VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014

2 Předkladatel: Zpracovatelé: Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Ivana Chramostová, Mgr. Jana Kaniová, Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Kateřina Bjačková, Mgr. Karin Solná, Mgr. Jarmila Straková, Vladislava Feilhauerová, Šárka Berková, vedoucí předmětových komisí a MS Pedagogická rada projednala dne: Školská rada schválila dne: Č.j. ZaMSS 345/ Mgr. Ivana Chramostová ředitelka školy

3 OBSAH Část I. Základní údaje o škole Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy Statutární orgán organizace Charakteristika školy Nejlepší učitelé z Opavy se dočkali ocenění Členové širšího vedení školy 9 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 9 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 10 Část IV. Přijímací řízení 10 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků v základní škole ve školním roce 2013/ Počty vycházejících žáků ve školním roce 2013/ Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Počet žáků se sníženou známkou z chování Celkový počet neomluvených hodin Volitelné předměty v ročníku počty žáků Volitelné předměty v ročníku Nepovinné předměty Žáci s odlišným rokem školní docházky Funkce, dlouhodobé úkoly pedagogických pracovníků 13 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 16 Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 16 Část VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 17 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti Inspekční činnost provedena ČŠI Kontrolní činnost provedena ČŠI Kontrola provedena odborem kontroly MMO Kontrola provedena KÚ MSK Kontrola inspektorátu práce 21 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 22 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty Od integrace k inkluzi itec Ovoce do škol Relikviář svatého Maura Projekty školy 28 2

4 Aktivity projektu Světová škola Škola pro demokracii Aktivní škola DALEKOHLED Ocenění laureátů ceny Gratias Tibi Žákovský parlament S.O.S Projekt Krokus Projekt,,Co ty na to? esafety Label Rodiče vítáni Europeana Projektové dny Cesta pravěkem Pomoc Africe Jak si správně čistit zuby Naše posvícení Podané projekty Ozdravný pobyt žáků 1. stupně Kompenzační učební pomůcky Primární prevence Charita Projekt UNICEF Mýdlo = hrdina dětí Tříkrálová sbírka Sbírka OS CPK Chrpa, motanice Adopce na dálku Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov Nadační fond Emil Liga proti rakovině Fond Sidus Charitativní sbírka pro občanské sdružení Život dětem Světový den zvířat 51 Část XII Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce organizované školou Pocta učiteli Mgr. Michalu Semberovi Plavecká štafeta Ukradené dětství putovní výstava fotografií Vánoční jarmark Zápis do prvních tříd IV. společenský večer Zdravá pětka Lyžařský výcvik Ostružná Sportovní odpoledne aneb záchranáři dětem 62 3

5 Akce pro mateřské školy a DC Účast na dalších akcích Sportovní aktivity Úspěchy ve výtvarných soutěžích Psaní ZAV Aktivity EVVO Publikační činnost Zajištění praxe pro studenty Účast na olympiádách a soutěžích Aktivity školy ve spolupráci se zahraničím Polsko III. Wyszehradzki Festival Kultur Kanada Keňa Burundi Besedy, přednášky Exkurze Testování žáků společností SCIO Ochrana člověka za mimořádných událostí 180 Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 180 Část XIV. Údaje o spolupráci 180 Část XV. Hodnocení činnosti Hodnotící zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2013/ Zpráva školního speciálního pedagoga za školní rok 2013/ Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů Zpráva o činnosti výchovného poradce Škola podporující zdraví Zprávy o práci předmětových komisí Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 214 Část XVI. VZ o poskytování informací 223 Část XVII. Evaluace 224 Část XVIII. Připravujeme ve školním roce 2014/ V oblasti řízení a správy Hospitační a kontrolní činnost Úkoly vycházející z Plánu práce na školní rok 2014/ Připravované projekty pro školní rok 2014/ Část XIX. Závěr 233 Příloha č. 1 Hospodaření školy s prostředky zřizovatele 236 Příloha č. 2 Hospodaření školy se státními prostředky v roce Příloha č. 3 Vyhodnocení dotazníků RCH 240 Příloha č. 4 Profil Příloha č. 5 Dotazník INDI

