VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014

2 Předkladatel: Zpracovatelé: Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Ivana Chramostová, Mgr. Jana Kaniová, Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Kateřina Bjačková, Mgr. Karin Solná, Mgr. Jarmila Straková, Vladislava Feilhauerová, Šárka Berková, vedoucí předmětových komisí a MS Pedagogická rada projednala dne: Školská rada schválila dne: Č.j. ZaMSS 345/ Mgr. Ivana Chramostová ředitelka školy

3 OBSAH Část I. Základní údaje o škole Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy Statutární orgán organizace Charakteristika školy Nejlepší učitelé z Opavy se dočkali ocenění Členové širšího vedení školy 9 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 9 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 10 Část IV. Přijímací řízení 10 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků v základní škole ve školním roce 2013/ Počty vycházejících žáků ve školním roce 2013/ Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Počet žáků se sníženou známkou z chování Celkový počet neomluvených hodin Volitelné předměty v ročníku počty žáků Volitelné předměty v ročníku Nepovinné předměty Žáci s odlišným rokem školní docházky Funkce, dlouhodobé úkoly pedagogických pracovníků 13 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 16 Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 16 Část VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 17 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti Inspekční činnost provedena ČŠI Kontrolní činnost provedena ČŠI Kontrola provedena odborem kontroly MMO Kontrola provedena KÚ MSK Kontrola inspektorátu práce 21 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 22 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty Od integrace k inkluzi itec Ovoce do škol Relikviář svatého Maura Projekty školy 28 2

4 Aktivity projektu Světová škola Škola pro demokracii Aktivní škola DALEKOHLED Ocenění laureátů ceny Gratias Tibi Žákovský parlament S.O.S Projekt Krokus Projekt,,Co ty na to? esafety Label Rodiče vítáni Europeana Projektové dny Cesta pravěkem Pomoc Africe Jak si správně čistit zuby Naše posvícení Podané projekty Ozdravný pobyt žáků 1. stupně Kompenzační učební pomůcky Primární prevence Charita Projekt UNICEF Mýdlo = hrdina dětí Tříkrálová sbírka Sbírka OS CPK Chrpa, motanice Adopce na dálku Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov Nadační fond Emil Liga proti rakovině Fond Sidus Charitativní sbírka pro občanské sdružení Život dětem Světový den zvířat 51 Část XII Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce organizované školou Pocta učiteli Mgr. Michalu Semberovi Plavecká štafeta Ukradené dětství putovní výstava fotografií Vánoční jarmark Zápis do prvních tříd IV. společenský večer Zdravá pětka Lyžařský výcvik Ostružná Sportovní odpoledne aneb záchranáři dětem 62 3

5 Akce pro mateřské školy a DC Účast na dalších akcích Sportovní aktivity Úspěchy ve výtvarných soutěžích Psaní ZAV Aktivity EVVO Publikační činnost Zajištění praxe pro studenty Účast na olympiádách a soutěžích Aktivity školy ve spolupráci se zahraničím Polsko III. Wyszehradzki Festival Kultur Kanada Keňa Burundi Besedy, přednášky Exkurze Testování žáků společností SCIO Ochrana člověka za mimořádných událostí 180 Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 180 Část XIV. Údaje o spolupráci 180 Část XV. Hodnocení činnosti Hodnotící zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2013/ Zpráva školního speciálního pedagoga za školní rok 2013/ Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů Zpráva o činnosti výchovného poradce Škola podporující zdraví Zprávy o práci předmětových komisí Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 214 Část XVI. VZ o poskytování informací 223 Část XVII. Evaluace 224 Část XVIII. Připravujeme ve školním roce 2014/ V oblasti řízení a správy Hospitační a kontrolní činnost Úkoly vycházející z Plánu práce na školní rok 2014/ Připravované projekty pro školní rok 2014/ Část XIX. Závěr 233 Příloha č. 1 Hospodaření školy s prostředky zřizovatele 236 Příloha č. 2 Hospodaření školy se státními prostředky v roce Příloha č. 3 Vyhodnocení dotazníků RCH 240 Příloha č. 4 Profil Příloha č. 5 Dotazník INDI

