Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

2 Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

3 Obsah Regionální politika EU Fondy Evropské unie Společné cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti Operační program Podnikání a inovace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Globální grant EDUCA Regionální operační program Střední Morava Redakce: Technologické inovační centrum s.r.o. Vavrečkova Zlín Grafické zpracování: STUDIO 6.15 s.r.o. Filmová Zlín Programy Regionálního podpůrného zdroje, s.r.o. na podporu malého a středního podnikání ve Zlínském kraji Mikroúvěr RPZ Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji Program výzkumu a vývoje TIP Operační program Nadnárodní spolupráce rámcový program EU Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace EUREKA - Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje EUROSTARS Síť Enterprise Europe Network Jak dosáhnout na dotaci z fondů EU? Postup při žádání o dotaci Slovník pojmů Užitečné odkazy Seznam použitých zdrojů Seznam zkratek Seznam tabulek a obrázků Technologické inovační centrum s.r.o. Přílohy

4 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou příručka Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji, jejímž záměrem je poskytnutí srozumitelných informací o politice hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie (EU), o fondech, finančních nástrojích a programech, které jsou určeny pro podporu Vašeho podnikání. Struktura fungování Evropské unie je natolik složitá, že orientace v možnostech získání unijních dotací je pro mnohé z nás velmi obtížná. Základní informace o programech podpory podnikání, které naleznete v tomto materiálu, usnadní Vaši orientaci v nabídce dotačních titulů a napomohou identifikovat, z jakého programu a za jakých podmínek můžete čerpat prostředky na financování Vašich rozvojových projektů. Součástí představení jednotlivých dotačních titulů jsou i případové studie firem ze Zlínského kraje 1, které by mohly posloužit jako zdroj inspirace pro realizaci Vašich podnikatelských plánů. Příručka se zabývá oblastí strukturálních fondů, mezinárodních, národních a regionálních programů, popisuje fáze procesu od zpracování žádosti projektu až k jeho ukončení. Součástí příručky je slovníček pojmů a důležitých odkazů, které Vám pomohou lépe porozumět podmínkám a požadavkům programů a v případě potřeby kontaktovat instituce, pod jejichž správu jednotlivé programy spadají. Přejeme Vám, aby chvíle strávené s příručkou byly pro Vás užitečné, a věříme, že následující řádky pomohou k rozvoji Vašeho podnikání prostřednictvím peněz z evropských fondů. Tým Technologického inovačního centra s.r.o. 1 Dotační tituly OPPI, Program Regionálního podpůrného zdroje, s.r.o. Mikroúvěr, Program výzkumu a vývoje TIP, 7. rámcový program EU. 4 5

5 Regionální politika EU Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropského společenství, což znamená, že na rozdíl od operačních programů je spravování komunitárních programů a příprava konkrétních výzev zpravidla v pravomoci Evropské komise (EK). Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých členských zemí v prioritních oblastech, jako např. vzdělávání, věda a výzkum, podpora podnikání malých a středních podnikatelů. U projektů financovaných v rámci komunitárních programů se předpokládá spolupráce např. s takzvanými třetími zeměmi a mimoevropskými státy. Stejně jako v případě operačních programů financovaných ze strukturálních fondů jde o programy víceleté. Regionální a strukturální politika, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), zaujímá jedno z dominantních postavení v rámci celkové hospodářské politiky Evropské unie. HSS patří vedle zemědělské politiky k nejvýznamnějším evropským agendám a Evropská unie (EU) na ni vynakládá více než třetinu svého rozpočtu. Fondy EU představují hlavní nástroj politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy, resp. jednotlivými regiony. Evropská unie usiluje prostřednictvím politiky hospodářské a sociální soudržnosti o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a snižování regionálních disparit. Cílem je, aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Ve středu zájmu stojí spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost také vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti. Cíle a priority politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU se mění s vývojem Evropských společenství a znovu se definují pro každé programovací období. Cíle HSS se snaží reagovat na nejzávažnější problémy členských států a snaží se pomoci slabším regionům, které zaostávají v ekonomických ukazatelích (porovnání HDP regionů s průměrným HDP EU). Fondy Evropské unie Jádro regionální, respektive strukturální politiky EU tvoří strukturální fondy (SF). Peníze ze SF jsou čerpány v rámci několikaletých cyklů, tzv. programovacích období, na základě definování jasných cílů a priorit. V minulém programovacím období ( ) do politiky HSS spadaly čtyři strukturální fondy (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond a Finanční nástroj na podporu rybolovu). V současném programovacím období ( ) byl snížen počet strukturálních fondů na dva Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond a dalším nástrojem je Fond soudržnosti. Zbylé dva fondy se transformovaly v Evropský rybářský fond a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a současně se staly součástí Společné zemědělské politiky. Strukturální fondy: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) zaměřuje se na podporu investičních projektů: např. výstavbu silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, podporu inovačního potenciálu podnikatelů, podporu začínajícím podnikatelům, využívání obnovitelných zdrojů energie, výstavbu či opravu infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace systému krizového managementu. Evropský sociální fond (ESF) - se zaměřuje na podporu neinvestičních projektů: např. tvorbu inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podporu začínajícím OSVČ, rozvoj zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru. Fond soudržnosti (FS, Kohezní fond) byl založen v roce 1993 k poskytování pomoci vybraným zemím EU, zaměřuje se na podporu rozvoje ekonomicky méně vyspělých států, nikoli regionů. Oproti strukturálním fondům je z fondu poskytována podpora na financování velkých investičních projektů v oblasti životního prostředí a rozvoje dopravy. Společné cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti Česká republika vstoupila 1. ledna 2007 do nového programovacího období Pro období je hlavním zájmem větší sociální a ekonomický růst a vytváření nových pracovních míst pro všechny regiony a obce EU. Cíle politiky HSS jsou pro období : Cíl Konvergence cíl se zaměřuje na rozvojovou pomoc méně vyspělým regionům EU (tj. oblastem, které se nacházejí pod hranicí 75% HDP průměru EU) se snahou dosáhnout úrovně ostatních regionů. Důraz je kladen zejména na vybavení základní infrastrukturou či podporu investic do podnikatelských a jiných hospodářských činností. Pod cíl Konvergence spadá celá Česká republika vyjma regionu hlavního města Prahy. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost cíl se týká oblastí, ve kterých dochází k hospodářským a sociálním změnám v sektoru průmyslu a služeb. V České republice se jedná pouze o region hlavního města Prahy. Cíl Evropská územní spolupráce smyslem je posilování přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ, také podpora výzkumných aktivit a výměna zkušeností mezi regiony a jednotlivými členskými zeměmi navzájem. Pod tento cíl spadá celá Česká republika, včetně hlavního města Prahy. Na právě probíhající programové období má ČR z evropských fondů k dispozici 26,69 mld., z čehož jsou vyčleněny až 4 mld. pro podnikatele podnikající na území České republiky mimo hlavní město Prahu. Maximální částka podpory, typ dotace a výjimky jsou vždy předmětem konkrétních výzev a veřejných soutěží. Poskytování dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk se dále řídí předpisy týkajícími se tzv. veřejné podpory. U vybraných typů nákladů může být výše dotace omezena režimem de minimis 2, což je vždy stanoveno konkrétní výzvou. V období se výše přípustné výše veřejné podpory (není-li v příslušných programech podpory uvedeno jinak) řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory, která stanovuje míry podpory (viz tabulka níže). 2 Podpora de minimis je veřejná podpora malého rozsahu - svojí výší neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU, nenarušuje ani neohrožuje hospodářskou soutěž. Za poslední 3 roky nesmí celková podpora poskytnutá jednomu subjektu v režimu de minimis přesáhnout hranici

6 Tabulka č. 1: Výše podpory dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR na období Obrázek č. 2: Procentuální rozdělení finanční alokace pro OP v ČR (% orientační, zaokrouhlena na celá čísla) Region NUTS II Malý podnik 3 Střední podnik 4 Velký podnik 5 Střední Morava Severozápad Střední Čechy Moravskoslezsko Severovýchod Jihovýchod Jihozápad ( ) Jihozápad ( ) 60% 50% 40 % 56% 46% 36% 50% 40% 30% Integrovaný operační program 8% OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7% Regionální operační programy 13% OP Technická pomoc 1% OP Lidské zdroje a zaměstnanost 10% OP Výzkum a vývoj pro inovace 8% OP Životní prostředí 20% OP Podnikání a inovace 12% OP Doprava 21% Maximální podpora u malých a středních podniků je 50 mil.. Obrázek č. 1: Výše podpory dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR na období Tabulka č. 2: Přehled operačních programů v ČR OPERAČNÍ PROGRAMY NA OBDOBÍ ALOKACE V OP Podnikání a Inovace OP Doprava OP Životní prostředí TÉMATICKÉ OP OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost mil. OP Výzkum a vývoj pro inovace Integrovaný operační program* OP Technická pomoc ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OP (ROP) ROP NUTS II Severovýchod mil. ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Střední Čechy ROP NUTS II Střední Morava OSTATNÍ PROGRAMY Program výzkumu a vývoje TIP 423 mil. *podnikatelské subjekty nejsou vhodnými žadateli Zdroj: 3 Malé podniky jsou vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů. 4 Střední podnik se definuje méně než 250 zaměstnanci a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů. 5 Podnik, který nesplňuje definici malého a středního podniku. Podpora velkým podnikům bude v OPPI poskytována v případě, že tyto podniky nejsou nadnárodními společnostmi či jejich součástí, a tam, kde to bude omezeno i počtem jejich zaměstnanců, půjde o podniky, které mají počet zaměstnanců do Tabulka č. 3: Přehled finančních nástrojů na podporu podnikání ve Zlínském regionu* VZNIK FIREM ROZVOJ FIREM PODPOROVANÉ OBLASTI Podpora začínajícím podnikatelům Využití nových finančních nástrojů Bankovní nástroje podpory MSP Podpora nových výrobních technologií, informačních a komunikačních technologií (ICT) a vybraných strategických služeb FINANČNÍ NÁSTROJE Start (OPPI) Mikroúvěr RPZ Záruka (OPPI) Progres (OPPI) Záruka (OPPI) Rozvoj (OPPI) ICT a strategické služby (OPPI) ICT v podnicích (OPPI) Regionální operační programy (ROP) Regionální úvěr RPZ EFEKTIVNÍ ENERGIE Úspory energie a obnovitelné zdroje energie Eko energie (OPPI) Zvyšování inovační výkonnosti podniků Inovace (OPPI) Potenciál (OPPI) OP výzkum a vývoj pro inovace** INOVACE Rámcový program pro konkurenceschopnost Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj a inovace (CIP) OP Meziregionální spolupráce** OP Nadnárodní spolupráce VĚDA, VÝZKUM VÝVOJ PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ LIDSKÉ ZDROJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Rozvoj vědy a výzkumu Platformy spolupráce Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Infrastruktura pro podnikání Podpora poradenských služeb Podpora marketingových služeb Zaměstnanost Vzdělávání zaměstnanců Zlepšování kvality životního prostředí 7. Rámcový program pro výzkum a vývoj (7. RP) Program výzkumu a vývoje TIP Eureka Eurostars Spolupráce (OPPI)** Prosperita (OPPI) Školicí střediska (OPPI) Nemovitosti (OPPI) Poradenství (OPPI) Marketing (OPPI) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) OP Meziregionální spolupráce** Regionální operační programy (ROP) ROZVOJ A OBNOVA REGIONU Rozvoj infrastruktury Regionální operační programy (ROP) *výčet operačních programů není vyčerpávající **podnikatelské subjekty nejsou vhodnými žadateli V následujícím oddíle se blíže seznámíte s jednotlivými dotačními tituly, cíli programů, pro koho jsou určeny, financováním jednotlivých programů, specifiky žádostí. 8 9

7 Operační program Podnikání a inovace Řídicí orgán: Výkonem funkce Řídicího orgánu tohoto OP je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), zprostředkujícími subjekty jsou CzechInvest, CzechTrade a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním programovým dokumentem realizace politiky HSS v sektoru průmyslu a obchodu. OPPI navazuje na cíle a úspěchy Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004 pro zkrácené programovací období let Program je zaměřen na podporu průmyslu a malého a středního podnikání s cílem zkvalitnit infrastrukturu, zvýšit inovační činnost, zintenzivnit zavádění inovačních technologií, výrobků a služeb. Program je zaměřen na povzbuzení malých a středních podnikatelů při vstupování na zahraniční trhy a posílení spolupráce v sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem. Programy jsou vyhlašovány průběžně od března Tabulka č. 4: Struktura Operačního programu Podnikání a inovace Zdroj: Průvodce podnikatele Operačním programem podnikání a inovace V rámci programu je implementováno 15 programů podpory. Program je rozdělen do sedmi prioritních os s oblastí podpory v osmi odvětvích. V období let jsou k financování projektů v OPPI využívány dva strukturální fondy, a to Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond ve výši 3 mld. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,536 mld. Operační program Podnikání a inovace je realizován v rámci cíle Konvergence. PRIORITNÍ OSA OBLAST PODPORY PROGRAMY PODPORY ALOKACE V Podpora začínajícím podnikatelům Start VZNIK FIREM Využití nových finančních nástrojů Jeremie Bankovní nástroje podpory pro malé a střední podnikatele Progres (MSP) Záruka ROZVOJ FIREM Rozvoj ICT a strategické služby Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ICT v podnicích EFEKTIVNÍ ENERGIE Úspory energie a obnovitelné zdroje Eko - energie INOVACE PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ TECHNICKÁ POMOC Zvyšování inovační výkonnosti podniků Kapacita pro průmyslový VaV Platformy spolupráce Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Infrastruktura pro podnikání Podpora poradenských služeb Podpora marketingových služeb Technická pomoc při řízení a implementaci OPPI Ostatní technická pomoc Inovace Potenciál Spolupráce Prosperita Školicí střediska Nemovitosti Poradenství Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje všechny programy podpory OPPI: formou standardního oznámení v Obchodním věstníku oznámením v celostátním tisku a dalších médiích formou oznámení spolu se všemi doprovodnými informacemi na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu Podmínky pro předložení žádosti v OPPI Všechny předložené projekty musí splňovat následující kritéria: Dotace a zvýhodněné či zaručované úvěry lze čerpat na projekty, jejichž místem realizace je celá ČR kromě regionu Praha. Rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo (místo podnikání) žadatele o dotaci, úvěr či záruku. Ve všech projektech musí být jednoznačně vyjasněny majetkoprávní vztahy související s projektem, a to tak, aby byla zajištěna jeho realizace v rozsahu předloženého záměru. Dotace, úvěry a záruky z OPPI nejsou určeny pro projekty, jejichž záměr spadá do oblastí rybolovu, akvakultury, zemědělské a potravinářské výroby, průmyslu stavby lodí, syntetických vláken, ocelářství a těžby uhlí, ani pro projekty, které přímo podporují export, zvýhodňují domácí zboží na úkor importovaného nebo vážou podporu na exportní výkonnost. Žadatel je povinen předložit oprávnění k podnikání na území ČR. Konkrétní projekt může být podán pouze v rámci jednoho příslušného programu (resp. způsobilé výdaje v rámci projektu může žadatel uplatnit pouze jednou). Každý projekt musí splnit tzv. kritéria přijatelnosti. Projekt musí splňovat podmínku udržitelného rozvoje 6 a rovných příležitostí 7. Jak podat žádost o dotaci z OPPI Žádost o dotaci do OPPI se podává ve dvou stupních - Registrační žádost a Plná žádost - formou elektronických formulářů, které jsou k dispozici v internetové aplikaci eaccount na Pokud podáváte prostřednictvím aplikace eaccount žádost o podporu poprvé, je prvním krokem založení hlavního účtu žadatele, tzv. Master účtu. Kompletní informace o Programu, texty programů podpory včetně formuláře žádosti o podporu, formuláře žádosti o platbu a formuláře pro pravidelná hlášení o realizaci projektu, příloh a pokynů pro žadatele jsou ke stažení na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/) a agentury CzechInvest (http://www. czechinvest.org/podnikani-a-inovace). Na následujících řádcích uvádíme stručný popis postupu při žádání o dotaci z OPPI. Postup žádosti o dotaci z OPPI: Zpracování projektu Úvodní jednání - prověření základních vylučovacích kritérií a definování příslušného dotačního titulu. Vypracování a podání žádosti o podporu Zpracování žádosti se všemi přílohami a její podání dle požadavků příslušného programu podpory. Potvrzení o přijetí žádosti Žadatel obdrží Potvrzení o přijetí žádosti o podporu s vyrozuměním o přijatelnosti projektu, formální a věcné úplnosti podané žádosti a o postoupení žádosti k dalšímu hodnocení. Hodnocení projektu Schválení projektu 6 Ochrana a zlepšování kvality životního prostředí. 7 Podpora rovnosti mužů a žen, rovnost příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženského nebo světového názoru či sexuální orientace

