DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru"

Transkript

1 Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovního poměru Kapitola 3 Pracovněprávní vztahy a jejich založení Pracovní poměr Pracovní smlouva Jmenování Zaměstnávání na základě dohod Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Kapitola 4 Pracovněprávní agendy zaměstnavatele Zaměstnavatel a osobní spis zaměstnance Evidence osob se zdravotním postižením Evidence volných pracovních míst Důchodové pojištění a povinnosti zaměstnavatelů DÍL 2 Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance Kapitola 1 Mzdový list Kapitola 2 Ohlašovací povinnosti k vnějším orgánům Kapitola 3 Povinnosti ve zdravotním pojištění Přihlášení zaměstnavatele Přihlášení zaměstnance Smlouva o odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmů Kapitola 4 Povinnosti v nemocenském pojištění Přihlášení zaměstnavatele Oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání Kapitola 5 Další povinnosti zaměstnavatele Kapitola 6 Založení ELDP V

2 DÍL 3 Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a na konci kalendářního měsíce Kapitola 1 Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a na konci kalendářního měsíce Kapitola 2 Pojem mzda a plat Kapitola 3 Povinnosti ve zdravotním pojištění Odvod pojistného Přehled o platbě pojistného Oznamovací povinnost Kódy pro plnění oznamovací povinnosti Oznámení o pracovních úrazech Kapitola 4 Povinnosti v sociálním zabezpečení Odvod pojistného Nemocenské pojištění DÍL 4 Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahu Kapitola 1 Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahu Kapitola 2 Potvrzení o zaměstnání zápočtový list Kapitola 3 Povinnosti ve zdravotním pojištění Odhlášení zaměstnance Odhlášení zaměstnavatele DÍL 5 Povinnosti po ukončení kalendářního roku Kapitola 1 Povinnosti po ukončení kalendářního roku Kapitola 2 Roční zúčtování Kapitola 3 Záznamy v ELDP DÍL 6 Povinnosti k úřadu práce Kapitola 1 Povinnosti k úřadu práce při vzniku a ukončení pracovního poměru Hlášení volného místa Hromadné propouštění Kapitola 2 Kontrolní činnost úřadů práce Průběh kontroly Předmět kontroly Protokol o výsledku kontroly Ukládání pokut Kapitola 3 Zprostředkování zaměstnání, zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, nárok na podporu v nezaměstnanosti Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání VI

3 3.2 Nárok na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci Podpůrčí doba Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci DÍL 7 Odpovědnost mzdové účetní za škodu Kapitola 1 Bezdůvodné obohacení Kapitola 2 Chyby z nedbalosti DÍL 8 Archi va ce dokla dů Kapitola 1 Archivace mzdových a personálních údajů Kapitola 2 Archivace dokladů týkajících se účetních záznamů o pojistném na sociální zabezpečení, zdravotním pojištění a daních DÍL 9 Ochrana osobních údajů ze strany zaměstnavatele Kapitola 1 Základní pojmy a podmínky shromažďování a zpracování osobních údajů Kapitola 2 Vlastní zpracování osobních údajů Registrace zaměstnavatele Zpracování osobních údajů bez registrace Zpracování citlivých údajů Osobní údaje shromažďované a zpracovávané na základě zákona Zpracovávání osobních údajů pro účely statistické nebo vědecké Předávání osobních údajů do zahraničí Kapitola 3 Chyby zaměstnavatelů při ochraně osobních údajů Kapitola 4 Kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů DÍL 10 Statis ti ka ve mzdo vé účtár ně Kapitola 1 Statistické údaje Kapitola 2 Evidenční počet zaměstnanců Kapitola 3 Přepočtený počet u osob se zdravotním postižením Kapitola 4 Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Celkové mzdové náklady Kapitola 5 Informační systém o platech DÍL 11 Soft wa re a exter ní zpra co vá ní mezd Kapitola 1 Výběr vhodného softwaru Kapitola 2 Externí zpracování mzdové agendy VII

