3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 Měsíční povinnosti mzdových účetních"

Transkript

1 Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce Činnost Plnit ohlašovací povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám např. nástup ženy na mateřskou dovolenou, přiznání důchodu, odejmutí důchodu, ukončení studia ( 10 z. č. 48/1997 Sb.) Sledovat, zda jsou zaměstnanci evidováni v insolvenčním rejstříku a dle průběhu insolvenčního řízení plnit povinnosti plátců mzdy ( 109 a 424 IZ) Vyplatit mzdu a předat zaměstnanci výplatní lístek ( ZP) Provést výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, případně provést srážky na základě rozhodnutí o schválení oddlužení [ 406 odst. písm. d) IZ] Přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat OSSZ (je vhodné si uchovávat kopie) Je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat OSSZ podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění (tzn. kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být OSSZ srážena. ( 97 ZNP) Odvést pojistné na sociální zabezpečení a předložit Přehled o výši pojistného za kalendářní měsíc ( 8 a 9 z. č. 589/1992 Sb.) Odvést zdravotní pojištění a předložit Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele všem zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou zaměstnanci pojištěni ( 5 a 25 odst. z. č. 592/1992 Sb.) Odvést příslušnému finančnímu úřadu zálohy na důchodové spoření a zaslat elektronicky Hlášení o záloze na pojistné na důchodové spoření ( 17 z. č. 97/2012 Sb.) Provést příslušnému finančnímu úřadu odvod zálohové daně ( 8h odst. 10 ZDP) Provést příslušnému finančnímu úřadu odvod srážkové daně ( 8d odst. ZDP) Zaslat hlášení plátce o srážkové dani podle 8d ZDP ( 8d odst. ZDP) Nařizovat čerpání dovolené a vést evidenci o čerpání dovolené ( 217 a 218 ZP) Vydat svému zaměstnanci (příp. zaměstnanci, jehož zaměstnání skončilo) na jeho žádost potvrzení o době trvání zaměstnání v kalendářním roce, po kterou byl zaměstnanec důchodově pojištěn. Toto potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat též okresní správě sociálního zabezpečení na její žádost. ( 42 z. č. 582/1991 Sb.) Vést evidenci o dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, neplaceném volnu, evidenci docházky a dalších skutečnostech pro účely nemocenského pojištění. ( 95 a 95 ZNP) Evidenci o čerpání podpůrčí doby vede OSSZ. (Zaměstnavatel vydává doklad o údajích potřebných pro provádění pojištění na žádost OSSZ do 8 dnů.) Vést evidenci o odpracované směně, práce přesčas, noční práce, o pracovní pohotovosti ( 96 ZP) Vést evidenci o zaměstnancích cizincích ( 102 ZZ) Vést seznam mladistvých zaměstnanců ( 246 odst. 5 ZP) Provést mzdovou uzávěrku, provést archivaci dat Provést odvod úrazového pojištění ( 205d zrušeného z. č. 65/1965 Sb., vyhl. č. 125/199 Sb.) Povinnosti spojené s pracovním úrazem Ohlásit pracovní úraz orgánům a institucím uvedeným v 4 NV č. 201/2010 Sb. Vyhotovit záznam o pracovním úrazu při zranění s pracovní neschopností delší než kalendářní dny nebo při úmrtí zaměstnance ( 5 NV č. 201/2010 Sb.) Zaslat záznam o pracovním úrazu příslušné zdravotní pojišťovně, Kooperativě a. s. (příp. jiné pojišťovně) a dalším institucím a orgánům uvedeným v 6 a 7 NV č. 201/2010 Sb. Zaslat případné hlášení změn na záznamu o úrazu ( 8 NV č. 201/2010 Sb.) Úraz evidovat v knize úrazů a na žádost zaměstnance vydává kopii nebo výpis z této knihy o jeho úrazu ( 2 NV č. 201/2010 Sb.) Termín Do 8 dnů po vzniku takové skutečnosti Trvalá povinnost V den výplatního termínu V den výplatního termínu Neprodleně Do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala povinnost srážet daň Do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala povinnost srážet daň Pravidelně měsíčně Do 8 dnů od obdržení žádosti zaměstnance či OSSZ Průběžně v měsíci Denně V průběhu trvání pracovního poměru V průběhu trvání pracovněprávního vztahu Pravidelně po skončení měsíce Za 1. Q. do 1. 1., za 2. Q. do 0. 4., za. Q. do 1. 7, za 4. Q do Bez zbytečného odkladu Do 5 dnů Do 5. dne následujícího měsíce Do 5. dne následujícího měsíce Průběžně