6 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Sídlo školy: Šrámkova 4, Opava IČ školy: IZO Telefonní kontakt: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Statutární město Opava Ředitelka školy: Mgr. Ivana Chramostová Zástupkyně ředitelky školy, která Mgr. Jana Kaniová trvale zastupuje ředitelku školy v plném rozsahu její řídící činnosti: Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jana Kaniová Výchovný poradce: Mgr. Jana Kaniová Mgr. Karin Solná Školní speciální pedagog: Mgr. Kateřina Bjačková Školní psycholog: Mgr. Lucie Prosková Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Vladislava Feilhauerová Složení školské rady: Zákonní zástupci nezletilých žáků: Věra Meierová Petr Raida Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Jana Kaniová Mgr. Anna Tenglerová Zástupci zřizovatele: Taťána Tomšíková Ing. Barbora Salzmannová (předsedkyně školské rady) 5

7 1.1 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování předškolního a základního vzdělávání. 1.2 Statutární orgán organizace Statutárním orgánem školy je ředitelka, jmenovaná Radou města. Ředitelka jedná jménem organizace a je za její činnost odpovědná Radě města. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy Statutárního města Opava a vnitřními organizačními předpisy organizace. Pravomoci ředitelky školy jsou vymezeny 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1.3 Charakteristika školy 2. Základní škola kapacita 800 žáků IZO: Školní družina kapacita 175 žáků od žáků IZO: Školní klub kapacita 70 žáků IZO: Naše škola má 9 ročníků a je členěna na 1. a 2. stupeň. Nabízíme žákům výuku podle programu Škola podporující zdraví, výuka je realizována podle vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem. Škola získala v říjnu 2013 titul Světová škola, v letošním roce nám byl opětovně udělen certifikát Aktivní škola. V letošním školním roce jsme také splnili podmínky pro pokračování v členství v síti Škol podporujících zdraví na další 3 roky. Za napomáhání aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a za splněná kritéria jsme získali titul Škola pro demokracii, který nám bude oficiálně předán na podzim roku Žákům a jejich rodičům nabízí služby školní poradenské pracoviště, zastoupené výchovnými poradkyněmi, školní speciální pedagožkou a školní metodičkou prevence. V rámci primární prevence se během školního roku plnily cíle vytyčené Minimálním preventivním programem a programem proti šikaně. Výuka probíhá nejen ve třídách, ale i v několika dobře vybavených odborných učebnách, (např. učebna fyziky, chemie, angličtiny, němčiny, hudební výchovy, výtvarné výchovy a v neposlední řadě školní dílna pro práci se dřevem a kovy). Hodinám literární výchovy slouží žákovská knihovna. K rozvoji výtvarných činností žáci využívají výtvarnou učebnu, keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem. Školní pozemek, který byl proměněn ve školní arboretum, slouží k odpočinku široké veřejnosti, pěstitelským pracím a výuce přírodovědných předmětů. Všechny kmenové třídy naší školy jsou nově vybaveny interaktivními projektory Benq, které kombinují výhody běžné popisovatelné tabule a velké dotykové obrazovky. Po připojení 6

8 notebooku k projektoru, mohou žáci interaktivně vyplňovat pracovní listy, tabulky nebo výukové programy přímo na tabuli nebo také díky nové technologii projektorů, mohou žáci ovládat interaktivní obraz na dálku pomocí elektronického pera, přímo ze své lavice. Každá třída s tímto projektorem je vybavena audio technikou, čímž se z každé třídy stává multimediální učebna. O prázdninách byly nainstalovány ve třech dalších třídách nové multimediální tabule. Menší žáci velmi vítají práci s mobilním zařízením MAGIC BOX, kdy se žáci naučí zábavnou formou pracovat s moderními technologiemi. V říjnu 2013 získal MAGIC BOX nejprestižnější ocenění, 1. místo GRAND PRIX na výstavě FOR TOYS na pražském výstavišti PVA. Pro sportovní vyžití slouží žákům krásný sportovní areál s atletickým stadionem, dvěma hřišti na basketbal, volejbal, malou kopanou, házenou a pálkovanou. K dispozici jsou dvě tělocvičny a gymnastický sál. Pro relaxaci a oddech využívají žáci zrekonstruované atrium. Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka v 15 třídách základní školy a v přípravné třídě Koťátka (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti se sociálním znevýhodněním). Školní družina, školní klub a školní klubík nabízí širokou paletu volnočasových aktivit, pořádá akce pro rodiče a veřejnost, organizuje letní tábory pro děti. 175 žáků ročníku bylo rovnoměrně rozděleno do 6 oddělení ŠD a 70 žáků ročníku pravidelně docházelo do školního klubu. V budově školy je školní jídelna, v níž zajišťuje stravování žáků Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, se sídlem Otická 24, Opava. Během prázdnin školního roku 2013/2014 proběhla v ZŠ další rekonstrukce sociálního zařízení, byla dokončena sociální zařízení pro invalidní občany v pavilonu C a toalety ve 2. patře pavilonu A. Na sociální zařízení máme Výjimku OHS, rekonstrukce probíhá průběžně v závislosti na úspoře finančních prostředků. Letošní školní rok byl tematicky zaměřen na podporu řemesel a přírodní živly. Veškeré aktivity probíhaly pod názvem Živly pod kontrolou. Cílem byla podpora polytechnického vzdělávání u dětí MŠ a žáků ZŠ a upozornění na nutnost ochrany životního prostředí. Tato 7

