Člověk a zdraví Tělesná výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk a zdraví Tělesná výchova"

Transkript

1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Tělesná výchova Charakteristika předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. Příležitostí pro pozitivní hodnocení bez ohledu na míru pohybového nadání je vyrovnávání žáka s přiměřenou zátěží, nutnou k dosažení efektu superkompenzace jako způsobu zvyšování výkonnosti a odolnosti organizmu při sportovním i pracovním výkonu.

2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 1. poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 2. pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů 3. poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí 4. získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 5. využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví 6. propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd. 7. chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd. 8. aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci

3 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení: Učitel ji vytváří zejména v oblasti motorického učení algoritmizací nácviku pohybových dovedností v rozsahu vybraného učiva.učitel vede žáky k práci ve dvojicích dle systému každý žák cvičencem i cvičitelem. Kompetence k řešení problémů: Učitel využívá disproporcí mezi okamžitou a očekávanou úrovní R.S.O.V. * a řeší s žáky dle nabídky variant vlastním výběrem možnosti a racionální přizpůsobením pohybového režimu i mimo hodiny TV. Kompetence komunikativní: Zpětnovazební komunikací mezi žákem a učitelem,která pomáhá vnímat a předávat jednoznačné informace. Komunikace, nutná ke splnění pohybového úkolu žáka či skupiny,vede k výběru použitelných slovních i mimoslovních signálů a sdělení. Kompetence sociální a personální: Žák střídá různé role ve dvojici i ve skupině v rámci svých možností.respektuje vazbu mezi úrovní schopností a dovedností a hierarchií skupiny.je srozuměn s tím,že vynaložené úsilí může znamenat posun pozice v družstvu. Akceptuje roli odpovídající svým možnostem a snaží se ocenit spektrum ostatních členů v jejich rolích za pomoci učitele. Kompetence občanské: Učitel vede žáky ke schopnosti domluvy a respektováním individuálních odlišností při hledání toho, co lze na sobě i na druhých pozitivně hodnotit. Pocit a smysl týmového ducha i vlastní sebeúcty je přenosný ze sportu do společenské a pracovní sféry. Kompetence pracovní: Učitel pomáhá žákům k překonávání přiměřené míry psychického i fyzického diskomfortu s ohledem na individuelní parametry. 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu OSV Osobnostní a sociální výchova OSV 1 OSV 2 Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium Sebepoznání a sebepojetí: informace o mé osobě

4 OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: regulace vlastního chování OSV 4 Psychohygiena: sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací, hledání pomoci při potížích. Sociální rozvoj OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině/ třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech. OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování ( technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti; dialog; komunikace v různých situacích; efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci Morální rozvoj OSV 10 Řešení problémů a : problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu, problémy v seberegulaci VDO Výchova demokratického občana VDO 1 Občanská společnost a 3. Učební plán předmětu TV v souladu s učebním plánem školy ročník celkem Týdenní hod.dotace

5 Vyučovací předmět : Období ročník : Tělesná výchova 3. období 6. 7.ročník Očekávané výstupy předmětu Očekávané výstupy předmětu jsou dosahovány dle možností žáků v průběhu ročníku a v mimořádných případech i v ročníku. Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 1. aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 2. usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 3. samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly 4. odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 5. uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 6. zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 7. posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 8. užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence 9. naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu 10. dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 11. rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 12. sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 13. zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody

6 Cílové zaměření předmětu v ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v 6. ročníku směřuje k: Získání pohybových dovedností použitelných pro školní a mimoškolní soutěže v profilových sportech a ve vazbě na soutěže AŠSK-ČR Průpravě pro individuelní sporty (atletika, sportovní gymnastika) a nácviku jejich profilových dovedností stejně jako HČJ a HČD vybraných sportovních her. Schopnosti (sebe)organizace při pohybových činnostech a jejich případné rytmizaci. Nácviku rozvoje (R)-rychlosti, (S)-síly, (O)-obratnosti, (V)-vytrvalosti. (zákl.pohybové schopnosti R.S.O.V. nelze pouze školní TV přímo rozvíjet!) Pozitivnímu návyku tvorby endorfinů ( dobrý pocit ) překonáním treninkové a soutěžní zátěže - Diskomfortem ke komfortu! Cílenému sebezdokonalování pohybovým režimem týdne dle rozvojových programů naznačených při hodinách TV. Zajištění vyšší míry bezpečnosti (a sebeochrany) v životě zvyšováním úrovně pohybových schopností a dovedností. Wellnes-využití nabídky vlastního výběru pohybových rekreačních činností v některých hodinách TV. Hodnocení vlastního i pozorovaného sportovního výkonu z estetického i výkonového hlediska. Odmítnutí návykových drog a některých negativních jevů, spojených s vrcholovým sportem, jako:zdravotní rizika dopingu. Odmítnutí xenofobní reakce, vandalství a násilné agrese fanatických diváků. Odmítnutí nefér praktiky, spojené s finančními spekulacemi sportovců i funkcionářů.

7 OVO 5: Uplatňuje vhodné a bezpečné chování OVO 3: Příprava před pohybovou činností. OVO 8: Užívání názvosloví OVO 7: Posoudí provedení pohybové činnosti. OVO 2: Usiluje o zlepšenírozvojový program DV: Znalost a dodržování pravidel v zájmu zdraví i bezpečnosti vlastní i skupinové. DV: Průběžná sebekontrola. DV: Každý žák se v průběhu období vystřídá při vedení úvodní části hodiny. DV: R.S.O.V. profil žáka na začátku a na konci školního roku. Žáci uvádějí přesné údaje svých výkonů a porovnají své výkony dle dané bodované tabulky výsledků (Tyršův odznak ). Bezpečnost TV - pravidla,organizace výuky Sestava (strečing) pro společné a individ. rozcvičení. Pořadový nástup a vedení úvodní části. Individ.kompenzační posilovací cyklus Komplexní testování - pohybových schopností a dovedností prostřednictvím celoškolní soutěže Tyršův odznak,atletických disciplín,šplhu OSV-8 Komunikace OSV-6 Poznávání lidí OSV-2 Sebepoznání a sebepojetí OVO 4:Odmítá návykové látky jako nezdravý a rizikový faktor DV: Žáci umí vysvětlit negativa návykových látek a dopingu ve sportu.kromě znalosti též zaujímají odmítavý POSTOJ v praxi a působí pozitivně na (mladší)spolužáky. Průběžná informace o fyziologické rovnováze organismu a prostředí zejména při zátěži. Negativa dopingu a pozitiva ENDORFINů OSV-3 Seberegulace a sebeorganizace

8 OVO 5: uplatňuje vhodné a bezpečné chování. OVO 2: usiluje o zlepšení,spoluvytváří rozvojový program OVO 10: Spolupráce při výuce a tréninku. OVO 6: ovládá pohybové dovednosti-specifické HČJ OVO 6: zvládá pohybové dovednosti-specifické HČJ OVO 10: spolupráce a taktika ve hře OVO 11,12: Rozliší,uplatňuje práva a povinnosti v soutěži OVO 13,14: Rozhoduje turnaj. DV: Žáci dodržují činnost v domluveném rámci a míře bezpečnosti. DV: Pravidelné testování úrovně síly a zdatnosti. DV: Žáci zvládnou ve dvojicích kontrolní cviky s dopomocí,či záchranou. DV: Žáci zvládnou pohyb s míčem, Přihrávku a střelbu. DV: Žáci zvládnou nacvičené kontrolní prvky gymnastiky a herní činnosti basketbalu. (spec.dílčí kompetence) DV: Žáci předvádějí získané návyky a dovednosti ve hře. DV: Žáci předvádějí získané návyky a dovednosti ve hře.účast na školním turnaji,pomoc v organizaci a rozhodování. Informace o činnosti v tělocvičně v uvedeném období. Náplň rušné části hodin zaměřených na basketbal. Drobné hry Posilovací cykly dle ročníku a výkonnosti-dlouhodobé úkoly. Zaměření na soutěž tříd. Kompenzační cviky. Akrobacie - v akrobacii a při cvičení na hrazdě Dopomoc a záchrana Basketbal Herní činnosti jednotlivce v basketbalu-pohyb s míčem Přihrávka. Střelba Rozvoj ZOZ zdravotně orientovaná zdatnost Kompetence- z basketbalu a sportovní gymnastiky Použití HČJ v přípravě soutěže tříd-nácvik HČD Hra skupin na jeden koš. Střelba na koš Hry obránci, útočníci,hra na jeden koš a celé hřiště. OSV-2 Sebepoznání a sebepojetí VDO-1, Občanská společnost a

