VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014

2 Předkladatel: Zpracovatelé: Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Ivana Chramostová, Mgr. Jana Kaniová, Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Kateřina Bjačková, Mgr. Karin Solná, Mgr. Jarmila Straková, Vladislava Feilhauerová, Šárka Berková, vedoucí předmětových komisí a MS Pedagogická rada projednala dne: Školská rada schválila dne: Č.j. ZaMSS 345/ Mgr. Ivana Chramostová ředitelka školy

3 OBSAH Část I. Základní údaje o škole Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy Statutární orgán organizace Charakteristika školy Nejlepší učitelé z Opavy se dočkali ocenění Členové širšího vedení školy 9 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 9 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 10 Část IV. Přijímací řízení 10 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků v základní škole ve školním roce 2013/ Počty vycházejících žáků ve školním roce 2013/ Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Počet žáků se sníženou známkou z chování Celkový počet neomluvených hodin Volitelné předměty v ročníku počty žáků Volitelné předměty v ročníku Nepovinné předměty Žáci s odlišným rokem školní docházky Funkce, dlouhodobé úkoly pedagogických pracovníků 13 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 16 Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 16 Část VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 17 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti Inspekční činnost provedena ČŠI Kontrolní činnost provedena ČŠI Kontrola provedena odborem kontroly MMO Kontrola provedena KÚ MSK Kontrola inspektorátu práce 21 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 22 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty Od integrace k inkluzi itec Ovoce do škol Relikviář svatého Maura Projekty školy 28 2

4 Aktivity projektu Světová škola Škola pro demokracii Aktivní škola DALEKOHLED Ocenění laureátů ceny Gratias Tibi Žákovský parlament S.O.S Projekt Krokus Projekt,,Co ty na to? esafety Label Rodiče vítáni Europeana Projektové dny Cesta pravěkem Pomoc Africe Jak si správně čistit zuby Naše posvícení Podané projekty Ozdravný pobyt žáků 1. stupně Kompenzační učební pomůcky Primární prevence Charita Projekt UNICEF Mýdlo = hrdina dětí Tříkrálová sbírka Sbírka OS CPK Chrpa, motanice Adopce na dálku Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov Nadační fond Emil Liga proti rakovině Fond Sidus Charitativní sbírka pro občanské sdružení Život dětem Světový den zvířat 51 Část XII Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce organizované školou Pocta učiteli Mgr. Michalu Semberovi Plavecká štafeta Ukradené dětství putovní výstava fotografií Vánoční jarmark Zápis do prvních tříd IV. společenský večer Zdravá pětka Lyžařský výcvik Ostružná Sportovní odpoledne aneb záchranáři dětem 62 3

5 Akce pro mateřské školy a DC Účast na dalších akcích Sportovní aktivity Úspěchy ve výtvarných soutěžích Psaní ZAV Aktivity EVVO Publikační činnost Zajištění praxe pro studenty Účast na olympiádách a soutěžích Aktivity školy ve spolupráci se zahraničím Polsko III. Wyszehradzki Festival Kultur Kanada Keňa Burundi Besedy, přednášky Exkurze Testování žáků společností SCIO Ochrana člověka za mimořádných událostí 180 Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 180 Část XIV. Údaje o spolupráci 180 Část XV. Hodnocení činnosti Hodnotící zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2013/ Zpráva školního speciálního pedagoga za školní rok 2013/ Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů Zpráva o činnosti výchovného poradce Škola podporující zdraví Zprávy o práci předmětových komisí Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 214 Část XVI. VZ o poskytování informací 223 Část XVII. Evaluace 224 Část XVIII. Připravujeme ve školním roce 2014/ V oblasti řízení a správy Hospitační a kontrolní činnost Úkoly vycházející z Plánu práce na školní rok 2014/ Připravované projekty pro školní rok 2014/ Část XIX. Závěr 233 Příloha č. 1 Hospodaření školy s prostředky zřizovatele 236 Příloha č. 2 Hospodaření školy se státními prostředky v roce Příloha č. 3 Vyhodnocení dotazníků RCH 240 Příloha č. 4 Profil Příloha č. 5 Dotazník INDI

