CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB příspěvková organizace, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755 Bendova 5/1121, Praha Řepy Tel.: , , Fax : IČ: , DIČ: CZ , Bankovní spojení: /0800 Poskytovatel: Centrum sociálně zdravotních služeb Název zařízení Klub 17 Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62 dle zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách) Popis realizace poskytování sociální služby Zařízení má jasně definované cíle, cílovou skupinu, principy práce a pravidla využívání služeb, které jsou veřejně dostupné. Poskytování služeb se řídí vnitřními metodickými směrnicemi Centra sociálně zdravotních služeb (dále jen CSZS), které jsou v soulasu se standardy kvality sociálních služeb a platnými právními předpisy. Vstup uživatele do služby Cílovou skupinou NZDM K 17 jsou děti a mládež, žijící především na městském sídlišti Praha Řepy, které dále charakterizují tyto faktory: - věk 6 18 let s indikovanými výjimkami (klient věkem těsně nespadá do cílové skupiny, ale vyhledal službu, má o ní zájem a v konkrétní a časově ohraničené zakázce využívá nabídky sociální služby) - vyšší míra zasažení či ohrožení nepříznivými sociálními situacemi : a vztahují se k nim často další charakteristiky: - přednostní pasivní trávení volného času v nepodnětném prostředí, - přednostní trávení volného času neorganizovaně mimo domov - vyhraněný životní styl (příslušnost k subkultuře) - snížená ochota či možnost zapojení do standardních volnočasových aktivit - vyhýbání se institucionalizované pomoci a péči Na sekundární úrovni jsou cílovou skupinou zařízení i rodiče či jiné blízké osoby výše definovaných jedinců z cílové skupiny. První kontakt Prvním kontaktem se rozumí období, proces mezi první návštěvou NZDM K 17 zájemcem o službu, a uzavřením ústní zakázky mezi klientem a zařízením. Tento proces je definován a) časově, resp. počtem kontaktů na K 17 b) obsahově, tedy naplněním základních náležitostí níže vyjmenovaných Cílem prvního kontaktu je: o předat klientovi potřebné informace o zařízení 1

2 o vyjasnit zakázku klienta (co od nás klient očekává, co mu můžeme nabídnout, s čím mu můžeme pomoci) o navázat klienta na další spolupráci Vstup do služby není omezen pohlavím, rasou, národností, ani náboženským vyznáním. Služby poskytujeme bezplatně diskrétně, s možností anonymity. Provozní hodiny - viz Údaje o poskytované sociální službě. Služba je postavena tak, aby nevytvářela bariéry pro vstup a byla tak co nejpřístupnější zvolené cílové skupině potenciálních uživatelů. Každý příchozí se zavazuje dodržovat základní pravidla klubu, která zajišťují bezpečný prostor pro všechny zájemce a uživatele služby. Informační letáky jsou dostupné na veřejných místech, pravidelně spolupracujeme s místními institucemi (školy, zdravotníci), pracovníky státní správy i samosprávy (OPD, kurátoři), dalších organizací i institucí působících v místní lokalitě, publikujeme v místním periodiku, pořádáme společenské aktivity pro širokou veřejnost (např. Dny otevřených dveří), pravidelně zveřejňujeme nabídku naší činnosti a tématické měsíční plány. Podílíme se na komunitním plánování MČ a zástupci CSZS jsou členy sociálně zdravotní komise při ÚMČ Praha 17. Metody práce s uživatelem Kontaktní práce Je základem práce s klienty, která má za úkol vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné pro rozvoj kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí je provádění prvokontaktu s nově příchozími potenciálními klienty. Situační intervence Využívá při řešení aktuální problémové situace v zařízení nebo v rámci aktivit klubu. Nejčastěji se jedná o intervenci související s porušením základních pravidel, vymezování hranic a norem, řešení konfliktů mezi klienty. Informační servis Všichni pracovníci klubu poskytují klientům informační servis, nejčastěji ústní formou, často bývá doplněn písemnou formou letáky, vytištění kontaktů apod. Poradenství Základní poradenství probíhá formou rozhovoru s klientem. V první fázi se soustředíme na formulaci zakázku klienta a zhodnocení jeho situace. Pracovník následně poskytne klientovi nabídku možných řešení, rady, doporučení a možnosti vedoucí k řešení vzniklé situace. V rámci poradenství je kladen důraz na zvyšování kompetencí klienta, konečné rozhodnutí je výhradně na klientovi. V případě potřeby klientovi doporučíme využití návazných služeb, prioritně v rámci CSZS (vedoucí úseku poskytuje odborné sociální poradenství, sociální pracovnice, alko-toxo poradna) anebo jiných spolupracujících zařízení, které jsou kompetentní k řešení vzniklé situace. Klient si opět rozhoduje sám. Krizová intervence Krizová intervence může mít podobu rozhovoru vedoucí k základní orientaci pracovníka ve vzniklém problému, orientaci v situaci. Součástí intervence jsou návrhy vhodných konkrétních kroků a řešení vedoucí ke zlepšení klientovy situace. 2

