VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ Tel.: Web: zsbenesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala a předkládá: Mgr. Barbora Bolcarovičová, ředitelka školy Zprávu projednala: pedagogická rada školy dne Výroční zprávu schválila: školská rada dne V Bohumíně dne 30. října Mgr. Barbora Bolcarovičová ředitelka školy

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. škola 1.2. zřizovatel 1.3. součásti školy 1.4. základní údaje o součástech školy 1.5. charakteristika školy 1.6. materiálně technické podmínky školy 1.7. údaje o školské radě 1.8. údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. přehled oborů základního vzdělávání 2.2. výuka cizích jazyků ve škole 2.3. profilace školy 2.4. učební plán podle ŠVP ZV Škola plná života 2.5. volitelné předměty 3. Přehled personálního zabezpečení školy 3.1. základní údaje o pracovnících školy 3.2. údaje o pedagogických pracovnících 3.3. pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.4. údaje o nepedagogických pracovnících 3.5. odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1. zápis k povinné školní docházce 4.2. výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2. plán opravných zkoušek 5.3. údaje o chování žáků 5.4. údaje o zameškaných hodinách 5.5. údaje o integrovaných žácích 5.6. další 6. Údaje o DVPP 7. Hodnotící zpráva výchovného poradenství a prevence rizikového chování 7.1. zpráva výchovného poradce 7.2. zpráva školního metodika prevence rizikového chování žáků 2

3 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. údaje o významných mimoškolních aktivitách 8.2. účast žáků v soutěžích a akce školy za školní rok 2012/ prezentace školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a dalších kontrolách 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Údaje o zapojení školy do DV v rámci celoživotního učení 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů 14. Závěr zprávy 15. Motto školy Přílohy: 1. Údaje o provedených opravách za školní rok 2012/ Závěrečná zpráva o plnění a realizaci Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 3. Závěrečná zpráva o plnění environmentální výchovy a osvěty ve škole (EVVO) 4. Závěrečná zpráva o činnosti Školního sportovního klubu (ŠSK) 5. Závěrečná zpráva o činnosti školní družiny (ŠD) za školní rok 2012/ Závěrečná zpráva o zavedení ochrany člověka za mimořádných situací do výuky 7. Výroční zpráva o plnění Zdravé školy a zavedení výchovy ke zdraví do výuky 8. Výroční zpráva MŠ Fitškolka 9. Výroční zpráva MŠ Rafinérský lesík Další dokumentace činnosti školy Všechny informace o škole, ukázky prací žáků, školní časopis, projekty a všechny další aktivity lze nalézt na webových stránkách školy (www.zsbenesovka.cz) a také na webových stránkách města Bohumína. V písemné podobě jsou všechny archivovány v ředitelně školy nebo ve školním archivu. 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název školy Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Adresa školy tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín Právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba IČO Identifikátor školy Vedení školy ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová zástupce ředitele: Mgr. Stanislava Krpcová vedoucí školní družiny: Petra Kosarzová vedoucí učitelky MŠ: Hana Janečková (MŠ Fitškolka) Ing. Pavlína Kološová (MŠ Rafinérský lesík) vedoucí ŠJ: Jiřina Dudová Kontakty tel.: (sekretariát) (ředitelna školy) (sborovna) (ekonomka školy) (odloučené pracoviště) (školní družina) (MŠ Fitškolka) (MŠ Rafinérský lesík) www: zsbenesovka.cz Součásti školy základní škola Bohumín, tř. Dr. E. Beneše 456 školní družina Bohumín, Okružní 683 elokované prac. Bohumín, Masarykova 362 MŠ Fitškolka Bohumín, Okružní 683 MŠ Rafinérský lesík Bohumín, Rafinérský lesík 1140 školní jídelna Bohumín, Rafinérský lesík Zřizovatel Název zřizovatele Městský úřad v Bohumíně Adresa zřizovatele Masarykova 158, Bohumín Kontakt tel.: (vedoucí OŠKaS) 4

