Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové"

Transkript

1 Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů www. specialnihk.cz

2 Výroční zpráva školy byla projednána a schválena: Pedagogická rada školy seznámena: dne Školská rada schválila: dne Č.j.: 964/2013 2

3 Obsah 1. část výroční zprávy a) Základní údaje o škole 4-5 Počty a seznamy tříd, pedagogů 5-13 b) Obory vzdělání, celková kapacity škol a jejich součástí 13 Volitelné předměty, zájmové kroužky c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce, přijímací řízení e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) Prevence sociálně patologických jevů g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Údaje o mimoškolních aktivitách, sportovní akce - výsledky i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti Další kontroly 41 j) Základní údaje o hospodaření školy k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 43 l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 43 m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech n) Údaje o spolupráci s ČMOS a dalšími partnery 46 o) Další aktivity, nabídka školy Závěr výroční zprávy část výroční zprávy Výroční zpráva o činnosti Speciálně pedagogického centra Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Výroční zpráva EVVO Výroční zpráva výchovného poradce Zápis Rady školy 67 Abecední seznam žáků školy Fotokopie článků o škole str. 3

4 a) Základní údaje o škole Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Hradecká 1231, Hradec Králové, právní forma příspěvková organizace IČO: IZO: www: škola speciálně pedagogické centrum mateřská škola Slunečnice sdružení rodičů sportovní klub Integra Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové, IČO: Vykonávaná činnost škol a školských zařízení: Základní škola (praktická a speciální) IZO: Střední škola (praktická škola jednoletá a dvouletá) Mateřská škola Školní družina Speciálně pedagogické centrum Školní jídelna výdejna Zápis do rejstříku škol a školských zařízení:

5 Údaje o vedení školy: Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa bydliště: PaedDr. Pavel Svoboda Durychova Hradec Králové Zástupci ředitele: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: Garant EVVO: Metodik informačních a kom.tech: Mgr. Lenka Rybová ZŠS, 1.st ZŠPr, Mgr. Jan Mihal 2.st. ZŠPr, PrŠ Libuše Veselá MŠ Mgr. Milena Honcová - SPC Mgr. Alena Martinková Mgr. Pavel Záleský Mgr. Alena Friebová PaedDr. Aleš Aulický Školská rada: Zástupce zřizovatele Zástupce rodičů Zástupce školy PhDr. Marek Šimůnek PaedDr. Libor Mojžíš Ing. Pavel Zahálka Ing. Václav Vašata Mgr. Ivana Zdráhalová Mgr. Radka Balková Počty tříd, žáků, pedagogů k Počet tříd a oddělení ŠD k Celkový počet Žáků (bez ŠD) Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na pedagoga (bez AP) ZŠ Praktická ,72 7,3 ZŠ speciální ,9 4,64 Praktická škola ,57 Přípravná třída Mateřská škola ,75 5,62 Školní družina ,8 Celkem Komentář k tabulce: do počtu žáků na pedagoga jsou započítáni všichni učitelé na škole, včetně dalších učitelů ve třídách základní školy speciální (odst. 7 8 Vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb.) a asistenta pedagoga v přípravné třídě pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pro výpočet počet žáků na pedagoga se vychází z přepočteného počtu pracovníků na daném typu školy. Nejsou zahrnuti asistenti pedagoga, vychovatelky školní družiny a pracovníci SPC. 5

6 Vývoj počtu tříd a žáků ve školním roce 2012/ /2013 Počet tříd Počet tříd Rozdíl tř. Počet žáků Počet žáků Rozdíl ž ZŠPr ZŠS PrŠ Příp.tř MŠ Celkem Dlouhodobý vývoj počtu tříd a žáků Stav k ZŠPr ZŠS PrŠ tříd žáků tříd žáků tříd žáků rozdíl v % oproti ,5% -14% 14% 24% 0% rozdíl v % oproti % -17% 29% 31% 0% -5% rozdíl v % oproti % -25,7% 29% 39% 0% -5% rozdíl v % oproti % -31% 42% 25% 0% rozdíl v % oproti % -27% 71,5% 73% 0% 0% Celkový počet žáků a statistické průměry by v základní škole praktické opět mírně poklesl, o 2,5%, ovšem otevřením dislokovaného pracoviště (1 třídy) v Třebechovicích došlo naopak k mírnému nárůstu a zachování počtu tříd. Trvalá klesající tendence počtu žáků je důsledkem poklesu populační křivky, ale především početnější a zesilující integrací žáků na základních školách. Zároveň se do této situace jasně odráží i dopad poslední novely Vyhlášky č. 73/2005 Sb., která limituje vzdělání v RVP LMP výší intelektu v pásmu lehké mentální retardace a nižší. Faktor naplněnosti jednotlivých tříd je ovšem školou neovlivnitelný. Od roku 2009 počet v tomto vzdělávacím programu klesl o 31% (počet v roce 2012 před otevřením elokovaného pracoviště). Pokles počtu žáků je takového rozsahu, že i v letošním roce bylo nutno učit ve dvou třídách v odděleních. Naopak trvale mírně stoupá počet žáků i tříd v základní škole speciální. Klesající a kolísající počty žáků, často i během školního roku, mají vliv na těžko odhadnutelný vývoj naplněnosti jednotlivých ročníků a tříd a tím i plánování činnosti školy a personálního zajištění. Tato situace je velmi složitá v počátku školního roku, kdy ještě 14 dnů 6