6 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Sídlo školy: Šrámkova 4, Opava IČ školy: IZO Telefonní kontakt: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Statutární město Opava Ředitelka školy: Mgr. Ivana Chramostová Zástupkyně ředitelky školy, která Mgr. Jana Kaniová trvale zastupuje ředitelku školy v plném rozsahu její řídící činnosti: Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jana Kaniová Výchovný poradce: Mgr. Jana Kaniová Mgr. Karin Solná Školní speciální pedagog: Mgr. Kateřina Bjačková Školní psycholog: Mgr. Lucie Prosková Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Vladislava Feilhauerová Složení školské rady: Zákonní zástupci nezletilých žáků: Věra Meierová Petr Raida Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Jana Kaniová Mgr. Anna Tenglerová Zástupci zřizovatele: Taťána Tomšíková Ing. Barbora Salzmannová (předsedkyně školské rady) 5

7 1.1 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování předškolního a základního vzdělávání. 1.2 Statutární orgán organizace Statutárním orgánem školy je ředitelka, jmenovaná Radou města. Ředitelka jedná jménem organizace a je za její činnost odpovědná Radě města. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy Statutárního města Opava a vnitřními organizačními předpisy organizace. Pravomoci ředitelky školy jsou vymezeny 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1.3 Charakteristika školy 2. Základní škola kapacita 800 žáků IZO: Školní družina kapacita 175 žáků od žáků IZO: Školní klub kapacita 70 žáků IZO: Naše škola má 9 ročníků a je členěna na 1. a 2. stupeň. Nabízíme žákům výuku podle programu Škola podporující zdraví, výuka je realizována podle vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem. Škola získala v říjnu 2013 titul Světová škola, v letošním roce nám byl opětovně udělen certifikát Aktivní škola. V letošním školním roce jsme také splnili podmínky pro pokračování v členství v síti Škol podporujících zdraví na další 3 roky. Za napomáhání aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a za splněná kritéria jsme získali titul Škola pro demokracii, který nám bude oficiálně předán na podzim roku Žákům a jejich rodičům nabízí služby školní poradenské pracoviště, zastoupené výchovnými poradkyněmi, školní speciální pedagožkou a školní metodičkou prevence. V rámci primární prevence se během školního roku plnily cíle vytyčené Minimálním preventivním programem a programem proti šikaně. Výuka probíhá nejen ve třídách, ale i v několika dobře vybavených odborných učebnách, (např. učebna fyziky, chemie, angličtiny, němčiny, hudební výchovy, výtvarné výchovy a v neposlední řadě školní dílna pro práci se dřevem a kovy). Hodinám literární výchovy slouží žákovská knihovna. K rozvoji výtvarných činností žáci využívají výtvarnou učebnu, keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem. Školní pozemek, který byl proměněn ve školní arboretum, slouží k odpočinku široké veřejnosti, pěstitelským pracím a výuce přírodovědných předmětů. Všechny kmenové třídy naší školy jsou nově vybaveny interaktivními projektory Benq, které kombinují výhody běžné popisovatelné tabule a velké dotykové obrazovky. Po připojení 6

8 notebooku k projektoru, mohou žáci interaktivně vyplňovat pracovní listy, tabulky nebo výukové programy přímo na tabuli nebo také díky nové technologii projektorů, mohou žáci ovládat interaktivní obraz na dálku pomocí elektronického pera, přímo ze své lavice. Každá třída s tímto projektorem je vybavena audio technikou, čímž se z každé třídy stává multimediální učebna. O prázdninách byly nainstalovány ve třech dalších třídách nové multimediální tabule. Menší žáci velmi vítají práci s mobilním zařízením MAGIC BOX, kdy se žáci naučí zábavnou formou pracovat s moderními technologiemi. V říjnu 2013 získal MAGIC BOX nejprestižnější ocenění, 1. místo GRAND PRIX na výstavě FOR TOYS na pražském výstavišti PVA. Pro sportovní vyžití slouží žákům krásný sportovní areál s atletickým stadionem, dvěma hřišti na basketbal, volejbal, malou kopanou, házenou a pálkovanou. K dispozici jsou dvě tělocvičny a gymnastický sál. Pro relaxaci a oddech využívají žáci zrekonstruované atrium. Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka v 15 třídách základní školy a v přípravné třídě Koťátka (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti se sociálním znevýhodněním). Školní družina, školní klub a školní klubík nabízí širokou paletu volnočasových aktivit, pořádá akce pro rodiče a veřejnost, organizuje letní tábory pro děti. 175 žáků ročníku bylo rovnoměrně rozděleno do 6 oddělení ŠD a 70 žáků ročníku pravidelně docházelo do školního klubu. V budově školy je školní jídelna, v níž zajišťuje stravování žáků Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, se sídlem Otická 24, Opava. Během prázdnin školního roku 2013/2014 proběhla v ZŠ další rekonstrukce sociálního zařízení, byla dokončena sociální zařízení pro invalidní občany v pavilonu C a toalety ve 2. patře pavilonu A. Na sociální zařízení máme Výjimku OHS, rekonstrukce probíhá průběžně v závislosti na úspoře finančních prostředků. Letošní školní rok byl tematicky zaměřen na podporu řemesel a přírodní živly. Veškeré aktivity probíhaly pod názvem Živly pod kontrolou. Cílem byla podpora polytechnického vzdělávání u dětí MŠ a žáků ZŠ a upozornění na nutnost ochrany životního prostředí. Tato 7

