Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007"

Transkript

1 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007

2 Česká republika Czech Republic

3 Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a díky různorodosti kulturních a architektonických památek také pro městskou a poznávací turistiku, pro pobyty v lázních či u vodních ploch. Kombinace těchto faktorů pak dává naší republice předpoklady stát se ideální turistickou destinací. The Czech Republic is an ideal place for active tourism and thanks to the variety of cultural and architectonic sights also for city and discovery tourism, for stays in health resorts and by bodies of water. The combination of these factors provides our republic with the prerequisites for becoming an ideal tourist destination. Cestovní ruch v naší zemi bezprostředně zaměstnává zhruba sto deset tisíc lidí, v roce 2006 devizové příjmy činily 113,1 mld. Kč. Tato částka je rovna 5,3 procenta objemu vývozu a 3,5 procenta HDP. Českou republiku navštívilo vroce 2006 přes 9 milionů zahraničních turistů. About one hundred and ten thousand people are directly employed in the tourism sector; in 2006 this industry generated foreign exchange income of CZK billion. This amount accounts for 5.3 percent of the value of exports and 3.5 percent of the GDP. The Czech Republic was visited by over 9 million foreign tourists in Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím národního hospodářství. Je nezbytné cestovní ruch účinně koordinovat, řídit, vytvářet pro něj potřebné podmínky a současně podněcovat jeho rozvoj. Tuto zodpovědnost má v České republice zejména Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Tourism is a multi-faceted industry of the national economy. Tourism needs to be effciently coordinated and managed at all levels, the requisite conditions must be created, and its sustainable development should be fostered. Based on the Competence Distribution Act, the responsibility for the above, on the state administration level, rests in particular with the Ministry for Regional Development of the Czech Republic. Vývoj cestovního ruchu v naší republice za poslední období vykazuje pozitivní trendy. Příznivému vývoji napomáhá zkvalitňování materiálně-technické základny a odstraňování rozdílů v regionech. Zásluhu na tom má i systematická marketingová činnost agentury CzechTourism a její cílená reklama a propagace na zahraničních trzích, doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc. Tourism has developed very considerably in our country over the past years. This positive development can be attributed to increasingly better quality of the infrastructure and tourist facilities and to diminishing differences among regions. CzechTourism s systematic marketing activities combined with its advertising and promotion in foreign markets have also played an important role, says Jarmila Indrová. V roce 2006 bylo odvětví cestovního ruchu podporováno prostřednictvím tří programů. Státní program podpory cestovního ruchu byl plně financován z prostředků státního rozpočtu ČR. Společný regionální operační program a Operační program rozvoj lidských zdrojů byly spolufinancovány státním rozpočtem ČR i strukturálními fondy EU. In 2006, the tourism sector support came in (consisted of) three programmes. The National Tourism Support Programme was fully funded from the Czech state budget. The Joint Regional Operational Programme and the Human Resource Development Operational Programme were co-funded from the Czech state budget and from the EU Structural Funds.

4 Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a díky různorodosti kulturních aarchitektonických památek také pro městskou a poznávací turistiku, pro pobyty v lázních či u vodních ploch. Kombinace těchto faktorů pak dává naší republice předpoklady stát se ideální turistickou destinací. The Czech Republic is an ideal place for active tourism and thanks to the variety of cultural and architectonic sights also for city and discovery tourism, for stays in health resorts and by bodies of water. The combination of these factors provides our republic with the prerequisites for becoming an ideal tourist destination.

5 Obsah Contents 1. Úvod Komentáře odborníků Cestovní ruch v ČR základní data Cestovní ruch v ČR 2006 základní data Cestovní ruch v ČR 1. pol základní data Mezinárodní statistiky Informace o programech zaměřených na podporu cestovního ruchu (CR) Údaje za rok Informace o programech zaměřených na podporu CR údaje za 1. pol CzechTourism, Horská služba, Klub českých turistů Světové organizace Přehled vybraných kontaktních adres Introduction Commentaries by Industry Experts Tourism in the Czech Republic Principal Data Tourism in the Czech Republic in 2006 Principal Data Tourism in the Czech Republic, First Half of 2007 Principal Data International Statistics Tourism Support Programmes Data for Tourism Support Programmes Data for the First Half of CzechTourism, Mountain Rescue Service, Czech Tourist Club World Organizations Selected Contact Addresses 85 0

6 Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím národního hospodářství. Je nezbytné cestovní ruch účinně koordinovat, řídit, vytvářet pro něj potřebné podmínky a současně podněcovat jeho rozvoj. Tuto zodpovědnost má v České republice zejména Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Tourism is a multi-faceted industry of the national economy. Tourism needs to be efficiently coordinated and managed at all levels, the requisite conditions must be created, and its sustainable development should be fostered. Based on the Competence Distribution Act, the responsibility for the above, on the state administration level, rests in particular with the Ministry for Regional Development of the Czech Republic.