9 témata vychází z dlouhodobého záměru MSK a ČR a budou hlavními tématy také ve školním roce 2014/2015. Dne 18. listopadu 2013 byla slavnostně předána do užívání plošina pro imobilní žáky a občany, čímž se stala naše škola zcela bezbariérovou, jako jediná v Opavě. Projekt byl realizován za finanční i odborné podpory Magistrátu SMO. Pásku slavnostně přestřihl pan náměstek primátora Daniel Žídek. Společnost Scio nám letos udělila značku,,pečujeme o vzdělávání za pravidelné zapojování do projektů Scio a zjišťování zpětné vazby naší činnosti (viz str. 147) Nejlepší učitelé z Opavy se dočkali ocenění Ve čtvrtek 24. března proběhl v Městském domě kultury Petra Bezruče slavnostní ceremoniál v rámci Dne učitelů. Letos byla z naší školy za svou práci oceněna Mgr. Jana Chrásková Hopjanová. Zdůvodnění navrhovaného ocenění: Zpracování a realizace projektu a grantu s názvem: Příroda ve škole, škola v přírodě projekt byl financován grantem Revolvingového fondu MŽP výsledkem projektu je nová školní zahrada- školní arboretum - práce na projektu trvala 2 roky Prezentace práce školy v oblasti EVVO každoroční aktivní účast na akcích pořádaných MMO- Den Země, Den stromů Koordinátorka EVVO, projekty a soutěže s tématikou EVVO Dlouhodobé projekty EVVO: Recyklohraní, Zelená škola, Praktická podpora EVVO ve ŠVP, Ekologizace a estetizace prostředí školy, třídění odpadu ve třídách, činnost školního Ekotýmu, projekt ekologického centra Tereza -Ekolampov- virtuální ekoškola, Ekoškola, Ocenění odborné poroty za odborné výtvarné vedení práce dětí v celostátní soutěži Frankofonie 2012 a 2013 pořádané Ministerstvem zahraničních věcí, ocenění odborné poroty za odborné výtvarné vedení práce dětí v soutěži Dům snů pořádané Střední školou stavební Opava Odborné vedení výtvarné práce dětí - vytvoření 2m vysoké papírové plastiky do vstupní haly společnosti Optys v Dolních Životicích Nejvýraznější úspěchy žáků ve výtvarných soutěžích pod odborným vedením Mgr. Chráskové: Medaile lidická růže, Mezinárodní projekt Mene Tekel, Frankofonie, Požární ochrana očima dětí, Soutěž O nejkrásnější vánoční ozdobu, soutěž O nejkrásnější loutku, Noc kostelů, Kreativně s recyklovatelnými materiály, Eurotopia, Mezinárodní výstava dětských výtvarných prací Rzesow - Ptaki czudaki, fotografické výstavy Pohledy do přírody. 8

10 1.4. Členové širšího vedení školy Členové širšího vedení školy (ŠVŠ) Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Jana Kaniová Vladislava Feilhauerová Mgr. Jarmila Straková Mgr. Karin Solná Mgr. Eva Halfarová Mgr. Kateřina Bjačková Mgr. Daniela Kurečková Mgr. Anna Tenglerová Mgr. Jana Hopjanová Chrásková Šárka Berková Ředitelka školy Koordinátor inkluze Zástupce ředitelky školy Výchovná poradkyně Koordinátor značky Rodiče vítáni Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Koordinátor evaluace Koordinátor inkluze Výchovná poradkyně Koordinátor multikulturních projektů Školní metodik prevence Koordinátor Školy pro demokracii Koordinátor projektu Světová škola Speciální pedagog Koordinátor spolupráce s MŠ a SVČ Vedoucí MS ročníku Vedoucí MS ročníku Koordinátor Školy podporující zdraví Koordinátor EVVO Ekonomka školy ŠVŠ se scházelo pravidelně v ředitelně školy ŘŠ využívá ŠVŠ jako poradní a metodický orgán ŠVŠ zkvalitňuje informační systém školy ŘŠ nadále využívá možnosti přenesení pravomocí na členy ŠVŠ v oblasti plánování i hodnocení činnosti Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Přípravná třída Školní vzdělávací program Krok za krokem Školní vzdělávací program Společně do školy 9