9 OVO 5: uplatňuje vhodné a bezpečné chování. Dv: Žáci dodržují činnost průpravy na míčovou hru v domluveném rámci a míře bezpečnosti. Přehazovaná Vstupní informace a ukázka OVO 1: Pravidelně a aktivně zařazuje účelné pohybové činnosti. DV: Žáci dle svých možností překonávají přeskokové nářadí a zvládají gymnastický odraz z můstku či trampolíny. Sportovní gymnastika-nácvik odrazu-přeskok-průprava. Skrčka, roznožka Nácvik záchrany OSV-1 Rozvoj schopnosti poznávání.. OVO 6: zvládá pohybové dovednosti-specifické HČJ DV: Žáci zvládají HČJ jako použitelný základ-přehazované pro volejbal-přiměřeně věku a vyspělosti dopomoc,či překonání překážky. Postupný nácvik HČJ přehazovaná. Postupný nácvik florbalu Dvojice,čtveřice,šestky. OSV-4 Psychohygiena OSV-1 Rozvoj schopnosti poznávání Pohybové hry Vzáj.kontrola-zp.vazba. OVO 6: zvládá pohybové dovednosti DV: Žáci zvládnou sestavy ze tří prvků(akrob.hrazda) a přeskok dle možností(koza,bedna) Akrobacie, hrazda, přeskok Nácvik prvků - hrazda, akrobacie, přeskok Možnost dopomoci!

10 OVO 1: Pravidelně a aktivně zařazuje účelné pohybové činnosti. OVO 6: zvládá pohyb.dovednosti a používá je v TV i mimo ni. OVO 2: usiluje o zlepšení,spoluvytváří rozvojový program. OVO 1: pravidelně a aktivně zařazuje poh.činnosti(účel) OVO 7: Posoudí provedení pohybové činnosti. OVO2: Usiluje o zlepšenírozvojový program DV: Žáci zvládnou HČJ v menším prostoru a menším počtu žáků Znají min. základy sebeobrany a morální základ nenásilí při existenci ve společnosti DV: Žáci umí využít bezpečně zvládnuté gymnastické prvky Pro svůj kondiční rozvoj. Výšku chápou jako obratnostní spojení atletiky a gymnastikou. DV: Žáci posoudí vlastní kondiční stav při porovnání s druhými berou ohled na osobní dispozice. Přehazovaná Herní prostor Pohyb po hřišti Kondiční posilování Kompenzační, vyrovnávací. Relaxační cvičení Šplh Cvičení s hudbou Trampolína -nácvik-dopomoc Skok vysoký-nácvik Kondiční testy-silovétělocvična,vytrvalost, rychlost,obratnost atl. přechod na TV hřiště! (oblečení, obutí,bezp.) OVO 1: Pravidelně a aktivně DV: Žáci předvedou správnou Atletický rozvoj R,S,O,V zařazuje účelné pohybové činnosti techniku Běžecké abecedy a na Vytrvalostní běh základě použití rozvojových metod Turistika a pobyt v přírodě R.V.S. prokazují zlepšení na konci Nácvik v kombinaci s HČJ období v testu. fotbalu a hrou-malá Ve fotbale prokazují zlepšení ve Kopaná. hře. OVO 4: Odmítá návykové látky DV: Žáci umí vysvětlit negativa Atletický čtyřboj-sprint, OSV-4 Psychohygiena OSV-2 Sebepoznání a sebepojetí OSV-4 Psychohygiena OSV-6 Poznávání lidí OSV-2 Sebepoznání a sebepojetí OSV-4 Psychohygiena OSV-3 Seberegulace a