7 po zahájení školního roku není jasné složení a počty ve třídách. Častá liknavost některých zákonných zástupců k plnění základních rodičovských povinností vyplývajících ze zákona, především na základní škole praktické, je trestuhodná a bohužel téměř nepostižitelná. To se týká i včasnosti přihlašování a odhlašování dětí do a ze školy. Další značné obtíže působí škole mobilita rodin našich žáků, především při požadavku dodání relevantních údajů do různých statistických výkazů. Tyto případy jsou ale nepředvídatelné, mohou zásadně ovlivnit výkonové ukazatele školy. Klesající počet žáků přicházejících do vzdělávacího programu základní školy praktické je způsoben nejenom poklesem demografické křivky, ale často i neuváženým a nezodpovědným naplňováním školského zákona a jeho prováděcích vyhlášek základními školami formou individuální a skupinové integrace. Jsem přesvědčen, že u mentálně postižených žáků je integrace zpravidla nevhodná, zvláště pokud jsou ve spádové oblasti samostatně zřízené školy pro žáky se zdravotním postižením. Tyto školy totiž dokážou svojí vybaveností a personálním složením pravděpodobně zajistit lepší podmínky pro vzdělávání v prostředí, které pro žáky není tolik stresující a deprimující. Žák, který má omezené rozumové schopnosti, nemůže být nikdy rovnocenným spolužákem žáka s intelektem. Na druhou stranu je integrování těchto žáků i velkou zátěží pro vyučující na základních školách a majoritní části žáků ve třídách nemůže být dán plnohodnotný rozsah a tempo výuky. Přesto integraci pokládám za vhodnou a přijatelnou v případech složitého dojíždění, zvláště u žáků 1. stupně a při zajištění optimálních podmínek pro výuku. Dlouhodobě konstatujeme, že při přijímání žáků, kteří byli integrováni, či pozdě navrženi na změnu vzdělávacího programu, je zřejmá nízká úroveň vědomostí (často nedosahující úrovně vědomostí našich žáků) a demotivace k učení, sociální zaostalost, poruchy kázně. Smysluplná integrace mentálně postižených žáků, bez asistence pedagoga či osobní asistence a dalších vyrovnávacích a podpůrných opatření je nesplnitelná, poškozující dítě, které je vzděláváno v prostředí, kterému nerozumí. Integrace dětí zajišťovaná pomocí různých druhů asistence, je pro krajský úřad nesporně ekonomicky náročnější než vzdělávání na speciálních školách. Uvedený možný maximální počet 14 žáků v 10 odst. 1 Vyhlášky č. 73/2005 Sb. naprosto nevyhovuje potřebám praxe, je příliš vysoký. 7

8 Na počátku a konci školního roku byly v jednotlivých součástech školy následující počty žáků: Školní rok stav k Typ Stupeň Počet tříd Počet žáků Dívek %dívek žáků/třída Základní škola ,5% 10,8 praktická 1.stupeň 1.-5.roč % 12,5 2.stupeň 6.-9.roč % 10 Základní škola % 5,9 speciální 1.stupeň 1.-6.roč ,3% 2.stupeň roč ,2% Příprav.st. ZŠS % 0 Praktická škola ,9% 9,5 Mateřská škola ,2% 10,7 Přípravná % 14 třída Celkem škola ,7% 8,9 Školní družina ,1% 14 5,5 6,3 Školní rok stav k Typ Stupeň Počet tříd Počet žáků Dívek %dívek žáků/třída Základní škola ,6% 11,72 praktická 1.stupeň 1.-5.roč ,6% 9,6 2.stupeň 6.-9.roč ,1% 10,1 Základní škola ,1% 6,45 speciální 1.stupeň 1.-6.roč ,2% 2.stupeň roč ,2% Příprav.st. ZŠS % 0 8 5,5 7,6

