OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY"

Transkript

1

2

3 OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2011

4 Autorský kolektiv: Ing. Jan Binek, Ph.D., GaREP, spol. s r. o. prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně PhDr. Iva Galvasová, GaREP, spol. s r. o Mgr. Jan Holeček, GaREP, spol. s r. o. Ing. Veronika Bumberová, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně Ing. Jan Rosenberg, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., GaREP, spol. s r. o. prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Recenzoval: Mgr. Petr Kostík, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy Vydavatel: GaREP, spol. s r. o., nám. 28. října 3, Brno, Tisk: Amaprint Kerndl, s. r. o., Pražská 343/20, Třebíč Obálka a sazba: Hana Svobodová, Jan Svoboda Jazyková korektura: PhDr. Michal Žák Brno stran Vydání první ISBN

5 OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Publikace byla vytvořena v rámci výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj WD Rozvojový interaktivní audit: Metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech. Projekt byl řešen v rámci Výzkumného programu WD Výzkum pro řešení regionálních disparit, podprogram PP1 Podpora regionálního rozvoje v období Řešitel výzkumu: GaREP, spol. s r. o., společnost pro regionální ekonomické poradenství, Brno. Publikace byla zpracována ve spolupráci s experty z Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. 3

6 SEZNAM ZKRATEK AIP Asociace inovačního podnikání AV Akademie věd AVO Asociace výzkumných organizací BIC Business Innovation Center BSC Balanced Scorecard CRO Contract Research Organisation ČEB Česká exportní banka ČEZ České energetické závody ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka ČR Česká republika ČVUT České vysoké učení technické v Praze EGAP Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. EIA Environmental Impact Assessment ES Evropské společenství EU Evropská unie JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu JIC Jihomoravské inovační centrum JMK Jihomoravský kraj MAS Místní akční skupina MBO Management by Objectives MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MSP Malé a střední podnikání NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek O(HK) (Okresní) hospodářská komora OCR Organizace cestovního ruchu OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OPPI Operační program Podnikání a inovace ORP Obec s rozšířenou působností POÚ Pověřený obecní úřad PPP Public Private Partnership PRV Program rozvoje venkova RIS Regionální inovační strategie RPIC Regionální poradenské a informační centrum SEA Strategic Environmental Assessment TJ Tělovýchovná jednota VaV Výzkum a vývoj VUT Vysoké učení technické v Brně 4

7 OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE 5

8 6

9 OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE OBSAH Úvod Životní cyklus podniku a možnosti podpory v jednotlivých stadiích Životní cyklus podniku Možnosti podpory podniku v jednotlivých stadiích růstu podniku Doporučení a náměty pro podporou podnikání v jednotlivých stadiích růstu podniku Shrnutí Vytváření prostředí pro podnikání Východiska Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? Základní kameny úspěšného podnikatelství Podpora obyvatel k samostatné podnikatelské činnosti Shrnutí Možnosti ovlivnění lokalizace podniků ze strany samosprávy Podnikatelské prostředí Faktory ovlivňující umístění provozovny v obci Možnosti působení na lokalizaci podnikatelů do obcí a regionů Shrnutí Možnosti podpory podnikání a efekty podpory Přístupy k podpoře podnikání Podpora podnikání na regionální úrovni Možnosti obcí při podpoře rozvoje podnikání Shrnutí Zapojení podnikatelů do plánování rozvoje území Obecní úroveň

10 5.2 Krajská úroveň Shrnutí Společné rozvojové aktivity samosprávy a podnikatelů Společné aktivity na obecní úrovni Společné aktivity na krajské úrovni Vybrané formy spolupráce a jejich přínosy Základní postupy při budování spolupráce s podnikatelskými subjekty. 59 Shrnutí Literatura

