Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj"

Transkript

1 Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj

2 Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které se snaží vyždímat peníze jak z lidí, tak i přenášením nákladů na běžné povinnosti státu z krajů. Přitom to byly které: l udržely základní dopravní obslužnost, i přes vládní škrty; l udržely systém středního školství, byť stále více doplácejí na provoz středních škol; l udržely základní zdravotnické i sociální služby, ačkoli stát seškrtal peníze na ústavní péči i na neziskové organizace, které se starají o nejpotřebnější. To vše v situaci, kdy vláda místo pomoci strukturálně postiženým regionům usiluje o další centralizaci moci i financí. Náš Karlovarský kraj zařadila na druhou kolej. Zastavila stavbu rychlostní silnice, chce zrušit regionální programy pomoci z Evropské unie, ořezat regionální zdravotnictví, dopravu... A bude to proto opět kraj, kdo bude jako jediný schopen těmto tlakům čelit a eliminovat jejich dopad na obyvatele. I proto se chceme v příštím období zaměřit především na následující oblasti: l Zvyšování pracovních příležitostí l Dopravní infrastruktura jako podmínka ekonomického rozvoje l Funkční, efektivní, stabilní a nezadlužený kraj l Rozvoj zdravotnictví a soc. služeb Budeme usilovat o zvyšování pracovních příležitostí pro občany Karlovarského a to nejen podporou stávajících oborů, jako je důlní průmysl, zpracování skla a porcelánu a lázeňství, ale i podporou perspektivní turistiky, hledáním nových oborů, které by mohly vytvořit pracovní místa. Zároveň chceme podporovat i programy pro pracovní uplatnění nezaměstnaných, a to jak nabídkou pracovní činnosti pro dlouhodobě nezaměstnané a obyvatele lokalit, kde hrozí vznik sociálních nepokojů, tak i podporou vzdělávání a rekvalifikací nezaměstnaných. Jsme si vědomi, že v době hospodářské krize nemůžeme náš kraj zadlužovat pro budoucí generace. Provozní rozpočet kraje tak pod naším vedením bude vyrovnaný a veškeré úvěry budou směřovány na spolufinancování dotovaných projektů nebo na prorůstové aktivity, které nabídnou pracovní místa. Budeme i nadále všemi způsoby usilovat o dostavbu silnice R6 z Chebu a Karlových Varů do Prahy. Budeme podporovat všechny projekty, které povedou k lepšímu propojení na dopravní sítě Evropské unie. Podpoříme další rozvoj Letiště Karlovy Vary, které se stalo významným zdrojem hostů pro lázeňství v Karlovarském kraji. 1. Zdravotnictví Oblast zdravotnictví patřila vždy k našim klíčovým tématům. I díky tomu se podařilo pod vedením sociální demokracie v uplynulých letech stabilizovat situaci v krajské nemocnici, zajistit personálně i ekonomicky její chod a nastartovat rozsáhlé investice do jejích všech tří zařízení. l kvalitní a dostupnou zdravotní péči v zájmu maximální spokojenosti pacienta, l rozvoj a další modernizaci všech tří krajských nemocnic s využitím dotací EU, l zajištění akutní i následné, lůžkové a ambulantní, zdravotní péče pro pacienty z řad obyvatel i návštěvníků Karlovarského v základních, specializovaných a superspecializovaných oborech, v maximálním možném rozsahu, kvalitě a dostupnosti, l zachování dostupnosti zdravotnické péče pro pacienty v našem kraji, l zachování základní sítě nemocnic pod veřejnou kontrolou, l rozšíření služeb, oddělení pro léčbu akutních mozkových příhod, zavedení specializované traumatologické úrazové péče, l pokračování a dokončení rekonstrukcí krajských nemocnic, l výstavbu nových a rekonstrukci stávajících provozních ploch, restrukturalizaci lůžkového fondu, l rozvoj lázeňství jako významné preventivní i léčebné složky zdravotnického systému. 2. Školství Investice do školství jsou klíčové. Ačkoliv nepřináší okamžité výsledky, jedině pokud Karlovarský kraj bude mít dostatek vzdělaných obyvatel, může mít perspektivu rozvoje v nadcházejících desetiletích. I proto kraj pod vedením ČSSD v uplynulých letech masivně investoval do rozvoje škol, například formou investic do výstavby Centra technického vzdělání Ostrov, rozšíření Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově i do dalších škol. l rozvoj perspektivních oborů krajského školství, l grantové programy pro školství, l výstavbu technologických parků a jejich vazbu na školy v regionu, l podporu vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací v kraji,

