Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. K jednotlivým bodům programu: Zvláštní užívání komunikace Do zahrádek II, parc. č. 320/14 k.ú. Třebonice pro stavbu vodovodní přípojky (náhradu stávající) k bytovému domu na pozemku parc. č. 509, 510 a 472/179 k.ú. Třebonice souhlasila 1. se zvláštním užíváním komunikace Do zahrádek II pro stavbu vodovodní přípojky (náhradu stávající) na pozemku parc. č. 320/14 k.ú. Třebonice k bytovému domu na pozemku parc. č. parc. č. 509, 510 a 472/179 k.ú. Třebonice dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace Akce Park Na prameništi - pobytová louka výběrové řízení rozhodla 1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Park Na prameništi - pobytová louka pověřila 1. starostku obesláním písemnou výzvou 6 zájemců k podání nabídky na akci Park Na prameništi - pobytová louka 2. starostku podpisem výzvy k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Park Na prameništi - pobytová louka jmenovala 1. hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Park Na prameništi - pobytová louka ve složení dle návrhu Akce Park Na prameništi altán souhlasila 1. s předloženým návrhem altánu v Parku Na prameništi s tím, že budou odstraněny opěrné konstrukce pro květiny, ponechán obvodový límec v navrhovaném barevném provedení, zachována navrhovaná výška a doplněny čtyři zástěny v místech, kde jsou umístěny lavičky Akce Fitness outdoor park, Dolejšák rozhodla 1. o umístění cvičebních prvků dle návrhu 2. požádat o nadační příspěvek a objednat 2 ks venkovních cvičebních prvků společnosti COLMEX s.r.o uložila 1. odboru OPRI požádat společnost COLMEX s.r.o. o nadační příspěvek 2. odboru OPRI předložit cenovou nabídku na zbývající rekultivaci prostoru pověřila 1. starostku podpisem objednávky Stránka 1 z 7

2 Ukončení nájemních smluv Státní pozemkový úřad - (LAVKA) vzala na vědomí 1. ukončení nájemních smluv a to Nájemní smlouvy č. 119N13/01 ( část pozemku parc.č. 812 k.ú.zličín o výměře63 m 2, za účelem běžné údržby pozemku) a ukončení Nájemní smlouvy č. 120N13/01 (část pozemku parc.č. 812 k.ú. Zličín o výměře 451 m 2 za účelem realizace stavby Přemostění Zličín Řepy ), uzavřených mezi Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem a MČ Praha Zličín jako nájemcem dne konstatovala, že 1. vlastníkem pozemků parc.č. 812/3 a 812/4 k.ú. Zličín je nyní Hlavní město Praha - svěřená správa MČ Praha - Zličín Žádost MHMP o stanovisko k bezúplatnému převodu parc.č. 270/1 a 273/12 k.ú. Sobín (koryto Sobínského potoka) souhlasí 1. s bezúplatným převodem pozemků parc.č. 273/12 a 270/1 k.ú. Sobín (část koryta Sobínského potoka) z vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Hlavního města Prahy Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s M.Š. (rybník v Sobíně) schválila 1. Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě, uzavřené dne mezi MČ Praha Zličín jako pronajímatelem a M.Š. jako nájemcem pronájem rybníka v Sobíně (změna doby nájmu na dobu neurčitou, úprava nájemného a valorizace) pověřila 1. starostku podpisem Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě, uzavřené dne mezi MČ Praha Zličín jako pronajímatelem a M.Š. jako nájemcem pronájem rybníka v Sobíně (změna doby nájmu na dobu neurčitou, úprava nájemného a valorizace) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě pozemek L.S. a J.S schválila 1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne mezi MČ Praha Zličín jako pronajímatelem a L.S. a J.S. jako nájemci část pozemku parc.č. 769 a 177 k.ú. Zličín (úprava předmětu nájmu na základě geodetického zaměření) pověřila 1. starostku podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne mezi MČ Praha Zličín jako pronajímatelem a L.S. a J.S. jako nájemci část pozemku parc.č.769 a 177 k.ú. Zličín (úprava předmětu nájmu na základě geodetického zaměření) Majetkoprávní vypořádání SJM M.T. a Z.T vzala na vědomí 1. Geometrický plán č /2015 k.ú. Zličín, vypracovaný geodetem panem Tlukou 2. Znalecký posudek č. 8220/2015, vypracovaný znalcem Ing. Myslíkem souhlasí 1. s návrhem majetkoprávního vypořádání mezi MČ Praha Zličín a SJM M.T. a Z.T. formou prodej a koupě jednotlivých dílů pozemků tak, aby vlastnictví předmětných pozemků odpovídalo skutečnému stavu a zápis v KN byl smysluplný (dle GP dochází k dělení a následnému scelování předmětných pozemků) doporučila Stránka 2 z 7

