Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaha (v plném rozsahu)"

Transkript

1 a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe se tedy napfi. stát, Ïe se dlouhodob úvûr v posledním roce splatnosti stane krátkodob m závazkem, 7. u aktivních úãtû jsou jednotlivé poloïky (u kter ch to lze) upraveny dále o úãty pfiedstavující korekci jejich brutto hodnoty (úãty oprávek a opravn ch poloïek), 8. v pfiípadû, kdy je na úãtu zachycována pohledávka i závazek (napfi. úãet 343-DPH), v rozvaze se aï na v jimky uvede v sledné saldo syntetického úãtu v aktivech nebo v pasivech. Obdobnû postupujeme i pro kontokorentní úãty. Obsahové vymezení poloïek rozvahy (bilance), které musí úãetní jednotka dodrïet pfii sestavování úãetní závûrky: Rozvaha (v plném rozsahu) Písm. âíslo Název poloïky Obsahové vymezení Aktiva celkem Majetek z hlediska sloïení. A. Pohledávky za Úãtová skupina 35. Jde o pohledávky za upsan základní kapitál za upisovateli v obchodní upsan základní spoleãnosti a druïstvu z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané nesplacené kapitál akcie. ZÛstatek na tomto úãtu vyjadfiuje upsané, ale dosud nesplacené akcie nebo podíly (majetkové úãasti). B. Dlouhodob Jde o majetek s dobou pouïitelnosti del í neï jeden rok a s ocenûním stanoven m úãetní majetek jednotkou (Úãtová tfiída 0). B.I. Dlouhodob Úãtová skupina 01, 04, 05, (-)07 a (-)09. nehmotn majetek (DNM) B.I.1. Zfiizovací v daje Jde o náklady spojené se vznikem nové úãetní jednotky aï do okamïiku jejího vzniku (napfi. poplatky za zfiízení Ïivnostenského listu, notáfiské poplatky, cestovné, nájemné apod..). Tyto náklady se odepisují nejdéle pût let od vzniku spoleãnosti. Pozor na zásadu, Ïe nelze vyplatit podíl na zisku, pokud nebyly zfiizovací v daje úãetnû odepsány. 2. Nehmotné Jde napfi. o projekty, receptury, které jsou nabyty samostatnû (koupí) nebo byly vytvofieny v sledky vlastní ãinností za úãelem obchodování s nimi a nejsou pfiedmûtem prûmyslov ch a jin ch v zkumu oceniteln ch práv. a v voje 3. Software Programové vybavení. Software je zafiazen bez jakéhokoliv omezení. 4. Ocenitelná práva Jde o know-how, licence, pfiedmûty prûmyslov ch práv a jiné v sledky du evní tvofiivé ãinnosti, které jsou pfiedmûtem oceniteln ch práv. 5. Goodwill Jde o kladn nebo záporn rozdíl mezi ocenûním podniku nebo jeho ãásti, nabytého vkladem, koupí nebo v rámci pfiemûn spoleãností (s v jimkou zmûny právní formy) a souhrnem individuálnû pfiecenûn ch sloïek majetku, které jsou sníïené o pfievzaté závazky. Goodwill se odepisuje úãetnû 60 mûsícû. Pozor! DaÀovû se v ak odepisuje 180 mûsícû. 6. Jin DNM Úãetní jednotka sem zafiadí v e ostatní, co nezafiadila do pfiedchozích poloïek. Od roku 2005 sem také patfií povolenky na emise skleníkov ch plynû a tzv. preferenãní limity. 