OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY"

Transkript

1

2

3 OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2011

4 Autorský kolektiv: Ing. Jan Binek, Ph.D., GaREP, spol. s r. o. prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně PhDr. Iva Galvasová, GaREP, spol. s r. o Mgr. Jan Holeček, GaREP, spol. s r. o. Ing. Veronika Bumberová, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně Ing. Jan Rosenberg, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., GaREP, spol. s r. o. prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Recenzoval: Mgr. Petr Kostík, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy Vydavatel: GaREP, spol. s r. o., nám. 28. října 3, Brno, Tisk: Amaprint Kerndl, s. r. o., Pražská 343/20, Třebíč Obálka a sazba: Hana Svobodová, Jan Svoboda Jazyková korektura: PhDr. Michal Žák Brno stran Vydání první ISBN

5 OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Publikace byla vytvořena v rámci výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj WD Rozvojový interaktivní audit: Metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech. Projekt byl řešen v rámci Výzkumného programu WD Výzkum pro řešení regionálních disparit, podprogram PP1 Podpora regionálního rozvoje v období Řešitel výzkumu: GaREP, spol. s r. o., společnost pro regionální ekonomické poradenství, Brno. Publikace byla zpracována ve spolupráci s experty z Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. 3

6 SEZNAM ZKRATEK AIP Asociace inovačního podnikání AV Akademie věd AVO Asociace výzkumných organizací BIC Business Innovation Center BSC Balanced Scorecard CRO Contract Research Organisation ČEB Česká exportní banka ČEZ České energetické závody ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka ČR Česká republika ČVUT České vysoké učení technické v Praze EGAP Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. EIA Environmental Impact Assessment ES Evropské společenství EU Evropská unie JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu JIC Jihomoravské inovační centrum JMK Jihomoravský kraj MAS Místní akční skupina MBO Management by Objectives MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MSP Malé a střední podnikání NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek O(HK) (Okresní) hospodářská komora OCR Organizace cestovního ruchu OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OPPI Operační program Podnikání a inovace ORP Obec s rozšířenou působností POÚ Pověřený obecní úřad PPP Public Private Partnership PRV Program rozvoje venkova RIS Regionální inovační strategie RPIC Regionální poradenské a informační centrum SEA Strategic Environmental Assessment TJ Tělovýchovná jednota VaV Výzkum a vývoj VUT Vysoké učení technické v Brně 4

7 OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE 5

8 6

9 OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE OBSAH Úvod Životní cyklus podniku a možnosti podpory v jednotlivých stadiích Životní cyklus podniku Možnosti podpory podniku v jednotlivých stadiích růstu podniku Doporučení a náměty pro podporou podnikání v jednotlivých stadiích růstu podniku Shrnutí Vytváření prostředí pro podnikání Východiska Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? Základní kameny úspěšného podnikatelství Podpora obyvatel k samostatné podnikatelské činnosti Shrnutí Možnosti ovlivnění lokalizace podniků ze strany samosprávy Podnikatelské prostředí Faktory ovlivňující umístění provozovny v obci Možnosti působení na lokalizaci podnikatelů do obcí a regionů Shrnutí Možnosti podpory podnikání a efekty podpory Přístupy k podpoře podnikání Podpora podnikání na regionální úrovni Možnosti obcí při podpoře rozvoje podnikání Shrnutí Zapojení podnikatelů do plánování rozvoje území Obecní úroveň

10 5.2 Krajská úroveň Shrnutí Společné rozvojové aktivity samosprávy a podnikatelů Společné aktivity na obecní úrovni Společné aktivity na krajské úrovni Vybrané formy spolupráce a jejich přínosy Základní postupy při budování spolupráce s podnikatelskými subjekty. 59 Shrnutí Literatura

