VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2011/12"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2011/12 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

2 P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za účinnou pomoc a velmi dobrou spolupráci. 2

3 O b s a h : 1 Základní data Personální obsazení Vyučované předměty Aktuální informace Prospěch a absence žáků Zápis dětí do 1. třídy a přijímací řízení žáků 9. třídy Zapojení školy do projektů a významné akce školy Kulturní akce, exkurze a výlety Soutěže a olympiády Prevence sociálně-patologických jevů Akce školní družiny a školního klubu, volnočasové aktivity a kroužky Další vzdělávání pedagogických pracovníků a školení Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery Akce pro zaměstnance Úpravy školy Hospodaření školy Vyhodnocení hospitační a kontrolní činnosti ve šk. roce 2010/ Sponzoři školy Přílohy 3

4 Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 vypracoval:... Mgr. Jiří Lazar ředitel školy Dymokury, 10. října 2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou MZŠ Dymokury dne... Marcela Kinská předsedkyně školské rady 4

5 1 Základní data o škole Název : Masarykova základní škola Dymokury, okres Nymburk Adresa : Dymokury, Osvobození č. 212, PSČ Telefon : IČO : Den vzniku : příspěvková organizace Statutární zástupce - Mgr. Jiří L a z a r Škola se skládá z těchto částí : základní škola - IZO školní družina a školní klub - IZO jídelna základní školy - IZO Zřizovatel Obec Dymokury Datum posledního zařazení do sítě škol : Vzdělávací program školy : Školní vzdělávací program MZŠ Dymokury, JaPoNec č.j. 905/ Ve škole pracuje odborová organizace. Při škole je občanské sdružení SRDPŠ. Ve škole je ustanovena školská rada (9 členů), předsedkyní školské rady je Marcela Kinská. 5

6 Počet žáků ZŠ ve školním roce 2011/ Z toho l. stupeň : stupeň : 83 Do školy chodí žáci z těchto obcí: Dymokury (Svídnice, Černá Hora) Činěves Velenice Senice Chotěšice (Nouzov, Malá Strana) Břístev Rožďalovice Křinec Sovenice Seletice Podlužany Ledečky Budiměřice Do školy dojíždí ze spádových a dalších obcí přibližně polovina žáků. Základní škola má 9 ročníků a člení se na l. a 2. stupeň. První stupeň je tvořen l. 5. ročníkem, druhý stupeň je tvořen ročníkem. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praktický život, reaguje na potřeby společnosti. (uplatnitelnost na trhu práce). Škola je zařazena v síti škol s výrazným ekologickým zaměřením Klub ekologické výchovy. Údaje o školské radě Školská rada zasedala dvakrát ročně. Předsedkyní školské rady je Marcela Kinská. Školská rada pracovala ve složení: zástupci rodičů: Marcela Kinská Šárka Římalová MUDr. Vladimír Švejcar 6

7 zástupci školy: Mgr. Martina Martínková Mgr. Jana Táboříková Andrea Řeháčková zástupci zřizovatele. 2 Personální obsazení Jméno Kvalifikace Počet let praxe Pracovní zařazení Mgr. Jiří Lazar VŠ 23 ředitel ZŠ, koordinátor EVVO, výchovný poradce Mgr. Martina Martínková VŠ 19 zást. ředitele, koordinátor ŠVP Mgr. Jana Táboříková VŠ 29 učitelka l. st. Věra Pavézková USO 24 učitelka 1. st. Mgr. Jolana Kulačová VŠ 19 učitelka 1. st. Mgr. Karolína Jeníková VŠ 3 učitelka 1. st. Mgr. Ivana Hošnová VŠ 38 učitelka 2. st. Mgr. Mirka J. Nováková VŠ 38 učitelka 2. st. Mgr. Ivana Ambrožová VŠ 30 učitelka 2. st. Mgr. Daniela Lazarová VŠ 23 učitelka 2. st., metodik primární prevence Mgr. Alena Krebsová VŠ 4 učitelka 2. st. MgA. Jana Heryánová VŠ 10 učitelka 2. st. Miroslav Hanka USO 13 učitel 2. st. Andrea Řeháčková USO 13 vedoucí vychovatelka Eva Fabiánová ÚSV 12 vychovatelka Petra Vondráčková SO 18 ekonomka školy Eva Valášková USO 31 vedoucí školní jídelny Hana Mazánková SO 37 vedoucí kuchařka Jana Kučerová SO 16 kuchařka Marcela Seňková SO 9 kuchařka Vladimír Kučera SO 7 školník, řidič školního autobusu Blažena Pecháčková Z 38 školnice, uklízečka Lenka Papíková SO 37 uklízečka 7

