VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ Tel.: Web: zsbenesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala a předkládá: Mgr. Barbora Bolcarovičová, ředitelka školy Zprávu projednala: pedagogická rada školy dne Výroční zprávu schválila: školská rada dne V Bohumíně dne 30. října Mgr. Barbora Bolcarovičová ředitelka školy

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. škola 1.2. zřizovatel 1.3. součásti školy 1.4. základní údaje o součástech školy 1.5. charakteristika školy 1.6. materiálně technické podmínky školy 1.7. údaje o školské radě 1.8. údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. přehled oborů základního vzdělávání 2.2. výuka cizích jazyků ve škole 2.3. profilace školy 2.4. učební plán podle ŠVP ZV Škola plná života 2.5. volitelné předměty 3. Přehled personálního zabezpečení školy 3.1. základní údaje o pracovnících školy 3.2. údaje o pedagogických pracovnících 3.3. pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.4. údaje o nepedagogických pracovnících 3.5. odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1. zápis k povinné školní docházce 4.2. výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2. plán opravných zkoušek 5.3. údaje o chování žáků 5.4. údaje o zameškaných hodinách 5.5. údaje o integrovaných žácích 5.6. další 6. Údaje o DVPP 7. Hodnotící zpráva výchovného poradenství a prevence rizikového chování 7.1. zpráva výchovného poradce 7.2. zpráva školního metodika prevence rizikového chování žáků 2

3 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. údaje o významných mimoškolních aktivitách 8.2. účast žáků v soutěžích a akce školy za školní rok 2012/ prezentace školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a dalších kontrolách 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Údaje o zapojení školy do DV v rámci celoživotního učení 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů 14. Závěr zprávy 15. Motto školy Přílohy: 1. Údaje o provedených opravách za školní rok 2012/ Závěrečná zpráva o plnění a realizaci Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 3. Závěrečná zpráva o plnění environmentální výchovy a osvěty ve škole (EVVO) 4. Závěrečná zpráva o činnosti Školního sportovního klubu (ŠSK) 5. Závěrečná zpráva o činnosti školní družiny (ŠD) za školní rok 2012/ Závěrečná zpráva o zavedení ochrany člověka za mimořádných situací do výuky 7. Výroční zpráva o plnění Zdravé školy a zavedení výchovy ke zdraví do výuky 8. Výroční zpráva MŠ Fitškolka 9. Výroční zpráva MŠ Rafinérský lesík Další dokumentace činnosti školy Všechny informace o škole, ukázky prací žáků, školní časopis, projekty a všechny další aktivity lze nalézt na webových stránkách školy (www.zsbenesovka.cz) a také na webových stránkách města Bohumína. V písemné podobě jsou všechny archivovány v ředitelně školy nebo ve školním archivu. 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název školy Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Adresa školy tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín Právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba IČO Identifikátor školy Vedení školy ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová zástupce ředitele: Mgr. Stanislava Krpcová vedoucí školní družiny: Petra Kosarzová vedoucí učitelky MŠ: Hana Janečková (MŠ Fitškolka) Ing. Pavlína Kološová (MŠ Rafinérský lesík) vedoucí ŠJ: Jiřina Dudová Kontakty tel.: (sekretariát) (ředitelna školy) (sborovna) (ekonomka školy) (odloučené pracoviště) (školní družina) (MŠ Fitškolka) (MŠ Rafinérský lesík) www: zsbenesovka.cz Součásti školy základní škola Bohumín, tř. Dr. E. Beneše 456 školní družina Bohumín, Okružní 683 elokované prac. Bohumín, Masarykova 362 MŠ Fitškolka Bohumín, Okružní 683 MŠ Rafinérský lesík Bohumín, Rafinérský lesík 1140 školní jídelna Bohumín, Rafinérský lesík Zřizovatel Název zřizovatele Městský úřad v Bohumíně Adresa zřizovatele Masarykova 158, Bohumín Kontakt tel.: (vedoucí OŠKaS) 4