11 ÚVOD Předkládaná publikace Obce a regiony pro podnikatele & Podnikatelé pro obce a regiony je zpracována poměrně netradičně. Je členěna do dvou základních částí, které jsou pojaty do jisté míry zrcadlově, a to nejen obrazně, ale i technickým řešením. Hlavní linií prolínající se knihou je téma spolupráce. Část Obce a regiony pro podnikatele je primárně určena zástupcům veřejné správy a přibližuje jim vybrané aspekty fungování podniků, možnosti podpory podnikání a zejména vhodné přístupy ke vtažení podnikatelů do plánování rozvoje a případně do navazujících rozvojových aktivit. Část Podnikatelé pro obce a regiony podnikatelům přibližuje realitu fungování územní samosprávy v kontextu rozvoje podnikání a možnosti legitimního zapojení a spolupráce. Obě části se věcně doplňují jednotlivá témata jsou podrobněji rozvedena vždy pouze v jedné z částí, ve druhé části jde o aplikaci pro danou cílovou skupinu. Část Obce a regiony pro podnikatele je členěna do šesti kapitol. Hlavním cílem první kapitoly je přiblížit životní cyklus podniku tak, aby bylo zřejmé, v jakých fázích a jakým způsobem je vhodné ze strany veřejné správy podporovat rozvoj podniku. Druhá kapitola zdůrazňuje potřebu vytváření prostředí podporujícího bezbariérové uplatnění obyvatel jako podnikatelů. Upozorňuje zejména na roli jednotlivých oblastí vzdělávání. Ve třetí kapitole jsou zachyceny klíčové faktory ovlivňující lokalizaci podniku. Veřejná správa může na tomto základě vyhodnocovat situaci v jednotlivých lokalitách. Čtvrtá kapitola systematizuje a komentuje možnosti podpory podnikání na obecní a krajské úrovni. Pátá kapitola soustřeďuje doporučení pro zapojení podnikatelů do plánování rozvoje obcí a krajů. V šesté kapitole jsou poté rozvedeny vybrané konkrétní možnosti zapojení podnikatelů do realizace rozvojových aktivit. 9

12 1. ŽIVOTNÍ CYKLUS PODNIKU A MOŽNOSTI PODPORY V JEDNOTLIVÝCH STADIÍCH Znalosti o fungování podniků, tj. o jejich vzniku, přežívání či pádu, jsou velmi důležité pro samosprávu jednotlivých obcí či regionů. Umožní jim pochopit potřeby podnikatelů hlavně v oblasti lokalizace podniků, a to jak těch, kteří vyrábějí, tak těch, kteří obchodují či poskytují služby. Při vědomí důležitosti rozvoje podnikání na území obce či regionu budou moci snáze rozhodovat o vhodných formách podpory podnikání na území obce či regionu. 1.1 Životní cyklus podniku Vývoj podniku se může teoreticky ubírat při svém vývoji pouze třemi cestami. Může se jednat o: úspěšný rozvoj podniku a jeho růst, stabilní přežívání podniku, pokles a pád podniku. V každé z těchto situací musí podnik uplatňovat jiné postupy řízení a zaměřit se na řešení odlišných problémů. V následujících pasážích jsou výše uvedené možnosti popsány detailněji. Začínající podnik prochází při svém růstu pěti stadii. Přechod z jednoho stadia do druhého vyžaduje změnu a bývá doprovázen určitými krizemi. Krize mají rozkladný účinek, avšak problém změny je možno redukovat, řeší-li majitelémanažeři problémy předem, a nikoliv až jejich následky. Znalost těchto zákonitostí je pro podnikatele (ale i představitele obcí a regionů) užitečná v tom, že pomáhá analyzovat současnou situaci podniku a umožňuje plánovat, co bude potřeba provést při postupu podniku do dalšího stadia rozvoje. Při přechodu podniku z jednoho stadia do druhého bude mít majitel-manažer dva hlavní problémy: zvládnutí pravděpodobné krize, řízení nového podniku. Tato znalost je užitečná také v tom, že umožňuje předpovídat, kdy pravděpodobně krize nastane a co bude nezbytné vykonat pro úspěšné zvládnutí dalšího stadia růstu podniku. Velikost podniku zde nelze posuzovat podle obratu, celkového majetku nebo počtu zaměstnanců. Není například 10