7. Nedokonãen Evidujeme zde DNM aï do doby jeho uvedení do stavu zpûsobilého k uïívání (úãtová skupina 04). DNM 8. Poskytnuté Je zde tfieba vykazovat v echny zálohy související s pofiízením DLNM (jde o úãtovou skupinu 05). zálohy na DNM B.II. Dlouhodob Úãtové skupiny 02, 03 04, 05, (-)08 a (-)09. hmotn majetek (DHM) B.II.1. Pozemky Úãtová skupina 03 a (-)09. Evidujeme zde pozemky bez ohledu na v i ocenûní (neodepisují se) s v jimkou pozemkû koupen ch za úãelem dal ího prodeje, které evidujeme v poloïce ZboÏí. 2. Stavby Úãtová skupina 02, (-)08 a (-)09. Patfií sem mimo jiné stavby vãetnû budov, dále dûlní díla, dûlní stavby pod povrchem, vodní díla, otvírky nov ch lomû, hlini È, pískoven, technické rekultivace, byty a nebytové prostory bez ohledu na dobu pouïitelnosti a v i ocenûní 3. Samostatné Úãtová skupina 02, (-) 08 a (-) 09. Doba pouïitelnosti je del í neï jeden rok a v e ocenûní je movité vûci stanovena úãetní jednotkou. Obsahuje také pfiedmûty z drah ch kovû bez ohledu na v i a soubory ocenûní. movit ch vûcí 4. Pûstitelské celky Úãtová skupina 02, (-) 08 a (-) 09. Patfií sem napfi. ovocné sady, chmelnice, vinice, tj. ovocné trval ch porostû stromy nebo kefie, které jsou vysázené na souvislém pozemku a vinice a chmelnice bez nosn ch konstrukcí. 25

2 26 5. Základní stádo Úãtová skupina 02, (-) 08 a (-) 09.Bez ohledu na v i ocenûní sem patfií skot, konû, ovce, kozy a taïná zvífiata a prasata. adíme sem i taïné a dostihové konû, osly, muly a mezky. Lze zde také vykazovat i zvífiata základního stáda jin ch hospodáfisky vyuïívan ch chovû (napfi. jelenû, p trosû.). 6. Jin DHM Úãtová skupina 02, 03, (-) 08 a (-) 09.Bez ohledu na v i ocenûní sem fiadíme loïiska nerostu, umûlecká díla, která nejsou souãástí stavby, sbírky, movité kulturní památky a pfiedmûty kulturní hodnoty. Také sem patfií technické zhodnocení (nad Kã). 7. Nedokonãen Úãtová skupina 04. Evidujeme zde DHM aï do doby jeho uvedení do stavu zpûsobilého k uïívání. DHM 8. Poskytnuté Je zde tfieba vykazovat v echny zálohy související s pofiízením DHM (jde o úãtovou skupinu 05). zálohy na DHM 9. OceÀovací rozdíl Úãtová skupina (+/-)097 a (+/-)098. V této poloïce je vykázán kladn (aktivní) nebo záporn k nabytému (pasivní) rozdíl mezi ocenûním podniku nebo jeho ãásti jako celku nabytého koupí, vkladem nebo majetku ocenûním majetku a závazkû v rámci pfiemûn spoleãností, s v jimkou zmûny právní formy a souhrnem ocenûní jeho jednotliv ch sloïek majetku v úãetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající úãetní jednotky sníïen o pfievzaté závazky. OceÀovací rozdíl se odepisuje úãetnû (i daàovû) 180 mûsícû. B.III. Dlouhodob Úãtová skupina 06 a (-)09. finanãní majetek Cílem tûchto aktiv je jejich nákup a prodej. Úãetní jednotka ukládá volné penûïní prostfiedky tak, (DFM) aby pfiiná ely co nejvût í uïitek ve formû napfi. úrokû, dividend a kapitálového