7 1. Úvod Introduction Cestovní ruch se v poslední době stává stále významnějším a nepostradatelnějším jevem české ekonomiky, je mnohostranným odvětvím národního hospodářství, které přináší naší společnosti v mnoha směrech značnou přidanou hodnotu. Na jeho udržitelný rozvoj má přitom vliv celá řada dílčích aspektů, které musí být vhodně doplňovány tak, aby mezi nimi byla vytvořena vzájemná synergie. Jen tak může být toto odvětví dále efektivně rozvíjeno a být schopné přinášet žádoucí efekty. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné cestovní ruch účinně a na všech úrovních koordinovat, řídit a vytvářet pro něj potřebné podmínky a současně vhodnými nástroji podněcovat jeho udržitelný rozvoj. Tuto odpovědnost má v České republice na úrovni státní správy na základě kompetenčního zákona zejména Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Základním atributem práce ministerstva pro místní rozvoj je tedy rozvoj odvětví cestovního ruchu, který vychází z mobilizace zejména privátních zdrojů zaměřených na cestovní ruch, systémového a koncepčního přístupu veřejné správy jako zdroje konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a hospodářského růstu, a to zvláště na územích s vhodným potenciálem Tourism has recently become an ever-more significant and essential phenomenon of the Czech economy. It is a multi-faceted industry of the national economy that brings added value to our society in many respects. Its sustainable development is influenced by a number of factors that must be suitably complemented so that mutual synergies are achieved, allowing this industry to develop effectively and generate the desired results. In order to achieve this goal, tourism needs to be efficiently coordinated and managed at all levels, the requisite conditions must be created, and its sustainable development should be fostered using the appropriate tools. Based on the Competence Distribution Act, the responsibility for the above, on the state administration level, rests in particular with the Ministry for Regional Development of the Czech Republic. The primary task of the Ministry for Regional Development is thus to develop the tourism industry by mobilizing mainly private resources focused on tourism, ensuring a systemic and strategic approach by public administration authorities as a source of competitiveness, employment and economic 2 3

8 pro rozvoj tohoto odvětví. V rámci organizační struktury ministerstva pro místní rozvoj je pro realizaci těchto záměrů vytvořen Odbor cestovního ruchu a Oddělení práva a státního dohledu. Odbor cestovního ruchu zabezpečuje aktivity spojené s tvorbou a implementací státní politiky, realizuje opatření vyplývající z dílčích strategií a je důležitým koordinačním a metodickým orgánem ve vztahu k jednotlivým subjektům cestovního ruchu v České republice. Svojí činností významně přispívá k uznání průmyslu cestovního ruchu jako důležitého národohospodářského odvětví (např. podpora vzniku Satelitního účtu ČR), podporuje rozvoj lidských zdrojů a realizuje četné aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění inovací v cestovním ruchu. Významnou aktivitou je podpora mezinárodních vztahů v cestovním ruchu, a to především členstvím v mezinárodních organizacích a prezentací činnosti na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu. Důležitou prioritou je rovněž zabezpečení finanční podpory cestovního ruchu ze strukturálních fondů Evropské unie na období a úspěšné dokončení administrace operačních programů minulého programového období. Odbor cestovního ruchu je rovněž zřizovatelem České centrály cestovního ruchu CzechTourism, která se od doby svého vzniku stala úspěšnou a uznávanou agenturou v oblasti marketingu cestovního ruchu a v rámci které je koordinována propagace cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu. V oblasti legislativy jsou prostřednictvím Oddělení práva a státního dohledu v cestovním ruchu hlavním cílem legislativní úpravy a vytvoření legislativního rámce pro podporu growth, in particular in regions with sufficient tourism development potential. In terms of the organizational structure of the Ministry for Regional Development, these activities are handled by the Tourism Department and the Sub-department of Law and State Supervision. The Tourism Department carries out activities connected with drafting and implementing the relevant national policy, implements measures arising from partial strategies and plans, and acts as a crucial coordination and methodological body toward specific tourism entities in the Czech Republic. Its effort has significantly contributed to the fact that tourism is currently acknowledged as an important industry of the national economy (for example, they support the establishment of the Czech Tourism Satellite Account). The department also supports human resources development and is involved in numerous activities in research, development and innovation implementation in tourism. Another major activity is the encouragement of international relations in tourism, primarily through memberships in international organizations and presentations conducted at international tourism trade fairs. It is of high priority to ensure that financial aid is drawn for tourism from the Structural Funds of the European Union for the period of and that the administration of the operational programmes of the previous programming period is successfully completed. The Tourism Department has established the Czech Tourism Centre CzechTourism, which over the years of its existence has become a successful and acknowledged agency in tourism marketing; this agency coordinates

