Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007"

Transkript

1 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007

2 Česká republika Czech Republic

3 Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a díky různorodosti kulturních a architektonických památek také pro městskou a poznávací turistiku, pro pobyty v lázních či u vodních ploch. Kombinace těchto faktorů pak dává naší republice předpoklady stát se ideální turistickou destinací. The Czech Republic is an ideal place for active tourism and thanks to the variety of cultural and architectonic sights also for city and discovery tourism, for stays in health resorts and by bodies of water. The combination of these factors provides our republic with the prerequisites for becoming an ideal tourist destination. Cestovní ruch v naší zemi bezprostředně zaměstnává zhruba sto deset tisíc lidí, v roce 2006 devizové příjmy činily 113,1 mld. Kč. Tato částka je rovna 5,3 procenta objemu vývozu a 3,5 procenta HDP. Českou republiku navštívilo vroce 2006 přes 9 milionů zahraničních turistů. About one hundred and ten thousand people are directly employed in the tourism sector; in 2006 this industry generated foreign exchange income of CZK billion. This amount accounts for 5.3 percent of the value of exports and 3.5 percent of the GDP. The Czech Republic was visited by over 9 million foreign tourists in Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím národního hospodářství. Je nezbytné cestovní ruch účinně koordinovat, řídit, vytvářet pro něj potřebné podmínky a současně podněcovat jeho rozvoj. Tuto zodpovědnost má v České republice zejména Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Tourism is a multi-faceted industry of the national economy. Tourism needs to be effciently coordinated and managed at all levels, the requisite conditions must be created, and its sustainable development should be fostered. Based on the Competence Distribution Act, the responsibility for the above, on the state administration level, rests in particular with the Ministry for Regional Development of the Czech Republic. Vývoj cestovního ruchu v naší republice za poslední období vykazuje pozitivní trendy. Příznivému vývoji napomáhá zkvalitňování materiálně-technické základny a odstraňování rozdílů v regionech. Zásluhu na tom má i systematická marketingová činnost agentury CzechTourism a její cílená reklama a propagace na zahraničních trzích, doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc. Tourism has developed very considerably in our country over the past years. This positive development can be attributed to increasingly better quality of the infrastructure and tourist facilities and to diminishing differences among regions. CzechTourism s systematic marketing activities combined with its advertising and promotion in foreign markets have also played an important role, says Jarmila Indrová. V roce 2006 bylo odvětví cestovního ruchu podporováno prostřednictvím tří programů. Státní program podpory cestovního ruchu byl plně financován z prostředků státního rozpočtu ČR. Společný regionální operační program a Operační program rozvoj lidských zdrojů byly spolufinancovány státním rozpočtem ČR i strukturálními fondy EU. In 2006, the tourism sector support came in (consisted of) three programmes. The National Tourism Support Programme was fully funded from the Czech state budget. The Joint Regional Operational Programme and the Human Resource Development Operational Programme were co-funded from the Czech state budget and from the EU Structural Funds.

4 Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a díky různorodosti kulturních aarchitektonických památek také pro městskou a poznávací turistiku, pro pobyty v lázních či u vodních ploch. Kombinace těchto faktorů pak dává naší republice předpoklady stát se ideální turistickou destinací. The Czech Republic is an ideal place for active tourism and thanks to the variety of cultural and architectonic sights also for city and discovery tourism, for stays in health resorts and by bodies of water. The combination of these factors provides our republic with the prerequisites for becoming an ideal tourist destination.

5 Obsah Contents 1. Úvod Komentáře odborníků Cestovní ruch v ČR základní data Cestovní ruch v ČR 2006 základní data Cestovní ruch v ČR 1. pol základní data Mezinárodní statistiky Informace o programech zaměřených na podporu cestovního ruchu (CR) Údaje za rok Informace o programech zaměřených na podporu CR údaje za 1. pol CzechTourism, Horská služba, Klub českých turistů Světové organizace Přehled vybraných kontaktních adres Introduction Commentaries by Industry Experts Tourism in the Czech Republic Principal Data Tourism in the Czech Republic in 2006 Principal Data Tourism in the Czech Republic, First Half of 2007 Principal Data International Statistics Tourism Support Programmes Data for Tourism Support Programmes Data for the First Half of CzechTourism, Mountain Rescue Service, Czech Tourist Club World Organizations Selected Contact Addresses 85 0

6 Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím národního hospodářství. Je nezbytné cestovní ruch účinně koordinovat, řídit, vytvářet pro něj potřebné podmínky a současně podněcovat jeho rozvoj. Tuto zodpovědnost má v České republice zejména Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Tourism is a multi-faceted industry of the national economy. Tourism needs to be efficiently coordinated and managed at all levels, the requisite conditions must be created, and its sustainable development should be fostered. Based on the Competence Distribution Act, the responsibility for the above, on the state administration level, rests in particular with the Ministry for Regional Development of the Czech Republic.