13 možno říci, že když podnik zaměstnává určitý počet lidí, nachází se v určitém bodě růstu. Užitečné je zavést si pojem velikosti, který je jedinečný pro každý podnik a bude se skládat z nějaké kombinace faktorů (např. obratu, aktiv, zaměstnanců), provázené pravděpodobně jistými externími činiteli, které podnik nutí k přechodu do dalšího stadia, má-li podnik přežít. Půjde o kombinaci jak vnitřních faktorů (např. stavu podniku, ambice majitelemanažera), tak vnějších faktorů (např. příchod nového počítače na trh nebo změna technologie). Je třeba si však připomenout, že v kterémkoli stadiu může dojít k poklesu, či strmému pádu. V nejčernějších případech se podnik může dostat do insolvence a může na něj být prohlášen konkurz. Lidově řečeno, podnik se dostane do bankrotu. Vzhledem k tomu, že je tato publikace zaměřena na možnosti podpory podniků, v dalším textu se nebudeme možnostmi pádů podniků a možného prohlášení konkurzu zabývat. Základní teorie růstu podniků je znázorněna na následujícím obrázku. VELKÝ Velikost podniku 1. Krize vedení MALÝ Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Stadium 5 2. Krize autonomie 3. Krize řízení 4. Krize byrokracie (3.) Stadium růstu (2.) Stadium přežívání 5. Krize (4.) Stadium expanze (5.) Stadium zralosti MLADÝ (1.) Stadium založení Věk podniku Obr. 1: Stadia a krize v období růstu podniků Pramen: vlastní zpracování ZRALÝ Jednotlivá stadia růstu podniku tedy jsou: stadium založení, stadium přežívání, stadium růstu, 11

14 stadium expanze, stadium zralosti. Je třeba se zmínit o tom, jak vypadá růst podniků ve skutečnosti, tedy zmínit se o některých specificích růstu podniků. Předně, jednotlivá stadia nejsou časově stejně dlouhá. Stadium založení je relativně krátké, ve stadiu přežívání mohou některé podniky setrvávat léta (některým to dokonce vyhovuje a růst nechtějí). Jednotlivé krize mají nestejnou razanci/účinnost. Některé krize jsou velice razantní (např. krize autonomie) a v důsledku této krize může podnik ukončit svoji činnost. Některé krize jsou velmi mělké, podnik krizi téměř nepocítí a přejde do dalšího stadia. Stane se tak, že dvě stadia splynou v jedno (např. stadium růstu a expanze). V následujícím textu se zastavíme u jednotlivých stadií růstu podniku a zmíníme se o možnostech podpory podniku ze strany obcí, respektive regionů. 1.2 Možnosti podpory podniku v jednotlivých stadiích růstu podniku Základními otázkami, které si ve vztahu k podnikání v regionu či obci můžeme položit, jsou, zda podporovat stávající podnikatele, či vytvářet podmínky pro zapojení obyvatel regionu či obyvatel obce do podnikatelství, resp. podnikatelského procesu. Naskýtá se zde poměrně jednoduchá odpověď. Pro obec či region je důležité, aby bylo podporováno obojí, avšak v nestejné míře. Na úrovni obce je jednoznačně důležitější podporovat podnikatelského ducha obyvatel, motivovat je k samostatné podnikatelské činnosti a vytvářet podmínky, aby mohly vznikat nové podnikatelské aktivity a dále se rozvíjet (viz detailnější rozvedení v kapitole 2). Podpora stávajícího podnikání, vzhledem k většinou omezeným finančním možnostem obce, směřuje k usměrňování podmínek pro podnikání a vymezování ploch, kde toto podnikání bude existovat. Na úrovni obcí, zvláště pak malých obcí, se bude jednat o podporu vytváření podnikatelských/ průmyslových zón, tedy vymezení ploch s větší, či menší úrovní zasíťovanosti, k rozvoji výrobně orientovaného podnikání. To by však mělo následovat až za vytvářením podmínek pro vstup obyvatel do podnikatelského procesu. V obcích podnikají většinou malé a střední podniky, tj. podniky, které mají méně než 250 zaměstnanců a nemají majetek přesahující ekvivalent 43 mil. 12

