Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj"

Transkript

1 Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj

2 Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které se snaží vyždímat peníze jak z lidí, tak i přenášením nákladů na běžné povinnosti státu z krajů. Přitom to byly které: l udržely základní dopravní obslužnost, i přes vládní škrty; l udržely systém středního školství, byť stále více doplácejí na provoz středních škol; l udržely základní zdravotnické i sociální služby, ačkoli stát seškrtal peníze na ústavní péči i na neziskové organizace, které se starají o nejpotřebnější. To vše v situaci, kdy vláda místo pomoci strukturálně postiženým regionům usiluje o další centralizaci moci i financí. Náš Karlovarský kraj zařadila na druhou kolej. Zastavila stavbu rychlostní silnice, chce zrušit regionální programy pomoci z Evropské unie, ořezat regionální zdravotnictví, dopravu... A bude to proto opět kraj, kdo bude jako jediný schopen těmto tlakům čelit a eliminovat jejich dopad na obyvatele. I proto se chceme v příštím období zaměřit především na následující oblasti: l Zvyšování pracovních příležitostí l Dopravní infrastruktura jako podmínka ekonomického rozvoje l Funkční, efektivní, stabilní a nezadlužený kraj l Rozvoj zdravotnictví a soc. služeb Budeme usilovat o zvyšování pracovních příležitostí pro občany Karlovarského a to nejen podporou stávajících oborů, jako je důlní průmysl, zpracování skla a porcelánu a lázeňství, ale i podporou perspektivní turistiky, hledáním nových oborů, které by mohly vytvořit pracovní místa. Zároveň chceme podporovat i programy pro pracovní uplatnění nezaměstnaných, a to jak nabídkou pracovní činnosti pro dlouhodobě nezaměstnané a obyvatele lokalit, kde hrozí vznik sociálních nepokojů, tak i podporou vzdělávání a rekvalifikací nezaměstnaných. Jsme si vědomi, že v době hospodářské krize nemůžeme náš kraj zadlužovat pro budoucí generace. Provozní rozpočet kraje tak pod naším vedením bude vyrovnaný a veškeré úvěry budou směřovány na spolufinancování dotovaných projektů nebo na prorůstové aktivity, které nabídnou pracovní místa. Budeme i nadále všemi způsoby usilovat o dostavbu silnice R6 z Chebu a Karlových Varů do Prahy. Budeme podporovat všechny projekty, které povedou k lepšímu propojení na dopravní sítě Evropské unie. Podpoříme další rozvoj Letiště Karlovy Vary, které se stalo významným zdrojem hostů pro lázeňství v Karlovarském kraji. 1. Zdravotnictví Oblast zdravotnictví patřila vždy k našim klíčovým tématům. I díky tomu se podařilo pod vedením sociální demokracie v uplynulých letech stabilizovat situaci v krajské nemocnici, zajistit personálně i ekonomicky její chod a nastartovat rozsáhlé investice do jejích všech tří zařízení. l kvalitní a dostupnou zdravotní péči v zájmu maximální spokojenosti pacienta, l rozvoj a další modernizaci všech tří krajských nemocnic s využitím dotací EU, l zajištění akutní i následné, lůžkové a ambulantní, zdravotní péče pro pacienty z řad obyvatel i návštěvníků Karlovarského v základních, specializovaných a superspecializovaných oborech, v maximálním možném rozsahu, kvalitě a dostupnosti, l zachování dostupnosti zdravotnické péče pro pacienty v našem kraji, l zachování základní sítě nemocnic pod veřejnou kontrolou, l rozšíření služeb, oddělení pro léčbu akutních mozkových příhod, zavedení specializované traumatologické úrazové péče, l pokračování a dokončení rekonstrukcí krajských nemocnic, l výstavbu nových a rekonstrukci stávajících provozních ploch, restrukturalizaci lůžkového fondu, l rozvoj lázeňství jako významné preventivní i léčebné složky zdravotnického systému. 2. Školství Investice do školství jsou klíčové. Ačkoliv nepřináší okamžité výsledky, jedině pokud Karlovarský kraj bude mít dostatek vzdělaných obyvatel, může mít perspektivu rozvoje v nadcházejících desetiletích. I proto kraj pod vedením ČSSD v uplynulých letech masivně investoval do rozvoje škol, například formou investic do výstavby Centra technického vzdělání Ostrov, rozšíření Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově i do dalších škol. l rozvoj perspektivních oborů krajského školství, l grantové programy pro školství, l výstavbu technologických parků a jejich vazbu na školy v regionu, l podporu vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací v kraji,

