Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část"

Transkript

1 Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

2 Schváleno školskou radou dne: Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy 1

3 Výroční zpráva o činnosti školy za rok Obecná charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace je školou s téměř sedmdesátiletou historií. Škola je umístěna v budově, jež byla otevřena ke školním účelům již v roce Hlavním cílem gymnaziálního vzdělávání je vybavit žáky dovednostmi a vědomostmi na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím je připravit především na vysokoškolské studium, profesní specializaci a občanský život. Významným prvkem je motivace k celoživotnímu vzdělávání. Krnovské gymnázium umožňuje přijetí žáků s ukončeným pátým ročníkem ZŠ do oboru osmiletého studia a ukončeným devátým ročníkem ZŠ do oboru čtyřletého studia. Obě uvedené formy studia jsou denní a jsou zakončeny maturitní zkouškou. Gymnázium v Krnově nemá specifické zaměření, je všeobecně vzdělávací školou s vnitřní diferenciací ve vyšších ročnících studia. Žáci si volí povinně volitelné předměty z poměrně široké nabídky podle svých zájmů a budoucí profesní orientace. 2. Základní údaje o škole Název školy : Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Adresa : Smetanův okruh č. 2, Krnov Webové stránky : Telefon : , , tel/fax: Právní forma : příspěvková organizace IČO : REDIZO : Zřizovatel : Moravskoslezský kraj Ředitel školy : Mgr. Vladimír Schreier Zástupce ředitele : RNDr. Jarmila Moravcová Všechny součásti školy: K / 401 Gymnázium - všeobecné, studium denní, délka studia: 4 r. 0 měs K / 41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 r. 0 měs K / 801 Gymnázium - všeobecné, studium denní, délka studia: 8 r. 0 měs K/ 81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 r. 0 měs. 2

4 Počet tříd a žáků ve školních letech 2009/2010 a 2010/2011 Kód oboru Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele Školní rok 2009/ / / / / / / / K/ ,50 29,17 3,30 5, K/ ,75 27,00 2,97 1, K/ ,00 26,00 1,33 2, K/ ,00 27,25 4,50 3,20 Celkem ,18 27,73 12,08 12,23 Údaje jsou vybrány ze zahajovacích výkazů škol (MŠMT) M 8 a R Datum zařazení do sítě: rozhodnutím MŠMT ČR č.j /99-21 Poslední aktualizace ve školském rejstříku: č.j / Celková kapacita školy a jejich částí: předpokládaná naplněnost - 16 tříd, 480 žáků Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva: - osmileté studium (prima - sexta, ročník) : ŠVP podle RVP - osmileté studium (septima - oktáva) : č.j / čtyřleté studium (3. 4. ročník) : č.j / Školská rada Školská rada byla zřízena 1. ledna 2006 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon. Je devítičlenná, složená ze tří zástupců zřizovatele, tří zástupců pracovníků školy a tří zástupců zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků. Funkční období školské rady je tříleté, v příštím školním roce bude členům školské rady končit funkční období. Ve školním roce 2010/2011 se školská rada sešla třikrát. Projednala Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/2010, Zprávu o hospodaření za rok 2010 a Vlastní hodnocení školy za období , byla seznámena s výsledky inspekční zprávy a hygienické kontroly a běžnou agendou školy. Všechny dokumenty byly projednány a schváleny bez připomínek. 4. Další aktivity: Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově v letošním roce byl výbor patnáctičlenný, zástupci jsou voleni z každé třídy. Každoročně se výbor SR doplňuje o nové členy z řad rodičů žáků 1. ročníku a primy. Výbor SR se v uplynulém školním roce sešel šestkrát. Projednával Výroční zprávu za rok 2010, rozpočet SR na rok 2011, přípravu studentského plesu. Výbor byl také seznámen s Vlastním hodnocením školy za období a byl průběžně informován o aktivitách školy. Spolupráce se školou je hodnocena velmi kladně. Asociace školských sportovních klubů - škola je členem této asociace. Pravidelně se zúčastňuje akcí pořádaných AŠSK, některé akce každoročně sama pořádá (Středoškolský pohár v atletice, okresní kola SŠH ve florbalu a košíkové). Asociace ředitelů gymnázií - ředitel školy je členem AŘG a pravidelně se zúčastňuje porad této asociace. Škola získává informace o připravovaných reformách, toku financí a připomínkuje návrhy nových dokumentů. 3