7 1. Úvod Introduction Cestovní ruch se v poslední době stává stále významnějším a nepostradatelnějším jevem české ekonomiky, je mnohostranným odvětvím národního hospodářství, které přináší naší společnosti v mnoha směrech značnou přidanou hodnotu. Na jeho udržitelný rozvoj má přitom vliv celá řada dílčích aspektů, které musí být vhodně doplňovány tak, aby mezi nimi byla vytvořena vzájemná synergie. Jen tak může být toto odvětví dále efektivně rozvíjeno a být schopné přinášet žádoucí efekty. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné cestovní ruch účinně a na všech úrovních koordinovat, řídit a vytvářet pro něj potřebné podmínky a současně vhodnými nástroji podněcovat jeho udržitelný rozvoj. Tuto odpovědnost má v České republice na úrovni státní správy na základě kompetenčního zákona zejména Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Základním atributem práce ministerstva pro místní rozvoj je tedy rozvoj odvětví cestovního ruchu, který vychází z mobilizace zejména privátních zdrojů zaměřených na cestovní ruch, systémového a koncepčního přístupu veřejné správy jako zdroje konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a hospodářského růstu, a to zvláště na územích s vhodným potenciálem Tourism has recently become an ever-more significant and essential phenomenon of the Czech economy. It is a multi-faceted industry of the national economy that brings added value to our society in many respects. Its sustainable development is influenced by a number of factors that must be suitably complemented so that mutual synergies are achieved, allowing this industry to develop effectively and generate the desired results. In order to achieve this goal, tourism needs to be efficiently coordinated and managed at all levels, the requisite conditions must be created, and its sustainable development should be fostered using the appropriate tools. Based on the Competence Distribution Act, the responsibility for the above, on the state administration level, rests in particular with the Ministry for Regional Development of the Czech Republic. The primary task of the Ministry for Regional Development is thus to develop the tourism industry by mobilizing mainly private resources focused on tourism, ensuring a systemic and strategic approach by public administration authorities as a source of competitiveness, employment and economic 2 3

8 pro rozvoj tohoto odvětví. V rámci organizační struktury ministerstva pro místní rozvoj je pro realizaci těchto záměrů vytvořen Odbor cestovního ruchu a Oddělení práva a státního dohledu. Odbor cestovního ruchu zabezpečuje aktivity spojené s tvorbou a implementací státní politiky, realizuje opatření vyplývající z dílčích strategií a je důležitým koordinačním a metodickým orgánem ve vztahu k jednotlivým subjektům cestovního ruchu v České republice. Svojí činností významně přispívá k uznání průmyslu cestovního ruchu jako důležitého národohospodářského odvětví (např. podpora vzniku Satelitního účtu ČR), podporuje rozvoj lidských zdrojů a realizuje četné aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění inovací v cestovním ruchu. Významnou aktivitou je podpora mezinárodních vztahů v cestovním ruchu, a to především členstvím v mezinárodních organizacích a prezentací činnosti na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu. Důležitou prioritou je rovněž zabezpečení finanční podpory cestovního ruchu ze strukturálních fondů Evropské unie na období a úspěšné dokončení administrace operačních programů minulého programového období. Odbor cestovního ruchu je rovněž zřizovatelem České centrály cestovního ruchu CzechTourism, která se od doby svého vzniku stala úspěšnou a uznávanou agenturou v oblasti marketingu cestovního ruchu a v rámci které je koordinována propagace cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu. V oblasti legislativy jsou prostřednictvím Oddělení práva a státního dohledu v cestovním ruchu hlavním cílem legislativní úpravy a vytvoření legislativního rámce pro podporu growth, in particular in regions with sufficient tourism development potential. In terms of the organizational structure of the Ministry for Regional Development, these activities are handled by the Tourism Department and the Sub-department of Law and State Supervision. The Tourism Department carries out activities connected with drafting and implementing the relevant national policy, implements measures arising from partial strategies and plans, and acts as a crucial coordination and methodological body toward specific tourism entities in the Czech Republic. Its effort has significantly contributed to the fact that tourism is currently acknowledged as an important industry of the national economy (for example, they support the establishment of the Czech Tourism Satellite Account). The department also supports human resources development and is involved in numerous activities in research, development and innovation implementation in tourism. Another major activity is the encouragement of international relations in tourism, primarily through memberships in international organizations and presentations conducted at international tourism trade fairs. It is of high priority to ensure that financial aid is drawn for tourism from the Structural Funds of the European Union for the period of and that the administration of the operational programmes of the previous programming period is successfully completed. The Tourism Department has established the Czech Tourism Centre CzechTourism, which over the years of its existence has become a successful and acknowledged agency in tourism marketing; this agency coordinates

