Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace 2. Sídlo: Jana Ţiţky 1355, Otrokovice 3. Zřizovatel: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice 4. Právní forma: příspěvková organizace od IČO: IZO: Vedení školy: Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy, jmenování dne Mgr. Olga Kadlčíková - zástupkyně ředitelky školy, zástupce statutárního orgánu 6. Kontakt na zařízení: e mail: 7. Pracovník pro poskytování informací: Marcela Špetlová, rozpočtářka školy 8. Datum zařazení do sítě škol : č.j. 1204/48, aktualizace Číslo posledního rozhodnutí: Č. j / s účinností od Nejvyšší povolený počet ţáků: škola 540 ţáků Nejvyšší povolený počet strávníků: školní jídelna 600 ţáků Nejvyšší počet ţáků školského zařízení: školní druţina 125 ţáků 10. Škola sdruţuje: základní školu IZO školní jídelnu IZO školní druţinu IZO Školská rada byla zřízena usnesením RMO č. 182/04/05 s účinností od Od školního roku 2008/2009 je v počtu 6 členů. Činnost školské rady v níţe uvedeném sloţení byla ukončena ke dni Od je jmenována školská rada v novém sloţení. Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnily 2 zasedání školské rady. Na těchto zasedáních byly projednány výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy, zapojení školy do projektů, výsledky kontrolní činnosti ČŠI, rozpočet a plánované investice v roce 2011, byla schválena změna školního řádu, změna klasifikačního řádu a změny ve školním vzdělávacím programu. Členové ŠR byli seznámeni s koncepcí školy na další období. Ředitelka školy je pravidelně přítomna na zasedání jako stálý host. Informace o činnosti ŠR jsou dále uvedeny na sekce Školská rada Členové školské rady: Mgr. Radana Zenáhlíková (jmenována zřizovatelem) Radka Jarková (jmenována zřizovatelem) Ing. Hana Lörinczová (zvolena zákonnými zástupci ţáků) předsedkyně školské rady Lenka Odstrčilová (zvolena zákonnými zástupci ţáků) Mgr. Blanka Michnová (zvolena pedagogickými pracovníky školy) Mgr. Blanka Zapletalová (zvolena pedagogickými pracovníky školy) 2

3 12. Při škole pracuje: Sdruţení rodičů (SR) zaloţeno Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje, za školní rok 2010/2011 Počet tříd /skupin Počet ţáků Počet ţáků na třídu /skupinu ,7 2. stupeň ,7 Školní druţina Školní jídelna x 419 x Ve školním roce 2010/2011 škola zaměstnávala 4 asistenty pedagoga k ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami (lehké mentální postiţení, těţké tělesné postiţení, autismus, zbytky zraku). Tito ţáci jsou ve třídách se sníţeným počtem ţáků počet tříd je tedy vyšší, neţ je běţný průměr. Kapacita školy je vzhledem k počtu vzdělávaných ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzhledem k velkému zájmu rodičů o školní druţinu zcela vyuţita. Faktická kapacita školy je 480 ţáků (naplněnost je tedy 80 %). Naopak se nedostává vhodných prostor právě pro školní druţinu, které chybí samostatné prostory pro dvě aţ tři oddělení. Dvě oddělení jsou umístěna v kmenových třídách prvního stupně. Toto řešení je pro organizaci výuky na prvním stupni nevhodné a znamená značné omezení pro provoz jak třídy, tak i školní druţiny. Přehled vzdělávacích programů, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku vzdělávací program č.j. MŠMT ročníky počet ţáků Školní vzdělávací , program Škola brána 351 do ţivota Základní škola / Ve školním roce 2010/2011 pokračovalo vyučování podle ŠVP Škola brána do ţivota. Průběţně tedy docházelo k dalšímu ověřování námi nastaveného ŠVP a byly realizovány některé opravy a doplnění. Ve svém ŠVP se zaměřujeme na všestranný rozvoj ţáků a jejich následné uplatnění ve všech oborech lidské činnosti. Zaměřujeme se především na rozvoj praktických dovedností. Rozšiřujeme projektovou výuku. Proběhla velká řada celoškolních projektů Jablkový den, Den Země, Den vody, Barevný týden atd. V únoru 2011 jsme byli zařazení do sítě Zdravých škol pod záštitou Státního zdravotního ústavu Praha a v září 2011 se po splnění náročných kritérií připravujeme k převzetí titulu Férová škola ve spolupráci s Ligou na ochranu lidských práv. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, zájmových útvarů ve školním roce 2010/2011 Volitelné: Výuka ve volitelných předmětech je realizována od 7. do 9. ročníku, snaţíme se o větší spolupráci mezi jednotlivými věkovými skupinami. Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka následujících volitelných předmětů: V sedmém ročníku V osmém a devátém ročníku Informatika Sportovní hry Německý jazyk Mediální výchova Dramatická výchova Kondiční cvičení Domácnost Konverzace v anglickém jazyce Kondiční cvičení Informatika Sportovní hry Německý jazyk Dramatická výchova Rukodělné techniky 3