4 DÍL 12 Pracov ní úrazy a nemo ci z povo lá ní Kapitola 1 Pracovní úraz a nemoc z povolání Pracovní úraz Nemoci z povolání Kapitola 2 Odpovědnost zaměstnavatele Zproštění se odpovědnosti Odpovědnost zaměstnavatele ve zvláštních případech Kapitola 3 Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s nimi Kapitola 4 Povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání Vyšetření pracovního úrazu Dokumentace a evidence Ohlášení pracovního úrazu Záznam o pracovním úrazu Kapitola 5 Náhrada škody Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti Náhrada škody u osob samostatně výdělečně činných Způsob výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením Náhrada za věcnou škodu Náhrada škody pozůstalých Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem Náhrada nákladů na výživu pozůstalých Jednorázové odškodnění pozůstalých Náhrada věcné škody Náhrada za ztrátu na důchodu Kapitola 6 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Kapitola 7 Promlčení nároků Kapitola 1 Definice a právní úprava Kapitola 2 Druhy dovolené a její délka Dovolená za kalendářní rok Poměrná část dovolené Délka dovolené Dovolená za kalendářní rok při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby Další druhy dovolené Krácení dovolené Kapitola 3 Čerpání dovolené Plánování a nařízení dovolené VIII DÍL 13 Dovolená

5 3.2 Povinné čerpání dovolené Standardní a nadstandardní dovolená pro účely čerpání Alternativy posuzování čerpání dovolené podle nové právní úpravy Postup č Postup č Postup č Čerpání dovolené pedagogických a akademických pracovníků Převod dovolené k jinému zaměstnavateli Kapitola 4 Náhrada mzdy za dovolenou Kapitola 5 Výpočty poměrných částí nároků DÍL 14 Překážky v práci Kapitola 1 Definice a přehled právní úpravy Kapitola 2 Překážky na straně zaměstnance Důležité osobní překážky v práci včetně mateřské a rodičovské dovolené Důvody zdravotní a důvody péče o děti nebo o jiné členy rodiny Jiné důležité osobní překážky Překážky z důvodu obecného zájmu, souvislost s odborným rozvojem zaměstnanců Výkon veřejné funkce Výkon občanské povinnosti Jiné úkony v obecném zájmu Pracovní volno související s brannou povinností Školení, jiná forma přípravy nebo studium Společná pravidla pro překážky na straně zaměstnance Jiné případy překážek v práci na straně zaměstnance Kapitola 3 Překážky na straně zaměstnavatele Kapitola 4 Neomluvená absence DÍL 15 Náhrada mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti nebo karantény Kapitola 1 Definice pojmů a právní úprava, přechodné ustanovení Kapitola 2 Za které dny náhrada mzdy přísluší kalendářní dny a pracovní dny Kapitola 3 Zvláštní případy posuzování pracovní doby Kapitola 4 Výše náhrady mzdy a její daňový režim Kapitola 5 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy a její výpočet Redukční hranice pro nemocenské pojištění Redukční hranice pro náhradu mzdy Postup redukce Hodinová výše náhrady mzdy IX

6 Kapitola 6 Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů Jak kontroly provádět a dodržování práva na soukromí Porušení režimu a záznam o něm DÍL 16 Průměrný výdělek, mzda a náhrada mzdy, minimální mzda Kapitola 1 Stanovení průměrného výdělku Kapitola 2 Výpočet průměrného výdělku Vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku Kapitola 3 Průměrný měsíční výdělek Průměrný měsíční výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr Kapitola 4 Pravděpodobný výdělek Kapitola 5 Průměrný čistý výdělek Kapitola 6 Mzda a náhrada mzdy Co se rozumí mzdou Mzda za práci přesčas Mzda a náhrada mzdy ve svátek Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí Příplatek za práci v noci Příplatek za práci v sobotu a v neděli Mzda při výkonu jiné práce Náhrada při vadné práci Náhrada mzdy při překážkách v práci Odměna za pracovní pohotovost Kapitola 7 Minimální mzda Kapitola 8 Zaručená mzda DÍL 17 Zúčtování mzdy a problémy ve výpočtu mezd Kapitola 1 Výpočet mezd Poměrná část mzdy Kapitola 2 Výpočet mzdy za práci přesčas Kapitola 3 Mzda za práci ve svátek Výpočet mzdy při nečerpání náhradního volna Výpočet mzdy a platu při čerpání náhradního volna Výpočet náhrady mzdy v případě, že zaměstnanec ve svátek, který připadl na všední den, nepracoval Souběh výkonu práce přesčas a ve svátek Kapitola 4 Dovolená za celý měsíc, v němž svátek připadl na všední den Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou (platem) a zaměstnavatel uplatňuje nekrácenou mzdu (plat) v případě svátku Zaměstnanec, který je odměňován hodinovou mzdou X

