VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014

2 Předkladatel: Zpracovatelé: Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Ivana Chramostová, Mgr. Jana Kaniová, Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Kateřina Bjačková, Mgr. Karin Solná, Mgr. Jarmila Straková, Vladislava Feilhauerová, Šárka Berková, vedoucí předmětových komisí a MS Pedagogická rada projednala dne: Školská rada schválila dne: Č.j. ZaMSS 345/ Mgr. Ivana Chramostová ředitelka školy

3 OBSAH Část I. Základní údaje o škole Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy Statutární orgán organizace Charakteristika školy Nejlepší učitelé z Opavy se dočkali ocenění Členové širšího vedení školy 9 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 9 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 10 Část IV. Přijímací řízení 10 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků v základní škole ve školním roce 2013/ Počty vycházejících žáků ve školním roce 2013/ Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Počet žáků se sníženou známkou z chování Celkový počet neomluvených hodin Volitelné předměty v ročníku počty žáků Volitelné předměty v ročníku Nepovinné předměty Žáci s odlišným rokem školní docházky Funkce, dlouhodobé úkoly pedagogických pracovníků 13 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 16 Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 16 Část VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 17 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti Inspekční činnost provedena ČŠI Kontrolní činnost provedena ČŠI Kontrola provedena odborem kontroly MMO Kontrola provedena KÚ MSK Kontrola inspektorátu práce 21 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 22 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty Od integrace k inkluzi itec Ovoce do škol Relikviář svatého Maura Projekty školy 28 2

4 Aktivity projektu Světová škola Škola pro demokracii Aktivní škola DALEKOHLED Ocenění laureátů ceny Gratias Tibi Žákovský parlament S.O.S Projekt Krokus Projekt,,Co ty na to? esafety Label Rodiče vítáni Europeana Projektové dny Cesta pravěkem Pomoc Africe Jak si správně čistit zuby Naše posvícení Podané projekty Ozdravný pobyt žáků 1. stupně Kompenzační učební pomůcky Primární prevence Charita Projekt UNICEF Mýdlo = hrdina dětí Tříkrálová sbírka Sbírka OS CPK Chrpa, motanice Adopce na dálku Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov Nadační fond Emil Liga proti rakovině Fond Sidus Charitativní sbírka pro občanské sdružení Život dětem Světový den zvířat 51 Část XII Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce organizované školou Pocta učiteli Mgr. Michalu Semberovi Plavecká štafeta Ukradené dětství putovní výstava fotografií Vánoční jarmark Zápis do prvních tříd IV. společenský večer Zdravá pětka Lyžařský výcvik Ostružná Sportovní odpoledne aneb záchranáři dětem 62 3

5 Akce pro mateřské školy a DC Účast na dalších akcích Sportovní aktivity Úspěchy ve výtvarných soutěžích Psaní ZAV Aktivity EVVO Publikační činnost Zajištění praxe pro studenty Účast na olympiádách a soutěžích Aktivity školy ve spolupráci se zahraničím Polsko III. Wyszehradzki Festival Kultur Kanada Keňa Burundi Besedy, přednášky Exkurze Testování žáků společností SCIO Ochrana člověka za mimořádných událostí 180 Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 180 Část XIV. Údaje o spolupráci 180 Část XV. Hodnocení činnosti Hodnotící zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2013/ Zpráva školního speciálního pedagoga za školní rok 2013/ Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů Zpráva o činnosti výchovného poradce Škola podporující zdraví Zprávy o práci předmětových komisí Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 214 Část XVI. VZ o poskytování informací 223 Část XVII. Evaluace 224 Část XVIII. Připravujeme ve školním roce 2014/ V oblasti řízení a správy Hospitační a kontrolní činnost Úkoly vycházející z Plánu práce na školní rok 2014/ Připravované projekty pro školní rok 2014/ Část XIX. Závěr 233 Příloha č. 1 Hospodaření školy s prostředky zřizovatele 236 Příloha č. 2 Hospodaření školy se státními prostředky v roce Příloha č. 3 Vyhodnocení dotazníků RCH 240 Příloha č. 4 Profil Příloha č. 5 Dotazník INDI