3 1. předložit návrh záměru prodeje dílů a+e o celkové výměře 42m 2, oddělené od pozemku parc. č. 783/1 a záměr prodeje pozemku parc. č. 783/7 o výměře 6m 2, v kat. úz. Zličín, za kupní cenu ,00 Kč, v rámci majetkoprávního vypořádání se SJM M.T. a Z.T., ZMČ na zasedání dne předložit návrh záměru koupě dílu c o výměře 21m 2, odděleného od pozemku parc. č. 424/4 a dílu g o výměře 13m 2, odděleného od pozemku parc. č. 424/8, v kat. úz. Zličín, za kupní cenu ,00 Kč, v rámci majetkoprávního vypořádání se SJM M.T. a Z.T., ZMČ na zasedání dne Podněty občanky z Vřesovické ulice souhlasila 1. s návrhem odpovědi občance ul. Vřesovická ve věci řešení stavu stromů a zeleně v okolí jejího bydliště pověřila 1. starostku podpisem odpovědi Pořízení nové tiskárny souhlasila 1. se zakoupením barevné tiskárny A4 v ceně do 8000 Kč Návrh na opravu a instalaci nových autobusových přístřešků rozhodla 1. uplatnit požadavek na nové přístřešky na zastávkách Sídliště Zličín směr Zličín a Starý Zličín v obou směrech 2. uplatnit požadavek na opravu (výměnu za nové) přístřešků na zastávkách Lidečská v obou směrech, Strojírenská v obou směrech, otočce autobusů v Sobíně a na autobusovém nádraží Zličín uložila 1. odboru OPRI zajistit předání požadavků nám. primátorky Petru Dolínkovi Značka P4+E2b Křivatcová vzala na vědomí 1. informace odboru OPRI o chybějícím dopravním značení v křižovatce Hrozenkovská - Křivatcová souhlasila 1. s objednáním chybějícího svislého značení P4 s dodatkovou tabulkou Tvar křižovatky u firmy Luděk Sekyra Veřejné projednání Z1563/ projednala 1. návrh připomínek podle 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zpracovaný ing. arch. Myškou na základě veřejného projednání konaného dne ke změně Z-1563/ souhlasila 1. s připomínkami podle 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ke změně Z-1563/ schválila Stránka 3 z 7