11 jako nezdravý a rizikový faktor OVO 6: Zvládá pohybové dovednosti a používá je v TV i mimo! návykových látek a dopingu ve sportu.kromě znalosti též zaujímají odmítavý POSTOJ v praxi a působí pozitivně na (mladší)spolužáky. Doloží vlastní zlepšení díky úsilí. DV: Žáci chápou součinnost v časovém stresu a v rychlosti jako podmínku (sport)úspěchu hod,skok, m běhnácvik a soutěžní test, technika disciplín,dávkování,běžecká abeceda jako průprava. Nácvik štafet Vytrvalost sebeorganizace.. Street ball, Frisbee, Ringo OVO 10: Spolupráce a taktika (jak ve hře,tak při výuce-treninku) DV: Žáci umí překonat pohodlnost a stres z diskonfortu jak ve vlastním zájmu,tak v zájmu vztažné skupiny sport.partnera,třídy ŠKOLY Příprava oblastníhozávěru soutěží POHÁR ROZHLASU Vyhodnocení celoroční soutěže TYRŠŮV ODZNAK.

12 Vyučovací předmět : Období ročník : Tělesná výchova 3. období ročník Očekávané výstupy předmětu Očekávané výstupy předmětu jsou dosahovány dle možností žáků v průběhu ročníku a v mimořádných případech i v ročníku. Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 14. aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 15. usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 16. samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly 17. odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 18. uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 19. zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 20. posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 21. užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence 22. naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu 23. dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 24. rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 25. sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 26. zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody

13 Cílové zaměření předmětu v 8. 9.ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v 8. ročníku směřuje k: Získání pohybových dovedností použitelných pro školní a mimoškolní soutěže v profilových sportech a ve vazbě na soutěže AŠSK-ČR Průpravě pro individuelní sporty (atletika, sportovní gymnastika) a nácviku jejich profilových dovedností stejně jako HČJ a HČD vybraných sportovních her. Schopnosti (sebe)organizace při pohybových činnostech a jejich případné rytmizaci. Nácviku rozvoje (R)-rychlosti, (S)-síly, (O)-obratnosti, (V)-vytrvalosti. (zákl.pohybové schopnosti R.S.O.V. nelze pouze školní TV přímo rozvíjet!) Pozitivnímu návyku tvorby endorfinů ( dobrý pocit ) překonáním treninkové a soutěžní zátěže - Diskomfortem ke komfortu! Cílenému sebezdokonalování pohybovým režimem týdne dle rozvojových programů naznačených při hodinách TV. Zajištění vyšší míry bezpečnosti (a sebeochrany) v životě zvyšováním úrovně pohybových schopností a dovedností. Využití lyžařského výcviku (8. 9. ročník-sjezd, běh, snowboard) jako možnosti nácviku speciální rekreační dovednosti,celostní fittnes aktivity i wellnes náplně zdravotně orientované zdatnosti při rekreaci v přírodě-zimní turistice. Wellnes-využití nabídky vlastního výběru pohybových rekreačních činností v některých hodinách TV. Hodnocení vlastního i pozorovaného sportovního výkonu z estetického i výkonového hlediska. Odmítnutí návykových drog a některých negativních jevů, spojených s vrcholovým sportem, jako:zdravotní rizika dopingu. Odmítnutí xenofobní reakce, vandalství a násilné agrese fanatických diváků. Odmítnutí nefér praktiky, spojené s finančními spekulacemi sportovců i funkcionářů.