5 1.3. Součásti školy a jejich kapacita mateřská škola základní škola školní družina školní jídelna MŠ 175 dětí 450 dětí 75 dětí 200 dětí 1.4. Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/žáků k Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga mateřská škola ,5 1. stupeň ZŠ ,88 21,57 2. stupeň ZŠ ,2 9,92 ( s ŘŠ a ZŘ) školní družina 3 (k ) ,5 školní jídelna MŠ x 175 x x 1.5. Charakteristika školy Součástí školy je několik budov: 1) hlavní budova (sekretariát, ředitelství, kmenové třídy ročník, výdejna, školní jídelna, velká tělocvična, odborné učebny), 2) elokované pracoviště (kmenové třídy ročník, malá tělocvična, cvičná kuchyně a jídelna, multifunkční učebna - školní klub), 3) školní družina. Základní škola na tř. Dr. E. Beneše je středně velká městská škola, založená v roce Je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání cca 250 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Žáci mají k dispozici dostatečně prostorné a čisté třídy. Všechny třídy jsou vybaveny tradičním školním nábytkem, nastavitelnými lavicemi a židlemi a potřebnými pomůckami. Výzdoby tříd a chodeb se zúčastňují učitelé i žáci. Prostory pro výuku jsou neustále zvelebovány a modernizovány. Od 1. ledna 2006 jsou součástí této organizace také Mateřská škola Rafinérský lesík a Mateřská škola Fitškolka. Mateřské školy mají vytvořeny své školní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání od roku Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených RVP ZV. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Všichni žáci, jejich zákonní zástupci i učitelé školy mohou využívat služby poradenského zařízení tzn. pomoc školního psychologa, výchovného poradce s vystudovaným nadstavbovým vzděláváním výchovného poradenství a metodika prevence sociálně patologických jevů, kteří sídlí v hlavní budově. 5

6 1.6. Materiálně - technické podmínky základní školy Žákům i vyučujícím jsou k dispozici tyto odborné učebny: 2 počítačové učebny s připojením k internetu, učebna fyziky a chemie (s rozvody plynu, elektřiny, vody a demonstračním stolem, interaktivní tabulí a připojením k internetu, s žákovskými notebooky), učebna pro výuku hudební výchovy, přírodovědná učebna s interaktivním systémem s připojením k internetu, jazyková multifunkční učebna s interaktivní tabulí s připojením k internetu, cvičná kuchyňka a jídelna, učebna výtvarné výchovy, malá multifunkční učebna sloužící jako knihovna i jako učebna pro reedukaci žáků se SVP (je místem besed, soutěží, žákovské odborné činnosti, jsou zde umístěny knihy a časopisy, je zde přístup na internet apod.), keramická dílna vybavená keramickou pecí, učebna s interaktivní tabulí na elokovaném pracovišti. V tomto školním roce došlo k modernizaci chemicko fyzikální učebny. Byly dokoupeny žákovské notebooky a interaktivní systém, a to z vlastních finančních zdrojů školy. Projekt, který byl totiž zaměřen na podporu modernizace přírodovědných učeben pod záštitou města Bohumína, byl nečekaně ukončen. Při výuce je využíván výukový SW v různých předmětech na 1. i na 2. stupni. K technickému zázemí školy patří rovněž kopírovací stroje, videorekordéry, CD přehrávače, DVD přehrávače a televizory, PC a interaktivní systémy a tabule. V rámci tělesné výchovy probíhala výuka plavání pro 2. a 3. ročník. Za účelem využití městského bazénu byla poskytnuta zřizovatelem základní škole dotace na rok 2012 ve výši ,- Kč se spoluúčastí žáků 20 %. Dotace byla čerpána, a to napříč všemi třídami, v rámci tělesné výchovy a tzv. plaveckých dnů, a dále k bruslení jednotlivých tříd. Zřizovatel školy podporoval zdraví dětí a mládeže bohumínských škol formou dotace na adaptační pobyty žáků 6. ročníku ve výši ,- Kč. V budově elokovaného pracoviště považujeme prostorové podmínky za nadstandardní. V budově se nacházeli tři třídy. Jedna třída sloužila jako čtenářská dílna. K výuce tělocviku se využívá malá tělocvična, ve které je k dispozici základní tělocvičné nářadí. Součástí budovy je interaktivní učebna, kterou také někdy nazýváme Beník. Zde žáci mohou provozovat některé volnočasové aktivity, např. keramický kroužek, ve kterém využívají keramickou pec. V budově je zřízena a vybavena žákovská kuchyňka s jídelnou pro výuku vaření. Nejen o přestávkách, využívají žáci a učitelé přilehlou zahradu. Ve spolupráci se zřizovatelem došlo v tomto roce ke zhotovení projektové dokumentace na modernizaci tohoto školního dvora. Tři oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost vhodný objekt mimo hlavní budovu. Ve školní družině se nachází dvě plně vybavená oddělení s hracími koutky (dětské pokojíčky, kuchyňka atd.), s hernami a počítačovým koutkem. Dále je zde tělocvična a vybavená jídelna, ve které se stravují žáci 1. stupně. V tomto školním roce se podařilo díky projektu z MŽP vybavit přilehlou zahradu novými přírodními prvky. Výroba krmítek, ptačích budek, instalace hotelu pro hmyz a ježkovníku byla zařazena do projektového Dne zvířat. Během jarních brigád rodičů a přátel školy byla založena skalka, vhodnými rostlinami bylo osazeno jezírko. 6