3 l pomoc obcím, aby nedocházelo k rušení venkovských škol, které ztěžuje dostupnost vzdělání zejména žákům 1. stupně a nepříznivě ovlivňuje vnitřní život obce, l co nejširší spolupráci středních škol se zaměstnavatelskou sférou a profesními sdruženími, l rozvoj stávajících poboček vysokých škol v Karlovarském kraji a pokračování tlaku na to, aby v regionu v budoucnosti sídlila i regulérní vysoká škola s veškerým zázemím, nejlépe technického zaměření. 3. Sport Oblast sportu není jen o využití volného času, ale především plní svou roli v oblasti zdravotní prevence a také prevence kriminality. I z tohoto důvodu řada místních organizací ČSSD řadu let aktivně působí v oblasti sportu a tělovýchovy a tyto zkušenosti přenáší také na kraj. Ten v uplynulém období podporoval sport jak finančně, tak motivačně formou oceňování úspěšných sportovců a v tom chceme pokračovat i nadále. l rozvoj sportovních aktivit pro širokou veřejnost, l dokončení sítě cyklostezek v Karlovarském kraji, l pravidelnou podporu výkonnostního i vrcholového sportu, l rekonstrukci, modernizaci i výstavbu nových sportovišť, l rozvoj sportovních aktivit pro mládež jako prevenci proti patologickým jevům, l finanční podporu na sportovní akce a tělovýchovnou činnost Karlovarského l pomoc při zpracování projektů a získávání peněz z EU pro výstavbu a rekonstrukce sportovišť, l úpravu lokalit po povrchové těžbě ke sportovnímu vyžití. 4. Ekonomika a majetkoprávní záležitosti Kraje jsou, po státu, druhou nejvýznamnější složkou v zemi, pokud jde o podporu ekonomického rozvoje. A to nejen z hlediska koncepce, jako je vytváření územních plánů nebo spojování různých místních projektů do širších celků, ale také formou nakládání s vlastním rozpočtem. Pod vedením ČSSD kraje vůbec poprvé v historii snížily své zadlužení a i díky tomu mohly, i přes hospodářskou krizi, výrazně investovat do budoucího rozvoje regionů. l vyrovnaný provozní rozpočet nebudeme zadlužovat kraj, nebudeme si brát úvěry na provoz l co nejefektivnější čerpání prostředků EU na podporu rozvoje regionu, l malé obce při realizaci projektů z fondů EU, l prorůstové investice s cílem vytvoření nových pracovních míst, l vznik krajského vědeckého parku, l přípravu na plánovací období čerpání EU fondů (ROP, OP, ESF, Cíl 3, Intereg), l maximální podporu pokračování liniových staveb nezbytných pro další ekonomický rozvoj l pokračování úzké spolupráce s mobilními operátory na zajištění maximálního pokrytí na území l vytvoření co nejlepších podmínek pro pokračování výstavby průmyslových zón v Chebu, Sokolově, Ostrově i dalších místech kraje. 5. Doprava Základem všeho je spojení. Bez kvalitní dopravní infrastruktury se neobejdou investoři, místní podnikatelé ani lidé dojíždějící do zaměstnání. Karlovarský kraj proto pod vedením ČSSD v uplynulém období nejen investoval několik miliard korun do rekonstrukce silnic a do dopravní obslužnosti, ale aktivně prosazoval také dostavbu rychlostní silnice R6. A v tom chceme pokračovat. l obnovení vládou zastavené výstavby rychlostní silnice R6, l rekonstrukci, modernizaci a výstavbu dopravní infrastruktury v kraji, l rozvoj silnic II. a III. tříd, l zachování dostupnosti veřejné dopravy obyvatelům l dostupnost lokální železniční dopravy co nejblíže lidem, l zkvalitňování systému základní dopravní obslužnosti i integrovaného dopravního systému (IDOS), aby bylo možno v kraji cestovat na jednu jízdenku (kartu) vlakem i autobusem, l dostavbu rychlého spojení na hraniční přechody do SRN, l modernizaci železniční dopravy, l koordinaci a návaznost železniční dopravy v lázeňském trojúhelníku Karlovy Vary Mariánské Lázně Františkovy Lázně, l modernizaci Letiště Karlovy Vary a rozšíření počtu letů i cílových destinací,