5 Okresní komise matematické olympiády jeden vyučující školy zastává funkci předsedy komise matematické olympiády pro okres Bruntál. 5. Předpoklady dalšího vývoje: Vlivem neustále klesající demografické křivky počtu žáků vycházejících ze ZŠ dochází k výraznému poklesu zájmu žáků o studium na čtyřletém gymnáziu. Naopak mírně stoupá zájem o studium osmileté. Pro školní rok 2011/2012 byli přijati žáci do jedné třídy osmiletého studia a jedné třídy čtyřletého studia. U čtyřletého studia se snížil počet tříd na sedm, průměrná naplněnost tříd 26,85. Osmiletý cyklus je uzavřen - celkem osm tříd s průměrnou naplněností 28,37 žáka na třídu. Celková naplněnost tříd na škole činí 27,61 žáka na třídu. Také v tomto školním roce se škola zaměřila na propagaci gymnázia na veřejnosti, a to především v regionálním tisku. Management školy i všichni pracovníci školy budou muset dále intenzivněji propagovat školu na okolních základních školách a akcích pro žáky devátých tříd ZŠ. I v následujících letech předpokládáme pokles počtu žáků, kteří ukončí základní vzdělávání. Proto v nejbližších letech plánujeme opět naplnění jedné třídy osmiletého studia a jedné třídy čtyřletého studia. Na škole bude pokračovat pokles počtu tříd denního studia ve čtyřletém cyklu, o jiných formách gymnaziálního studia neuvažujeme. Od školního roku 2008/2009 škola vyučuje v kvintě podle ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia (podle RVP GV) a v 1. ročnících podle ŠVP pro čtyřleté gymnázium (podle RVP GV). Studijní obory 7941K/801 Gymnázium všeobecné, osmileté a 7941K/401 Gymnázium všeobecné, čtyřleté jsou ve školském rejstříku označeny jako dobíhající a budou ukončeny ve školním roce 2011/2012. Část II. Výsledky vzdělávání a výchovy 1. Studijní program Ve školním roce 2010/2011 jsme na nižším gymnáziu pokračovali ve výuce podle ŠVP pro nižší gymnázium (podle RVP ZV). V kvintě a prvních ročnících čtyřletého studia se vyučovalo podle ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a ŠVP pro čtyřleté gymnázium (ŠVP podle RVP GV). Vzdělávání podle ŠVP má žáky vybavit základními klíčovými kompetencemi a všeobecným přehledem na úrovni základní nebo střední školy a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání. Ve 3. a 4. ročníku čtyřletého studia a 7. a 8. ročníku osmiletého studia se vyučovalo podle učebních plánů, které vychází z Generalizovaného učebního plánu gymnázia vydaného MŠMT ČR. V plánech je vytvořen dostatečný prostor pro možnost široké volby povinně volitelných předmětů dle zájmů a profesní orientace žáků. V souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR je do plánů zařazeno učivo Úvodu do světa práce a základy finanční gramotnosti. Problematika související s otázkami zaměstnanosti a trhu práce, profesní dráhy a jednání s úřady je objasňována převážně v předmětech občanská nauka, základy společenských věd, jazyk český a zeměpis. Do všech tříd je každoročně zařazen jednodenní kurz Ochrana člověka za mimořádných situací - teoretický i praktický nácvik jednání žáků v krizových situacích. V primě probíhá ve spolupráci s Hasičským sborem Krnov kurz požární ochrany a praktický nácvik první pomoci. V rámci zkvalitňování výuky cizích jazyků uspořádala škola týdenní výukový pobyt žáků v Londýně. Do své závěrečné fáze vstoupil vzdělávací jazykový program Ukaž svůj JAZYK, který byl financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci jednotlivých ročníků jsou pořádány LVVZ (O2, 4

6 O5, 1.A), sportovně turistický kurz (O7, 3.A, 3.B), tematické exkurze, studijní pobyt v Praze (O4) a kulturně poznávací pobyty. Ve školním roce byly opět realizovány dvoudenní adaptační kurzy pro primu osmiletého studia a první ročník čtyřletého studia. 2. Výsledky vzdělávání a výchovy Klasifikace prospěchu a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2010/2011 Neklasifikovaní žáci - počet: 5 ročník P R O S P Ě C H C H O V Á N Í A B S E N C E s s počet nepr. nepr. prosp. vyzn. vyzn. prům. NTU DTU DŘŠ PTU PŘŠ počet hod/ž celkem žáků žáků % žáků žáků % prosp. 2 3 oml. neoml. oml. neoml. I , ,28 1, , II , ,75 1, , III , ,00 1, , IV , ,35 2, , V , ,14 1, , VI , ,00 1, , VII , ,00 1, , VIII , ,57 1, , I-VIII , ,51 1, ,35 0, , ,33 1, , , ,41 2, , , ,33 2, ,13 0, , ,75 2, , , ,21 2, ,51 0, Celkem , ,86 1, ,49 0, Z údajů vyplývá, že žáci osmiletého studia dosahují velmi dobrých studijních výsledků, více než 37 % dosáhlo vyznamenání. Tento trend vývoje je dlouhodobý. Velmi dobře se adaptovali žáci primy, kde dosáhlo vyznamenání téměř 50 % žáků této třídy. U čtyřletého studia pokračuje pokles počtu vyznamenaných, v tomto pololetí jej získalo necelých 14 % žáků. Negativem je výskyt neprospívajících žáků ve čtyřletém studiu ve 3. ročníku a vyšší počet kázeňských opatření na nižším stupni osmiletého gymnázia. Na počtu neomluvených hodin se podílela žákyně třetího ročníku, které byl udělen snížený stupeň z chování. Pozitivem je poměrně nízký počet nehodnocených žáků, většinou z důvodů dlouhodobé nemoci, a výrazná převaha pochval nad napomenutími a důtkami. Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2010/2011 (po dodatečných a opravných zkouškách) Neklasifikovaní žáci - počet: 2 ročník P R O S P Ě C H C H O V Á N Í A B S E N C E s s počet nepr. nepr. prosp. vyzn. vyzn. prům. NTU DTU DŘŠ PTU PŘŠ počet hod/ž celkem žáků žáků % žáků žáků % prosp. 2 3 oml. neoml. oml. neoml. I , ,62 1, ,52 0, II , ,50 1, ,94 0, III , ,67 1, ,20 0, IV , ,35 1, ,32 0,