3 l pomoc obcím, aby nedocházelo k rušení venkovských škol, které ztěžuje dostupnost vzdělání zejména žákům 1. stupně a nepříznivě ovlivňuje vnitřní život obce, l co nejširší spolupráci středních škol se zaměstnavatelskou sférou a profesními sdruženími, l rozvoj stávajících poboček vysokých škol v Karlovarském kraji a pokračování tlaku na to, aby v regionu v budoucnosti sídlila i regulérní vysoká škola s veškerým zázemím, nejlépe technického zaměření. 3. Sport Oblast sportu není jen o využití volného času, ale především plní svou roli v oblasti zdravotní prevence a také prevence kriminality. I z tohoto důvodu řada místních organizací ČSSD řadu let aktivně působí v oblasti sportu a tělovýchovy a tyto zkušenosti přenáší také na kraj. Ten v uplynulém období podporoval sport jak finančně, tak motivačně formou oceňování úspěšných sportovců a v tom chceme pokračovat i nadále. l rozvoj sportovních aktivit pro širokou veřejnost, l dokončení sítě cyklostezek v Karlovarském kraji, l pravidelnou podporu výkonnostního i vrcholového sportu, l rekonstrukci, modernizaci i výstavbu nových sportovišť, l rozvoj sportovních aktivit pro mládež jako prevenci proti patologickým jevům, l finanční podporu na sportovní akce a tělovýchovnou činnost Karlovarského l pomoc při zpracování projektů a získávání peněz z EU pro výstavbu a rekonstrukce sportovišť, l úpravu lokalit po povrchové těžbě ke sportovnímu vyžití. 4. Ekonomika a majetkoprávní záležitosti Kraje jsou, po státu, druhou nejvýznamnější složkou v zemi, pokud jde o podporu ekonomického rozvoje. A to nejen z hlediska koncepce, jako je vytváření územních plánů nebo spojování různých místních projektů do širších celků, ale také formou nakládání s vlastním rozpočtem. Pod vedením ČSSD kraje vůbec poprvé v historii snížily své zadlužení a i díky tomu mohly, i přes hospodářskou krizi, výrazně investovat do budoucího rozvoje regionů. l vyrovnaný provozní rozpočet nebudeme zadlužovat kraj, nebudeme si brát úvěry na provoz l co nejefektivnější čerpání prostředků EU na podporu rozvoje regionu, l malé obce při realizaci projektů z fondů EU, l prorůstové investice s cílem vytvoření nových pracovních míst, l vznik krajského vědeckého parku, l přípravu na plánovací období čerpání EU fondů (ROP, OP, ESF, Cíl 3, Intereg), l maximální podporu pokračování liniových staveb nezbytných pro další ekonomický rozvoj l pokračování úzké spolupráce s mobilními operátory na zajištění maximálního pokrytí na území l vytvoření co nejlepších podmínek pro pokračování výstavby průmyslových zón v Chebu, Sokolově, Ostrově i dalších místech kraje. 5. Doprava Základem všeho je spojení. Bez kvalitní dopravní infrastruktury se neobejdou investoři, místní podnikatelé ani lidé dojíždějící do zaměstnání. Karlovarský kraj proto pod vedením ČSSD v uplynulém období nejen investoval několik miliard korun do rekonstrukce silnic a do dopravní obslužnosti, ale aktivně prosazoval také dostavbu rychlostní silnice R6. A v tom chceme pokračovat. l obnovení vládou zastavené výstavby rychlostní silnice R6, l rekonstrukci, modernizaci a výstavbu dopravní infrastruktury v kraji, l rozvoj silnic II. a III. tříd, l zachování dostupnosti veřejné dopravy obyvatelům l dostupnost lokální železniční dopravy co nejblíže lidem, l zkvalitňování systému základní dopravní obslužnosti i integrovaného dopravního systému (IDOS), aby bylo možno v kraji cestovat na jednu jízdenku (kartu) vlakem i autobusem, l dostavbu rychlého spojení na hraniční přechody do SRN, l modernizaci železniční dopravy, l koordinaci a návaznost železniční dopravy v lázeňském trojúhelníku Karlovy Vary Mariánské Lázně Františkovy Lázně, l modernizaci Letiště Karlovy Vary a rozšíření počtu letů i cílových destinací,