11 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy dle P 1-04 k Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 33 30,984 Nepedagogičtí zaměstnanci 7 6,737 z toho zaměstnanci výdejny stravy 0 0 Část IV. Přijímací řízení 4.1 Zápis k povinné školní docházce, přijetí k základnímu vzdělávání Kapacita školy Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k /1PT 46/14PT 52/8PT 3 PT = přípravná třída Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Prospěch žáků v základní škole ve školním roce 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem 1 st Celkem 2. st

12 5.2 Počty vycházejících žáků ve školním roce 2013/2014 Ročník Celkem žáků Chlapců Dívek A B A B Celkem Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 4 Obor vzdělání s maturitní zkouškou 24 Obor vzdělání s výučním listem 4 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků ,30 % % 5.5 Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,87 11

13 5.6 Volitelné předměty (VP) v ročníku počty žáků 6. celkem počet 7. celkem počet 8. celkem počet 9. celkem počet VP VI.A žáků skupin VII.AT žáků skupin VIII.A VIII.T žáků skupin IX.A IX.B žáků skupin Cv M Cv ČJ NJ FJ ŠJ RJ Kon AJ Dom SA Est Pěs ZAV Celkem žáků Celkem skupin Celkem žáků: 330 Celkem skupin: 24 Poznámka: 6. ročník 3 hodiny volitelného předmětu/žák 7. ročník 2 hodiny volitelného předmětu/žák 8. ročník 2 hodiny volitelného předmětu/žák 6. ročník 3 hodiny volitelného předmětu/žák 12

14 5.7 Volitelné předměty (VP) v ročníku Třída název předmětu vyučující 2. st. Sportovní aktivity Martina Smijová, Mgr. Jiří Plachký 2. st. ZA Mgr. Karin Solná 2. st. Estetika Mgr. Jana Chrásková Hopjanová 2. st. Domácnost Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Jiří Plachký 2. st. Cvičení z M Mgr. Jiří Štellar, Mgr. Alena Königová 2. st. Cvičení z ČJ Mgr. Karin Solná, Mgr. Jitka Šimkovská 2. st. Jazyk německý Mgr. Karin Solná 2. st. Jazyk španělský Mgr. Adéla Matoušková 2. st. Jazyk ruský PhDr. Květoslava Krajčová 2. st. Konverzace v AJ Mgr. Alena Wagnerová 2. st. Pěstitelství Mgr. Jana Chrásková Hopjanová 5.8 Nepovinné předměty Třída, ročník Předmět Vyučující 1. st. Sportovní hry Mgr. Daniela Kurečková 1. st. Psaní ZAV Mgr. Karin Solná 2. st - Další cizí jazyk Německý jazyk Mgr. Alena Wagnerová Francouzský jazyk PhDr. Květoslava Krajčová Španělský jazyk Mgr. Adéla Matoušková Ruský jazyk PhDr. Květoslava Krajčová Sportovní aktivity Martina Smijová Mgr. Jiří Plachký 2. st. ZAV Mgr. Karin Solná 2. st. Estetika Mgr. Jana Chrásková Hopjanová 5.9 Žáci s odlišným rokem školní docházky V letošním roce navštěvovalo školu 8 žáků s odlišným rokem školní docházky Funkce, dlouhodobé úkoly pedagogických pracovníků Jméno, příjmení Úkoly Aprobace Mgr. Ivana Chramostová Ředitelka školy 1. st. Propagace školy Pilotní ověřování elektronické učebnice M Projekty Koordinátor inkluze Mgr. Jana Kaniová Zástupkyně ředitelky školy 1. st. 13