7 V , ,57 1, ,57 0, VI , ,00 1, ,29 0, VII , ,00 1, ,60 0, VIII , ,57 1, ,18 0, I-VIII , ,91 1, ,12 0, , ,33 1, ,53 0, , ,29 1, ,43 0, , ,42 2, ,81 0, , ,39 2, ,97 0, , ,61 2, ,28 0, Celkem , ,71 1, ,89 0, Celkový prospěch školy je velmi dobrý. Vysoký standard si udržují zejména žáci osmiletého studia. Téměř 28 % žáků školy studovalo s vyznamenáním (osmileté studium 38,91 %, čtyřleté 13,61 %). Počet vyznamenaných každoročně klesá především u čtyřletého studia. Opravnou zkoušku i dodatečné zkoušky vykonali všichni žáci úspěšně. Dva žáci z vážných zdravotních důvodů neukončili postupný ročník a požádali o opakování ročníku. Jejich žádostem bylo vyhověno. Ve druhém pololetí školního roku nebyl udělen žádný snížený stupeň z chování. Výskyt neomluvených hodin je minimální. Pozitivem je výrazná převaha pochval nad důtkami a pokles celkového počtu zameškaných hodin. 3. Cizí státní příslušníci Na škole studují cizí státní příslušníci s povolením k trvalému pobytu na území ČR. Jejich počet se každoročně zvyšuje. Všichni žáci absolvovali předchozí školní docházku na českých školách, jsou jazykově i sociálně plně integrováni. Češtině bez obtíží rozumějí, vyjadřování ani psaní v českém jazyce jim nečiní potíže. Jejich začlenění do výchovně vzdělávacího procesu je naprosto bezproblémové. Vietnam - 5 Ukrajina - 1 Polsko Výuka cizích jazyků Na škole je zachována široká nabídka studia cizích jazyků. Všichni vyučující splňují odbornou kvalifikaci pro výuku cizích jazyků. Stále více klesá zájem o studium jazyka německého, roste zájem o francouzský, španělský a ruský jazyk. Nabídka výuky cizích jazyků je rozšířena o možnost volby volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku studia, jedná se o konverzace v cizím jazyce a First Certificate in English (FCE). Škola uzavřela smlouvu o spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v ČR, oddělením pro kulturu a spolupráci a s Francouzskou aliancí v Ostravě při získávání Mezinárodního certifikátu DELF, v letošním roce získali certifikát obtížnosti A-2 tři žáci školy. Stejný počet žáků získal mezinárodní certifikát FCE (First Certificate in English) úrovně B 2. Ke zkvalitnění výuky cizích jazyků přispívá nejen multimediální jazyková učebna, ale také konverzační hodiny s rodilými mluvčími, které jsou organizovány v rámci projektu Ukaž svůj JAZYK. Žáci učící se cizí jazyk AJ NJ FJ RJ ŠJ Počet žáků Pokračující Údaje jsou vybrány ze zahajovacích výkazů škol (MŠMT) M 8. 6

8 5. Výsledky maturitní zkoušky Ve školním roce 2010/2011 maturovala jedna třída osmiletého studia (O8) a dvě třídy čtyřletého studia (4.A, 4.B). V tomto školním roce žáci poprvé maturovali podle Vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilové zkoušky proběhly v období Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu a písemné práce se konaly Maturitní zkoušky ve školním roce 2010/11 Maturitní zkoušky ve školním roce 2010/11 Období podzimní - září 2010 Období jarní - květen 2011 Opravná zkouška předmět 1 Neuzavřeli IV.ročník 1 1. termín MZ 0 Neuzavřeli 8. ročník 0 P R O S P Ě C H s ročník počet nepr. nepr. prosp. vyzn. P R O S P Ě C H s vyzn. prům. ročník počet nepr. nepr. prosp. s vyzn. s vyzn. žáků žáků % žáků žáků % prosp. žáků žáků % žáků žáků % prosp. 4. A ,00 4. A , ,87 2,41 4. B ,25 4. B , ,71 2, , ,80 prům. Z uvedených údajů vyplývá, že průměrný prospěch u maturitních zkoušek je dobrý. Žáci osmiletého studia v tomto školním roce opět potvrdili dlouhodobý trend, že dosahují poměrně lepších výsledků než žáci čtyřletého studia. Třída oktáva dosáhla u maturitní zkoušky průměrného prospěchu 1,80 a polovina žáků prospěla s vyznamenáním. Přestože byla většina žáků ve školním roce 2010/2011 k maturitní zkoušce velmi dobře připravena, muselo maturitní zkoušku opakovat 6 žáků čtyřletého studia. Tři žáci vykonají opravnou dílčí zkoušku z JČ společné části maturitní zkoušky, jedna žákyně z profilové části maturitní zkoušky ( JČ) a dva žáci budou opakovat maturitní zkoušku ze společné i profilové části ( JČsp+ JAp, JČsp + JČp). Slavnostní vyřazení absolventů proběhlo v koncertní síni Svatého Ducha v Krnově za přítomnosti rodičů, místostarosty města Krnova a předsedkyně SR při Gymnáziu v Krnově. 7