11 ÚVOD Předkládaná publikace Obce a regiony pro podnikatele & Podnikatelé pro obce a regiony je zpracována poměrně netradičně. Je členěna do dvou základních částí, které jsou pojaty do jisté míry zrcadlově, a to nejen obrazně, ale i technickým řešením. Hlavní linií prolínající se knihou je téma spolupráce. Část Obce a regiony pro podnikatele je primárně určena zástupcům veřejné správy a přibližuje jim vybrané aspekty fungování podniků, možnosti podpory podnikání a zejména vhodné přístupy ke vtažení podnikatelů do plánování rozvoje a případně do navazujících rozvojových aktivit. Část Podnikatelé pro obce a regiony podnikatelům přibližuje realitu fungování územní samosprávy v kontextu rozvoje podnikání a možnosti legitimního zapojení a spolupráce. Obě části se věcně doplňují jednotlivá témata jsou podrobněji rozvedena vždy pouze v jedné z částí, ve druhé části jde o aplikaci pro danou cílovou skupinu. Část Obce a regiony pro podnikatele je členěna do šesti kapitol. Hlavním cílem první kapitoly je přiblížit životní cyklus podniku tak, aby bylo zřejmé, v jakých fázích a jakým způsobem je vhodné ze strany veřejné správy podporovat rozvoj podniku. Druhá kapitola zdůrazňuje potřebu vytváření prostředí podporujícího bezbariérové uplatnění obyvatel jako podnikatelů. Upozorňuje zejména na roli jednotlivých oblastí vzdělávání. Ve třetí kapitole jsou zachyceny klíčové faktory ovlivňující lokalizaci podniku. Veřejná správa může na tomto základě vyhodnocovat situaci v jednotlivých lokalitách. Čtvrtá kapitola systematizuje a komentuje možnosti podpory podnikání na obecní a krajské úrovni. Pátá kapitola soustřeďuje doporučení pro zapojení podnikatelů do plánování rozvoje obcí a krajů. V šesté kapitole jsou poté rozvedeny vybrané konkrétní možnosti zapojení podnikatelů do realizace rozvojových aktivit. 9

12 1. ŽIVOTNÍ CYKLUS PODNIKU A MOŽNOSTI PODPORY V JEDNOTLIVÝCH STADIÍCH Znalosti o fungování podniků, tj. o jejich vzniku, přežívání či pádu, jsou velmi důležité pro samosprávu jednotlivých obcí či regionů. Umožní jim pochopit potřeby podnikatelů hlavně v oblasti lokalizace podniků, a to jak těch, kteří vyrábějí, tak těch, kteří obchodují či poskytují služby. Při vědomí důležitosti rozvoje podnikání na území obce či regionu budou moci snáze rozhodovat o vhodných formách podpory podnikání na území obce či regionu. 1.1 Životní cyklus podniku Vývoj podniku se může teoreticky ubírat při svém vývoji pouze třemi cestami. Může se jednat o: úspěšný rozvoj podniku a jeho růst, stabilní přežívání podniku, pokles a pád podniku. V každé z těchto situací musí podnik uplatňovat jiné postupy řízení a zaměřit se na řešení odlišných problémů. V následujících pasážích jsou výše uvedené možnosti popsány detailněji. Začínající podnik prochází při svém růstu pěti stadii. Přechod z jednoho stadia do druhého vyžaduje změnu a bývá doprovázen určitými krizemi. Krize mají rozkladný účinek, avšak problém změny je možno redukovat, řeší-li majitelémanažeři problémy předem, a nikoliv až jejich následky. Znalost těchto zákonitostí je pro podnikatele (ale i představitele obcí a regionů) užitečná v tom, že pomáhá analyzovat současnou situaci podniku a umožňuje plánovat, co bude potřeba provést při postupu podniku do dalšího stadia rozvoje. Při přechodu podniku z jednoho stadia do druhého bude mít majitel-manažer dva hlavní problémy: zvládnutí pravděpodobné krize, řízení nového podniku. Tato znalost je užitečná také v tom, že umožňuje předpovídat, kdy pravděpodobně krize nastane a co bude nezbytné vykonat pro úspěšné zvládnutí dalšího stadia růstu podniku. Velikost podniku zde nelze posuzovat podle obratu, celkového majetku nebo počtu zaměstnanců. Není například 10