9 rozvoje cestovního ruchu z hlediska kompetencí orgánů státní správy a samosprávy, zejména pak legislativní ošetření ochrany spotřebitele a některých podmínek podnikání v cestovním ruchu. Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou publikace, na jejíchž stránkách naleznete základní informace o vývoji a trendech cestovního ruchu v České republice, komentáře odborníků a profesionálů dlouhodobě působících v tomto oboru a stručný přehled aktivit a výsledků ministerstva pro místní rozvoj v této oblasti. Věříme, že se pro Vás tato publikace stane zajímavým a důležitým informačním zdrojem. Kolektiv autorů tourism promotion within the Czech Republic and in other countries. In terms of legislation, the Sub-department of Law and State Supervision primarily aims at amending Czech legislation and creating a legislative framework to support tourism development in terms of defining the competencies of state administration and self-administration authorities, but in particular by ensuring that the legislation in force protects the consumer and sets out certain conditions for doing business in tourism. Dear readers, you have received a brochure that presents general information about tourism development and trends in the Czech Republic, commentaries by industry experts and professionals long involved in this sector as well as a brief overview of the activities and results of the Ministry of Regional Development in tourism. We believe that this brochure will serve as an interesting and useful source of information for you. Team of authors 4 5

10 Vývoj cestovního ruchu v naší republice za poslední období vykazuje pozitivní trendy. Příznivému vývoji napomáhá zkvalitňování materiálně-technické základny a odstraňování rozdílů v regionech. Zásluhu na tom má i systematická marketingová činnost agentury CzechTourism a její cílená reklama a propagace na zahraničních trzích, doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc. Tourism has developed very considerably in our country over the past years. This positive development can be attributed to increasingly better quality of the infrastructure and tourist facilities and to diminishing differences among regions. CzechTourism s systematic marketing activities combined with its advertising and promotion in foreign markets have also played an important role, says Jarmila Indrová.

11 2. Komentáře odborníků Commentaries by Industry Experts Bohuslav Borovička, redaktor deníku Právo Cestovní ruch je zdrojem příležitostí pro každého Cestovní ruch bývá definován vícero způsoby, ale žádný z nich není zcela vyčerpávající. Jinak pohlížejí na toto odvětví cestovní kanceláře, jinak hotely, svůj pohled mají obce a podnikatelé v nich a úplně z jiného úhlu na cestovní ruch pohlížejí ti, kteří jeho služby konzumují. Pokud bychom se vznesli tak vysoko, že bychom cestovní ruch přehlédli v celé jeho šíři, zatočí se nám hlava z toho, jaké příležitosti toto průřezové odvětví nabízí, kam všude zasahuje a jaké možnosti poskytuje. Cestovní ruch v naší zemi bezprostředně zaměstnává na sto deset tisíc lidí, v roce 2006 vyprodukoval devizové příjmy ve výši 113,1 mld. Kč. Tato částka je rovna 5,3 procenta objemu vývozu a 3,5 procenta HDP. V širším kontextu, vezmeme-li v úvahu odvětví, která s cestovním ruchem přicházejí do styku nepřímo a jejichž činnost je jím z větší nebo menší části ovlivňována, můžeme hovořit až o 590 tisících pracovních místech, což představuje 12,2 procenta zaměstnaných osob, aopříjmech až 420 mld. Kč. Bohuslav Borovička, editor Právo daily Tourism is an Opportunity for Everyone There are several definitions of tourism, yet none of them is fully exhaustive. Travel agencies take a different view of this industry than hotels, while municipalities and entrepreneurs operating in them share yet another view, and all these views are completely different from that taken by those who make use of tourist services. If we could rise high enough to view the entire breadth of tourism, we would barely comprehend the huge number of opportunities offered by this cross-sectional industry, all the various areas affected by tourism and the great potential there is. About one hundred and ten thousand people are directly employed in the tourism sector; in 2006 this industry generated foreign exchange income of CZK billion. This amount accounts for 5.3 percent of the value of exports and 3.5 percent of the GDP. In a broader view, considering other industries that come into contact with tourism indirectly, whose activities are to a lesser or greater extent influenced by tourism, we can count up to 590,000 jobs, which represent 12.2 percent of the employed labour force; these related industries generate income of up to CZK 420 billion. 6 7

