Rozvaha (v plném rozsahu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaha (v plném rozsahu)"

Transkript

1 a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe se tedy napfi. stát, Ïe se dlouhodob úvûr v posledním roce splatnosti stane krátkodob m závazkem, 7. u aktivních úãtû jsou jednotlivé poloïky (u kter ch to lze) upraveny dále o úãty pfiedstavující korekci jejich brutto hodnoty (úãty oprávek a opravn ch poloïek), 8. v pfiípadû, kdy je na úãtu zachycována pohledávka i závazek (napfi. úãet 343-DPH), v rozvaze se aï na v jimky uvede v sledné saldo syntetického úãtu v aktivech nebo v pasivech. Obdobnû postupujeme i pro kontokorentní úãty. Obsahové vymezení poloïek rozvahy (bilance), které musí úãetní jednotka dodrïet pfii sestavování úãetní závûrky: Rozvaha (v plném rozsahu) Písm. âíslo Název poloïky Obsahové vymezení Aktiva celkem Majetek z hlediska sloïení. A. Pohledávky za Úãtová skupina 35. Jde o pohledávky za upsan základní kapitál za upisovateli v obchodní upsan základní spoleãnosti a druïstvu z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané nesplacené kapitál akcie. ZÛstatek na tomto úãtu vyjadfiuje upsané, ale dosud nesplacené akcie nebo podíly (majetkové úãasti). B. Dlouhodob Jde o majetek s dobou pouïitelnosti del í neï jeden rok a s ocenûním stanoven m úãetní majetek jednotkou (Úãtová tfiída 0). B.I. Dlouhodob Úãtová skupina 01, 04, 05, (-)07 a (-)09. nehmotn majetek (DNM) B.I.1. Zfiizovací v daje Jde o náklady spojené se vznikem nové úãetní jednotky aï do okamïiku jejího vzniku (napfi. poplatky za zfiízení Ïivnostenského listu, notáfiské poplatky, cestovné, nájemné apod..). Tyto náklady se odepisují nejdéle pût let od vzniku spoleãnosti. Pozor na zásadu, Ïe nelze vyplatit podíl na zisku, pokud nebyly zfiizovací v daje úãetnû odepsány. 2. Nehmotné Jde napfi. o projekty, receptury, které jsou nabyty samostatnû (koupí) nebo byly vytvofieny v sledky vlastní ãinností za úãelem obchodování s nimi a nejsou pfiedmûtem prûmyslov ch a jin ch v zkumu oceniteln ch práv. a v voje 3. Software Programové vybavení. Software je zafiazen bez jakéhokoliv omezení. 4. Ocenitelná práva Jde o know-how, licence, pfiedmûty prûmyslov ch práv a jiné v sledky du evní tvofiivé ãinnosti, které jsou pfiedmûtem oceniteln ch práv. 5. Goodwill Jde o kladn nebo záporn rozdíl mezi ocenûním podniku nebo jeho ãásti, nabytého vkladem, koupí nebo v rámci pfiemûn spoleãností (s v jimkou zmûny právní formy) a souhrnem individuálnû pfiecenûn ch sloïek majetku, které jsou sníïené o pfievzaté závazky. Goodwill se odepisuje úãetnû 60 mûsícû. Pozor! DaÀovû se v ak odepisuje 180 mûsícû. 6. Jin DNM Úãetní jednotka sem zafiadí v e ostatní, co nezafiadila do pfiedchozích poloïek. Od roku 2005 sem také patfií povolenky na emise skleníkov ch plynû a tzv. preferenãní limity. 7. Nedokonãen Evidujeme zde DNM aï do doby jeho uvedení do stavu zpûsobilého k uïívání (úãtová skupina 04). DNM 8. Poskytnuté Je zde tfieba vykazovat v echny zálohy související s pofiízením DLNM (jde o úãtovou skupinu 05). zálohy na DNM B.II. Dlouhodob Úãtové skupiny 02, 03 04, 05, (-)08 a (-)09. hmotn majetek (DHM) B.II.1. Pozemky Úãtová skupina 03 a (-)09. Evidujeme zde pozemky bez ohledu na v i ocenûní (neodepisují se) s v jimkou pozemkû koupen ch za úãelem dal ího prodeje, které evidujeme v poloïce ZboÏí. 2. Stavby Úãtová skupina 02, (-)08 a (-)09. Patfií sem mimo jiné stavby vãetnû budov, dále dûlní díla, dûlní stavby pod povrchem, vodní díla, otvírky nov ch lomû, hlini È, pískoven, technické rekultivace, byty a nebytové prostory bez ohledu na dobu pouïitelnosti a v i ocenûní 3. Samostatné Úãtová skupina 02, (-) 08 a (-) 09. Doba pouïitelnosti je del í neï jeden rok a v e ocenûní je movité vûci stanovena úãetní jednotkou. Obsahuje také pfiedmûty z drah ch kovû bez ohledu na v i a soubory ocenûní. movit ch vûcí 4. Pûstitelské celky Úãtová skupina 02, (-) 08 a (-) 09. Patfií sem napfi. ovocné sady, chmelnice, vinice, tj. ovocné trval ch porostû stromy nebo kefie, které jsou vysázené na souvislém pozemku a vinice a chmelnice bez nosn ch konstrukcí. 25