7 Za pomoci renomované firmy jsme společně zasadili vrbové proutí, ze kterého bylo vytvarováno zelené posezení pro chvíle oddychu, taktéž došlo k úpravě okolního terénu. Vyrostlo zde nové ohniště a byly navezeny špalky. Zakoupili jsme nářadí, materiál, zahradní nábytek, kompostér, zeminu, rostliny apod. Pro zdokumentování celé přeměny zahrady jsme zakoupili fotoaparát a kroniku. Během výuky přírodopisu a pracovních činností byly vyrobeny kartičky s popisem jednotlivých rostlin, keřů, stromů, následně byly kartičky usazeny do zahrady. Celoroční snažení jsme zakončili slavnostním happeningem. Hygienické zázemí celé školy je také na standardní úrovni. Po celé škole, s výjimkou tříd, je rozvod teplé vody a u tělocvičen sprchy. Uzamykatelné plechové skříňky pro žáky již využívají také žáci 1. stupně hlavní budovy. Jednu skříňku užívají dva žáci. Na všech toaletách je k dispozici toaletní papír, tekuté mýdlo a papírové ručníky. Zázemí pro učitele je standardní. Všechny sborovny jsou připojeny k internetu a ve všech sborovnách je zřízeno několik pracovních míst k PC. Obědy jsou zajišťovány sousední ZŠ ČSA a jsou vydávány ve dvou výdejnách (v hlavní budově pro 2. stupeň a v ŠD pro 1. stupeň) Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady Údaje o občanském sdružení při škole Zaměření Unie rodičů je samostatným občanským sdružením. Kromě organizačního zajištění akcí se Unie rodičů finančně podílela také na nákupu knižních odměn pro nejlepší žáky ke konci školního roku, na finančním zajištění dárků při vítání nových žáčků do 1. tříd, na nákupu odměn pro děti v různých soutěžích, na dopravě žáků. Pravidelných schůzí Unie rodičů se vždy účastnilo také vedení školy. Ve spolupráci se školou organizovala Unie rodičů tyto akce: 1x měsíčně schůzky výboru Unie, Halloween, Mikulášská nadílka, Den otevřených dveří, Běh do schodů, Maškarní ples, Pálení čarodějnic, večerní plavání, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, slavnostní přeřazení páťáků na 2. stupeň, slavnostní vítání prvňáčků, atd. 7