12 Sotva může některé hospodářské odvětví nabídnout tolik příležitostí jako cestovní ruch. Není závislý na zdrojích surovin a nemá nadměrnou spotřebu energie, lze ho provozovat prakticky kdekoliv. Nabízí pracovní příležitosti v kvalifikovaných profesích, ale i takové, pro něž není žádná zvláštní kvalifikace nezbytná. Tam, kde se úspěšně rozvíjí, na sebe cestovní ruch nabaluje mnoho dalších činností (řemesel, uměleckých řemesel, provozování nejrůznějších sportovních i kulturně-uměleckých činností), je schopen zaměstnat drobné místní provozovny všeho druhu. Oživuje muzea, galerie, skanzeny, historické i přírodní pozoruhodnosti. Cestovní ruch má v referátu ministerstvo pro místní rozvoj. Šíře záběru tohoto odvětví však rozsah působnosti jednoho ministerstva daleko přesahuje. Rozumné ministerstvo kultury by si mělo být vědomo toho, že pražské Národní divadlo neplní obyvatelé metropole, ale především její návštěvníci. Čím by bez nich domácích i zahraničních byly hrady a zámky, galerie a další zařízení, která ministerstvo kultury spravuje. I ono by tudíž mělo svým dílem přispívat k tomu, aby se cestovní ruch úspěšně rozvíjel. Ministerstvo dopravy a jím řízené instituce by se měly starat o to, aby se turisté pohodlně a bezpečně dostali tam, kam mají namířeno. O to, aby nebyli okrádáni, tedy o dobrou pověst naší země, by se skrze jím řízenou policii mělo starat ministerstvo vnitra. There is barely any other industry in the economy that offers as many opportunities as tourism. This sector is not dependent on sources of raw materials and does not require excessive consumption of energy; it can be operated virtually anywhere. Tourism offers jobs in qualified professions as well as those that require no prior special qualifications. In places where tourism has developed successfully, it stimulates the development of numerous other activities crafts, art crafts, various sports, cultural and art events, giving work to small local businesses of all kinds. Tourism revives museums, galleries, open-air museums, historical and natural sights. Tourism falls within the competence of the Ministry for Regional Development. However, the breadth of this industry by far exceeds the scope of competence of a single ministry. The wise Ministry of Culture should be aware of the fact that Prague s National Theatre is not filled with the capital city s inhabitants but primarily by its visitors. The Ministry of Culture manages castles, cha^teaux, galleries and other facilities, yet what would come from these sights without Czech and foreign tourists? Therefore, the Ministry of Culture should also play its part in ensuring that tourism develops successfully. The Ministry of Transportation and the institutions managed by this ministry should ensure that tourists can reach their destinations comfortably and safely. And ensuring that tourists are not ripped off, i.e. protecting the reputation of our country, should be the task of the Police, which are directed by the Ministry of the Interior.

13 Ministerstvu průmyslu a obchodu by mělo záležet na tom, aby se rozvíjelo a stabilně fungovalo malé a střední podnikání, zejména v tzv. okrajových regionech. Tomu může napomoci tím, že i ono přispěje k rozvoji cestovního ruchu. Samostatnou kapitolou je ministerstvo práce a sociálních věcí. Cestovní ruch je schopen vstřebat ze dne na den množství dnes nezaměstnaných lidí v produktivním věku, aniž by k tomu bylo zapotřebí rekvalifikačních kurzů či jiného zvláštního úsilí. Většinu z toho, o čem byla řeč, lze přenést i na úroveň regionů a obcí. I ty mají svá muzea a galerie, spravují část dopravní infrastruktury, mají své nezaměstnané. Každý rozumný hejtman, primátor či starosta by měl považovat cestovní ruch v prostoru své působnosti za jednu z priorit, za nástroj, který může pomoci řešit i zdánlivě odtažité problémy. Cestovní ruch vytváří hodnoty, aniž by drancoval přírodní bohatství a ničil životní prostředí. Jeho hlavní hnací silou jsou lidé a jejich nápaditost. Jeho brzdou pak je to, že se v našem vědomí nenaplnil tím správným obsahem pojem služba. Podáme sice hostovi klíč od hotelového pokoje, ale ať na nás, proboha, nikdo nechce, abychom se usmáli nebo řekli něco přívětivého, abychom se chovali jako hostitelé. Postavit hotel není jistě jednoduché, ale mnohem složitější je provozovat ho tak, aby se tam zákazníci hrnuli. Vytvořit v něm příjemné prostředí, nabízet přitažlivé programy a aktivity pro hosty. Cestovní ruch totiž potřebuje nejen hardware, ale také software, který bývá často ještě důležitější. The Ministry of Industry and Trade should be interested in ensuring the development and stable operation of small and medium-sized enterprises, in particular in edge regions. This ministry can be instrumental in this respect by contributing to tourism development. The Ministry of Labour and Social Affairs is yet another story. From one day to another tourism is able to absorb a great number of unemployed people of productive age, without requiring re-training courses or other special efforts. Most of the aforementioned issues also pertain to the levels of regions and municipalities. These also have their own museums and galleries, manage a certain road network and take care of their unemployed inhabitants. Every reasonable governor, mayor or magistrate should consider tourism one of the priorities of his/her competence, a tool that can be instrumental in solving seemingly unrelated issues. Tourism creates values without ruining natural resources and harming the environment. It is driven by people and their original ideas. On the other side, it is hampered by having failed to fill the concept of service with a proper content in our mindset. We will hand a room key over to a hotel guest, just don t expect us to smile or say something nice, to behave like hosts. It surely isn t easy to build a hotel, yet it is much more difficult to operate it in a manner that will attract crowds of guests. The hotel should have a pleasant atmosphere and offer attractive programmes and activities for its guests. Tourism needs not only hardware but also software, which is often of greater importance. 8 9