zhodnocení. B.III.l. Podíly v ovláda- Úãtová skupina 06 a (-)09. Jde o cenné papíry a podíly, které zakládají rozhodující vliv, tj. podíl n ch a fiízen ch nad 50 %. osobách 2. Podíly v úãetních Úãtová skupina 06 a (-)09. Jde o cenné papíry a podíly, které zakládají podstatn vliv, tj. podíl jednotkách pod 20 % aï 50 % na podnikání jiné úãetní jednotky. podstatn m vlivem 3. Ostatní dlouho- Úãtová skupina 06 a (-)09. Jde o cenné papíry a podíly, které nezakládají rozhodující a podstatn dobé cenné vliv na podnikání jiné úãetní jednotky. Dále jde o dluhové cenné papíry drïené do splatnosti a také ty, papíry a podíly u kter ch úãetní jednotka v okamïiku jejich pofiízení neví, co s nimi podnikne. 4. PÛjãky a úvûry Úãtová skupina 06 a (-)09. Jde o poskytnuté dlouhodobé úvûry a pûjãky. ovládající a fiídící osoba, podst. vliv 5. Jin dlouhodob Úãtová skupina 06 a (-)09. Poskytnuté dlouhodobé pûjãky a úvûry, které nejsou vykázány majetek v poloïce B.III.4. a dlouhodobé termínované vklady. 6. Pofiizovan DFM Úãtová skupina 04 a (-)09. Patfií sem v echny v daje související s pofiizovací cenou DFM. 7. Poskytnuté Je zde tfieba vykazovat v echny zálohy související s pofiízením DLFM. Jde o úãtovou skupinu 05 zálohy na DLFM a (-)09. C. ObûÏná aktiva Úãt. tfiída 1,2 nebo 3 vãetnû korekcí. C.I. Zásoby Úãtová tfiída 1 a (-)19. Charakteristick m znakem je jednorázová spotfieba. C.I.1. Materiál Úãtová skupina 11 a (-)19. adíme sem mimo jiné suroviny, obaly, palivo, náhradní díly, ale také kanceláfiské potfieby, movité vûci s dobou pouïitelnosti krat í neï jeden rok bez ohledu na v i pofiizovací ceny a drobn hmotn majetek (úãetní jednotka si sama stanovuje vstupní cenu pro DLHM, která nemusí b t shodná se vstupní cenou majetku pro odpisování dle zákona o daních z pfiíjmû, tj Kã). 2. Nedokonãená Úãtová skupina 12 a (-)19. âasto se stává, Ïe podnikatelé zapomínají na konci úãetního období v roba a polo- úãtovat o nedokonãené v robû a polotovarech a tím si neoprávnûnû sniïují základ danû. tovary 3. V robky Úãtová skupina 12 a (-)19. Jde o jiï dokonãené pfiedmûty, které jsou pfiipraveny k prodeji. 4. Zvífiata Úãtová skupina 12 a (-)19. Zde patfií zvífiata, která jsme nezafiadili do poloïky B.II.5. Jde napfi. oryby, hejna slepic, hus, kachen, vãelstvo apod.. 5. ZboÏí Úãtová skupina 13 a (-)19. Jde o movité vûci, které úãetní jednotka nakupuje za úãelem jejich dal ího prodeje. 6. Poskytnuté zálohy Úãtová skupina 15 a (-)19. Jde o krátkodobé i dlouhodobé zálohy od odbûratelû na na zásoby pofiízení zásob. C.II. Dlouhodobé 3. úãtová tfiída. Narozdíl od závazkû nerozli ujeme v rámci úãtov ch tfiíd dlouhodobé pohledávky a krátkodobé pohledávky. Úãetní jednotka musí tedy sama pro rozli ení zvolit samostatné syntetické, popfi. analytické úãty. V poloïce C.II. vykazujeme pouze pohledávky s dobou splatnosti del í neï jeden rok.