4 Zájmové útvary: školní družina: Sportovní hry (2., 3., 4. ročník), Sportovní hry (1., 2. ročník), Výtvarné činnosti, Florbal (1, ročník), Florbal (2., 3., 4. ročník), Florbal (2., 3., 4. ročník), Rukodělky : Divadelní krouţek, Skupinová náprava SPU, Florbal, Logopedický krouţek, Hudební soubor Zvoneček, Šikovné ruce, Anglický jazyk (3 skupiny v prvním ročníku), Anglický jazyk (2 skupiny ve druhém ročníku), Folklorní soubor Dřeváček 2. stupeň: Florbal (2 skupiny v šestém a sedmém ročníku), Sportovní hry, Atletika Oba stupně: Sportovní hry (pro třetí aţ šestý ročník) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 : počet fyzických přepočtené Interní pracovníci osob úvazky Učitelé 27 25,4 Asistenti pedagogů 4 3,4 Školní druţina 5 4,1 Psychologové 1 0,8 Další údaje o pedagogických pracovnících: V letošním školním roce působilo na naší škole 35 pedagogických pracovníků (25 učitelů, 4 asistentky pedagoga, 5 vychovatelek školní druţiny a školní psycholoţka). Výuku NJ a část výuky Hv zajišťovaly vychovatelky školní druţiny. V současné době jsou dvě učitelky na MD. Všichni pedagogičtí pracovníci se v plné míře zaměřovali na výchovu a vzdělávání ţáků, část z nich se péči o ţáky věnovala i v rámci zájmové činnosti a ostatních mimoškolních aktivitách. Aprobovanost pedagogického sboru je na dobré úrovní 1 učitelka v průběhu školního roku dokončovala vysokoškolské studium, 2 učitelky druhého stupně neměly kvalifikaci a 1 učitelka prvního.stupně má kvalifikaci jako učitel odborných předmětů na SŠ. Dlouhodobě se daří udrţovat aprobovanost na dobré úrovni. Pokud jsme museli řešit dlouhodobou nepřítomnost kolegů, podařilo se vţdy zajistit kvalifikovaný zástup z řad pedagogů důchodců. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011: počet fyzických osob Interní pracovníci 12 Další údaje o nepedagogických pracovnících: Kolektiv nepedagogických pracovníků byl sloţen z 5 kuchařek a 1 kuchaře (z toho 1 vedoucí ŠJ, 1 hlavní kuchařka, 1 kuchař, 3 pomocné pracovní síly), školníka, 4 uklízeček a 1 pracovnice THP. V průběhu školního roku odešla jedna kuchařka školní jídelny do starobního důchodu. Všichni tito pracovníci splňovali kvalifikační předpoklady. 4

5 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy Zapsaní do 1. tříd Počet ţádostí Nastoupili Zapsaní do 1. třídy Počet ţádostí Nastoupí 2010 o odklad do 1. třídy o odklad do 1. třídy Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů V letošním školním roce bylo naším hlavním cílem budování pozitivního klimatu na naší škole spolu s vytvářením pozitivních vztahů v třídních kolektivech, seznamování ţáků se zásadami zdravého ţivotního stylu, posilování jejich zdravého sebevědomí a rozvíjení aktivního přístupu k práci a tvořivosti ve školním parlamentě. Preventivní, výchovně vzdělávací působení se stalo neoddělitelnou součástí výuky a ţivota školy. Posilovali jsme odolnost ţáků vůči sociálně patologickým jevům jako je drogová závislost, alkoholismus, kouření, šikanování, vandalismus, kyberšikana aj., učili jsme ţáky čelit tlaku starších spoluţáků a vyţadovali jsme zásady slušného chování, jak v komunikaci s vrstevníky, tak s dospělými. Všechny aktivity, přednášky a besedy byly směřovány k efektivní primární prevenci. Během celého školního roku jsme se snaţili pro ţáky organizovat celoškolní i třídní projekty, sportovní aktivity a zapojili jsme se do nových projektů organizovaných zvenčí. Významné výchovně vzdělávací aktivity školy, projekty v rámci prevence sociálně patologických jevů: 1. Projekt Multikulturní škola Do tohoto projektu byli zapojeni ţáci čtvrtých a sedmých ročníků. Dále byli vzděláváni učitelé a vedení školy. Program Multikulturní škola obsahoval výchovně vzdělávací část a část osvětovou. Výuka byla zaměřena na různé cílové skupiny a obsahovala několik bloků. Kaţdý blok měl stanoven svůj cíl, metodu výuky a pomůcky. Bloky se vzájemně informačně doplňovaly. Pro 2. stupeň byly 4 bloky: Majorita-minorita, Historie Romů a postavení ZK a měst, Můj vztah k ostatním (Romové), Můj vztah k ostatním (cizinci) Pro : Multikulturní škola pro Výuka byla vedena prostřednictvím video ukázek, záţitkových her, diskuse, příkladů z praxe, výkladů a práce ve skupině. Lektoři hravou formou poukazovali na problematiku multikultury, souţití a uvědomování si sama sebe i okolí. Průřezová témata plněna při projektu: 2. stupeň multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, člověk a jeho svět, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Kompetence ţáků: rozvoj sociálních dovedností, tolerance a pochopení, změna postojů, rozvoj a růst osobnosti, potřeby lidské existence, ţebříček hodnot a priority, spolupráce ve skupině, prezentační dovednosti, obhajoba vlastního názoru Cílem projektu bylo: upevnit v dětech povědomí o různých národech, seznámit je se zvyky a zajímavostmi, vzájemně si pomáhat, rozvíjet přátelství a spolupráci, upevnit v ţácích povědomí o různých národech, kulturách, seznámit je se zvyky jiných národů i se zajímavostmi země, poznání odlišností a také společného mezi lidmi jiných kultur, mezi národy 5