2 26 5. Základní stádo Úãtová skupina 02, (-) 08 a (-) 09.Bez ohledu na v i ocenûní sem patfií skot, konû, ovce, kozy a taïná zvífiata a prasata. adíme sem i taïné a dostihové konû, osly, muly a mezky. Lze zde také vykazovat i zvífiata základního stáda jin ch hospodáfisky vyuïívan ch chovû (napfi. jelenû, p trosû.). 6. Jin DHM Úãtová skupina 02, 03, (-) 08 a (-) 09.Bez ohledu na v i ocenûní sem fiadíme loïiska nerostu, umûlecká díla, která nejsou souãástí stavby, sbírky, movité kulturní památky a pfiedmûty kulturní hodnoty. Také sem patfií technické zhodnocení (nad Kã). 7. Nedokonãen Úãtová skupina 04. Evidujeme zde DHM aï do doby jeho uvedení do stavu zpûsobilého k uïívání. DHM 8. Poskytnuté Je zde tfieba vykazovat v echny zálohy související s pofiízením DHM (jde o úãtovou skupinu 05). zálohy na DHM 9. OceÀovací rozdíl Úãtová skupina (+/-)097 a (+/-)098. V této poloïce je vykázán kladn (aktivní) nebo záporn k nabytému (pasivní) rozdíl mezi ocenûním podniku nebo jeho ãásti jako celku nabytého koupí, vkladem nebo majetku ocenûním majetku a závazkû v rámci pfiemûn spoleãností, s v jimkou zmûny právní formy a souhrnem ocenûní jeho jednotliv ch sloïek majetku v úãetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající úãetní jednotky sníïen o pfievzaté závazky. OceÀovací rozdíl se odepisuje úãetnû (i daàovû) 180 mûsícû. B.III. Dlouhodob Úãtová skupina 06 a (-)09. finanãní majetek Cílem tûchto aktiv je jejich nákup a prodej. Úãetní jednotka ukládá volné penûïní prostfiedky tak, (DFM) aby pfiiná ely co nejvût í uïitek ve formû napfi. úrokû, dividend a kapitálového zhodnocení. B.III.l. Podíly v ovláda- Úãtová skupina 06 a (-)09. Jde o cenné papíry a podíly, které zakládají rozhodující vliv, tj. podíl n ch a fiízen ch nad 50 %. osobách 2. Podíly v úãetních Úãtová skupina 06 a (-)09. Jde o cenné papíry a podíly, které zakládají podstatn vliv, tj. podíl jednotkách pod 20 % aï 50 % na podnikání jiné úãetní jednotky. podstatn m vlivem 3. Ostatní dlouho- Úãtová skupina 06 a (-)09. Jde o cenné papíry a podíly, které nezakládají rozhodující a podstatn dobé cenné vliv na podnikání jiné úãetní jednotky. Dále jde o dluhové cenné papíry drïené do splatnosti a také ty, papíry a podíly u kter ch úãetní jednotka v okamïiku jejich pofiízení neví, co s nimi podnikne. 