3 C.II.1. Pohledávky Úãt. skupina 31 a (-)39. Jde o pohledávky v rámci dodavatelsko odbûratelsk ch vztahû. z obchodních vztahû 2. Pohledávky Úãtová skupina 35 a (-)39. ovládající a fiídící osoba 3. Pohledávky Úãtová skupina 35 a (-)39. Podnikem s podstatn m vlivem je subjekt, ve kterém má matefiská podstatn vliv spoleãnost % podíl na jeho základním kapitálu. 4. Pohledávky za Úãtová skupina 35 a (-)39. Jde zejména o pohledávky ve v i pfiedepsané úhrady ztráty spol., ãleny a pohledávky za úãastníky sdruïení, které není právnickou osobou, kromû pohledávek druïstva a úãast- vykazovan ch v jin ch poloïkách. níky sdruïení 5. Dlouhodobé Úãtová skupina 31. Jde o dlouhodobé zálohy s v jimkou záloh na DLHM, DLNM a na zásoby. poskytnuté zálohy 6. Dohadné úãty Úãtová skupina 38. Jde o dlouhodobé pohledávky, u kter ch úãetní jednotka oãekává splatnost aktivní del í neï jeden rok. Jde o pohledávky, které vûcnû patfií do bûïného úãetního období, ale úãetní doklady pfiijdou aï v následujícím úãetním období. Pozor! Známe zde sice úãel, ale neznáme velikost a splatnost napfi. pojistná událost. 7. Jiné pohledávky Úãtová skupina 33, 37 a (-)39. Jde o dlouhodobé pohledávky, u kter ch úãetní jednotka oãekává splatnost del í neï jeden rok. Patfií sem napfi. pohledávky z prodeje podniku, dlouhodobé pohledávky za zamûstnanci, pohledávky z pronájmu podniku, nakoupené opce, pohledávky z titulu náhrady mank a kod atd 8. OdloÏená daàová Úãtová skupina 48. Jde o vyjádfiení ãástek danû z pfiíjmû, které budou uplatnûny v pfií tích pohledávka obdobích. Pokud není pravdûpodobné, Ïe v následujícím období bude dostateãnû vysok základ danû z pfiíjmû, úãetní jednotka daàovou pohledávku zru í. C.III. Krátkodobé 3. úãtová tfiída. Vykazujeme zde pohledávky s dobou splatnosti krat í neï jeden rok. pohledávky C.III.1. Pohledávky Úãtová skupina 31 a (-)39. Jde o pohledávky v rámci dodavatelsko odbûratelsk ch vztahû. z obchod. vztahû 2. Pohledávky Úãtová skupina 35 a (-)39. ovládající a fiídící osoba 3. Pohledávky Úãtová skupina 35 a (-)39. Podnikem s podstatn m vlivem je subjekt, ve kterém má matefiská podstatn vliv spoleãnost % podíl na jeho základním kapitálu. Také obsahuje poskytnuté pûjãky a úvûry. 4. Pohledávky za Úãtová skupina 35 a (-)39. Jde zejména o krátkodobé pûjãky spoleãníkûm, ãlenûm druïstva spol. ãleny druï- a úãastníkûm sdruïení, které není právnickou osobou, kromû pohledávek vykazovan ch v jin ch stev a úãastníky poloïkách. sdruïení 5. Sociální Úãtová skupina 33 a (-)39. Nejãastûji jde o pfiiznané nemocenské dávky, ale mûïe jít také zabezpeãení o pfieplatky u OSSZ a zdravotních poji Èoven. a zdravotní poji tûní 6. Stát daàové Úãtová skupina 34 a (-)39. Obsahuje pohledávky pfiedev ím vûãi finanãním úfiadûm z titulu pohledávky placen ch záloh na danû. 7. Krátkodobé Úãtová skupina 31 a (-)39. Jde o krátkodobé zálohy s v jimkou záloh na DLM a na zásoby. poskytnuté zálohy 8. Dohadné úãty Úãtová skupina 38. Jde o krátkodobé pohledávky, u kter ch úãetní jednotka oãekává splatnost aktivní krat í neï jeden rok napfi. nepotvrzené náhrady kody. Dále viz poloïka C.II Jiné pohledávky Úãtová skupina 33, 37 a (-)39. Jde o krátkodobé pohledávky, u kter ch úãetní jednotka oãekává splatnost krat í neï jeden rok. Dále viz C.II.7. C.IV. Krátkodob Úãtová tfiída 2. finanãní majetek C.IV.1. Peníze Úãtová skupina 21., (+/-)26. Vedle penûz v pokladnû a cenin sem patfií také peníze na cestû. 