U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání"

Transkript

1 U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-53 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená, ¾e na území Evropské unie musí být produkt po ukonèení jeho ¾ivotnosti ulo¾en do oddìleného sbìru. Toto naøízení se netýká pouze va¹eho pøístroje, ale i ka¾dého pøíslu¹enství oznaèeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Copyright 2005 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je chránìný produkt spoleènosti Nokia Corporation. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

3 Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia. Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno / 1. vydání

4 Obsah PRO VA I BEZPEÈNOST... 9 Obecné informace títek v prodejním balení Pøístupové kódy Svìtelné ohlá¹ení Stahování obsahu a aplikací GPRS Podpora Nokia a kontaktní informace Zaèínáme Klávesy Vlo¾ení SIM karty Vlo¾ení baterie Pøipevnìní poutka Otevøení telefonu Zapnutí a vypnutí telefonu Základní funkce Volání Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Zámek klávesnice (Keyguard) Psaní textu

5 4. Pou¾ívání menu Otevøení funkcí menu Seznam funkcí menu Funkce menu Zprávy (Menu 1) Textové a obrázkové zprávy (SMS) Psaní a odesílání textové nebo obrázkové zprávy Psaní a odeslání zprávy el. po¹ty Ètení a psaní odpovìdi na textové a obrázkové zprávy a zprávy el. po¹ty Seznamy pøíjemcù Slo¾ky pro textové a obrázkové zprávy Multimediální zprávy (MMS) Psaní a odeslání multimediální zprávy Zobrazení multimediální zprávy a odpovìï na multimediální zprávu Vymazání zpráv Hlasové zprávy Informaèní zprávy Nastavení zpráv Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. po¹ty Nastavení pro multimediální zprávy Nastavení velikosti písma Pøíkazy slu¾by Výpis volání (Menu 2) Nepøijaté a pøijaté hovory a volaná èísla Èítaèe a mìøièe volání Kontakty (Menu 3) Alternativní postupy otevøení funkcí v tomto menu Volba nastavení pro kontakty

6 Ukládání jmen a tel. èísel Pøidání obrázku k ulo¾enému jménu nebo tel. èíslu Hledání jména v kontaktech Odstraòování kontaktù Upravení jména, èísla nebo textové polo¾ky Kopírování kontaktù Ostatní funkce vztahující se k seznamu kontaktù Zrychlené volby Vizitky Nastavení (Menu 4) Profily Nastavení tónù Pøidání nových tónù do telefonu Nastavení displeje Nastavení èasu a data Osobní klávesové zkratky Pøipojení Spojení GPRS Nastavení volání Nastavení telefonu Nastavení pøíslu¹enství Indikátory pøíslu¹enství v pohotovostním re¾imu Nastavení zabezpeèení Obnovení nastavení z výroby Galerie (Menu 5) Volby pro soubory v galerii Organizér (Menu 6) Budík Kdy¾ nastane èas pro buzení

7 Kalendáø Pou¾ití rùzných typù zobrazení kalendáøe Vytvoøení poznámky v kalendáøi Upozoròuje-li telefon na poznámku Aplikace (Menu 7) Hry Sbírka aplikací Dal¹í volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací Sta¾ení Java aplikace Extra (Menu 8) Kalkulaèka Pøevod mìn Stopky Odpoèítávací mìøiè Slu¾by (Menu 9) Základní kroky pro otevøení a pou¾ívání slu¾eb prohlí¾eèe Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb prohlí¾eèe Ulo¾ení nastavení slu¾by pøijatého ve zprávì Ruèní zadání informací o nastavení slu¾by Natavení vzhledu Nastavení cookies Pøipojení ke slu¾bì prohlí¾eèe Procházení stránkami slu¾by Pou¾ití klávesnice pøi procházení stránkami Volby pøi procházení stránkami Odpojení od slu¾by prohlí¾eèe Zálo¾ky Pøijmutí zálo¾ky Zprávy slu¾by

8 Vymazání vyrovnávací pamìti Zabezpeèení prohlí¾eèe Modul zabezpeèení Certifikáty Jdi na (Menu 10) Slu¾by SIM (Menu 11) Informace o bateriích Nabíjení a vybíjení Pokyny k ovìøení pravosti baterií Péèe a údr¾ba Doplòkové bezpeènostní informace

9 PRO VA I BEZPEÈNOST Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeèné nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou pøíruèku. ZAPNÌTE BEZPEÈNÌ Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik ru¹ivých vlivù a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si v¾dy nechte volné ruce pro øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována pøedev¹ím bezpeènosti silnièního provozu. RU IVÉ VLIVY V¹echny bezdrátové telefony mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci. VYPNÌTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH Dodr¾ujte v¹echna omezení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení telefon v¾dy vypnìte. VYPNÌTE V LETADLE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Bezdrátové pøístroje mohou v letadle zpùsobit ru¹ivé vlivy. VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte telefon u èerpací stanice. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií. 9

10 VYPNÌTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDÌNY TRHACÍ PRÁCE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde jsou provádìny trhací práce. POU ÍVEJTE ROZUMNÌ Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvìtleno v dokumentaci k produktu. Zbyteènì se nedotýkejte antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt mù¾e pouze kvalifikovaný personál. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. ODOLNOST PROTI VODÌ Tento telefon není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte jej v suchu. ZÁLO NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat nebo zapisovat v¹echny dùle¾ité informace ulo¾ené v telefonu. PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Opakovaným tisknutím vyma¾te displej a vra»te se na úvodní obrazovku. Zadejte èíslo tísòové linky a stisknìte. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nedostanete svolení. 10

11 O TOMTO PØÍSTROJI Bezdrátový pøístroj popisovaný v této pøíruèce je schválen pro pou¾ití v sítích EGSM 900 a GSM Podrobnìj¹í informace o sítích získáte od va¹eho provozovatele slu¾eb. Pøi pou¾ívání funkcí tohoto pøístroje dodr¾ujte v¹echny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních. Upozornìní: Abyste mohli pou¾ívat libovolnou funkci tohoto pøístroje, kromì budíku, musí být pøístroj zapnutý. Nezapínejte pøístroj, pokud pou¾ití bezdrátového pøístroje mù¾e zpùsobit ru¹ivé vlivy nebo vznik nebezpeèí. Sí»ové slu¾by Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. Provoz mnoha funkcí tohoto pøístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto sí»ové slu¾by nemusí být dostupné ve v¹ech sítích nebo musíte pøed jejich pou¾itím uzavøít zvlá¹tní dohody se svým provozovatelem slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb vám mù¾e dát dal¹í pokyny pro jejich pou¾ití a vysvìtlit, jak budou zpoplatnìny. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù a slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb mù¾e po¾adovat, aby ve va¹em pøístroji byly nìkteré funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto dùvodu se nezobrazí v nabídce menu va¹eho pøístroje. Vá¹ pøístroj rovnì¾ mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace mù¾e zahrnovat zmìny v názvech menu, poøadí polo¾ek menu a ikon. Podrobnìj¹í informace získáte od svého provozovatele slu¾eb. Tento pøístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Nìkteré funkce tohoto pøístroje, napøíklad multimediální zprávy (MMS) a prohlí¾eè, vy¾adují sí»ovou podporu pro tyto technologie. 11