4 l obnovu a vznik malých letišť a heliportů pro podporu rozvoje turistiky a lázeňství, l obnovu a vznik nových překládacích míst nákladní dopravy na železnici terminály pro vozidla a kontejnerová překladiště. 6. Životní prostředí Od kvality životního prostředí se odvíjí téměř všechno. Od vzhledu okolí našeho bydliště až po zdraví lidí. I proto je nutné vytvářet i na krajské úrovni tlak na co nejlepší životní prostředí. Klíčovým v tomto ohledu bude v Karlovarském kraji především projekt krajského systému svozu a třídění odpadu, který zamezí odvozu tisíce tun důležitých surovin na skládky a umožní jejich další využití. l vznik krajského systému svozu, třídění a dalšího zpracování odpadů, l pomoc obcím při řešení klíčových otázek týkajících se zásobování obyvatel pitnou vodou a čištění odpadních vod, včetně pomoci při vyhledávání dotačních titulů, l opatření v boji proti nadměrnému výskytu invazivních rostlin, l pomoc obcím při řešení protipovodňových opatření, l obnovu parkových ploch, zeleně a klidových zón v obcích, l budování velkokapacitních parkovacích míst s co nejmenším nárokem na zabranou plochu, l rekultivace ploch po těžbě nerostů na krajinnou zeleň, případně vodní plochy k rekreačnímu odpočinku, l rozvoj cyklostezek, připojení na obce, případně určité propojování do okruhů, plus postupný vznik městských okruhů, které by zlepšily životní prostředí ve městech, l ochranu vodních zdrojů, v první řadě pitné vody, pramenišť, vodních nádrží a toků i s přihlédnutím k vodní turistice a rybářství, l pomoc řádným lesním hospodářům, ale bránit všemi dostupnými prostředky likvidaci a rabování lesů, budeme podporovat myslivecké organizace a spolky v péči o zvěř a rovnováhu v přírodě, spolupracovat s organizacemi ochrany přírody, l opatření v boji proti nadměrnému výskytu řas a sinic. 7. Rozvoj venkova Nekoncepční politika vlády ODS vede nejen k pádu českého zemědělství a naší stále větší závislosti na dovozu potravin, ale také k postupnému odlivu obyvatel z venkova. I proto Karlovarský kraj pod vedením ČSSD věnoval v uplynulém roce značnou pozornost právě podpoře venkova, například formou zajištění potřebné dopravní obslužnosti. l dostupnost veřejné dopravy pro obyvatele obcí, l dobrovolné sdružování obcí do větších svazků, vznik mikroregionů, l pomoc rozvoji spolkové činnosti zájmových organizací, jako jsou hasiči, chovatelé, zahrádkáři, rybáři a myslivci či sportovní spolky, l udržení a rozšíření venkovských ordinací praktických a dětských lékařů, mimo jiné i formou užší spolupráce s lékařskými fakultami a podporou mladých absolventů vracejících se do regionu, l získávání kvalitních a kvalifikovaných pedagogů z řad nadaných studentů z našeho kraje pro zajištění a udržení kvality výuky venkovských škol, l budeme i nadále podporovat venkovský cestovní ruch, l všemi prostředky budeme usilovat o zvrácení záměru ministerstva školství financovat platy učitelů pouze na takzvané ideální třídy, což by vedlo k zániku základních škol především v malých obcích. 8. Lázeňství a cestovní ruch Lázeňství a cestovní ruch jsou, po průmyslu, druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regionu a zdrojem jeho bohatství. Na rozdíl od vlády, která svými úspornými kroky připravila lázně o tisíce pacientů a tím pádem i desítky pracovníků lázní o práci, kraj pod vedením ČSSD po celé volební období tento sektor naopak intenzivně podporoval. l rozvoj lázeňství a cestovního ruchu jako jeden z prioritních směrů rozvoje l propagaci lázeňství v Karlovarském kraji v ČR i zahraničí, l investice v oblasti lázeňství a související rozvoj pracovních míst, l rostoucí aktivitu místní a regionální samosprávy a dobrovolných sdružení obcí a měst v oblasti cestovního ruchu, l spolupráci se zahraničními partnery, l podpůrné programy zaměřené na aktivity v oblasti cestovního ruchu, l zlepšení spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, l vyšší zapojení turistických informačních center do organizačních struktur cestovního ruchu,