2. Úãty v bankách Úãtová skupina 22. a (+/-)26. Vykazujeme zde penûïní zûstatky na bankovních úãtech a peníze na cestû vztahující se k této poloïce. Pozor! U kontokorentních úãtû, které vykazují ke konci úãetního období debetní (záporn ) zûstatek, je nutno tento zûstatek zafiadit v pasivech do poloïky B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvûry. 3. Krátkodobé Úãtová skupina 25 a (-)29. Jde hlavnû o cenné papíry urãené k obchodování v horizontu max. cenné papíry jednoho roku, dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku a ostatní krátkodobé cenné a podíly papíry a podíly, u nichï vût inou v okamïiku pofiízení není znám zámûr úãetní jednotky. 27

4 28 4. Pofiizovan Úãtová skupina 25 a (-)29. Jde o pofiizovací cenu nab vaného aktiva, tzn. vãetnû ostatních krátkodob v dajû odmûna makléfii, poplatek na burze apod. finanãní majetek D.I. âasové rozli ení 38. úãtová skupina. Obsahuje úãty s aktivním zûstatkem. D.I.1. Náklady pfií tích Jde o v daje v bûïném období, ale náklady v násl. letech napfi. nájemné placené dopfiedu, období pfiedplatné ãasopisû apod. 2. Komplexní nákla- Jde o poloïky, které se t kají nákladû pfií tích období a které se souhrnnû vztahují k danému dy pfií tích období úãelu. 3. Pfiíjmy pfií tích Jde o v nosy v bûïném období, které bude úãetní jednotka inkasovat aï v následujících letech období napfi. nájemné nám placené pozadu. Pasiva celkem Majetek z hlediska zdrojû krytí. 4. úãtová tfiída. A. Vlastní kapitál Je tvofien vlastními zdroji financování, popfi. vklady vlastníkû, vytvofien m ziskem atd A.I. Základní kapitál Úãtová skupina 41., 49. Jde o souhrn v ech penûïit ch i nepenûïit ch prostfiedkû vloïen ch do úãetní jednotky a zapsan ch v obchodním rejstfiíku. Základní kapitál vytváfiejí v souladu s obchodním zákoníkem povinnû kapitálové spoleãnosti (s. r. o., a. s.), komanditní spoleãnosti a druïstva. A.I.1. Základní kapitál Úãtová skupina 41 a 49. Jde o zapsan základní kapitál obchodních spoleãností, základní kapitál obchodních spoleãností povinnû nezapisovan, dále zapsané a nezapsané kmenové jmûní státních podnikû, zapsan i nezapsan základní kapitál druïstev. U fyzické osoby jde o rozdíl mezi majetkem a závazky plynoucími z podnikání. 2. Vlastní akcie Úãtová skupina (-)25. Jde o nakoupené vlastní akcie a vlastní obchodní podíly. I kdyï se o nich a vlastní obchodní úãtuje na aktivním úãtu, vykazují se v rozvaze jako korekce základního kapitálu. podíly (-) 3. Zmûny základního Úãtová skupina (+/-)41. Jde o základní kapitál pfied jeho zápisem do obchodního rejstfiíku. kapitálu A.II. Kapitálové fondy Úãtová skupina 41. A.II.1. Emisní áïio Úãtová skupina 41. Jde o rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, pokud je emisní kurz vy í neï jmenovitá hodnota akcií. V pfiípadû opaãného rozdílu hovofiíme o emisním disáïiu a znaãíme ho znaménkem (-). 