6 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Sídlo školy: Šrámkova 4, Opava IČ školy: IZO Telefonní kontakt: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Statutární město Opava Ředitelka školy: Mgr. Ivana Chramostová Zástupkyně ředitelky školy, která Mgr. Jana Kaniová trvale zastupuje ředitelku školy v plném rozsahu její řídící činnosti: Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jana Kaniová Výchovný poradce: Mgr. Jana Kaniová Mgr. Karin Solná Školní speciální pedagog: Mgr. Kateřina Bjačková Školní psycholog: Mgr. Lucie Prosková Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Vladislava Feilhauerová Složení školské rady: Zákonní zástupci nezletilých žáků: Věra Meierová Petr Raida Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Jana Kaniová Mgr. Anna Tenglerová Zástupci zřizovatele: Taťána Tomšíková Ing. Barbora Salzmannová (předsedkyně školské rady) 5

7 1.1 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování předškolního a základního vzdělávání. 1.2 Statutární orgán organizace Statutárním orgánem školy je ředitelka, jmenovaná Radou města. Ředitelka jedná jménem organizace a je za její činnost odpovědná Radě města. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy Statutárního města Opava a vnitřními organizačními předpisy organizace. Pravomoci ředitelky školy jsou vymezeny 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1.3 Charakteristika školy 2. Základní škola kapacita 800 žáků IZO: Školní družina kapacita 175 žáků od žáků IZO: Školní klub kapacita 70 žáků IZO: Naše škola má 9 ročníků a je členěna na 1. a 2. stupeň. Nabízíme žákům výuku podle programu Škola podporující zdraví, výuka je realizována podle vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem. Škola získala v říjnu 2013 titul Světová škola, v letošním roce nám byl opětovně udělen certifikát Aktivní škola. V letošním školním roce jsme také splnili podmínky pro pokračování v členství v síti Škol podporujících zdraví na další 3 roky. Za napomáhání aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a za splněná kritéria jsme získali titul Škola pro demokracii, který nám bude oficiálně předán na podzim roku Žákům a jejich rodičům nabízí služby školní poradenské pracoviště, zastoupené výchovnými poradkyněmi, školní speciální pedagožkou a školní metodičkou prevence. V rámci primární prevence se během školního roku plnily cíle vytyčené Minimálním preventivním programem a programem proti šikaně. Výuka probíhá nejen ve třídách, ale i v několika dobře vybavených odborných učebnách, (např. učebna fyziky, chemie, angličtiny, němčiny, hudební výchovy, výtvarné výchovy a v neposlední řadě školní dílna pro práci se dřevem a kovy). Hodinám literární výchovy slouží žákovská knihovna. K rozvoji výtvarných činností žáci využívají výtvarnou učebnu, keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem. Školní pozemek, který byl proměněn ve školní arboretum, slouží k odpočinku široké veřejnosti, pěstitelským pracím a výuce přírodovědných předmětů. Všechny kmenové třídy naší školy jsou nově vybaveny interaktivními projektory Benq, které kombinují výhody běžné popisovatelné tabule a velké dotykové obrazovky. Po připojení 6

8 notebooku k projektoru, mohou žáci interaktivně vyplňovat pracovní listy, tabulky nebo výukové programy přímo na tabuli nebo také díky nové technologii projektorů, mohou žáci ovládat interaktivní obraz na dálku pomocí elektronického pera, přímo ze své lavice. Každá třída s tímto projektorem je vybavena audio technikou, čímž se z každé třídy stává multimediální učebna. O prázdninách byly nainstalovány ve třech dalších třídách nové multimediální tabule. Menší žáci velmi vítají práci s mobilním zařízením MAGIC BOX, kdy se žáci naučí zábavnou formou pracovat s moderními technologiemi. V říjnu 2013 získal MAGIC BOX nejprestižnější ocenění, 1. místo GRAND PRIX na výstavě FOR TOYS na pražském výstavišti PVA. Pro sportovní vyžití slouží žákům krásný sportovní areál s atletickým stadionem, dvěma hřišti na basketbal, volejbal, malou kopanou, házenou a pálkovanou. K dispozici jsou dvě tělocvičny a gymnastický sál. Pro relaxaci a oddech využívají žáci zrekonstruované atrium. Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka v 15 třídách základní školy a v přípravné třídě Koťátka (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti se sociálním znevýhodněním). Školní družina, školní klub a školní klubík nabízí širokou paletu volnočasových aktivit, pořádá akce pro rodiče a veřejnost, organizuje letní tábory pro děti. 175 žáků ročníku bylo rovnoměrně rozděleno do 6 oddělení ŠD a 70 žáků ročníku pravidelně docházelo do školního klubu. V budově školy je školní jídelna, v níž zajišťuje stravování žáků Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, se sídlem Otická 24, Opava. Během prázdnin školního roku 2013/2014 proběhla v ZŠ další rekonstrukce sociálního zařízení, byla dokončena sociální zařízení pro invalidní občany v pavilonu C a toalety ve 2. patře pavilonu A. Na sociální zařízení máme Výjimku OHS, rekonstrukce probíhá průběžně v závislosti na úspoře finančních prostředků. Letošní školní rok byl tematicky zaměřen na podporu řemesel a přírodní živly. Veškeré aktivity probíhaly pod názvem Živly pod kontrolou. Cílem byla podpora polytechnického vzdělávání u dětí MŠ a žáků ZŠ a upozornění na nutnost ochrany životního prostředí. Tato 7

