Nízkoprahová zařízení a streetwork. Dana Fridrichovská, DiS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nízkoprahová zařízení a streetwork. Dana Fridrichovská, DiS."

Transkript

1 Nízkoprahová zařízení a streetwork Dana Fridrichovská, DiS. Streetwork Streetwork je metoda terénní sociální práce. Jedná se o aktivní vyhledávací formu sociální intervence a krizové pomoci s nízkoprahovou nabídkou služeb. Pracovištěm streetworkera (terénního soc. pracovníka) jsou ulice, parky, kluby, herny a další místa tzv. přirozené prostředí cílové skupiny. Tato metoda se dělí podle orientace na dva druhy streetworku : : specifický : nespecifický Specifický streetwork je orientován na problém, nikoliv na člověka. Tj., že cílovou skupinou jsou jedinci, kteří jsou zasaženi sociálně nežádoucími jevy. V této oblasti je důležitá definice rizikového chování např. užívání drog, prostituce, bezdomovci, atd. Poté teprve se zjišťují další doprovodné sociodemografické znaky. V České republice je specifický streetwork převážně zastoupen nevládními neziskovými organizacemi orientovanými na drogovou problematiku. Hlavní princip terénních programů orientovaných na drogovou problematiku je harm reduction (snížení poškození). Harm reduction neusiluje o absolutní eliminaci výskytu drog a jejich užívání, ale tato metoda se snaží pracovat tak, aby negativní důsledky takového chování byly co nejmenší. Zaměřuje se především na stabilizaci klientovy životní situace. Terénní program nabízí především výměnu injekčního materiálu, distribuci zdravotnického materiálu, informační servis, první pomoc, krizovou intervenci atd. Nespecifický streetwork se orientuje přímo na člověka a po vytvoření určité dávky důvěry klienta k pracovníkovi, pracovník pomáhá klientovi řešit určité životní situace a problémy. Terminologie není u této oblasti poskytovaných služeb jednotná. V převážně cizí literatuře se můžeme setkat s pojmem outreach worker, což je ten samý název pro streetworkera. Cílová skupina Cílová skupina je skupina lidí, která je definovaná určitými prvky způsobu života či chování a především určuje druh poskytovaných služeb pracovníky. Cílová skupina specifického streetworku se vykazuje jedinci, kteří jsou přímo zasaženi společensky nežádoucími jevy. Ve větší míře jsou nestátní neziskové organizace, které službu poskytují, zaměřeny na drogovou problematiku a jedince, kteří mají s užíváním drog spojený svůj životní styl. Hlavní poskytovanou metodou, která je v této oblasti nejběžnější je metoda harm reduction. Cílovou skupinu u nespecifického streetworku definuje Staníček, Syrový (Éthum, 2003, s. 68) takto: Cílová skupina je definována především podle znaků vztahujícím se k osobám klientů. Těmito definičními znaky mohou být např. věk, pohlaví, příslušnost k národnostní, etnické skupině, subkultuře apod. Většinou se jedná o děti a mládež ve věkovém rozmezí 6-12 let, let a let. Definice skupiny vychází z potřeb jednotlivců, tudíž se mohou tyto věkové skupiny navzájem prolínat. Výběr cílové skupiny je nejčastěji ovlivněn následujícími kritérii: objednávka od společnosti (vyslovená většinou prostřednictvím nadřízených), příslušná lokalita, způsob trávení