6 2. Přednáška pro ţáky 7.aţ 9. ročníků kyberšikana Rozšiřování a přístup k informačním technologiím sebou přináší vedle neoddiskutovatelných kladů i některá velmi zásadní nebezpečí. Jednou ze skupin, které jsou tímto nebezpečím ohroţeny, jsou i děti. Z tohoto důvodu jsme zapojeni do dlouhodobého projektu E - bezpečí. Celý projekt je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů spojených s vyuţíváním informačních a komunikačních technologií. V rámci tohoto projektu byla pro ţáky 7. aţ 9. ročníku uspořádána přednášku pod vedením lektorského týmu E-Bezpečí a Centra PRVOK PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška byla zaměřená na kyberšikanu a další nebezpečné komunikační jevy spojené s elektronickou komunikací. Kyberšikana, jako taková, zasahuje takřka všechny věkové kategorie, ale právě u školních dětí má velmi ulehčený cíl. Děti totiţ disponují vysokou úrovní počítačové gramotnosti, nikoli gramotnosti mediální! Jsou zvídavé a nezkušené. Dají se snadno ovlivnit, zastrašit nebo vydírat. Navíc nevidí, kdo je na druhé straně linky. V domnění, ţe jde o stejně starého kamaráda, neváhají sdělovat osobní informace, fotografie nebo se i setkat s neznámým člověkem. A to všechno bez vědomí rodičů. V extrémních případech můţe dojít k sebevraţdám, znásilněním, psychologickým poruchám apod. Proto je nutné neustále dětem zprostředkovávat informace o jevech, kterým mohou být vystaveny. V prezentaci bylo dětem na konkrétních příkladech ukázáno, jak můţe jejich kaţdodenní praxe na internetu nebo i s mobilním telefonem přerůst do příběhu se špatným koncem. Tímto ilustrujícím způsobem se ţáci seznámili s riziky při pouţívání moderních komunikačních technologií a moţná si někteří uvědomili vlastní chyby. V závěru ţáci diskutovali, ptali se a taky obdrţeli přehledové letáky se základními informacemi. 3. Projektový den Jablkový den, den zdraví V rámci dne jsme se s ţáky více bavili o jejich zdraví, o zdravém ţivotním stylu, o pohybu a sportování, o zdravém a nezdravém stravování, o správném sezení, o jejich hygieně, ale taky o lenošení u počítače. Tím jsme chtěli nastartovat celoroční práci v tomto tématu. Jablkový proto, ţe toto ovoce patří k podzimu a je pro děti celý rok dostupný v podobě celoročního příjmu dobrých vitamínu. Do projektu se zapojili ţáci1.-9. ročníku, učitele a vedení školy. Velkou pomoc při organizaci nám poskytli ţáci 9. ročníku s třídní učitelkou, kteří si společně připravili sportovní program pro celý a zástupci ţákovského školního parlamentu Dobrý průběh celého projektového dne nám zajistila taky spolupráce se Sady Ţlutava a technické sluţby Otrokovice, kteří nám při organizaci velmi pomohli. 4. Projekt Férová škola 5. Projekt - Povolání s rodiči V prvních třídách se třídní učitelky společně s rodiči zapojili do projektu povolání s rodiči. Děti se seznámily s prací dopravní policie, záchranné sluţby,tso, navštívily prostředí tiskárny a seznámily se s náplní práce novinářky. A to vše díky dobré spolupráci a pomoci rodičů. 6. Projektový den na ochranu primátů První stupeň ZŠ se zapojil do celoevropského projektu kampaně na ochranu primátů. Ţáci prvního stupně naší školy připravili spoustu pochoutek a lahůdek z ovoce a zeleniny na špízech a sladké šišky. Součástí tohoto projektového dne byla i plyšová zoo. Kaţdé dítě si přineslo své oblíbené plyšové zvířátko a umístilo ho do odpovídajícího pavilonu v naší soukromé ZOO. Připravené dobroty jsme odvezli na Lešnou. 7. Projekt Zdravá škola Dne jsme ve Státním zdravotním ústavu v Praze úspěšně obhájili projekt podpory zdraví na naší škole, kde jsme prezentovali naše školní aktivity. Jen namátkou vybíráme: projekty směřující k zvyšování a zkvalitňování ekologického cítění našich dětí, krouţky, které ţáci v hojném počtu navštěvují, projektové dny zaměřené na zdravý ţivotní styl a správnou výţivu, besedy věnované prevenci sociálně patologických jevů, soutěţe související s lidovými tradicemi a zvyky, akce pořádané ve spolupráci s hasiči nebo policií, besedy se zajímavými občany Otrokovic, kulturní akce, práci s integrovanými dětmi a akce zapojující rodiče do školního ţivota. Na závěr setkání jsme převzali z rukou koordinačního týmu tohoto evropského projektu certifikát a byli jsme slavnostně zařazení do sítě škol podporujících zdraví. 8. Spolupráce s Nadějí Otrokovice Uţ druhým rokem pokračuje spolupráce a společné akce s domovem pro děti a mládeţ s mentálním postiţením Naděje v Otrokovicích. Ke společným aktivitám patřila návštěva školy ve dnech otevřených dveří, sportovní program připravený pro naše ţáky klienty Naděje, malování ţáků školy v Naději, návštěva vánočního či velikonočního jarmarku v Naději. 6

