Číslo: 3 ročník: března 2012 cena: 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč"

Transkript

1 Číslo: 3 ročník: března 2012 cena: 10 Kč Město Benátky nad Jizerou se významně podílelo na uspořádání druhého ročníku Masopustu, v sobotu 11. února. V průvodu se sešlo velké množství masek, a to nejen z Klubu dětí a mládeže. V maskách přišli členové mnoha benáteckých organizací i benátecká veřejnost. Více informací na straně 31 a 32. Také letos uspořádal benátecký Český svaz žen Dětský maškarní karneval. V neděli 19. února ve společenském sále Záložna se maškarní rej sedmdesáti masek v doprovodu téměř stovky dospělých opět velmi vydařil. Plnění volebního programu města v roce 2011 Oprava mostu nad komunikací R10 Benátecký Čtyřlístek Sokolská akademie Další úspěchy nejmladších volejbalistů Masopust v našem městě

2 Zprávy Z Benátecké radnice Využití bývalých prostor finančního úřadu Prostory po zrušeném finančním úřadu v budově Záložny budou využity pro Základní uměleckou školu, základní školy, školky a spolky. Prostory budou podle projektu Ing. arch. Foita propojeny se stávajícím společenským sálem průchodem v místech nynějšího dámského WC. Po vybourání vnitřních příček se získá sál s pódiem pro 50 diváků. Dvě původní kanceláře směrem do Husova náměstí se využijí na kabinet výuky nástrojů a učebnu, která v případě potřeby bude sloužit jako šatna pro návštěvníky malého sálu. Vstup z náměstí bude bezbariérový a také nové WC bude upraveno pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu. Do zbývajících prostor bude umístěna klubovna s občerstvením a v místech současného baru bude zřízena šatna pro návštěvníky velkého sálu. Také suterénní prostory budou využity pro potřeby Základní umělecké školy jako učebny výuky hudby a zkušebna pro malé hudební soubory. Rekonstrukce bude zahájena po bezúplatném převedení objektu fin. úřadu z Ministerstva financí do majetku města. Protipovodňová opatření Investor Povodí Labe s.p., který je investorem stavby, vybral dodavatele, který bude v průběhu měsíce března vyzván k převzetí staveniště. Před převzetím bude konzultován harmonogram prací, který bude po předání staveniště představen veřejnosti. Doba trvání výstavby je stanovena na cca jeden rok. Uzavírka silnice č. II/272 v úseku Benátky nad Jizerou Jiřice a oprava mostu ev.č Zhotovitelská firma: Strabag, a.s. se sídlem v Benátkách nad Jizerou. Investor: Středočeský kraj V průběhu realizace stavby od do dojde k úplné demontáži stávajícího mostu a následně bude vybudován most nový. Objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením po silnici č. III/27212 a III/3322. Žádost o stanovení průzkumného území na ložisku černého uhlí Mělnická pánev Firma Wildhorse Energy CZ s.r.o. zažádala Ministerstvo životního prostředí (MŽP) o stanovení průzkumného území na ložisku černého uhlí Mělnická pánev, které se dotýká mimo jiné také všech katastrálních území města Benátky nad Jizerou. Cílem předpokládaného záměru je ověření možnosti použití zdejší suroviny pro nové, netradiční využití podzemní zplynování. Navrhovaný průzkum je členěn na 2 etapy: 1. etapa celá plocha průzkumného území a) rešeršní práce, tj. vyhodnocení dostupných podkladů o ložisku Mělnická pánev b) zpracování počítačových modelů v 3D provedení c) vytvoření seznamu nutných parametrů, které nejsou k dispozici d) rozhodnutí na základě předchozího zhodnocení, zda je na ložisku možná těžba zplynováním. e) v pozitivním případě zpracování projektu prací pro druhou průzkumnou etapu 2. etapa následný projekt geologických prací ve vybraných lokalitách a) vrtné práce do podloží karbonu b) geofyzikální práce k ověření bazální části uhlonosné sedimentární pánve Zástupci města se zúčastnili dvou schůzek se zástupci MŽP a firmy Wildhorse Energy CZ s.r.o., kde byla diskutována zejména následující témata: vliv případné těžby a průzkumných vrtů na kvalitu podzemních vod možné propady terénu po těžbě zásoba je cca 1,750 miliardy tun černého uhlí vlastníkem ložiska je stát vliv na psychiku obyvatel města v průběhu průzkumu průzkum bude probíhat pouze v extravilánu (nezastavěné části) města. hloubka uložení je cca m pod zemí technologie zplynování nejblíže funkční je v JAR a v Austrálii dostupnost současných zdrojů, které jsou většinou veřejně přístupné konečné závěry zástupců jednotlivých obcí byly převážně negativní Celá záležitost byla projednána v komisi životního prostředí a místního hospodářství, která zaujala negativní stanovisko, zejména z odůvodněné obavy o kvalitu podzemních vod a zdrojů pitné vody. Město k celé záležitosti zaujalo negativní stanovisko zejména z těchto důvodů: v případě jakýchkoliv vrtných (i průzkumných) prací by mohlo dojít k poškození zdrojů pitné vody závěr vyjádření hydrogeologa celoživotně znalého celé území RNDr. Čapka: Z důvodů popsaných výše lze považovat záměr podzemního zplyňování uhlí, včetně předcházejících přípravných průzkumných prací v tomto citlivém území, za velmi riskantní. negativní ovlivnění života obyvatel města zejména socioekonomické a psychické vlivy nejistota dalšího vývoje, obava poškození majetků a možného stěhování již ve fázi průzkumu může dojít k odlivu obyvatelstva z důvodu obav z budoucnosti další argumenty budou sbírány a projednávány společně s dotčenými obcemi a budou případně do stanoviska doplněny veškeré dostupné materiály jsou volně přístupné veřejnosti. FinanČnÍ ÚŘad v Mladé Boleslavi UpOZOrŇUJe, že i v tomto roce bude Finanční úřad v Mladé Boleslavi zabezpečovat výběr daňových přiznání od poplatníků v Benátkách nad Jizerou. Termín byl stanoven na13. března 2012 v době od 8.00 do hodin v prostorách Zámecké krčmy na nádvoří zámku v Benátkách nad Jizerou. Občané mají možnost odevzdat převážně daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Ing. Jiří Marhan vedoucí vyměřovacího oddělení FÚ v Mladé Boleslavi Zápis do mateřských škol v Benátkách nad Jizerou proběhne v měsíci květnu. více informací v dubnovém čísle ZB nebo na Počet obyvatel ke dni počet obyvatel k Benátky nad Jizerou Část obce Počet obyvatel Benátky nad Jizerou I 2273 Benátky nad Jizerou II 3753 Benátky nad Jizerou III 251 Dražice 367 Kbel 422 celkem obyvatel k muži 3460 ženy 3606 Zpravodaj Benátecka 2

3 Zprávy Z Benátecké radnice / ZpravOdaJStvÍ JAKÝ BYL ROK 2011 V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU I. Zpráva o plnění volebního programu města Benátky nad Jizerou za rok března 2012 Vážení občané, skončil rok 2011, který byl prvním rokem šestého komunálního volebního období po roce Je naší povinností podat Vám průběžnou zprávu o plnění volebního programu města, na jehož základě jsme dostali Váš mandát v komunálních volbách v roce Zastupitelstvo města i Rada města, výbory Zastupitelstva i komise města začaly pracovat v obnoveném složení. Podstatné bylo to, že noví členové pochopili celkovou filosofii z minulých volebních období, kdy řešení problematiky města je dominantně nadřazeno nad zájmy politické a osobní. Atmosféra byla dělná a racionální. Noví členové přinesli novou názorovou platformu, která je přínosem k širšímu vnímání celkové problematiky. Staří členové zase zajišťovali kontinuitu řešení problematiky zakotvené v Územním, Strategickém i Komunitním plánu města. Řešení celkové problematiky, která je detailně rozvedená do jednotlivých bodů ve volebním programu, je odvislé od vnější politické situace, v dnes propojeném globálním světě. Z této situace vzniká předpoklad tvorby financí, které lze zapojit do rozpočtu města. Na Zastupitelstvu je pak na základě stanovených priorit rozdělení financí a kontrola jejich hospodárného využití. Rok 2011 v kontextu vnějších podmínek nebyl rokem přívětivým. Ze strany EU, státu ani kraje se nedaly očekávat finanční dotace. Vycházeli jsme z reality vytváření vlastních financí s pomocí očekávaných a probíhajících dotací. V oblasti školství bylo prioritou dokončit půdní vestavbu, dokončit 2. etapu výměny oken a realizovat instalaci vzduchotechniky ve školní jídelně, vše v ZŠ Husovo náměstí. Zde bylo proinvestováno více než 12 mil. Kč. V ostatních školních zařízeních města byla provedena výměna oken v ZŠ 17. listopadu, byly vybudovány nové chodníky v MŠ Růženka a další drobné opravy v MŠ. Bohužel, nebyla realizována přestavba bývalé věznice u ZUŠ na koncertní sálek. Z důvodů narušené statiky byla stavba na doporučení statika zbourána a odstraněna. Náhradní řešení přinesou prostory zrušeného Finančního úřadu v budově bývalé Záložny. V oblasti kultury a kulturních památek byly hlavními realizovanými akcemi dokončení 2. etapy rekonstrukce hornozámeckého parku, rekonstrukce budovy bývalé kočárovny a vydláždění zámeckých sklepů a vybudování lapidária v těchto prostorách. Dále byla vyměněna okna u kaple Sv. Rodiny ( kafemlejnek ). Tyto investice, které přesáhly v roce mil. Kč, výrazně přispěly k dokončování postupné rekonstrukce historického jádra města a jeho turistickému zatraktivnění. V oblasti sociální byly realizovány investice výstavbou azylového domu pro ženy a matky s dětmi a přístavbou kulturního sálku u Komplexního centra sociální péče, kam se přemístil i Klub seniorů. Mateřské centrum tak získalo samostatný prostor v budově bývalého internátu. Investice za cca 7 mil. Kč umožnily vymístění sociálně méně přizpůsobivých občanů z prostoru Plajchu a v případě přístavby kulturního sálku plnohodnotnou společenskou činnost seniorů jak v Domově seniorů, tak i Klubu seniorů. V oblasti sportovní nebyly realizovány významné investice městem. Došlo však ke zhodnocení městského sportovního zařízení Hokejovým klubem, kde byla realizována ze sponzorských peněz pochozí lávka mezi prostory VIP a VIP tribunou. Fotbalový klub realizoval ze státní dotace umělé osvětlení tréninkového fotbalového hřiště s umělou trávou. V rámci oprav povrchů komunikací a veřejných ploch byla hlavní investicí rekonstrukce 2. etapy ulice Soukalovy a Nad Remízkem, dále pak vybudování chodníku v ulici Vaněčkova a vybudování zpevněných cest na hřbitově v Benátkách nad Jizerou II. Opraven byl i povrch komunikace ve Kbele a propojení ulic Spojovací a Mladské. Bohužel, z důvodu zmařeného výběrového řízení na zhotovitele stavby nebyla realizována rekonstrukce ulic s nezpevněným povrchem Wolkerova, Obodřecká a V Zahradách v Obodři. Byly provedeny jen přípravy v ulici Wolkerova výměnou vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek a rekonstrukcí dešťové kanalizace. Akce budou realizovány v roce V rámci realizace tzv. infrastrukturních investic šlo většinou o akce, které byly připravovány v minulém volebním období. Rok 2011 byl důležitým rokem pro celkovou strategii a přípravu akcí, které by měly být realizovány v tomto volebním období, ať už městem nebo jinými subjekty. Jednou z nejdůležitějších připravovaných akcí je realizace protipovodňových opatření ve městě. Město Benátky připravilo kompletní dokumentaci k územnímu rozhodnutí i přípravu všech potřebných pozemků. Vše předalo Státnímu podniku Povolí Labe, který bude investorem této akce za cca 50 mil. Kč. Akce je připravena k realizaci na rok Město se bude spolupodílet do cca 5 % nákladů. Další prioritní akcí je přístavba Polikliniky o dvě dětská střediska. Stávající stará dětská střediska budou zbourána a místo nich bude vybudováno parkoviště pro cca 50 automobilů. V roce 2011 byla dokončena dokumentace ke stavebnímu povolení a vydáno stavební povolení. Celkové předpokládané náklady jsou cca 18 mil. Kč. S realizací počítáme v roce V rámci vytváření bezpečnostně dopravního systému pro cyklisty a pěší byla vypracována dokumentace pro stavební povolení včetně stavebního pro 1. etapu bezpečnostní cyklostezky propojující sídliště Na Burse přes bývalý železniční most, pod parkem až na křižovatku nad ulicí Podoleckou. Je podána žádost o dotaci. Velkou prioritou je i bezpečné propojení městské části Kbel s centrem Benátek nad Jizerou II. Souběžně byly připravovány 2 dokumentace. Dokumentace rekonstrukce ulice Pražské, kterou připravuje město, ale investorem je Středočeský kraj. Ten však zatím nemá tuto komunikaci v plánu investic. Proto město připravilo druhou dokumentaci, která počítá s výstavbou chodníku ze Kbela po levé straně směrem na Benátky s tím, že využije proluky mezi ulicí Pražskou a ulicí Pod Brdy, která bude zrekonstruována a vytvoří tak souběžnou bezpečnou trasu s ulicí Pražskou, přes náměstí 17. listopadu a ulicí Lidickou. U první varianty bylo přerušeno stavební řízení a firma zhotovující dokumentaci musí zohlednit připomínky občanů na ulici Pražské. U druhé benátecké varianty počítáme s vysoutěžením a počátkem realizace již v roce Připraveny dále byly zmíněné dokumentace pro rekonstrukci ulic Wolkerova, Obodřecká, V Zahradách a také ulice Kordinů. Připravovaná je i dokumentace pro řešení bezpečné pěší komunikace v ulici Mladská. Ve spolupráci se Středočeským krajem je připravováno výběrové řízení na rekonstrukci ulice Soumarova, kde by se spoluúčast města měla pohybovat kolem cca 5 mil. Kč. Z dalších důležitých akcí byly dokončeny dokumentace pro stavební povolení pro vybudování nového City parku v prostoru mezi obchodním střediskem Billa a ulicí U Cukrovaru, kde celkové předpokládané náklady budou cca 22 mil. Kč. Proto bylo požádáno o dotaci. Pro dokončení celkové revitalizace historického jádra města je důležitá rekonstrukce prostoru a budov Na Plajchu. Rovněž zde je dokončena dokumentace a vydáno stavební povolení. I zde sháníme dotační titul, neboť předpokládané náklady budou činit cca 15 mil. Kč. Je připravována i dokumentace zasíťování a přístupové komunikace pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Nad Stadionem v Obodři. Připravena je dokumentace i pro realizaci programu výstavby hřišť pro lokality náměstí 17. listopadu a sídliště Na Burse. Byla vypracována i dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu krytého plaveckého bazénu. Bylo vydáno územní rozhodnutí. V současné době je zpracovávána dokumentace ke stavebnímu povolení. Z této dokumentace by měla být odvozena studie proveditelnosti a studie udržitelnosti, ze kterých by měli čerpat občané v referendu, které by mělo být určující k tomu, zda stavba bude realizována. Nejdůležitější zpracovávanou dokumentací je práce na novém Územním plánu města. Příprava konceptu je v závěrečné fázi přípravy. To byly nejdůležitější akce, týkající se rozvoje a zlepšování infrastruktury města. Pro město je však neméně důležitá stránka společenská, sociální, bezpečnostní, dopravní, kulturní a další, které vytvářejí celkovou atmosféru ve městě. Citlivá byla zvláště bezpečnostní situace. Eskalace problémů v severních Čechách se projevila i zvýšeným neklidem ve městě. Na bezpečnostním kamerovém systému bylo v roce 2011 vyhodnoceno situací, které lze kvalifikovat jako přestupky a trestné činy. Současně docházelo ke stížnostem občanů na rušení nočního klidu. Došlo i k majetkovým deliktům (krádeže krytů kanálových vpustí, likvidace silničních značek a dalšímu poškozování majetku města atd.). Rada i Zastupitelstvo města se celou problematikou zabývaly. Zastupitelé rozebrali příčiny a shodli se na opatřeních, která povedou ke zklidnění situace. Opatřeními preventivními byla diskuze s majiteli provozoven, na které bylo podáno nejvíce stížností. Celá Fotografie na titulní straně: PPNA team, Ondřej Hendrych