2 volného času a specifický životní styl dětí a mladistvých, konkrétní problém sociálně patologický jev, konflikt se společností." (Bednářová, Pelech, 2000, s. 28) Fáze streetworku V metodické příručce pro výkon terénní sociální práce autoři uvádějí několik etap streetworku (Metodická příručka pro výkon TPS, 2006, s ): - monitoring - vyhledávání, - kontakt, - odborná pomoc a podpora a vytváření podmínek. Monitoring, nebo-li mapování terénu je důležitým začátkem pro streetworkera a jeho práci. Tato činnost je důležitá pro poznání charakteristiky terénu, orientaci v něm, zda jsou tam místa jako jsou dětská hřiště, parky, kluby, herny a určité státní i nestátní organizace působící v této lokalitě. Převážně je důležité zmonitorovat, jestli se v dané oblasti vyskytují specifické institucionální služby pro možnou budoucí spolupráci. Jedná o podrobnou analýzu lokality se všemi prvky, které jí utvářejí. Prakticky to vypadá tak, že streetworker chodí do terénu a pozoruje okolí, definuje si cílovou skupinu a formuluje si možné nabídky, které by mohl svým budoucím klientům nabídnout. U monitoringu není důležitá doba provádění, to záleží jen na rozhodnutí a potřebě streetworkera a také to vyplývá z výsledků monitoringu. Vyhledávání je etapa zaměřená jen na jedince pohybující se ve zmapované lokalitě s určitými prvky protispolečenského chování. Streetworker během této etapy vyhledává a oslovuje své možné budoucí klienty. Dalším krokem v terénní sociální práci je kontakt s potenciálním klientem. V této etapě je nejrizikovější a nejtěžší první kontakt. Nejrizikovější je proto, že už od této doby je pracovník u klienta nějak zapsán a od toho se bude také odvíjet další spolupráce. Je těžké napravovat chyby, které se stanou během prvokontaktu. Záleží hodně na osobnosti pracovníka a na jeho schopnosti vnímat všechny reakce svých potencionálních klientů. Odborná pomoc a podpora a vytváření podmínek je spojena s výkonem sociální práce. Jedná se o typ služeb, který je poskytován v terénní sociální práci. Klientům se nabízejí sociální služby, které by měly vést k pozitivní změně způsobu života. Druhy prvokontaku Bednářová (Matoušek a kol. 2003, s. 175) definuje tři druhy navazování kontaktu: - kontakt aktivní (ofensivní), - pasivní (defensivní) a - přes třetí osobu. Aktivní kontakt je nejtěžší forma prvokontaktu. Tento kontakt znamená, že pracovník sám přichází za členy skupiny a jednotlivci, kteří patří do jeho cílové skupiny a oslovuje je. Je dobré, když za nimi přichází s určitou nabídkou, což může být forma volnočasové aktivity či pozvánka na nějakou kulturní akci (u nespecifické terénní práce) U specifické terénní práce se jedná většinou o nabídku služeb programu harm reduction. Důležitou součástí je vypracovaný informační leták o pracovníkově činnosti, který obsahuje nabídku práce, jaký je smysl této práce, kdy a kde se v dané lokalitě pohybuje apod. Pasivní kontakt je oproti aktivnímu časově náročnější. V praxi to vypadá tak, že pracovník se pohybuje v místech, kde se cílová skupina nejčastěji setkává a kde většinou tráví svůj volný čas. Pracovník vlastně koexistuje se skupinou v jejím časoprostoru a pozvolna získává její