9 rozvoje cestovního ruchu z hlediska kompetencí orgánů státní správy a samosprávy, zejména pak legislativní ošetření ochrany spotřebitele a některých podmínek podnikání v cestovním ruchu. Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou publikace, na jejíchž stránkách naleznete základní informace o vývoji a trendech cestovního ruchu v České republice, komentáře odborníků a profesionálů dlouhodobě působících v tomto oboru a stručný přehled aktivit a výsledků ministerstva pro místní rozvoj v této oblasti. Věříme, že se pro Vás tato publikace stane zajímavým a důležitým informačním zdrojem. Kolektiv autorů tourism promotion within the Czech Republic and in other countries. In terms of legislation, the Sub-department of Law and State Supervision primarily aims at amending Czech legislation and creating a legislative framework to support tourism development in terms of defining the competencies of state administration and self-administration authorities, but in particular by ensuring that the legislation in force protects the consumer and sets out certain conditions for doing business in tourism. Dear readers, you have received a brochure that presents general information about tourism development and trends in the Czech Republic, commentaries by industry experts and professionals long involved in this sector as well as a brief overview of the activities and results of the Ministry of Regional Development in tourism. We believe that this brochure will serve as an interesting and useful source of information for you. Team of authors 4 5

10 Vývoj cestovního ruchu v naší republice za poslední období vykazuje pozitivní trendy. Příznivému vývoji napomáhá zkvalitňování materiálně-technické základny a odstraňování rozdílů v regionech. Zásluhu na tom má i systematická marketingová činnost agentury CzechTourism a její cílená reklama a propagace na zahraničních trzích, doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc. Tourism has developed very considerably in our country over the past years. This positive development can be attributed to increasingly better quality of the infrastructure and tourist facilities and to diminishing differences among regions. CzechTourism s systematic marketing activities combined with its advertising and promotion in foreign markets have also played an important role, says Jarmila Indrová.

11 2. Komentáře odborníků Commentaries by Industry Experts Bohuslav Borovička, redaktor deníku Právo Cestovní ruch je zdrojem příležitostí pro každého Cestovní ruch bývá definován vícero způsoby, ale žádný z nich není zcela vyčerpávající. Jinak pohlížejí na toto odvětví cestovní kanceláře, jinak hotely, svůj pohled mají obce a podnikatelé v nich a úplně z jiného úhlu na cestovní ruch pohlížejí ti, kteří jeho služby konzumují. Pokud bychom se vznesli tak vysoko, že bychom cestovní ruch přehlédli v celé jeho šíři, zatočí se nám hlava z toho, jaké příležitosti toto průřezové odvětví nabízí, kam všude zasahuje a jaké možnosti poskytuje. Cestovní ruch v naší zemi bezprostředně zaměstnává na sto deset tisíc lidí, v roce 2006 vyprodukoval devizové příjmy ve výši 113,1 mld. Kč. Tato částka je rovna 5,3 procenta objemu vývozu a 3,5 procenta HDP. V širším kontextu, vezmeme-li v úvahu odvětví, která s cestovním ruchem přicházejí do styku nepřímo a jejichž činnost je jím z větší nebo menší části ovlivňována, můžeme hovořit až o 590 tisících pracovních místech, což představuje 12,2 procenta zaměstnaných osob, aopříjmech až 420 mld. Kč. Bohuslav Borovička, editor Právo daily Tourism is an Opportunity for Everyone There are several definitions of tourism, yet none of them is fully exhaustive. Travel agencies take a different view of this industry than hotels, while municipalities and entrepreneurs operating in them share yet another view, and all these views are completely different from that taken by those who make use of tourist services. If we could rise high enough to view the entire breadth of tourism, we would barely comprehend the huge number of opportunities offered by this cross-sectional industry, all the various areas affected by tourism and the great potential there is. About one hundred and ten thousand people are directly employed in the tourism sector; in 2006 this industry generated foreign exchange income of CZK billion. This amount accounts for 5.3 percent of the value of exports and 3.5 percent of the GDP. In a broader view, considering other industries that come into contact with tourism indirectly, whose activities are to a lesser or greater extent influenced by tourism, we can count up to 590,000 jobs, which represent 12.2 percent of the employed labour force; these related industries generate income of up to CZK 420 billion. 6 7

