Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy 1.I. projednala návrh Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na přijetí daru - chodníku při ulici Na Radosti vybudovaného na pozemku parcel. č. 744/6 před pozemky parcel č. 247/1 a 247/2, k.ú. Zličín od investora stavby Administrativně bytového objektu 1.II. souhlasí s umístěním chodníku na pozemku 744/1, (dnes 744/6 a 744/1) k.ú. Zličín, před pozemky parc.č. 247/1, 247/2, 244 a 246 k.ú. Zličín 1.II. konstatovala, že návrh budoucí darovací smlouvy neodpovídá územnímu rozhodnutí a podmínce č. 4 stavebního povolení na stavbu Administrativně bytového objektu při ulici Na Radosti a tuto smlouvu bude možné uzavřít po vydání stavebního povolení 1.III. požaduje s ohledem na návrh investora a podmínky č. 8 v územním rozhodnutí a č. 4 ve stavebním povolení řešit chodník před pozemky parc.č. 247/1, 247/2, 244 a 246 jako souvislý chodník navazující na chodník spol. WAREX 2. Žádost o souhlas s provozováním kanceláře v obecním bytě 2.I.nesouhlasí se zřízením provozovny v bytě čp. 244, Křivatcová ulice 3. Návrh smlouvy o zrušení věcného břemena mezi MČ Praha Zličín a Bytové družstvo DOMOV - Nedašovská 355 a 356, 3.I.souhlasila s návrhem smlouvy o zrušení věcného břemena mezi MČ Praha Zličín a Bytové družstvo DOMOV - Nedašovská 355 a II. doporučila předložit návrh smlouvy o zrušení věcného břemena na jednání ZMČ 4. Žádost IDS a.s. o stanovisko k odejmutí tzv. (odsvěření) pozemku 319/1, k.ú. Třebonice 4. I.nesouhlasí se odsvěřením pozemku parcel. č. 319/1, k.ú. Třebonice 4.II. uložila Mgr. Kovaříkové jednat s OSM MHMP o předání části pozemku parc.č. 319/1, k.ú. Třebonice 5. Zajištění údržby zahrady u budovy ÚMČ na dobu do Stránka 1 z 5

2 5.I. rozhodla o výběru dodavatele péče o zahradu u budovy ÚMČ - Zahradní architektura Kurz s.r.o., Kolovečská 1938, Praha 5, do II pověřila starostu podpisem objednávky 6. Koupě pozemku parc.č. 844 k.ú. Zličín za účelem rozšíření zličínského hřbitova 6.I. souhlasila s návrhem kupní smlouvy mezi Pozemkovým fondem ČR a MČ Praha Zličín koupě pozemku parc.č. 844 k.ú. Zličín za kupní cenu ,-Kč 6.II. doporučila předložit návrh kupní smlouvy mezi Pozemkovým fondem ČR a MČ Praha Zličín koupě pozemku parc.č. 844 k.ú. Zličín za kupní cenu ,-Kč ZMČ na zasedání dne Nebytové prostory v domě č.p. 48 ul. Hrozenkovská 7.I. rozhodla o výběru nájemce pana Luďka Sekyry, Mladých 226, Zličín 7.II. uložila odboru VSE dokončit opravu zápisu v KN s Katastrálním úřadem, v kontrolní termín: odboru VSE a JUDr.Punčochářovi připravit návrh nájemní smlouvy s L.Sekyrou na nájem nebytových prostor, včetně zpracovaného modelu vzájemné kolerace nájmu a provedených stavebních úprav, kontrolní termín Nájem části pozemku parc.č. 708 a 806/1 k.ú. Zličín Miloš Bukvička MB Autoservis 8.I. vzala na vědomí dopis p. Bukvičky MB Autoservis ze dne jako odpověď na dopis MČ č.j.00785/2011/zlic/vse návrh na zvýšení nájemného ze dne II. rozhodla podat výpověď z nájmu dle smlouvy prostřednictvím právního zástupce MČ JUDr. Punčocháře 9. Informace o exekučních a soudních řízeních A: Zdeněk Bašta 9.A.I. vzala na vědomí podání návrhu k Obvodnímu soudu Praha 5 - nařízení exekuce (povinný Zdeněk Bašta) podle a) Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne č.j. 11C 478/ b) Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne č.j. 8C 622/ c) Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne , č.j. 21C 613/ B: Jana Jarošová (Ševčíková) 9.B.I. vzala na vědomí informaci o stavu probíhajícího exekučního řízení (Jana Jarošová) Stránka 2 z 5

