Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaha (v plném rozsahu)"

Transkript

1 a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe se tedy napfi. stát, Ïe se dlouhodob úvûr v posledním roce splatnosti stane krátkodob m závazkem, 7. u aktivních úãtû jsou jednotlivé poloïky (u kter ch to lze) upraveny dále o úãty pfiedstavující korekci jejich brutto hodnoty (úãty oprávek a opravn ch poloïek), 8. v pfiípadû, kdy je na úãtu zachycována pohledávka i závazek (napfi. úãet 343-DPH), v rozvaze se aï na v jimky uvede v sledné saldo syntetického úãtu v aktivech nebo v pasivech. Obdobnû postupujeme i pro kontokorentní úãty. Obsahové vymezení poloïek rozvahy (bilance), které musí úãetní jednotka dodrïet pfii sestavování úãetní závûrky: Rozvaha (v plném rozsahu) Písm. âíslo Název poloïky Obsahové vymezení Aktiva celkem Majetek z hlediska sloïení. A. Pohledávky za Úãtová skupina 35. Jde o pohledávky za upsan základní kapitál za upisovateli v obchodní upsan základní spoleãnosti a druïstvu z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané nesplacené kapitál akcie. ZÛstatek na tomto úãtu vyjadfiuje upsané, ale dosud nesplacené akcie nebo podíly (majetkové úãasti). B. Dlouhodob Jde o majetek s dobou pouïitelnosti del í neï jeden rok a s ocenûním stanoven m úãetní majetek jednotkou (Úãtová tfiída 0). B.I. Dlouhodob Úãtová skupina 01, 04, 05, (-)07 a (-)09. nehmotn majetek (DNM) B.I.1. Zfiizovací v daje Jde o náklady spojené se vznikem nové úãetní jednotky aï do okamïiku jejího vzniku (napfi. poplatky za zfiízení Ïivnostenského listu, notáfiské poplatky, cestovné, nájemné apod..). Tyto náklady se odepisují nejdéle pût let od vzniku spoleãnosti. Pozor na zásadu, Ïe nelze vyplatit podíl na zisku, pokud nebyly zfiizovací v daje úãetnû odepsány. 2. Nehmotné Jde napfi. o projekty, receptury, které jsou nabyty samostatnû (koupí) nebo byly vytvofieny v sledky vlastní ãinností za úãelem obchodování s nimi a nejsou pfiedmûtem prûmyslov ch a jin ch v zkumu oceniteln ch práv. a v voje 3. Software Programové vybavení. Software je zafiazen bez jakéhokoliv omezení. 4. Ocenitelná práva Jde o know-how, licence, pfiedmûty prûmyslov ch práv a jiné v sledky du evní tvofiivé ãinnosti, které jsou pfiedmûtem oceniteln ch práv. 5. Goodwill Jde o kladn nebo záporn rozdíl mezi ocenûním podniku nebo jeho ãásti, nabytého vkladem, koupí nebo v rámci pfiemûn spoleãností (s v jimkou zmûny právní formy) a souhrnem individuálnû pfiecenûn ch sloïek majetku, které jsou sníïené o pfievzaté závazky. Goodwill se odepisuje úãetnû 60 mûsícû. Pozor! DaÀovû se v ak odepisuje 180 mûsícû. 6. Jin DNM Úãetní jednotka sem zafiadí v e ostatní, co nezafiadila do pfiedchozích poloïek. Od roku 2005 sem také patfií povolenky na emise skleníkov ch plynû a tzv. preferenãní limity. 7. Nedokonãen Evidujeme zde DNM aï do doby jeho uvedení do stavu zpûsobilého k uïívání (úãtová skupina 04). DNM 8. Poskytnuté Je zde tfieba vykazovat v echny zálohy související s pofiízením DLNM (jde o úãtovou skupinu 05). zálohy na DNM B.II. Dlouhodob Úãtové skupiny 02, 03 04, 05, (-)08 a (-)09. hmotn majetek (DHM) B.II.1. Pozemky Úãtová skupina 03 a (-)09. Evidujeme zde pozemky bez ohledu na v i ocenûní (neodepisují se) s v jimkou pozemkû koupen ch za úãelem dal ího prodeje, které evidujeme v poloïce ZboÏí. 2. Stavby Úãtová skupina 02, (-)08 a (-)09. Patfií sem mimo jiné stavby vãetnû budov, dále dûlní díla, dûlní stavby pod povrchem, vodní díla, otvírky nov ch lomû, hlini È, pískoven, technické rekultivace, byty a nebytové prostory bez ohledu na dobu pouïitelnosti a v i ocenûní 3. Samostatné Úãtová skupina 02, (-) 08 a (-) 09. Doba pouïitelnosti je del í neï jeden rok a v e ocenûní je movité vûci stanovena úãetní jednotkou. Obsahuje také pfiedmûty z drah ch kovû bez ohledu na v i a soubory ocenûní. movit ch vûcí 4. Pûstitelské celky Úãtová skupina 02, (-) 08 a (-) 09. Patfií sem napfi. ovocné sady, chmelnice, vinice, tj. ovocné trval ch porostû stromy nebo kefie, které jsou vysázené na souvislém pozemku a vinice a chmelnice bez nosn ch konstrukcí. 25