12 Sdílená pamì» Následující funkce tohoto pøístroje mohou pou¾ívat sdílenou pamì»: seznam kontaktù; textové a multimediální zprávy; seznamy pøíjemcù; obrázky a vyzvánìcí tóny v menu Galerie; poznámky v kalendáøi a Java TM hry a aplikace. Pou¾ití jedné nebo nìkolika tìchto funkcí mù¾e zmen¹it pamì» dostupnou pro zbývající funkce sdílející pamì». Napøíklad ulo¾ení mnoha obrázkù mù¾e vyu¾ít ve¹kerou dostupnou pamì». Pokusíte-li se pou¾ít funkci sdílející pamì», mù¾e se na pøístroji zobrazit zpráva, ¾e je pamì» plná. V takovém pøípadì odstraòte pøed dal¹ím pokraèováním nìkteré ulo¾ené informace nebo záznamy ze sdílené pamìti. Nìkteré funkce, napøíklad vyrovnávací pamì» a zálo¾ky, mohou mít pøidìlenu urèitou èást pamìti navíc k pamìti sdílené s ostatními funkcemi. Nabíjeèky a pøíslu¹enství Pøed pou¾itím s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj mù¾e být pøi pou¾ívání napájen nabíjeèkami AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 a LCH-12. Upozornìní: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto konkrétním modelem. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk a mù¾e být i nebezpeèné. Upozornìní: S tímto telefonem nepou¾ívejte Svinovací headset Nokia HDC-10. Informace o dostupnosti schválených pøíslu¹enství získáte u svého prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáhnìte za konektor, nikoliv za kabel. 12

13 Nabíjení baterie 1. Konektor nabíjeèky pøipojte do základny telefonu. 2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Indikátor nabíjení baterie se zaène pohybovat. Po úplném nabití baterie se pohyb indikátoru nabíjení zastaví. 3. Odpojte nabíjeèku od telefonu a od zásuvky el. napìtí. Nìkolik praktických pravidel pro pøíslu¹enství. Ukládejte ve¹kerá pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáhnìte za konektor, ne za kabel. Pravidelnì kontrolujte, zda je pøíslu¹enství nainstalované do vozu správnì zaji¹tìné a správnì funguje. Instalaci ve¹kerého slo¾itìj¹ího pøíslu¹enství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál. 13

14 Obecné informace títek v prodejním balení títek obsahuje dùle¾ité informace pro servisní úèely a zákaznickou podporu. Ulo¾te ¹títek na bezpeèném místì. títek nalepte do záruèního listu. Pøístupové kódy Bezpeènostní kód: Tento kód, který je dodán s telefonem, chrání telefon pøed neoprávnìným pou¾itím. Z výroby je nastaven na Podrobnìj¹í informace o pou¾ití bezpeènostního kódu, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 69. PIN kód: Tento kód, který mù¾e být dodán se SIM kartou, chrání kartu pøed neoprávnìným pou¾itím. Aktivujete-li funkci Po¾adavek na PIN kód v menu Nastavení zabezpeèení, kód bude vy¾adován pøi ka¾dém zapnutí telefonu. Zadáte-li nesprávný PIN kód tøikrát za sebou, bude SIM karta blokována. Abyste odblokovali SIM kartu, zadejte kód PUK a nastavte nový PIN kód. PIN2 kód: Tento kód mù¾e být dodán s nìkterými SIM kartami a je vy¾adován pøi otevírání nìkterých funkcí, jako napøíklad poèítadla cen hovorù. Bezpeènostní kód, PIN kód a PIN2 kód zmìòte v polo¾ce Pøístupové kódy v menu Nastavení zabezpeèení. Uchovávejte nové kódy na bezpeèném místì, samostatnì od telefonu. 14

15 Kódy PUK a PUK2: Tyto kódy mohou být dodány se SIM kartou. Pokud tomu tak není, kontaktujte provozovatele slu¾by. Heslo pro blokování: Tento kód je vy¾adován pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blokování hovorù v menu Nastavení zabezpeèení. Svìtelné ohlá¹ení Osvìtlení displeje a klávesnice vás blikáním upozoròuje na rùzné funkce telefonu. Následující funkce telefonu jsou pøíkladem pou¾ití svìtelného ohlá¹ení: Oznamování pøíchozího hovoru. Oznamování pøíchozí zprávy SMS nebo MMS. Oznamování poznámky v kalendáøi, uplynutí odpoèítávacího mìøièe, budíku nebo oznamování malé energie v baterii. Tato oznamování mù¾ete aktivovat ve funkci Sekvence osvìtlení v menu Profily, viz strana 58. Stahování obsahu a aplikací Z internetových stránek mù¾ete do telefonu stahovat nový obsah (napøíklad obrázky nebo vyzvánìcí tóny) a Java aplikace (sí»ová slu¾ba). V tomto pøístroji mohou být ulo¾eny nìkteré zálo¾ky ke stránkám, které nespravuje spoleènost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaruèuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevøít, musíte dbát stejné obezøetnosti, s ohledem na zabezpeèení a obsah, jako u jiných internetových stránek. 15

16 GPRS Dùle¾ité: Instalujte a pou¾ívejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojù, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpeèení proti ¹kodlivému softwaru. Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je sí»ová slu¾ba, která umo¾òuje pou¾ití mobilních telefonù pro odesílání a pøijímání dat v síti pou¾ívající protokol IP (Internet Protocol). Pøes GPRS spojení mù¾ete napøíklad posílat a pøijímat multimediální zprávy (sí»ová slu¾ba). Chcete-li pou¾ívat slu¾bu GPRS, objednejte ji u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by a ulo¾te nastavení GPRS pro funkce, které chcete pøes sí» GPRS pou¾ívat. Podrobnìj¹í informace o cenách, dostupnosti a rychlosti datového pøenosu získáte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Pro nìkteré aplikace, jako je procházení WAP nebo xhtml stránkami, mù¾ete zvolit, zda pou¾ít GPRS nebo GSM data (CSD, Circuit Switched Data). Informace o indikátorech zobrazených pøi GPRS spojení, viz Spojení GPRS na stranì 64. Podpora Nokia a kontaktní informace Nejnovìj¹í verzi této pøíruèky, doplòkové informace, soubory ke sta¾ení a slu¾by týkající se va¹eho produktu Nokia najdete na nebo místní webové stránce Nokia. 16

17 Na webové stránce mù¾ete získat informace pou¾ívání produktù a slu¾eb Nokia. Kontakt na slu¾bu zákazníkùm získáte ze seznamu místních kontaktních støedisek Nokia Care na adrese Nejbli¾¹í servisní støedisko Nokia najdete na adrese 17

18 1. Zaèínáme Klávesy 1. Intenzita signálu celulární sítì v místì, na kterém se nacházíte. 2. Úroveò nabití baterie. 3. Název celulární sítì nebo logo operátora. 4. Funkce levé výbìrové klávesy. 5. Funkce pravé výbìrové klávesy. Funkcí pravé výbìrové klávesy mohou být Kontakty nebo funkce zvolená v nastavení Pravé tlaèítko pro výbìr v menu Osobní klávesové zkratky. Mù¾e to být rovnì¾ název nebo logo specifické pro operátora sítì. 6. Výbìrová tlaèítka a provádìjí funkci indikovanou nad nimi. 7. Ètyøsmìrná klávesa (,, a ) Umo¾òuje procházení jmény, tel. èísly a polo¾kami menu èi nastavení. V prùbìhu hovoru stisknutím zvý¹íte a stisknutím sní¾íte hlasitost ve sluchátku. V pohotovostním re¾imu stisknìte 18

19 nebo pro zobrazení jmen a tel. èísel ulo¾ených v Kontaktech pro napsání zprávy pro otevøení Kalendáøe Upozoròujeme, ¾e nejdøíve musí být nastaven èas a datum. 8. vytoèí tel. èíslo a pøijme hovor nebo v pohotovostním re¾imu zobrazí poslední volaná èísla. 9. ukonèí aktivní hovor nebo odmítne hovor. Rovnì¾ zapíná a vypíná telefon. Ukonèí libovolnou funkci. Zavøení telefonu rovnì¾ ukonèí libovolnou funkci pro zadávání èísel a znakù. Tlaèítka a jsou pou¾ita k rùzným úèelùm v rùzných funkcích. Vlo¾ení SIM karty Ukládejte v¹echny SIM karty mimo dosah malých dìtí. Informace o dostupnosti a pou¾ití slu¾eb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím mù¾e být provozovatel slu¾eb, operátor sítì nebo jiný prodejce. 19