9 témata vychází z dlouhodobého záměru MSK a ČR a budou hlavními tématy také ve školním roce 2014/2015. Dne 18. listopadu 2013 byla slavnostně předána do užívání plošina pro imobilní žáky a občany, čímž se stala naše škola zcela bezbariérovou, jako jediná v Opavě. Projekt byl realizován za finanční i odborné podpory Magistrátu SMO. Pásku slavnostně přestřihl pan náměstek primátora Daniel Žídek. Společnost Scio nám letos udělila značku,,pečujeme o vzdělávání za pravidelné zapojování do projektů Scio a zjišťování zpětné vazby naší činnosti (viz str. 147) Nejlepší učitelé z Opavy se dočkali ocenění Ve čtvrtek 24. března proběhl v Městském domě kultury Petra Bezruče slavnostní ceremoniál v rámci Dne učitelů. Letos byla z naší školy za svou práci oceněna Mgr. Jana Chrásková Hopjanová. Zdůvodnění navrhovaného ocenění: Zpracování a realizace projektu a grantu s názvem: Příroda ve škole, škola v přírodě projekt byl financován grantem Revolvingového fondu MŽP výsledkem projektu je nová školní zahrada- školní arboretum - práce na projektu trvala 2 roky Prezentace práce školy v oblasti EVVO každoroční aktivní účast na akcích pořádaných MMO- Den Země, Den stromů Koordinátorka EVVO, projekty a soutěže s tématikou EVVO Dlouhodobé projekty EVVO: Recyklohraní, Zelená škola, Praktická podpora EVVO ve ŠVP, Ekologizace a estetizace prostředí školy, třídění odpadu ve třídách, činnost školního Ekotýmu, projekt ekologického centra Tereza -Ekolampov- virtuální ekoškola, Ekoškola, Ocenění odborné poroty za odborné výtvarné vedení práce dětí v celostátní soutěži Frankofonie 2012 a 2013 pořádané Ministerstvem zahraničních věcí, ocenění odborné poroty za odborné výtvarné vedení práce dětí v soutěži Dům snů pořádané Střední školou stavební Opava Odborné vedení výtvarné práce dětí - vytvoření 2m vysoké papírové plastiky do vstupní haly společnosti Optys v Dolních Životicích Nejvýraznější úspěchy žáků ve výtvarných soutěžích pod odborným vedením Mgr. Chráskové: Medaile lidická růže, Mezinárodní projekt Mene Tekel, Frankofonie, Požární ochrana očima dětí, Soutěž O nejkrásnější vánoční ozdobu, soutěž O nejkrásnější loutku, Noc kostelů, Kreativně s recyklovatelnými materiály, Eurotopia, Mezinárodní výstava dětských výtvarných prací Rzesow - Ptaki czudaki, fotografické výstavy Pohledy do přírody. 8