14 OVO 5: Uplatňuje vhodné a bezpečné chování OVO 3: Příprava před pohybovou činností. OVO 8: Užívání názvosloví OVO 7: Posoudí provedení pohybové činnosti. OVO 2: Usiluje o zlepšenírozvojový program DV: Znalost a dodržování pravidel v zájmu zdraví i bezpečnosti vlastní i skupinové. DV: Průběžná sebekontrola. DV: Každý žák se v průběhu období vystřídá při vedení úvodní části hodiny. DV: R.S.O.V. profil žáka na začátku a na konci školního roku. Žáci uvádějí přesné údaje svých výkonů a porovnají své výkony dle dané bodované tabulky výsledků (Tyršův odznak ). Bezpečnost TV - pravidla,organizace výuky Sestava (strečing) pro společné a individ. rozcvičení. Pořadový nástup a vedení úvodní části. Individ.kompenzační posilovací cyklus Komplexní testování - pohybových schopností a dovedností prostřednictvím celoškolní soutěže Tyršův odznak,atletických disciplín,šplhu OSV-8 Komunikace OSV-6 Poznávání lidí OSV-2 Sebepoznání a sebepojetí OVO 4:Odmítá návykové látky jako nezdravý a rizikový faktor DV: Žáci umí vysvětlit negativa návykových látek a dopingu ve sportu.kromě znalosti též zaujímají odmítavý POSTOJ v praxi a působí pozitivně na (mladší)spolužáky. Průběžná informace o fyziologické rovnováze organismu a prostředí zejména při zátěži. Negativa dopingu a pozitiva ENDORFINů OSV-3 Seberegulace a sebeorganizace

15 OVO 5: uplatňuje vhodné a bezpečné chování. OVO 2: usiluje o zlepšení,spoluvytváří rozvojový program OVO 10: Spolupráce při výuce a tréninku. OVO 6: ovládá pohybové dovednosti-specifické HČJ OVO 6: zvládá pohybové dovednosti-specifické HČJ OVO 10: spolupráce a taktika ve hře OVO 11,12: Rozliší,uplatňuje práva a povinnosti v soutěži OVO 13,14: Rozhoduje turnaj. DV: Žáci dodržují činnost v domluveném rámci a míře bezpečnosti. DV: Pravidelné testování úrovně síly a zdatnosti. DV: Žáci zvládnou ve dvojicích kontrolní cviky s dopomocí,či záchranou. DV: Žáci zvládnou pohyb s míčem, Přihrávku a střelbu. DV: Žáci zvládnou nacvičené kontrolní prvky gymnastiky a herní činnosti basketbalu. (spec.dílčí kompetence) DV: Žáci předvádějí získané návyky a dovednosti ve hře. DV: Žáci předvádějí získané návyky a dovednosti ve hře.účast na školním turnaji,pomoc v organizaci a rozhodování. Informace o činnosti v tělocvičně v uvedeném období. Náplň rušné části hodin zaměřených na basketbal. Drobné hry Posilovací cykly dle ročníku a výkonnosti-dlouhodobé úkoly. Zaměření na soutěž tříd. Kompenzační cviky. Akrobacie - v akrobacii a při cvičení na hrazdě Dopomoc a záchrana Basketbal Herní činnosti jednotlivce v basketbalu-pohyb s míčem Dvojtakt.Přihrávka. Střelba Rozvoj ZOZ zdravotně orientovaná zdatnost Kompetence- z basketbalu a sportovní gymnastiky Použití HČJ v přípravě soutěže tříd-nácvik HČD Hra skupin na jeden koš. Střelba na koš Hry obránci, útočníci,hra na jeden koš a celé hřiště. OSV-2 Sebepoznání a sebepojetí VDO-1, Občanská společnost a