4. PÛjãky a úvûry Úãtová skupina 06 a (-)09. Jde o poskytnuté dlouhodobé úvûry a pûjãky. ovládající a fiídící osoba, podst. vliv 5. Jin dlouhodob Úãtová skupina 06 a (-)09. Poskytnuté dlouhodobé pûjãky a úvûry, které nejsou vykázány majetek v poloïce B.III.4. a dlouhodobé termínované vklady. 6. Pofiizovan DFM Úãtová skupina 04 a (-)09. Patfií sem v echny v daje související s pofiizovací cenou DFM. 7. Poskytnuté Je zde tfieba vykazovat v echny zálohy související s pofiízením DLFM. Jde o úãtovou skupinu 05 zálohy na DLFM a (-)09. C. ObûÏná aktiva Úãt. tfiída 1,2 nebo 3 vãetnû korekcí. C.I. Zásoby Úãtová tfiída 1 a (-)19. Charakteristick m znakem je jednorázová spotfieba. C.I.1. Materiál Úãtová skupina 11 a (-)19. adíme sem mimo jiné suroviny, obaly, palivo, náhradní díly, ale také kanceláfiské potfieby, movité vûci s dobou pouïitelnosti krat í neï jeden rok bez ohledu na v i pofiizovací ceny a drobn hmotn majetek (úãetní jednotka si sama stanovuje vstupní cenu pro DLHM, která nemusí b t shodná se vstupní cenou majetku pro odpisování dle zákona o daních z pfiíjmû, tj Kã). 2. Nedokonãená Úãtová skupina 12 a (-)19. âasto se stává, Ïe podnikatelé zapomínají na konci úãetního období v roba a polo- úãtovat o nedokonãené v robû a polotovarech a tím si neoprávnûnû sniïují základ danû. tovary 3. V robky Úãtová skupina 12 a (-)19. Jde o jiï dokonãené pfiedmûty, které jsou pfiipraveny k prodeji. 4. Zvífiata Úãtová skupina 12 a (-)19. Zde patfií zvífiata, která jsme nezafiadili do poloïky B.II.5. Jde napfi. oryby, hejna slepic, hus, kachen, vãelstvo apod.. 5. ZboÏí Úãtová skupina 13 a (-)19. Jde o movité vûci, které úãetní jednotka nakupuje za úãelem jejich dal ího prodeje. 6. Poskytnuté zálohy Úãtová skupina 15 a (-)19. Jde o krátkodobé i dlouhodobé zálohy od odbûratelû na na zásoby pofiízení zásob. C.II. Dlouhodobé 3. úãtová tfiída. Narozdíl od závazkû nerozli ujeme v rámci úãtov ch tfiíd dlouhodobé pohledávky a krátkodobé pohledávky. Úãetní jednotka musí tedy sama pro rozli ení zvolit samostatné syntetické, popfi. analytické úãty. V poloïce C.II. vykazujeme pouze pohledávky s dobou splatnosti del í neï jeden rok.