2 26 5. Základní stádo Úãtová skupina 02, (-) 08 a (-) 09.Bez ohledu na v i ocenûní sem patfií skot, konû, ovce, kozy a taïná zvífiata a prasata. adíme sem i taïné a dostihové konû, osly, muly a mezky. Lze zde také vykazovat i zvífiata základního stáda jin ch hospodáfisky vyuïívan ch chovû (napfi. jelenû, p trosû.). 6. Jin DHM Úãtová skupina 02, 03, (-) 08 a (-) 09.Bez ohledu na v i ocenûní sem fiadíme loïiska nerostu, umûlecká díla, která nejsou souãástí stavby, sbírky, movité kulturní památky a pfiedmûty kulturní hodnoty. Také sem patfií technické zhodnocení (nad Kã). 7. Nedokonãen Úãtová skupina 04. Evidujeme zde DHM aï do doby jeho uvedení do stavu zpûsobilého k uïívání. DHM 8. Poskytnuté Je zde tfieba vykazovat v echny zálohy související s pofiízením DHM (jde o úãtovou skupinu 05). zálohy na DHM 9. OceÀovací rozdíl Úãtová skupina (+/-)097 a (+/-)098. V této poloïce je vykázán kladn (aktivní) nebo záporn k nabytému (pasivní) rozdíl mezi ocenûním podniku nebo jeho ãásti jako celku nabytého koupí, vkladem nebo majetku ocenûním majetku a závazkû v rámci pfiemûn spoleãností, s v jimkou zmûny právní formy a souhrnem ocenûní jeho jednotliv ch sloïek majetku v úãetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající úãetní jednotky sníïen o pfievzaté závazky. OceÀovací rozdíl se odepisuje úãetnû (i daàovû) 180 mûsícû. B.III. Dlouhodob Úãtová skupina 06 a (-)09. finanãní majetek Cílem tûchto aktiv je jejich nákup a prodej. Úãetní jednotka ukládá volné penûïní prostfiedky tak, (DFM) aby pfiiná ely co nejvût í uïitek ve formû napfi. úrokû, dividend a kapitálového zhodnocení. B.III.l. Podíly v ovláda- Úãtová skupina 06 a (-)09. Jde o cenné papíry a podíly, které zakládají rozhodující vliv, tj. podíl n ch a fiízen ch nad 50 %. osobách 2. Podíly v úãetních Úãtová skupina 06 a (-)09. Jde o cenné papíry a podíly, které zakládají podstatn vliv, tj. podíl jednotkách pod 20 % aï 50 % na podnikání jiné úãetní jednotky. podstatn m vlivem 3. Ostatní dlouho- Úãtová skupina 06 a (-)09. Jde o cenné papíry a podíly, které nezakládají rozhodující a podstatn dobé cenné vliv na podnikání jiné úãetní jednotky. Dále jde o dluhové cenné papíry drïené do splatnosti a také ty, papíry a podíly u kter ch úãetní jednotka v okamïiku jejich pofiízení neví, co s nimi podnikne. 