Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto bodu usnesení 2. Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 07 ÚP SÚ HMP a Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2833/00 ÚP SÚ HMP 2.I. vzala na vědomí 1. projednávání návrhů změny územního plánu hl. m. Prahy Z 2833/00 a změn vlny 07 2.II. nemá 2. připomínky ke změně ÚP SÚ HMP č. Z1597/07 k.ú. Třebonice 3. Převedení majetku k užívání 3.I. schválila 1. převod majetku MŠ a ZŠ Zličín v celkové hodnotě ,09 Kč dle předloženého seznamu 4. Rybník Sobín. 4.1 udržovací práce na výpusti 4.2 nabídka na vypracování projektové dokumentace na opravu bezpečnostního přelivu rybníku Sobín 4.I. vzala na vědomí 1. informaci nájemce Sobínského rybníka o vypuštění rybníka 4.II. rozhodla 1. o realizaci pročistění potrubí spodní výpusti firmou L.Sekyra 4.III. souhlasila 1. se zadáním vypracování projektové dokumentace na opravu bezpečnostního přelivu rybníku Sobín firmě Vodní díla TBD a.s. 4.IV. pověřila 1. starostku podpisem objednávky na čištění výpustě a vypracování projektové dokumentace na opravu bezpečnostního přelivu rybníku Sobín 5. Zajištění drobných oprav na dětských hřištích a sportovištích v městské části. 5.I. souhlasila 1. s realizací drobných oprav hřišť v předjaří II pověřila 1. starostku podpisem objednávky Stránka 1 z 6

2 6. Stavba rodinného domu na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín - žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikací ul. Tylovická a V Pískovně za účelem výstavby přípojek inženýrských sítí v rámci stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín 6.I. projednala 1. žádost VERBAU s.r.o. o souhlas se zvláštním užíváním částí komunikací ul. Tylovická a V Pískovně za účelem výstavby přípojek inženýrských sítí v rámci stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín 6.II. souhlasila 1. se zvláštním užíváním částí komunikací ul. Tylovická a V Pískovně dle návrhu za účelem výstavby přípojek inženýrských sítí v rámci stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín 7. Žádost o vyhrazení parkovacích míst v ul. Vratičová 7.I. projednala 1. žádost o zřízení 3 parkovacích míst v ul. Vratičová před budovou mateřské školy Bublinka 7.II. nesouhlasila 1. v současné době se zřízením parkovacích míst v ul. Vratičová před budovou mateřské školy Bublinka s tím, že záležitost bude řešena samostatnou studií dopravy v klidu v lokalitě obytné zóny v roce Správní řízení o 2. změně rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu a využívání odpadů dle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., společnosti GUMOEKO, s.r.o.- stanovisko městské části 8.I. souhlasila 1. s 2.změnou rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a předloženým Provozním řádem ve výše uvedeném správním řízení 9. Nájemní smlouvy Myslivecké sdružení Zličín 9.I. vzala na vědomí 1. aktuální informace ve věci uzavřených nájemních smluv s Mysliveckým sdružením Zličín 9.II. souhlasí 1. s geodetickým zaměřením prostoru určeného pro nájem části pozemku parc.č. 708 k.ú. Zličín pro Myslivecké sdružení Zličín 9.III. uložila 1. odboru VSE jednat s Mysliveckým sdružením Zličín o ukončení obou stávajících nájemních smluv k datu a o uzavření nové nájemní smlouvy za stejných podmínek jako jsou stávající s účinností od Svěření pozemků parc.č. 37/1, 37/8, 235/3 a 235/6 k.ú.sobín do správy MČ Praha-Zličín 10.I. vzala na vědomí 1. že, na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/86 ze dne , kterým je schválena OZV č. 12/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, došlo ke svěření pozemků parc.č.37/1, 37/8, 235/3, 235/6 k.ú.sobín do správy MČ Praha Zličín 10.II. uložila 1. odboru VSE zajistit zápis změny vlastnického práva u Kastastrálního úřadu pro hlavní město Prahu Stránka 2 z 6

3 11. Řízení o povolení k některým činnostem dle 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro geologické práce spojené se zásahem do pozemku v ochranném pásmu vodního zdroje jímacích objektů vodovodu Zličín spočívajících v realizaci 2 ks průzkumných sond na pozemcích p. č. 673/3 a 674/4 v k. ú. Zličín za účelem provedení vsakovacích zkoušek společností K+K průzkum - odvolání městské části proti povolení 11.I. vzala na vědomí 1. rozhodnutí odboru životního prostředí MHMP o povolení k některým činnostem spočívajícím v realizaci 2 ks průzkumných sond na pozemcích parc.č. 673/3 a 674/4, k.ú. Zličín, za účelem provedení vsakovacích zkoušek 11.II. rozhodla 1. podat proti výše uvedenému rozhodnutí v zákonné lhůtě odvolání 12. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 668/159, 668/169, 668/168, 668/1 a 668/163, k.ú. Zličín (pozemky pro školu) 12.I. rozhodla 1. provedení seče pozemků parc.č.parc.č. 668/159, 668/169, 668/168, 668/1 a 668/163, k.ú.zličín, firmou J. Sekyra 12.II. pověřila 1. starostku podpisem objednávky 13. Neočekávané zásahy na likvidaci větví a stromů. 13.I. vzala na vědomí 1. provedení prací na likvidaci větví či stromů firmou L. Sekyra 14. Zajištění jednorázových zásahů na veřejné zeleni podzim I. souhlasila 1. jako vlastník stromů a keřů s realizací navrhovaných zásahů 14.II. pověřila 1. starostku podpisem žádosti o kácení pro řízení dle zákona č. 114/1992 Sb. pro kácení jasanu rostoucího na pozemku parc.č., k.ú. Zličín 2. starostku podpisem objednávek na provedení jednorázových zásahů 15. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ZA MĚSÍC ŘÍJEN schválila 1. rozpočtové opatření č. 21 a č. 22 za měsíc říjen Výběr zhotovitele na akci Místní úprava silničního provozu na komunikaci Nedašovská, Praha Zličín 16.I. vzala na vědomí 1. informace o výběru zhotovitele akce Místní úprava silničního provozu na komunikaci Nedašovská, Praha Zličín na TSK hl. m. Prahy 16.II. souhlasila Stránka 3 z 6