5 1.3. Součásti školy a jejich kapacita mateřská škola základní škola školní družina školní jídelna MŠ 175 dětí 450 dětí 75 dětí 200 dětí 1.4. Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/žáků k Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga mateřská škola ,5 1. stupeň ZŠ ,88 21,57 2. stupeň ZŠ ,2 9,92 ( s ŘŠ a ZŘ) školní družina 3 (k ) ,5 školní jídelna MŠ x 175 x x 1.5. Charakteristika školy Součástí školy je několik budov: 1) hlavní budova (sekretariát, ředitelství, kmenové třídy ročník, výdejna, školní jídelna, velká tělocvična, odborné učebny), 2) elokované pracoviště (kmenové třídy ročník, malá tělocvična, cvičná kuchyně a jídelna, multifunkční učebna - školní klub), 3) školní družina. Základní škola na tř. Dr. E. Beneše je středně velká městská škola, založená v roce Je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání cca 250 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Žáci mají k dispozici dostatečně prostorné a čisté třídy. Všechny třídy jsou vybaveny tradičním školním nábytkem, nastavitelnými lavicemi a židlemi a potřebnými pomůckami. Výzdoby tříd a chodeb se zúčastňují učitelé i žáci. Prostory pro výuku jsou neustále zvelebovány a modernizovány. Od 1. ledna 2006 jsou součástí této organizace také Mateřská škola Rafinérský lesík a Mateřská škola Fitškolka. Mateřské školy mají vytvořeny své školní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání od roku Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených RVP ZV. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Všichni žáci, jejich zákonní zástupci i učitelé školy mohou využívat služby poradenského zařízení tzn. pomoc školního psychologa, výchovného poradce s vystudovaným nadstavbovým vzděláváním výchovného poradenství a metodika prevence sociálně patologických jevů, kteří sídlí v hlavní budově. 5

6 1.6. Materiálně - technické podmínky základní školy Žákům i vyučujícím jsou k dispozici tyto odborné učebny: 2 počítačové učebny s připojením k internetu, učebna fyziky a chemie (s rozvody plynu, elektřiny, vody a demonstračním stolem, interaktivní tabulí a připojením k internetu, s žákovskými notebooky), učebna pro výuku hudební výchovy, přírodovědná učebna s interaktivním systémem s připojením k internetu, jazyková multifunkční učebna s interaktivní tabulí s připojením k internetu, cvičná kuchyňka a jídelna, učebna výtvarné výchovy, malá multifunkční učebna sloužící jako knihovna i jako učebna pro reedukaci žáků se SVP (je místem besed, soutěží, žákovské odborné činnosti, jsou zde umístěny knihy a časopisy, je zde přístup na internet apod.), keramická dílna vybavená keramickou pecí, učebna s interaktivní tabulí na elokovaném pracovišti. V tomto školním roce došlo k modernizaci chemicko fyzikální učebny. Byly dokoupeny žákovské notebooky a interaktivní systém, a to z vlastních finančních zdrojů školy. Projekt, který byl totiž zaměřen na podporu modernizace přírodovědných učeben pod záštitou města Bohumína, byl nečekaně ukončen. Při výuce je využíván výukový SW v různých předmětech na 1. i na 2. stupni. K technickému zázemí školy patří rovněž kopírovací stroje, videorekordéry, CD přehrávače, DVD přehrávače a televizory, PC a interaktivní systémy a tabule. V rámci tělesné výchovy probíhala výuka plavání pro 2. a 3. ročník. Za účelem využití městského bazénu byla poskytnuta zřizovatelem základní škole dotace na rok 2012 ve výši ,- Kč se spoluúčastí žáků 20 %. Dotace byla čerpána, a to napříč všemi třídami, v rámci tělesné výchovy a tzv. plaveckých dnů, a dále k bruslení jednotlivých tříd. Zřizovatel školy podporoval zdraví dětí a mládeže bohumínských škol formou dotace na adaptační pobyty žáků 6. ročníku ve výši ,- Kč. V budově elokovaného pracoviště považujeme prostorové podmínky za nadstandardní. V budově se nacházeli tři třídy. Jedna třída sloužila jako čtenářská dílna. K výuce tělocviku se využívá malá tělocvična, ve které je k dispozici základní tělocvičné nářadí. Součástí budovy je interaktivní učebna, kterou také někdy nazýváme Beník. Zde žáci mohou provozovat některé volnočasové aktivity, např. keramický kroužek, ve kterém využívají keramickou pec. V budově je zřízena a vybavena žákovská kuchyňka s jídelnou pro výuku vaření. Nejen o přestávkách, využívají žáci a učitelé přilehlou zahradu. Ve spolupráci se zřizovatelem došlo v tomto roce ke zhotovení projektové dokumentace na modernizaci tohoto školního dvora. Tři oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost vhodný objekt mimo hlavní budovu. Ve školní družině se nachází dvě plně vybavená oddělení s hracími koutky (dětské pokojíčky, kuchyňka atd.), s hernami a počítačovým koutkem. Dále je zde tělocvična a vybavená jídelna, ve které se stravují žáci 1. stupně. V tomto školním roce se podařilo díky projektu z MŽP vybavit přilehlou zahradu novými přírodními prvky. Výroba krmítek, ptačích budek, instalace hotelu pro hmyz a ježkovníku byla zařazena do projektového Dne zvířat. Během jarních brigád rodičů a přátel školy byla založena skalka, vhodnými rostlinami bylo osazeno jezírko. 6