8 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA Zařazené třídy ročník Pedagogové školy zahájili v září 2007 realizaci školního vzdělávacího programu, jehož motto zní: Je zapotřebí moudrost nejen získávati, nýbrž také ji užívati. ŠVP je tvořen a realizován v duchu Zdravé školy. Do výuky je stále začleňována tématika: výchova ke zdraví a sexuální výchova, výchova k volbě povolání, ochrana člověka za mimořádných situací, prevence sociálně patologických jevů, environmentální výuka, multikulturní vzdělávání, osobnostně sociální výchova, čtenářská gramotnost, finanční gramotnost Výuka cizích jazyků na škole Cizí jazyk Aprobovanost (v %) Anglický hlavní CJ + volitelný předmět 22 německý volitelný předmět 100 ruský volitelný předmět Profilace školy a) Škola podporující zdraví Škola se celoročně snažila o naplnění základních pilířů: zdravé učení pohoda prostředí otevřené partnerství b) Ekologická výchova - viz zpráva koordinátora EVVO v příloze. c) Podpora čtenářské gramotnosti Rozvoj čtenářské gramotnosti je jedním z hlavních a dlouhodobých cílů školy. Prolíná všemi předměty 1. i 2. stupně. V tomto školním roce absolvovali další vyučující dlouhodobý kurz RWCT, jehož metody jsou taktéž na rozvoj čtenářské gramotnosti zaměřeny. Tito učitelé předávají ostatním vyučujícím své poznatky a metody Kritického myšlení jsou využívány ve všech předmětech. Podařilo se vybavit všechny třídy 1. stupně novými žákovskými encyklopediemi pro vyučování. Školní knihovna i v tomto školním roce pokračovala ve své úspěšné činnosti. Všechny třídy se několikrát do roka účastní v knihovně města Bohumína knihovnických besed a knihovnických lekcí. Pravidelně se s žáky účastníme akce Velcí čtou malým. 8

9 2.4. Učební plán podle ŠVP ZV Škola plná života Učební plán pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (ČJ) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Min 18 Min 18 Min 22 Min 22 Min 22 Max 22 Max 22 Max 26 Max 26 Max 26 Celková hodinová dotace + DČD Cizí jazyk (Cj) Matematika (M) Informatika (Inf) 1 1 Prvouka (Prv) Vlastivěda (Vl) Přírodověda (Př) 2 1 Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnost (Pč) Týdně

10 Vyučovací předmět Český jazyk Učební plán pro 2. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Min 28 Min 28 Min 30 Min 30 Max 30 Max 30 Max 32 Max 32 Celková hodinová dotace + DČD a literatura (ČJ) Cizí jazyk (Cj) Matematika (M) Informatika (Inf) Dějepis (D) Výchova k občanství (Vo) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Př) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Tělesná výchova (Tv) Výchova ke zdraví (Vz) Pracovní činnost (Pč) Volitelné předměty (Vp) Týdně

11 2.5. Volitelné předměty Tato nabídka vychází z cíle specifikovat a doplňovat povinné předměty a umožnit specifické potřeby a zájmy dětí nabídkou volitelných předmětů. Ročník Předmět Počet hodin Počet skupin 7. Sportovní hry 1 1 Informatika 1 1 Jazyk ruský Informatika 2 1 Jazyk ruský Informatika 2 1 Seminář z jazyka českého 1 1 Seminář z jazyka anglického 1 1 Jazyk německý 2 1 Seminář z chemie 2 1 Jazyk ruský Přehled personálního zabezpečení školy 3.1. Základní údaje o pracovnících škol k Počet pracovníků celkem 52 Počet učitelů ZŠ 19 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 14 Školní psycholog 1 Asistent pedagoga 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 Počet správních zaměstnanců MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Nově přijatí absolventi učitelského studia Nově přijatí kvalifikovaní učitelé Odchody PP na konci školního roku , 1x výpověď dohodou 1x pracovní poměr na dobu určitou (důchodce). 11

12 3.2. Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek 12 učitelka MŠ 1,00 1 učitelka MŠ 0,85 1 učitelka MŠ 0,65 2 vychovatelka 1,00 16 učitel/ka ZŠ 1,00 1 učitel ZŠ 0,73 1 učitelka ZŠ 0,59 1 učitelka ZŠ 0,09 1 asistent 0,35 pedagoga 1 školní psycholog 0, Pedagogičtí pracovníci ZŠ podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 let do důch. věku Důch.věk Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Věkové složení PP do 35 let let let 2 0 nad 55 let muži ženy Průměrný věk PP je 47 let (i s MŠ) a 46 let (bez MŠ, jen ZŠ). 12

