Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2002"

Transkript

1 OBSAH 1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD FINANČNÍ NÁSTROJE TRŽNÍ RIZIKO FINANČNÍ NÁSTROJE ÚVĚROVÉ RIZIKO POHLEDÁVKY ZA BANKAMI CENNÉ PAPÍRY PŘIJÍMANÉ CENTRÁLNÍ BANKOU K REFINANCOVÁNÍ POHLEDÁVKY ZA KLIENTY DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY NEHMOTNÝ MAJETEK HMOTNÝ MAJETEK OSTATNÍ AKTIVA ANALÝZA ZÁVAZKŮ VŮČI KLIENTŮM OSTATNÍ PASIVA REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY NA PŘÍPADNÉ ZTRÁTY Z ÚVĚRŮ ZÁKLADNÍ KAPITÁL NEROZDĚLENÝ ZISK, REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA PODROZVAHOVÉ POLOŽKY ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE ČISTÝ ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ /19

2 23. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY SPRÁVNÍ NÁKLADY VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY /19

3 1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. (dále jen Banka), byla založena dne 10. srpna 1992 a 28. září 1992 byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze. Dne 17. září 1993 získala Banka povolení působit jako banka a 11. listopadu 1993 souhlas se zahájením činnosti. Banka je provozovatelem stavebního spoření spočívajícího v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření a v poskytování úvěrů a státního příspěvku jeho účastníkům. Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. Tato účetní závěrka je připravená v souladu s opatřením MF ČR č. 282/73 391/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY Účetní závěrka Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. (dále jen banka ) byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: Den uskutečnění účetního případu Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí peněz, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den zúčtování příkazů banky s clearingovým centrem ČNB, převzaté medium, výpis z účtu, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu. Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. Finanční aktivum nebo jeho část banka odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Banka tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. (b) Dluhové cenné papíry Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry jsou klasifikovány podle záměru banky do portfolia drženého do splatnosti, k obchodování nebo k prodeji. Státní pokladniční poukázky a státní dluhopisy jsou vykazovány jako cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování. Ostatní dluhopisy (zejména hypotéční zástavní listy) jsou vykazovány jako dluhové cenné papíry ostatních subjektů. Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry jsou účtovány v pořizovací ceně zahrnující poměrnou část diskontu nebo premie. Časové rozlišení úrokových výnosů je součástí účetní hodnoty těchto cenných papírů. 3/19

4 Premie či diskont u dluhových cenných papírů jsou rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízení do data splatnosti metodou efektivní úrokové sazby. V případě cenných papírů klasifikovaných do portfolia k obchodování, k prodeji a cenných papírů držených do splatnosti se zbytkovou splatností kratší než 1 rok jsou premie či diskont rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty rovnoměrně od okamžiku pořízení do data splatnosti. Dluhové cenné papíry držené za účelem obchodování nebo k prodeji jsou oceňovány reálnou hodnotou a zisky/ztráty z tohoto přecenění se zachycují do výkazu zisku a ztráty v rámci položky Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací. Reálná hodnota používaná pro přecenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty, pokud banka prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. banka neprokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat), se reálná hodnota stanoví jako upravená hodnota cenného papíru. Upravená hodnota cenného papíru se rovná současné hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. (c) Pohledávky za bankami a za klienty Pohledávky jsou účtovány v částkách snížených o opravné položky.časové rozlišení úrokových výnosů je součástí účetní hodnoty těchto pohledávek. Rezervy na pohledávky jsou v rozvaze zahrnuty do rezerv na straně pasiv. Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Metodika tvorby opravných položek pro účetní období 2002 je uvedena v bodě 5 přílohy. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce Tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk v analytické evidenci pro potřebu výpočtu daňové povinnosti. Daňově odčitatelná část celkově vytvořených opravných položek na ztráty z úvěrů za účetní období je vypočítána podle 5 ("Bankovní rezervy a opravné položky") a 8 ("Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení") zákona o rezervách č. 593/1992 Sb. Pohledávky jsou odpisovány na základě návrhu úseku vymáhání pohledávek představenstvem banky. schváleného (d) Tvorba rezerv Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě, pro který platí následující kritéria: existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí, je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž pravděpodobné znamená pravděpodobnost vyšší než 50%, je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění. Rezervy na standardní úvěry se v souladu s postupy účtování nejpozději do 31. prosince 2005 převedou do opravných položek ke klasifikovaným pohledávkám, použijí na úhradu nákladů na odpis pohledávek nebo na úhradu ztrát z postoupení pohledávek nebo se rozpustí pro nepotřebnost. (e) Hmotná a nehmotná aktiva Hmotný a nehmotný majetek je účtován v pořizovacích cenách a odpisován rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti. 4/19

