Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou"

Transkript

1 Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1

2 Obsah 1. Plán reformy kurikula Výchozí dokumenty Legislativa 3 2. Strategické dokumenty s vlivem na střednědobé plánování Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2007) 4 3. Schéma vytvoření strategického dokumentu školy 7 4. Charakteristika školy Obory vzdělání Školní vzdělávací program Podmínky ke vzdělávání Vize Analýza současného stavu Audit Doporučení externí evaluace Poslání školy (mise) Hlavní cíle školy Personální podmínky Materiální podmínky Finanční podmínky Oblast vzdělávání a výchovy Prostupnost horizontální a vertikální Schéma strategie rozvoje školy Plán aktivit hodnocení Závěr 27 Příloha: Plán aktivit hodnocení 2

3 1. Plán reformy kurikula Plán reformy kurikula je součástí projektu Modernizace výuky. Plán reformy kurikula je vytvořen pro horizont školního roku 2010/11. V dalším sledu bude vytvořen strategický plán reformy kurikula pro tříleté období. Během školního roku 2010/11 bude průběžně probíhat monitoring a evaluace výsledků. Výsledkem bude strategický plán školy s definováním jednotlivých oblastí, přesným vymezením a časovým plánem Výchozí dokumenty Externí evaluace školy, kurikulum školy, výroční zpráva školy, metodiky NÚOV, výsledky dotazníkových šetření 1.2. Legislativa Zákon č. 561/2004 Sb. 3

4 2. Strategické dokumenty s vlivem na střednědobé plánování 2.1. Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2007) Hlavními strategickými prioritami tohoto dokumentu jsou: - rovnost příležitostí ke vzdělávání (podpora individuálních vzdělávacích potřeb, integrovaný systém poradenství ve školství, zlepšení klimatu ve školách a školských zařízeních) - kurikulární reforma (nástroj k modernizaci vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí) - podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií - tvorba a zavádění systémů kvality, metod hodnocení a vlastního hodnocení škol a školských zařízení (reforma maturitní zkoušky, reforma závěrečné zkoušky, vlastní hodnocení škol, zjišťování úrovně vzdělávání v ČR v mezinárodním srovnání) - zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků (vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogičtí pracovníci a jejich odměňování) - podpora dalšího vzdělávání (další vzdělávání ve školách i mimo ně vytvoření systémového rámce, zlepšení kvality v dalším vzdělávání a prostupnost systémů počátečního a dalšího vzdělávání, zvyšování profesionality vzdělavatelů v dalším vzdělávání) 2.2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (2008) Základním strategickým dokumentem, ze kterého plán rozvoje školy vychází, je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Liberecký kraj definoval pro nadcházející období následující tři strategické priority: zvýšení účasti na vzdělávání pro všechny věkové skupiny obyvatel: pro to je nezbytné nejen rozšíření a změna struktury vzdělávacích příležitostí na středních školách a v terciárním vzdělávání, ale především rozvoj dalšího vzdělávání; 4

5 zvýšení kvality vzdělávání a řízení školství: to vyžaduje nové pojetí řízení a financování školství, vytvoření odpovídajících nezbytných mechanismů (jako jsou hodnocení a monitorování kvality vzdělávání, informační systém o vzdělávání a trhu práce); zvýšení efektivity vzdělávání, aby bylo možné v rámci dostupných prostředků zabezpečit nejen odpovídající chod vzdělávací soustavy, ale i její nezbytný další rozvoj: prostředkem je nejen systematické ovlivňování přímých i nepřímých nákladů škol a uplatnění nového prvku inovačního financování prostřednictvím rozvojových programů, ale i úprava sítě škol v kraji. Cíle dokumentu (pro střední školy) - transformovat přijímací řízení s ohledem na profil absolventa vzdělávacího programu - profilovat střední školy jako prostupná regionální vzdělávací centra se stabilizovanou strukturou vzdělávacích programů - připravovat žáky pro kvalitní život v dynamicky se rozvíjející společnosti - předcházet předčasným odchodům žáků ze středního vzdělávání Aktivity k splnění cílů - vytváření podmínek pro naplňování kurikulární reformy - rozšiřování oborů vzdělání s širším odborným profilem absolventa - úpravy kapacit středního vzdělávání s ohledem na ekonomický potenciál kraje - posilování horizontální prostupnosti oborů vzdělání - posilování vertikální prostupnosti oborů vzdělání - tvorba a ověřování školních vzdělávacích programů - podpora modularizace oborů vzdělání - zvyšování provázanosti středních škol se sociálními partnery s uplatňováním inovací ve vzdělávání - podpora vytváření partnerství škol se zaměstnavateli s cílem zprostředkovat žákům praktické zkušenosti a rozvíjet pracovní návyky v reálném pracovním prostředí - podpora vzdělávacích programů vycházejících z aplikace matematiky, přírodovědných a technických disciplín - podpora uměleckoprůmyslového vzdělávání 5