13 3.4. Údaje o nepedagogických pracovnících k Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 2 pracovník obchodního 1,0 provozu 1 pracovník obchodního 0,13 provozu 1 kuchařka 1,00 1 vedoucí školní jídelny 1,00 2 uklízečka MŠ 1,00 2 uklízečka ZŠ 1,00 2 uklízečka ZŠ 0,50 2 školnice MŠ 1,00 1 školník ZŠ 1,00 1 administrativní pracovník 1,00 1 ekonom 1, Kvalifikovanost a odbornost výuky I. stupeň Na I. stupni vyučovalo 7 učitelek a všechny splňovaly předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění. II. stupeň Z 12 učitelů, kteří vyučovali na II. stupni školy, splňovalo 10 učitelů předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění. 2 učitelé tyto předpoklady a požadavky nesplňovali. Jeden z nich zahájil studium k (na konci školního roku s ním však byl ukončen pracovní poměr dohodou) a druhý již studium ukončil státní závěrečnou zkouškou v lednu Specializační studium mají ukončeno výchovný poradce i koordinátor EVVO. Specializační studium nezahájili koordinátor ŠVP, metodik rizikového chování žáků a koordinátor ICT. Školní družina Obě dvě vychovatelky ŠD jsou plně kvalifikované pro svou práci. Vedení školy Ředitelka školy má ukončeno studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. 13

14 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1. Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších šesti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2013/2014 Počet opakujících žáků Zápis do 1. tříd proběhl ve dnech ledna Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 2 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště maturitní obor celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště d) do 3-letých učebních oborů přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 10 4 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

15 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu k stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyzn. I.A II.A III.A IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyzn. VI.A VII.A VIII.A IX.A IX.B Celkem Celkový přehled Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo k s vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Průměrný počet žáků na třídu 22 Průměrná známka školy 1,78 Průměrná známka je zhoršená jak k 1. pololetí (1,73) tak oproti loňskému školnímu roku 2011/2012 (1,71). 15

16 5.2. Plán opravných zkoušek Termín Opravné zkoušky se konaly z matematiky na 2. stupni ZŠ. Termín Opravné zkoušky se konaly z jazyka českého a dějepisu na 2. stupni ZŠ. Celkem měli konat opravné zkoušky 3 žáci/žákyně, a to ze tří předmětů. K opravné zkoušce se nedostavili 1 žák a 1 žákyně. Jeden z nich již má splněnou povinnou školní docházku a ukončil vzdělávání. Další žákyně nepostupuje a bude opakovat 8. ročník. Opravnou zkoušku nevykonala 1 žákyně, bude tedy v následujícím školním roce opakovat 6. ročník Přehled o chování žáků Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu během klasifikačního období. Klasifikaci navrhuje třídní učitel pro projednání s dalšími učiteli, kteří ve třídě vyučují, a poté rozhoduje pedagogická rada školy. Přihlíží se k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. 1. stupeň za období celého školního roku: Třída Pochvaly NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň I.A II. A III.A IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň za období celého školního roku: Třída Pochvala NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI.A VII.A VIII.A IX.A IX.B Celkem

17 Celkový přehled: Pochvala NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Kázeňská opatření pochvala NTU důtka TU důtka ŘŠ 2.stupeň 3. stupeň 5.4. Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí , ,11 2. pololetí , ,87 Celkem X 257 X Zameškané hodiny celkově za 2011/ omluvené neomluvené