15 Vladislava Feilhauerová Mgr. Zdeňka Gélová Mgr. Marcel Godovský Mgr. Eva Halfarová Mgr. Jana Hopjanová Chrásková Mgr. Alena Königová Mgr. Jana Králová Mgr. Daniela Kurečková Výchovný poradce pro 1. st. ZŠ Sekce TU Koordinátor vzdělávání cizinců Předseda inventární komise Koordinátor projektu Rodiče vítáni Vedoucí vychovatelka Kroužky ŠK Dopravní výchova Házená Kin - ball Správce žákovské knihovny pro 1. st. Správce čítárny pro 1. st. Koordinátor literárních soutěží pro 1. st. Předmětová komise informatiky Správce kabinetu informatiky Správce didaktické techniky Elektronická ŽK Projekty Správce sítě Správce učebny VT 1 Metodik prevence rizikového chování Správce multimediální učebny pav. B Správce sbírky Př Předmětová komise Př Projekty Koordinátor charitativních projektů Správce cvičné kuchyňky Koordinátor projektu Světová škola Koordinátor projektu Škola pro demokracii Koordinátor pro výzdobu školy Výstavy výtvarných děl Koordinátor EVVO Správce učebny VV Projekty EVVO Správce keramické dílny Koordinátor ŠVP Chemická olympiáda Předmětová komise Ch, Př, Z, F Správce učebny F a CH Správce kabinetu M, CH Metodické příručky 2. st. Speciální pedagog Správce sborovny Vedoucí MS Dopravní výchova 1. st. Koordinátor spolupráce s MŠ Koordinátor spolupráce se SVČ Sportovní gymnastika, sportovní soutěže Pohybové skladby Správce učebnic 1. stupeň 14 ŠD 1. st. Př Př - VV M - CH Spec. Pg 1. st.

16 Mgr. Lukáš Peterek Mgr. Jiří Plachký Mgr. Světlana Plesníková Martina Smijová Mgr. Karin Solná Mgr. Jarmila Straková Mgr. Jitka Šimkovská Mgr. Anna Tenglerová Mgr. Kateřina Bjačková Mgr. Jana Výtisková PhDr. Jiřina Walachová Mgr. Alena Zapletalová Florball Mc Donalds Cup Kin ball sportovní soutěže Správce kabinetu a sbírky Z Správce učebny Z Zeměpisná olympiáda Předmětová komise Z Správce skladu učebnic 2. st. Sportovní soutěže Předmětová komise PČ Správce kabinetu a sbírky TV, PČ Předmětová komise PČ Správce tělocvičen Lyžařský a cyklistický výcvikový kurz Správce sbírky pro 1. st. Koordinátor výtvarných soutěží pro 1. st. Vedoucí předmětové komise TV Atletické soutěže Soutěže volejbalu, sportovní soutěže Tisková mluvčí Kariérní poradenství Výchovný poradce pro 2. st. ZŠ Správce učebny VT 2 Předmětová komise JN, RV, OV Správce kabinetu a sbírky RV, OV, JN Multikulturní výchova Jeden svět na školách ZAV Koordinátor projektu OIKI Metodik přípravné třídy Předmětová komise HV Koordinátor MaK Správce učebny HV Správce kabinetu HV Koordinátor projektu Škola podporující zdraví (Zdravá škola, Zdravé zuby) Koordinátor projektu Škola Zdravých měst Koordinátor projektu Persona Dolls Koordinátor projektu Aktivní škola Logopedická sledování žáků Speciální pedagog BOZP (zdravotník, bezpečnostní technik) Metodické příručky 1. st. Správce sbírky JA pro 1. st. Učitelská a žákovská knihovna 2. st. Předmětová komise JČ, D Správce kabinetu a sbírek ČJ, D Předmětová komise VV Předmětová komise JA 15 VA OV - TV 1. st. JČ OV ZAV- PEK MŠ, 1. st. JČ - HV 1. st. Spec. Pg 1. st. JČ D JČ VV

17 Tvořivá škola Správce učebny VV, kabinetu VV, sbírky VV Školní kronika Mgr. Alena Wagnerová Správce multimediální učebny pavilon C JN ŠD výzdoba pavilonu B Dramatická výchova Etická výchova EVVO Estetická výchova Pravidla slušného chování Soutěže ŠD Učitelé ve vyučování Dramatická výchova Estetická výchova Pravidla slušného chování Etická výchova Dopravní výchova Projekty školy Témata globální problematiky Témata projektu Světová škola Témata projektu Škola pro demokracii Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality a protidrogové prevence Počet akcí Počet žáků Přednášky Adaptační pobyty žáků 2 48 Práce se třídami Projekt Extratřída 6 Škola pro demokracii, Světová škola, Multikultura, Holocaust, Nebuď oběť Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů Koordinátor inkluze 1 Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií 1 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 16