6 - zavádění metod, forem a činností k rozvoji klíčových kompetencí - podpora nástrojů pro výběr žáků na střední školu, které jsou založeny na ověřování studijních předpokladů a klíčových dovedností absolventů - vytváření mechanismů prevence předčasných odchodů žáků ze středního vzdělávání Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje Průběžně sledovat a analyzovat je třeba především tyto otázky: Jak se projeví na škole úbytek žáků? Jak se projeví na škole závěry Dlouhodobého záměru ČR? Jak za těchto podmínek škola vyhoví potřebám trhu práce? Jak škola naplní priority Dlouhodobého záměru LK? 6

7 3. Schéma vytvoření strategického dokumentu školy Kde jsme nyní? ANALÝZA Jak zjistíme, že jsme se tam dostali? EVALUACE Kam se chceme dostat? CÍLE Jak se tam dostaneme? STRATEGIE 7

8 4. Charakteristika školy Střední průmyslová škola technická je příspěvkovou organizací zřízenou Libereckým krajem s kapacitou 840 žáků. Do rejstříku škol byla zařazena v současné podobě Ve škole se vyučují studijní obory (mechanotronik, strojírenství, technické lyceum, mechanikelektronik, mechanik-seřizovač, podnikání (denní, večerní i dálková forma nástavbového studia a učební obory (automechanik, mechanik opravář motorových vozidel, elektrikářsilnoproud, nástrojař, zámečník, strojní mechanik, zedník, instalatér, obráběč kovů, slévač). Výuku zajišťuje 84 pedagogických pracovníků (v přepočtených úvazcích). Ve šk. r. 2008/09 bylo ve škole otevřeno 42 tříd se 627 žáky (z toho: 1. ročník 13 tříd 215 žáků, 2. ročník 13 tříd 169 žáků, 3. ročník 11 tříd 159 žáků, 4. ročník 5 tříd 84 žáci Obory vzdělání RVP M/01 Strojírenství ŠVP - Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy a jazyky ŠVP - Mechatronik RVP M/01 Technické lyceum ŠVP - Technické lyceum RVP L/01 Mechanik elektrotechnik ŠVP - Mechanik elektrotechnik RVP L/01 Mechanik seřizovač ŠVP - Mechanik seřizovač RVP L/51 Podnikání ŠVP - Podnikání 8

9 UČEBNÍ OBORY RVP H/01 Strojní mechanik ŠVP - Zámečník RVP H/01 Nástrojař ŠVP - Nástrojař RVP H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ŠVP - Automechanik RVP H/02 Elektrikář - silnoproud ŠVP - Elektrikář - silnoproud RVP H/01 Elektrikář ŠVP - Elektrikář-slaboproud RVP H/01 Zedník ŠVP - Zedník RVP H/01 Obráběč kovů ŠVP - Obráběč kovů RVP H/01 Instalatér ŠVP - Instalatér 9