9 6. Nostrifikační zkouška V souladu s ustanovením 108 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) nařídil škole Krajský úřad Moravskoslezského kraje (č.j. MSK /2010) vykonání nostrifikační zkoušky z předmětu český jazyk a literatura. Žadatelka vykonala dne zkoušku s prospěchem výborný. 7. Přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2011/2012 Pro školní rok 2011/2012 jsme plánovali otevřít dvě třídy denního studia. Tento plán se nám podařilo realizovat. Pro čtyřleté studium se realizovaly jednotné přijímací zkoušky, které organizačně i finančně zajistil Moravskoslezský kraj. Cílem bylo zajistit větší objektivitu a sjednocení přijímacího řízení v rámci kraje, motivovat žáky 9. tříd ZŠ k řádné a svědomité přípravě na tyto zkoušky a přispět ke zvýšení kvality vzdělávání. Pro čtyřleté studium byla vypsána dvě kola přijímacích zkoušek, bylo přijato 29 žáků. Pro osmileté studium bylo vypsáno jedno kolo přijímacích zkoušek a do primy bylo přijato 30 žáků. Osmileté studium Čtyřleté studium Počet přihlášek celkem v 1. kole v dalších kolech 0 2 Počet kol přijímacího řízení 1 2 Počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho v dalších kolech 0 2 Odevzdalo zápisový lístek Neodevzdalo zápisový lístek 0 12 Vyzvedlo si zápisový lístek 0 1 Odvolání 3 14 Přijato na odvolání 0 12 Zamítnuto odvolání 3 2 Nenastoupilo z rozhodnutí rodičů 0 0 Počet nepřijatých celkem Vývoj přihlášených žáků v osmiletém a čtyřletém studiu Čtyřleté celkem Čtyřleté 1. kolo Osmileté

10 Kritéria hodnocení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012 Osmileté gymnázium studijní obor 7941K/81 Termíny prvního kola přijímacích zkoušek: , studijní výsledky ze základní školy 20 bodů Průměr známek ze závěrečného vysvědčení 4. třídy a pololetí 5. třídy: 1,00-20 bodů, do 1,05 19b., do 1,10-18b., do 1,15-17b., do 1,20-16b., do 1,25-15b., do 1,30 14b., do 1,35-13b., do 1,40-12b., do 1,45-11b., do 1,5-10 bodů - písemná zkouška z českého jazyka 25 bodů - písemná zkouška z matematiky 25 bodů - pro úspěšné splnění přijímací zkoušky musí žák získat alespoň 5 bodů z každé písemné zkoušky V případě rovnosti bodů budou přijati uchazeči s vyšším počtem bodů: 1. z písemné zkoušky z matematiky 2. z písemné zkoušky z českého jazyka 3. z průměru ze základní školy Bude přijato 30 žáků. Čtyřleté gymnázium studijní obor 7941K/41 Termíny prvního kola přijímacích zkoušek: , a Jednotlivé části přijímacího řízení jsou bodovány. Celkové pořadí se vytvoří podle dosaženého součtu bodů přepočtem pomocí koeficientů. Stanovené koeficienty jsou v souladu s procentuálním podílem jednotlivých částí přijímacího řízení. Podíl jednotlivých částí přijímacího řízení v % - studijní výsledky ze základní školy 40 % Průměr známek z posledních tří klasifikačních období ZŠ - test z českého jazyka 30 % - test z matematiky 30 % V případě celkové rovnosti bodů budou přijati uchazeči s vyšším počtem bodů: 1. z testu matematiky 2. z testu českého jazyka 3. z průměru předmětů základní školy Bude přijato 30 žáků. Uchazeči se zdravotním postižením či znevýhodněním musí tuto skutečnost při podání přihlášky ke studiu písemně doložit potvrzením školského poradenského zařízení s udáním doporučení postupu při konání přijímací zkoušky. 9