9 Praktická škola % 10 Mateřská škola ,2% 10,75 Přípravná % 8 třída Celkem škola ,3% 8,8 Školní družina ,8% 14 Seznam tříd a žáků k žáků chl. dívky Příp. třída Ježková Pavlína DiS Cziroková Jana AP 0 ZŠS - A1 Málková Nora Mgr st. Nováková Iva AP 0 ZŠS - A2 Wagnerová Jana Mgr st. Lesáková Kateřina AP 0 ZŠS - A3 Kilingrová Irena Mgr st. Řeháková Vladimíra 0 ZŠS- A4 Lukešová Lenka bc st. Krausová Vladimíra bc., vych. 0 ZŠS - A5 Staňková Ivana Mgr st Klecová Karolína 0 ZŠS - 1. Černá Eva Mgr st. Řezníčková Cecílie 0 ZŠS -2. Vávrová Blanka PhDr st. Hlásková Michaela AP 0 ZŠS 71 ZŠS - 3. Kšíkalová Květa Mgr chlapců 49 1.st. Frolíková Soňa AP 0 dívek 22 chlapci ZŠS - 4. Podvalová Eva st 24 2.st. Štanglová Markéta 0 chlapci 2.st 25 ZŠS Součková Klára Mgr dívky 1.st 9 1.st Rychtářová Šárka AP 0 dívka 2.st 13 ZŠS- RHB 1 Strnadová Jana PaedDr ZŠPr st. Schejbalová Daniela vych., DiS 0 chlapců 84 Marešová Jana AP 0 dívek 43 ZŠS- RHB 2 Řezníčková Marie Mgr chlapci 1.st 33 chlapci 2.st. Bednaříková Iva AP 0 2.st 53 1.A + 2.B Friebová Alena Mgr dívky 1.st 19 Hubková Kateřina AP grant dívky 2.st 25

10 3.A Novotná Blanka Mgr A + 2.A Hartigová Dana Mgr A Štěrbová Zdena Mgr A Enderlová Máša Mgr B Aulický Aleš PaedDr A Šišková Jana Mgr B Chmelařová Marie Mgr A Zdráhalová Ivana Mgr B Záleský Pavel Mgr A Balková Radka Mgr Třebechovice Richterová Martina Mgr st st. PrŠ I Daňková Zdena Mgr PrŠ II Martinková Alena Mgr Luňáková Jana AP Netřídní Palička Leoš PaedDr. Třeb. Žáková Renata Ledvinková Jaroslava Javůrková Jana Ninger David Mgr. Franková Milada Francová Lucie Mgr. Urban Josef Šišková Iveta Mgr. Ascherlová Anna Vedení Svoboda Pavel PaedDr. AP Čechová Alena Rybová Lenka Mgr. Mihal Jan Mgr. Veselá Libuše Mgr. ŠD Hlásková Michaela Neugebauerová Zdena MŠ 1 Berušky Šimková Jaroslava Mgr celkem Brandejsová Jana Bc. 1 z toho polodenní Audrlická Marie AP MŠ 2 Kuřátka Stodůlková Petra Mgr celkem Adamírová Dana Bc. 1 z toho polodenní Šustr Dalibor AP MŠ 3 Sluníčko Syrůčková Barbora Mgr celkem Veselá Libuše z toho polodenní Junková Petra Mgr. MŠ 4 Bašová Renata bc celkem 10