10 4.2. Školní vzdělávací program Současný program školy je výchozím bodem pro stanovený cíl školy jako moderního regionálního vzdělávacího centra s prostupností počátečního a dalšího vzdělávání. Základem jsou schválené učební dokumenty vydané MŠMT pro obory střední odborné školy a středního odborného učiliště. Platnost učebních dokumentů je schválena od roku Volba oborů je podmíněna vybavením školy, potřebami potencionálních zaměstnavatelů, požadavky regionu a zřizovatele, náborovou oblastí nových žáků, sociálním složením obyvatelstva, skladbou pedagogického sboru, koncepcí školy, demografickým vývojem, možným uplatněním na trhu práce i poptávky ze strany vysokých škol. Platné osnovy jsou rozpracovány do konkretizovaných učebních plánů schválených MŠMT se stanoveným počtem vyučovacích hodin pro jednotlivé ročníky daného oboru. Učební plán stanovuje počet vyučovacích hodin pro část základní včetně odborného výcviku a část výběrovou a volitelnou. Pro odborné předměty je v základní části stanoven počet hodin pro jednotlivé ročníky vzhledem k danému oboru. Učební plán je nadále rozpracován do tematických celků jednotlivých vyučujících podle vyučovaného předmětu a ročníku. Pro odborný výcvik jsou zpracovány tematické plány odborného výcviku, a to pro každý obor a ročník zvlášť. Tematické plány obsahují počet témat s určeným počtem hodin s časovou rezervou pro exkurze a produktivní činnost žáků. Rovněž kladou důraz na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Pro všechny vyučované předměty i odborný výcvik je dodržována povinná časová dotace pro daný ročník i celou učební dobu. Plnění učebního plánu je kontrolováno. 10

11 4.3. Podmínky ke vzdělávání Škola sídlí ve dvou budovách - budova A v Belgické ulici, kde je i umístěno ředitelství školy, a budova B na Horním náměstí. V roce 2008 získala škola projekt spolufinancovaný EU s názvem Nové vybavení dílen pro praktické vyučování v ceně více než 5 milionů. Cílem projektu bylo vybavit zázemí pro kvalitní výuku odborných technických předmětů a tím vytvořit lepší podmínky pro uplatnění absolventů školy na trhu práce. Žáci se tak setkávají s vysokým technickým standardem, což je i pozitivně motivuje k dalšímu vzdělávání. Škola zaměstnává 84 pedagogických pracovníků (v přepočtených úvazcích), 16 nepedagogických pracovníků. Pedagogický sbor má vyšší věkový průměr, což zaručuje dostatek životních i pedagogických zkušeností, ale signalizuje problém dalšího rozvoje školy pro následující roky. V rámci kontinuity je nutné v příštích letech přijímat mladé učitele především pro odbornou výuku a motivovat nekvalifikované pracovníky k dalšímu studiu. Odbornou i pedagogickou způsobilost má 37,6 pracovníků, pouze odbornou způsobilost 16,4, pouze pedagogickou způsobilost 1,5, bez odborné i pedagogické způsobilosti pracuje 4,7 pracovníka (v přepočtených úvazcích). Na škole působí kvalifikovaný výchovný poradce, školní metodik prevence studuje. Pedagogičtí pracovníci mají zájem další studium, z budovy A dva pracovníci ukončili rozšiřující studium německého jazyka na VŠ Brno, tři pracovníci ukončují studium na VŠ v Praze, Ostravě a Liberci, další pedagogové studují k výkonu specializovaných činností (koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, tvorba ŠVP a VPVOŠ, prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchova). Vzdělávání pracovníků praktického vyučování je realizováno formou individuálního studia a v rámci vzdělávacích akcí školy. Z budovy B studují 4 pracovníci (textilní marketing, kurz pedagogické přípravy pro učitele středních škol, rozšiřující studium anglického jazyka). 11

