VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ Tel.: Web: zsbenesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala a předkládá: Mgr. Barbora Bolcarovičová, ředitelka školy Zprávu projednala: pedagogická rada školy dne Výroční zprávu schválila: školská rada dne V Bohumíně dne 30. října Mgr. Barbora Bolcarovičová ředitelka školy

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. škola 1.2. zřizovatel 1.3. součásti školy 1.4. základní údaje o součástech školy 1.5. charakteristika školy 1.6. materiálně technické podmínky školy 1.7. údaje o školské radě 1.8. údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. přehled oborů základního vzdělávání 2.2. výuka cizích jazyků ve škole 2.3. profilace školy 2.4. učební plán podle ŠVP ZV Škola plná života 2.5. volitelné předměty 3. Přehled personálního zabezpečení školy 3.1. základní údaje o pracovnících školy 3.2. údaje o pedagogických pracovnících 3.3. pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.4. údaje o nepedagogických pracovnících 3.5. odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1. zápis k povinné školní docházce 4.2. výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2. plán opravných zkoušek 5.3. údaje o chování žáků 5.4. údaje o zameškaných hodinách 5.5. údaje o integrovaných žácích 5.6. další 6. Údaje o DVPP 7. Hodnotící zpráva výchovného poradenství a prevence rizikového chování 7.1. zpráva výchovného poradce 7.2. zpráva školního metodika prevence rizikového chování žáků 2

3 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. údaje o významných mimoškolních aktivitách 8.2. účast žáků v soutěžích a akce školy za školní rok 2012/ prezentace školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a dalších kontrolách 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Údaje o zapojení školy do DV v rámci celoživotního učení 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů 14. Závěr zprávy 15. Motto školy Přílohy: 1. Údaje o provedených opravách za školní rok 2012/ Závěrečná zpráva o plnění a realizaci Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 3. Závěrečná zpráva o plnění environmentální výchovy a osvěty ve škole (EVVO) 4. Závěrečná zpráva o činnosti Školního sportovního klubu (ŠSK) 5. Závěrečná zpráva o činnosti školní družiny (ŠD) za školní rok 2012/ Závěrečná zpráva o zavedení ochrany člověka za mimořádných situací do výuky 7. Výroční zpráva o plnění Zdravé školy a zavedení výchovy ke zdraví do výuky 8. Výroční zpráva MŠ Fitškolka 9. Výroční zpráva MŠ Rafinérský lesík Další dokumentace činnosti školy Všechny informace o škole, ukázky prací žáků, školní časopis, projekty a všechny další aktivity lze nalézt na webových stránkách školy (www.zsbenesovka.cz) a také na webových stránkách města Bohumína. V písemné podobě jsou všechny archivovány v ředitelně školy nebo ve školním archivu. 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název školy Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Adresa školy tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín Právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba IČO Identifikátor školy Vedení školy ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová zástupce ředitele: Mgr. Stanislava Krpcová vedoucí školní družiny: Petra Kosarzová vedoucí učitelky MŠ: Hana Janečková (MŠ Fitškolka) Ing. Pavlína Kološová (MŠ Rafinérský lesík) vedoucí ŠJ: Jiřina Dudová Kontakty tel.: (sekretariát) (ředitelna školy) (sborovna) (ekonomka školy) (odloučené pracoviště) (školní družina) (MŠ Fitškolka) (MŠ Rafinérský lesík) www: zsbenesovka.cz Součásti školy základní škola Bohumín, tř. Dr. E. Beneše 456 školní družina Bohumín, Okružní 683 elokované prac. Bohumín, Masarykova 362 MŠ Fitškolka Bohumín, Okružní 683 MŠ Rafinérský lesík Bohumín, Rafinérský lesík 1140 školní jídelna Bohumín, Rafinérský lesík Zřizovatel Název zřizovatele Městský úřad v Bohumíně Adresa zřizovatele Masarykova 158, Bohumín Kontakt tel.: (vedoucí OŠKaS) 4

