Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou"

Transkript

1 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/ Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování finančního práva žák získá podrobný a ucelený přehled o činnosti mzdových účetních. Jedná se o zákony týkající se mzdové problematiky a mzdového výkaznictví. Doba trvání projektu je jedna vyučovací hodina. Inovativnost tohoto projektu spočívá zejména v efektivně zpracovaném přehledu mzdových úkonů a termínů prováděných mzdovými účetními. Žákům má tento přehled vysvětlit a přiblížit složitou agendu při vedení mzdového účetnictví. Pro tento projekt učitel potřebuje projektor s plátnem. Při tvorbě materiálu jsem nečerpala z žádných cizích zdrojů. Autor: Ing. Soňa Štrynclová Datum vypracování: Pokud není uvedeno jinak, autorem je Ing. Soňa Štrynclová

2 Rozsah činností mzdových účetních: Práce kvalifikovaných mzdových účetních je n e z a s t u p i t e l n á. Následující rozsah činností mzdových účetních vypovídá o důležitosti postavení ve firmě a zároveň udává určité rámcové okruhy, které by měly korespondovat snáplní práce v této pozici. Základní rozsah činností lze začlenit do jednotlivých okruhů : 1 ) Provádějí a zpracovávají na počítači : a) veškerou mzdovou agendu včetně dávek nemocenského pojištění, b) srážku a odvod měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti příslušnému správci daně, c) srážky pojistného příslušným zdravotním pojišťovnám za zaměstnance, d) srážku pojistného na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení, e) výpočet odměn na základě dohod o pracovní činnosti a provedení práce, f) veškeré změny v oblasti odměňování zaměstnanců a odpracované doby (neplacené omluvené volno, překážky v práci, atd.) 2 ) Vyhotovují : a) mzdové listy a výplatní lístky zaměstnanců, b) evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců, c) hlášení o pracovních úrazech v součinnosti s odpovědným pracovníkem zabezpečujícím BOZP, d) statistická hlášení o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Českému statistickému úřadu, e) potvrzení pro soudy, peněžní ústavy, posudkové komise atd., f) potvrzení o výši příjmu pro účely dávek státní sociální podpory, g) potvrzení o zdanitelných příjmech, 3 ) Zakládají do osobního spisu zaměstnance : a) měsíční výplatní lístky, b) tiskopis prohlášení k dani ze závislé činnosti, c) kopie veškeré korespondence, potvrzení pro zaměstnance atd. 4 ) Sledují a zúčastňují se: a) veškeré změny v právních předpisech týkající se mzdové oblasti, b) věcnou a formální správnost předložených dokladů, c) kurzů, školení, seminářů zaměřených na oblast daní z příjmů ze závislé činnosti fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění, nemocenského pojištění a pracovněprávní problematiky. 5 ) Odvádějí: a) měsíční platby pojistného na sociální zabezpečení souhrnem za zaměstnance a zaměstnavatele, b) měsíční pojistné na zdrav. pojištění souhrnem za zaměstnance a zaměstnavatele c) zálohy na daň z příjmu zaměstnanců, d) povinné čtvrtletní úrazové pojištění za organizaci pro případ odškodnění pracovního úrazu či nemoci z povolání.