6 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Sídlo školy: Šrámkova 4, Opava IČ školy: IZO Telefonní kontakt: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Statutární město Opava Ředitelka školy: Mgr. Ivana Chramostová Zástupkyně ředitelky školy, která Mgr. Jana Kaniová trvale zastupuje ředitelku školy v plném rozsahu její řídící činnosti: Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jana Kaniová Výchovný poradce: Mgr. Jana Kaniová Mgr. Karin Solná Školní speciální pedagog: Mgr. Kateřina Bjačková Školní psycholog: Mgr. Lucie Prosková Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Vladislava Feilhauerová Složení školské rady: Zákonní zástupci nezletilých žáků: Věra Meierová Petr Raida Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Jana Kaniová Mgr. Anna Tenglerová Zástupci zřizovatele: Taťána Tomšíková Ing. Barbora Salzmannová (předsedkyně školské rady) 5

7 1.1 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování předškolního a základního vzdělávání. 1.2 Statutární orgán organizace Statutárním orgánem školy je ředitelka, jmenovaná Radou města. Ředitelka jedná jménem organizace a je za její činnost odpovědná Radě města. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy Statutárního města Opava a vnitřními organizačními předpisy organizace. Pravomoci ředitelky školy jsou vymezeny 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1.3 Charakteristika školy 2. Základní škola kapacita 800 žáků IZO: Školní družina kapacita 175 žáků od žáků IZO: Školní klub kapacita 70 žáků IZO: Naše škola má 9 ročníků a je členěna na 1. a 2. stupeň. Nabízíme žákům výuku podle programu Škola podporující zdraví, výuka je realizována podle vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem. Škola získala v říjnu 2013 titul Světová škola, v letošním roce nám byl opětovně udělen certifikát Aktivní škola. V letošním školním roce jsme také splnili podmínky pro pokračování v členství v síti Škol podporujících zdraví na další 3 roky. Za napomáhání aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a za splněná kritéria jsme získali titul Škola pro demokracii, který nám bude oficiálně předán na podzim roku Žákům a jejich rodičům nabízí služby školní poradenské pracoviště, zastoupené výchovnými poradkyněmi, školní speciální pedagožkou a školní metodičkou prevence. V rámci primární prevence se během školního roku plnily cíle vytyčené Minimálním preventivním programem a programem proti šikaně. Výuka probíhá nejen ve třídách, ale i v několika dobře vybavených odborných učebnách, (např. učebna fyziky, chemie, angličtiny, němčiny, hudební výchovy, výtvarné výchovy a v neposlední řadě školní dílna pro práci se dřevem a kovy). Hodinám literární výchovy slouží žákovská knihovna. K rozvoji výtvarných činností žáci využívají výtvarnou učebnu, keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem. Školní pozemek, který byl proměněn ve školní arboretum, slouží k odpočinku široké veřejnosti, pěstitelským pracím a výuce přírodovědných předmětů. Všechny kmenové třídy naší školy jsou nově vybaveny interaktivními projektory Benq, které kombinují výhody běžné popisovatelné tabule a velké dotykové obrazovky. Po připojení 6

8 notebooku k projektoru, mohou žáci interaktivně vyplňovat pracovní listy, tabulky nebo výukové programy přímo na tabuli nebo také díky nové technologii projektorů, mohou žáci ovládat interaktivní obraz na dálku pomocí elektronického pera, přímo ze své lavice. Každá třída s tímto projektorem je vybavena audio technikou, čímž se z každé třídy stává multimediální učebna. O prázdninách byly nainstalovány ve třech dalších třídách nové multimediální tabule. Menší žáci velmi vítají práci s mobilním zařízením MAGIC BOX, kdy se žáci naučí zábavnou formou pracovat s moderními technologiemi. V říjnu 2013 získal MAGIC BOX nejprestižnější ocenění, 1. místo GRAND PRIX na výstavě FOR TOYS na pražském výstavišti PVA. Pro sportovní vyžití slouží žákům krásný sportovní areál s atletickým stadionem, dvěma hřišti na basketbal, volejbal, malou kopanou, házenou a pálkovanou. K dispozici jsou dvě tělocvičny a gymnastický sál. Pro relaxaci a oddech využívají žáci zrekonstruované atrium. Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka v 15 třídách základní školy a v přípravné třídě Koťátka (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti se sociálním znevýhodněním). Školní družina, školní klub a školní klubík nabízí širokou paletu volnočasových aktivit, pořádá akce pro rodiče a veřejnost, organizuje letní tábory pro děti. 175 žáků ročníku bylo rovnoměrně rozděleno do 6 oddělení ŠD a 70 žáků ročníku pravidelně docházelo do školního klubu. V budově školy je školní jídelna, v níž zajišťuje stravování žáků Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, se sídlem Otická 24, Opava. Během prázdnin školního roku 2013/2014 proběhla v ZŠ další rekonstrukce sociálního zařízení, byla dokončena sociální zařízení pro invalidní občany v pavilonu C a toalety ve 2. patře pavilonu A. Na sociální zařízení máme Výjimku OHS, rekonstrukce probíhá průběžně v závislosti na úspoře finančních prostředků. Letošní školní rok byl tematicky zaměřen na podporu řemesel a přírodní živly. Veškeré aktivity probíhaly pod názvem Živly pod kontrolou. Cílem byla podpora polytechnického vzdělávání u dětí MŠ a žáků ZŠ a upozornění na nutnost ochrany životního prostředí. Tato 7