8 START Cílem programu Start je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem. Program je určen pro podnikatele s maximálním počtem 10 zaměstnanců, kteří začínají s podnikáním poprvé nebo minimálně po 7 letech od ukončení předcházející podnikatelské činnosti a kteří nejsou ani nebyli společníky či členy jiné právnické osoby. Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) viz příloha č. 1. Typové projekty: nákup strojů a zařízení do pronajatých prostor a počáteční vybavení zásobami rekonstrukce budov a doplnění strojů a zařízení a prvotní vybavení zásobami nákup kancelářského zařízení a prvotní vybavení zásobami kancelářského materiálu Podpis smlouvy Podmínky pro poskytnutí dotace Žadatel převezme Podmínky pro poskytnutí dotace, které stanovují pravidla, jimiž se žadatel musí řídit při realizaci projektu, a také stanovenou dobu po ukončení projektu. Postup při realizaci projektu podporovaného z OPPI: Rozhodnutí o poskytnutí dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanoví částku finančních prostředků, která může být žadateli na daný projekt poskytnuta. Realizace projektu Realizace projektu probíhá dle schváleného harmonogramu, který byl součástí projektu a Podmínek pro poskytnutí dotace. Žádost o platbu Žádost o platbu se podává po ukončení realizace projektu nebo etapy, při použití příslušných formulářů, dle časového harmonogramu projektu. Po ukončení projektu nebo jeho dílčí etapy zpracovává příjemce podpory závěrečnou zprávu a žádost o platbu, v nichž zhodnotí plnění monitorovacích ukazatelů. Kontrolní monitoring a udržitelnost I po ukončení projektu je nadále příjemce podpory povinen v započaté administraci pokračovat a provádět monitorování využití, je povinen zajistit udržitelnost výstupů projektu po dobu tří let (MSP), respektive pěti let od ukončení projektu (např. je-li výstupem projektu zavedení nové technologie, má příjemce zajistit, aby tato technologie byla v podniku po dobu udržitelnosti skutečně používána v podobě, jaká byla nastavena na začátku). V následující části představíme konkrétněji programy podpory OPPI, jejich cíle, pro koho jsou určené, výši podpory a specifická kritéria přijatelnosti. Podpora je poskytována ve formě: bezúročného úvěru 8 zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru 9 Jednomu příjemci podpory může být v tomto programu poskytnuta pouze jedna z forem podpory, pouze na jeden projekt. Výše podpory je konkretizována ve výzvě. Specifická kritéria přijatelnosti: U bezúročného úvěru je nutno doložit certifikát o absolvování vzdělávacího programu Základy podnikání akreditovaného MŠMT. Případová studie projektu Prašád restaurace pro zdraví společnosti Lakšmí s.r.o. Profil společnosti: Prašád - restaurace pro zdraví, vznikla na přelomu let 2007/2008 a svoje první hosty přivítala Naším cílem je nabídnout zákazníkům jídla a nápoje vynikající chuti s pozitivním vlivem na zdraví ve všech jeho aspektech. Snažili jsme se vytvořit místo, kde můžou načerpat energii, uvolnit stres nebo jenom posedět v příjemném prostředí. Zdravý životní styl se stal v dnešní době nejenom módou, ale do jisté míry i nutností a předpokladem spokojeného života, říká Ing. Michal Nahálka, jednatel společnosti Lakšmí s.r.o. Stále četnější studie a názory odborníků (např. Americké dietetické asociace) potvrzují, že správně rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená, zdravotně přínosná v prevenci i léčbě různých onemocnění a v plném rozsahu vhodná pro všechny věkové kategorie dětí i dospělých. Tato zdravá výživa je díky restauraci Prašád k dispozici všem zájemcům ve Zlíně a okolí a do budoucna plánuje rozšířit nabídku i do jiných měst v ČR a SR. 12 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku Praha 1 Tel: Web: 8 Bezúročný úvěr je poskytován až do výše 90% předpokládaných způsobilých výdajů projektu. Doba splatnosti bezúročného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 7 let. Bezúročný úvěr pro fyzickou osobu nebo pro podnikající právnickou osobu s jedním společníkem je poskytován až do výše 0,75 mil. Kč, pro podnikající právnickou osobu s více společníky či členy až do výše 1,5 mil. Kč. 9 Záruka je poskytována až do výše 80% jistiny zaručovaného bankovního úvěru. Zaručovány mohou být úvěry do výše 1,5 mil. Kč s dobou splatnosti delší než 3 roky. Příjemce podpory hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1% p.a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 3% p. a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. 13

9 Popis projektu: V rámci operačního programu Podnikání a inovace, konkrétně programu Start, jsme obdrželi zvýhodněnou záruku (M záruka) na investiční úvěr Českomoravské záruční a rozvojové banky na nákup technologie kuchyně a výdeje jídel. Přínosy projektu: Zvýhodněná bankovní záruka nám umožnila čerpat investiční úvěr, ke kterému bychom bez této záruky neměli přístup, sdělil nám pan Nahálka, jednatel společnosti. ZÁRUKA Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat zejména realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů, a to zejména malých podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu. Program je určen pro malé a střední podnikatele realizující rozvojové projekty menšího i většího rozsahu spojené s investicemi či se zvýšenou potřebou financování nárůstu zásob. Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) viz příloha č. 2. PROGRES Ing. Michal Nahálka jednatel Prašád restaurace pro zdraví Vavrečkova Zlín Tel: , Web: Cílem programu je umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování, nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění, a motivovat tyto podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti. Typové projekty: nákup strojů a zařízení do pronajatých prostor či vlastních prostor rekonstrukce, nákup či výstavba budov a doplnění strojů a zařízení zvýšení zásob k pokrytí nových zakázek, pro rozšíření sortimentu prodávaného zboží a k rychlejšímu a kompletnějšímu pokrytí potřeb odběratelů (u investičně zaměřených projektů) Podpora je poskytována ve formě: zvýhodněné záruky zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru zvýhodněná záruka do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru zvýhodněná záruka ve výši až 80% jistiny k úvěrům do výše 5 mil. Kč s dobou splatnosti delší než 3 roky s finančním příspěvkem 10% z výše zaručovaného úvěru (pro projekty na území regionů se soustředěnou podporou státu) Specifická kritéria přijatelnosti: Stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky a leasingových smluv) nesmí být uzavřeny před datem podání žádosti o podporu (pokud podpora bude poskytována podle Nařízení Komise č. 800/2008). Program je určen pro malé a střední podnikatele realizující rozsáhlejší investičně zaměřené rozvojové projekty. Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) viz příloha č. 2. Typové projekty: nákup strojů a zařízení do pronajatých prostor či vlastních prostor rekonstrukce, nákup či výstavba budov a doplnění strojů a zařízení Forma a výše podpory: Podpora je poskytována ve formě podřízeného úvěru Podřízený úvěr je poskytován ve výši až 20 mil. Kč (max. však 75% předpokládaných způsobilých výdajů projektu) s pevnou úrokovou sazbou 3% p. a. Doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 7 let a odklad splátek jistiny úvěru je maximálně 3 roky (období podřízenosti). Sjednanou dobu odkladu splátek nelze zkrátit a podmínky podřízenosti úvěru měnit bez předchozího souhlasu věřitele poskytujícího spolufinancování projektu

10 ROZVOJ Program si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků ve fázi růstu, a to v rovinách technické vybavenosti a zlepšení procesů při zavádění vyspělých metod řízení. Budou podporovány zejména projekty s růstovým potenciálem a projekty přispívající k odstraňování regionálních disparit. Program je určen pouze pro malé a střední podnikatele. Podporované aktivity: Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů. Podporované aktivity musí směřovat do vymezených oblastí zpracovatelského průmyslu a obchodu podle CZ NACE, aktivit průřezových odvětví (např. biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika, atd.). Typové projekty: rozvojové podnikatelské projekty se zaměřením na nákup technologií s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšujících efektivnost procesů, především nákup strojů a náklady na pořízení patentových licencí na know-how Dotace. Dotace je poskytována ve výši 1-20 mil. Kč, maximálně však do výše stanovené regionální mapou intenzity veřejné podpory pro regiony ČR a Nařízením Komise (ES) č. 800/2008 v platném znění. Specifická kritéria přijatelnosti: Projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených v příloze usnesení vlády č. 560/2006, usnesením vlády č. 829/2006 a na území regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti dle metodiky uvedené v programu. 11 Příjemce dotace musí mít ke dni podání žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě jdoucí zdaňovací období. ICT V PODNICÍCH Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů (IS), respektive podpořit poptávku po informačních systémech za účelem zvýšení efektivity malých a středních podniků. Program je určen pro malé a střední podnikatele (do 250 zaměstnanců), kteří mají uzavřena alespoň 2 po sobě jdoucí daňová období a jejichž aktivity (projekt) se projevují ve zpracovatelském průmyslu. Podporované aktivity: Podporovány jsou především ty aktivity, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti příjemce podpory. Jádrem projektu musí být investice či pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy softwaru a hardwaru. Typové projekty: zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a základního programového vybavení zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích zavádění informačních systémů u drobných a malých podniků s nízkým či nulovým stupněm rozvoje informačních systémů Přijatelnými projekty nejsou: aktivita programu Projekty zavádění IS/ICT u drobných a malých podniků s nízkým či nulovým stupněm rozvoje IS tj. projekty zaměřené na samostatné pořizování základních prvků IS/ICT projekty bez významného zvýšení funkčnosti prostá obnova stávající technické infrastruktury, základního a aplikačního programového vybavení, pokud se nejedná o kvalitativní zvyšování funkčnosti daného systému, která vede ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku samostatné pořizování nebo rozšiřování stávajícího hardwarového, softwarového a jiného vybavení pro zpracování běžných kancelářských agend koncové stanice, tiskárny, faxy, scannery, standardní grafické a kancelářské softwarové balíky (např. MS Office, 602PC Suite, WordPerfect Office, překladové slovníky, souborové manažery, CorelDraw, Adobe Acrobat, PhotoStudio) a další Dotace. Dotace je poskytována jako procento dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR na období ze způsobilých výdajů projektu, maximálně však ve výši 20 mil. Kč na jeden projekt. Výše podpory pro způsobilé výdaje na poradenské služby vzniklé v souvislosti s investičním projektem činí pro malé a střední podniky max. 50%. Specifická kritéria přijatelnosti: prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován projekt obsahuje kapitolu, ve které žadatel zdůvodní přínosy projektu pro své podnikání (např. koncepci rozvoje, strategie, vize, efektivnost investice) ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY 12 Program si klade za cíl podpořit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v České republice, podpořit nabídku nových informačních systémů, ICT řešení, nových softwarových produktů a služeb. Program je zaměřen také na rozvoj informační a znalostní společnosti a zvyšování dostupnosti informací o produktech ICT. Dále je cílem programu podpora vybraných strategických služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením, které by měly vést ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích. 11 Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky), regiony s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu s metodikou pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností (Vsetín ve výzvě č. III není jasné, zda Vsetín je brán jako celý okres, či obec s rozšířenou působností) Strategickými službami se rozumí vybrané podpůrné aktivity společností, které jsou poskytovány na principu outsourcingu, vyznačující se úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením; jedná se konkrétně o centra sdílených služeb a high-tech opravárenská centra. 17

11 Program je určen pro malé a střední podniky a také pro velké podniky, avšak za podmínky, že nejsou nadnárodní společností nebo její součástí. Podporované aktivity: tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací centra pro návrh a implementaci IS/ICT centra sdílených služeb centra zákaznické podpory centra oprav high-tech výrobků a technologií Přijatelnými projekty nejsou: Nelze podpořit v rámci podpory strategických služeb zejména služby cestovního ruchu, služby rekreační, kulturní a sportovní, dále služby zdravotní a ostatní sociální služby, služby dopravní a přepravní, distribuční a logistické, poštovní, kurýrní, konzultační a poradenské služby, bankovní, realitní a leasingové služby, telekomunikační služby (přenos hlasu, dat, obrazu), služby kolokačních center, služby audiovizuální, direct marketing a služby spojené s ochranou životního prostředí. Nelze podpořit vývoj a inovace výrobků a technologií, které jsou pak následně realizovány ve výrobě, včetně vývoje specifického softwaru a aplikací, které jsou součástí těchto výrobků a technologií. Dotace. Dotace je poskytována jako procento (dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR na období ) ze způsobilých výdajů projektu, a to minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně ve výši 100 mil. Kč na jeden projekt (může být upraveno výzvou). Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v přímé souvislosti s plněním předmětu projektu. Žadatel si může zvolit, zda bude čerpat podporu na mzdové náklady zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech, nebo na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Specifická kritéria přijatelnosti: Podnikatelský záměr a další povinné přílohy jsou vymezené vždy v konkrétní výzvě. EKO ENERGIE Program má za cíl podpořit rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie. Program je určen pro podnikatelské subjekty. Podporované aktivity: využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů: výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla vyrobených s využitím vody, biomasy a druhotných zdrojů energie zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie: modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti zavádění a modernizace systémů měření a regulace modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla zlepšování tepelně technických vlastností budov s výjimkou rodinných a bytových domů využití odpadní energie v průmyslových procesech zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla snižování energetické náročnosti zvyšováním energetické účinnosti výrobních a technologických procesů Přijatelnými projekty nejsou: výzkumné, vývojové a pilotní projekty výroba energeticky úsporných výrobků a zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie pěstování energetických rostlin použití alternativních paliv v dopravě projekty v oblasti zemědělství, lesnictví či rybolovu výroba peletek fotovoltaika větrné elektrárny geotermální energie nákup energeticky úspornějších strojů a technologických zařízení dotace zvýhodněné podřízené úvěry s finančním příspěvkem Výše uvedené formy podpory nelze kombinovat. dotace v rozpětí 0,5 100 mil. Kč. Maximální výše dotace v % způsobilých výdajů je omezena regionální mapou veřejné podpory. Specifické přílohy k žádosti: finanční výkazy o žadateli pro výpočet ratingu finanční realizovatelnost projektu studie proveditelnosti (povinná osnova je uvedena v Pokynech pro žadatele) energetický audit doklad o připravenosti investice, je-li v této fázi k dispozici (stavební povolení či ohlášení, územní rozhodnutí) výpis z katastru nemovitostí nebo jiný doklad vymezující vlastnické vztahy na území týkajícím se projektu (např. smlouva o smlouvě budoucí kupní, smlouva o nájmu) dokument o ručení za začínající podnikatele další přílohy povinné v případě získání dotace jsou vymezeny ve výzvě Specifická kritéria přijatelnosti: Příjemce dotace je povinen zajistit, že účel projektu bude u velkých podniků zachován po dobu nejméně 5 let, u malých a středních podniků nejméně 3 roky od data ukončení jeho realizace. Projekt musí být v souladu se závěry Energetického auditu dle vyhlášky č. 213/2001 Sb. v platném znění. Kritérii přijatelnosti projektu budou mimo jiné soulad projektu se Státní energetickou koncepcí, vlastní připravenost projektu na realizaci a rovněž jsou uvažovány i měrné investiční náklady. Případová studie projektu Využití odpadního kondenzátního tepla a rekonstrukce tepelného systému společnosti Pivovar Janáček, a.s. Profil firmy: Pivovar Janáček vybudoval v roce 1895 František B. Janáček. V meziválečném období byl jedním z nejmodernějších producentů piva ve střední Evropě. Dnes patří společnost do skupiny K Brewery ryze české společnosti, která vlastní 18 19