3 C.II.1. Pohledávky Úãt. skupina 31 a (-)39. Jde o pohledávky v rámci dodavatelsko odbûratelsk ch vztahû. z obchodních vztahû 2. Pohledávky Úãtová skupina 35 a (-)39. ovládající a fiídící osoba 3. Pohledávky Úãtová skupina 35 a (-)39. Podnikem s podstatn m vlivem je subjekt, ve kterém má matefiská podstatn vliv spoleãnost % podíl na jeho základním kapitálu. 4. Pohledávky za Úãtová skupina 35 a (-)39. Jde zejména o pohledávky ve v i pfiedepsané úhrady ztráty spol., ãleny a pohledávky za úãastníky sdruïení, které není právnickou osobou, kromû pohledávek druïstva a úãast- vykazovan ch v jin ch poloïkách. níky sdruïení 5. Dlouhodobé Úãtová skupina 31. Jde o dlouhodobé zálohy s v jimkou záloh na DLHM, DLNM a na zásoby. poskytnuté zálohy 6. Dohadné úãty Úãtová skupina 38. Jde o dlouhodobé pohledávky, u kter ch úãetní jednotka oãekává splatnost aktivní del í neï jeden rok. Jde o pohledávky, které vûcnû patfií do bûïného úãetního období, ale úãetní doklady pfiijdou aï v následujícím úãetním období. Pozor! Známe zde sice úãel, ale neznáme velikost a splatnost napfi. pojistná událost. 7. Jiné pohledávky Úãtová skupina 33, 37 a (-)39. Jde o dlouhodobé pohledávky, u kter ch úãetní jednotka oãekává splatnost del í neï jeden rok. Patfií sem napfi. pohledávky z prodeje podniku, dlouhodobé pohledávky za zamûstnanci, pohledávky z pronájmu podniku, nakoupené opce, pohledávky z titulu náhrady mank a kod atd 8. OdloÏená daàová Úãtová skupina 48. Jde o vyjádfiení ãástek danû z pfiíjmû, které budou uplatnûny v pfií tích pohledávka obdobích. Pokud není pravdûpodobné, Ïe v následujícím období bude dostateãnû vysok základ danû z pfiíjmû, úãetní jednotka daàovou pohledávku zru í. C.III. Krátkodobé 3. úãtová tfiída. Vykazujeme zde pohledávky s dobou splatnosti krat í neï jeden rok. pohledávky C.III.1. Pohledávky Úãtová skupina 31 a (-)39. Jde o pohledávky v rámci dodavatelsko odbûratelsk ch vztahû. z obchod. vztahû 2. Pohledávky Úãtová skupina 35 a (-)39. ovládající a fiídící osoba 3. Pohledávky Úãtová skupina 35 a (-)39. Podnikem s podstatn m vlivem je subjekt, ve kterém má matefiská podstatn vliv spoleãnost % podíl na jeho základním kapitálu. Také obsahuje poskytnuté pûjãky a úvûry. 4. Pohledávky za Úãtová skupina 35 a (-)39. Jde zejména o krátkodobé pûjãky spoleãníkûm, ãlenûm druïstva spol. ãleny druï- a úãastníkûm sdruïení, které není právnickou osobou, kromû pohledávek vykazovan ch v jin ch stev a úãastníky poloïkách. sdruïení 5. Sociální Úãtová skupina 33 a (-)39. Nejãastûji jde o pfiiznané nemocenské dávky, ale mûïe jít také zabezpeãení o pfieplatky u OSSZ a zdravotních poji Èoven. a zdravotní poji tûní 6. Stát daàové Úãtová skupina 34 a (-)39. Obsahuje pohledávky pfiedev ím vûãi finanãním úfiadûm z titulu pohledávky placen ch záloh na danû. 7. Krátkodobé Úãtová skupina 31 a (-)39. Jde o krátkodobé zálohy s v jimkou záloh na DLM a na zásoby. poskytnuté zálohy 8. Dohadné úãty Úãtová skupina 38. Jde o krátkodobé pohledávky, u kter ch úãetní jednotka oãekává splatnost aktivní krat í neï jeden rok napfi. nepotvrzené náhrady kody. Dále viz poloïka C.II Jiné pohledávky Úãtová skupina 33, 37 a (-)39. Jde o krátkodobé pohledávky, u kter ch úãetní jednotka oãekává splatnost krat í neï jeden rok. Dále viz C.II.7. C.IV. Krátkodob Úãtová tfiída 2. finanãní majetek C.IV.1. Peníze Úãtová skupina 21., (+/-)26. Vedle penûz v pokladnû a cenin sem patfií také peníze na cestû. 2. Úãty v bankách Úãtová skupina 22. a (+/-)26. Vykazujeme zde penûïní zûstatky na bankovních úãtech a peníze na cestû vztahující se k této poloïce. Pozor! U kontokorentních úãtû, které vykazují ke konci úãetního období debetní (záporn ) zûstatek, je nutno tento zûstatek zafiadit v pasivech do poloïky B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvûry. 3. Krátkodobé Úãtová skupina 25 a (-)29. Jde hlavnû o cenné papíry urãené k obchodování v horizontu max. cenné papíry jednoho roku, dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku a ostatní krátkodobé cenné a podíly papíry a podíly, u nichï vût inou v okamïiku pofiízení není znám zámûr úãetní jednotky. 27

