Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část"

Transkript

1 Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

2 Schváleno školskou radou dne: Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy 1

3 Výroční zpráva o činnosti školy za rok Obecná charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace je školou s téměř sedmdesátiletou historií. Škola je umístěna v budově, jež byla otevřena ke školním účelům již v roce Hlavním cílem gymnaziálního vzdělávání je vybavit žáky dovednostmi a vědomostmi na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím je připravit především na vysokoškolské studium, profesní specializaci a občanský život. Významným prvkem je motivace k celoživotnímu vzdělávání. Krnovské gymnázium umožňuje přijetí žáků s ukončeným pátým ročníkem ZŠ do oboru osmiletého studia a ukončeným devátým ročníkem ZŠ do oboru čtyřletého studia. Obě uvedené formy studia jsou denní a jsou zakončeny maturitní zkouškou. Gymnázium v Krnově nemá specifické zaměření, je všeobecně vzdělávací školou s vnitřní diferenciací ve vyšších ročnících studia. Žáci si volí povinně volitelné předměty z poměrně široké nabídky podle svých zájmů a budoucí profesní orientace. 2. Základní údaje o škole Název školy : Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Adresa : Smetanův okruh č. 2, Krnov Webové stránky : Telefon : , , tel/fax: Právní forma : příspěvková organizace IČO : REDIZO : Zřizovatel : Moravskoslezský kraj Ředitel školy : Mgr. Vladimír Schreier Zástupce ředitele : RNDr. Jarmila Moravcová Všechny součásti školy: K / 401 Gymnázium - všeobecné, studium denní, délka studia: 4 r. 0 měs K / 41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 r. 0 měs K / 801 Gymnázium - všeobecné, studium denní, délka studia: 8 r. 0 měs K/ 81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 r. 0 měs. 2

4 Počet tříd a žáků ve školních letech 2009/2010 a 2010/2011 Kód oboru Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele Školní rok 2009/ / / / / / / / K/ ,50 29,17 3,30 5, K/ ,75 27,00 2,97 1, K/ ,00 26,00 1,33 2, K/ ,00 27,25 4,50 3,20 Celkem ,18 27,73 12,08 12,23 Údaje jsou vybrány ze zahajovacích výkazů škol (MŠMT) M 8 a R Datum zařazení do sítě: rozhodnutím MŠMT ČR č.j /99-21 Poslední aktualizace ve školském rejstříku: č.j / Celková kapacita školy a jejich částí: předpokládaná naplněnost - 16 tříd, 480 žáků Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva: - osmileté studium (prima - sexta, ročník) : ŠVP podle RVP - osmileté studium (septima - oktáva) : č.j / čtyřleté studium (3. 4. ročník) : č.j / Školská rada Školská rada byla zřízena 1. ledna 2006 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon. Je devítičlenná, složená ze tří zástupců zřizovatele, tří zástupců pracovníků školy a tří zástupců zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků. Funkční období školské rady je tříleté, v příštím školním roce bude členům školské rady končit funkční období. Ve školním roce 2010/2011 se školská rada sešla třikrát. Projednala Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/2010, Zprávu o hospodaření za rok 2010 a Vlastní hodnocení školy za období , byla seznámena s výsledky inspekční zprávy a hygienické kontroly a běžnou agendou školy. Všechny dokumenty byly projednány a schváleny bez připomínek. 4. Další aktivity: Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově v letošním roce byl výbor patnáctičlenný, zástupci jsou voleni z každé třídy. Každoročně se výbor SR doplňuje o nové členy z řad rodičů žáků 1. ročníku a primy. Výbor SR se v uplynulém školním roce sešel šestkrát. Projednával Výroční zprávu za rok 2010, rozpočet SR na rok 2011, přípravu studentského plesu. Výbor byl také seznámen s Vlastním hodnocením školy za období a byl průběžně informován o aktivitách školy. Spolupráce se školou je hodnocena velmi kladně. Asociace školských sportovních klubů - škola je členem této asociace. Pravidelně se zúčastňuje akcí pořádaných AŠSK, některé akce každoročně sama pořádá (Středoškolský pohár v atletice, okresní kola SŠH ve florbalu a košíkové). Asociace ředitelů gymnázií - ředitel školy je členem AŘG a pravidelně se zúčastňuje porad této asociace. Škola získává informace o připravovaných reformách, toku financí a připomínkuje návrhy nových dokumentů. 3

