DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru"

Transkript

1 Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovního poměru Kapitola 3 Pracovněprávní vztahy a jejich založení Pracovní poměr Pracovní smlouva Jmenování Zaměstnávání na základě dohod Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Kapitola 4 Pracovněprávní agendy zaměstnavatele Zaměstnavatel a osobní spis zaměstnance Evidence osob se zdravotním postižením Evidence volných pracovních míst Důchodové pojištění a povinnosti zaměstnavatelů DÍL 2 Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance Kapitola 1 Mzdový list Kapitola 2 Ohlašovací povinnosti k vnějším orgánům Kapitola 3 Povinnosti ve zdravotním pojištění Přihlášení zaměstnavatele Přihlášení zaměstnance Smlouva o odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmů Kapitola 4 Povinnosti v nemocenském pojištění Přihlášení zaměstnavatele Oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání Kapitola 5 Další povinnosti zaměstnavatele Kapitola 6 Založení ELDP V

2 DÍL 3 Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a na konci kalendářního měsíce Kapitola 1 Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a na konci kalendářního měsíce Kapitola 2 Pojem mzda a plat Kapitola 3 Povinnosti ve zdravotním pojištění Odvod pojistného Přehled o platbě pojistného Oznamovací povinnost Kódy pro plnění oznamovací povinnosti Oznámení o pracovních úrazech Kapitola 4 Povinnosti v sociálním zabezpečení Odvod pojistného Nemocenské pojištění DÍL 4 Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahu Kapitola 1 Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahu Kapitola 2 Potvrzení o zaměstnání zápočtový list Kapitola 3 Povinnosti ve zdravotním pojištění Odhlášení zaměstnance Odhlášení zaměstnavatele DÍL 5 Povinnosti po ukončení kalendářního roku Kapitola 1 Povinnosti po ukončení kalendářního roku Kapitola 2 Roční zúčtování Kapitola 3 Záznamy v ELDP DÍL 6 Povinnosti k úřadu práce Kapitola 1 Povinnosti k úřadu práce při vzniku a ukončení pracovního poměru Hlášení volného místa Hromadné propouštění Kapitola 2 Kontrolní činnost úřadů práce Průběh kontroly Předmět kontroly Protokol o výsledku kontroly Ukládání pokut Kapitola 3 Zprostředkování zaměstnání, zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, nárok na podporu v nezaměstnanosti Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání VI

3 3.2 Nárok na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci Podpůrčí doba Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci DÍL 7 Odpovědnost mzdové účetní za škodu Kapitola 1 Bezdůvodné obohacení Kapitola 2 Chyby z nedbalosti DÍL 8 Archi va ce dokla dů Kapitola 1 Archivace mzdových a personálních údajů Kapitola 2 Archivace dokladů týkajících se účetních záznamů o pojistném na sociální zabezpečení, zdravotním pojištění a daních DÍL 9 Ochrana osobních údajů ze strany zaměstnavatele Kapitola 1 Základní pojmy a podmínky shromažďování a zpracování osobních údajů Kapitola 2 Vlastní zpracování osobních údajů Registrace zaměstnavatele Zpracování osobních údajů bez registrace Zpracování citlivých údajů Osobní údaje shromažďované a zpracovávané na základě zákona Zpracovávání osobních údajů pro účely statistické nebo vědecké Předávání osobních údajů do zahraničí Kapitola 3 Chyby zaměstnavatelů při ochraně osobních údajů Kapitola 4 Kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů DÍL 10 Statis ti ka ve mzdo vé účtár ně Kapitola 1 Statistické údaje Kapitola 2 Evidenční počet zaměstnanců Kapitola 3 Přepočtený počet u osob se zdravotním postižením Kapitola 4 Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Celkové mzdové náklady Kapitola 5 Informační systém o platech DÍL 11 Soft wa re a exter ní zpra co vá ní mezd Kapitola 1 Výběr vhodného softwaru Kapitola 2 Externí zpracování mzdové agendy VII

