Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace 2. Sídlo: Jana Ţiţky 1355, Otrokovice 3. Zřizovatel: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice 4. Právní forma: příspěvková organizace od IČO: IZO: Vedení školy: Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy, jmenování dne Mgr. Olga Kadlčíková - zástupkyně ředitelky školy, zástupce statutárního orgánu 6. Kontakt na zařízení: e mail: 7. Pracovník pro poskytování informací: Marcela Špetlová, rozpočtářka školy 8. Datum zařazení do sítě škol : č.j. 1204/48, aktualizace Číslo posledního rozhodnutí: Č. j / s účinností od Nejvyšší povolený počet ţáků: škola 540 ţáků Nejvyšší povolený počet strávníků: školní jídelna 600 ţáků Nejvyšší počet ţáků školského zařízení: školní druţina 125 ţáků 10. Škola sdruţuje: základní školu IZO školní jídelnu IZO školní druţinu IZO Školská rada byla zřízena usnesením RMO č. 182/04/05 s účinností od Od školního roku 2008/2009 je v počtu 6 členů. Činnost školské rady v níţe uvedeném sloţení byla ukončena ke dni Od je jmenována školská rada v novém sloţení. Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnily 2 zasedání školské rady. Na těchto zasedáních byly projednány výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy, zapojení školy do projektů, výsledky kontrolní činnosti ČŠI, rozpočet a plánované investice v roce 2011, byla schválena změna školního řádu, změna klasifikačního řádu a změny ve školním vzdělávacím programu. Členové ŠR byli seznámeni s koncepcí školy na další období. Ředitelka školy je pravidelně přítomna na zasedání jako stálý host. Informace o činnosti ŠR jsou dále uvedeny na sekce Školská rada Členové školské rady: Mgr. Radana Zenáhlíková (jmenována zřizovatelem) Radka Jarková (jmenována zřizovatelem) Ing. Hana Lörinczová (zvolena zákonnými zástupci ţáků) předsedkyně školské rady Lenka Odstrčilová (zvolena zákonnými zástupci ţáků) Mgr. Blanka Michnová (zvolena pedagogickými pracovníky školy) Mgr. Blanka Zapletalová (zvolena pedagogickými pracovníky školy) 2

3 12. Při škole pracuje: Sdruţení rodičů (SR) zaloţeno Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje, za školní rok 2010/2011 Počet tříd /skupin Počet ţáků Počet ţáků na třídu /skupinu ,7 2. stupeň ,7 Školní druţina Školní jídelna x 419 x Ve školním roce 2010/2011 škola zaměstnávala 4 asistenty pedagoga k ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami (lehké mentální postiţení, těţké tělesné postiţení, autismus, zbytky zraku). Tito ţáci jsou ve třídách se sníţeným počtem ţáků počet tříd je tedy vyšší, neţ je běţný průměr. Kapacita školy je vzhledem k počtu vzdělávaných ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzhledem k velkému zájmu rodičů o školní druţinu zcela vyuţita. Faktická kapacita školy je 480 ţáků (naplněnost je tedy 80 %). Naopak se nedostává vhodných prostor právě pro školní druţinu, které chybí samostatné prostory pro dvě aţ tři oddělení. Dvě oddělení jsou umístěna v kmenových třídách prvního stupně. Toto řešení je pro organizaci výuky na prvním stupni nevhodné a znamená značné omezení pro provoz jak třídy, tak i školní druţiny. Přehled vzdělávacích programů, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku vzdělávací program č.j. MŠMT ročníky počet ţáků Školní vzdělávací , program Škola brána 351 do ţivota Základní škola / Ve školním roce 2010/2011 pokračovalo vyučování podle ŠVP Škola brána do ţivota. Průběţně tedy docházelo k dalšímu ověřování námi nastaveného ŠVP a byly realizovány některé opravy a doplnění. Ve svém ŠVP se zaměřujeme na všestranný rozvoj ţáků a jejich následné uplatnění ve všech oborech lidské činnosti. Zaměřujeme se především na rozvoj praktických dovedností. Rozšiřujeme projektovou výuku. Proběhla velká řada celoškolních projektů Jablkový den, Den Země, Den vody, Barevný týden atd. V únoru 2011 jsme byli zařazení do sítě Zdravých škol pod záštitou Státního zdravotního ústavu Praha a v září 2011 se po splnění náročných kritérií připravujeme k převzetí titulu Férová škola ve spolupráci s Ligou na ochranu lidských práv. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, zájmových útvarů ve školním roce 2010/2011 Volitelné: Výuka ve volitelných předmětech je realizována od 7. do 9. ročníku, snaţíme se o větší spolupráci mezi jednotlivými věkovými skupinami. Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka následujících volitelných předmětů: V sedmém ročníku V osmém a devátém ročníku Informatika Sportovní hry Německý jazyk Mediální výchova Dramatická výchova Kondiční cvičení Domácnost Konverzace v anglickém jazyce Kondiční cvičení Informatika Sportovní hry Německý jazyk Dramatická výchova Rukodělné techniky 3