7 Kapitola 5 Poměrná část mzdy (platu) při pracovní neschopnosti zahrnující i dny svátků připadající na všední dny Kapitola 6 Příklad měsíčního zúčtování mzdy DÍL 18 Srážky ze mzdy (z platu) Kapitola 1 Přehled právní úpravy Kapitola 2 Odlišení srážek ze mzdy od bezhotovostní výplaty mzdy Kapitola 3 Kdy lze ze mzdy srážet Srážky v případech stanovených zákonem Kdy si zaměstnavatel může srazit pro sebe bez souhlasu zaměstnance Výkon rozhodnutí (exekuce) Srážky odborových členských příspěvků Kapitola 4 Dohody o srážkách ze mzdy Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zaměstnavatele Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů podle občanského zákoníku Dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, uzavřené podle OZ před Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance Kapitola 5 Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí Kapitola 6 Pořadí srážek ze mzdy Kapitola 7 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah Kapitola 8 Výpočet úroku z prodlení a dalších příslušenství pohledávky Kapitola 9 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí Nařízení exekuce Změny plátce mzdy Oznamovací povinnost vůči soudu Souběžné příjmy Exekuce ve zvláštních případech Kapitola 10 Srážky z dávek nemocenského pojištění DÍL 19 Splatnost a výplata mzdy (platu) Kapitola 1 Přehled právní úpravy Kapitola 2 Splatnost mzdy, náhrady mzdy a dalších plnění Zvláštní splatnost mzdy Splatnost náhrady mzdy, odměny za pracovní pohotovost a odměn z dohod Kapitola 3 Výplata mzdy Obecná pravidla Bezhotovostní výplata mzdy XI

8 Kapitola 4 Výplata náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě Kapitola 5 Prodlení při výplatě mzdy Postup při stanovení úroku z prodlení při prodlení vzniklém do Postup při stanovení úroku z prodlení při prodlení vzniklém od Další pravidla prodlení Kapitola 6 Promlčení DÍL 20 Cestovní náhrady Kapitola 1 Úvod Podle jakého zákona se řídí poskytování cestovních náhrad u jednotlivých subjektů Kapitola 2 Vymezení pojmů k pracovní cestě zaměstnance Kapitola 3 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatelem-podnikatelem Poskytnutí náhrad zaměstnanci při tuzemské pracovní cestě Náhrada prokázaných jízdních výdajů Náhrada prokázaných výdajů za ubytování Náhrada zvýšených stravovacích výdajů (dále stravné ) Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů Náhrada prokázaných jízdních výdajů návštěva rodiny Náhrady poskytované dobrovolně Poskytnutí náhrad zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě Náhrada jízdních výdajů Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny Náhrada výdajů za ubytování Zahraniční stravné Kapesné Nutné vedlejší výdaje Kapitola 4 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatelemnepodnikatelským subjektem Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při tuzemské pracovní cestě Náhrada jízdních výdajů Stravné Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě Kapitola 5 Záloha a vyúčtování pracovní cesty Záloha na cestovní náhrady Vyúčtování pracovní cesty Kapitola 6 Příjmy a výdaje z daňového hlediska Příjmy zaměstnance z hlediska zdanění XII

9 6.2 Výdaje (náklady) zaměstnavatele Kapitola 7 Paušalizace cestovních náhrad Kapitola 8 Zprávy z pracovních cest a používané tiskopisy Kapitola 9 Čas strávený na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů Kapitola 10 Závodní stravování Právní úprava Hodnota stravování jako příjem zaměstnance Formy poskytnutého stravování z hlediska daňových výdajů Provoz vlastního stravovacího zařízení Příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů Další údaje důležité z oblasti závodního stravování Souběh poskytování stravenek při pracovní cestě Krácení nároku na stravné DÍL 21 Daň z příjmů Kapitola 1 Související předpisy Kapitola 2 Příjmy ze závislé činnosti Příjmy osvobozené od daně Vymezení předmětu daně v 6 ZDP Funkční požitky Bezplatné poskytnutí motorového vozidla k používání pro služební a soukromé účely Příjmy, které nejsou předmětem daně Příjmy, které jsou od daně osvobozené Způsob zdanění Zaměstnanec bez prohlášení Zaměstnanec s prohlášením Dílčí základ daně a zdanitelná mzda Základ daně u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti Sleva na dani podle 35ba ZDP Daňové zvýhodnění sleva na dani a daňový bonus Sleva na dani z titulu zdravotního stavu Sleva na dani, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P Student Snížení daně na manželku (manžela) Nezdanitelné částky základu daně Úroky z úvěru použitého na financování bytových potřeb Úvěr ze stavebního spoření Hypoteční úvěr Definice bytové potřeby Definice účastníka smlouvy o úvěru Dělení úroků na účastníky smlouvy Kapitola 3 Penzijní připojištění Kapitola 4 Soukromé životní pojištění XIII