4 DÍL 12 Pracov ní úrazy a nemo ci z povo lá ní Kapitola 1 Pracovní úraz a nemoc z povolání Pracovní úraz Nemoci z povolání Kapitola 2 Odpovědnost zaměstnavatele Zproštění se odpovědnosti Odpovědnost zaměstnavatele ve zvláštních případech Kapitola 3 Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s nimi Kapitola 4 Povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání Vyšetření pracovního úrazu Dokumentace a evidence Ohlášení pracovního úrazu Záznam o pracovním úrazu Kapitola 5 Náhrada škody Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti Náhrada škody u osob samostatně výdělečně činných Způsob výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením Náhrada za věcnou škodu Náhrada škody pozůstalých Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem Náhrada nákladů na výživu pozůstalých Jednorázové odškodnění pozůstalých Náhrada věcné škody Náhrada za ztrátu na důchodu Kapitola 6 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Kapitola 7 Promlčení nároků Kapitola 1 Definice a právní úprava Kapitola 2 Druhy dovolené a její délka Dovolená za kalendářní rok Poměrná část dovolené Délka dovolené Dovolená za kalendářní rok při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby Další druhy dovolené Krácení dovolené Kapitola 3 Čerpání dovolené Plánování a nařízení dovolené VIII DÍL 13 Dovolená

5 3.2 Povinné čerpání dovolené Standardní a nadstandardní dovolená pro účely čerpání Alternativy posuzování čerpání dovolené podle nové právní úpravy Postup č Postup č Postup č Čerpání dovolené pedagogických a akademických pracovníků Převod dovolené k jinému zaměstnavateli Kapitola 4 Náhrada mzdy za dovolenou Kapitola 5 Výpočty poměrných částí nároků DÍL 14 Překážky v práci Kapitola 1 Definice a přehled právní úpravy Kapitola 2 Překážky na straně zaměstnance Důležité osobní překážky v práci včetně mateřské a rodičovské dovolené Důvody zdravotní a důvody péče o děti nebo o jiné členy rodiny Jiné důležité osobní překážky Překážky z důvodu obecného zájmu, souvislost s odborným rozvojem zaměstnanců Výkon veřejné funkce Výkon občanské povinnosti Jiné úkony v obecném zájmu Pracovní volno související s brannou povinností Školení, jiná forma přípravy nebo studium Společná pravidla pro překážky na straně zaměstnance Jiné případy překážek v práci na straně zaměstnance Kapitola 3 Překážky na straně zaměstnavatele Kapitola 4 Neomluvená absence DÍL 15 Náhrada mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti nebo karantény Kapitola 1 Definice pojmů a právní úprava, přechodné ustanovení Kapitola 2 Za které dny náhrada mzdy přísluší kalendářní dny a pracovní dny Kapitola 3 Zvláštní případy posuzování pracovní doby Kapitola 4 Výše náhrady mzdy a její daňový režim Kapitola 5 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy a její výpočet Redukční hranice pro nemocenské pojištění Redukční hranice pro náhradu mzdy Postup redukce Hodinová výše náhrady mzdy IX

6 Kapitola 6 Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů Jak kontroly provádět a dodržování práva na soukromí Porušení režimu a záznam o něm DÍL 16 Průměrný výdělek, mzda a náhrada mzdy, minimální mzda Kapitola 1 Stanovení průměrného výdělku Kapitola 2 Výpočet průměrného výdělku Vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku Kapitola 3 Průměrný měsíční výdělek Průměrný měsíční výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr Kapitola 4 Pravděpodobný výdělek Kapitola 5 Průměrný čistý výdělek Kapitola 6 Mzda a náhrada mzdy Co se rozumí mzdou Mzda za práci přesčas Mzda a náhrada mzdy ve svátek Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí Příplatek za práci v noci Příplatek za práci v sobotu a v neděli Mzda při výkonu jiné práce Náhrada při vadné práci Náhrada mzdy při překážkách v práci Odměna za pracovní pohotovost Kapitola 7 Minimální mzda Kapitola 8 Zaručená mzda DÍL 17 Zúčtování mzdy a problémy ve výpočtu mezd Kapitola 1 Výpočet mezd Poměrná část mzdy Kapitola 2 Výpočet mzdy za práci přesčas Kapitola 3 Mzda za práci ve svátek Výpočet mzdy při nečerpání náhradního volna Výpočet mzdy a platu při čerpání náhradního volna Výpočet náhrady mzdy v případě, že zaměstnanec ve svátek, který připadl na všední den, nepracoval Souběh výkonu práce přesčas a ve svátek Kapitola 4 Dovolená za celý měsíc, v němž svátek připadl na všední den Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou (platem) a zaměstnavatel uplatňuje nekrácenou mzdu (plat) v případě svátku Zaměstnanec, který je odměňován hodinovou mzdou X