13 možno říci, že když podnik zaměstnává určitý počet lidí, nachází se v určitém bodě růstu. Užitečné je zavést si pojem velikosti, který je jedinečný pro každý podnik a bude se skládat z nějaké kombinace faktorů (např. obratu, aktiv, zaměstnanců), provázené pravděpodobně jistými externími činiteli, které podnik nutí k přechodu do dalšího stadia, má-li podnik přežít. Půjde o kombinaci jak vnitřních faktorů (např. stavu podniku, ambice majitelemanažera), tak vnějších faktorů (např. příchod nového počítače na trh nebo změna technologie). Je třeba si však připomenout, že v kterémkoli stadiu může dojít k poklesu, či strmému pádu. V nejčernějších případech se podnik může dostat do insolvence a může na něj být prohlášen konkurz. Lidově řečeno, podnik se dostane do bankrotu. Vzhledem k tomu, že je tato publikace zaměřena na možnosti podpory podniků, v dalším textu se nebudeme možnostmi pádů podniků a možného prohlášení konkurzu zabývat. Základní teorie růstu podniků je znázorněna na následujícím obrázku. VELKÝ Velikost podniku 1. Krize vedení MALÝ Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Stadium 5 2. Krize autonomie 3. Krize řízení 4. Krize byrokracie (3.) Stadium růstu (2.) Stadium přežívání 5. Krize (4.) Stadium expanze (5.) Stadium zralosti MLADÝ (1.) Stadium založení Věk podniku Obr. 1: Stadia a krize v období růstu podniků Pramen: vlastní zpracování ZRALÝ Jednotlivá stadia růstu podniku tedy jsou: stadium založení, stadium přežívání, stadium růstu, 11

14 stadium expanze, stadium zralosti. Je třeba se zmínit o tom, jak vypadá růst podniků ve skutečnosti, tedy zmínit se o některých specificích růstu podniků. Předně, jednotlivá stadia nejsou časově stejně dlouhá. Stadium založení je relativně krátké, ve stadiu přežívání mohou některé podniky setrvávat léta (některým to dokonce vyhovuje a růst nechtějí). Jednotlivé krize mají nestejnou razanci/účinnost. Některé krize jsou velice razantní (např. krize autonomie) a v důsledku této krize může podnik ukončit svoji činnost. Některé krize jsou velmi mělké, podnik krizi téměř nepocítí a přejde do dalšího stadia. Stane se tak, že dvě stadia splynou v jedno (např. stadium růstu a expanze). V následujícím textu se zastavíme u jednotlivých stadií růstu podniku a zmíníme se o možnostech podpory podniku ze strany obcí, respektive regionů. 1.2 Možnosti podpory podniku v jednotlivých stadiích růstu podniku Základními otázkami, které si ve vztahu k podnikání v regionu či obci můžeme položit, jsou, zda podporovat stávající podnikatele, či vytvářet podmínky pro zapojení obyvatel regionu či obyvatel obce do podnikatelství, resp. podnikatelského procesu. Naskýtá se zde poměrně jednoduchá odpověď. Pro obec či region je důležité, aby bylo podporováno obojí, avšak v nestejné míře. Na úrovni obce je jednoznačně důležitější podporovat podnikatelského ducha obyvatel, motivovat je k samostatné podnikatelské činnosti a vytvářet podmínky, aby mohly vznikat nové podnikatelské aktivity a dále se rozvíjet (viz detailnější rozvedení v kapitole 2). Podpora stávajícího podnikání, vzhledem k většinou omezeným finančním možnostem obce, směřuje k usměrňování podmínek pro podnikání a vymezování ploch, kde toto podnikání bude existovat. Na úrovni obcí, zvláště pak malých obcí, se bude jednat o podporu vytváření podnikatelských/ průmyslových zón, tedy vymezení ploch s větší, či menší úrovní zasíťovanosti, k rozvoji výrobně orientovaného podnikání. To by však mělo následovat až za vytvářením podmínek pro vstup obyvatel do podnikatelského procesu. V obcích podnikají většinou malé a střední podniky, tj. podniky, které mají méně než 250 zaměstnanců a nemají majetek přesahující ekvivalent 43 mil. 12