4 28 4. Pofiizovan Úãtová skupina 25 a (-)29. Jde o pofiizovací cenu nab vaného aktiva, tzn. vãetnû ostatních krátkodob v dajû odmûna makléfii, poplatek na burze apod. finanãní majetek D.I. âasové rozli ení 38. úãtová skupina. Obsahuje úãty s aktivním zûstatkem. D.I.1. Náklady pfií tích Jde o v daje v bûïném období, ale náklady v násl. letech napfi. nájemné placené dopfiedu, období pfiedplatné ãasopisû apod. 2. Komplexní nákla- Jde o poloïky, které se t kají nákladû pfií tích období a které se souhrnnû vztahují k danému dy pfií tích období úãelu. 3. Pfiíjmy pfií tích Jde o v nosy v bûïném období, které bude úãetní jednotka inkasovat aï v následujících letech období napfi. nájemné nám placené pozadu. Pasiva celkem Majetek z hlediska zdrojû krytí. 4. úãtová tfiída. A. Vlastní kapitál Je tvofien vlastními zdroji financování, popfi. vklady vlastníkû, vytvofien m ziskem atd A.I. Základní kapitál Úãtová skupina 41., 49. Jde o souhrn v ech penûïit ch i nepenûïit ch prostfiedkû vloïen ch do úãetní jednotky a zapsan ch v obchodním rejstfiíku. Základní kapitál vytváfiejí v souladu s obchodním zákoníkem povinnû kapitálové spoleãnosti (s. r. o., a. s.), komanditní spoleãnosti a druïstva. A.I.1. Základní kapitál Úãtová skupina 41 a 49. Jde o zapsan základní kapitál obchodních spoleãností, základní kapitál obchodních spoleãností povinnû nezapisovan, dále zapsané a nezapsané kmenové jmûní státních podnikû, zapsan i nezapsan základní kapitál druïstev. U fyzické osoby jde o rozdíl mezi majetkem a závazky plynoucími z podnikání. 2. Vlastní akcie Úãtová skupina (-)25. Jde o nakoupené vlastní akcie a vlastní obchodní podíly. I kdyï se o nich a vlastní obchodní úãtuje na aktivním úãtu, vykazují se v rozvaze jako korekce základního kapitálu. podíly (-) 3. Zmûny základního Úãtová skupina (+/-)41. Jde o základní kapitál pfied jeho zápisem do obchodního rejstfiíku. kapitálu A.II. Kapitálové fondy Úãtová skupina 41. A.II.1. Emisní áïio Úãtová skupina 41. Jde o rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, pokud je emisní kurz vy í neï jmenovitá hodnota akcií. V pfiípadû opaãného rozdílu hovofiíme o emisním disáïiu a znaãíme ho znaménkem (-). 2. Ostatní kap. Úãtová skupina 41. Jde o kapitálové vklady, které pfii vytvofiení nezvy ují základní kapitál (napfi. fondy pfiijaté dary). 3. OceÀovací rozdíly Úãtová skupina (+/-)41.Tato poloïka slouïí pro vykazování zmûn reáln ch hodnot k rozvahovému z pfiecenûní ma- dni realizovateln ch cenn ch papírû zahrnut ch v úãtov ch skupinách 16 a 25, se kter mi se jetku a závazkû nebude obchodovat na vefiejném trhu. 4. OceÀovací rozdíly Úãtová skupina (+/-)41. Tato poloïka se vykazuje pfii pfiemûnách spoleãností (fúze, z pfiecenûní akvizice), kdy se vyïaduje ocenûní jmûní znaleck m posudkem. pfii pfiemûnách A.III. Rezervní fondy, Úãtová skupina 42. nedûliteln fond Fondy se tvofií ze zisku po zdanûní (ãist zisk). a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonn rez. fond Úãtová skupina 42. Tvorba tûchto fondû je stanovena obchodním zákoníkem (zákonn rezervní / Nedûliteln fond je povinnû tvofien u a.s., s.r.o., nedûliteln fond u druïstev). SlouÏí hlavnû ke krytí ztrát fond spoleãnosti. 2. Statutární Úãtová skupina 42. Jsou tvofieny dobrovolnû (napfi. sociální fond). a ostatní fondy A.IV. V sledek hospo- Úãtová skupina 42. dafiení minul ch let A.IV.1. Nerozdûlen zisk Úãtová skupina 42. Jde o ãist zisk, kter nebyl rozdûlen pro urãité úãely. minul ch let 2. Neuhrazená Úãtová skupina 42. Úhrada této ztráty mûïe b t v následujících letech hrazena ze zisku, z fondû, ztráta minul ch let popfi. sníïením vlastního kapitálu. A.V. V sledek hospo- (+/-)43. úãtová skupina. MÛÏe jít o zisk nebo ztrátu. dafiení bûïného úãetního období B. Cizí zdroje Úãtové skupiny 22, 23, 24, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 45, 46, 47 a 48. B.I. Rezervy Úãtová skupina 45.