5 1.3. Součásti školy a jejich kapacita mateřská škola základní škola školní družina školní jídelna MŠ 175 dětí 450 dětí 75 dětí 200 dětí 1.4. Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/žáků k Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga mateřská škola ,5 1. stupeň ZŠ ,88 21,57 2. stupeň ZŠ ,2 9,92 ( s ŘŠ a ZŘ) školní družina 3 (k ) ,5 školní jídelna MŠ x 175 x x 1.5. Charakteristika školy Součástí školy je několik budov: 1) hlavní budova (sekretariát, ředitelství, kmenové třídy ročník, výdejna, školní jídelna, velká tělocvična, odborné učebny), 2) elokované pracoviště (kmenové třídy ročník, malá tělocvična, cvičná kuchyně a jídelna, multifunkční učebna - školní klub), 3) školní družina. Základní škola na tř. Dr. E. Beneše je středně velká městská škola, založená v roce Je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání cca 250 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Žáci mají k dispozici dostatečně prostorné a čisté třídy. Všechny třídy jsou vybaveny tradičním školním nábytkem, nastavitelnými lavicemi a židlemi a potřebnými pomůckami. Výzdoby tříd a chodeb se zúčastňují učitelé i žáci. Prostory pro výuku jsou neustále zvelebovány a modernizovány. Od 1. ledna 2006 jsou součástí této organizace také Mateřská škola Rafinérský lesík a Mateřská škola Fitškolka. Mateřské školy mají vytvořeny své školní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání od roku Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených RVP ZV. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Všichni žáci, jejich zákonní zástupci i učitelé školy mohou využívat služby poradenského zařízení tzn. pomoc školního psychologa, výchovného poradce s vystudovaným nadstavbovým vzděláváním výchovného poradenství a metodika prevence sociálně patologických jevů, kteří sídlí v hlavní budově. 5

6 1.6. Materiálně - technické podmínky základní školy Žákům i vyučujícím jsou k dispozici tyto odborné učebny: 2 počítačové učebny s připojením k internetu, učebna fyziky a chemie (s rozvody plynu, elektřiny, vody a demonstračním stolem, interaktivní tabulí a připojením k internetu, s žákovskými notebooky), učebna pro výuku hudební výchovy, přírodovědná učebna s interaktivním systémem s připojením k internetu, jazyková multifunkční učebna s interaktivní tabulí s připojením k internetu, cvičná kuchyňka a jídelna, učebna výtvarné výchovy, malá multifunkční učebna sloužící jako knihovna i jako učebna pro reedukaci žáků se SVP (je místem besed, soutěží, žákovské odborné činnosti, jsou zde umístěny knihy a časopisy, je zde přístup na internet apod.), keramická dílna vybavená keramickou pecí, učebna s interaktivní tabulí na elokovaném pracovišti. V tomto školním roce došlo k modernizaci chemicko fyzikální učebny. Byly dokoupeny žákovské notebooky a interaktivní systém, a to z vlastních finančních zdrojů školy. Projekt, který byl totiž zaměřen na podporu modernizace přírodovědných učeben pod záštitou města Bohumína, byl nečekaně ukončen. Při výuce je využíván výukový SW v různých předmětech na 1. i na 2. stupni. K technickému zázemí školy patří rovněž kopírovací stroje, videorekordéry, CD přehrávače, DVD přehrávače a televizory, PC a interaktivní systémy a tabule. V rámci tělesné výchovy probíhala výuka plavání pro 2. a 3. ročník. Za účelem využití městského bazénu byla poskytnuta zřizovatelem základní škole dotace na rok 2012 ve výši ,- Kč se spoluúčastí žáků 20 %. Dotace byla čerpána, a to napříč všemi třídami, v rámci tělesné výchovy a tzv. plaveckých dnů, a dále k bruslení jednotlivých tříd. Zřizovatel školy podporoval zdraví dětí a mládeže bohumínských škol formou dotace na adaptační pobyty žáků 6. ročníku ve výši ,- Kč. V budově elokovaného pracoviště považujeme prostorové podmínky za nadstandardní. V budově se nacházeli tři třídy. Jedna třída sloužila jako čtenářská dílna. K výuce tělocviku se využívá malá tělocvična, ve které je k dispozici základní tělocvičné nářadí. Součástí budovy je interaktivní učebna, kterou také někdy nazýváme Beník. Zde žáci mohou provozovat některé volnočasové aktivity, např. keramický kroužek, ve kterém využívají keramickou pec. V budově je zřízena a vybavena žákovská kuchyňka s jídelnou pro výuku vaření. Nejen o přestávkách, využívají žáci a učitelé přilehlou zahradu. Ve spolupráci se zřizovatelem došlo v tomto roce ke zhotovení projektové dokumentace na modernizaci tohoto školního dvora. Tři oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost vhodný objekt mimo hlavní budovu. Ve školní družině se nachází dvě plně vybavená oddělení s hracími koutky (dětské pokojíčky, kuchyňka atd.), s hernami a počítačovým koutkem. Dále je zde tělocvična a vybavená jídelna, ve které se stravují žáci 1. stupně. V tomto školním roce se podařilo díky projektu z MŽP vybavit přilehlou zahradu novými přírodními prvky. Výroba krmítek, ptačích budek, instalace hotelu pro hmyz a ježkovníku byla zařazena do projektového Dne zvířat. Během jarních brigád rodičů a přátel školy byla založena skalka, vhodnými rostlinami bylo osazeno jezírko. 6