11 Čmeláčci Kopecká Kateřina AP z toho polodenní Seznam tříd a žáků k Příp. třída Ježková Pavlína DiS Cziroková Jana AP 0 ZŠS - A1 Málková Nora Mgr st. Nováková Iva AP 0 ZŠS - A2 Wagnerová Jana Mgr st. Lesáková Kateřina AP 0 ZŠS - A3 Kilingrová Irena Mgr st. Řeháková Vladimíra 0 ZŠS- A4 Lukešová Lenka bc st. Krausová Vladimíra bc., vych. 0 ZŠS - A5 Staňková Ivana Mgr st Klecová Karolína 0 ZŠS - 1. Černá Eva Mgr st. Řezníčková Cecílie 0 ZŠS -2. Vávrová Blanka PhDr st. Hlásková Michaela AP 0 ZŠS - 3. Kšíkalová Květa Mgr st. Frolíková Soňa AP 0 ZŠS - 4. Podvalová Eva st. Štanglová Markéta 0 ZŠS Součková Klára Mgr st Rychtářová Šárka AP 0 ZŠS- RHB 1 Strnadová Jana PaedDr st. Schejbalová Daniela vych., DiS 0 Marešová Jana AP 0 ZŠS- RHB 2 Řezníčková Marie Mgr st. Bednaříková Iva AP 0 1.A + 2.B Friebová Alena Mgr Hubková Kateřina AP grant 3.A Novotná Blanka Mgr A + 2.A Hartigová Dana Mgr A Štěrbová Zdena Mgr A Enderlová Máša Mgr B Aulický Aleš PaedDr

12 7.A Šišková Jana Mgr B Chmelařová Marie Mgr A Zdráhalová Ivana Mgr B Záleský Pavel Mgr A Balková Radka Mgr Třebechovice Richterová Martina Mgr PrŠ I Daňková Zdena Mgr PrŠ II Martinková Alena Mgr Luňáková Jana AP Netřídní Palička Leoš PaedDr. Třeb. Ledvinková Jaroslava Ninger David Mgr. Francová Lucie Mgr. Šišková Iveta Mgr. Vedení Svoboda Pavel PaedDr. AP Rybová Lenka Mgr. Mihal Jan Mgr. Veselá Libuše Mgr. ŠD Hlásková Michaela Neugebauerová Zdena MŠ 1 Berušky Šimková Jaroslava Mgr Brandejsová Jana Bc. 1 Audrlická Marie AP MŠ 2 Kuřátka Stodůlková Petra Mgr Adamírová Dana Bc. 1 Šustr Dalibor AP MŠ 3 Sluníčko Syrůčková Barbora Mgr Veselá Libuše Junková Petra Mgr. MŠ 4 Čmeláčci Bašová Renata bc Kopecká Kateřina AP

13 Tradičně byla otevřena 1 přípravná třída pro děti sociálně znevýhodněné se zapsanými 14 žáky. Opět počty žáků oscilovaly, na konci školního roku ve třídě bylo 12 žáků. Nepředvídatelně se měnící počty žáků v přípravné třídě jsou důkazem dlouholeté zkušenosti, svědčící o nezájmu rodin, které se dají pokládat za sociálně problematické. Nejsou schopny do této formy vzdělávání děti zodpovědně přihlásit a zabezpečit jejich pravidelnou docházku, přestože by to budoucí vzdělávací kariéře jejich dětí prospělo. Jedná se jednoznačně o diskriminaci a znevýhodňování dětí ze strany vlastní rodiny. Přípravnou třídu pro děti sociálně znevýhodněné pokládáme za velice potřebnou a účinnou formu vzdělávání, především s ohledem na případné vyrovnání deficitu potřebných dovedností a tím následně budoucí úspěšnou vzdělávací cestu. b) Obory vzdělání, celková kapacita škol a jejich součástí: Základní škola (praktická) IZO: žáků C/01 Základní škola Základní škola speciální žáků B/01 Zákl.škola speciální B/001 Pomocná škola Mateřská škola dětí Praktická škola žáků C/01 PrŠ jednoletá C/02 PrŠ dvouletá Školní družina žáků SPC pro mentálně postižené neuvádí se Přípravný stupeň ZŠ speciální neuvádí se Přípravná třída (pro děti sociálně znevýhodněné) neuvádí se Seznam studijních a učebních oborů, jejich zaměření: C/ C/02 Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. Kód oboru C/01 Základní škola Název oboru Školní vzdělávací program č.j. 624/2007 Kdo vydal učeb. dokumenty Pod č. j. Platnost od škola 624/