12 5. Vize Vize je výchozím aspektem pro vytvoření cílů a plánů činnosti. Vize je předobrazem toho, kam škola směřuje, jaké jsou její podstatné záměry. Reprezentuje aspirace školy a sumarizuje, čeho by chtěla dosáhnout. Měla by být pochopena a sdílena všemi zaměstnanci. Dobrá vize by měla inspirovat zaměstnance školy k samostatnému a tvořivému jednání. Vytvoření vize je klíčovým požadavkem výstupů z pilotáže ŠVP. Doporučení: Ředitel by měl o významu vize přesvědčit učitele a sociální partnery, utvářet ji ve společné diskusi, aby na základě vstupních návrhů vytvořila pracovní skupina finální návrh. Tento návrh bude znovu prodiskutován a následně společně přijat. Soubor otázek k práci na strategickém rozvoji školy Jaké jsou cíle a hodnoty školy? V jakém pořadí podle našich priorit seřadíme cíle? Jaké ekonomické, technické, sociální a jiné změny můžeme předpokládat v následujícím roce (letech)? Jaký to bude mít dopad na život studentů v naší škole? Jaké jsou příležitosti a jaká ohrožení? Jak budeme potřebovat adaptovat kurikulum (v užším významu slova)? Jak vyhovují naše zdroje v kontextu identifikovaných potřeb? Jak potřebujeme rozvíjet nebo adaptovat naše zdroje? Jaký by měl být náš akční plán? Základní teze školní vize 12

13 1. Vytváříme pro studenty i zaměstnance školy klidné a příjemné pracovní prostředí. 2. Pomáháme studentům rozvinout jejich osobnost a zvyšovat sebevědomí. 3. Prosazujeme takové formy učení, které mají pro studenty smysl a význam. 4. Učíme studenty, jak se mají učit a pracovat s informacemi. 5. Rozvíjíme tvořivé myšlení studentů, schopnost přizpůsobení. 6. Motivujeme studenty a učitele k celoživotnímu vzdělávání. 7. Učíme studenty orientovat se ve složitých životních situacích a řešit je. 8. Učíme studenty naslouchat a vzájemně komunikovat (i v cizím jazyce). 9. Stavíme základní pilíře hodnotové soustavy studentů. 10. Učíme studenty úctě k člověku, podporujeme jejich smysl pro poctivost a spravedlnost. Od studentů škola očekává: cílevědomost, pracovitost, odpovědnost. Od učitelů škola očekává: vysokou odbornost, vstřícnost, individuální přístup. Vize, jako představa úspěšné budoucnosti školy, byla vytvořena na základě uznávaných hodnot a idejí všemi zaměstnanci školy a stala se tak výzvou pro všechny, kteří jsou se školou spojeni. Je v ní obsažena základní filosofie školy a měla by být hybnou silou nejen pro jednotlivce, ale i pro celou školu. 13

14 6. Analýza současného stavu Analýza současného stavu je dalším výchozím bodem reformy kurikula. Využívá se metody analýzy SWOT nebo podle modelu CAF (Common Assessment Framework). Doporučujeme využití modernější metody CAF. Výhodou modelu je jeho názornost a jednoduchost aplikace sebehodnocení. Představuje prostředek pro dosažení shody ve směru řízení a na tom, co je třeba udělat pro zlepšení školy. Pravidelné sebehodnocení umožňuje měřit pokrok z diachronního hlediska. Pro potřeby reformy kurikula bude postačovat stručná analýza o rozsahu cca jedné A4. 7. Audit Škola bude realizovat audit současného vzdělávacího programu. Z hlediska reformy kurikula doporučujeme preferovat vnitřní audit, tj. audit vytvořený pracovní skupinou či celým sborem školy. Interní audit zpracuje vedení školy či určená pracovní skupina. Hodnotit by se měla také úspěšnost či neúspěšnost jednotlivých vzdělávacích programů. Mezi vnitřními vlivy posuzovat: kvalitu managementu, kvalitu pracovníků, strategii školy, vzdělávací program, finanční situaci, vybavení školy, historii, kulturu školy, vnímání školy veřejností. Z vnějších vlivů posuzovat zejména tyto vlivy: politika, právo, demografie, technologie, sociokultura, ekonomika. 14