9 témata vychází z dlouhodobého záměru MSK a ČR a budou hlavními tématy také ve školním roce 2014/2015. Dne 18. listopadu 2013 byla slavnostně předána do užívání plošina pro imobilní žáky a občany, čímž se stala naše škola zcela bezbariérovou, jako jediná v Opavě. Projekt byl realizován za finanční i odborné podpory Magistrátu SMO. Pásku slavnostně přestřihl pan náměstek primátora Daniel Žídek. Společnost Scio nám letos udělila značku,,pečujeme o vzdělávání za pravidelné zapojování do projektů Scio a zjišťování zpětné vazby naší činnosti (viz str. 147) Nejlepší učitelé z Opavy se dočkali ocenění Ve čtvrtek 24. března proběhl v Městském domě kultury Petra Bezruče slavnostní ceremoniál v rámci Dne učitelů. Letos byla z naší školy za svou práci oceněna Mgr. Jana Chrásková Hopjanová. Zdůvodnění navrhovaného ocenění: Zpracování a realizace projektu a grantu s názvem: Příroda ve škole, škola v přírodě projekt byl financován grantem Revolvingového fondu MŽP výsledkem projektu je nová školní zahrada- školní arboretum - práce na projektu trvala 2 roky Prezentace práce školy v oblasti EVVO každoroční aktivní účast na akcích pořádaných MMO- Den Země, Den stromů Koordinátorka EVVO, projekty a soutěže s tématikou EVVO Dlouhodobé projekty EVVO: Recyklohraní, Zelená škola, Praktická podpora EVVO ve ŠVP, Ekologizace a estetizace prostředí školy, třídění odpadu ve třídách, činnost školního Ekotýmu, projekt ekologického centra Tereza -Ekolampov- virtuální ekoškola, Ekoškola, Ocenění odborné poroty za odborné výtvarné vedení práce dětí v celostátní soutěži Frankofonie 2012 a 2013 pořádané Ministerstvem zahraničních věcí, ocenění odborné poroty za odborné výtvarné vedení práce dětí v soutěži Dům snů pořádané Střední školou stavební Opava Odborné vedení výtvarné práce dětí - vytvoření 2m vysoké papírové plastiky do vstupní haly společnosti Optys v Dolních Životicích Nejvýraznější úspěchy žáků ve výtvarných soutěžích pod odborným vedením Mgr. Chráskové: Medaile lidická růže, Mezinárodní projekt Mene Tekel, Frankofonie, Požární ochrana očima dětí, Soutěž O nejkrásnější vánoční ozdobu, soutěž O nejkrásnější loutku, Noc kostelů, Kreativně s recyklovatelnými materiály, Eurotopia, Mezinárodní výstava dětských výtvarných prací Rzesow - Ptaki czudaki, fotografické výstavy Pohledy do přírody. 8