14 V rakouském Mittersilu, obci, která není na tamní turistické mapě nijak významně vyznačena, mají v informačním středisku na náměstí prospekty i v češtině. A Mittersil není výjimkou. V několika spolkových zemích si v referendu odhlasovali zavedení tzv. turistické daně. Není to poplatek, kterým by zatěžovali návštěvníky. Platí ho místní podnikatelé a živnostníci. Hotely, restaurace, půjčovny kol a podobná zařízení odvádějí více, protože mají od turistů příjmy nejvyšší. Platí ale byť zanedbatelnou částku i místní instalatér nebo zubař. Kdyby nebyli turisté, nebyly by hotely a hospody a instalatér by v malém městečku hledal obživu obtížněji. Není to asi často, ale sem tam dá některý z návštěvníků vydělat i místnímu zubaři. Tak se v obecní pokladně sejde dost peněz na to, aby se zlepšovalo značení cyklotras a aby byly udržovány v dobrém stavu. Dokonce zbude i na to, aby se natiskly prospekty v češtině. V České republice se dosud nepodařilo v některých regionech prolomit negativní rovnováhu, která blokuje rozvoj cestovního ruchu. Obtížně se hledá investor, který by postavil hotel v místě, kam nejezdí turisté. Turisté ale na mnohá místa nejezdí proto, že tam není hotel, který by měl alespoň padesát kvalitně vybavených pokojů, že tam nevede silnice, po níž bezpečně projede velký turistický autobus, i když se potká se stejně velkým kamionem. Bude-li hotel, přijedou turisté, a třeba někoho napadne upravit hospodu v sousedství a pořádat odpolední nebo večerní zábavné rychlokurzy přípravy cmundy a trhance, další obnoví skomírající sklářskou huť nebo výrobnu keramiky... Prolomit onen začarovaný kruh negativní rovnováhy není nijak snadné, ale stojí za to hledat cesty, jak to provést. Až se to podaří, přínos cestovního ruchu pro hospodářství této země se může i znásobit. In Mittersill, Austria, a municipality that is not often highlighted on their tourist map, you will find brochures and fliers in Czech in the local information centre, and Mittersill is no exception. In several federal states the citizens voted in a referendum in favour of introducing a tourist tax. It is not a fee they would impose on visitors, it is paid by the local entrepreneurs and small traders. Hotels, restaurants, bicycle rentals and other similar businesses pay more in taxes since they enjoy the highest income generated by tourists. Yet even the local plumber or dentist pays, although only a marginal amount. If it were not for tourists, there would be no hotels and pubs, and the plumber would have a harder time finding enough work in a small town. This doesn t happen too often, yet occasionally some of the visitors spend some money at the local dentist s as well. And so the municipal treasury collects enough money to improve the waymarking of cycling trails and to maintain them in good condition. And there are even enough funds left for them to print brochures in Czech. The negative status quo that hinders local tourism development has not yet been overcome in some regions of the Czech Republic. It is difficult to find an investor who would build a hotel in a place rarely visited by tourists. But tourists don t visit some places because there is no hotel that would have at least fifty quality equipped rooms and because there is no road where a big coach can pass safely even if it faces an equally big trailer truck. If there is a hotel, tourists will come, and someone might even get the idea to refurbish the nearby pub and organize entertaining afternoon or evening crash courses on how to prepare the local specialty a potato pancake or a scrambled pancake, while others will revive the dying local glass foundry or pottery. It isn t easy at all to break the spell of the negative status quo, yet it is worth looking for ways to do it. When we succeed at this, tourism will bring many times more value to our economy.

15 doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc. vedoucí Katedry cestovního ruchu Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze Cestovní ruch představuje v současné době důležitou oblast národního hospodářství a je významnou součástí spotřeby obyvatelstva. Pro rozvoj cestovního ruchu je nezbytné splnit tři základní podmínky zachovat bezpečnost v dané destinaci, vytvořit dostatečný fond volného času a zajistit přiměřené disponibilní důchody obyvatelstva. Podíl obyvatelstva na cestovním ruchu patří k důležitým měřítkům životní úrovně dané země. Rozvoj cestovního ruchu je podporován řadou faktorů, které souvisejí s růstem počtu obyvatelstva naší planety, zlepšováním jejich zdravotního stavu a zvyšováním vzdělanosti, která postupně překonává jazykové bariéry a podněcuje touhu po poznání nových míst, kultur a prožití neobvyklých zážitků. Podnětem pro rozvoj cestovního ruchu je i postupující globalizace, spojená se soustřeďováním lidí do velkých aglomerací, rozšiřováním moderních technologií, které umožňují bezproblémovou komunikaci a rychlé překonání vzdáleností. V hierarchii potřeb člověka se cestovní ruch postupně přesunuje z potřeb luxusních a zbytných do potřeb běžných, které jsou nedílnou součástí jeho spokojeného života. Jarmila Indrová, Assistant Professor Head of the Department of Tourism Faculty of International Relations, Prague University of Economics Tourism presently forms an important pillar of the national economy, accounting for a significant portion of the population s consumption. There are basic requirements that need to be met for tourism to develop: ensure safety in the given destination, create a sufficient range of leisure-time activities, and ensure a reasonable disposable income for the population. The share of the population in tourism is one of the important indicators of the living standard in a given country. Tourism development is fostered by a number of factors, such as the global population growth and the overall improving quality of healthcare and education, which is gradually overcoming language barriers and stimulating the desire to visit new places, cultures and experience unusual adventures. Tourism is also developing ever more in parallel with progressing globalization, which brings with itself great populations concentrated in urban agglomerations, and widespread use of the latest technologies that make communication easy and allow people to cover long distances quickly. In the hierarchy of human needs, tourism has been moving from the layer of luxury and dispensable needs to that of common needs that form an integral part of a person s satisfied life