4 l obnovu a vznik malých letišť a heliportů pro podporu rozvoje turistiky a lázeňství, l obnovu a vznik nových překládacích míst nákladní dopravy na železnici terminály pro vozidla a kontejnerová překladiště. 6. Životní prostředí Od kvality životního prostředí se odvíjí téměř všechno. Od vzhledu okolí našeho bydliště až po zdraví lidí. I proto je nutné vytvářet i na krajské úrovni tlak na co nejlepší životní prostředí. Klíčovým v tomto ohledu bude v Karlovarském kraji především projekt krajského systému svozu a třídění odpadu, který zamezí odvozu tisíce tun důležitých surovin na skládky a umožní jejich další využití. l vznik krajského systému svozu, třídění a dalšího zpracování odpadů, l pomoc obcím při řešení klíčových otázek týkajících se zásobování obyvatel pitnou vodou a čištění odpadních vod, včetně pomoci při vyhledávání dotačních titulů, l opatření v boji proti nadměrnému výskytu invazivních rostlin, l pomoc obcím při řešení protipovodňových opatření, l obnovu parkových ploch, zeleně a klidových zón v obcích, l budování velkokapacitních parkovacích míst s co nejmenším nárokem na zabranou plochu, l rekultivace ploch po těžbě nerostů na krajinnou zeleň, případně vodní plochy k rekreačnímu odpočinku, l rozvoj cyklostezek, připojení na obce, případně určité propojování do okruhů, plus postupný vznik městských okruhů, které by zlepšily životní prostředí ve městech, l ochranu vodních zdrojů, v první řadě pitné vody, pramenišť, vodních nádrží a toků i s přihlédnutím k vodní turistice a rybářství, l pomoc řádným lesním hospodářům, ale bránit všemi dostupnými prostředky likvidaci a rabování lesů, budeme podporovat myslivecké organizace a spolky v péči o zvěř a rovnováhu v přírodě, spolupracovat s organizacemi ochrany přírody, l opatření v boji proti nadměrnému výskytu řas a sinic. 7. Rozvoj venkova Nekoncepční politika vlády ODS vede nejen k pádu českého zemědělství a naší stále větší závislosti na dovozu potravin, ale také k postupnému odlivu obyvatel z venkova. I proto Karlovarský kraj pod vedením ČSSD věnoval v uplynulém roce značnou pozornost právě podpoře venkova, například formou zajištění potřebné dopravní obslužnosti. l dostupnost veřejné dopravy pro obyvatele obcí, l dobrovolné sdružování obcí do větších svazků, vznik mikroregionů, l pomoc rozvoji spolkové činnosti zájmových organizací, jako jsou hasiči, chovatelé, zahrádkáři, rybáři a myslivci či sportovní spolky, l udržení a rozšíření venkovských ordinací praktických a dětských lékařů, mimo jiné i formou užší spolupráce s lékařskými fakultami a podporou mladých absolventů vracejících se do regionu, l získávání kvalitních a kvalifikovaných pedagogů z řad nadaných studentů z našeho kraje pro zajištění a udržení kvality výuky venkovských škol, l budeme i nadále podporovat venkovský cestovní ruch, l všemi prostředky budeme usilovat o zvrácení záměru ministerstva školství financovat platy učitelů pouze na takzvané ideální třídy, což by vedlo k zániku základních škol především v malých obcích. 8. Lázeňství a cestovní ruch Lázeňství a cestovní ruch jsou, po průmyslu, druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regionu a zdrojem jeho bohatství. Na rozdíl od vlády, která svými úspornými kroky připravila lázně o tisíce pacientů a tím pádem i desítky pracovníků lázní o práci, kraj pod vedením ČSSD po celé volební období tento sektor naopak intenzivně podporoval. l rozvoj lázeňství a cestovního ruchu jako jeden z prioritních směrů rozvoje l propagaci lázeňství v Karlovarském kraji v ČR i zahraničí, l investice v oblasti lázeňství a související rozvoj pracovních míst, l rostoucí aktivitu místní a regionální samosprávy a dobrovolných sdružení obcí a měst v oblasti cestovního ruchu, l spolupráci se zahraničními partnery, l podpůrné programy zaměřené na aktivity v oblasti cestovního ruchu, l zlepšení spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, l vyšší zapojení turistických informačních center do organizačních struktur cestovního ruchu,