10 1.4. Členové širšího vedení školy Členové širšího vedení školy (ŠVŠ) Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Jana Kaniová Vladislava Feilhauerová Mgr. Jarmila Straková Mgr. Karin Solná Mgr. Eva Halfarová Mgr. Kateřina Bjačková Mgr. Daniela Kurečková Mgr. Anna Tenglerová Mgr. Jana Hopjanová Chrásková Šárka Berková Ředitelka školy Koordinátor inkluze Zástupce ředitelky školy Výchovná poradkyně Koordinátor značky Rodiče vítáni Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Koordinátor evaluace Koordinátor inkluze Výchovná poradkyně Koordinátor multikulturních projektů Školní metodik prevence Koordinátor Školy pro demokracii Koordinátor projektu Světová škola Speciální pedagog Koordinátor spolupráce s MŠ a SVČ Vedoucí MS ročníku Vedoucí MS ročníku Koordinátor Školy podporující zdraví Koordinátor EVVO Ekonomka školy ŠVŠ se scházelo pravidelně v ředitelně školy ŘŠ využívá ŠVŠ jako poradní a metodický orgán ŠVŠ zkvalitňuje informační systém školy ŘŠ nadále využívá možnosti přenesení pravomocí na členy ŠVŠ v oblasti plánování i hodnocení činnosti Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Přípravná třída Školní vzdělávací program Krok za krokem Školní vzdělávací program Společně do školy 9

11 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy dle P 1-04 k Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 33 30,984 Nepedagogičtí zaměstnanci 7 6,737 z toho zaměstnanci výdejny stravy 0 0 Část IV. Přijímací řízení 4.1 Zápis k povinné školní docházce, přijetí k základnímu vzdělávání Kapacita školy Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k /1PT 46/14PT 52/8PT 3 PT = přípravná třída Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Prospěch žáků v základní škole ve školním roce 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem 1 st Celkem 2. st

12 5.2 Počty vycházejících žáků ve školním roce 2013/2014 Ročník Celkem žáků Chlapců Dívek A B A B Celkem Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 4 Obor vzdělání s maturitní zkouškou 24 Obor vzdělání s výučním listem 4 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků ,30 % % 5.5 Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,87 11

13 5.6 Volitelné předměty (VP) v ročníku počty žáků 6. celkem počet 7. celkem počet 8. celkem počet 9. celkem počet VP VI.A žáků skupin VII.AT žáků skupin VIII.A VIII.T žáků skupin IX.A IX.B žáků skupin Cv M Cv ČJ NJ FJ ŠJ RJ Kon AJ Dom SA Est Pěs ZAV Celkem žáků Celkem skupin Celkem žáků: 330 Celkem skupin: 24 Poznámka: 6. ročník 3 hodiny volitelného předmětu/žák 7. ročník 2 hodiny volitelného předmětu/žák 8. ročník 2 hodiny volitelného předmětu/žák 6. ročník 3 hodiny volitelného předmětu/žák 12

14 5.7 Volitelné předměty (VP) v ročníku Třída název předmětu vyučující 2. st. Sportovní aktivity Martina Smijová, Mgr. Jiří Plachký 2. st. ZA Mgr. Karin Solná 2. st. Estetika Mgr. Jana Chrásková Hopjanová 2. st. Domácnost Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Jiří Plachký 2. st. Cvičení z M Mgr. Jiří Štellar, Mgr. Alena Königová 2. st. Cvičení z ČJ Mgr. Karin Solná, Mgr. Jitka Šimkovská 2. st. Jazyk německý Mgr. Karin Solná 2. st. Jazyk španělský Mgr. Adéla Matoušková 2. st. Jazyk ruský PhDr. Květoslava Krajčová 2. st. Konverzace v AJ Mgr. Alena Wagnerová 2. st. Pěstitelství Mgr. Jana Chrásková Hopjanová 5.8 Nepovinné předměty Třída, ročník Předmět Vyučující 1. st. Sportovní hry Mgr. Daniela Kurečková 1. st. Psaní ZAV Mgr. Karin Solná 2. st - Další cizí jazyk Německý jazyk Mgr. Alena Wagnerová Francouzský jazyk PhDr. Květoslava Krajčová Španělský jazyk Mgr. Adéla Matoušková Ruský jazyk PhDr. Květoslava Krajčová Sportovní aktivity Martina Smijová Mgr. Jiří Plachký 2. st. ZAV Mgr. Karin Solná 2. st. Estetika Mgr. Jana Chrásková Hopjanová 5.9 Žáci s odlišným rokem školní docházky V letošním roce navštěvovalo školu 8 žáků s odlišným rokem školní docházky Funkce, dlouhodobé úkoly pedagogických pracovníků Jméno, příjmení Úkoly Aprobace Mgr. Ivana Chramostová Ředitelka školy 1. st. Propagace školy Pilotní ověřování elektronické učebnice M Projekty Koordinátor inkluze Mgr. Jana Kaniová Zástupkyně ředitelky školy 1. st. 13