5 l informační a rezervační systém cestovního ruchu, l zapojení podnikatelských subjektů do organizačních struktur v cestovním ruchu, l docenění otázky kvality a kontroly kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu a lázeňství, l dostatek motivovaných a schopných lídrů, snažících se o vytváření regionálních turistických organizačních struktur, l docenění lidského faktoru a profesionální přípravy odborníků v oblasti cestovního ruchu a lázeňství, l dostatečnou poradenskou a vzdělávací činnost pro začínající podnikatele v cestovním ruchu, l podporu kulturních, sportovních a zábavních akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu, l spolupráci s jednotlivými městy a jejich infocentry, vše by měla zaštiťovat destinační agentura Karlovarského l další ediční činnost kraje zaměřenou na propagaci regionu. 10. Mezinárodní spolupráce I když mezinárodní vztahy jsou záležitostí diplomacie, jejich základ se utváří na lokální úrovni. Tvoří ji každodenní přeshraniční spolupráce hasičů, škol, občanských sdružení i jednotlivců. ČSSD si toho je vědoma, a proto chce i v nadcházejícím období podporovat právě tento druh přeshraničních vztahů namísto vládní hry na politickou diplomacii. l zintezivnění přeshraniční spolupráce v oblasti tvorby nových pracovních příležitostí, l rozvoj přeshraničních projektů na místní úrovni (obce, hasiči, TJ atd.), l společně s podnikatelskými subjekty v regionu navázávní spolupráce i se státy a regiony, které byly dosud mimo zájem České republiky a Evropské unie, ale představují do budoucna perspektivní exportní cíle pro firmy z Karlovarského l další prohlubování přeshraniční spolupráce se Saskem i Bavorskem na úrovni integrovaného záchranného systému. 9. Kultura Politika, kdy se stát dívá na vše, včetně kultury, pouze optikou peněz, je z pohledu sociální demokracie nepřijatelná. Vede k likvidaci kulturního bohatství a dává prostor pouze masové produkci, často dost pochybných hodnot. Chceme, aby Karlovarský kraj i nadále zůstal kulturním regionem, a nejenom stagionou. l zachování a další odborný rozvoj sítě muzeí, galerií a knihoven, l i přes pokles příjmů kraje postupné navyšování stávající podpory kultury, l oceňování a propagaci špičkových kulturních aktivit a umělecké tvorby, l příspěvky na kulturní aktivity v rámci veřejně vyhlášené dotační a příspěvkové politiky, a to i formou věcně zaměřených programů, l podporu vstupu lázní do UNESCO, l programy zaměřené na kulturní výchovu mládeže a využívání profesionálních a amatérských uměleckých souborů pro výchovu mládeže, l finanční i propagační pomoc prioritním kulturním festivalům a soutěžím, l jednotný informační a orientační systém značení památek v kraji, l důslednější využívání možností, které poskytuje památkový zákon a legislativa na ochranu přírodních léčivých zdrojů. 11. Národnostní menšiny Vyspělost národa určuje i to, jak dokáže být tolerantní také vůči ostatním kulturám a obohatit se z nich. Karlovarský kraj patří tradičně k multietnickým územím, a spolupráce mezi jednotlivými národnostmi tak může být jeho velkou předností. l odstraňování bariér a sociálních problémů v oblasti národnostních menšin, l kulturní aktivity menšin, l zachování Výboru pro národnostní menšiny při zastupitelstvu l pokračování činnosti a plnění programu Výboru pro národnostní menšiny při Zastupitelstvu Karlovarského l programy, které odbourávají bariéry v oblasti vzájemného porozumění, l celoživotní vzdělávání, které je významným prostředkem k minimalizaci možné sociální a etnické izolace, l spolupráci a šíření kulturních hodnot po celém území našeho kraje. 12. Sociální péče a rodinná politika Kvalita společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší články. O rodiny s malými dětmi a seniory. Pro ČSSD je zcela nepřípustné jít cestou současné koaliční vlády a dál zvyšovat zatížení