4 Zájmové útvary: školní družina: Sportovní hry (2., 3., 4. ročník), Sportovní hry (1., 2. ročník), Výtvarné činnosti, Florbal (1, ročník), Florbal (2., 3., 4. ročník), Florbal (2., 3., 4. ročník), Rukodělky : Divadelní krouţek, Skupinová náprava SPU, Florbal, Logopedický krouţek, Hudební soubor Zvoneček, Šikovné ruce, Anglický jazyk (3 skupiny v prvním ročníku), Anglický jazyk (2 skupiny ve druhém ročníku), Folklorní soubor Dřeváček 2. stupeň: Florbal (2 skupiny v šestém a sedmém ročníku), Sportovní hry, Atletika Oba stupně: Sportovní hry (pro třetí aţ šestý ročník) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 : počet fyzických přepočtené Interní pracovníci osob úvazky Učitelé 27 25,4 Asistenti pedagogů 4 3,4 Školní druţina 5 4,1 Psychologové 1 0,8 Další údaje o pedagogických pracovnících: V letošním školním roce působilo na naší škole 35 pedagogických pracovníků (25 učitelů, 4 asistentky pedagoga, 5 vychovatelek školní druţiny a školní psycholoţka). Výuku NJ a část výuky Hv zajišťovaly vychovatelky školní druţiny. V současné době jsou dvě učitelky na MD. Všichni pedagogičtí pracovníci se v plné míře zaměřovali na výchovu a vzdělávání ţáků, část z nich se péči o ţáky věnovala i v rámci zájmové činnosti a ostatních mimoškolních aktivitách. Aprobovanost pedagogického sboru je na dobré úrovní 1 učitelka v průběhu školního roku dokončovala vysokoškolské studium, 2 učitelky druhého stupně neměly kvalifikaci a 1 učitelka prvního.stupně má kvalifikaci jako učitel odborných předmětů na SŠ. Dlouhodobě se daří udrţovat aprobovanost na dobré úrovni. Pokud jsme museli řešit dlouhodobou nepřítomnost kolegů, podařilo se vţdy zajistit kvalifikovaný zástup z řad pedagogů důchodců. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011: počet fyzických osob Interní pracovníci 12 Další údaje o nepedagogických pracovnících: Kolektiv nepedagogických pracovníků byl sloţen z 5 kuchařek a 1 kuchaře (z toho 1 vedoucí ŠJ, 1 hlavní kuchařka, 1 kuchař, 3 pomocné pracovní síly), školníka, 4 uklízeček a 1 pracovnice THP. V průběhu školního roku odešla jedna kuchařka školní jídelny do starobního důchodu. Všichni tito pracovníci splňovali kvalifikační předpoklady. 4

5 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy Zapsaní do 1. tříd Počet ţádostí Nastoupili Zapsaní do 1. třídy Počet ţádostí Nastoupí 2010 o odklad do 1. třídy o odklad do 1. třídy Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů V letošním školním roce bylo naším hlavním cílem budování pozitivního klimatu na naší škole spolu s vytvářením pozitivních vztahů v třídních kolektivech, seznamování ţáků se zásadami zdravého ţivotního stylu, posilování jejich zdravého sebevědomí a rozvíjení aktivního přístupu k práci a tvořivosti ve školním parlamentě. Preventivní, výchovně vzdělávací působení se stalo neoddělitelnou součástí výuky a ţivota školy. Posilovali jsme odolnost ţáků vůči sociálně patologickým jevům jako je drogová závislost, alkoholismus, kouření, šikanování, vandalismus, kyberšikana aj., učili jsme ţáky čelit tlaku starších spoluţáků a vyţadovali jsme zásady slušného chování, jak v komunikaci s vrstevníky, tak s dospělými. Všechny aktivity, přednášky a besedy byly směřovány k efektivní primární prevenci. Během celého školního roku jsme se snaţili pro ţáky organizovat celoškolní i třídní projekty, sportovní aktivity a zapojili jsme se do nových projektů organizovaných zvenčí. Významné výchovně vzdělávací aktivity školy, projekty v rámci prevence sociálně patologických jevů: 1. Projekt Multikulturní škola Do tohoto projektu byli zapojeni ţáci čtvrtých a sedmých ročníků. Dále byli vzděláváni učitelé a vedení školy. Program Multikulturní škola obsahoval výchovně vzdělávací část a část osvětovou. Výuka byla zaměřena na různé cílové skupiny a obsahovala několik bloků. Kaţdý blok měl stanoven svůj cíl, metodu výuky a pomůcky. Bloky se vzájemně informačně doplňovaly. Pro 2. stupeň byly 4 bloky: Majorita-minorita, Historie Romů a postavení ZK a měst, Můj vztah k ostatním (Romové), Můj vztah k ostatním (cizinci) Pro : Multikulturní škola pro Výuka byla vedena prostřednictvím video ukázek, záţitkových her, diskuse, příkladů z praxe, výkladů a práce ve skupině. Lektoři hravou formou poukazovali na problematiku multikultury, souţití a uvědomování si sama sebe i okolí. Průřezová témata plněna při projektu: 2. stupeň multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, člověk a jeho svět, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Kompetence ţáků: rozvoj sociálních dovedností, tolerance a pochopení, změna postojů, rozvoj a růst osobnosti, potřeby lidské existence, ţebříček hodnot a priority, spolupráce ve skupině, prezentační dovednosti, obhajoba vlastního názoru Cílem projektu bylo: upevnit v dětech povědomí o různých národech, seznámit je se zvyky a zajímavostmi, vzájemně si pomáhat, rozvíjet přátelství a spolupráci, upevnit v ţácích povědomí o různých národech, kulturách, seznámit je se zvyky jiných národů i se zajímavostmi země, poznání odlišností a také společného mezi lidmi jiných kultur, mezi národy 5

