3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 Měsíční povinnosti mzdových účetních"

Transkript

1 Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce Činnost Plnit ohlašovací povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám např. nástup ženy na mateřskou dovolenou, přiznání důchodu, odejmutí důchodu, ukončení studia ( 10 z. č. 48/1997 Sb.) Sledovat, zda jsou zaměstnanci evidováni v insolvenčním rejstříku a dle průběhu insolvenčního řízení plnit povinnosti plátců mzdy ( 109 a 424 IZ) Vyplatit mzdu a předat zaměstnanci výplatní lístek ( ZP) Provést výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, případně provést srážky na základě rozhodnutí o schválení oddlužení [ 406 odst. písm. d) IZ] Přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat OSSZ (je vhodné si uchovávat kopie) Je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat OSSZ podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění (tzn. kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být OSSZ srážena. ( 97 ZNP) Odvést pojistné na sociální zabezpečení a předložit Přehled o výši pojistného za kalendářní měsíc ( 8 a 9 z. č. 589/1992 Sb.) Odvést zdravotní pojištění a předložit Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele všem zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou zaměstnanci pojištěni ( 5 a 25 odst. z. č. 592/1992 Sb.) Odvést příslušnému finančnímu úřadu zálohy na důchodové spoření a zaslat elektronicky Hlášení o záloze na pojistné na důchodové spoření ( 17 z. č. 97/2012 Sb.) Provést příslušnému finančnímu úřadu odvod zálohové daně ( 8h odst. 10 ZDP) Provést příslušnému finančnímu úřadu odvod srážkové daně ( 8d odst. ZDP) Zaslat hlášení plátce o srážkové dani podle 8d ZDP ( 8d odst. ZDP) Nařizovat čerpání dovolené a vést evidenci o čerpání dovolené ( 217 a 218 ZP) Vydat svému zaměstnanci (příp. zaměstnanci, jehož zaměstnání skončilo) na jeho žádost potvrzení o době trvání zaměstnání v kalendářním roce, po kterou byl zaměstnanec důchodově pojištěn. Toto potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat též okresní správě sociálního zabezpečení na její žádost. ( 42 z. č. 582/1991 Sb.) Vést evidenci o dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, neplaceném volnu, evidenci docházky a dalších skutečnostech pro účely nemocenského pojištění. ( 95 a 95 ZNP) Evidenci o čerpání podpůrčí doby vede OSSZ. (Zaměstnavatel vydává doklad o údajích potřebných pro provádění pojištění na žádost OSSZ do 8 dnů.) Vést evidenci o odpracované směně, práce přesčas, noční práce, o pracovní pohotovosti ( 96 ZP) Vést evidenci o zaměstnancích cizincích ( 102 ZZ) Vést seznam mladistvých zaměstnanců ( 246 odst. 5 ZP) Provést mzdovou uzávěrku, provést archivaci dat Provést odvod úrazového pojištění ( 205d zrušeného z. č. 65/1965 Sb., vyhl. č. 125/199 Sb.) Povinnosti spojené s pracovním úrazem Ohlásit pracovní úraz orgánům a institucím uvedeným v 4 NV č. 201/2010 Sb. Vyhotovit záznam o pracovním úrazu při zranění s pracovní neschopností delší než kalendářní dny nebo při úmrtí zaměstnance ( 5 NV č. 201/2010 Sb.) Zaslat záznam o pracovním úrazu příslušné zdravotní pojišťovně, Kooperativě a. s. (příp. jiné pojišťovně) a dalším institucím a orgánům uvedeným v 6 a 7 NV č. 201/2010 Sb. Zaslat případné hlášení změn na záznamu o úrazu ( 8 NV č. 201/2010 Sb.) Úraz evidovat v knize úrazů a na žádost zaměstnance vydává kopii nebo výpis z této knihy o jeho úrazu ( 2 NV č. 201/2010 Sb.) Termín Do 8 dnů po vzniku takové skutečnosti Trvalá povinnost V den výplatního termínu V den výplatního termínu Neprodleně Do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala povinnost srážet daň Do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala povinnost srážet daň Pravidelně měsíčně Do 8 dnů od obdržení žádosti zaměstnance či OSSZ Průběžně v měsíci Denně V průběhu trvání pracovního poměru V průběhu trvání pracovněprávního vztahu Pravidelně po skončení měsíce Za 1. Q. do 1. 1., za 2. Q. do 0. 4., za. Q. do 1. 7, za 4. Q do Bez zbytečného odkladu Do 5 dnů Do 5. dne následujícího měsíce Do 5. dne následujícího měsíce Průběžně