7 Za pomoci renomované firmy jsme společně zasadili vrbové proutí, ze kterého bylo vytvarováno zelené posezení pro chvíle oddychu, taktéž došlo k úpravě okolního terénu. Vyrostlo zde nové ohniště a byly navezeny špalky. Zakoupili jsme nářadí, materiál, zahradní nábytek, kompostér, zeminu, rostliny apod. Pro zdokumentování celé přeměny zahrady jsme zakoupili fotoaparát a kroniku. Během výuky přírodopisu a pracovních činností byly vyrobeny kartičky s popisem jednotlivých rostlin, keřů, stromů, následně byly kartičky usazeny do zahrady. Celoroční snažení jsme zakončili slavnostním happeningem. Hygienické zázemí celé školy je také na standardní úrovni. Po celé škole, s výjimkou tříd, je rozvod teplé vody a u tělocvičen sprchy. Uzamykatelné plechové skříňky pro žáky již využívají také žáci 1. stupně hlavní budovy. Jednu skříňku užívají dva žáci. Na všech toaletách je k dispozici toaletní papír, tekuté mýdlo a papírové ručníky. Zázemí pro učitele je standardní. Všechny sborovny jsou připojeny k internetu a ve všech sborovnách je zřízeno několik pracovních míst k PC. Obědy jsou zajišťovány sousední ZŠ ČSA a jsou vydávány ve dvou výdejnách (v hlavní budově pro 2. stupeň a v ŠD pro 1. stupeň) Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady Údaje o občanském sdružení při škole Zaměření Unie rodičů je samostatným občanským sdružením. Kromě organizačního zajištění akcí se Unie rodičů finančně podílela také na nákupu knižních odměn pro nejlepší žáky ke konci školního roku, na finančním zajištění dárků při vítání nových žáčků do 1. tříd, na nákupu odměn pro děti v různých soutěžích, na dopravě žáků. Pravidelných schůzí Unie rodičů se vždy účastnilo také vedení školy. Ve spolupráci se školou organizovala Unie rodičů tyto akce: 1x měsíčně schůzky výboru Unie, Halloween, Mikulášská nadílka, Den otevřených dveří, Běh do schodů, Maškarní ples, Pálení čarodějnic, večerní plavání, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, slavnostní přeřazení páťáků na 2. stupeň, slavnostní vítání prvňáčků, atd. 7

8 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA Zařazené třídy ročník Pedagogové školy zahájili v září 2007 realizaci školního vzdělávacího programu, jehož motto zní: Je zapotřebí moudrost nejen získávati, nýbrž také ji užívati. ŠVP je tvořen a realizován v duchu Zdravé školy. Do výuky je stále začleňována tématika: výchova ke zdraví a sexuální výchova, výchova k volbě povolání, ochrana člověka za mimořádných situací, prevence sociálně patologických jevů, environmentální výuka, multikulturní vzdělávání, osobnostně sociální výchova, čtenářská gramotnost, finanční gramotnost Výuka cizích jazyků na škole Cizí jazyk Aprobovanost (v %) Anglický hlavní CJ + volitelný předmět 22 německý volitelný předmět 100 ruský volitelný předmět Profilace školy a) Škola podporující zdraví Škola se celoročně snažila o naplnění základních pilířů: zdravé učení pohoda prostředí otevřené partnerství b) Ekologická výchova - viz zpráva koordinátora EVVO v příloze. c) Podpora čtenářské gramotnosti Rozvoj čtenářské gramotnosti je jedním z hlavních a dlouhodobých cílů školy. Prolíná všemi předměty 1. i 2. stupně. V tomto školním roce absolvovali další vyučující dlouhodobý kurz RWCT, jehož metody jsou taktéž na rozvoj čtenářské gramotnosti zaměřeny. Tito učitelé předávají ostatním vyučujícím své poznatky a metody Kritického myšlení jsou využívány ve všech předmětech. Podařilo se vybavit všechny třídy 1. stupně novými žákovskými encyklopediemi pro vyučování. Školní knihovna i v tomto školním roce pokračovala ve své úspěšné činnosti. Všechny třídy se několikrát do roka účastní v knihovně města Bohumína knihovnických besed a knihovnických lekcí. Pravidelně se s žáky účastníme akce Velcí čtou malým. 8