4 Zprávy Z Benátecké radnice situace byla projednána i s vedením Policie ČR, místní i oblastní. Jsou připravována restriktivní opatření, která určitě povedou ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě. Zastupitelstvo rovněž na svém srpnovém zasedání zakonzervovalo počet výherních hracích automatů ve městě, aby potom svou Obecně závaznou vyhláškou počet VHP výrazně omezilo. Celá situace je intenzivně sledována jak orgány města, tak i Policií ČR a pokud bude vývoj negativní, je město ve spolupráci s Policií připraveno zasáhnout. S bezpečnostní stránkou úzce souvisí i celková situace v dopravě. Kromě vyjmenovaných technických opatření, chce město zajistit bezpečnost silniční dopravy i dopravy cyklistické a pěší. Soustavně se potýkáme s problematikou kamionové dopravy i neukázněností parkování řidičů ve městě. Tato problematika byla pravidelně konzultována s vedením Policie ČR ve městě i za součinnosti použití výsledků kamerového systému. V posledním období je možno pozorovat určité zlepšení, které ovšem neznamená, že jsme se situací spokojeni. Speciální složkou dopravy je doprava osobní, v případě našeho města, autobusová dopravní obslužnost. Nositeli úrovně dopravní obslužnosti jsou ze zákona Ministerstvo dopravy a hlavně Středočeský kraj. Vlivem omezení spojů a vypovězení smluv dopravcům ze strany Středočeského kraje vznikla pro obec chaotická neprůhledná situace, jejíž důsledky se promítnou teprve v roce Středočeský kraj měl ze zákona do konce roku 2011 vypracovat Plán dopravní obslužnosti. Materiál, který vydal, se nedá za Plán dopravní obslužnosti považovat. Proto nebyl ani předložen Zastupitelstvu kraje ke schválení. Středočeská autobusová doprava se tak do roku 2012 pohybuje na velmi tenkém ledě a tím, že jsou ze strany Středočeského kraje vnucovány obcím podmínky, které je mohou vtáhnout do chaotického počínání vedení kraje, může se autobusová doprava dostat do kolapsu. Vedení města bude dělat vše pro to, aby tato situace nenastala. Město vydalo v roce 2011 na dopravní obslužnost cca 750 tis. Kč a je připraveno na rozumné dopravní obslužnosti spolupracovat a participovat. Pro zlepšování celkové atmosféry ve městě je důležité, aby občan mohl mít důvěru v kvalitu a spektrum poskytovaných služeb a zároveň využít příležitostí ke zpestření a naplnění života ve městě. Město pokračovalo ve vysokém standardu nabídky sociálních a zdravotních služeb, které výrazně podporuje. Snaží se podpořit hlavně generace, které to potřebují, tj. mladé rodiny a seniory. Stoprocentní pokrytí požadavků v předškolních zařízeních města pro benátecké maminky při velice příznivých cenách je ojedinělé. Rovněž služby při Komplexním centru sociální péče a zřizovatelská funkce města pro Domov seniorů nejsou k vidění. Podporována byla mateřská centra i Klub seniorů. Všechny tyto organizace už mají své samostatné prostory. Tradiční čtvrtletní Setkání se seniory nejsou rovněž v jiných městech obvyklá. Vítáním občánků a blahopřáním seniorům při jejich životních jubileích chceme, aby všichni cítili sounáležitost s městem. Důležité jsou i služby zajišťující pořádek a čistotu ve městě. Zastupitelstvo přijalo v roce 2011 důležité rozhodnutí, kdy ve výběrovém řízení pověřilo výherce, firmu AVE CZ, komplexním hospodařením s odpady na území města. Firma zajišťuje svoz a likvidaci komunálního a tříděného odpadu. Službu veřejného sběrného dvora, úklid u sběrných hnízd a péči o zeleň jsme ponechali v kompetenci Technických služeb. Zažádali jsme o dotaci na nákup čistícího vozu a v budoucnu chceme zaměřit činnost TS více na úklidové práce ve městě. Vzhledem k složité sociální situaci jsme ponechali ceny za svoz komunálního odpadu na úrovni minulých let. Pozdrželi jsme i deregulaci ceny nájemného v městských bytech a zařízeních. Jen u mateřských škol se zvýšila cena o 50 Kč vzhledem k vyhovění žádostí rodičů o rozšíření provozní doby. V současné době platí rodiče za své děti příspěvek 450 Kč za měsíc i přesto, že celkové neinvestiční náklady na jedno dítě dosahují téměř výše Kč za měsíc. Vzniklý rozdíl hradí město ze svého rozpočtu. Stanovená výše příspěvku rodičů v našich předškolních zařízeních je podle zjištění výrazně pod celostátním průměrem. Město výrazně dotovalo i ceny vstupného na kulturní a společenské akce přímo pořádané městem nebo Klubem přátel umění. Město, když nepočítáme akce Kruhu přátel umění a Setkání se seniory, pořádalo v roce kulturních a společenských akcí (viz. příloha). K těm nejtradičnějším patřil Pohár ve společenském tanci 32. ročník a Benátky filmových amatérů jubilejní 50. ročník. Akce s novodobou porevoluční tradicí (Novoroční ohňostroj, Ples města, Sportovec města, Prvomájový jarmark, Ochutnávky vín, Zámecké slavnosti) byly obohaceny ještě o Kinematograf bratří Čadíků a Burčákové slavnosti spojené s otevřením zrekonstruovaného parku. Spolu s akcemi benáteckých organizací a spolků jsme vytvořili bohatou nabídku kulturního a společenského vyžití ve městě. Rovněž podpora spolků a sportovních klubů byla nejméně na úrovni minulých let a je nadstandardní. Spolky a kluby provozují městská zařízení zdarma a ještě získávají podporu na činnost. Spolky a sportovní kluby se ve většině případů odměňují dobrými výsledky, kterými propagují město a hlavně dobrou prací s mládeží, což je nejdůležitější vklad do budoucnosti. Rovněž se bohatě podílejí na společenském životě ve městě. Svou činnost propagují většinou i na stránkách Zpravodaje. Nedílnou součástí života města jsou i vnější vztahy a zapojení města do vnějších regionálních i státních struktur. Město je aktivním členem Svazu měst a obcí ČR, jehož prostřednictvím získává informace hlavně v nové legislativě a dostává se i na platformu diskuze o problematice, která obce a města zajímá. Rovněž je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které je nositelem odborné i zájmové činnosti týkající se péče o kulturní památky. Město bylo do členem Svazku obcí Dolního Pojizeří, který po dohodě starostů členských obcí z důvodu nefunkčnosti zanikl. Město je členem recesistického útvaru Burčáková Unie, prostřednictvím jehož navázalo velmi přátelské vztahy s městem Hustopeče. Tyto vztahy jsou velmi prospěšné pro založení nové vinařské tradice v Benátkách. Město jednalo s Místní akční skupinou (MAS) Svatojiřský les o možnosti vstupu města do této MAS. Bylo předběžně dohodnuto, že město bude zatím jako pozorovatel s tím, že budou sledovány vnější podmínky pro příští období, které budou limitovat možný vstup. V mezinárodních vztazích v roce 2011 uplynulo 15 let od podepsání Partnerské smlouvy s německou obcí Reinsdorf a 10 let se slovenským městem Modra. Partnerskou smlouvu máme podepsanou i s německým Rossdorfem. K výraznému zintenzivnění vztahů došlo po komunálních volbách v roce 2010 s městem Modra, na vysoké úrovni jsou vztahy s Rossdorfem, v posledních letech došlo k ochlazení vztahů s Reinsdorfem. V roce 2011 proběhly seznamovací návštěvy s polským městem Skarbimierz. Zde monitorujeme možné navázání užších vztahů na základě společných zájmových oblastí. Při příležitosti otevření zrekonstruovaného zámeckého parku byla pokřtěna burčákem i nová minialej přátelství. U javorů před vchodem do zámku byly instalovány kovové destičky s údaji o jednotlivých partnerských obcích a při té příležitosti byla podepsána zástupci těchto obcí Deklarace o přátelství. Podobná akce se konala v květnu 2011 i před radnicí v Rossdorfu. Komise pro vnější vztahy, informatiku a propagaci se zabývala dalším možným rozvojem propagace města. Byl vypracován projekt na propagační materiály, který sloužil jako podklad k žádosti o dotaci z evropských fondů. Zde jsme na Krajské regionální radě neuspěli. Byl prodiskutován obsah i forma Zpravodaje Benátecka. Výsledkem je nová 28 stránková, částečně barevná forma, která se setkává s kladným ohlasem. Byly vytvořeny nové webové stránky města, které po vychytávkách vytvářejí operativnější přístup k jednotlivým informacím a hlavní předností je pružnější aktualizace zpráv. Na městských webových stránkách je dostupná i průběžná fotodokumentace i video záznamy z některých akcí. Město zafinancovalo další díl benátecké knihovničky, kterým bylo vydání překladů dílek Augustina Sedláčka seznamující z částí historie Benáteckého panství. Vyšel i devátý díl Fotoarchivu Benátecka autorů pana Jaromíra Poláka, Martina Poláka a paní Jany Vernerové, který se tentokrát zabývá benáteckými spolky. Průběžně se pracuje na nových propagačních materiálech. V roce 2011 navštívilo benátecká muzea cca 8,5 tis. návštěvníků. Postupnou revitalizací historického centra města a parku se stávají Benátky pro turisty atraktivnější. Škoda, že zaostává rozvoj služeb pro turisty. Celkově rok 2011 výrazně nevybočil z řady let minulých. Většinu naplánovaných akcí se podařilo zrealizovat. Zpozdila se jen rekonstrukce povrchu ulice Wolkerova. Byla přijata některá důležitá rozhodnutí (Smlouva o likvidaci odpadů s firmou AVE CZ, Obecně závazné vyhlášky o hracích přístrojích). Podstatné bylo to, že přes nepříznivé vnější podmínky nedošlo k narušení kontinuity rozvoje města. Za to patří velký dík všem, kteří se o to zasloužili Zastupitelstvu města, pracovníkům MěÚ, příspěvkových a rozpočtových organizací města, všem činovníkům spolků a klubů, trenérům a vedoucím družstev a všem občanům, kteří se veřejného života aktivně zúčastnili. Jaroslav Král starosta města II. Zpráva o činnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou za rok 2011 Městský úřad plní úkoly v oblasti samostatné i přenesené působnosti. Jeho vztahy k orgá- Zpravodaj Benátecka 4

5 nům upravuje zákon o obcích. Městský úřad je orgánem Města Benátky nad Jizerou a plní tyto úkoly: a) Samospráva samostatná působnost Do samostatné působnosti města přísluší spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jejich občanů, dále město pečuje v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku, je povinna pečovat o zachování a rozvoj majetku města. Povinnosti města jsou zajišťovány cílevědomým a odpovědným rozhodováním Zastupitelstva a Rady města, podporované činností komisí Rady a výborů Zastupitelstva. Naplnění schválených záměrů volených orgánů zajišťují výkonné orgány města - městský úřad, příspěvkové organizace (právnické osoby, které nevytvářejí zisk) a organizační složky města (bez právní subjektivity). Příspěvkové organizace a organizační složky zřizují územní správní celky k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností. B) Státní správa přenesená působnost, pověřený úřad Náš Městský úřad je pověřeným obecním Zprávy Z Benátecké radnice úřadem. Pověřený obecní úřad je ten úřad, který vedle přenesené působnosti vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. Při své činnosti se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Počet obcí ve správním obvodu našeho pověřeného úřadu je celkem 14 a 6 jejich místních částí mimo Benátky nad Jizerou. Na výkon přenesené působnosti ve správní oblasti pověřeného úřadu Benátky nad Jizerou poskytuje stát příspěvek, to znamená, že stát nehradí v plné výši výdaje spojené s výkonem činnosti pověřeného úřadu. PŘEHLED VÝŠE STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU ZA POSLEDNÍCH 5 LET Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok kč kč kč kč kč ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MěÚ: l starosta l místostarosta l tajemník odbory l sekretariát l správa majetku a rozvoje města l finanční a plánovací odbor l správní a sociální odbor l odbor vnitřních věcí, školství a kultury l odbor výstavby a územního plánování organizační složky města l městská knihovna l městská prádelna příspěvkové organizace města l správa městských lesů l technické služby města l správa sportovních zařízení l městské centrum komplexní péče l ZŠ Husovo náměstí l ZŠ Pražská l MŠ města Benátky Podrobnou zprávu o činnosti MěÚ naleznete na stránkách města Marek Mařík tajemník Kulturní akce Města Benátky nad Jizerou rok 2011 [ novoroční ohňostroj dne 1. ledna 2011 od 19:00 hodin na nádvoří zámku [ 18. ples města dne 22. ledna 2011 od 20:00 hodin v sále Záložna [ koncert vlaďky Bauerové a jejích přátel a comba vedeného Ondřejem kabrnou dne 25. ledna 2011 od 19:30 hodin v sále Záložna [ divadelní představení chudák Harpagon dne 31. ledna 2011 od 19:00 hodin v sále Záložna [ Účast města na výstavě regiony Čr v Lysé nad Labem února 2011 vždy od 9:00 do 17:00 hodin na výstavišti v Lysé nad Labem [ koncert souboru ad vocem dne 15. února 2011 od 19:30 hodin v Modlitebně Církve bratrské [ Setkání se seniory dne 3. března 2011 od 15:00 hodin v sále Záložna [ koncert Musica per cinque dne 8. března 2011 od 19:30 hodin v Modlitebně Církve bratrské [ Benátecký pohár 32. ročník dne 12. března 2011 od 13:30 hodin v nové sportovní hale při ZŠ Pražská [ Sportovec roku 2010 Města Benátky nad Jizerou dne 31. března 2011 od 18:00 hodin v sále Záložna [ koncert violisty Jana pěrušky s klavíristou danielem Wiesnerem dne 5. dubna 2011 od 19:30 hodin v sále Záložna [ divadelní představení Marléne dietrich a pařížský vrabčák 5 8. března 2012 dne 14. dubna 2011 od 19:00 hodin v sále Záložna [ prvomájový jarmark dne 1. května 2011 od 9:00 do 14:00 hodin na Husově náměstí [ koncert souboru La Gambetta dne 10. května 2011 od 19:30 hodin v Muzeu Benátky [ Ochutnávky vín dne 28. května 2011 od 18:00 hodin v zámeckých sklepeních [ koncert pražského žesťového kvinteta dne 14. června 2011 od 19:30 na nádvoří zámku [ Setkání se seniory dne 23. června 2011 od 15:00 hodin v sále Záložna [ kinematograf Bratří Čadíků dne srpna 2011 vždy od 21:00 hodin na Husově náměstí [ Zámecké slavnosti dne 3. září 2011 od 14:30 hodin na nádvoří zámku [ koncert Gabriely eibenové (zpěv) a adama viktory (varhany) dne 13. září 2011 od 19:30 v kostele Máří Magdalény [ Setkání se seniory dne 15. září 2011 od 15:00 hodin v sále Záložna [ Slavnostní otevření zámeckého parku (ii. etapa) a lapidária dne 8. října 2011 od 15:00 v areálu zámku [ koncert panochova kvarteta dne 18. října 2011 od 19:30 v Modlitebně Církve bratrské [ Benátky filmových amatérů 50. ročník dne listopadu 2011 od 15:00 a od 9:00 hodin v sále Záložna [ koncert Českého saxofonového kvarteta dne 8. listopadu 2011 od 19:30 v sále Záložna [ divadelní představení věrní abonenti dne 22. listopadu 2011 od 19:00 hodin v sále Záložna MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou P O Z V Á N K A starosta Města Benátky nad Jizerou svolává veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou Termín konání: čtvrtek od hodin Místo konání: velká zasedací místnost Městského úřadu Benátky nad Jizerou Program: A. Zpráva starosty města B. Zpráva místostarosty C. Zpráva tajemníka D. Plnění rozpočtu 2011, Rozpočet 2012 E. Majetkové a organizační záležitosti F. Diskuze G. Závěr [ Setkání se seniory dne 8. prosince 2011 od 15:00 hodin v sále Záložna [ vánoční rozjímání (ve spolupráci s klubem dětí a mládeže) dne 10. prosince 2011 od 15:00 hodin na nádvoří zámku Jaroslav Král, v. r. starosta Benátky nad Jizerou dne Fotografie na této dvoustraně:

6 Zprávy Z Benátecké radnice Přehled skutečného finančního plnění investičních a neinvestičních akcí v roce 2011 p. č. druh akce Zhotovitel / dodavatel projektant cena (kč) dotace (kč) částka/poskytovatel i. veřejná prostranství 1. Odpadkové koše, lavičky, litinové sloupky, nápisy ulic, síťky na basket. koše, dopravní značky, Karim Kroměříž, K-Tech, J. Fáček, ochanná síť na hřiště U Silvie H-Intes, Řezáč sport, Doplnění herních prvků na dětská hřiště ve městě, revize a roční kontroly TR Antoš, Saternus Ohrádky okolo dětských hřišt, ohrádky na kontejnerová stání Správa městských lesů Úprava stanovišť městského kamerového systému - Zámek, MŠ Poupátko MKDS Bessy, Praha Vypracování DSP Víceúčelová hřiště v lokalitě U Billy a na náměstí 17. listopadu Sportprojekta Praha Zhotovení 12 prodejních stánků pro farmářské trhy Správa městských lesů MŽP 7. Oprava vrat na Plajch, oprava tarasu ve Kbele, zasklení autobus. zastávek, oprava sloupku ve Hofmann Dražice, J. Hajný Benátky, vjezdu do areálu zámku Kratochvíl Slaný Vypracování DZS Městský CITY park u hotelu Karbo Zahr. arch. Martinov celkem ii. komunikace a infrastruktura 9. Vypracování studie, DSP, DZS Rekonstrukce ulice J.Wolkera CR Project s.r.o Vybudování dešťové kanalizace v ulici J. Wolkera Gastrend Ml. Boleslav Ing. E. Kozák Vypracování studie DSP, DZS Rekonstrukce ulice V Zahradách a Obodřecká CR Project s.r.o Rekonstrukce Soukalovy ulice II. etapa Colas a.s., Praha CR Project s.r.o Vypracování DSP Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Kordinů EJK Dražice Oprava místní komunikace v městské části Kbel J. Toman, Benátky Oprava části komunikace v ulici Spojovací ZETA Benátky s.r.o Vypracování DSP, DZS Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy CR Project s.r.o Vybudování chodníku v ulici Vaněčkova H-Intes s.r.o. Ing. arch. J. Foit Vypracování studie, DUR, DZS Podpora cyklodopravy v Benátkách - I. etapa CR Project s.r.o Rekonstrukce ulice U Kostela Colas a.s., Praha CR Project s.r.o Oprava chodníků na hřbitově v Benátkách II. ZETA Benátky s.r.o Vypracování DSP Rekonstrukce vodovodního řadu Na Vyhlídce - Obodř Ing. E. Kozák Vypracování DUR, DSP, DZS Výstavba tech. infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě nad stadionem v Obodři KK Ateliér, Ml. Boleslav Vypracování DSP, DZS Rekonstrukce komunikace Benátky - Zdětín CR Project s.r.o Oprava parkoviště na Podolci, oprava lávky, ost. drobné opravy J. Haluška Benátky, Městské lesy celkem iii. ŠkOLStvÍ 24. MŠ Jizerka - oprava střechy na pavilonu V. Dědek MŠ Růženka - oprava chodníku v areálu školky J. Toman ZŠ Husovo náměstí - dokončení půdní vestavby vč. vybavení Geo-Ing. s.r.o., Školičky s.r.o EU-ROP 27. ZŠ Husovo náměstí - II. etapa výměny oken Vekbol s.r.o., Ml. Boleslav ZŠ Husovo náměstí - dokončení rekonstrukce střešního pláště Geo-Ing. s.r.o ZŠ Husovo náměstí - rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně Hasko Sobotka R. Eichler Praha celkem iv. kultura a památky 30. Revitalizace zámeckého parku II. etapa Gardenline s.r.o. D. Tůmová EU - OPŽP 31. Oprava kočárovny v areálu zámku D. Frňka, Fr. Místek M. Volejník MK 32. Oprava omítek v zámeckém areálu (sgrafita, rondel, sokl ohradní zdi) J. Jelínek, J. Frňka Stavební úpravy Lapidária v zámeckém sklepě GSP SIGN & Design s.r.o., L. Andrš, PBK, M. Pokorný, J. Frňka, J. Dibitanzl, M. Šumichrast ing. arch. P. Mudruňka Oprava křížku U Špejcharu J. Přibyl, Tismice Oprava budovy č.p. 50 v areálu zámku (inž. činnost, autorský dozor, drobné opravy) MB Invest, M.Volejník Výměna oken u Kaple sv. Rodiny J. Andrš, J. Frňka Kaplička u dálnice - skutečné zaměření, převedení do majetku města První geodetická spol. s.r.o celkem v. tělovýchova 38. Letní stadion - úprava brankovišť včetně výměny branek SK Trans Praha Letní stadion - objemová studie rekonstrukce tribuny P. Pelcl, Praha Zimní stadion - koupě ozvučovací aparatury I. Zíma, Benátky Sportovní halu U Internátu - výměna vchodových dveří, oprava sprch, střechy a dřevěného obložení Vekbol s.r.o., L. Mazouch Vypracování DUR Výstavba krytého bazénu v areálu letního stadionu Arkus studio 2000 spol. s.r.o Renovace stávající tenisové haly - nová lanová síť na zastřešení Callipso Praha Tenisová hala - výměna okna Vekbol s.r.o celkem vi. ŽivOtnÍ prostředí 45. Plán odpadového hospodářství ISES s.r.o., Praha Zajištění výběrového řízení na dodávku služby Zabezpečení svozu komunálního odpadu na území města S.I.K. s.r.o., Praha Vypracování DSP a žádosti o dotaci na akci Protipovodňový varovný systém města Realstav MB s.r.o celkem vii. ZdravOtnictvÍ 48. Vypracování DSP, DZS Přístavba dětského střediska k poliklinice Prozis Ml. Boleslav Výměna akumulačních kamen v dětském středisku v areálu zámku Nymburský s.r.o., Nymburk celkem viii. BytOvá a nebytová výstavba 50. Stavební úpravy bývalého bytu správce v areálu MŠ Poupátko ZETA Benátky s.r.o. Ing. arch. J. Foit Výměna oken v objektu bývalé ubytovny na náměstí 17. listopadu Vekbol s.r.o Vypracování DSP Vodovodní a kanalizační přípojky pro 6 RD v lokalitě Pickova Ing. E. Kozák Dodávka a montáž dveří do č.p. 40 na Husově náměstí SUNAP Neratovice Vypracování DSP Rekonstrukce střechy na č.p. 39, Husovo náměstí (Záložna) Prozis Ml. Boleslav Přístavba společenského sálu k Domovu pro seniory vč. vybavení ZETA Benátky, PAVI Interiéry Ing. arch. J. Foit Domov pro seniory - dodávka a montáž madel P. Hofmann, Benátky Oprava střechy skautské klubovny V. Dědek, Benátky Výstavba azylového domu pro ženy a matky s dětmi Slavoj MB s.r.o., Ml. Boleslav Ing. arch. J. Foit Domov U Anežky - oprava a výměna boileru R. Štorkán, Benátky celkem ix. OStatnÍ 60. Společenský sál Záložna - nová opona, ubrusy, závěsy P. Novák, Benátky Společenský sál Záložna - vypracování DSP Zateplení budovy Ing. arch. J. Foit Knihovna - dodávka a montáž nových vrat J. Dibitanzl, Benátky Informační tabule v areálu zámku Daruma spol. s.r.o., Plzeň Dodávka a montáž těsnění a hozizontální žaluzie FOLUZ - V. Hrubeš, Parha celkem celkem Za rok POZNÁMKA: U investičních akcí, kde je uveden projektant jsou v celkové ceně započítány i náklady za projekt LEGENDA: Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí DUR Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele DZS Ministerstvo životního prostředí MŽP Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení DSP Ministerstvo kultury MK Evropská unie - Regionální operační program EU-ROP Projektová dokumentace k provedení stavby DPS Evropská unie - Operační program Životního prostředí EU-OPŽP Zpravodaj Benátecka 6

7 Některé zastupitele známe velmi dobře, některé jen dobře, některé podle vidění nebo z doslechu. Proto, abychom poznali všechny členy benáteckého Zastupitelstva lépe, jsem je požádala o odpovědi na několik otázek. V březnovém čísle Zpravodaje Benátecka se naši čtenáři blíže seznámí s Mgr. Vladimírem Němečkem, který pracuje v Zastupitelstvu města první volební období. a s jedenáctkou nastupuje vláďa němeček Mgr. Vladimír N ě m e č e k Narozen 1975, pochází a žije v Benátkách nad Jizerou Rodinný stav: již brzy ženatý Vzdělání: vysokoškolské Povolání: učitel, sportovec Kandidoval za ČSSD, bezpartijní Sledujete benátecký sport? Jestli ano, je vám jméno zastupitele našeho města, se kterým si v březnovém čísle Zpravodaje Benátecka povídáme, dobře známé benátecký volejbal a Vladimír Němeček patří k sobě. V Zastupitelstvu města je činný první volební období. Vaše rodina žije volejbalem, a tak je skoro zbytečné položit otázku: Kdy a co vás přivedlo na volejbalové hřiště? Samozřejmě mě na hřiště přivedl otec. Na první kroky na volejbalových kurtech na letním stadionu si pamatuji z období prvního stupně základní školy, potom jsem měl chvíli pauzu, zkoušel jsem tenis. Pak mě k volejbalu znovu přivedl současný starosta, pan Král, to bylo asi v šesté třídě. Ke konci základní školy jsem znovu trénoval pod svým otcem, tenkrát jsme dosáhli prvního většího úspěchu, dostali jsme se na republikový finálový turnaj soutěže starších žáků. Nelákala vás jiná sportovní odvětví? Určitě lákala, jako každého kluka fotbal, hokej, zkoušel jsem tenis, ale v naší rodině to bylo jasně dané, takže zvítězil volejbal. Později, při studiu na FTVS UK, jsem si vyzkoušel celou řadu sportů a asi nejbližší mi byl basketbal. Je obdivuhodné, že se benátecký volejbal dokázal probojovat až do extraligové soutěže a dosud se v ní udržet. Jaká byla vaše cesta od volejbalových začátků k dnešní hře v benáteckém extraligovém týmu? Cesta vedla od nejnižší soutěže krajského přeboru, přes tehdy ještě třetí, druhou a první ligu, až k dnešní extralize. Vždy jsme se po roce až dvou dostali na vedoucí příčky a pak buďto přímo nebo postupem z kvalifikace jsme se probojovali do vyšší soutěže. A to jsme si na začátku každé sezony dávali za cíl se v soutěži pouze udržet. Využil jste také možnosti působit nějaký čas v příbramském volejbalovém týmu. Co vám toto působení přineslo a co vás přivedlo zpět do benáteckého týmu? Působení v Příbrami pro mě byla dobrá zkušenost v jiném extraligovém týmu, tam jsem poprvé zažil vzestup i pád. S Benátkami jsme se pohybovali na spodních příčkách extraligy, s Příbramí se nám podařilo v první polovině soutěže porazit všechna družstva a vést soutěž, pak však přišel pád až ke dnu tabulky, bohužel, to bylo způsobeno zraněním tří klíčových hráčů na delší dobu. Zpět mě přivedlo to, že Benátky opět postoupily z první ligy do nejvyšší soutěže a bylo mi nabídnuto vrátit se z pozice libera na post smečaře. A samozřejmě, Benátky jsou Benátky. Věnoval jste se a věnujete se benáteckému mládežnickému volejbalu. Jak byste hodnotil současný stav a jak vidíte budoucnost benáteckého volejbalu? Když jsem začínal s mládeží po skončení VŠ, tak to nebylo vůbec jednoduché. Mládežnický volejbal tu prakticky nebyl a bylo dost těžké někoho k volejbalu přivést. Nicméně se to podařilo. A od jednoho družstva starších žákyň, čítající osm hráček, se počty benátecké volejbalové mládeže rozrostly na současný stav. Dnes máme dvě přípravky, mladší žáky 7 8. března 2012 Zprávy Z Benátecké radnice ZNÁME NAŠE BENÁTECKÉ ZASTUPITELE? Benátky nad Jizerou mají cca sedm tisíc obyvatel. Voliči našeho města si zvolili i žákyně, starší žáky a žákyně, což představuje dobrý start pro další roky. 23 členů Zastupitelstva města, aby se v rámci samostatné působnosti starali S tím souvisí také vedení jednotlivých družstev dobrými trenéry, což u těch nejmenších v současné době máme zabezpečeno. Rádi bychom o záležitosti našich občanů a našeho města, zejména o vytváření podmínek pro vytvořili návaznost ve všech věkových kategoriích mládeže až k dospělým a vytvořili tak širokou základnu, složenou hlavně z benáteckých rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. u volejbalu, mají přece jen jiné odchovanců. Je trochu problém udržet teenagery mezi 15. a 18. rokem zájmy. Jste učitelem na Základní škole Husovo náměstí. Jaké předměty vyučujete a jak jde dohromady vaše sportovní zaměření s povoláním učitele? V současné době, kdy úroveň dobré fyzické kondice u dětí a mládeže klesá, by to mohlo být k prospěchu žáků. Tento rok vyučuji tělesnou výchovu, fyziku a zeměpis. Myslím, že povolání učitele je jedna z mála profesí, kterou lze skloubit s vrcholovým sportem. Být učitelem, hrát volejbalovou extraligu, starat se o volejbalovou mládež to je jistě dost náročné na čas. Co vás přivedlo na myšlenku, přibrat si k tomu ještě činnost v Zastupitelstvu města? Důvodů stát se zastupitelem bylo více. Asi tím nejhlavnějším bylo, že jako benátecký rodák a člověk, který tu prožil v podstatě celý život, bych se chtěl podílet na veřejných věcech, které souvisí s naším městem, prostě být u toho, když se něco nového vytváří, děje a v jistém smyslu o tom spolurozhodovat. Městu se podařilo dovést benátecké školství i sportovní zázemí na záviděníhodnou úroveň (obdobně tomu je i v jiných oblastech). Moje otázka na závěr je co byste popřál obyvatelům našeho města do budoucích dnů? Nejdříve bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří mi ve volbách poslali hlas. A všem obyvatelům města bych popřál hlavně hodně zdraví, dobrou fyzickou i psychickou kondici a pevné nervy v dnešní době všemožných krizí. Děkuji panu Němečkovi za čas věnovaný čtenářům Zpravodaje Benátecka a přeji mu hodně úspěchů v učitelském i sportovním působení a hodně štěstí v osobním životě. Připravila: emje SPORTOVEC ROKU 2011 MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku 2011 proběhne od hod. ve Společenském sále Záložna. V programu vystoupí: Renáta Drössler Taneční skupina Epidemic Klub akrobatického rock n rollu Fitness centrum Benátky Více informací v únorovém čísle Zpravodaje Benátecka a na Fotografie na této dvoustraně: František Stýblo