9 témata vychází z dlouhodobého záměru MSK a ČR a budou hlavními tématy také ve školním roce 2014/2015. Dne 18. listopadu 2013 byla slavnostně předána do užívání plošina pro imobilní žáky a občany, čímž se stala naše škola zcela bezbariérovou, jako jediná v Opavě. Projekt byl realizován za finanční i odborné podpory Magistrátu SMO. Pásku slavnostně přestřihl pan náměstek primátora Daniel Žídek. Společnost Scio nám letos udělila značku,,pečujeme o vzdělávání za pravidelné zapojování do projektů Scio a zjišťování zpětné vazby naší činnosti (viz str. 147) Nejlepší učitelé z Opavy se dočkali ocenění Ve čtvrtek 24. března proběhl v Městském domě kultury Petra Bezruče slavnostní ceremoniál v rámci Dne učitelů. Letos byla z naší školy za svou práci oceněna Mgr. Jana Chrásková Hopjanová. Zdůvodnění navrhovaného ocenění: Zpracování a realizace projektu a grantu s názvem: Příroda ve škole, škola v přírodě projekt byl financován grantem Revolvingového fondu MŽP výsledkem projektu je nová školní zahrada- školní arboretum - práce na projektu trvala 2 roky Prezentace práce školy v oblasti EVVO každoroční aktivní účast na akcích pořádaných MMO- Den Země, Den stromů Koordinátorka EVVO, projekty a soutěže s tématikou EVVO Dlouhodobé projekty EVVO: Recyklohraní, Zelená škola, Praktická podpora EVVO ve ŠVP, Ekologizace a estetizace prostředí školy, třídění odpadu ve třídách, činnost školního Ekotýmu, projekt ekologického centra Tereza -Ekolampov- virtuální ekoškola, Ekoškola, Ocenění odborné poroty za odborné výtvarné vedení práce dětí v celostátní soutěži Frankofonie 2012 a 2013 pořádané Ministerstvem zahraničních věcí, ocenění odborné poroty za odborné výtvarné vedení práce dětí v soutěži Dům snů pořádané Střední školou stavební Opava Odborné vedení výtvarné práce dětí - vytvoření 2m vysoké papírové plastiky do vstupní haly společnosti Optys v Dolních Životicích Nejvýraznější úspěchy žáků ve výtvarných soutěžích pod odborným vedením Mgr. Chráskové: Medaile lidická růže, Mezinárodní projekt Mene Tekel, Frankofonie, Požární ochrana očima dětí, Soutěž O nejkrásnější vánoční ozdobu, soutěž O nejkrásnější loutku, Noc kostelů, Kreativně s recyklovatelnými materiály, Eurotopia, Mezinárodní výstava dětských výtvarných prací Rzesow - Ptaki czudaki, fotografické výstavy Pohledy do přírody. 8