7 9. Velikonoční jarmark V rámci spolupráce s rodiči jsme si připravili společné dílny pro rodiče a děti. Tématem byla výroba velikonočních dekorací. Při společné práci jsme s rodiči diskutovali, bavili se a děti kladně motivovali ke spolupráci a pomoci při společné práci. Akce se vydařila a v následujících letech v aktivitě hodláme pokračovat. Činnost školního parlamentu v rámci prevence: Školní parlament pracuje na ZŠ druhým rokem, prvním rokem pod vedením paní učitelky Pavlíny Herentinové. Členové jsou zástupci tříd od 2. do 9. ročníku. Jejich činnost byla letos zaměřena na zlepšování vztahů mezi mladšími a staršími ţáky, na vytváření atmosféry spolupráce a podporu týmové práce. Také se podíleli na dodrţování pořádku a čistoty v prostorách školy. Během školního roku zorganizovali tyto akce: - dvě školní diskotéky pro mladší a starší ţáky se soutěţemi - rozhlasové relace k svátkům - soutěţ zaměřená na pořádek v šatnách - soutěţ, Obří velikonoční vejce - happening, Obejmeme svoji školu - pomoc při přípravě projektového dne - Jablkový den. Členové školního parlamentu se také zapojili do činnosti Městského dětského parlamentu v Otrokovicích. Během roku také promýšleli obsah stanov školního parlamentu, tento bude dokončen v příštím školním roce. Také se připravuje zapojení do projektu Centra pro demokratické učení s názvem Model respektujícího ţákovského parlamentu. Další projekty a akce školy: Projekt Kamarádstvím proti šikaně Projekt E-bezpečí Projektový den - Den dětí Akce Dětská policie Projektový den Den země Projektový den Den vody Projektový den Halloween Projekt Zdravé zuby Projekt Ovoce do škol Projekt Hasík Adopce na dálku Školní časopis Dny otevřených dveří Den Salvatora Škola v přírodě Lyţařský výcvikový kurs Dny otevřených dveří Přehled uskutečněných besed, prostřednictvím kterých byla plněna prevence SPJ: Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Dlouhodobý preventivní program Policista je náš kamarád Dlouhodobý preventivní program Prevence sociálně patologických jevů Jak se nestát obětí protiprávního jednání Prevence sociálně patologických jevů 7 Občanské sdruţení Madio Policie ČR Občanské sdruţení Madio

8 Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Nebezpečné návykové látky, Kamarádství Já a moje třída Multikulturní výchova Buď sám sebou, řekni alkoholu, drogám ne Bezpečné chování JÁ+TY=MY zdravé vztahy v třídním kolektivu. Chci být v pohodě- zdravý ţivotní styl. Nebezpečí zvané drogy. Otazníky nový ţivot, těhotenství a porod DÍVKY( 7.A,B) Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů Prevence rasismu Prevence sociálně patologických jevů Jak se nestát obětí protiprávního jednání v oblasti pouţívání komunikačních prostředků Zdravotnická prevence Zdravotnická prevence Občanské sdruţení Madio Občanské sdruţení Madio Krajský úřad Zlín Občanské sdruţení Madio Policie ČR Občanské sdruţení Madio Poradna pro ţeny a dívky Zlín 7. Co se to se mnou děje? HOŠI( 7.A,B) Multikulturní výchova E-bezpečí, kyberšikana Prevence rasismu Prevence šikany Krajský úřad Zlín E-bezpečí, Centrum PRVOK PdF Univerzity Palackého Olomouc Chodíme spolu, zamilovanost, láska představy a Zdravotnická, sociálně patologické skutečnost jevy E-bezpečí, kyberšikana Trestná činnost mládeţe a páchaná na mládeţi Trestní odpovědnost mladistvých Beseda se soc. kurátorkou města Otrokovice Vztah muţe a ţeny, sexualita, těhotenství a vše kolem E-bezpečí, kyberšikana Prevence šikany Jak se nestát obětí protiprávního jednání Prevence kriminalistiky Prevence kriminality Zdravotnická, sociálně patologické jevy Prevence šikany Poradna pro ţeny a dívky Zlín E-bezpečí, Centrum PRVOK PdF Univerzity Palackého Olomouc Policie ČR Okresní soud ve Zlíně, Probační a mediační sluţba MěÚ Otrokovice odbor sociální Poradna pro ţeny a dívky Zlín E-bezpečí, Centrum PRVOK PdF Univerzity Palackého Olomouc 8

9 Besedy byly během školního roku doplňovány o témata, kterými jsme reagovali na aktuální situaci. Tato témata byla realizována školní psycholoţkou. Propagace prevence: regionální tisk webové stránky školy nástěnka prevence Spolupráce školy a dalších subjektů: 1. Pedagogicko-psychologická poradna, Zlín 2. Dům dětí a mládeţe, Otrokovice 3. Úřad práce Zlín 4. Policie ČR, Otrokovice 5. SPC Zlín, Kroměříţ 6. Poradna pro ţeny a dívky 8. Policie ČR Zlín 9. Krajská hygienická stanice, Zlín 10. Okresní soud, Zlín 11. MěÚ Otrokovice, odbor sociální 12. Univerzita Palackého, Olomouc 13. Madio, občanské sdruţení Vypracování ţádosti o poskytnutí grantu projektu: Stolní fotbálek vzrušení mezi učením Nadace Děti - kultura a sport Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Na DVPP bylo ve školním roce vyčleněno Kč, v rámci plánu DVPP byly preferovány semináře, které byly poskytovány zdarma, případně za finančního přispění EU. Volba seminářů odpovídala profesním zájmům jednotlivých zaměstnanců a potřebám školy. Přehled seminářů za šk. rok 2010 / 2011 Datum konání Jméno účastníka Název 9 Místo konání Zakopalová Marta Personální řízení Zlín pedagogové Trestní odpovědnost pedagogů v praxi ZŠ TGM Zakopalová,Jurtík. Vzdělávání ped.pracovníků -kariérové poradenství Uh.Brod Blahová, Halamková Nácviky soc.a komunikačních dovedností SPC Zlín Hála Martin Spirála - Ochrana reprodukčního zdraví SZŠ Zlín Zakopalová Marta Univerzita začíná na ZŠ HYL Zlín Zakopalová,Bezděk. Kraj.konference k primární prevenci rizik.chování SZŠ Zlín Michn.,Plšk.,Kadlč. Interaktivní učebnice pro kaţdého ZŠ Kom.Zlín Michnová,Plšková Jak si přizpůsobit a vytvořit interakt.učebnici ZŠ Kom.Zlín ZŠ Větrná Kadlčíková Olga Svět energie UH Bezděková Ivana Třída je můj tým SZŠ Zlín Plšková Iveta Motivační setkání vyučujících AJ SZŠ Zlín

