Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)"

Transkript

1 Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí se s jazykovými příručkami Jazykovědné příručky upevní si a rozšíří si znalosti z hláskosloví, o slovním přízvuku a zvukové stránce věty, seznámí se se způsoby tvoření slov a s jejich pravopisem zopakuje si vědomosti o podstatných jménech, rozlišuje podstatná jména konkrétní abstraktní, pomnožná, hromadná a látková seznámí se s odchylkami ve skloňování podstatných jmen zopakuje si vědomosti o přídavných jménech seznámí se s pravidly pro stupňování přídavných jmen, rozlišuje a tvoří jednotlivé stupně upevní si vědomosti o zájmenech ovládá skloňování vybraných zájmen i jejich pravopis (já, ten, náš, můj, tvůj, on) zopakuje si vědomosti o číslovkách, ovládá základní pravopisná pravidla pro psaní číslovek upevní si a zopakuje vědomosti o slovesech seznámí se s kategoriemi slovesný způsob, rod, vid a snaží se samostatně zařazovat slovesa k daným kategoriím zopakuje si vědomosti o základních větných členech, připomene si pravidla o shodě podmětu s přísudkem a seznámí se s obtížnějšími případy (několikanásobné členy, zvláštnosti v pravopise) Stavba slova, tvoření slov, pravopis, Podstatná jména Tvary odchylné od vzorů - pravopis v koncovkách podstatných jmen Přídavná jména Stupňování přídavných jmen Zájmena Skloňování zájmen Číslovky Slovesa Skladba - podmět, přísudek uvědomuje si rozdíly v pojmech - věta jednoduchá a souvětí, věta jednočlenná a dvojčlenná, rozlišuje jednotlivé druhy Věta, souvětí

2 seznámí se s rozvíjejícími větnými členy, zná jejich charakteristické znaky a snaží se je rozlišovat v jednodušších příkladech - přívlastek (shodný, neshodný), předmět, příslovečné určení (místa, času, způsobu) Rozvíjející větné členy v každé hodině upevňuje vědomosti z pravopisu pomocí různých typů úkolů rozlišuje základní literární pojmy, umí vysvětlit rozdíl mezi pohádkou a pověstí, mezi pohádkou autorskou a lidovou a uvádí příklady konkrétních děl na základě četby umí uvést příklady nejvýznamnějších autorů 19. století, seznámí se s literárními pojmy rým, zvukomalba, refrén, balada a romance a umí je charakterizovat zná nejvýznamnější díla cestopisná, uvede příklady autorů a charakterizuje tento typ literatury seznámí se nejvýznamnějšími autory románů a povídek a umí jednotlivé pojmy charakterizovat na příkladech z četby umí vysvětlit další literární pojmy satira, ironie, pointa vyjmenuje zásady vypravování a na příkladech je umí doložit umí rozlišit popis od vypravování, zvládne napsat krátký popis osoby a pracovního postupu rozliší zprávu od oznámení, dokáže napsat inzerát a oznámení o akci ujasní si odlišnost výpisků od výtahu, zvládne napsat výpisky z krátkého článku vyjmenuje obecné znaky dopisu, napíše krátký soukromý dopis vyjmenuje zásady správného telefonování Mýty, báje, pohádky, pověsti Z české literatury 19. století Na cestě Příběhy odvahy a dobrodružství Maléry a patálie Vypravování Popis (osoby, předmětu a pracovního postupu) Zpráva, oznámení, inzerát Výpisky, výtah, výklad opis Telefonní komunikace PT MEGS (objevujeme Evropu a svět) PT MV (tvorba mediálního sdělení) PT OSV (komunikace) Český jazyk a literatura - 7. ročník (RvTV) získané v 6. ročníku zopakuje si vědomosti o podstatných jménech, seznámí se s odchylnými tvary zopakuje si druhy přídavných jmen a jejich pravopis Podstatná jména Přídavná jména