20 Vyta¾ením a ohnutím dolù otevøete kryt SIM karty na boku telefonu (1). Vlo¾te SIM kartu do telefonu tak, aby zkosený roh smìøoval vpravo (2). Zatlaète na SIM kartu a zavøete kryt SIM karty (3). Upozoròujeme, ¾e vyjmete-li SIM kartu v prùbìhu pou¾ívání telefonu, na displeji se zobrazí text Vlo¾te SIM kartu. Znovu zasuòte svou SIM kartu, zadejte PIN kód a restartujte telefon. Vlo¾ení baterie Pøed vyjmutím baterie v¾dy vypnìte pøístroj a odpojte nabíjeèku. Uvolnìte pojistku (1). Sejmìte zadní kryt (2). Vlo¾te baterii (3). Nainstalujte zadní kryt (4). 20

21 Pøipevnìní poutka Poutko na zápìstí pøipevnìte k telefonu podle obrázku. Otevøení telefonu Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte jej otevøít, viz obrázek. Nepokou¹ejte se silou otevøít telefon více, ne¾ jeho panty dovolují. Zavøete telefon tlaèením na horní èást, ne na panty. Zapnutí a vypnutí telefonu Po dobu nejménì tøí sekund podr¾te stisknutý vypínaè. Pokud telefon vyzve k zadání PIN kódu nebo bezpeènostního kódu, zadejte kód a stisknìte OK. Je-li na displeji telefonu zobrazeno Vlo¾te SIM kartu nebo SIM karta nepodporována, pøesto¾e je SIM karta správnì nainstalována, kontaktujte operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napìtí 5V, tak¾e mù¾e být nutné vymìnit kartu. 21

22 Tento pøístroj má interní anténu. Poznámka: Stejnì jako u jiných radiofrekvenèních pøístrojù, nedotýkejte se zbyteènì antény, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e pøístroj bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi provozu pøístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a doba provozu. 22

23 2. Základní funkce Volání 1. Otevøete telefon a zadejte telefonní èíslo, vèetnì pøedèíslí. Volání do zahranièí: Dvojím stisknutím tlaèítka vlo¾te znak + a poté zadejte kód zemì, pøedèíslí (v pøípadì potøeby vynechejte úvodní nulu) a tel. èíslo. Stisknutím Smazat vyma¾ete poslední zadané znaky. 2. Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte. Stisknutím zvý¹íte nebo sní¾íte hlasitost ve sluchátku nebo headsetu. 3. Stisknutím nebo zavøením telefonu ukonèíte hovor nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru. Volání s pomocí seznamu kontaktù V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo pro vyhledání po¾adovaného jména. Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte. Volání posledních volaných èísel Chcete-li volat jedno z posledních dvaceti tel. èísel, která jste volali nebo se pokou¹eli volat, stisknìte v pohotovostním re¾imu jednou, vyhledejte po¾adované tel. èíslo nebo jméno a stisknìte. 23

24 Volání va¹í hlasové schránky Pro zavolání hlasové schránky (sí»ová slu¾ba) z pohotovostního re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko nebo stisknìte a. Po pøijmutí hlasové zprávy mù¾e být ve vrchní èásti displeje zobrazen indikátor (sí»ová slu¾ba). Stisknutím Poslech vytoèíte èíslo svojí hlasové schránky. Dal¹í informace o hlasových zprávách naleznete v kapitole Hlasové zprávy na stranì 47. Zrychlená volba telefonního èísla Pokud jste pøiøadili tel. èíslo jedné z kláves a¾, mù¾ete volat tel. èíslo pou¾itím jedné ze dvou následujících mo¾ností: V pohotovostním re¾imu stisknìte odpovídající klávesu a poté. Je-li zapnuta funkce Zrychlená volba, podr¾te v pohotovostním re¾imu stisknutou odpovídající klávesu, dokud se nezahájí vytáèení èísla. Podrobnìj¹í informace o pøiøazení kláves zrychlené volby, viz Zrychlené volby na stranì 57. Podrobnìj¹í informace o funkci Zrychlená volba, viz Nastavení volání na stranì 65. Operace pøi hovoru Po stisknutí Volby se v prùbìhu hovoru mohou zobrazit nìkteré z následujících funkcí: 24

25 Ticho nebo Nahlas, Ukonèit hovor, Ukonèit v¹e, Kontakty, Menu, Pøidr¾et nebo Pøijmout, Nový hovor (sí»ová slu¾ba), Konference (sí»ová slu¾ba), Soukromý hovor (sí»ová slu¾ba), Pøijmout, Odmítnout, Odlo¾it (sí»ová slu¾ba), Poslat DTMF, Zámek kláves, Pøepojit (sí»ová slu¾ba), Headset, Zap. aut. hlasitost nebo Vyp. aut. hlasitost. Zvolte Zap. aut. hlasitost / Vyp. aut. hlasitost pro zapnutí nebo vypnutí automatické regulace hlasitosti. Viz Nastavení volání na stranì 65. Pøepojit pro pøipojení hovoru v poøadí k aktivnímu hovoru a odpojení se od hovoru. Headset pro pøepnutí aktivního hovoru do odpovídajícího kompatibilního pøíslu¹enství, pokud je pøíslu¹enství pøipojeno k telefonu. Chcete-li v prùbìhu aktivního hovoru provádìt dal¹í hovor (sí»ová slu¾ba), stisknìte Volby a zvolte Nový hovor. Zadejte tel. èíslo nebo jej vyvolejte ze seznamu kontaktù a stisknìte Volat nebo. První hovor je pøepnut do poøadí. Pro pøepínání mezi obìma hovory stisknìte Vymìnit nebo. Chcete-li ukonèit aktivní hovor, stisknìte, nebo stisknìte Volby a zvolte Ukonèit hovor. Pro ukonèení obou hovorù stisknìte Volby azvolte Ukonèit v¹e. Pro pøipojení obou hovorù do konferenèního hovoru (sí»ová slu¾ba) stisknìte Volby a zvolte Konference. Chcete-li uskuteènit soukromý hovor s jedním z úèastníkù konferenèního hovoru, zvolte Soukromý hovor a vyhledejte po¾adovaného úèastníka. Pro pøipojení zpìt do hovoru stisknìte Konference. Pro ukonèení hovoru stisknìte. 25

26 Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Otevøete telefon a stisknutím pøijmìte hovor. Nestisknete-li v prùbìhu pìti sekund, hovor se pøijme automaticky. Chcete-li zti¹it vyzvánìcí tón, stisknìte Ticho. Chcete-li odmítnout hovor, stisknìte, nebo stisknìte Volby a zvolte Odmítnout. Pro odmítnutí hovoru mù¾ete rovnì¾ otevøít telefon a poté jej v prùbìhu 1,5 sekundy zavøít. Byla-li aktivována volba pøesmìrování, napøíklad Pøesmìrovat, je-li obsazeno, bude odmítnutý hovor pøesmìrován. Hovor na lince Máte-li aktivovánu funkci Slu¾ba hovorù na lince v menu Nastavení volání (sí»ová slu¾ba), mù¾ete pøijmout hovor i v pøípadì, ¾e ji¾ jeden hovor provádíte. Chcete-li pøijmout hovor na lince, stisknìte Pøíjem nebo. První hovor je pøepnut do poøadí. Zámek klávesnice (Keyguard) Zámek klávesnice chrání pøed následkem nechtìného stisknutí kláves. Pro zamknutí klávesnice stisknìte v pohotovostním re¾imu Menu a poté rychle. Zámek klávesnice není aktivní, pokud je telefon zavøený. Je-li klávesnice zamknutá, je v horní èásti displeje zobrazen indikátor. Pro odemknutí klávesnice stisknìte Uvolnit a poté rychle. Je-li klávesnice zamknutá, mù¾ete pøijmout hovor stisknutím. V prùbìhu hovoru je mo¾né telefon pou¾ívat normálním zpùsobem. Pokud ukonèíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opìt automaticky zamkne. 26