15 EUR. Z nich jsou to většinou rodinné podniky. Rodinné podniky jsou podniky, které jsou vlastněny, či řízeny rodinou, rodinami, či členy rodiny či rodin, přičemž se předpokládá, že podnik přejde na následující generaci. Pro představu, jaký je podíl rodinných podniků v České republice, je možné uvést expertní odhad provedený Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně. Expertní odhad počtu rodinných podniků v České republice: Mikropodniky: do 10 zaměstnanců % Malé podniky: zaměstnanců % Střední podniky: zaměstnanců % Celkem malé a střední podniky (viz vymezení výše): % Velké podniky: do 10 % Dle údajů Českého statistického úřadu za rok 2010 je ze všech podnikatelských entit v ČR 99,83 % malých a středních podniků. Pramen: Výzkum Fakulty podnikatelské, VUT v Brně, Vrátíme-li se k modelu růstu podniku a jeho jednotlivým stadiím, je pravděpodobné, že obec může vytvářet podmínky pro podporu podnikání nejlépe v prvních třech stadiích: stadiu zakládání podniků, stadiu přežívání a stadiu růstu, a to jak při vytváření podmínek pro samostatné podnikání občanů, tak při vytváření podmínek podpory stávajícího podnikání. Zde se bude jednat o podporu služeb i výrobně orientovaného podnikání (zřizování průmyslových zón či území pro výrobu). Více je o podpoře výrobně orientovaného podnikání uvedeno ve třetí kapitole. 1.3 Doporučení a náměty pro podporou podnikání v jednotlivých stadiích růstu podniku Podpora podnikání při zakládání podniků Rámec pro podnikání je dán národními rámcovými podmínkami, které tvoří základnu pro tvorbu rozvoje podnikání. Legislativní podmínky jsou dány oficiálními, státní administrativou garantovanými předpisy pro podnikání, jako jsou živnostenský zákon, obchodní zákoník či zákon o podpoře podnikání. Možnou podporou při zakládání podniků ze strany obce či regionu jsou: Kvalitní a výkonná veřejná správa: vytvořit kodex chování státních úředníků; zlepšit informování obyvatel či stávajících podnikatelů o 13

16 existujících volných prostorách, veřejných zakázkách, fungování obecního úřadu; vytvářet možnosti elektronické komunikace s úřady. Jednoduché a jasné podmínky pro podnikání: vytvořit takové podmínky, které usnadňují vstup do podnikání, tj. založení a rozjezd podniku a jejich dalšího růstu: Usnadnit vstup do podnikání pro obyvatele: odstraňovat administrativní bariéry při vstupu do podnikání. Usnadnit přístup stávajících podnikatelů k volným plochám a objektům vhodným pro podnikání, a to jak v sektoru služeb, tak v sektoru řemesel či výroby. Poskytovat podnikatelům co nejkvalitnější informace a podporovat vzdělávání. Podpora podnikání při přežívání a růstu podniků Snahou obce by mělo být kultivovat podmínky pro podnikání v obci. Jeden z nejvýznamnějších faktorů, který uvádějí podnikatelé při hodnocení podnikatelského prostředí v obci, je dle výzkumů Fakulty podnikatelské VUT v Brně jednoduchost, jasnost, přímost a předvídatelnost. Tento faktor je velmi důležitý ve všech stadiích života podniku. Možnou podporou při dalším rozvoji podniků ze strany obce či regionu jsou: Rovné podmínky při podnikání v obci: vytvořit podmínky pro rovné podnikání malých a středních podniků, a to jak v konkurenci s velkými, tak v konkurenci se zahraničními podniky. Oblast lidských, materiálně-technických a finančních zdrojů: Vytvářet podmínky pro flexibilitu pracovní síly na úrovni obce. Usnadnit přístup podnikatele k jednotlivým typům zdrojů: lidských a materiálně-technických. Shrnutí Je třeba si uvědomit, že základy podnikání byly položeny již v dávné historii lidstva. Podnikání je třeba chápat jako nezastupitelné v rozvoji národních ekonomik, v rozvoji regionů i v rozvoji jednotlivých obcí. Nejdůležitější myšlenky této kapitoly můžeme shrnout do následujících bodů: 14

17 Podnik roste v jednotlivých stadiích a při přechodu z jednoho do druhého překonává jednotlivé krize. V ČR existuje 99,83 % malých a středních podnikatelů a z nich je přibližně % rodinných podniků. Obec či region může podporovat jak obyvatele k samostatnému podnikání, tak stávající podnikatele. Obec může vytvářet podmínky pro podporu podnikání nejlépe v prvních třech stadiích: stadiu zakládání podniků, stadiu přežívání a stadiu růstu. 15