6 právě těchto skupin obyvatelstva. Naopak trváme na zachování a dalším prohlubování principů solidární společnosti. l systém celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb, l zvyšování kvality sociálních služeb a podporu aktivit seniorů, l zachování sítě zařízení v oblasti sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem, l rozvoj sociálních služeb, které umožní setrvání uživatele v domácím prostředí, l aktivity seniorů, l zachování možnosti volby pro uživatele sociálních služeb, l všechny kroky, které budou bránit privatizaci a komerčnímu pronájmu svěřených sociálních služeb, l spravedlivé rozdělování dotací poskytovatelům sociálních služeb, l projekty pro integraci seniorů a zdravotně hendikepovaných. 13. Bezpečnost Ačkoliv vláda ODS, Věcí veřejných a TOP 09 činí vše pro totální destrukci bezpečnostních složek, náš region, i díky aktivitám kraje pod vedením ČSSD, patří mezi oblasti s dobrou bezpečnostní situací a rozsáhlými preventivními aktivitami. A tak to musí zůstat i nadále. l všechny efektivní nástroje ke snižování sociálního napětí a extremismu, l sport a mimoškolní aktivity jako nejúčinnější prevenci kriminality, l další prohlubování spolupráce s Policií ČR při řešení bezpečnosti obyvatel Karlovarského l pomoc obětem trestné činnosti a podporu občanských aktivit v této oblasti, l činnost hasičských záchranných sborů, l programy prevence kriminality a preventivní bezpečnostní projekty. 14. Podpora zaměstnanosti, podnikání a investic Kraj, kde lidé nemají práci, nemá budoucnost. Na rozdíl od vlády, která plošně prosazuje výhody pro podnikatelské prostředí, bylo, je a bude pro ČSSD klíčové, co tato podpora přinese také lidem. Na prvním místě musí být pracovní místa a odpovídající ekonomické přínosy pro zaměstnance. l ve spolupráci s podnikateli a firmami další tvorbu pracovních míst v regionu, l výstavbu nových a rozvoj stávajících průmyslových zón, l ve spolupráci s ÚP rekvalifikaci a zvýšení vzdělání pro nezaměstnané, l rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (inovační vouchery), l pomoc začínajícím mladým podnikatelům, l udržení stávajících pracovních míst prostřednictvím investic v rámci l vytváření podmínek pro umísťování investic (domácích i zahraničních) na území l zvyšování atraktivity území dopravní infrastruktura, ubytovací kapacity, dostupnost energetických sítí apod., l primární směrování investic do nevyužitých starých průmyslových či vojenských areálů, l využívání možností financování z fondů EU na regeneraci těchto areálů (brownfields), včetně odstraňování starých ekologických zátěží, l navázání investic na stávající podnikatelské subjekty posílení subdodavatelských vazeb, l koordinaci činnosti poradenských a vzdělávacích institucí ve vztahu k rozvoji podnikání (regionální kanceláře CzechInvestu, ČMZRB, RRA, Informační místa Hospodářské komory a dalších), l poskytování informačního servisu investorům, aktivní marketing investičních příležitostí, l v územně plánovací činnosti důslednou obranu proti zastavování zemědělské půdy a volné krajiny, l tvorbu a využití regionálních internetových portálů, l rozvoj podnikatelského marketingu prostřednictvím vytvoření samostatného portálu průmyslových zón v kraji, l zapojení investorů a podnikatelů do společenského a kulturního života v kraji, jednotlivých okresech a obcích společné akce, pomoc s financováním apod., l zachování a rozvoj krajské tripartity, l úvěry budeme používat pouze na předfinancování projektů dotovaných z prostředků EU, nikdy je nebudeme používat na krytí provozních nákladů l budeme důrazně požadovat od státu, aby věnoval našemu kraji více pozornosti a tím nedocházelo ke stále se zvětšujícím rozdílům mezi regiony způsobeným nevyváženou vládní politikou.