12 Sotva může některé hospodářské odvětví nabídnout tolik příležitostí jako cestovní ruch. Není závislý na zdrojích surovin a nemá nadměrnou spotřebu energie, lze ho provozovat prakticky kdekoliv. Nabízí pracovní příležitosti v kvalifikovaných profesích, ale i takové, pro něž není žádná zvláštní kvalifikace nezbytná. Tam, kde se úspěšně rozvíjí, na sebe cestovní ruch nabaluje mnoho dalších činností (řemesel, uměleckých řemesel, provozování nejrůznějších sportovních i kulturně-uměleckých činností), je schopen zaměstnat drobné místní provozovny všeho druhu. Oživuje muzea, galerie, skanzeny, historické i přírodní pozoruhodnosti. Cestovní ruch má v referátu ministerstvo pro místní rozvoj. Šíře záběru tohoto odvětví však rozsah působnosti jednoho ministerstva daleko přesahuje. Rozumné ministerstvo kultury by si mělo být vědomo toho, že pražské Národní divadlo neplní obyvatelé metropole, ale především její návštěvníci. Čím by bez nich domácích i zahraničních byly hrady a zámky, galerie a další zařízení, která ministerstvo kultury spravuje. I ono by tudíž mělo svým dílem přispívat k tomu, aby se cestovní ruch úspěšně rozvíjel. Ministerstvo dopravy a jím řízené instituce by se měly starat o to, aby se turisté pohodlně a bezpečně dostali tam, kam mají namířeno. O to, aby nebyli okrádáni, tedy o dobrou pověst naší země, by se skrze jím řízenou policii mělo starat ministerstvo vnitra. There is barely any other industry in the economy that offers as many opportunities as tourism. This sector is not dependent on sources of raw materials and does not require excessive consumption of energy; it can be operated virtually anywhere. Tourism offers jobs in qualified professions as well as those that require no prior special qualifications. In places where tourism has developed successfully, it stimulates the development of numerous other activities crafts, art crafts, various sports, cultural and art events, giving work to small local businesses of all kinds. Tourism revives museums, galleries, open-air museums, historical and natural sights. Tourism falls within the competence of the Ministry for Regional Development. However, the breadth of this industry by far exceeds the scope of competence of a single ministry. The wise Ministry of Culture should be aware of the fact that Prague s National Theatre is not filled with the capital city s inhabitants but primarily by its visitors. The Ministry of Culture manages castles, cha^teaux, galleries and other facilities, yet what would come from these sights without Czech and foreign tourists? Therefore, the Ministry of Culture should also play its part in ensuring that tourism develops successfully. The Ministry of Transportation and the institutions managed by this ministry should ensure that tourists can reach their destinations comfortably and safely. And ensuring that tourists are not ripped off, i.e. protecting the reputation of our country, should be the task of the Police, which are directed by the Ministry of the Interior.

13 Ministerstvu průmyslu a obchodu by mělo záležet na tom, aby se rozvíjelo a stabilně fungovalo malé a střední podnikání, zejména v tzv. okrajových regionech. Tomu může napomoci tím, že i ono přispěje k rozvoji cestovního ruchu. Samostatnou kapitolou je ministerstvo práce a sociálních věcí. Cestovní ruch je schopen vstřebat ze dne na den množství dnes nezaměstnaných lidí v produktivním věku, aniž by k tomu bylo zapotřebí rekvalifikačních kurzů či jiného zvláštního úsilí. Většinu z toho, o čem byla řeč, lze přenést i na úroveň regionů a obcí. I ty mají svá muzea a galerie, spravují část dopravní infrastruktury, mají své nezaměstnané. Každý rozumný hejtman, primátor či starosta by měl považovat cestovní ruch v prostoru své působnosti za jednu z priorit, za nástroj, který může pomoci řešit i zdánlivě odtažité problémy. Cestovní ruch vytváří hodnoty, aniž by drancoval přírodní bohatství a ničil životní prostředí. Jeho hlavní hnací silou jsou lidé a jejich nápaditost. Jeho brzdou pak je to, že se v našem vědomí nenaplnil tím správným obsahem pojem služba. Podáme sice hostovi klíč od hotelového pokoje, ale ať na nás, proboha, nikdo nechce, abychom se usmáli nebo řekli něco přívětivého, abychom se chovali jako hostitelé. Postavit hotel není jistě jednoduché, ale mnohem složitější je provozovat ho tak, aby se tam zákazníci hrnuli. Vytvořit v něm příjemné prostředí, nabízet přitažlivé programy a aktivity pro hosty. Cestovní ruch totiž potřebuje nejen hardware, ale také software, který bývá často ještě důležitější. The Ministry of Industry and Trade should be interested in ensuring the development and stable operation of small and medium-sized enterprises, in particular in edge regions. This ministry can be instrumental in this respect by contributing to tourism development. The Ministry of Labour and Social Affairs is yet another story. From one day to another tourism is able to absorb a great number of unemployed people of productive age, without requiring re-training courses or other special efforts. Most of the aforementioned issues also pertain to the levels of regions and municipalities. These also have their own museums and galleries, manage a certain road network and take care of their unemployed inhabitants. Every reasonable governor, mayor or magistrate should consider tourism one of the priorities of his/her competence, a tool that can be instrumental in solving seemingly unrelated issues. Tourism creates values without ruining natural resources and harming the environment. It is driven by people and their original ideas. On the other side, it is hampered by having failed to fill the concept of service with a proper content in our mindset. We will hand a room key over to a hotel guest, just don t expect us to smile or say something nice, to behave like hosts. It surely isn t easy to build a hotel, yet it is much more difficult to operate it in a manner that will attract crowds of guests. The hotel should have a pleasant atmosphere and offer attractive programmes and activities for its guests. Tourism needs not only hardware but also software, which is often of greater importance. 8 9