15 Vladislava Feilhauerová Mgr. Zdeňka Gélová Mgr. Marcel Godovský Mgr. Eva Halfarová Mgr. Jana Hopjanová Chrásková Mgr. Alena Königová Mgr. Jana Králová Mgr. Daniela Kurečková Výchovný poradce pro 1. st. ZŠ Sekce TU Koordinátor vzdělávání cizinců Předseda inventární komise Koordinátor projektu Rodiče vítáni Vedoucí vychovatelka Kroužky ŠK Dopravní výchova Házená Kin - ball Správce žákovské knihovny pro 1. st. Správce čítárny pro 1. st. Koordinátor literárních soutěží pro 1. st. Předmětová komise informatiky Správce kabinetu informatiky Správce didaktické techniky Elektronická ŽK Projekty Správce sítě Správce učebny VT 1 Metodik prevence rizikového chování Správce multimediální učebny pav. B Správce sbírky Př Předmětová komise Př Projekty Koordinátor charitativních projektů Správce cvičné kuchyňky Koordinátor projektu Světová škola Koordinátor projektu Škola pro demokracii Koordinátor pro výzdobu školy Výstavy výtvarných děl Koordinátor EVVO Správce učebny VV Projekty EVVO Správce keramické dílny Koordinátor ŠVP Chemická olympiáda Předmětová komise Ch, Př, Z, F Správce učebny F a CH Správce kabinetu M, CH Metodické příručky 2. st. Speciální pedagog Správce sborovny Vedoucí MS Dopravní výchova 1. st. Koordinátor spolupráce s MŠ Koordinátor spolupráce se SVČ Sportovní gymnastika, sportovní soutěže Pohybové skladby Správce učebnic 1. stupeň 14 ŠD 1. st. Př Př - VV M - CH Spec. Pg 1. st.

16 Mgr. Lukáš Peterek Mgr. Jiří Plachký Mgr. Světlana Plesníková Martina Smijová Mgr. Karin Solná Mgr. Jarmila Straková Mgr. Jitka Šimkovská Mgr. Anna Tenglerová Mgr. Kateřina Bjačková Mgr. Jana Výtisková PhDr. Jiřina Walachová Mgr. Alena Zapletalová Florball Mc Donalds Cup Kin ball sportovní soutěže Správce kabinetu a sbírky Z Správce učebny Z Zeměpisná olympiáda Předmětová komise Z Správce skladu učebnic 2. st. Sportovní soutěže Předmětová komise PČ Správce kabinetu a sbírky TV, PČ Předmětová komise PČ Správce tělocvičen Lyžařský a cyklistický výcvikový kurz Správce sbírky pro 1. st. Koordinátor výtvarných soutěží pro 1. st. Vedoucí předmětové komise TV Atletické soutěže Soutěže volejbalu, sportovní soutěže Tisková mluvčí Kariérní poradenství Výchovný poradce pro 2. st. ZŠ Správce učebny VT 2 Předmětová komise JN, RV, OV Správce kabinetu a sbírky RV, OV, JN Multikulturní výchova Jeden svět na školách ZAV Koordinátor projektu OIKI Metodik přípravné třídy Předmětová komise HV Koordinátor MaK Správce učebny HV Správce kabinetu HV Koordinátor projektu Škola podporující zdraví (Zdravá škola, Zdravé zuby) Koordinátor projektu Škola Zdravých měst Koordinátor projektu Persona Dolls Koordinátor projektu Aktivní škola Logopedická sledování žáků Speciální pedagog BOZP (zdravotník, bezpečnostní technik) Metodické příručky 1. st. Správce sbírky JA pro 1. st. Učitelská a žákovská knihovna 2. st. Předmětová komise JČ, D Správce kabinetu a sbírek ČJ, D Předmětová komise VV Předmětová komise JA 15 VA OV - TV 1. st. JČ OV ZAV- PEK MŠ, 1. st. JČ - HV 1. st. Spec. Pg 1. st. JČ D JČ VV

17 Tvořivá škola Správce učebny VV, kabinetu VV, sbírky VV Školní kronika Mgr. Alena Wagnerová Správce multimediální učebny pavilon C JN ŠD výzdoba pavilonu B Dramatická výchova Etická výchova EVVO Estetická výchova Pravidla slušného chování Soutěže ŠD Učitelé ve vyučování Dramatická výchova Estetická výchova Pravidla slušného chování Etická výchova Dopravní výchova Projekty školy Témata globální problematiky Témata projektu Světová škola Témata projektu Škola pro demokracii Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality a protidrogové prevence Počet akcí Počet žáků Přednášky Adaptační pobyty žáků 2 48 Práce se třídami Projekt Extratřída 6 Škola pro demokracii, Světová škola, Multikultura, Holocaust, Nebuď oběť Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů Koordinátor inkluze 1 Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií 1 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 16