8 ZákLadnÍ ŠkOLy - ZŠ HUSOvO náměstí / ZŠ pražská Rytíři Čekání na pololetní vysvědčení už nás unavovalo, a tak jsme si zpříjemnili pár chvil podívanou na rytíře. 31. ledna k nám totiž přijela šermířská skupina Pernštejn z Pardubic. Usedli jsme tedy do sálu Záložna a představení začalo. Viděli jsme mnoho ukázek, např. to, jak se Jan Lucemburský vracel do Čech a potkal vychytralého měšťana, nebo jak se Karel IV. vypořádal s loupeživým rytířem. Mnozí žáci se hlásili za dobrovolníky při ukázkách brnění, jezdeckého turnaje atd. Slyšeli jsme také plno vtipných narážek na českou historii. Ale hlavně jsme se dozvěděli plno nových informací o Lucemburcích na českém trůnu. Na konci jsme konečně viděli pravý rytířský souboj na meče jednoruční, jeden a půl ruční a další různé zbraně. Po představení jsme si mohli všechny zbraně prohlédnout a vzít do ruky. Představení bylo velmi poučné a zábavné, rytířům děkujeme. Vojtěch Sahula, 8. A Zápis žáků do prvního ročníku pro školní rok 2012/13 Únor se opět pro řadu rodin s šestiletými dětmi stal měsícem, kdy pomalu končí bezstarostné období mateřských školek a nastávají první školní povinnosti, které začínají zápisem do základní školy. V Základní škole Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 proběhl tento slavnostní den 7. února. Pro většinu předškoláků to nebylo první setkání s naší školou, neboť se s ní seznámili již v lednu při hře, kdy je školou provedli skřítkové ve službách Školníčka. Těžko byste tedy hledali dítě, které by se zde bálo a bylo stresované. Také proto byly výsledky dětí na dobré úrovni. I přesto, že rodiče uvádějí návštěvy logopedických poraden, považujeme za přetrvávající problém u velkého procenta dětí špatnou výslovnost řady hlásek. Tato skutečnost se pro děti stává závažnou překážkou, která brzdí start jejich školní činnosti. Proto apelujeme na rodiče, aby v následujícím období na nápravě výslovnosti budoucích školáků důsledně pracovali. K zápisu přišlo celkem 54 dětí, z toho rodiče čtyř požádali sami o odklad školní docházky podložený odborným lékařským posudkem. K posouzení školní zralosti do pedgogicko-psychologické poradny škola poslala dalších 5 dětí, z toho dvě mladší šesti let. Další dvě děti jsme odeslali na vyšetření do SPC v Mladé Boleslavi. Počet zapsaných dětí dovoluje otevřít dvě první třídy s počtem 21 žáků. Dá se předpokládat, že několik dětí ještě přibude po zamítavém rozhodnutí o přijetí do ZŠ Benátky nad Jizerou, Pražská. Na základě zápisu do prvního ročníku očekáváme pro příští školní rok mírný nárůst celkového počtu žáků. Všem budoucím školákům a jejich rodičům přejeme, aby i všechna naše další střetnutí byla jenom příjemná, založená na vzájemné důvěře a spolupráci. Alena Machová, ZŘŠ Šermířská skupina Pernštejn z Pardubic předvedla ukázky z našich dějin hlavně se žáci dozvěděli plno nových informací o Lucemburcích na českém trůnu ZŠ pražská Konverzační soutěž v anglickém jazyce Na přelomu roku proběhla na naší škole tradiční anglická olympiáda a to dvoukolově (písemná a ústní) a ve dvou kategoriích (6.+7. třídy a ročníky). Do soutěže se zapojilo celkem 25 žáků převážně mladších ročníků a všichni učitelé angličtiny zasedli v porotě. Nyní pár slov ke skladbě celé soutěže. V písemné části žáky čekal poslech a gramatický test. V části ústní poté představení se, konverzace na vylosované téma a popis obrázku. Dva nejlepší žáci v každé kategorii postoupili na okres. Mezi mladšími bylo pořadí následující: 1. Ondřej Kroupa, 2. Matouš Rejzl (oba 7. A), 3. Matěj Štýbr (7. B). Mezi staršími dominoval František Kašpar (9. B), druhé místo obsadil Adam Polický (8. A) a třetí skončil Jan Verner (8. B). Okresní kolo proběhlo v Mladé Boleslavi. Nejlépe se vedlo Ondřeji Kroupovi, který obsadil pěkné 4. místo, Matouš Rejzl skončil hned za ním na 5. místě a Adam Polický byl dvanáctý. Všem děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme hodně dalších úspěchů a elánu nejen v angličtině. Jaroslav Fröhlich Dějepisná olympiáda okresní kolo Dne jsme vyjeli v 6.55 autobusem z Benátek do Mladé Boleslavi. Ráno bylo mrazivé, a proto jsme se urychleně přesunuli do budovy DDM, kde se mělo okresní kolo konat. Před začátkem testu jsme si ještě zopakovali, co o mincích víme. V 8.15 už se začal psát test, na který byla hodina času. Po vybrání testů nám bylo ukázáno správné řešení, a poté už se přistoupilo k výsledkům. Na vynikajícím 1. místě skončil Vít Kosina z 8. B, který získal 68 bodů z možných 90. Na 2. místě byl David Žárský, rovněž z 8. B, který získal 66 bodů. Poslední zástupce naší školy Anna Hrubá z 8. A skončila na pěkném 15. místě. Celou dobu nás doprovázel pan učitel Král. Do Benátek jsme přijeli ve 13 hodin a do školy jsme se už vracet nemuseli. Všichni byli se svými výsledky spokojeni a natěšeni na další kola. David Žárský Zeměpisná olympiáda Ve středu 8. února proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Za účasti 45 žáků se soutěžilo ve 2 částech 1. Práce s atlasem, 2. Práce bez atlasu. Obě části byly písemné. Nejúspěšnější řešitelé jednotlivých kategorií: 6. ročník: 1. Ondřej Šimek, 2. Tereza Urbanová = 2. Aleš Prokop 7. ročník: 1. Vojtěch Kuba, 2. Tomáš Nešpor, 3. Gabča Misíková = 3. Michal Štýbr ročník: 1. Adam Polický, 2. Petr Janák = 2. Matěj Jakubčo Všem účastníkům děkuji za účast a velice dobré znalosti, které jistě zúročí na hodinách zeměpisu. Vítězové nás budou reprezentovat na okresním kole v Mladé Boleslavi. Mgr. Vladislav Nejedlý Parta a společenské vztahy Dne jsme měli přednášku s pane Miloslavem Fantou ze sdružení Slánka, při které jsme se dozvěděli, kolik lidí umírá na alkohol, drogy a cigarety. A že v partě nás mohou táhnout k novým věcem, např. drogám. Také nám vyprávěl příběh o klukovi, který se dostal do party a zlákali ho, takže sám skončil úplně na dně a spáchal sebevraždu. Dále jsme se dozvěděli, co vše nám můžou způsobit cigarety. Ukazovali jsme si obrázky, videa a hráli jsme dvě soutěže. Přednáška nás určitě poučila o tom, že drogy, alkohol a cigarety není nic zdravého a je zbytečné ničit si s tím život a zdraví. Pavel Janák Benátecký Čtyřlístek ZŠ Pražská se stala partnerem Benáteckého Čtyřlístku. Jeho posláním je informovat o problematice životního prostředí v našem městě a jeho blízkém okolí, motivovat občany všech věkových kategorií k jeho zlepšování a spojovat a zapojovat různé skupiny lidí včetně našich učitelů, žáků a jejich rodičů do společných projektů i jednotlivých akcí. Více se můžete dozvědět na webových stránkách Dojmy z exkurze do věznice Jiřice Dne jela naše třída na exkurzi do věznice v Jiřicích, kousek od Benátek nad Jizerou. Když jsme tam přijeli, tak jsme museli všechny kovové věci odložit do košíčku a projít detektorem kovů. Ten, kdo měl občanský průkaz, musel ho předložit vrátnému. Poté jsme šli do zasedačky, kde nám zřízenkyně věznice povídala, jak to u nich chodí, kolika procentní mají přeplněnost, kolik mají vězňů apod. Chvíli poté Zpravodaj Benátecka 8

9 tam dorazili tři muži ze zásahové jednotky a ukazovali nám, jak poutají vězně a také nám vyprávěli o jejich práci. Pak jsme šli do budovy, kde jsme mohli nahlédnout do cel, ve kterých byli vězni. Pak jsme se vrátili do zasedačky, do které nám stráže přivedli tři vězně, kteří nám vyprávěli o životě ve věznici, jak se tam dostali a podobné příhody z jejich kriminálního života. Po skončení této besedy pro nás exkurze skončila a my jsme se vrátili autobusem zpět do školy. Tato návštěva věznice byla velice zajímavá, ale pochybuji, že se tam někdo z nás bude chtít ještě někdy vrátit. Jan Dibitanzl, 9. B Dne jsme my, deváťáci, jeli na exkurzi do věznice v Jiřicích. Po příjezdu a bezpečnostní prohlídce jsme se dostali do prostoru věznice. Nejdříve nás zavedli do eskortního autobusu zvaného ponorka, zde jsme se dozvěděli, jakou rychlostí autobus může jet a jak se musí vězni chovat při eskortě. Poté jsme šli do malé zasedací místnosti, kde nám příslušníci eskortní a zásahové jednotky ukazovali, jak se vězni poutají, což předvedli i na čtyřech spolužácích, a jak postupují v případě vzpoury ve věznici. Následně jsme se šli podívat, jak vypadá cela. Zpátky do zasedací místnosti se s námi vraceli i tři vězni, se kterými jsme si potom povídali o životě ve věznici, o jejich předešlém životě a drogách. Také nám jejich vychovatelka povídala o českém vězeňském systému a o uspořádání celého týdne vězně, který přirovnala k našemu týdennímu rozvrhu hodin. Tato exkurze byla velmi zajímavá a všichni věří, že už se do věznice nikdy nepodívají. Matěj Jakubčo Krmení ptáčků Masopust Fotografie na této dvoustraně: ZŠ Husovo náměstí 8 ZákLadnÍ ŠkOLy - ZŠ pražská 9 8. března 2012