4 1. s výběrem DOZNA s.r.o. jako zhotovitele akce Místní úprava silničního provozu na komunikaci Nedašovská, Praha Zličín 17. Plán zimní údržby komunikací MČ Praha Zličín pro období 2013/ I. schválila 1. plán zimní údržby komunikací MČ Praha Zličín pro období 2013/ návrh dodatku č. 9 smlouvy o dílo č.92/2007 s firmou Luděk Sekyra 3. návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 84/2011 s firmou Luděk Sekyra 17.II. pověřila 1. starostku podpisem dodatku č. 9 smlouvy o dílo č.92/2007 s firmou Luděk Sekyra 2. starostku podpisem dodatku č. 2smlouvy o dílo č. 84/2011 s firmou Luděk Sekyra 18. Vyřazení majetku z důvodu opotřebení 18.I. schválila 1. vyřazení majetku dle návrhu 19. A. Zápach z kanalizace B. zápach z provozoven v Chrášťanech 19.A.I. rozhodla 1. uplatnit u PVK důrazný požadavek jiného technického provedení napojení tlakové kanalizace z Chrášťan z důvodu přetrvávajícího silného zápachu z kanalizace na území městské části Praha - Zličín 19.B. vzala na vědomí 1. informaci z místního šetření v provozovnách na území obce Chrášťany, které svým zápachem znečišťují ovzduší na území MČ Praha - Zličín 20. Pozvání společnosti BENEFIT Development a.s. na jednání rady. 20.I. vzala na vědomí 1. informaci, že společnost BENEFIT Development a.s. odmítla jednat s Radou MČ Praha Zličín, pokud Rada MČ zásadním způsobem nezmění své negativní stanovisko k návrhu záměru spalovny a hřbitova pro uhynulá zvířata z domácích chovů 21. Přístavba MŠ Zličín 21.I. souhlasila 1. s objednáním studie koncepčních úprav zahrady MŠ Zličín u společnosti AGE project s.r.o. 21.II. nesouhlasila 1. s vyžádáním právního stanoviska k termínu ukončení díla a následného uplatnění smluvní pokuty dle smlouvy o dílo na stavbu Přístavba MŠ Praha Zličín uzavřenou mezi MČ a WAREX s.r.o. 21.III. rozhodla 1. předat podkladovou dokumentaci JUDr. Tošnerovi k vypracování pokusu o smír, příp. k návrhu k soudnímu řízení 21.IV. pověřila 1. starostku podpisem objednávky na vypracování studie koncepčních úprav zahrady MŠ Zličín na společnost AGE project s.r.o. po projednání ve výboru pro otázky školství ZMČ Stránka 4 z 6

5 21.V. uložila 1. výboru pro otázky školství ZMČ spolupracovat se společností AGE project s.r.o. na studii koncepčních úprav zahrady MŠ Zličín 22. Oplocení vodního zdroje studna Halenkovská 22.I. souhlasila 1. s objednáním oplocení vodního zdroje studna Halenkovská panem Luďkem sekyrou 22.II. pověřila 1. starostku podpisem objednávky na oplocení vodního zdroje studna Halenkovská na pana Luďka Sekyru 23. Informace z jednání s náměstkem primátora Ing. Nouzou 23.I. rozhodla 1. zaslat Ing. Nouzovi, náměstkovi primátora hl.m.prahy upřesňující dokumentaci k investičním akcím Byty Zličín, Byty Sobín, Domov důchodců Sobín, kterou dohledá ve svém archivu a požádat o stanovisko k dalšímu postupu ze strany hl.m.prahy 24. Provoz restauračních zahrádek u stanice metra Zličín 24.I. schválila 1. provoz restauračních zahrádek u stanice metra Zličín celoročně za stejných podmínek 25. Prověření možnosti MHD v sídlišti Metropole Zličín 25.I. vzala na vědomí 1. informaci o provedení zkušební jízdy autobusem ROPID komunikacemi v obytném areálu Metropole Zličín s tím, že o dalším postupu bude rozhodnuto na základě záznamu ze šetření, který vyhotoví ROPID 26. Úprava platu vedoucí odboru 26.I. schválila 1. úpravu platu vedoucí odboru dle návrhu 27. Stížnost občana z ulice Tasovské 27.I. projednala 1. stížnost občana z ulice Tasovské 27.II. rozhodla 1. část týkající se osvětlení hřiště Fotbalového klubu FC Zličín předat k přímému vyřízení vedení klubu 2. ve věci zápachu sdělit stěžovateli, že jde pravděpodobně o problematické napojení kanalizace z Chrášťan a ve věci je v současné době vedeno jednání 3. ve věci vysekání kopřiv podél chodníku v ulici K Metru bylo konstatováno, že MČ nemůže provést vysekání, neboť není vlastníkem pozemku 27.III. uložila 1. odboru OPRI informovat o této stížnosti vlastníka pozemku Stránka 5 z 6

6 28. VOLBY 28.I. vzala na vědomí 1. informovala o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny PČR 29. Žádost ZŠ a MŠ Zličín 29.I. souhlasila 1. s ponecháním poskytnutých finančních prostředků Ve Zličíně: JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Ing. Miroslav Jarouš zástupce starostky Stránka 6 z 6