8 Pedagogičtí pracovníci celkem : 15,0 Z toho : učitelé 13,0 vychovatelky 2,0 Nepedagogičtí pracovníci celkem : 7,5 Z toho : THP 1,0 dělnická povolání 3.5 obchodně prov. prac. 3,0 Aprobovanost učitelů v % : 63,0 Počet nekvalifikovaných učitelů : 2,0 Průměrný věk pedag. pracovníků : 40, 07 3 Vyučované předměty Ve škole je vyučováno předmětům podle Školního vzdělávacího programu MZŠ Dymokury, s motivačním názvem JaPoNec jazyky, počítače, naučit ekologicky cítit. Výuka jazyků : Od 3. do 9. ročníku probíhá výuka cizího jazyka angličtiny, s hodinovou dotací 3 hodiny týdně. V 1. a 2. ročníku je žákům nabízena jazyková přípravka. Od 6. ročníku se v souladu s ŠVP vyučuje druhý cizí jazyk - německý, s týdenní dotací 2 hod. týdně. Volitelné předměty pro 7. až 9. ročník : Základy ekologie Základy administrativy Dílny Komunikační dovednosti V první třídě je vyučováno čtení metodou Sfumato. Jedná se o metodu splývavého čtení. Škola poskytuje ambulantní nácviky pro děti s vývojovými poruchami učení. V tomto školním roce končil projekt plně hrazený z ESF, zaměřený na integraci žáků s vývojovými poruchami učení. Žáci pracovali ve skupinách pod vedením učitelů specialistů. Žáci se kromě ambulantních nácviků, které probíhají dvakrát týdně, účastnili 8

9 týdenního pobytu, kde pracovali pod vedením specialistů ve skupině žáků se stejným zdravotním postižením. Tento týdenní pobyt přispíval k reedukaci vady, poskytl dostatek prostoru k prožití úspěchu žákům. Škola ve spolupráci s DDM v Poděbradech umožňuje odbornou logopedickou péči i pro děti předškolního věku spolupracujeme s okolními MŠ. 4 Aktuální informace a) informační bulletin školy b) ve školním roce 2011/12 bylo zapsáno 16 úrazů c) v tomto školním roce nebyla podána žádná stížnost d) podle zákona č. 106 nebyly vyžádány žádné ústní ani písemné informace e) termíny pedagogických rad : zahajovací pedagogická rada pedagogická rada za 1. čtvrtletí pedagogická rada za 1. pololetí pedagogická rada za 3. čtvrtletí pedagogická rada za 2. pololetí f) termíny třídních schůzek: Společný mítink s rodiči žáků školy, seznámení s celoročním plánem školy a dalšími aktivitami Třídní schůzka rodičů žáků 1. třídy, seznámení s metodou čtení Sfumato Třídní schůzka rodičů žáků 1. třídy Informace o připravované akci Zimní škola v přírodě prezentace vedení školy, informace o prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí tř. učitelka 9

10 Třídní schůzky rodičů žáků třídy, seznámení s akcemi školy, hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí šk. roku 2011/ Informační schůzka pro rodiče žáků, kteří jedou na Zimní školu v přírodě předání informací, kontaktů, seznámení s programem Informační schůzka výchovného poradce p. řed. Lazara s rodiči žáků 9. třídy zaměřená na volbu povolání, vyplňování potřebné dokumentace pro přijímací řízení na střední školy Třídní schůzky rodičů žáků 1. 9., seznámení s akcemi školy, hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku f) škola spolupracuje s Českou ornitologickou společností Chráněná oblast Rožďalovické rybníky, s centrem pro handicapované živočichy v Pátku, s EKO Gymnáziem Poděbrady g) ve škole probíhá sběr léčivých bylin, šípku, pomerančové kůry a starého papíru h) Praxe vykonávané na naší škole praxe v 1. třídě, studentka Kateřina Šudáková, ÚJEP Ústí nad Labem, vedoucí praxe p. uč. Věra Pavézková Manažerská praxe: Mgr. P. Kuncová, ZŠ Libice, Středočeský vzdělávací institut, vedoucí praxe p. řed. Lazar praxe ve školní družině, studentka SPgŠ v Čáslavi Kateřina Radoňová, vedoucí praxe p. vych. Řeháčková praxe na ekonomickém úseku školy, studentka Karolína Macháčková, studentka Střední průmyslové školy potravinářských technologií v Praze, vedoucí praxe ekonomka školy Petra Vondráčková i) škola zajišťovala se smluvním dětským lékařem povinná očkování přímo ve škole j) na žádost rodičů a žáků provádí učitelé individuální doučování dle potřeby k) školní žákovský parlament schůzky zástupců tříd 10