10 ZUŠ J. a. Bendy / ZpravOdaJStvÍ ZUŠ J. A. Bendy Únorové soutěžení ZUŠek V únoru se žáci benátecké ZUŠ zúčastnili hned několika okresních kol Národní soutěže základních uměleckých škol vyhlašované MŠMT. Jako první soutěžily děti ve hře na dechové nástroje. Z mladoboleslavského okresu (ZUŠ Mladá Boleslav, ZUŠ Mnichovo Hradiště a ZUŠ Benátky n/j) se jich sjelo do Benátek, kde soutěž probíhala, devatenáct. Z našich žáků vybrala k postupu do krajského kola porota složená z pedagogů ZUŠ Praha 4: Kateřinu Trhoňovou (zobcová flétna) ze třídy J. Kellerové, Pavlu Kavalíkovou a Tomáše Závoru (příčná flétna) ze třídy J. Bouška. Hned druhý den se konala soutěž tanečního oboru. Ze šesti našich tanečních čísel postoupilo do krajské přehlídky pět: Nic nedbám přípravný ročník, Již je čas na podzimku 2. ročník, Žežulka - 3. ročník, Karneval zvířat - společná skladba několika ročníků a Et misericordia eius nejstarší žákyně. Autory choreografií všech tanců jsou učitelé tanečního oboru L. Kudlová a P. Czikrai. Největší úspěch slavilo číslo Karneval zvířat, zejména pak část Kohout a slepice v podání Kláry Svítilové a Vojtěcha Hýbla. Kvalitu vystoupení posuzovala odborná porota z Prahy, Berouna a Mělníka. Jako poslední soutěžili žáci v sólovém a komorním zpěvu. Okresní kolo probíhalo tentokrát v ZUŠ Mladá Boleslav a benátecké barvy bude v krajském kole hájit pěvecké duo Anna Poláková a Kateřina Walterová ze třídy V. Kalivodové. Všem postupujícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole. Naše škola bude v letošním roce pořadatelem krajského kola v sólovém a komorním zpěvu. Soutěž bude probíhat 26. a 27. března od 9.00 do v sále Záložna a je veřejná. Všichni milovníci zpěvu jsou srdečně zváni na přehlídku těch nejlepších ze Středočeského kraje. Lesy Benátecký čtyřlístek kalendář akcí den vody (světový den vody je určen na 22. března) Olšiny, Jizera seznámení s lokalitou a záměrem revitalizace. termín : sobota hod V lokalitě nazývané V Olšinách probíhá na březích slepého ramena řeky Jizery odstraňování nebezpečných suchých a vyvrácených stromů. Důvodem této činnosti je zvýšení bezpečnosti pro návštěvníky a odstranění rizika při případné povodňové situaci. Řeka Jizera. Pramení pod Smrkem v Jizerských horách, poté protéká Velkou jizerskou loukou (Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery), tvoří v délce asi 15 km česko-polskou hranici. Dříve tvořil tuto hranici celý její horní tok, po ustavičných V Národní soutěži základních uměleckých škol vyhlašované MŠMT postoupil v soutěži tanečních oborů náš Karneval zvířat (společná skladba několika ročníků) do krajského kola, do kterého postoupila i další čtyři naše taneční čísla a velice úporných hraničních sporech v letech o to, který ze dvou pramenů na Smrku je ten pravý, je dnes státní hranice vedena průsekem mezi nimi a za hlavní pramen je považován ten na polské straně. Dále protéká po hranici Krkonošského národního parku, Podkrkonoším a následně přetíná Ještědsko-kozákovský hřbet. Po celou tuto dobu má řeka bystřinný charakter, až k Turnovu se tak střídají úseky s výrazným spádem a kamenitým řečištěm s klidnějšími úseky. Menší, levé rameno v Turnově se nazývá Malá Jizera. Od Turnova Jizera protéká otevřenou krajinou, kde má spíše mírný spád. Řeka se vlévá po 164 km do Labe v Lázních Toušeň mezi Brandýsem nad Labem a Čelákovicemi. den Země (světový den Země je určen na 22. dubna ) Zámecké parky, les Okrouhlík. termín : sobota hod Revitalizace zámeckého parku a příprava na vybudování Centrálního městského parku a víceúčelového hřiště v blízkosti prodejny Billa. Seznámení s městským lesem Okrouhlík. den dětí (mezinárodní den dětí je 1. června) Dětský den v Okrouhlíku a okolí hájovny. termín: Sobota 2. června hod den plný her v souladu s přírodou. Pro nejmenší děti budou připraveny soutěže v blízkém okolí hájovny a pro ty větší lesní závod se sportovními a znalostními disciplínami. Na všechny účastníky čekají hezké ceny a památeční diplomy. Malé občerstvení zajištěno. Soutěžní odpoledne bude zakončeno tradičním táborákem a opékáním špekáčků. Benátecké Kukačky na procházce lesem 7. února (v popředí Karel Bendl) Benátecká zlatá srnčí trofej Oblastní kolo prestižní myslivecko přírodovědné soutěže Benátecká zlatá srnčí trofej. Organizátoři akce: Klub dětí a mládeže, Myslivecké sdružení Benátky nad Jizerou a Benátecký Čtyřlístek. termín: Sobota hod Soutěž je určena pro děti a mládež z přírodovědných kroužků a pro jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu. Soutěž se skládá z vědomostního testu a praktické poznávací stezky. Obsah soutěže je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti zoologie, myslivosti, botaniky, kynologie, ekologie, orientace v přírodě, střelbě ze vzduchovky a první pomoci. Čtyři roční období v lese Spolupráce se všemi školami v Benátkách nad Jizerou. termín : průběžně kontakt karel Bendl Prožíváme s dětmi v lese všechna čtyři roční období a učíme je respektu k přírodě i lidem. Je jaro. Zvířata se probouzejí z dlouhého zimního spánku. Na holých větvičkách stromů se objevují první zelené lístky. Krajinu brzy zalehne měkká zelená přikrývka. Květiny se derou na povrch, aby se staly ozdobami jarní přírody. Na lákavě vonící květy si tu a tam sedne překrásný motýl. Za chvíli poletí o kousek dál. Všechno ožívá a raduje se z krásné nespoutané přírody. V horkých letních dnech se zvířata chodí zchladit k čistému průzračnému potůčku, jenž si razí klikatou cestu mýtinou. Večer je slyšet houkání sovy vydávající se na lov. Myšky se tedy raději schovají do svých nor. Rostliny čekají na ranní rosu, aby jim dodala tolik potřebnou vodu. Příroda hraje všemi barvami. Zelené listy se mění na oranžové, hnědé, žluté a červené. Veverky netrpělivě hledají mezi spadaným listím žaludy, neboť si chtějí včas připravit zásoby na zimu. Ptáčci se loučí se svým domovem a odlétají za sluníčkem do teplých krajin. Vše se pomalu ukládá k zimnímu spánku. Brzy se na zem snese sněhová peřina. Mezi stromy prosvítají sluneční paprsky a všechno se díky tomu nádherně třpytí. Srnky se chodí najíst ke krmelci, do něhož jim myslivec připravil dostatek sena. Zanedlouho sníh ustoupí a nastává opět jaro, což je nejkrásnější roční období, neboť se příroda ukazuje v novém, ještě lepším světle. Letní dětský tábor v Okrouhlíku SkŘÍtek i. / OBSAZENO Příměstský tábor Skřítek bude probíhat v hájovně Okrouhlík denně od 8 do 18 hodin. Náplní tábora budou hry zaměřené na poznávání přírody a osvojení zálesáckých dovedností. Nebudou chybět výtvarné aktivity ani bojové hry a soutěže. Zpravodaj Benátecka 10

11 Vlastní doprava. Tábor je určen dětem od 6 do 12 let SkŘÍtek ii. / OBSAZENO Pobytový tábor Skřítek bude probíhat v hájovně Okrouhlík. Náplní tábora budou hry zaměřené na poznání přírody a osvojení zálesáckých dovedností. Nebudou chybět výtvarné aktivity ani bojové hry a soutěže. Tábor je určen pro již zkušené táborníky, kteří v Okrouhlíku budou chtít spát celý týden ve stanech. O to více dobrodružství je čeká. Vlastní doprava. Tábor je určen dětem od 6 do 12 let. Spolupráce s občanským sdružením Mondík Dětský klub inspirovaný Lesní mateřskou školou termín : průběžně kontakt karel Bendl Občanské sdružení Mondík ve spolupráci s Benáteckým Čtyřlístkem připravilo projekt inspirovaný lesními mateřskými školami v Německu, Dánsku, Švédsku a v jiných zemích. Nabízíme vzdělávací a výchovnou péči pro děti předškolního věku 3-6 let zaměřenou na zdravý, harmonický, tělesný i duševní rozvoj pobytem v přírodě. Lesní klub se rozjede od pátku oslava začátku jara v lese a dále pak pravidelně každý pátek od 9.00 do hodin. Cílem naší lesní školky je posilování kontaktu dětí s přírodou. Snažíme se rozvíjet zkušenosti a dovednosti dětí skrze přírodu, které nelze zprostředkovat v uzavřeném prostředí. Pravidelný pobyt v přírodě zvyšuje psychickou i fyzickou odolnost dětí. Podporuje jejich kreativitu, fantazii a přispívá ke komplexnímu rozvoji osobnosti. K učení využíváme všechny smysly, celé tělo a všechny úrovně vnímání a to způsobem, který je dětem příjemný a přirozený. Společně budeme prožívat rytmus změn, ročních období a přírodních jevů, což přináší dětem pocit bezpečí a jistoty. Díky tomu, že děti mají možnost poznat rostliny i zvířata v jejich přirozeném prostředí, pociťují sounáležitost s přírodou. V lesním klubu se rozvíjí ta část dítěte, která v běžném životě ve městě zůstává upozaděna. Náš lesní klub je ideálním předškolním zázemím pro aktivní, živější děti. Hloubavější povahy se u nás ale také neztratí. Setkávat se budeme vždy v pátek v lese Okrouhlíku se zázemím hájovny a teepee. Maximální počet dětí ve skupině je 15. Dětem se budou věnovat lektorky Jiřina Botošová a Monika Válková - uplatňujeme zásady Respektovat a být respektován a využíváme prvky Montessori pedagogiky. Správa sportovních zařízení března 2012 veřejné bruslení naposledy 25. března Bruslení pro veřejnost, organizované Správou sportovních zařízení, bude ukončeno v neděli 25. března a tímto dnem končí zároveň i provoz na zimním stadionu pro sezónu V této sezóně probíhalo bruslení pro veřejnost od začátku října roku 2011, a to vždy o víkendech, školních prázdninách a jiném školním volnu. V průběhu celého tohoto období navštívilo náš zimní stadion a své bruslařské umění si pilovalo a zdokonalovalo zhruba 8,5 tisíce lidí z Benátek a okolních vesnic. Toto číslo je v porovnání s loňským rokem podstatně vyšší, což nás samozřejmě těší, ale dopomohlo k tomu určitě i dlouhou dobu netypické zimní počasí, bez sněhu a mrazu, takže jedinou zimní radovánkou zůstalo pro spoustu lidí právě bruslení. Takže vám všem, kteří na zimní stadion o víkendech docházíte a věnujete se zdravému pohybu, přejeme příjemně a pohodově strávené léto, hodně sluníčka a vyžití při letních sportech. A až začnou podzimní plískanice a nevlídné počasí, opět vás rádi přivítáme u nás na zimním stadionu. H. Sloupová veřejné BrUSLenÍ BŘeZen/2012 den datum Hod. neděle pondělí úterý středa čtvrtek sobota sobota neděle UpOZOrnĚnÍ! Bruslení pro veřejnost odpadá v následující dny: sobota čtvrtfinále play-off a družstva pátek mezinárodní rychlobruslařské závody sobota mezinárodní rychlobruslařské závody neděle mezinárodní rychlobruslařské závody neděle turnaj 3. a 4. tříd Městská knihovna ZpravOdaJStvÍ Besedy v Městské knihovně v roce 2011 V roce 2011 Městská knihovna Benátky nad Jizerou pořádala celkem 84 akcí pro děti ze základních a mateřských škol. Zúčastnilo se jich celkem 2016 dětí. Počet pořádaných akcí vzrostl oproti loňskému roku téměř o polovinu. Zaměřujeme se nejen na autory a jejich díla (např. Zdeněk Miler, Václav Čtvrtek, Josef Lada, Astrid Lindgrenová, Miloš Macourek, Božena Němcová apod.), ale i programy vhodné pro daný věk s naučnou a zábavnou tématikou (Národní divadlo, Ekologie, Biblické příběhy, Staré pověsti české, Dobrodružná literatura pro mládež, Roční období, Zvířátka a jejich mláďátka, Vánoce a Velikonoce zvyky a tradice apod.). Vše probíhá formou projekce na plátno oživené řadou klipů, obrázků a videoukázek. Vždy si představujeme i knihy z fondu naší knihovny na dané téma a předčítáme z nich ukázky. Do projekcí se snažíme aktivně zapojit i děti. MěK MiLOŠ MacOUrek v Měk Miloš Macourek velmi tvůrčí básník, dramatik, autor knih pro děti a mládež, filmový scenárista a režisér. Než se stal scénáristou, vydělával si na živobytí všelijak. Jako prodavač květin, skladník, sazeč v tiskárně či kulisák. Od roku 1960 byl Miloš Macourek dramaturgem Filmového studia Barrandov. Na počátku 60. let měl režisér Oldřich Lipský potíže se scénářem k jednomu filmu. A tak požádal o pomoc mladého dramaturga Filmového studia Barrandov Miloše Macourka. Byl to šťastný den, a nejen pro oba zúčastněné. Štěstí jsme měli hlavně my diváci. Z dramaturga se stal veleúspěšný scenárista. Oldřich Lipský tehdy na počátku 60. let v Miloši Macourkovi objevil mimořádný tvůrčí talent a začala dlouhá, plodná a velmi úspěšná spolupráce obou umělců. Z jejich spolupráce vznikly např. komedie Zabil jsem Einsteina, pánové, parodie amerických comicsů Čtyři vraždy stačí, drahoušku či Šest medvědů s Cibulkou z oblíbeného cirkusového prostředí. O něco později si Miloše Macourka jako dvorního scenáristu vybral další mistr filmové komedie Václav Vorlíček. Ze spolupráce Vorlíček & Macourek vznikly populární filmy jako např. Kdo chce zabít Jessii, Pane, vy jste vdova!, Dívka na koštěti, Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Vorlíčkův a Macourkův zájem o moderní pohádku a propojení světa fantazie se skutečností přinesly dětem roku 1979 také jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů všech dob - Arabelu, natočenou v koprodukci s Westdeutsche Rundfunk Köln. Tvorba Miloše Macourka je určena dětem i dospělým a spojuje ji hravost, optimismus, humor a nadsázka. Jako tvůrce animovaných filmů je spolu s grafikem a ilustrátorem Adolfem Bornem autorem žáků z 3. B, které i s jejich utrženým sluchátkem zná již několik generací. Během osmdesátých let vznikly na základě Macourkových předloh televizní seriály Létající Čestmír a Křeček v noční košili. Miloš Macourek byl pilný a pracovitý do poslední chvíle svého života. V devadesátých letech spolupracoval s režisérem F. A. Brabcem na filmovém zpracování Jarryho dramatu Král Ubu a podílel se rovněž na Brabcově adaptaci Erbenových balad ze sbírky Kytice. Jeho poslední a nedokončenou prací se stala spolupráce na filmové pohádce Čert ví proč. O velmi pestré tvorbě Miloše Macourka jsme Na bezprostřednost dětí z MŠ se vždy velmi těšíme Fotografie na této dvoustraně: Lenka Hýblová, František Stýblo, MěK