10 4.1 Co se rozumí soukromým životním pojištěním Maximální výše daňového osvobození Kapitola 5 Zúčtování daňových záloh Roční sazba a měsíční zálohy Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění Dodatečné podepsání prohlášení k dani Splnění daňové povinnosti bez ročního zúčtování daňových záloh Kapitola 6 Druhy příjmů Příjem od jednoho plátce Příjem od více plátců postupně Příjem od více plátců současně Doplatek mzdy a roční zúčtování Kapitola 7 Potvrzení o zdanitelných příjmech Kapitola 8 Prohlášení k dani Lhůty pro podepsání prohlášení k dani DÍL 22 Zdravotní pojištění Kapitola 1 Základní pojmy Pojištěnec Dlouhodobý pobyt v zahraničí Volba zdravotní pojišťovny Plátci pojistného Pojistné Způsob platby pojistného Den platby pojistného Sankce a možnosti jejich řešení Penále Pokuta Splatnost závazků Odvolání a žádost o odstranění tvrdosti Kapitola 2 Stát Stát jako plátce pojistného Osoby, za které je plátcem pojistného stát Nezaopatřené děti Poživatelé důchodu Příjemci rodičovského příspěvku a další skupiny při péči o dítě Zvláštní případy, kdy plátcem pojistného je stát Ostatní skupiny platby pojistného státem Vyměřovací základ a pojistné Kapitola 3 Zaměstnavatel Zaměstnanci Pojistné za zaměstnance, splatnost Vyměřovací základ zahrnované příjmy Příjmy, které se do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění zaměstnance nezahrnují XIV

11 3.3.2 Příjmy z pracovního vztahu uzavřeného podle cizích předpisů Příjmy po skončení zaměstnání Úpravy vyměřovacího základu Osoby, za které hradí pojistné stát Minimální vyměřovací základ Pracovní volno bez náhrady příjmů Neomluvená absence Maximální vyměřovací základ Kapitola 4 Osoba samostatně výdělečně činná (dále též OSVČ ) OSVČ jako plátce pojistného Vyměřovací základ a pojistné OSVČ Příjmy zahrnované do vyměřovacího základu Minimální a maximální vyměřovací základ OSVČ, za které je plátcem pojistného i stát Zálohy na pojistné a doplatek pojistného Přehled o platbě pojistného Maximální vyměřovací základ při souběhu zaměstnání a výdělečné činnosti Kapitola 5 Osoba bez zdanitelných příjmů Kdo je OBZP Pojistné OBZP Kapitola 6 Poživatelé důchodů DÍL 23 Nemocenské pojištění Kapitola 1 Účast na nemocenském pojištění Okruh pojištěných osob Výkon činnosti na území ČR Sídlo zaměstnavatele Výkon několika činností Podmínky účasti na nemocenském pojištění Vznik a zánik pojištění Cizina a příslušnost k předpisům o nemocenském pojištění Účast na nemocenském pojištění podle českých předpisů Výkon práce na území ČR Výkon práce v cizině Používání formulářů EU v sociálním pojištění Kapitola 2 Dávky nemocenského pojištění Ochranná lhůta Ochranná lhůta neplyne Zánik ochranné lhůty Výše dávek Rozhodné období Započitatelné příjmy Vyloučené dny XV