3 důvěru. Tento kontakt vychází z aktivity členů skupiny. Ti rozhodnou, zda se o pracovníka budou zajímat či nikoliv a jak dlouho bude pracovník pasivně pobývat vedle nich. Kontakt přes třetí osobu je asi nejlehčí způsob navazování kontaktu. Navíc může být i pro klienty nejdůvěryhodnější, jelikož pracovníka přivede jejich vrstevník, který s ním má již dobrou osobní zkušenost. Tento kontakt je běžný během delší praxe pracovníka. Po navázání prvního kontaktu je na klientovi, zda nabídku pracovníka přijme. Pakliže chce jenom pasivně využívat nabídky služeb je to jeho právo a pracovník tuto situaci musí akceptovat. Rozdíl mezi streetworkem a nízkoprahovým centrem Hlavním rozdílem mezi terénní sociální prácí a kontaktní prací v nízkoprahovém zařízení je to, že streetworker se částečně řídí pravidly ulice, kde klienta potkává. Streetworker vstupuje do domácího prostředí cílové skupiny, kde si pravidla prostředí určuje a vytváří právě skupina. Streetworker je zde vlastně pozici návštěvníka. Oproti streetworkerovi je pracovník v nízkoprahovém zařízení nositelem pravidel, která jsou v klubu daná, nese zodpovědnost za to, co se v klubu děje atd. V pozici návštěvníka se zde ocitá klient. Streetworker na ulici má sice z pohledu pracovníka nízkoprahového zařízení větší volnost, ale práce v terénu je náročnější a je zde potřeba většího profesního zázemí. Dalším rozdílem je samozřejmě i prostor, kde se klient a pracovník potkávají. Ulice streetworkerovi nenabízí takovou škálu možných alternativ trávení času a nabídky služeb, jako v nízkoprahovém zařízení, ale klienti často více oceňují práci streetworkera, který za nimi dochází. Důležité pro klienta je možnost podílet se na utváření prostoru, kde tráví svůj čas a na celkovém ovlivnění jeho vzhledu. Samozřejmě vše po projednání s pracovníky klubu. Klienti si v tomto případě vybudovávají vztah k prostoru a k věcem k něm, což snižuje možnost devastace klubu. Streetwork může probíhat jako samostatná služba, nebo může jít o službu doprovodnou, která je úzce spojena s nízkoprahovým zařízením. Nízkoprahovost Zásada nízkoprahovosti, znamená realizaci služeb tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry. Vstup do zařízení je bezplatný, mají do něj právo vstupu všichni uživatelé, kteří spadají do cílové skupiny. Některé nadstandardní služby ale mohou být ale částečně hrazeny klientem. V tomto případě se jedná o motivační prvek a cena musí být dána tak, aby z této služby, akce některé klienty nevylučovala. Nízkoprahová zařízení - Specifická nízkoprahová zařízení K-centra. Klienty těchto zařízení jsou ohroženi závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním a motivovat je ke změně rizikového chování. - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM). Tato zařízení jsou učena klientům, kteří nevyhledávají standardní institucionalizovanou formu pomoci, jsou ohroženi určitými společensky nežádoucími jevy, svůj čas na ulici tráví neorganizovaně, ocitli se v tíživé životní situaci, nebo jsou jí ohroženi. Cílem je pozitivní změna klientova způsobu života, jeho chování a zplnomocňování klienta, minimalizace rizik a orientace v sociálním okolí a vytváření vhodných podmínek pro řešení nepříznivých situací.

4 Poskytované služby v K-centrech (specifická nízkoprahová zařízení) - Harm reduction výměnný program injekčního materiálu, informace o bezpečnějším užívání a také informace o bezpečnějším sexu - Zdravotní služby malá ošetření - Poradenské služby informační servis - Hygienický servis sprchy, prádelna - Potravinový servis teplé, studené nápoje, polévky - Vitamínový servis - Testování infekčních chorob Poskytované služby v NZDM (nespecifická nízkoprahová zařízení) - Volnočasové aktivity stolní fotbal, keramika, hudební nástroje, deskové hry, petangue, frisbee atd. - Sociální poradenství informace o možných způsobech řešení situace, informace o jiných organizacích - Doprovázení doprovázení klienta do určitých institucí, asistence při jednáních - Situační intervence řešení aktuálních problémů v prostorách NZDM či během různých aktivit; Nejčastější je problematika porušení pravidel, vymezování hranic, norem a řešení konfliktů. - Preventivní a výchovné programy doučování, diskuse, besedy - Specifické preventivní programy programy zaměřené na společensky nežádoucí jevy (sex, drogy, alkohol, kriminalita apod.) - Jednodenní či vícedenní výjezdy metoda zážitkové pedagogiky, která je založena v na učení v sebeposílení a pochopení člověka jako součásti společnosti. Jedná se o situace, kterým se klient nemůže vyhnout a musí je řešit. V těchto situacích klient nepřebírá odpovědnost pouze sám za sebe, ale i za ostatní účastníky. Vhodná lokalita pro NZDM Nízkoprahové zařízení může mít stacionární nebo mobilní charakter. Mobilní nízkoprahové centrum představuje např. odstavený autobus nebo maringotka - tento typ zařízení je výhodný, neboť umožňuje pracovníkovi přemístit se s pracovním zázemím tam, kde je to aktuálně potřebné. Dále se nízkoprahová zařízení mohou vyskytovat na půdě škol, jako další subjekt v komunitním centru, nebo mohou mít celý svůj objekt. Pokud se jedná o kluby ve školních zařízeních, je zde veliký problém s cílovou skupinou. Často se stává, že děti a mládež se nechce po škole opět vracet do školy i když do klubu, který funguje úplně jinak než instituce školy. Takovýto klub si s sebou nese nálepku školní instituce a velmi záleží na definování prostoru a celkovém přístupu pracovníků NZDM. Osobně si myslím, že by se tyto klubu neměly zřizovat v prostorách školy i když často mají svůj vlastní vchod. Ve školách by měly být kroužky a kluby zřizované školou, které jsou organizované a jasně strukturované. Dalším možným zázemím pro kluby jsou pronajmutí místnosti v určitém komunitním centru. Tato situace je příznivější než zřizování klubů na školách, ale může se stát, že ani zde nebudou podmínky nejpřijatelnější. Ze své zkušenosti vím, že se může stát, že v komunitním centru je vybudován další klub s podobným zaměřením s podobnou cílovou skupinou. Otázka je,