5 Okresní komise matematické olympiády jeden vyučující školy zastává funkci předsedy komise matematické olympiády pro okres Bruntál. 5. Předpoklady dalšího vývoje: Vlivem neustále klesající demografické křivky počtu žáků vycházejících ze ZŠ dochází k výraznému poklesu zájmu žáků o studium na čtyřletém gymnáziu. Naopak mírně stoupá zájem o studium osmileté. Pro školní rok 2011/2012 byli přijati žáci do jedné třídy osmiletého studia a jedné třídy čtyřletého studia. U čtyřletého studia se snížil počet tříd na sedm, průměrná naplněnost tříd 26,85. Osmiletý cyklus je uzavřen - celkem osm tříd s průměrnou naplněností 28,37 žáka na třídu. Celková naplněnost tříd na škole činí 27,61 žáka na třídu. Také v tomto školním roce se škola zaměřila na propagaci gymnázia na veřejnosti, a to především v regionálním tisku. Management školy i všichni pracovníci školy budou muset dále intenzivněji propagovat školu na okolních základních školách a akcích pro žáky devátých tříd ZŠ. I v následujících letech předpokládáme pokles počtu žáků, kteří ukončí základní vzdělávání. Proto v nejbližších letech plánujeme opět naplnění jedné třídy osmiletého studia a jedné třídy čtyřletého studia. Na škole bude pokračovat pokles počtu tříd denního studia ve čtyřletém cyklu, o jiných formách gymnaziálního studia neuvažujeme. Od školního roku 2008/2009 škola vyučuje v kvintě podle ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia (podle RVP GV) a v 1. ročnících podle ŠVP pro čtyřleté gymnázium (podle RVP GV). Studijní obory 7941K/801 Gymnázium všeobecné, osmileté a 7941K/401 Gymnázium všeobecné, čtyřleté jsou ve školském rejstříku označeny jako dobíhající a budou ukončeny ve školním roce 2011/2012. Část II. Výsledky vzdělávání a výchovy 1. Studijní program Ve školním roce 2010/2011 jsme na nižším gymnáziu pokračovali ve výuce podle ŠVP pro nižší gymnázium (podle RVP ZV). V kvintě a prvních ročnících čtyřletého studia se vyučovalo podle ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a ŠVP pro čtyřleté gymnázium (ŠVP podle RVP GV). Vzdělávání podle ŠVP má žáky vybavit základními klíčovými kompetencemi a všeobecným přehledem na úrovni základní nebo střední školy a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání. Ve 3. a 4. ročníku čtyřletého studia a 7. a 8. ročníku osmiletého studia se vyučovalo podle učebních plánů, které vychází z Generalizovaného učebního plánu gymnázia vydaného MŠMT ČR. V plánech je vytvořen dostatečný prostor pro možnost široké volby povinně volitelných předmětů dle zájmů a profesní orientace žáků. V souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR je do plánů zařazeno učivo Úvodu do světa práce a základy finanční gramotnosti. Problematika související s otázkami zaměstnanosti a trhu práce, profesní dráhy a jednání s úřady je objasňována převážně v předmětech občanská nauka, základy společenských věd, jazyk český a zeměpis. Do všech tříd je každoročně zařazen jednodenní kurz Ochrana člověka za mimořádných situací - teoretický i praktický nácvik jednání žáků v krizových situacích. V primě probíhá ve spolupráci s Hasičským sborem Krnov kurz požární ochrany a praktický nácvik první pomoci. V rámci zkvalitňování výuky cizích jazyků uspořádala škola týdenní výukový pobyt žáků v Londýně. Do své závěrečné fáze vstoupil vzdělávací jazykový program Ukaž svůj JAZYK, který byl financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci jednotlivých ročníků jsou pořádány LVVZ (O2, 4

6 O5, 1.A), sportovně turistický kurz (O7, 3.A, 3.B), tematické exkurze, studijní pobyt v Praze (O4) a kulturně poznávací pobyty. Ve školním roce byly opět realizovány dvoudenní adaptační kurzy pro primu osmiletého studia a první ročník čtyřletého studia. 2. Výsledky vzdělávání a výchovy Klasifikace prospěchu a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2010/2011 Neklasifikovaní žáci - počet: 5 ročník P R O S P Ě C H C H O V Á N Í A B S E N C E s s počet nepr. nepr. prosp. vyzn. vyzn. prům. NTU DTU DŘŠ PTU PŘŠ počet hod/ž celkem žáků žáků % žáků žáků % prosp. 2 3 oml. neoml. oml. neoml. I , ,28 1, , II , ,75 1, , III , ,00 1, , IV , ,35 2, , V , ,14 1, , VI , ,00 1, , VII , ,00 1, , VIII , ,57 1, , I-VIII , ,51 1, ,35 0, , ,33 1, , , ,41 2, , , ,33 2, ,13 0, , ,75 2, , , ,21 2, ,51 0, Celkem , ,86 1, ,49 0, Z údajů vyplývá, že žáci osmiletého studia dosahují velmi dobrých studijních výsledků, více než 37 % dosáhlo vyznamenání. Tento trend vývoje je dlouhodobý. Velmi dobře se adaptovali žáci primy, kde dosáhlo vyznamenání téměř 50 % žáků této třídy. U čtyřletého studia pokračuje pokles počtu vyznamenaných, v tomto pololetí jej získalo necelých 14 % žáků. Negativem je výskyt neprospívajících žáků ve čtyřletém studiu ve 3. ročníku a vyšší počet kázeňských opatření na nižším stupni osmiletého gymnázia. Na počtu neomluvených hodin se podílela žákyně třetího ročníku, které byl udělen snížený stupeň z chování. Pozitivem je poměrně nízký počet nehodnocených žáků, většinou z důvodů dlouhodobé nemoci, a výrazná převaha pochval nad napomenutími a důtkami. Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2010/2011 (po dodatečných a opravných zkouškách) Neklasifikovaní žáci - počet: 2 ročník P R O S P Ě C H C H O V Á N Í A B S E N C E s s počet nepr. nepr. prosp. vyzn. vyzn. prům. NTU DTU DŘŠ PTU PŘŠ počet hod/ž celkem žáků žáků % žáků žáků % prosp. 2 3 oml. neoml. oml. neoml. I , ,62 1, ,52 0, II , ,50 1, ,94 0, III , ,67 1, ,20 0, IV , ,35 1, ,32 0,