12 ZpravOdaJStvÍ si povídali s dětmi ze 3. třídy ZŠ Pražská. Naše povídání jsme oživili nejen ukázkou knih, ale i promítáním obrázků a celé řady videoukázek, což se u dětí setkalo s velmi kladnou odezvou. MěK Masopust Jakýmsi předělem mezi zimním časem a probouzející se přírodou je masopustní období. S dětmi z MŠ škol jsme si o tomto období řekli mnoho zajímavostí. Ačkoli Masopust je všem dobře známý, ne každý možná ví, jak dlouho toto období trvá. Začíná vždy po 6. lednu (Tři králové) a končívá v úterý před popeleční středou, po níž nastává čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Délka tohoto období se určuje podle Velikonoc. A protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může být masopustní neděle v rozmezí od 1. února až do 7. března. Slovo masopust je vlastně složenina dvou slov maso a půst, které vyjadřují následující období tj. období střídmosti v zábavách i stravování. Původ této nejdelší veselice v roce sahá až do dob pohanských a souvisel s oslavou končícího zimního období - předjařím a nadějí na příští úrodu a plodnost. Ukázka z prezentace na téma Masopust Veselí, tanec a zpěv, jídlo a pití se spoustou taškařic a legrácek - to je masopust. Masopustní obchůzky se držely na vesnicích i ve městech, mezi chudinou i šlechtou. Přípravou na Masopust býval tučný čtvrtek. Panovalo přesvědčení, že na tučný čtvrtek musí člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Vyvrcholením masopustu bylo maškarní úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla, záleželo na vtipu a pohotovosti maškarádů, jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Je dobře, že tradice masopustních průvodů se začíná vracet do povědomí lidí. S dětmi jsme si představili tradiční masky: medvěd - někdy vedený na řetězu medvědářem, klibna neboli kobyla, jezdec na koni, bába s nůší na zádech, kominík s žebříkem, kozel, smrtka, kráva, vodník a mnoho dalších. Shlédli jsme spousty obrázků a připomněli jsme si, jak se v minulém roce masopustní tradici podařilo úspěšně oživit i v Benátkách nad Jizerou. Vše jsme zakončili pohádkami s masopustní tématikou. MěK národní divadlo praha Národní divadlo v Praze - novorenesanční budova architekta Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi, jak z hlediska obecně národně kulturního, historického, tak i z hlediska čistě architektonického. Tuto reprezentativní scénu České republiky jsme si představili s 5. třídami ZŠ Pražská. Pověděli jsme si, proč vůbec myšlenka na výstavbu divadla vznikla, zamysleli jsme se nad překážkami, které samotná stavba divadla přinesla, samozřejmě jsme nemohli opomenout ani požár ND. Naše povídání jsme opět zpestřili promítáním obrázků a videoklipů. Prostřednictvím internetu jsme se vydali na zajímavou virtuální prohlídku zlaté kapličky. MěK knižní novinky V á ž e n í č t e n á ř i, tentokrát si dovolíme představit Vám z knižních novinek fondu Městské knihovny Benátky nad Jizerou titul Můj život s Egyptem. Kniha má dva autory Miroslava Vernera a Jana Boňka. Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc. (nar v Brně) je archeolog a egyptolog s dlouholetou archeologickou praxí v Egyptě. Zabývá se archeologií, historií a paleografií Egypta v období 3 tis. let př. Kr. Na archeologických pracích v EAR se podílí již od roku V letech byl ředitelem Československého (později Českého) egyptologického ústavu UK. Je členem komise UNESCO pro památky starého Egypta a Núbie. Doc. Mgr. Jan Boněk (nar v Praze) pracuje jako televizní režisér. Za svůj profesionální život natočil několik stovek dokumentů. Zaměřil se na historii a od r věnuje hlavní pozornost popularizaci egyptologie. Autoři hned v úvodu knihy upozorňují na skutečnost, že se jedná tak trochu o 2. vydání, protože před lety vyšel titul 40 let v Egyptě, který rychle zmizel z knižního trhu. Od té doby uplynulo hodně vody v Nilu i ve Vltavě, jak poznamenali sami autoři, a bylo vhodné dílo doplnit a rozšířit o další poznatky, fotografie a nové zkušenosti profesora Miroslava Vernera. Můj život s Egyptem jistě potěší milovníky cestopisů, a hlavně čtenáře, kteří se zajímají o historii starého Egypta. Z dalších knižních novinek můžeme nabídnout např. Prahou po Vltavě (Vladislav Dudák), České okamžiky (Pavel Kosatík), Královská láska (Anna Březinová), Pád titánů (Ken Follett), Noční hlídka (Sarah Waters) atd. Příjemné počtení! MěK Mateřské centrum v březnu Milí příznivci MC, přijďte si s námi připravit velikonoční výzdobu a naladit se na nadcházející svátky jara: Úterý 13. března: vysévání jarní zeleně do květináčů Úterý 20. března: výroba velikonočního zajíčka Úterý 27. března: zdobení perníčků Pondělí 2. dubna: velikonoční dopoledne s tvořivými aktivitami pro děti i rodiče (10-12 hod.) V březnu plaveme v následujících termínech: 18. a Zájemci se mohou hlásit písemně na pozor! Mc zavřeno z důvodu jarních prázdnin výuka HŠ yamaha probíhat bude více informací na Milí rodičové, Mateřské centrum Benátky oslavilo na začátku roku 2012 čtvrtý rok svého působení. Začínaly jsme s nadšením s úterními a pátečními programy s říkankami a cvičením, postupně se naše programová nabídka rozrostla na každodenní provoz jak pro děti, tak pro rodiče. Jen za první pololetí roku 2011 navštívilo programy MC Benátky přes tisíc rodičů se svými dětmi. Příprava programu a zajišťování provozu mateřského centra nabízí rozvoj organizačních a kreativních dovedností a možnost seberealizace v programech pro děti. Odměnou jsou naplněné programy a pozitivní odezva ze strany návštěvníků i veřejnosti. V příštím školním roce většina z nás, dosavadních lektorek a organizátorek, půjde do práce a naše mladší děti do školek. Pokračování činnosti mateřského centra je tak v ohrožení. Máte-li chuť zapojit se do naší činnosti a realizovat své nápady nebo již zaběhnuté programy, neváhejte a oslovte nás a zapojte se! Uvítáme nové posily. Daniela Chaloupková Kontakty: nám. 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou (u internátu) Občanské sdružení MONDÍK dětský klub MOndÍk inspirovaný Lesní mateřskou školou Občanské sdružení Mondík připravilo projekt inspirovaný lesními mateřskými školami v Německu, Dánsku, Švédsku a v jiných zemích. Nabízíme vzdělávací a výchovnou péči pro děti předškolního věku 3-6 let zaměřenou na zdravý, harmonický, tělesný i duševní rozvoj pobytem v přírodě. Setkávat se budeme každý pátek od 9,00-12,00. První setkání proběhne u hájovny v lese Okrouhlíku. Vzhledem k datu se ponese v duchu uvítání jara. Nebudeme prozrazovat mnoho, snad jen, že nás čeká malá JarnÍ SLavnOSt v LeSe... Cílem naší lesní školky je posilování kontaktu dětí s přírodou. Snažíme se rozvíjet zkušenosti a dovednosti dětí skrze přírodu, které nelze zprostředkovat v uzavřeném prostředí. Pravidelný pobyt v přírodě zvyšuje psychickou i fyzickou odolnost dětí. Podporuje jejich kreativitu, fantazii a přispívá ke komplexnímu rozvoji osobnosti. K učení využíváme všechny smysly, celé tělo a všechny úrovně vnímání, a to způsobem, který je dětem příjemný a přirozený. Společně budeme prožívat rytmus změn, ročních období a přírodních jevů, což přináší dětem pocit bezpečí a jistoty. Díky tomu, že děti mají možnost poznat rostliny i zvířata v jejich přirozeném prostředí, pociťují sounáležitost s přírodou. V lesním klubu se rozvíjí ta část dítěte, které v běžném životě ve městě zůstává upozaděna. Náš lesní klub je ideálním předškolním zázemím pro aktivní, živější děti. Hloubavější povahy se u nás ale také neztratí. Setkávat se budeme vždy v pátek v lese Okrouhlíku se zázemím hájovny a teepee. Seznámíme se s lesními skřítky, pozdravíme Zpravodaj Benátecka 12

13 ZpravOdaJStvÍ Klub pro seniory Únor 2012 v klubu pro seniory V měsíci lednu jsme se přestěhovali z původní místnosti v Internátě do nové místnosti při Lesní školka je založena na myšlence: S dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů. Děti i lektoři čerpají nekonečnou inspiraci z přírody, která je každý den nová. Strážce lesa nebo budeme zkoumat pod lupou i ty nejmenší broučky... Program bude provozován za vydatné pomoci Benáteckého čtyřlístku a povede ho s námi zkušená lektorka lesní školky v Milovicích - uplatňujeme zásady Respektovat a být respektován. Maximální počet dětí ve skupině je 15. režim dne: Setkání dětí a pedagogů, volné hry, uvítání Aktivita 1 činnost řízená pedagogem cvičení, učení se novému, hudba, výtv. činnost, tábornické dovednosti apod Svačina, hygiena Aktivita 2 činnost řízená pedagogem rozvoj tvořivosti Volné hry děti si samy volí činnost, které se budou věnovat Společné zhodnocení aktivit Jednotlivé vstupné 190,- Předplatné 10 návštěv 1800,- (platné 3 měsíce) Přihlášky na adrese info začátek Lesní školky od přijďte s námi oslavit JARO do lesa. program Jarní tvoření s rodiči v v klubu Jako doma. Co nás čeká? Jiné nápady pro společné tvoření s dětmi, možnost výroby jarního košíčku z pedigu, geometrické tvoření... Vstupné Kč 50,- + cena za spotřebovaný materiál Jarní slavnost od 9.00 do 12.00, v lese u hájovny v Okrouhlíku. Čeká nás hromada práce! Probudit všechny lesní spáče - od sluníčka přes chlupáče! A tak neváhejme, do přírody spějme, jaro vítejme... Barevný týden , , v klubu Jako doma. Každý den má svou barvu. Ale proč? 5. 4., , v klubu Jako doma. Navíc program i pro školáky, tvořivé vyrábění, divadlo, tradice, pečení bochánků, 6. 4., , v lese u hájovny v Okrouhlíku. Program i pro školáky. V tento den se otvírají hory, aby vydaly své poklady Monika Válková března 2012 Mezi návštěvníky Klubu pro seniory je i kouzelník a ten předvedl na setkání 2. února několik svých kouzel bývalém Penzionu pro seniory, nynějším Domovem pro seniory. Každý je velice spokojený s novou místností, je prostornější, příjemně zařízena. Toto uvítáme hlavně při cvičeni, které probíhá každé úterý. Cvičení je zaměřeno na pohybový Hrátky s pamětí byly na programu v Klubu seniorů 23. února klub pro seniory náměstí 17. listopadu 593, Benátky nad Jizerou II B Ř e Z e n 2012 čtvrtek Jak na počítač? úterý cvičení pro seniory čtvrtek víte co je za datum? úterý cvičení pro seniory čtvrtek co je kosmetika? úterý cvičení pro seniory středa popovídání s MUdr. Širokou čtvrtek posezení se seniory v Záložně úterý cvičení pro seniory čtvrtek pokračujeme v grafologii s Bc. Gabrielou Šimkovou d U B e n 2012 úterý cvičení pro seniory čtvrtek O velikonocích úterý cvičení pro seniory čtvrtek přijdou mezi nás děti ze školky Svoz na úterý a čtvrtek nahlásit den předem do hodin do podatelny MěÚ Benátky n. J. i na tel. č Výrobky ručních prací byly tentokrát určeny i pro vybavení klubu Ředitel Správy městských lesů pan Karel Bendl hovořil o přírodě, o životních podmínkách aparát, na jemnou motoriku prstů u rukou, a pochlubíme se začínáme zkoušet i prvky jógy. Únor jako zimní měsíc je pro nás nevraživý, je zamračeno, zima, tak jsme si ho zpestřili veselým odpolednem při hudbě p. Pavla Bureše. Vystoupení s kouzelnickými triky si pro nás připravil p. Pečenka ze Kbela. Dále jsme se dozvěděli něco málo o změnách ve vyplácení dávek tělesně postiženým osobám. No, a co nového v lese a jak to je se psím útulkem nám pověděl p. Karel Bendl. Konec měsíce byl v duchu Hrátek s pamětí. Jaké věty dokážou příchozí vymyslet během dvou minut z určitých slov, to je až k nevíře. Člověk si paměť trochu zbystří a dostane se i na smích. A tak to má být. Smích, ano, smích se v dnešním shonu pomalu vytrácí z denního pořádku. Ale my, v našem Klubu se smějeme od srdce a rádi. A tak se zase těšíme na příští naše shledání v březnu. Těším se na Vás. MV Fotografie na této dvoustraně: MěK, Mondík, o.s., emje

14 ZpravOdaJStvÍ / HiStOrie Velkostatek na Chrástě v dvacátých letech minulého století Historie počátky chrástu a Sedlce Vznik dvora a statku Chrást, stejně jako vsi Sedlec, je pro nás zahalen tajemstvím, neboť jejich založení není zmíněno v žádném písemném prameni. Je pravděpodobné, že existovaly již ve 13. století, doložit je však můžeme až ve století následujícím. Jako nejstaršího majitele Chrástu známe jistého Rezka, jenž zemřel v roce 1389 a odkázal dvorec, na němž sídlil, Všeborovi z Chrástu, snad svému synovi. Jak už to v období středověku bývá, taky Všebor je v dobových pramenech uveden pouze dvakrát, a to především v souvislosti se sporem, který vedl s farářem ve Struhách, jemuž odmítl odvádět příslušné poplatky. Katolická církev se posléze ukázala být mocnější než nepříliš majetný zeman a Všebor musel v roce 1398 dlužné peníze splatit. Druhá, pouze letmá zmínka náleží do roku 1415, brzy nato zřejmě Všebor zemřel. Stal se však zakladatelem zemanského rodu Strupských z Chrástu, který vlastnil dvorec až do roku 1547, kdy vymřel po meči. Během husitských válek bylo celé zboží zpustošeno, dvůr byl znovu vystavěn až na počátku 16. století, kdy zde na základě písemného vyrovnání, tzv. handfestu, pobýval Jiří Wolf, majitel domu čp. 47 v Nových Benátkách, patrně neurozeného původu. Další osudy chrásteckého dvora nebyly zřejmě příliš šťastné, neboť v roce 1652 byl jako opět zpustlý začleněn do novobenáteckého panství. V dalších desetiletích byl ovšem obnoven v původním rozsahu a později ještě rozšířen. Sedlec byl v období vrcholného středověku rozdělen na dvě části, z nichž ta výrazně větší s 19 domy přináležela k Novým Benátkám a byla tedy součástí dražického panství a menší část s pouhými 2 domy patřila staroboleslavské kapitule. Držitelé se však často střídali, k roku 1419 byla jedna z částí vesnice v rukou pražské kapituly u sv. Víta, další díly náležely k Brodcům, Struhám a Stránovu. Pouze jediný díl drželi v této době vladykové ze Sedlce, kteří se však poprvé objevují v písemných pramenech již ve 14. století. Nejprve je zmíněn Bedřich ze Sedlce, poté jeho syn Heřman, který proslul jako stálý dobrodinec cyriackého kláštera v Nových Benátkách, i když jeho nevelké jmění sestávalo pouze z několika pozemků a dědičných platů. Jednoho z jeho následovníků, Petra ze Sedlce, nacházíme v roce 1419 jako spoluochránce farního kostela ve Všetatech. Petra na rodovém statku vystřídal Albrecht ze Sedlce, který v roce 1407 věnoval zdětínskému faráři peněžní dar ve výši jedné kopy grošů, aby pravidelně sloužil mši za duši jednoho z jeho příbuz- ných. Protože nevlastnil žádné pozemky, chtěl svého syna Petra finančně zabezpečit dosazením na uprázdněné místo faráře ve Struhách, což se sice podařilo, jenže ve zcela nevhodné době. Husitské oddíly totiž v roce 1424 Petra z fary vypudily a ten se raději uchýlil na bezpečnější prebendu. Později se stala zemanská část Sedlce součástí panství Nové Benátky, kdy a jak se tak stalo, však nevíme. Selský dvůr, který patřil ke Struhám, se ještě v roce 1542 nacházel v držení Johanky Strupské z Chrástu. Ta jej v roce 1562 prodala svému svrchovanému pánu Bohuslavu Mitrovskému z Nemyšle, jenž jej brzy přenechal Jindřichu z Donína, čímž se také tento díl začlenil do novobenátecké domény. Již v roce 1560 se totéž stalo i s dílem brodeckým, a tak jediný stránovský díl setrval v rukou jiných majitelů až do roku 1743, kdy jej ovdovělé hraběnky z Lysé prodaly hraběti Ignáci Zikmundu z Klenové. Tím byla celá ves Sedlec konečně scelena a formálně i fakticky připojena k Novým Benátkám. PhDr. Luděk Beneš Sedlec v roce 1919 Spolek rodáků ve spolupráci s Městem Benátky nad Jizerou pořádají Hostinec a obchod na Chrástě v dvacátých letech minulého století v úterý 20. března 2012 od 17 hodin v sále Záložny promítání starých fotografií z nového souboru FOtOarcHiv Benátecka 9 iii. část Námětem večera bude historie spolku rybářů, myslivců, Svazarmu, Červeného kříže a hasičů. Slovem doprovází Jaromír Polák. Vstupné 10 Kč, pro členy zdarma. Těšíme se na vaši účast! Zpravodaj Benátecka 14