2 2 Příklady a postupy pro mzdové účetní.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce Vedení evidence pro účely důchodového pojištění Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění od roku 2012, musí podle 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb. obsahovat údaje o dobách uvedených v 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém pojištění (tzv. omluvné důvody, výkon vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, péče o dítě do 4 let věku, péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby), pokud tyto doby trvaly celý kalendářní měsíc, popřípadě jen po část kalendářního měsíce, pokud pracovní poměr nebo jiný vztah k zaměstnavateli, který zakládá účast na důchodovém pojištění, trval jen po část kalendářního měsíce, a v takovém kalendářním měsíci byl zúčtován příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení, a o výši tohoto příjmu; zaměstnavatel vystavuje potvrzení o těchto dobách a o výši tohoto příjmu na žádost občana za jednotlivé kalendářní roky. Zaměstnavatel může tuto evidenci realizovat v průběhu jednotlivých kalendářních měsíců roku nebo až po uplynutí kalendářního roku. Z dlouhodobé zkušenosti ve mzdové účtárně doporučuje autorka článku plnit tuto povinnost v průběhu kalendářního měsíce, kdy se o daném případu účtuje. Dojde-li však k úpravě uživatelského programu pro zpracování mzdové agendy, bude rozumné evidence zpracovávat po ukončení každého kalendářního roku. Příklad Ženě na mateřské dovolené je v měsíci dubnu 2012 (v době, která již není dobou důchodového pojištění) zúčtován příjem 050 Kč (podíl na hospodářském výsledku za rok 2011), který je zahrnován do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení. V lednu roku 201 jí zaměstnavatel poskytne stabilizační odměnu ve výši Kč. V červnu roku 2015 jí zúčtuje náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou ve výši Kč k rozvázání pracovního poměru (dne ). Evidence může mít následující formu: Evidence podle 7 odst. 2 písm c) zákona č. 582/1991 Sb. o dobách uvedených v 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém pojištění Zaměstnavatel: Stavospol, s. r. o., Jáchymova 2, Sušice Jméno zaměstnance: Řeháková Jitka Rodné číslo zaměstnance: ROK 2012 Doba od do Příjem zúčtovaný za toto období Počet kalendářní dnů Kč 0 ROK 201 Doba od do Příjem zúčtovaný za toto období Počet kalendářní dnů Kč 1 ROK 2015 Doba od do Příjem zúčtovaný za toto období Počet kalendářní dnů Kč 15