18 5.5. Údaje o integrovaných žácích (stav ke konci školního roku) Druh postižení: Ročník Počet žáků sluchové postižení x 0 zrakové postižení x 0 s vadami řeči 1., 3. 3 tělesné postižení 3., 5. 2 s kombinací postižení X 0 s vývojovými poruchami učení 3., 4., 5., 6., 7., s vývojovými poruchami chování 6., 8. 1 s poruchou učení i chování 3., 6., 7. 3 lehké mentální postižení x 0 autisté x 0 Celkem x 22 Další informace viz Výroční zpráva výchovného poradenství za školní rok 2012/ Další Dle platného školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků se žáci hodnotí známkou. Škola však nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům využití možnosti slovního hodnocení, a to na podkladě písemné žádosti rodičů. Tuto možnost v tomto školním roce nevyužil ani jeden žák. Ředitelka školy vyhověla čtyřem žádostem o uvolnění z předmětu tělesná výchova. Dva nejlepší žáci 9. ročníku byli v měsíci červnu přijati starostou města Bohumína. V rámci motivace žáků 9. ročníku proběhly tzv. Závěrečné obhajoby žáků ( malé maturity ), kdy si žák vybírá z předložené nabídky téma, které ho baví a zajímá, téma zpracuje a pak jej musí před tříčlennou komisí učitelů obhájit. 3 žáci romského původu se vzdělávali v zahraničí podle 38 Školského zákona. Vzhledem k tomu, že je naše škola připravena a ochotna reagovat na názory zákonných zástupců a názory zákonných zástupců nás zajímají, provádíme v pravidelných intervalech dotazníková šetření. Výsledky dotazníků zpracováváme, naší snahou bylo se z nich poučit a vyvarovat se případným chybám či nedorozuměním. Výsledky dotazníků byly projednávány se zákonnými zástupci na třídních schůzkách, kde na ně mohli přítomní rodiče reagovat. Nedílnou součástí školy jsou také její žáci, proto dotazníková šetření organizujeme také pro ně. Výsledky dotazníků byly s žáky konzultovány na třídnických hodinách. Cílem těchto šetření byla objektivní evaluace výsledků vlastní práce. Evaluační šetření vyplývají z plánu evaluace školy, testování znalostí objednává škola dle potřeby. Výsledky a závěry z šetření a testování jsou projednávány příslušnými PK a pedagogickou radou školy..viz zpráva ŠVP. 18

19 V loňském roce vykonalo vedení školy 17 hospitací. Během kontroly ČŠI proběhlo 6 hospitací z jejich strany. Kromě vedení školy vykonali hospitace také vedoucí PK a kantoři mezi sebou tzv. vzájemné hospitace a náslechové hodiny. Závěry z hospitací a náslechů byly následně konzultovány na schůzkách PK. Vzhledem k velkému množství hospitací ve školním roce 2011/2012 a vzhledem k oslavám 100. výročí založení školy (listopad prosinec 2012) nebyla během prvního pololetí školního roku 2012/2013 prováděna hospitační činnost. Vedení školy se účastnilo také akcí, které byly pořádány pro žáky a rodiče v ŠD. Školní družina 19

20 6. Údaje o DVPP DVPP probíhalo podle zpracovaného plánu DVPP, ve školním roce 2012/2013 proběhla tato vzdělávání: Název DVPP Počet účastníků Učíme se číst genetikou 2 Romské dítě ve škole 1 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2 Školní družina v právních normách od Závěrečná konference projektu EduČaS 1 Nebezpečí kyberprostoru 20 Zápis do 1. tříd a genetická metoda učení 6 Konference škol rozvíjejících ekologickou výchovu v MSK 9 Ekologizace provozu školy 1 Seminář pro učitele angličtiny 1 Fyzika může bavit děti i učitele 1 Občanská výchova - Nová generace učebnic 1 Vize vzdělávání (Česko mluví o vzdělávání) - Workshop 1 Finanční gramotnost - Finance a já 1 Kolokvium ředitelů - Pracovní právo 1 Jak rozvíjet u žáků geometrické myšlení 1 Čeština hravě 1 Den učitelů geografický seminář 1 Pracovní seminář ke standardům pro TV v AJ 1 Metodická poradna pro ŘŠ - Změny ve školských předpisech 1 20