7 Za pomoci renomované firmy jsme společně zasadili vrbové proutí, ze kterého bylo vytvarováno zelené posezení pro chvíle oddychu, taktéž došlo k úpravě okolního terénu. Vyrostlo zde nové ohniště a byly navezeny špalky. Zakoupili jsme nářadí, materiál, zahradní nábytek, kompostér, zeminu, rostliny apod. Pro zdokumentování celé přeměny zahrady jsme zakoupili fotoaparát a kroniku. Během výuky přírodopisu a pracovních činností byly vyrobeny kartičky s popisem jednotlivých rostlin, keřů, stromů, následně byly kartičky usazeny do zahrady. Celoroční snažení jsme zakončili slavnostním happeningem. Hygienické zázemí celé školy je také na standardní úrovni. Po celé škole, s výjimkou tříd, je rozvod teplé vody a u tělocvičen sprchy. Uzamykatelné plechové skříňky pro žáky již využívají také žáci 1. stupně hlavní budovy. Jednu skříňku užívají dva žáci. Na všech toaletách je k dispozici toaletní papír, tekuté mýdlo a papírové ručníky. Zázemí pro učitele je standardní. Všechny sborovny jsou připojeny k internetu a ve všech sborovnách je zřízeno několik pracovních míst k PC. Obědy jsou zajišťovány sousední ZŠ ČSA a jsou vydávány ve dvou výdejnách (v hlavní budově pro 2. stupeň a v ŠD pro 1. stupeň) Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady Údaje o občanském sdružení při škole Zaměření Unie rodičů je samostatným občanským sdružením. Kromě organizačního zajištění akcí se Unie rodičů finančně podílela také na nákupu knižních odměn pro nejlepší žáky ke konci školního roku, na finančním zajištění dárků při vítání nových žáčků do 1. tříd, na nákupu odměn pro děti v různých soutěžích, na dopravě žáků. Pravidelných schůzí Unie rodičů se vždy účastnilo také vedení školy. Ve spolupráci se školou organizovala Unie rodičů tyto akce: 1x měsíčně schůzky výboru Unie, Halloween, Mikulášská nadílka, Den otevřených dveří, Běh do schodů, Maškarní ples, Pálení čarodějnic, večerní plavání, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, slavnostní přeřazení páťáků na 2. stupeň, slavnostní vítání prvňáčků, atd. 7