16 Česká republika ležící v centru Evropy, s bohatou historií, která zde zanechala architektonické dědictví prakticky všech stavebních slohů, s přírodou udivující svou rozmanitostí a hojností přírodních druhů a v neposlední řadě s přátelským a vzdělaným obyvatelstvem, je přímo předurčena stát se turistickou destinací světového formátu. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že cestovní ruch má multiplikační efekt na rozvoj národního hospodářství, zvyšuje zaměstnanost v regionech a stává se významným faktorem rozvoje oblastí, které v nedávné době prošly zásadní přeměnou spojenou s restrukturalizací naší ekonomiky, pochopíme mnohonásobné zvýšení významu cestovního ruchu. Spoléhat na dobré předpoklady rozvoje cestovního ruchu a na mocnou sílu trhu však v současné době již nestačí. Cestovní ruch je třeba systematicky rozvíjet jak na celostátní úrovni, tak na úrovni krajů a turistických regionů. Důležité je podporovat účelnou spolupráci orgánů a organizací podnikajících v této oblasti národního hospodářství, neziskového sektoru a vzdělávacích institucí připravujících specializované odborníky. Vývoj cestovního ruchu v naší republice za poslední období vykazuje pozitivní trendy. Projevují se jak v příjezdovém cestovním ruchu, tak i v rozvoji domácího a výjezdového cestovního ruchu. Příznivému vývoji napomáhá zkvalitňování materiálně- -technické základny a odstraňování rozdílů v regionech. Zásluhu na tom má i systematická marketingová činnost agentury CzechTourism a její cílená reklama a propagace na zahraničních trzích. Finanční prostředky z fondů EU věnované na rozvoj regionů získávají konkrétní podobu v rozšíření nabídky speciálních produktů, představujících naši republiku rozdílným segmentům trhu. The Czech Republic is situated in the centre of Europe, and with a long and rich history from which we have inherited an architectural heritage of virtually all styles, nature abounding with its variety and wealth of species, and last but not least, a friendly and educated population, it is really pre-destined to become a world-class tourist destination. If we consider the fact that tourism has a multiplication effect on the national economy, improves employment in regions and has become an increasingly important factor of development in areas that only a few years ago underwent a transformation connected with the restructuring of our economy, we will appreciate how much more significant tourism has become. However, today it is no longer sufficient to rely on the good starting points for tourism development and the powerful hand of the market. Tourism needs to be developed systematically on the nationwide level as well as on the level of administrative regions and tourist micro-regions. It is important to encourage purposeful cooperation among the authorities and businesses involved and operating in this sector of the national economy, the non-profit sector and school institutions educating specialized experts. Tourism has developed very considerably in our country over the past years. Its positive trends can be observed in incoming tourism as well as in domestic and outgoing tourism. This positive development can be attributed to an ever better quality of the infrastructure and tourist facilities and to diminishing differences among regions. CzechTourism s systematic marketing activities combined with its targeted advertising and promotion in foreign markets have also played an important role. Funds drawn from the EU Structural Funds and used for regional development have been turned into wider ranges of special products available, which represent our country towards various market segments.