18 FIE I 3 FIE II 2 Kurz: Persona Dolls Praha 1 Studium k výkonu specializovaných činností - Metodik prevence 1 OP VK Profesní růst ve školství Moderní ředitelka CZ.1.07/1.3.44/ Kariérní systém - pilotáž připravovaného profesního portfolia pro pedagogy 4 Pokročilé zpracování textu v MS Office 12 Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních 1 Škola - právo - Spisová služba ve školství 1 Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele zaměřené 1 pro školy Pracovněprávní souvislosti aplikace školské legislativy při řízení 1 školy a školského zařízení Škola a ekonomika 1 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce Cestovní náhrady v roce 2014, Novela zákona o dani silniční 1 Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce: Hodnotitel ústní zk. 1 V rámci samostudia a sebevzdělávání pedagogové využívali odbornou literaturu, (např. RVP, Učitelské noviny, Informatorium, Obecná didaktika, Pedagogika předškolního věku, Moje psychologie, Speciální pedagogika, Jak řešit konflikty a lépe si porozumět v předškolním věku, Barevné kamínky, Rozvoj grafomotoriky, Psychopedie, Logopedie, Pedagogická komunikace v teorii a v praxi, Praktická psychologie, Rozvoj osobnosti dítěte, ) nebo čerpali z internetových zdrojů ( metodický portál, ). Část VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Kurz Termín Jméno účastníka Metodická poradna Berková, Kaniová OIKI Možnost podpůrného vedení žáků se SVP Straková, Godovský ZÁŘÍ OIKI Typologie MBTI Straková, Godovský Dopravní výchova Smijová OIKI Výchovné problémy Straková, Godovský OIKI seminář koordinátorů Straková OIKI Motivační seminář Všichni pg.pracovníci 17

19 Seminář k etické výchově výchovný styl 1 Učitelova práce s emocemi Všichni pg. pracovníci 22 Seminář k etické výchově výchovný styl 2 Jak motivovat žáky Všichni pg. pracovníci 22 Seminář moderních dějin Walachová Seminář k etické výchově výchovný styl 3 Učitel a jeho spolupráce s rodiči Všichni pg. pracovníci 21 Schůzka MP Halfarová ŘÍJEN OIKI Koučování a Straková Právní minimum Halfarová + 2 Archivnictví a spisová služba Berková, Kaniová OIKI Koučování a Straková OIKI - Nácvik prvopočátečních obecností v M, Straková, Godovský přehled metod Konference metodiků prevence Malenovice Halfarová Vedení obtížného rozhovoru Zapletalová, Matoušková, Králová Seminář k etické výchově výchovný styl 4 Odměny a tresty ve škole Všichni pg. pracovníci 21 Celodenní mentoring Základní právní předpisy Kaniová Personalistika pro školy Berková Praktická ukázka práce se žáky Zapletalová, Králová Neznalost neomlouvá Halfarová OIKI Reedukace Straková, Godovský Nebuď lhostejný Halfarová Seminář o odpadech Hopjanová Chrásková Vedení obtížného rozhovoru Gélová LISTOPAD Právní minimum Seminář k etické výchově výchovný styl 5 Přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Textový editor MS WORD Regionální setkání školních poradenských pracovišť 18 Solná, Halfarová, Bjačková Všichni pg. pracovníci pg. pracovníků Straková Moderní pedagogické metody Chramostová OIKI Koučování Straková Workshop jazykové školy Hello ( KET, PET) Wagnerová Matematika hry a motivace Tenglerová OIKI Koučování Straková Právní odpovědnost při výuce TV Smijová OIKI Třídnické hodiny Godovský, Bjačková OIKI Typologie MBTI Straková, Godovský