7 Kapitola 5 Poměrná část mzdy (platu) při pracovní neschopnosti zahrnující i dny svátků připadající na všední dny Kapitola 6 Příklad měsíčního zúčtování mzdy DÍL 18 Srážky ze mzdy (z platu) Kapitola 1 Přehled právní úpravy Kapitola 2 Odlišení srážek ze mzdy od bezhotovostní výplaty mzdy Kapitola 3 Kdy lze ze mzdy srážet Srážky v případech stanovených zákonem Kdy si zaměstnavatel může srazit pro sebe bez souhlasu zaměstnance Výkon rozhodnutí (exekuce) Srážky odborových členských příspěvků Kapitola 4 Dohody o srážkách ze mzdy Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zaměstnavatele Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů podle občanského zákoníku Dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, uzavřené podle OZ před Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance Kapitola 5 Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí Kapitola 6 Pořadí srážek ze mzdy Kapitola 7 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah Kapitola 8 Výpočet úroku z prodlení a dalších příslušenství pohledávky Kapitola 9 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí Nařízení exekuce Změny plátce mzdy Oznamovací povinnost vůči soudu Souběžné příjmy Exekuce ve zvláštních případech Kapitola 10 Srážky z dávek nemocenského pojištění DÍL 19 Splatnost a výplata mzdy (platu) Kapitola 1 Přehled právní úpravy Kapitola 2 Splatnost mzdy, náhrady mzdy a dalších plnění Zvláštní splatnost mzdy Splatnost náhrady mzdy, odměny za pracovní pohotovost a odměn z dohod Kapitola 3 Výplata mzdy Obecná pravidla Bezhotovostní výplata mzdy XI

8 Kapitola 4 Výplata náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě Kapitola 5 Prodlení při výplatě mzdy Postup při stanovení úroku z prodlení při prodlení vzniklém do Postup při stanovení úroku z prodlení při prodlení vzniklém od Další pravidla prodlení Kapitola 6 Promlčení DÍL 20 Cestovní náhrady Kapitola 1 Úvod Podle jakého zákona se řídí poskytování cestovních náhrad u jednotlivých subjektů Kapitola 2 Vymezení pojmů k pracovní cestě zaměstnance Kapitola 3 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatelem-podnikatelem Poskytnutí náhrad zaměstnanci při tuzemské pracovní cestě Náhrada prokázaných jízdních výdajů Náhrada prokázaných výdajů za ubytování Náhrada zvýšených stravovacích výdajů (dále stravné ) Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů Náhrada prokázaných jízdních výdajů návštěva rodiny Náhrady poskytované dobrovolně Poskytnutí náhrad zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě Náhrada jízdních výdajů Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny Náhrada výdajů za ubytování Zahraniční stravné Kapesné Nutné vedlejší výdaje Kapitola 4 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatelemnepodnikatelským subjektem Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při tuzemské pracovní cestě Náhrada jízdních výdajů Stravné Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě Kapitola 5 Záloha a vyúčtování pracovní cesty Záloha na cestovní náhrady Vyúčtování pracovní cesty Kapitola 6 Příjmy a výdaje z daňového hlediska Příjmy zaměstnance z hlediska zdanění XII

