VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového a podnikatelského sektoru, státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů. Zakladatelem společnosti je Nadace Partnerství. Současně správní rada Nadace Partnerství rozhodla o převodu některých programů a aktivit z Nadace Partnerství do obecně prospěšné společnosti. Zakládající organizace Nadace Partnerství vložila ,- Kč jako vlastní jmění Partnerství, o.p.s na účet u České spořitelny dne Partnerství, o.p.s byla zaregistrována u Krajského soudu v Brně 10. prosince Náplň činnosti Obecně prospěšná společnost vychází ze zkušeností, které od roku 1991 při svém působení na poli podpory rozvoje trvale udržitelného života v ČR shromáždila Nadace Partnerství. Obecně prospěšná společnost se s využitím těchto zkušeností snaží o dosažení stejných cílů jako Nadace Partnerství, používá k tomu však jiné nástroje a metody. Hlavní náplní činnosti o.p.s. Partnerství je poskytování služeb a poradenství v oblasti trvale udržitelného života. Společnost poskytuje zejména tyto služby: Poradenství a konzultace Organizační a finanční management projektů Zpracování studií a projektové dokumentace Pořádání a organizování odborných ekologických a kulturních akcí Školící a osvětová činnost Sběr, zpracování, zveřejňování a publikování informací Aplikovaný výzkum v kontextu trvale udržitelného rozvoje Společnost nabízí své služby bez omezení všem partnerům na území ČR. Jejími nejčastějšími partnery jsou občanská sdružení a další neziskové organizace, obce, města a svazky obcí, vysoké školy a další subjekty působící v oblasti podpory trvale udržitelného života, místního a regionálního rozvoje a vytváření partnerství mezi různými typy subjektů. Hlavní oblasti činnosti o.p.s. Partnerství jsou následující: Rozvoj kapacity a spolupráce v neziskovém sektoru Rozvoj obcí, měst a regionů Podpora spolupráce státních, občanských a podnikatelských subjektů Ochrana životního prostředí, krajiny a kulturního dědictví Strategické plánování regionálního rozvoje Podpora podnikání v souladu s udržitelným využíváním místních zdrojů Aplikovaný výzkum v oblasti ekonomických, sociálních a přírodních věd Rozvoj lidských zdrojů

2 Aktivity a projekty Aktivity a projekty realizované obecně prospěšnou společností Partnerství v době od jejího založení v prosinci Příprava a projednávání projektu cykloturistické trasy v zázemí velkého města - Moravské vinařské stezky: prodej a distribuce cykloturistických map a průvodců - Poradenství pro členy občanského sdružení Cyklostezka Brno-Vídeň - Zpracování strategií rozvoje mikroregionů: Ždánicko, Bzenecko,Hovoransko,Babí Lom, Moštěnka a Podchřibí - Asistence a poradenství mikroregionu Nový dvůr - Příprava projektu revitalizace barokní krajiny na Vranovsku Priority Přesto, že společnost podporuje různé aktivity směřující k naplnění jejích cílů zaměřuje svoji činnost především na následující oblasti: Udržitelný a demokratický rozvoj regionů V důsledku zapojování ČR do evropských struktur i v souladu s pravidly regionální politiky ČR se stává nezbytností, aby regiony - svazky obcí, mikroregiony, kraje - měly zpracovány a schváleny programy svého hospodářského, sociálního a environmentálního rozvoje. Cílem aktivit o.p.s. Partnerství je podporovat demokratický partnerský proces projednávání těchto strategických dokumentů (zapojení veřejnosti, podnikatelů, neziskových organizací, spolupráce mezi obcemi) a implementaci zásad trvale udržitelného života. Právo na informace Informace o stavu životního prostředí se stávají stále více odbornou záležitostí, což ztěžuje veřejnou kontrolu jejich poskytování. Cílem aktivit v rámci této priority je zlepšení práva občanů na informace o záměrech a rozhodnutích, které mohou mít vliv na stav životního prostředí a zdraví obyvatel, a zlepšit komunikaci mezi ekologickou veřejností a státní správou a podnikatelskou sférou. Tyto aktivity navazují na program Právo na informace, který byl rozvíjen v Nadaci Partnerství od roku V roce 2002 rozhodla správní rada Nadace Partnerství o převodu těchto aktivit na obecně prospěšnou společnost Partnerství. Zelené stezky Zelené stezky jsou koridory pro bezmotorovou dopravu, které plní také environmentální a estetickou funkci v krajině. Cílem aktivit je vytvářet bezpečné stezky a trasy především pro cyklisty, a to jako výsledek zapojení místních obyvatel, představitelů samosprávy i podnikatelů. Tyto aktivity navazují na program Greenways, který byl koordinován Nadací Partnerství od roku