15 EUR. Z nich jsou to většinou rodinné podniky. Rodinné podniky jsou podniky, které jsou vlastněny, či řízeny rodinou, rodinami, či členy rodiny či rodin, přičemž se předpokládá, že podnik přejde na následující generaci. Pro představu, jaký je podíl rodinných podniků v České republice, je možné uvést expertní odhad provedený Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně. Expertní odhad počtu rodinných podniků v České republice: Mikropodniky: do 10 zaměstnanců % Malé podniky: zaměstnanců % Střední podniky: zaměstnanců % Celkem malé a střední podniky (viz vymezení výše): % Velké podniky: do 10 % Dle údajů Českého statistického úřadu za rok 2010 je ze všech podnikatelských entit v ČR 99,83 % malých a středních podniků. Pramen: Výzkum Fakulty podnikatelské, VUT v Brně, Vrátíme-li se k modelu růstu podniku a jeho jednotlivým stadiím, je pravděpodobné, že obec může vytvářet podmínky pro podporu podnikání nejlépe v prvních třech stadiích: stadiu zakládání podniků, stadiu přežívání a stadiu růstu, a to jak při vytváření podmínek pro samostatné podnikání občanů, tak při vytváření podmínek podpory stávajícího podnikání. Zde se bude jednat o podporu služeb i výrobně orientovaného podnikání (zřizování průmyslových zón či území pro výrobu). Více je o podpoře výrobně orientovaného podnikání uvedeno ve třetí kapitole. 1.3 Doporučení a náměty pro podporou podnikání v jednotlivých stadiích růstu podniku Podpora podnikání při zakládání podniků Rámec pro podnikání je dán národními rámcovými podmínkami, které tvoří základnu pro tvorbu rozvoje podnikání. Legislativní podmínky jsou dány oficiálními, státní administrativou garantovanými předpisy pro podnikání, jako jsou živnostenský zákon, obchodní zákoník či zákon o podpoře podnikání. Možnou podporou při zakládání podniků ze strany obce či regionu jsou: Kvalitní a výkonná veřejná správa: vytvořit kodex chování státních úředníků; zlepšit informování obyvatel či stávajících podnikatelů o 13

16 existujících volných prostorách, veřejných zakázkách, fungování obecního úřadu; vytvářet možnosti elektronické komunikace s úřady. Jednoduché a jasné podmínky pro podnikání: vytvořit takové podmínky, které usnadňují vstup do podnikání, tj. založení a rozjezd podniku a jejich dalšího růstu: Usnadnit vstup do podnikání pro obyvatele: odstraňovat administrativní bariéry při vstupu do podnikání. Usnadnit přístup stávajících podnikatelů k volným plochám a objektům vhodným pro podnikání, a to jak v sektoru služeb, tak v sektoru řemesel či výroby. Poskytovat podnikatelům co nejkvalitnější informace a podporovat vzdělávání. Podpora podnikání při přežívání a růstu podniků Snahou obce by mělo být kultivovat podmínky pro podnikání v obci. Jeden z nejvýznamnějších faktorů, který uvádějí podnikatelé při hodnocení podnikatelského prostředí v obci, je dle výzkumů Fakulty podnikatelské VUT v Brně jednoduchost, jasnost, přímost a předvídatelnost. Tento faktor je velmi důležitý ve všech stadiích života podniku. Možnou podporou při dalším rozvoji podniků ze strany obce či regionu jsou: Rovné podmínky při podnikání v obci: vytvořit podmínky pro rovné podnikání malých a středních podniků, a to jak v konkurenci s velkými, tak v konkurenci se zahraničními podniky. Oblast lidských, materiálně-technických a finančních zdrojů: Vytvářet podmínky pro flexibilitu pracovní síly na úrovni obce. Usnadnit přístup podnikatele k jednotlivým typům zdrojů: lidských a materiálně-technických. Shrnutí Je třeba si uvědomit, že základy podnikání byly položeny již v dávné historii lidstva. Podnikání je třeba chápat jako nezastupitelné v rozvoji národních ekonomik, v rozvoji regionů i v rozvoji jednotlivých obcí. Nejdůležitější myšlenky této kapitoly můžeme shrnout do následujících bodů: 14

17 Podnik roste v jednotlivých stadiích a při přechodu z jednoho do druhého překonává jednotlivé krize. V ČR existuje 99,83 % malých a středních podnikatelů a z nich je přibližně % rodinných podniků. Obec či region může podporovat jak obyvatele k samostatnému podnikání, tak stávající podnikatele. Obec může vytvářet podmínky pro podporu podnikání nejlépe v prvních třech stadiích: stadiu zakládání podniků, stadiu přežívání a stadiu růstu. 15