10 1.4. Členové širšího vedení školy Členové širšího vedení školy (ŠVŠ) Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Jana Kaniová Vladislava Feilhauerová Mgr. Jarmila Straková Mgr. Karin Solná Mgr. Eva Halfarová Mgr. Kateřina Bjačková Mgr. Daniela Kurečková Mgr. Anna Tenglerová Mgr. Jana Hopjanová Chrásková Šárka Berková Ředitelka školy Koordinátor inkluze Zástupce ředitelky školy Výchovná poradkyně Koordinátor značky Rodiče vítáni Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Koordinátor evaluace Koordinátor inkluze Výchovná poradkyně Koordinátor multikulturních projektů Školní metodik prevence Koordinátor Školy pro demokracii Koordinátor projektu Světová škola Speciální pedagog Koordinátor spolupráce s MŠ a SVČ Vedoucí MS ročníku Vedoucí MS ročníku Koordinátor Školy podporující zdraví Koordinátor EVVO Ekonomka školy ŠVŠ se scházelo pravidelně v ředitelně školy ŘŠ využívá ŠVŠ jako poradní a metodický orgán ŠVŠ zkvalitňuje informační systém školy ŘŠ nadále využívá možnosti přenesení pravomocí na členy ŠVŠ v oblasti plánování i hodnocení činnosti Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Přípravná třída Školní vzdělávací program Krok za krokem Školní vzdělávací program Společně do školy 9

11 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy dle P 1-04 k Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 33 30,984 Nepedagogičtí zaměstnanci 7 6,737 z toho zaměstnanci výdejny stravy 0 0 Část IV. Přijímací řízení 4.1 Zápis k povinné školní docházce, přijetí k základnímu vzdělávání Kapacita školy Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k /1PT 46/14PT 52/8PT 3 PT = přípravná třída Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Prospěch žáků v základní škole ve školním roce 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem 1 st Celkem 2. st

12 5.2 Počty vycházejících žáků ve školním roce 2013/2014 Ročník Celkem žáků Chlapců Dívek A B A B Celkem Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 4 Obor vzdělání s maturitní zkouškou 24 Obor vzdělání s výučním listem 4 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků ,30 % % 5.5 Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,87 11

13 5.6 Volitelné předměty (VP) v ročníku počty žáků 6. celkem počet 7. celkem počet 8. celkem počet 9. celkem počet VP VI.A žáků skupin VII.AT žáků skupin VIII.A VIII.T žáků skupin IX.A IX.B žáků skupin Cv M Cv ČJ NJ FJ ŠJ RJ Kon AJ Dom SA Est Pěs ZAV Celkem žáků Celkem skupin Celkem žáků: 330 Celkem skupin: 24 Poznámka: 6. ročník 3 hodiny volitelného předmětu/žák 7. ročník 2 hodiny volitelného předmětu/žák 8. ročník 2 hodiny volitelného předmětu/žák 6. ročník 3 hodiny volitelného předmětu/žák 12

14 5.7 Volitelné předměty (VP) v ročníku Třída název předmětu vyučující 2. st. Sportovní aktivity Martina Smijová, Mgr. Jiří Plachký 2. st. ZA Mgr. Karin Solná 2. st. Estetika Mgr. Jana Chrásková Hopjanová 2. st. Domácnost Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Jiří Plachký 2. st. Cvičení z M Mgr. Jiří Štellar, Mgr. Alena Königová 2. st. Cvičení z ČJ Mgr. Karin Solná, Mgr. Jitka Šimkovská 2. st. Jazyk německý Mgr. Karin Solná 2. st. Jazyk španělský Mgr. Adéla Matoušková 2. st. Jazyk ruský PhDr. Květoslava Krajčová 2. st. Konverzace v AJ Mgr. Alena Wagnerová 2. st. Pěstitelství Mgr. Jana Chrásková Hopjanová 5.8 Nepovinné předměty Třída, ročník Předmět Vyučující 1. st. Sportovní hry Mgr. Daniela Kurečková 1. st. Psaní ZAV Mgr. Karin Solná 2. st - Další cizí jazyk Německý jazyk Mgr. Alena Wagnerová Francouzský jazyk PhDr. Květoslava Krajčová Španělský jazyk Mgr. Adéla Matoušková Ruský jazyk PhDr. Květoslava Krajčová Sportovní aktivity Martina Smijová Mgr. Jiří Plachký 2. st. ZAV Mgr. Karin Solná 2. st. Estetika Mgr. Jana Chrásková Hopjanová 5.9 Žáci s odlišným rokem školní docházky V letošním roce navštěvovalo školu 8 žáků s odlišným rokem školní docházky Funkce, dlouhodobé úkoly pedagogických pracovníků Jméno, příjmení Úkoly Aprobace Mgr. Ivana Chramostová Ředitelka školy 1. st. Propagace školy Pilotní ověřování elektronické učebnice M Projekty Koordinátor inkluze Mgr. Jana Kaniová Zástupkyně ředitelky školy 1. st. 13