14 V rakouském Mittersilu, obci, která není na tamní turistické mapě nijak významně vyznačena, mají v informačním středisku na náměstí prospekty i v češtině. A Mittersil není výjimkou. V několika spolkových zemích si v referendu odhlasovali zavedení tzv. turistické daně. Není to poplatek, kterým by zatěžovali návštěvníky. Platí ho místní podnikatelé a živnostníci. Hotely, restaurace, půjčovny kol a podobná zařízení odvádějí více, protože mají od turistů příjmy nejvyšší. Platí ale byť zanedbatelnou částku i místní instalatér nebo zubař. Kdyby nebyli turisté, nebyly by hotely a hospody a instalatér by v malém městečku hledal obživu obtížněji. Není to asi často, ale sem tam dá některý z návštěvníků vydělat i místnímu zubaři. Tak se v obecní pokladně sejde dost peněz na to, aby se zlepšovalo značení cyklotras a aby byly udržovány v dobrém stavu. Dokonce zbude i na to, aby se natiskly prospekty v češtině. V České republice se dosud nepodařilo v některých regionech prolomit negativní rovnováhu, která blokuje rozvoj cestovního ruchu. Obtížně se hledá investor, který by postavil hotel v místě, kam nejezdí turisté. Turisté ale na mnohá místa nejezdí proto, že tam není hotel, který by měl alespoň padesát kvalitně vybavených pokojů, že tam nevede silnice, po níž bezpečně projede velký turistický autobus, i když se potká se stejně velkým kamionem. Bude-li hotel, přijedou turisté, a třeba někoho napadne upravit hospodu v sousedství a pořádat odpolední nebo večerní zábavné rychlokurzy přípravy cmundy a trhance, další obnoví skomírající sklářskou huť nebo výrobnu keramiky... Prolomit onen začarovaný kruh negativní rovnováhy není nijak snadné, ale stojí za to hledat cesty, jak to provést. Až se to podaří, přínos cestovního ruchu pro hospodářství této země se může i znásobit. In Mittersill, Austria, a municipality that is not often highlighted on their tourist map, you will find brochures and fliers in Czech in the local information centre, and Mittersill is no exception. In several federal states the citizens voted in a referendum in favour of introducing a tourist tax. It is not a fee they would impose on visitors, it is paid by the local entrepreneurs and small traders. Hotels, restaurants, bicycle rentals and other similar businesses pay more in taxes since they enjoy the highest income generated by tourists. Yet even the local plumber or dentist pays, although only a marginal amount. If it were not for tourists, there would be no hotels and pubs, and the plumber would have a harder time finding enough work in a small town. This doesn t happen too often, yet occasionally some of the visitors spend some money at the local dentist s as well. And so the municipal treasury collects enough money to improve the waymarking of cycling trails and to maintain them in good condition. And there are even enough funds left for them to print brochures in Czech. The negative status quo that hinders local tourism development has not yet been overcome in some regions of the Czech Republic. It is difficult to find an investor who would build a hotel in a place rarely visited by tourists. But tourists don t visit some places because there is no hotel that would have at least fifty quality equipped rooms and because there is no road where a big coach can pass safely even if it faces an equally big trailer truck. If there is a hotel, tourists will come, and someone might even get the idea to refurbish the nearby pub and organize entertaining afternoon or evening crash courses on how to prepare the local specialty a potato pancake or a scrambled pancake, while others will revive the dying local glass foundry or pottery. It isn t easy at all to break the spell of the negative status quo, yet it is worth looking for ways to do it. When we succeed at this, tourism will bring many times more value to our economy.

15 doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc. vedoucí Katedry cestovního ruchu Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze Cestovní ruch představuje v současné době důležitou oblast národního hospodářství a je významnou součástí spotřeby obyvatelstva. Pro rozvoj cestovního ruchu je nezbytné splnit tři základní podmínky zachovat bezpečnost v dané destinaci, vytvořit dostatečný fond volného času a zajistit přiměřené disponibilní důchody obyvatelstva. Podíl obyvatelstva na cestovním ruchu patří k důležitým měřítkům životní úrovně dané země. Rozvoj cestovního ruchu je podporován řadou faktorů, které souvisejí s růstem počtu obyvatelstva naší planety, zlepšováním jejich zdravotního stavu a zvyšováním vzdělanosti, která postupně překonává jazykové bariéry a podněcuje touhu po poznání nových míst, kultur a prožití neobvyklých zážitků. Podnětem pro rozvoj cestovního ruchu je i postupující globalizace, spojená se soustřeďováním lidí do velkých aglomerací, rozšiřováním moderních technologií, které umožňují bezproblémovou komunikaci a rychlé překonání vzdáleností. V hierarchii potřeb člověka se cestovní ruch postupně přesunuje z potřeb luxusních a zbytných do potřeb běžných, které jsou nedílnou součástí jeho spokojeného života. Jarmila Indrová, Assistant Professor Head of the Department of Tourism Faculty of International Relations, Prague University of Economics Tourism presently forms an important pillar of the national economy, accounting for a significant portion of the population s consumption. There are basic requirements that need to be met for tourism to develop: ensure safety in the given destination, create a sufficient range of leisure-time activities, and ensure a reasonable disposable income for the population. The share of the population in tourism is one of the important indicators of the living standard in a given country. Tourism development is fostered by a number of factors, such as the global population growth and the overall improving quality of healthcare and education, which is gradually overcoming language barriers and stimulating the desire to visit new places, cultures and experience unusual adventures. Tourism is also developing ever more in parallel with progressing globalization, which brings with itself great populations concentrated in urban agglomerations, and widespread use of the latest technologies that make communication easy and allow people to cover long distances quickly. In the hierarchy of human needs, tourism has been moving from the layer of luxury and dispensable needs to that of common needs that form an integral part of a person s satisfied life