5 B.I.1. Rezervy podle Úãtová skupina 45. Patfií sem rezervy podle zákona o rezervách, o ochranû a vyuïití nerostného zvlá tních právních bohatství a o odpadech, rezervy na opravu hmotného majetku atd. pfiedpisû 2. Rezerva na Úãtová skupina 45. Tato rezerva se tvofií pouze v pfiípadû, pokud to úãetní jednotce ukládá dûchody a podob- smlouva nebo právní pfiedpis. né závazky 3. Rezerva na daà Úãtová skupina 45. Tvofiíme ji v pfiípadû, kdy okamïik sestavení úãetní závûrky pfiedchází z pfiíjmû okamïiku fiádnému vyãíslení daàové povinnosti. 4. Ostatní rezervy Úãtová skupina 45. Napfi. rezerva na garanãní opravy, rezerva na rekultivaci. B.II. Dlouhodobé Úãtová skupina 47, 36, 38 a 48. Doba splatnosti je del í neï jeden rok. závazky B.II.1. Závazky z obch. 47. úãtová skupina. Jde o závazky z dodavatelsko-odbûratelsk ch vztahû. vztahû 2. Závazky ovlád. 47. úãtová skupina. a fiídící osoba 3. Závazky 47. úãtová skupina. Jde zejména o závazky z dlouhodob ch pûjãek a úvûrû. podstatn vliv 4. Závazky ke 36. úãtová skupina. Jde zejména o dlouhodobé závazky z titulu poskytnut ch pûjãek spoleãníky spoleãníkûm, a závazky k úãastníkûm sdruïení (pokud nejde o právnickou osobu). ãlenûm druïstva a úãastníkûm sdruïení 5. Dlouhodobé 47. úãtová skupina. Jde o pfiijaté zálohy na dobu del í neï jeden rok pfied splnûním závazku vûãi pfiijaté zálohy odbûrateli. 6. Vydané 47. a (-)25. úãtová skupina. Jde o závazky emitenta z titulu vydan ch dluhopisû po odeãtení dluhopisy vlastních dluhopisû. Díky nim si úãetní jednotka opatfiuje peníze, které vãetnû úrokû musí splatit ve stanovené lhûtû. 7. Dlouhodobé 47. úãtová skupina. Smûneãn závazek je pro úãetní jednotku del í neï jeden rok. smûnky k úhradû 8. Dohad. úãty 38. úãtová skupina. Obecnû je lze nazvat jako nevyfakturované dodávky, u kter ch se oãekává pasivní splatnost del í neï jeden rok. Je znám úãel a období, do kterého patfií, neznáme u nich v ak pfiesnou ãástku. 9. Jiné závazky 47. a 37. úãtová skupina. Jde o dlouhodobé závazky jinde nezahrnuté (napfi. z koupû podniku, z pronájmu podniku nebo jeho ãásti, z titulu pfiijat ch pûjãek, prodané opce atd ). 10. OdloÏen daàov 48. úãtová skupina. PoloÏka vyjadfiuje ãástku danû z pfiíjmû k úhradû v budoucích obdobích závazek z dûvodu pfiechodn ch rozdílû vlivem odli ného daàového a úãetního pohledu (napfi. úãetní odpisy jsou niï í neï daàové a tím úãetní hodnota je vy í apod ). B.III. Krátkodobé Úãtová skupina 32, 47, 36, 34, 32, 24, 38 a 37. Doba splatnosti je krat í neï jeden rok vãetnû. závazky B.III.1. Závazky z ob- 32. a 47. úãtová skupina. Nejãastûji jde o závazky vûãi dodavatelûm, smûnky k úhradû chodních vztahû s podmínkou, Ïe závazek je splatn do jednoho roku vãetnû. 2. Závazky 36. a 47. úãtová skupina. ovládající a fiídící osoba 3. Závazky 36. a 47. úãtová skupina. Jde zejména o závazky z krátkodob ch pûjãek a úvûrû. podstat. vliv 4. Závazky ke spol., 36. a 39. úãtová skupina. Jde o krátkodobé závazky ke spoleãníkûm a ãlenûm druïstva ve v i ãl. druïstva jejich podílu na zisku, závazky ke spoleãníkûm v s.r.o., komanditních spoleãnostech a ãlenûm akúãastníkûm druïstev ze závislé ãinnosti, závazky z upsan ch, ale dosud nesplacen ch akcií, cenn ch papírû sdruïení a vkladû a závazky k úãastníkûm sdruïení (pokud není právnickou osobou). 5. Závazky 33. a 47. úãtová skupina. Jde zejména o závazky z pracovnû právních vztahû. k zamûstnancûm 6. Závazky ze 33. a 47. úãtová skupina. Jde o závazky vûãi OSSZ a zdravotním poji Èovnám z titulu zákonného sociálního i dobrovolného poji tûní zabezpeãení a zdravotního poji tûní 7. Stát daàové 34. úãtová skupina. Jde o závazky z titulu daní, poplatkû státním a obecním úfiadûm a dotací ze závazky a dotace státního rozpoãtu. 29