7 V , ,57 1, ,57 0, VI , ,00 1, ,29 0, VII , ,00 1, ,60 0, VIII , ,57 1, ,18 0, I-VIII , ,91 1, ,12 0, , ,33 1, ,53 0, , ,29 1, ,43 0, , ,42 2, ,81 0, , ,39 2, ,97 0, , ,61 2, ,28 0, Celkem , ,71 1, ,89 0, Celkový prospěch školy je velmi dobrý. Vysoký standard si udržují zejména žáci osmiletého studia. Téměř 28 % žáků školy studovalo s vyznamenáním (osmileté studium 38,91 %, čtyřleté 13,61 %). Počet vyznamenaných každoročně klesá především u čtyřletého studia. Opravnou zkoušku i dodatečné zkoušky vykonali všichni žáci úspěšně. Dva žáci z vážných zdravotních důvodů neukončili postupný ročník a požádali o opakování ročníku. Jejich žádostem bylo vyhověno. Ve druhém pololetí školního roku nebyl udělen žádný snížený stupeň z chování. Výskyt neomluvených hodin je minimální. Pozitivem je výrazná převaha pochval nad důtkami a pokles celkového počtu zameškaných hodin. 3. Cizí státní příslušníci Na škole studují cizí státní příslušníci s povolením k trvalému pobytu na území ČR. Jejich počet se každoročně zvyšuje. Všichni žáci absolvovali předchozí školní docházku na českých školách, jsou jazykově i sociálně plně integrováni. Češtině bez obtíží rozumějí, vyjadřování ani psaní v českém jazyce jim nečiní potíže. Jejich začlenění do výchovně vzdělávacího procesu je naprosto bezproblémové. Vietnam - 5 Ukrajina - 1 Polsko Výuka cizích jazyků Na škole je zachována široká nabídka studia cizích jazyků. Všichni vyučující splňují odbornou kvalifikaci pro výuku cizích jazyků. Stále více klesá zájem o studium jazyka německého, roste zájem o francouzský, španělský a ruský jazyk. Nabídka výuky cizích jazyků je rozšířena o možnost volby volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku studia, jedná se o konverzace v cizím jazyce a First Certificate in English (FCE). Škola uzavřela smlouvu o spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v ČR, oddělením pro kulturu a spolupráci a s Francouzskou aliancí v Ostravě při získávání Mezinárodního certifikátu DELF, v letošním roce získali certifikát obtížnosti A-2 tři žáci školy. Stejný počet žáků získal mezinárodní certifikát FCE (First Certificate in English) úrovně B 2. Ke zkvalitnění výuky cizích jazyků přispívá nejen multimediální jazyková učebna, ale také konverzační hodiny s rodilými mluvčími, které jsou organizovány v rámci projektu Ukaž svůj JAZYK. Žáci učící se cizí jazyk AJ NJ FJ RJ ŠJ Počet žáků Pokračující Údaje jsou vybrány ze zahajovacích výkazů škol (MŠMT) M 8. 6

8 5. Výsledky maturitní zkoušky Ve školním roce 2010/2011 maturovala jedna třída osmiletého studia (O8) a dvě třídy čtyřletého studia (4.A, 4.B). V tomto školním roce žáci poprvé maturovali podle Vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilové zkoušky proběhly v období Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu a písemné práce se konaly Maturitní zkoušky ve školním roce 2010/11 Maturitní zkoušky ve školním roce 2010/11 Období podzimní - září 2010 Období jarní - květen 2011 Opravná zkouška předmět 1 Neuzavřeli IV.ročník 1 1. termín MZ 0 Neuzavřeli 8. ročník 0 P R O S P Ě C H s ročník počet nepr. nepr. prosp. vyzn. P R O S P Ě C H s vyzn. prům. ročník počet nepr. nepr. prosp. s vyzn. s vyzn. žáků žáků % žáků žáků % prosp. žáků žáků % žáků žáků % prosp. 4. A ,00 4. A , ,87 2,41 4. B ,25 4. B , ,71 2, , ,80 prům. Z uvedených údajů vyplývá, že průměrný prospěch u maturitních zkoušek je dobrý. Žáci osmiletého studia v tomto školním roce opět potvrdili dlouhodobý trend, že dosahují poměrně lepších výsledků než žáci čtyřletého studia. Třída oktáva dosáhla u maturitní zkoušky průměrného prospěchu 1,80 a polovina žáků prospěla s vyznamenáním. Přestože byla většina žáků ve školním roce 2010/2011 k maturitní zkoušce velmi dobře připravena, muselo maturitní zkoušku opakovat 6 žáků čtyřletého studia. Tři žáci vykonají opravnou dílčí zkoušku z JČ společné části maturitní zkoušky, jedna žákyně z profilové části maturitní zkoušky ( JČ) a dva žáci budou opakovat maturitní zkoušku ze společné i profilové části ( JČsp+ JAp, JČsp + JČp). Slavnostní vyřazení absolventů proběhlo v koncertní síni Svatého Ducha v Krnově za přítomnosti rodičů, místostarosty města Krnova a předsedkyně SR při Gymnáziu v Krnově. 7