5 l informační a rezervační systém cestovního ruchu, l zapojení podnikatelských subjektů do organizačních struktur v cestovním ruchu, l docenění otázky kvality a kontroly kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu a lázeňství, l dostatek motivovaných a schopných lídrů, snažících se o vytváření regionálních turistických organizačních struktur, l docenění lidského faktoru a profesionální přípravy odborníků v oblasti cestovního ruchu a lázeňství, l dostatečnou poradenskou a vzdělávací činnost pro začínající podnikatele v cestovním ruchu, l podporu kulturních, sportovních a zábavních akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu, l spolupráci s jednotlivými městy a jejich infocentry, vše by měla zaštiťovat destinační agentura Karlovarského l další ediční činnost kraje zaměřenou na propagaci regionu. 10. Mezinárodní spolupráce I když mezinárodní vztahy jsou záležitostí diplomacie, jejich základ se utváří na lokální úrovni. Tvoří ji každodenní přeshraniční spolupráce hasičů, škol, občanských sdružení i jednotlivců. ČSSD si toho je vědoma, a proto chce i v nadcházejícím období podporovat právě tento druh přeshraničních vztahů namísto vládní hry na politickou diplomacii. l zintezivnění přeshraniční spolupráce v oblasti tvorby nových pracovních příležitostí, l rozvoj přeshraničních projektů na místní úrovni (obce, hasiči, TJ atd.), l společně s podnikatelskými subjekty v regionu navázávní spolupráce i se státy a regiony, které byly dosud mimo zájem České republiky a Evropské unie, ale představují do budoucna perspektivní exportní cíle pro firmy z Karlovarského l další prohlubování přeshraniční spolupráce se Saskem i Bavorskem na úrovni integrovaného záchranného systému. 9. Kultura Politika, kdy se stát dívá na vše, včetně kultury, pouze optikou peněz, je z pohledu sociální demokracie nepřijatelná. Vede k likvidaci kulturního bohatství a dává prostor pouze masové produkci, často dost pochybných hodnot. Chceme, aby Karlovarský kraj i nadále zůstal kulturním regionem, a nejenom stagionou. l zachování a další odborný rozvoj sítě muzeí, galerií a knihoven, l i přes pokles příjmů kraje postupné navyšování stávající podpory kultury, l oceňování a propagaci špičkových kulturních aktivit a umělecké tvorby, l příspěvky na kulturní aktivity v rámci veřejně vyhlášené dotační a příspěvkové politiky, a to i formou věcně zaměřených programů, l podporu vstupu lázní do UNESCO, l programy zaměřené na kulturní výchovu mládeže a využívání profesionálních a amatérských uměleckých souborů pro výchovu mládeže, l finanční i propagační pomoc prioritním kulturním festivalům a soutěžím, l jednotný informační a orientační systém značení památek v kraji, l důslednější využívání možností, které poskytuje památkový zákon a legislativa na ochranu přírodních léčivých zdrojů. 11. Národnostní menšiny Vyspělost národa určuje i to, jak dokáže být tolerantní také vůči ostatním kulturám a obohatit se z nich. Karlovarský kraj patří tradičně k multietnickým územím, a spolupráce mezi jednotlivými národnostmi tak může být jeho velkou předností. l odstraňování bariér a sociálních problémů v oblasti národnostních menšin, l kulturní aktivity menšin, l zachování Výboru pro národnostní menšiny při zastupitelstvu l pokračování činnosti a plnění programu Výboru pro národnostní menšiny při Zastupitelstvu Karlovarského l programy, které odbourávají bariéry v oblasti vzájemného porozumění, l celoživotní vzdělávání, které je významným prostředkem k minimalizaci možné sociální a etnické izolace, l spolupráci a šíření kulturních hodnot po celém území našeho kraje. 12. Sociální péče a rodinná politika Kvalita společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší články. O rodiny s malými dětmi a seniory. Pro ČSSD je zcela nepřípustné jít cestou současné koaliční vlády a dál zvyšovat zatížení