8 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA Zařazené třídy ročník Pedagogové školy zahájili v září 2007 realizaci školního vzdělávacího programu, jehož motto zní: Je zapotřebí moudrost nejen získávati, nýbrž také ji užívati. ŠVP je tvořen a realizován v duchu Zdravé školy. Do výuky je stále začleňována tématika: výchova ke zdraví a sexuální výchova, výchova k volbě povolání, ochrana člověka za mimořádných situací, prevence sociálně patologických jevů, environmentální výuka, multikulturní vzdělávání, osobnostně sociální výchova, čtenářská gramotnost, finanční gramotnost Výuka cizích jazyků na škole Cizí jazyk Aprobovanost (v %) Anglický hlavní CJ + volitelný předmět 22 německý volitelný předmět 100 ruský volitelný předmět Profilace školy a) Škola podporující zdraví Škola se celoročně snažila o naplnění základních pilířů: zdravé učení pohoda prostředí otevřené partnerství b) Ekologická výchova - viz zpráva koordinátora EVVO v příloze. c) Podpora čtenářské gramotnosti Rozvoj čtenářské gramotnosti je jedním z hlavních a dlouhodobých cílů školy. Prolíná všemi předměty 1. i 2. stupně. V tomto školním roce absolvovali další vyučující dlouhodobý kurz RWCT, jehož metody jsou taktéž na rozvoj čtenářské gramotnosti zaměřeny. Tito učitelé předávají ostatním vyučujícím své poznatky a metody Kritického myšlení jsou využívány ve všech předmětech. Podařilo se vybavit všechny třídy 1. stupně novými žákovskými encyklopediemi pro vyučování. Školní knihovna i v tomto školním roce pokračovala ve své úspěšné činnosti. Všechny třídy se několikrát do roka účastní v knihovně města Bohumína knihovnických besed a knihovnických lekcí. Pravidelně se s žáky účastníme akce Velcí čtou malým. 8

9 2.4. Učební plán podle ŠVP ZV Škola plná života Učební plán pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (ČJ) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Min 18 Min 18 Min 22 Min 22 Min 22 Max 22 Max 22 Max 26 Max 26 Max 26 Celková hodinová dotace + DČD Cizí jazyk (Cj) Matematika (M) Informatika (Inf) 1 1 Prvouka (Prv) Vlastivěda (Vl) Přírodověda (Př) 2 1 Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnost (Pč) Týdně

10 Vyučovací předmět Český jazyk Učební plán pro 2. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Min 28 Min 28 Min 30 Min 30 Max 30 Max 30 Max 32 Max 32 Celková hodinová dotace + DČD a literatura (ČJ) Cizí jazyk (Cj) Matematika (M) Informatika (Inf) Dějepis (D) Výchova k občanství (Vo) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Př) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Tělesná výchova (Tv) Výchova ke zdraví (Vz) Pracovní činnost (Pč) Volitelné předměty (Vp) Týdně

11 2.5. Volitelné předměty Tato nabídka vychází z cíle specifikovat a doplňovat povinné předměty a umožnit specifické potřeby a zájmy dětí nabídkou volitelných předmětů. Ročník Předmět Počet hodin Počet skupin 7. Sportovní hry 1 1 Informatika 1 1 Jazyk ruský Informatika 2 1 Jazyk ruský Informatika 2 1 Seminář z jazyka českého 1 1 Seminář z jazyka anglického 1 1 Jazyk německý 2 1 Seminář z chemie 2 1 Jazyk ruský Přehled personálního zabezpečení školy 3.1. Základní údaje o pracovnících škol k Počet pracovníků celkem 52 Počet učitelů ZŠ 19 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 14 Školní psycholog 1 Asistent pedagoga 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 Počet správních zaměstnanců MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Nově přijatí absolventi učitelského studia Nově přijatí kvalifikovaní učitelé Odchody PP na konci školního roku , 1x výpověď dohodou 1x pracovní poměr na dobu určitou (důchodce). 11