14 79-01-B/01 Pomocná škola B/001 Pomocná škola dobíhající Školní vzdělávací program Pro obor vzdělání základní škola speciální Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy (rozšířeno Metodickým pokynem č.j / ) škola 496/ MŠMT ČR Septima / KKOV C/ KKOV C/01 Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá škola Školní vzdělávací program škola Školní vzdělávací program 512/ / Volitelné předměty - školní rok Předmět Vyučující Termín Hod. Míčové hry - ch J. Mihal PO Plavání P.Svoboda ČT Dílenské práce a L.Palička ST chovatelství- ch Estetická výchova I.Zdráhalová ST Ergoterapie - dívky J. Šišková PO 13,30-15,00 Ergoterapie - chlapci L. Palička PO 13,30-15,00 Sportovní hry P. Ježková, D. Schejbalová PO 13,45 14,30 Dramaterapie B. Vávrová ST 13,30 15,00 Pálkové hry D. Ninger PÁ 13,30 15,00 Ekologický P. Ježková, D. Schejbalová ST 13,30 14,15 Arteterapie J. Wagnerová ÚT 13,30 15,00 Plavání N. Málková ČT 14,45 16,15 Zájmové kroužky školní rok Plavání P.Svoboda pondělí plavecký bazén Grant čtvrtek Míčové hry J.Mihal čtvrtek škola Grant Košíková P.Záleský úterý škola Grant Florbal D.Ninger středa škola Grant Stolní tenis L.Francová L. Palička úterý pátek škola Grant 14

15 K. Hubková Tenis P.Svoboda celoroč. Cyklistika A.Aulický celoroč. nepravidelně škola Grant nepravidelně terén,škola Grant Arteterapie +VP J.Wagnerová úterý učebna Vv Dopravní ZŠ spec. M.Škopová jaro nepravidelně škola Zdravotnický J.Novotná jaro nepravidelně škola Ekologický + VP P.Ježková D.Schejbalová středa 13,30 14,15 učebna Vv Sportovní + VP P.Ježková pondělí 13,45 14,30 herny Dramaterapie +VP B. Vávrová středa herna Rozmarýnek I. Kilingrová středa 11,50-12,30 Herny, snoozelen I. Staňková Pálkové hry +VP D. Ninger pátek 13,30 15,00 tělocvična školy Grant Pestrou nabídku mimoškolní činnosti, počet dětí v ní zapojených formou zájmových kroužků, volitelných předmětů a činnosti SK Integra pokládáme za zcela mimořádnou, jedinečnou a nadstandardní. Tato činnost se neomezuje jenom na školu, ale ve všech případech se snažíme o návaznost naší činnosti na soutěže vyššího řádu díky různým postupovým kolům. Díky tomuto přístupu dosahujeme nejenom značného motivačního účinku k činnosti, ale umožňujeme dětem prožít zážitky a úspěchy, které jsou jim jinak většinou naprosto nedostupné. Zásadním výstupem je i nesporně kladný výsledek v socializaci našich sportovců. SK Integra umožňuje zapojit se do smysluplné a organizované činnosti i našim absolventům, kteří mají zájem u činnosti zůstat. Nabídka volitelných předmětů a zájmových kroužků je nadstandardně široká, variabilní, po dohodě s vedením školy mohou ZK vznikat a zanikat během školního roku, v závislosti na materiálních a personálních podmínkách, s ohledem na docházku a zájem zapsaných žáků. Proto si také zájem rodičů a dětí vyžádal od pololetí vznik nového ZK Rozmarýnek pro děti s poruchami autistického spektra. I díky grantům EU bylo možné uskutečňovat zájmovou činnost v rozsahu, který je optimální pro potřeby naší školy a žáky. Nemožnost použít mzdové prostředky školy na mimoškolní činnost pokládáme na typu naší školy za nevhodné opatření, nedá se očekávat podíl rodičů na úhradě činnosti, zvláště u žáků ze sociálně slabšího prostředí. Přitom mimoškolní činnost je zásadní součástí naší vzdělávací nabídky, podporující prevenci negativních společenských jevů a učí žáky zdravému životnímu stylu. Pokud se pro příští školní roky nenajdou jiné zdroje, bude tato aktivita muset být významně omezena, nedá se donekonečna spoléhat na víceméně dobrovolnou činnost učitelů bez finančního ocenění. Navíc vedení zájmové činnosti a zajištění účasti na sportovních akcích je spojeno se značnou mírou odpovědnosti v naprosto specifických podmínkách. 15