15 Vladislava Feilhauerová Mgr. Zdeňka Gélová Mgr. Marcel Godovský Mgr. Eva Halfarová Mgr. Jana Hopjanová Chrásková Mgr. Alena Königová Mgr. Jana Králová Mgr. Daniela Kurečková Výchovný poradce pro 1. st. ZŠ Sekce TU Koordinátor vzdělávání cizinců Předseda inventární komise Koordinátor projektu Rodiče vítáni Vedoucí vychovatelka Kroužky ŠK Dopravní výchova Házená Kin - ball Správce žákovské knihovny pro 1. st. Správce čítárny pro 1. st. Koordinátor literárních soutěží pro 1. st. Předmětová komise informatiky Správce kabinetu informatiky Správce didaktické techniky Elektronická ŽK Projekty Správce sítě Správce učebny VT 1 Metodik prevence rizikového chování Správce multimediální učebny pav. B Správce sbírky Př Předmětová komise Př Projekty Koordinátor charitativních projektů Správce cvičné kuchyňky Koordinátor projektu Světová škola Koordinátor projektu Škola pro demokracii Koordinátor pro výzdobu školy Výstavy výtvarných děl Koordinátor EVVO Správce učebny VV Projekty EVVO Správce keramické dílny Koordinátor ŠVP Chemická olympiáda Předmětová komise Ch, Př, Z, F Správce učebny F a CH Správce kabinetu M, CH Metodické příručky 2. st. Speciální pedagog Správce sborovny Vedoucí MS Dopravní výchova 1. st. Koordinátor spolupráce s MŠ Koordinátor spolupráce se SVČ Sportovní gymnastika, sportovní soutěže Pohybové skladby Správce učebnic 1. stupeň 14 ŠD 1. st. Př Př - VV M - CH Spec. Pg 1. st.

16 Mgr. Lukáš Peterek Mgr. Jiří Plachký Mgr. Světlana Plesníková Martina Smijová Mgr. Karin Solná Mgr. Jarmila Straková Mgr. Jitka Šimkovská Mgr. Anna Tenglerová Mgr. Kateřina Bjačková Mgr. Jana Výtisková PhDr. Jiřina Walachová Mgr. Alena Zapletalová Florball Mc Donalds Cup Kin ball sportovní soutěže Správce kabinetu a sbírky Z Správce učebny Z Zeměpisná olympiáda Předmětová komise Z Správce skladu učebnic 2. st. Sportovní soutěže Předmětová komise PČ Správce kabinetu a sbírky TV, PČ Předmětová komise PČ Správce tělocvičen Lyžařský a cyklistický výcvikový kurz Správce sbírky pro 1. st. Koordinátor výtvarných soutěží pro 1. st. Vedoucí předmětové komise TV Atletické soutěže Soutěže volejbalu, sportovní soutěže Tisková mluvčí Kariérní poradenství Výchovný poradce pro 2. st. ZŠ Správce učebny VT 2 Předmětová komise JN, RV, OV Správce kabinetu a sbírky RV, OV, JN Multikulturní výchova Jeden svět na školách ZAV Koordinátor projektu OIKI Metodik přípravné třídy Předmětová komise HV Koordinátor MaK Správce učebny HV Správce kabinetu HV Koordinátor projektu Škola podporující zdraví (Zdravá škola, Zdravé zuby) Koordinátor projektu Škola Zdravých měst Koordinátor projektu Persona Dolls Koordinátor projektu Aktivní škola Logopedická sledování žáků Speciální pedagog BOZP (zdravotník, bezpečnostní technik) Metodické příručky 1. st. Správce sbírky JA pro 1. st. Učitelská a žákovská knihovna 2. st. Předmětová komise JČ, D Správce kabinetu a sbírek ČJ, D Předmětová komise VV Předmětová komise JA 15 VA OV - TV 1. st. JČ OV ZAV- PEK MŠ, 1. st. JČ - HV 1. st. Spec. Pg 1. st. JČ D JČ VV