10 Zak.,Kadl.,Michn. Finanční gramotnost ve školách Zlín.kraje UTB Zlín Jurtíková Jana Setkání školních koordinátorů - Rubikon Alcedo Vsetín Dvořáková Lenka Metodické aspekty výuky cizích jazyků Metodica Brno Dvořáková Lenka Testovací nástroje a jejich vyuţití ve výuce ciz.jaz. Metodica Brno Jurtíková Jana Projekt - "Řemeslo - návrat ke kořenům" KÚZK Zakop.,Kadlčíková Odměňování ped.prac.a pracov.právní problematika SPŠ Zlín ; Jurtíková Jana Vzdělávání ped.pracovníků -kariérové poradenství Ţítková Zakop.,Fránková Škola podporující zdraví - Kulatý stůl Praha Jurtíková Jana Projekt - "Řemeslo - návrat ke kořenům" KÚZK Husár.,Věrný,Hef. Seminář pro kuchaře,ved.šk.jídelen Zlín Marčíková Lenka Efektivní metody výuky na 1.stup. ZŠ ZŠ Kunovice Skochová Kateřina Školení koordinátorů Ekopolis Zlín Včelařová Hana Setkání školních poradenských pracovníků ZŠ Uh.Hrad Taiblová Martina Workshop NJ UTB Zlín Muzeum Herentinová Pavlína Muzeum a škola 2011 aneb Expedice domů Zlín Jurtíková Jana Rozvoj kariérového poradenství ESF,MŠMT Fránk.,Marčíková Činnostní učení ČJ ve ročníku - Vyjm.slova ZŠ Kroměříţ Mrázová,Michnová Praktické vyuţití her ve výuce matematiky UTB Zlín Jídelny Husárová Ludmila Krajská konference hromadného stravování Plzeň Jurtíková Jana Výchovné styly a jejich přesah do školní praxe KPPP Zlín Zakopalová Marta Pedagog.-psych.výbava ředitele moderní školy KPS Vsetín Kadlčíková Olga Ţákovský parlament ve školní praxi ESF,MŠMT Bezděková,Včelař. Preventivní programy pro ţáky ZŠ KPPP Zlín Zakopalová Marta Minimalizace šikany AISIS Michnová,Kubějová Projekt EU - Peníze školám NIDV Bezděková Ivana Identifikace domácího násilí a moţnosti pomoci KPPP Zlín Zakopalová Marta EU peníze školám NIDV pedagogové Vzdělávání ţáků s autismem ZŠ Brno Husárová Ludmila Pracovní porada vedoucí ŠJ KÚZK Jurtíková Jana Setkání školních koordinátorů - Rubikon Alcedo Vsetín Školení pro celý pedagogický kolektiv: Multikulturní škola moduly: Jak se neztratit v průřezových tématech, Diskriminace ve školní výuce, Státní správa a národnostní menšiny Pedagog mezi paragrafy - ČŠI Autismus 10

11 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání Celkový prospěch ţáků za první a druhé pololetí ve školním roce 2010/2011 Počet ţáků Prospělo Ročník celkem s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Celkem Celkem 2. stupeň Škola celkem Pochvaly: 1. pololetí 2. pololetí pochvala ředitelky školy 0 0 pochvala třídního učitele Napomenutí a důtky: 1. pololetí 2. pololetí napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitelky školy 5 19 Sníţené stupně z chování: 1. pololetí 2. pololetí 2 - uspokojivé neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011 počet 1. pololetí 3 2. pololetí 44 celkem 47 Počet neomluvených hodin vzhledem k celkovému počtu zameškaných hodin netvoří ani jedno procento. Prevence záškoláctví je na škole poměrně dobře propracovaná. Třídní učitel/ka pravidelně sleduje docházku ţáků a při prvních náznacích, ţe by se mohlo jednat o záškoláctví, kontaktuje zákonné zástupce. Od 1. pololetí školního roku 2007/2008 mapujeme omluvenou nadpočetnou absenci a její důvody. V pololetí školního roku 2009/2011 jsme provedli vyhodnocení a třídní učitelé byli upozorněni na ţáky, u kterých se zvýšená absence objevila ve všech sledovaných předchozích pololetích. Důvody absence se vyhodnocují a pokud se nejedná o dlouhodobou nemoc, kontaktuje třídní učitel zákonné zástupce ţáka. Projedná s ním, za přítomnosti ZŘŠ nebo člena školního poradenského pracoviště, oprávněnost absence a dohodnou se 11

