Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I. vzala na vědomí 1. žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.II. uložila 1. odboru VSE zajistit u geodeta geodetické zaměření skutečného stavu na pozemcích parc.č. 247, 248 a 215/4 k.ú. Sobín a návrh GP pro majetkoprávní vypořádání 2. Návrh Příkazní smlouvy o provádění správy, údržby a opravách nemovitostí mezi MČ Praha Zličín a Kateřinou Kolářovou 2.I. schválila 1. Příkazní smlouvu o provádění správy, údržby a opravách nemovitostí mezi MČ Praha Zličín a Kateřinou Kolářovou, správa majetku bytového a nebytového fondu 2.II. pověřila 1. starostku podpisem Příkazní smlouvy o provádění správy, údržby a opravách nemovitostí mezi MČ Praha Zličín a Kateřinou Kolářovou, správa majetku bytového a nebytového fondu 3. Návrh Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - úplné znění smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi MČ Praha Zličín a Zličínskou sportovní s.r.o. 3.I. schválila 1. Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání úplné znění smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi MČ Praha Zličín a Zličínskou sportovní s.r.o. 3.II. pověřila 1. starostku podpisem Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - úplného znění smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi MČ Praha Zličín a Zličínskou sportovní s.r.o. 4. Podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 4.I.vzala na vědomí 1. Informaci o podání žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti s výstavbou nové budovy mateřské školy v ulici Hevlínská a navýšením počtu dětí v mateřské škole ze stávajících 112 na 224 v Základní škole a Mateřské škole Praha 5 Zličín, Nedašovská II. souhlasí 1. s podáním žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti s výstavbou nové budovy mateřské školy v ulici Hevlínská a navýšením počtu dětí v mateřské škole ze stávajících 112 na 224 v Základní škole a Mateřské škole Praha 5 Zličín, Nedašovská 328. Stránka 1 z 5

2 5. Poskytnutí daru členům volebních komisí 5.I. schválila 1. dar pro členy volebních komisí dle návrhu 5.II pověřila 1. starostku podpisem darovacích smluv pro jednotlivé členy volebních komisí 6. Bezpečnostní inspekce komunikací 6.I. rozhodla 1. o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování bezpečnostní inspekce komunikací, a to od uchazeče DIPRO s.r.o., Modřanská 11/1387, Praha 4 6.II. pověřila 1. starostku podpisem objednávky na zpracování bezpečnostní inspekce komunikací 7. Obytná zóna Nedašovská I. nesouhlasí 1. se stanovením dopravního značení, kterým se ponechává stávající režim včetně podélného stání vozidelv ulici Nedašovská 7.II. uložila 1. odboru OPRI sdělit stanovisko MČ Praha Zličín OŽPD ÚMČ Praha 17 a svolat jednání se zástupci SVJ za účasti OŽPD Praha Informační systém městské části. 8.I. rozhodla 1. výběru nejvhodnější nabídky na vybudování informačního systému městské části a to od uchazeče Urbania, s.r.o., Hlavní 21, Moravany 8.II. pověřila 1. starostku podpisem objednávky na výrobu a instalaci informačního systému 9. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 668/159, 668/169, 668/168, 668/1 a 668/163, k.ú. Zličín (pozemky pro školu). 9.I. rozhodla 1. o provedení seče pozemků parc.č. 668/159, 668/169, 668/168, 668/1 a 668/163, k.ú.zličín, firmou J. Sekyra 9.II. pověřila 1.starostku podpisem objednávky 10. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská 10.I. rozhodla 1. o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská Stránka 2 z 5

3 2. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská 10.II. pověřila 1. starostku vyrozuměním uchazeče, který odevzdal nabídku, o zrušení výběrového řízení 2. starostku obesláním písemnou výzvou 10 uchazečům k podání nabídky na akci Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská 3. starostku podpisem výzvy k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská 10.III. jmenovala 1. hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská ve složení dle návrhu 11. Údržba parku Na prameništi. 11.I. rozhodla 1. vypovědět smlouvu o dílo mezi MČ Praha Zličín a společností Skanska Facility s.r.o. a vypsat nové výběrové řízení 12. Vyřazení majetku z důvodu opotřebení 12.I. schválila 1.vyřazení majetku z evidence z důvodu opotřebení dle přiloženého seznamu 13. Zastávka sídliště Zličín, směr Halenkovská umístění lavičky 13.I. zrušila 1. usnesení Rady ze dne II. pověřila 1. starostku podpisem objednávky na umístění lavičky u spol. Urbania s.r.o., Hlavní 21, Moravany 14. Stavba Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů na parc. č. 219/11, 219/19 a 219/5 k.ú. Sobín žádost o vyjádření ke stavbě pro územní řízení 14.I. projednala 1. žádost o vyjádření pro územní řízení ke stavbě Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů na parc. č. 219/11 a dalších k.ú. Sobín 14.II. nesouhlasila 1. s napojením na bezejmennou odbočku z ul. Hostivická a uložením sítí do pozemku parc. č. 216/1 a 266/7 k.ú. Sobín z důvodu nežádoucího zvýšení dopravní zátěže na bezejmenné účelové komunikaci a zasíťování pozemků v této lokalitě a dle vyjádření komise pro Sobín napojení společné komunikace končí na nezpevněné komunikaci na p.č. 266/7 15. Zpomalovací práh Čejkovická 15.I. vzala na vědomí 1. stanovisko komise pro Sobín k opravě zpomalovacího prahu v ul. Hostivická u ul. Čejkovická Stránka 3 z 5