4. PÛjãky a úvûry Úãtová skupina 06 a (-)09. Jde o poskytnuté dlouhodobé úvûry a pûjãky. ovládající a fiídící osoba, podst. vliv 5. Jin dlouhodob Úãtová skupina 06 a (-)09. Poskytnuté dlouhodobé pûjãky a úvûry, které nejsou vykázány majetek v poloïce B.III.4. a dlouhodobé termínované vklady. 6. Pofiizovan DFM Úãtová skupina 04 a (-)09. Patfií sem v echny v daje související s pofiizovací cenou DFM. 7. Poskytnuté Je zde tfieba vykazovat v echny zálohy související s pofiízením DLFM. Jde o úãtovou skupinu 05 zálohy na DLFM a (-)09. C. ObûÏná aktiva Úãt. tfiída 1,2 nebo 3 vãetnû korekcí. C.I. Zásoby Úãtová tfiída 1 a (-)19. Charakteristick m znakem je jednorázová spotfieba. C.I.1. Materiál Úãtová skupina 11 a (-)19. adíme sem mimo jiné suroviny, obaly, palivo, náhradní díly, ale také kanceláfiské potfieby, movité vûci s dobou pouïitelnosti krat í neï jeden rok bez ohledu na v i pofiizovací ceny a drobn hmotn majetek (úãetní jednotka si sama stanovuje vstupní cenu pro DLHM, která nemusí b t shodná se vstupní cenou majetku pro odpisování dle zákona o daních z pfiíjmû, tj Kã). 2. Nedokonãená Úãtová skupina 12 a (-)19. âasto se stává, Ïe podnikatelé zapomínají na konci úãetního období v roba a polo- úãtovat o nedokonãené v robû a polotovarech a tím si neoprávnûnû sniïují základ danû. tovary 3. V robky Úãtová skupina 12 a (-)19. Jde o jiï dokonãené pfiedmûty, které jsou pfiipraveny k prodeji. 4. Zvífiata Úãtová skupina 12 a (-)19. Zde patfií zvífiata, která jsme nezafiadili do poloïky B.II.5. Jde napfi. oryby, hejna slepic, hus, kachen, vãelstvo apod.. 5. ZboÏí Úãtová skupina 13 a (-)19. Jde o movité vûci, které úãetní jednotka nakupuje za úãelem jejich dal ího prodeje. 6. Poskytnuté zálohy Úãtová skupina 15 a (-)19. Jde o krátkodobé i dlouhodobé zálohy od odbûratelû na na zásoby pofiízení zásob. C.II. Dlouhodobé 3. úãtová tfiída. Narozdíl od závazkû nerozli ujeme v rámci úãtov ch tfiíd dlouhodobé pohledávky a krátkodobé pohledávky. Úãetní jednotka musí tedy sama pro rozli ení zvolit samostatné syntetické, popfi. analytické úãty. V poloïce C.II. vykazujeme pouze pohledávky s dobou splatnosti del í neï jeden rok.