11 5 Prospěch a absence žáků Údaje o prospěchu a absenci žáků byly zpracovány do tabulek a grafických zobrazení. Jsou součástí přílohy. 6 Zápis dětí do l. třídy a přijímací řízení žáků 9. třídy ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY Zápis proběhl Zapsáno bylo 25 dětí. Na základě žádosti rodičů podaných řediteli školy podloženými potřebnými doporučeními bylo uděleno 5 odkladů školní docházky. Zápis je tradičně součástí celoročního projektu Školáček aneb my se školy nebojíme. Motivačním prvkem byla postava kámošky dymokurské stonožky. Na zápisu se aktivně podíleli žáci ročníku, za pomoci učitelek 1. stupně zápisem předškoláky provázeli. Náhradní termín zápisu byl stanoven na

12 o ŠKOLÁČEK ANEB MY SE ŠKOLY NEBOJÍME, TENTOKRÁT NA TÉMA JÁ JSEM VAŠE KÁMOŠKA, DYMOKURSKÁ STONOŽKA Cílem sedmého ročníku projektu zaměřeného na usnadnění vstupu budoucích žákům 1. třídy do školy je seznámit děti předškolního věku s prostředím celé školy (učebny, počítačová učebna, keramická dílna, tělocvična...), seznámit je s budoucími učiteli a vzájemně mezi sebou. V tomto projektu představujeme školu také rodičům budoucích prvňáků, vzbuzujeme zájem rodičů o školu. Oslovujeme rodiče žáků a seznamujeme je s nabídkou akcí, které pořádá škola. Daří se nám tak úspěšně nastartovat spolupráci s rodiči žáků. Představujeme nabídku školy: - jedinečnou školní atmosféru - moderní vybavení školních tříd, 2 počítačové učebny - maximální individuální přístup - kladení vysokých požadavků bez přetěžování - možnost využívání dobře vybavené počítačové učebny a učebny s interaktivní tabulí - keramickou dílnu - jazykovou přípravku od 1. třídy - školní mikrobus pro žáky z nespádových obcí Za organizaci projektu zodpovídá vedení školy, na přípravě a konání jednotlivých schůzek se podílí vedení školy, učitelky 1. st., vychovatelky ŠD, žáci školy Plán schůzek: 1. setkání - první seznámení, děti navštíví školu v doprovodu učitelek z MŠ, návštěva 1. třídy, práce s keramickou hlínou - výroba keramické stonožky ( ) 2. setkání - první setkání s rodiči budoucích prvňáků ve společnosti jejich dětí, představení cíle a smyslu projektu Školáček, prohlídka školy, plnění úkolů v jednotlivých učebnách seznámení s návyky, které by dítě při vstupu do první třídy mělo mít osvojené, práce s keramikou, pomoc rodičům v oblasti logopedické péče jejich dětí ( ) 12

13 3. setkání - Andělská škola setkání ve vánoční atmosféře, připomenutí vánočních tradic a zvyků, program připravují žáci ze školní družiny pod vedením paní vychovatelek ( ) 4. setkání - Zápis ( ) 5. setkání - Setkání v prostorách budovy 2. stupně, zaměření na seznámení se školní družinou a počítačovou učebnou, neformální setkání rodičů v keramické dílně společná tvorba dle zájmu rodičů ( ) 6. setkání - Setkání zaměřeno na poznání tělocvičny, setkání rodičů s budoucí učitelkou 1. třídy informační schůzka s předáním konkrétních informací ( ) 7. setkání - Poslední setkání v rámci projektu u rybníka Komárova, připravena dobrodružná cesta společná aktivita dětí a rodičů, je využit školní raft k plavbě na rybníku 13

14 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD Výsledky přijímacího řízení žáků 9. tříd jsou uvedeny v následující tabulce: Bittman Jan David Tomáš Kubálek Adam Majerník Jakub Martinec Jakub Řeháček Jan Seňko Štěpán Valeš Štěpán Bajerová Markéta Baráková Karolína Bečvářová Denisa Janoušková Tereza Kosinová Petra Kubíčková Vladimíra Musilová Marie Nováková Daniela Sigmundová Markéta Tabačková Adriana Vorlíčková Andrea SPŠ Kutná Hora obor elektrotechnika Gymnázium Poděbrady Gymnázium Poděbrady Škoda auto a.s. mechanik seřizovač Gymnázium Poděbrady Škoda auto a. s. obráběč kovů SOU Jarov tesař Škoda auto a. s. obráběč kovů Gymnázium Nymburk Gymnázium Poděbrady SOU Kutná Hora - kadeřník SOŠ Poděbrady agropodnikání SUPŠ Hradec Králové SOU Městec Králové kuchař číšník rodičovská dovolená SOU Poděbrady - agropodnikání SOŠ Poděbrady - agropodnikání Gymnázium Poděbrady SOHŠ Poděbrady - hotelnictví 14