17 Při hodnocení výsledků cestovního ruchu České republiky se často zdůrazňují výsledky klasických podniků cestovního ruchu, které zajišťují pro účastníky cestovního ruchu základní služby. Někdy si ale málo uvědomujeme, že pro rozvoj cestovního ruchu u nás sehrávají značnou roli i neziskové organizace, jako např. Klub českých turistů, Folklorní sdružení České republiky, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Tyto organizace svojí činností pomáhají při uchovávání kulturního dědictví, posilování národní hrdosti a zachování nenahraditelných hodnot spojených s tradicemi, obyčeji, zvyklostmi a folklorem v jednotlivých částech naší republiky. Mezinárodní akce typu Evropské dny kulturního dědictví, Eurorando, mezinárodní hudební a folklorní festivaly přitahují řadu zahraničních návštěvníků a představují jim Českou republiku jako kulturní destinaci přinášející řadu kvalitních zážitků a nových poznatků. Dobré značení turistických tras a systematické budování cyklostezek navíc nejenom podporuje aktivní odpočinek obyvatelstva, ale přispívá i k ochraně životního prostředí a k udržitelnému rozvoji dané destinace. Promyšleně rozvíjený cestovní ruch, založený na těsné spolupráci veřejného a soukromého sektoru, zajišťuje základní předpoklady svého rozvoje: podporuje přátelství mezi lidmi různých států a jejich lepší vzájemné porozumění, vytváří podnikatelské příležitosti a zvyšuje zaměstnanost v dané oblasti, ovlivňuje růst životní úrovně obyvatelstva a zlepšuje využívání volného času cestou účasti na cestovním ruchu. Jak se nám daří cestovní ruch v České republice rozvíjet a jaké máme perspektivy do budoucna, to nám umožňuje posoudit předkládaná publikace. When the results of tourism in the Czech Republic are evaluated, emphasis is often placed on the performance of classic tourism businesses that deliver basic services to tourism participants. Yet sometimes we little realize that non-profit organizations also play a significant role in developing tourism; we can, for example, name the Czech Tourist Club, Czech Folklore Association, and the Association of Historical Settlements in Bohemia, Moravia and Silesia. These organizations are instrumental in protecting our cultural heritage, stimulating national pride and preserving irreplaceable values connected with traditions, customs, conventions and folklore in specific parts of our country. International events, such as the European Days of Cultural Heritage, Eurorando, and international music and folklore festivals attract numerous visitors from abroad and present the Czech Republic to them as a cultural destination that offers many quality events and sources of knowledge. Moreover, quality waymarking of tourist trails and the systematic building of cycling trails encourage the population to relax actively and contribute to the protection of the environment and sustainable development of the given destination. Tourism developed in a well-considered manner, based on close cooperation of the public and the private sectors, meets the basic conditions for its development by: Fostering friendships among people from different nations and contributing to better mutual understanding; Creating business opportunities and increasing employment in a given region; Enhancing the living standard of the population and improving the use of free time by means of participation in tourism. The presented brochure allows us to assess how successful we are in developing tourism in the Czech Republic and what our prospects are for the future

18 Petr Zahradník, vedoucí analytik Kanceláře EU České spořitelny Český cestovní ruch: vývojové trendy a stručné srovnání s Evropou Vývojové trendy v cestovním ruchu České republiky představují do značné míry odraz pozvolného přizpůsobování se české ekonomiky vyspělým evropským zemím. Současně však lze konstatovat, že některé návyky zůstávají velmi pevné a obtížně zaměnitelné. Úměrně pozvolnému zlepšování ekonomické a finanční situace domácností se výrazně proměňuje podoba pasivního cestovního ruchu ve prospěch náročnějších aktivit. Za jinak stejných podmínek to však představuje dodatečnou zátěž pro platební bilanci, která v souhrnu stále vykazuje v případě cestovního ruchu spolehlivé aktivum. Poté, co je saturován zájem náročnějších klientů o zahraniční destinace, se však jejich zájem a poptávka obracejí i k obdobným zařízením v tuzemsku. Nabídka tuzemských zařízení pro náročnější tuzemskou klientelu je plošně zatím nedostatečná. S ohledem na potřeby podnikatelské sféry současně roste i potřeba cestovat účelně motivem se stávají pracovní a vzdělávací cesty. I v této sféře dochází buď k tomu, že cesty tohoto typu se nemusejí již výlučně orientovat na zahraničí, ale je možné je ekvivalentně pořídit i v tuzemsku, nebo se ve větší míře jedná o cesty výměnné, partnerské. Úměrně zlepšení infrastruktury se zvyšuje objem aktivní turistiky a zejména její kvalitativní charakteristiky. Potenciál však zatím není zdaleka naplněn. V oblasti příjezdové turistiky se začíná pozvolna projevovat fakt, že poté, co byla většinou saturována potřeba navštívit Prahu, existuje potřeba využít další lokality k cestování po České republice. Petr Zahradník, EU Office of Česká spořitelna Czech Tourism: Development Trends and Brief Comparison with Europe The trends of tourism development in the Czech Republic reflect to a great extent the gradual adjustment of the Czech economy and society to developed European countries. On the other hand, we may conclude that some habits remain very solid and are hard to change. In proportion to the gradually improving economic and financial situation of the households, passive tourism gives way to more demanding activities. Other conditions being equal, this represents an additional burden on the Balance of Payments, which, however, in aggregate terms, still shows a reliable positive balance for tourism. At the same time, when the demand of more demanding clients for foreign destinations has been saturated, their interest and demand focuses on similar facilities in the Czech Republic again. Yet the overall range of Czech facilities offering sufficient services to the more demanding Czech clientele is currently inadequate. In view of the needs of the business sector, there is an ever greater need to travel purposefully on business or for training. In this respect we can observe that such trips need not necessarily be only oriented abroad, they can be arranged in an equivalent quality in our country too; there is also a considerable portion of exchange trips between partners. Accordingly, the ever better infrastructure increases the volume of active tourism and in particular its qualitative characteristics. Its potential has, however, not been achieved by far. In terms of incoming tourism, we can observe ever more clearly that when the need to visit Prague has been saturated there is a growing need to use other locations for trips around the Czech Republic.