2. Ostatní kap. Úãtová skupina 41. Jde o kapitálové vklady, které pfii vytvofiení nezvy ují základní kapitál (napfi. fondy pfiijaté dary). 3. OceÀovací rozdíly Úãtová skupina (+/-)41.Tato poloïka slouïí pro vykazování zmûn reáln ch hodnot k rozvahovému z pfiecenûní ma- dni realizovateln ch cenn ch papírû zahrnut ch v úãtov ch skupinách 16 a 25, se kter mi se jetku a závazkû nebude obchodovat na vefiejném trhu. 4. OceÀovací rozdíly Úãtová skupina (+/-)41. Tato poloïka se vykazuje pfii pfiemûnách spoleãností (fúze, z pfiecenûní akvizice), kdy se vyïaduje ocenûní jmûní znaleck m posudkem. pfii pfiemûnách A.III. Rezervní fondy, Úãtová skupina 42. nedûliteln fond Fondy se tvofií ze zisku po zdanûní (ãist zisk). a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonn rez. fond Úãtová skupina 42. Tvorba tûchto fondû je stanovena obchodním zákoníkem (zákonn rezervní / Nedûliteln fond je povinnû tvofien u a.s., s.r.o., nedûliteln fond u druïstev). SlouÏí hlavnû ke krytí ztrát fond spoleãnosti. 2. Statutární Úãtová skupina 42. Jsou tvofieny dobrovolnû (napfi. sociální fond). a ostatní fondy A.IV. V sledek hospo- Úãtová skupina 42. dafiení minul ch let A.IV.1. Nerozdûlen zisk Úãtová skupina 42. Jde o ãist zisk, kter nebyl rozdûlen pro urãité úãely. minul ch let 2. Neuhrazená Úãtová skupina 42. Úhrada této ztráty mûïe b t v následujících letech hrazena ze zisku, z fondû, ztráta minul ch let popfi. sníïením vlastního kapitálu. A.V. V sledek hospo- (+/-)43. úãtová skupina. MÛÏe jít o zisk nebo ztrátu. dafiení bûïného úãetního období B. Cizí zdroje Úãtové skupiny 22, 23, 24, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 45, 46, 47 a 48. B.I. Rezervy Úãtová skupina 45.

5 B.I.1. Rezervy podle Úãtová skupina 45. Patfií sem rezervy podle zákona o rezervách, o ochranû a vyuïití nerostného zvlá tních právních bohatství a o odpadech, rezervy na opravu hmotného majetku atd. pfiedpisû 2. Rezerva na Úãtová skupina 45. Tato rezerva se tvofií pouze v pfiípadû, pokud to úãetní jednotce ukládá dûchody a podob- smlouva nebo právní pfiedpis. né závazky 3. Rezerva na daà Úãtová skupina 45. Tvofiíme ji v pfiípadû, kdy okamïik sestavení úãetní závûrky pfiedchází z pfiíjmû okamïiku fiádnému vyãíslení daàové povinnosti. 4. Ostatní rezervy Úãtová skupina 45. Napfi. rezerva na garanãní opravy, rezerva na rekultivaci. B.II. Dlouhodobé Úãtová skupina 47, 36, 38 a 48. Doba splatnosti je del í neï jeden rok. závazky B.II.1. Závazky z obch. 47. úãtová skupina. Jde o závazky z dodavatelsko-odbûratelsk ch vztahû. vztahû 2. Závazky ovlád. 47. úãtová skupina. a fiídící osoba 3. Závazky 47. úãtová skupina. Jde zejména o závazky z dlouhodob ch pûjãek a úvûrû. podstatn vliv 4. Závazky ke 36. úãtová skupina. Jde zejména o dlouhodobé závazky z titulu poskytnut ch pûjãek spoleãníky spoleãníkûm, a závazky k úãastníkûm sdruïení (pokud nejde o právnickou osobu). ãlenûm druïstva a úãastníkûm sdruïení 5. Dlouhodobé 47. úãtová skupina. Jde o pfiijaté zálohy na dobu del í neï jeden rok pfied splnûním závazku vûãi pfiijaté zálohy odbûrateli. 