6 2. Přednáška pro ţáky 7.aţ 9. ročníků kyberšikana Rozšiřování a přístup k informačním technologiím sebou přináší vedle neoddiskutovatelných kladů i některá velmi zásadní nebezpečí. Jednou ze skupin, které jsou tímto nebezpečím ohroţeny, jsou i děti. Z tohoto důvodu jsme zapojeni do dlouhodobého projektu E - bezpečí. Celý projekt je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů spojených s vyuţíváním informačních a komunikačních technologií. V rámci tohoto projektu byla pro ţáky 7. aţ 9. ročníku uspořádána přednášku pod vedením lektorského týmu E-Bezpečí a Centra PRVOK PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška byla zaměřená na kyberšikanu a další nebezpečné komunikační jevy spojené s elektronickou komunikací. Kyberšikana, jako taková, zasahuje takřka všechny věkové kategorie, ale právě u školních dětí má velmi ulehčený cíl. Děti totiţ disponují vysokou úrovní počítačové gramotnosti, nikoli gramotnosti mediální! Jsou zvídavé a nezkušené. Dají se snadno ovlivnit, zastrašit nebo vydírat. Navíc nevidí, kdo je na druhé straně linky. V domnění, ţe jde o stejně starého kamaráda, neváhají sdělovat osobní informace, fotografie nebo se i setkat s neznámým člověkem. A to všechno bez vědomí rodičů. V extrémních případech můţe dojít k sebevraţdám, znásilněním, psychologickým poruchám apod. Proto je nutné neustále dětem zprostředkovávat informace o jevech, kterým mohou být vystaveny. V prezentaci bylo dětem na konkrétních příkladech ukázáno, jak můţe jejich kaţdodenní praxe na internetu nebo i s mobilním telefonem přerůst do příběhu se špatným koncem. Tímto ilustrujícím způsobem se ţáci seznámili s riziky při pouţívání moderních komunikačních technologií a moţná si někteří uvědomili vlastní chyby. V závěru ţáci diskutovali, ptali se a taky obdrţeli přehledové letáky se základními informacemi. 3. Projektový den Jablkový den, den zdraví V rámci dne jsme se s ţáky více bavili o jejich zdraví, o zdravém ţivotním stylu, o pohybu a sportování, o zdravém a nezdravém stravování, o správném sezení, o jejich hygieně, ale taky o lenošení u počítače. Tím jsme chtěli nastartovat celoroční práci v tomto tématu. Jablkový proto, ţe toto ovoce patří k podzimu a je pro děti celý rok dostupný v podobě celoročního příjmu dobrých vitamínu. Do projektu se zapojili ţáci1.-9. ročníku, učitele a vedení školy. Velkou pomoc při organizaci nám poskytli ţáci 9. ročníku s třídní učitelkou, kteří si společně připravili sportovní program pro celý a zástupci ţákovského školního parlamentu Dobrý průběh celého projektového dne nám zajistila taky spolupráce se Sady Ţlutava a technické sluţby Otrokovice, kteří nám při organizaci velmi pomohli. 4. Projekt Férová škola 5. Projekt - Povolání s rodiči V prvních třídách se třídní učitelky společně s rodiči zapojili do projektu povolání s rodiči. Děti se seznámily s prací dopravní policie, záchranné sluţby,tso, navštívily prostředí tiskárny a seznámily se s náplní práce novinářky. A to vše díky dobré spolupráci a pomoci rodičů. 6. Projektový den na ochranu primátů První stupeň ZŠ se zapojil do celoevropského projektu kampaně na ochranu primátů. Ţáci prvního stupně naší školy připravili spoustu pochoutek a lahůdek z ovoce a zeleniny na špízech a sladké šišky. Součástí tohoto projektového dne byla i plyšová zoo. Kaţdé dítě si přineslo své oblíbené plyšové zvířátko a umístilo ho do odpovídajícího pavilonu v naší soukromé ZOO. Připravené dobroty jsme odvezli na Lešnou. 7. Projekt Zdravá škola Dne jsme ve Státním zdravotním ústavu v Praze úspěšně obhájili projekt podpory zdraví na naší škole, kde jsme prezentovali naše školní aktivity. Jen namátkou vybíráme: projekty směřující k zvyšování a zkvalitňování ekologického cítění našich dětí, krouţky, které ţáci v hojném počtu navštěvují, projektové dny zaměřené na zdravý ţivotní styl a správnou výţivu, besedy věnované prevenci sociálně patologických jevů, soutěţe související s lidovými tradicemi a zvyky, akce pořádané ve spolupráci s hasiči nebo policií, besedy se zajímavými občany Otrokovic, kulturní akce, práci s integrovanými dětmi a akce zapojující rodiče do školního ţivota. Na závěr setkání jsme převzali z rukou koordinačního týmu tohoto evropského projektu certifikát a byli jsme slavnostně zařazení do sítě škol podporujících zdraví. 8. Spolupráce s Nadějí Otrokovice Uţ druhým rokem pokračuje spolupráce a společné akce s domovem pro děti a mládeţ s mentálním postiţením Naděje v Otrokovicích. Ke společným aktivitám patřila návštěva školy ve dnech otevřených dveří, sportovní program připravený pro naše ţáky klienty Naděje, malování ţáků školy v Naději, návštěva vánočního či velikonočního jarmarku v Naději. 6