15 8. Doporučení externí evaluace dořešit provozní problémy školy (nájemní smlouva, sestěhování budov, snížení nájemného za pronájem haly atd.) a finanční prostředky ušetřené snížením nákladů investovat do modernizace výuky usilovat o získání mladších pedagogických pracovníků a motivovat nekvalifikované pracovníky ke studiu v systému hodnocení žáků více využívat pochval pružně reagovat na požadavky zaměstnavatelů, institucí, prohlubovat spolupráci se zaměstnavateli regionu, více využívat kapacitu školy jako centra dalšího technického vzdělávání pedagogickým pracovníkům poskytovat všechny informace o škole a prověřovat, zda bylo na ně reagováno cílevědomě vést pedagogické pracovníky k tomu, aby využívali aktivizující metody a formy práce a tím vedli žáky k odpovědnému vztahu ke vzdělávacímu procesu a ke škole každoročně informovat rodiče prokazatelným způsobem o nabídce školy v oblasti volitelných a nepovinných předmětů (29 % rodičů uvádí, že nemají informace) pouze 13 % rodičů uvádí nespokojenost s řízením školy - tento dobrý partnerský vztah nadále rozvíjet pravidelnou informací o záměrech rozvoje školy, školním vzdělávacím plánu, programech a projektech, dát rodičům prostor k vyjádření jejich názorů a tím je ještě více zapojit do života školy 15

16 vytvářet a rozvíjet mezi žáky dobré partnerské vztahy, vést žáky k systému týmové práce a vzájemné pomoci a spolupráci vést všechny pracovníky k tomu, aby při diskuzi se žáky nejenom vyslechli jejich názory, nýbrž na ně i reagovali s tím, že pozitivní názory budou brány v úvahu, aby hovořili se žáky i o jejich problémech osobních, jejich názorech na život (40 % žáků uvádí, že učitele nezajímá jejich názor na život) sledovat, ze kterých učitelů mají žáci obavy (42 % žáků) a zjišťovat příčinu obav při klasifikaci žáků sledovat nejenom dodržování pravidel hodnocení, nýbrž vést pedagogické pracovníky k tomu, aby klasifikaci vždy řádně zdůvodnili, ocenili zlepšený výkon žáka, doplnili pochvalou a ukázali cestu ke zlepšení (49 % žáků považuje klasifikaci za nespravedlivou) sledovat, zda žáci nejsou zatěžováni nadměrnou domácí přípravou na vyučování, či zda není rozložena nerovnoměrně (57 % žáků uvádí, že domácí příprava na vyučování příliš zatěžuje jejich volný čas) v rozporu s vyjádřením pedagogických pracovníků je názor žáků na pestrost a rozmanitost vyučovacích hodin, na využívání učebních pomůcek, aktualizaci učiva a s tím i související se schopností soustředit se při vyučování zjišťovat příčiny, proč 32 % žáků nepovažuje přípravu na budoucí povolání za dostatečnou 16

17 9. Poslání školy (mise) Odpovídá na základní otázku: Proč zde fungujeme a co vlastně jsme? Proces formulování poslání bude jednou z etap strategického plánování. Pomoci s formulací poslání školy by měly tyto otázky: Kdo jsme? Pro koho fungujeme? Co chceme dělat? Kdo jsou naši klienti? Jaké jsou jejich potřeby? Co jim chceme nabídnout? Kde škola působí? Kam směřujeme? Co nás odlišuje od ostatních? Posláním školy je poskytovat střední odborné vzdělávání technického směru ukončené maturitní zkouškou a utvářet osobnosti budoucích odborníků v oblasti strojírenství, a stavebnictví. Absolventi mají osvojeny potřebné vědomosti a dovednosti, potřebné k dobrému uplatnění ve zvolených oborech. Úspěšní absolventi získají potřebné znalosti, aby mohli pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké nebo vyšší škole v České republice. Cíl 17