15 SpOLeČenSká nabídka l 9. 3., 10:00 18:00, zimní stadion Benátky, czech Open v shorttracku Mistrovství Čr, pořádá: Klub sportovního bruslení Benátky l , 8:00, sokolovna, turnaj v nohejbale pro neregistrované, pořádá: T. J. Sokol Benátky l , 8:00 18:00, zimní stadion Benátky, czech Open v shorttracku Mistrovství Čr, pořádá: Klub sportovního bruslení Benátky l , 13:30, sportovní hala při ZŠ Pražská, Benátecký pohár postupová soutěž ve společenských tancích třídy a, pořádá: Město Benátky l , 8:00 14:00, zimní stadion Benátky, czech Open v shorttracku Mistrovství Čr, pořádá: Klub sportovního bruslení Benátky l , 19:30, sál Záložna, klavírní koncert Benátčana Miroslava Sekery a J. Špačka (housle), pořádá: Kruh přátel umění a Město Benátky l , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 19:30, klub Jako doma (Dražická 387), Lesní školka (lektorka: Gábina Tlapáková, vstupné Kč 40,-, přihlášky: seznam.cz, více na pořádá: o.s. Mondík l , 20:12, sál Záložna, 8. Skautský ples, pořádá: Skautské středisko Povodeň l , 19:00, sál Záložna, divadelní představení prodaná nevěsta aneb cesta do hlubin národa českého, pořádá: Sokolské divadlo Bazilišek benátský l , 17:00, sál Záložna, promítání Fotoarchivu Benátecka 9 (iii. část), pořádá: Spolek rodáků l , 9:00 11:00, Keramický ateliér U Matouše, dopolední keramika pro maminky a děti, pořádá: Keramický ateliér U Matouše l , 17:00 19:00, sál Záložna, Členská schůze, Český svaz žen l , 19:30, Dražická 387, Jarní tvoření klub Jako doma ( jiné nápady pro společné tvoření s dětmi, možnost výroby jarního košíčku z pedigu, geometrické tvoření, klub Jako doma, vstupné Kč 50,- + cena za spotřebovaný materiál, přihlášky na / ), pořádá: o.s. Mondík l , 15:00, sál Záložna, přátelské posezení se seniory, pořádá: Město Benátky l , sál Záložna, Setkání loutkových divadel, pořádá: Loutkové divadlo Rolnička l , 9:00 12:00, hájovna Okrouhlík, Jarní slavnost v lese (u hájovny v Okrouhlíku, vstupné Kč 100,- / dopoledne, přihlášky na / , pořádá: o.s. Mondík l , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, velikonoční věnec, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 18:00 20:00, Keramický ateliér U Matouše, keramika pro veřejnost, pořádá: Keramický ateliér U Matouše l , 9:00 11:00, Keramický ateliér U Matouše, velikonoční aranžování (přihlášky již nyní u PaedDr. Jany Rejzlové: ), pořádá: Keramický ateliér U Matouše l , 10:00, Olšiny, den vody, Jizera seznámení s lokalitou a záměrem revitalizace (světový den vody je jinak určen na ), pořádá: Benátecký čtyřlístek l , 16:00 18:00, Klub dětí a mládeže, Originální květináč, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 9:00-19:00, sál Záložna, Soutěž ZUŠ krajské kolo zpěv, pořádá: ZUŠ J. A. Bendy l , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 17:30, sál Záložna, velikonoční koncert, pořádá: ZUŠ J. A. Bendy l , 18:00, sál Záložna, Sportovec roku 2011 města Benátky nad Jizerou, pořádá: Město Benátky l , 20:00, sál Záložna, taneční aprílová zábava (Vstupné Kč 100,-, předprodej vstupenek na jednotlivých MŠ a v kanceláři MŠ Jizerka, zahraje kapela The Beatles veteran club, Pavel Šejn), pořádá: Mateřská škola l , 10:00 18:00, Keramický ateliér U Matouše, velikonoční výstava, pořádá: Keramický ateliér U Matouše l , 16:00 18:00, Klub dětí a mládeže, pečení a zdobení velikonočních perníčků, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 16:30, sportovní hala při ZŠ Pražská, dražice cup acrobatic rock n roll (mezinárodní taneční soutěž, generální sponzor: ZpravOdaJStvÍ Družstevní závody Dražice - strojírna, s.r.o., vstupné Kč 100,-, děti do 10 let zdarma), KOLB dance, Acrobatic rock n roll l 1. 4., 13:00, sportovní hala při ZŠ Pražská, 150 let v pohybu, sportovní akademie s ukázkami sportů v novodobém Sokole, také menší ukázky sletových skladeb, které Vás pozvou na župní slet v Benátkách n. J. dne 5. května, pořádá: T. J. Sokol Benátky l , 8:00 12:00, Dražická 387, Barevný týden v klubu Jako doma (Téma: Každý den má svou barvu. Ale proč?, vstupné Kč 180,- / dopoledne, přihlášky na / ), pořádá: o.s. Mondík l 2. 4., 19:00, sál Záložna, představení Světáci (uvede Divadelní společnost HÁTA), pořádá: Město Benátky l 3. 4., 16:00, Domov U Anežky, vystoupení těles sdružení v domově U anežky, pořádá: Romano lav l , Keramický ateliér U Matouše, velikonoční pobyt pro děti od 6 let, pořádá: Keramický ateliér U Matouše l 4. 4., 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže l 5. 4., 8:00 15:00, Klub dětí a mládeže, velikonoční prázdniny v kdm, pořádá: Klub dětí a mládeže l 5. 4., 8:00-15:00, Dražická 387, Barevné velikonoce (program i pro školáky, tvořivé vyrábění, divadlo, tradice, pečení bochánků,, vstupné Kč 200,- / den, přihlášky na / ), pořádá: o.s. Mondík l 6. 4., 8:00 15:00, hájovna Okrouhlík, Barevné velikonoce (program i pro školáky v přírodě u hájovny v Okrouhlíku neboť v tento den se otvírají hory, aby vydaly své poklady, vstupné Kč 200,- / den, přihlášky na / , pořádá: o.s. Mondík l 6. 4., 20:00, sál Záložna, taneční sportovní zábava, pořádá: T. J. Sokol Benátky l 6. 4., 8:00 15:00, Klub dětí a mládeže, velikonoční prázdniny v kdm, pořádá: Klub dětí a mládeže l 7. 4., 8:00, kynologické cvičiště, Zkoušky ipo (podle mezinárodního zkušebního řádu), pořádá: Český kynologický svaz března 2012 Kruh přátel umění Josef Špaček a Miroslav Sekera vystoupí v Záložně Po skvělém koncertu Guarneri tria Praha v první únorový den uvítáme 13. března v Záložně další znamenité umělce, houslistu Josefa Špačka a klavíristu Miroslava Sekeru. Zatímco klavírního virtuosa, rodáka ze Starých Benátek, důvěrně známe z pravidelného vystupování nejen na koncertech Kruhu přátel umění, houslista Josef Špaček v naší zemi působí teprve několik měsíců. Dlouhá léta totiž studoval houslovou hru na východě amerického kontinentu, naposledy u slavného Itzaka Perlmana. Od loňského podzimu je koncertním mistrem České filharmonie. V předvečer společného koncertu v pražském Rudolfinu zahájí svůj benátecký koncert dvěma duety Bedřicha Smetany nazvanými Z domoviny. Slavný italský houslista Niccolo Paganini zanechal jako oříšek nejvyšší obtížnosti dvacet čtyři capriccií, rozmarů. Dvě z nich, č. 17 a č. 24 uslyšíme v sólovém podání houslistově. Prvý díl koncertu pak uzavře ne tak často prováděná Sonáta c moll pro klavír a housle opus 30, číslo 2 vídeňského klasika Ludwiga van Beethovena. Druhý díl zahájí Scherzo c moll ze sonáty F. A. E., díla tří skladatelů, Dietricha, Schumanna a Brahmse pro houslistu Josepha Joachima. Autorem Fotografie na této dvoustraně: Muzeum Benátky

16 ZpravOdaJStvÍ tohoto Scherza je právě Johannes Brahms. Dále zazní klavírní Sonáta es moll 1. X Leoše Janáčka složená z podnětu smrti mladého dělníka při demonstraci v Brně za otevření české university. Závěrečným virtuosním číslem bude Fantasie Carmen Franze Waxmana pocházejícího z hornoslezské Královy Huti (dnes Chořov). Tento skladatel, autor hudby ke dvěma stům filmů, ji původně složil pro film Humoreska, do něhož ji nahrál legendární Isaac Stern. V bohatém programu obsahujícím hudbu autorů celého devatenáctého století a první poloviny století dvacátého uslyšíme dva vynikající hudebníky, kteří se nám představí jak sólově, tak v duu. Koncert Josefa Špačka a Miroslava Sekery jako pokračování sezony Kruhu přátel umění začíná v úterý 13. března o půl osmé večer v sále Záložny v Nových Benátkách. Lubomír Filipec Setkání loutkových divadel pořadatel: Loutkové divadlo R O L N I Č K A Místo: Společenský sál ZÁLOŽNA, Benátky nad Jizerou I. pátek 23. března od 8.30 a hodin ČtyŘi krejčí a Jedna MOUcHa Hraje LS Malá scéna, MKC Hořovice Sobota 24. března od hodin dlouhý, ŠirOkÝ a ByStrOZrakÝ Hraje LS Ještěd, Český Dub Sobota 24. března od 15,00 hodin pohádka naruby Hraje LD Martínek, Libáň neděle 25. března od hodin pohádky O pejskovi a kočičce Hraje LD Na Židli, Turnov neděle 25. března od hodin tři prasátka a vlk Hraje LD Spojáček, Liberec Město Benátky nad Jizerou srdečně zve na KONCERT skupiny NEZMAŘI Dne: čtvrtek 12. dubna 2012 Zahájení: hodin Místo konání: sál Záložna, Benátky nad Jizerou Vstupné: Kč 100,- Prodej vstupenek v Informačním centru, Zámek 50, Benátky nad Jizerou osobně nebo na telefonním čísle Město Benátky nad Jizerou srdečně zve na představení Divadelní společnosti Háta Olgy Želenské SVĚTÁCI I. Andrlová / V. Peterková, O. Želenská / A. Gondíková, M. Bočanová / V. Žehrová, J. Zenáhlíková / M. Kantorková, M. Absolonová, P. Vítek / P. Gelnar / J. Přeučil, M. Zounar / L. Olšovský, F. Tomsa / Z. Pantůček, D. Gondík / V. Limr / A. Háma, L. Pečenka / J. Oplt / M. Sobotka Dne: pondělí 2. dubna 2012 Zahájení: hodin Místo konání: sál Záložna, Benátky nad Jizerou Vstupné: Kč 100,-, od 12. řady Kč 70,- Prodej vstupenek v Informačním centru, Zámek 50, Benátky nad Jizerou osobně nebo na telefonním čísle ples MĚSta Sobota 4. února patřila již 19. Plesu města. Tančilo se opět v sále Záložna, hrála skupina Conto z Českého Brodu. O pěkný program se postarala Taneční škola FIS pana Ladislava Fišera, které tímto děkujeme. Děkujeme také panu Miloši Pařízkovi za zajištění občerstvení. V neposlední řadě i níže uvedeným sponzorům plesu: aranžování květin Jitka poláková, alena Jenčová, ave cz odpadové hospodářství s.r.o., cyklo sport Břetislav Ježek, deta - ing. Jan novák, csc., drogerie Hladík teta, družstevní závody dražice strojírna s.r.o., elektro pbk, Gravotech s.r.o. ing. Ota Lang, chovatelské potřeby Marie Brtková, Jafra cosmetics, Jan dibitanzl zámečnictví, Jiří rákosník reklama, k + L bytový textil, prádlo romana Horáková, ivana Lindová, knihy na Burse - Jana rákosníková, Jarmila pšeničková, květiny U kolejí petra Hegrová, Lékárna viola, Lékárna na náměstí pharm. dr. Zuzana Jelínková, Optik optometrista, aplikace kontaktních čoček - anna cihlářová, pokrývačství, vladimír dědek, přátelé Města Benátky nad Jizerou, rehabilitace na Zámku, věra Svobodová, resort paradise a.s., Sklenářství Jan Hajný, Správa městských lesů, Sumikei techno czech s.r.o., tiskárna ex 05 Milan Frumar, vladimír Machač, vein s.r.o. Jan veirauch (kuřecí svět), Zeta Benátky s.r.o., Zlatnictví Šulc. -měú- 8. skautský ples 16. března 2012 společenský sál Záložna, Benátky nad Jizerou začínáme ve a končíme v Vždyť už to znáte, ne? Prostě přijďte. Vstupné 100 Kč Předprodej: Cyklosport Ježek a Šťastný Hroch PS: K tanci a poslechu opět zahraje plesy prověřená kapela Ego z Hořic Keramický ateliér U Matouše VYHLAŠUJE při příležitosti uspořádání VELIKONOČNÍ VÝSTAVY SOUTĚŽ O NEJ VELIKONOČNÍHO BERÁNKA pro všechny amatérské kuchařky a cukrářky Vyhlášení a předání cen proběhne v rámci Velikonoční výstavy dne v hodin v zahradě Keramického ateliéru U Matouše. Nestyďte se a pochlubte se svým uměním i ostatním! Bližší informace u PaedDr. Jany Rejzlové: Keramický ateliér U Matouše zve na VELIKONOČNÍ VÝSTAVU v sobotu 31. března od do hodin Čeká na vás bohatý kulturní program, vyhlášení výtvarné soutěže, pohádka pro děti, stánkový prodej, občerstvení, Více informací na plakátech a u PaedDr. Jany Rejzlové Keramický ateliér U Matouše nabízí VELIKONOČNÍ POBYT pro děti od 6 let se spaním, vyráběním, aranžováním, vařením a tenisem dubna 2012 přihlášky již nyní u paeddr. Jany rejzlové: Keramický ateliér U Matouše srdečně zve na AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD na keramické trhy do Berouna Odjezd v neděli 6. května v 8.00 hodin z Bursy. přihlášky již nyní u paeddr. Jany rejzlové: Zpravodaj Benátecka 16