18 2. VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ 2.1 Východiska Na to, zda vznikne, nebo nevznikne nový podnikatelský subjekt, má vliv mnoho faktorů. Je zřejmé, že tyto faktory budou působit na celou dospělou populaci v dané zemi v několika rozhodujících okamžicích spojených s životem podniku. Tento koncepční pohled na podnikatelský proces vycházející z amerického pojetí je znázorněn na následujícím obrázku. Jedná se o tyto faktory: Faktor geografický/regionální: ne všechna teritoria a regiony mají stejně příznivé klima pro podnikání. Faktor podnikatelského sektoru/trhů: některé podnikatelské sektory nebo trhy budou přitahovat podnikatele více, jiné naopak méně. Faktor kulturní/sociální: v tradicích a kultuře té které země je zakódován více, nebo méně vztah k podnikání. Výše zmíněné faktory působí na podnikatelský proces (horizontální linii) v následujících okamžicích (obdobích) života podniku: Období před vznikem podniku: Celá dospělá populace má potenciální možnost začít podnikat, ale pouze někteří lidé začnou o podnikání reálně uvažovat. Období při přemýšlení o vzniku podniku (podnikové těhotenství): Lidé rozhodnutí podnikat začnou přemýšlet o konkrétní podobě svého malého podniku. Lidé začnou plánovat jednotlivé oblasti podnikání. Období vzniku podniku (narození podniku): Lidé rozhodnutí podnikat začnou své myšlenky a plány z předcházejícího období konkrétně realizovat založením podniku. Vzniklý podnik v období svého reálného života má teoreticky tři možnosti svého dalšího působení: růst podniku, stabilní přežívání, pokles/pád, respektive zánik podniku. V následujícím textu se soustředíme především na období před samotným vznikem (založením) podniku. 16

19 VLIVY: Geografické/ Regionální (A1) Podnikatelského sektoru/trhů (A2) Kulturní/Sociální (A3) B DOSPĚLÁ POPULACE C PODNIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ D1 NAROZENÍ D2 PODNIKU D3 RŮST PODNIKU STABILNÍ PŘEŽÍVÁNÍ POKLES/PÁD E1 E2 EKONOMICKÝ BLAHOBYT: Pracovní místa Inovace Export Vytváření bohatství Obr. 2: Konceptuální pohled na podnikání Pramen: Koráb, Mihalisko, Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? Navzdory velkým rizikům začíná s podnikáním každý rok velké množství lidí. Každý z nových podniků vzniká na základě individuálního procesu lidského uvažování, který má některé společné rysy. Tento proces představuje přesun od stávajícího životního stylu k založení nového podniku. Dochází ke značné změně (zlomu) v pracovním prostředí člověka, který se k samostatnému podnikání rozhodl. Jedná se o změnu dosavadního způsobu života. Nicméně ještě předtím, než se někdo rozhodne založit podnik, musí nastat několik okolností, respektive musí dojít k několika impulzům, které člověka ubezpečí v rozhodnutí, že se do podnikání pustí (viz následující obrázek). 17

20 Změna stávajícího způsobu života Pracovní prostředí Zlom Zdroje impulzů pro založení nového podniku Založení je žádoucí Kulturní Subkulturní Rodina Učitelé Kolegové Založení je realizovatelné Vláda Odborná příprava Marketing Financování Obr. 3: Zdroje impulzů pro založení nového podniku Pramen: vlastní zpracování První zdroje impulzů pocházejí z kulturního a rodinného prostředí, v němž člověk žije. Zvláště pak rodina a její vzory a tradice jsou mocným impulzem k založení podniku. Zde se člověk ujišťuje, že založení je žádoucí. Nicméně vždy může nastat situace, že člověk založí nový podnik jenom proto, že je nespokojen s dosavadním zaměstnáním, resp. způsobem života, nebo že chce zkusit něco nového, ještě nepoznaného. Impulzem je také nezaměstnanost, kdy člověk nemůže najít odpovídající uplatnění jako zaměstnanec. Druhé zdroje impulzů k založení podniku pocházejí z podnikatelského prostředí. Člověk si uvědomuje, v kterém sektoru je to potenciálně nejlepší místo pro podnikání, jaká je podpora podnikání ze strany vlády, zjišťuje, jaké jsou jeho nejsilnější stránky v oblasti odborné přípravy, marketingu, managementu a podobně. Velkým problémem při rozhodování, zda založit vlastní podnik, je též financování rozjezdu a vlastního života podniku. V této fázi si člověk ověřuje, že založení podniku je realizovatelné (Hisritch, Peters, 1996). Test schopností k podnikatelské činnosti je uveden v následující tabulce. Tab. 1: Test schopností k podnikatelské činnosti Odpovězte ANO, nebo NE 1. Jste schopen začít s realizací projektu, aniž byste přes nesmírné množství překážek neztratili ze zřetele jeho završení? 2. Můžete přijmout rozhodnutí a pak na něm trvat, i když se proti němu objeví námitky? 3. Zastáváte rád/a vedoucí a zodpovědné místo? 18