16 I v tomto školním roce, díky výuce podle školních vzdělávacích programů, byla zcela zásadně změněna koncepce zájmových kroužků. Učební plán školního vzdělávacího programu umožňuje některé z dosavadních zájmových kroužků organizovat jako volitelné předměty. Toto opatření umožňuje zajistit nadále rozvoj žáků prostřednictvím zájmových aktivit, protože jinak by již na zájmové kroužky v odpoledních hodinách, díky navýšení učebního plánu, byl problém získat časový prostor a tyto nadstandardní a potřebné aktivity by byly omezeny. Tím zůstala zachována nabídka aktivního trávení volného času a zároveň, díky příslušnosti k volitelnému předmětu (součásti učebního plánu), je docházka povinná a pravidelná. Musíme bohužel konstatovat, že zájmová činnost je sice hojně navštěvována, ale omezeným počtem žáků (stále stejná jména), přes nadstandardní nabídku, pravidelně obměňovanou podle zájmu žáků, se zvyšuje počet dětí, které se nikam nezapojují. Tento problém je větší u děvčat než u chlapců. Kvalita a možnosti zájmové činnosti byly výrazně pozitivně ovlivněny i financováním mezd vedoucích těchto zájmových útvarů prostřednictvím grantu EU. Díky grantu EU bylo možno zajistit i pronájem městského bazénu pro kroužek plavání ve dvou dnech v týdnu. Cílem volitelných předmětů a zájmových kroužků je snaha naučit děti naší školy vyplnit pozitivně volný čas aktivním zapojením do některého z nabízených druhů činností, rozvíjet dovednosti a schopnosti dětí, zdravý životní styl. Smysluplné naplnění volného času pokládáme za základní preventivní prvek v oblasti trestné činnosti a problematiky návykových látek. I proto je nabídka všech volnočasových aktivit naprosto bezplatná. Mimoškolní sportovní činnost je založena na spolupráci se sportovním klubem Integra, který zabezpečuje základní sportovní trénink, činnost a reprezentaci školy v soutěžích jak v Českém svazu mentálně postižených sportovců, tak i Českém hnutí speciálních olympiádách. SK Integra slučuje oddíly z odborných učilišť v Hradci Králové, Žamberku a Hořicích a základních škol praktických v Chlumci nad Cidlinou, Chrudimi, Vysokém Mýtě a Žamberku. Zvláště spolupráce s odbornými učilišti je významná, jelikož naši sportovci na soutěžích a akcích mají možnost poznat trenéry a učitele ze zmíněných učilišť, a tím i snadnější zapojení do jejich sportovní činnosti po skončení povinné školní docházky a přechodu na OU. Vynikající je činnost oddílu stolního tenisu při SK Integra, kdy naši sportovci trénují se zdravými hráči a dokonce se s nimi zúčastňují i pravidelné, celoroční soutěže. Ideálním cílem je dosáhnout individuálního zapojení dětí do zájmových aktivit i po ukončení školy. 16

17 c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: Ředitel školy : PaedDr. Pavel Svoboda Zástupci ředitele: Mgr. Lenka Rybová 1.st ZŠPr, ZŠS, ŠD Mgr. Jan Mihal 2.st. ZŠPr, Praktická škola Libuše Veselá MŠ Mgr. Milena Honcová SPC Hospodářka : Kateřina Nováková Výchovný poradce: Mgr. Alena Martinková Školní metodik prevence: Mgr. Pavel Záleský Garant EVVO: Mgr. Alena Friebová Metodik informačních a kom.tech: PaedDr. Aleš Aulický Zdravotník: Mgr. Blanka Novotná Knihovna: Mgr. Radka Balková Předseda inventarizační komise: PaedDr. Jana Strnadová Předseda likvidační komise: Mgr. Lenka Rybová Předseda BOZP: Mgr. Jaroslava Ledvinková Kategorie pracovníků Funkce Počet Přepočt. Kvalifik. Nekvalifik %kvalifik. Muži/fyz Poznámky Ředitel úvazek ZŠPr Zástupci ředitele ZŠ úvazek v ZŠS 1 úvazek ZŠPr Zástupce ředitele - MŠ úvazek v MŠ Zástupce ředitele - SPC Učitel ZŠ praktické 19 17,67 17,67 100% 6 1.stupeň stupeň 14 13,67 13, Učitel ZŠ speciální 13 13,29 11,00 2,29 82,7 2 studující 1.stupeň studující 2.stupeň 6 6, studující Učitel (druhý) v ZŠS studující Asistenti ped. SŠ 11 7,18 6,55 0, studující Asistent pedagoga grant 1 0,5 0,5 100 Placen z grantu EU Učitel přípravná třída Praktická škola 2 3,04 3, (0,18) Asistent ped. PrŠ 1 0,65 0, Vychovatel ŠD 1 1,34 1, Romská asistentka 1 0,75 0, Pracovník SPC 6 5,2 5,2 100 Speciální pedagog SPC Spec.ped. autismus grant Placen z grantu EU Psycholog 2 1,2 1,2 100 Sociální prac- neped Provozní SŠ 9 6,97 6, Hospodářka školy Administrativ. prac