10 1.4. Členové širšího vedení školy Členové širšího vedení školy (ŠVŠ) Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Jana Kaniová Vladislava Feilhauerová Mgr. Jarmila Straková Mgr. Karin Solná Mgr. Eva Halfarová Mgr. Kateřina Bjačková Mgr. Daniela Kurečková Mgr. Anna Tenglerová Mgr. Jana Hopjanová Chrásková Šárka Berková Ředitelka školy Koordinátor inkluze Zástupce ředitelky školy Výchovná poradkyně Koordinátor značky Rodiče vítáni Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Koordinátor evaluace Koordinátor inkluze Výchovná poradkyně Koordinátor multikulturních projektů Školní metodik prevence Koordinátor Školy pro demokracii Koordinátor projektu Světová škola Speciální pedagog Koordinátor spolupráce s MŠ a SVČ Vedoucí MS ročníku Vedoucí MS ročníku Koordinátor Školy podporující zdraví Koordinátor EVVO Ekonomka školy ŠVŠ se scházelo pravidelně v ředitelně školy ŘŠ využívá ŠVŠ jako poradní a metodický orgán ŠVŠ zkvalitňuje informační systém školy ŘŠ nadále využívá možnosti přenesení pravomocí na členy ŠVŠ v oblasti plánování i hodnocení činnosti Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Přípravná třída Školní vzdělávací program Krok za krokem Školní vzdělávací program Společně do školy 9

11 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy dle P 1-04 k Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 33 30,984 Nepedagogičtí zaměstnanci 7 6,737 z toho zaměstnanci výdejny stravy 0 0 Část IV. Přijímací řízení 4.1 Zápis k povinné školní docházce, přijetí k základnímu vzdělávání Kapacita školy Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k /1PT 46/14PT 52/8PT 3 PT = přípravná třída Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Prospěch žáků v základní škole ve školním roce 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem 1 st Celkem 2. st

12 5.2 Počty vycházejících žáků ve školním roce 2013/2014 Ročník Celkem žáků Chlapců Dívek A B A B Celkem Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 4 Obor vzdělání s maturitní zkouškou 24 Obor vzdělání s výučním listem 4 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků ,30 % % 5.5 Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,87 11

13 5.6 Volitelné předměty (VP) v ročníku počty žáků 6. celkem počet 7. celkem počet 8. celkem počet 9. celkem počet VP VI.A žáků skupin VII.AT žáků skupin VIII.A VIII.T žáků skupin IX.A IX.B žáků skupin Cv M Cv ČJ NJ FJ ŠJ RJ Kon AJ Dom SA Est Pěs ZAV Celkem žáků Celkem skupin Celkem žáků: 330 Celkem skupin: 24 Poznámka: 6. ročník 3 hodiny volitelného předmětu/žák 7. ročník 2 hodiny volitelného předmětu/žák 8. ročník 2 hodiny volitelného předmětu/žák 6. ročník 3 hodiny volitelného předmětu/žák 12

14 5.7 Volitelné předměty (VP) v ročníku Třída název předmětu vyučující 2. st. Sportovní aktivity Martina Smijová, Mgr. Jiří Plachký 2. st. ZA Mgr. Karin Solná 2. st. Estetika Mgr. Jana Chrásková Hopjanová 2. st. Domácnost Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Jiří Plachký 2. st. Cvičení z M Mgr. Jiří Štellar, Mgr. Alena Königová 2. st. Cvičení z ČJ Mgr. Karin Solná, Mgr. Jitka Šimkovská 2. st. Jazyk německý Mgr. Karin Solná 2. st. Jazyk španělský Mgr. Adéla Matoušková 2. st. Jazyk ruský PhDr. Květoslava Krajčová 2. st. Konverzace v AJ Mgr. Alena Wagnerová 2. st. Pěstitelství Mgr. Jana Chrásková Hopjanová 5.8 Nepovinné předměty Třída, ročník Předmět Vyučující 1. st. Sportovní hry Mgr. Daniela Kurečková 1. st. Psaní ZAV Mgr. Karin Solná 2. st - Další cizí jazyk Německý jazyk Mgr. Alena Wagnerová Francouzský jazyk PhDr. Květoslava Krajčová Španělský jazyk Mgr. Adéla Matoušková Ruský jazyk PhDr. Květoslava Krajčová Sportovní aktivity Martina Smijová Mgr. Jiří Plachký 2. st. ZAV Mgr. Karin Solná 2. st. Estetika Mgr. Jana Chrásková Hopjanová 5.9 Žáci s odlišným rokem školní docházky V letošním roce navštěvovalo školu 8 žáků s odlišným rokem školní docházky Funkce, dlouhodobé úkoly pedagogických pracovníků Jméno, příjmení Úkoly Aprobace Mgr. Ivana Chramostová Ředitelka školy 1. st. Propagace školy Pilotní ověřování elektronické učebnice M Projekty Koordinátor inkluze Mgr. Jana Kaniová Zástupkyně ředitelky školy 1. st. 13