27 Informace o nastavení klávesnice, aby se zamkla po urèité prodlevì, viz Automatický zámek kláves na stranì 67. I kdy¾ je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskuteènitelná volání na oficiální èísla tísòových linek naprogramovaná v pøístroji. 27

28 3. Psaní textu Text mù¾ete psát dvìma rùznými zpùsoby. Buï tradièním zpùsobem, nebo prediktivní metodou (s vestavìným slovníkem). V prùbìhu psaní textu mù¾ete rychle zmìnit zpùsob psaní dvojím stisknutím tlaèítka. Pou¾ití tradièního psaní textu: Opakovanì tisknìte tlaèítko s vyznaèeným po¾adovaným znakem, dokud se tento znak nezobrazí. Pou¾ití prediktivního vkládání textu: 1. Napi¹te slovo tak, ¾e pro ka¾dé písmenko stisknete odpovídající tlaèítko pouze jednou. Zobrazené slovo se zmìní po ka¾dém stisknutí tlaèítka. Chcete-li napøíklad pøi zvoleném anglickém slovníku napsat "Nokia", stisknìte,,,,. 2. Je-li zobrazeno slovo, které po¾adujete, stisknìte a zaènìte psát dal¹í slovo. Chcete-li slovo zmìnit, tisknìte opakovanì, dokud se po¾adované slovo nezobrazí. Je-li za slovem zobrazen znak "?", není slovo ve slovníku. Pro pøidání slova do slovníku stisknìte Psaní, tradièním zpùsobem zadejte slovo a stisknìte OK. Tipy pro psaní textu tradièním a prediktivním zpùsobem: Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava stisknìte nebo. 28

29 Pro vlo¾ení mezery stisknìte. Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stisknìte Smazat. Chcete-li smazat displej, podr¾te stisknuté tlaèítko Smazat. Chcete-li pøepnout mezi psaním velkých a malých písmen, nebo mezi tradièní a prediktivní metodou, tisknìte opakovanì a pozorujte indikátor v horní èásti displeje. Chcete-li pøepínat mezi psaním písmen a èíslic, podr¾te stisknuté tlaèítko. Pro vlo¾ení èíslice podr¾te stisknuté odpovídající tlaèítko. Chcete-li zobrazit seznam speciálních znakù, podr¾te stisknuté tlaèítko, zvolte po¾adovaný znak a stisknìte Pou¾ít. V tradièním zpùsobu mù¾ete rovnì¾ vlo¾it interpunkèní znaky a nìkteré speciální znaky opakovaným tisknutím. Tradièní: Chcete-li napsat písmeno, které je na stejné klávese jako pøedchozí, stisknìte nebo (nebo poèkejte, dokud se nezobrazí kurzor) a napi¹te nové písmeno. Prediktivní: Chcete-li napsat slo¾ené slovo, napi¹te první polovinu slova, stisknìte a napi¹te druhou polovinu. 29

30 4. Pou¾ívání menu Vìt¹ina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovìdou. Pro zobrazení této nápovìdy vyhledejte po¾adovanou funkci menu a vyèkejte 15 vteøin. Informace o zapnutí a vypnutí funkce Aktivace nápovìdy, viz menu Nastavení telefonu na stranì 66. Otevøení funkcí menu Procházením 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu. 2. Stisknutím nebo vyhledejte po¾adované hlavní menu. Stisknutím Zvolit jej otevøete. 3. Vyhledejte dílèí menu a stisknìte Zvolit. Pokud dílèí menu obsahuje dal¹í dílèí menu, opakujte tento krok. 4. Pro návrat do pøedchozí úrovnì menu stisknìte Zpìt a pro ukonèení menu a návrat do pohotovostního re¾imu stisknìte Odejít nebo. Pomocí èísla menu Menu, dílèí menu a volby nastavení jsou èíslovány. Èíslo menu je zobrazeno v pravém horním rohu displeje. 30

31 V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu. V prùbìhu dvou sekund zadejte èíslo hlavního menu, které chcete otevøít. Opakujte tento krok i pro dílèí menu a volbu nastavení. 31

32 Seznam funkcí menu 1. Zprávy 1. Textové zprávy 1. Vytvoøit zprávu 2. Pøijaté 3. Vytvoø. SMS 4. Poslané zprávy 5. Ulo¾ené polo¾ky 6. ablony 7. Mé slo¾ky 8. Seznamy pøíjemcù 9. Odstranit zprávy 2. Multimed. zprávy 1. Vytvoøit zprávu 2. Pøijaté 3. Odesílané 4. Poslané polo¾ky 5. Ulo¾ené zprávy 6. Odstranit zprávy 3. Hlasové zprávy 1. Poslech hlasových zpráv 2. Èíslo hlasové schránky 4. Informaèní zprávy 1. Informaèní slu¾ba 2. Témata 3. Jazyk 4. Informativní témata na SIM 1 5. Èíst 2 5. Nastavení zpráv 1. Textové zprávy 2. Multimed. zprávy 3. Jiná nastavení 6. Pøíkazy slu¾by 2. Výpis volání 1. Nepøijaté hovory 2. Pøijaté hovory 3. Volaná èísla 4. Smazat seznamy posled. hovorù 1. V¹e 2. Nepøijaté 3. Pøijaté 4. Volaná 1. Zobrazeno jen v pøípadì, ¾e témata informaèních zpráv je mo¾né ulo¾it do SIM karty. 2. Zobrazeno jen v pøípadì, ¾e byly pøijaty informaèní zprávy. 32

33 5. Délka hovorù 1. Délka posledního hovoru 2. Délka pøíchozích hovorù 3. Délka odchozích hovorù 4. Délka v¹ech hovorù 5. Vynulovat mìøièe 6. Èítaè dat GPRS 1. Data odeslaná pøi poslední relaci 2. Data pøijatá pøi poslední relaci 3. V¹echna odeslaná data 4. V¹echna pøijatá data 5. Vynulovat èítaèe 7. Mìøiè GPRS spojení 1. Trvání poslední relace 2. Trvání v¹ech relací 3. Vynulovat mìøièe 3. Kontakty 1. Hledat 2. Pøidat kontakt 3. Smazat 4. Kopírovat 5. Nastavení 1. Pou¾ívaná pamì» 2. Ukázat Kontakty 3. Stav pamìti 6. Zrychlené volby 7. Èísla informací 1 8. Èísla slu¾eb 1 9. Má èísla 10.Skupiny volajících 4. Nastavení 1. Profily 2. Nastavení tónù 1. Ohlá¹ení pøíchozího hovoru 2. Vyzvánìcí tón 3. Hlasitost vyzvánìní 4. Vibrace 5. Tón ohlá¹ení zprávy 6. Tóny kláves 7. Tóny výstrahy 8. Upozornìní na 1. Zobrazeno, pokud je podporováno SIM kartou. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. 33