3 Příklady a postupy pro mzdové účetní Zaměstnanecké benefity.. Zaměstnanecké benefity..1 Započtení 1 % vstupní ceny osobního automobilu Příklad 1 zaměstnanec Zaměstnanec má stanovenou měsíční mzdu ve výši Kč a se zaměstnavatelem má uzavřenou smlouvu o používání motorového vozidla i k soukromým účelům. Vstupní cena vozidla činí Kč. Zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů a má jedno nezaopatřené dítě. Manželka je na rodičovské dovolené a kromě rodičovského příspěvku žádný příjem nemá. Zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanec není účasten důchodového spoření. Měsíční mzda Kč 1 % vstupní ceny vozidla 7 95 Kč Zdanitelný příjem (též vyměřovací základ) 4 65 Kč Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ,5 % = 5 89,16, zaokr Kč, : = 1 964,67, po zaokr Kč, = 929 Kč Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem Kč Nemocenské pojištění hrazené zaměstnavatelem % = 10 91,25, zaokr Kč Nemocenské pojištění hrazené zaměstnancem ,5 % =2 87,45, zaokr Kč Daňový základ = Kč Daňový základ zaokr. na 100 Kč nahoru Kč Záloha daně % = Kč Sleva na poplatníka Kč Záloha daně po slevě Kč Daňové zvýhodnění Kč Záloha daně po daňovém zvýhodnění Kč Čistá mzda = Kč Příklad 2 jednatel Jednatel s. r. o. nemá stanovenou měsíční odměnu. Má uzavřenou smlouvu o používání motorového vozidla i k soukromým účelům. Vstupní cena vozidla činí Kč. Jednatel není účasten důchodvého spoření. Podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů a má jedno nezaopatřené dítě. Manželka je na rodičovské dovolené a kromě rodičovského příspěvku žádný příjem nemá. Odměnu za výkon funkce jednatele pobírá nepravidelně. Protože smlouva o používání služebního vozidla i k soukromým účelům platí po celou dobu výkonu funkce, jedná se o pravidelný zdanitelný příjem v měsíční výši 7 95 Kč, který bude tvořit pravidelný měsíční vyměřovací základ pro účely nemocenského pojištění. Pro účely nemocenského pojištění se proto bude jednat o ostatní zaměstnání, nikoliv o zaměstnání malého rozsahu. Postup v měsíci, kdy jednatel nemá zúčtovanou odměnu za výkon své funkce: Odměna nepravidelně poskytovaná 0 1 % vstupní ceny vozidla 7 95 Kč Zdanitelný příjem 7 95 Kč Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ,5 % = 1 07,66, zaokr Kč : = 58 Kč = 716 Kč Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem 58 Kč Nemocenské pojištění hrazené zaměstnavatelem % = 1 988,25, zaokr Kč Nemocenské pojištění hrazené zaměstnancem ,5 % = 516,95, zaokr. 517 Kč Daňový základ = Kč Daňový základ zaokr. na 100 Kč nahoru Kč Záloha daně % = Kč Sleva na poplatníka Kč Záloha daně po slevě 0 Kč Daňové zvýhodnění Kč Daňový bonus Kč Doplatek zdravotního pojištění do minima, které hradí vždy zaměstnanec = 6 Kč Čistá mzda = 26 Kč