15 7 Zapojení školy do projektů a významné akce školy CELOROČNÍ ŠKOLNÍ PROJEKT ČTEŠ, VÍŠ, ROZUMÍŠ Celoroční školní projekt byl v letošním školním roce zaměřen na rozvoj čtenářských a jazykových dovedností. Projekt přines také poznatek, že četbou můžeme pomáhat! Rozhodně pomůžeme pomoci sami sobě, ale můžeme pomoci i jiným! Po přečtení knihy se žáci registrovali na webových stránkách Po vyplnění testu, kterým žáci prokáží, že knihu skutečně přečetli, získají finanční obnos, který je věnován na dobročinné účely. Z 10 nabízených charitativních projektů žáci sami vybírají, kam přispějí. Od druhé do deváté třídy si žáci vedli čtenářské deníky, přečtené knihy museli prezentovat a tím získávali i komunikační dovednosti. Na prvním stupni se pravidelně měsíčně konala Burza knih. Sledovali jsme tím vytvoření přehledu u žáků o nově nabízených knihách i tradičních bestselerech. Aktivita: Čtenářský maraton - spaní ve škole Žáci třídy absolvovali čtenářský maraton spojený s přespáním dětí ve škole a dalšími doprovodnými akcemi pro děti i jejich rodiče společné aktivity Beseda se spisovatelkou a cestovatelkou Zuzanou Samkovou Besedy určeny pro žáky 1. stupně, 2. stupně a širokou veřejnost Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou Spisovatelka besedovala se žáky 1. a pak i 2. stupně, poutavě vyprávěla o tom, jak vznikají knihy pro děti. Poutavým vyprávěním vzbuzovala zájem o četbu žáků. Do školní knihovny byly zakoupeny její knihy, staly se často zapůjčovanými tituly. Čtenářský projekt 2. stupně Projektovou výuku organizovaly dívky z čtenářského kroužku pod vedení p. uč. Novákové. Kromě aktivit zaměřených na ověření čtení s porozuměním bylo hlavní náplní projektu autorské čtení. 15

16 Slavní spisovatelé ve třídách Dívky z čtenářského kroužku p. uč. Novákové se převlékly i převtělily do autorů známých knih, které čtou žáci na 1. stupni. Tak jsme ve škole mohli potkat pana spisovatele Plevu, Deffoe a další. Tito autoři dětských knih vyprávěli svým posluchačům o tom, jak knihy vznikaly, o zajímavých historkách, které se staly během psaní knih. Dalším netradičním způsobem vzbuzovali zájem o čtení. Soutěž o nejstarší knihu Součástí akademie byla výstava starých knih spojená se soutěží o nejstarší knižní výtisk. Podařilo se nám shromáždit velké množství starých historicky zajímavých knih z minulého i předminulého století. ŠKOLNÍ AKADEMIE vyvrcholení projektu (19. 5.) V průběhu akademie na konci školního roku jsme představili jazykové a komunikační dovednosti našich žáků. Během akademie jsme slyšeli češtinu, angličtinu, němčinu, ruštinu, italštinu. Žáci 1., 2. a 3. třídy vystoupili se svými pásmy v češtině, připravili se svými třídními učitelkami. Žáci od třídy představili svá vystoupení v anglickém a německém jazyce. Vystoupení v angličtině na 1. stupni garantovala p. zást. Martínková, na 2. stupni p. uč. Lazarová, vystoupení 2. stupně v němčině garantoval p. řed. Lazar a p. uč. Nováková. Jednotlivá vystoupení byla vtipně proložena jazykovými chvilkami, kdy byla daná slova překládána do jazyků, kterými naši žáci hovoří - angličtina, němčina, ruština, italština, ale i do znakové řeči. 16