9 6.2 Výdaje (náklady) zaměstnavatele Kapitola 7 Paušalizace cestovních náhrad Kapitola 8 Zprávy z pracovních cest a používané tiskopisy Kapitola 9 Čas strávený na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů Kapitola 10 Závodní stravování Právní úprava Hodnota stravování jako příjem zaměstnance Formy poskytnutého stravování z hlediska daňových výdajů Provoz vlastního stravovacího zařízení Příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů Další údaje důležité z oblasti závodního stravování Souběh poskytování stravenek při pracovní cestě Krácení nároku na stravné DÍL 21 Daň z příjmů Kapitola 1 Související předpisy Kapitola 2 Příjmy ze závislé činnosti Příjmy osvobozené od daně Vymezení předmětu daně v 6 ZDP Funkční požitky Bezplatné poskytnutí motorového vozidla k používání pro služební a soukromé účely Příjmy, které nejsou předmětem daně Příjmy, které jsou od daně osvobozené Způsob zdanění Zaměstnanec bez prohlášení Zaměstnanec s prohlášením Dílčí základ daně a zdanitelná mzda Základ daně u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti Sleva na dani podle 35ba ZDP Daňové zvýhodnění sleva na dani a daňový bonus Sleva na dani z titulu zdravotního stavu Sleva na dani, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P Student Snížení daně na manželku (manžela) Nezdanitelné částky základu daně Úroky z úvěru použitého na financování bytových potřeb Úvěr ze stavebního spoření Hypoteční úvěr Definice bytové potřeby Definice účastníka smlouvy o úvěru Dělení úroků na účastníky smlouvy Kapitola 3 Penzijní připojištění Kapitola 4 Soukromé životní pojištění XIII

10 4.1 Co se rozumí soukromým životním pojištěním Maximální výše daňového osvobození Kapitola 5 Zúčtování daňových záloh Roční sazba a měsíční zálohy Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění Dodatečné podepsání prohlášení k dani Splnění daňové povinnosti bez ročního zúčtování daňových záloh Kapitola 6 Druhy příjmů Příjem od jednoho plátce Příjem od více plátců postupně Příjem od více plátců současně Doplatek mzdy a roční zúčtování Kapitola 7 Potvrzení o zdanitelných příjmech Kapitola 8 Prohlášení k dani Lhůty pro podepsání prohlášení k dani DÍL 22 Zdravotní pojištění Kapitola 1 Základní pojmy Pojištěnec Dlouhodobý pobyt v zahraničí Volba zdravotní pojišťovny Plátci pojistného Pojistné Způsob platby pojistného Den platby pojistného Sankce a možnosti jejich řešení Penále Pokuta Splatnost závazků Odvolání a žádost o odstranění tvrdosti Kapitola 2 Stát Stát jako plátce pojistného Osoby, za které je plátcem pojistného stát Nezaopatřené děti Poživatelé důchodu Příjemci rodičovského příspěvku a další skupiny při péči o dítě Zvláštní případy, kdy plátcem pojistného je stát Ostatní skupiny platby pojistného státem Vyměřovací základ a pojistné Kapitola 3 Zaměstnavatel Zaměstnanci Pojistné za zaměstnance, splatnost Vyměřovací základ zahrnované příjmy Příjmy, které se do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění zaměstnance nezahrnují XIV