34 4. Nastavení displeje 1. Tapeta 2. Sestavy barev 3. Logo operátora 4. Prodleva spoøièe displeje 5. Jas displeje 6. Vzhled menu 5. Nastavení èasu a data 1. Hodiny 2. Datum 3. Aut. aktualizace data a èasu 6. Osobní klávesové zkratky 1. Pravé tlaèítko pro výbìr 2. Volby funkce Jdi na 3. Organizovat volby Jdi na 7. Pøipojení 1. Spojení GPRS 8. Nastavení volání 1. Pøesmìrování 2. Automatická regulace hlasitosti 3. Pøíjem v¹emi klávesami 4. Automatická volba 5. Zrychlená volba 6. Slu¾ba hovorù na lince 7. Informace o volání 8. Poslat mou identifikaci volajícího 9. Nastavení telefonu 1. Jazyk telefonu 2. Stav pamìti 3. Automatický zámek kláves 4. Informace o buòce 5. Pozdrav 6. Volba operátora 7. Aktivace nápovìdy 8. Tón pøi aktivaci 10.Nastavení pøíslu¹enství Nastavení zabezpeèení 1. Po¾adavek na PIN kód 2. Slu¾ba blokování hovorù 3. Povolená èísla 4. Uzavøená skupina 5. Úroveò zabezpeèení 6. Pøístupové kódy 12. Obnovit standardní nastavení 5. Galerie 1. Ukázat slo¾ky 2. Pøidat slo¾ku 1. Zobrazeno jen v pøípadì, ¾e telefon je nebo byl pøipojen ke kompatibilnímu pøíslu¹enství. 34

35 3. Vymazat slo¾ku 4. Pøejmen. slo¾ku 5. Stav pamìti 6. Seznam aktiv. kl. 7. Sta¾ení 6. Organizér 1. Budík 2. Kalendáø 7. Aplikace 1. Hry 2. Sbírka aplikací 8. Extra 1. Kalkulaèka 2. Stopky 3. Odpoèítávací mìøiè 9. Slu¾by 1. Domù 2. Zálo¾ky 3. Odkazy pro sta¾. 4. Pøijaté slu¾by 5. Nastavení 6. Jdi na adresu 7. Vymazat pamì» 10. Jdi na 11. Slu¾by SIM 1 1. Tato funkce je zobrazena pouze v pøípadì, ¾e ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se mù¾e li¹it v závislosti na SIM kartì. 35

36 5. Funkce menu Zprávy (Menu 1) Ne¾ mù¾ete posílat textové, obrázkové a multimediální zprávy èi zprávy el. po¹ty, musíte nakonfigurovat nastavení zpráv. Dal¹í informace naleznete v kapitole Nastavení zpráv na stranì 47. Poznámka: Pøi odesílání zpráv se na displeji mù¾e zobrazit text "Zpráva odeslána". Tím je indikováno, ¾e zpráva byla odeslána pøístrojem na èíslo støediska zpráv naprogramované ve va¹em pøístroji. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í informace o slu¾bách zpráv získáte u va¹eho provozovatele slu¾eb. Textové a obrázkové zprávy (SMS) Mù¾ete psát a posílat vícedílné zprávy, které mohou obsahovat obrázky, tvoøené z nìkolika obyèejných textových zpráv (sí»ová slu¾ba). Úètovaná cena závisí na poètu normálních zpráv, které jsou potøeba pro odeslání vícedílné zprávy. Informace o poètu znakù, které je do zprávy je¹tì mo¾né napsat, a aktuální èásti vícedílné zprávy jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje (napøíklad 120/2). Speciální (Unicode) znaky, napøíklad znaky Cyrilice, mohou ve zprávì zabírat více místa ne¾ ostatní znaky. Upozoròujeme, ¾e prediktivní metoda psaní textu mù¾e pou¾ívat speciální znaky. 36

37 Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e je podporována va¹ím operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾eb. Pøijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze kompatibilní pøístroje, které umo¾òují funkci obrázkových zpráv. Vzhled zprávy se mù¾e li¹it v závislosti na pøijímacím pøístroji. Psaní a odesílání textové nebo obrázkové zprávy 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Textové zprávy a Vytvoøit zprávu. 2. Napi¹te zprávu. Viz Psaní textu na stranì 28. Chcete-li do zprávy vlo¾it obrázek nebo jméno èi tel. èíslo ze seznamù kontaktù, stisknìte Volby a zvolte: Vlo¾it obrázek. Vyhledejte po¾adovaný obrázek, stisknìte Ukázat a Vlo¾it. Podle potøeby stisknìte Volby a vyberte náhled nebo zmìnu zprávy pøed odesláním. Vlo¾it èíslo. Stisknìte Hledat nebo a vyberte èíslo. Vlo¾it kontakt. Vyberte po¾adované jméno a stisknìte Volby. Zvolte Vlo¾it kontakt nebo Ukázat detaily, chcete-li vlo¾it tel. èíslo èi textovou polo¾ku ulo¾enou u jména. Chcete-li jako základ zprávy pou¾ít pøedem definovaný text, stisknìte Volby, zvolte Pou¾ít ¹ablonu a poté vyberte po¾adovanou ¹ablonu. Pro ulo¾ení zprávy do slo¾ky Ulo¾ené polo¾ky, ablony nebo do slo¾ky, kterou jste vytvoøili ve slo¾ce Mé slo¾ky, stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it zprávu. 37

38 3. Pro odeslání zprávy stisknìte nebo stisknìte Volby, zvolte Poslat, zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo jej vyhledejte v seznamu kontaktù a stisknìte OK. Chcete-li odeslat zprávu nìkolika pøíjemcùm, stisknìte Volby a zvolte Volby odeslání a Více pøíjemcù. Vyberte prvního pøíjemce a stisknìte Poslat. Po zvolení v¹ech pøíjemcù stisknìte Hotovo. Chcete-li odeslat zprávu pomocí pøedem ulo¾eného nastavení, stisknìte Volby a zvolte Volby odeslání a Profil posílání. Odeslaná zpráva je ulo¾ena do slo¾ky Poslané zprávy. Vá¹ pøístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejich¾ poèet znakù pøekraèuje limit jediné zprávy. Del¹í zprávy budou odeslány jako série dvou èi více zpráv. Provozovatel mù¾e takovou zprávu vyúètovat odpovídajícím zpùsobem. Znaky, které pou¾ívají akcenty nebo jiné znaèky, a znaky nìkterých jazykù (napøíklad èín¹tina), vy¾adují více místa, a tím sni¾ují poèet znakù, které je mo¾né poslat v jedné zprávì. Psaní a odeslání zprávy el. po¹ty Mù¾ete mít k dispozici funkci pro psaní a odesílání zpráv el. po¹ty (sí»ová slu¾ba). Informace o ulo¾ení adresy el. po¹ty do telefonního seznamu, viz Ukládání více tel. èísel nebo textových polo¾ek se jménem na stranì Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Textové zprávy a Vytvoø. SMS Zadejte adresu el. po¹ty pøíjemce nebo ji vyhledejte v seznamu kontaktù a stisknìte OK. 3. Chcete-li, napi¹te pøedmìt zprávy a stisknìte OK. 4. Napi¹te zprávu. 5. Pro odeslání zprávy stisknìte Volby, zvolte Odesl. SMS a stisknìte OK. 38