3 C.II.1. Pohledávky Úãt. skupina 31 a (-)39. Jde o pohledávky v rámci dodavatelsko odbûratelsk ch vztahû. z obchodních vztahû 2. Pohledávky Úãtová skupina 35 a (-)39. ovládající a fiídící osoba 3. Pohledávky Úãtová skupina 35 a (-)39. Podnikem s podstatn m vlivem je subjekt, ve kterém má matefiská podstatn vliv spoleãnost % podíl na jeho základním kapitálu. 4. Pohledávky za Úãtová skupina 35 a (-)39. Jde zejména o pohledávky ve v i pfiedepsané úhrady ztráty spol., ãleny a pohledávky za úãastníky sdruïení, které není právnickou osobou, kromû pohledávek druïstva a úãast- vykazovan ch v jin ch poloïkách. níky sdruïení 5. Dlouhodobé Úãtová skupina 31. Jde o dlouhodobé zálohy s v jimkou záloh na DLHM, DLNM a na zásoby. poskytnuté zálohy 6. Dohadné úãty Úãtová skupina 38. Jde o dlouhodobé pohledávky, u kter ch úãetní jednotka oãekává splatnost aktivní del í neï jeden rok. Jde o pohledávky, které vûcnû patfií do bûïného úãetního období, ale úãetní doklady pfiijdou aï v následujícím úãetním období. Pozor! Známe zde sice úãel, ale neznáme velikost a splatnost napfi. pojistná událost. 7. Jiné pohledávky Úãtová skupina 33, 37 a (-)39. Jde o dlouhodobé pohledávky, u kter ch úãetní jednotka oãekává splatnost del í neï jeden rok. Patfií sem napfi. pohledávky z prodeje podniku, dlouhodobé pohledávky za zamûstnanci, pohledávky z pronájmu podniku, nakoupené opce, pohledávky z titulu náhrady mank a kod atd 8. OdloÏená daàová Úãtová skupina 48. Jde o vyjádfiení ãástek danû z pfiíjmû, které budou uplatnûny v pfií tích pohledávka obdobích. Pokud není pravdûpodobné, Ïe v následujícím období bude dostateãnû vysok základ danû z pfiíjmû, úãetní jednotka daàovou pohledávku zru í. C.III. Krátkodobé 3. úãtová tfiída. Vykazujeme zde pohledávky s dobou splatnosti krat í neï jeden rok. pohledávky C.III.1. Pohledávky Úãtová skupina 31 a (-)39. Jde o pohledávky v rámci dodavatelsko odbûratelsk ch vztahû. z obchod. vztahû 2. Pohledávky Úãtová skupina 35 a (-)39. ovládající a fiídící osoba 3. Pohledávky Úãtová skupina 35 a (-)39. Podnikem s podstatn m vlivem je subjekt, ve kterém má matefiská podstatn vliv spoleãnost % podíl na jeho základním kapitálu. Také obsahuje poskytnuté pûjãky a úvûry. 4. Pohledávky za Úãtová skupina 35 a (-)39. Jde zejména o krátkodobé pûjãky spoleãníkûm, ãlenûm druïstva spol. ãleny druï- a úãastníkûm sdruïení, které není právnickou osobou, kromû pohledávek vykazovan ch v jin ch stev a úãastníky poloïkách. sdruïení 5. Sociální Úãtová skupina 33 a (-)39. Nejãastûji jde o pfiiznané nemocenské dávky, ale mûïe jít také zabezpeãení o pfieplatky u OSSZ a zdravotních poji Èoven. a zdravotní poji tûní 6. Stát daàové Úãtová skupina 34 a (-)39. Obsahuje pohledávky pfiedev ím vûãi finanãním úfiadûm z titulu pohledávky placen ch záloh na danû. 7. Krátkodobé Úãtová skupina 31 a (-)39. Jde o krátkodobé zálohy s v jimkou záloh na DLM a na zásoby. poskytnuté zálohy 8. Dohadné úãty Úãtová skupina 38. Jde o krátkodobé pohledávky, u kter ch úãetní jednotka oãekává splatnost aktivní krat í neï jeden rok napfi. nepotvrzené náhrady kody. Dále viz poloïka C.II Jiné pohledávky Úãtová skupina 33, 37 a (-)39. Jde o krátkodobé pohledávky, u kter ch úãetní jednotka oãekává splatnost krat í neï jeden rok. Dále viz C.II.7. C.IV. Krátkodob Úãtová tfiída 2. finanãní majetek C.IV.1. Peníze Úãtová skupina 21., (+/-)26. Vedle penûz v pokladnû a cenin sem patfií také peníze na cestû. 2. Úãty v bankách Úãtová skupina 22. a (+/-)26. Vykazujeme zde penûïní zûstatky na bankovních úãtech a peníze na cestû vztahující se k této poloïce. Pozor! U kontokorentních úãtû, které vykazují ke konci úãetního období debetní (záporn ) zûstatek, je nutno tento zûstatek zafiadit v pasivech do poloïky B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvûry. 3. Krátkodobé Úãtová skupina 25 a (-)29. Jde hlavnû o cenné papíry urãené k obchodování v horizontu max. cenné papíry jednoho roku, dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku a ostatní krátkodobé cenné a podíly papíry a podíly, u nichï vût inou v okamïiku pofiízení není znám zámûr úãetní jednotky. 27