9 6. Nostrifikační zkouška V souladu s ustanovením 108 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) nařídil škole Krajský úřad Moravskoslezského kraje (č.j. MSK /2010) vykonání nostrifikační zkoušky z předmětu český jazyk a literatura. Žadatelka vykonala dne zkoušku s prospěchem výborný. 7. Přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2011/2012 Pro školní rok 2011/2012 jsme plánovali otevřít dvě třídy denního studia. Tento plán se nám podařilo realizovat. Pro čtyřleté studium se realizovaly jednotné přijímací zkoušky, které organizačně i finančně zajistil Moravskoslezský kraj. Cílem bylo zajistit větší objektivitu a sjednocení přijímacího řízení v rámci kraje, motivovat žáky 9. tříd ZŠ k řádné a svědomité přípravě na tyto zkoušky a přispět ke zvýšení kvality vzdělávání. Pro čtyřleté studium byla vypsána dvě kola přijímacích zkoušek, bylo přijato 29 žáků. Pro osmileté studium bylo vypsáno jedno kolo přijímacích zkoušek a do primy bylo přijato 30 žáků. Osmileté studium Čtyřleté studium Počet přihlášek celkem v 1. kole v dalších kolech 0 2 Počet kol přijímacího řízení 1 2 Počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho v dalších kolech 0 2 Odevzdalo zápisový lístek Neodevzdalo zápisový lístek 0 12 Vyzvedlo si zápisový lístek 0 1 Odvolání 3 14 Přijato na odvolání 0 12 Zamítnuto odvolání 3 2 Nenastoupilo z rozhodnutí rodičů 0 0 Počet nepřijatých celkem Vývoj přihlášených žáků v osmiletém a čtyřletém studiu Čtyřleté celkem Čtyřleté 1. kolo Osmileté

10 Kritéria hodnocení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012 Osmileté gymnázium studijní obor 7941K/81 Termíny prvního kola přijímacích zkoušek: , studijní výsledky ze základní školy 20 bodů Průměr známek ze závěrečného vysvědčení 4. třídy a pololetí 5. třídy: 1,00-20 bodů, do 1,05 19b., do 1,10-18b., do 1,15-17b., do 1,20-16b., do 1,25-15b., do 1,30 14b., do 1,35-13b., do 1,40-12b., do 1,45-11b., do 1,5-10 bodů - písemná zkouška z českého jazyka 25 bodů - písemná zkouška z matematiky 25 bodů - pro úspěšné splnění přijímací zkoušky musí žák získat alespoň 5 bodů z každé písemné zkoušky V případě rovnosti bodů budou přijati uchazeči s vyšším počtem bodů: 1. z písemné zkoušky z matematiky 2. z písemné zkoušky z českého jazyka 3. z průměru ze základní školy Bude přijato 30 žáků. Čtyřleté gymnázium studijní obor 7941K/41 Termíny prvního kola přijímacích zkoušek: , a Jednotlivé části přijímacího řízení jsou bodovány. Celkové pořadí se vytvoří podle dosaženého součtu bodů přepočtem pomocí koeficientů. Stanovené koeficienty jsou v souladu s procentuálním podílem jednotlivých částí přijímacího řízení. Podíl jednotlivých částí přijímacího řízení v % - studijní výsledky ze základní školy 40 % Průměr známek z posledních tří klasifikačních období ZŠ - test z českého jazyka 30 % - test z matematiky 30 % V případě celkové rovnosti bodů budou přijati uchazeči s vyšším počtem bodů: 1. z testu matematiky 2. z testu českého jazyka 3. z průměru předmětů základní školy Bude přijato 30 žáků. Uchazeči se zdravotním postižením či znevýhodněním musí tuto skutečnost při podání přihlášky ke studiu písemně doložit potvrzením školského poradenského zařízení s udáním doporučení postupu při konání přijímací zkoušky. 9