21 7. Hodnotící zpráva výchovného poradenství a prevence rizikového chování za školní rok 2012/ Zpráva výchovného poradce za školní rok 2012/ Práce se žáky s poruchami učení V evidenci výchovného poradce bylo ve školním roce 2012/2013 evidováno 22 integrovaných žáků/žákyň. Všichni žáci/žákyně byli zapojeni do programu integrace na doporučení PPP, SPC a žádosti zákonného zástupce žáka/žákyně. Pro některé žáky/žákyně byl zpracován individuální vzdělávací plán. 1. stupeň: 12 žáků/žákyň (10 chlapců a 2 dívky) 2 žáci/žákyně s tělesným postižením, 3 žáci s vadou řeči, 7 žáků/žákyň se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysortografie), 1 žák znevýhodněný. 2. stupeň: 10 žáků/žákyň (5 chlapců a 5 dívek) 6 žáků/žákyň se specifickou poruchou učení (dysortografie), 2 žáci se specifickou poruchou učení a specifickou poruchou chování, 1 žák se specifickou poruchou chování, 1 žákyně se specifickou poruchou učení (dysortografie, dyskalkulie). Reedukace ve školním roce 2012/2013 Navrženou reedukaci mělo 13 žáků/žákyň. 1. stupeň: 2. stupeň: 4 žáci. 5 žáků/žákyň. 4 žáci/žákyně. 2. Práce s talentovanými a nadanými žáky Žákům byla nabídnuta účast v soutěžích, olympiádách, vypracovávali seminární práce, měli přístup k získávání informací z internetu. Jedna žákyně 5. ročníku se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Jeden žák a jedna žákyně 5. ročníku byli přijati ke studiu do 1. ročníku osmiletého gymnázia. 3. Spolupráce s PPP a SPC S PPP a SPC spolupracujeme při řešení pomoci žákům s poruchami učení a chování. V letošním roce byla průběžně podávána pedagogická zjištění školy, návrhy na vyšetření. Proběhla kontrola IVP po jejich vypracování. Žáci/žákyně 8. třídy měli možnost zúčastnit se testů na zjištění profesní orientace. Výsledky testování konzultovali zákonní zástupci a žáci v PPP Bohumín po osobní domluvě. 21

22 4. Výchovné komise Ve školním roce 2012/2013 byly projednány výchovné problémy 6 žáků a 3 žákyň. 1. stupeň: 4 žáci 2. stupeň: 5 žáků/žákyň (2 chlapci a 3 dívky) Nejčastější důvody ke svolání výchovné komise: nevhodné chování ke spolužákům, neomluvená absence, špatná pracovní morálka. 5. Volba dalšího studia ve SŠ ve školním roce 2012/2013 besedy o volbě povolání pro vycházející žákyně/žáky se zástupci SŠ: Střední škola, Bohumín Střední škola DAKOL, Petrovice u Karviné Gymnázium Františka Živného, Bohumín, informační schůzka rodičů žáků 9. tříd se zástupcem SŠ Bohumín proběhla , proběhly třídní schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků/žákyň, na kterých byli seznámeni se změnami a podmínkami v přijímacím řízení 2012/2013, žákyním/žákům byly podávány informace o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU, probíhalo osobní jednání se zákonnými zástupci vycházejících žáků/žákyň, byly zveřejňovány informační materiály na nástěnce o volbě povolání, žákům byly zapůjčeny CD Kam na školu a Atlasy středních škol v Moravskoslezském kraji, každý vycházející žák/žákyně si zakoupil/a publikaci Jakou školu studovat? (Informace o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2013/2014), zúčastnili jsme se exkurze pro vycházející žákyně/žáky: Den otevřených dveří na Gymnáziu v Bohumíně (žáci 5. tříd a žáci 9. tříd), zúčastnili jsme se Dne řemesel - Střední škola Bohumín. 6. Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 Vycházející žáci/žákyně: 9. A 19 žáků/žákyň (7 chlapců a 12 dívek) 9. B 18 žáků/žákyň (8 chlapců a 10 dívek) 8. A 1 žák 7. A 3 žáci/žákyně (1 chlapec a 2 dívky) 5. A 2 žáci/žákyně (1chlapec a 1 dívka) 22