17 Tvořivá škola Správce učebny VV, kabinetu VV, sbírky VV Školní kronika Mgr. Alena Wagnerová Správce multimediální učebny pavilon C JN ŠD výzdoba pavilonu B Dramatická výchova Etická výchova EVVO Estetická výchova Pravidla slušného chování Soutěže ŠD Učitelé ve vyučování Dramatická výchova Estetická výchova Pravidla slušného chování Etická výchova Dopravní výchova Projekty školy Témata globální problematiky Témata projektu Světová škola Témata projektu Škola pro demokracii Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality a protidrogové prevence Počet akcí Počet žáků Přednášky Adaptační pobyty žáků 2 48 Práce se třídami Projekt Extratřída 6 Škola pro demokracii, Světová škola, Multikultura, Holocaust, Nebuď oběť Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů Koordinátor inkluze 1 Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií 1 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 16

18 FIE I 3 FIE II 2 Kurz: Persona Dolls Praha 1 Studium k výkonu specializovaných činností - Metodik prevence 1 OP VK Profesní růst ve školství Moderní ředitelka CZ.1.07/1.3.44/ Kariérní systém - pilotáž připravovaného profesního portfolia pro pedagogy 4 Pokročilé zpracování textu v MS Office 12 Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních 1 Škola - právo - Spisová služba ve školství 1 Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele zaměřené 1 pro školy Pracovněprávní souvislosti aplikace školské legislativy při řízení 1 školy a školského zařízení Škola a ekonomika 1 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce Cestovní náhrady v roce 2014, Novela zákona o dani silniční 1 Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce: Hodnotitel ústní zk. 1 V rámci samostudia a sebevzdělávání pedagogové využívali odbornou literaturu, (např. RVP, Učitelské noviny, Informatorium, Obecná didaktika, Pedagogika předškolního věku, Moje psychologie, Speciální pedagogika, Jak řešit konflikty a lépe si porozumět v předškolním věku, Barevné kamínky, Rozvoj grafomotoriky, Psychopedie, Logopedie, Pedagogická komunikace v teorii a v praxi, Praktická psychologie, Rozvoj osobnosti dítěte, ) nebo čerpali z internetových zdrojů (www.rvp.cz, metodický portál, ). Část VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Kurz Termín Jméno účastníka Metodická poradna Berková, Kaniová OIKI Možnost podpůrného vedení žáků se SVP Straková, Godovský ZÁŘÍ OIKI Typologie MBTI Straková, Godovský Dopravní výchova Smijová OIKI Výchovné problémy Straková, Godovský OIKI seminář koordinátorů Straková OIKI Motivační seminář Všichni pg.pracovníci 17

19 Seminář k etické výchově výchovný styl 1 Učitelova práce s emocemi Všichni pg. pracovníci 22 Seminář k etické výchově výchovný styl 2 Jak motivovat žáky Všichni pg. pracovníci 22 Seminář moderních dějin Walachová Seminář k etické výchově výchovný styl 3 Učitel a jeho spolupráce s rodiči Všichni pg. pracovníci 21 Schůzka MP Halfarová ŘÍJEN OIKI Koučování a Straková Právní minimum Halfarová + 2 Archivnictví a spisová služba Berková, Kaniová OIKI Koučování a Straková OIKI - Nácvik prvopočátečních obecností v M, Straková, Godovský přehled metod Konference metodiků prevence Malenovice Halfarová Vedení obtížného rozhovoru Zapletalová, Matoušková, Králová Seminář k etické výchově výchovný styl 4 Odměny a tresty ve škole Všichni pg. pracovníci 21 Celodenní mentoring Základní právní předpisy Kaniová Personalistika pro školy Berková Praktická ukázka práce se žáky Zapletalová, Králová Neznalost neomlouvá Halfarová OIKI Reedukace Straková, Godovský Nebuď lhostejný Halfarová Seminář o odpadech Hopjanová Chrásková Vedení obtížného rozhovoru Gélová LISTOPAD Právní minimum Seminář k etické výchově výchovný styl 5 Přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Textový editor MS WORD Regionální setkání školních poradenských pracovišť 18 Solná, Halfarová, Bjačková Všichni pg. pracovníci pg. pracovníků Straková Moderní pedagogické metody Chramostová OIKI Koučování Straková Workshop jazykové školy Hello ( KET, PET) Wagnerová Matematika hry a motivace Tenglerová OIKI Koučování Straková Právní odpovědnost při výuce TV Smijová OIKI Třídnické hodiny Godovský, Bjačková OIKI Typologie MBTI Straková, Godovský