7 9. Velikonoční jarmark V rámci spolupráce s rodiči jsme si připravili společné dílny pro rodiče a děti. Tématem byla výroba velikonočních dekorací. Při společné práci jsme s rodiči diskutovali, bavili se a děti kladně motivovali ke spolupráci a pomoci při společné práci. Akce se vydařila a v následujících letech v aktivitě hodláme pokračovat. Činnost školního parlamentu v rámci prevence: Školní parlament pracuje na ZŠ druhým rokem, prvním rokem pod vedením paní učitelky Pavlíny Herentinové. Členové jsou zástupci tříd od 2. do 9. ročníku. Jejich činnost byla letos zaměřena na zlepšování vztahů mezi mladšími a staršími ţáky, na vytváření atmosféry spolupráce a podporu týmové práce. Také se podíleli na dodrţování pořádku a čistoty v prostorách školy. Během školního roku zorganizovali tyto akce: - dvě školní diskotéky pro mladší a starší ţáky se soutěţemi - rozhlasové relace k svátkům - soutěţ zaměřená na pořádek v šatnách - soutěţ, Obří velikonoční vejce - happening, Obejmeme svoji školu - pomoc při přípravě projektového dne - Jablkový den. Členové školního parlamentu se také zapojili do činnosti Městského dětského parlamentu v Otrokovicích. Během roku také promýšleli obsah stanov školního parlamentu, tento bude dokončen v příštím školním roce. Také se připravuje zapojení do projektu Centra pro demokratické učení s názvem Model respektujícího ţákovského parlamentu. Další projekty a akce školy: Projekt Kamarádstvím proti šikaně Projekt E-bezpečí Projektový den - Den dětí Akce Dětská policie Projektový den Den země Projektový den Den vody Projektový den Halloween Projekt Zdravé zuby Projekt Ovoce do škol Projekt Hasík Adopce na dálku Školní časopis Dny otevřených dveří Den Salvatora Škola v přírodě Lyţařský výcvikový kurs Dny otevřených dveří Přehled uskutečněných besed, prostřednictvím kterých byla plněna prevence SPJ: Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Dlouhodobý preventivní program Policista je náš kamarád Dlouhodobý preventivní program Prevence sociálně patologických jevů Jak se nestát obětí protiprávního jednání Prevence sociálně patologických jevů 7 Občanské sdruţení Madio Policie ČR Občanské sdruţení Madio

8 Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Nebezpečné návykové látky, Kamarádství Já a moje třída Multikulturní výchova Buď sám sebou, řekni alkoholu, drogám ne Bezpečné chování JÁ+TY=MY zdravé vztahy v třídním kolektivu. Chci být v pohodě- zdravý ţivotní styl. Nebezpečí zvané drogy. Otazníky nový ţivot, těhotenství a porod DÍVKY( 7.A,B) Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů Prevence rasismu Prevence sociálně patologických jevů Jak se nestát obětí protiprávního jednání v oblasti pouţívání komunikačních prostředků Zdravotnická prevence Zdravotnická prevence Občanské sdruţení Madio Občanské sdruţení Madio Krajský úřad Zlín Občanské sdruţení Madio Policie ČR Občanské sdruţení Madio Poradna pro ţeny a dívky Zlín 7. Co se to se mnou děje? HOŠI( 7.A,B) Multikulturní výchova E-bezpečí, kyberšikana Prevence rasismu Prevence šikany Krajský úřad Zlín E-bezpečí, Centrum PRVOK PdF Univerzity Palackého Olomouc Chodíme spolu, zamilovanost, láska představy a Zdravotnická, sociálně patologické skutečnost jevy E-bezpečí, kyberšikana Trestná činnost mládeţe a páchaná na mládeţi Trestní odpovědnost mladistvých Beseda se soc. kurátorkou města Otrokovice Vztah muţe a ţeny, sexualita, těhotenství a vše kolem E-bezpečí, kyberšikana Prevence šikany Jak se nestát obětí protiprávního jednání Prevence kriminalistiky Prevence kriminality Zdravotnická, sociálně patologické jevy Prevence šikany Poradna pro ţeny a dívky Zlín E-bezpečí, Centrum PRVOK PdF Univerzity Palackého Olomouc Policie ČR Okresní soud ve Zlíně, Probační a mediační sluţba MěÚ Otrokovice odbor sociální Poradna pro ţeny a dívky Zlín E-bezpečí, Centrum PRVOK PdF Univerzity Palackého Olomouc 8

9 Besedy byly během školního roku doplňovány o témata, kterými jsme reagovali na aktuální situaci. Tato témata byla realizována školní psycholoţkou. Propagace prevence: regionální tisk webové stránky školy nástěnka prevence Spolupráce školy a dalších subjektů: 1. Pedagogicko-psychologická poradna, Zlín 2. Dům dětí a mládeţe, Otrokovice 3. Úřad práce Zlín 4. Policie ČR, Otrokovice 5. SPC Zlín, Kroměříţ 6. Poradna pro ţeny a dívky 8. Policie ČR Zlín 9. Krajská hygienická stanice, Zlín 10. Okresní soud, Zlín 11. MěÚ Otrokovice, odbor sociální 12. Univerzita Palackého, Olomouc 13. Madio, občanské sdruţení Vypracování ţádosti o poskytnutí grantu projektu: Stolní fotbálek vzrušení mezi učením Nadace Děti - kultura a sport Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Na DVPP bylo ve školním roce vyčleněno Kč, v rámci plánu DVPP byly preferovány semináře, které byly poskytovány zdarma, případně za finančního přispění EU. Volba seminářů odpovídala profesním zájmům jednotlivých zaměstnanců a potřebám školy. Přehled seminářů za šk. rok 2010 / 2011 Datum konání Jméno účastníka Název 9 Místo konání Zakopalová Marta Personální řízení Zlín pedagogové Trestní odpovědnost pedagogů v praxi ZŠ TGM Zakopalová,Jurtík. Vzdělávání ped.pracovníků -kariérové poradenství Uh.Brod Blahová, Halamková Nácviky soc.a komunikačních dovedností SPC Zlín Hála Martin Spirála - Ochrana reprodukčního zdraví SZŠ Zlín Zakopalová Marta Univerzita začíná na ZŠ HYL Zlín Zakopalová,Bezděk. Kraj.konference k primární prevenci rizik.chování SZŠ Zlín Michn.,Plšk.,Kadlč. Interaktivní učebnice pro kaţdého ZŠ Kom.Zlín Michnová,Plšková Jak si přizpůsobit a vytvořit interakt.učebnici ZŠ Kom.Zlín ZŠ Větrná Kadlčíková Olga Svět energie UH Bezděková Ivana Třída je můj tým SZŠ Zlín Plšková Iveta Motivační setkání vyučujících AJ SZŠ Zlín