3 Rozsah intervence se odvíjí podle kvalifikace přítomného pracovníka. Vždy je kontaktována vedoucí úseku. V případě potřeby odkazujeme na odborníky s případným doprovodem. Kontakt s institucemi Jedná se o intervence realizované pracovníkem ústně, telefonicky, písemně, vždy jen ve prospěch klienta s institucemi návazné péče nebo dalšími institucemi. Kontakt je vždy realizován se souhlasem klienta, ideálně za jeho přítomnosti. Doprovázení Jedná se o doplňkovou službu, kdy je klient na jeho vlastní žádost doprovázen pracovníkem do zařízení poskytujících návazné nebo speciální sociální služby či do jiných institucí. Pracovník klubu též na žádost klienta může být přítomen jednání s institucí. Případová práce Jedná se o dlouhodobou cílenou individuální práci s klientem při řešení konkrétní životní situace. Práce vychází z definované zakázky s klientem. Pak je vytvořen společně individuální plán a podmínky. Pracovník pak provází klienta ke splnění jeho cíle. O průběhu případové práce je vedena písemná dokumentace, se kterou je klient seznámen. Pracovník konzultuje vývoj případu klienta na klientských poradách, supervizích, indiv. konzultacích s vedením klubu. Práce se skupinou Jedná se o cílenou aktivitu pro skupinu klientů na rozvoj psychosociálních dovedností, je časově i prostorově ohraničena. Práce s blízkými osobami Zahrnuje poradenství, informační servis poskytovaný blízkým osobám klienta (rodiče, přátelé, kamarádi), realizace jen za souhlasu klienta. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby Zapojování klientů do poskytovaných služeb má za cíl co nejvíce reflektovat potřeby klientů směrem k poskytovaným službám, jejich zplnomocňování a snižování rizika závislosti klienta na službě. Podpora aktivního přístupu klienta ke službě vede k větší otevřenosti klientů a schopnosti lépe formulovat vlastní potřeby, na což mohou pracovníci jasněji reagovat. V NZDM se klienti mohou aktivně zapojovat do: - rozhodování o tom, jaké služby chtějí využívat - podoby volnočasových aktivit, na jejichž přípravě se mohou spolupodílet, či je aktivně realizovat - interakce mezi zařízením a klientem díky možnosti podávat připomínky, návrhy, dotazy a stížnosti na jednotlivé služby (ústně rozhovorem s pracovníkem, prostřednictvím nástěnky vzkazů, schránky přání a stížností, klientských dotazníků mapujících spokojenost s poskytovanými službami). - vlastních svépomocných iniciativ hudební zkušebna, organizace turnajů, hudebních akcí, výroba časopisu Klubáček, externích aktivit ( sportovní turnaje a akce apod.) Způsob vyřizování stížností uživatelů Tento postup podrobně upravuje vnitření směrnice CSZS. 3