6. Vydané 47. a (-)25. úãtová skupina. Jde o závazky emitenta z titulu vydan ch dluhopisû po odeãtení dluhopisy vlastních dluhopisû. Díky nim si úãetní jednotka opatfiuje peníze, které vãetnû úrokû musí splatit ve stanovené lhûtû. 7. Dlouhodobé 47. úãtová skupina. Smûneãn závazek je pro úãetní jednotku del í neï jeden rok. smûnky k úhradû 8. Dohad. úãty 38. úãtová skupina. Obecnû je lze nazvat jako nevyfakturované dodávky, u kter ch se oãekává pasivní splatnost del í neï jeden rok. Je znám úãel a období, do kterého patfií, neznáme u nich v ak pfiesnou ãástku. 9. Jiné závazky 47. a 37. úãtová skupina. Jde o dlouhodobé závazky jinde nezahrnuté (napfi. z koupû podniku, z pronájmu podniku nebo jeho ãásti, z titulu pfiijat ch pûjãek, prodané opce atd ). 10. OdloÏen daàov 48. úãtová skupina. PoloÏka vyjadfiuje ãástku danû z pfiíjmû k úhradû v budoucích obdobích závazek z dûvodu pfiechodn ch rozdílû vlivem odli ného daàového a úãetního pohledu (napfi. úãetní odpisy jsou niï í neï daàové a tím úãetní hodnota je vy í apod ). B.III. Krátkodobé Úãtová skupina 32, 47, 36, 34, 32, 24, 38 a 37. Doba splatnosti je krat í neï jeden rok vãetnû. závazky B.III.1. Závazky z ob- 32. a 47. úãtová skupina. Nejãastûji jde o závazky vûãi dodavatelûm, smûnky k úhradû chodních vztahû s podmínkou, Ïe závazek je splatn do jednoho roku vãetnû. 2. Závazky 36. a 47. úãtová skupina. ovládající a fiídící osoba 3. Závazky 36. a 47. úãtová skupina. Jde zejména o závazky z krátkodob ch pûjãek a úvûrû. podstat. vliv 4. Závazky ke spol., 36. a 39. úãtová skupina. Jde o krátkodobé závazky ke spoleãníkûm a ãlenûm druïstva ve v i ãl. druïstva jejich podílu na zisku, závazky ke spoleãníkûm v s.r.o., komanditních spoleãnostech a ãlenûm akúãastníkûm druïstev ze závislé ãinnosti, závazky z upsan ch, ale dosud nesplacen ch akcií, cenn ch papírû sdruïení a vkladû a závazky k úãastníkûm sdruïení (pokud není právnickou osobou). 5. Závazky 33. a 47. úãtová skupina. Jde zejména o závazky z pracovnû právních vztahû. k zamûstnancûm 6. Závazky ze 33. a 47. úãtová skupina. Jde o závazky vûãi OSSZ a zdravotním poji Èovnám z titulu zákonného sociálního i dobrovolného poji tûní zabezpeãení a zdravotního poji tûní 7. Stát daàové 34. úãtová skupina. Jde o závazky z titulu daní, poplatkû státním a obecním úfiadûm a dotací ze závazky a dotace státního rozpoãtu. 29

6 8. Krátkodobé 32. a 47. úãtová skupina krátkodobé provozní zálohy pfiijaté od odbûratelû. pfiijaté zálohy 9. Vydané Úãtová skupina 24, 47 a (-) 25. Jde o závazky emitenta z titulu emitovan ch (vydan ch) dluhopisy krátkodob ch dluhopisû. 10. Dohadné úãty 38. úãtová skupina. Obecnû je lze nazvat jako nevyfakturované dodávky, u kter ch se oãekává pasivní splatnost krat í neï jeden rok. Je znám úãel, období, do kterého patfií, neznáme u nich v ak pfiesnou ãástku. 