39 Ètení a psaní odpovìdi na textové a obrázkové zprávy a zprávy el. po¹ty Dùle¾ité: Pøi otevírání zpráv buïte opatrní. Zprávy el. po¹ty mohou obsahovat ¹kodlivý software nebo mohou být pro vá¹ pøístroj nebo PC jinak nebezpeèné. Po pøijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor spolu s textem Pøijaté zprávy: a poètem nových zpráv. Pokud indikátor bliká, je pamì» pro textové zprávy plná. Dal¹í informace o odstraòování zpráv naleznete v kapitole Vymazání zpráv na stranì Stisknìte Ukázat pro okam¾ité zobrazení nové zprávy. Chcete-li zobrazit zprávy pozdìji, stisknìte Odejít. Chcete-li pøeèíst zprávy, stisknìte Menu a zvolte Zprávy, Textové zprávy a Pøijaté. 2. Zvolte zprávu, kterou chcete èíst, a pou¾ijte ètyøsmìrnou klávesu pro procházení zprávou. indikuje nepøeètenou zprávu. 3. Chcete-li odpovìdìt na zobrazenou zprávu, stisknìte Volby a zvolte Odpovìdìt. Zvolte Prázdný displej pro psaní zprávy bez pou¾ití textu pùvodní zprávy. Pùvodní text pro vlo¾ení textu pùvodní zprávy do odpovìdi. ablona pro pou¾ití pøedem ulo¾eného textu jako základu nové zprávy. Dal¹í informace o ¹ablonách naleznete v kapitole Slo¾ky pro textové a obrázkové zprávy na stranì 41. Pøi odesílání zprávy el. po¹ty potvrïte nebo upravte adresu el. po¹ty a pøedmìt. Poté napi¹te svou odpovìï. 39

40 4. Pro odeslání odpovìdi stisknìte Volby, zvolte Poslat a stisknìte OK. Nebo: Dvakrát stisknìte. Ostatní funkce dostupné po stisknutí tlaèítka Volby Pøi ètení zprávy máte po stisknutí tlaèítka Volby rovnì¾ pøístup k následujícím funkcím: Smazat, Pou¾ít detail, Poslat dál, Upravit (pro textové zprávy) / Upravit text (pro obrázkové zprávy), Pøesunout, Pøejmenovat, Kopie do kalen., Ulo¾it obrázek (pro obrázkové zprávy), Detaily zprávy. Zvolte Pou¾ít detail pro vybrání tel. èísla, adresy el. po¹ty nebo webové adresy ze zprávy. Kopie do kalen. pro zkopírování textu zprávy do kalendáøe telefonu, kde bude pou¾it jako poznámka. Ulo¾it obrázek pro ulo¾ení obrázku obsa¾eného v obrázkové zprávì do slo¾ky ablony. Seznamy pøíjemcù Pokud odesíláte zprávy ustálené skupinì osob, mù¾ete definovat seznam pøíjemcù a ulo¾it jej do pamìti telefonu. Telefon posílá zprávu samostatnì jednotlivým pøíjemcùm ze seznamu. To znamená, ¾e odeslání zprávy pomocí seznamu pøíjemcù mù¾e stát více, ne¾ její odeslání jednomu pøíjemci. Seznamy pøíjemcù pou¾ívají sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì

41 V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Textové zprávy a Seznamy pøíjemcù. Chcete-li pøidat seznam, stisknìte Pøidat (není-li dosud ¾ádný seznam ulo¾en) nebo stisknìte Volby a zvolte Pøidat seznam. Zadejte název seznamu. Chcete-li pøidat kontakt do seznamu, vyberte seznam, stisknìte Volby a zvolte Ukázat seznam. Stisknìte Pøidat (není-li dosud ¾ádný ulo¾en) nebo stisknìte Volby a zvolte Pøidat kontakt. Vyberte kontakt v pamìti telefonu nebo SIM karty. Po napsání zprávy ji ode¹lete pomocí seznamu pøíjemcù stisknutím Volby, zvolením Volby odeslání a Poslat dle sezn.. Slo¾ky pro textové a obrázkové zprávy Chcete-li otevøít slo¾ku, stisknìte v pohotovostním re¾imu Menu, zvolte Zprávy, Textové zprávy a poté Pøijaté, Poslané zprávy, Ulo¾ené polo¾ky, ablony nebo Mé slo¾ky. Do slo¾ky ablony mù¾ete ulo¾it textové zprávy, které mù¾ete pou¾ít jako základ pro psaní nových zpráv. Textové ¹ablony jsou indikované ikonou a obrázkové ¹ablony ikonou. Chcete-li upravit nebo vymazat ¹ablonu, vyberte po¾adovanou, stisknìte Volby a zvolte po¾adovanou funkci. V polo¾ce Mé slo¾ky mù¾ete vytvoøit nové slo¾ky pro své zprávy. Chcete-li pøidat slo¾ku, stisknìte Pøidat (je-li seznam slo¾ek prázdný) nebo stisknìte Volby a zvolte Pøidat slo¾ku. Chcete-li vymazat nebo pøejmenovat slo¾ku, stisknìte Volby a zvolte po¾adovanou funkci. 41

42 Multimediální zprávy (MMS) Telefon je schopen posílat a pøijímat multimediální zprávy a¾ do velikosti 100 kb (sí»ová slu¾ba). Poznámka: Pøijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze pøístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se mù¾e li¹it v závislosti na pøijímacím pøístroji. Je-li funkce Povolit pøíjem multimédií nastavena na Ano nebo V domácí síti, mù¾e vám vá¹ operátor sítì nebo provozovatel slu¾by úètovat ka¾dou pøijatou zprávu. Upozoròujeme, ¾e multimediální zprávy nelze pøijímat v prùbìhu hovoru, pøi hraní hry nebo pou¾ívání jiné Java aplikace, nebo jsou-li pou¾ívány slu¾by prohlí¾eèe s datovým nosièem GSM data (viz Ruèní zadání informací o nastavení slu¾by na stranì 83). Proto¾e pøi pøíjmu multimediálních zpráv mù¾e dojít z rùzných dùvodù k chybì, nespoléhejte na nì zejména v naléhavých pøípadech. Pøijaté a odeslané multimediální zprávy pou¾ívají sdílenou pamì», viz stranu 12. Výchozí nastavení pro slu¾bu multimediálních zpráv je standardnì zapnuto. Vzhled multimediální zprávy se mù¾e li¹it v závislosti na pøijímacím pøístroji. Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹ení nebo pøeposílání nìkterých obrázkù, hudby (vèetnì vyzvánìcích tónù) a dal¹ího obsahu. 42

43 Psaní a odeslání multimediální zprávy Pøed odesláním multimediální zprávy si pøeètìte Poznámky pro posílání multimediální zprávy na stranì V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Multimed. zprávy a Vytvoøit zprávu. 2. Napi¹te zprávu. Viz Psaní textu na stranì 28. Chcete-li vlo¾it obrázek, stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it. Otevøete specifickou slo¾ku v menu Galerie, vyberte po¾adovaný obrázek nebo zvuk, stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it. Telefon podporuje multimediální zprávy obsahující nìkolik stránek. Chceteli do zprávy vlo¾it nový snímek, stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it a Snímek. Ka¾dý snímek mù¾e obsahovat text a jeden obrázek. Zvolte Volby a: Pøedchozí snímek, Dal¹í snímek nebo Seznam snímkù pro navigaci mezi snímky. Èasování snímku pro definování doby zobrazení jednotlivých snímkù. Text nahoøe nebo Text dole pro zmìnu polohy textu. Chcete-li vlo¾it vizitku nebo poznámku kalendáøe, které chcete poslat do kompatibilního pøístroje, stisknìte Volby, zvolte Vlo¾it a po¾adovanou volbu. 43