3 zopakuje si druhy zájmen, jejich tvary, použití a pravopis rozlišuje číslovky určité a neurčité, základní, druhové, násobné a řadové umí určit slovesné kategorie (osobu, číslo, způsob, čas, rod, vid), zná základní pravidla shody podmětu s přísudkem rozlišuje ohebné a neohebné slovní druhy a uvede příklad příslovce, příslovečné spřežky, předložky, spojky, částice a citoslovce uplatňuje pravidla českého pravopisu, základní jevy v psaní velkých písmen vyhledá ve větě základní a rozvíjející větné členy, umí určit u přívlastku, zda je shodný nebo neshodný, pozná větu jednoduchou a souvětí, v souvětí určí věty hlavní a vedlejší (jejich druh), zvládne stavbu věty i souvětí znázornit graficky přiměřeně interpretuje text, odlišuje bajku, pohádku a pověst přiměřeně interpretuje obsah básní, odlišuje baladu a romanci, zvládne část textu nazpaměť připomene si některé postavy dějin, pozná báje a legendy na příkladech popíše příklady lidské statečnosti dokáže uvést spisovatele píšícího o druhé světové válce, vysvětlí pojmy autobiografie, dívčí literatura jmenuje představitele Osvobozeného divadla a Semaforu, vysvětlí pojmy slovní a situační humor popíše zásady při vypravování, používá přímou řeč a přítomný čas, odhalí nedostatky některých slohových prací zná postup při popisu uměleckého díla charakterizuje postup při popisu děje, zvládne popsat stručný popis výroby (jídla, výrobku) pozná mezi popisy líčení dokáže přiměřeně interpretovat text, vybrat nejdůležitější informace dokáže najít v textu charakteristiku osoby, odlišit charakteristiku vnější a vnitřní (popíše na základě filmu filmovou postavu) Zájmena Číslovky Slovesa Neohebné slovní druhy Pravopis Skladba V krajinách fantazie - bajka, pohádka O přátelství a lásce Staré příběhy Nikdy se nevzdávej Jak jsem potkal lidi S úsměvem jde všechno líp Vypravování Popis uměleckého díla Popis děje Líčení Práce s textem a učebnicí Charakteristika zná druh informací patřících do Životopis PT OSV (sebepoznání a Hv

4 životopisu, umí vyplnit strukturovaný životopis a napsat svůj nestrukturovaný životopis seznámí se se stavbou žádosti, napíše jednoduchou žádost a pozvánku Žádost, pozvánka sebepojetí) PT OSV (komunikace) Český jazyk a literatura - 8. ročník (RvTV) získané v 7. ročníku rozliší slovanské jazyky na západní, východní a jižní, odliší spisovnou češtinu od nářečí a obecné češtiny uvědomí si zásady tvoření českých slov, vysvětlí, jak se do češtiny dostávají nová slova, vyhledá v textu cizí slova a s pomocí jazykových slovníků nahradí přejaté slovo domácím v textu vyhledá jména přejatá, ověřuje si tvary v Pravidlech rozliší slovesa dokonavá a nedokonavá, dokáže vytvořit vidové dvojice a vyhledá v textu cizí slova, s pomocí jazykových slovníků nahradí přejaté slovo domácím upevní si učivo ze 7. ročníku, vysvětlí pojem souvětí podřadné, rozliší větu hlavní a vedlejší, druhy vět vedlejších a seznámí se s grafickým znázorněním souvětí, vysvětlí pojem souvětí souřadné a vyjmenuje významové poměry mezi větami hlavními, v běžných typech souvětí píše správně interpunkci v každé hodině upevňuje vědomosti z pravopisu pomocí různých typů úkolů uvede základní údaje o nejstarších literárních památkách, vyjmenuje nejvýznamnější kroniky, získá přehled o nejvýznamnějších osobnostech světové renesanční literatury, seznámí se s ukázkami děl charakterizuje období romantismu, vyjmenuje nejvýznamnější představitele a jejich díla, vysvětlí zásady realistické literatury a umí uvést příklady z četby přečte si ukázky z děl světových i českých autorů, porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatické a filmovém zpracování Obecný výklad o českém jazyce - skupiny jazyků, rozvrstvení národního jazyka Nauka o slovní zásobě Skloňování obecných jmen přejatých Tvarosloví - slovesa Skladba Setkání se starší literaturou Od romantismu k moderní literatuře Psoty, lopoty Humor Chvála jazyka PT MEGS (objevujeme Evropu a svět)