12 pravidla pro prevenci nepřítomnosti ţáka ve vyučování. Pokud zákonný zástupce se školou nespolupracuje, kontaktuje kompetentní zástupce školy odbor sociálně právní ochrany dětí. Hodnocení práce výchovného poradce Výchovná poradkyně zabezpečovala poskytování poradenských sluţeb rodičům i ţákům, o tyto sluţby projevovali rodiče i ţáci zájem. Nově absolvovala kariérní poradenství, jehoţ studium organizoval a zabezpečoval odbor školství Zlínského kraje. Po získání této kvalifikace a v souladu s novou vyhláškou o školských poradenských pracovištích poskytuje sluţby kariérního poradenství především pro vycházející ţáky školy. Výchovná poradkyně je zapojena také v projektu Řemeslo návrat ke kořenům, který připravila Krajská hospodářská komora Zlínského kraje v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt bude ukončen Podle plánu práce výchovného poradce pro školní rok 2010/2011 se dařilo plnit všechny úkoly v jednotlivých měsících, velmi úzká spolupráce byla navázána s pracovníky SPC a PPP. Během tohoto školního roku došlo k přestěhování Pedagogicko psychologické poradny, coţ se projevilo delším čekáním na výsledky psychologických vyšetření ţáků. Výskyt negativních jevů v chování ţáků společně VP sledovala a řešila se školní psycholoţkou a metodičkou prevence na pravidelných týdenních schůzkách. O náplni práce školního poradenského pracoviště připravila paní psycholoţka zprávu, která je součástí závěrečné zprávy metodičky prevence. I v tomto školním roce se objevily ze strany ţáků neomluvené absence (celkem 4x), ale šlo většinou o nízký počet hodin. Přijímací řízení na střední školy proběhlo bez problémů, všichni vycházející ţáci byli přijati na střední školy: 9. roč. 23 ţáků 8. roč. 1 ţákyně 7. roč. 4 ţáci 5. roč. 3 ţáci (původní stav). Po vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení na Gymnázium Otrokovice obor osmileté gymnázium (v závěru školního roku), odešli další čtyři ţáci z pátého ročníku naší školy. Na víceletá gymnázia nám celkem odchází 7 ţáků z pátého ročníku. Pokles ţáků v ročníku znamená v příštím školním roce spojení do jedné šesté třídy. Údaje o výsledcích přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2010/2011 název školy název oboru maturita, počet výuční list ţáků OA VOŠE Zlín Obchodní akademie M 2 Management hotelových a turistických sluţeb M 1 SOŠ Otrokovice Mechanik opravář motorových vozidel VL 1 Kuchař - číšník VL 2 Tesař Vl 1 Ekonomika a podnikání M 1 SPŠ polytechnická - COP Zlín Knihař Vl 1 Reprodukční grafik pro média M 2 SPŠ Zlín Technické lyceum M 1 Ekonomické lyceum M 1 Gymnázium J. Blahoslava a S pedagogická škola Přerov Gymnázium M 1 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Bezpečnostně právní činnost M 1 Střední škola oděvní a služeb Vizovice Kadeřník Vl 3 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Veterinářství M 1 Obchodní akademie Kroměříž Obchodní akademie M 1 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Jezdec a chovatel koní VL 1 VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Předškolní a mimoškolní pedagogika M 1 Kroměříž SPŠ Otrokovice Přírodovědné lyceum M 2 12

13 Údaje o integrovaných ţácích ve školním roce 2010/2011 Společným úsilím jsme integrovali celkem 16 ţáků, kteří pracovali podle individuálně vzdělávacích plánů. Druh postiţení Ročník Počet ţáků zrakové postiţení 5. 1 s vadami řeči 3., 9. 3 tělesné postiţení 6., 9, 2 vývojová porucha učení 3., 4., 5., 6., 6 více vad 2. 2 autismus 1. 2 Počet asistentů pedagoga: 4 V příštím školním roce budeme i nadále spolupracovat se sociální kurátorkou a pracovnicemi sociálního odboru Městského úřadu v Otrokovicích. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2010/2011 název soutěţe kolo p. ţáků umístění olympiáda v Čj školní 15 okresní 2 školní 36 recitační soutěţ okrskové 4 okresní 1 2. místo krajské 1 přehlídka mluveného projevu třídní literární soutěţ školní 15 Literární přehlídka prací Krajské knihovny Zlín (Hledání) 11 spellingové soutěţe třídní 4., 5. ročník dějepisná olympiáda školní školní 46 Pythagoriáda (6., 7., 8. ročník) okresní 4 krajské 3 Matematický Klokan 158 Matematická olympiáda školní 5 okresní 3 PaySecCup - vědomostní soutěţ ICT 12 pěvecká soutěţ třídní meziškolní Otrokovická notečka 5 plavecká soutěţ Stříbrný věnec okresní 12 závody v přespolním běhu Trnavský vrch okresní místo ml. ţáci okrskové 2 druţstva 1. místo ml. ţáci druţstva atletický čtyřboj ftbalový turnaj O pohár starostky města Otrokovice okresní přespolní běh Veslařský kopeček okrskové druţstva 1., 2., 3. místo jednotlivci 3. místo ml. ţáci druţstva 1. místo ml. ţačky druţstva 1. místo ml. ţáci, 1., 3. místo ml. ţačky