4 28 4. Pofiizovan Úãtová skupina 25 a (-)29. Jde o pofiizovací cenu nab vaného aktiva, tzn. vãetnû ostatních krátkodob v dajû odmûna makléfii, poplatek na burze apod. finanãní majetek D.I. âasové rozli ení 38. úãtová skupina. Obsahuje úãty s aktivním zûstatkem. D.I.1. Náklady pfií tích Jde o v daje v bûïném období, ale náklady v násl. letech napfi. nájemné placené dopfiedu, období pfiedplatné ãasopisû apod. 2. Komplexní nákla- Jde o poloïky, které se t kají nákladû pfií tích období a které se souhrnnû vztahují k danému dy pfií tích období úãelu. 3. Pfiíjmy pfií tích Jde o v nosy v bûïném období, které bude úãetní jednotka inkasovat aï v následujících letech období napfi. nájemné nám placené pozadu. Pasiva celkem Majetek z hlediska zdrojû krytí. 4. úãtová tfiída. A. Vlastní kapitál Je tvofien vlastními zdroji financování, popfi. vklady vlastníkû, vytvofien m ziskem atd A.I. Základní kapitál Úãtová skupina 41., 49. Jde o souhrn v ech penûïit ch i nepenûïit ch prostfiedkû vloïen ch do úãetní jednotky a zapsan ch v obchodním rejstfiíku. Základní kapitál vytváfiejí v souladu s obchodním zákoníkem povinnû kapitálové spoleãnosti (s. r. o., a. s.), komanditní spoleãnosti a druïstva. A.I.1. Základní kapitál Úãtová skupina 41 a 49. Jde o zapsan základní kapitál obchodních spoleãností, základní kapitál obchodních spoleãností povinnû nezapisovan, dále zapsané a nezapsané kmenové jmûní státních podnikû, zapsan i nezapsan základní kapitál druïstev. U fyzické osoby jde o rozdíl mezi majetkem a závazky plynoucími z podnikání. 2. Vlastní akcie Úãtová skupina (-)25. Jde o nakoupené vlastní akcie a vlastní obchodní podíly. I kdyï se o nich a vlastní obchodní úãtuje na aktivním úãtu, vykazují se v rozvaze jako korekce základního kapitálu. podíly (-) 3. Zmûny základního Úãtová skupina (+/-)41. Jde o základní kapitál pfied jeho zápisem do obchodního rejstfiíku. kapitálu A.II. Kapitálové fondy Úãtová skupina 41. A.II.1. Emisní áïio Úãtová skupina 41. Jde o rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, pokud je emisní kurz vy í neï jmenovitá hodnota akcií. V pfiípadû opaãného rozdílu hovofiíme o emisním disáïiu a znaãíme ho znaménkem (-). 2. Ostatní kap. Úãtová skupina 41. Jde o kapitálové vklady, které pfii vytvofiení nezvy ují základní kapitál (napfi. fondy pfiijaté dary). 3. OceÀovací rozdíly Úãtová skupina (+/-)41.Tato poloïka slouïí pro vykazování zmûn reáln ch hodnot k rozvahovému z pfiecenûní ma- dni realizovateln ch cenn ch papírû zahrnut ch v úãtov ch skupinách 16 a 25, se kter mi se jetku a závazkû nebude obchodovat na vefiejném trhu. 4. OceÀovací rozdíly Úãtová skupina (+/-)41. Tato poloïka se vykazuje pfii pfiemûnách spoleãností (fúze, z pfiecenûní akvizice), kdy se vyïaduje ocenûní jmûní znaleck m posudkem. pfii pfiemûnách A.III. Rezervní fondy, Úãtová skupina 42. nedûliteln fond Fondy se tvofií ze zisku po zdanûní (ãist zisk). a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonn rez. fond Úãtová skupina 42. Tvorba tûchto fondû je stanovena obchodním zákoníkem (zákonn rezervní / Nedûliteln fond je povinnû tvofien u a.s., s.r.o., nedûliteln fond u druïstev). SlouÏí hlavnû ke krytí ztrát fond spoleãnosti. 2. Statutární Úãtová skupina 42. Jsou tvofieny dobrovolnû (napfi. sociální fond). a ostatní fondy A.IV. V sledek hospo- Úãtová skupina 42. dafiení minul ch let A.IV.1. Nerozdûlen zisk Úãtová skupina 42. Jde o ãist zisk, kter nebyl rozdûlen pro urãité úãely. minul ch let 2. Neuhrazená Úãtová skupina 42. Úhrada této ztráty mûïe b t v následujících letech hrazena ze zisku, z fondû, ztráta minul ch let popfi. sníïením vlastního kapitálu. A.V. V sledek hospo- (+/-)43. úãtová skupina. MÛÏe jít o zisk nebo ztrátu. dafiení bûïného úãetního období B. Cizí zdroje Úãtové skupiny 22, 23, 24, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 45, 46, 47 a 48. B.I. Rezervy Úãtová skupina 45.