11 8. Vzdělávání nadaných žáků V tomto školním roce nebyl na škole diagnostikován mimořádně nadaný žák. Rozvoj nadaných žáků zajišťujeme především zadáváním specifických úkolů, problémových úloh, referátů a prezentací a objasňováním zajímavostí z daného oboru. Podporujeme zapojování nadaných žáků do samostatných projektů, soutěží a oborových olympiád. Školních kol olympiád a soutěží se zúčastnilo téměř 820 žáků. V tomto školním roce bylo vyhověno 1 žákovi, který v průběhu roku požádal o individuální studijní plán ze závažných zdravotních důvodů. Někteří nadaní žáci studovali s určitými úlevami, které spočívaly v krátkodobém uvolnění ze školní docházky z důvodu účasti na soustředění reprezentačních výběrů ČR nebo na pořádané sportovní či kulturní akci. 9. Ověřování výsledků vzdělávání Kvarta osmiletého studia se v lednu 2011 zúčastnila celostátního srovnávání výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci projektu KALIBRO. Testovány byly matematické dovednosti a dovednosti v českém jazyce. KALIBRO - procentuální úspěšnost podle typu škol a předmětu Předmět ČR ZŠ Gymnázia Škola Matematika 42,3 40,6 64,1 54,0 Jazyk český 51,5 50,6 61,9 59,3 I v letošním roce se potvrdila celostátně klesající úroveň matematických znalostí a dovedností, kvarta dosáhla úspěšnosti 54,0 %. Výsledek je nad průměrem úspěšnosti všech zúčastněných škol (42,3 %), ale pod průměrem gymnázií (64,1 %). V dovednostech ČJ došlo celostátně k propadu výsledků, třída dosáhla průměrnou úspěšnost 59,3 %. Výsledky kvarty jsou dosti nad průměrem škol ČR, ale těsně pod průměrem osmiletých gymnázií. Analytická zpráva byla poskytnuta škole, třídní učitelce, vyučujícímu daného předmětu a předsedům předmětových komisí k další práci. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách. Každý testovaný žák obdržel Osvědčení o dosažených výsledcích žáka. Škola se každoročně zúčastňuje rozvojového programu Moravskoslezského kraje KVALITA. V listopadu 2010 proběhlo testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou u prvních ročníků čtyřletého studia a kvinty osmiletého studia. Podruhé proběhla i následující fáze testování žáků třetích ročníků, u kterých proběhlo vstupní testování v programu KVALITA 2008 (ve školním roce 2008/2009). Hlavním cílem programu KVALITA je zjištění výsledků vzdělávání žáků ve dvou časově vzdálených bodech a jejich porovnáním určit relativní přírůstek znalostí tzv. přidanou hodnotu školy. Test se skládal z následujících částí: českého jazyka, matematiky, cizího jazyka a obecných studijních předpokladů. Obojí testování zajišťuje Metodické a evaluační centrum, o.p.s. Ostrava. Výsledky byly předány žákům, škola obdržela souhrnnou zprávu, kterou analyzovali třídní učitelé a vyučující testovaných předmětů. 10

12 Celkové vyhodnocení školy 1. ročníky: Ú [%] P(c) P(o1) Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Obecné studijní předpoklady Ú [%]- úspěšnost školy, kolik % škola získala v dané dovednosti P(c) - percentil školy, vzhledem ke všem testovaným školám (% škol horších než naše škola) P(o1) - percentil školy, vzhledem ke všem testovaným gymnáziím (% gymnázií horších než naše škola) Z tabulky i grafu vyplývá, že naše škola dosáhla ve všech testovaných oborech lepších výsledků než většina zúčastněných škol (Pc), přesto ve srovnání s gymnaziálními obory (Po1) dosáhli žáci naší školy velmi podprůměrných výsledků v jazyce německém a mírně podprůměrných výsledků v OSP a anglickém jazyce. Vzhledem k ostatním žákům stejné skupiny oborů na jiných školách činí žákům daná dovednost obtíže, proto je důležité danou dovednost procvičovat. V matematice dosáhli výsledků nadprůměrných a v českém jazyce velmi nadprůměrných výsledků. Žáci 1. ročníku čtyřletého studia dosahují v dovednostech o 6 20 % nižší procentuální úspěšnost než žáci 5. ročníku osmiletého studia. Pouze v obecných studijních předpokladech jsou jejich výsledky srovnatelné. Celkové vyhodnocení školy přidaná hodnota: Ú P(c) P(o1) R(o1 [%] Český jazyk stupeň Matematika stupeň Anglický jazyk stupeň Německý jazyk stupeň Obecné studijní předpoklady Ú [%] - úspěšnost školy, kolik % škola získala v dané dovednosti P(c) - percentil školy, vzhledem ke všem testovaným školám P(o1) - percentil školy, vzhledem ke všem testovaným gymnáziím R(o1) - relativní přírůstek, škála odpovídá kvartilovému rozdělení škol podle přírůstku 11