44 Chcete-li vlo¾it jméno nebo èíslo ze seznamu kontaktù, stisknìte Volby, zvolte Dal¹í volby a Vlo¾it kontakt a poté po¾adované jméno nebo Vlo¾it èíslo. Chcete-li ze zprávy odstranit obrázek nebo snímek, stisknìte Volby, zvolte Odstranit a vyberte po¾adovanou funkci. Chcete-li ulo¾it zprávu do slo¾ky Ulo¾ené zprávy, stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it zprávu. Chcete-li ke zprávì pøidat pøedmìt, stisknìte Volby, zvolte Dal¹í volby a Upravit pøedmìt. Pro zobrazení velikosti nebo pøíjemce zprávy stisknìte Volby, zvolte Dal¹í volby a Detaily zprávy. Pro zobrazení zprávy nebo prezentace pøed jejím odesláním stisknìte Volby a zvolte Náhled. 3. Pro odeslání zprávy stisknìte Volby a zvolte Poslat na èíslo (nebo Poslat na e- mail nebo Více pøíjemcù). 4. Zadejte tel. èíslo pøíjemce (nebo adresu el. po¹ty) nebo po¾adovaný údaj vyhledejte v seznamu kontaktù. Stisknutím OK zprávu ode¹lete. Pokud v kroku 3 zvolíte Více pøíjemcù, stisknìte Volby, zvolte Hledat èíslo nebo Hledat a poté v seznamu kontaktù postupnì volte jednotlivé pøíjemce. Pro odeslání zprávy stisknìte nebo stisknìte Hotovo, Volby a zvolte Poslat. 44

45 Zpráva je ulo¾ena ve slo¾ce Odesílané, dokud není odeslána. Pokud je polo¾ka Ulo¾it poslané zprávy nastavena na Ano, jsou odeslané zprávy ukládány do slo¾ky Poslané polo¾ky. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na stranì 49. Poznámky pro posílání multimediální zprávy Odeslání multimediální zprávy mù¾e trvat del¹í dobu ne¾ odeslání textové zprávy. V prùbìhu posílání je zobrazen animovaný indikátor. Ostatní funkce telefonu mù¾ete normálnì pou¾ívat. Je-li pøenos pøeru¹en, telefon se pokusí je¹tì nìkolikrát o odeslání zprávy. Pokud se pøenos stále nedaøí, zpráva zùstane ve slo¾ce Odesílané, odkud se ji mù¾ete pokusit odeslat pozdìji. Bezdrátová sí» mù¾e omezit velikost zpráv MMS. Pokud vlo¾ený obrázek pøekroèí limit, pøístroj jej mù¾e zmen¹it, aby jej bylo mo¾né poslat v MMS. Zobrazení multimediální zprávy a odpovìï na multimediální zprávu Dùle¾ité: Pøi otevírání zpráv buïte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat ¹kodlivý software nebo mohou být pro vá¹ pøístroj nebo PC jinak nebezpeèné. V prùbìhu naèítání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor. Po naètení zprávy se zobrazí indikátor a text Multimediální zpráva pøijata. Pokud indikátor bliká, je pamì» pro multimediální zprávy plná. Dal¹í informace o odstraòování zpráv naleznete v kapitole Vymazání zpráv na stranì

46 1. Stisknìte Ukázat pro okam¾ité zobrazení pøijaté zprávy. Chcete-li zobrazit zprávu pozdìji, stisknìte Odejít. Chcete-li pøeèíst zprávu, stisknìte Menu a zvolte Zprávy, Multimed. zprávy a Pøijaté. V seznamu zvolte po¾adovanou zprávu. indikuje nepøeètenou zprávu. 2. Procházejte zprávou. Pokud zpráva obsahuje prezentaci, zaène se tato prezentace automaticky pøehrávat. Po stisknutí Volby máte pøístup k následujícím funkcím: Pøehr. prezentaci, Pokraè. v prezent., Zobrazit text, Otevøít obrázek, Smazat zprávu, Odpovìdìt / Odpovìdìt v¹em, Pou¾ít detail, Pøedat na èíslo, Pøedat na / Poslat nìkolika. Zvolte Zobrazit text pro zobrazení textové èásti zprávy. Otevøít obrázek pro zobrazení obrázku obsa¾eného ve zprávì. Stisknìte Volby, pokud chcete zmìnit velikost obrázku, ulo¾it jej do menu Galerie, nastavit jeho kontrast nebo zobrazit jeho detaily. Vymazání zpráv Chcete-li vymazat otevøenou textovou nebo multimediální zprávu, stisknìte Volby a vyberte po¾adovanou funkci. Vymazání v¹ech zpráv ze slo¾ky nebo ze v¹ech slo¾ek: 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Textové zprávy nebo Multimed. zprávy a Odstranit zprávy. 2. Pro vymazání v¹ech zpráv ze slo¾ky vyberte po¾adovanou slo¾ku a stisknìte OK. 46

47 Pro vymazání v¹ech zpráv ze v¹ech slo¾ek textových zpráv zvolte V¹echny zprávy a stisknìte OK. Hlasové zprávy Hlasová schránka je sí»ová slu¾ba, kterou budete zøejmì muset objednat. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Zprávy a Hlasové zprávy. Chceteli ulo¾it èíslo hlasové schránky, zvolte Èíslo hlasové schránky, nebo, chcete-li jej vytoèit, stisknìte Poslech hlasových zpráv. Tip: Pro rychlé zavolání hlasové schránky podr¾te stisknuté tlaèítko. Informaèní zprávy Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøijímat zprávy rùzných témat od provozovatele slu¾by. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Zprávy a Informaèní zprávy. Informace o dostupných tématech a odpovídající èísla témat získáte u poskytovatele slu¾eb. Nastavení zpráv Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. po¹ty V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Nastavení zpráv, Textové zprávy a Profil posílání. Vyberte skupinu nastavení ("profil posílání"), kterou chcete zmìnit. Poté zvolte 47

48 Èíslo støediska zpráv pro ulo¾ení tel. èísla potøebného pro odeslání textových a obrázkových zpráv. Toto èíslo získáte od svého poskytovatele slu¾eb. Zprávy odeslány jako pro zvolení typu zprávy: Text, , Paging nebo Fax (sí»ová slu¾ba). Platnost zprávy pro zvolení doby, po kterou se sí» bude pokou¹et doruèit va¹i zprávu jejímu pøíjemci (sí»ová slu¾ba). Standardní èíslo pøíjemce pro ulo¾ení tel. èísla, na které jsou zprávy standardnì odesílány pøi pou¾ití tohoto profilu. Toto nastavení je zobrazeno, pokud je polo¾ka Zprávy odeslány jako nastaveno na Text. Pokud je polo¾ka Zprávy odeslány jako nastavena na , je toto nastavení ový server a vám umo¾òuje ulo¾it tel. èíslo po¹tovního serveru. Výpisy doruèených zpráv pro odeslání po¾adavku do sítì, aby vám byly zasílány výpisy o doruèení zpráv (sí»ová slu¾ba). Pou¾ít GPRS a Ano pro nastavení telefonu, aby posílal textové zprávy pøes GPRS spojení (je-li to mo¾né). Mù¾ete nastavit rovnì¾ Spojení GPRS na V¾dy online, viz Spojení GPRS na stranì 64. Odpovìï pøes stejné støedisko pro umo¾nìní pøíjemci va¹í zprávy, aby vám poslal odpovìï pøes stejné støedisko zpráv (sí»ová slu¾ba). Pøejmenovat profil posílání pro zmìnu názvu profilu posílání zpráv. Název výchozího profilu nelze zmìnit. Nastavení pøepisování Telefon mù¾ete nastavit tak, aby automaticky nahrazoval staré zprávy novými. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Nastavení zpráv, Textové 48