5 jak se dá existence podobných zařízení zkoordinovat, tak aby to klienti pochopili a aby to bylo k jejich užitku. Konkrétně zde můžu uvést opět příklad z praxe. V jednom komunitním centru funguje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a volnočasový klub. Nízkoprahový prostor se řídí standardy kvality sociálních služeb. Poskytují sociální služby, které by mělo NZDM poskytovat a mají svá pravidla a sankce. Naproti tomu volnočasový klub se nemusí řídit žádnými pravidly, nemusí splňovat žádné standardy. Tato situace může být pro klienty, kteří navštěvují oba klubu, velice nepřehledná a často zneužitelná. Pokud je např. klient vyhozen z NZDM za porušení nějakého z pravidel může se přesunout do druhého klubu a tím sankce ztrácí jakýkoliv smysl, což se může odrazit na preventivní činnosti NZDM a celkové práce s klientem. V tomto případě, v koexistenci dvou podobných zařízení, je velmi důležité klientům vysvětlovat, co je to NZDM, jaká jsou jejich práva a povinnosti, jaká je nabídka služeb. Důležité je všechny informace vydat v tištěné podobě a dát na místo, kam má klient bez jakýchkoliv překážek přístup. Nevýhodou je pohled ostatních spoluuživatelů komunitního centra na klienty NZDM, kteří mají odlišný styl trávení svého volného času od organizované mládeže. Dalším negativem může být prezentace NZDM navenek, může docházet k záměně jmen subjektů, což může vyvolávat rozporuplné mínění širší veřejnosti. Takovéto zřízení je sice ekonomicky méně náročné, ale je náročnější na práci pracovníků v NZDM. Ekonomicky náročnější, ale pro uživatele a i pracovníky nejlepší variantou je zřízení klubu v celém objektu, nebo vlastnit více prostor s vlastním vchodem, kde další uživatelé objektu mají zcela odlišný charakter práce. Pravidla jsou dána pro celý objekt stejně, klient přesně chápe při příchodu do NZDM, kde se nachází a co od pobytu v NZDM může očekávat. Pozitivem je možné rozšíření prostor pro větší pestrost nabídky sociálních služeb, nebo jen volnočasových aktivit. Neméně důležité je, že takovýto prostor je celkově bezpečnější a přehlednější jak pro klientelu tak i pro pracovníky samotné. Přínos NZDM Provázení klienta během jeho dospívání, pracovník se stává jeho průvodcem a rádcem a vede klienta k pozitivním změnám. Literatura: Bednářová, Z.; Pelech, L.: Sociální práce na ulici - streetwork. Brno: Doplněk, ISBN Bulletin pro sociální prevenci, pomoc a intervenci Éthum : Sborník sylabů, pracovních listů a textů Vzdělávacího programu Gabriel. Sdružení pro sociální pedagogiku a sociální prevenci Éthum, mimořádné vydání, červen 2003 Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostravská univerzita, 2006 Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, ISBN

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2008. Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci

Více

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství EDITOŘI: Lada Šuláková Daniel Hůle AUTORSKÝ KOLEKTIV: Romana Bartůňková Simona Benešová Barbara

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Obor: Pastorační a sociální práce Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení Vypracovala: Vedoucí práce: Natálie

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ V RÁMCI NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI A MLÁDEŢ DIAKONIE ČCE - STŘEDISKA ZÁPADNÍ ČECHY DIPLOMOVÁ

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Závěrečná evaluace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Autoři: Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ Jaro 2015 OBSAH CHARAKTERISTIKA

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií Daniela Vávrová Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky VOLNÝ ČAS, JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Bakalářská

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více