12 2.2.4 Denní vyměřovací základ Nemocenské Uplatňování nároku na nemocenské Podpůrčí doba Vznik pracovní neschopnosti Sazby pro výpočet nemocenského Ošetřovné Podmínky pro poskytování Doba poskytování Výše ošetřovného Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Výše VPTM Peněžitá pomoc v mateřství Podmínky nároku Doba poskytování Uplatňování nároku na PPM a poskytování PPM Výše PPM Kapitola 3 Poskytování dávek Výplata dávek do ciziny Zánik nároku na výplatu dávky Úmrtí zaměstnance Vzdání se nároku na dávku Povinnost vrátit přeplatek Kapitola 4 Poživatelé důchodů Díl 24 Pojistné na sociální zabezpečení Kapitola 1 Poplatníci pojistného Zaměstnanci Kapitola 2 Výše pojistného Rozhodné období Vyměřovací základ Zúčtovaný příjem Příjem, který je předmětem daně a není od daně osvobozen Příjmy, které se nezahrnují do vyměřovacího základu Příklady započitatelnosti některých plnění do vyměřovacího základu, zúčtovaných v roce Maximální vyměřovací základ Kapitola 3 Odvod pojistného Splatnost pojistného Odpočitatelné položky od pojistného Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách Odvod pojistného při více mzdových účtárnách Odvod pojistného ze zaměstnání malého rozsahu Kapitola 4 Penále Promíjení penále XVI

13 Kapitola 5 Pokuty Kapitola 6 Přeplatky na pojistném a dlužné pojistné Kapitola 7 Předkládání tiskopisů a vydávání potvrzení Kapitola 8 Osoby samostatně výdělečně činné Povinnosti OSVČ Účast na důchodovém pojištění v roce 2008 a pojistné za rok Výše záloh na důchodové pojištění v roce Placení záloh dopředu Účast na důchodovém pojištění v roce 2009 a pojistné za rok DÍL 25 Důchodové pojištění a povinnosti zaměstnavatelů Kapitola 1 Základní povinnosti zaměstnavatelů a příslušnost k jejich plnění Kapitola 2 Vedení podkladové evidence Kapitola 3 Důchodový věk a doby pojištění Důchodový věk Doby pojištění a náhradní doby pojištění Kapitola 4 Ohlašovací povinnost Kapitola 5 Sepisování a dokladování žádostí o důchod Kapitola 6 Kontrola plnění povinností zaměstnavatelů v důchodovém pojištění DÍL 26 Evidenční listy důchodového pojištění Kapitola 1 Úvod k nové právní úpravě v oblasti nemocenského a důchodového pojištění platné od Přehled základních povinností zaměstnavatelů v agendě ELDP Vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění Vyhotovování a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění Povinnost uchovávat v evidenci některé písemnosti nebo záznamy Právní důsledky porušení povinností zaměstnavatelů Okruh výdělečně činných osob, které jsou účastny pojištění a pro které zaměstnavatel vede ELDP vznik a zánik jejich účasti na nemocenském pojištění Podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění Vznik a zánik pojištění z důvodu změny sjednané částky započitatelného příjmu Vznik a zánik pojištění z důvodu nástupu výkonu trestu odnětí svobody Přerušení pojištění XVII

14 1.4 Podmínky účasti na důchodovém pojištění (ve vztahu k vedení ELDP) Osoby vyňaté z pojištění (pro které zaměstnavatelé ELDP nevedou) Kapitola 2 Podmínky hodnocení doby účasti zaměstnanců na důchodovém pojištění Za dobu důchodového pojištění se nepovažuje Neplatné skončení pracovněprávního vztahu Kapitola 3 Evidenční listy důchodového pojištění od Hlavní zásady vedení a předkládání ELDP Vedení a předkládání ELDP Zaměstnavatel vydává občanovi stejnopis ELDP Pojištěnec má právo projevit nesouhlas se zápisem zaměstnavatele do ELDP Tiskopisy ELDP Oprava údajů ELDP Předkládání ELDP v elektronické podobě Základní předpoklady pro elektronické předávání ELDP Jak elektronické podání funguje Stejnopisy ELDP při elektronickém předávání Způsob vyplňování údajů ELDP Záhlaví ELDP Identifikace pojištěnce Průběh pojištění v daném roce Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy Nejčastější chyby při vyplňování ELDP poznatky zjištěné při kontrolách ELDP prováděných na správě sociálního zabezpečení Kapitola 4 Internetové stránky ČSSZ Program pro vyplňování ELDP Nejčastěji kladené otázky a odpovědi k vyplňování ELDP a elektronickému předávání ELDP Kapitola 5 Příklady vyplňování ELDP Aplikace ust. 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění Neplatné skončení pracovněprávního vztahu aplikace zákona č. 24/2006 Sb Přechod poskytování nemocenských dávek z roku 2008 do roku 2009 (aplikace ust. 171 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb.) Aplikace 11 odst. 2 věta třetí a 16 odst. 3 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb. (obchodní společnost, družstvo a dlužné pojistné) Aplikace 16 odst. 4 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb. (krytí vyloučených dob s příjmem) Zaměstnání malého rozsahu ( 7 zák. č. 187/2006 Sb.) Účast na pojištění v případě bezprostředního navázání dalšího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele v jednom kalendářním roce ( 10 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb.) Aplikace ust. 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb XVIII