14 plavání okresní 2 ţáci s tělesným postiţením Otrokovická florbalová liga celoroční soutěţ 3. místo florbal mladší ţáci Orion florbal cup okrskové 1. místo florbal ml. ţáci Otrokovický halový atletický mítink okresní krajské Pohár rozhlasu okresní 17 Dětská Fénixiáda druţební akce, Dubnica Memoriál M. Herdovej - Dubnica 15 Hry V. letní olympiády dětí a mládeţe České republiky v Olomouci celostátní 4 soutěţ SOS Biodiverzita 16 zeměpisná olympiáda školní 22 výtvarná soutěţ Přemyslovna sv. Aneţka Česká a její doba výtvarná soutěţ Vánoční malování 5 výtvarná soutěţ Bezpečně na silnicích Dopravní prostředky 15 v našem městě výtvarná soutěţ Film očima dětí místo druţstva ml. ţáků dvakrát 3. místo v jednotlivcích 1. místo 4. místo 4. místo druţstvo 1., 2., 3. místo jednotlivci 2. místo ml. ţáci, 3. místo ml. ţačky dvakrát 1. místo dvakrát 2. místo Přehled vybraných akcí školy - školní rok 2010/2011 Projekty Projekt EKOPOLIS budování města bez rušivých vlivů na ţivotní prostředí Adopce na dálku charitativní akce, bazar Projektový den Den vody Projektový den Den Země Projektový den Opičí den (ochrana lidoopů) Projektová den Jablkový den Charitativní projekt Čtení pomáhá Týden barev Rubikon soutěţ proti sázení Dny rodičů v matematice Příběhy bezpráví v rámci programu Jeden svět na školách Recyklohraní projekt v rámci prevence Kamarádstvím proti šikaně Výzdoba prostor v Naději Otrokovice Junior Achievement - kurz profesní orientace spojeno s exkurzí Barum Ovoce do škol projekt Hasík Den Země Planeta Země 3000: ČR-země známá neznámá Výstava výtvarných prací na Besedě Projekt Koledy tří národů, Dubnica nad Váhom Projekt Řemeslo návrat ke kořenům ročník celoškolní 1. a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 2. stupeň 6., 8. ročník 9. ročník celoškolní ročník ročník vybraní ţáci 2. stupně 8. ročník ročník 2. stupeň ţáci naší školy 8. ročník 14

15 Ostatní akce Sběr vyslouţilých elektrospotřebičů a baterií Sběr starého papíru a plastových víček Exkurze do TS v Otrokovicích Beseda na téma Planeta Země Účast na výukových programech firmy Kovosteel a exkurzem chráněné dílny Literární soutěţ a výstavka knih ŠK Celoroční soutěţ o Rytíře čtení Výuka plavání Vzdělávací program Řím-legionáři, gladiátoři a Césarové Výstavka Výstavba Otrokovic v letech divadelní představení Krkonošské pohádky studijní zahraniční zájezd do Bruselu a Velké Británie Velikonoční dílny pro ţáky a jejich rodiče Návštěva zábavního centra Galaxie výtvarná soutěţ Přemyslovna sv. Aneţka Česká výtvarná soutěţ Vánoční malování výtvarná soutěţ Bezpečně na silnicích výtvarná soutěţ Film očima dětí výtvarná soutěţ Ţivot v lese pro zrakově postiţené ţáky společná velkoplošná práce Plakátové bitvy o startovní rošt výtvarná výstava Pohádky od společnosti Walt Dinney charitativní akce Vánoční růţe koncert pro sdruţení Šance kulturní vystoupení Rozsvěcení vánočního stromu Divadlo nejmladšího diváka 4 představení ročně DOD pro budoucí prvňáčky Vánoční dílny DDM Sluníčko Bruslení minikurz Lyţařský zájezd Kyčerka výchovný koncert Réva výchovný koncert Filharmonie B. Martinů vánoční koncert pěveckého sboru Svatý Pluk hudební koncert Folk a písničkářství školní projekt Jak působí hudba LVZ Velké Karlovice Škola v přírodě beseda se starostou beseda s kurátorkou pro děti a mládeţ akce Dětská policie letové ukázky s dravci, společnost Seiferos Masopustní akce Přednáška cestovatel p. Jaroněk Beseda s kronikářkou města Otrokovice Jarní diskotéka Diskotéka v závěru školního roku Beseda o holocaustu a antisemitismu Den dětí pro ţáky 1. stupně připravují ţáci 9. ročníku ţáci stupně ţáci stupně ţáci 3. třídy ţáci 2. stupně 4. ročník čtenáři ŠK čtenáři ŠK 2., 3. ročník ročník 2. stupeň ročník celoškolní celoškolní celoškolní 5. ročník 6. ročník celoškolní pěvecký soubor Zvoneček Zvoneček, Dřeváček vybraní ţáci celoškolní ročník 1. a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 2. stupeň celoškolní 8. ročník 7. ročník 4. ročník 9. ročník ročník 4. ročník 1. a 2. stupeň 3. ročník, Dřeváček 1. a 2. stupeň 2. stupeň 9. ročník Akce ŠD zábavné soutěţní odpoledne návštěva filmového představení výlet do ZOO Lešná noc ve ŠD Cesta za pokladem příprava výrobků na vánoční bazárek pro Celinu účast na velikonočních dílničkách zdobení vánočního stromu pro zvířátka 15