3 Lidé v Partnerství, o.p.s. RNDr. Petr Daněk, výkonný ředitel do 11/2002 Ing. Michal Pospíšil, výkonný ředitel od 12/2002 Tereza Kučerová, asistentka, účetní Ing. Juraj Flamik, koordinátor projektu Zelené stezky Greenways Ing. Daniel Mourek, projekt Zelené stezky Greenways Darek Galle, koordinátor projektu Zelená stezka Praha Vídeň Anna Čarková, koordinátorka projektu Moravské vinařské stezky Ing. Ondřej Velek, koordinátor projekt Právo na informace Ing. arch. Robert Sedlák, koordinátor projektu Veřejná prostranství Správní rada a dozorčí rada Členové správní rady o.p.s. Partnerství RNDr. Miroslav Kundrata, předseda správní rady, ředitel Nadace Partnerství, Brno RNDr. Blažena Hušková, ředitelka Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Liberec Ing. Petr Hlobil, ředitel Centra pro dopravu a energii, Praha Členové dozorčí rady Ing. Jaroslav Kratochvíl, bankovní expert, Brno JUDr. Jiří Hartmann, právník, Praha Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis, Tábor 3

4 Vzhledem k datu založení Partnerství, o.p.s., tedy , její hospodářský výsledek odpovídá době činnosti do data účetní závěrky a tudíž výsledků z ní plynoucí. Finanční zpráva Rozvaha k 31. prosinci 2001 Aktiva Pasíva Oběžná aktiva Vlastní zdroje Bankovní účty Hospodářský výsledek roku Oběžná aktiva celkem Vlastní zdroje celkem AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM NÁKLADY Výkaz zisků a ztrát k 31. prosinci 2001 Celkem VÝNOSY Celkem Ostatní služby Výnosy z vlastní činnosti Ostatní služby Tržby za služby Bankovní poplatky 25 Úroky 37 NÁKLADY CELKEM VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK OBRAT OBRAT AUDIT 2001 Hospodaření o.p.s. Partnerství v roce 2001 bylo podrobeno auditu. Citace ze zprávy auditorky: "Podle mého názoru účetní uzávěrka v souladu s platnými zákony a účetními předpisy ve všech významných ohledech věrně zobrazuje závazky, vlastní jmění a finanční situaci o.p.s. Partnerství ke dni a výsledek jejího hospodaření za rok 2001." Ing. Jaroslava Čížková, auditorka, č. dek

5 Finanční zpráva Rozvaha k 31. prosinci 2002 Aktiva Pasíva Stálá aktiva Vlastní zdroje Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1) Nadační jmění vlastní 6) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Fondy organizace - pokrač.proj 7) Stálá aktiva celkem 0 Hospodářský výsledek roku ) Nerozdělený zisk, ztráta z min. let 9) Oběžná aktiva Zboží na skladě (mapy Moravské vinařské stezky) 2) Pokladna Vlastní zdroje celkem Bankovní účty Cizí zdroje Odběratelé 3) 72 Dodavatelé 10) Poskytnuté provozní zálohy 4) Ostatní závazky 11) Ostatní pohledávky 5) Zaměstnanci Oběžná aktiva celkem Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění Ostatní přímé daně Kurzové rozdíly pasivní 12) Dohadné účty pasivní 13) Cizí zdroje celkem AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM AUDIT 2002 Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Partnerství, o.p.s. k a výsledku hospodaření za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Ing. Lenka Kožnárková, auditor č. osvědčení

6 Zhodnocení základních údajů v rozvaze: 1) Drobný dlouhodobý hmotný majetek tvoří fotoaparát OLYMPUS Camedra C vybavení (nabíječka) ,- Kč, 2 x Jízdní kolo Cross P ,- Kč, které jsou používány na projekty Partnerství, o.p.s. Podle vnitropodnikových směrnic byl tento majetek jednorázově odepsán. 2) Zboží na skladě ,- Kč tvoří především mapy Moravských vinařských stezek, zboží je oceněno ve vlastní pořizovací ceně 3) Odběratelé Odběratelské faktury vystavené za rok 2002 byly plně uhrazeny. 4) Poskytnuté provozní zálohy ,- Kč Záloha na služby poskytované firmou ARNIKA Praha, v rámci projektu Právo na informace. Projekt získal grant od NROS v rámci programu ACCESS a bude pokračovat v roce 2003, kdy bude ukončen a vyúčtován. 5) Ostatní pohledávky Pohledávky za NROS - doplatky grantů, které budou po schválení vyúčtování vyrovnány ,20 Kč Pohledávky za QLF - doplatek grantu, který bude po schválení vyúčtování vyrovnán ,12 Kč 6) Jmění vlastní ,- Kč Vloženo zakládající organizací Nadací Partnerství na bankovní účet u České spořitelny. 7) Fondy organizace - pokračování projektu ,- Kč Jedná se o nespotřebovaný zůstatek přijatého grantu NROS v rámci programu Access - projekt Právo na informace, který pokračuje v roce 2003, kdy bude ukončen a vyúčtován. 8) Hospodářský výsledek roku ,- Kč Hospodářský výsledek je tvořen převážně z hlavní činnosti, především z programů Domanín, Strategie Kyjovsko a z doplňkové činnosti, kterou tvořil prodej map Moravských vinařských stezek. Hospodářský výsledek po rozhodnutí správní rady ze dne bude použit na nákup techniky. 9) Nerozdělený zisk z minulých let ,- Kč Zisk je tvořen z hlavní činnosti za rok Hospodářský výsledek po rozhodnutí správní rady ze dne bude převeden do Rezervního fondu a bude sloužit jako finanční rezerva. 10) Dodavatelé ,- Kč Dodavatelské faktury, zahrnuty do účetnictví za rok 2002, do splatnosti, do data účetní závěrky jsou splaceny 11) Ostatní závazky ,- Kč Závazky vzniklé v roce 2002, do data účetní závěrky jsou splaceny 12) Kurzové rozdíly pasivní 9 195,- Kč Rozdíly z přepočtu závazků a pohledávek k ) Dohadné účty pasivní ,- Kč Nevyúčtované služby poskytované firmou ARNIKA Praha, v rámci projektu Právo na informace. Projekt získal grant od NROS v rámci programu ACCESS a bude pokračovat v roce 2003, kdy bude ukončen a vyúčtován. 6