15 Vladislava Feilhauerová Mgr. Zdeňka Gélová Mgr. Marcel Godovský Mgr. Eva Halfarová Mgr. Jana Hopjanová Chrásková Mgr. Alena Königová Mgr. Jana Králová Mgr. Daniela Kurečková Výchovný poradce pro 1. st. ZŠ Sekce TU Koordinátor vzdělávání cizinců Předseda inventární komise Koordinátor projektu Rodiče vítáni Vedoucí vychovatelka Kroužky ŠK Dopravní výchova Házená Kin - ball Správce žákovské knihovny pro 1. st. Správce čítárny pro 1. st. Koordinátor literárních soutěží pro 1. st. Předmětová komise informatiky Správce kabinetu informatiky Správce didaktické techniky Elektronická ŽK Projekty Správce sítě Správce učebny VT 1 Metodik prevence rizikového chování Správce multimediální učebny pav. B Správce sbírky Př Předmětová komise Př Projekty Koordinátor charitativních projektů Správce cvičné kuchyňky Koordinátor projektu Světová škola Koordinátor projektu Škola pro demokracii Koordinátor pro výzdobu školy Výstavy výtvarných děl Koordinátor EVVO Správce učebny VV Projekty EVVO Správce keramické dílny Koordinátor ŠVP Chemická olympiáda Předmětová komise Ch, Př, Z, F Správce učebny F a CH Správce kabinetu M, CH Metodické příručky 2. st. Speciální pedagog Správce sborovny Vedoucí MS Dopravní výchova 1. st. Koordinátor spolupráce s MŠ Koordinátor spolupráce se SVČ Sportovní gymnastika, sportovní soutěže Pohybové skladby Správce učebnic 1. stupeň 14 ŠD 1. st. Př Př - VV M - CH Spec. Pg 1. st.

16 Mgr. Lukáš Peterek Mgr. Jiří Plachký Mgr. Světlana Plesníková Martina Smijová Mgr. Karin Solná Mgr. Jarmila Straková Mgr. Jitka Šimkovská Mgr. Anna Tenglerová Mgr. Kateřina Bjačková Mgr. Jana Výtisková PhDr. Jiřina Walachová Mgr. Alena Zapletalová Florball Mc Donalds Cup Kin ball sportovní soutěže Správce kabinetu a sbírky Z Správce učebny Z Zeměpisná olympiáda Předmětová komise Z Správce skladu učebnic 2. st. Sportovní soutěže Předmětová komise PČ Správce kabinetu a sbírky TV, PČ Předmětová komise PČ Správce tělocvičen Lyžařský a cyklistický výcvikový kurz Správce sbírky pro 1. st. Koordinátor výtvarných soutěží pro 1. st. Vedoucí předmětové komise TV Atletické soutěže Soutěže volejbalu, sportovní soutěže Tisková mluvčí Kariérní poradenství Výchovný poradce pro 2. st. ZŠ Správce učebny VT 2 Předmětová komise JN, RV, OV Správce kabinetu a sbírky RV, OV, JN Multikulturní výchova Jeden svět na školách ZAV Koordinátor projektu OIKI Metodik přípravné třídy Předmětová komise HV Koordinátor MaK Správce učebny HV Správce kabinetu HV Koordinátor projektu Škola podporující zdraví (Zdravá škola, Zdravé zuby) Koordinátor projektu Škola Zdravých měst Koordinátor projektu Persona Dolls Koordinátor projektu Aktivní škola Logopedická sledování žáků Speciální pedagog BOZP (zdravotník, bezpečnostní technik) Metodické příručky 1. st. Správce sbírky JA pro 1. st. Učitelská a žákovská knihovna 2. st. Předmětová komise JČ, D Správce kabinetu a sbírek ČJ, D Předmětová komise VV Předmětová komise JA 15 VA OV - TV 1. st. JČ OV ZAV- PEK MŠ, 1. st. JČ - HV 1. st. Spec. Pg 1. st. JČ D JČ VV