4 4 Příklady a postupy pro mzdové účetní.15 Stanovení a čerpání dovolené.15 Stanovení a čerpání dovolené.15.6 Dovolená zaměstnanců s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou Příklad 1 Zaměstnanec pracuje v nerovnoměrně rozvržené pracovní době po celý rok. Roční výměra dovolené činí 4 týdny. Jak se spočítá nárok zaměstnance na dovolenou? Především je nutné znát počet směn na období celého roku. Pokud počet plánovaných směn bude činit 18, pak se nárok spočte podle vzorce: ps : pt pd, ps = počet směn podle harmonogramu směn nerovnoměrného týdenního rozvržení pracovní doby, pt = počet týdnů v období, na které byla pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, pd = počet týdnů dovolené, na které má zaměstnanec právo. Tedy v ilustrovaném příkladu bude nárok 18 : 52 4 = 14,07 dne, po zaokrouhlení 14,5 dne. Lze však použít i přesnější údaj o počtu týdnů v roce, který je odvozen z počtu kalendářních dnů v konkrétním kalendářním roce. V roce 2012 by počet týdnů byl 66 : 7 = 52,286 týdne. Výpočet bude 18 : 52,286 4 = = 1,99 dne, po zaokrouhlení 14 dnů. Příklad 2 Zaměstnanec pracoval po část roku v rovnoměrně rozvržené pracovní době a část roku v nerovnoměrně rozvržené pracovní době. Ke změně došlo k Roční výměra dovolené je 4 týdny. Počet plánovaných směn na II. pololetí činil 94 směny. Jaký bude nárok na dovolenou? Zákoník práce stanoví, že dochází-li v průběhu kalendářního roku ke změně rozvržení pracovní doby, přísluší zaměstnanci za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby. Zaměstnanci za I. pololetí vznikne nárok v délce Za II. pololetí vznikne nárok Celkový roční nárok činí 10 dnů 94 : 26 2 = 7,2 dnů ,2 = 17,2 dnů, zaokr. 17,5 dne Vhodnější řešení však nabízí postup, který respektuje počet a délky směn v jednotlivých obdobích roku. Tento postup je také spravedlivý a odstraňuje neopodstatněné zvýhodnění jedné či druhé strany pracovního poměru. Znamená to, že bude nutné nárok na dovolenou i její čerpání posuzovat v rámci toho režimu pracovní doby, který se v konkrétní době na zaměstnance vztahuje. V daném případě má zaměstnanec stále nárok na 4 týdny dovolené, ale v rovnoměrně rozvržené pracovní době se jedná o 20 dnů a v případě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby se bude jednat o 94 : 26 4 =14,46 dne, po zaokrouhlení 14,5 dne. Pokud zaměstnanec žádnou dovolenou ještě nevyčerpal, stanoví se mu po přechodu do jiného režimu pracovní doby nárok platný v konkrétní době, tedy jak je uvedeno výše. Jestliže však již nějakou dovolenou vyčerpal, měla by být již vyčerpaná dovolená přepočtena, aby zaměstnanec nebyl poškozen nebo neoprávněně zvýhodněn. Zaměstnavatel by též mohl nařídit vyčerpání dovolené při změně řežimu pracovní doby, aby nedocházelo ke zvýhodnění nebo naopak ke znevýhodnění zaměstnance. Upozorňujeme, že přepočet dovolené uvedený v příkladu je pouze doporučený postup, jak případnou nerovnost odstranit. Příklad Vycházejme z Příkladu 2. Představme si, že zaměstnanec již vyčerpal 6 dnů v rámci rovnoměrně rozvržené pracovní doby. Pro přepočet je nutné znát délku směn rovnoměrného a nerovnoměrného pracovního režimu. Uvažujme tedy, že délka směny byla 8 hodin a nyní je 12 hodin. Koeficient přepočtu je 8 : 12 = 0,667 6 dnů dovolené v rámci rovnoměrného rozvržení po přepočtu na nerovnoměrně 6 0,667 = 4,002, zaokr. 4,5 dne rozvrženou dobu pak činí Zůstatek dovolené je tedy 14,5 4,5 = 10 dnů (pro nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu) Příklad 4 Opačný případ zaměstnanec bude přecházet z nerovnoměrně rozvržené pracovní doby do rovnoměrně rozvržené. Jeho nárok na dovolenou bude činit v rámci rovnoměrné pracovní doby 20 dnů, a pokud již vyčerpal nějakou dovolenou v rámci nerovnoměrného režimu, bude se vyčerpaná dovolená přepočítávat koeficientem 12 : 8 = 1,5. Vyčerpal-li 7 dnů, pak přepočet činí 7 x 1,5 = 10,5 a zůstatek dovolené je 20 10,5 = 9,5 dne.