5 Doby odpisování pro jednotlivé kategorie hmotného a nehmotného majetku jsou následující: Software Budovy a pozemky Ostatní 4 let 80 let 4až 6 let Nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než ,- Kč a hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než Kč a dobou použitelnosti menší než 1 rok, je účtován do nákladů za období, ve kterém byl pořízen. (f) Přepočet cizí měny Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den transakce. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně, je vykázán ve výkazu zisku a ztráty jako Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací. (g) Zdanění Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z hospodářského výsledku běžného období připočtením daňově neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy na dani a případné zápočty. Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. (h) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod Položky z jiného účetního období, než kam daňově a účetně patří, a změny účetních metod jsou účtovány jako výnosy nebo náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období s výjimkou oprav zásadních chyb účtování výnosů a nákladů minulých období, které jsou zachyceny prostřednictvím Nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z předchozích období v rozvaze banky. (i) Účtování příjmů z ohrožených aktiv Banka nemá zvláštní metodiku pro účtování výnosů z klasifikovaných úvěrů. Nezaplacené úroky a poplatky jsou součástí základny pro výpočet opravných položek. 3. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD Banka reklasifikovala zůstatky roku 2000 a 2001 tak, aby je vykázala v podmínkách účetní legislativy platné v roce 2002 a zajistila tak srovnatelnost údajů za příslušné roky. V rámci této reklasifikace však nedošlo ke změně oceňovacích metod aplikovaných v jednotlivých účetních obdobích, ale pouze o reklasifikace položek v rámci jednotlivých řádků finančních výkazů. Odložená daň se v porovnání s rokem 2001 vyčísluje ze všech dočasných rozdílů (zůstatková cena hmotného majetku, opravné položky ke klasifikovaným úvěrům, neuplatněná ztráta z minulých let). Cenné papíry jsou oceňovány v pořizovací ceně, která zahrnuje přímé transakční náklady. 5/19

6 4. FINANČNÍ NÁSTROJE TRŽNÍ RIZIKO Riziko likvidity Riziko likvidity vzniká z typu financování aktivit banky a řízení jejich pozic. Zahrnuje jak riziko schopnosti financovat aktiva banky nástroji s vhodnou splatností, tak i schopnost banky likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu. Banka má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. Zdroje financování sestávají z depozit klientů, poplatků, úroků a splátek poskytnutých úvěrů. Tato diverzifikace dává bance flexibilitu a omezuje její závislost na jednom zdroji financování. Banka pravidelně vyhodnocuje riziko likvidity a to zejména monitorováním změn ve struktuře financování a porovnává je se strategií řízení rizika likvidity, kterou schválilo představenstvo banky. Banka dále drží jako součást své strategie řízení rizika likvidity část aktiv ve formě termínovaných vkladů. Zbytková splatnost aktiv a závazků banky Tis. Kč Do 3 měs. Od 3 měs. do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Bez specifik. Celkem K 31. prosinci 2002 Pokladní hodnoty Státní bezkupónové dluhopisy přijímané k refinancování Ostatní dluhové cenné papíry přijímané k refinancování Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Dluhové cenné papíry Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Celkem Závazky vůči klientům Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Vlastní kapitál a rezervy Celkem GAP Kumulovaný GAP /19

7 Vzhledem k tomu, že všechna aktiva i pasiva jsou fixně úročena, neexistuje rozdíl mezi splatností a změnou úrokové sazby. 7/19