21 Odpovězte ANO, nebo NE 4. Jednají s vámi ostatní s úctou a důvěrou? 5. Jste fyzicky zdrávi? 6. Jste ochotni dlouhodobě usilovně pracovat, aniž by se vám to okamžitě vyplatilo? 7. Rádi se scházíte a jednáte s lidmi? 8. Jste schopen/a s lidmi efektivně komunikovat a přesvědčit je, aby šli s vámi za vaším snem? 9. Chápou ostatní vaše koncepce a myšlenky? 10. Máte dostatečně široké zkušenosti v oboru, v němž chcete začít podnikat? 11. Znáte způsob zpracování formulářů spojených s řízením podniku (mzdové výkazy, výkaz cash-flow, rozvaha, výkaz zisku a ztrát )? 12. Existuje ve vaší geografické oblasti poptávka po vašich výrobcích nebo službách, s nimiž hodláte vstoupit na trh? 13. Máte zkušenosti z oblasti marketingu a financování? 14. Stojí si jiné firmy, působící ve stejném oboru jako vy, ve vaší geografické oblasti dobře? 15. Víte o prostorách pro váš podnik? 16. Máte dostatečné finanční krytí pro první rok provozu? 17. Máte dostatečné finanční prostředky k odstartování vašeho podniku, nebo je můžete získat od příbuzných a přátel? 18. Znáte dodavatele potřebné k zajištění úspěchu vašeho podniku? 19. Znáte lidi se schopnostmi a znalostmi, které sami postrádáte? 20. Jde vám skutečně o založení nového podniku víc než o cokoliv jiného? Pramen: vlastní zpracování Vyhodnocení testu schopností k podnikatelské činnosti: 17 kladných odpovědí a více: Existuje hnací motiv k podnikání: přání energie a přizpůsobivost potřebná k tomu, aby váš podnik prosperoval. Přesto se však ujistěte, že podnikání, do kterého se chcete pustit, je skutečně dobrá příležitost kladných odpovědí: Vaše pohnutky k podnikání nejsou tak zjevné. I když skutečně můžete mít podnikatelské schopnosti, znovu si ověřte, zda jste schopni vyrovnat se všemi problémy a potížemi, které budete mít vedle vaší radosti z toho, že jste svým vlastním nadřízeným. Méně než 13 kladných odpovědí: Vaše sklony k podnikání jsou bezvýrazné. I když většina lidí říká, že by ráda podnikala, mnozí z nich ve skutečnosti raději pracují pro někoho jiného. Vy patříte pravděpodobně k nim. 19