5 Příklady a postupy pro mzdové účetní 5 Stanovení a čerpání dovolené.15 Tento způsob přepočtu by měl být použit i v případě zůstatku dovolené z předchozího kalendářního roku, pokud došlo ke změně pracovního režimu k začátku kalendářního roku Krácení dovolené Příklad 1 Zaměstnanec požádal o poskytnutí neplaceného volna na dobu 4 měsíců (březen až červen). Dále měl ještě pracovní neschopnost v délce 15 kalendářních dnů. O kolik dnů je nutné zkrátit roční dovolenou v délce 4 týdnů? Za dobu neplaceného volna neodpracoval celkem 87 dnů. V době nemoci neodpracoval dalších 10 dnů. Celkem neodpracoval 97 dnů. Zaměstnanci tedy náleží nekrácená dovolená v délce 4 týdnů. Příklad 2 Zaměstnankyně byla nemocná od až do Na jakou výši dovolené bude mít nárok při roční výměře 5 týdnů? Předpokládejme, že od do neodpracovala celkem 142 dnů (včetně svátků připadajících na všední dny). Za prvních 100 dnů se dovolená krátí o 1/12 a za každých dalších celých 21 dnů též o 1/12. Krácení: 25 : 12 x 2 = 4,17 dne, po zaokrouhlení 4,5 dne. Dovolená bude činit 25 4,5 = 20,5 dne. Příklad Zaměstnanec pracuje v rovnoměrně rozvržené pracovní době od pondělí do pátku. Na jeden z jeho pracovních dnů připadne svátek. On je však delší dobu nemocen a také v den svátku jeho dočasná pracovní neschopnost trvá. Započte se tento den jako neodpracovaný den? Ačkoliv zákoník práce v ustanovení 48 odst. 1 písm. d) stanoví, že pokud svátek připadl na zaměstnancův obvyklý pracovní den a zaměstnavatel za tento den poskytne náhradu mzdy nebo mu měsíční mzdu nekrátí, považuje se tato doba za výkon práce. Uvedené pravidlo však nelze použít v případě, kdy v době nemoci připadl svátek na obvyklý pracovní den. Takový den se musí považovat za neodpracovaný den, neboť zaměstnanec nepracoval z důvodu, že byl svátek, ale proto, že byl dočasně práce neschopen. Příklad 4 Zaměstnanec pracuje v nerovnoměrně rozvržené pracovní době a měl mimopracovní úraz. Pracovní neschopnost nastala a trvala až do konce roku. Jak se postupuje při krácení dovolené u těchto zaměstnanců, jestliže jsme jeho roční nárok vypočítali na 18 dnů? (Počet plánovaných směn v roce 18 dnů, 52 týdnů v roce, 5 týdnů dovolené, 18 : 52 5 = 17,6 dne, po zaokrouhlení 18 dnů.) Při krácení roční výměry dovolené u zaměstnanců pracujících v nerovnoměrně rozvržené pracovní době se uplatní stejný princip krácení jako u zaměstnanců pracujících v rovnoměrně rozvržené pracovní době s tím, že se doba nepřítomnosti v práci posuzuje, jako by v kalendářním týdnu nepracovali 5 pracovních dnů (viz 216 ZP). Od do se v daném kalendářním roce jedná o 109 pracovních dnů (včetně svátků připadajících na všední dny). Krácení se provede ve výši 1/12 roční výměry. Roční výměra činí 18 dnů. Krácení: 18 : 12 1 = 1,5 dne. Celkový nárok: 18 1,5 = 16,5 dne. Příklad 5 Zaměstnanec nastoupí do organizace a pracuje v nerovnoměrně rozvržené pracovní době. Počet plánovaných směn pro daného zaměstnance činí v roce 165 směn (od do konce roku), počet týdnů činí 48 (od do konce roku). Roční výměra dovolené činí 5 týdnů. Zaměstnanec je od do konce roku nemocen. Jak se spočítá jeho nárok a krácení dovolené? Nárok na dovolenou za celý rok činí: Roční nárok 165 : 48 5 = 17,19, zaokr. 17,5 dne Krácení za leden 17,5 : 12 1 = 1,46 dne, zaokr. 1,5 dne Nárok na dovolenou od do konce roku 17,5 1,5 = 16 dnů Krácení za pracovní neschopnost celkem neodpracuje 109 pracovních dnů (počítáno 5 dnů v týdnu v době od do konce roku) Krácení ročního nároku o 1/12 17,5 : 12 1 = 1,5 dne Dovolená po zkrácení 16 1,5 = 14,5 dne Zaměstnavatel může zaměstnanci krátit dovolenou za neomluveně zameškanou směnu (pracovní den) o 1 až dny; neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se mohou sčítat. Z důvodu absence lze krátit dodatkovou dovolenou i dovolenou za odpracované dny. Při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.