3 6 ) Vyřizují: a) korespondenci týkající se zaměstnanců a organizace v rámci dané problematiky. 7 ) Předkládají: a) každoročně zaměstnancům k podpisu nejpozději do 15. února Prohlášení k dani ze závislé činnosti, včetně požadavku na event. vyznačení a doplnění změn, které mohou ovlivnit výši měsíčních záloh na daň, b) každoročně zaměstnancům k ověření a podpisu evidenční listy důchodového pojištění. 8 ) Odesílají: a) odesílají evidenční listy důchodového pojištění na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, b) měsíční hlášení o odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, c) formou předepsaných tiskopisů Oznámení o přihlášení ( odhlášení ) zaměstnanců na zdravotní pojišťovny, d) formou předepsaných tiskopisů Oznámení o přihlášení (odhlášení ) k účasti na nemocenském pojištění na příslušnou správu sociálního zabezpečení. 9 ) Kontrolují: a) převodní příkazy pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, záloh na daň, půjček zaměstnanců, spoření, exekučních srážek, a srážek pro odborovou organizaci, penzijního pojištění, životního pojištění atd. b) dobírky zasílané poštou, 10 ) Zodpovídají: a) za přesné zavádění srážek z platu zaměstnanců do počítače, b) za dodržení včasného termínu podání převodních příkazů bankovnímu ústavu, tak, aby byl zajištěn včasný ( ve výplatním termínu) příslušný převod na účet zaměstnance, jeho plat, mzda či odměna, c) za přípravu dokladů pro založení do archivu s možností skartace (likvidace) d) správnost vyhotovení mzdy, platu či odměny zaměstnancům, e) za správnost ročního vyúčtování daní z příjmu ze závislé činnosti poplatníků daně (zaměstnanců), f) za roční vyúčtování odvedených záloh na dani za zaměstnance při ročním zúčtování za organizaci, g) za včasné zpracování a odeslání ročních evidenčních listů důchodového pojištění.

4 Přehled úkonů a termíny prováděných mzdovými účetními : 1) Vznik prvého pracovního poměru : (registrace subjektu) Instituce : Úkon : Termín : Finanční úřad Registrační povinnost plátce daně Do 15 dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohu na daň. Správa soc. zabezpečení Registrační povinnost Do 8 dnů Zdravotní pojišťovna Registrační povinnost Do 8 dnů 2) Nástup nového zaměstnance : Úkon : Termín : Místo určení : Sepsat pracovní smlouvu Nejpozději v den nástupu Zůstává v osobním a shromáždit všechny nutné do zaměstnání. spise. údaje o zaměstnanci. Převzetí zápočtového listu Ihned při nástupu. Zůstává v osobním od předchozího zaměst. spise. Založit mzdový list a uvést Ihned při nástupu Zůstává založen všechny údaje, které má u zaměstnavatele. mzdový list zaměstnance Skartační lhůta ML obsahovat. je 30 let. Přihláška k sociálnímu poj. Do 8 dnů od nástupu. Příslušná O S S Z. Přihláška k platbě na zdrav. Do 8 dnů od nástupu. Příslušná ZP. pojišťovnu. Předat kvyplnění tiskopis Do 30 dnů po vstupu do Zůstává v osobním Prohlášení poplatníka k dani zaměstnání. A každoročně spise. do 15. února na běžné zdaňovací období. Vyplnění a uzavření ELDP Po posledním zúčtovaném měsíci 1 díl se předá OSSZ v roce. 2 díl zaměstnanec 3 díl osobní spis. 3. Výstup zaměstnance : Úkon : Termín : Místo určení : Žádost o rozvázání PP Dohodou nebo výpovědní Zaměstnavatel a lhůtou dle ZP. zaměstnanec do vlastních rukou. Odhláška ze SZ Do 8 dnů Příslušná OSSZ.

5 Odhláška ze ZP Do 8 dnů. Příslušná ZP. Vyplněný ELDP Do 8 dnů po posledním Příslušná OSSZ vyúčtování výdělku Potvrzení o zdanitelných Obecný do 10 dnů od požádání Zaměstnanec, příjmech ze závislé činnosti bývalým zaměstnancem, kopii založit do a funkčních požitků a o osobního spisu. sražených zálohách na daň. Potvrzený a řádně vyplněný Při výstupu z PP. Zaměstnanec, zápočtový list kopii založit do osobního spisu. Pracovní posudek na žádost Do 15 dnů ode dne předání Zaměstnanec, zaměstnance. kopii založit do osobního spisu Závěr měsíce : Úkon : Termín : Místo určení : Správně stanovit výplaty, Ve stanovený výplatní den Zůstává založeno vyhotovit výplatní pásky u zaměstnavatele. zaměstnanců, vyhotovit Výplatní pásky měsíční mzdovou sumarizaci zaměstnancům. pro účetnictví. Odvod sociálního zabezpečení Ve stanovený výplatní den Na účet OSSZ. 6,5% + 25%. Nejpozději do 20. dne Zaměstnanec má na výplatní pásce vyznačeno 6,5% Odvod na zdravotní pojištění Ve stanovený výplatní den Na účet ZP. 4,5% + 9%. nejpozději do 20. dne Zaměstnanec má vyznačeno 4,5% na výplatní pásce Srazit zálohu na daň z mezd Při výplatě Zaměstnanec má zaměstnanců 15% vyznačeno na výplatní pásce Srazit daň vybíranou zvláštní sazbou Při výplatě Záznamy u daně. zaměstnavatele Zaměstnanec má vyznačeno na výplatní pásce. Provést výkon rozhodnutí srážkou Při výplatě Příslušnému ze mzdy zaměstnancům. věřiteli. Odvést měsíční zálohy na daň Do 20.dne kalendářního měsíce Místně příslušný