9 2.4. Učební plán podle ŠVP ZV Škola plná života Učební plán pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (ČJ) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Min 18 Min 18 Min 22 Min 22 Min 22 Max 22 Max 22 Max 26 Max 26 Max 26 Celková hodinová dotace + DČD Cizí jazyk (Cj) Matematika (M) Informatika (Inf) 1 1 Prvouka (Prv) Vlastivěda (Vl) Přírodověda (Př) 2 1 Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnost (Pč) Týdně

10 Vyučovací předmět Český jazyk Učební plán pro 2. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Min 28 Min 28 Min 30 Min 30 Max 30 Max 30 Max 32 Max 32 Celková hodinová dotace + DČD a literatura (ČJ) Cizí jazyk (Cj) Matematika (M) Informatika (Inf) Dějepis (D) Výchova k občanství (Vo) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Př) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Tělesná výchova (Tv) Výchova ke zdraví (Vz) Pracovní činnost (Pč) Volitelné předměty (Vp) Týdně

11 2.5. Volitelné předměty Tato nabídka vychází z cíle specifikovat a doplňovat povinné předměty a umožnit specifické potřeby a zájmy dětí nabídkou volitelných předmětů. Ročník Předmět Počet hodin Počet skupin 7. Sportovní hry 1 1 Informatika 1 1 Jazyk ruský Informatika 2 1 Jazyk ruský Informatika 2 1 Seminář z jazyka českého 1 1 Seminář z jazyka anglického 1 1 Jazyk německý 2 1 Seminář z chemie 2 1 Jazyk ruský Přehled personálního zabezpečení školy 3.1. Základní údaje o pracovnících škol k Počet pracovníků celkem 52 Počet učitelů ZŠ 19 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 14 Školní psycholog 1 Asistent pedagoga 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 Počet správních zaměstnanců MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Nově přijatí absolventi učitelského studia Nově přijatí kvalifikovaní učitelé Odchody PP na konci školního roku , 1x výpověď dohodou 1x pracovní poměr na dobu určitou (důchodce). 11

12 3.2. Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek 12 učitelka MŠ 1,00 1 učitelka MŠ 0,85 1 učitelka MŠ 0,65 2 vychovatelka 1,00 16 učitel/ka ZŠ 1,00 1 učitel ZŠ 0,73 1 učitelka ZŠ 0,59 1 učitelka ZŠ 0,09 1 asistent 0,35 pedagoga 1 školní psycholog 0, Pedagogičtí pracovníci ZŠ podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 let do důch. věku Důch.věk Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Věkové složení PP do 35 let let let 2 0 nad 55 let muži ženy Průměrný věk PP je 47 let (i s MŠ) a 46 let (bez MŠ, jen ZŠ). 12

13 3.4. Údaje o nepedagogických pracovnících k Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 2 pracovník obchodního 1,0 provozu 1 pracovník obchodního 0,13 provozu 1 kuchařka 1,00 1 vedoucí školní jídelny 1,00 2 uklízečka MŠ 1,00 2 uklízečka ZŠ 1,00 2 uklízečka ZŠ 0,50 2 školnice MŠ 1,00 1 školník ZŠ 1,00 1 administrativní pracovník 1,00 1 ekonom 1, Kvalifikovanost a odbornost výuky I. stupeň Na I. stupni vyučovalo 7 učitelek a všechny splňovaly předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění. II. stupeň Z 12 učitelů, kteří vyučovali na II. stupni školy, splňovalo 10 učitelů předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění. 2 učitelé tyto předpoklady a požadavky nesplňovali. Jeden z nich zahájil studium k (na konci školního roku s ním však byl ukončen pracovní poměr dohodou) a druhý již studium ukončil státní závěrečnou zkouškou v lednu Specializační studium mají ukončeno výchovný poradce i koordinátor EVVO. Specializační studium nezahájili koordinátor ŠVP, metodik rizikového chování žáků a koordinátor ICT. Školní družina Obě dvě vychovatelky ŠD jsou plně kvalifikované pro svou práci. Vedení školy Ředitelka školy má ukončeno studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. 13