12 3.2. Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek 12 učitelka MŠ 1,00 1 učitelka MŠ 0,85 1 učitelka MŠ 0,65 2 vychovatelka 1,00 16 učitel/ka ZŠ 1,00 1 učitel ZŠ 0,73 1 učitelka ZŠ 0,59 1 učitelka ZŠ 0,09 1 asistent 0,35 pedagoga 1 školní psycholog 0, Pedagogičtí pracovníci ZŠ podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 let do důch. věku Důch.věk Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Věkové složení PP do 35 let let let 2 0 nad 55 let muži ženy Průměrný věk PP je 47 let (i s MŠ) a 46 let (bez MŠ, jen ZŠ). 12

13 3.4. Údaje o nepedagogických pracovnících k Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 2 pracovník obchodního 1,0 provozu 1 pracovník obchodního 0,13 provozu 1 kuchařka 1,00 1 vedoucí školní jídelny 1,00 2 uklízečka MŠ 1,00 2 uklízečka ZŠ 1,00 2 uklízečka ZŠ 0,50 2 školnice MŠ 1,00 1 školník ZŠ 1,00 1 administrativní pracovník 1,00 1 ekonom 1, Kvalifikovanost a odbornost výuky I. stupeň Na I. stupni vyučovalo 7 učitelek a všechny splňovaly předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění. II. stupeň Z 12 učitelů, kteří vyučovali na II. stupni školy, splňovalo 10 učitelů předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění. 2 učitelé tyto předpoklady a požadavky nesplňovali. Jeden z nich zahájil studium k (na konci školního roku s ním však byl ukončen pracovní poměr dohodou) a druhý již studium ukončil státní závěrečnou zkouškou v lednu Specializační studium mají ukončeno výchovný poradce i koordinátor EVVO. Specializační studium nezahájili koordinátor ŠVP, metodik rizikového chování žáků a koordinátor ICT. Školní družina Obě dvě vychovatelky ŠD jsou plně kvalifikované pro svou práci. Vedení školy Ředitelka školy má ukončeno studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. 13

14 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1. Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších šesti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2013/2014 Počet opakujících žáků Zápis do 1. tříd proběhl ve dnech ledna Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 2 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště maturitní obor celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště d) do 3-letých učebních oborů přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 10 4 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

15 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu k stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyzn. I.A II.A III.A IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyzn. VI.A VII.A VIII.A IX.A IX.B Celkem Celkový přehled Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo k s vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Průměrný počet žáků na třídu 22 Průměrná známka školy 1,78 Průměrná známka je zhoršená jak k 1. pololetí (1,73) tak oproti loňskému školnímu roku 2011/2012 (1,71). 15

16 5.2. Plán opravných zkoušek Termín Opravné zkoušky se konaly z matematiky na 2. stupni ZŠ. Termín Opravné zkoušky se konaly z jazyka českého a dějepisu na 2. stupni ZŠ. Celkem měli konat opravné zkoušky 3 žáci/žákyně, a to ze tří předmětů. K opravné zkoušce se nedostavili 1 žák a 1 žákyně. Jeden z nich již má splněnou povinnou školní docházku a ukončil vzdělávání. Další žákyně nepostupuje a bude opakovat 8. ročník. Opravnou zkoušku nevykonala 1 žákyně, bude tedy v následujícím školním roce opakovat 6. ročník Přehled o chování žáků Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu během klasifikačního období. Klasifikaci navrhuje třídní učitel pro projednání s dalšími učiteli, kteří ve třídě vyučují, a poté rozhoduje pedagogická rada školy. Přihlíží se k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. 1. stupeň za období celého školního roku: Třída Pochvaly NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň I.A II. A III.A IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň za období celého školního roku: Třída Pochvala NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI.A VII.A VIII.A IX.A IX.B Celkem