4 15.II. doporučuje 1. odstranit zpomalovací práh v ul. Hostivická u ul. Čejkovická 15.III uložila 1. odboru OPRI podat podnět na OŽPD ÚMČ Praha 17 na stanovení zrušení zpomalovacího prahu v ul. Hostivická u ul. Čejkovická 2. odboru OPRI sdělit komisi pro Sobín, že s instalací zpomalovacího prahu v ulici Ke Břvům se počítá v rámci rekonstrukce této komunikace v roce Zahájení řízení o vydání změny Z 1424/07 ÚP SÚ HMP 16.I. vzala na vědomí 1. zahájení řízení o vydání změny Z 1424/07 ÚP SÚ HMP 17. Žádost o zřízení podélných parkovacích stání v ul. Lačnovská 17.I. nesouhlasí 1. s umístěním podélných parkovacích stání v ul. Lačnovská na pozemku ve svěřené správě MČ Praha Zličín pro soukromé účely 18. Revokace usnesení č. 23.II. RMČ ze dne FC Zličín 18.I. rozhodla 1. na základě usnesení ZMČ č. 23/3 ze dne zrušit záměr pronájmu stávající části šaten a sociálního zázemí objektu na pozemku parc.č. 669, k.ú. Zličín, a hřiště FC Zličín pro Fotbalový klub FC Zličín od na dobu určitou s možným opakovaným prodlužováním až do doby úplné likvidace objektu, který byl vyhlášen usnesením RMČ č. 23.II. ze dne Dodatek ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce kotelny č.p I.schválila 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi MČ Praha Zličín a BETRIMAX s.r.o. na akci Rekonstrukce kotelny č.p II. pověřila 1. starostku podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi MČ Praha Zličín a BETRIMAX s.r.o. na akci Rekonstrukce kotelny č.p Zázemí sportovního areálu PD na odstranění stavby 20.I. schválila 1. projektovou dokumentaci pro odstranění stavby občanského vybavení zázemí sportovního areálu umístěné na pozemcích parc.č. 669 a 670/3, k.ú. Zličín 21. Žádost o vyjádření k PD, Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene PREdistribuce a.s. 21.I. souhlasila Stránka 4 z 5

5 1. se stavbou investora PREdistribuce a.s. Praha 17-Zličín, Na Radosti nový knn s tím, že stavba bude koordinována se stavbou Zázemí sportovního areálu jejímž investorem je MČ Praha - Zličín 21.II. schválila 1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ a PREdistribuce a.s. na pozemky parc.č.. 281/68, 281/72, 670/10 a 775/2 vše k.ú. Zličín na umístění stavby podzemního kabelového vedení 1 kv, břemeno bude zřízeno jako úplatné 21.III. pověřila 1. starostku podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ a PREdistribuce a.s. na pozemky parc.č.. 281/68, 281/72, 670/10 a 775/2 všek.ú. Zličín na umístění stavby podzemního kabelového vedení 1 kv, břemeno bude zřízeno jako úplatné 22. Výběrové řízení Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ 22.I. vzala na vědomí 1. stanoviska autorky projektové dokumentace k zcela rozdílným nákladům na zhotovení díla Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ s tím, že rozsah projektu bude přehodnocen a realizován v roce Přístavba rodinného domu na pozemku parc. č. 430 a 431/6 k.ú. Zličín žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení 23.I. uložila 1. komisi územního rozvoje a dopravy a komisi životního prostředí předložit stanovisko do rady 24. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny 24.I. schválila 1. poskytnutí odměny dle návrhu 25. Dopravní značení u objektu č.p. 416, ul. Křivatcová 25.I. souhlasila 1. s objednáním dopravního značení u objektu č.p. 416, ul. Křivatcová 25.II. pověřila 1. starostku podpisem objednávky dopravního značení u objektu č.p. 416 V Praze - Zličíně dne: JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Ing. Miroslav Jarouš zástupce starosty MČ Stránka 5 z 5

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 USN RM 277/2011 298/2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 USN RM 277/2011 298/2011 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 277/2011 298/2011 Přítomni: zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr. Jana Kopecká Ing. Michal Motyčka, Ilona Bervicová tajemnice

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USN RM 220/2013 USN RM 221/2013 USN RM 222/2013 USN RM 223/2013 USN RM 224/2013 USN RM 225/2013 Smlouva o spolupráci - časopis U nás v Čakovicích Žádost o výpůjčku prostor - Bílej mlejn o.s. Žádost o příspěvek

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 Bod č. 181/10 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. Bod č. 182/10 1/ a/ Rada města doporučila

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Ing. Petr

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více