16 OVO 5: uplatňuje vhodné a bezpečné chování. OVO 1: Pravidelně a aktivně zařazuje účelné pohybové činnosti. OVO 6: zvládá pohybové dovednosti-specifické HČJ Dv: Žáci dodržují činnost volejbalové průpravy v domluveném rámci a míře bezpečnosti. DV: Žáci dle svých možností překonávají přeskokové nářadí a zvládají gymnastický odraz z můstku či trampolíny. DV: Žáci zvládají HČJ jako použitelný základ volejbalupřiměřeně věku a vyspělosti Volejbal Vstupní informace a ukázka Volejbalových odbití HČJ. Rušná část úvodu hodin Specifický volejbalový pohyb Sportovní gymnastika-nácvik odrazu-přeskok-průprava. Skrčka, roznožka Nácvik záchrany Postupný nácvik florbalu Dvojice,čtveřice,šestky. Pohybové hry Vzáj.kontrola-zp.vazba. OSV-1 Rozvoj schopnosti poznávání.. dopomoc,či překonání překážky. Postupný nácvik HČJ volejbalu odbití vrchem,spodem,lob,podání. OSV-4 Psychohygiena OSV-1 Rozvoj schopnosti poznávání OVO 6: zvládá pohybové dovednosti DV: Žáci zvládnou sestavy ze tří prvků(akrob.hrazda) a přeskok dle možností(koza,bedna) Lyžařský kurz lyžování, snowboarding Akrobacie, hrazda, přeskok Nácvik prvků - hrazda, akrobacie, přeskok Možnost dopomoci!

17 OVO 1: Pravidelně a aktivně zařazuje účelné pohybové činnosti. OVO 6: zvládá pohyb.dovednosti a používá je v TV i mimo ni. DV: Žáci zvládnou volejbalové HČD v menším prostoru a menším počtu žáků Znají min. základy sebeobrany a morální základ nenásilí při existenci ve společnosti Volejbal-HČD nácvik podání příjem,nahrávka, Herní prostor-dvě minihřiště,street-pohyb. Přechod na 9*18 hřiště OSV-4 Psychohygiena -hra šestek. OVO 2: usiluje o zlepšení,spoluvytváří rozvojový program. OVO 1: pravidelně a aktivně zařazuje poh.činnosti(účel) DV: Žáci umí využít bezpečně zvládnuté gymnastické prvky Pro svůj kondiční rozvoj. Výšku chápou jako obratnostní spojení atletiky a gymnastikou. Kondiční posilování Kompenzační, vyrovnávací. Relaxační cvičení Šplh Cvičení s hudbou Trampolína OSV-2 Sebepoznání a sebepojetí OSV-4 Psychohygiena -nácvik-dopomoc OVO 7: Posoudí provedení pohybové činnosti. OVO2: Usiluje o zlepšenírozvojový program OVO 1: Pravidelně a aktivně zařazuje účelné pohybové činnosti DV: Žáci posoudí vlastní kondiční stav při porovnání s druhými berou ohled na osobní dispozice. DV: Žáci předvedou správnou techniku Běžecké abecedy a na základě použití rozvojových metod R.V.S. prokazují zlepšení na konci období v testu. Skok vysoký-nácvik Kondiční testy-silovétělocvična,vytrvalost, rychlost,obratnost atl. přechod na TV hřiště! (oblečení, obutí,bezp.) Atletický rozvoj R,S,O,V Vytrvalostní běh Turistika a pobyt v přírodě Nácvik v kombinaci s HČJ fotbalu a hrou-malá Kopaná. OSV-6 Poznávání lidí OSV-2 Sebepoznání a sebepojetí OSV-4 Psychohygiena