6 právě těchto skupin obyvatelstva. Naopak trváme na zachování a dalším prohlubování principů solidární společnosti. l systém celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb, l zvyšování kvality sociálních služeb a podporu aktivit seniorů, l zachování sítě zařízení v oblasti sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem, l rozvoj sociálních služeb, které umožní setrvání uživatele v domácím prostředí, l aktivity seniorů, l zachování možnosti volby pro uživatele sociálních služeb, l všechny kroky, které budou bránit privatizaci a komerčnímu pronájmu svěřených sociálních služeb, l spravedlivé rozdělování dotací poskytovatelům sociálních služeb, l projekty pro integraci seniorů a zdravotně hendikepovaných. 13. Bezpečnost Ačkoliv vláda ODS, Věcí veřejných a TOP 09 činí vše pro totální destrukci bezpečnostních složek, náš region, i díky aktivitám kraje pod vedením ČSSD, patří mezi oblasti s dobrou bezpečnostní situací a rozsáhlými preventivními aktivitami. A tak to musí zůstat i nadále. l všechny efektivní nástroje ke snižování sociálního napětí a extremismu, l sport a mimoškolní aktivity jako nejúčinnější prevenci kriminality, l další prohlubování spolupráce s Policií ČR při řešení bezpečnosti obyvatel Karlovarského l pomoc obětem trestné činnosti a podporu občanských aktivit v této oblasti, l činnost hasičských záchranných sborů, l programy prevence kriminality a preventivní bezpečnostní projekty. 14. Podpora zaměstnanosti, podnikání a investic Kraj, kde lidé nemají práci, nemá budoucnost. Na rozdíl od vlády, která plošně prosazuje výhody pro podnikatelské prostředí, bylo, je a bude pro ČSSD klíčové, co tato podpora přinese také lidem. Na prvním místě musí být pracovní místa a odpovídající ekonomické přínosy pro zaměstnance. l ve spolupráci s podnikateli a firmami další tvorbu pracovních míst v regionu, l výstavbu nových a rozvoj stávajících průmyslových zón, l ve spolupráci s ÚP rekvalifikaci a zvýšení vzdělání pro nezaměstnané, l rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (inovační vouchery), l pomoc začínajícím mladým podnikatelům, l udržení stávajících pracovních míst prostřednictvím investic v rámci l vytváření podmínek pro umísťování investic (domácích i zahraničních) na území l zvyšování atraktivity území dopravní infrastruktura, ubytovací kapacity, dostupnost energetických sítí apod., l primární směrování investic do nevyužitých starých průmyslových či vojenských areálů, l využívání možností financování z fondů EU na regeneraci těchto areálů (brownfields), včetně odstraňování starých ekologických zátěží, l navázání investic na stávající podnikatelské subjekty posílení subdodavatelských vazeb, l koordinaci činnosti poradenských a vzdělávacích institucí ve vztahu k rozvoji podnikání (regionální kanceláře CzechInvestu, ČMZRB, RRA, Informační místa Hospodářské komory a dalších), l poskytování informačního servisu investorům, aktivní marketing investičních příležitostí, l v územně plánovací činnosti důslednou obranu proti zastavování zemědělské půdy a volné krajiny, l tvorbu a využití regionálních internetových portálů, l rozvoj podnikatelského marketingu prostřednictvím vytvoření samostatného portálu průmyslových zón v kraji, l zapojení investorů a podnikatelů do společenského a kulturního života v kraji, jednotlivých okresech a obcích společné akce, pomoc s financováním apod., l zachování a rozvoj krajské tripartity, l úvěry budeme používat pouze na předfinancování projektů dotovaných z prostředků EU, nikdy je nebudeme používat na krytí provozních nákladů l budeme důrazně požadovat od státu, aby věnoval našemu kraji více pozornosti a tím nedocházelo ke stále se zvětšujícím rozdílům mezi regiony způsobeným nevyváženou vládní politikou.

7 Společně za Karlovarský kraj JUDr. Martin Havel PaedDr. Josef Novotný Ing. Petr Navrátil Termín voleb: října 2012

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Volební program pro Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj Volební program pro Liberecký kraj Mgr. Lenka Kadlecová Vážení spoluobčané, letos na podzim se bude opět u volebních uren rozhodovat o tom, jaká politická seskupení budou vést krajskou vládu a tedy i o

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 1. ROZPOČTOVÁ POLITIKA Odpovědná rozpočtová politika sledující nejen momentální potřeby, ale také budoucí možnosti krajského rozpočtu

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Samospráva Pardubického kraje

Samospráva Pardubického kraje Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014 Strategie území správního obvodu ORP Mariánské Lázně v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a přeshraniční spolupráce Dokument je zpracován na období

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více