2 2 Příklady a postupy pro mzdové účetní.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce Vedení evidence pro účely důchodového pojištění Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění od roku 2012, musí podle 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb. obsahovat údaje o dobách uvedených v 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém pojištění (tzv. omluvné důvody, výkon vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, péče o dítě do 4 let věku, péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby), pokud tyto doby trvaly celý kalendářní měsíc, popřípadě jen po část kalendářního měsíce, pokud pracovní poměr nebo jiný vztah k zaměstnavateli, který zakládá účast na důchodovém pojištění, trval jen po část kalendářního měsíce, a v takovém kalendářním měsíci byl zúčtován příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení, a o výši tohoto příjmu; zaměstnavatel vystavuje potvrzení o těchto dobách a o výši tohoto příjmu na žádost občana za jednotlivé kalendářní roky. Zaměstnavatel může tuto evidenci realizovat v průběhu jednotlivých kalendářních měsíců roku nebo až po uplynutí kalendářního roku. Z dlouhodobé zkušenosti ve mzdové účtárně doporučuje autorka článku plnit tuto povinnost v průběhu kalendářního měsíce, kdy se o daném případu účtuje. Dojde-li však k úpravě uživatelského programu pro zpracování mzdové agendy, bude rozumné evidence zpracovávat po ukončení každého kalendářního roku. Příklad Ženě na mateřské dovolené je v měsíci dubnu 2012 (v době, která již není dobou důchodového pojištění) zúčtován příjem 050 Kč (podíl na hospodářském výsledku za rok 2011), který je zahrnován do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení. V lednu roku 201 jí zaměstnavatel poskytne stabilizační odměnu ve výši Kč. V červnu roku 2015 jí zúčtuje náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou ve výši Kč k rozvázání pracovního poměru (dne ). Evidence může mít následující formu: Evidence podle 7 odst. 2 písm c) zákona č. 582/1991 Sb. o dobách uvedených v 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém pojištění Zaměstnavatel: Stavospol, s. r. o., Jáchymova 2, Sušice Jméno zaměstnance: Řeháková Jitka Rodné číslo zaměstnance: ROK 2012 Doba od do Příjem zúčtovaný za toto období Počet kalendářní dnů Kč 0 ROK 201 Doba od do Příjem zúčtovaný za toto období Počet kalendářní dnů Kč 1 ROK 2015 Doba od do Příjem zúčtovaný za toto období Počet kalendářní dnů Kč 15