18 Cíl je zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž škola v součinnosti se všemi partnery směřuje. Je vyjádřen ve změnách, jichž by mělo být dosaženo. Cíl bude relevantní k strategickým cílům, jasně zaměřený, měřitelný, časově ohraničený, motivující k činnosti. Úrovně cílů: 1. obecné cíle definují dlouhodobé záměry školy, rozpracovávají vizi a poslání, posilují komunikaci a motivaci pracovníků; vyjadřují nejdůležitější směr, kterým se chce škola rozvíjet 2. cíle pro klíčové oblasti odpovídají na to, co bude uděláno a jak to bude uděláno 3. dílčí cíle rozpracovávají a podporují dosažení strategických cílů; označují výsledky, jichž si přejeme dosáhnout Cíle jednotlivých úrovní budou v souladu se strategickými cíli. Musí je podporovat Hlavní cíle školy Cíle Libereckého kraje v rozvoji výchovně vzdělávací soustavy školství, které jsou zahrnuty do dlouhodobého záměru vzdělávání Libereckého kraje, jsou shodné s cíli školy. Cílem školy je, aby studijní i učební obory představovaly tak široké spektrum vzdělávací nabídky, že by si každý uchazeč mohl vybrat vzdělávací program, který vyhovuje jeho schopnostem, zájmům a také potřebám trhu práce. Významným cílem se stane přechod absolventa ze školy do praxe v případě, že bezprostředně nepokračuje v dalším vzdělávání. V té souvislosti bude škola věnovat pozornost těm, kteří neukončili středoškolské vzdělání ani žádnou odbornou kvalifikaci nemají. Pro tyto uchazeče bude v součinnosti s úřadem 18

19 práce pořádat rekvalifikační kurzy. V té souvislosti bude organizovat celou řadu podpůrných opatření ve spolupráci se sociálními partnery. Důležité je, aby učni a studenti školy vstupovali v průběhu přípravy do pracovního prostředí. Cílem školy je, aby se zástupci zaměstnavatelské sféry účastnili závěrečných zkoušek učebních oborů. Do budoucna bude pro studenty střední odborné školy jako optimální řízená praxe v podnikové sféře. To umožní, aby se žáci seznámili s pracovním prostředím, pracovním vztahy, etikou povolání, komunikací na pracovišti, aby získali první zkušenosti s osobní prezentací, které využijí při hledání zaměstnání. Nutné je pak podporovat profesní a kariérové poradenství, profesní orientaci a úvod do světa práce jako povinnou součást učiva středních škol. Škola bude ve spolupráci s úřadem práce rozvíjet informační systém o požadavcích zaměstnavatelů na připravenost absolventů a vzdělávací programy pro skupiny lidí bez kvalifikace. Posílit rozvoj spolupráce v oblasti výchovy k demokratickému občanství a sociální soudržnosti, multikulturní výchovy a výuky cizích jazyků. Posledním cílem se pak bude podpora větvených a stupňovitých vzdělávacích programů umožňující snadnější vertikální i horizontální prostupnost a návaznost na další vzdělávání Personální podmínky Usilovat o to, aby při postupné obměně pedagogického sboru v souvislosti s odchodem jeho členů do důchodu a s dalšími změnami v jeho složení zůstala zachována současná výše kvalifikovanosti a aprobovanosti výuky, případně aby se ještě zlepšovala. Vyhledávat nové zaměstnance z řad odborníků se zkušenostmi z praxe. Podporovat spojení učitelů odborných předmětů s praxí. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků. Podporovat stálý rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy. Usilovat o rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů na škole Materiální podmínky 19