18 Školník 1 0,9 0,9 100 Uklízečky 6 4,07 4, Učitel MŠ 8 7,65 6, Asistenti pedagoga MŠ 4 3,06 3, Provozní MŠ Školnice Výdej stravy Uklízečka Celkem 82 73,3 68,38 5,79 9 Poz: V uvedených fyzických a přepočtených osobách jednotlivých součástí školy jsou uvedeni i členové vedení školy. Ve fyzických osobách a přepočtených úvazcích jsou všichni uvedeni v součástech školy s převažujícím úvazkem. Celkem Funkce Počet Přepočt. Muži/fyz Pedagogičtí pracovníci 51 49,99 6 (bez AP, RA s SPC) Asistenti pedagoga 17 11,39 1 (včetně 0,5 AP ZŠPr-grant) Romská asistentka 1 0,75 Provozní zaměstnanci (včetně soc.prac. SPC) 13 10,97 2 Novela zákona č. 536/2004 o pedagogických pracovnících, který byl doposud pro problematiku speciálních škol vágní, značně zlepšila podmínky pro posuzování kvalifikace učitelů především v Praktické škole. Kvalifikovanost pedagogů je celkově na vysoké úrovni, z přepočtených 4,79 nekvalifikovaných pedagogů si doplňuje vzdělání 3,5 pedagoga. Díky nově získanému grantu EU, který navázal na již dokončený, bylo možné pokračovat v činnosti krajské koordinátorky pro autismus. Mezi zaměstnanci není vedena pracovnice mzdová účetní, zpracování mezd je zajištěno dodavatelsky. Nekvalifikovanými pracovníky byli: 2,29 učitelky základní školy speciální (2 doplňování kvalifikace), 1 vychovatelka ZŠS (1 studující), 1 učitelka mateřské školy, 1 učitel praktické školy, Novela zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících významně zlepšila možnosti posuzování odborné kvalifikace učitelů speciálních škol, především pak Praktické školy. Jméno pracovníka nebo pořadové číslo (rozhodne ředitel školy) Pracovní zařazení Pedagogická a odborná kvalifikace Učitelů, učitelů odborného výcviku, vychovatelů Vyučení u UOV (obor) 18 Odborné (vysokoškolské, ÚSO) uveďte název školy Pedagog. (PF, FF, DPS) Délka praxe k učitelka MŠ PF 30 asistent.ped. 20,5

19 učitel PF 38,5 učitel PF 24,5 učitel PF 11,5 asistent.ped. 1 asistent.ped. PF 14 asistent.ped. 1 asistent ped. Kurz pro AP 15,5 učitel PF 26 učitel PF 33 učitel PF 34 učitel PF 32,5 asistent.ped. 15,5 učitel PF 26 asistent.ped. PF 18 zást. ř. SPC FF 32 psych. PC FF 11 PF 12,5 asistent.ped. 1 učitel PF 26 učitel SPC PF 15,5 Učitel SPC PF 13,5 učitelka VOŠ 7 příp.tř. učitel PF 28 učitel SPC PF 12,5 asistent.ped. 6,5 asistent.ped. 15 učitel SPC PF 10,5 vychovatelka SEŠ PF 12 učitel PF 21 učitel PF 31 asistent ped. 1,5 učitel PF 9,5 asistent ped. 12 učitel PF 28,5 asistent ped. 8 učitel PF 31 zást.řed. PF 33 vychovatelka SPgŠ Litomyšl PF-DPS 27 učitel PF 4,5 asistent.ped. 16 učitel PF 31 učitel PF 12 učitel PF 31 učitel PF 1 učitel Třeb. PF 12 asistent ped. 13 učitel PF 26 asistent ped