5 B.I.1. Rezervy podle Úãtová skupina 45. Patfií sem rezervy podle zákona o rezervách, o ochranû a vyuïití nerostného zvlá tních právních bohatství a o odpadech, rezervy na opravu hmotného majetku atd. pfiedpisû 2. Rezerva na Úãtová skupina 45. Tato rezerva se tvofií pouze v pfiípadû, pokud to úãetní jednotce ukládá dûchody a podob- smlouva nebo právní pfiedpis. né závazky 3. Rezerva na daà Úãtová skupina 45. Tvofiíme ji v pfiípadû, kdy okamïik sestavení úãetní závûrky pfiedchází z pfiíjmû okamïiku fiádnému vyãíslení daàové povinnosti. 4. Ostatní rezervy Úãtová skupina 45. Napfi. rezerva na garanãní opravy, rezerva na rekultivaci. B.II. Dlouhodobé Úãtová skupina 47, 36, 38 a 48. Doba splatnosti je del í neï jeden rok. závazky B.II.1. Závazky z obch. 47. úãtová skupina. Jde o závazky z dodavatelsko-odbûratelsk ch vztahû. vztahû 2. Závazky ovlád. 47. úãtová skupina. a fiídící osoba 3. Závazky 47. úãtová skupina. Jde zejména o závazky z dlouhodob ch pûjãek a úvûrû. podstatn vliv 4. Závazky ke 36. úãtová skupina. Jde zejména o dlouhodobé závazky z titulu poskytnut ch pûjãek spoleãníky spoleãníkûm, a závazky k úãastníkûm sdruïení (pokud nejde o právnickou osobu). ãlenûm druïstva a úãastníkûm sdruïení 5. Dlouhodobé 47. úãtová skupina. Jde o pfiijaté zálohy na dobu del í neï jeden rok pfied splnûním závazku vûãi pfiijaté zálohy odbûrateli. 6. Vydané 47. a (-)25. úãtová skupina. Jde o závazky emitenta z titulu vydan ch dluhopisû po odeãtení dluhopisy vlastních dluhopisû. Díky nim si úãetní jednotka opatfiuje peníze, které vãetnû úrokû musí splatit ve stanovené lhûtû. 7. Dlouhodobé 47. úãtová skupina. Smûneãn závazek je pro úãetní jednotku del í neï jeden rok. smûnky k úhradû 8. Dohad. úãty 38. úãtová skupina. Obecnû je lze nazvat jako nevyfakturované dodávky, u kter ch se oãekává pasivní splatnost del í neï jeden rok. Je znám úãel a období, do kterého patfií, neznáme u nich v ak pfiesnou ãástku. 9. Jiné závazky 47. a 37. úãtová skupina. Jde o dlouhodobé závazky jinde nezahrnuté (napfi. z koupû podniku, z pronájmu podniku nebo jeho ãásti, z titulu pfiijat ch pûjãek, prodané opce atd ). 10. OdloÏen daàov 48. úãtová skupina. PoloÏka vyjadfiuje ãástku danû z pfiíjmû k úhradû v budoucích obdobích závazek z dûvodu pfiechodn ch rozdílû vlivem odli ného daàového a úãetního pohledu (napfi. úãetní odpisy jsou niï í neï daàové a tím úãetní hodnota je vy í apod ). B.III. Krátkodobé Úãtová skupina 32, 47, 36, 34, 32, 24, 38 a 37. Doba splatnosti je krat í neï jeden rok vãetnû. závazky B.III.1. Závazky z ob- 32. a 47. úãtová skupina. Nejãastûji jde o závazky vûãi dodavatelûm, smûnky k úhradû chodních vztahû s podmínkou, Ïe závazek je splatn do jednoho roku vãetnû. 2. Závazky 36. a 47. úãtová skupina. ovládající a fiídící osoba 3. Závazky 36. a 47. úãtová skupina. Jde zejména o závazky z krátkodob ch pûjãek a úvûrû. podstat. vliv 4. Závazky ke spol., 36. a 39. úãtová skupina. Jde o krátkodobé závazky ke spoleãníkûm a ãlenûm druïstva ve v i ãl. druïstva jejich podílu na zisku, závazky ke spoleãníkûm v s.r.o., komanditních spoleãnostech a ãlenûm akúãastníkûm druïstev ze závislé ãinnosti, závazky z upsan ch, ale dosud nesplacen ch akcií, cenn ch papírû sdruïení a vkladû a závazky k úãastníkûm sdruïení (pokud není právnickou osobou). 5. Závazky 33. a 47. úãtová skupina. Jde zejména o závazky z pracovnû právních vztahû. k zamûstnancûm 6. Závazky ze 33. a 47. úãtová skupina. Jde o závazky vûãi OSSZ a zdravotním poji Èovnám z titulu zákonného sociálního i dobrovolného poji tûní zabezpeãení a zdravotního poji tûní 7. Stát daàové 34. úãtová skupina. Jde o závazky z titulu daní, poplatkû státním a obecním úfiadûm a dotací ze závazky a dotace státního rozpoãtu. 29