8 (b) Úrokové riziko Banka je vystavena úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že úročená aktiva a pasiva mají různé splatnosti nebo období změny/úpravy úrokových sazeb a také objemy v těchto obdobích. Vzhledem ke struktuře aktiv a pasiv je banka soustavně vystavována úrokovému riziku. Pasiva jsou z větší části tvořena primárními vklady účastníků stavebního spoření, které jsou úročeny fixní úrokovou sazbou. Na straně aktiv tvořily poskytnuté úvěry cca 37% přijatých depozit. Zbývající část vkladů je umisťována do termínovaných depozit u bank a státem garantovaných dluhopisů a hypotečních zástavních listů. Banka částečně eliminuje úrokové riziko kombinací střednědobých bankovních depozit a nákupem fixně úročených dluhopisů. Banka řídí své úrokové riziko pomocí ukazatele citlivosti úrokových nákladů a výnosů na změnu úrokových sazeb. Všechny výpočty jsou prováděny za předpokladu, že současná aktiva a pasiva budou obnovována ve stejném objemu a za použití příslušných úrokových sazeb. Pro tento ukazatel je stanoven limit pro pokles případně růst zisku při pohybu tržní úrokové sazby. (c) Měnové riziko Banka nemá devizovou licenci. Jediné riziko vyplývá z provozních cizoměnových závazků, pro které banka vytváří v předstihu zdroje na cizoměnových účtech. V době neexistence závazků banka nevstupuje do nekrytého rizika, zůstatky na ciziměnových nostro účtech jsou nevýznamné. Realizované i nerealizované kursové zisky a ztráty jsou zachyceny přímo ve výkazu zisku a ztráty. (d) Řízení rizik Řízení rizik v bance se zaměřuje na řízení celkové čisté angažovanosti vyplývající ze struktury aktiv a závazků banky. Banka tedy monitoruje úrokové riziko prostřednictvím sledování přebytku úrokově citlivých aktiv nebo závazků v jednotlivých časových pásmech. 5. FINANČNÍ NÁSTROJE ÚVĚROVÉ RIZIKO Banka je vystavena úvěrovému riziku z titulu svých obchodních aktivit, a poskytování úvěrů. Úvěrová rizika spojená s aktivitami banky jsou řízena prostřednictvím metod a nástrojů řízení tržních rizik banky. Klasifikace pohledávek Banka klasifikuje pohledávky do jednotlivých kategorií v souladu s opatřením ČNB ze dne 9.července Toto členění je následující (informace o finanční situaci se týká pouze právnických osob): Standardní pohledávky Pohledávky, které jsou spláceny řádně v termínu, případně jsou po splatnosti avšak maximálně do 30 dní od smluvního data splatnosti. Banka má k dispozici informace o finanční situaci dlužníka do 30 dní ode dne, kdy je měla podle smlouvy obdržet. 8/19

9 Sledované pohledávky Pohledávky jsou po splatnosti více než 30 dní a méně než 90 dní od smluvního data splatnosti. Banka nemá k dispozici informace o finanční situaci dlužníka více než 30 dní a méně než 90 dní ode dne, kdy je měla podle smlouvy obdržet. Nestandardní pohledávky Pohledávky jsou po splatnosti více než 90 dní a méně než 180 dní od smluvního data splatnosti. Banka nemá k dispozici informace o finanční situaci dlužníka více než 90 dní a méně než 180 dní ode dne, kdy je měla podle smlouvy obdržet. Pochybné pohledávky Pohledávky jsou po splatnosti více než 180 dní a méně než 360 dní od smluvního data splatnosti. Banka nemá k dispozici informace o finanční situaci dlužníka více než 180 dní a méně než 360 dní ode dne, kdy je měla podle smlouvy obdržet. Ztrátové pohledávky Pohledávky jsou po splatnosti více než 360 dní od smluvního data splatnosti. Banka nemá k dispozici informace o finanční situaci dlužníka více než 360 dní ode dne, kdy je měla podle smlouvy obdržet. Zjištěné pohledávky po splatnosti jsou zpracovávány úsekem vymáhání pohledávek v souladu s vnitřní směrnicí, tzn. evidovány a neprodleně vymáhány mimosoudní cestou. (b) Hodnocení zajištění úvěrů Banka obecně vyžaduje zajištění úvěrových pohledávek některých dlužníků před poskytnutím úvěru. Banka za akceptovatelné zajištění snižující hrubou úvěrovou angažovanost pro účely výpočtu opravných položek považuje následující typy zajištění: Deponované vklady Bankovní záruka Záruka bonitní třetí strany Nemovitosti Při stanovení realizovatelné hodnoty zajištění banka vychází ze znaleckých odhadů, případně vnitřních hodnocení na základě příslušné interní směrnice banky. (c) Výpočet opravných položek Při výpočtu opravných položek vychází banka z hrubé účetní hodnoty jednotlivých pohledávek snížené o realizovatelnou hodnotu zajištění. K takto stanoveným čistým pohledávkám jsou v souladu s opatřením ČNB ze dne 9. července 1998 tvořeny opravné položky v následující výši: Standardní 0% Sledované 5% Nestandardní 20% Pochybné 50% Ztrátové 100% Zajišťovacím instrumentem poskytnutých úvěrů klientům je zástavní právo k nemovitosti popř. jiný zajišťovací instrument. Banka na základě vyhotovení systému evidence a oceňování zástav zohlednila toto zajištění při stanovení základu pro výpočet opravných položek ke klasifikovaným úvěrům. 9/19