11 3.3.2 Příjmy z pracovního vztahu uzavřeného podle cizích předpisů Příjmy po skončení zaměstnání Úpravy vyměřovacího základu Osoby, za které hradí pojistné stát Minimální vyměřovací základ Pracovní volno bez náhrady příjmů Neomluvená absence Maximální vyměřovací základ Kapitola 4 Osoba samostatně výdělečně činná (dále též OSVČ ) OSVČ jako plátce pojistného Vyměřovací základ a pojistné OSVČ Příjmy zahrnované do vyměřovacího základu Minimální a maximální vyměřovací základ OSVČ, za které je plátcem pojistného i stát Zálohy na pojistné a doplatek pojistného Přehled o platbě pojistného Maximální vyměřovací základ při souběhu zaměstnání a výdělečné činnosti Kapitola 5 Osoba bez zdanitelných příjmů Kdo je OBZP Pojistné OBZP Kapitola 6 Poživatelé důchodů DÍL 23 Nemocenské pojištění Kapitola 1 Účast na nemocenském pojištění Okruh pojištěných osob Výkon činnosti na území ČR Sídlo zaměstnavatele Výkon několika činností Podmínky účasti na nemocenském pojištění Vznik a zánik pojištění Cizina a příslušnost k předpisům o nemocenském pojištění Účast na nemocenském pojištění podle českých předpisů Výkon práce na území ČR Výkon práce v cizině Používání formulářů EU v sociálním pojištění Kapitola 2 Dávky nemocenského pojištění Ochranná lhůta Ochranná lhůta neplyne Zánik ochranné lhůty Výše dávek Rozhodné období Započitatelné příjmy Vyloučené dny XV

12 2.2.4 Denní vyměřovací základ Nemocenské Uplatňování nároku na nemocenské Podpůrčí doba Vznik pracovní neschopnosti Sazby pro výpočet nemocenského Ošetřovné Podmínky pro poskytování Doba poskytování Výše ošetřovného Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Výše VPTM Peněžitá pomoc v mateřství Podmínky nároku Doba poskytování Uplatňování nároku na PPM a poskytování PPM Výše PPM Kapitola 3 Poskytování dávek Výplata dávek do ciziny Zánik nároku na výplatu dávky Úmrtí zaměstnance Vzdání se nároku na dávku Povinnost vrátit přeplatek Kapitola 4 Poživatelé důchodů Díl 24 Pojistné na sociální zabezpečení Kapitola 1 Poplatníci pojistného Zaměstnanci Kapitola 2 Výše pojistného Rozhodné období Vyměřovací základ Zúčtovaný příjem Příjem, který je předmětem daně a není od daně osvobozen Příjmy, které se nezahrnují do vyměřovacího základu Příklady započitatelnosti některých plnění do vyměřovacího základu, zúčtovaných v roce Maximální vyměřovací základ Kapitola 3 Odvod pojistného Splatnost pojistného Odpočitatelné položky od pojistného Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách Odvod pojistného při více mzdových účtárnách Odvod pojistného ze zaměstnání malého rozsahu Kapitola 4 Penále Promíjení penále XVI

13 Kapitola 5 Pokuty Kapitola 6 Přeplatky na pojistném a dlužné pojistné Kapitola 7 Předkládání tiskopisů a vydávání potvrzení Kapitola 8 Osoby samostatně výdělečně činné Povinnosti OSVČ Účast na důchodovém pojištění v roce 2008 a pojistné za rok Výše záloh na důchodové pojištění v roce Placení záloh dopředu Účast na důchodovém pojištění v roce 2009 a pojistné za rok DÍL 25 Důchodové pojištění a povinnosti zaměstnavatelů Kapitola 1 Základní povinnosti zaměstnavatelů a příslušnost k jejich plnění Kapitola 2 Vedení podkladové evidence Kapitola 3 Důchodový věk a doby pojištění Důchodový věk Doby pojištění a náhradní doby pojištění Kapitola 4 Ohlašovací povinnost Kapitola 5 Sepisování a dokladování žádostí o důchod Kapitola 6 Kontrola plnění povinností zaměstnavatelů v důchodovém pojištění DÍL 26 Evidenční listy důchodového pojištění Kapitola 1 Úvod k nové právní úpravě v oblasti nemocenského a důchodového pojištění platné od Přehled základních povinností zaměstnavatelů v agendě ELDP Vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění Vyhotovování a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění Povinnost uchovávat v evidenci některé písemnosti nebo záznamy Právní důsledky porušení povinností zaměstnavatelů Okruh výdělečně činných osob, které jsou účastny pojištění a pro které zaměstnavatel vede ELDP vznik a zánik jejich účasti na nemocenském pojištění Podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění Vznik a zánik pojištění z důvodu změny sjednané částky započitatelného příjmu Vznik a zánik pojištění z důvodu nástupu výkonu trestu odnětí svobody Přerušení pojištění XVII