6 8. Krátkodobé 32. a 47. úãtová skupina krátkodobé provozní zálohy pfiijaté od odbûratelû. pfiijaté zálohy 9. Vydané Úãtová skupina 24, 47 a (-) 25. Jde o závazky emitenta z titulu emitovan ch (vydan ch) dluhopisy krátkodob ch dluhopisû. 10. Dohadné úãty 38. úãtová skupina. Obecnû je lze nazvat jako nevyfakturované dodávky, u kter ch se oãekává pasivní splatnost krat í neï jeden rok. Je znám úãel, období, do kterého patfií, neznáme u nich v ak pfiesnou ãástku. 11. Jiné závazky 47. a 37. úãtová skupina. Jde o krátkodobé závazky jinde nezahrnuté (napfi. z koupû podniku, z pronájmu podniku nebo jeho ãásti, z titulu pfiijat ch pûjãek, prodané opce atd ). B.IV. Bankovní úvûry Úãtová skupina 46, 22, 23 a 24. a v pomoci B.IV.1. Bankovní úvûry 46. úãtová skupina, doba splatnosti del í neï jeden rok. dlouhodobé 2. Krátkodobé 22., 23. a 46. úãtová skupina. Doba splatnosti krat í neï jeden rok. bankovní úvûry 3. Krátkodobé 24. úãtová skupina jinde nezahrnuté. finanãní v pomoci C.I. âasové rozli ení 38. úãtová skupina. âasové rozli ení s pasivním zûstatkem, známe zde úãel, ãástku i období, kterého se t kají. C.I.1. V daje pfií tích 38. úãtová skupina. Jde o náklady bûïného období, u kter ch dojde k v dajûm aï v následujících období letech (napfi. nájemné placené pozadu). 2. V nosy pfií tích 38. úãtová skupina. Jde o pfiíjmy v bûïném období, ale o v nosy pûjde aï v následujících letech (napfi. pfiedem pfiijaté nájemné ãi jiná platba). II. Údaje ve v kazu zisku a ztráty ZáleÏí pouze na rozhodnutí úãetní jednotky, zda se rozhodne sestavit v kaz zisku a ztráty v druhovém ãlenûní nebo úãelovém ãlenûní. Pokud se v ak úãetní jednotka rozhodne sestavit v kaz zisku a ztráty v úãelovém ãlenûní (pfiíloha ã. 3 vyhlá ky), má souãasnû povinnost dle 39 odst. 8 vyhlá ky uvést v pfiíloze náklady a v nosy provozního v sledku hospodafiení v druhovém ãlenûní. Ve v kazu zisku a ztráty nalezneme uspofiádání poloïek nákladû a v nosû a v sledek hospodafiení úãetní jednotky. V kaz zisku a ztráty je zaloïen na vertikálním vykazování nákladû a v nosû. Hospodáfisk v sledek sledujeme ve ãlenûní na: hospodáfisk v sledek z bûïné ãinnosti, hospodáfisk v sledek z mimofiádné ãinnosti. Pro v kaz zisku a ztráty platí: 1. ve sloupci jedna jsou skuteãné ãástky nákladû a v nosû za sledované úãetní období, ve sloupci 2 jsou uvedeny skuteãné ãástky nákladû a v nosû za minulé úãetní období, 2. v pfiípadû zahájení podnikatelské ãinnosti, popfi. pfii vstupu do likvidace v bûïném zdaàovacím období a u úãetní jednotky, na jejichï majetek je v bûïném úãetním období prohlá en konkurz, se