11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE"

Transkript

1 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence a inventarizace dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.5 Finanční a operativní leasing 11.6 Vnitřní firemní předpis o dlouhodobém majetku 11.1 Schéma kolobûhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32 Závazky 04 Pofiízení 01, 02 DHM, DNM 07, 08 Oprávky k DN 55 Odpisy (1) (5) (7a) (6) 21 Peníze (6) 54, 55 Provozní 62 Aktivace (7b) (3) 64 Provozní 31 Pohledávky (8) 49 Vlastní kapitál (4) 92

2 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK... Legenda: (1) nákup na obchodní úvûr (2) nákup v hotovosti (nákupy zahrnují jak kupní cenu, tak i dal í náklady s pofiízením související) (3) v roba ve vlastní reïii; dal í v daje s pofiízením související ve vlastní reïii (dopravné, montáï) (4) darování, vklady (5) uvedení majetku do uïívání (6) odpisy (neodpisují se napfiíklad pozemky, umûlecká díla) (7a) vyfiazení pofiizovací hodnoty pfii prodeji, darování, likvidaci, kodû apod. (7b) vyfiazení zûstatkové ceny (nákladové úãty jsou dle zpûsobû vyfiazení) (8) prodejní cena Používané účtové skupiny DNM 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Používané účtové skupiny DHM 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Pofiízení dlouhodobého majetku Úãetní pfiípad MD D Pofiízení DHM a DNM nákupem 04x 32x, 21x Vedlej í náklady pofiízení (souãástí pofiizovací ceny) 04x 32x, 21x, 62x Pfievod majetku do uïívání 01x, 02x 04x Pofiízení DM ve vlastní reïii 01x, 02x, 04 62x DM pfiijat bezplatnû, darem 01x, 02x 49x Novû zji tûn DM odpisovan 01x, 02x 07x, 08x Novû zji tûn DM neodpisovan 03x 49x 93

3 DA OVÁ EVIDENCE A ÚâETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE Vyfiazení dlouhodobého majetku Úãetní pfiípad MD D Vyfiazení DM odpisovaného z úãetní evidence 07x, 08x 01x, 02x Vyfiazení zûstatkové ceny z dûvodu nevyuïitelnosti 55x 07x, 08x po kození, zcizení 54x, 58x 07x, 08x darování 54x 07x, 08x prodej 54x 07x, 08x Vyfiazení DM neodpisovaného dle dûvodu... 54x, 55x, 58x 03x 11.2 Dlouhodob nehmotn majetek Dlouhodob nehmotn majetek (DNM) Při vedení účetnictví postupuje individuální podnikatel u nehmotného majetku zpravidla podle zákona o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů [1] vymezuje nehmotný majetek podobně (ne však shodně) jako účetní předpisy. Pro účely zákona o daních z příjmů se odpisují: zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený zvláštním právním předpisem (tj. účetními předpisy), pokud: a) byl nabyt úplatně, vkladem společníka nebo tichého společníka nebo člena družstva, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování, a b) vstupní cena je vyšší než Kč, a c) doba použitelnosti je delší než jeden rok; přitom dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků. 94

4 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK... Zásadní rozdíly u nehmotného majetku, pokud individuální podnikatel vede účetnictví (v porovnání s daňovou evidencí) zejména: jednoznačné (cenové) vymezení vstupní ceny, nehmotný majetek se odpisuje. Ocenûní, odpisy DNM Poznámka: Úãetní pfiedpisy stanoví i goodwill (pfiitom nejsou ve shodû s daàov mi pfiedpisy). U individuálního podnikatele se v praxi s godwillem zpravidla nesetkáme. Podnikatel, kter vede úãetnictví, zaplatil za software Kã. Software zafiadil do obchodního majetku. Nejedná se o v daj zahrnovan do základu danû (sniïovat základ danû budou aï odpisy stanovené dle zákona o daních z pfiíjmû). Daňové odpisy nehmotného majetku jsou vymezeny zákonem odaních z příjmů. Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku; přitom za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku Kč. Podnikatel pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování (zákonem je stanovena minimální doba zbývajícího odpisu). Technické zhodnocení DNM Podnikatel, kter vede úãetnictví, pofiídil software v roce 20x0 za Kã. Smlouva nabyla úãinnosti dne x0. Software se odpisuje 36 mûsícû. Roz ífiení programu ( upgrade ) v ãástce Kã bylo provedeno (externû) a zafiazeno do uïívání dnem x1. 95

5 Vnitfiní pfiedpis o DNM DA OVÁ EVIDENCE A ÚâETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE DaÀové odpisy: Rok Mûsíce V poãet odpisû Odpisy 200x1 I. a VI. ( : 36) x x1 VII. aï XII. ( ) : 36 x x2 I. aï XII. ( ) : 36 x x3 I. aï XII. ( ) : 36 x x4 I. aï VI. ( ) : 36 x Úãtování: Úãetní pfiípad Období Kã MD D Nákup softwaru XII/20x x 32x Zafiazení do uïívání XII/20x x 04x Odpisy I VI/20x x 07x Upgrade VI/20x x 32x Zafiazení do uïívání VI/20x x 04x Odpisy VII XII/20x x 07x Odpisy 200x x 07x Odpisy 200x x 07x Odpisy 200x x 07x Pfiedpoklad vyfiazení VIII/200x x 01x V případě, že podnikatel používá nehmotný majetek při své činnosti a zařadil tento majetek do obchodního majetku (účtuje o něm), potom musí sestavit vnitřní předpis, který by měl zahrnovat alespoň: vymezení nehmotného majetku a jeho evidence, ocenění majetku, ověření stavu majetku. Vnitřní předpis uvedený v kapitole 3.1 Nehmotný majetek v daňové evidenci je třeba rozšířit alespoň o postup při odpisování. Dlouhodob hmotn majetek (DHM) 11.3 Dlouhodob hmotn majetek Zákon o daních z příjmů [1] vymezuje hmotný majetek podobně (ne však shodně) jako účetní předpisy, současně ale konkretizuje vstupní cenu. 96

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu (Prof. Ing. Libuše Müllerová)

Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu (Prof. Ing. Libuše Müllerová) Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu (Prof. Ing. Libuše Müllerová) 1. Úvod V novele zákona o daních z příjmů v 34 odst. 4) a 5) se s účinností od 1. 1. 2005 objevilo

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více