6 6 Příklady a postupy pro mzdové účetní 4.5 Evidenční listy důchodového pojištění Způsob vyplňování ELDP Příklad 10 dohoda o pracovní činnosti, dodatečná odměna Zaměstnanec měl se zaměstnavatelem uzavřenu dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou od 2. ledna 2012 do 1. října 2012, se sjednaným příjmem Kč měsíčně (jedná se tedy o zaměstnání malého rozsahu). V době od 29. srpna do 11. září 2012 byl v dočasné pracovní neschopnosti (14 kalendářních dnů). V jednotlivých měsících roku 2012 byly zaměstnanci zúčtovány tyto příjmy: leden Kč, únor Kč, březen Kč, duben Kč, květen Kč, Záznam do ELDP za rok 2012 Typ ELDP 02 červen Kč, červenec Kč, srpen Kč, září Kč, říjen Kč 2. Pr b h pojišt ní v daném roce Kód MR Od Do Dny A++ - A : Vylou. doby Vym ovací základ Doby ode t. Výdělečná činnost od Celkem Celkem Celkem Poznámka: Ve sloupci Od bude uveden první den kalendářního měsíce, v němž byla splněna podmínka dosažení započitatelného příjmu do vyměřovacího základu pro odvod pojistného tj. dosažení příjmu alespoň Kč. V měsících trvání dohody o pracovní činnosti, v nichž nebylo započitatelného příjmu dosaženo, se uvede znak X. Po skončení tohoto zaměstnání zúčtoval zaměstnavatel zaměstnanci v měsíci prosinci 2012 dodatečně odměnu ve výši 600 Kč. Zaměstnavatel vyhotoví opravný ELDP za rok Záznam do ELDP za rok 2012 Typ ELDP 52 Oprava ELDP ze dne: nutné vyplnit dle data vyhotovení původního ELDP 2. Pr b h pojišt ní v daném roce Kód MR Od Do Dny A++ - A : Vylou. doby Vym ovací základ Doby ode t. Celkem Celkem Celkem Výdělečná činnost od Poznámka: Příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání malého rozsahu se považuje pro účely pojištění za příjem zúčtovaný v kalendářním měsíci, v němž bylo toto zaměstnání ukončeno. V měsíci říjnu 2012 tak zaměstnanci vznikne dodatečně účast na pojištění, protože po sečtení příjmu Kč zúčtovaného v říjnu 2012 a 600 Kč zúčtovaného v prosinci 2012 činí celková výše příjmu Kč a zaměstnanec dosahuje příjmu alespoň ve výši rozhodného příjmu. Ve sloupci Výdělečná činnosti od bude uvedeno datum skutečného nástupu do zaměstnání malého rozsahu.

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Pracovněprávní minimum...4 1.1. Právní předpisy... 4 1.2. Pracovněprávní vztah... 4 1.3. Vznik pracovního poměru... 5 1.4. Skončení pracovního poměru... 6 1.5. Dohody o pracích

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Příklady ELDP a datových vět ELDP. Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1.

Příklady ELDP a datových vět ELDP. Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1. Příklady ELDP a datových vět ELDP Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1. 2004 Aplikace 11 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb. (zdp) 1. Zaměstnanec je

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdové účetnictví akreditovaný kurz MŠMT

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdové účetnictví akreditovaný kurz MŠMT TaxReal s.r.o. akreditovaný kurz MŠMT 2018 Obsah 1. Pracovněprávní minimum...4 1.1. Právní předpisy... 4 1.2. Pracovněprávní vztah... 4 1.3. Vznik pracovního poměru... 5 1.4. Skončení pracovního poměru...

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. Obecně Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. dále jen ZP ), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, přináší celou řadu změn oproti

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

3.1 Činnosti v průběhu a na konci měsíce

3.1 Činnosti v průběhu a na konci měsíce Příklady a postupy pro mzdové účetní 1.1 Činnosti v průběhu a na konci měsíce Činnost V průběhu kalendářního měsíce plnit ohlašovací povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám např. nástup ženy na mateřskou

Více

Předmluva... XIII Přehled zkratek... XIV

Předmluva... XIII Přehled zkratek... XIV Předmluva... XIII Přehled zkratek... XIV DÍ L 1 Pracovnělékařská služba KAPITOLA 1 Právní úprava... 1 KAPITOLA 2 Pracovnělékařské služby... 1 KAPITOLA 3 Systém pracovnělékařských prohlídek a jejich důsledky...