18 FIE I 3 FIE II 2 Kurz: Persona Dolls Praha 1 Studium k výkonu specializovaných činností - Metodik prevence 1 OP VK Profesní růst ve školství Moderní ředitelka CZ.1.07/1.3.44/ Kariérní systém - pilotáž připravovaného profesního portfolia pro pedagogy 4 Pokročilé zpracování textu v MS Office 12 Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních 1 Škola - právo - Spisová služba ve školství 1 Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele zaměřené 1 pro školy Pracovněprávní souvislosti aplikace školské legislativy při řízení 1 školy a školského zařízení Škola a ekonomika 1 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce Cestovní náhrady v roce 2014, Novela zákona o dani silniční 1 Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce: Hodnotitel ústní zk. 1 V rámci samostudia a sebevzdělávání pedagogové využívali odbornou literaturu, (např. RVP, Učitelské noviny, Informatorium, Obecná didaktika, Pedagogika předškolního věku, Moje psychologie, Speciální pedagogika, Jak řešit konflikty a lépe si porozumět v předškolním věku, Barevné kamínky, Rozvoj grafomotoriky, Psychopedie, Logopedie, Pedagogická komunikace v teorii a v praxi, Praktická psychologie, Rozvoj osobnosti dítěte, ) nebo čerpali z internetových zdrojů (www.rvp.cz, metodický portál, ). Část VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Kurz Termín Jméno účastníka Metodická poradna Berková, Kaniová OIKI Možnost podpůrného vedení žáků se SVP Straková, Godovský ZÁŘÍ OIKI Typologie MBTI Straková, Godovský Dopravní výchova Smijová OIKI Výchovné problémy Straková, Godovský OIKI seminář koordinátorů Straková OIKI Motivační seminář Všichni pg.pracovníci 17

19 Seminář k etické výchově výchovný styl 1 Učitelova práce s emocemi Všichni pg. pracovníci 22 Seminář k etické výchově výchovný styl 2 Jak motivovat žáky Všichni pg. pracovníci 22 Seminář moderních dějin Walachová Seminář k etické výchově výchovný styl 3 Učitel a jeho spolupráce s rodiči Všichni pg. pracovníci 21 Schůzka MP Halfarová ŘÍJEN OIKI Koučování a Straková Právní minimum Halfarová + 2 Archivnictví a spisová služba Berková, Kaniová OIKI Koučování a Straková OIKI - Nácvik prvopočátečních obecností v M, Straková, Godovský přehled metod Konference metodiků prevence Malenovice Halfarová Vedení obtížného rozhovoru Zapletalová, Matoušková, Králová Seminář k etické výchově výchovný styl 4 Odměny a tresty ve škole Všichni pg. pracovníci 21 Celodenní mentoring Základní právní předpisy Kaniová Personalistika pro školy Berková Praktická ukázka práce se žáky Zapletalová, Králová Neznalost neomlouvá Halfarová OIKI Reedukace Straková, Godovský Nebuď lhostejný Halfarová Seminář o odpadech Hopjanová Chrásková Vedení obtížného rozhovoru Gélová LISTOPAD Právní minimum Seminář k etické výchově výchovný styl 5 Přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Textový editor MS WORD Regionální setkání školních poradenských pracovišť 18 Solná, Halfarová, Bjačková Všichni pg. pracovníci pg. pracovníků Straková Moderní pedagogické metody Chramostová OIKI Koučování Straková Workshop jazykové školy Hello ( KET, PET) Wagnerová Matematika hry a motivace Tenglerová OIKI Koučování Straková Právní odpovědnost při výuce TV Smijová OIKI Třídnické hodiny Godovský, Bjačková OIKI Typologie MBTI Straková, Godovský