6 8. Krátkodobé 32. a 47. úãtová skupina krátkodobé provozní zálohy pfiijaté od odbûratelû. pfiijaté zálohy 9. Vydané Úãtová skupina 24, 47 a (-) 25. Jde o závazky emitenta z titulu emitovan ch (vydan ch) dluhopisy krátkodob ch dluhopisû. 10. Dohadné úãty 38. úãtová skupina. Obecnû je lze nazvat jako nevyfakturované dodávky, u kter ch se oãekává pasivní splatnost krat í neï jeden rok. Je znám úãel, období, do kterého patfií, neznáme u nich v ak pfiesnou ãástku. 11. Jiné závazky 47. a 37. úãtová skupina. Jde o krátkodobé závazky jinde nezahrnuté (napfi. z koupû podniku, z pronájmu podniku nebo jeho ãásti, z titulu pfiijat ch pûjãek, prodané opce atd ). B.IV. Bankovní úvûry Úãtová skupina 46, 22, 23 a 24. a v pomoci B.IV.1. Bankovní úvûry 46. úãtová skupina, doba splatnosti del í neï jeden rok. dlouhodobé 2. Krátkodobé 22., 23. a 46. úãtová skupina. Doba splatnosti krat í neï jeden rok. bankovní úvûry 3. Krátkodobé 24. úãtová skupina jinde nezahrnuté. finanãní v pomoci C.I. âasové rozli ení 38. úãtová skupina. âasové rozli ení s pasivním zûstatkem, známe zde úãel, ãástku i období, kterého se t kají. C.I.1. V daje pfií tích 38. úãtová skupina. Jde o náklady bûïného období, u kter ch dojde k v dajûm aï v následujících období letech (napfi. nájemné placené pozadu). 2. V nosy pfií tích 38. úãtová skupina. Jde o pfiíjmy v bûïném období, ale o v nosy pûjde aï v následujících letech (napfi. pfiedem pfiijaté nájemné ãi jiná platba). II. Údaje ve v kazu zisku a ztráty ZáleÏí pouze na rozhodnutí úãetní jednotky, zda se rozhodne sestavit v kaz zisku a ztráty v druhovém ãlenûní nebo úãelovém ãlenûní. Pokud se v ak úãetní jednotka rozhodne sestavit v kaz zisku a ztráty v úãelovém ãlenûní (pfiíloha ã. 3 vyhlá ky), má souãasnû povinnost dle 39 odst. 8 vyhlá ky uvést v pfiíloze náklady a v nosy provozního v sledku hospodafiení v druhovém ãlenûní. Ve v kazu zisku a ztráty nalezneme uspofiádání poloïek nákladû a v nosû a v sledek hospodafiení úãetní jednotky. V kaz zisku a ztráty je zaloïen na vertikálním vykazování nákladû a v nosû. Hospodáfisk v sledek sledujeme ve ãlenûní na: hospodáfisk v sledek z bûïné ãinnosti, hospodáfisk v sledek z mimofiádné ãinnosti. Pro v kaz zisku a ztráty platí: 1. ve sloupci jedna jsou skuteãné ãástky nákladû a v nosû za sledované úãetní období, ve sloupci 2 jsou uvedeny skuteãné ãástky nákladû a v nosû za minulé úãetní období, 2. v pfiípadû zahájení podnikatelské ãinnosti, popfi. pfii vstupu do likvidace v bûïném zdaàovacím období a u úãetní jednotky, na jejichï majetek je v bûïném úãetním období prohlá en konkurz, se informace za minulé úãetní období ve v kazu ziskû a ztrát neuvádûjí, 3. v poãtové poloïky se ve v kazu ziskû a ztrát oznaãují znaménky (+) a (*), 4. v prvním roce se sloupec 2 nevyplàuje, 5. v sledek hospodafiení pfied zdanûním (poslední fiádek ve v kazu ziskû ztrát) se musí rovnat ãástce uvedené v daàovém pfiiznání, 6. daà z pfiíjmû v daàovém pfiiznání se rovná souãtu danû z pfiíjmû za bûïnou ãinnost a danû z pfiíjmû za mimofiádnou ãinnost ve v kazu ziskû a ztrát, 7. v kaz zisku a ztráty ve zjednodu eném rozsahu zahrnuje pouze poloïky oznaãené velk mi písmeny latinské abecedy a fiímsk mi ãíslicemi a v poãtové poloïky(nic v ak nebrání v tom, aby i úãetní jednotky, které nemají povinnost sestavovat závûrku v plném rozsahu dle 18 odst. 3 zákona o úãetnictví mûly v kaz zisku a ztráty v plném rozsahu). Pís. 30