11. Jiné závazky 47. a 37. úãtová skupina. Jde o krátkodobé závazky jinde nezahrnuté (napfi. z koupû podniku, z pronájmu podniku nebo jeho ãásti, z titulu pfiijat ch pûjãek, prodané opce atd ). B.IV. Bankovní úvûry Úãtová skupina 46, 22, 23 a 24. a v pomoci B.IV.1. Bankovní úvûry 46. úãtová skupina, doba splatnosti del í neï jeden rok. dlouhodobé 2. Krátkodobé 22., 23. a 46. úãtová skupina. Doba splatnosti krat í neï jeden rok. bankovní úvûry 3. Krátkodobé 24. úãtová skupina jinde nezahrnuté. finanãní v pomoci C.I. âasové rozli ení 38. úãtová skupina. âasové rozli ení s pasivním zûstatkem, známe zde úãel, ãástku i období, kterého se t kají. C.I.1. V daje pfií tích 38. úãtová skupina. Jde o náklady bûïného období, u kter ch dojde k v dajûm aï v následujících období letech (napfi. nájemné placené pozadu). 2. V nosy pfií tích 38. úãtová skupina. Jde o pfiíjmy v bûïném období, ale o v nosy pûjde aï v následujících letech (napfi. pfiedem pfiijaté nájemné ãi jiná platba). II. Údaje ve v kazu zisku a ztráty ZáleÏí pouze na rozhodnutí úãetní jednotky, zda se rozhodne sestavit v kaz zisku a ztráty v druhovém ãlenûní nebo úãelovém ãlenûní. Pokud se v ak úãetní jednotka rozhodne sestavit v kaz zisku a ztráty v úãelovém ãlenûní (pfiíloha ã. 3 vyhlá ky), má souãasnû povinnost dle 39 odst. 8 vyhlá ky uvést v pfiíloze náklady a v nosy provozního v sledku hospodafiení v druhovém ãlenûní. Ve v kazu zisku a ztráty nalezneme uspofiádání poloïek nákladû a v nosû a v sledek hospodafiení úãetní jednotky. V kaz zisku a ztráty je zaloïen na vertikálním vykazování nákladû a v nosû. Hospodáfisk v sledek sledujeme ve ãlenûní na: hospodáfisk v sledek z bûïné ãinnosti, hospodáfisk v sledek z mimofiádné ãinnosti. Pro v kaz zisku a ztráty platí: 1. ve sloupci jedna jsou skuteãné ãástky nákladû a v nosû za sledované úãetní období, ve sloupci 2 jsou uvedeny skuteãné ãástky nákladû a v nosû za minulé úãetní období, 2. v pfiípadû zahájení podnikatelské ãinnosti, popfi. pfii vstupu do likvidace v bûïném zdaàovacím období a u úãetní jednotky, na jejichï majetek je v bûïném úãetním období prohlá en konkurz, se informace za minulé úãetní období ve v kazu ziskû a ztrát neuvádûjí, 3. v poãtové poloïky se ve v kazu ziskû a ztrát oznaãují znaménky (+) a (*), 4. v prvním roce se sloupec 2 nevyplàuje, 5. v sledek hospodafiení pfied zdanûním (poslední fiádek ve v kazu ziskû ztrát) se musí rovnat ãástce uvedené v daàovém pfiiznání, 6. daà z pfiíjmû v daàovém pfiiznání se rovná souãtu danû z pfiíjmû za bûïnou ãinnost a danû z pfiíjmû za mimofiádnou ãinnost ve v kazu ziskû a ztrát, 7. v kaz zisku a ztráty ve zjednodu eném rozsahu zahrnuje pouze poloïky oznaãené velk mi písmeny latinské abecedy a fiímsk mi ãíslicemi a v poãtové poloïky(nic v ak nebrání v tom, aby i úãetní jednotky, které nemají povinnost sestavovat závûrku v plném rozsahu dle 18 odst. 3 zákona o úãetnictví mûly v kaz zisku a ztráty v plném rozsahu). Pís. 30

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Opravy chyb a změny účetních metod

Opravy chyb a změny účetních metod Opravy chyb a změny účetních metod od roku 2013 Ing. Jana Skálová, Ph.D. daàová poradkynû ã. 332 ãlenka Prezidia KDP âr partner TPA Horwath Řada společností, které budou uzavírat své účetnictví za rok

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více