15 5.9 Aplikace ust. 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb Osoby účastné pouze důchodového pojištění (osoby uvedené v ust. 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona č. 155/1995 Sb.) Účast na pojištění v případě výkonu více souběžných pojistných vztahů u téhož zaměstnavatele ( 8 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.) DÍL 27 Zaměstnává ní cizinců Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva Právní předpisy vztahující se k zaměstnávání cizinců na území České republiky Vymezení základních pojmů Obecné informace Základní podmínky pro zaměstnávání cizinců Zaměstnavatel Cizinec Ukončení platnosti povolení k zaměstnání sankce Postupy zaměstnávání cizinců v bodech Zaměstnávání občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků Zaměstnávání cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání Evidence Zelené karty Obecné informace Kompetence jednotlivých úřadů státní správy Získávání ZK na území ČR Vydávání ZK Ohlašovací povinnost Důležité poznámky k ZK Kapitola 2 Z hlediska nemocenského pojištění Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění Vznik zaměstnání cizince (mimo EU) Přihlášení zaměstnaného cizince Práva a povinnosti zaměstnaných cizinců Zaměstnanci a zaměstnavatelé z EU Ukončení zaměstnání Kapitola 4 Z hlediska daně z příjmů Poplatník daně z příjmu Zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmy plynoucí osobám jako odměny za práci Poplatníci daně Daňový rezident Daňový nerezident Změna daňové rezidence v průběhu zdaňovacího období Pravidla pro určování rezidence v mezinárodních smlouvách Definice plátce daně XIX

16 4.7 Ekonomický zaměstnavatel Organizační složka státu Definice zahraničního plátce daně Příjmy ze zaměstnání plynoucí zahraniční osobě ze zdrojů na našem území Vybírání daně z příjmů ze zaměstnání (závislého povolání) podle smluv o zamezení dvojího zdanění Mezinárodní pronájem pracovní síly Znaky mezinárodního pronájmu pracovní síly Částky za zprostředkování Diety Hodnota přechodného ubytování Povinné pojistné Zdaňování příjmů Roční zúčtování u pronajatých pracovníků Oznamovací povinnost při uzavření kontraktu DÍL 28 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva Definice problematiky Osoby se zdravotním postižením Osoby s těžším zdravotním postižením Osoby zdravotně znevýhodněné Povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, jeho výše a způsoby plnění Postup při stanovení povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele Možnosti plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Odebírání výrobků Odvod do státního rozpočtu Kombinace jednotlivých možností plnění povinného podílu Povinnost zaměstnavatele vykázat plnění povinného podílu Důsledky nesplnění povinnosti Uzavření pracovněprávního vztahu s osobou se zdravotním postižením Kapitola 2 Z hlediska sociálního pojištění Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění Odpočty Uplatnění odpočtu za kratší období než kalendářní měsíc Nárok zaměstnavatele na uplatnění odpočtu XX

17 DÍL 29 Zprostředkování zaměstnání Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva Základní podmínky pro možnost zprostředkovat zaměstnání Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu Povinnosti agentur práce Kapitola 2 Z hlediska sociálního pojištění Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění PŘÍLOHY A. Vzory pracovněprávních smluv B. Vzory tiskopisů a pokyny XXI

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

Seznam všech formulářů a vzorů

Seznam všech formulářů a vzorů Seznam všech formulářů a vzorů Daňové formuláře DPH Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 19 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12 Žádost o vrácení DPH (daně

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ obecné otázky vznik, změna a skončení pracovního poměru dohody

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

Démonia DIS 6/2014 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Démonia DIS 6/2014 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ O B S A H: 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 2/ SOUBĚH FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU NA VEDENÍ SPOLEČNOSTI 3/ DOHODY O SRÁŽKÁCH ZE

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více