7 Společně za Karlovarský kraj JUDr. Martin Havel PaedDr. Josef Novotný Ing. Petr Navrátil Termín voleb: října 2012

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města SWOT analýza Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829 Obsah Obsah... 2 1 SWOT analýza... 3 2 1 SWOT

Více

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Volební program Starostové ProOlomoucký kraj Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Živé město + Živý venkov = ŽIVÝ KRAJ Olomoucký kraj je dobrým místem k životu, kde se snoubí

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

Společně pro budoucnost volební program KSČM pro Zlínský kraj na období

Společně pro budoucnost volební program KSČM pro Zlínský kraj na období Společně pro budoucnost volební program KSČM pro Zlínský kraj na období 2012 2016 Vznik Zlínského kraje a jeho činnost v uplynulých třech funkčních obdobích přinesla jen dílčí pozitiva pro jeho obyvatele.

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Čechy Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Cestovní ruch... 3 Prioritní osa 3 - Integrovaný

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016

Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016 Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016 Preambule Občané Karlovarského kraje ve svobodných a demokratických volbách do zastupitelstev krajů v říjnu roku 2012 dali svoji důvěru

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Zdravý Kraj Vysočina a MA21. v roce 2016

Zdravý Kraj Vysočina a MA21. v roce 2016 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 v roce 2016 Organizační struktura Zodpovědný politik: Ing. Bc. Martin Hyský Koordinátorka: Bc. Jana Böhmová Pracovní skupina projektu Zdravý kraj a MA21 při Výboru regionálního

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k 2. 6. 2016 A) Dotační programy vyhlašované dle schváleného vzorového dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji se

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory. aktualizace - září 2010

PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory. aktualizace - září 2010 Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013 PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory aktualizace - září 2010 PRIORITA A. Regionální rozvoj a venkov I. - Obnova a rozvoj venkovského prostoru 1. Pořízení

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ Zastupitelstvo města Vrchlabí předkládá občanům programové prohlášení, které obsahuje základní cíle o jejichž realizaci bude v průběhu funkčního období

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Kulatý stůl k projektu Místní partnerství zaměstnanosti, CZ1.04/5.1.01/77.00419 Doloplazy, 7.11. 2013 a 27.11.2013

Více