12 několik dalších regionálních pivovarů nebo v nich má podíly. Cílem této společnosti je návrat k tradici českého pivovarnictví: vaření poctivého piva z domácích surovin podle původních receptur. Pivovar Janáček vaří pivo dle původních receptur s použitím žateckého chmele, kvalitní vody a vybraných sladů z prvotřídních moravských ječmenů. Piva se značkou Janáček se vyznačují výraznou hořkostí a vysokou plností. Letos před sezonou, již pod taktovkou nových majitelů, prošel pivovar částečnou modernizací. Ta spočívala v investicích jak do výrobních kapacit pivovaru, tak do marketingu pivních značek. Popis projektu: Proces výroby piva představuje značnou energetickou náročnost a z ní vyplývající vysoké finanční výdaje na všechny druhy energií, proto společnost přivítala vyhlášení programu Eko-energie. Po vyhlášení programu hledali zástupci společnosti způsob nejefektivnějšího využití možností, které uvedený program nabízí, a jak co nejvhodněji provést takový technický zásah v procesu výroby, aby pozitivně ovlivnil spotřeby energií. K řešení bylo postoupeno využití odpadního kondenzátního tepla a rekonstrukce tepelného systému. Záměrem projektu je snížení primární spotřeby energií, což pozitivně ovlivní životní prostředí a v nemalé míře sníží samotné finanční výdaje společnosti na spotřebu energií. Realizace projektu probíhá a jeho ukončení je plánováno do konce Celý projekt byl rozdělen do 3 etap. Etapa první byla ukončena v 11/2008 a v ní proběhla instalace ekonomizéru včetně komínu, výměna potrubí energetických medií včetně isolací a instalace systému pro využití odpadního tepla z kondenzátu včetně výměny kondenzátní nádrže. Další dvě etapy se zaměřují na tepelný systém. Druhá etapa byla realizována v I. pololetí 2009, třetí etapa byla zahájena na podzim roku Přínosy projektu: Záměrem projektu je snížení primární spotřeby energií, což pozitivně ovlivní životní prostředí a v nemalé míře sníží samotné finanční výdaje společnosti na spotřebu energií. Na základě energetického auditu, který byl zpracován před zahájením projektu a který je nezbytnou součástí žádosti o dotaci, vznikne úspora v ročním objemu GJ, vyjádřeno v současných cenách Kč/rok. Ačkoliv společnost doposud neměla žádné zkušenosti s realizací projektů ze strukturálních fondů, přistoupila na způsob samostatného řešení, tj. bez vstupu poradenských firem. Můžeme jen potvrdit, že jde o značně náročnou administrativní agendu v průběhu celé realizace, která mimo jiné předpokládá podrobnou technickou znalost stávajícího stavu a připraveného řešení, poznamenal Ing. Horehleďa ke zhodnocení projektu. Doporučujeme všem podnikatelským subjektům, aby využili možnosti, které se formou strukturálních fondů nabízí. Ing. Jaroslav Horehleď sládek Pivovar Janáček, a.s. Neradice Uherský Brod Tel: Web: INOVACE Program má obecně za cíl zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. Naplněním tohoto cíle dojde k posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti, udržitelného růstu a vyváženého regionálního rozvoje české ekonomiky. S ohledem na udržitelný rozvoj věnuje program zvláštní pozornost podpoře ekologicky efektivních inovací (eko-inovací). Program je určen pro podnikatele bez omezení velikosti. Dotace velkým podnikům bude poskytována v případě, že tyto podniky nejsou nadnárodní společností či její součástí. Podporované aktivity: zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu) zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu) zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace) zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace) podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů v ČR a zahraničí, užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí, průmyslových vzorů v zahraničí a ochranných známek v zahraničí Přijatelným projektem není: projekt z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje projekt spojený pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace projekt řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci výroby projekt zaměřený na aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví na technická řešení ve formě užitných vzorů, pokud není současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu. Podporovány dále nejsou aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví ve formě průmyslových vzorů a ochranných známek platných pouze na území ČR. Dotace. Dotace na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s inovací produktů a procesů je poskytována ve výši 1 75 mil. Kč. Dotace pro inovace organizační a marketingové je poskytována do výše 2 mil. Kč. Maximální výše podpory je však stanovena procentním limitem ze způsobilých výdajů určených regionální mapou intenzity veřejné podpory. Výše dotace u projektu na ochranu práv průmyslového vlastnictví je poskytována ve výši tis. Kč, maximálně však ve výši 75% způsobilých výdajů projektu realizovaného veřejnou výzkumnou institucí nebo vysokou školou a maximálně ve výši 45% způsobilých výdajů projektu realizovaného MSP. V případě spolupráce MSP s vysokou školou a/nebo veřejnou výzkumnou institucí, kde podíl na 20 21

13 právech předmětného průmyslového vlastnictví vysoké školy a/nebo veřejné výzkumné instituce činí minimálně 10%, se procentní limit pro MSP zvyšuje na 55% způsobilých výdajů projektu. Dotace na služby poradců, expertů a studie je poskytována maximálně do výše 50% způsobilých výdajů na zajištění těchto služeb. U projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví jsou výdaje na služby oprávněných zástupců způsobilé do maximální výše, které jsou specifikovány v jednotlivých výzvách. Dotace na zvláštní školení je poskytována maximálně do výše 45% těchto způsobilých výdajů. Specifické přílohy k žádosti: studie proveditelnosti obsahující organizační, odborné a finanční zabezpečení projektu, pokud není součástí vlastního projektu výpis z katastru nemovitostí (ne starší než tři měsíce) a snímek z katastrální mapy ve vztahu k nemovitostem, ve kterých bude projekt realizován. V případě nájemní smlouvy k nemovitostem a pozemkům musí být tato smlouva sjednána minimálně na dobu trvání projektu. vyjádření stavebního úřadu stavební povolení nebo ohlášení stavby, smlouva o dílo, rozpočet stavby, pokud jsou součástí projektu další povinné přílohy vymezené ve výzvě Specifická kritéria přijatelnosti: Projekt může zahrnout spolupráci s výzkumnými a vývojovými organizacemi, centry strategických služeb, technologickými a inovačními centry, která vede k inovaci výrobků, technologií a služeb. Podpora projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví je vyhrazena pouze pro MSP, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a fyzické osoby. Případová studie projektu Pultruzní technologie pro dopravní prostředky společnosti 5M s.r.o. Profil společnosti: Společnost 5M s.r.o. byla založena v roce 1992 jako plně soukromá a ryze česká společnost. Zakladatelé firmy se problematikou lepení, kompozitů a sendvičů zabývali již řadu let předtím v leteckém průmyslu, takže kontinuita vývoje a výroby trvá již více než 20 let. Firma se zabývá vývojem a výrobou těchto materiálů i konečných výrobků, kdy se orientuje především na speciální a náročné aplikace. Mimo jiné se firma zabývá i výrobou kompozitových dílů určených pro dopravní prostředky, kde je uplatněna technologie pultruze. Každý rok přichází společnost 5M s.r.o. na trh minimálně se dvěma novými výrobky či podstatnými inovacemi a většina jejích výrobků pochází z vlastního vývoje, příp. vychází ze spolupráce s výzkumnými ústavy nebo univerzitami. Popis projektu: Pro uspokojení rostoucích nároků na užitné vlastnosti a vzhled kompozitních dílů společnost realizovala s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu vývojový projekt Kompozitní materiály nové generace. Na základě výsledků projektu se podařilo získat nové zakázky, jejichž rozsah a nároky dosáhly kapacitních i technologických možností společnosti. Aby bylo možno dále rozvíjet aktivity na tomto segmentu trhu, bylo nutno jednak navýšit kapacity výroby a především výrazně zlepšit technologické možnosti společnosti. Z toho důvodu se vedení společnosti rozhodlo vybudovat další dvě pultruzní linky, jejichž technické parametry výrazně převýší současně provozovaná zařízení. Toto rozhodnutí se také ideálně časově potkalo s budováním nové výrobní haly, do níž byla realizace obou linek umístěna. Zároveň bylo na základě stupně inovace vyplývajícího ze zpracované dokumentace rozhodnuto požádat o podporu projektu v rámci programu OPPI - Inovace. Projekt byl rozdělen na dvě etapy. V první etapě byla pořízena první pultruzní linka a byly vybudovány další technologické celky s inovovanými linkami související, jako je nový kompresor, jeřáb pro ukládání forem, či rekuperační jednotka, mikrovlnný ohřev a snímání dat z linky. Na základě zkušeností s realizací první linky a na základě připomínek a dalších požadavků zákazníků byl upraven projekt druhé linky a tato následně realizována. Díky získaným zkušenostem z realizace linky v první etapě projektu se pak také podařilo uspořit náklady při realizaci etapy 2, a to i přesto, že realizovaná linka byla větší a měla lepší technické parametry. Přínosy projektu: Lze identifikovat několik přínosů projektu: Podařilo se zavést kvalitnější a dobře monitorovaný technologický proces, čímž se podařilo významně snížit množství produkovaných zmetků a zároveň zlepšit kvalitu vyráběných produktů. Navýšila se kapacita výroby a rozšířily se technologické možnosti společnosti, což se odrazilo v nových zakázkách, které nyní pomáhají společnosti překonat výpadky objednávek u stávajících zákazníků způsobené probíhající hospodářskou krizi. Zavedením rekuperace do výrobního procesu se podařilo snížit množství energie nutné na vytápění a provoz výrobní haly, kde je pultruzní technologie umístěna. Produkty a technologie: Technologie: Pultruze. Produkty: Sklem či uhlíkem vyztužené kompozitové profily. Aplikace: dopravní prostředky - kanál klimatizace a koš zavazadel autobusy IVECO, Střešní profil autobusy Berkhoff, Střešní kryt a kryt vaznice tramvaje Škoda transportation letectví - profil nosníku křídla větroň LAK elektrotechnika - tyče pro zavěšení trolejí, zkratovací tyče atd. Ing. Richard Pavlica, PhD. senior projektový manažer 5M s.r.o. Na Záhonech Kunovice Tel: Web:

14 POTENCIÁL Program má za cíl podpořit zakládání a rozvoj podnikových výzkumných center, a tím napomoci zvýšení počtu podnikatelských subjektů, které provádějí průmyslový výzkum a vývoj, a zvýšit jeho úroveň. Program je určen pro podnikatele s výjimkou nadnárodních společností. Podporované aktivity: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů, zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra Typové projekty: podnikatel potřebuje pro výzkum a vývoj výrobků nakoupit přístroje a přijmout výzkumné a vývojové pracovníky a vytvořit podnikové výzkumné a vývojové oddělení, jehož cílem následně bude napomáhat zvyšování konkurenceschopnosti podnikatele podnikatel již výzkumné a vývojové oddělení má, avšak jeho vybavení neodpovídá potřebám, a proto je třeba ho nákupem nových přístrojů výrazně zlepšit, je možné vybavit i pracoviště na výrobu prototypů SPOLUPRÁCE Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních projektů na regionální, neregionální i mezinárodní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu prostřednictvím odvětvových seskupení klastrů, pólů excelence a technologických platforem. Program je určen pro právnické osoby nebo sdružení osob založené za účelem provozování uskupení. Podporované aktivity: klastry územně koncentrovaná odvětvová nebo oborová seskupení podnikatelských subjektů, vědecko-výzkumných, vzdělávacích a jiných podpůrných institucí póly excelence seskupení výzkumných, podnikatelských a dalších subjektů zaměřených na výzkum v oblasti špičkových technologií; podpora infrastruktury pro společné kooperační aktivity a intenzivní spolupráci výzkumných a vzdělávacích institucí s podnikatelskou sférou technologické platformy propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti VaV ve strategicky významných technologických oblastech, podpora zapojování českých výzkumných institucí a podniků do mezinárodních technologických platforem Přijatelným projektem není: vybudování pracoviště základního výzkumu vybudování výrobních kapacit úhrada provozních nákladů stávajících pracovišť Dotace. Dotace je poskytována dle regionální mapy (36 60% uznatelných nákladů) veřejné podpory do výše 75 mil. Kč. Specifické přílohy k žádosti: podnikatelský plán prokazující opodstatněnost a využití pracoviště výpis z katastru nemovitostí (ne starší než tři měsíce) a snímek z katastrální mapy týkající se nemovitostí, v nichž bude projekt realizován vyjádření stavebního úřadu stavební povolení nebo ohlášení stavby, pokud jsou součástí projektu Dotace. Výše podpory je specifikována v jednotlivých výzvách. Specifické přílohy k žádosti: studie proveditelnosti obsahující organizační, odborné a finanční zabezpečení pro úspěšnou realizaci projektu další povinné přílohy vymezené ve výzvě Specifická kritéria přijatelnosti: minimální počet spolupracujících subjektů definovaný v každé výzvě programu na projektu se musí podílet instituce terciárního vzdělávání nebo výzkumná organizace 24 25

15 PROSPERITA Cílem programu je podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace včetně podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Zvláštní pozornost věnuje program podpoře sítí Business Angels a nových nedotačních finančních nástrojů na podporu vznikajících malých a středních podniků. Program je určen jak pro podnikatele právnické osoby, které prokážou spolupráci s institucí terciárního vzdělávání, výzkumným ústavem apod., tak pro oblast veřejného sektoru, kde se může jednat o obec, svazek obcí, kraj, instituce terciárního vzdělávání, výzkumné ústavy. Podporované aktivity: zakládání a rozvoj center pro transfer technologie, vědeckých a vědeckotechnických parků, rekonstrukce či výstavba objektu zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center, které provozují inkubátor zakládání a rozvoj sítí Business Angels podpora infrastruktury pro činnost sítí Business Angels. Jedná se o zařízení, které bude zajišťovat vytváření sítí (networking) investorů s firmami v rané fázi vzniku (spin-off, start-up), které vzhledem ke zvýšenému riziku v této fázi rozvoje firmy obtížně získávají vhodné financování pro své projekty. Dotace. Minimální výše dotace je 5 mil. Kč, maximální 200 mil. Kč pro projekty obsahující stavební práce. Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální 30 mil. Kč pro projekty neobsahující stavební práce. Specifické přílohy k žádosti: studie proveditelnosti vyjádření VŠ (spolupráce bude prokázána formou smlouvy o spolupráci, popř. vyjádřením podpory projektu a další spolupráce podepsaným statutárním zástupcem daného subjektu) územní rozhodnutí (v případě stavební investiční akce) další povinné přílohy vymezené ve výzvách Specifická kritéria přijatelnosti: Doba udržitelnosti projektu musí být minimálně pět let od doby splnění podmínek pro poskytnutí podpory. U projektů vědeckotechnických parků, inkubátorů a center pro transfer technologií musí žadatel prokázat vazbu na odpovídající vzdělávací, výzkumné a vývojové kapacity. ŠKOLICÍ STŘEDISKA Program má obecně za cíl podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů, a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání, jeho organizaci a řízení personálních činností a dalších aktivit souvisejících s komplexním rozvojem lidských zdrojů v sektoru průmyslu a podnikání. Program je určen pro podnikatele bez omezení velikosti, podnikatelským uskupením, oborovým a profesním komorám a dalším svazům, které sdružují podnikatelské subjekty, územním samosprávným celkům a jejich svazkům, mimo systém formálního vzdělávání ve vybraných oborech s prokazatelnou praxí ve vzdělávání min. 2 roky, dalším sdružením (právnickým osobám) vytvořeným z výše uvedených subjektů. Velké podniky mohou být způsobilými žadateli pouze v případě, že nejsou nadnárodní společností či její součástí. 26 Podporované aktivity: výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace prostor určených pro vzdělávání a jejich vybavení zařízení školicími pomůckami a programy a zařizovacími předměty Typové projekty: výstavba nebo pořízení školicího střediska rekonstrukce stávajícího školicího střediska modernizace prostor pro vzdělávání vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek a vzdělávacích programů Přijatelným projektem není: Projekt, u kterého nebude zajištěno, že více než polovina časové kapacity (počítáno z ročního fondu pracovní doby) školicího střediska bude využívána pro vzdělávání zaměstnanců z podporovaných oborů činností po dobu 5 let, u MSP po dobu 3 let. Dotace. Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu a je poskytována ve výši min. 200 tis. Kč a max. 100 mil. Kč na jeden projekt. Míra dotace je dána regionální mapou pro období Specifické přílohy k žádosti: podnikatelský záměr s popisem projektu, organizačním, odborným a finančním zabezpečením projektu a časovým harmonogramem výpis z katastru nemovitostí (ne starší než tři měsíce) a snímek z katastrální mapy ve vztahu k nemovitostem, ve kterých bude projekt realizován. V případě nájemní smlouvy k nemovitostem a pozemkům musí být tato smlouva sjednána minimálně na dobu trvání projektu. vyjádření stavebního úřadu stavební povolení nebo ohlášení stavby, smlouva o dílo, rozpočet stavby, pokud jsou součástí projektu souhrnná technická zpráva včetně výkresové části další povinné přílohy vymezené ve výzvách Specifická kritéria přijatelnosti: Příjemce dotace musí zajistit, že více než polovina časové kapacity (počítáno z ročního fondu pracovní doby) školicího střediska bude využívána pro vzdělávání zaměstnanců z podporovaných oborů činností po dobu 5 let, u MSP po dobu 3 let. Příjemce dotace je povinen zajistit, že účel projektu bude zachován po dobu nejméně 5 let, u malých a středních podniků nejméně 3 roky od data ukončení projektu v souladu s odst. 1 čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Doba ukončení realizace projektu je max. k datu Případová studie projektu Zřízení školicího centra v sídle společnosti ENVIprojekt s.r.o. Profil společnosti: Společnost ENVIprojekt s.r.o. je nezávislou renomovanou poradenskou, projekční, inženýrskou a dodavatelskou firmou na poli ochrany životního prostředí, zaměřenou především na komplexní řešení nakládání s odpady, návrhy technologií v odpadovém hospodářství, 27