22 2.3 Základní kameny úspěšného podnikatelství Je možné říci, že existují základní stavební kameny úspěšného podnikatelství. Tyto stavební kameny jsou znázorněny na následujícím obrázku. Technická zručnost Znalosti o výrobku, službách Porozumění trhu/sektoru Manažerské schopnosti Marketing Finance Lidské zdroje Osobní vlastnosti Inovativnost Rozhodnost Vnější zaměření Týmovost Obr. 4: Stavební kameny úspěšného podnikatelství Pramen: vlastní zpracování Tyto základní stavební kameny úspěšného podnikatelství jsou tři. První kámen postihuje technickou zručnost, na které bude budoucí podnikatel stavět. Jedná se nejenom o technickou zručnost, ale i o znalosti o budoucím vyráběném výrobku nebo provozovaných službách a porozumění sektoru, na kterém bude jako budoucí podnikatel operovat. Druhý stavební kámen postihuje manažerské schopnosti daného člověka. Mimo jiné též znalosti marketingu, financí a lidských zdrojů. Třetí stavební kámen postihuje osobní vlastnosti člověka, budoucího podnikatele. Jeho inovativnost, rozhodnost, schopnost pro práci v týmu a tzv. vnější zaměření. Toto vnější zaměření znamená schopnost sledovat, co se děje v okolí, jaké změny nastávají, jaké existují trendy v daném oboru apod. Přes veškeré zkoumání podmínek, z nichž vycházejí podnikatelé, se dosud nenašla jednoznačná odpověď na otázku, jaké jsou ideální podmínky, z nichž se rodí úspěšní podnikatelé. Rodinné prostředí a hlavně rodinné vzory v něm jsou určitě jedním z důležitých faktorů utvářejících budoucí úspěšné podnikatele. Otec byl natolik pohlcen podnikem, že mě nikdy ani nenapadlo, abych šel pracovat pro někoho jiného (Hisritch, Peters, 1996). Celkový vztah rodičů a dětí, ať již jsou, nebo nejsou podnikateli, je v rámci rodinného prostředí zřejmě zásadním aspektem utvářejícím touhu člověka po podnikatelské činnosti. 20

23 Vzdělání vytváří dobré zázemí pro podnikání. Mimo to je schopnost jednání a komunikace s lidmi v podobě psaného i mluveného slova důležitou součástí jakékoliv podnikatelské činnosti. Ačkoli je měřítko osobních hodnot z hlediska schopností vést pomocí agresivity, benevolence, kreativity, pravdomluvnosti či získávání zdrojů důležité pro identifikaci podnikatelů, často podle něj najdeme jen prostě úspěšné lidi. Pro vlastní uskutečnění podnikatelské činnosti je v osobní rovině klíčové především rodinné zázemí, které je nezbytné pro úspěšného podnikatele. Tedy pomoc a respektování aktivit u životního partnera a dalších členů rodiny. 2.4 Podpora obyvatel k samostatné podnikatelské činnosti Výchova a vzdělávání k podnikatelské činnosti Na obecní úrovni je možné podporovat podnikatelství v následujících oblastech: Oblast rodiny Klima v rodinách podnikatelů vede jejich potomky k samostatné činnosti a ve velké míře se také děti podnikatelů stávají v dospělosti samostatnými podnikateli. Pro obec by mělo být v neustálé pozornosti vytvářet podmínky pro to, aby podnikatelé v obci bydleli a jejich děti též v obci chodily do školy. Oblast předškolního vzdělávání Charakter člověka a jeho schopnosti k samostatné činnosti se utváří již od útlého věku. Tyto schopnosti je možné vidět v následujících oblastech: Práce v nejistotě. Hledání nových nápadů. Všechno má svou cenu. Samostatnost má také svá rizika. Pozornost, která je z úrovně obce věnována mateřským školkám, má být zaměřena nejen na počet míst v těchto školách, ale i na to, aby výchova na tomto typu škol vedla děti k samostatné činnosti. Vždyť i formou hry si děti mohou hrát na podnikatele. 21

24 Oblast školního vzdělávání Do vzdělávacích osnov základních škol obec přímo zasahovat nemůže. Přesto existují možnosti, aby se děti již na úrovni základních škol seznamovaly s dobrými praktikami stávajících podnikatelů uvnitř podniků, resp. aby se podnikatelé podíleli na podpoře dětí v základních školách cestou hmotnou či cestou různých přednášek nebo vystoupení. Je např. možné s ředitelem základní školy vyjednat zařazení tématu do školního vzdělávacího programu. Důležitým předpokladem pro získání řemeslné zručnosti a vůbec vztahu k řemeslu (neboť podnikatel by měl do určité míry nejen zvládat řídit, ale i znát podstatu výrobních procesů) je nutnost návratu pracovních výchov do základního školství. Pro obec platí pravidlo neustálé podpory vztahu podnikatelů se základními školami. Oblast vzdělávání dospělých Obec může iniciovat a podpořit uskutečnění vzdělávacích akcí (např. garantovaných hospodářskou komorou hospodářské komory mají od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy oprávnění realizovat kurzy pro začínající podnikatele), případně uspořádat akci vlastní. Rychlotest schopností být podnikatelem byl uveden v tab. 1. Podpora může být zaměřena na informativní činnost, např. na vytvoření systému pravidelných setkávání s občany, kde obec představuje oblasti pro samostatnou podnikatelskou činnost občanů, nebo na praktickou činnost, např. obec vytvoří, ať již sama, či ve spolupráci s odbornou firmou, systém kurzů pro zahájení podnikání, rozvoj podnikání či řešení krizí v podnikání. Shrnutí Podnikatelství a jeho rozvoj jsou charakteristické podnikatelským procesem. Tento proces formují následující vlivy: geografické/regionální, podnikatelského sektoru/trhů, kulturní/sociální. Základními stavebními kameny úspěšného podnikatelství jsou: manažerské schopnosti, 22