23 Přehled oborů vycházejících žáků TYP OBORU CELKOVÝ POČET POČET DÍVEK POČET CHLAPCŮ POČET PROCENT K obory čtyřletý, maturitní obor - gymnázia M obory čtyřleté, maturitní obory střední průmyslové školy, zdravotnické školy, střední školy L obory čtyřleté, maturitní obory střední odborná učiliště % % % H obory % tříleté obory E obory % dvouleté obory L - obory 0 E - obory 2 K - obory 5 H - obory 13 M - obory 21 23

24 Přehled žáků/žákyň vycházejících z 9. ročníku ZŠ Název školy Obor Počet žáků/žákyň Střední zdravotnická škola, Zdravotnický asistent 5 Karviná Zdravotnické lyceum 1 Gymnázium Františka Živného, Gymnázium 5 Bohumín Střední škola, Bohumín Automechanik (tříletý obor) 2 Kuchař číšník (tříletý obor) 2 Obchodní akademie, Obchodní akademie 2 Orlová Lutyně Střední odborné učiliště DAKOL, Cukrář 1 Petrovice u Karviné Prodavač 1 Střední škola DAKOL, Petrovice Hotelnictví 2 u Karviné Ošetřovatel 1 SŠ Hotelnictví, gastronomie a Cestovní ruch 2 služeb, Šilheřovice Střední škola techniky a služeb, Strojní mechanik 1 Karviná Střední zdravotnická škola a Nutriční asistent 1 vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava Střední škola, Sociální činnost 1 Havířov-Prostřední Suchá Střední odborná škola AHOL, Veřejnosprávní činnost 1 Ostrava - Vítkovice Ošetřovatel 1 Střední pedagogická škola a Sociální činnost 1 Střední zdravotnická škola Svaté Anežky České, Odry Střední škola KOSTKA, Vsetín Ekonomika a podnikání 1 Obchodní akademie, Ostrava - Poruba Ekonomika a podnikání 1 Střední odborná škola Waldorfská, Mariánské Hory Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba Střední průmyslová škola stavební, Ostrava - Zábřeh Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava - Zábřeh Kombinované lyceum 1 Sociální činnost 2 Technické lyceum 1 Malíř - lakýrník 1 24

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Akce školy za školní rok 2011/2012

Akce školy za školní rok 2011/2012 Akce školy za školní rok 2011/2012 Žáci se zapojili do těchto soutěží: říjen 2011 výtvarná soutěž Bohumín v hornickém kraji, říjen 2011 literární soutěž Bohumín v hornickém kraji, 9. listopadu 2011 Hornická

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠPZ výroční zpráva za školní rok 2015/2016

ŠPZ výroční zpráva za školní rok 2015/2016 ŠPZ výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Hlavním a jedním z nejdůležitějších bodů školního roku 2015/2016 byla inovace projektu podpory zdraví. V říjnu 2015 byl na Státní zdravotní ústav v Praze zaslán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠVP ZV Škola plná života

ŠVP ZV Škola plná života ŠVP ZV Škola plná života Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 probíhalo vzdělávání dle námi vytvořeného Školního vzdělávacího programu Škola plná života. V září 2013 vstoupila

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Akce školy školní rok 2013/2014

Akce školy školní rok 2013/2014 Akce školy školní rok 2013/2014 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: 16. října 2013 Přírodovědný klokan 2. února 2014 Dívka roku (1. místo B. Poremská 9.A) 3. února 2014 Školní kolo konverzační soutěže

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Akce školy školní rok 2014/2015

Akce školy školní rok 2014/2015 Akce školy školní rok 2014/2015 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: 16. října 2014 Přírodovědný klokan 26. ledna 2015 Školní kolo konverzační soutěže v cizích jazycích 10. února 2015 Recitační soutěž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Plnění celoškolních projektů 2015/2016

Plnění celoškolních projektů 2015/2016 ŠVP ZV Škola plná života Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 probíhalo vzdělávání dle námi vytvořeného Školního vzdělávacího programu Škola plná života. V letošním roce byly

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více