49 zprávy a Pøepisovat v poslaných zprávách nebo Pøepisovat v pøijatých. Zvolením Povoleno umo¾níte telefonu automaticky nahrazovat textové zprávy ve slo¾ce Poslané zprávy nebo Pøijaté za nové. Nastavení pro multimediální zprávy Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Nastavení zpráv a Multimed. zprávy. Zvolte Ulo¾it poslané zprávy a Ano pro nastavení telefonu, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do slo¾ky Poslané polo¾ky. Zvolíte-li Ne, nebudou odeslané zprávy ukládány. Výpisy doruèených zpráv pro odeslání po¾adavku do sítì, aby vám byly zasílány výpisy o doruèení zpráv (sí»ová slu¾ba). Zmen¹it obraz pro zvolení, zda jsou fotografie po vlo¾ení do zprávy zmen¹eny. Standardní èasování snímkù, chcete-li definovat výchozí dobu zobrazování snímkù prezentace. Povolit pøíjem multimédií pro povolení (Ano) nebo zakázání (Ne) pøíjmu multimediálních zpráv nebo pro umo¾nìní pøíjmu pouze v domácí síti (V domácí síti). Pøíchozí multimediální zprávy pro nastavení telefonu, aby automaticky naèítal pøijaté multimediální zprávy (Vyvolat), nebo Odmítnout, nechcete-li pøijaté multimediální zprávy naèítat. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba Povolit pøíjem multimédií nastavena na Ne. Nastavení spojení pro definování nastavení spojení prohlí¾eèe pro naèítání novì pøijatých multimediálních zpráv. Aktivujte soubor nastavení, do kterého 49

50 chcete ulo¾it nastavení, a poté jej upravte. Viz rovnì¾ Ruèní zadání informací o nastavení slu¾by na stranì 83. Informace o správných hodnotách nastavení získáte u operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by. Povolit reklamy pro povolení nebo zakázání pøíjmu reklam. Toto nastavení není povoleno, pokud je volba Povolit pøíjem multimédií nastavena na Ne nebo volba Pøíchozí multimediální zprávy je nastavena na Odmítnout. Nastavení velikosti písma Chcete-li nastavit velikost písma pro ètení a psaní zpráv, stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Nastavení zpráv, Jiná nastavení a Velikost písma. Pøíkazy slu¾by Mù¾ete poslat pøíkazy slu¾by svému provozovateli slu¾by (sí»ová slu¾ba). Pro otevøení tohoto menu stisknìte v pohotovostním re¾imu Menu, zvolte Zprávy a Pøíkazy slu¾by. Zadejte po¾adované znaky a stisknìte Poslat. Výpis volání (Menu 2) V tomto menu mù¾ete zobrazit tel. èísla nepøijatých, pøijatých a volaných èísel a pøibli¾nou délku va¹ich hovorù. Nepøijaté a pøijaté hovory a volaná èísla Chcete-li zobrazit tel. èísla nepøijatých a pøijatých hovorù nebo volaná èísla, stisknìte v pohotovostním re¾imu Menu a zvolte Výpis volání. Zvolte 50

51 Nepøijaté hovory pro zobrazení a¾ deseti posledních tel. èísel, ze kterých se vám nìkdo neúspì¹nì pokou¹el volat (sí»ová slu¾ba). Pøijaté hovory pro zobrazení a¾ deseti posledních tel. èísel, ze kterých se vám nìkdo dovolal (sí»ová slu¾ba). Volaná èísla pro zobrazení a¾ dvaceti posledních tel. èísel, která jste volali nebo vytáèeli. Viz rovnì¾ Volání posledních volaných èísel na stranì 23. Smazat seznamy posled. hovorù pro smazání seznamù posledních nepøijatých a pøijatých hovorù a volaných èísel. Poznámky k nepøijatým a pøijatým hovorùm a volaným èíslùm Telefon registruje nepøijaté a pøijaté hovory pouze v pøípadì, ¾e sí» podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Pokud stisknete Volby v menu Nepøijaté hovory, Pøijaté hovory nebo Volaná èísla, mù¾ete napøíklad zobrazit datum a èas hovoru, zavolat zaregistrované tel. èíslo, ulo¾it jej do seznamu kontaktù nebo na nìj poslat zprávu. Èítaèe a mìøièe volání Poznámka: Skuteèná èástka za hovory a slu¾by uvedená na faktuøe od va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, daních atd. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Výpis volání. Zvolte Délka hovorù pro zobrazení pøibli¾ného trvání va¹ich pøíchozích a odchozích hovorù. 51

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2.

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Začínáme Nokia N70-1

Začínáme Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220 9356354 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030 9239457 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-74 shoduje s ustanoveními

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka. 9235633 1. vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka. 9235633 1. vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9235633 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-19 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i. 9230895 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i. 9230895 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i 9230895 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-37 shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9241720 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY 1. vydání CS 9311304 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i. 9356319 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i. 9356319 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i 9356319 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-4jx shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 1110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 1110 v uživatelské příručce

Více

Zaèínáme Nokia N92-1

Zaèínáme Nokia N92-1 Zaèínáme Nokia N92-1 Re¾imy Zaèínáme Èíslo modelu: Nokia N92-1. Dále jen Nokia N92. Pøístroj mù¾e pracovat ve ètyøech re¾imech: Pøi zavøeném telefonu (1), Zobrazení (2), Pøi otevøeném telefonu (3) a Práce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA LD-1W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA LD-1W v uživatelské příručce

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354859 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354859 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354859 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-4U shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS Začínáme Nokia N77-1 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (vpøedu a na stranì) Èíslo modelu: Nokia N77-1. Dále jen Nokia N77. 1 Svìtelné èidlo 2 Druhý fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením 3 Výbìrová tlaèítka ( a )

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060. 9240680 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060. 9240680 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060 9240680 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-73 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9235106 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9235106 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9235106 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-14 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-69 shoduje s ustanoveními následující

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600. 9233698 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600. 9233698 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600 9233698 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-59 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie Krok 1 Vlo¾ení SIM karty a baterie Pou¾ívejte pouze pamì»ové karty microsdhc a microsd schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto pøístrojem. Spoleènost Nokia pou¾ívá schválené odvìtvové standardy

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352607 1.

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS 9237290 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2.

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou 9250575 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento produkt RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351709 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9356087 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt CK-1W shoduje

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6233 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822412

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6233 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822412 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355746 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355746 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355746 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NMM-3 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1 U¾ivatelská pøíruèka 9353252 Issue 1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-2 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6230 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822390

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6230 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822390 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 6230. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 6230 v uživatelské příručce

Více

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9356668 Vydání 3 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek TFE-4R je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6131. 9246238 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6131. 9246238 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6131 9246238 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-115 shoduje s ustanoveními následující

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 2626 http://cs.yourpdfguides.com/dref/821040

Vaše uživatelský manuál NOKIA 2626 http://cs.yourpdfguides.com/dref/821040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020 9236482 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820. 9310962 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820. 9310962 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820 9310962 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-9 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1 Nokia FM vysílaè CA-300 6 3 5 7 9203672/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CA-119 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9238071/3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9238071/3. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9238071/3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-104 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 9237290 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9233115 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-38 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1 Minireproduktory Nokia MD-6 3 5 4 2 9205725/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Úvod Blahopøejeme k va¹í

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4 9311076 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-4 shoduje s

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112. 9247860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112. 9247860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112 9247860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Copyright

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9237225 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-13 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9362101 4. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9362101 4. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9362101 4. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-10 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RV-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Copyright 2003 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-4 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená, ¾e na území Evropské unie musí být produkt po ukonèení jeho ¾ivotnosti ulo¾en do oddìleného sbìru. Neodhazujte tyto produkty do netøídìného

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-38 shoduje s ustanoveními následující

Více

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-57 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport 9248519 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-4 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 2610. 9248226 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 2610. 9248226 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 2610 9248226 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RH-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6600 fold

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6600 fold U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6600 fold 9207358 2. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-325 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více