18 2. VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ 2.1 Východiska Na to, zda vznikne, nebo nevznikne nový podnikatelský subjekt, má vliv mnoho faktorů. Je zřejmé, že tyto faktory budou působit na celou dospělou populaci v dané zemi v několika rozhodujících okamžicích spojených s životem podniku. Tento koncepční pohled na podnikatelský proces vycházející z amerického pojetí je znázorněn na následujícím obrázku. Jedná se o tyto faktory: Faktor geografický/regionální: ne všechna teritoria a regiony mají stejně příznivé klima pro podnikání. Faktor podnikatelského sektoru/trhů: některé podnikatelské sektory nebo trhy budou přitahovat podnikatele více, jiné naopak méně. Faktor kulturní/sociální: v tradicích a kultuře té které země je zakódován více, nebo méně vztah k podnikání. Výše zmíněné faktory působí na podnikatelský proces (horizontální linii) v následujících okamžicích (obdobích) života podniku: Období před vznikem podniku: Celá dospělá populace má potenciální možnost začít podnikat, ale pouze někteří lidé začnou o podnikání reálně uvažovat. Období při přemýšlení o vzniku podniku (podnikové těhotenství): Lidé rozhodnutí podnikat začnou přemýšlet o konkrétní podobě svého malého podniku. Lidé začnou plánovat jednotlivé oblasti podnikání. Období vzniku podniku (narození podniku): Lidé rozhodnutí podnikat začnou své myšlenky a plány z předcházejícího období konkrétně realizovat založením podniku. Vzniklý podnik v období svého reálného života má teoreticky tři možnosti svého dalšího působení: růst podniku, stabilní přežívání, pokles/pád, respektive zánik podniku. V následujícím textu se soustředíme především na období před samotným vznikem (založením) podniku. 16

19 VLIVY: Geografické/ Regionální (A1) Podnikatelského sektoru/trhů (A2) Kulturní/Sociální (A3) B DOSPĚLÁ POPULACE C PODNIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ D1 NAROZENÍ D2 PODNIKU D3 RŮST PODNIKU STABILNÍ PŘEŽÍVÁNÍ POKLES/PÁD E1 E2 EKONOMICKÝ BLAHOBYT: Pracovní místa Inovace Export Vytváření bohatství Obr. 2: Konceptuální pohled na podnikání Pramen: Koráb, Mihalisko, Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? Navzdory velkým rizikům začíná s podnikáním každý rok velké množství lidí. Každý z nových podniků vzniká na základě individuálního procesu lidského uvažování, který má některé společné rysy. Tento proces představuje přesun od stávajícího životního stylu k založení nového podniku. Dochází ke značné změně (zlomu) v pracovním prostředí člověka, který se k samostatnému podnikání rozhodl. Jedná se o změnu dosavadního způsobu života. Nicméně ještě předtím, než se někdo rozhodne založit podnik, musí nastat několik okolností, respektive musí dojít k několika impulzům, které člověka ubezpečí v rozhodnutí, že se do podnikání pustí (viz následující obrázek). 17