17 Tvořivá škola Správce učebny VV, kabinetu VV, sbírky VV Školní kronika Mgr. Alena Wagnerová Správce multimediální učebny pavilon C JN ŠD výzdoba pavilonu B Dramatická výchova Etická výchova EVVO Estetická výchova Pravidla slušného chování Soutěže ŠD Učitelé ve vyučování Dramatická výchova Estetická výchova Pravidla slušného chování Etická výchova Dopravní výchova Projekty školy Témata globální problematiky Témata projektu Světová škola Témata projektu Škola pro demokracii Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality a protidrogové prevence Počet akcí Počet žáků Přednášky Adaptační pobyty žáků 2 48 Práce se třídami Projekt Extratřída 6 Škola pro demokracii, Světová škola, Multikultura, Holocaust, Nebuď oběť Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů Koordinátor inkluze 1 Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií 1 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 16

18 FIE I 3 FIE II 2 Kurz: Persona Dolls Praha 1 Studium k výkonu specializovaných činností - Metodik prevence 1 OP VK Profesní růst ve školství Moderní ředitelka CZ.1.07/1.3.44/ Kariérní systém - pilotáž připravovaného profesního portfolia pro pedagogy 4 Pokročilé zpracování textu v MS Office 12 Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních 1 Škola - právo - Spisová služba ve školství 1 Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele zaměřené 1 pro školy Pracovněprávní souvislosti aplikace školské legislativy při řízení 1 školy a školského zařízení Škola a ekonomika 1 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce Cestovní náhrady v roce 2014, Novela zákona o dani silniční 1 Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce: Hodnotitel ústní zk. 1 V rámci samostudia a sebevzdělávání pedagogové využívali odbornou literaturu, (např. RVP, Učitelské noviny, Informatorium, Obecná didaktika, Pedagogika předškolního věku, Moje psychologie, Speciální pedagogika, Jak řešit konflikty a lépe si porozumět v předškolním věku, Barevné kamínky, Rozvoj grafomotoriky, Psychopedie, Logopedie, Pedagogická komunikace v teorii a v praxi, Praktická psychologie, Rozvoj osobnosti dítěte, ) nebo čerpali z internetových zdrojů (www.rvp.cz, metodický portál, ). Část VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Kurz Termín Jméno účastníka Metodická poradna Berková, Kaniová OIKI Možnost podpůrného vedení žáků se SVP Straková, Godovský ZÁŘÍ OIKI Typologie MBTI Straková, Godovský Dopravní výchova Smijová OIKI Výchovné problémy Straková, Godovský OIKI seminář koordinátorů Straková OIKI Motivační seminář Všichni pg.pracovníci 17

19 Seminář k etické výchově výchovný styl 1 Učitelova práce s emocemi Všichni pg. pracovníci 22 Seminář k etické výchově výchovný styl 2 Jak motivovat žáky Všichni pg. pracovníci 22 Seminář moderních dějin Walachová Seminář k etické výchově výchovný styl 3 Učitel a jeho spolupráce s rodiči Všichni pg. pracovníci 21 Schůzka MP Halfarová ŘÍJEN OIKI Koučování a Straková Právní minimum Halfarová + 2 Archivnictví a spisová služba Berková, Kaniová OIKI Koučování a Straková OIKI - Nácvik prvopočátečních obecností v M, Straková, Godovský přehled metod Konference metodiků prevence Malenovice Halfarová Vedení obtížného rozhovoru Zapletalová, Matoušková, Králová Seminář k etické výchově výchovný styl 4 Odměny a tresty ve škole Všichni pg. pracovníci 21 Celodenní mentoring Základní právní předpisy Kaniová Personalistika pro školy Berková Praktická ukázka práce se žáky Zapletalová, Králová Neznalost neomlouvá Halfarová OIKI Reedukace Straková, Godovský Nebuď lhostejný Halfarová Seminář o odpadech Hopjanová Chrásková Vedení obtížného rozhovoru Gélová LISTOPAD Právní minimum Seminář k etické výchově výchovný styl 5 Přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Textový editor MS WORD Regionální setkání školních poradenských pracovišť 18 Solná, Halfarová, Bjačková Všichni pg. pracovníci pg. pracovníků Straková Moderní pedagogické metody Chramostová OIKI Koučování Straková Workshop jazykové školy Hello ( KET, PET) Wagnerová Matematika hry a motivace Tenglerová OIKI Koučování Straková Právní odpovědnost při výuce TV Smijová OIKI Třídnické hodiny Godovský, Bjačková OIKI Typologie MBTI Straková, Godovský