4 1. dokument s připomínkami ke změně Z-1563/07 v tom smyslu, že nesouhlasí s návrhem změny územního plánu Z1563/ uložila 1. odboru OPRI zajistit předání dokumentu s připomínkami podle 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu pořizovateli změny Stavební úpravy a přístavba č.p. 33, ul. Hrozenkovská žádost o vyjádření pro územní a stavební řízení uložila 1. komisi územního rozvoje a dopravy připravit připomínky A. Komplexní bezpečnostní systém KBS stanice metra Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové Butovice, Jinonice, Radlická a Černý Most - žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k vydání stavebního povolení B. Komplexní bezpečnostní systém KBS, trasa B- zahájení stavebního řízení C. Komplexní bezpečnostní systém KBS stanice metra Zličín, Stodůlky, Luka - žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k vydání stavebního povolení nemá připomínek 1. k projektové dokumentaci ke stavbě Komplexní bezpečnostní systém KBS stanice metra Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové Butovice, Jinonice, Radlická a Černý Most, část dokumentace Technologická část PS 93_60PA staniční rozhlas 2. k projektové dokumentaci ke stavbě Komplexní bezpečnostní systém KBS stanice metra Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové Butovice, Jinonice, Radlická a Černý Most 3. k projektové dokumentaci ke stavbě Komplexní bezpečnostní systém KBS, část dokumentace KBS stanice: Zličín, KBS stanice: Stodůlky, KBS stanice: Luka 4. ke stavebnímu řízení na stavbu Komplexní bezpečnostní systém KBS, trasa B Zelený Zličín - veřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního řízení vzala na vědomí 1. zahájení stavebního řízení na úpravy křižovatky Křivatcová Vratičová a areálové komunikace budovaných v rámci záměru Zelený Zličín uložila 1. odboru OPRI prověřit dokumentaci u stavebního úřadu Polyfunkční objekt v areálu VČE s.r.o., ul. Strojírenská - zahájení stavebního řízení vzala na vědomí 1. oznámení stavebního úřadu o zahájení stavebního řízení stavby Polyfunkční objekt v areálu VČE s.r.o., ul. Strojírenská Návrh smluv na kulturní program Letní slavnosti schválila 1. smlouvu mezi MČ Praha Zličín a AgenturaNordproduction Petr Mácha na vystoupení hudební skupiny ABBA revival při Letní slavnosti dne smlouvu mezi MČ Praha Zličín a AgenturaNordproduction Petr Mácha na zajištění dětského programu Letní slavnosti Návrh přijetí daru od CENTRAL GROUP, a.s. Stránka 4 z 7

5 projednala 1. návrh na přijetí daru ve výši ,- Kč od CENTRAL GROUP,a s s tím, že finanční prostředky budou použity na úhradu kulturních akcí pořádaných MČ Praha Zličín (Letní slavnost dne a Zličínský jarmark dne ) rozhodla 1. o tento bod rozšířit program jednání ZMČ MČ Praha Zličín dne doporučila 1. ZMČ návrh darovací smlouvy na přijetí daru ve výši ,- Kč od CENTRAL GROUP,a s s tím, že finanční prostředky budou použity na úhradu kulturních akcí pořádaných MČ Praha Zličín (Letní slavnost dne a Zličínský jarmark dne ) schválit Rozhodnutí valné hromady fotbalového klubu FC Zličín dne Rada Městské části Praha Zličín projednala 1. závěry, vyplývající z rozhodnutí valné hromady Fotbalového klubu FC Zličín dne konstatovala, že 1. nebude zpracovávat deklaraci k potvrzování podmínek Fotbalového klubu FC Zličín s tím, že všechny tyto záležitosti byly již projednány v průběhu minulého období a byla k nim přijata usnesení Rady MČ, což jsou závazná rozhodnutí nejvyšší právní síly a Fotbalový klub FC Zličín byl opakovaně informován souhlasila 1. s návrhem smlouvy změně rozsahu věcného břemene mezi Městskou částí Praha Zličín a Fotbalovým klubem FC Zličín, spolkem se sídlem Praha Zličín, Na Radosti 242 a doporučila předložit návrh smlouvy o změně rozsahu věcného břemene ke schválení ZMČ dne Stanovisko k vyjádření fotbalového klubu FC Zličín k článku zveřejněném na webových stránkách MČ Výstavba sportovního a restauračního zázemí na hřišti FC Zličín - aktuální situace projednala 1. Stanovisko k vyjádření fotbalového klubu FC Zličín k článku zveřejněném na webových stránkách MČ Výstavba sportovního a restauračního zázemí na hřišti FC Zličín - aktuální situace uložila 1. starostce zveřejnit toto vysvětlení na webových stránkách MČ Oprava hřiště UEFA rozhodla 1. o objednání zhotovení projektové dokumentace na opravu hřiště UEFA u Ing. Jiřího Dvořáka pověřila 1. starostku podpisem objednávky na zhotovení projektové dokumentace na opravu hřiště UEFA na Ing. Jiřího Dvořáka Vypořádání podílového spoluvlastnictví s A.B souhlasí 1. s bezúplatným nabytím spoluvlastnického podílu id. ½ níže uvedených pozemků v k.ú. Zličín formou darovací smlouvy od A.B. do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha - Zličín parc.č. 320/2, ostatní plocha, o výměře 694 m 2 parc.č. 320/3, ostatní plocha, o výměře 210 m 2 Stránka 5 z 7