20 Změna stávajícího způsobu života Pracovní prostředí Zlom Zdroje impulzů pro založení nového podniku Založení je žádoucí Kulturní Subkulturní Rodina Učitelé Kolegové Založení je realizovatelné Vláda Odborná příprava Marketing Financování Obr. 3: Zdroje impulzů pro založení nového podniku Pramen: vlastní zpracování První zdroje impulzů pocházejí z kulturního a rodinného prostředí, v němž člověk žije. Zvláště pak rodina a její vzory a tradice jsou mocným impulzem k založení podniku. Zde se člověk ujišťuje, že založení je žádoucí. Nicméně vždy může nastat situace, že člověk založí nový podnik jenom proto, že je nespokojen s dosavadním zaměstnáním, resp. způsobem života, nebo že chce zkusit něco nového, ještě nepoznaného. Impulzem je také nezaměstnanost, kdy člověk nemůže najít odpovídající uplatnění jako zaměstnanec. Druhé zdroje impulzů k založení podniku pocházejí z podnikatelského prostředí. Člověk si uvědomuje, v kterém sektoru je to potenciálně nejlepší místo pro podnikání, jaká je podpora podnikání ze strany vlády, zjišťuje, jaké jsou jeho nejsilnější stránky v oblasti odborné přípravy, marketingu, managementu a podobně. Velkým problémem při rozhodování, zda založit vlastní podnik, je též financování rozjezdu a vlastního života podniku. V této fázi si člověk ověřuje, že založení podniku je realizovatelné (Hisritch, Peters, 1996). Test schopností k podnikatelské činnosti je uveden v následující tabulce. Tab. 1: Test schopností k podnikatelské činnosti Odpovězte ANO, nebo NE 1. Jste schopen začít s realizací projektu, aniž byste přes nesmírné množství překážek neztratili ze zřetele jeho završení? 2. Můžete přijmout rozhodnutí a pak na něm trvat, i když se proti němu objeví námitky? 3. Zastáváte rád/a vedoucí a zodpovědné místo? 18

21 Odpovězte ANO, nebo NE 4. Jednají s vámi ostatní s úctou a důvěrou? 5. Jste fyzicky zdrávi? 6. Jste ochotni dlouhodobě usilovně pracovat, aniž by se vám to okamžitě vyplatilo? 7. Rádi se scházíte a jednáte s lidmi? 8. Jste schopen/a s lidmi efektivně komunikovat a přesvědčit je, aby šli s vámi za vaším snem? 9. Chápou ostatní vaše koncepce a myšlenky? 10. Máte dostatečně široké zkušenosti v oboru, v němž chcete začít podnikat? 11. Znáte způsob zpracování formulářů spojených s řízením podniku (mzdové výkazy, výkaz cash-flow, rozvaha, výkaz zisku a ztrát )? 12. Existuje ve vaší geografické oblasti poptávka po vašich výrobcích nebo službách, s nimiž hodláte vstoupit na trh? 13. Máte zkušenosti z oblasti marketingu a financování? 14. Stojí si jiné firmy, působící ve stejném oboru jako vy, ve vaší geografické oblasti dobře? 15. Víte o prostorách pro váš podnik? 16. Máte dostatečné finanční krytí pro první rok provozu? 17. Máte dostatečné finanční prostředky k odstartování vašeho podniku, nebo je můžete získat od příbuzných a přátel? 18. Znáte dodavatele potřebné k zajištění úspěchu vašeho podniku? 19. Znáte lidi se schopnostmi a znalostmi, které sami postrádáte? 20. Jde vám skutečně o založení nového podniku víc než o cokoliv jiného? Pramen: vlastní zpracování Vyhodnocení testu schopností k podnikatelské činnosti: 17 kladných odpovědí a více: Existuje hnací motiv k podnikání: přání energie a přizpůsobivost potřebná k tomu, aby váš podnik prosperoval. Přesto se však ujistěte, že podnikání, do kterého se chcete pustit, je skutečně dobrá příležitost kladných odpovědí: Vaše pohnutky k podnikání nejsou tak zjevné. I když skutečně můžete mít podnikatelské schopnosti, znovu si ověřte, zda jste schopni vyrovnat se všemi problémy a potížemi, které budete mít vedle vaší radosti z toho, že jste svým vlastním nadřízeným. Méně než 13 kladných odpovědí: Vaše sklony k podnikání jsou bezvýrazné. I když většina lidí říká, že by ráda podnikala, mnozí z nich ve skutečnosti raději pracují pro někoho jiného. Vy patříte pravděpodobně k nim. 19