10 Zak.,Kadl.,Michn. Finanční gramotnost ve školách Zlín.kraje UTB Zlín Jurtíková Jana Setkání školních koordinátorů - Rubikon Alcedo Vsetín Dvořáková Lenka Metodické aspekty výuky cizích jazyků Metodica Brno Dvořáková Lenka Testovací nástroje a jejich vyuţití ve výuce ciz.jaz. Metodica Brno Jurtíková Jana Projekt - "Řemeslo - návrat ke kořenům" KÚZK Zakop.,Kadlčíková Odměňování ped.prac.a pracov.právní problematika SPŠ Zlín ; Jurtíková Jana Vzdělávání ped.pracovníků -kariérové poradenství Ţítková Zakop.,Fránková Škola podporující zdraví - Kulatý stůl Praha Jurtíková Jana Projekt - "Řemeslo - návrat ke kořenům" KÚZK Husár.,Věrný,Hef. Seminář pro kuchaře,ved.šk.jídelen Zlín Marčíková Lenka Efektivní metody výuky na 1.stup. ZŠ ZŠ Kunovice Skochová Kateřina Školení koordinátorů Ekopolis Zlín Včelařová Hana Setkání školních poradenských pracovníků ZŠ Uh.Hrad Taiblová Martina Workshop NJ UTB Zlín Muzeum Herentinová Pavlína Muzeum a škola 2011 aneb Expedice domů Zlín Jurtíková Jana Rozvoj kariérového poradenství ESF,MŠMT Fránk.,Marčíková Činnostní učení ČJ ve ročníku - Vyjm.slova ZŠ Kroměříţ Mrázová,Michnová Praktické vyuţití her ve výuce matematiky UTB Zlín Jídelny Husárová Ludmila Krajská konference hromadného stravování Plzeň Jurtíková Jana Výchovné styly a jejich přesah do školní praxe KPPP Zlín Zakopalová Marta Pedagog.-psych.výbava ředitele moderní školy KPS Vsetín Kadlčíková Olga Ţákovský parlament ve školní praxi ESF,MŠMT Bezděková,Včelař. Preventivní programy pro ţáky ZŠ KPPP Zlín Zakopalová Marta Minimalizace šikany AISIS Michnová,Kubějová Projekt EU - Peníze školám NIDV Bezděková Ivana Identifikace domácího násilí a moţnosti pomoci KPPP Zlín Zakopalová Marta EU peníze školám NIDV pedagogové Vzdělávání ţáků s autismem ZŠ Brno Husárová Ludmila Pracovní porada vedoucí ŠJ KÚZK Jurtíková Jana Setkání školních koordinátorů - Rubikon Alcedo Vsetín Školení pro celý pedagogický kolektiv: Multikulturní škola moduly: Jak se neztratit v průřezových tématech, Diskriminace ve školní výuce, Státní správa a národnostní menšiny Pedagog mezi paragrafy - ČŠI Autismus 10

11 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání Celkový prospěch ţáků za první a druhé pololetí ve školním roce 2010/2011 Počet ţáků Prospělo Ročník celkem s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Celkem Celkem 2. stupeň Škola celkem Pochvaly: 1. pololetí 2. pololetí pochvala ředitelky školy 0 0 pochvala třídního učitele Napomenutí a důtky: 1. pololetí 2. pololetí napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitelky školy 5 19 Sníţené stupně z chování: 1. pololetí 2. pololetí 2 - uspokojivé neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011 počet 1. pololetí 3 2. pololetí 44 celkem 47 Počet neomluvených hodin vzhledem k celkovému počtu zameškaných hodin netvoří ani jedno procento. Prevence záškoláctví je na škole poměrně dobře propracovaná. Třídní učitel/ka pravidelně sleduje docházku ţáků a při prvních náznacích, ţe by se mohlo jednat o záškoláctví, kontaktuje zákonné zástupce. Od 1. pololetí školního roku 2007/2008 mapujeme omluvenou nadpočetnou absenci a její důvody. V pololetí školního roku 2009/2011 jsme provedli vyhodnocení a třídní učitelé byli upozorněni na ţáky, u kterých se zvýšená absence objevila ve všech sledovaných předchozích pololetích. Důvody absence se vyhodnocují a pokud se nejedná o dlouhodobou nemoc, kontaktuje třídní učitel zákonné zástupce ţáka. Projedná s ním, za přítomnosti ZŘŠ nebo člena školního poradenského pracoviště, oprávněnost absence a dohodnou se 11