13 Z tabulky i grafu vyplývá, že naše škola dosáhla ve všech testovaných oborech lepších výsledků než většina zúčastněných škol. Přes nadprůměrně vysokou procentuální úspěšnost v dané dovednosti však ve srovnání s gymnaziálními obory dosáhli žáci naší školy podprůměrných výsledků především v OSP a anglickém jazyce, průměrných výsledků v českém jazyce a matematice. V jazyce německém naopak dosáhli výborných výsledků. Žáci osmiletého studia opět dosáhli podstatně lepších výsledků (v průměru o 1 stupeň) než žáci studia čtyřletého. Žáci maturitních ročníků se zapojili do projektu MAG 10 pokusné ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou. Pokusné ověřování proběhlo formou realizace společné části maturitní zkoušky v rozsahu zkoušek konaných formou didaktického testu a písemné práce. S výsledky byli seznámeni žáci i vyučující daných předmětů. Škola provedla testování čtenářské gramotnosti ( SCIO ) ve třídě tercie nižšího stupně osmiletého gymnázia. Ve srovnání s ostatními ZŠ i víceletými gymnázií dosáhla třída výborných výsledků a zařadila se mezi 10 % nejúspěšnějších testovaných tříd. 10. Přijímání žáků na VŠ Úspěšnost přijímání absolventů na vysoké školy je jedním z hlavních cílů gymnázia. Této otázce je věnována velká pozornost ze strany školy i veřejnosti. Škola dlouhodobě sleduje vývoj úspěšnosti přijímání absolventů na VŠ, ale také vývoj zájmu o jednotlivé typy VŠ. Počet žáků přijatých na vysokou školu nebo VOŠ je dlouhodobě vysoký. V posledních letech se úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ pohybuje přes 90 %. V uplynulém školním roce byla úspěšnost 88,63 % z celkového počtu maturantů (oktáva 89,29 %, 4.A 87,5 %, 4.B 89,29 % z přihlášených žáků), tři žáci se však k dalšímu studiu vůbec nehlásili. V dalším studiu pokračuje 95,55 % absolventů školy. Zajímavé je i spektrum vysokých škol. Bez nadsázky lze konstatovat, že škola dlouhodobě vysoce naplňuje svůj hlavní úkol, připravovat žáky pro další studium, zejména na vysoké škole. Typ VŠ Stavební fakulty Zemědělské fakulty Ekonomické fakulty Pedagogické fakulty Filosofické fakulty Filosoficko-přírodovědecká fak. SU Přírodovědné fakulty Matematicko-fyzikální fakulty Lékařské a farmaceutické fakulty Veterinární fakulty Právnické fakulty Fakulta architektury Fakulty tělesné kultury Fakulta informatiky MU, HK Fakulta technologická Fakulta informačních technologií Fakulta sociálních studií MU, UK, Podnikatelská fakulta VUT, SU Zdravotně sociální fakulta Fakulta humanitních studií

14 DAMU Literární akademie Škvoreckého Strojní fakulty ČVUT, VUT Chemická fakulta VUT, VŠCHT Hornicko-geologická fakulta VŠB Fakulta elektrotechniky VŠB VŠ obchodní a hotelová Vojenské a policejní školy Policejní akademie ČR Teologické fakulty CEVRO Praha CELKEM CELKEM % 90,48 92,77 95,3 95,65 88,63 VOŠ % 3,57 5,75 3,5 2,90 6,82 NEHLÁSILO SE NA VŠ, VOŠ 0 3,41 CELKEM VŠ + VOŠ % 94,05 94,25 98,8 98,55 95,55 Údaje z celkového počtu maturantů Vývoj úspěšnosti absolventů školy v přijímacím řízení na VŠ a VŠ+VOŠ (v%) 89,74 90,48 92,77 95,3 95,65 88, VŠ VŠ + VOŠ 11. Autoevaluace školy V letošním roce bylo zpracováno Vlastní hodnocení školy za období školních roků Hodnocení bylo zpracované dle 12 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Byly zhodnoceny především podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, klima školy, řízení školy a také vzájemné vztahy s rodiči a veřejnými institucemi. Součástí hodnocení školy jsou i návrhy na opatření. Vlastní hodnocení školy projednala a schválila pedagogická rada Gymnázia v Krnově i školská rada bez připomínek. Bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření pro rodiče, které bylo zaměřeno především na klima školy a informovanost o dění ve škole. Výsledky byly zveřejněny na webových stránkách školy a zahrnuty ve Vlastním hodnocení školy. 13

15 Část III. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti ČŠI V tomto školním roce proběhlo ve škole šetření České školní inspekce provedla ČŠI na naší škole Monitoring organizace průběhu generálky společné části maturitní zkoušky ve střední škole. Inspekce neshledala v organizaci a průběhu MAG 10 žádné nedostatky ani závady. V červnu 2011 proběhlo další šetření ČŠI. Inspekční činnost byla zaměřena na dodržování právních předpisů podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, které se vztahují k ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve střední škole. Inspekční protokol č. j. ČŠIT-1493/11-T ve svém závěru konstatuje, že škola neporušila žádná ustanovení právních předpisů. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla kontrolu školního bufetu. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, zákona č.120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Závěrečný protokol č. j. HDM/BR-74/5.10.6/ konstatuje, že nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly odstraněny ihned. Z kontroly nevyplývají žádná opatření. Protokol je uložen v ředitelně školy byla provedena kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů. V rámci šetření byla také provedena kontrola plnění Rozhodnutí KHS MSK ze dne , č. j. HDM/BR-2970/232.2/07. Závěrečný protokol č.j. HDM/BR-548/5.10.7/ konstatuje, že výše uvedené Rozhodnutí bylo splněno všechny kmenové učebny jsou vybaveny novým výškově stavitelným nábytkem, veškerá zářivková osvětlení byla vyměněna za nová a regulace denního osvětlení je zajištěna pomocí okenních žaluzií. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nevyplývají z ní žádná opatření. Protokol je uložen v ředitelně školy. 14