17 17

18 Akademie byla zakončena představením divadelního kroužku pod vedením p. uč. Jeníkové Perníková chaloupka. Doprovodnými akcemi po skončení akademie byla módní přehlídka, taneční vystoupení tanečního kroužku, výstava starých knih, divadlo z Opočnice, prohlídka školy s ukázkou interaktivní techniky, hry, které připravily vychovatelky ze školní družiny. Žáci sami zajišťovali občerstvení pro návštěvníky. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok byl slavnostně zahájen projevem ředitele školy před žáky, učiteli i širokou veřejností v tělocvičně školy. Především jsme ve škole vítali žáky prvních tříd. Tradicí se stala adopce prvňáků žáky z deváté třídy. Každý z žáků 9. třídy se tak seznámil se svým prvňákem, o kterého se po celý následující rok staral a pomáhal mu. Deváťáci vítali prvňáky květinou, po společném fotografování je poprvé odvedli do jejich školní lavice. 18

19 MŮJ DEVÁŤÁK V rámci tohoto projektu sledujeme potlačení patosociálních jevů, učíme nenásilnou formou starší žáky pomáhat mladším spolužákům. Projekt je zahájen hned při slavnostním zahájení šk. roku. Projekt Můj deváťák navazuje na projekt Školáček. Cílem projektu je poskytnout prvňákům pocit bezpečí ve škole, pomoci vybudovat vzájemnou důvěru napříč věku žáků. Projekt se prolíná celým školním rokem. Nejstarší žáci školy aktivně navazují kontakt s nejmladšími žáky. Důležitou roli v tomto projektu sehrává přístup třídních učitelů. V tomto školním roce to byla p. uč. Pavézková a p. uč. Hošnová. další aktivity - společné fotografování při zahájení šk. roku, vytvoření posterů, jejich vyvěšení ve třídách - společná prohlídka školy - pomoc při Dymokurském duatlonu - divadlo, výroba papírových loutek žáci 9. třídy sehráli pro žáky 1. třídy divadelní scénky - ukázky z pohádek - Vánoce u deváťáků - sportovní hry na hřišti - přednes jarních básní pro deváťáky - prvňáci učí deváťáky a předávají vysvědčení - slavnostní rozloučení v tělocvičně žáci 1. třídy se loučí s žáky 9. třídy, společné focení 19

20 na schodech školy, žáci 1. třídy naposledy odvedou žáky 9. třídy do jejich školních lavic. PROJEKT HRAZENÝ Z ESF ZAMĚŘENÝ NA ŽÁKY S SPU název projektu: Rozvoj programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami V prosinci tento úspěšný projekt končil. V rámci projektu, který je určen žákům s vývojovými poruchami učení, absolvovali tito žáci exkurzi do Prahy. Byl tu pro ně připraven velmi tradičně-netradiční program. Kromě návštěvy pražských památek, po kterých žáky provázel průvodce, přespali žáci na lodi. Projekt byl plně financován z ESF. Žáky doprovázely učitelky-specialistky, které s nimi pracovaly v průběhu celého roku, p. uč. Táboříková a p. uč.pavézková. V termínu se jej účastnila skupina mladších žáků pod vedením p. uč.pavézkové, uč. amb. nácviků, v termínu skupina starších žáků pod vedením p. uč. Jany Táboříkové. Obě specialistky se společně s ředitele účastnily závěrečné konference projektu v Sedlčanech. BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V NYMBURCE Podnět k této sportovní aktivitě pravidelně přináší zástupci školního parlamentu. Bruslení se účastní žáci třídy. Touto další aktivitou naplňujeme volný čas žáků, sledujeme prevenci patosociálních jevů. BIODIVERZITA Škola organizovala ekologicky zaměřený projekt s názvem Biodiverzita, do kterého bylo zapojeno 12 základních škol Středočeského kraje. Závěrečná konference tohoto projektu se konala 25. května v naší škole. Žáci na této konferenci odprezentovali práce, na kterých během školního roku se svými učiteli pracovali. Spoluautorem projektu a garantem projektu byl ředitel školy Mgr. Jiří Lazar. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ Cílem testování žáků je zjišťování dosažených výsledků vzdělávání. Sledujeme porovnání výsledků vzdělávání našich žáků v rámci celé republiky, ale především také u průběžného testování sledujeme posun žáků, kterého v době mezi jednotlivými testy dosáhli. Žákům a jejich rodičům poskytujeme možnost získání zpětné vazby možnost porovnání výsledků 20