6 z příjmu za závislé činnosti a funkčních požitků. finanční úřad. Odvést daň vybíranou zvláštní Do konce měsíce následujícího Místně příslušný sazbou daně. po dni, kdy plátce byl povinen finanční úřad. srážku provést. Provedení rekapitulace o srážených Za každý kalendářní měsíc i za Zůstává založena zálohách a daní srážených podle celé zdaňovací období. v organizaci. zvláštní sazby daně. Vyplnit a překontrolovat příjmové Nejpozději den pře výplatním Originál banka účty na inkasním převodním příkaze termínem. potvrzená kopie jednotlivých subjektů, kam jsou zůstává v organ. prováděny jednotlivé srážky z mezd. Sledování čerpání dovolených Průběžně Sestava o čerpání dovolené zůstává v organizaci. Vést na mzdovém listě u každého Pravidelně ve zdaňovacím období. Je založen u zaměstnance skutečnosti rozhodné organizace. pro uznání nezdanitelných částek ze základu daně, které poplatník prokázal Závěr roku : Úkon : Termín : Provést rekapitulaci o sražených zálohách na daň a srážkové dani. Shromáždit podklady pro provedení ročního zúčtování daňových záloh z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Po skončení zdaňovacího období. Do15.února po uplynutí zdaňovacího období. Vystavit doklad potvrzení o zdanitelných příjmech Na žádost poplatníka do 10 dnů od které jsou rozhodné pro výpočet daně a záloh. ( Kopie založí do spisu zaměstná. ) Předložit vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků na příslušném tiskopise místně příslušnému finančnímu úřadu. Do 30 dnů ode dne splatnosti záloh na daň za poslední daňové období. Předložit vyúčtování daně vybírané srážkovou daní na příslušném tiskopise. Provést roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků plátcem na žádost poplatníka. Vrátit přeplatek daně, který vyplyne z ročního zúčtování daňových záloh poplatníkům, je-li částka vyšší Kč 50,-. Do 30 dnů od lhůty, v níž byl plátce povinen odvést za rozhodné období poslední daňovou povinnost. Do po uplynutí zdaň. období. Nejpozději při vyúčtování mzdy za březen.

7 Vyplnit a uzavřít ELDP za předchozí rok do nechat jej podepsat zaměstnancem. Nejpozději do odeslat na místně příslušnou správu sociál. zabezpečení.

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr

Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Povinnosti podnikajících osob jsou upraveny zejména zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dále pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Více

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel:

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel: ~ 1 ~ V první části se budeme zabývat podrobněji jednotlivými okruhy poplatníků pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pojmem malý rozsah a platbou pojistného. Identifikujeme

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o. 12.8.2015 2 Obsah 0 6 1 Úvod 2 Prvotní nastavení 10 3 Zaměstnanci 11 3.1 Osobní karta 11 Základní údaje... 12 Důchod... 14 Kontaktní údaje... 15 Rodinní příslušníci... 15 Údaje k platu... 16 Ostatní...

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 Dnes na téma: Archivace a skartace Úvodní slovo Obsah Věstníku Vážení a milí kolegové, přejeme

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

PRŮVODCE PRO INVESTORA VERZE 05

PRŮVODCE PRO INVESTORA VERZE 05 Svoboda podnikání PRŮVODCE PRO INVESTORA Podle zásady svobody podnikání je v České republice každému ze zemí EU umožněno usadit se a podnikat, zaměstnávat libovolný počet zaměstnanců, vykonávat současně

Více

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 592/1992 Sb Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Česká národní

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více