10 6. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI Pohledávky za bankami představují v případě banky pouze termínované vklady a vklady na běžných účtech. V souladu se zákonem o stavebním spoření neposkytla banka žádné jiné úvěry bankám. Pohledávky za bankami jsou členěny na splatné na požádání a ostatní. Zbytková splatnost (dny) a více Ostatní pohledávky za bankami celkem Pohledávky za bankami splatné na požádání jsou k ve výši tis. Kč, k ve výši tis. Kč, k tis. Kč. 7. CENNÉ PAPÍRY PŘIJÍMANÉ CENTRÁLNÍ BANKOU K REFINANCOVÁNÍ Statní pokladniční poukázky Ostatní dluhopisy Celkem POHLEDÁVKY ZA KLIENTY Klasifikace pohledávek za klienty Standardní Sledované Nestandardní Pochybné Ztrátové Ostatní pohledávky za klienty Celkem Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům Čisté pohledávky za klienty Pohledávky za klienty představují pohledávky z neuhrazených úroků z překlenovacích úvěrů a splátek úvěrů stavebního spoření,poplatků a sankčních úroků. (b) Analýza úvěrů poskytnutých klientům podle sektorů 10/19

11 Družstva, soukromé podniky Obyvatelstvo (rezidenti) Nezařazeno do sektorů (obce) Celkem Výše uvedené pohledávky za klienty jsou uvedené v brutto hodnotě. 11/19

12 (c) Pohledávky za osobami se zvláštním vztahem k bance Členové představenstva, členové dozorčí rady zastupující zaměstnance a ostatní členové vedení společnosti mají uzavřeny smlouvy o stavebním spoření za standardních podmínek. (d) Pohledávky za spřízněnými osobami Banka má k tyto neuhrazené pohledávky a závazky ke spřízněným osobám tis. Kč Pohledávky Závazky Wüstenrot &Württembergische Wüstenrot Datenservice Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH 87 0 Celkem Výše uvedené pohledávky a závazky byly vypořádány počátkem roku DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY Čistá účetní hodnota dluhových cenných papírů Vládních institucí Ostatních subjektů Z toho: Hypoteční zástavní listy Ostatní Čistá účetní hodnota dluhových cenných papírů Účetní hodnota dluhových cenných papírů zahrnuje alikvotní úrokový výnos k datu účetní závěrky (b) Klasifikace dluhových cenných papírů do jednotlivých portfolií podle záměru banky Dluhové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k prodeji Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (c) Analýza dluhových cenných papírů Hodnoty za rok 2002 představují zůstatky dluhových cenných papírů, které byly klasifikovány do tzv. bankovního portfolia na základě opatření ČNB. Všechny cenné papíry jsou kotovány na burze cenných papírů Praha. Podíl dluhových cenných papírů se zbytkovou splatností do 1 roku na celkové hodnotě dluhových cenných papírů je 25,61% (v roce 2001: 7,23%, v roce 2000: 18,00%). 12/19