12 pravidla pro prevenci nepřítomnosti ţáka ve vyučování. Pokud zákonný zástupce se školou nespolupracuje, kontaktuje kompetentní zástupce školy odbor sociálně právní ochrany dětí. Hodnocení práce výchovného poradce Výchovná poradkyně zabezpečovala poskytování poradenských sluţeb rodičům i ţákům, o tyto sluţby projevovali rodiče i ţáci zájem. Nově absolvovala kariérní poradenství, jehoţ studium organizoval a zabezpečoval odbor školství Zlínského kraje. Po získání této kvalifikace a v souladu s novou vyhláškou o školských poradenských pracovištích poskytuje sluţby kariérního poradenství především pro vycházející ţáky školy. Výchovná poradkyně je zapojena také v projektu Řemeslo návrat ke kořenům, který připravila Krajská hospodářská komora Zlínského kraje v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt bude ukončen Podle plánu práce výchovného poradce pro školní rok 2010/2011 se dařilo plnit všechny úkoly v jednotlivých měsících, velmi úzká spolupráce byla navázána s pracovníky SPC a PPP. Během tohoto školního roku došlo k přestěhování Pedagogicko psychologické poradny, coţ se projevilo delším čekáním na výsledky psychologických vyšetření ţáků. Výskyt negativních jevů v chování ţáků společně VP sledovala a řešila se školní psycholoţkou a metodičkou prevence na pravidelných týdenních schůzkách. O náplni práce školního poradenského pracoviště připravila paní psycholoţka zprávu, která je součástí závěrečné zprávy metodičky prevence. I v tomto školním roce se objevily ze strany ţáků neomluvené absence (celkem 4x), ale šlo většinou o nízký počet hodin. Přijímací řízení na střední školy proběhlo bez problémů, všichni vycházející ţáci byli přijati na střední školy: 9. roč. 23 ţáků 8. roč. 1 ţákyně 7. roč. 4 ţáci 5. roč. 3 ţáci (původní stav). Po vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení na Gymnázium Otrokovice obor osmileté gymnázium (v závěru školního roku), odešli další čtyři ţáci z pátého ročníku naší školy. Na víceletá gymnázia nám celkem odchází 7 ţáků z pátého ročníku. Pokles ţáků v ročníku znamená v příštím školním roce spojení do jedné šesté třídy. Údaje o výsledcích přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2010/2011 název školy název oboru maturita, počet výuční list ţáků OA VOŠE Zlín Obchodní akademie M 2 Management hotelových a turistických sluţeb M 1 SOŠ Otrokovice Mechanik opravář motorových vozidel VL 1 Kuchař - číšník VL 2 Tesař Vl 1 Ekonomika a podnikání M 1 SPŠ polytechnická - COP Zlín Knihař Vl 1 Reprodukční grafik pro média M 2 SPŠ Zlín Technické lyceum M 1 Ekonomické lyceum M 1 Gymnázium J. Blahoslava a S pedagogická škola Přerov Gymnázium M 1 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Bezpečnostně právní činnost M 1 Střední škola oděvní a služeb Vizovice Kadeřník Vl 3 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Veterinářství M 1 Obchodní akademie Kroměříž Obchodní akademie M 1 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Jezdec a chovatel koní VL 1 VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Předškolní a mimoškolní pedagogika M 1 Kroměříž SPŠ Otrokovice Přírodovědné lyceum M 2 12

13 Údaje o integrovaných ţácích ve školním roce 2010/2011 Společným úsilím jsme integrovali celkem 16 ţáků, kteří pracovali podle individuálně vzdělávacích plánů. Druh postiţení Ročník Počet ţáků zrakové postiţení 5. 1 s vadami řeči 3., 9. 3 tělesné postiţení 6., 9, 2 vývojová porucha učení 3., 4., 5., 6., 6 více vad 2. 2 autismus 1. 2 Počet asistentů pedagoga: 4 V příštím školním roce budeme i nadále spolupracovat se sociální kurátorkou a pracovnicemi sociálního odboru Městského úřadu v Otrokovicích. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2010/2011 název soutěţe kolo p. ţáků umístění olympiáda v Čj školní 15 okresní 2 školní 36 recitační soutěţ okrskové 4 okresní 1 2. místo krajské 1 přehlídka mluveného projevu třídní literární soutěţ školní 15 Literární přehlídka prací Krajské knihovny Zlín (Hledání) 11 spellingové soutěţe třídní 4., 5. ročník dějepisná olympiáda školní školní 46 Pythagoriáda (6., 7., 8. ročník) okresní 4 krajské 3 Matematický Klokan 158 Matematická olympiáda školní 5 okresní 3 PaySecCup - vědomostní soutěţ ICT 12 pěvecká soutěţ třídní meziškolní Otrokovická notečka 5 plavecká soutěţ Stříbrný věnec okresní 12 závody v přespolním běhu Trnavský vrch okresní místo ml. ţáci okrskové 2 druţstva 1. místo ml. ţáci druţstva atletický čtyřboj ftbalový turnaj O pohár starostky města Otrokovice okresní přespolní běh Veslařský kopeček okrskové druţstva 1., 2., 3. místo jednotlivci 3. místo ml. ţáci druţstva 1. místo ml. ţačky druţstva 1. místo ml. ţáci, 1., 3. místo ml. ţačky