20 Postupné vybavení kmenových učeben novým zařízením. Rozvoj odborných učeben, dovybavení všech odborných učeben prezentační technikou. Zlepšení vybavení školy učebními pomůckami ve všech oblastech. Zmodernizování vybavení dílen. Neustálá obnova počítačů v počítačových učebnách Finanční podmínky Usilovat o získání dalších finančních prostředků prostřednictvím nejrůznějších projektů a grantů. Usilovat o zvýšení objemu prostředků získaných vlastní hospodářskou činností (pronájmy, další vzdělávání ) Oblast vzdělávání a výchovy Zajistit připravenost mladých lidí pro celoživotní učení, vytvářet základy pro celoživotní učení, poskytnout studentům potřebné nástroje a motivaci, stimulovat zvídavost, rozvíjet schopnosti pracovat s informacemi, učit zdravému způsobu života a poskytovat náležitou hodnotovou orientaci. Podporovat zaměstnanost mladých lidí v průběhu celého života. Nesoustředit se pouze na odpovídající kvalifikaci, ale i na vybavení studentů dostatečně širokým všeobecným a obecně odborným základem vzdělání a klíčovými kompetencemi, které jsou nezbytné pro pracovní uplatnění a které umožní snadnější rekvalifikace. Rozvíjet všeobecné a obecně odborné základy vzdělání, rozšířit obsah vzdělávání o oblast evropského rozměru, což představuje především podporu výuky cizích jazyků a multikulturního vzdělávání. V odborném vzdělávání klást důraz na obecně odborné vzdělávání, založené na aplikovaném zvládnutí příslušného okruhu všeobecného vzdělání a základního odborného vzdělání ve zvoleném odborném směru a uplatňování evropských technických norem. Uplatňovat všeobecně použitelné klíčové kompetence zahrnující schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a další charakteristiky osobnosti, které umožňují člověku reagovat přiměřeně a účinně v různých pracovních a životních situacích; k podpoře jejich rozvoje by 20

21 měla přispět i změna stylu výuky ve škole, protože kompetence jsou založeny na aktivitách, nikoli pouze na vědomostech; patří k nim např. komunikace, rozvoj schopnosti učit se, sociální kompetence, řešení problémů, práce s informačními technologiemi atd. Připravit absolventa pro potenciální zaměstnavatele tak, aby získal: smysl pro kvalitu loajalitu k firmě základní odbornou připravenost schopnost rozšiřovat odborný základ schopnost rozumět pracovním instrukcím ochotu učit se iniciativu schopnost týmové práce Vytvářet pozitivní klima ve škole a pozornost věnovat komunikaci učitel žák a učitel učitel. Rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se projevovat jako občan demokratického státu, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Vytvořit vertikální prostupnost odborného vzdělávání střední a vyšší v návaznosti na vysokoškolské). Vtáhnout studenty do částečného rozhodování o činnosti školy (studentský parlament). Projektová činnost a mimoškolní aktivity - širší zapojení žáků do odborných soutěží (SOČ, olympiády, sportovní soutěže) Evaluace - posílení vnitřní evaluace školy uplatňováním vnitřního kontrolního systému v pedagogické i ekonomické oblasti - každoroční zpracování kvalitního autoevaluačního plánu 21

22 Vztahy s rodiči - zajišťovat dostatečnou informovanost rodičů o životě školy prostřednictvím písemných informací - zveřejňovat výroční zprávu ředitele školy - postupně se otevírat rodičům, informace o známkách spojovat s ukázkami činnosti školy, umožňovat rodičům přístup do školy i při jiných příležitostech (dny otevřených dveří), pěstovat u nich pocit, že jsou na škole vždy vítáni Vztahy s odbornými firmami Jde třeba se zaměřit na větší propojenost se zástupci zaměstnavatelské sféry a podporovat: - praxe žáků v odborných firmách, při kterých mají možnost získat pracovní zkušenosti v reálném prostředí podniků - spolupráci s firmami, jejichž zástupci jsou v kontaktu s vedením školy - spolupráci s HK - vstup zaměstnavatelů se svými požadavky do vzdělávacího procesu ty se budou promítat ve školních vzdělávacích programech Vztahy se školami - nabízet své dílny žákům základních škol k exkurzím - pořádat soutěže pro žáky základních škol - spolupracovat se Střední školou strojní, stavební a dopravní v Liberci při výměně zkušeností zpracování praktických maturitních témat pomocí výpočetní techniky a při delegování předsedů maturitních komisí apod. - odborně spolupracovat s NÚOV Vztahy s institucemi - jejich zlepšování a prohlubování chápat jako podstatnou složku upevňování postavení školy - všechny výstupy ze školy pro úřady a instituce musí mít vysokou věcnou i formální úroveň. 22