16 Část IV. Údaje o pracovnících školy, zařízení 1. Celkové počty pracovníků: osob/úvazků - podklady dle zahajovacího výkazu 2007/ / / /2011 pedagogů 38/35,00 37/33,79 36/34,00 34/31,9 učitelů 38/35,00 37/33,79 35/33,50 34/31,9 školní psycholog 0 0 1/0,50 0 vychovatelů nepedagogů 10/7,93 10/7,00 10/7,35 10/7,10 správní zaměstnanci 3/3,00 5/2,80 5/2,80 5/ Kvalifikovanost pracovníků Pedagogický sbor je téměř plně kvalifikovaný. Vysoký standard si škola udržuje také v odbornosti výuky. Jeden vyučující ukončil bakalářské studium obor informatika a pokračuje v magisterskému studiu (Slezská univerzita v Opavě). V příštím školním roce si začne doplňovat pedagogické vzdělání studiem pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Na nižším stupni osmiletého gymnázia učí převážně pedagogové, kteří mají zkušenosti s výukou na ZŠ a mají kvalifikaci pro střední školy. Ve školním roce 2010/2011 ukončil specializační studium školní metodik prevence rizikového chování. V letošním školním roce odešla do důchodu výchovná poradkyně, bude jmenována nová, která je již přijata ke specializačnímu studiu výchovného poradenství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Jedna vyučující pokračuje v rozšiřujícím studiu občanské výchovy na UP Olomouc. Vyučující naší školy byla v letošním školním roce oceněna OŠMS MÚ v Krnově u příležitosti Dne učitelů 2011 za dlouhodobou nadstandardní práci s žáky, především za přípravu žáků na soutěže o EU a přípravu žákovských projektů. Vyučující výtvarné výchovy školy získala cenu Za pedagogické vedení, kterou jí udělila odborná porota mezinárodní výtvarné soutěže Krásná jako kvítka Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole v % 2007/ / / / ,40 % 97,59 % 97,22 % 97,06 % Odborná a pedagogická způsobilost výuky na celé škole v % 2007/ / / / ,68 % 94,07 % 96,89 % 94,79 % 3. Počet stálých a počet externích pedagogických pracovníků 2009/ /2011 fyzicky přepočtený počet fyzicky přepočtený počet Stálí pracovníci 36 34, ,9 Externí pracovníci ,03 15

17 4. Počet absolventů, kteří nastoupili na zařízení 2007/ / / / Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli 2009/ /2011 nastoupili 1 2 odešli na jinou školu / mimo školství na jinou školu / mimo školství 0 / 3 0 / 4 6. Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných v loňském roce v letošním roce důchodový věk 4 6 nekvalifikovaní Věkové složení pedagogických pracovníků: Věk/školní rok 2007/ / / /2011 do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let Počet učitelů Průměrný věk 50,05 49,45 48,38 47,91 Vlivem poklesu počtu nově přijímaných žáků do prvních ročníků dochází také k poklesu počtu pedagogických pracovníků. Část vyučujících se blíží nebo již je v důchodovém věku. Snižování počtu pedagogů je řešeno odchodem pracovníků do starobního důchodu. I v dalších letech bude pokračovat obměna pedagogického sboru školy. Vedení školy plánuje pro příští školní rok přijetí vyučujícího fyziky a ZSV. Každoročně dochází k poklesu průměrného věku pedagogických pracovníků. 8. Mzdové podmínky pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenár. složky mzdy ped. prac. 16 Průměrná měsíční výše nenár. složky mzdy neped. prac / / / / V průběhu roku 2010 došlo k vyhlášení 1. etapy rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.. Účelové prostředky byly čerpány v souladu s vyhlášeným programem.

18 9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků zařízení V souladu s plánem dalšího vzdělávání byly zorganizovány naplánované priority dle potřeby školy, bylo však využito i aktuálních nabídek vzdělávacích institucí, které se vyskytly v průběhu školního roku. Celkem 43 zaměstnanců školy se zapojilo do 24 kurzů dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Všem pedagogickým pracovníkům bylo poskytnuto ve školním roce 2010/2011 studijní volno v rozsahu 12 dnů stanoveném k jejich dalšímu vzdělávání. Rozsah tohoto volna byl stanoven vždy s ohledem na podmínky provozu školy. Typ kurzu (školení) Počet zúčastněných Mládež v akci dotační programy 1 MÚ Krnov Vzdělávací instituce 365 dní efektivního řízení v roli ředitele a ICT koordinátora 2 SYSTEMCONTROL s.r.o. Zásady finanční matematiky 2 Descartes Olomouc Co nás ve škole neučili 1 Descartes Olomouc ČSR naše země ve 20. století 1 Descartes Olomouc Nová maturita hodnotitel JN 2 CISKOM, CERMAT Nová maturita - zadavatel 5 CISKOM, CERMAT Nová maturita školní maturitní komisař 2 CISKOM, CERMAT Školení k MZ KÚ Ostrava, CISKOM, CERMAT Seminář ředitelů k PZ 1 KÚ Ostrava Koordinátor školních parlamentů 1 Descartes Olomouc Anglický jazyk 2 KVIC Nová maturita hodnotitel JA 2 CISKOM, CERMAT Seminář pro učitele španělského jazyka 1 INFOA Olomouc Konference JA 2 Oxford University Press Software Bakaláři 1 Služba škole MB Spisová el. služba 2 KÚ MSK Ostrava Specializační studium metodik prevence 1 Resocia Školení pro učitele ArchiCADu 2 CEGRA Ostrava Daň z příjmu fyzických osob 1 MROPOR Krnov Důchodové pojištění 1 MROPOR Krnov Aktuality v hospodaření a účetnictví přísp. org. 1 Institut vzdělávání Ostrava Úvod do el. spisových služeb, praktická práce s ESS 1 KÚ MSK Ostrava Konzultace k projektu OP VK - Ukaž svůj jazyk 6 AKLUB Krnov CELKEM kurzů Všechny kurzy a školení měly akreditaci MŠMT nebo byly pořádány zřizovatelem. 17