22 2.3 Základní kameny úspěšného podnikatelství Je možné říci, že existují základní stavební kameny úspěšného podnikatelství. Tyto stavební kameny jsou znázorněny na následujícím obrázku. Technická zručnost Znalosti o výrobku, službách Porozumění trhu/sektoru Manažerské schopnosti Marketing Finance Lidské zdroje Osobní vlastnosti Inovativnost Rozhodnost Vnější zaměření Týmovost Obr. 4: Stavební kameny úspěšného podnikatelství Pramen: vlastní zpracování Tyto základní stavební kameny úspěšného podnikatelství jsou tři. První kámen postihuje technickou zručnost, na které bude budoucí podnikatel stavět. Jedná se nejenom o technickou zručnost, ale i o znalosti o budoucím vyráběném výrobku nebo provozovaných službách a porozumění sektoru, na kterém bude jako budoucí podnikatel operovat. Druhý stavební kámen postihuje manažerské schopnosti daného člověka. Mimo jiné též znalosti marketingu, financí a lidských zdrojů. Třetí stavební kámen postihuje osobní vlastnosti člověka, budoucího podnikatele. Jeho inovativnost, rozhodnost, schopnost pro práci v týmu a tzv. vnější zaměření. Toto vnější zaměření znamená schopnost sledovat, co se děje v okolí, jaké změny nastávají, jaké existují trendy v daném oboru apod. Přes veškeré zkoumání podmínek, z nichž vycházejí podnikatelé, se dosud nenašla jednoznačná odpověď na otázku, jaké jsou ideální podmínky, z nichž se rodí úspěšní podnikatelé. Rodinné prostředí a hlavně rodinné vzory v něm jsou určitě jedním z důležitých faktorů utvářejících budoucí úspěšné podnikatele. Otec byl natolik pohlcen podnikem, že mě nikdy ani nenapadlo, abych šel pracovat pro někoho jiného (Hisritch, Peters, 1996). Celkový vztah rodičů a dětí, ať již jsou, nebo nejsou podnikateli, je v rámci rodinného prostředí zřejmě zásadním aspektem utvářejícím touhu člověka po podnikatelské činnosti. 20

23 Vzdělání vytváří dobré zázemí pro podnikání. Mimo to je schopnost jednání a komunikace s lidmi v podobě psaného i mluveného slova důležitou součástí jakékoliv podnikatelské činnosti. Ačkoli je měřítko osobních hodnot z hlediska schopností vést pomocí agresivity, benevolence, kreativity, pravdomluvnosti či získávání zdrojů důležité pro identifikaci podnikatelů, často podle něj najdeme jen prostě úspěšné lidi. Pro vlastní uskutečnění podnikatelské činnosti je v osobní rovině klíčové především rodinné zázemí, které je nezbytné pro úspěšného podnikatele. Tedy pomoc a respektování aktivit u životního partnera a dalších členů rodiny. 2.4 Podpora obyvatel k samostatné podnikatelské činnosti Výchova a vzdělávání k podnikatelské činnosti Na obecní úrovni je možné podporovat podnikatelství v následujících oblastech: Oblast rodiny Klima v rodinách podnikatelů vede jejich potomky k samostatné činnosti a ve velké míře se také děti podnikatelů stávají v dospělosti samostatnými podnikateli. Pro obec by mělo být v neustálé pozornosti vytvářet podmínky pro to, aby podnikatelé v obci bydleli a jejich děti též v obci chodily do školy. Oblast předškolního vzdělávání Charakter člověka a jeho schopnosti k samostatné činnosti se utváří již od útlého věku. Tyto schopnosti je možné vidět v následujících oblastech: Práce v nejistotě. Hledání nových nápadů. Všechno má svou cenu. Samostatnost má také svá rizika. Pozornost, která je z úrovně obce věnována mateřským školkám, má být zaměřena nejen na počet míst v těchto školách, ale i na to, aby výchova na tomto typu škol vedla děti k samostatné činnosti. Vždyť i formou hry si děti mohou hrát na podnikatele. 21