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H : 403. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje Číslo Syntetický

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D9PC ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h18m56s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 640077 Název: Obec Močovice 38 Období Číslo

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272264 Název: Obec Ubislavice AKTIVA CELKEM 26

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí "Blata"; IČO 70516090; Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Tvrdonice; IČO 00283631; nám. Míru 96/ 31, 691 53 Tvrdonice Obec nebo městská část hlavního města

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272086 Název: Obec Sber AKTIVA CELKEM 34 417 240,82

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00281000 Název: Obec Suchý AKTIVA CELKEM 54 318

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Starý Kolín; IČO 00235741; Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576883 Název: Obec Horní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70693544 Název: DSO Jizerské hory AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Obec Hradiště AKTIVA CELKEM 41 384

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov AKTIVA CELKEM 83 771

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

Licence: DNHE XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DNHE XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 0071169041 Název: Kanalizace severozapadni vetev-znojmo,plenkovice,kravsko,zerutky

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 43

Více

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: Obec Velenov AKTIVA CELKEM 37 713

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nová Ves; IČO 00240532; Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572560 Název: Obec Mutěnín AKTIVA CELKEM 26 150

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Velké Karlovice; IČO 00304417; Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více

Licence: DXRZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXRZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235270 Název: Obec Břežany I AKTIVA CELKEM 23

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Obec Loučim AKTIVA CELKEM 17 372

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 9 043

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 10 384

Více