19 Cestovní ruch nepředstavuje homogenní aktivitu. Zahrnuje elementární formy překročení hranic na jediný den, ale i aktivity kongresového typu, které se v ekonomice hostitelské země projeví nejen nutností ubytovacích, stravovacích a konferenčních facilit nejvyšší úrovně a následnou možností participace na výnosech z nich, ale i možností využít efekty daných konferencí a kongresů ve prospěch hostitelské ekonomiky (synergický efekt). Synergický efekt přináší prospěch informačním tokům, finančním službám, pomáhá rozvíjet aktivity volného času, dopravní obslužnost + jednotlivé specifické obory. Evropa představuje region, který je v celosvětovém srovnání turisticky nejnavštěvovanější: šest členských zemí EU se nachází v první světové desítce destinací pro dovolenkové návštěvníky. Nepřekvapuje, že tento sektor je velmi důležitý pro celou evropskou ekonomiku a že přístupy a formy podpory a motivace těchto aktivit se rozvíjejí i na úrovni EU. Kvalitativní proměna turismu vedla i Evropskou komisi ve spolupráci s aktéry v oblasti cestovního ruchu (přímými poskytovateli služeb, jejich dodavateli, ale i konečnými zákazníky) ke zpracování aktuální Agendy EU pro cestovní ruch. Nový politický přístup je rozvíjen s ohledem na vazby aktivit cestovního ruchu směrem k současným ekonomickým a podnikatelským trendům v EU zaměřeným na rozvoj konkurenceschopnosti a růst (jak jsou například vymezeny v aktualizované nové Lisabonské strategii). Aktualizovaný koncept turismu se zaměřuje na vymezení nového pole působnosti cestovního ruchu s ohledem na proměny poptávky po turistických službách. Tyto okolnosti jsou kupříkladu dány procesem stárnutí populace, narůstající vnější konkurencí, rostoucí poptávkou po specializovanějších produktech turismu a potřebou rozvíjet udržitelnější a k životnímu prostředí vstřícnější praktiky uplatňování turistických služeb. Tourism is not a homogenous activity. It ranges from the elementary forms of crossing the border for one day only over to convention-type activities that bring the need to provide top-quality accommodation, restaurant and conference facilities, in the revenues from which many various entities can participate. Moreover, the effects of conferences and congresses can be used in favour of the host economy (synergies). Synergic effects can be observed in particular in respect of information flow, financial services, leisure-time activity development, transportation services and specific fields. Europe represents a region that is the most frequently visited area by tourists worldwide: recent statistics shows that six EU Member States are among the world s Top 10 destinations for vacation visitors. It is not surprising that this sector is vital for the entire European economy and that approaches and various forms of support and stimuli for these activities are developed on the EU level as well. The qualitative change in tourism has stimulated the European Commission, in cooperation with entities involved in tourism (direct service providers, their suppliers as well as end consumers), to prepare a current EU Agenda for Tourism. A new political approach has been developed with regard to the links between tourism and the current economic and business trends in the EU focusing on improving competitiveness and growth (as they are, for example, identified in the updated New Lisbon Strategy). The updated tourism concept concentrates on defining a new area of action for tourism in view of the changing demand for tourist services. These trends are, for example, due to the population s aging process, ever-greater external competition, a growing demand for specialized tourism products and the need to develop more sustainable and more environmentally-friendly practices of applying tourism services

20 Cestovní ruch v naší zemi bezprostředně zaměstnává zhruba sto deset tisíc lidí, v roce 2006 devizové příjmy činily 113,1 mld. Kč. Tato částka je rovna 5,3 procenta objemu vývozu a 3,5 procenta HDP. Českou republiku navštívilo v roce 2006 přes 9 milionů zahraničních turistů. About one hundred and ten thousand people are directly employed in the tourism sector; in 2006 this industry generated foreign exchange income of CZK billion. This amount accounts for 5.3 percent of the value of exports and 3.5 percent of the GDP. The Czech Republic was visited by over 9 million foreign tourists in 2006.

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Název výukového plánu: Travel Agency

Název výukového plánu: Travel Agency Název výukového plánu: Travel Agency Mezipředmětové vztahy: Zeměpis Časová dotace: 90 min Ročník: 6. 7. Cíle: Zeměpis: pojmenovat a na mapě najít jednotlivé kraje ČR seznámit se s geografickými a historickými

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

The three pillars of the Young Living Lifestyle

The three pillars of the Young Living Lifestyle The three pillars of the Young Living Lifestyle TŘI PILÍŘE ŽIVOTNÍHO STYLU YOUNG LIVING Young Living Diamond Young Living is a wellness company, not a hype company Young Living je společnost životního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více