23 Sponzoři - usilovat o získání strategického sponzora - získávání menších sponzorů Vytváření image školy - propracovávat a neustále modernizovat webové stránky školy - neustále vylepšovat počítačovou prezentaci o škole - propagovat školu v médiích - rozvíjet spolupráci s deníky (především Libereckým deníkem) i se specializovanými časopisy a vytvářet tak příznivý obraz o činnosti školy 23

24 9.2. Prostupnost horizontální a vertikální Prostupnost horizontální umožní, aby bylo možno přecházet v rámci jednotlivých škol jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Prostupnost vertikální zajišťuje studijní úspěšnost. Jedná se o to, jak připravit studijní programy tak, aby se zvýšila studijní úspěšnost. Ovšem ne na úkor kvality studentů. Prostupnost horizontální - umožní přestup žáka v případě nekvalitních studijních výsledků žáka střední odborné školy na učební obor podobného zaměření, za předpokladu, že vykoná rozdílové zkoušky [obory budou doplněny] - v případě kvalitních studijních výsledků v učebním oboru možnost vykonání rozdílových zkoušek a přijetí do některého studijního oboru střední odborné školy podobného zaměření - v případě špatných studijních výsledků v učebním oboru může žák přestoupit na méně náročný obor (tato prostupnost bude možná i naopak) Prostupnost vertikální - znamená, že po ukončení tříletého učebního oboru mohou žáci pokračovat ve studiu v dvouletém nástavbovém oboru - takto mohou pokračovat ve studiu absolventi oborů: [bude doplněno] 24

25 10. Schéma strategie rozvoje školy VIZE ŠKOLY POSLÁNÍ + CÍLE KURIKULUM A ROZVOJ KURIKULA (V UŽŠÍM SMYSLU) LIDSKÉ ZDROJE PÉČE O DĚTI MANAGEMENT ŠKOLY EVALUACE ROZVOJOVÝ PLÁN MATERIÁLNÍ ZDROJE MARKETING STRUKTURA MANAGEMENTU A PŘÍSTUPY FINANČNÍ ZDROJE MINITOROVÁNÍ A EVALUAČNÍ MECHANISMY EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 25

26 11. Plán aktivit hodnocení Tabulka přehledně zpracovává cíle hodnocení, ukazatele, jež má hodnocení sledovat, dále nástroje, kterými se bude hodnocení měřit, a rovněž četnost hodnocení konkrétním nástrojem. Ředitel školy dle svého uvážení doplní osoby zodpovědné za jednotlivé evaluační metody, ať už jednotlivce, nebo realizační tým. [viz tabulka.xls] 26

27 12. Závěr Strategie školy je soustava dlouhodobých cílů. Stává se důležitou a aktuální problematikou v souvislosti se zvyšující se autonomií škol. Strategický plán rozvoje školy by měl být jeden z nejdůležitějších dokumentů školy. Neměl by se stát formální záležitostí, ale díky týmové spolupráci při jeho neustálé aktualizaci a inovaci by měl být jedním z důležitých nástrojů při řízení rozvoje školy. 27

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Boleslavská 360, 277 35 Mšeno, e-mail: zs.mseno@seznam.cz(info@zsmseno.cz), www.zsmseno.cz, tel,fax:315693140 Strategický plán rozvoje Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Zpracovala: Mgr.

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2011 2014

Koncepční záměry a úkoly v období 2011 2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Rožmitál pod Třemšínem, Komenského 622 Koncepční záměry a úkoly v období 2011 2014 I. Obecná část Koncepce školy vychází ze Strategie vzdělávání pro

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další Škola musí být bezpečným místem pro žáky i učitele, kde v atmosféře vzájemné důvěry a respektu, tolerance a úcty bude probíhat vzdělávání, které povede nejen k osvojení široké škály poznatků a profesních

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY Dlouhodobý záměr a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ Index opatření Znění opatření Kritérium realizace Zodpovědnost

Více