3 Příklady a postupy pro mzdové účetní Zaměstnanecké benefity.. Zaměstnanecké benefity..1 Započtení 1 % vstupní ceny osobního automobilu Příklad 1 zaměstnanec Zaměstnanec má stanovenou měsíční mzdu ve výši Kč a se zaměstnavatelem má uzavřenou smlouvu o používání motorového vozidla i k soukromým účelům. Vstupní cena vozidla činí Kč. Zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů a má jedno nezaopatřené dítě. Manželka je na rodičovské dovolené a kromě rodičovského příspěvku žádný příjem nemá. Zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanec není účasten důchodového spoření. Měsíční mzda Kč 1 % vstupní ceny vozidla 7 95 Kč Zdanitelný příjem (též vyměřovací základ) 4 65 Kč Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ,5 % = 5 89,16, zaokr Kč, : = 1 964,67, po zaokr Kč, = 929 Kč Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem Kč Nemocenské pojištění hrazené zaměstnavatelem % = 10 91,25, zaokr Kč Nemocenské pojištění hrazené zaměstnancem ,5 % =2 87,45, zaokr Kč Daňový základ = Kč Daňový základ zaokr. na 100 Kč nahoru Kč Záloha daně % = Kč Sleva na poplatníka Kč Záloha daně po slevě Kč Daňové zvýhodnění Kč Záloha daně po daňovém zvýhodnění Kč Čistá mzda = Kč Příklad 2 jednatel Jednatel s. r. o. nemá stanovenou měsíční odměnu. Má uzavřenou smlouvu o používání motorového vozidla i k soukromým účelům. Vstupní cena vozidla činí Kč. Jednatel není účasten důchodvého spoření. Podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů a má jedno nezaopatřené dítě. Manželka je na rodičovské dovolené a kromě rodičovského příspěvku žádný příjem nemá. Odměnu za výkon funkce jednatele pobírá nepravidelně. Protože smlouva o používání služebního vozidla i k soukromým účelům platí po celou dobu výkonu funkce, jedná se o pravidelný zdanitelný příjem v měsíční výši 7 95 Kč, který bude tvořit pravidelný měsíční vyměřovací základ pro účely nemocenského pojištění. Pro účely nemocenského pojištění se proto bude jednat o ostatní zaměstnání, nikoliv o zaměstnání malého rozsahu. Postup v měsíci, kdy jednatel nemá zúčtovanou odměnu za výkon své funkce: Odměna nepravidelně poskytovaná 0 1 % vstupní ceny vozidla 7 95 Kč Zdanitelný příjem 7 95 Kč Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ,5 % = 1 07,66, zaokr Kč : = 58 Kč = 716 Kč Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem 58 Kč Nemocenské pojištění hrazené zaměstnavatelem % = 1 988,25, zaokr Kč Nemocenské pojištění hrazené zaměstnancem ,5 % = 516,95, zaokr. 517 Kč Daňový základ = Kč Daňový základ zaokr. na 100 Kč nahoru Kč Záloha daně % = Kč Sleva na poplatníka Kč Záloha daně po slevě 0 Kč Daňové zvýhodnění Kč Daňový bonus Kč Doplatek zdravotního pojištění do minima, které hradí vždy zaměstnanec = 6 Kč Čistá mzda = 26 Kč