11 8. Vzdělávání nadaných žáků V tomto školním roce nebyl na škole diagnostikován mimořádně nadaný žák. Rozvoj nadaných žáků zajišťujeme především zadáváním specifických úkolů, problémových úloh, referátů a prezentací a objasňováním zajímavostí z daného oboru. Podporujeme zapojování nadaných žáků do samostatných projektů, soutěží a oborových olympiád. Školních kol olympiád a soutěží se zúčastnilo téměř 820 žáků. V tomto školním roce bylo vyhověno 1 žákovi, který v průběhu roku požádal o individuální studijní plán ze závažných zdravotních důvodů. Někteří nadaní žáci studovali s určitými úlevami, které spočívaly v krátkodobém uvolnění ze školní docházky z důvodu účasti na soustředění reprezentačních výběrů ČR nebo na pořádané sportovní či kulturní akci. 9. Ověřování výsledků vzdělávání Kvarta osmiletého studia se v lednu 2011 zúčastnila celostátního srovnávání výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci projektu KALIBRO. Testovány byly matematické dovednosti a dovednosti v českém jazyce. KALIBRO - procentuální úspěšnost podle typu škol a předmětu Předmět ČR ZŠ Gymnázia Škola Matematika 42,3 40,6 64,1 54,0 Jazyk český 51,5 50,6 61,9 59,3 I v letošním roce se potvrdila celostátně klesající úroveň matematických znalostí a dovedností, kvarta dosáhla úspěšnosti 54,0 %. Výsledek je nad průměrem úspěšnosti všech zúčastněných škol (42,3 %), ale pod průměrem gymnázií (64,1 %). V dovednostech ČJ došlo celostátně k propadu výsledků, třída dosáhla průměrnou úspěšnost 59,3 %. Výsledky kvarty jsou dosti nad průměrem škol ČR, ale těsně pod průměrem osmiletých gymnázií. Analytická zpráva byla poskytnuta škole, třídní učitelce, vyučujícímu daného předmětu a předsedům předmětových komisí k další práci. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách. Každý testovaný žák obdržel Osvědčení o dosažených výsledcích žáka. Škola se každoročně zúčastňuje rozvojového programu Moravskoslezského kraje KVALITA. V listopadu 2010 proběhlo testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou u prvních ročníků čtyřletého studia a kvinty osmiletého studia. Podruhé proběhla i následující fáze testování žáků třetích ročníků, u kterých proběhlo vstupní testování v programu KVALITA 2008 (ve školním roce 2008/2009). Hlavním cílem programu KVALITA je zjištění výsledků vzdělávání žáků ve dvou časově vzdálených bodech a jejich porovnáním určit relativní přírůstek znalostí tzv. přidanou hodnotu školy. Test se skládal z následujících částí: českého jazyka, matematiky, cizího jazyka a obecných studijních předpokladů. Obojí testování zajišťuje Metodické a evaluační centrum, o.p.s. Ostrava. Výsledky byly předány žákům, škola obdržela souhrnnou zprávu, kterou analyzovali třídní učitelé a vyučující testovaných předmětů. 10

12 Celkové vyhodnocení školy 1. ročníky: Ú [%] P(c) P(o1) Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Obecné studijní předpoklady Ú [%]- úspěšnost školy, kolik % škola získala v dané dovednosti P(c) - percentil školy, vzhledem ke všem testovaným školám (% škol horších než naše škola) P(o1) - percentil školy, vzhledem ke všem testovaným gymnáziím (% gymnázií horších než naše škola) Z tabulky i grafu vyplývá, že naše škola dosáhla ve všech testovaných oborech lepších výsledků než většina zúčastněných škol (Pc), přesto ve srovnání s gymnaziálními obory (Po1) dosáhli žáci naší školy velmi podprůměrných výsledků v jazyce německém a mírně podprůměrných výsledků v OSP a anglickém jazyce. Vzhledem k ostatním žákům stejné skupiny oborů na jiných školách činí žákům daná dovednost obtíže, proto je důležité danou dovednost procvičovat. V matematice dosáhli výsledků nadprůměrných a v českém jazyce velmi nadprůměrných výsledků. Žáci 1. ročníku čtyřletého studia dosahují v dovednostech o 6 20 % nižší procentuální úspěšnost než žáci 5. ročníku osmiletého studia. Pouze v obecných studijních předpokladech jsou jejich výsledky srovnatelné. Celkové vyhodnocení školy přidaná hodnota: Ú P(c) P(o1) R(o1 [%] Český jazyk stupeň Matematika stupeň Anglický jazyk stupeň Německý jazyk stupeň Obecné studijní předpoklady Ú [%] - úspěšnost školy, kolik % škola získala v dané dovednosti P(c) - percentil školy, vzhledem ke všem testovaným školám P(o1) - percentil školy, vzhledem ke všem testovaným gymnáziím R(o1) - relativní přírůstek, škála odpovídá kvartilovému rozdělení škol podle přírůstku 11