24 Oblast školního vzdělávání Do vzdělávacích osnov základních škol obec přímo zasahovat nemůže. Přesto existují možnosti, aby se děti již na úrovni základních škol seznamovaly s dobrými praktikami stávajících podnikatelů uvnitř podniků, resp. aby se podnikatelé podíleli na podpoře dětí v základních školách cestou hmotnou či cestou různých přednášek nebo vystoupení. Je např. možné s ředitelem základní školy vyjednat zařazení tématu do školního vzdělávacího programu. Důležitým předpokladem pro získání řemeslné zručnosti a vůbec vztahu k řemeslu (neboť podnikatel by měl do určité míry nejen zvládat řídit, ale i znát podstatu výrobních procesů) je nutnost návratu pracovních výchov do základního školství. Pro obec platí pravidlo neustálé podpory vztahu podnikatelů se základními školami. Oblast vzdělávání dospělých Obec může iniciovat a podpořit uskutečnění vzdělávacích akcí (např. garantovaných hospodářskou komorou hospodářské komory mají od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy oprávnění realizovat kurzy pro začínající podnikatele), případně uspořádat akci vlastní. Rychlotest schopností být podnikatelem byl uveden v tab. 1. Podpora může být zaměřena na informativní činnost, např. na vytvoření systému pravidelných setkávání s občany, kde obec představuje oblasti pro samostatnou podnikatelskou činnost občanů, nebo na praktickou činnost, např. obec vytvoří, ať již sama, či ve spolupráci s odbornou firmou, systém kurzů pro zahájení podnikání, rozvoj podnikání či řešení krizí v podnikání. Shrnutí Podnikatelství a jeho rozvoj jsou charakteristické podnikatelským procesem. Tento proces formují následující vlivy: geografické/regionální, podnikatelského sektoru/trhů, kulturní/sociální. Základními stavebními kameny úspěšného podnikatelství jsou: manažerské schopnosti, 22

25 osobní vlastnosti, znalost řemesla, tj. věcné problematiky podnikání (v případě výrobních podniků i technická zručnost). Obec může podporou výchovy k podnikání význačně formovat své občany k samostatné podnikatelské činnosti. Výchova a vzdělávání obyvatel k podnikatelské činnosti by měla probíhat v rodině, v rámci předškolního a školního vzdělávání i vzdělávání dospělých. 23

26 3. MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ LOKALIZACE PODNIKŮ ZE STRANY SAMOSPRÁVY 3.1 Podnikatelské prostředí Podnikatelské prostředí je charakterizováno mnoha faktory, které význačným způsobem ovlivňují vznik nových podniků a podniky již operující na trhu. Na národní úrovni ovlivňují podnikatelské prostředí následující faktory: zákony a vymahatelnost práva obecně, daňové a administrativní zatížení podnikatelů. Na úrovni obcí či regionů ovlivňují podnikatelské prostředí tyto faktory: vzdálenost k trhům a zákazníkům, dostupnost a kvalita pracovní síly, přístup ke zdrojům (finančním a materiálně-technickým), kvalita infrastruktury, profesionalita územní samosprávy (otevřenost, transparentnost a předvídatelnost chování). Faktory působící na národní úrovni jsou stejné pro všechny potenciální zájemce o podnikání a také ve všech regionech České republiky. Nicméně určujícími faktory, které bezprostředně ovlivní lidi k soukromému podnikání, jsou faktory působící na úrovni regionů či obcí. Hovoříme o tzv. podnikatelské přívětivosti daného území. U služeb či obchodu jsou nejdůležitějšími faktory: vzdálenost k trhům nebo zákazníkům a dostupnost pracovní síly. U výrobně orientovaného podnikání jsou nejdůležitějšími faktory: kvalita infrastruktury, dostupnost jednotlivých typů zdrojů a kvalita a profesionalita samosprávy. 3.2 Faktory ovlivňující umístění provozovny v obci Umístění jakékoliv prodejny či provozovny služeb je velice důležité a podnikatel tomuto umístění musí věnovat hned v úvodu podnikání značnou pozornost. Při pochopení důležitosti umístění i ze strany samospráv je třeba na území obce hledat vhodné prostory na pronájmy pro podnikatelskou činnost. Jinak se bude rozhodovat podnikatel, který se chystá realizovat činnost výrobního charakteru, jiné faktory musí zohlednit podnikatel, jehož podnik bude poskytovat nějaký druh služby. V případě podnikatelské činnosti 24

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Ing. Dagmar Vránová Odbor inovačního podnikání a investic 7. listopadu 2012, Ostrava Vysoká škola báňská - TUO Seed fond proč ho zakládáme? Sledujeme

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc.

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Stařeč, 14. dubna 2011 RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Podnikání v mikropodnicích jako jeden z nástrojů rozvoje vesnic 1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniku (MSP) je složena z podniků, které

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU Petr Zahradník 8.4. 2013 KONTINUITA NA OBDOBNOU PREZENTACI

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více