4 4 Příklady a postupy pro mzdové účetní.15 Stanovení a čerpání dovolené.15 Stanovení a čerpání dovolené.15.6 Dovolená zaměstnanců s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou Příklad 1 Zaměstnanec pracuje v nerovnoměrně rozvržené pracovní době po celý rok. Roční výměra dovolené činí 4 týdny. Jak se spočítá nárok zaměstnance na dovolenou? Především je nutné znát počet směn na období celého roku. Pokud počet plánovaných směn bude činit 18, pak se nárok spočte podle vzorce: ps : pt pd, ps = počet směn podle harmonogramu směn nerovnoměrného týdenního rozvržení pracovní doby, pt = počet týdnů v období, na které byla pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, pd = počet týdnů dovolené, na které má zaměstnanec právo. Tedy v ilustrovaném příkladu bude nárok 18 : 52 4 = 14,07 dne, po zaokrouhlení 14,5 dne. Lze však použít i přesnější údaj o počtu týdnů v roce, který je odvozen z počtu kalendářních dnů v konkrétním kalendářním roce. V roce 2012 by počet týdnů byl 66 : 7 = 52,286 týdne. Výpočet bude 18 : 52,286 4 = = 1,99 dne, po zaokrouhlení 14 dnů. Příklad 2 Zaměstnanec pracoval po část roku v rovnoměrně rozvržené pracovní době a část roku v nerovnoměrně rozvržené pracovní době. Ke změně došlo k Roční výměra dovolené je 4 týdny. Počet plánovaných směn na II. pololetí činil 94 směny. Jaký bude nárok na dovolenou? Zákoník práce stanoví, že dochází-li v průběhu kalendářního roku ke změně rozvržení pracovní doby, přísluší zaměstnanci za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby. Zaměstnanci za I. pololetí vznikne nárok v délce Za II. pololetí vznikne nárok Celkový roční nárok činí 10 dnů 94 : 26 2 = 7,2 dnů ,2 = 17,2 dnů, zaokr. 17,5 dne Vhodnější řešení však nabízí postup, který respektuje počet a délky směn v jednotlivých obdobích roku. Tento postup je také spravedlivý a odstraňuje neopodstatněné zvýhodnění jedné či druhé strany pracovního poměru. Znamená to, že bude nutné nárok na dovolenou i její čerpání posuzovat v rámci toho režimu pracovní doby, který se v konkrétní době na zaměstnance vztahuje. V daném případě má zaměstnanec stále nárok na 4 týdny dovolené, ale v rovnoměrně rozvržené pracovní době se jedná o 20 dnů a v případě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby se bude jednat o 94 : 26 4 =14,46 dne, po zaokrouhlení 14,5 dne. Pokud zaměstnanec žádnou dovolenou ještě nevyčerpal, stanoví se mu po přechodu do jiného režimu pracovní doby nárok platný v konkrétní době, tedy jak je uvedeno výše. Jestliže však již nějakou dovolenou vyčerpal, měla by být již vyčerpaná dovolená přepočtena, aby zaměstnanec nebyl poškozen nebo neoprávněně zvýhodněn. Zaměstnavatel by též mohl nařídit vyčerpání dovolené při změně řežimu pracovní doby, aby nedocházelo ke zvýhodnění nebo naopak ke znevýhodnění zaměstnance. Upozorňujeme, že přepočet dovolené uvedený v příkladu je pouze doporučený postup, jak případnou nerovnost odstranit. Příklad Vycházejme z Příkladu 2. Představme si, že zaměstnanec již vyčerpal 6 dnů v rámci rovnoměrně rozvržené pracovní doby. Pro přepočet je nutné znát délku směn rovnoměrného a nerovnoměrného pracovního režimu. Uvažujme tedy, že délka směny byla 8 hodin a nyní je 12 hodin. Koeficient přepočtu je 8 : 12 = 0,667 6 dnů dovolené v rámci rovnoměrného rozvržení po přepočtu na nerovnoměrně 6 0,667 = 4,002, zaokr. 4,5 dne rozvrženou dobu pak činí Zůstatek dovolené je tedy 14,5 4,5 = 10 dnů (pro nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu) Příklad 4 Opačný případ zaměstnanec bude přecházet z nerovnoměrně rozvržené pracovní doby do rovnoměrně rozvržené. Jeho nárok na dovolenou bude činit v rámci rovnoměrné pracovní doby 20 dnů, a pokud již vyčerpal nějakou dovolenou v rámci nerovnoměrného režimu, bude se vyčerpaná dovolená přepočítávat koeficientem 12 : 8 = 1,5. Vyčerpal-li 7 dnů, pak přepočet činí 7 x 1,5 = 10,5 a zůstatek dovolené je 20 10,5 = 9,5 dne.