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CVIČENÍ 4 1/ zopakování a teorie SZP 2/ praktické příklady ZDAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Platba je povinná: pro všechny osoby, které mají trvalé bydliště v ČR pro osoby, které nemají

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU Zpracovala: Jana Bošková, listopad 2014 I. Mzdový list II. III. IV. Evidenční list RZD u zaměstnance Vyúčtování zálohové a srážkové daně za organizaci V. Vyúčtování

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Legislativní změny pro mzdy roku 2019

Legislativní změny pro mzdy roku 2019 Legislativní změny pro mzdy roku 2019 Minimální mzda Od 1.12019 se zvyšuje na výši 13 350 Kč. Průměrná měsíční mzda. Pro rok 2019 je stanovena nařízením vlády č. 213/2018 Sb.ve výši 32 699 Kč. Maximální

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DOVOLENÉ PODLE NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2018

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DOVOLENÉ PODLE NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2018 NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DOVOLENÉ PODLE NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2018 JUDr. Bořivoj ŠUBRT, předseda AKV Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů Novela ZP přináší radikální změnu

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Legislativní změny pro mzdy roku 2018

Legislativní změny pro mzdy roku 2018 Legislativní změny pro mzdy roku 2018 Slevy na dani a daňové zvýhodnění Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje na 15 204,- ročně, tj. 1 267,- Kč měsíčně. Další děti zůstávají ve stejné výši jako v

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obsah. Obsah... III Předmluva... XVII Seznam zkratek...xviii. Díl 1 Pracovnělékařská služba

Obsah. Obsah... III Předmluva... XVII Seznam zkratek...xviii. Díl 1 Pracovnělékařská služba Obsah Obsah............................................................................... III Předmluva........................................................................ XVII Seznam zkratek...................................................................xviii

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Čerpání dovolené na zotavenou

Čerpání dovolené na zotavenou B3-04/12-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/12-MPK Čerpání dovolené na zotavenou Obsah: Zpracoval: I. Úvodní ustanovení II. Ustanovení zákoníku práce III. Povinnosti

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK Obsah semináře 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod 1.1 Zjišťování průměrného výdělku rozhodné období 1.2 Započitatelnost příjmů pro zjištění průměrného výdělku 1.3 Výpočet

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

V tabulce je zpracován přehledný výčet oblastí a funkcí, které oba systémy umí řešit. OBLAST FUNKCE POHODA PAMICA

V tabulce je zpracován přehledný výčet oblastí a funkcí, které oba systémy umí řešit. OBLAST FUNKCE POHODA PAMICA V tabulce je zpracován přehledný výčet oblastí a funkcí, které oba systémy umí řešit. OBLST FUKCE POHOD PMIC rozvrh pracovní doby rovnoměrný nerovnoměrný turnusový počet pracovních poměrů více pracovních

Více

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009 Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009 Slevy pro zaměstnavatele přináší od 1.8.2009 zákon 221/2009, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku

Více

1. 3. Dovolená. Nastavení základního nároku na dovolenou. Přehled o stavu dovolené u jednotlivých zaměstnanců

1. 3. Dovolená. Nastavení základního nároku na dovolenou. Přehled o stavu dovolené u jednotlivých zaměstnanců 1. 3. Dovolená Nastavení základního nároku na dovolenou První údaj k dovolené zaměstnance se objevuje v pracovní smlouvě, kterou zpracováváte při jeho nástupu. Zde se nachází pole "nemá nárok na 1/12 dovolené

Více

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení Stránka č. 1 z 9 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Více

POTVRZENÍ O ZAM STNÁNÍ

POTVRZENÍ O ZAM STNÁNÍ no_07zaplist.pdf I : zam stnavatel Místo: Datum: POTVRZENÍ O ZAM STNÁNÍ I. Potvrzení o délce zam stnání a o zápo tu dob zam stnání pro ú ely nemocenského pojišt ní P íjmení a jméno zam stnance. narozen(a).

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Metodická pomůcka k vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od

Metodická pomůcka k vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od Metodická pomůcka k vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1. 2004 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 4 I/2008 Úvod Tato metodická pomůcka je vhodným doplňkem Všeobecných zásad platných od 1. 1.