21 s výsledky žáků ostatních škol. Výsledky využívá dále škola při vlastním hodnocení a pro porovnání efektivity výchovně-vzdělávací práce naší školy se školami dalšími. S výsledky testování žáků jsou seznamováni žáci samotní i jejich zákonní zástupci. S výsledky testování žáků jako celku pracují také učitelé na pedagogických radách a poradách, dále při výchovně vzdělávacím procesu ve svých hodinách. Testování Scio proběhlo v těchto ročnících: Testování Stonožka, Scio 9. třída Testování Stonožka, Scio 5. třída Testování Eskalátor, třída, testování žáků tříd, testování čtenářské dovednosti, dovednosti v anglickém jazyce. Škola je čtvrtým rokem zapojena do projektu financovaného fondy ESF společnosti Scio s názvem Eskalátor. Toto testování je zaměřeno na zjištění úrovně čtenářské gramotnosti žáků (testy obsahují práci s textem, orientaci v testu) a úrovně jazykových dovedností z angličtiny. Učitelům umožňují nastavit konkrétnímu žákovi test podle úrovně. Po vyhodnocení testů dostane žák podrobně rozpracovanou zprávu, která popíše jeho slabé a silné stránky. Přínos tohoto testování je e-learningový kurz, který je žákovi společností přípraven. Konkrétně reaguje na výsledky testů. Testování Šetření finanční gramotnosti ČNB , žáci 3. třídy Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd, jednalo se o generálku nového způsobu testování vyhlášeného MŠMT ODEMYKÁNÍ A ZAMYKÁNÍ 1. TŘÍDY Třídní učitelkou 1. třídy byla v tomto školním roce p. uč. Věra Pavézková. Hned první týden v září trávili žáci se svými rodiči a třídní učitelkou víkend v Jinolicích Odemykání první třídy. V neformálním prostředí měla třídní učitelka možnost poznat své žáky v jiných než školních situacích. Úspěšně se také nastartovala spolupráce školy s rodinou, děti ve třídě navazovaly nové kontakty. Na konci školního roku proběhla aktivita stejným způsobem - Zamykání první třídy. 21

22 DYMOKURSKÝ DUATLON V pátek se konal 10. ročník Dymokuského duatlonu. Tradiční měření sil probíhá v disciplínách jízda na kole a běh. Soutěžení žáků je doplněno o úkoly z dopravní výchovy, zdravovědy, topografie, jízdě zručnosti. Také v letošním školním roce byly zapojeny bývalé absolventky školy, Lucie Kučerová a Nikola Řeháčková, studentky Střední zdravotní školy v Nymburce. Výborným způsobem prezentovaly našim žákům prvky první pomoci. Významným prvkem je prevence pato-sociálních jevů prevence proti šikaně. Žáci deváté třídy organizovali celou akci, vyhlásili výsledky, ale také se stali patrony nejmladších žáků žáků první třídy. 22

23 PLAVÁNÍ Plavecký výcvik probíhal v bazénu v Jičíně. Účastnili se ho žáci 1. třídy v rozsahu 10 hodin a žáci 2. a 3. třídy v rozsahu 20 hodin. Termín: duben - červen LOGOPEDICKÉ NÁCVIKY Škola poskytovala logopedické nácviky pod vedením Mgr. Ivany Adamcové a také p. uč. Mgr. Jany Táboříkové. Logopedické nácviky probíhaly v prostorách školy, byly prováděny za přítomnosti rodičů. Tato aktivita byla nabízena dětem z okolních mateřských škol. Pomoc při diagnostice nabízí učitelky 1. stupně při projektu Školáček aneb my se školy nebojíme. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V NYMBURCE Žáci čtvrtých tříd absolvují výchovně-vzdělávací program dopravní výchovy a bezpečnosti provozu proběhla první návštěva dopravního hřiště, žáci se zde seznamovali s testy silniční dopravy, prokazovali dovednosti jízdy na kole, orientaci v silničním provozu. 8. června žáci 4. třídy prokazovali své znalosti a dovednosti v rámci zkoušek usilovali o získání řidičského průkazu. Žáky doprovázela třídní učitelka Mgr. Jana Táboříková. 23

24 ADVENTNÍ ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN Exkurze do Drážďan byla součástí celoročního školního projektu "Čteš, víš, rozumíš!" možnost ověření komunikačních dovedností v němčině. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Mikulášská nadílka pro třídu. Mikulášskou nadílku zajišťují pro mladší spolužáky žáci 9. ročníku. Pokračujeme ve spolupráci s MŠ Dymokury, nadílka probíhá také tam. VÁNOCE VE ŠKOLE Adventní dílny Projektové vyučování pro žáky třídy, lektorka p. Weiskebrová, pod vedením lektorky si žáci vyráběli vánoční výzdobu Vánoční koncert v kostele Vystoupení pěveckého sboru Dymoholki a p. uč. Jany Heryánové Zpívání u vánočního stromu, Vánoční jarmark - prodej vánoční keramiky, Tříkrálová sbírka, vánoční občerstvení 24