20 Metodik prevence studium Tenglerová PROSINEC OIKI seminář ČT Straková OIKI Krizová intervence Königová, Walachová Rozvoj a řízení lidských zdrojů, personalistika Chramostová OIKI seminář k MA Straková LEDEN Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina FIE I Bjačková ÚNOR Různé metody a formy výuky, jak je vhodně využít Chramostová, Chlup ADHD Bjačková, Plesníková, Straková Word pro pokročilé přihlášení učitelé Hry pro předškolní a mladší školní děti Straková Informační technologie ve výuce jazyků Krajčová BŘEZEN Školní řád ve víru paragrafů Kaniová Koordinátoři OIKI Straková Seminář s manželi Kašparovými - Přístup pedagogů k problémovým třídám a žákům Všichni pg. pracovníci 49 fyzikálních experimentů Godovský Vedení třídnické hodiny Plachký, Štellar, Godovský, Königová, Walachová, Chlup, Výtisková, Zapletalová, Šimkovská Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Kaniová Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina FIE I Straková, Chramostová DUBEN Workshop fyzika Godovský Reálné experimenty ve výuce MA Godovský Jak to mám říct aneb Co je správně Krajčová Kariérní růst pedagogických pracovníků Chramostová, Halfarová, Solná, Straková, Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina FIE II Straková, Bjačková Jak vyučovat pravopis na 1. stupni ZŠ Šimkovská, Zapletalová Konference pro učitele cizích jazyků Krajčová KVĚTEN Přijetí žáka a vyjadřování pozitivního očekávání Gélová Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru Halfarová 19

21 Rozpravy o institucionální péči Tenglerová Kariérní růst pedagogických pracovníků - Obhajoba dokladového portfolia Solná, Halfarová, Straková Úprava obchodních a úředních písemností Kaniová Sfumáto Halfarová, Králová, Straková Hry pro rozvoj grafomotoriky Straková Jak na hodnocení zaměstnanců krok za krokem Chramostová ČERVEN Přírodní vědy a nové technologie v živ. prostředí Godovský SRPEN Sborovna Týmová práce, komunikace Všichni pg.pracovníci První pomoc šance pro život Všichni pg.pracovníci Jiné vzdělávací semináře Počet pedagogů Čteme s porozuměním každý den 1 Inspirujeme vás učebnicemi Fraus aneb Jak na moderní výuku 1 Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro VP ZŠ 1 Problémový žák na základní škole běžného typu 2 Předškolák podporování správného vývoje 1 Integrativní korekční program pro děti s ADHD 1 Nácvik prvopočátečních obecností v matematice, přehled 1 Účinná reedukace projevů vývojových poruch učení 2 Angličtina pro 2. stupeň ZŠ III. 1 Nácvik prvopočátečních obecností v matematice, přehled metod počítání 1 Práce s textem ve fyzice 1 We like English 1 Motorika a hry na rozvoj motoriky 2 Bezpečně na chodníku, bezpečně na silnici aneb Dopravní výchova v ŠVP 1 Instruktorský kurz: Kin-ball 1 Gymnastika pro děti 3 Celostátní seminář vychovatelek ŠD a ŠK 2 Neklidné dítě 1 Úprava obchodních písemností 1 Začínáme s dětmi ve školní keramice 1 Svět peněz prakticky aneb 1 Metoda nácviku čtení 1 Právní odpovědnost při výuce tělesné výchovy 1 Metody aktivizace a motivace žáků 1 20

22 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti 9.1 Inspekční činnost provedena ČŠI Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.2 Kontrolní činnost provedena ČŠI Kontrolní činnost ČŠI ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.3 Kontrola provedena odborem kontroly MMO Kontrolní činnost odborem kontroly MMO ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.4 Kontrola provedena KÚ MSK Kontrola KÚ MSK ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.5 Veřejnosprávní kontrola na místě Kontrola projektu č. UR-1095/2012,,Příroda ve škole, škola v přírodě, aneb malé školní arboretum proběhla Další ujednání: Věcné i finanční plnění projektu proběhlo v souladu s Grantovou smlouvou. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Viz příloha č Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Viz příloha č. 2 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více