20 Metodik prevence studium Tenglerová PROSINEC OIKI seminář ČT Straková OIKI Krizová intervence Königová, Walachová Rozvoj a řízení lidských zdrojů, personalistika Chramostová OIKI seminář k MA Straková LEDEN Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina FIE I Bjačková ÚNOR Různé metody a formy výuky, jak je vhodně využít Chramostová, Chlup ADHD Bjačková, Plesníková, Straková Word pro pokročilé přihlášení učitelé Hry pro předškolní a mladší školní děti Straková Informační technologie ve výuce jazyků Krajčová BŘEZEN Školní řád ve víru paragrafů Kaniová Koordinátoři OIKI Straková Seminář s manželi Kašparovými - Přístup pedagogů k problémovým třídám a žákům Všichni pg. pracovníci 49 fyzikálních experimentů Godovský Vedení třídnické hodiny Plachký, Štellar, Godovský, Königová, Walachová, Chlup, Výtisková, Zapletalová, Šimkovská Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Kaniová Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina FIE I Straková, Chramostová DUBEN Workshop fyzika Godovský Reálné experimenty ve výuce MA Godovský Jak to mám říct aneb Co je správně Krajčová Kariérní růst pedagogických pracovníků Chramostová, Halfarová, Solná, Straková, Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina FIE II Straková, Bjačková Jak vyučovat pravopis na 1. stupni ZŠ Šimkovská, Zapletalová Konference pro učitele cizích jazyků Krajčová KVĚTEN Přijetí žáka a vyjadřování pozitivního očekávání Gélová Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru Halfarová 19

21 Rozpravy o institucionální péči Tenglerová Kariérní růst pedagogických pracovníků - Obhajoba dokladového portfolia Solná, Halfarová, Straková Úprava obchodních a úředních písemností Kaniová Sfumáto Halfarová, Králová, Straková Hry pro rozvoj grafomotoriky Straková Jak na hodnocení zaměstnanců krok za krokem Chramostová ČERVEN Přírodní vědy a nové technologie v živ. prostředí Godovský SRPEN Sborovna Týmová práce, komunikace Všichni pg.pracovníci První pomoc šance pro život Všichni pg.pracovníci Jiné vzdělávací semináře Počet pedagogů Čteme s porozuměním každý den 1 Inspirujeme vás učebnicemi Fraus aneb Jak na moderní výuku 1 Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro VP ZŠ 1 Problémový žák na základní škole běžného typu 2 Předškolák podporování správného vývoje 1 Integrativní korekční program pro děti s ADHD 1 Nácvik prvopočátečních obecností v matematice, přehled 1 Účinná reedukace projevů vývojových poruch učení 2 Angličtina pro 2. stupeň ZŠ III. 1 Nácvik prvopočátečních obecností v matematice, přehled metod počítání 1 Práce s textem ve fyzice 1 We like English 1 Motorika a hry na rozvoj motoriky 2 Bezpečně na chodníku, bezpečně na silnici aneb Dopravní výchova v ŠVP 1 Instruktorský kurz: Kin-ball 1 Gymnastika pro děti 3 Celostátní seminář vychovatelek ŠD a ŠK 2 Neklidné dítě 1 Úprava obchodních písemností 1 Začínáme s dětmi ve školní keramice 1 Svět peněz prakticky aneb 1 Metoda nácviku čtení 1 Právní odpovědnost při výuce tělesné výchovy 1 Metody aktivizace a motivace žáků 1 20

22 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti 9.1 Inspekční činnost provedena ČŠI Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.2 Kontrolní činnost provedena ČŠI Kontrolní činnost ČŠI ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.3 Kontrola provedena odborem kontroly MMO Kontrolní činnost odborem kontroly MMO ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.4 Kontrola provedena KÚ MSK Kontrola KÚ MSK ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.5 Veřejnosprávní kontrola na místě Kontrola projektu č. UR-1095/2012,,Příroda ve škole, škola v přírodě, aneb malé školní arboretum proběhla Další ujednání: Věcné i finanční plnění projektu proběhlo v souladu s Grantovou smlouvou. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Viz příloha č Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Viz příloha č. 2 21

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Závěrečná zpráva Termín odevzdání: do 15. 6. 2014 Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Workshopy na pomoc africké škole Dne 14. dubna 2014 probíhala v naší škole akce

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Projekty a granty 2014 2015

Projekty a granty 2014 2015 k 5.2.2015. Projekty a granty 2014 2015 Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/51.0043) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2134/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace Sídlo: Šrámkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j. ZŠ/ 640 /11 V Kladně, dne 31. 3. 2011 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Koncepční záměry školy na období 2011

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Život a dílo Fráni Šrámka, malba temperou Autoři: Sára Králová, Anastázie Marethová a kolektiv žáků 9. ročníku Předkladatel:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více