25 osobní vlastnosti, znalost řemesla, tj. věcné problematiky podnikání (v případě výrobních podniků i technická zručnost). Obec může podporou výchovy k podnikání význačně formovat své občany k samostatné podnikatelské činnosti. Výchova a vzdělávání obyvatel k podnikatelské činnosti by měla probíhat v rodině, v rámci předškolního a školního vzdělávání i vzdělávání dospělých. 23

26 3. MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ LOKALIZACE PODNIKŮ ZE STRANY SAMOSPRÁVY 3.1 Podnikatelské prostředí Podnikatelské prostředí je charakterizováno mnoha faktory, které význačným způsobem ovlivňují vznik nových podniků a podniky již operující na trhu. Na národní úrovni ovlivňují podnikatelské prostředí následující faktory: zákony a vymahatelnost práva obecně, daňové a administrativní zatížení podnikatelů. Na úrovni obcí či regionů ovlivňují podnikatelské prostředí tyto faktory: vzdálenost k trhům a zákazníkům, dostupnost a kvalita pracovní síly, přístup ke zdrojům (finančním a materiálně-technickým), kvalita infrastruktury, profesionalita územní samosprávy (otevřenost, transparentnost a předvídatelnost chování). Faktory působící na národní úrovni jsou stejné pro všechny potenciální zájemce o podnikání a také ve všech regionech České republiky. Nicméně určujícími faktory, které bezprostředně ovlivní lidi k soukromému podnikání, jsou faktory působící na úrovni regionů či obcí. Hovoříme o tzv. podnikatelské přívětivosti daného území. U služeb či obchodu jsou nejdůležitějšími faktory: vzdálenost k trhům nebo zákazníkům a dostupnost pracovní síly. U výrobně orientovaného podnikání jsou nejdůležitějšími faktory: kvalita infrastruktury, dostupnost jednotlivých typů zdrojů a kvalita a profesionalita samosprávy. 3.2 Faktory ovlivňující umístění provozovny v obci Umístění jakékoliv prodejny či provozovny služeb je velice důležité a podnikatel tomuto umístění musí věnovat hned v úvodu podnikání značnou pozornost. Při pochopení důležitosti umístění i ze strany samospráv je třeba na území obce hledat vhodné prostory na pronájmy pro podnikatelskou činnost. Jinak se bude rozhodovat podnikatel, který se chystá realizovat činnost výrobního charakteru, jiné faktory musí zohlednit podnikatel, jehož podnik bude poskytovat nějaký druh služby. V případě podnikatelské činnosti 24

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Ing. Dagmar Vránová Odbor inovačního podnikání a investic 7. listopadu 2012, Ostrava Vysoká škola báňská - TUO Seed fond proč ho zakládáme? Sledujeme

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 24. října 2012, Zlín Univerzita Tomáše Bati Seed fond proč ho zakládáme? Sledujeme 3

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 Obsah Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 1.1 Konceptuální pohled na podnikání 4 1.2 Definice podnikatele 6 1.3 Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? 7 1.4 Jak vypadá průměrný

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

EXPORTNÍ STRATEGIE ČR

EXPORTNÍ STRATEGIE ČR EXPORTNÍ STRATEGIE ČR 2012 2020 Nástroje k dosažení cílů a realizace Exportní konference 31. října j a 2011 EXPORT STRATEGY 2012-2020 OF THE CZECH REPUBLIC Pilíře Exportní strategie I. Zpravodajství pro

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020

Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020 Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020 V roce 2020 se město Ostrava začíná významněji profilovat jako kulturně-technologické město. Prostřednictvím podpory kooperace mezi uměním a

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více