13 Z tabulky i grafu vyplývá, že naše škola dosáhla ve všech testovaných oborech lepších výsledků než většina zúčastněných škol. Přes nadprůměrně vysokou procentuální úspěšnost v dané dovednosti však ve srovnání s gymnaziálními obory dosáhli žáci naší školy podprůměrných výsledků především v OSP a anglickém jazyce, průměrných výsledků v českém jazyce a matematice. V jazyce německém naopak dosáhli výborných výsledků. Žáci osmiletého studia opět dosáhli podstatně lepších výsledků (v průměru o 1 stupeň) než žáci studia čtyřletého. Žáci maturitních ročníků se zapojili do projektu MAG 10 pokusné ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou. Pokusné ověřování proběhlo formou realizace společné části maturitní zkoušky v rozsahu zkoušek konaných formou didaktického testu a písemné práce. S výsledky byli seznámeni žáci i vyučující daných předmětů. Škola provedla testování čtenářské gramotnosti ( SCIO ) ve třídě tercie nižšího stupně osmiletého gymnázia. Ve srovnání s ostatními ZŠ i víceletými gymnázií dosáhla třída výborných výsledků a zařadila se mezi 10 % nejúspěšnějších testovaných tříd. 10. Přijímání žáků na VŠ Úspěšnost přijímání absolventů na vysoké školy je jedním z hlavních cílů gymnázia. Této otázce je věnována velká pozornost ze strany školy i veřejnosti. Škola dlouhodobě sleduje vývoj úspěšnosti přijímání absolventů na VŠ, ale také vývoj zájmu o jednotlivé typy VŠ. Počet žáků přijatých na vysokou školu nebo VOŠ je dlouhodobě vysoký. V posledních letech se úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ pohybuje přes 90 %. V uplynulém školním roce byla úspěšnost 88,63 % z celkového počtu maturantů (oktáva 89,29 %, 4.A 87,5 %, 4.B 89,29 % z přihlášených žáků), tři žáci se však k dalšímu studiu vůbec nehlásili. V dalším studiu pokračuje 95,55 % absolventů školy. Zajímavé je i spektrum vysokých škol. Bez nadsázky lze konstatovat, že škola dlouhodobě vysoce naplňuje svůj hlavní úkol, připravovat žáky pro další studium, zejména na vysoké škole. Typ VŠ Stavební fakulty Zemědělské fakulty Ekonomické fakulty Pedagogické fakulty Filosofické fakulty Filosoficko-přírodovědecká fak. SU Přírodovědné fakulty Matematicko-fyzikální fakulty Lékařské a farmaceutické fakulty Veterinární fakulty Právnické fakulty Fakulta architektury Fakulty tělesné kultury Fakulta informatiky MU, HK Fakulta technologická Fakulta informačních technologií Fakulta sociálních studií MU, UK, Podnikatelská fakulta VUT, SU Zdravotně sociální fakulta Fakulta humanitních studií

14 DAMU Literární akademie Škvoreckého Strojní fakulty ČVUT, VUT Chemická fakulta VUT, VŠCHT Hornicko-geologická fakulta VŠB Fakulta elektrotechniky VŠB VŠ obchodní a hotelová Vojenské a policejní školy Policejní akademie ČR Teologické fakulty CEVRO Praha CELKEM CELKEM % 90,48 92,77 95,3 95,65 88,63 VOŠ % 3,57 5,75 3,5 2,90 6,82 NEHLÁSILO SE NA VŠ, VOŠ 0 3,41 CELKEM VŠ + VOŠ % 94,05 94,25 98,8 98,55 95,55 Údaje z celkového počtu maturantů Vývoj úspěšnosti absolventů školy v přijímacím řízení na VŠ a VŠ+VOŠ (v%) 89,74 90,48 92,77 95,3 95,65 88, VŠ VŠ + VOŠ 11. Autoevaluace školy V letošním roce bylo zpracováno Vlastní hodnocení školy za období školních roků Hodnocení bylo zpracované dle 12 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Byly zhodnoceny především podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, klima školy, řízení školy a také vzájemné vztahy s rodiči a veřejnými institucemi. Součástí hodnocení školy jsou i návrhy na opatření. Vlastní hodnocení školy projednala a schválila pedagogická rada Gymnázia v Krnově i školská rada bez připomínek. Bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření pro rodiče, které bylo zaměřeno především na klima školy a informovanost o dění ve škole. Výsledky byly zveřejněny na webových stránkách školy a zahrnuty ve Vlastním hodnocení školy. 13

15 Část III. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti ČŠI V tomto školním roce proběhlo ve škole šetření České školní inspekce provedla ČŠI na naší škole Monitoring organizace průběhu generálky společné části maturitní zkoušky ve střední škole. Inspekce neshledala v organizaci a průběhu MAG 10 žádné nedostatky ani závady. V červnu 2011 proběhlo další šetření ČŠI. Inspekční činnost byla zaměřena na dodržování právních předpisů podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, které se vztahují k ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve střední škole. Inspekční protokol č. j. ČŠIT-1493/11-T ve svém závěru konstatuje, že škola neporušila žádná ustanovení právních předpisů. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla kontrolu školního bufetu. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, zákona č.120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Závěrečný protokol č. j. HDM/BR-74/5.10.6/ konstatuje, že nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly odstraněny ihned. Z kontroly nevyplývají žádná opatření. Protokol je uložen v ředitelně školy byla provedena kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů. V rámci šetření byla také provedena kontrola plnění Rozhodnutí KHS MSK ze dne , č. j. HDM/BR-2970/232.2/07. Závěrečný protokol č.j. HDM/BR-548/5.10.7/ konstatuje, že výše uvedené Rozhodnutí bylo splněno všechny kmenové učebny jsou vybaveny novým výškově stavitelným nábytkem, veškerá zářivková osvětlení byla vyměněna za nová a regulace denního osvětlení je zajištěna pomocí okenních žaluzií. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nevyplývají z ní žádná opatření. Protokol je uložen v ředitelně školy. 14