16 Česká republika ležící v centru Evropy, s bohatou historií, která zde zanechala architektonické dědictví prakticky všech stavebních slohů, s přírodou udivující svou rozmanitostí a hojností přírodních druhů a v neposlední řadě s přátelským a vzdělaným obyvatelstvem, je přímo předurčena stát se turistickou destinací světového formátu. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že cestovní ruch má multiplikační efekt na rozvoj národního hospodářství, zvyšuje zaměstnanost v regionech a stává se významným faktorem rozvoje oblastí, které v nedávné době prošly zásadní přeměnou spojenou s restrukturalizací naší ekonomiky, pochopíme mnohonásobné zvýšení významu cestovního ruchu. Spoléhat na dobré předpoklady rozvoje cestovního ruchu a na mocnou sílu trhu však v současné době již nestačí. Cestovní ruch je třeba systematicky rozvíjet jak na celostátní úrovni, tak na úrovni krajů a turistických regionů. Důležité je podporovat účelnou spolupráci orgánů a organizací podnikajících v této oblasti národního hospodářství, neziskového sektoru a vzdělávacích institucí připravujících specializované odborníky. Vývoj cestovního ruchu v naší republice za poslední období vykazuje pozitivní trendy. Projevují se jak v příjezdovém cestovním ruchu, tak i v rozvoji domácího a výjezdového cestovního ruchu. Příznivému vývoji napomáhá zkvalitňování materiálně- -technické základny a odstraňování rozdílů v regionech. Zásluhu na tom má i systematická marketingová činnost agentury CzechTourism a její cílená reklama a propagace na zahraničních trzích. Finanční prostředky z fondů EU věnované na rozvoj regionů získávají konkrétní podobu v rozšíření nabídky speciálních produktů, představujících naši republiku rozdílným segmentům trhu. The Czech Republic is situated in the centre of Europe, and with a long and rich history from which we have inherited an architectural heritage of virtually all styles, nature abounding with its variety and wealth of species, and last but not least, a friendly and educated population, it is really pre-destined to become a world-class tourist destination. If we consider the fact that tourism has a multiplication effect on the national economy, improves employment in regions and has become an increasingly important factor of development in areas that only a few years ago underwent a transformation connected with the restructuring of our economy, we will appreciate how much more significant tourism has become. However, today it is no longer sufficient to rely on the good starting points for tourism development and the powerful hand of the market. Tourism needs to be developed systematically on the nationwide level as well as on the level of administrative regions and tourist micro-regions. It is important to encourage purposeful cooperation among the authorities and businesses involved and operating in this sector of the national economy, the non-profit sector and school institutions educating specialized experts. Tourism has developed very considerably in our country over the past years. Its positive trends can be observed in incoming tourism as well as in domestic and outgoing tourism. This positive development can be attributed to an ever better quality of the infrastructure and tourist facilities and to diminishing differences among regions. CzechTourism s systematic marketing activities combined with its targeted advertising and promotion in foreign markets have also played an important role. Funds drawn from the EU Structural Funds and used for regional development have been turned into wider ranges of special products available, which represent our country towards various market segments.