5 Příklady a postupy pro mzdové účetní 5 Stanovení a čerpání dovolené.15 Tento způsob přepočtu by měl být použit i v případě zůstatku dovolené z předchozího kalendářního roku, pokud došlo ke změně pracovního režimu k začátku kalendářního roku Krácení dovolené Příklad 1 Zaměstnanec požádal o poskytnutí neplaceného volna na dobu 4 měsíců (březen až červen). Dále měl ještě pracovní neschopnost v délce 15 kalendářních dnů. O kolik dnů je nutné zkrátit roční dovolenou v délce 4 týdnů? Za dobu neplaceného volna neodpracoval celkem 87 dnů. V době nemoci neodpracoval dalších 10 dnů. Celkem neodpracoval 97 dnů. Zaměstnanci tedy náleží nekrácená dovolená v délce 4 týdnů. Příklad 2 Zaměstnankyně byla nemocná od až do Na jakou výši dovolené bude mít nárok při roční výměře 5 týdnů? Předpokládejme, že od do neodpracovala celkem 142 dnů (včetně svátků připadajících na všední dny). Za prvních 100 dnů se dovolená krátí o 1/12 a za každých dalších celých 21 dnů též o 1/12. Krácení: 25 : 12 x 2 = 4,17 dne, po zaokrouhlení 4,5 dne. Dovolená bude činit 25 4,5 = 20,5 dne. Příklad Zaměstnanec pracuje v rovnoměrně rozvržené pracovní době od pondělí do pátku. Na jeden z jeho pracovních dnů připadne svátek. On je však delší dobu nemocen a také v den svátku jeho dočasná pracovní neschopnost trvá. Započte se tento den jako neodpracovaný den? Ačkoliv zákoník práce v ustanovení 48 odst. 1 písm. d) stanoví, že pokud svátek připadl na zaměstnancův obvyklý pracovní den a zaměstnavatel za tento den poskytne náhradu mzdy nebo mu měsíční mzdu nekrátí, považuje se tato doba za výkon práce. Uvedené pravidlo však nelze použít v případě, kdy v době nemoci připadl svátek na obvyklý pracovní den. Takový den se musí považovat za neodpracovaný den, neboť zaměstnanec nepracoval z důvodu, že byl svátek, ale proto, že byl dočasně práce neschopen. Příklad 4 Zaměstnanec pracuje v nerovnoměrně rozvržené pracovní době a měl mimopracovní úraz. Pracovní neschopnost nastala a trvala až do konce roku. Jak se postupuje při krácení dovolené u těchto zaměstnanců, jestliže jsme jeho roční nárok vypočítali na 18 dnů? (Počet plánovaných směn v roce 18 dnů, 52 týdnů v roce, 5 týdnů dovolené, 18 : 52 5 = 17,6 dne, po zaokrouhlení 18 dnů.) Při krácení roční výměry dovolené u zaměstnanců pracujících v nerovnoměrně rozvržené pracovní době se uplatní stejný princip krácení jako u zaměstnanců pracujících v rovnoměrně rozvržené pracovní době s tím, že se doba nepřítomnosti v práci posuzuje, jako by v kalendářním týdnu nepracovali 5 pracovních dnů (viz 216 ZP). Od do se v daném kalendářním roce jedná o 109 pracovních dnů (včetně svátků připadajících na všední dny). Krácení se provede ve výši 1/12 roční výměry. Roční výměra činí 18 dnů. Krácení: 18 : 12 1 = 1,5 dne. Celkový nárok: 18 1,5 = 16,5 dne. Příklad 5 Zaměstnanec nastoupí do organizace a pracuje v nerovnoměrně rozvržené pracovní době. Počet plánovaných směn pro daného zaměstnance činí v roce 165 směn (od do konce roku), počet týdnů činí 48 (od do konce roku). Roční výměra dovolené činí 5 týdnů. Zaměstnanec je od do konce roku nemocen. Jak se spočítá jeho nárok a krácení dovolené? Nárok na dovolenou za celý rok činí: Roční nárok 165 : 48 5 = 17,19, zaokr. 17,5 dne Krácení za leden 17,5 : 12 1 = 1,46 dne, zaokr. 1,5 dne Nárok na dovolenou od do konce roku 17,5 1,5 = 16 dnů Krácení za pracovní neschopnost celkem neodpracuje 109 pracovních dnů (počítáno 5 dnů v týdnu v době od do konce roku) Krácení ročního nároku o 1/12 17,5 : 12 1 = 1,5 dne Dovolená po zkrácení 16 1,5 = 14,5 dne Zaměstnavatel může zaměstnanci krátit dovolenou za neomluveně zameškanou směnu (pracovní den) o 1 až dny; neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se mohou sčítat. Z důvodu absence lze krátit dodatkovou dovolenou i dovolenou za odpracované dny. Při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.