25 Vánoční výstava Výstava v prostorách obecního úřadu byla na téma Vánoční zvyky a tradice. Žáci 9. třídy zde prezentovali zvyky a tradice dodržované v různých rodinách o Vánocích. Kromě jiného také bravurně předvedli přípravu vánočního kapra. Vánoční besídky ve třídách a slavnostní vánoční obědě V předvánočním čase byl ve škole prostor pro jednotlivé třídní besídky. Zakončeny byly slavnostním společným obědem žáků s jejich třídními učiteli ve školní jídelně. 25

26 SPOLUPRÁCE S MŠ Mateřské škole nabízíme možnost se účastnit sportovních i kulturních akcí, které škola pořádá, připravujeme pro MŠ mikulášskou nadílku, propůjčujeme školní autobus, umožňujeme docházku na logopedické nácviky, připravujeme i pro děti z mateřské školy Dětský den, pracovníkům mateřské školy zprostředkováváme vstupní školení BOZP a PO. Děti z MŠ jsou zapojeny v projektu Školáček, navštíví ukázkovou hodinu v 1. třídě. Žáci divadelního kroužku hráli pro děti z MŠ pohádku. LYŽOVÁNÍ V HERLÍKOVICÍCH Touto akcí sledujeme posílení neformálních vztahů mezi učiteli, jejich žáky a rodiči. Jednalo se o společný výjezd zájemců na noční lyžování do Herlíkovic. MASOPUST Masopustní průvod se konal v sobotu Tradiční průvod byl veden panem Laufrem a paní Laufrovou, v podání žáků 9. třídy. Starosta obce vydal povolení k všeobecnému veselí po vsi masopustnímu průvodu. Ve školní jídelně se prodávaly tradiční masopustní pochoutky, jitrnice, ovar a další. 26

27 . OSLAVUJEME HRDINY Libor Ortbauer a Lukáš Paulus dokázali pomoci kamarádovi, pod kterým se prolomil led. Za jejich hrdinský čin je žáci ze školního parlamentu odměnili věcným darem. O hrdinském skutku obou chlapců psal místní tisk, poskytli rozhovor do rozhlasu. ŠKOLNÍ PLES Školní ples se konal v Chotěšicích dne Na plese se již tradičně předtančením prezentoval taneční kroužek mladších žákyň pod vedením p. Kinské a p. Šmelhausové. K tanci hrála hudební skupina p. Vlasáka. Z výtěžku plesu SRPDŠ byl zakoupen stůl na stolní tenis, sekačka na trávu a ceny pro vítěze projektu Skokan roku. 27

28 LVZ LVZ proběhl v termínu Konal se v Krkonoších v Jánských Lázních v hotelu Černá Bouda. Vedoucím kurzu byl p. řed. Lazar. ŠKOLA V PŘÍRODĚ Zimní škola v přírodě proběhla v termínu od v hotelu Černá Bouda v Jánských Lázních v Krkonoších. Zimní školy v přírodě se účastnili žáci třídy. Zimní kola v přírodě byla tradičně doplněna o lyžařský výcvikový kurs zájemců pod vedením p. zást. Martínkové, která má potřebná instruktorská osvědčení. 28

29 DEN ZEMĚ Aktivity spojené s oslavou Dne Země proběhly Žáci sbírají ve spádových obcích starý papír a podílí se na úklidu obcí. PÍSÁLKŮV DEN A DEN SLABIKÁŘE Písálkův den , tradiční slavnost žáků 1. třídy zahájení psaní perem, slavnostní akce se účastní rodiče žáků 1. třídy, vedení školy, slavnost pro žáky připravila třídní učitelka Věra Pavézková Den Slabikáře , tradiční slavnost žáků 1. třídy, předvedení osvojení čtenářských dovedností znovu za účasti vedení školy, rodičů žáků, žáci obdrželi od třídní učitelky Věry Pavézkové knihy s věnováním JARNÍ ZVYKY A TRADICE Tento projekt se uskutečnil na 1. stupni ZŠ, zapojeno bylo mnoho rodičů, kteří žákům ukazovali jarní tradice. Pletení pomlázky, barvení vajec, zdobení perníčků a další. 29

30 BESEDA s Dr. Dagmar Lieblovou, nositelkou Řádu T. G. Masaryka, který jí byl propůjčen prezidentem republiky 28. října 2011 V pondělí prožili žáci 8. a 9. třídy MZŠ Dymokury zajímavé odpoledne při besedě s paní Lieblovou, pamětnicí holokaustu za 2. světové války. Besedu uvedl pan Plaňanský. Seznámil žáky s fakty o nacismu, antisemitismu a vyvražďování Židů. Paní Lieblová vyprávěla příběh své židovské rodiny. 30