19 Část V. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Přijetí žáků k osmiletému studiu 30 3 Přijetí žáků ke čtyřletému studiu Podmíněné vyloučení ze studia 0 0 Vyloučení ze studia 0 0 Přerušení studia 0 0 Žádost o opakování ročníku 2 0 Ukončení studia 1 0 Přestup na naši školu 3 0 Přestup na jinou školu 8 0 Změna studijního oboru v rámci školy 2 0 Zpochybnění klasifikace-kom. přezkoušení 0 0 Individuální studijní plán 1 0 Část VI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace se v červnu 2011 zapojila do mezinárodního programu ESPAD 2011 Evropská školní studie o alkoholu a drogách. Mezinárodního výzkumu se zúčastnili žáci 1. A třídy čtyřletého studia. Škola se zúčastnila Rozvojových programů Moravskoslezského kraje Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou KVALITA V letošním roce proběhla opět i 2. etapa Rozvojového programu Moravskoslezského kraje KVALITA Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a zjištění relativního přírůstku znalostí. Výsledky jsou uvedeny v kapitole Ověřování výsledků vzdělávání. Naše škola se připojila k jednotnému testování žáků v rámci přijímacích zkoušek na střední školy v Moravskoslezském kraji, které organizoval KVIC Nový Jičín. Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení DVPP v rámci celoživotního učení pedagogických pracovníků Vzdělávací instituce Vzdělávací akce Počet zúčastněných Slezská universita v Opavě UP Olomouc Resocia Doplnění odborné kvalifikace v magisterském oboru Rozšíření odborné kvalifikace obor Základy společenských věd Specializační studium metodik prevence

20 Část VIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů Škola je partnerem projektu Ukaž svůj JAZYK Vzdělávací jazykový program na Gymnáziu v Krnově, číslo grantového projektu CZ.1.07/ , který byl podán v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt podal AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Krnov, realizace projektu začala a byla ukončena Celkové náklady na projekt činily ,- Kč, Gymnázium Krnov je partnerem s nulovou spoluúčastí. Cílem projektu bylo zavedení nových metod výuky cizích jazyků na gymnáziu. Vzdělávací program za pomoci ICT umožní žákům pracovat s e-learningem, umožní žákům komunikovat se studenty z jiných zemí a také s rodilými mluvčími pomocí internetových video-audio přenosů. Výstupem je udržitelný interaktivní jazykový program, jehož obsahem jsou 3 moduly. Kontakt - modul pro spolupráci a komunikaci s jinými studenty v EU. E-learning - vytvoření výukového modulu pro naučení se používání ICT při studiu jazyka. Konverzace - modul, kde si žáci v praxi při internetových přenosech zkouší schopnost aktivně využívat jazyk při diskuzích s lidmi z jiných zemí. V tomto školním roce probíhala poslední třetí fáze projektu. Dále se vytvářely výukové programy v elearningovém prostředí Moodle, žáci si vyzkoušeli aktivní komunikaci s rodilými mluvčími a intenzivně probíhalo ověřování výsledků projektu. V srpnu byl projekt ukončen a probíhá fáze udržitelnosti projektu. Žáci druhých ročníků našeho gymnázia se zapojili do projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny. V průběhu roku MF Dnes denně publikovala nejzajímavější příspěvky žáků. Žáci odeslali 26 prací, v deníku MF Dnes byly zveřejněny 2 práce žáků školy, další práce žáků jsou dostupné na stránkách Již pojedenácté se škola zapojila do projektu Českomoravského fotbalového svazu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů Fotbal ano - drogy ne! - Středoškolská futsalová liga. V letošním ročníku se družstvo školy probojovalo až do semifinále divize Severní Morava. Také v letošním roce se krnovské gymnázium účastnilo výchovně-vzdělávacího projektu společnosti Procter & Gamble Čas proměn a S Tebou o Tobě. Jde o profesionálně připravené programy o dospívání, hygieně a reprodukčním zdraví. Krnovské gymnázium se letos, stejně jako dalších 722 středních i základních škol celé republiky, přihlásilo do již 6. ročníku projektu Příběhy bezpráví organizovaném společností Člověk v tísni. Projektový den pro 3. ročníky proběhl formou výkladu, prohlídky putovní výstavy, promítnutí filmu Postavení mimo hru, besedy s pamětníkem panem A. Zelenkou, předsedou Konfederace politických vězňů v Opavě, reprodukcí rozhovoru, četbou vítězných literárních prací i příběhy neznámých lidí. Žáci tak získali konkrétnější představu o problematice politických procesů v 50. letech 20. století. 19

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 7. 10. 2014 Schváleno školskou radou dne: 10. 10. 2014.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-112/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-112/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-112/08-R14 Název školy: Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o. Adresa: Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více