16 využití dotací pro financování projektů, projektovou přípravu a vlastní realizaci ekologických staveb souvisejících s odpadovým a vodním hospodářstvím, průzkumné geologické (inženýrskogeologické a hydrogeologické) práce, testování, sanaci starých ekologických zátěží, geotechnické práce pro potřeby staveb. Popis projektu: Firma ENVIprojekt s.r.o. zakoupila v roce 2007 nemovitost ve Zlíně v ulici Na Požáře, č. p Nemovitost společnost zakoupila za účelem přestěhování se do vlastních prostor. Zakoupená nemovitost plně splňuje podmínky sídla firmy, avšak z důvodu, že byla postavena na konci šedesátých let, vyžadovala drobné opravy, které byly před nastěhováním do nového sídla provedeny. Firma ENVIprojekt s.r.o. realizuje v roce 2009 další investice do zakoupeného sídla. Tato investice představuje vybudování nových místností takzvaného školicího centra, ve kterých bude docházet ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů nejen u zaměstnanců společnosti, ale i u dalších osob činných v oblasti architektonické a inženýrské činnosti a s ní souvisejícím technickým poradenstvím v oblasti odpadového hospodářství. Realizace projektu byla zvolena jako jednoetapová. V rámci projektu se jedná o dobudování posledního patra budovy, které v současné době již existuje, jedná se však půdorysem o cca polovinu zastavěné plochy z celkového půdorysu budovy. Další polovinu tvoří otevřená terasa. Z hlediska technického řešení tedy jde o dostavbu nástavby a rekonstrukci stávající části již existujícího třetího patra o celkové rozloze 198 m 2 v rámci stávající budovy. Stávající objekt firmy je třípodlažní a zcela podsklepený. Bude se tedy jednat o provedení nástavby objektu v prostoru nynější terasy, plocha nástavby nebytových prostor je v projektové dokumentaci 60 m 2. Veškeré práce spojené se zřízením školicího centra v sídle společnosti budou dokončeny do konce roku Přínosy projektu: Realizace výše plánované a pojmenované investice přispěje k rozvoji firmy, ke zlepšení jejího pracovního prostředí, kvality školení, kvality poskytovaných služeb, k úspoře režijních nákladů a k celkovému zvýšení image firmy ENVIprojekt s.r.o. se sídlem ve Zlíně. Jako jednatele malé soukromé firmy činné v oblasti architektonických a inženýrských služeb mě velmi potěšila možnost získání dotace na investici do zkvalitnění námi poskytovaných služeb. Těším se z přidělené dotace ve výši 60% na naši investici do zřízení vlastního školicího centra pro zaměstnance v sídle společnosti, neboť právě ve zvyšování kvality pracovního prostředí, kvality proškolování vlastních zaměstnanců v návaznosti na zvýšení kvality poskytovaných služeb a v neposlední řadě pak i v úspoře finančních prostředků vidím možnost pozitivního rozvoje naší firmy, řekl k projektu RNDr. Oldřich Fišer, jednatel společnosti ENVIprojekt s.r.o. NEMOVITOSTI Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti. Program je zaměřen také na podporu znalostní a informační báze pro rozvoj regionální podnikatelské infrastruktury a na podporu podnikání v oblasti podnikatelských nemovitostí. Program je určen pro územní samosprávné celky a jejich svazky a podnikatelské subjekty bez omezení velikosti. Velkým podnikům je podpora poskytována v případě, že nejsou nadnárodní společností nebo její součástí a zároveň počet jejich zaměstnanců nepřesáhne Podporované aktivity: projekt přípravy zóny - projekt, jehož realizací vzniknou investiční plochy v rámci výstavby nové podnikatelské zóny nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávající podnikatelské zóny projekt výstavby nájemního objektu - projekt, jehož realizací vznikne nový podnikatelský objekt určený k pronájmu projekt rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci objektu na podnikatelský objekt projekt vyhotovení projektové dokumentace - projekt, jehož realizací dojde k vytvoření dokumentace projektové přípravy a projektové dokumentace pro projekty Typové projekty: Podnikatelské zóny: příprava zóny (jen podnikatelské subjekty) realizace nové zainvestované plochy včetně související technické a dopravní infrastruktury nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající podnikatelské zóny; regenerace zóny přeměna brownfieldu na podnikatelskou zónu Objekty: výstavba nájemního objektu (jen územní samosprávné celky) stavba nového objektu určeného k pronájmu; rekonstrukce objektu přeměna objektu z brownfieldu na objekt sloužící k podnikání Projektová příprava: vyhotovení projektové dokumentace samostatný dotační titul zaměřený na vytvoření dokumentace projektu výstavby, rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské nemovitosti Relokace firmy: přemístění malého nebo středního podniku z intravilánu obce, pokud je provoz firmy ve střetu s funkčním využitím území nebo výrazně znehodnocuje životní prostředí Dotace. Dotace je poskytována v různých výších v závislosti na typu projektu a příjemci podpory jako procento ze způsobilých výdajů projektu. Výše podpory bude upřesněna po projednání programu s Evropskou komisí. Ing. Markéta Hošková oddělení dotací ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře Zlín Tel: Web: Specifické přílohy k žádosti: podnikatelský záměr účetní závěrky daňové přiznání prokázání spolufinancování projektu výpis z obchodního rejstříku další povinné přílohy vymezené v konkrétní výzvě Specifická kritéria přijatelnosti: Nemovitost je ve vlastnictví příjemce dotace. Velikost budovaného, resp. rekonstruovaného objektu je min. 500 m 2 podlahové plochy. Existuje soulad s územním plánem. Uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského průmyslu nebo technologických center a strategických služeb

17 Případová studie projektu Rekonstrukce objektu čp v areálu bývalých kasáren na podnikatelský objekt společnosti Profil společnosti: Společnost C.B.G. IMPEX s.r.o. zahájila svou činnost 28. června Od svého vzniku prošla společnost vývojem z hlediska rozšíření činností, nárůstu obratu i úrovně poskytovaných služeb zákazníkům. Činnost společnosti Automatizační a montážní technika navazuje svojí podstatou na zkušenosti a úspěchy pracovníků působících v minulosti v renomovaných firmách: UNI - TOOLS a.s., RONAS s.r.o., SIEMENS VDO apod. Výsledným produktem naší společnosti jsou jednoúčelové stroje vyrobené dle specifických požadavků našich zákazníků. Těmito zákazníky byly zpočátku zejména firmy z řad automobilového průmyslu - Automotive Lighting s.r.o. Jihlava, Visteon Autopal Nový Jičín apod., nyní i z potravinářského průmyslu Nestlé, Kraft apod. Jednoúčelový stroj se rodí nejdříve v konstrukci firmy dle zadání zákazníka, poté ve výrobě. Zde je předveden zákazníkovi a jsou provedeny poslední úpravy před instalací na konečném stanovišti u zákazníka. Popis projektu: Dokončení projektu Rekonstrukce objektu č.p v areálu bývalých kasáren na podnikatelský objekt společnosti C.B.G. IMPEX s.r.o. umožnilo společnosti centralizovat veškeré pracovníky na jedno pracoviště. Nové pracoviště firmy představuje moderní výrobní halu s technickým i sociálním zázemím, operativní sklad materiálu a konstrukční kancelář včetně technického vybavení. Tento úzký kontakt pracovníků konstrukce s výrobou umožní rychlejší a operativnější změny ve výrobním procesu, možnost jejich každodenní osobní účasti při výrobě a také možnosti operativních tvůrčích zásahů. Přínosy projektu: Dosavadní rozmístění firmy na třech místech bylo ekonomicky i organizačně značně náročnější a nákladnější. Současný rekonstruovaný objekt je proto moderním a reprezentativním sídlem i při stále častějších zahraničních návštěvách a jednáních. Příjemci podpory jsou podnikatelské subjekty (MSP), poradenské subjekty. Podporované aktivity: poradenské služby v rámci individuálních projektů MSP související se zaváděním inovací pro MSP a poskytované externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů Typové aktivity: projekty MSP zaměřené na poradenské služby, zejména na analýzu stavu podniků, identifikaci jejich slabých a silných stránek v oblasti řízení a výkonnosti, definování možných nápravných opatření, podporu při jejich realizaci a zavádění nových řídících metod atd. Dotace. Dotace pro MSP v rámci první výzvy je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována MSP maximálně do výše 50% způsobilých výdajů projektu podle článku 26 (podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků) Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem. Minimální výše podpory na realizaci individuálních projektů MSP je 0,1 mil. Kč a maximální 0,5 mil. Kč. V rámci výzvy může žadatel podat pouze jednu žádost. Specifické přílohy k žádosti: povinné přílohy vymezené v konkrétní výzvě Specifická kritéria přijatelnosti: soulad projektu s programem Poradenství další podrobnosti stanovuje jednotlivá výzva PORADENSTVÍ Miloš Skýpala jednatel C.B.G. IMPEX s.r.o. Podhoří Valašské Meziříčí Tel: Web: Cílem programu je zlepšení kvality a dostupnosti poradenských, informačních a vzdělávacích služeb pro malé a střední podniky, a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím ucelené koncepce poradenských služeb, kde se jednotlivé části programu navzájem podporují a navazují na sebe. Dále program vytvoří prostředí pro analýzy světových i českých rozvojových trendů majících vliv na inovační aktivitu ekonomiky ČR, a tím i na její konkurenceschopnost. MARKETING Cílem programu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím podpory individuálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Program povede ke zvýšení marketingové přípravy podniků a k rozvoji jejich aktivit. Program je určen pouze pro malé a střední podnikatele a jejich seskupení. Podporované aktivity: Individuální projekty MSP a projekty seskupení MSP podporující vstup MSP na zahraniční trhy: získání marketingových informací nákup a zhotovení veškerých marketingových studií a informací o zahraničních trzích 30 31

18 propagační materiály a internetové stránky nákup veškerých propagačních materiálů (např. katalogů, letáků, brožur atd.), tvorba internetových stránek včetně tvorby návrhu, např. loga výstavy a veletrhy účast na výstavách a veletrzích v zahraničí, pronájem plochy, provoz a výstavba stánků společné účasti na specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí Dotace. Minimální výše podpory na realizaci individuálních projektů MSP a seskupení MSP je 0,1 mil. Kč a maximální 2,0 mil. Kč v tomto členění: marketingové informace maximálně do výše 100 tis. Kč tvorba propagačních materiálů maximálně do výše 400 tis. Kč tvorba cizojazyčných internetových stránek maximálně do výše 200 tis. Kč účast podnikatelů na výstavách a veletrzích v zahraničí maximálně do výše 300 tisíc Kč na jednotlivou výstavu Specifické přílohy k žádosti: podnikatelský záměr s prokázáním zkušeností žadatele na zahraničních trzích Specifická kritéria přijatelnosti: V programu nemohou žádat MSP se sídlem v Praze, s výjimkou těch, jejichž vývozní činnost je spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region Praha. Doba realizace projektu může být maximálně 1 rok. také v USA a na Blízkém východě. Společnost, začínající jako projekt studentů zlínské katedry designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Radka Hegmona a Davida Karáska, v současnosti zaměstnává více než 150 pracovníků v nově vzniklém Centru městského mobiliáře v Bílovicích. Popis projektu: Projekt podpory marketingové komunikace společnosti mmcité se týkal především oblasti podpory prodeje na zahraničních trzích, konkrétně výstav a veletrhů. Za přispění těchto dotací jsme se s novou expozicí účastnili významných veletrhů SPOGA v Německu, EPEaME v Záhřebu, Cityskape v Londýně, Design Salonu v Bratislavě a akce Outdoor Design v Trenčíně. Další část projektu se zaměřila na propagaci značky mmcité v zahraničí, vznik nové internetové prezentace společnosti a na marketingové studie a poradenské služby při vstupu na italský trh. Vznikla tak maďarská, ukrajinská a italská mutace katalogu a webové prezentace. Přínosy projektu: Náklady na marketingovou komunikaci při vstupu na nový trh jsou pro každou firmu vždy značně vysoké. Kromě výzkumu trhu a přípravy propagačních materiálů v daném jazyce je na začátku vždy důležité výrobky kvalitně prezentovat. Výstavy, veletrhy a prezentační materiály jsou pro novou značku na trhu velmi vhodným, avšak také značně finančně nákladným nástrojem k oslovení nových zákazníků a partnerů. Díky dotacím EU se firmě podařilo v krátké době oslovit hned několik evropsky významných zemí a kvalitně v nich nastartovat obchodování. Díky tomu se stala jedním z nejvýznamnějších exportérů českého designu do zahraničí a zároveň evropsky významným výrobcem městského mobiliáře. Také se tímto zvýšil počet zaměstnanců a celkový vývoz výrobků do zahraničí. Produkty a technologie: Design a výroba městského mobiliáře v mmcité nabízí celou řadu prvků vybavení měst a obcí. Jedná se pak především o parkové lavičky, odpadkové koše a autobusové přístřešky, ale v rozsáhlém katalogu naleznete také stojany na jízdní kola, zahrazovací sloupky a zábradlí, mříže ke stromům, popelníky, fontánky, informační systém, reklamní plochy a prosvětlené vitríny nebo také prodejní stánky. Kromě drobného mobiliáře mmcité vyvíjí a vyrábí nádražní přístřešky a velké ocelové konstrukce jako protihlukové stěny nebo další atypické projekty převážně z oceli a skla. Značkou pro zahradní nábytek je egoé, která přenáší zkušenosti z veřejného prostoru do privátních zahrad, teras a balkónů nebo restaurací a venkovních posezení. S výrobky mmcité se dnes můžete setkat po celé Evropě nebo také v New Yorku či Dubaji. Případová studie projektu Zahraniční marketingové aktivity mmcité a.s společnosti mmcité a.s. Profil společnosti: mmcité a.s. je předním českým designérem a výrobcem městského mobiliáře. Základem všeho je moderní design Cité, který byl již několikrát oceněn v prestižních soutěžích, naposledy v soutěži Czech Grand Design kategorie Výrobce roku. mmcité má v současnosti jako jediný český výrobce přímé obchodní zastoupení ve většině zemí Evropy a nově Zdroj: Průvodce podnikatele Operačním programem Podnikání a inovace Případové studie firem Mgr. Jiří Baroš vedoucí marketingu mmcité a.s. Bílovice Bílovice Tel: Web:

19 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Níže v tabulce je uvedena struktura OP LZZ s příklady podporovaných aktivit v rámci jednotlivých prioritních os: Tabulka č. 5: Struktura Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost PRIORITNÍ OSA OBLAST PODPORY PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH AKTIVIT ALOKACE V Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Operační program byl schválen Evropskou komisí dne ADAPTABILITA Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků Např. další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, uplatňování pružných forem organizace práce apod Poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další. Řídicí orgán: Řídicím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor 72. Financování OP LZZ: OP LZZ je financován z Evropského sociálního fondu. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v těchto oblastech proto také hlavní město Praha. Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld., což činí přibližně 6,80% veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld.. Dotace. AKTIVNÍ POLITIKA TRHU PRÁCE SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VEŘEJNÁ SPRÁVA A VEŘEJNÉ SLUŽBY Posílení aktivních politik zaměstnanosti Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj Podpora sociální integrace a sociálních služeb Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávních celků Např. rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, bilanční a pracovní diagnostika, podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe, podpora nových forem zaměstnání pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce, podpora začínajícím OSVČ, tvorba, realizace a rozšíření specifických integrovaných školicích programů pro společenskou (pracovní) integraci uchazečů o zaměstnání ohrožených sociální exkluzí, podpora institucionálního a metodického zázemí pro rozvoj systémů předvídání změn na trhu práce a zvládání postupných i náhlých změn v zaměstnanosti apod. Např. poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení, zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění dostupnosti sociálních služeb, vzdělávací programy, kurzy, odborné vzdělávání pro sociálně vyloučené, poradenské programy k aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených při vyhledávání zaměstnání, poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních zaměstnání pro ženy, nediskriminačního přístupu, zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy, rozvoj distančních forem vzdělávání apod. Např. zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků včetně zastupitelů územních samosprávných celků, metodiků a školitelů pro veřejnou správu, aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb apod. Např. výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy v otázkách týkajících se věcného zaměření ESF, vznik tématických sítí, zaměřených na řešení specifického problému apod. Např. financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP VaVpI, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod Výše podpory je vždy konkretizována v jednotlivých výzvách programu OP LZZ. Financované projekty: OP LZZ obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Seznam aktuálních výzev se všemi dokumenty týkajícími se programu naleznete na MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE TECHNICKÁ POMOC Mezinárodní spolupráce Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Na Poříčním právu Praha 2 Tel.: Web:

20 Globální grant EDUCA Hlavním cílem podpory Globálního grantu EDUCA (GG EDUCA) je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ NACE 14. Zaměstnavatelé, zaměstnanci podniků a podnikající fyzické osoby bez ohledu na právní formu a velikost působících ve vybraných CZ-NACE. Cílová skupina 15 však musí být mimo hl. m. Praha. Řídicí orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Zprostředkující subjekt: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Podporované aktivity: Aktivity specifického vzdělávání 16 (minimálně 80%): profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace získávání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v podniku žadatele aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na konkrétní práci/pracovní pozici tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance příprava podnikových lektorů Aktivity obecného vzdělávání 17 (maximálně 20%): jazykové vzdělávání školení obecných počítačových dovedností školení v oblasti tzv. měkkých dovedností, tzn. prezentačních dovedností, komunikačních dovedností, techniky vyjednávání, projektového managementu apod. Nepodporované aktivity: dlouhodobé vzdělávací kurzy, (MBA, vysokoškolské vzdělávání) školení povinná ze zákona (vyhlášky, BOZP apod.) zavádění systému řízení jakosti dle norem ISO, EMAS apod. Dotace. Podpora bude poskytována buď ve formě blokové výjimky, nebo v režimu de minimis. Podpora je poskytována ex-post, žadatelé si musí zajistit prvotní financování. Projekt nesmí trvat déle než 24 měsíců a vzdělávací aktivity v rámci projektů mohou být zajišťovány interně i externě. Minimální výše podpory na projekt je stanovena dle parametrů jednotlivých výzev. Specifické přílohy žádosti: V projektové žádosti musí být vymezeno, které aktivity náleží do specifického vzdělávání a které představují vzdělávání obecné. Podíl obou složek musí být jasně finančně vyjádřen, přičemž podíl obecného vzdělávání v rámci předloženého projektu nesmí přesáhnout 20% rozpočtu projektu (tj. celkových způsobilých výdajů projektu, které tvoří přímé a nepřímé náklady). V rámci globálního grantu EDUCA je možné realizovat školení i v zahraničí, avšak tuto skutečnost je nutno doložit Čestným prohlášením (nemožnost realizace v ČR). Žádost o finanční podporu z OP LZZ je žadatelem vypracována on-line v aplikaci Benefit 7 (elektronická žádost) přímo na stránkách nebo Financování OP LZZ: Globální grant EDUCA spadá pod Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 1 Adaptibilita, oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku. 14 Sekce C Zpracovatelský průmysl (kromě 12 Výroba tabákových výrobků), Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, Sekce E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Sekce F Stavebnictví, Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů, 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství s výjimkou obchodu s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, Sekce H Doprava a skladování Skladování, Manipulace s nákladem, Sekce J Informační a komunikační činnosti - 62 Činnosti v oblasti informačních technologií, Sekce M Profesní, vědecké a technické činnosti Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství, 71.2 Technické zkoušky a analýzy 15 Mezi podporované cílové skupiny patří zaměstnavatelé, zaměstnanci podniků a podnikající fyzické osoby bez ohledu na právní formu a velikost. 16 Specifické vzdělávání je definováno jako vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné nebo přenositelné v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních oborů (dle odstavce 1 čl. 38 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008). 17 Obecné vzdělávání je definováno jako vzdělávání zahrnující výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů (dle odstavce 2 čl. 38 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008.) 36 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest oddělení EDUCA Štěpánská Praha 2 Tel: Web: 37

21 Regionální operační program Střední Morava Níže v tabulce je uvedena struktura ROP Střední Morava s příklady podporovaných aktivit v rámci jednotlivých prioritních os: Tabulka č. 6: Struktura ROP Střední Morava s příklady podporovaných aktivit PRIORITNÍ OSA OBLAST PODPORY PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH AKTIVIT 18 ALOKACE V Globálním cílem Regionálních operačních programů (ROP) je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházejícím z využití jejich potenciálu. V programovém období funguje 7 regionálních OP - pro každý region soudržnosti ČR. ROP Střední Morava je určen pro region soudržnosti Střední Morava sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především vybudováním a zkvalitněním stávající vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží. DOPRAVA INTEGROVANÝ ROZVOJ A OBNOVA REGIONU Modernizace technické infrastruktury zvyšující přitažlivost regionu pro investice při zohledňování ochrany životního prostředí Zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředí pro rozvoj malých a středních podniků včetně prostředí pro inovace a vytváření nových pracovních příležitostí Např. rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací, protihlukové stěny, protiprašná opatření, přestupní terminály, zastávky MHD, nákup ekologických vozidel pro systém MHD, cyklostezky atd. Např. obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací, hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostor, vzdělávací, sociální a zdravotnická infrastruktura, infrastruktura pro volnočasové aktivity, krizová infrastruktura (např. hasičské zbrojnice) atd. 255,1 mil. 259,0 mil. Žadateli o dotaci mohou být kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Správa železniční dopravní cesty, provozovatelé drážní dopravy, zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, vlastníci nemovitostí v památkových zónách a další. CESTOVNÍ RUCH TECHNICKÁ POMOC Zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a na vytváření pracovních příležitostí Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Např. rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, hotely, restaurace, lezecké stěny, vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek, navigačních tabulí. Např. realizace aktivit v rámci přípravy, realizace programu ROP. 121,6 mil. 21,7 mil. Řídící orgán ROP Střední Morava: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Financování OP ROP: Regionální operační program Střední Morava spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 657,39 mil. (cca 18,54 mld. Kč), což činí přibližně 2,46% veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 116,01 mil.. Financované projekty: Přestože je každý ROP samostatným dokumentem spravovaným samostatnou regionální radou a reagujícím na potřeby příslušného regionu, obecně se všechny ROP zaměřují na obdobná témata, která lze shrnout do následujících oblastí. ROP obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny Uvedený výčet podporovaných aktivit se může v jednotlivých regionech soudržnosti lišit, proto je důležité se předem seznámit s podmínkami ROP, v jehož rámci by se měl projekt realizovat. V operačních programech a prováděcích dokumentech je také třeba ověřit, kdo je u jednotlivých typů podporované činnosti vymezen mezi možnými příjemci podpory. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 1211/40b Olomouc Ing. Ivan Matulík ředitel Úřadu Regionální rady Tel.: Web: J.A. Bati Zlín 22. budova (vedle Krajského úřadu Zlínského kraje) Bc. Hana Mikulová vedoucí oddělení řízení projektů Tel.:

22 Programy Regionálního podpůrného zdroje, s.r.o. na podporu malého a středního podnikání ve Zlínském kraji Mikroúvěr RPZ Případová studie projektu KRYSÁCI I. -1. série animovaného loutkového seriálu pro Českou Televizi Studia produkce 2, s.r.o. Profil společnosti: Produkční společnost Sp2 vznikla v roce 2005 spojením několika blízkých mediálních aktivit vyvíjených skupinou nezávislých osobností - tvůrců, produkčních a programátorů. Nejsilnějším pilířem společnosti je vlastní studio loutkového animovaného filmu. Štáb studia je složený z osobností, které napříč generačním spektrem zaručují návaznost na tradiční školu české animace a zároveň sledují a spoluvytváří nové trendy této technologie. Cílem programu Mikroúvěr RPZ je řešit problém přístupu začínajících malých a středních podniků k malým úvěrům potřebným pro zahájení podnikatelských a inovačních činností, resp. pro stabilizaci jejich podnikatelských aktivit a k překlenutí dočasných problémů při financování rozvoje podnikatelské činnosti. Program je vytvořen ze zdrojů Regionálního podpůrného zdroje, s.r.o. (dále jen RPZ ). Jedná se o podpůrný a doplňkový program na podporu malého a středního podnikání ve Zlínském kraji. Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby), které jsou umístěny v podnikatelských inkubátorech (PI) a vědeckotechnických parcích (VTP) na území Zlínského kraje, které jsou členy Sítě podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků a center transferu technologií ve Zlínském kraji 19. Podporované aktivity: vybavení prostředky potřebnými k podnikání, tj. nákup hmotného a nehmotného investičního a neinvestičního majetku, externí poradenské služby, nákup licencí souvislost s podnikatelskou činností realizovanou v podnikatelském inkubátoru nebo vědeckotechnickém parku Financování programu: Vyhlašovatelem programu je Regionální podpůrný zdroj, poskytovatelem podpory je Regionální podpůrný zdroj, podpora je poskytována z prostředků Regionálního podpůrného zdroje, s. r. o. Žádost včetně požadovaných příloh předkládá zájemce společnosti RPZ, která provede kontrolu formální správnosti a účelovosti úvěru, úplná žádost včetně požadovaných podkladů je předložena členům Úvěrového výboru RPZ jako podklad pro jejich rozhodnutí. Zvýhodněný úvěr. střednědobý úvěr ve výši od Kč do Kč úročení PRIBOR 1Y % p. a. pro klienty PI úročení PRIBOR 1Y + 2% p. a. pro klienty VTP Splatnost úvěru max. 3 roky. Individuální splátkový kalendář. 19 Členem sítě jsou Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o., Regionální centrum kooperace, Technologické inovační centrum s.r.o., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut, Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. 20 PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank. Fixing kotací úrokových sazeb je prováděn ČNB denně v hodin. Kotací se rozumí zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standardním objemu standardní protistraně. Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. Vavrečkova 5262 (budova 23) Zlín Tel.: Web: Podnikatelský záměr Sp2, který realizují v PI, je zaměřen zejména na vývoj, produkci, prezentaci a distribuci audiovizuálních projektů s využitím klasických i nejmodernějších technologií. Technologie médií a filmu zejména pak prostorového animovaného se neustále vyvíjí. Hlavní vývojové trendy ovlivňují například oblast konstrukce loutek a scény, povrchové úpravy, ale také kamerovou a snímací techniku, popřípadě distribuční, projekční a postprodukční řetězce, které se výraznou měrou podílejí na výsledném audiovizuálním požitku. Popis projektu: Večerníčkoví hrdinové se poprvé představili na televizních obrazovkách v lednu 2008 na obrazovkách České televize. Večerníček je příběhem z malého smetiště poblíž Vizovic, kde žijí dva krysáci Hubert a Hodan. Práce na večerníčku trvaly déle než tři roky. Pro většinu autorského štábu šlo o první pokus vytvořit animovaný loutkový večerníček. I pro herce Bolka Polívku to byla premiéra v dabingu animovaného filmu. Ve tvůrčím týmu se sešli jak začínající autoři, kteří do tvorby vnesli nové nápady a neotřelý způsob vyprávění pohádky na dobrou noc, tak zkušení tvůrci. V prosinci 2008 byl seriál již po první repríze oceněn v televizní soutěži ELSA jako nejlepší animovaný pořad roku. Na podzim roku 2009 se na obrazovkách České televize objeví nové díly Krysáků, které se v současné chvíli nacházejí v postprodukční fázi. Přínosy projektu: Mikroúvěr nám pomohl překonat výkyvy v cashflow v tak náročném projektu, jakým Krysáci bezpochyby jsou. Nízká úroková sazba v kombinaci s velmi dobrým přístupem Regionálního podpůrného zdroje byly ceněnými ingrediencemi celého procesu. Prostředky nám pomohly zafinancovat výrobu a průběžný servis vnitřních kovových koster hlavních loutek, povrchovou úpravu i výrobu artefaktů pro tzv. doprovodné loutky. Produkty a technologie: Konstrukce loutek pro klasickou animovanou tvorbu je složena z několika na sobě závislých řemeslných a technologických postupů. Vnitřní kovová kostra s kuličkovými klouby je vyráběna ve spolupráci s pražským loutkařem Ondřejem Zikou. Výplně a dřevěné části (hlavička, trup) jsou řešeny Petrem Janotkou, spolupracovníkem Hermíny Týrlové i Milana Šebesty. Povrchová úprava loutek Krysáků, včetně ošacení a malých příručních rekvizit je pravidelně svěřována profesionální loutkařce Lence Minaříkové. Výroba několika stovek párů paciček v různých odstínech z latexu a drátěnou minikostrou je doménou Jaroslava Bezděka. Lukáš Záhoř jednatel Studio produkce 2, s.r.o. Vavrečkova Zlín Tel: Web:

23 Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných regionálních úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů ve Zlínském kraji. Malý a střední podnikatel ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům L 010 v platném znění. Financování Regionálního úvěru RPZ: Vyhlašovatelem programu je Regionální podpůrný zdroj, poskytovatelem podpory je Regionální podpůrný zdroj, podpora je poskytována z prostředků Regionálního podpůrného zdroje, s.r.o. Zvýhodněný úvěr. Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného regionálního úvěru ve výši až 750 tis. Kč s pevnou úrokovou sazbou 1 Y PRI- BOR + 3% p. a. Doba splatnosti úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 5 let. Žádosti jsou přijímány průběžně od 1. září Žádosti se přijímají v sídle společnosti Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. Specifické podmínky přijatelnosti: Musí se převážně týkat ekonomické činnosti uvedené v seznamu CZ NACE 21. Projekt bude realizován na území Zlínského kraje. Příjemce podpory je povinen po celou dobu trvání smlouvy o podpoře souhlasit s tím, že poskytovatel podpory bude předávat Regionálnímu podpůrnému zdroji, s.r.o., a orgánům a institucím Evropské unie údaje o jeho osobě. Příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví hmotný, resp. dlouhodobý hmotný majetek a nehmotný majetek, pořízený zcela nebo částečně z poskytnutého zvýhodněného regionálního úvěru po dobu nejméně 3 let od data ukončení realizace projektu. Příjemce podpory musí po celou dobu trvání smlouvy o podpoře používat majetek pořízený s účastí zvýhodněného regionálního úvěru, který má ve svém vlastnictví, převážně k podporovaným ekonomickým činnostem. Příjemce podpory nesmí po celou dobu trvání smlouvy o podpoře přemístit majetek pořízený s účastí zvýhodněného regionální úvěru, který má ve svém vlastnictví, mimo území Zlínského kraje. Formuláře žádosti o podporu společně s pokyny pro jeho předložení jsou k dispozici na internetové stránce Regionálního podpůrného zdroje, s.r.o.: Zdroj: Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. Vavrečkova 5262 (budova 23) Zlín Tel: Web: 21 Sekce C Zpracovatelský průmysl 10 Výroba potravinářských výrobků, 11 Výroba nápojů, 13 Výroba textilií, 14 Výroba oděvů, 15 Výroba usní a souvisejících výrobků, 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku, 17 Výroba papíru a výrobků z papíru, 18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů, 20 Výroba chemických látek a chemických přípravků, 21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, 22 Výroba pryžových a plastových výrobků, 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků vyjma 23.5 Výroba cementu, vápna a sádry, 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, 27 Výroba elektrických zařízení, 28 Výroba strojů a zařízení j. n., 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů, 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení vyjma Stavba lodí a plavidel, 31 Výroba nábytku, 32 Ostatní zpracovatelský průmysl, 33 Opravy a instalace strojů a zařízení, Sekce E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, 38.3 Úprava odpadů k dalšímu využití, Sekce F Stavebnictví, 41 Výstavba budov, 42 Inženýrské stavitelství, 43 Specializované stavební činnosti, Sekce J Informační a komunikační činnosti, 58 Vydavatelské činnosti, 59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelská činnost, 60 Tvorba programů a vysílání, 61 Telekomunikační činnosti, 62 Činnosti v oblasti informačních technologií, 63 Informační činnosti, Sekce M Profesní, vědecké a technické činnosti, 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy, 72 Výzkum a vývoj, Sekce S Ostatní činnosti, 95.1 Opravy počítačů a komunikačních zařízení 42 43