20 Metodik prevence studium Tenglerová PROSINEC OIKI seminář ČT Straková OIKI Krizová intervence Königová, Walachová Rozvoj a řízení lidských zdrojů, personalistika Chramostová OIKI seminář k MA Straková LEDEN Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina FIE I Bjačková ÚNOR Různé metody a formy výuky, jak je vhodně využít Chramostová, Chlup ADHD Bjačková, Plesníková, Straková Word pro pokročilé přihlášení učitelé Hry pro předškolní a mladší školní děti Straková Informační technologie ve výuce jazyků Krajčová BŘEZEN Školní řád ve víru paragrafů Kaniová Koordinátoři OIKI Straková Seminář s manželi Kašparovými - Přístup pedagogů k problémovým třídám a žákům Všichni pg. pracovníci 49 fyzikálních experimentů Godovský Vedení třídnické hodiny Plachký, Štellar, Godovský, Königová, Walachová, Chlup, Výtisková, Zapletalová, Šimkovská Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Kaniová Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina FIE I Straková, Chramostová DUBEN Workshop fyzika Godovský Reálné experimenty ve výuce MA Godovský Jak to mám říct aneb Co je správně Krajčová Kariérní růst pedagogických pracovníků Chramostová, Halfarová, Solná, Straková, Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina FIE II Straková, Bjačková Jak vyučovat pravopis na 1. stupni ZŠ Šimkovská, Zapletalová Konference pro učitele cizích jazyků Krajčová KVĚTEN Přijetí žáka a vyjadřování pozitivního očekávání Gélová Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru Halfarová 19

21 Rozpravy o institucionální péči Tenglerová Kariérní růst pedagogických pracovníků - Obhajoba dokladového portfolia Solná, Halfarová, Straková Úprava obchodních a úředních písemností Kaniová Sfumáto Halfarová, Králová, Straková Hry pro rozvoj grafomotoriky Straková Jak na hodnocení zaměstnanců krok za krokem Chramostová ČERVEN Přírodní vědy a nové technologie v živ. prostředí Godovský SRPEN Sborovna Týmová práce, komunikace Všichni pg.pracovníci První pomoc šance pro život Všichni pg.pracovníci Jiné vzdělávací semináře Počet pedagogů Čteme s porozuměním každý den 1 Inspirujeme vás učebnicemi Fraus aneb Jak na moderní výuku 1 Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro VP ZŠ 1 Problémový žák na základní škole běžného typu 2 Předškolák podporování správného vývoje 1 Integrativní korekční program pro děti s ADHD 1 Nácvik prvopočátečních obecností v matematice, přehled 1 Účinná reedukace projevů vývojových poruch učení 2 Angličtina pro 2. stupeň ZŠ III. 1 Nácvik prvopočátečních obecností v matematice, přehled metod počítání 1 Práce s textem ve fyzice 1 We like English 1 Motorika a hry na rozvoj motoriky 2 Bezpečně na chodníku, bezpečně na silnici aneb Dopravní výchova v ŠVP 1 Instruktorský kurz: Kin-ball 1 Gymnastika pro děti 3 Celostátní seminář vychovatelek ŠD a ŠK 2 Neklidné dítě 1 Úprava obchodních písemností 1 Začínáme s dětmi ve školní keramice 1 Svět peněz prakticky aneb 1 Metoda nácviku čtení 1 Právní odpovědnost při výuce tělesné výchovy 1 Metody aktivizace a motivace žáků 1 20

22 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti 9.1 Inspekční činnost provedena ČŠI Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.2 Kontrolní činnost provedena ČŠI Kontrolní činnost ČŠI ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.3 Kontrola provedena odborem kontroly MMO Kontrolní činnost odborem kontroly MMO ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.4 Kontrola provedena KÚ MSK Kontrola KÚ MSK ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.5 Veřejnosprávní kontrola na místě Kontrola projektu č. UR-1095/2012,,Příroda ve škole, škola v přírodě, aneb malé školní arboretum proběhla Další ujednání: Věcné i finanční plnění projektu proběhlo v souladu s Grantovou smlouvou. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Viz příloha č Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Viz příloha č. 2 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Závěrečná zpráva Termín odevzdání: do 15. 6. 2014 Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Workshopy na pomoc africké škole Dne 14. dubna 2014 probíhala v naší škole akce

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Projekty a granty 2014 2015

Projekty a granty 2014 2015 k 5.2.2015. Projekty a granty 2014 2015 Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/51.0043) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více