6 6 Příklady a postupy pro mzdové účetní 4.5 Evidenční listy důchodového pojištění Způsob vyplňování ELDP Příklad 10 dohoda o pracovní činnosti, dodatečná odměna Zaměstnanec měl se zaměstnavatelem uzavřenu dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou od 2. ledna 2012 do 1. října 2012, se sjednaným příjmem Kč měsíčně (jedná se tedy o zaměstnání malého rozsahu). V době od 29. srpna do 11. září 2012 byl v dočasné pracovní neschopnosti (14 kalendářních dnů). V jednotlivých měsících roku 2012 byly zaměstnanci zúčtovány tyto příjmy: leden Kč, únor Kč, březen Kč, duben Kč, květen Kč, Záznam do ELDP za rok 2012 Typ ELDP 02 červen Kč, červenec Kč, srpen Kč, září Kč, říjen Kč 2. Pr b h pojišt ní v daném roce Kód MR Od Do Dny A++ - A : Vylou. doby Vym ovací základ Doby ode t. Výdělečná činnost od Celkem Celkem Celkem Poznámka: Ve sloupci Od bude uveden první den kalendářního měsíce, v němž byla splněna podmínka dosažení započitatelného příjmu do vyměřovacího základu pro odvod pojistného tj. dosažení příjmu alespoň Kč. V měsících trvání dohody o pracovní činnosti, v nichž nebylo započitatelného příjmu dosaženo, se uvede znak X. Po skončení tohoto zaměstnání zúčtoval zaměstnavatel zaměstnanci v měsíci prosinci 2012 dodatečně odměnu ve výši 600 Kč. Zaměstnavatel vyhotoví opravný ELDP za rok Záznam do ELDP za rok 2012 Typ ELDP 52 Oprava ELDP ze dne: nutné vyplnit dle data vyhotovení původního ELDP 2. Pr b h pojišt ní v daném roce Kód MR Od Do Dny A++ - A : Vylou. doby Vym ovací základ Doby ode t. Celkem Celkem Celkem Výdělečná činnost od Poznámka: Příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání malého rozsahu se považuje pro účely pojištění za příjem zúčtovaný v kalendářním měsíci, v němž bylo toto zaměstnání ukončeno. V měsíci říjnu 2012 tak zaměstnanci vznikne dodatečně účast na pojištění, protože po sečtení příjmu Kč zúčtovaného v říjnu 2012 a 600 Kč zúčtovaného v prosinci 2012 činí celková výše příjmu Kč a zaměstnanec dosahuje příjmu alespoň ve výši rozhodného příjmu. Ve sloupci Výdělečná činnosti od bude uvedeno datum skutečného nástupu do zaměstnání malého rozsahu.

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK Obsah semináře 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod 1.1 Zjišťování průměrného výdělku rozhodné období 1.2 Započitatelnost příjmů pro zjištění průměrného výdělku 1.3 Výpočet

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení Stránka č. 1 z 9 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby 7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby Související právní předpisy: 213 odst. 5 ZP 7.1 Změna rozvržení Otázka č. 34 Zaměstnanec pracoval do konce července v rovnoměrném rozvržení pracovní doby,

Více

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody září 2013 Dotaz: Má zaměstnavatel právo nařídit čerpání dovolené následujícím způsobem? 1. Vyčerpání všech dnů dovolené, na které zaměstnancům vznikl nárok za rok 2013 do 31. 12. 2013. 2. V odůvodněných

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: 1. Role mzdové účetní... 3 2. Zákoník práce... 9 3. Odměňování...

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy 5.3.6.2 str. 1 5.3.6.2 Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdy Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění vymezuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ zastupitelstva územních samosprávných celků, z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, z dávek nemocenského pojištění (z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství), z důchodů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784.

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784. 3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ Mateřská dovolená je v české republice poskytována výhradně ženám zaměstnankyním v souvislosti s pokročilým těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě. Mateřská dovolená patří do

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto:

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: ENTRY MZDY (verze 02/2013) Důležitá informace ČSSZ. ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: 1) Evidenční

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Dekret o pracovním zařazení Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2009

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012 NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012 Změny dané novelami zákonů a dalších právních předpisů 1. Formulační změny

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více