24 Program výzkumu a vývoje TIP Program výzkumu a vývoje TIP realizuje účelovou podporu průmyslového výzkumu a vývoje z prostředků státního rozpočtu určených na tento účel v rozpočtové kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce programem výzkumu a vývoje TIP, zajišťujícím výzkum a vývoj pro racionální průmyslovou výrobu budoucnosti, poskytovat podporu z veřejných prostředků výzkumným a vývojovým projektům prováděným před vstupem do podmínek soutěže, a to za účelem posílení produkce v České republice a následně i v Evropské unii, k zajištění udržitelného rozvoje ve všech jeho dimenzích, tj. ekonomické, sociální a environmentální, k zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků výzkumu a vývoje pro průmyslovou výrobu a k zajištění jejich rychlého a efektivního využívání. Účast, resp. získání podpory v tomto programu má napomoci výrobním organizacím zaujmout takovou pozici na trhu, která by jim umožnila rychle reagovat na změny, spolupodílet se na nich či je utvářet, a to především těm výrobním organizacím, které skýtají záruku dlouhodobého udržení se na českém trhu. Významně by měl být podpořen výzkum a vývoj pro malé a střední podniky na trhu. Program byl schválen usnesením vlády České republiky dne 22. srpna 2007 č. 942 a notifikovaný v Evropské komisi pod č. N 662/2007. Vybraní žadatelé podpory: O dotaci mohou žádat všechny druhy společností, které se zabývají průmyslovou výrobou. Velikost nerozhoduje, základní podmínkou je pouze jejich registrace v českém obchodním rejstříku. Program je otevřený také pro výzkumné organizace. Řídicí orgán: Řídicím orgánem Programu výzkum a vývoj TIP je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Předpoklady pro poskytnutí dotace: Předpokladem pro poskytnutí dotace je účast ve veřejné soutěži vyhlašovaná jednou ročně pro výběr projektů do resortního programu vyhlášené dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) a souvisejících předpisů v platném znění. Příjem žádostí do programu je prováděn formou Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji každoročně, vždy v předcházejícím roce, na roky 2010 až 2014; na rok 2009 výjimečně v roce Ukončení řešení všech projektů je určeno na rok Příjem žádostí o dotaci na rok 2009 byl ukončen , na rok 2010 k 9. září Výši podpory navrhuje uchazeč podle Rámce v Žádosti o podporu (v interaktivní elektronické přihlášce) stanovením podílu z celkových uznaných nákladů na řešení programového projektu. Projekty z oblasti základního výzkumu 22 a aplikovaného výzkumu 23 se stoprocentní podporou nebudou podporovány. Navrženou výši podpory posoudí příslušný odborný poradní orgán jmenovaný poskytovatelem podle 21 zákona č. 130/2002 Sb. Oblasti podporovaných aktivit: Nové materiály a výrobky: Podporovány jsou takové projekty výzkumu a vývoje, které zajistí implementaci dobrých myšlenek do nových konkurenceschopných materiálů a materiálů dosud neznámých vlastností, nanomateriálů, nových nebo zlepšených průmyslových výrobků a zařízení, včetně eventuálně pořízení a ověření vzorků, prototypů, nebo předváděcích zařízení a prověření nových technologií. Výzkum a vývoj musí být orientován na budoucí potřeby trhu, musí sledovat udržitelnost a šetření zdrojů, musí respektovat ekologické, energetické a sociální faktory. Nové progresivní technologie: Optimalizace konvenčních výrobních postupů, vývoj nových a používání progresivních výkonnějších technologií je nezbytným předpokladem, jak si udržet pozice v podmínkách stále se zostřující globální konkurence. Při vytváření nových výrobních procesů je nutné v širokém měřítku analyzovat možnosti zlepšení a využívat je až na jejich samotnou hranici. Nové informační a řídicí systémy: Optimální řízení výrobních procesů, maximum relevantních informací vstupujících do výrobního procesu, informace o průběhu technologických operací, informace o produktu a jeho použití, o nově vznikajících požadavcích na produkt a také maximum informací vyhodnocujících výrobní proces v celém jeho průběhu. Přijatelné projekty: V programu jsou podporovány zpravidla menší projekty průmyslového výzkumu a vývoje z celého spektra výroby českého průmyslu. Předpokládají se projekty řešící výzkum a vývoj nových výrobků, zlepšených technologií a šetrných postupů úsporných vůči životnímu prostředí, které přispějí ke zvýšení konkurenční schopnosti české ekonomiky a zprostředkovaně i ke vzniku nových pracovních míst. Kritérii pro jejich výběr v otevřené soutěži ve Veřejné soutěži jsou novost, kterou řešení projektů přináší, a vhodnost a závažnost řešení projektů z hlediska jejich přínosů pro ekonomiku České republiky. Každý podporovaný projekt musí vykázat alespoň jeden z druhů výsledků označených P, Z nebo S 24. Doba trvání: Doba trvání programu je stanovena na roky 2009 až Délka řešení jednotlivých projektů je stanovena na dobu do čtyř let (48 měsíců) s tím, že řešení musí být započato v roce, na který byla vyhlášena Veřejná soutěž. Dotaci na podporu programového projektu výzkumu a vývoje může obdržet pouze ten uchazeč, který sám zajistí nejméně 50% řešení projektu vlastními zaměstnanci. Financování TIP: Pro rok 2009 byla připravena pro zájemce o dotaci 1 mld. Kč. Na rozdíl od strukturálních fondů Evropské unie dostávají v Programu výzkumu a vývoje TIP firmy peníze už při podepsání smlouvy. Dotace. Zdroj: 22 Základním výzkumem se rozumí teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi. 23 Aplikovaným výzkumem se rozumí teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. 24 P patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů, Z poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp. plemeno, S prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek. Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku Praha 1 Tel: Web:

25 Případová studie projektu Snížení materiálových a energetických nároků na výrobu synchronních generátorů pro malé vodní elektrárny společnosti TES Vsetín, s.r.o. Profil společnosti: TES Vsetín, s.r.o. je výrobcem elektrických strojů točivých s historií sahající do roku Společnost má více než 500 zaměstnanců a je schopna splnit všechny požadavky zákazníků týkající se konstrukce a výroby točivých elektrických strojů. Pro export je určeno více než 80% výrobků. Na počátku se společnost zabývala výrobou stejnosměrných, asynchronních a třífázových komutátorových motorů. V následujícím období se začala specializovat na oblast stejnosměrných motorů, trakčních motorů a natáčivých transformátorů. V devadesátých letech, po privatizaci, rozšířila výrobu o asynchronní motory, generátory pro všeobecné použití a generátory pro malé vodní, případně větrné elektrárny. Nyní, při výrobě generátorů, klade společnost velký důraz na vývoj a konstrukci, jakožto reakci na sílící poptávku po obnovitelných zdrojích energie. Přínosy projektu: Zavedení nových, lehčích a výrobně jednodušších konstrukcí synchronních generátorů by mělo dopomoci firmě TES Vsetín úspěšně projít současnou celosvětovou ekonomickou krizí a navíc pomůže posílit její postavení na světovém trhu. Projekt vytvoří ve společnosti silnou základnu, která přispěje k financování dalších projektů a aktivit společnosti. V současném konkurenčním prostředí je realizace projektu jednoznačnou výhodou proti konkurenci. Budou-li stroje lehčí při zachování pevnostních parametrů i vibračních charakteristik, dojde k jednoznačné preferenci takových strojů a předpokládá se růst prodeje v této oblasti, dodává Ing. Robert Švajka, ředitel vývoje společnosti. Dosažením výše uvedených cílů projektu dojde ke snížení ceny generátoru pro koncového zákazníka. Marketingovou analýzou trhu bylo zjištěno, že objem prodeje těchto strojů vzroste o 70% do roku 2012 (rok ukončení projektu) a poté se bude dále zvyšovat. Změna objemu tržeb za tyto synchronní generátory v letech po ukončení projektu vyvolá další vznik nových pracovních míst. Předpokládáme-li úsporu kg u každého takto vyrobeného stroje, pak za 5 let po ukončení projektu uspoříme 615 tun oceli. Tento nevyrobený materiál v budoucnu ekologicky nezatíží naše životní prostředí. Uvedeným dále snižujeme energetickou náročnost na výrobu a spotřebu chemických látek používaných při výrobě a také náklady na transport a manipulaci. Produkty a technologie: Evropská komise vyhlásila plán na zvýšení podílu produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů na 20% z celkové produkce elektrické energie v Evropské Unii do roku Synchronní generátory GSH jsou určeny pro vodní elektrárny do výkonu cca. 6 MVA. Tento způsob získání energie je jeden z nejčistších, je obnovitelný a velmi ekologický. Provoz těchto malých vodních elektráren nezatěžuje životní prostředí, nevypouští žádné emise. Jeden generátor uvedené velikosti je schopen pokrýt elektrickou spotřebu cca 2200 domácností používajících standardní elektrické spotřebiče a osvětlení. Pokud se budou domácnosti elektřinou i vytápět, pak je uvedený generátor schopen plně zásobit minimálně 300 domácností. Popis projektu: Projekt Snížení materiálových a energetických nároků na výrobu synchronních generátorů pro malé vodní elektrárny spočívá v optimalizaci konstrukce synchronních generátorů z hlediska snížení přímých materiálových nákladů a také z hlediska snížení energetické náročnosti výroby těchto strojů. Cílem projektu je vhodným rozložením hmoty v konstrukci stroje dosáhnout významných materiálových úspor, a aby nově navržená konstrukce byla výrobně co nejjednodušší. Nejdříve bude zhotoven konstrukční návrh generátorů konstruktéry TES vytvoření modelů pro následné analýzy. Analýzy budou provedeny na Vysokém učení technickém v Brně. Zde se zpracuje konečnoprvkový model generátoru a provedou se modální a deformačně napěťové analýzy výzkumná činnost. Dle výsledků analýz dojde k přepracování konstrukčních návrhů konstruktéry TES. Posoudí se vhodnost řešení a dojde k rozpracování návrhů pracovníky technologie a výroby TES pro odhady náročností výroby nové koncepce strojů. Všechny nabyté poznatky se implementují do konstrukční dokumentace generátorů pro výrobu funkčního vzorku. Nyní je 80% výrobků TES Vsetín exportováno do zahraničí a stroje se stávají součástí investičních celků jak tuzemských, tak i zahraničních firem, které tyto dodávky realizují. Průnik na trh se zelenou energií se společnosti daří. Převážná část strojů je provozována v Evropě, ale strategie rozvoje společnosti TES Vsetín předpokládá průnik i na trhy v zámoří. Ing. Robert Švajka ředitel vývoje TES VSETÍN s.r.o. Jiráskova Vsetín Tel: Mobil: Web:

26 Případová studie projektu Výzkum a vývoj filtračních materiálů na bázi nanovláken a jejich aplikace do filtrů ochranných obličejových masek společnosti Spur a.s. Profil společnosti: Společnost SPUR a. s. vznikla v rámci privatizace Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VÚGPT) v roce Její kořeny (a tedy i know-how) lze však nalézt už ve Zlínském chemickém výzkumném ústavu založeném v roce 1934 firmou Baťa. Společnost SPUR a. s. postupně přidala k výzkumné činnosti speciální plastikářskou výrobu, která byla převážně založena na výsledcích vlastního výzkumu a vývoje. Postupně se vyprofilovala dnešní podoba výrobního programu - plastové desky, profily a potrubní systémy, izolační materiály z pěnového polyetylenu zn. TUBEX, barvicí koncentráty a aditiva do plastů zn. BARKOLEN, reflexní materiály zn. RETROX, obalové materiály zn. SPURO atd. Investice do aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, které se ukázaly jako správná cesta rozvoje, zajišťují dlouhodobou konkurenceschopnost společnosti. Vedení firmy se rozhodlo v tomto nastoleném trendu pokračovat a ještě více posílit výzkumné a vývojové aktivity společnosti realizací popisovaného projektu. Popis projektu: Projekt je zaměřen právě na výzkum a vývoj konkrétního využití nanoútvarů (konkr. plošných útvarů z netkaných nanovláken) v průmyslové aplikaci jako filtračního materiálu do filtrů ochranných masek. Plošné útvary z nanovláken použité ve filtračních materiálech umožní záchyt velmi malých částic a bakterií (příp. až virů), přičemž bude možné snížit tlakový odpor filtrů (tj. dýchací odpor) při současném snížení průniku škodlivých látek - prachových částic, chemikálií, bakterií a příp. virů - na minimum. Toto jsou rozhodující vlastnosti efektivního použití celoobličejových ochranných masek především při vyšších fyzických zátěžích. Změny těchto zásadních vlastností filtračních materiálů je možné dosáhnout pouze využitím útvarů tvořených z netkaných nanovláken, jejichž strukturu bude společnost SPUR a. s. na základě výsledků předkládaného projektu schopna kontrolovaně upravovat tak, aby póry mezi nanovlákny prošly pouze útvary definované velikosti. Se současným záchytem menších částic je dosahováno větší efektivity záchytu těchto částic při snížení dýchacího odporu, což je umožněno podstatně tenčími filtračními nanomateriály v porovnání s papírovými nebo mikrovláknovými filtry, které je třeba dále vrstvit pro dosažení efektivity filtrace. Antibakteriální úpravy nanoútvarů pak umožní okamžitou likvidaci procházejících škodlivých bakterií. Zvýšení účinnosti filtrace se současným snížením tlakového odporu filtračního materiálu, a tedy i hotového filtru, umožní i výrazné změny v konstrukci filtrů spojené se zmenšením rozměrů. V některých případech může dojít i k eliminaci skládání filtračních materiálů, které je pro řadu aplikací zatím nezbytné a dále klade nároky na velké rozměry filtrů. Přínosy projektu: Hlavní cíle a přínosy projektu: zvládnout a popsat koncepci technologického postupu výroby plošných netkaných nanoútvarů pro aplikaci do filtrů obličejových masek modifikace plošných nanoútvarů vhodnými sloučeninami s cílem ovlivnit jejich užitné vlastnosti návrh změn konstrukce filtru s využitím nanomateriálové filtrační vložky Hlavním cílem a přínosem je tedy vyvinout takový filtrační materiál, který bude založen na plošných nanoútvarech (netkaných nanovláknových vrstvách), které se budou vyznačovat zcela inovativními vlastnostmi při jejich aplikaci do filtrů obličejových masek: dosažení nižších tlakových ztrát za účelem snadnějšího dýchání při využití masek i při vyšší fyzické zátěži dosažení vysoké účinnosti záchytu i velmi malých části v řádech desítek nm, které stávající filtrační materiály nejsou schopny zachytit dosažení vysoké výkonnosti záchytu částic v čase zvládnutí technologie výroby nanostrukturních filtračních materiálů, jejichž strukturu bude možno cíleně a kontrolovaně upravovat a modifikovat vhodnými sloučeninami s cílem dosažení účinnosti filtrace pro určité stanovené typy speciálních škodlivých látek až po dosažení žádoucích širokospektrálních účinností dosažení snížení velikosti (objemu) vlastního filtračního materiálů s cílem snížit velikost a tedy i hmotnost vlastního filtru pro masky Produkty a technologie: Konkrétní využití nanoútvarů pro filtrační aplikace již byly testovány především v automobilovém průmyslu pro filtraci vzduchu v interiérech automobilů. Velmi pozitivní výsledky jsou ale komplikovány současnou krizí automobilového průmyslu, která neumožňuje žádné inovace spojené se zvyšováním cen. Na počátku průmyslového využití jsou také nanofiltrační materiály používané ve filtračních vzduchových jednotkách. Aplikace nanofiltračních materiálů v obličejových maskách není v současnosti v rozsáhlejším měřítku známa, přední světový výrobci jsou také ve stádiu výzkumu a zkoušek, jejichž výsledky nejsou veřejně dostupné. V papírenském průmyslu byly vyvinuty celulozové filtrační materiály na bázi nanovláken připravených nákladnými filtračními postupy z papírenských směsí. Jeden z nedostatků celulozových nanoútvarů je jejich křehkost a tyto útvary také nedosahují dostatečných kvalitativních vlastností. Proto je projekt zaměřen především na použití polyuretanů (PU) zpracovávaných technologií elektrospinningu, které dokáže společnost SPUR a.s. syntetizovat a ovlivňovat tak jejich užitné vlastnosti. Výhodou je zejména jejich elasticita, která zabraňuje lámavosti při průchodu vzduchu během dýchání. Se syntézou PU mají ve společnosti SPUR a. s. mnoholeté zkušenosti a jejich aplikace v procesu elektrospinningu je v současnosti největším výzkumným programem firmy. Testovány ale budou i komerční biopolymery s certifikáty biokompatibility, které jsou požívány ve zdravotnictví. Předpokládá se, že poznatky získané při řešení tohoto projektu budou moci být dále aplikovány pro filtraci vzduchu ve velmi čistých prostorech požadovaných ve zdravotnictví, elektrotechnickém průmyslu a pro filtraci kapalin. Bez přidělení státní podpory by společnost SPUR a. s. pravděpodobně nebyla schopna (z důvodů udržení dostatečného peněžního toku pro současné hlavní zdroje příjmů) vynaložit požadovanou výši finančních prostředků na veškeré zde uvedené záměry a cíle v definovaném časovém intervalu od konce roku 2009 do května Podíl účelové podpory na celkových uznatelných nákladech je 49,85%. Státní podpora zde má tak jednoznačně motivační charakter. Ing. Tomáš Dudák obchodní ředitel Spur a.s. tř. T. Bati Zlín Tel: Web:

27 Operační program Nadnárodní spolupráce Níže v tabulce je uvedena struktura OPNS s příklady podporovaných aktivit v rámci jednotlivých prioritních os. Tabulka č. 7: Struktura Operačního programu Nadnárodní spolupráce s příklady podporovaných aktivit PRIORITNÍ OSA OBLAST PODPORY PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH AKTIVIT ALOKACE V Operační program Nadnárodní spolupráce (OPNS) je rozdělen do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa podporuje nadnárodní spolupráci tak, že poskytuje finanční prostředky na společné projekty realizované v rámci mezinárodního partnerství mezi veřejnými i soukromými subjekty. Projektové návrhy by měly být zaměřeny na zlepšování regionální konkurenceschopnosti a kvality života prostřednictvím realizace aktivit v rámci jedné či více priorit programu. Podporováno je vytváření partnerství a sítí podporujících dosahování konkrétních výstupů a výsledků, které přímo vedou k budoucím konkrétním iniciativám a investicím. USNADŇOVÁNÍ/UMOŽŇOVÁNÍ INOVACÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ Zlepšování rámcových podmínek pro inovace Vytváření kapacit pro šíření a využití inovací Posílení rozvoje znalostí Např. podpora nadnárodních klastrů v klíčových kompetenčních oblastech, společný vývoj a implementace inovačních strategií v nadnárodních oblastech, spolupráce inkubátorů v regionech, kde upadá průmysl, budování nadnárodních sítí mezi institucemi terciárního vzdělávání a výzkumnými institucemi, podpora nadnárodní spolupráce mezi školicími zařízeními a organizacemi působícími na trhu pracovních sil, apod. 49,2 mil. Operační program byl schválen Evropskou komisí dne Veřejné úřady, instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům a soukromé subjekty. ZLEPŠOVÁNÍ DOSTUPNOSTI STŘEDNÍ EVROPY Zlepšování interkonektivity Střední Evropy Rozvoj multimodální logistické spolupráce Podpora udržitelné a bezpečné mobility Podpora informačních a komunikačních technologií a alternativní řešení pro zlepšení přístupu Např. vybudování nadnárodního znalostního centra v železniční dopravě a vypracování nadnárodního akčního plánu technické harmonizace a interoperability železniční sítě během následujících 15 let, podpora využití různých způsobů dopravy a schopnosti užívat části nebo celého zařízení jiného dopravního systému, společný vývoj nadnárodních ICT logistických nástrojů, zvyšování kvality a atraktivity městské hromadné dopravy, podpora vývoje moderních technologických řešení pro řízení dopravy, využívání ICT pro omezování nutnosti mezinárodního cestování (videokonference, řízení dodavatelského řetězce) apod. 63,9 mil. Řídicí orgán: Řídicím orgánem OPNS je Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku, v České republice je Národním koordinátorem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Financování OP Nadnárodní spolupráce: OPNS je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program Nadnárodní spolupráce spadá mezi operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a pro Českou republiku je v něm vyčleněno 37,46 mil., což činí přibližně 0,14% veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Financované projekty: OPNS obsahuje 5 priorit rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Seznam aktuálních výzev se všemi dokumenty týkajícími se programu naleznete na ODPOVĚDNÉ UŽÍVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCE- SCHOPNOSTI A ATRAKTIVITY MĚST A REGIONŮ Vytvoření vysoce kvalitního životního prostředí řízením a ochranou přírodních zdrojů a dědictví Snížení rizik a dopadů přírodních a člověkem způsobených katastrof Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie Podpora technologií a aktivit příznivých životnímu prostředí Rozvoj polycentrických sídelních struktur a územní spolupráce Řešení územních účinků demografických a sociálních změn v rozvoji měst a regionů Kapitalizace kulturních zdrojů pro atraktivnější města a regiony Např. rekultivace degradovaných oblastí, vypracování strategií pro ochranu před nebezpečím a společný plán pro řízení rizik, příprava investic pro energeticky úsporná opatření na velkých sídlištích, podpora komunálních technologií v oblasti odpadového hospodářství, zásobování vodou apod. Např. vytvoření nadnárodní sítě spolupráce mezi městy a regiony za účelem optimalizace společného využívání infrastruktury, služeb, vytváření inovačních řešení v oblasti poskytování služeb a v oblasti přizpůsobování a zajištění klíčových služeb a infrastruktury, vytváření řešení adaptace měst a regionů na potřeby znevýhodněných skupin obyvatelstva, nadnárodní spolupráce při přípravě investicí do kulturních hodnot ve Střední Evropě apod 63,9 mil. 54,1 mil. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor komunikace MMR ČR Staroměstské nám Praha 1 Tel: cz Web: TECHNICKÁ POMOC Zdroj: Např. platy pracovníků zapojených do řízení OPNS, informační a poradenské služby poskytované potenciálním žadatelům a realizátorům projektů, posuzování žádostí, sledování a kontrola projektů, monitorování programu, zpracování tématických hodnocení, studií, zpráv 14,8 mil

28 7. rámcový program EU 7. RP (nebo také FP7) je zkratka pro 7. rámcový program EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Jedná se o základní nástroj EU pro financování mezinárodních projektů výzkumu a vývoje v Evropě v období RP podporuje vytváření mezinárodních evropských výzkumných a vývojových řešitelských týmů s cílem stimulovat rozvoj vybraných prioritních oblastí evropských technologií a průmyslu. Obecným strategickým cílem 7.RP je vybudovat silné postavení EU jako přední světové mocnosti a napomáhat zvyšování konkurenceschopnosti evropského výzkumu a ekonomiky v současné sílící konkurenci s USA, Japonskem a s nastupujícími ekonomikami Indie a Číny. 7.RP je otevřen širokému spektru organizací a jednotlivců. Konkrétní účastnická pravidla jsou vždy uplatňována v závislosti na dané výzkumné iniciativně: výzkumné skupiny na univerzitách nebo výzkumné instituce společnosti, které chtějí inovovat malé nebo střední podniky sdružení nebo seskupení malých a středních podniků veřejná nebo státní správa (místní, regionální nebo národní) začínající výzkumní pracovníci (postgraduální studenti) zkušení výzkumní pracovníci instituce provozující výzkumné infrastruktury nadnárodního zájmu 25 V obecném principu je 7.RP otevřen účastníkům z jakékoliv země. Postupy pro účast a možnosti financování se však pro různé skupiny zemí liší. Nejvíce prostoru a největší přístup k financování mají členské státy EU. Řídicí orgán: Konkrétní plány na realizaci specifických programů jsou vyhlašovány Evropskou komisí v pracovních programech jedenkrát ročně. Tyto pracovní programy obsahují harmonogram výzev k předkládání návrhů. Součástí každé výzvy je specifikace konkrétní výzkumné oblasti, na kterou se výzva zaměřuje. Podporované oblasti: V rámci programu 7. RP je implementováno 5 programů podpory: Spolupráce výzkum založený na spolupráci (32,4 mld. ) Tento program je určen na podporu projektů mezinárodní, především evropské spolupráce ve výzkumu a vývoji. Program stimuluje rozvoj poznatků a technologií v deseti níže uvedených klíčových oblastech, jejichž formulace proběhla ve spolupráci s tzv. evropskými technologickými platformami sdruženími klíčových subjektů v konkrétních, strategicky významných oblastech průmyslu a technologie. Výzkum je tedy prováděn v deseti klíčových tematických oblastech: zdraví potraviny, zemědělství a biotechnologie informační a komunikační technologie nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie energie životní prostředí (včetně klimatických změn) doprava (včetně letectví) společenskoekonomické vědy a humanitní obory vesmír bezpečnost MSP se jako ostatní účastníci mohou zapojovat do výzkumných a vývojových konsorcií, resp. žádat o granty na základní výzkum. Na podporu výzkumu v malých a středních podnicích má jít alespoň 15% finančních prostředků z programu Spolupráce. Myšlenky Evropská rada pro výzkum (7,4 mld. ) Program Myšlenky podporuje hraniční výzkum výlučně na základě vědecké excelence. Hlavním cílem programu je udržet a rozvíjet v Evropě nejtalentovanější vědce a posílit vědecký výzkum špičkové úrovně v nových, rychle se rozvíjejících oborech. Podporované projekty nevyžadují mezinárodní partnerství a o jejich podpoře je rozhodováno pouze na základě jejich vědeckých kvalit a očekávaného přínosu. Na rozdíl od programu Spolupráce zde neexistuje žádná povinnost příhraničního partnerství. Projekty jsou realizovány individuálními vědeckými týmy. Program je realizován prostřednictvím Evropské rady pro výzkum. Více informací lze nalézt na Lidé lidský potenciál, akce Marie Curie (4,7 mld. ) Program je zaměřen na podporu mobility evropských výzkumných pracovníků a další rozvoj jejich odborné kariéry. Tento program je realizován prostřednictvím akcí Marie Curie a zajišťuje stipendia a další opatření sloužící k tomu, aby napomáhaly vědeckým pracovníkům budovat a rozšiřovat své znalosti, dovednosti a schopnosti po celou dobu své kariéry. V rámci programu bude financováno pět typů aktivit: počáteční vzdělávání (školící sítě Marie Curie) celoživotní vzdělávání (evropské stáže; reintegrační granty; kofinancování regionálních, národních a mezinárodních programů) spolupráce a výměna pracovníků průmysl akademie mezinárodní rozměr (stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumníky; stáže pro výzkumníky ze třetích zemí v EU; mezinárodní reintegrační granty) zvláštní aktivity (Noc vědců, ceny za excelenci) Kapacity výzkumné kapacity (4,2 mld. ) Cílem programu je posílení špičkových evropských výzkumných kapacit a podpora výzkumu a vývoje v regionech a v malých a středních podnicích. Podporován je zejména rozvoj následujících kapacit a aktivit: výzkumné infrastruktury Výzkum prováděný ve prospěch malých a středních podniků regiony znalostí výzkumný potenciál věda ve společnosti podpora soudržného vývoje politik výzkumu konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce 25 výše uvedený seznam není vyčerpávající, konkretizován je v rámci jednotlivých výzev 52 53

29 Jaderný výzkum EUROATOM (2,7 mld. ) Program podporuje jaderný výzkum, technologický vývoj, mezinárodní spolupráci v jaderné oblasti a související školicí a vzdělávací aktivity v rámci EU. Podporovány jsou projekty v oblasti: energie uvolněné při jaderné syntéze jaderné štěpení a ochrana proti ionizujícímu záření přímé činnosti v Euratomu nejaderné činnosti Financování 7. RP: Celkový finanční objem 7. RP na období činí 50,5 mld., z čehož nejméně 15% je vyhrazeno na financování programů určených pro rozvoj malých a středních podniků. 7. RP pro výzkum a technologický rozvoj se malým a středním podnikům věnuje cíleně prostřednictvím specifických programů: Kooperace, Myšlenky, Lidé a Kapacity. Zbylé peníze směřují na granty výzkumných činitelů v celé Evropě a také na spolufinancování výzkumu a technologického rozvoje. Základním principem financování 7.RP je spolufinancování, což znamená, že Komise nenakupuje výzkumné služby prostřednictvím udělování kontraktů, ale přidělováním grantů projektům, které přispívají určitým procentem k celkovým nákladům. Dotace. Maximální míra refundace nákladů projektu závisí na režimu financování, právním postavení účastníka a typu činnosti. Standardní míra refundace u výzkumu a technologického rozvoje činí 50%. Některé právní subjekty však mohou dosáhnout až 75% (MSP, výzkumné organizace). U aktivit typu řízení sdružení, vytváření sítí, odborná příprava, koordinace, šíření apod. může refundace dosáhnout až 100% oprávněných výloh. 100% sazba je uplatňována také u hraničního výzkumu pod záštitou Evropské rady pro výzkum. Všechny výzvy 7. RP jsou zveřejňovány prostřednictvím Úředního věstníku Evropské unie. Návrh je nutné předložit prostřednictvím internetového elektronického nástroje Electronic Proposal Submission Service. Další informace k veškerým otázkám souvisejícím s Výzvami (včetně pokynů uvedených krok za krokem, jak zaslat návrh, kritérii způsobilosti, hodnocení, otázek duševního vlastnictví atd.) naleznete v Průvodci pro žadatele na internetových stránkách systému CORDIS Případová studie projektu Elimination of secondary surgery for removal of internal fixations of fractured bones společnosti MEVI-CZ Profil společnosti: Společnost MEVI-CZ se sídlem ve Zlíně byla založena v roce Zabývá se výrobou přesných strojních dílů obráběných na konvenčních a CNC strojích především v malých sériích. Klienty společnosti jsou firmy činné v balicím, farmaceutickém, elektrotechnickém a potravinářském průmyslu, ve výrobě prototypů, sanitární techniky, zařízení pro automatizace, dopravních a manipulačních zařízení. Díky časové flexibilitě a prakticky neomezeným možnostem ve výběru zpracovávaných materiálů je firma schopna vyhovět i těm nejnáročnějším zákazníkům. V roce 2003 byla rozšířena výroba o montáž sestav a v roce 2005 o speciální obrábění. Spojením moderní technologie a odborně zaškolených zaměstnanců dosahuje firma maximální kvality výrobků. V současné době firma zaměstnává 42 zaměstnanců. Popis projektu: Projekt Elimination of secondary surgery for removal of internal fixations of fractured bones je zaměřen na oblast zdravotnictví, které se celosvětově dostává do popředí zájmu. Zabývá se zkrácením doby, a tím i nákladů na léčení zlomenin za použití nových metod, materiálů a postupů. Projekt je zaštítěn britskou firmou Pera a universitou v norském Oslo, dále jsou zapojeny firmy z Velké Británie, Německa, Francie a České Republiky. Přínosy projektu: Přínosem projektu je celosvětové snížení nákladů na léčení zlomenin, zkrácení doby léčení a snížení rizik vzniklých ve spojení s léčbou. Sekundárním přínosem je zvýšená poptávka po materiálech, přístrojích a jednotlivých komponentech spojených s léčením zlomenin. To povede k navýšení výrobních kapacit zúčastněných firem a podniků a dále bude spojeno s novými investicemi do vývoje a realizace nových výrobních technologií, současně s nárůstem počtu pracovních míst. Produkty a technologie: V současnosti jsou všechny technologické postupy a používané materiály ve fázi vývoje a nelze o nich poskytovat bližší informace. Pro účely zodpovězení dotazů a poskytnutí informací je zřízeno v každém členském státě Národní kontaktní místo. Seznam Národních kontaktních míst (NCP) pro program 7. RP je k dispozici na internetových stránkách CORDIS. Další podrobnosti: Zdroj: 7. RP ve stručnosti - jak se zapojit do 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Projekty 7. RP Výzkum pro malé a střední podniky a další příležitosti pro MSP Technologické centrum AV ČR Národní informační centrum pro evropský výzkum Rozvojová Praha 6 Tel: Web: Ing. Luděk Šiška jednatel Tel: Mgr. Sabina Krovická prodej Tel: MEVI-CZ s.r.o. Smetanova Zlín 4 Malenovice Web:

30 Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace CIP je společným rámcem pro 3 specifické programy Program podnikání a inovace, Program podpory politiky ICT a Program inteligentní energie pro Evropu. Jejich propojením dojde ke snížení administrativních nákladů řízení, zlepšení koordinace a budou plně využity synergické efekty programů. Rámcový program rozvoje konkurenceschopnosti a inovací (Competitiveness and Innovation Programme), známý pod zkratkou CIP, je důležitým prostředkem podpory rozvoje malých a středních podniků - páteře evropského hospodářství. Hlavními praktickými cíli programu CIP jsou podpora inovačních projektů (včetně ekologicky zaměřených inovací), zlepšení přístupu podniků ke zdrojům financování a rozvoj služeb podporujících podnikání v jednotlivých evropských regionech. Program rovněž podporuje vyšší uplatnění informačních a komunikačních technologií a stimuluje využívání obnovitelných energetických zdrojů a vznik energeticky úsporných provozů Program pro podnikání a inovace (EIP) má jako hlavní cíl podporu vzniku a rozvoje inovativních malých a středních podniků pomocí fondů rizikového kapitálu a systému finančních záruk a půjček. Tento druh financování, umožňující mj. vznik a růst podniků již v časných fázích realizace podnikatelských záměrů, je obecně v dnešní Evropě rozvinut velmi nedostatečně. Realizace těchto podpor je zajišťována prostřednictvím Evropského investičního fondu a zprostředkovatelských finančních institucí. Společným znakem projektů, jež mohou získat financování z programu CIP, je jejich tzv. evropská přidaná hodnota. To znamená, že žadatelé musejí jasně deklarovat přínos daného projektu na evropské úrovni, např. jakým způsobem jejich projekt přispěje k růstu evropské ekonomiky, k odstraňování překážek mezi jednotlivými členskými zeměmi apod. a současně, proč daný návrh nemůže být financován z jiných, čistě národních podpůrných programů. Další aktivity toho programového pilíře zahrnují poskytování široké škály podpůrných služeb podnikům, včetně klíčových informací a faktické podpory při rozvoji podnikání v jednotlivých zemích EU, při transferu pokročilých technologií a při zapojení podniků do evropských programů aplikovaného výzkumu a vývoje, s cílem posílit jejich konkurenceschopnost a inovační potenciál. Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Tomáš Skuček podniky - právnické osoby veřejné instituce fyzická osoba u části Ekoinovace Řídící orgán: Jedná se o komunitární program, a proto je administrace celého programu i jednotlivých výzev k podávání projektů zajišťována Evropskou komisí, resp. implementační agenturou EACI (http://ec.europa.eu/eaci/). Národním kontaktem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Specifické cíle CIP: přispět k tvorbě a financování MSP zmenšení propasti na trhu rizikového kapitálu, která brání využití růstového potenciálu MSP zlepšení trhu rizikového kapitálu podpora inovativního MSP s růstovým potenciálem, zejména toho, které se zabývá výzkumem, rozvojem a dalšími inovačními aktivitami Financování CIP: Rozpočet programu na celé programovací období činí 3,622 mld.. Program je zaměřen především na podporu malých a středních podniků, kterým je určeno 60% celkového rozpočtu. Část rozpočtu je také vyčleněna na ekoinovace. Bližší informace o programu CIP v českém jazyce lze získat na adrese nebo v dalších evropských jazycích na stránkách Evropské komise: Aktuální výzvy k podávání projektů a jejich bližší popis lze nalézt na stránkách příslušných ministerstev. Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku Praha 1 Tel: Web: Program Inteligentní energie pro Evropu (IEE) je zaměřen na zvyšování investic členských států EU do nových a obnovitelných zdrojů energie a na racionální využívání již existujících energetických zdrojů. Další aktivity programu jsou spojeny s podporou zavádění nových energetických technologií a s realizací osvětových a vzdělávacích aktivit s cílem postupně změnit spotřebitelské chování a usnadnit výměnu praktických zkušeností s uvedenou problematikou. Program pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT PSP) se týká stimulace inovací a zvyšování konkurenčních schopností podniků, státní správy i jednotlivých občanů prostřednictvím intenzivnějšího využívání informačních a komunikačních technologií. Hlavními cíli programu jsou podpora vzniku a rozvoje jednotného evropského informačního prostoru, vnitřního trhu informačních služeb a výrobků a otevřené informační evropské společnosti obecně. Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Eva Procházková Ministerstvo vnitra České republiky PhDr. Martin Kusák

31 EUREKA - Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje Cílem programu EUREKA (European Network for Market-oriented, Industrial R&D) v České republice je trvale posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky a zvyšovat její technologický potenciál podporou evropské spolupráce podniků a výzkumných organizací v oblasti progresivních technologií. Výstupem řešení projektů jsou nové špičkové výrobky, technologie a služby s vysokým stupněm inovace, schopné prosadit se na světovém trhu. Program EUREKA vznikl v roce 1985 a nyní sdružuje spolupráci 39 členských zemí a Komise EU. Některé další země mají statut přidruženého členství, ČR je řádným členem od roku 1995 a řadí se mezi nejaktivnější členské země. Účast v projektech je podmíněna veřejnou soutěží 26, v níž byl uchazeč vybrán mezinárodním poskytovatelem v souladu s mezinárodními pravidly programu EUREKA. Uchazečem o účelovou podporu v rámci této veřejné soutěže může být kterákoliv organizační složka České republiky nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra zabývající se výzkumem a vývojem, právnická nebo fyzická osoba, přičemž výzkum a vývoj musí být předmětem její činnosti. Řídicí orgán: Jedná se o komunitární program při Sekretariátu programu EUREKA, sídlo mezinárodního programu EUREKA je v Bruselu. Národním kontaktem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podporu programu EUREKA v ČR zajišťuje Asociace inovačního podnikání ČR. Účelová podpora bude příjemci poskytnuta formou dotace právnickým a fyzickým osobám a zvýšením výdajů u organizačních složek státu, jejichž předmětem činnosti je vývoj a výzkum. U projektů výzkumu a vývoje v programu EUREKA nepřesáhne podíl výše účelové podpory 50% uznaných nákladů na řešení projektu výzkumu a vývoje. Specifická kritéria přijatelnosti: Projekt programu EUREKA musí splňovat následující podmínky: spolupráci průmyslových podniků, výzkumných organizací nebo vysokých škol nejméně ze dvou členských zemí dosažení znatelného pokroku (vyššího inovačního stupně) užitné hodnoty vyvíjeného výrobku, technologického procesu nebo služby perspektivu finančního zisku z realizace řešení projektu řešení a komerční využití je určeno pro civilní sektor účastníci musí mít technické, řídící a finanční schopnosti a kompetence pro zajištění řešení Podrobné informace o programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUREKA jsou dostupné na webových stránkách v síti Internet na adrese a na (http://aplikace.msmt.cz/htm/jmeurekac10.html). Podporované aktivity: Projekty EUREKA jsou orientovány do oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové špičkové výrobky, technologie nebo služby schopné komerčního využití. Rámcově jsou projekty EUREKA zaměřeny do následujících oblastí: informační technologie nové materiály životní prostředí biotechnologie a medicínská technologie robotika a automatizace komunikační technologie energetika doprava lasery Program EUREKA nestanovuje předem tematická zadání, necentralizuje financování ani výběr projektů. Řídí se zásadou, že návrhy a iniciativa musejí vycházet zdola (tzv. princip bottom up), od jednotlivých průmyslových podniků a firem, výzkumných ústavů a vysokých škol, které mají o spolupráci bezprostřední zájem. 26 Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji je podpora účasti českých účastníků v aktivitách vícestranné vědecké spolupráce programu EUREKA za účelem zvyšování technologického potenciálu členských zemí EUREKA. Po provedení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (odb. 32) Karmelitská Praha 1 Malá Strana Národní koordinátor programu Eureka v ČR Ing. Josef Martinec Tel: Podpora programu EUREKA v ČR Asociace inovačního podnikání ČR Novotného lávka Praha 1 Ing. Pavel Dlouhý Tel.:

32 EUROSTARS Cílem programu Eurostars je podpora mezinárodní spolupráce malých a středních podniků, které vedle své podnikatelské činnosti provozují také vlastní výzkum a vývoj. Program Eurostars je součástí programu EUREKA a je určen na podporu úspěšných mezinárodních projektů, na jejichž řešení se podílejí čeští řešitelé. Účast v projektech je podmíněna veřejnou soutěží, v níž byl uchazeč vybrán mezinárodním poskytovatelem v souladu s mezinárodními pravidly programu Eurostars. Český poskytovatel již odborné hodnocení obsahu podané žádosti o podporu neprovádí. Program Eurostars byl vyhlášen na ministerské konferenci konané na závěr českého předsednictví programu EUREKA v roce Do programu Eurostars je zapojeno celkem 31 členských zemí programu EUREKA, a to Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko Holandsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie. Minimální počet řešitelů projektu jsou dvě právnické osoby ze dvou členských zemí EUROSTARS. Účelová podpora bude příjemci poskytnuta formou dotace právnickým a fyzickým osobám a zvýšením výdajů u organizačních složek státu, jejichž předmětem činnosti je vývoj a výzkum. U projektů výzkumu a vývoje v programu EUROSTARS nepřesáhne podíl výše účelové podpory 50% uznaných nákladů na řešení projektu výzkumu a vývoje. Specifická kritéria přijatelnosti: Program Eurostars a jeho jednotlivé projekty využívají mechanismus programu EUREKA, odpovídající tematickým prioritám Rámcového programu. Doba trvání: Doba řešení projektu činí maximálně tři roky, do dvou let po skončení projektu je požadováno uvedení nového produktu, technologie, nebo služby na trh. Více informací o programu lze nalézt na Příjemcem dotace z komunitárních prostředků může být jakýkoliv typ organizace právní subjekt (malý nebo střední podnik dle definice EU, vysoká škola, výzkumná organizace, velký podnik), které mimo svoji činnost provádějí vlastní výzkum a vývoj 27. Řídicí orgán: Jedná se o komunitární program při Sekretariátu programu EUREKA, Národním kontaktem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podporované aktivity: Projekty je možné podávat na libovolné téma. Požaduje se však uvedení nového produktu, technologie, nebo služby na trh. Financování programu: Financování projektů Eurostars je prováděno ze sdružených národních finančních prostředků, z rozpočtu 7. RP pro výzkum a vývoj a vlastních finančních zdrojů řešitelských organizací. 27 Nejméně 10% ročního finančního obratu vědě a výzkumu (VaV), nebo 10% pracovníků ve VaV. Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (odb. 32) Karmelitská Praha1 Malá Strana Kontaktní osoba pro program Eurostars v ČR: Ing. Josef Martinec Tel.:

33 Síť Enterprise Europe Network Jak dosáhnout na dotaci z fondů EU? Síť Enterprise Europe Network je největší evropská síť pro podporu podnikání a inovací a poskytuje integrované, vysoce kvalitní služby ve prospěch MSP. Posláním sítě je poskytovat integrované informace, obchodní spolupráci, služby pro přenos inovací a technologií na podporu malých podniků a novátorských MSP. Jednou ze základních aktivit sítě je informovat podnikatele o záležitostech EU a poskytovat Komisi zpětnou vazbu od MSP s cílem zajistit, že budoucí legislativa bude reagovat na potřeby MSP. Příslušníci sítě mají zkušenosti v oblastech, o které se společnosti specificky zajímají: zadávání veřejných zakázek, obchodní spolupráci, financování, inovacích, přenosu technologií, průzkumu trhu a evropské legislativě. Příslušníci sítě rovněž pomáhají společnostem ucházet se o projekty Komise a splnit administrativní formality. Mají přímý přístup do Evropské komise a jsou podporováni týmem expertů z Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace v Bruselu, kteří jim pomáhají odpovědět na nejsložitější otázky. Informace jsou společnostem poskytovány také prostřednictvím viditelných aktivit (účasti na veletrzích, organizace seminářů, přednášek, pracovních setkání) a řady publikací nabízených v místních jazycích (návody, bulletiny, internetové stránky). Síť Enterprise Europe Network podporuje inovace také tím, že poskytuje poradenské služby pro přenos technologií a znalostí. Rovněž podporuje aktivity zaměřené na budování partnerství mezi všemi aktéry inovací a je zapojena do šíření informací vztahujících se k otázkám inovací a do technologií založených na využívání výzkumu. Bez ohledu na to, v jaké fázi obchodního cyklu se společnost nachází nebo do jaké míry je obeznámena se záležitostmi Evropské unie, síť Enterprise Europe Network může pomoci. Pomáhá společnostem využít podnikatelských příležitostí a může je uvést na evropské a mezinárodní trhy prostřednictvím svých partnerů ve více než 40 zemích. Síť Enterprise Europe Network má více než 500 kanceláří po celé Evropě a ve třetích zemích. Patří k nim všechny členské státy, kandidátské země, země zapojené do programu pro konkurenceschopnost a inovace, členové Evropského hospodářského prostoru a země Evropské politiky sousedství atd. Další podrobnosti lze nalézt na Podrobné informace v českém jazyce naleznete na stránkách Enterprise Europe Network Česká republika na enterprise-europe-network.cz/. Zdroj: Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135, Praha 6 Tel.: Web: Kontakty na pracovníky sítě v jednotlivých krajích naleznete na Cesta od nápadu k jeho realizaci je někdy složitá a dlouhá. Pokud Vám ale vyvstala idea o projektu, který by mohl přispět k zajištění srovnatelné životní úrovně obyvatel a aktivity s ním spojené by mohly být konkurenceschopné, rozvojové a inovativní, neváhejte a využijte možnosti snížit, a to v některých případech velmi výrazně, své finanční zatížení. Čerpání dotace z fondů EU je velká investice z hlediska času i vynaložené energie. Zpracování podkladů, které je nutné předkládat spolu s žádostí o dotaci, vyžaduje často značné administrativní i odborné síly. Jako první krok před samotným hledáním vhodného dotačního programu je důležité stanovit si aktivity a cíle projektu tzv. projektový záměr. Rozhodně nelze doporučit vytváření projektů pouze dle požadavků některého z programů. Cílem by nikdy neměl být pouze zisk dotace, nýbrž naplnění rozvojového záměru. Na úplném začátku každého projektu by tedy měla stát snaha něco zlepšit, ať už je to vzdělávání zaměstnanců, rozšíření portfolia služeb nebo výrobků, modernizace či inovace postupů apod. Je pravděpodobné, že projekt bude nutné později přizpůsobit podmínkám programu, ale projekt sám musí vycházet z dlouhodobé strategie a potřeb firmy. Po jasné formulaci cílů je nutné promyslet vhodné aktivity projektu a seřadit je v čase. Ve vztahu k žádosti o dotaci se jedná o dokument, který slouží k další specifikaci záměru a ve finální podobě i jako výchozí podklad pro další dokumenty zpracované v přípravné fázi projektu. Projektový záměr by měl ve stručnosti obsahovat: základní identifikační údaje o žadateli údaje o odborné způsobilosti subjektu a partnerů (přípravný a realizační tým) specifikaci projektového záměru s cíli projektu (nejpodrobnějším popisem projektu) časový harmonogram projektu odhad nákladů na realizaci záměru způsob financování realizace očekávané výstupy, výsledky a dopady projektu možná rizika a udržitelnost projektu Již na samém počátku byste měli uvažovat o přidané hodnotě projektu, která bude posuzovateli hodnocena a od ní se také bude odvíjet úspěšnost schvalovacího procesu. 28 Po nadefinování projektového záměru následuje fáze výběru správného dotačního nástroje. Určit odpovídající dotační nástroj je zcela zásadní, musí odpovídat projektovému záměru a také si musíte ověřit, zda jste vhodným žadatelem. Po nalezení příslušného programu podpory, který podporuje činnost, kterou chcete financovat, můžete nakonec často zjistit, že z hlediska vymezení programu nepatříte mezi oprávněné žadatele (přesná specifikace typu žadatelů je vždy součástí konkrétní výzvy). Mezi další nepříjemná zjištění může patřit i to, že abyste měli nárok na dotaci, musíte projekt realizovat pouze v programem vymezených územích a oblastech. Překážkou pro získání dotace může být také rozpočet Vašeho projektu, pokud se nevejde do stanovených mantinelů pro maximální nebo minimální výši podpory. 28 Např. u mezinárodních projektů se hodnotitelé zaměřují na úroveň, na jaké je projekt realizován. Nemělo by jít pouze o národní rozsah, projekt by měl mít nadnárodní přesah s dopadem na evropskou společnost nebo konkrétní cílové skupiny v evropském měřítku

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Využívání strukturálních fondů EU v ekonomice ČR

Využívání strukturálních fondů EU v ekonomice ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Využívání strukturálních fondů EU v ekonomice ČR Diplomová práce Bc. Hana Strádová, DiS. duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Aktualizováno: 04/2010 Obsah prezentace 1. Program Inovace

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

OP PI ICT a strategické služby

OP PI ICT a strategické služby OP PI Program poskytuje dotaci na vývoj vlastního software a tvorbu center strategických služeb Podání registračních žádostí 1.10.2011 15.1.2012 Podání plných žádostí 1.11.2011 21.3.2012 Program se musí

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

ICT v podnicích. Operační program Podnikání a inovace

ICT v podnicích. Operační program Podnikání a inovace ICT v podnicích Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH Cíl programu (Proč?) Podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP*) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Operační program podnikání a inovace. 19.1.2010, Liberec

Operační program podnikání a inovace. 19.1.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace 19.1.2010, Liberec CzechInvest - státní agentura pro podporu podnikání a investic podřízená MPO bezplatné služby - vznik v r. 1992 - podpora konkurenceschopnosti českých

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008 Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008 1 Záruky a úvěry v OPPI- výchozí stav ZÁRUKA: zvýhodněné záruky a zvýhodněné záruky s příspěvkem PROGRES: podřízené úvěry a podřízené

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Identifikace výzvy Program PROGRES Prioritní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Ict a strategické služby - informace o programu

Ict a strategické služby - informace o programu Ict a strategické služby - informace o programu Příjem registračních žádostí je v období od 6. 11. do 17. 12. 2013, příjem plných žádostí bude od 6. 11. 2013 do 7. 2. 2014. Termín ukončení projektu musí

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více