14 1.4 Podmínky účasti na důchodovém pojištění (ve vztahu k vedení ELDP) Osoby vyňaté z pojištění (pro které zaměstnavatelé ELDP nevedou) Kapitola 2 Podmínky hodnocení doby účasti zaměstnanců na důchodovém pojištění Za dobu důchodového pojištění se nepovažuje Neplatné skončení pracovněprávního vztahu Kapitola 3 Evidenční listy důchodového pojištění od Hlavní zásady vedení a předkládání ELDP Vedení a předkládání ELDP Zaměstnavatel vydává občanovi stejnopis ELDP Pojištěnec má právo projevit nesouhlas se zápisem zaměstnavatele do ELDP Tiskopisy ELDP Oprava údajů ELDP Předkládání ELDP v elektronické podobě Základní předpoklady pro elektronické předávání ELDP Jak elektronické podání funguje Stejnopisy ELDP při elektronickém předávání Způsob vyplňování údajů ELDP Záhlaví ELDP Identifikace pojištěnce Průběh pojištění v daném roce Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy Nejčastější chyby při vyplňování ELDP poznatky zjištěné při kontrolách ELDP prováděných na správě sociálního zabezpečení Kapitola 4 Internetové stránky ČSSZ Program pro vyplňování ELDP Nejčastěji kladené otázky a odpovědi k vyplňování ELDP a elektronickému předávání ELDP Kapitola 5 Příklady vyplňování ELDP Aplikace ust. 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění Neplatné skončení pracovněprávního vztahu aplikace zákona č. 24/2006 Sb Přechod poskytování nemocenských dávek z roku 2008 do roku 2009 (aplikace ust. 171 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb.) Aplikace 11 odst. 2 věta třetí a 16 odst. 3 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb. (obchodní společnost, družstvo a dlužné pojistné) Aplikace 16 odst. 4 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb. (krytí vyloučených dob s příjmem) Zaměstnání malého rozsahu ( 7 zák. č. 187/2006 Sb.) Účast na pojištění v případě bezprostředního navázání dalšího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele v jednom kalendářním roce ( 10 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb.) Aplikace ust. 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb XVIII

15 5.9 Aplikace ust. 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb Osoby účastné pouze důchodového pojištění (osoby uvedené v ust. 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona č. 155/1995 Sb.) Účast na pojištění v případě výkonu více souběžných pojistných vztahů u téhož zaměstnavatele ( 8 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.) DÍL 27 Zaměstnává ní cizinců Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva Právní předpisy vztahující se k zaměstnávání cizinců na území České republiky Vymezení základních pojmů Obecné informace Základní podmínky pro zaměstnávání cizinců Zaměstnavatel Cizinec Ukončení platnosti povolení k zaměstnání sankce Postupy zaměstnávání cizinců v bodech Zaměstnávání občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků Zaměstnávání cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání Evidence Zelené karty Obecné informace Kompetence jednotlivých úřadů státní správy Získávání ZK na území ČR Vydávání ZK Ohlašovací povinnost Důležité poznámky k ZK Kapitola 2 Z hlediska nemocenského pojištění Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění Vznik zaměstnání cizince (mimo EU) Přihlášení zaměstnaného cizince Práva a povinnosti zaměstnaných cizinců Zaměstnanci a zaměstnavatelé z EU Ukončení zaměstnání Kapitola 4 Z hlediska daně z příjmů Poplatník daně z příjmu Zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmy plynoucí osobám jako odměny za práci Poplatníci daně Daňový rezident Daňový nerezident Změna daňové rezidence v průběhu zdaňovacího období Pravidla pro určování rezidence v mezinárodních smlouvách Definice plátce daně XIX