16 Část IV. Údaje o pracovnících školy, zařízení 1. Celkové počty pracovníků: osob/úvazků - podklady dle zahajovacího výkazu 2007/ / / /2011 pedagogů 38/35,00 37/33,79 36/34,00 34/31,9 učitelů 38/35,00 37/33,79 35/33,50 34/31,9 školní psycholog 0 0 1/0,50 0 vychovatelů nepedagogů 10/7,93 10/7,00 10/7,35 10/7,10 správní zaměstnanci 3/3,00 5/2,80 5/2,80 5/ Kvalifikovanost pracovníků Pedagogický sbor je téměř plně kvalifikovaný. Vysoký standard si škola udržuje také v odbornosti výuky. Jeden vyučující ukončil bakalářské studium obor informatika a pokračuje v magisterskému studiu (Slezská univerzita v Opavě). V příštím školním roce si začne doplňovat pedagogické vzdělání studiem pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Na nižším stupni osmiletého gymnázia učí převážně pedagogové, kteří mají zkušenosti s výukou na ZŠ a mají kvalifikaci pro střední školy. Ve školním roce 2010/2011 ukončil specializační studium školní metodik prevence rizikového chování. V letošním školním roce odešla do důchodu výchovná poradkyně, bude jmenována nová, která je již přijata ke specializačnímu studiu výchovného poradenství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Jedna vyučující pokračuje v rozšiřujícím studiu občanské výchovy na UP Olomouc. Vyučující naší školy byla v letošním školním roce oceněna OŠMS MÚ v Krnově u příležitosti Dne učitelů 2011 za dlouhodobou nadstandardní práci s žáky, především za přípravu žáků na soutěže o EU a přípravu žákovských projektů. Vyučující výtvarné výchovy školy získala cenu Za pedagogické vedení, kterou jí udělila odborná porota mezinárodní výtvarné soutěže Krásná jako kvítka Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole v % 2007/ / / / ,40 % 97,59 % 97,22 % 97,06 % Odborná a pedagogická způsobilost výuky na celé škole v % 2007/ / / / ,68 % 94,07 % 96,89 % 94,79 % 3. Počet stálých a počet externích pedagogických pracovníků 2009/ /2011 fyzicky přepočtený počet fyzicky přepočtený počet Stálí pracovníci 36 34, ,9 Externí pracovníci ,03 15

17 4. Počet absolventů, kteří nastoupili na zařízení 2007/ / / / Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli 2009/ /2011 nastoupili 1 2 odešli na jinou školu / mimo školství na jinou školu / mimo školství 0 / 3 0 / 4 6. Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných v loňském roce v letošním roce důchodový věk 4 6 nekvalifikovaní Věkové složení pedagogických pracovníků: Věk/školní rok 2007/ / / /2011 do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let Počet učitelů Průměrný věk 50,05 49,45 48,38 47,91 Vlivem poklesu počtu nově přijímaných žáků do prvních ročníků dochází také k poklesu počtu pedagogických pracovníků. Část vyučujících se blíží nebo již je v důchodovém věku. Snižování počtu pedagogů je řešeno odchodem pracovníků do starobního důchodu. I v dalších letech bude pokračovat obměna pedagogického sboru školy. Vedení školy plánuje pro příští školní rok přijetí vyučujícího fyziky a ZSV. Každoročně dochází k poklesu průměrného věku pedagogických pracovníků. 8. Mzdové podmínky pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenár. složky mzdy ped. prac. 16 Průměrná měsíční výše nenár. složky mzdy neped. prac / / / / V průběhu roku 2010 došlo k vyhlášení 1. etapy rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.. Účelové prostředky byly čerpány v souladu s vyhlášeným programem.

18 9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků zařízení V souladu s plánem dalšího vzdělávání byly zorganizovány naplánované priority dle potřeby školy, bylo však využito i aktuálních nabídek vzdělávacích institucí, které se vyskytly v průběhu školního roku. Celkem 43 zaměstnanců školy se zapojilo do 24 kurzů dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Všem pedagogickým pracovníkům bylo poskytnuto ve školním roce 2010/2011 studijní volno v rozsahu 12 dnů stanoveném k jejich dalšímu vzdělávání. Rozsah tohoto volna byl stanoven vždy s ohledem na podmínky provozu školy. Typ kurzu (školení) Počet zúčastněných Mládež v akci dotační programy 1 MÚ Krnov Vzdělávací instituce 365 dní efektivního řízení v roli ředitele a ICT koordinátora 2 SYSTEMCONTROL s.r.o. Zásady finanční matematiky 2 Descartes Olomouc Co nás ve škole neučili 1 Descartes Olomouc ČSR naše země ve 20. století 1 Descartes Olomouc Nová maturita hodnotitel JN 2 CISKOM, CERMAT Nová maturita - zadavatel 5 CISKOM, CERMAT Nová maturita školní maturitní komisař 2 CISKOM, CERMAT Školení k MZ KÚ Ostrava, CISKOM, CERMAT Seminář ředitelů k PZ 1 KÚ Ostrava Koordinátor školních parlamentů 1 Descartes Olomouc Anglický jazyk 2 KVIC Nová maturita hodnotitel JA 2 CISKOM, CERMAT Seminář pro učitele španělského jazyka 1 INFOA Olomouc Konference JA 2 Oxford University Press Software Bakaláři 1 Služba škole MB Spisová el. služba 2 KÚ MSK Ostrava Specializační studium metodik prevence 1 Resocia Školení pro učitele ArchiCADu 2 CEGRA Ostrava Daň z příjmu fyzických osob 1 MROPOR Krnov Důchodové pojištění 1 MROPOR Krnov Aktuality v hospodaření a účetnictví přísp. org. 1 Institut vzdělávání Ostrava Úvod do el. spisových služeb, praktická práce s ESS 1 KÚ MSK Ostrava Konzultace k projektu OP VK - Ukaž svůj jazyk 6 AKLUB Krnov CELKEM kurzů Všechny kurzy a školení měly akreditaci MŠMT nebo byly pořádány zřizovatelem. 17