13 10. NEHMOTNÝ MAJETEK Změny nehmotného majetku tis. Kč Software Zřizovací výdaje Celkem Pořizovací cena K 1. lednu Přírůstky Úbytky K 31. prosinci Oprávky a opravné položky K 1. lednu Roční odpisy Úbytky Opravné položky K 31. prosinci Zůstatková cena K 1. lednu K 31. prosinci HMOTNÝ MAJETEK Změny hmotného majetku tis. Kč Pozemky a budovy Pronajatý majetek Přístroje a inventář Dopravní prostředky Celkem Pořizovací cena K 1. lednu Přírůstky Ostatní změny Úbytky K 31. prosinci Oprávky a opravné položky K 1. lednu Roční odpisy Úbytky Opravné položky K 31. prosinci Zůstatková cena K 1.lednu K 31. prosinci /19

14 (b) Hmotný majetek koupený na základě finančního leasingu Celková hodnota majetku pořízeného na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí činí tis. Kč. Do bylo splaceno celkem tis. Kč a zbývá doplatit tis. Kč. Banka je povinna platit následující splátky z finančního leasingu: tis. Kč Zaplaceno v roce Splatné do 1 roku Splatné do 5 let Celkem ke 2002 splacení Osobní auta OSTATNÍ AKTIVA Dohadné položky aktivní Pohledávky vůči státu Různí dlužníci Poskytnuté zálohy Ostatní Dohadné položky aktivní k zahrnují především státní podporu ze stavebního spoření klientů ve výši tis. Kč. Pohledávka vůči státu z titulu srážkové daně z úrokových výnosů z cenných papírů činí tis. Kč. Ostatní aktiva jsou vykázána v netto hodnotě. Opravné položky k ostatním pohledávkám činí tis. Kč, (z toho zůstatek opravné položky k pohledávce za Kreditní bankou Plzeň představuje částka tis. Kč, tato pohledávka snížená o opravné položky je součástí řádku různí dlužníci ve výši 967 tis. Kč). 13. ANALÝZA ZÁVAZKŮ VŮČI KLIENTŮM Analýza závazků vůči klientům podle sektorů Termínované závazky se splatností Finanční organizace Nefinanční organizace (soukromé) Obyvatelstvo (rezidenti) Nezařazeno do sektorů (obce) Bezúročné půjčky klientům Součástí závazků ke klientům je i státní podpora za rok 2002 ve výši tis. Kč. 14/19

15 14. OSTATNÍ PASIVA Dohadné položky pasivní Různí věřitelé Závazky za státem Ostatní Dohadné položky pasivní představují zejména dohadnou položku na vyplacení úrokového bonusu. 15. REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY NA PŘÍPADNÉ ZTRÁTY Z ÚVĚRŮ Rezervy na případné ztráty z úvěrů tis. Kč Zůstatek k 1. lednu Tvorba v průběhu roku Záruky Použití rezerv v průběhu roku 0 Odpis úvěrů Krytí ztrát z prodeje úvěrů Rozpuštění nepotřebných rezerv Zůstatek rezerv na standardní úvěry k 31. prosinci Část rezervy byla na základě analýzy rizikovosti úvěrového portfolia posouzena jako nadbytečná a rozpuštěna. (b) Opravné položky ke klasifikovaným pohledávkám tis. Kč Opravné položky ke klasifikovaným pohledávkám Zůstatek k 1. lednu Tvorba v průběhu roku Z toho: Sledované úvěry Nestandardní úvěry Pochybné úvěry Ztrátové úvěry Pohledávky za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení 0 Použití v průběhu roku 0 Odpis úvěrů 0 Krytí ztrát z prodeje úvěrů 0 Zůstatek opravných položek k 31. prosinci /19

16 16. ZÁKLADNÍ KAPITÁL Složení akcionářů banky k 31. prosinci 2002: Název Sídlo Počet akcií (ks) Podíl na základním kapitálu % Wüstenrot&Württembergische AG SRN ,46 Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH Rakousko ,80 Kooperativa,pojišťovna a.s. ČR 308 6,16 Ostatní (méně než 3%) ČR 29 0,58 Celkem , NEROZDĚLENÝ ZISK, REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU Banka rozdělila svůj zisk za rok 2001 následujícím způsobem: tis. Kč Zisk Nerozdělený zisk Zákonný rezervní fond Kapitálové fondy a ostatní fondy ze zisku Zůstatek k 1. lednu Zisk roku Rozdělení zisku roku 2001 schválené Valnou hromadou: Převod do fondů Dividendy Tantiemy -265 Převod do nerozděleného zisku Použití prostředků Zůstatek k 31. prosinci 2002 před rozdělením zisku z roku Společnost předpokládá, že ze vzniklého zisku bude použito tis. Kč pro výplatu dividend, dále bude proveden převod do fondů v přibližné částce tis. Kč. 16/19