3 C: František Večeřa 9.C.I. vzala na vědomí informaci o stavu probíhajícího exekučního řízení (František Večeřa) D: BARZ 9.D.I. vzala na vědomí, že 1. exekuce z r (BARZ) byla neúspěšná, nebyl nalezen ani majetek ani žádná hotovost na účtech, proto exekutor již přestal pohledávku vymáhat a podal dne k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 Podnět k zastavení exekuce, o kterém však dosud soud nerozhodl 2. dle sdělení právního zástupce MČ JUDr. Punčocháře je přihlášení MČ do likvidace firmy BARZ vzhledem ke skutečnosti, že exekuce z r byla neúspěšná 9.D.II. uložila 1. řešit zrušení sídla provozovny firmy BARZ, o.z. Praha spol. s r.o., IČ: Mgr. Kovaříkové prověřit, zda v objektech MČ nejsou umístěny provozovny bez souhlasu MČ E: VOLTA REAL 9.E.I. vzala na vědomí informaci o probíhajícím soudním řízení (Volta Real) F: IMPROWEST 9.F.I. vzala na vědomí informaci o probíhajícím exekučním řízení (Improwest) G: Michael Prát 9.G.I. vzala na vědomí informaci o probíhajícím exekučním řízení (Michael Prát) 9.G.II. konstatovala, že nemá zájem na dalším trvání stavby minitržnice u metra 9.G.III. uložila odboru OPRI požádat písemně odbor výstavby ÚMČ Praha 17 a TSK z jakého důvodu je prodlužováno stavební povolení na stavbu minitržnice u metra Zličín 10. Žádost o povolení záboru za účelem reklamní akce - Poštovní spořitelna a.s. I. souhlasila za podmínky DIR od odboru dopravy ÚMČ Prahy 17 se záborem části pozemku parc.č. 449/1 k.ú. Zličín za účelem pořádání reklamní akce Poštovní spořitelny a.s. na dobu max. 3 dnů v termínu do II. pověřila JUDr. M.Koropeckou podpisem 11. Odpověď 1. náměstka primátora ing. Březiny ve věci P+R Zličín III 11.I vzala na vědomí dopis ing. Březiny ve věci přípravy stavby P+R Zličín III a koordinace zájmů jednotlivých subjektů města u stanice metra Zličín 11.II. uložila Stránka 3 z 5

4 odboru OPRI svolat jednání se zástupci jednotlivých organizací města za účasti náměstka primátora ing. Březiny k této problematice 11.III. konstatovala, že trvá na svém stanovisku k dokumentaci k územnímu rozhodnutí 12. Vyjádření Městské části Praha-Zličín jako územně samosprávního celku k posudku o vlivech záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně na životní prostředí. 12.I. nemá připomínky k obsahu posudku o vlivech záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 13. Dům pro seniory, Sobín. 13.I. vzala na vědomí informaci o možnosti zpracování ověřovací studie domova pro seniory na pozemku parc. č. 200 k.ú. Sobín Útvarem rozvoje hl.m. Prahy 13.II. požaduje uvedené věci sdělit další informace, zejména zadání ověřovací studie a jaký vztah má k rozhodovacím pravomocem MČ 14. Pracovní jednání k vyhodnocení připomínek MČ Praha Zličín ke konceptu ÚP konaného dne na OUP MHMP 14. I. vzala na vědomí informace z pracovního jednání na OUP MHMP k vyhodnocení připomínek MČ Praha Zličín ke konceptu ÚP informaci OPRI k možnosti rozšíření zličínského hřbitova na pozemek parc. č. 844 k.ú. Zličín z hlediska územního plánu hl. m. Prahy 15. Pracovní skupina pro hřiště16. Informace o jednání se zástupci MČ Praha 17 K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 16. Informace o jednání se zástupci MČ Praha I. vzala na vědomí informaci z jednání se zástupci MČ Praha 17 k přejmenování železniční stanice Praha Zličín 17. Stanovení dalšího postupu ve věci výstavby školy nepřijala k tomuto bodu usnesení. 18. Knihovna rozšíření pracovního úvazku DPČ nepřijala k tomuto bodu usnesení. 19. Rozpočtové opatření č Stránka 4 z 5

5 19.I. souhlasila s rozpočtovým opatřením č a doporučila předložit toto opatření spolu s rozpočtovým opatřením č. 4 a č. 5 za červen 2011 ke schválení zastupitelstvu Jednání bylo ukončeno: v hodin Zapsala: Ing. Kubíková, tajemnice Ve Zličíně JUDr. Marta Koropecká Zástupce starosty. Ing. Miroslav Jarouš zástupce starosty. Prof.Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. starosta MČ Stránka 5 z 5

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Ing. Petr

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 USN RM 029/2011 047/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 USN RM 029/2011 047/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 029/2011 047/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman zástupci starosty Mgr. Kopecká (kromě bodů 1 -, Bc. Blanka Klimešová

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008 Zápis jednání Rada městské části 54. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z 37. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 10. 2008

Zápis z 37. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 10. 2008 Zápis z 37. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 10. 2008 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : MUDr. Zuzana Dastychová Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Rozpočtové opatření

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více