14 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1. Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších šesti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2013/2014 Počet opakujících žáků Zápis do 1. tříd proběhl ve dnech ledna Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 2 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště maturitní obor celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště d) do 3-letých učebních oborů přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 10 4 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

15 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu k stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyzn. I.A II.A III.A IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyzn. VI.A VII.A VIII.A IX.A IX.B Celkem Celkový přehled Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo k s vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Průměrný počet žáků na třídu 22 Průměrná známka školy 1,78 Průměrná známka je zhoršená jak k 1. pololetí (1,73) tak oproti loňskému školnímu roku 2011/2012 (1,71). 15

16 5.2. Plán opravných zkoušek Termín Opravné zkoušky se konaly z matematiky na 2. stupni ZŠ. Termín Opravné zkoušky se konaly z jazyka českého a dějepisu na 2. stupni ZŠ. Celkem měli konat opravné zkoušky 3 žáci/žákyně, a to ze tří předmětů. K opravné zkoušce se nedostavili 1 žák a 1 žákyně. Jeden z nich již má splněnou povinnou školní docházku a ukončil vzdělávání. Další žákyně nepostupuje a bude opakovat 8. ročník. Opravnou zkoušku nevykonala 1 žákyně, bude tedy v následujícím školním roce opakovat 6. ročník Přehled o chování žáků Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu během klasifikačního období. Klasifikaci navrhuje třídní učitel pro projednání s dalšími učiteli, kteří ve třídě vyučují, a poté rozhoduje pedagogická rada školy. Přihlíží se k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. 1. stupeň za období celého školního roku: Třída Pochvaly NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň I.A II. A III.A IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň za období celého školního roku: Třída Pochvala NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI.A VII.A VIII.A IX.A IX.B Celkem

17 Celkový přehled: Pochvala NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Kázeňská opatření pochvala NTU důtka TU důtka ŘŠ 2.stupeň 3. stupeň 5.4. Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí , ,11 2. pololetí , ,87 Celkem X 257 X Zameškané hodiny celkově za 2011/ omluvené neomluvené

18 5.5. Údaje o integrovaných žácích (stav ke konci školního roku) Druh postižení: Ročník Počet žáků sluchové postižení x 0 zrakové postižení x 0 s vadami řeči 1., 3. 3 tělesné postižení 3., 5. 2 s kombinací postižení X 0 s vývojovými poruchami učení 3., 4., 5., 6., 7., s vývojovými poruchami chování 6., 8. 1 s poruchou učení i chování 3., 6., 7. 3 lehké mentální postižení x 0 autisté x 0 Celkem x 22 Další informace viz Výroční zpráva výchovného poradenství za školní rok 2012/ Další Dle platného školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků se žáci hodnotí známkou. Škola však nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům využití možnosti slovního hodnocení, a to na podkladě písemné žádosti rodičů. Tuto možnost v tomto školním roce nevyužil ani jeden žák. Ředitelka školy vyhověla čtyřem žádostem o uvolnění z předmětu tělesná výchova. Dva nejlepší žáci 9. ročníku byli v měsíci červnu přijati starostou města Bohumína. V rámci motivace žáků 9. ročníku proběhly tzv. Závěrečné obhajoby žáků ( malé maturity ), kdy si žák vybírá z předložené nabídky téma, které ho baví a zajímá, téma zpracuje a pak jej musí před tříčlennou komisí učitelů obhájit. 3 žáci romského původu se vzdělávali v zahraničí podle 38 Školského zákona. Vzhledem k tomu, že je naše škola připravena a ochotna reagovat na názory zákonných zástupců a názory zákonných zástupců nás zajímají, provádíme v pravidelných intervalech dotazníková šetření. Výsledky dotazníků zpracováváme, naší snahou bylo se z nich poučit a vyvarovat se případným chybám či nedorozuměním. Výsledky dotazníků byly projednávány se zákonnými zástupci na třídních schůzkách, kde na ně mohli přítomní rodiče reagovat. Nedílnou součástí školy jsou také její žáci, proto dotazníková šetření organizujeme také pro ně. Výsledky dotazníků byly s žáky konzultovány na třídnických hodinách. Cílem těchto šetření byla objektivní evaluace výsledků vlastní práce. Evaluační šetření vyplývají z plánu evaluace školy, testování znalostí objednává škola dle potřeby. Výsledky a závěry z šetření a testování jsou projednávány příslušnými PK a pedagogickou radou školy..viz zpráva ŠVP. 18