17 18. DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA Odložený daňový závazek/pohledávka Odložené daně z příjmu jsou počítány ze všech dočasných rozdílů za použití aktuální daňové sazby 31%. K společnost eviduje následující dočasné rozdíly.: tis. Kč 2002 Dočasné rozdíly aktivní Opravné položky a rezervy k úvěrům 0 Ocenění cenných papírů 0 Daňová ztráta z minulých let Dočasné rozdíly pasivní Zrychlené daňové odpisy 0 Hmotný a nehmotný majetek Dočasné rozdíly celkem Daňová sazba 31% Odložená daňová pohledávka/závazek(-) PODROZVAHOVÉ POLOŽKY Banka k eviduje v podrozvaze úvěrové přísliby ve výši tis. Kč (v roce tis. Kč, v roce tis. Kč). Operace s úrokovým deriváty uskutečněné v roce 2000 byly v průběhu roku 2001 vypořádány. 20. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS Výnosy z úroků Z vkladů Z úvěrů ostatní (zejména úrokové výnosy z cenných papírů) Celkem úrokové výnosy Náklady na úroky Z vkladů Z úvěrů Ostatní Celkem úrokové náklady Čistý úrokový výnos /19

18 21. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE Výnosy z poplatků a provizí uzavírací poplatek poplatky za vedení účtů Ostatní Celkem Náklady na poplatky a provize za zprostředkování stavebního spoření Celkem ČISTÝ ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ Kurzové rozdíly OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY Ostatní provozní výnosy Výnosy z nájemného Rozpuštění rezervy na stand. Úvěry Pojištění Ostatní Celkem provozní výnosy Ostatní provozní náklady Pojištění vkladů Školení daňově neuznané Náklady na reprezentaci Dary Ostatní Celkem provozní náklady Čistý provozní výnos Výnos z pojištění představuje náhradu škod způsobených povodněmi. 18/19

19 24. SPRÁVNÍ NÁKLADY Osobní náklady Mzdy a odměny zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Ostatní správní náklady Z toho: náklady na audit, právní a daňové poradenství Reklama Soutěže nájemné, leasing náklady na počítačové zpracování Ostatní Průměrný počet zaměstnanců banky a členů orgánů banky byl následující: Zaměstnanci Členové představenstva banky Členové dozorčí rady Ostatní členové vedení Členy dozorčí rady jsou 3 zaměstnanci a 6 zástupců akcionářů. Za členy vedení jsou považováni ředitelé a vedoucí odborných úseků. Mzdové náklady vynaložené na členy představenstva, členy dozorčí rady z řad zaměstnanců a ostatní členy vedení činily v roce 2002 včetně sociálního a zdravotního pojištění tis. Kč 25. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly vliv na účetní závěrku. 19/19

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2003 IČ: 26 74 71 54

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2003 IČ: 26 74 71 54 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2003 Název společnosti: Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sídlo: Zborovská 27/416, 150 21 Praha 5 Právní forma: akciová společnost IČ: 26 74 71 54 Wüstenrot hypoteční banka,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 ROZVAHA k 31. prosinci 2007 Obchodní firma: ING Bank N. V. organizační složka Sídlo: Nádražní 344/25, Praha 5 IČO: 492 798 66 Předmět podnikání: Banka

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

www.ing.cz ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006

www.ing.cz ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006 www.ing.cz 2006 ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 648/1a 186 00 Praha 8 Česká republika Telephone: + 420 222

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavená za období 1.7.2014 30.6.2015 společnosti Shopinvest a.s. se sídlem náměstí 14. října 642/17 Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ: 272 26 590 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rudoltice Sídlo: Rudoltice 95 561 25 Rudoltice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00279421 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 5.2.2015 14:54:19 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. USC Výkon veřejné správy A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008

IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008 IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008 Sestaveno dne: 19.2.2009 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: obchodní,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2013 v obchodní firmě: Varnea a.s. OBSAH: OBECNÉ INFORMACE... 2 ÚČETNÍ ZÁSADY, POSTUPY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ... 3 DOPLŇUJÍCÍ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více