17 Při hodnocení výsledků cestovního ruchu České republiky se často zdůrazňují výsledky klasických podniků cestovního ruchu, které zajišťují pro účastníky cestovního ruchu základní služby. Někdy si ale málo uvědomujeme, že pro rozvoj cestovního ruchu u nás sehrávají značnou roli i neziskové organizace, jako např. Klub českých turistů, Folklorní sdružení České republiky, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Tyto organizace svojí činností pomáhají při uchovávání kulturního dědictví, posilování národní hrdosti a zachování nenahraditelných hodnot spojených s tradicemi, obyčeji, zvyklostmi a folklorem v jednotlivých částech naší republiky. Mezinárodní akce typu Evropské dny kulturního dědictví, Eurorando, mezinárodní hudební a folklorní festivaly přitahují řadu zahraničních návštěvníků a představují jim Českou republiku jako kulturní destinaci přinášející řadu kvalitních zážitků a nových poznatků. Dobré značení turistických tras a systematické budování cyklostezek navíc nejenom podporuje aktivní odpočinek obyvatelstva, ale přispívá i k ochraně životního prostředí a k udržitelnému rozvoji dané destinace. Promyšleně rozvíjený cestovní ruch, založený na těsné spolupráci veřejného a soukromého sektoru, zajišťuje základní předpoklady svého rozvoje: podporuje přátelství mezi lidmi různých států a jejich lepší vzájemné porozumění, vytváří podnikatelské příležitosti a zvyšuje zaměstnanost v dané oblasti, ovlivňuje růst životní úrovně obyvatelstva a zlepšuje využívání volného času cestou účasti na cestovním ruchu. Jak se nám daří cestovní ruch v České republice rozvíjet a jaké máme perspektivy do budoucna, to nám umožňuje posoudit předkládaná publikace. When the results of tourism in the Czech Republic are evaluated, emphasis is often placed on the performance of classic tourism businesses that deliver basic services to tourism participants. Yet sometimes we little realize that non-profit organizations also play a significant role in developing tourism; we can, for example, name the Czech Tourist Club, Czech Folklore Association, and the Association of Historical Settlements in Bohemia, Moravia and Silesia. These organizations are instrumental in protecting our cultural heritage, stimulating national pride and preserving irreplaceable values connected with traditions, customs, conventions and folklore in specific parts of our country. International events, such as the European Days of Cultural Heritage, Eurorando, and international music and folklore festivals attract numerous visitors from abroad and present the Czech Republic to them as a cultural destination that offers many quality events and sources of knowledge. Moreover, quality waymarking of tourist trails and the systematic building of cycling trails encourage the population to relax actively and contribute to the protection of the environment and sustainable development of the given destination. Tourism developed in a well-considered manner, based on close cooperation of the public and the private sectors, meets the basic conditions for its development by: Fostering friendships among people from different nations and contributing to better mutual understanding; Creating business opportunities and increasing employment in a given region; Enhancing the living standard of the population and improving the use of free time by means of participation in tourism. The presented brochure allows us to assess how successful we are in developing tourism in the Czech Republic and what our prospects are for the future

18 Petr Zahradník, vedoucí analytik Kanceláře EU České spořitelny Český cestovní ruch: vývojové trendy a stručné srovnání s Evropou Vývojové trendy v cestovním ruchu České republiky představují do značné míry odraz pozvolného přizpůsobování se české ekonomiky vyspělým evropským zemím. Současně však lze konstatovat, že některé návyky zůstávají velmi pevné a obtížně zaměnitelné. Úměrně pozvolnému zlepšování ekonomické a finanční situace domácností se výrazně proměňuje podoba pasivního cestovního ruchu ve prospěch náročnějších aktivit. Za jinak stejných podmínek to však představuje dodatečnou zátěž pro platební bilanci, která v souhrnu stále vykazuje v případě cestovního ruchu spolehlivé aktivum. Poté, co je saturován zájem náročnějších klientů o zahraniční destinace, se však jejich zájem a poptávka obracejí i k obdobným zařízením v tuzemsku. Nabídka tuzemských zařízení pro náročnější tuzemskou klientelu je plošně zatím nedostatečná. S ohledem na potřeby podnikatelské sféry současně roste i potřeba cestovat účelně motivem se stávají pracovní a vzdělávací cesty. I v této sféře dochází buď k tomu, že cesty tohoto typu se nemusejí již výlučně orientovat na zahraničí, ale je možné je ekvivalentně pořídit i v tuzemsku, nebo se ve větší míře jedná o cesty výměnné, partnerské. Úměrně zlepšení infrastruktury se zvyšuje objem aktivní turistiky a zejména její kvalitativní charakteristiky. Potenciál však zatím není zdaleka naplněn. V oblasti příjezdové turistiky se začíná pozvolna projevovat fakt, že poté, co byla většinou saturována potřeba navštívit Prahu, existuje potřeba využít další lokality k cestování po České republice. Petr Zahradník, EU Office of Česká spořitelna Czech Tourism: Development Trends and Brief Comparison with Europe The trends of tourism development in the Czech Republic reflect to a great extent the gradual adjustment of the Czech economy and society to developed European countries. On the other hand, we may conclude that some habits remain very solid and are hard to change. In proportion to the gradually improving economic and financial situation of the households, passive tourism gives way to more demanding activities. Other conditions being equal, this represents an additional burden on the Balance of Payments, which, however, in aggregate terms, still shows a reliable positive balance for tourism. At the same time, when the demand of more demanding clients for foreign destinations has been saturated, their interest and demand focuses on similar facilities in the Czech Republic again. Yet the overall range of Czech facilities offering sufficient services to the more demanding Czech clientele is currently inadequate. In view of the needs of the business sector, there is an ever greater need to travel purposefully on business or for training. In this respect we can observe that such trips need not necessarily be only oriented abroad, they can be arranged in an equivalent quality in our country too; there is also a considerable portion of exchange trips between partners. Accordingly, the ever better infrastructure increases the volume of active tourism and in particular its qualitative characteristics. Its potential has, however, not been achieved by far. In terms of incoming tourism, we can observe ever more clearly that when the need to visit Prague has been saturated there is a growing need to use other locations for trips around the Czech Republic.