14 plavání okresní 2 ţáci s tělesným postiţením Otrokovická florbalová liga celoroční soutěţ 3. místo florbal mladší ţáci Orion florbal cup okrskové 1. místo florbal ml. ţáci Otrokovický halový atletický mítink okresní krajské Pohár rozhlasu okresní 17 Dětská Fénixiáda druţební akce, Dubnica Memoriál M. Herdovej - Dubnica 15 Hry V. letní olympiády dětí a mládeţe České republiky v Olomouci celostátní 4 soutěţ SOS Biodiverzita 16 zeměpisná olympiáda školní 22 výtvarná soutěţ Přemyslovna sv. Aneţka Česká a její doba výtvarná soutěţ Vánoční malování 5 výtvarná soutěţ Bezpečně na silnicích Dopravní prostředky 15 v našem městě výtvarná soutěţ Film očima dětí místo druţstva ml. ţáků dvakrát 3. místo v jednotlivcích 1. místo 4. místo 4. místo druţstvo 1., 2., 3. místo jednotlivci 2. místo ml. ţáci, 3. místo ml. ţačky dvakrát 1. místo dvakrát 2. místo Přehled vybraných akcí školy - školní rok 2010/2011 Projekty Projekt EKOPOLIS budování města bez rušivých vlivů na ţivotní prostředí Adopce na dálku charitativní akce, bazar Projektový den Den vody Projektový den Den Země Projektový den Opičí den (ochrana lidoopů) Projektová den Jablkový den Charitativní projekt Čtení pomáhá Týden barev Rubikon soutěţ proti sázení Dny rodičů v matematice Příběhy bezpráví v rámci programu Jeden svět na školách Recyklohraní projekt v rámci prevence Kamarádstvím proti šikaně Výzdoba prostor v Naději Otrokovice Junior Achievement - kurz profesní orientace spojeno s exkurzí Barum Ovoce do škol projekt Hasík Den Země Planeta Země 3000: ČR-země známá neznámá Výstava výtvarných prací na Besedě Projekt Koledy tří národů, Dubnica nad Váhom Projekt Řemeslo návrat ke kořenům ročník celoškolní 1. a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 2. stupeň 6., 8. ročník 9. ročník celoškolní ročník ročník vybraní ţáci 2. stupně 8. ročník ročník 2. stupeň ţáci naší školy 8. ročník 14

15 Ostatní akce Sběr vyslouţilých elektrospotřebičů a baterií Sběr starého papíru a plastových víček Exkurze do TS v Otrokovicích Beseda na téma Planeta Země Účast na výukových programech firmy Kovosteel a exkurzem chráněné dílny Literární soutěţ a výstavka knih ŠK Celoroční soutěţ o Rytíře čtení Výuka plavání Vzdělávací program Řím-legionáři, gladiátoři a Césarové Výstavka Výstavba Otrokovic v letech divadelní představení Krkonošské pohádky studijní zahraniční zájezd do Bruselu a Velké Británie Velikonoční dílny pro ţáky a jejich rodiče Návštěva zábavního centra Galaxie výtvarná soutěţ Přemyslovna sv. Aneţka Česká výtvarná soutěţ Vánoční malování výtvarná soutěţ Bezpečně na silnicích výtvarná soutěţ Film očima dětí výtvarná soutěţ Ţivot v lese pro zrakově postiţené ţáky společná velkoplošná práce Plakátové bitvy o startovní rošt výtvarná výstava Pohádky od společnosti Walt Dinney charitativní akce Vánoční růţe koncert pro sdruţení Šance kulturní vystoupení Rozsvěcení vánočního stromu Divadlo nejmladšího diváka 4 představení ročně DOD pro budoucí prvňáčky Vánoční dílny DDM Sluníčko Bruslení minikurz Lyţařský zájezd Kyčerka výchovný koncert Réva výchovný koncert Filharmonie B. Martinů vánoční koncert pěveckého sboru Svatý Pluk hudební koncert Folk a písničkářství školní projekt Jak působí hudba LVZ Velké Karlovice Škola v přírodě beseda se starostou beseda s kurátorkou pro děti a mládeţ akce Dětská policie letové ukázky s dravci, společnost Seiferos Masopustní akce Přednáška cestovatel p. Jaroněk Beseda s kronikářkou města Otrokovice Jarní diskotéka Diskotéka v závěru školního roku Beseda o holocaustu a antisemitismu Den dětí pro ţáky 1. stupně připravují ţáci 9. ročníku ţáci stupně ţáci stupně ţáci 3. třídy ţáci 2. stupně 4. ročník čtenáři ŠK čtenáři ŠK 2., 3. ročník ročník 2. stupeň ročník celoškolní celoškolní celoškolní 5. ročník 6. ročník celoškolní pěvecký soubor Zvoneček Zvoneček, Dřeváček vybraní ţáci celoškolní ročník 1. a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 2. stupeň celoškolní 8. ročník 7. ročník 4. ročník 9. ročník ročník 4. ročník 1. a 2. stupeň 3. ročník, Dřeváček 1. a 2. stupeň 2. stupeň 9. ročník Akce ŠD zábavné soutěţní odpoledne návštěva filmového představení výlet do ZOO Lešná noc ve ŠD Cesta za pokladem příprava výrobků na vánoční bazárek pro Celinu účast na velikonočních dílničkách zdobení vánočního stromu pro zvířátka 15