16 Ve školním roce 2010/2011 se škola prezentovala na veřejnosti v několika oblastech 1) oblast kulturní významnou měrou se na reprezentaci školy podílel hudební soubor Zvoneček (vystoupení v rámci akce Otrokovické Besedy Otevírání náměstí, vystoupení v rámci Rozsvěcení vánočního stromu, vystoupení na charitativním koncertu pro Sdruţení šance v Olomouci) a folklórní soubor Dřeváček (vystoupení na Velikonočních slavnostech na náměstí Svobody v Brně, vystoupení na charitativním koncertu pro Sdruţení šance v Olomouci), program na obřadu Vítání nových občánků Otrokovic zajišťovala paní učitelka Skochová s děvčaty třetí třídy 2) výstava výtvarných prací ţáků školy Výtvarka 3) charitativní v rámci spolupráce se sdruţením Šance na pomoc onkologicky nemocným dětem se uskutečnil prodej vánočních růţí a škola se podílela na organizaci charitativní koncertu. Adopce na dálku adoptivní holčička z Guineii, pomoc finanční částkou ze sběru papíru a vršků od PET lahví, uspořádán charitativní bazar 4) výchovně vzdělávací organizace okresního kola matematické soutěţe Pythagoriáda, organizace okresního a krajského kola Olympiády v českém jazyce 5) vydávání školního časopisu, příspěvky do regionálního tisku i televize škola vydává vlastní časopis Školní půlročenka, který je určen pro rodiče a přátele školy, od září 2009 byl změněn design webových stránek školy aktuální informace o dění ve škole 6) besedy s významnými představiteli města a státu beseda se starostou města Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI a ostatních kontrolních orgánů Kontroly ve školním roce 2010/2011 KHS kontrola dodrţování hygienických předpisů ve školní jídelně bez závad kontrola provozu školní druţiny bez závad OSSZ - kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění bez závad MěÚ Otrokovice, oddělení interního auditu posouzení vnitřního kontrolního systému organizace a hospodaření se svěřeným majetkem drobné závady, odstraněny do 10/2011 Finanční výbor ZMO kontrola hospodaření bez závad ČŠI veřejnosprávní kontrola hospodaření p.o. bez závad Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou kaţdoročně shrnovány ve Výroční zprávě o hospodaření školy k nahlédnutí u ŘŠ. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt E-Bezpečí Ţáci se zapojili do projektu v letošním roce formu výtvarného zpracování témat prevence Kybergrooming - pozor na virtuální kamarády. Cílem této soutěţe bylo podpořit pozitivní vyuţívání technologií a především upozornit na moţná rizika související s vyuţíváním informačních a komunikačních technologií, které si děti zatím příliš neuvědomují. Projekt Recyklohraní Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. 16

17 program Junior Achievement jedná se o ucelený program výuky ekonomických a společenskovědních předmětů ve škole. Ţáci naší školy absolvovali pod vedením lektorů z firmy Barum Continental Kurz profesní orientace a kurz NH ve spolupráci s organizací Člověk v tísni se škola zapojila do celostátního projektu Příběhy bezpráví, který se věnuje době před rokem 1989 a připomíná významné osobnosti boje proti komunismu projekt Adopce na dálku škola je jiţ třetím rokem zapojena do adopce afrických dětí, kde výtěţky z různých akcí přispíváme na vzdělání dívky z Afriky projekt Zdravá škola škola byla v únoru 2011 zařazena do sítě Zdravých škol zapojení do projektu Ligy na ochranu lidských práv Férová škola zapojení do projektů Multikulturní škola zapojení do projektů Inkluzivní škola Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Ve školním roce 2010/2011 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt Kamarádstvím proti šikaně Kč Za finančního přispění Nadace Děti-kultura-sport byl zrealizován projekt v rámci prevence sociálně patologických jevů Kamarádstvím proti šikaně Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Městský úřad Otrokovice spolupráce v oblasti Komunitního plánování práce v pracovních skupinách: Rodiny s dětmi, Osoby ohroţené sociálně- patologickými jevy a Osoby v krizi - spolupráce s OSK účast na soutěţích vyhlašovaných městem Otrokovice - spolupráce se silničním odborem akce Dětská policie - výstavky ţákovských prací v budově MěÚ Pedagogické-psychologická poradna Zlín Policie ČR a Městská policie Otrokovice - besedy se ţáky, akce Dětská policie Technické služby Otrokovice - exkurze do prostor technických sluţeb, třídění odpadů DDM Sluníčko spolupráce při Vánočních dílnách Městská knihovna Otrokovice besedy pro ţáky, účast na soutěţích Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně besedy pro ţáky Linka SOS besedy pro ţáky Okresní soud ve Zlíně besedy pro ţáky Základní školy v Otrokovicích sportovní utkání, soutěţe, spolupráce na projektech Barum Continental ZUŠ Otrokovice MŠ Otrokovice ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky, setkání s rodiči budoucích prvňáčků TC servis s.r.o. Otrokovice Klub historie Otrokovic účast ţáků na akcích Sdružení Rodičů a přátel školy školní ples, finanční příspěvky na mimoškolní akce ţáků Plavecká škola Zlín plavecká výuka ve 2. a 3. ročníku Naděje Otrokovice úprava prostor v Naději Otrokovice, společná akce ke Dni dětí Občanské sdružení Madio akce k prevenci sociálně patologických jevů Poradna pro ženy a dívky Zlín akce k prevenci sociálně patologických jevů PRVOK PdF Univerzity Palackého Olomouc akce k prevenci sociálně patologických jevů 17

18 V rámci spolupráce se středními a vysokými školami proběhly na škole souvislé praxe: - praxe vysokoškolského studia 2 studenti - praxe středních škol 2 studentky Termín zpracování: srpen, září 2011 Zpracovala: Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy Mgr. Olga Kadlčíková, zástupkyně ředitelky školy Schváleno školskou radou dne: Projednáno v pedagogické radě dne:

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2008/2009 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více