17 Celkový přehled: Pochvala NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Kázeňská opatření pochvala NTU důtka TU důtka ŘŠ 2.stupeň 3. stupeň 5.4. Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí , ,11 2. pololetí , ,87 Celkem X 257 X Zameškané hodiny celkově za 2011/ omluvené neomluvené

18 5.5. Údaje o integrovaných žácích (stav ke konci školního roku) Druh postižení: Ročník Počet žáků sluchové postižení x 0 zrakové postižení x 0 s vadami řeči 1., 3. 3 tělesné postižení 3., 5. 2 s kombinací postižení X 0 s vývojovými poruchami učení 3., 4., 5., 6., 7., s vývojovými poruchami chování 6., 8. 1 s poruchou učení i chování 3., 6., 7. 3 lehké mentální postižení x 0 autisté x 0 Celkem x 22 Další informace viz Výroční zpráva výchovného poradenství za školní rok 2012/ Další Dle platného školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků se žáci hodnotí známkou. Škola však nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům využití možnosti slovního hodnocení, a to na podkladě písemné žádosti rodičů. Tuto možnost v tomto školním roce nevyužil ani jeden žák. Ředitelka školy vyhověla čtyřem žádostem o uvolnění z předmětu tělesná výchova. Dva nejlepší žáci 9. ročníku byli v měsíci červnu přijati starostou města Bohumína. V rámci motivace žáků 9. ročníku proběhly tzv. Závěrečné obhajoby žáků ( malé maturity ), kdy si žák vybírá z předložené nabídky téma, které ho baví a zajímá, téma zpracuje a pak jej musí před tříčlennou komisí učitelů obhájit. 3 žáci romského původu se vzdělávali v zahraničí podle 38 Školského zákona. Vzhledem k tomu, že je naše škola připravena a ochotna reagovat na názory zákonných zástupců a názory zákonných zástupců nás zajímají, provádíme v pravidelných intervalech dotazníková šetření. Výsledky dotazníků zpracováváme, naší snahou bylo se z nich poučit a vyvarovat se případným chybám či nedorozuměním. Výsledky dotazníků byly projednávány se zákonnými zástupci na třídních schůzkách, kde na ně mohli přítomní rodiče reagovat. Nedílnou součástí školy jsou také její žáci, proto dotazníková šetření organizujeme také pro ně. Výsledky dotazníků byly s žáky konzultovány na třídnických hodinách. Cílem těchto šetření byla objektivní evaluace výsledků vlastní práce. Evaluační šetření vyplývají z plánu evaluace školy, testování znalostí objednává škola dle potřeby. Výsledky a závěry z šetření a testování jsou projednávány příslušnými PK a pedagogickou radou školy..viz zpráva ŠVP. 18

19 V loňském roce vykonalo vedení školy 17 hospitací. Během kontroly ČŠI proběhlo 6 hospitací z jejich strany. Kromě vedení školy vykonali hospitace také vedoucí PK a kantoři mezi sebou tzv. vzájemné hospitace a náslechové hodiny. Závěry z hospitací a náslechů byly následně konzultovány na schůzkách PK. Vzhledem k velkému množství hospitací ve školním roce 2011/2012 a vzhledem k oslavám 100. výročí založení školy (listopad prosinec 2012) nebyla během prvního pololetí školního roku 2012/2013 prováděna hospitační činnost. Vedení školy se účastnilo také akcí, které byly pořádány pro žáky a rodiče v ŠD. Školní družina 19