18 OVO 4: Odmítá návykové látky jako nezdravý a rizikový faktor OVO 6: Zvládá pohybové dovednosti a používá je v TV i mimo! Ve fotbale prokazují zlepšení ve hře. DV: Žáci umí vysvětlit negativa návykových látek a dopingu ve sportu.kromě znalosti též zaujímají odmítavý POSTOJ v praxi a působí pozitivně na (mladší)spolužáky. Doloží vlastní zlepšení díky úsilí. DV: Žáci chápou součinnost v časovém stresu a v rychlosti jako podmínku (sport)úspěchu Atletický čtyřboj-sprint, hod,skok, 800m, 1500m běhnácvik a soutěžní test, technika disciplín,dávkování,běžecká abeceda jako průprava. Nácvik štafet Vytrvalost OSV-3 Seberegulace a sebeorganizace.. Street ball, Frisbee, Ringo OVO 10: Spolupráce a taktika (jak ve hře,tak při výuce-treninku) DV: Žáci umí překonat pohodlnost a stres z diskonfortu jak ve vlastním zájmu,tak v zájmu vztažné skupiny sport.partnera,třídy ŠKOLY Příprava oblastníhozávěru soutěží POHÁR ROZHLASU Vyhodnocení celoroční soutěže TYRŠŮV ODZNAK.

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Tělesná výchova Předmět tělesná výchova je vyučován na prvním stupni ve všech ročnících v časové dotaci 2 hodiny týdně. Na druhém stupni

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Tělesná výchova Charakteristika předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 8. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: přehazovaná hra, pohyb v poli, herní varianty košíková - dvojtakt, hráčské role, osobní obrana, poziční

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 382 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Dovede se orientovat ve IX. Zásady bezpečnosti

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 5.7 Vzdělávací oblast - 5.7.1 Tělesná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Tělesná výchova 2 2 2 2 Předmět realizuje obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP G. Integruje část obsahu oboru. Žáci jsou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ Výuka je zaměřena na: - regeneraci a kompenzaci zátěže způsobené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a správného držení těla - podporu a ochranu zdraví

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník :

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. a 2. období Charakteristika předmětu Předmět tělesná výchova se vyučuje v 1. až 5. ročníku dvě hodiny

Více

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

9.1.14. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.14. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova 1/6 V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova V.8.2. I 1. stupeň V.8.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obor tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

plavání (základní plavecká výuka) jízda na kole + dopravní výchova lyžování + lyžařský výcvik (5 dnů)

plavání (základní plavecká výuka) jízda na kole + dopravní výchova lyžování + lyžařský výcvik (5 dnů) I. název vzdělávacího oboru: TĚLESNÁ VÝCHOVA (TV) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: 1. stupeň (1. 5. ročník) 2 hodiny / týden (1 hodina plavání + 1 hodina např. tělocvična, atletický

Více

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv.

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

5.1.6.1. Tělesná výchova

5.1.6.1. Tělesná výchova 5.1.6. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 5.1.6.1. Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 4. 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání zdraví jako nejdůležitější

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

Tělesná výchova. Charakteristika předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Tělesná výchova je v naší škole nejdůležitější formou pohybového učení žáků. Je

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Učivo předmětu. Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo předmětu. Činnosti ovlivňující zdraví Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Klíč k vědění školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Pardubice Dubina, E. Košťála 870 Ředitelka školy: Mgr.

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání je zaměřeno na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole, rozvoj pohybových

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Tělesná výchova Vyučovací předmět má celkovou časovou dotaci patnáct hodin v 6. 9. ročníku. Tyto hodiny se dělí na hodiny praktické, které jsou věnovány klasické TV s plněním osnov ZŠ, další hodiny jsou

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 25. - TĚLESNÁ

Více

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.9.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Komplexní vzdělávání

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň A) Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět tělesná výchova se vyučuje jako integrovaný předmět. Obsah předmětu tvoří obsah vzdělávacího oboru

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Příloha č. 27 TĚLESNÁ VÝCHOVA DÍVKY, CHLAPCI

Příloha č. 27 TĚLESNÁ VÝCHOVA DÍVKY, CHLAPCI Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova je předmětem zpracovávajícím vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova a vhodným způsobem začleňuje

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více