4 Stěžovat si je možné na jednotlivé pracovníky, celkově na službu (NZDM), na způsob a odbornost poskytovaných služeb apod. Stěžovat si může kdokoliv klient, - klient v zastoupení, - rodinný příslušník, - finanční donátor, který podporuje činnost NZDM K 17, - ostatní odborníci a kolegové. Stížnost může být podána ústně zaměstnanci NZDM K 17 nebo písemně, a to do schránky na anonymní dotazy, připomínky, stížnosti nebo na poštovní adresu: Centrum sociálně zdravotních služeb, NZDM K 17, Socháňova 1221, Praha Řepy. Schránka na anonymní dotazy, připomínky a stížnosti je umístěna na viditelném místě v chodbě u klubové místnosti a klient je s jejím používáním a možností stěžovat si seznámen během prvního kontaktu. Jestliže je stížnost podána ústně, je nutné vyhotovit o ní písemný záznam do knihy stížností. Tam je uveden stručný popis stížnosti, datum, jméno pracovníka, který stížnost zaznamenává, jméno klienta a podpisy obou zúčastněných. Vyřizování stížností V první fázi se klient se svou stížností obrací na pracovníka zařízení, který má aktuálně službu na klubu. Pracovník je povinnen pokusit se stížnost vyřídit ihned a vyhotovit o stížnosti předepsaný zápis. Jesltiže není možné stížnost vyřídit neprodleně, lhůta na vyřízení stížnosti je 14 dnů, respektive 10 pracovních dnů. Pokud nedojde ke shodě, stěžovatel se obrací, po předchozí dohodě schůzky, se svou stížností na Vedoucího NZDM K 17. Vedoucí NZDM není povinnen se ke stížnosti vyjádřit ihned, nejdéle však do 14 resp. 10 pracovních dnů. Ukončení poskytování služby Ukončení kontaktu a poskytovaných služeb Jasné vymezení toho, co znamená ukončení poskytovaných služeb, zajišťuje určitou dynamiku a flexibilitu celého programu. Zabraňuje umělému udržování klienta ve službách, i když pro něho již není indikován. Pomáhá v hodnocení efektivity programu a působí jako ochranný mechanismus pro bezpečí pracovníků i klientů. Po dohodě s klientem V ideálním případě by mělo k ukončení poskytování služby dojít po vzájemné dohodě mezi pracovníkem a klientem. Ukončení služby by měl být výsledek interaktivního rozhovoru či vzájemného vyjednávání pracovník vs. klient. Tato dohoda je vždy ústní. NZDM též počítá se situací, kdy se klient rozhodne sám od sebe, že přestane využívat služby klubu, aniž by tomu rozhodnutí předcházela dohoda s pracovníky. Tato situace není překážkou k opětovnému navázání kontaktu ze strany klienta. K ukončení poskytovaných služeb dochází: - Naplněním zakázky, která se v rámci prvního kontaktu sestavuje spolu s klientem. Naplnění jednotlivých kontraktů, společně stanovených, cílů, požadavků a potřeb je důvodem k ukončení spolupráce. V případě, že klient na další nabídky ze strany NZDM nereflektuje, je vzájemný kontakt ukončen. - Klient či pracovník zjistí, že služba neplní svůj účel. Po vzájemném informování proběhne ze strany pracovníka klubu nabídka na využívání jiných služeb, ostatních zařízení psycho-sociálního zaměření (poradny, terapie, psychologové, orgány OSPOD, domy dětí a mládeže, kroužková 4

5 zařízení, různé oddíly, K-centra, apod.), kam mohou pracovníci NZDM zprostředkovat návazný kontakt. - Změnou v sociální situaci uživatele, která mu ztěžuje, či znemožňuje využití služeb (především přestěhování a změna lokality, kam uživatel dojíždí do zaměstnání nebo do školy apod.). Klient má vždy během kontaktu právo na redefinování stanovené zakázky. Předefinování zakázky, nevystavuje klienta žádným obtížím a sankcím ze strany pracovníků zařízení. Bez dohody s klientem K ukončení péče bez dohody s klientem může dojít pouze v případě porušení základních pravidel NZDM. O dočasném vyloučení klienta (časově limitovaná STOP za porušení základních pravidel) rozhoduje celý tým NZDM. Pracovník pak poskytne klientovi informace o institucích, na které se v případě potřeby může obrátit. Zároveň je informován o důvodech vyloučení z programu a o době možného návratu zpět. Udělení dočasné STOP a termín ukončení danému klientovi je zaznamenáno do Knihy mimořádných událostí a klientského listu. Ve zvláště závažných případech může dojít k udělení Absolutní stop (viz Situační intervence a Metodika udělování sankcí za porušení pravidel) Tato událost je následně zapsána do knihy Mimořádných událostí. Finanční spoluúčast uživatele na službě Všechny námi poskytované sociální služby jsou ze zákona bezplatné. Personální zajištění služby - vedoucí pracovníci: ředitel, ekonom, vedoucí úseku, - pracovníci v přímé péči: sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách, - další odborný pracovník: supervizor, - ostatní pracovníci: pokladní provozní, recepční, pracovníci úklidu a údržby, personalista, účetní, technicko-administrativní pracovníci. Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 17 se nachází v detašovaném pracovišti v ul. Socháňova 1221, Praha 6. Prostory jsou ve vlastnictví Městské části Praha Řepy, s Centrem sociálně zdravotních služeb je uzavřena nájemní smlouva. Jedná se o objekt bývalé mateřské školy, kde máme k dispozici přízemí o celkové rozloze cca 275 m2. K objektu patří zahrada. Celý prostor je upravený jako bezbariérový (včetně hygienického zařízení), je včleněn do centrální oblasti sídliště, v bezprostředním sousedství zastávek tramvaje a autobusu. 5