20 6. Údaje o DVPP DVPP probíhalo podle zpracovaného plánu DVPP, ve školním roce 2012/2013 proběhla tato vzdělávání: Název DVPP Počet účastníků Učíme se číst genetikou 2 Romské dítě ve škole 1 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2 Školní družina v právních normách od Závěrečná konference projektu EduČaS 1 Nebezpečí kyberprostoru 20 Zápis do 1. tříd a genetická metoda učení 6 Konference škol rozvíjejících ekologickou výchovu v MSK 9 Ekologizace provozu školy 1 Seminář pro učitele angličtiny 1 Fyzika může bavit děti i učitele 1 Občanská výchova - Nová generace učebnic 1 Vize vzdělávání (Česko mluví o vzdělávání) - Workshop 1 Finanční gramotnost - Finance a já 1 Kolokvium ředitelů - Pracovní právo 1 Jak rozvíjet u žáků geometrické myšlení 1 Čeština hravě 1 Den učitelů geografický seminář 1 Pracovní seminář ke standardům pro TV v AJ 1 Metodická poradna pro ŘŠ - Změny ve školských předpisech 1 20

21 7. Hodnotící zpráva výchovného poradenství a prevence rizikového chování za školní rok 2012/ Zpráva výchovného poradce za školní rok 2012/ Práce se žáky s poruchami učení V evidenci výchovného poradce bylo ve školním roce 2012/2013 evidováno 22 integrovaných žáků/žákyň. Všichni žáci/žákyně byli zapojeni do programu integrace na doporučení PPP, SPC a žádosti zákonného zástupce žáka/žákyně. Pro některé žáky/žákyně byl zpracován individuální vzdělávací plán. 1. stupeň: 12 žáků/žákyň (10 chlapců a 2 dívky) 2 žáci/žákyně s tělesným postižením, 3 žáci s vadou řeči, 7 žáků/žákyň se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysortografie), 1 žák znevýhodněný. 2. stupeň: 10 žáků/žákyň (5 chlapců a 5 dívek) 6 žáků/žákyň se specifickou poruchou učení (dysortografie), 2 žáci se specifickou poruchou učení a specifickou poruchou chování, 1 žák se specifickou poruchou chování, 1 žákyně se specifickou poruchou učení (dysortografie, dyskalkulie). Reedukace ve školním roce 2012/2013 Navrženou reedukaci mělo 13 žáků/žákyň. 1. stupeň: 2. stupeň: 4 žáci. 5 žáků/žákyň. 4 žáci/žákyně. 2. Práce s talentovanými a nadanými žáky Žákům byla nabídnuta účast v soutěžích, olympiádách, vypracovávali seminární práce, měli přístup k získávání informací z internetu. Jedna žákyně 5. ročníku se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Jeden žák a jedna žákyně 5. ročníku byli přijati ke studiu do 1. ročníku osmiletého gymnázia. 3. Spolupráce s PPP a SPC S PPP a SPC spolupracujeme při řešení pomoci žákům s poruchami učení a chování. V letošním roce byla průběžně podávána pedagogická zjištění školy, návrhy na vyšetření. Proběhla kontrola IVP po jejich vypracování. Žáci/žákyně 8. třídy měli možnost zúčastnit se testů na zjištění profesní orientace. Výsledky testování konzultovali zákonní zástupci a žáci v PPP Bohumín po osobní domluvě. 21

22 4. Výchovné komise Ve školním roce 2012/2013 byly projednány výchovné problémy 6 žáků a 3 žákyň. 1. stupeň: 4 žáci 2. stupeň: 5 žáků/žákyň (2 chlapci a 3 dívky) Nejčastější důvody ke svolání výchovné komise: nevhodné chování ke spolužákům, neomluvená absence, špatná pracovní morálka. 5. Volba dalšího studia ve SŠ ve školním roce 2012/2013 besedy o volbě povolání pro vycházející žákyně/žáky se zástupci SŠ: Střední škola, Bohumín Střední škola DAKOL, Petrovice u Karviné Gymnázium Františka Živného, Bohumín, informační schůzka rodičů žáků 9. tříd se zástupcem SŠ Bohumín proběhla , proběhly třídní schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků/žákyň, na kterých byli seznámeni se změnami a podmínkami v přijímacím řízení 2012/2013, žákyním/žákům byly podávány informace o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU, probíhalo osobní jednání se zákonnými zástupci vycházejících žáků/žákyň, byly zveřejňovány informační materiály na nástěnce o volbě povolání, žákům byly zapůjčeny CD Kam na školu a Atlasy středních škol v Moravskoslezském kraji, každý vycházející žák/žákyně si zakoupil/a publikaci Jakou školu studovat? (Informace o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2013/2014), zúčastnili jsme se exkurze pro vycházející žákyně/žáky: Den otevřených dveří na Gymnáziu v Bohumíně (žáci 5. tříd a žáci 9. tříd), zúčastnili jsme se Dne řemesel - Střední škola Bohumín. 6. Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 Vycházející žáci/žákyně: 9. A 19 žáků/žákyň (7 chlapců a 12 dívek) 9. B 18 žáků/žákyň (8 chlapců a 10 dívek) 8. A 1 žák 7. A 3 žáci/žákyně (1 chlapec a 2 dívky) 5. A 2 žáci/žákyně (1chlapec a 1 dívka) 22