19 V loňském roce vykonalo vedení školy 17 hospitací. Během kontroly ČŠI proběhlo 6 hospitací z jejich strany. Kromě vedení školy vykonali hospitace také vedoucí PK a kantoři mezi sebou tzv. vzájemné hospitace a náslechové hodiny. Závěry z hospitací a náslechů byly následně konzultovány na schůzkách PK. Vzhledem k velkému množství hospitací ve školním roce 2011/2012 a vzhledem k oslavám 100. výročí založení školy (listopad prosinec 2012) nebyla během prvního pololetí školního roku 2012/2013 prováděna hospitační činnost. Vedení školy se účastnilo také akcí, které byly pořádány pro žáky a rodiče v ŠD. Školní družina 19

20 6. Údaje o DVPP DVPP probíhalo podle zpracovaného plánu DVPP, ve školním roce 2012/2013 proběhla tato vzdělávání: Název DVPP Počet účastníků Učíme se číst genetikou 2 Romské dítě ve škole 1 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2 Školní družina v právních normách od Závěrečná konference projektu EduČaS 1 Nebezpečí kyberprostoru 20 Zápis do 1. tříd a genetická metoda učení 6 Konference škol rozvíjejících ekologickou výchovu v MSK 9 Ekologizace provozu školy 1 Seminář pro učitele angličtiny 1 Fyzika může bavit děti i učitele 1 Občanská výchova - Nová generace učebnic 1 Vize vzdělávání (Česko mluví o vzdělávání) - Workshop 1 Finanční gramotnost - Finance a já 1 Kolokvium ředitelů - Pracovní právo 1 Jak rozvíjet u žáků geometrické myšlení 1 Čeština hravě 1 Den učitelů geografický seminář 1 Pracovní seminář ke standardům pro TV v AJ 1 Metodická poradna pro ŘŠ - Změny ve školských předpisech 1 20

21 7. Hodnotící zpráva výchovného poradenství a prevence rizikového chování za školní rok 2012/ Zpráva výchovného poradce za školní rok 2012/ Práce se žáky s poruchami učení V evidenci výchovného poradce bylo ve školním roce 2012/2013 evidováno 22 integrovaných žáků/žákyň. Všichni žáci/žákyně byli zapojeni do programu integrace na doporučení PPP, SPC a žádosti zákonného zástupce žáka/žákyně. Pro některé žáky/žákyně byl zpracován individuální vzdělávací plán. 1. stupeň: 12 žáků/žákyň (10 chlapců a 2 dívky) 2 žáci/žákyně s tělesným postižením, 3 žáci s vadou řeči, 7 žáků/žákyň se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysortografie), 1 žák znevýhodněný. 2. stupeň: 10 žáků/žákyň (5 chlapců a 5 dívek) 6 žáků/žákyň se specifickou poruchou učení (dysortografie), 2 žáci se specifickou poruchou učení a specifickou poruchou chování, 1 žák se specifickou poruchou chování, 1 žákyně se specifickou poruchou učení (dysortografie, dyskalkulie). Reedukace ve školním roce 2012/2013 Navrženou reedukaci mělo 13 žáků/žákyň. 1. stupeň: 2. stupeň: 4 žáci. 5 žáků/žákyň. 4 žáci/žákyně. 2. Práce s talentovanými a nadanými žáky Žákům byla nabídnuta účast v soutěžích, olympiádách, vypracovávali seminární práce, měli přístup k získávání informací z internetu. Jedna žákyně 5. ročníku se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Jeden žák a jedna žákyně 5. ročníku byli přijati ke studiu do 1. ročníku osmiletého gymnázia. 3. Spolupráce s PPP a SPC S PPP a SPC spolupracujeme při řešení pomoci žákům s poruchami učení a chování. V letošním roce byla průběžně podávána pedagogická zjištění školy, návrhy na vyšetření. Proběhla kontrola IVP po jejich vypracování. Žáci/žákyně 8. třídy měli možnost zúčastnit se testů na zjištění profesní orientace. Výsledky testování konzultovali zákonní zástupci a žáci v PPP Bohumín po osobní domluvě. 21