5 rozliší charakteristiku vnitřní a vnější, přímou a nepřímou, vyhledá jazykové prostředky charakteristiky, vyhledá v krásné literatuře ukázku charakteristiky postavy najde příklad subjektivně zabarveného popisu, porovná ukázky jednotlivých autorů, je schopen vypracovat jednoduchý subjektivně zabarvený popis s použitím personifikace, přirovnání vysvětlí, co je výklad, kde se používá, v textu vyhledá odborné názvy, pracuje se Slovníkem cizích slov a upravuje nevhodná vyjádření v textu vyhledá znaky typické pro úvahu, při práci s textem dokáže opravit nevhodná vyjádření a zvládne napsat úvahu na jednoduché téma seznámí se se styly podle funkce a formy Charakteristika literárních postav Subjektivně zabarvený popis Výklad, výtah Úvaha Shrnutí o slohu Český jazyk a literatura - 9. ročník (RvTV) získané v 8. ročníku uvědomí si, že jazyk se neustále vyvíjí a na ukázkách vyhledá důkazy vývoje jazyka připomene si základní pojmy z hláskosloví rozpozná slova jednoznačná a mnohoznačná, uvede příklady synonym, antonym, homonym, sousloví vyhledá v textu odborné názvy, rozliší, zda jsou domácí - cizí, jednoslovné - víceslovné orientuje se v základních zásadách psaní velkých a malých písmen, správné tvary obecných i vlastních jmen přejatých si ověřuje v Pravidlech, rozpozná v textu přechodníky charakterizuje větu jednoduchou, vyjmenuje slovesa sponová, fázová a modální, upevní si učivo o rozvíjejících větných členech, vyhledá ve větě přístavek a napíše správně interpunkci, určí počet vět v souvětí, odliší od sebe souvětí podřadné a souřadné, určí druhy vět vedlejších a významový poměr vět hlavních, doplní správně interpunkci, Slovanské jazyky, vývoj českého jazyka Zvuková stránka jazyka Význam slova - synonyma, homonyma, antonyma Odborné názvy Tvarosloví Skladba - větná stavba

6 odliší vsuvku od věty vedlejší a píše správně interpunkci v každé hodině upevňuje vědomosti řešením jazykových rozborů nebo různých pravopisných cvičení stručně charakterizuje vývoj českého divadla, uvádí příklady her jednotlivých divadel a zná jejich představitele, umí vysvětlit pojmy libreto, tragédie, komedie, dialog, monolog, vyjmenuje některé filmy natočené podle knižní předlohy, seznámí se s pojmy filmový scénář, námět, knižní předloha seznámí se s významnými českými autory 20. století, uvede příklady jejich děl, seznámí se s pojmy reportáž, fejeton, novinový sloupek, protiválečná tvorba na příkladech se seznámí s teorií poezie (verš, druhy rýmu, druhy stop) a vyjmenuje nejvýznamnější básnické sbírky některých autorů seznámí se s ukázkami děl významných světových autorů spisovně vyslovuje česká i běžně užívaná cizí slova, dbá na kultivovanost ústního i písemného projevu pracuje s textem, odstraní opakující se a nevhodná vyjádření a formulační neobratnosti, umí použít prostředky k oživení děje upevní si znalosti z nižších ročníků, rozliší jednotlivé druhy popisů, pracuje s textem, odstraní neobratnosti a nepřesná vyjádření ivadlo písňové texty Chvála vypravěčství Vize a fantazie Naruby Poezie Osudy Jazyková kultura Vypravování Popis umí vyplnit nejběžnější typy tiskopisů Tiskopisy shrne a upevní vědomosti z nižších ročníků, napíše svůj životopis shrne a upevní vědomosti ústně i písemně je schopen uvažovat nad různými problémy, do kterých se člověk může dostat, a vyjádří se k nim podle své zkušenosti pokusí se o krátký proslov nebo diskusní příspěvek s důrazem na správnou výslovnost rozliší základní publicistické útvary, při práci s tiskem vyhledá jednotlivé útvary rozliší prostředky slohově zabarvené a neutrální, uvede charakteristické znaky různých stylových vrstev Životopis Výklad a výtah Úvaha Proslov, diskuse Publicistické útvary Souhrnné poučení o slohu PT OSV (sebepoznání a sebepojetí) PT OSV (komunikace)

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1 ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 1.1.2006 z 14. 04. 0006 Platnost 30.06.2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium č.j. ŠVP-GFP-03/2014 platný od 1. 11. 2014 1 OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 B. CHARAKTERISTIKA

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více