19 Část V. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Přijetí žáků k osmiletému studiu 30 3 Přijetí žáků ke čtyřletému studiu Podmíněné vyloučení ze studia 0 0 Vyloučení ze studia 0 0 Přerušení studia 0 0 Žádost o opakování ročníku 2 0 Ukončení studia 1 0 Přestup na naši školu 3 0 Přestup na jinou školu 8 0 Změna studijního oboru v rámci školy 2 0 Zpochybnění klasifikace-kom. přezkoušení 0 0 Individuální studijní plán 1 0 Část VI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace se v červnu 2011 zapojila do mezinárodního programu ESPAD 2011 Evropská školní studie o alkoholu a drogách. Mezinárodního výzkumu se zúčastnili žáci 1. A třídy čtyřletého studia. Škola se zúčastnila Rozvojových programů Moravskoslezského kraje Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou KVALITA V letošním roce proběhla opět i 2. etapa Rozvojového programu Moravskoslezského kraje KVALITA Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a zjištění relativního přírůstku znalostí. Výsledky jsou uvedeny v kapitole Ověřování výsledků vzdělávání. Naše škola se připojila k jednotnému testování žáků v rámci přijímacích zkoušek na střední školy v Moravskoslezském kraji, které organizoval KVIC Nový Jičín. Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení DVPP v rámci celoživotního učení pedagogických pracovníků Vzdělávací instituce Vzdělávací akce Počet zúčastněných Slezská universita v Opavě UP Olomouc Resocia Doplnění odborné kvalifikace v magisterském oboru Rozšíření odborné kvalifikace obor Základy společenských věd Specializační studium metodik prevence

20 Část VIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů Škola je partnerem projektu Ukaž svůj JAZYK Vzdělávací jazykový program na Gymnáziu v Krnově, číslo grantového projektu CZ.1.07/ , který byl podán v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt podal AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Krnov, realizace projektu začala a byla ukončena Celkové náklady na projekt činily ,- Kč, Gymnázium Krnov je partnerem s nulovou spoluúčastí. Cílem projektu bylo zavedení nových metod výuky cizích jazyků na gymnáziu. Vzdělávací program za pomoci ICT umožní žákům pracovat s e-learningem, umožní žákům komunikovat se studenty z jiných zemí a také s rodilými mluvčími pomocí internetových video-audio přenosů. Výstupem je udržitelný interaktivní jazykový program, jehož obsahem jsou 3 moduly. Kontakt - modul pro spolupráci a komunikaci s jinými studenty v EU. E-learning - vytvoření výukového modulu pro naučení se používání ICT při studiu jazyka. Konverzace - modul, kde si žáci v praxi při internetových přenosech zkouší schopnost aktivně využívat jazyk při diskuzích s lidmi z jiných zemí. V tomto školním roce probíhala poslední třetí fáze projektu. Dále se vytvářely výukové programy v elearningovém prostředí Moodle, žáci si vyzkoušeli aktivní komunikaci s rodilými mluvčími a intenzivně probíhalo ověřování výsledků projektu. V srpnu byl projekt ukončen a probíhá fáze udržitelnosti projektu. Žáci druhých ročníků našeho gymnázia se zapojili do projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny. V průběhu roku MF Dnes denně publikovala nejzajímavější příspěvky žáků. Žáci odeslali 26 prací, v deníku MF Dnes byly zveřejněny 2 práce žáků školy, další práce žáků jsou dostupné na stránkách Již pojedenácté se škola zapojila do projektu Českomoravského fotbalového svazu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů Fotbal ano - drogy ne! - Středoškolská futsalová liga. V letošním ročníku se družstvo školy probojovalo až do semifinále divize Severní Morava. Také v letošním roce se krnovské gymnázium účastnilo výchovně-vzdělávacího projektu společnosti Procter & Gamble Čas proměn a S Tebou o Tobě. Jde o profesionálně připravené programy o dospívání, hygieně a reprodukčním zdraví. Krnovské gymnázium se letos, stejně jako dalších 722 středních i základních škol celé republiky, přihlásilo do již 6. ročníku projektu Příběhy bezpráví organizovaném společností Člověk v tísni. Projektový den pro 3. ročníky proběhl formou výkladu, prohlídky putovní výstavy, promítnutí filmu Postavení mimo hru, besedy s pamětníkem panem A. Zelenkou, předsedou Konfederace politických vězňů v Opavě, reprodukcí rozhovoru, četbou vítězných literárních prací i příběhy neznámých lidí. Žáci tak získali konkrétnější představu o problematice politických procesů v 50. letech 20. století. 19

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 21. září 2011 Obsah Úvod.... 3 Základní charakteristika školy..... 3 Přehled učebních plánů 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více