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Aktualizace platná od 17.8.2009 Název poskytovatele

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. DRUHOVÉ STANDARDY KVALITY SLUŽBY RANÁ PÉČE závazně odhlasované členskými pracovišti APRP dne 10. 10. 2013 OBSAH: Procedurální standardy: Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard

Více

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu PREAMBULE Posláním Poradny pro oběti nacismu, zřízené při obecně prospěšné společnosti Živá paměť, je podporovat oběti nacismu v nepříznivých sociálních

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie dle článku 2.1.2. Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

Standardy služby. Název služby: Odborné sociální poradenství

Standardy služby. Název služby: Odborné sociální poradenství Standardy služby č. 1 8 a 11 13 Název služby: Odborné sociální poradenství 1 Slovníček pro tento dokument: SP sociální pracovník, zaměstnanec poskytovatele. Klientský spis záznamový list a jeho přílohy.

Více

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Provozní řád Ř 2 / 2010/2011 Pracoviště Jihlava - odborné sociální poradenství Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel.: 567 308 855, 567 330 994, www.psychocentrum.cz, psychocentrum(zavináč)volny.cz PhDr.

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ V HRABYNI Domov pro osoby se zdravotním postižením V Hrabyni dne 1.5. 2007 Schválil: MUDr. Plaček Vladimír ředitel 1 STANDARD

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2014 : Metodika služby sociální rehabilitace platná pro středisko Výměník Zpracoval: tým pracovníků střediska Výměník a MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar,

Více

Průvodce Standardy kvality odborného poradenství uživatelům sociálních služeb

Průvodce Standardy kvality odborného poradenství uživatelům sociálních služeb Průvodce Standardy kvality odborného poradenství uživatelům sociálních služeb poradenství pro uživatele sociálních služeb Publikaci vydala Národní rada osob se zdravotním postižením v rámci projektu ESF

Více

POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Podané ruce, družstvo, Starozuberská 1449, 756 54 Zubří IČO: 278 55 341 č.ú.: 256974167/0300 tel: 608 178 857 e-mail:podane-ruce@seznam.cz www.podane-ruce.cz POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

b) Cíle, způsoby a principy poskytování odborného sociálního poradenství

b) Cíle, způsoby a principy poskytování odborného sociálního poradenství Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Kritéritum 1 - Místní a časová dostupnost Orgán sociálně-právní ochrany ÚMČ Brno-Bosonohy zajišťuje poskytování sociálněprávní ochrany na celém území správního

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vybrané informace pro klienty

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vybrané informace pro klienty Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vybrané informace pro klienty Červen 2015 1 Obsah Prostředí a podmínky (včetně místní a časové dostupnosti)... 3 Informovanost

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Metodika sociálně terapeutické dílny

Metodika sociálně terapeutické dílny Organizační směrnice č. 1/2011 : Metodika sociálně terapeutické dílny platná pro Péče o duševní zdraví středisko Výměník Zpracovali: MUDr. Petr Hejzlar, Bc. et Bc. Radka Chudomská, Mgr. Tomáš Retka, DiS.

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 ČERVEN 2012 1 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO

ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ CH SLUŽEB PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 zadavatel: ÚMČ Praha 12 zpracovali: Dagmar a Jan Špatenkovi 2014 Obsah: Analýza kapacit a dostupnosti místní sítě sociálních

Více