20 Metodik prevence studium Tenglerová PROSINEC OIKI seminář ČT Straková OIKI Krizová intervence Königová, Walachová Rozvoj a řízení lidských zdrojů, personalistika Chramostová OIKI seminář k MA Straková LEDEN Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina FIE I Bjačková ÚNOR Různé metody a formy výuky, jak je vhodně využít Chramostová, Chlup ADHD Bjačková, Plesníková, Straková Word pro pokročilé přihlášení učitelé Hry pro předškolní a mladší školní děti Straková Informační technologie ve výuce jazyků Krajčová BŘEZEN Školní řád ve víru paragrafů Kaniová Koordinátoři OIKI Straková Seminář s manželi Kašparovými - Přístup pedagogů k problémovým třídám a žákům Všichni pg. pracovníci 49 fyzikálních experimentů Godovský Vedení třídnické hodiny Plachký, Štellar, Godovský, Königová, Walachová, Chlup, Výtisková, Zapletalová, Šimkovská Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Kaniová Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina FIE I Straková, Chramostová DUBEN Workshop fyzika Godovský Reálné experimenty ve výuce MA Godovský Jak to mám říct aneb Co je správně Krajčová Kariérní růst pedagogických pracovníků Chramostová, Halfarová, Solná, Straková, Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina FIE II Straková, Bjačková Jak vyučovat pravopis na 1. stupni ZŠ Šimkovská, Zapletalová Konference pro učitele cizích jazyků Krajčová KVĚTEN Přijetí žáka a vyjadřování pozitivního očekávání Gélová Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru Halfarová 19

21 Rozpravy o institucionální péči Tenglerová Kariérní růst pedagogických pracovníků - Obhajoba dokladového portfolia Solná, Halfarová, Straková Úprava obchodních a úředních písemností Kaniová Sfumáto Halfarová, Králová, Straková Hry pro rozvoj grafomotoriky Straková Jak na hodnocení zaměstnanců krok za krokem Chramostová ČERVEN Přírodní vědy a nové technologie v živ. prostředí Godovský SRPEN Sborovna Týmová práce, komunikace Všichni pg.pracovníci První pomoc šance pro život Všichni pg.pracovníci Jiné vzdělávací semináře Počet pedagogů Čteme s porozuměním každý den 1 Inspirujeme vás učebnicemi Fraus aneb Jak na moderní výuku 1 Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro VP ZŠ 1 Problémový žák na základní škole běžného typu 2 Předškolák podporování správného vývoje 1 Integrativní korekční program pro děti s ADHD 1 Nácvik prvopočátečních obecností v matematice, přehled 1 Účinná reedukace projevů vývojových poruch učení 2 Angličtina pro 2. stupeň ZŠ III. 1 Nácvik prvopočátečních obecností v matematice, přehled metod počítání 1 Práce s textem ve fyzice 1 We like English 1 Motorika a hry na rozvoj motoriky 2 Bezpečně na chodníku, bezpečně na silnici aneb Dopravní výchova v ŠVP 1 Instruktorský kurz: Kin-ball 1 Gymnastika pro děti 3 Celostátní seminář vychovatelek ŠD a ŠK 2 Neklidné dítě 1 Úprava obchodních písemností 1 Začínáme s dětmi ve školní keramice 1 Svět peněz prakticky aneb 1 Metoda nácviku čtení 1 Právní odpovědnost při výuce tělesné výchovy 1 Metody aktivizace a motivace žáků 1 20

22 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti 9.1 Inspekční činnost provedena ČŠI Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.2 Kontrolní činnost provedena ČŠI Kontrolní činnost ČŠI ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.3 Kontrola provedena odborem kontroly MMO Kontrolní činnost odborem kontroly MMO ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.4 Kontrola provedena KÚ MSK Kontrola KÚ MSK ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9.5 Veřejnosprávní kontrola na místě Kontrola projektu č. UR-1095/2012,,Příroda ve škole, škola v přírodě, aneb malé školní arboretum proběhla Další ujednání: Věcné i finanční plnění projektu proběhlo v souladu s Grantovou smlouvou. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Viz příloha č Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Viz příloha č. 2 21

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Závěrečná zpráva Termín odevzdání: do 15. 6. 2014 Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Workshopy na pomoc africké škole Dne 14. dubna 2014 probíhala v naší škole akce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Projekty a granty 2014 2015

Projekty a granty 2014 2015 k 5.2.2015. Projekty a granty 2014 2015 Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/51.0043) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH

www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH Činnost a realizace IP ZK - od roku 2005 Záchranný kruh = Integrovaný projekt Záchranný kruh a jeho realizátor a nositel - Asociace

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více