusí se o vlastní tvořivé psaní, o vyjádření vlastního postoje ke sdělovanému obsahu - vyhledává a třídí informace využívá je v procesu učení, při tvůrčích činnostech i v praktickém životě vnímá názory a argumenty druhých s porozuměním a rozvíjí kritický dialog Nespisovná čeština slang, argot, obecná čeština, nářečí. Zdůvodnění jejich užití. Jazyková kultura úroveň jazykového vyjadřování. Jazykovědci hist. vývoj, současní lingvisté. Komunikace a sloh Výtah (z učební látky jiného předmětu). Odborný text a práce s ním souvislý výtah, citace Osnova Výpisky Charakteristika literární postavy Vnější a vnitřní charakteristika Přímá a nepřímá charakteristika Jazykové prostředky charakteristiky Výklad Výklad mluvený a psaný Jazykové prostředky výkladu Osnova výkladu. Líčení Umělecký popis Kompozice líčení Jazykové prostředky líčení Osnova líčení předmět, příroda. Úvaha

13 i v dalších informačních zdrojích - tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie - rozpoznává literární styl vysoký a nízký, druhy komického postoje, rozpoznává ve vztahu k původnímu textu parafrázi, parodii a travestii rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní rozpoznává a charakterizuje literární styl literárních směrů 19. a 20. stol.: realismu, impresionismu, naturalismu, symbolismu, dekadence, futurismu, dadaismu, surrealismu, poetismu, vitalismu, civilismu (včetně proletářské poezie) a dokáže jmenovat jejich reprezentativní představitele ve světové a české literatuře Slohový útvar postupu úvahového osnova Druhy úvahy odborná, publicistická, umělecká, prosté uvažování, esej. Citát Literatura Setkání se starší literaturou Od romantismu k moderní literatuře Psoty lopoty Humor Chvála jazyka Science fiction

14 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, - dokáže rozlišit a příklady v textu doložit nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozpozná přenesená pojmenování - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se SSČ a dalšími jazykovými příručkami. - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Slovní zásoba a význam slova, Nauka o tvoření slov Slovo a sousloví, věcné významy slov Rozvoj slovní zásoby, jádro slovní zásoby Významové vztahy mezi slovy: synonyma, homonyma, antonyma Rozvrstvení slovní zásoby; odborné názvy, slova domácí a cizí Stavba slova Odvozování, skládání, zkracování slov Tvarosloví Slovní druhy slova ohebná a neohebná Podstatná jména Přídavná jména druhy, stupňování, mluvnické významy Zájmena a číslovky druhy, skloňování Slovesa a jejich mluvnické významy, tvary slovesa být, Kritické čtení a vnímání mediálních... Lv, sloh Vnímání autora med. sdělení Lv Tvorba med. sdělení Slohový výcvik Kreativita Sloh-průběžně Lv-průběžně Poznávání lidí Lv- Osudy Mezilidské vztahy Lv-Osudy Hodnoty, postoje, praktická etika Lv-Naruby aneb Jak vychovávat vychovatele Evropa a svět kolem nás Lv- Osudy

15 morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru - rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj - dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci - dokáže se orientovat i ve složitých souvětích - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí - umí aplikovat při tvorbě vlastního jazykového projevu zásady českého pravopisu a spisovné výslovnosti - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu - orientuje se v jazykovědných disciplínách - uvědomuje si důležitost jazykové kultury - rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. - dokáže rozlišit spisovný a nespisovný projev a vhodně užít spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru - vhodně se zapojuje do diskuse, řídí ji a ve svých výstupech využívá zásad komunikace a přechodníky, slovesné třídy Příslovce Předložky a spojky Skladba Stavba věty a souvětí Věty podle postoje mluvčího Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty Věta jednoduchá a souvětí Tvoření věty a souvětí Mluvnický zápor Skladební dvojice Přívlastek, doplněk Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami Složité souvětí Řeč přímá a nepřímá Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná Pořádek slov v české větě (slovosled) Pravopis, Zvuková stránka jazyka Pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební

16 - odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru - v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči - zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu - využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních pravidel dialogu - v mluveném a psaném projevu vhodně užívá verbálních i nonverbálních komunikačních prostředků - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě vlastních dispozic a osobních zájmů - komunikuje kultivovaně, výstižně volí vhodné jazykové prostředky Vlastní jména Hlásky a hláskové skupiny Soustava českých hlásek. Hlavní zásady spisovné výslovnosti. Větný přízvuk, větná melodie Obecné výklady o jazyce Projev mluvený a psaný, řeč, jazyk Opakujme si: slovanské jazyky, vývoj jazyka, útvary českého jazyka Rozdělení slovanských jazyků. Vývoj českého jazyka. Útvary českého jazyka Jazykověda a její disciplíny Jazyková kultura Dílčí obory jazykovědy. Kultura jazyka, kultura řeči. Práce s textem Komunikace a sloh Výklad Znaky výkladu, osnova, jazykové prostředky. Popis: Popis děje, jazykové prostředky, osnova. Popis pracovního postupu Popis uměleckého díla

17 zájmů - uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla - rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo - tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty - rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele - uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře - porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování rozlišuje a charakterizuje literární druhy a žánry, dokáže uvést jejich výrazné představitele, uvědomuje si žánrovost jako historickou kvalitu prožívá a uvědomuje si estetickou funkci jazyka, kompozice a tématu textu v konkrétním užití dokáže poznat a interpretovat významy obrazných pojmenování, zvukové stránky jazyka (zvláště ve veršové výstavbě), přiměřeně hodnotit kompozici epických a dramatických žánrů, postavu v syžetové situaci (motivaci jejího chování a jednání ve vazbě na historický kontext prostředí a děje rozpoznává základní rysy individuálního stylu autora má základní představu o vztahu sociálních determinant a geneze literatury, o historické podmíněnosti látkově tematických a žánrových okruhů literatury 20. století a umí jmenovat její Hlavní motiv, popředí, pozadí Subjektivně zabarvený popis Charakteristika povaha, schopnosti, zájmy Přímá a nepřímá charakteristika, osnova. Vypravování Reprodukovaný děj. Postupná dějová linie Retrospektiva. Jazykové prostředky vypravování, osnova. Úvaha Proslov Diskuse Fejeton Funkční styly Slohové útvary dle výběru žáků životopis, dopis, otevřený dopis Literatura Chvála vypravěčství Jak vychovávat vychovatele Divadlo tradiční a netradiční Písňové texty Vize a fantazie Lidské osudy Literatura míří ke skutečnosti

18 - vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích reprezentativní autory české a světové vyhledává informace z různých zdrojů (knihovna, internet), samostatně je umí zpracovat do útvaru referátu

19 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Projekty: Stolní kalendář, ZOO MLUVENÍ Žák se rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech vypráví jednoduchý příběh či - rozumí přiměřeným projevům našich i rodilých mluvčí - postihne hlavní smysl jednoduchého sdělení - rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - recituje zpaměti několik říkanek - sdělí základní informace o sobě, své rodině a bydlišti - ústně formuluje otázky a odpovědi na ně - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Opakování a prohlubování znalostí a poznatků z minulých ročníků. Reálie a slovní zásoba z okruhu škola, rodina, domov, bydlení, volný čas, zvířata, péče o zdraví V průběhu celého ročníku je do vyučovacích hodin Aj dle potřeby zařazována zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k Evropa a svět kolem nás Školní rok v Británii Objevujeme Evropu a svět Británie - zdravotnictví Jsme Evropané Britské školství

20 Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák PSANÍ žák vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autent ických materiálech rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení - čte nahlas a foneticky správně jednoduché audioorálně připravené texty - orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky - vyhledá informace o zemích dané jazykové oblasti - písemně formuluje otázky a odpovědi na ně - sestaví jednoduché písemné sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a dalšími probíranými tematickými okruhy ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) - dialogy v běžné rychlosti mluvy - technika čtení, mluveného projevu ( výslovnost a intonace) - stavba věty oznamovací, tázací, rozkazovací - otázky a odpovědi, krátká ústní a písemná sdělení - písemná podoba různých forem sdělení ( pozdrav, blahopřání, stručný popis, vypravování)

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 5 5.2 UČEBNÍ OSNOVY

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš rozšířená výuka jazyků 3. verze platná od 1. září 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více