23 Přehled oborů vycházejících žáků TYP OBORU CELKOVÝ POČET POČET DÍVEK POČET CHLAPCŮ POČET PROCENT K obory čtyřletý, maturitní obor - gymnázia M obory čtyřleté, maturitní obory střední průmyslové školy, zdravotnické školy, střední školy L obory čtyřleté, maturitní obory střední odborná učiliště % % % H obory % tříleté obory E obory % dvouleté obory L - obory 0 E - obory 2 K - obory 5 H - obory 13 M - obory 21 23

24 Přehled žáků/žákyň vycházejících z 9. ročníku ZŠ Název školy Obor Počet žáků/žákyň Střední zdravotnická škola, Zdravotnický asistent 5 Karviná Zdravotnické lyceum 1 Gymnázium Františka Živného, Gymnázium 5 Bohumín Střední škola, Bohumín Automechanik (tříletý obor) 2 Kuchař číšník (tříletý obor) 2 Obchodní akademie, Obchodní akademie 2 Orlová Lutyně Střední odborné učiliště DAKOL, Cukrář 1 Petrovice u Karviné Prodavač 1 Střední škola DAKOL, Petrovice Hotelnictví 2 u Karviné Ošetřovatel 1 SŠ Hotelnictví, gastronomie a Cestovní ruch 2 služeb, Šilheřovice Střední škola techniky a služeb, Strojní mechanik 1 Karviná Střední zdravotnická škola a Nutriční asistent 1 vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava Střední škola, Sociální činnost 1 Havířov-Prostřední Suchá Střední odborná škola AHOL, Veřejnosprávní činnost 1 Ostrava - Vítkovice Ošetřovatel 1 Střední pedagogická škola a Sociální činnost 1 Střední zdravotnická škola Svaté Anežky České, Odry Střední škola KOSTKA, Vsetín Ekonomika a podnikání 1 Obchodní akademie, Ostrava - Poruba Ekonomika a podnikání 1 Střední odborná škola Waldorfská, Mariánské Hory Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba Střední průmyslová škola stavební, Ostrava - Zábřeh Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava - Zábřeh Kombinované lyceum 1 Sociální činnost 2 Technické lyceum 1 Malíř - lakýrník 1 24

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Akce školy školní rok 2014/2015

Akce školy školní rok 2014/2015 Akce školy školní rok 2014/2015 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: 16. října 2014 Přírodovědný klokan 26. ledna 2015 Školní kolo konverzační soutěže v cizích jazycích 10. února 2015 Recitační soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Akce školy školní rok 2013/2014

Akce školy školní rok 2013/2014 Akce školy školní rok 2013/2014 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: 16. října 2013 Přírodovědný klokan 2. února 2014 Dívka roku (1. místo B. Poremská 9.A) 3. února 2014 Školní kolo konverzační soutěže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠVP ZV Škola plná života

ŠVP ZV Škola plná života ŠVP ZV Škola plná života Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 probíhalo vzdělávání dle námi vytvořeného Školního vzdělávacího programu Škola plná života. V letošním roce byly

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více