17 ZpravOdaJStvÍ / dopisy V š i m l i j s m e s i... Jsou to Ryzlink rýnský, Kerner (německá odrůda u nás málo známá), Rulandské modré. Pan Urban je již řadu let členem Cechu vinařského a spadá pod oblast mělnickou, při sklizni mu provádí kontrolu státní inspekce (kolik se sklidilo, jaká je cukernatost...). Jeho vína mají velmi dobrou kvalitu. Přeji panu Urbanovi dobrou úrodu a ať mu se daří uskutečnit jeho další plány. Děkuji za poskytnuté informace Připravila: emje l Mráz, oheň a vinná réva Letošní zima pro nás měla nejedno překvapení. Jedním z nich bylo neobvykle dlouho trvající mrazivé počasí s teplotami okolo mínus 20 0 C v době, kdy jsme si již mysleli, že mráz letos ani nezažijeme. Mráz panoval i ve středu 1. února, kdy se nedalo nevšimnout ohnivých plamenů na vinici pod benáteckým zámkem. Mráz a oheň v místě, kde se pěstuje vinná réva, je jev jistě velmi pozoruhodný z několika hledisek. Mě zaujalo právě to spojení s vinnou révou, jaké následky přinesly mráz a oheň pro zde pěstovanou vinnou révu. S žádostí o zasvěcenou informaci jsem se obrátila na provozovatele vinice pod zámeckým parkem pana Jiřího U r b a n a. Vinohradnictví je vlastně speciální odvětví zemědělské výroby zabývající se pěstováním vinné révy, vysazováním a ošetřováním vinic i sklizní. Vy jste automechanik, řidič, jste také známý jako automobilový závodník. Jak právě Vás zaujalo vinohradnictví? Právě přes své povolání automechanika jsem se seznámil s odborníkem v oboru vinohradnictví a moje, dosud jen laické, pokusy v pěstování vinné révy se začaly ubírat směrem k odbornosti. Vystudoval jsem střední odbornou školu a získal tak odborné znalosti jako vinohradník. Praxi jsem získával na vinohradech v Německu, kde jsem také rozšířil své odborné vědomosti a získal praktické zkušenosti s lisováním vinných hroznů. Zabývat se vinohradnictvím znamená mít pro ten účel vhodný pozemek, pokud se nespokojíte s několika sazenicemi na zahradě. Byla tím pozemkem hned vinice pod benáteckým zámkem? Po vhodném pozemku jsem se rozhlížel delší dobu. Když už se zdálo, že jsem uspěl a začal pozemek připravovat na výsadbu, přišla doba restitucí a moje plány a dosavadní práci jsem musel ukončit. Nekončil však můj zájem o vinohradnictví. V roce 2001 se mi podařilo získat stávající pozemek, vinici o výměře m 2, od města do pronájmu na dobu třiceti let. Jaké byly Vaše začátky na podzámecké vinici? Bylo nutné upravit pozemek, oplotit, připravit na výsadbu Jen sloupků, které jsem získával většinou z lesa, bylo 1900 kusů a každý se musel oloupat. Během pěti let se mi podařilo vysadit hlav. Pravda je, že bez pomoci rodiny a dobrých přátel bych na začátku, ani nyní, práci na vinohradu sám při zaměstnání nezvládl. Jaké jste si pořídil technické pomocníky? V současné době mám dva traktory, které jsem koupil jako starší, postřikovač nesený, samopojízdný, rotavátor, dva kultivátory a dvojradličný pluh. Velký vliv na úrodu má také počasí - jak se projevily loňské mrazy a letošní požár na Vaší vinici? Jaké zkušenosti máte s nálety ptáků? V roce 2010, kdy většina vinohradníků utrpěla velké ztráty na úrodě, jsem já měl velmi dobrou úrodu. Vloni mi však mrazy zničily veškerou úrodu. Jaké budou následky letošních mrazů a požáru, uvidím až na jaře, nyní se to zjistit nedá. Co se týká požáru, tak díky hasičům, kteří při hašení nepoužili vodu a oheň zdolávali lopatami nemusí být škody tak velké. Proti náletům kosáků a špačků používám rachejtle, k tomu účelu určené, při určitém počtu ptáků je již povolen i odstřel. Je zajímavé, že hejno kosáků spořádává vinné bobule načisto, kdežto špačci mají většinu bobulí na zemi. Zima bude pomalu na ústupu, jaké práce po zimním odpočinku na Vás čekají? Nyní již při vhodném počasí začínám s opravou napnutí drátů (více jak šest kilometrů), řezáním réví (na sazenici se nechává určitý počet oček). Jaké odrůdy révy pěstujete na svém vinohradu? MUZeUM HraČek Benátky nad Jizerou ZaHaJUJe Od dubna SeZÓnU Otevírací doba: úterý neděle, 9:00 12:00, 13:00 16:30 Velikonoce a státní svátky vždy otevřeno! Dopisy národní týden manželství 2012 s mottem: rozumíme si? Existují cesty k lepší komunikaci v manželství? V týdnu od (týden Valentýna) proběhl tzv. Národní týden manželství. Tato iniciativa vznikla ve Velké Británii a má připomenout důležitost manželství a rovněž důležitost pracovat na kvalitě manželského vztahu. Týden manželství je v České republice zaštiťován Evangelikální aliancí a podporován církvemi, protože křesťanská rodina je církví v malém. Na webových stránkách této ekumenické iniciativy (www.tydenmanzelstvi.cz) nalezneme mnoho zajímavých informací, např. že na prospěšnosti této iniciativy se shodli premiér i předseda nejsilnější opoziční strany, o tom, že Národní týden manželství je příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah, atd. Dobré manželství není samozřejmostí, je třeba na něm pracovat, aby nedošlo k neřešitelným krizím. Krize manželství poznamenává nejen hlavní aktéry, ale také děti a další vztahy v širším společenství nezříd- Fotografie na této dvoustraně: Jiří Urban února 2012

18 dopisy / policie / SpOrt ka. A to nejen finančně, kdy rozvod manželství stojí v průměru až Kč, ale především emocionálně a citově. Hluboká zranění bolí dlouho a hojí se jen pomalu. Proto pro všechny, kdo mají zájem na svém manželství, je vhodné najít si na sebe čas, zavzpomínat na hezké chvíle z dávné i nedávné minulosti. Dobrou investicí v této oblasti je přečíst si dobrou knížku o manželské komunikaci např. od předního českého psychologa Doc. Jaro Křivohlavého Povídej, naslouchám, apod. Ing. Stanislav Stebel, kazatel Církve bratrské Zlatá svatba Dne 11. listopadu 2011 oslavili v obřadní síni Městského úřadu v Benátkách nad Jizerou zlatou svatbu manželé Vratislav a Marcela Chlumských. Do dalších let přejeme mnoho zdraví a spokojenosti. vzpomínka Dne uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan František Uřidil. Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. rodina Policie Základní informace pro žadatele o zbrojní průkaz a jejich současné držitele Chci se stát držitelem zbrojního průkazu, co mám dělat? Podat na odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, příslušné dle Vašeho trvalého pobytu přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti. Zkouška se skládá z teoretické části, praktické části a střelby. S termínem a místem zkoušky bude žadatel seznámen přímo na příslušném oddělení (zkouška se uskuteční na vybrané střelnici, za přítomnosti akreditovaného zkušebního komisaře). Po obdržení osvědčení o odborné způsobilosti si na příslušném, výše uvedeném odboru Policie ČR podat žádost o vydání zbrojního průkazu, spolu s osvědčením o odborné způsobilosti, posudkem od praktického lékaře, dvěma fotografiemi a kolky (za každou požadovanou skupinu je kolek 500,- Kč). Končí mi platnost zbrojního průkaz a chci dobu platnosti prodloužit, jak postupovat? Ve lhůtě dva až šest měsíců před skončením platnosti podat na příslušném odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Žádost o vydání zbrojního průkazu nového zbrojního průkazu po uplynutí doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu (přesný název formuláře), spolu s posudkem od praktického lékaře, dvěma fotografiemi, kolky (u žádostí o vydání nového zbrojního průkazu podaných 3-6 měsíců před skončení doby platnosti zbrojního průkazu, činí správní poplatek 300 Kč. U žádostí podaných méně než dva měsíce před uplynutím doby platnosti stávajícího zbrojního průkazu, držitel uhradí správní poplatek ve výši 500 Kč, za každou požadovanou skupinu. Správní poplatek se hradí v kolcích). Dále žadatel předloží k fyzické kontrole zbraně, průkazy zbraní a zbrojní průkaz, žadatelé se skupinou C (k loveckým účelům) i lovecký lístek. Na koho se mohu s výše uvedenými žádostmi obrátit? Jestliže jste trvale bytem na území okresu Mělník a Mladá Boleslav, bude se Vaší žádostí zabývat místně příslušné oddělení správního řízení, které sídlí na adrese: Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál oddělení správního řízení M ě l n í k tel k U L e Č n Í k BENÁTECKÝ POHÁR 14. ročník tuto soutěž podporuje Středočeský kraj a Město Benátky n. Jiz. 1. kolo Lipnický výběr 5 : 4 dědci Lipník Prokop Vladimír 2, Pokorný Tomáš 2, Paulický Vladimír 1 Pažout Pavel 2, Bílek Rudolf 1, Moucha Vratislav 1 děravý koule krnsko 9 : 0 Bc relax Milovice kontumačně křivý tága Benátky 3 : 6 Bašta duns Benátky Janoušek Petr 2, Šubrt Pavel 1, Bárta Václav Neumann René 3, Urban Vladimír 2, Sládek Ludvík 1 dunsbeer Benátky 2 : 7 Bc Lysá nad Labem Chupík Karel 1, Drozda Jindřich 1, Najman Stanislav Hochman Jindřich 3, Kucziak Jan 3, Nič Michal 1 2. kolo Bc Lysá nad Labem 3 : 6 Lipnický výběr Nič Michal 1, Kucziak Jan 1, Hochman Jindřich 1 Pokorný Tomáš 3, Prokop Vladimír 2, Paulický Vladimír 1 Bašta duns Benátky 8 : 1 dunsbeer Benátky Urban Vladimír 3, Neumann René 3, Sládek Ludvík 2 Najman Stanislav 1, Drozda Jindřich, Chupík Karel Bc relax Milovice 4 : 5 křivý tága Benátky Fibich Zdeněk 2, Duda Jiří 1, Martiňák Ondřej 1 Janoušek Petr 3, Šubrt Pavel 2, Bárta Václav dědci Lipník 5 : 4 děravý koule krnsko Bílek Rudolf 2, Pažout Pavel 2, Moucha Vratislav 1 Pitrmoc Aleš 2, Falta Michal 1, Krčmář Jarmil 1 3. kolo Lipnický výběr 7 : 2 děravý koule krnsko Pokorný Tomáš 3, Prokop Vladimír 2, Paulický Vladimír 2 Pitrmoc Aleš 1, Falta Michal 1, Krčmář Jarmil, Kaniza Jaroslav křivý tága Benátky 7 : 2 dědci Lipník Janoušek Petr 3, Šubrt Pavel 2, Bárta Václav 2 Bílek Rudolf 2, Pažout Pavel, Moucha Vratislav dunsbeer Benátky 6 : 3 Bc relax Milovice Drozda Jindřich 2, Najman Stanislav 2, Chupík Karel 2 Fibich Zdeněk 2, Šumpík Radek 1, Martiňák Ondřej Bc Lysá nad Labem 7 : 2 Bašta duns Benátky kontumačně 3, Nič Michal 2, Hochman Jindřich 1, Kucziak Jan 1 Sládek Ludvík 1, Neumann René 1 t a B U L k a Poř. Tým záp. v p k body skóre 1. Lipnický výběr :9 2. BC Lysá nad Labem :10 3. Bašta DUNS Benátky :11 4. Křivý Tága Benátky :12 5. Děravý koule Krnsko :12 6. Dědci Lipník :16 7. DUNSBEER Benátky :18 8. BC Relax Milovice :20 Jindřich Drozda Zpravodaj Benátecka 18

19 inzerce Fotografie na této dvoustraně: MěÚ Benátky nad Jizerou března 2012

20 inzerce _milovickecarovani2012_inzerce_Listy_Lysa_9x6cm_fin.indd :28:59 Šampony na vlasy s ochrannými přísadami pro děti a dospělé Nabízím zpracování: účetnictví (podvojné) pro společnosti s.r.o., fyzické osoby, neziskové organizace daňovou evidenci pro živnostníky, mzdy, DPH a další běžné daně. Mám dlouholeté zkušenosti. Homolková, Kalistova 288, Benátky nad Jizerou Tel.: , jsou dodávány v šesti druzích: Březový šampon pro zdravé vlasy Šampon pro mastné vlasy s extraktem lopuchu Šampon pro regeneraci narušených a barvených vlasů Dětský šampon na vlasy s extraktem ovse setého Šampon na lupy Šampon s 3 % ichtamolu Pěny do vany s obsahem léčivých bylin pěny do vany s obsahem léčivých bylin a krémových přísad vyhlazujících a zvláčňujících pokožku Sprchový gel s 8% ichtamolu Tekuté mýdlo univerzální mycí prostředek pro sprchování i odstraňování hrubé špíny Práškové prací prostředky wera pro velkoprádelny werík malé balení na 2 pračky Mimo tohoto nového sortimentu nabízíme tradiční výrobky: veterinární, čistící a prací prostředky. Vyrábí a dodává: Ing. Jan Novák, CSc. DETA výzkumný ústav spotřební chemie Husovo nám. 61, Benátky nad Jizerou Tel.: , Zpravodaj Benátecka 20 21

I. Zpráva o plnění volebního programu města Benátky nad Jizerou za rok 2011

I. Zpráva o plnění volebního programu města Benátky nad Jizerou za rok 2011 I. Zpráva o plnění volebního programu města Benátky nad Jizerou za rok 2011 Vážení občané, skončil rok 2011, který byl prvním rokem šestého komunálního volebního období po r. 1990. Je naší povinností podat

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013 Něco málo o Mladé Boleslavi - historie Nejstarší doložená historie sahá asi do poloviny 10.století, kdy zde za vlády Boleslava II. vzniklo přemyslovské hradiště Nový Boleslav, které přetrvalo až do roku

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky:

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: 24 let s ODS Benátky nad Jizerou Vážení občané, vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: a) seznámení s kandidáty b) předložením

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR výstavba fotbalových hřišť pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR obsah 1) Obsah 2) Představení Projektu VICTOR Návrh realizace projektu Podpora a význam

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.03.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více