19 Cestovní ruch nepředstavuje homogenní aktivitu. Zahrnuje elementární formy překročení hranic na jediný den, ale i aktivity kongresového typu, které se v ekonomice hostitelské země projeví nejen nutností ubytovacích, stravovacích a konferenčních facilit nejvyšší úrovně a následnou možností participace na výnosech z nich, ale i možností využít efekty daných konferencí a kongresů ve prospěch hostitelské ekonomiky (synergický efekt). Synergický efekt přináší prospěch informačním tokům, finančním službám, pomáhá rozvíjet aktivity volného času, dopravní obslužnost + jednotlivé specifické obory. Evropa představuje region, který je v celosvětovém srovnání turisticky nejnavštěvovanější: šest členských zemí EU se nachází v první světové desítce destinací pro dovolenkové návštěvníky. Nepřekvapuje, že tento sektor je velmi důležitý pro celou evropskou ekonomiku a že přístupy a formy podpory a motivace těchto aktivit se rozvíjejí i na úrovni EU. Kvalitativní proměna turismu vedla i Evropskou komisi ve spolupráci s aktéry v oblasti cestovního ruchu (přímými poskytovateli služeb, jejich dodavateli, ale i konečnými zákazníky) ke zpracování aktuální Agendy EU pro cestovní ruch. Nový politický přístup je rozvíjen s ohledem na vazby aktivit cestovního ruchu směrem k současným ekonomickým a podnikatelským trendům v EU zaměřeným na rozvoj konkurenceschopnosti a růst (jak jsou například vymezeny v aktualizované nové Lisabonské strategii). Aktualizovaný koncept turismu se zaměřuje na vymezení nového pole působnosti cestovního ruchu s ohledem na proměny poptávky po turistických službách. Tyto okolnosti jsou kupříkladu dány procesem stárnutí populace, narůstající vnější konkurencí, rostoucí poptávkou po specializovanějších produktech turismu a potřebou rozvíjet udržitelnější a k životnímu prostředí vstřícnější praktiky uplatňování turistických služeb. Tourism is not a homogenous activity. It ranges from the elementary forms of crossing the border for one day only over to convention-type activities that bring the need to provide top-quality accommodation, restaurant and conference facilities, in the revenues from which many various entities can participate. Moreover, the effects of conferences and congresses can be used in favour of the host economy (synergies). Synergic effects can be observed in particular in respect of information flow, financial services, leisure-time activity development, transportation services and specific fields. Europe represents a region that is the most frequently visited area by tourists worldwide: recent statistics shows that six EU Member States are among the world s Top 10 destinations for vacation visitors. It is not surprising that this sector is vital for the entire European economy and that approaches and various forms of support and stimuli for these activities are developed on the EU level as well. The qualitative change in tourism has stimulated the European Commission, in cooperation with entities involved in tourism (direct service providers, their suppliers as well as end consumers), to prepare a current EU Agenda for Tourism. A new political approach has been developed with regard to the links between tourism and the current economic and business trends in the EU focusing on improving competitiveness and growth (as they are, for example, identified in the updated New Lisbon Strategy). The updated tourism concept concentrates on defining a new area of action for tourism in view of the changing demand for tourist services. These trends are, for example, due to the population s aging process, ever-greater external competition, a growing demand for specialized tourism products and the need to develop more sustainable and more environmentally-friendly practices of applying tourism services

20 Cestovní ruch v naší zemi bezprostředně zaměstnává zhruba sto deset tisíc lidí, v roce 2006 devizové příjmy činily 113,1 mld. Kč. Tato částka je rovna 5,3 procenta objemu vývozu a 3,5 procenta HDP. Českou republiku navštívilo v roce 2006 přes 9 milionů zahraničních turistů. About one hundred and ten thousand people are directly employed in the tourism sector; in 2006 this industry generated foreign exchange income of CZK billion. This amount accounts for 5.3 percent of the value of exports and 3.5 percent of the GDP. The Czech Republic was visited by over 9 million foreign tourists in 2006.

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012 Cestovní ruch v České republice Tourism in the Czech Republic in obsah contents 1 Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR o cestovním ruchu Current Information of Ministry for Regional Development

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Audy, Lukáš Bakalářská práce: Nabídka turistického potenciálu zemí střední Evropy pro čínského touroperátora/ The offer of the potential in Central

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 27 (2/2013) Vol. XX SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE

INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ COLLEGE OF BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ A APLIKOVANÉ GEOGRAFIE LABORATORY ON EXPERIMENTAL AND APPLIED GEOGRAPHY INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2013 Vydalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká 2580, 438 19 Žatec tel.: 415 733 401 http://www.czhops.cz, e-mail: svaz@czhops.cz

Více