16 4.7 Ekonomický zaměstnavatel Organizační složka státu Definice zahraničního plátce daně Příjmy ze zaměstnání plynoucí zahraniční osobě ze zdrojů na našem území Vybírání daně z příjmů ze zaměstnání (závislého povolání) podle smluv o zamezení dvojího zdanění Mezinárodní pronájem pracovní síly Znaky mezinárodního pronájmu pracovní síly Částky za zprostředkování Diety Hodnota přechodného ubytování Povinné pojistné Zdaňování příjmů Roční zúčtování u pronajatých pracovníků Oznamovací povinnost při uzavření kontraktu DÍL 28 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva Definice problematiky Osoby se zdravotním postižením Osoby s těžším zdravotním postižením Osoby zdravotně znevýhodněné Povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, jeho výše a způsoby plnění Postup při stanovení povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele Možnosti plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Odebírání výrobků Odvod do státního rozpočtu Kombinace jednotlivých možností plnění povinného podílu Povinnost zaměstnavatele vykázat plnění povinného podílu Důsledky nesplnění povinnosti Uzavření pracovněprávního vztahu s osobou se zdravotním postižením Kapitola 2 Z hlediska sociálního pojištění Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění Odpočty Uplatnění odpočtu za kratší období než kalendářní měsíc Nárok zaměstnavatele na uplatnění odpočtu XX

17 DÍL 29 Zprostředkování zaměstnání Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva Základní podmínky pro možnost zprostředkovat zaměstnání Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu Povinnosti agentur práce Kapitola 2 Z hlediska sociálního pojištění Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění PŘÍLOHY A. Vzory pracovněprávních smluv B. Vzory tiskopisů a pokyny XXI

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obsah. Obsah... III Předmluva... XVII Seznam zkratek...xviii. Díl 1 Pracovnělékařská služba

Obsah. Obsah... III Předmluva... XVII Seznam zkratek...xviii. Díl 1 Pracovnělékařská služba Obsah Obsah............................................................................... III Předmluva........................................................................ XVII Seznam zkratek...................................................................xviii

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod........................................................ 17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE....................................... 21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 9. 11. 8. 12. 2017 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 14. 11. 10. 12. 2016 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance Přednášející: Iveta Lišková I. Ukončení PP na kartě zaměstnance II. Přeplatek/dluh zaměstnance rekapitulace mimořádných srážek II. Přeplatek/dluh zaměstnance

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. 2. ročník. vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. 2. ročník. vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 2. ročník vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce 9. 11. 8. 12. 2017 Pořádá: Účetní Portál a.s. se sídlem v Bohuňovicích,

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Odpovědi na nejčastější dotazy, důležitá doporučení Přednášející: Iveta Lišková I. Osobní a rodné číslo Parametr systému 37 generování os. čísla Duplicita rodného

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Milé mzdové účetní, mzdoví účetní,

Milé mzdové účetní, mzdoví účetní, Milé mzdové účetní, mzdoví účetní, v ruce držíte knihu Průvodce mzdovou problematikou 4. vydání. Je to jeden z mých splněných snů propojit autory mzdového portálu s knihou. V době, kdy jsme do realizace

Více

Obsah 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21

Obsah 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21 Obsah Ú vod...17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti se zaměřením na zdaňování cizin ců...21 1.2 Určení daňové rezidence v České republice...22

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Část první Změna zákoníku práce 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Odvody z odměn členů orgánů veřejné výzkumné instituce

Odvody z odměn členů orgánů veřejné výzkumné instituce M ETIS Praha spol. s r.o. Kancelář daňových poradců Mgr. Květoslava Coufová RNDr. Mgr. Petr Couf Akademie věd České republiky k rukám Ing. Jany Jeřábkové č.j. 0782/17 V Praze 29.5.2017 Odvody z odměn členů

Více

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU Zpracovala: Jana Bošková, listopad 2014 I. Mzdový list II. III. IV. Evidenční list RZD u zaměstnance Vyúčtování zálohové a srážkové daně za organizaci V. Vyúčtování

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více