informace za minulé úãetní období ve v kazu ziskû a ztrát neuvádûjí, 3. v poãtové poloïky se ve v kazu ziskû a ztrát oznaãují znaménky (+) a (*), 4. v prvním roce se sloupec 2 nevyplàuje, 5. v sledek hospodafiení pfied zdanûním (poslední fiádek ve v kazu ziskû ztrát) se musí rovnat ãástce uvedené v daàovém pfiiznání, 6. daà z pfiíjmû v daàovém pfiiznání se rovná souãtu danû z pfiíjmû za bûïnou ãinnost a danû z pfiíjmû za mimofiádnou ãinnost ve v kazu ziskû a ztrát, 7. v kaz zisku a ztráty ve zjednodu eném rozsahu zahrnuje pouze poloïky oznaãené velk mi písmeny latinské abecedy a fiímsk mi ãíslicemi a v poãtové poloïky(nic v ak nebrání v tom, aby i úãetní jednotky, které nemají povinnost sestavovat závûrku v plném rozsahu dle 18 odst. 3 zákona o úãetnictví mûly v kaz zisku a ztráty v plném rozsahu). Pís. 30

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Rozvaha ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ Syntetický BĚŽNÉ účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM

Rozvaha ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ Syntetický BĚŽNÉ účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti ní jednotky, IČ Příloha č. 1 k vyhlá. 1 2 3 BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B. A. Stálá aktiva součet

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 00302708 Název: Kontaktní osoba odpovědná

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MŠ,Dlouhá Lhota 29,, Dlouhá Lhota 29

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MŠ,Dlouhá Lhota 29,, Dlouhá Lhota 29 IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 70990808 700 Příspěvková organizace..05 0::05 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k..0 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MÚZO

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) Mičovice 55 38301 Prachatice REGISTRACE Místo : Krajského soudu České Budějovice dne 28.října 1998 Spis : B, vložka 945 IČ: 25183907 Název

Více

Označení A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto a b.ř

Označení A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto a b.ř R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) IČ: 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. REGISTRACE Místo : KS Brno, 8.12.1997 Spis : vl.2521, oddílb U korečnice

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 7505 700 Příspěvková organizace 5..06 0:5:5 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k..05 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MÚZO

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více