7 NÁKLADY Výkaz zisků a ztrát k 31. prosinci 2002 Celkem VÝNOSY Celkem Materiálové náklady Výnosy z vlastní činnosti Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, Tržby za zboží a výrobky (mapy MVS, ostatní materiálové náklady) CD "Jak podnikat") Odborné publikace Tržby za služby Prodané zboží Tržby za vlastní výkony a zboží Materiálové náklady celkem Úroky z běžných účtů Služby Kurzové zisky Telefony, fax, , poštovné, internet Granty od QLF, Nadace VIA, NROS Koordinace programů Ostatní výnosy celkem Fotopráce, kopírování, tisk, grafická úprava, distribuce, Ostatní služby (poradenství, přeprava, ubytování, semináře, registrační poplatky, audit účetnictví,.) Cestovné Náklady na reprezentaci, občerstvení na akcích Služby celkem Osobní náklady Mzdy zaměstnanců Zdravotní a sociální pojištění Osobní náklady celkem Ostatní Ostatní pokuty a penále 950 Kurzové ztráty Bankovní poplatky Převodový účet Ostatní náklady celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku NÁKLADY CELKEM VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK OBRAT OBRAT

8 Členění nákladů na hlavní a doplňkovou činnost NÁKLADY ČINNOSTI CELKEM hlavní doplňková Materiálové náklady celkem Služby celkem Osobní náklady celkem Ostatní náklady celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku NÁKLADY CELKEM Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů Částka Grant od Nadace Via ,00 Grant od QLF ,17 Grant od NROS Access - Právo vědět ,40 Grant od NROS Access - GW ,90 Grant od NROS Access - Babia Gora ,50 Fakturace za služby - Strategie Kyjovsko ,00 Fakturace za služby - Strategie Domanín ,00 Kancelář REC ČR příkazní smlouva ,00 Prodej map Moravských vinařských stezek ,00 Fakturace za služby Ministerstvo životního prostředí ,00 Fakturace za služby Čejkovice, Žampiony Morava ,00 Fakturace za služby Nadácia Ekopolis ,00 Tržby z prodeje služeb - ostatní ,00 Úroky z běžných účtů ,00 Kurzové zisky ,00 CELKEM ,97 Vývoj a konečný stav fondů stav k stav k Rezervní fond ,- Kč ,- Kč ,- Kč Fondy pokračování projektu ,- Kč ,- Kč Rezervní fond Hospodářské výsledky za rok 2001 Hospodářský výsledek za rok ,- Kč ,- Kč Fondy pokračování projektu Jedná se o nespotřebovaný zůstatek přijatého grantu NROS v rámci programu Access - projekt Právo na informace, který pokračuje v roce 2003, kdy bude ukončen a vyúčtován ,- Kč 8

9 Porovnání stavu k a Aktiva Aktiva Pasiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní zdroje - Drobný dlouhodobý Nadační jmění vlastní 6) hmotný majetek 1) Oprávky k drobnému Fondy organizace dlouhodobému hmotnému majetku pokrač.proj 7) Stálá aktiva celkem - 0 Hospodářský výsledek Oběžná aktiva Zboží na skladě (mapy Moravské vinařské stezky) 2) roku ) - Nerozdělený zisk, ztráta z min. let 9) Vlastní zdroje celkem Pokladna Bankovní účty Cizí zdroje Odběratelé 3) - 72 Dodavatelé 10) Poskytnuté provozní zálohy Ostatní závazky 11) ) Ostatní pohledávky 5) Zaměstnanci Oběžná aktiva celkem Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění Ostatní přímé daně Kurzové rozdíly pasivní ) Dohadné účty pasivní 13) Cizí zdroje celkem AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5.

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Závěr 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě zpráva výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě OBSAH 01 Základní informace 4 02 Vize, poslání, cíle a hodnoty 5 03 Historie 6 04 Slovo předsedy a ředitelů 8 05 Služby v číslech 9 06 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2009 Stránka 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 3 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 3 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti AKADEMIE za období červenec 2011 až červen 2012 Tato výroční zpráva byla projednána na společném zasedání správní a dozorčí rady konaném dne 19. července 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více