20 asistent ped. 1 učitel PF 16 vychovatel 13 učitelka MŠ PF 4 učitel PF 5 učitel PF 24,5 učitel MŠ PF 4 učitel PF 29 ředitel PF 31 učitelka MŠ PF 11,5 učitelka MŠ PF 7 učitel PF 32 učitelka PF 1,5 asisten ped. 1,5 učitel PF 35 asistent.ped. 15,5 učitel PF 19 asistent.ped. 11 učitelka MŠ SPgŠ Nová Paka PF 19 učitel PF 23 učitel PF 11 učitel PF 34 Členění pedagogických zaměstnanců podle věku a pohlaví k věk muži ženy celkem % SŠ/MŠ SŠ/MŠ SŠ/MŠ do 20 let 0/0 0/0 0/ let 1/0 9/2 10/2 15, let 1/0 18/8 19/8 35, let 0/1 12/5 12/6 23, let 4/0 15/0 19/ a více let 0/0 0/0 0/0 0 celkem 6/1 54/15 60/ % Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43 let Mateřská dovolená Slánská, Horká Jiráková,Velcová - MŠ Slunečnice Bednaříková,Slusarčuková, Francová - škola 20

21 Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti Jméno pracovníka nebo pořadové číslo (rozhodne ředitel školy) Pracovní zařazení Odborná kvalifikace nepedagogických pracovníků Vyučení Odborné Jiné u UOV (vysokoškolské, ÚSO) (základní) (obor) uveďte název školy Délka praxe kuchařka 5 soc.prac. UHK sociální práce 24,5 SPC uklízečka 5 školnice 2 uklízečka 2 uklízečka 0 uklízečka 1 admin. Prac. SŠ Vysoké Mýto 15,5 účetní SŠ Třebechovice 13,5 školník SOU ČKD HK 38 uklízečka 9 uklízeč 0,5 uklízečka 1,5 Členění nepedagogických zaměstnanců podle věku a pohlaví k věk muži ženy Celkem % SŠ/MŠ SŠ/MŠ SŠ/MŠ do 20 let 0/ let 0/ let 0/0 3/3 3/3 46, let 0/0 0/0 0/ let 2/0 4/0 6/0 46,2 61 a více let 0/0 1/0 1/0 7,6 celkem 2/0 8/3 10/3 100 % Personální změny během roku: Během roku došlo ke změnám jen v mateřské škole, jinak kádr pracovníků byl ustálený spočívajících především ve dvou odchodech učitelek na mateřskou dovolenou a poměrně častou nemocností s dlouhodobější pracovní neschopností. Pedagogové Noví zaměstnanci: Učitelé: Eva Podvalová, Martina Richterová (návrat z MD), Lenka Klárová (návrat z MD), Zdena Opřátková (návrat z MD), Tereza Hejduková - Horáková Učitelé MŠ: - Učitel SPC: Lenka Klárová (návrat z MD od ), Asistenti pedagoga: Marie Audrlická, Iva Bednaříková, Tereza Culková, Kateřina Hubková, Cecílie Řezníčková, Markéta Štanglová 21

22 Odchody: Mateřská dovolená: Lucie Francová (odchod na MD), Iva Bednaříková (odchod na MD), Cecílie Řezníčková Provozní zaměstnanci: Noví zaměstnanci: Jaroslav Široký, Hana Lochmanová, Gabriela Korečková, Odchody: - do důchodu: - Speciálně pedagogické centrum Počet pracovníků od: 6 Kvalifikováni: 6 Přepočtených: 5,2 Složení : 1,2 psychologa, 3 speciální pedagogové, 1 sociální pracovnice. Od se navrátila po MD Mgr. Lenka Klárová d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce, přijímací řízení: Zápis do základní školy praktické a základní školy speciální: Pro školní rok byl vypsán individuální zápis do speciálních škol, včetně přípravné třídy. Zápis byl prezentován prostřednictvím setkání s výchovnými poradci základních škol, individuálním rozvozem na mateřské školy v Hradci Králové, dvojím uveřejněním v týdeníku Radnice. Celkově bylo zapsáno 5 dětí do prvního ročníku základní školy praktické (z toho 3 v dodatečném zápisu), 3 žáci do základní školy speciální Byly uděleno 5 odkladů školní docházky. Zápis do mateřské školy Pro školní rok byl ve dnech vypsán individuální zápis do speciální mateřské školy, bylo přijato 11 dětí do plné kapacity mateřské školy (43) Přijetí a odchod dětí Ve školním roce na školu přestoupilo, resp. bylo převedeno celkem: 55 žáků z toho na 1.stupeň ZŠ 20 2.stupeň ZŠ 12 ZŠS 6 22

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, p základním, středním, edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy 1 Základní údaje Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec Označení školy: Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více