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010. 1. Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. srpna 2009 Kdy a koho se slevy týkají? Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Více

Měsíční zpracování mezd a uzávěrka měsíce

Měsíční zpracování mezd a uzávěrka měsíce Měsíční zpracování mezd a uzávěrka měsíce E S O 9 i n t r a n e t, a. s. Strana 1 (celkem 8) U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Popis... 3 Měsíční zpracování mezd... 3 Měsíční MS a nepřítomnost (činnost

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

OBEC RADOSTOV Pracovní řád

OBEC RADOSTOV Pracovní řád OBEC RADOSTOV Pracovní řád Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Tento pracovní řád se vydává v souladu se zák. 262/2006 Sb., zákoníkem práce v platném znění. Pracovní řád je vydán s cílem zajistit úspěšné

Více

7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby 7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby Související právní předpisy: 213 odst. 5 ZP 7.1 Změna rozvržení Otázka č. 34 Zaměstnanec pracoval do konce července v rovnoměrném rozvržení pracovní doby,

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Část první Změna zákoníku práce 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance PŘÍKAZ ŘEDITELE Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD Určeno pro: všechny zaměstnance Registrační číslo: Platí ode dne: PŘ-AIAF- 001-16 Podpisu jednatelem Zpracovatel: Účinnosti nabývá dne: Finanční úsek

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2014 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Přehled povinností zaměstnavatele

Přehled povinností zaměstnavatele PŘEHLED POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE 300 DÍL 2 Přehled povinností e KAPITOLA 1 Povinnosti e při nástupu 1.1 Povinnosti e 300 ÚKON TERMÍN URČENÍ MÍSTO URČENÍ Před uzavřením pracovněprávního vztahu zajistit,

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

2 Výklad problematiky

2 Výklad problematiky IX. DOVOLENÁ Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část ( 212)... 2 2.2 Dovolená za odpracované dny ( 214)... 3 2.3 Dodatková dovolená ( 215)... 4 2.4

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Vykazující organizace musí zajistit metodickou shodu vykazování společných ukazatelů v obou výkazech.

Vykazující organizace musí zajistit metodickou shodu vykazování společných ukazatelů v obou výkazech. Metodické vysvětlivky k obsahu údajů MZDY a PLATY, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI (OON), EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ Platné pro výkazy P1-04 (MŠMT) a Práce 2-04 (ČSÚ) Vykazující organizace musí zajistit

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. září 2013 o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech Vláda nařizuje podle 137 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody září 2013 Dotaz: Má zaměstnavatel právo nařídit čerpání dovolené následujícím způsobem? 1. Vyčerpání všech dnů dovolené, na které zaměstnancům vznikl nárok za rok 2013 do 31. 12. 2013. 2. V odůvodněných

Více

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance Přednášející: Iveta Lišková I. Ukončení PP na kartě zaměstnance II. Přeplatek/dluh zaměstnance rekapitulace mimořádných srážek II. Přeplatek/dluh zaměstnance

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková Skalský Dvůr 26.-27.11.2012 Mzdy novinky Romana Pavelková 1. Docházka Evidence začátku a konce, 96 dost. 1) ZP a) Odpracované Směny, Práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce a doby v době

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ. Zpracováno v rámci projektu IVA 2018/FVHE/2380/55

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ. Zpracováno v rámci projektu IVA 2018/FVHE/2380/55 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ KVÍZ JAKÁ JE SAZBA DANĚ Z PŘÍJMU FO? JAKÉ JE ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ U DANĚ Z PŘÍJMU? CO PODEPISUJE POPLATNÍK, ABY SI MOHL UPLATŇOVAT SLEVY NA DANI? SLEVA NA MANŽELKU SE UPLATŇUJE JEN 1X ZA ROK

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Pomocník mzdové účetní k

Pomocník mzdové účetní k Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2019 Úvodem Tato publikace obsahuje přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti mezd a platů, jejich zdanění, odvodů na zdravotní a sociální pojištění,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (.500,-) (.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové zvýhodnění

Více

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZDY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (33.500,-) (33.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové

Více