22 4. Výchovné komise Ve školním roce 2012/2013 byly projednány výchovné problémy 6 žáků a 3 žákyň. 1. stupeň: 4 žáci 2. stupeň: 5 žáků/žákyň (2 chlapci a 3 dívky) Nejčastější důvody ke svolání výchovné komise: nevhodné chování ke spolužákům, neomluvená absence, špatná pracovní morálka. 5. Volba dalšího studia ve SŠ ve školním roce 2012/2013 besedy o volbě povolání pro vycházející žákyně/žáky se zástupci SŠ: Střední škola, Bohumín Střední škola DAKOL, Petrovice u Karviné Gymnázium Františka Živného, Bohumín, informační schůzka rodičů žáků 9. tříd se zástupcem SŠ Bohumín proběhla , proběhly třídní schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků/žákyň, na kterých byli seznámeni se změnami a podmínkami v přijímacím řízení 2012/2013, žákyním/žákům byly podávány informace o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU, probíhalo osobní jednání se zákonnými zástupci vycházejících žáků/žákyň, byly zveřejňovány informační materiály na nástěnce o volbě povolání, žákům byly zapůjčeny CD Kam na školu a Atlasy středních škol v Moravskoslezském kraji, každý vycházející žák/žákyně si zakoupil/a publikaci Jakou školu studovat? (Informace o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2013/2014), zúčastnili jsme se exkurze pro vycházející žákyně/žáky: Den otevřených dveří na Gymnáziu v Bohumíně (žáci 5. tříd a žáci 9. tříd), zúčastnili jsme se Dne řemesel - Střední škola Bohumín. 6. Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 Vycházející žáci/žákyně: 9. A 19 žáků/žákyň (7 chlapců a 12 dívek) 9. B 18 žáků/žákyň (8 chlapců a 10 dívek) 8. A 1 žák 7. A 3 žáci/žákyně (1 chlapec a 2 dívky) 5. A 2 žáci/žákyně (1chlapec a 1 dívka) 22

23 Přehled oborů vycházejících žáků TYP OBORU CELKOVÝ POČET POČET DÍVEK POČET CHLAPCŮ POČET PROCENT K obory čtyřletý, maturitní obor - gymnázia M obory čtyřleté, maturitní obory střední průmyslové školy, zdravotnické školy, střední školy L obory čtyřleté, maturitní obory střední odborná učiliště % % % H obory % tříleté obory E obory % dvouleté obory L - obory 0 E - obory 2 K - obory 5 H - obory 13 M - obory 21 23

24 Přehled žáků/žákyň vycházejících z 9. ročníku ZŠ Název školy Obor Počet žáků/žákyň Střední zdravotnická škola, Zdravotnický asistent 5 Karviná Zdravotnické lyceum 1 Gymnázium Františka Živného, Gymnázium 5 Bohumín Střední škola, Bohumín Automechanik (tříletý obor) 2 Kuchař číšník (tříletý obor) 2 Obchodní akademie, Obchodní akademie 2 Orlová Lutyně Střední odborné učiliště DAKOL, Cukrář 1 Petrovice u Karviné Prodavač 1 Střední škola DAKOL, Petrovice Hotelnictví 2 u Karviné Ošetřovatel 1 SŠ Hotelnictví, gastronomie a Cestovní ruch 2 služeb, Šilheřovice Střední škola techniky a služeb, Strojní mechanik 1 Karviná Střední zdravotnická škola a Nutriční asistent 1 vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava Střední škola, Sociální činnost 1 Havířov-Prostřední Suchá Střední odborná škola AHOL, Veřejnosprávní činnost 1 Ostrava - Vítkovice Ošetřovatel 1 Střední pedagogická škola a Sociální činnost 1 Střední zdravotnická škola Svaté Anežky České, Odry Střední škola KOSTKA, Vsetín Ekonomika a podnikání 1 Obchodní akademie, Ostrava - Poruba Ekonomika a podnikání 1 Střední odborná škola Waldorfská, Mariánské Hory Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba Střední průmyslová škola stavební, Ostrava - Zábřeh Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava - Zábřeh Kombinované lyceum 1 Sociální činnost 2 Technické lyceum 1 Malíř - lakýrník 1 24

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více