16 Ve školním roce 2010/2011 se škola prezentovala na veřejnosti v několika oblastech 1) oblast kulturní významnou měrou se na reprezentaci školy podílel hudební soubor Zvoneček (vystoupení v rámci akce Otrokovické Besedy Otevírání náměstí, vystoupení v rámci Rozsvěcení vánočního stromu, vystoupení na charitativním koncertu pro Sdruţení šance v Olomouci) a folklórní soubor Dřeváček (vystoupení na Velikonočních slavnostech na náměstí Svobody v Brně, vystoupení na charitativním koncertu pro Sdruţení šance v Olomouci), program na obřadu Vítání nových občánků Otrokovic zajišťovala paní učitelka Skochová s děvčaty třetí třídy 2) výstava výtvarných prací ţáků školy Výtvarka 3) charitativní v rámci spolupráce se sdruţením Šance na pomoc onkologicky nemocným dětem se uskutečnil prodej vánočních růţí a škola se podílela na organizaci charitativní koncertu. Adopce na dálku adoptivní holčička z Guineii, pomoc finanční částkou ze sběru papíru a vršků od PET lahví, uspořádán charitativní bazar 4) výchovně vzdělávací organizace okresního kola matematické soutěţe Pythagoriáda, organizace okresního a krajského kola Olympiády v českém jazyce 5) vydávání školního časopisu, příspěvky do regionálního tisku i televize škola vydává vlastní časopis Školní půlročenka, který je určen pro rodiče a přátele školy, od září 2009 byl změněn design webových stránek školy aktuální informace o dění ve škole 6) besedy s významnými představiteli města a státu beseda se starostou města Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI a ostatních kontrolních orgánů Kontroly ve školním roce 2010/2011 KHS kontrola dodrţování hygienických předpisů ve školní jídelně bez závad kontrola provozu školní druţiny bez závad OSSZ - kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění bez závad MěÚ Otrokovice, oddělení interního auditu posouzení vnitřního kontrolního systému organizace a hospodaření se svěřeným majetkem drobné závady, odstraněny do 10/2011 Finanční výbor ZMO kontrola hospodaření bez závad ČŠI veřejnosprávní kontrola hospodaření p.o. bez závad Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou kaţdoročně shrnovány ve Výroční zprávě o hospodaření školy k nahlédnutí u ŘŠ. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt E-Bezpečí Ţáci se zapojili do projektu v letošním roce formu výtvarného zpracování témat prevence Kybergrooming - pozor na virtuální kamarády. Cílem této soutěţe bylo podpořit pozitivní vyuţívání technologií a především upozornit na moţná rizika související s vyuţíváním informačních a komunikačních technologií, které si děti zatím příliš neuvědomují. Projekt Recyklohraní Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. 16

17 program Junior Achievement jedná se o ucelený program výuky ekonomických a společenskovědních předmětů ve škole. Ţáci naší školy absolvovali pod vedením lektorů z firmy Barum Continental Kurz profesní orientace a kurz NH ve spolupráci s organizací Člověk v tísni se škola zapojila do celostátního projektu Příběhy bezpráví, který se věnuje době před rokem 1989 a připomíná významné osobnosti boje proti komunismu projekt Adopce na dálku škola je jiţ třetím rokem zapojena do adopce afrických dětí, kde výtěţky z různých akcí přispíváme na vzdělání dívky z Afriky projekt Zdravá škola škola byla v únoru 2011 zařazena do sítě Zdravých škol zapojení do projektu Ligy na ochranu lidských práv Férová škola zapojení do projektů Multikulturní škola zapojení do projektů Inkluzivní škola Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Ve školním roce 2010/2011 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt Kamarádstvím proti šikaně Kč Za finančního přispění Nadace Děti-kultura-sport byl zrealizován projekt v rámci prevence sociálně patologických jevů Kamarádstvím proti šikaně Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Městský úřad Otrokovice spolupráce v oblasti Komunitního plánování práce v pracovních skupinách: Rodiny s dětmi, Osoby ohroţené sociálně- patologickými jevy a Osoby v krizi - spolupráce s OSK účast na soutěţích vyhlašovaných městem Otrokovice - spolupráce se silničním odborem akce Dětská policie - výstavky ţákovských prací v budově MěÚ Pedagogické-psychologická poradna Zlín Policie ČR a Městská policie Otrokovice - besedy se ţáky, akce Dětská policie Technické služby Otrokovice - exkurze do prostor technických sluţeb, třídění odpadů DDM Sluníčko spolupráce při Vánočních dílnách Městská knihovna Otrokovice besedy pro ţáky, účast na soutěţích Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně besedy pro ţáky Linka SOS besedy pro ţáky Okresní soud ve Zlíně besedy pro ţáky Základní školy v Otrokovicích sportovní utkání, soutěţe, spolupráce na projektech Barum Continental ZUŠ Otrokovice MŠ Otrokovice ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky, setkání s rodiči budoucích prvňáčků TC servis s.r.o. Otrokovice Klub historie Otrokovic účast ţáků na akcích Sdružení Rodičů a přátel školy školní ples, finanční příspěvky na mimoškolní akce ţáků Plavecká škola Zlín plavecká výuka ve 2. a 3. ročníku Naděje Otrokovice úprava prostor v Naději Otrokovice, společná akce ke Dni dětí Občanské sdružení Madio akce k prevenci sociálně patologických jevů Poradna pro ženy a dívky Zlín akce k prevenci sociálně patologických jevů PRVOK PdF Univerzity Palackého Olomouc akce k prevenci sociálně patologických jevů 17

18 V rámci spolupráce se středními a vysokými školami proběhly na škole souvislé praxe: - praxe vysokoškolského studia 2 studenti - praxe středních škol 2 studentky Termín zpracování: srpen, září 2011 Zpracovala: Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy Mgr. Olga Kadlčíková, zástupkyně ředitelky školy Schváleno školskou radou dne: Projednáno v pedagogické radě dne:

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Jesenická 10, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 131 793 Termín konání inspekce: 22. 23. květen 2007

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více