6 parc.č. 320/4, ostatní plocha, o výměře 597 m 2 parc.č. 322/2, zahrada, o výměře 1052 m 2 parc.č. 322/3, zahrada, o výměře 235 m 2 parc.č. 322/4, zahrada, o výměře 674 m doporučila 1. rozšířit program ZMČ dne o další bod a to: Návrh darovací smlouvy vypořádání podílového spoluvlastnictví s A.B Obytná zóna Nedašovská před č.p konstatovala, že 1. jednala ve snaze vyhovět podnětu občanů, konečné posouzení však patří výlučně do kompetence dotčených orgánů státní správy, které jej posuzují z hlediska veřejného zájmu. Tyto orgány navrhované řešení odmítly a MČ tak vyčerpala své možnosti pro další jednání Smlouva o pojištění MČ schválila 1. pojistnou smlouvu mezi MČ Praha Zličín a Kooperativa pojišťovna a.s., ViennaInsurance Group na pojištění MČ pověřila 1. starostku podpisem pojistné smlouvy mezi MČ Praha Zličín a Kooperativa pojišťovna a.s., ViennaInsurance Group na pojištění MČ Pokácení borovice rostoucí u křižovatky Strojírenská x Za archivem souhlasila 1. s pokácením borovice u křižovatky Strojírenská x Za archivem z bezpečnostních důvodů Jednorázové zásahy v parku Na prameništi nad rámec smluvně zajištěné běžné údržby souhlasila 1. s realizací zásahů dle návrhu pověřila 1. starostku podpisem objednávky Oprava komunikace Hevlínská návrh DIO souhlasila 1. s návrhem DIO (doplnit vjezd ke školce) Odměny pro neuvolněné členy ZMČ dne souhlasila 1. s návrhem stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva ve smyslu nařízení vlády č.37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 52/2015 Sb. dle návrhu doporučila 1. předložit návrh na poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva do ZMČ Úprava programu jednání ZMČ dne projednala 1. úpravu programu jednání ZMČ dne Stránka 6 z 7

7 doporučila 1. doplnit bod č. 10 o písm. c) návrh na přijetí daru od CENTRAL GROUP 2. doplnit o bod č. 12.Návrh smlouvy o změně rozsahu věcného břemene (pozemek parc.č. 670/3, k.ú. Zličín)mezi MČ Praha Zličín a Fotbalový klub FC Zličín, spolek 3. doplnit o bod č. 13. Návrh darovací smlouvy vypořádání podílového spoluvlastnictví s pí A. Balounovou (nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ pozemků v kat. území Zličín parc.č. 320/2, 320/3, 320/4, 322/2, 322/3, 322/4 formou darovací smlouvy od pí A. Balounové do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha Zličín) Změna názvu železniční zastávky nemá námitek 1. proti změně názvu železniční zastávky Praha Zličín na název Praha Řepy a Zličín Smlouva o výpůjčce skenovací zařízení pro knihovnu schválila 1. Smlouvu o výpůjčce mezi MČ Praha Zličín a Městskou knihovnou v Praze na zapůjčení skenovacího zařízení pro potřeby revize knihovního fondu zličínské knihovny pověřila 1. starostku podpisem smlouvy o výpůjčce V Praze - Zličíně dne: JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Ing. Miroslav Jarouš zástupce starostky Stránka 7 z 7

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 0.I. jednala se společností BENEFIT Development a.s. o dalších představách

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

mistři české republiky

mistři české republiky zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 44 srpen září 2013 mistři české republiky Rozhovor s Markem Ždánským Jarmark Dipačápi v Itálii 1 kultura MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZLIČÍN

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více