31 VESELÉ ZOUBKY Preventivní program určený pro žáky 1. třídy, žáci sponzorsky v rámci programu obdrželi materiály a produkty určené ke správné péči o chrup, v rámci projektu bylo zpracováno výukové DVD, se kterým žáci pracovali. ZAHRANIČNÍ EXKURZE DO PAŘÍŽE Zahraniční exkurze do Paříže proběhla v termínu Doprovod žáků p. zást. Martínková. Žáci navštívili Dysneyland, dále také nejznámější reálie Paříže. VYSTOUPENÍ DIVADELNÍHO KROUŽKU Divadelní kroužek pracoval ve škole pod vedením p. uč. Karolíny Jeníkové. Žáci sehráli pohádku Perníková chaloupka v netradičním pojetí. V rámci tohoto kroužku se do aktivit podařilo zapojit žáky z prvního i druhého stupně, dokázali spolu výborně spolupracovat napříč ročníky. Divadelní představení bylo odehráno v rámci vyvrcholení projektu Čteš, víš, rozumíš Naši divadelníci také navštívili děti v mateřské škole v Dymokurech a v Činěvsi. 31

32 TERMIT školní časopis Ve škole je vydáván školní časopis Termit. Žurnalisté pracují pod vedením p. uč. Kulačové. Časopis je distribuován do tříd i do obce. DEN DĚTÍ V pátek 1. června se konala oslava Dne dětí ve spolupráci s Policií ČR. Policie ČR předvedla žákům naší školy široký záběr její činnosti. Byla to ukázka práce rychlé zásahové jednotky, výcvik psů, odebírání otisků prstů, fotografování profilů a další. Pro žáky 1. stupně to byl velmi zajímavý den. KONCERTY PĚVECKÉHO SBORU DYMOHOLKI Pěvecký sbor školy Dymoholki pod vedením p. uč. Jany Heryánové vystupoval několikrát v průběhu školního roku na různých místech. Vystoupení byla vždy přístupná široké veřejnosti vystoupení na zámku Chatau Mcely vánoční koncert v kostele v Dymokurech a zpívání u vánočního stromu Koncert ke Dni matek, ve škole ZDRAVÁ ŠKOLA - skladba jídelníčku - podpor sportovních aktivit v době mezi vyučováním - akce školní družiny a školního klubu zaměřených na zdravý životní styl 32

33 - účast žáků na sportovních soutěžích a sportovních olympiádách - nabídka sportovních kroužků - začleňování relaxačních a Tv chvilek do hodin - možnost výuky v učebně venku, časté vycházky do lesa - preference cyklovýletů, turistických výletů Škola zareagovala na nabídku a je zapojena do státního projektu Ovoce do škol. Žáci třídy dostávají dle aktuální nabídky ovocné produkty. PROJEKTY TEREZA Žáci se o volitelném předmětu Základy ekologie účastní projektů Klubu ekologické výchovy (KEV). Využíváme metodických materiálů, které jsou nám zasílány, příležitostně se zúčastňujeme seminářů, které jsou nám nabízeny. Projekty a náměty jsou využívány převážně ve volitelném předmětu Základy ekologie. OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Škola organizuje okresní kolo biologické olympiády v kategorii 6. a 7. tříd. Metodikem okresního je ředitel školy Mgr. Jiří Lazar. Pro učitele doprovázející žáky byla připravena krátká metodická schůzka. ABSOLOVENTSKÉ PRÁCE A JEJICH VEŘEJNÉ OBHAJOBY Obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníku proběhly v den, kdy vrcholil celoroční školní projekt Čteš, víš, rozumíš (navazoval na žákovská vystoupení). Témata svých prací si žáci volili sami podle svého zájmu, po dohodě s vedoucími prací. Cílem absolventských prací a jejich veřejných obhajob je naučit žáky vyhledávat a třídit informace, zpracovávat je v textu, pracovat s textovým editorem, seznamovat se se strukturou podobných prací, které jsou na úrovni seminárních prací středních škol. Žáci obhajovali své práce před veřejností, sledovali jsme nejen verbální stránku projevu, ale i celkové vystupování. Žáci konzultovali jednotlivé kroky své práce s učiteli. Tím sledujeme zlepšení vzájemné spolupráce mezi žáky a učiteli. Práce žáků 9. třídy na těchto tématech nám pomohla vyplnit období od přijímacího řízení na střední školy po ukončení školní docházky. 33

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za pomoc, podporu a spolupráci.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více