Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou"

Transkript

1 Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1

2 Obsah 1. Plán reformy kurikula Výchozí dokumenty Legislativa 3 2. Strategické dokumenty s vlivem na střednědobé plánování Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2007) 4 3. Schéma vytvoření strategického dokumentu školy 7 4. Charakteristika školy Obory vzdělání Školní vzdělávací program Podmínky ke vzdělávání Vize Analýza současného stavu Audit Doporučení externí evaluace Poslání školy (mise) Hlavní cíle školy Personální podmínky Materiální podmínky Finanční podmínky Oblast vzdělávání a výchovy Prostupnost horizontální a vertikální Schéma strategie rozvoje školy Plán aktivit hodnocení Závěr 27 Příloha: Plán aktivit hodnocení 2

3 1. Plán reformy kurikula Plán reformy kurikula je součástí projektu Modernizace výuky. Plán reformy kurikula je vytvořen pro horizont školního roku 2010/11. V dalším sledu bude vytvořen strategický plán reformy kurikula pro tříleté období. Během školního roku 2010/11 bude průběžně probíhat monitoring a evaluace výsledků. Výsledkem bude strategický plán školy s definováním jednotlivých oblastí, přesným vymezením a časovým plánem Výchozí dokumenty Externí evaluace školy, kurikulum školy, výroční zpráva školy, metodiky NÚOV, výsledky dotazníkových šetření 1.2. Legislativa Zákon č. 561/2004 Sb. 3

4 2. Strategické dokumenty s vlivem na střednědobé plánování 2.1. Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2007) Hlavními strategickými prioritami tohoto dokumentu jsou: - rovnost příležitostí ke vzdělávání (podpora individuálních vzdělávacích potřeb, integrovaný systém poradenství ve školství, zlepšení klimatu ve školách a školských zařízeních) - kurikulární reforma (nástroj k modernizaci vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí) - podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií - tvorba a zavádění systémů kvality, metod hodnocení a vlastního hodnocení škol a školských zařízení (reforma maturitní zkoušky, reforma závěrečné zkoušky, vlastní hodnocení škol, zjišťování úrovně vzdělávání v ČR v mezinárodním srovnání) - zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků (vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogičtí pracovníci a jejich odměňování) - podpora dalšího vzdělávání (další vzdělávání ve školách i mimo ně vytvoření systémového rámce, zlepšení kvality v dalším vzdělávání a prostupnost systémů počátečního a dalšího vzdělávání, zvyšování profesionality vzdělavatelů v dalším vzdělávání) 2.2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (2008) Základním strategickým dokumentem, ze kterého plán rozvoje školy vychází, je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Liberecký kraj definoval pro nadcházející období následující tři strategické priority: zvýšení účasti na vzdělávání pro všechny věkové skupiny obyvatel: pro to je nezbytné nejen rozšíření a změna struktury vzdělávacích příležitostí na středních školách a v terciárním vzdělávání, ale především rozvoj dalšího vzdělávání; 4

5 zvýšení kvality vzdělávání a řízení školství: to vyžaduje nové pojetí řízení a financování školství, vytvoření odpovídajících nezbytných mechanismů (jako jsou hodnocení a monitorování kvality vzdělávání, informační systém o vzdělávání a trhu práce); zvýšení efektivity vzdělávání, aby bylo možné v rámci dostupných prostředků zabezpečit nejen odpovídající chod vzdělávací soustavy, ale i její nezbytný další rozvoj: prostředkem je nejen systematické ovlivňování přímých i nepřímých nákladů škol a uplatnění nového prvku inovačního financování prostřednictvím rozvojových programů, ale i úprava sítě škol v kraji. Cíle dokumentu (pro střední školy) - transformovat přijímací řízení s ohledem na profil absolventa vzdělávacího programu - profilovat střední školy jako prostupná regionální vzdělávací centra se stabilizovanou strukturou vzdělávacích programů - připravovat žáky pro kvalitní život v dynamicky se rozvíjející společnosti - předcházet předčasným odchodům žáků ze středního vzdělávání Aktivity k splnění cílů - vytváření podmínek pro naplňování kurikulární reformy - rozšiřování oborů vzdělání s širším odborným profilem absolventa - úpravy kapacit středního vzdělávání s ohledem na ekonomický potenciál kraje - posilování horizontální prostupnosti oborů vzdělání - posilování vertikální prostupnosti oborů vzdělání - tvorba a ověřování školních vzdělávacích programů - podpora modularizace oborů vzdělání - zvyšování provázanosti středních škol se sociálními partnery s uplatňováním inovací ve vzdělávání - podpora vytváření partnerství škol se zaměstnavateli s cílem zprostředkovat žákům praktické zkušenosti a rozvíjet pracovní návyky v reálném pracovním prostředí - podpora vzdělávacích programů vycházejících z aplikace matematiky, přírodovědných a technických disciplín - podpora uměleckoprůmyslového vzdělávání 5

6 - zavádění metod, forem a činností k rozvoji klíčových kompetencí - podpora nástrojů pro výběr žáků na střední školu, které jsou založeny na ověřování studijních předpokladů a klíčových dovedností absolventů - vytváření mechanismů prevence předčasných odchodů žáků ze středního vzdělávání Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje Průběžně sledovat a analyzovat je třeba především tyto otázky: Jak se projeví na škole úbytek žáků? Jak se projeví na škole závěry Dlouhodobého záměru ČR? Jak za těchto podmínek škola vyhoví potřebám trhu práce? Jak škola naplní priority Dlouhodobého záměru LK? 6

7 3. Schéma vytvoření strategického dokumentu školy Kde jsme nyní? ANALÝZA Jak zjistíme, že jsme se tam dostali? EVALUACE Kam se chceme dostat? CÍLE Jak se tam dostaneme? STRATEGIE 7

8 4. Charakteristika školy Střední průmyslová škola technická je příspěvkovou organizací zřízenou Libereckým krajem s kapacitou 840 žáků. Do rejstříku škol byla zařazena v současné podobě Ve škole se vyučují studijní obory (mechanotronik, strojírenství, technické lyceum, mechanikelektronik, mechanik-seřizovač, podnikání (denní, večerní i dálková forma nástavbového studia a učební obory (automechanik, mechanik opravář motorových vozidel, elektrikářsilnoproud, nástrojař, zámečník, strojní mechanik, zedník, instalatér, obráběč kovů, slévač). Výuku zajišťuje 84 pedagogických pracovníků (v přepočtených úvazcích). Ve šk. r. 2008/09 bylo ve škole otevřeno 42 tříd se 627 žáky (z toho: 1. ročník 13 tříd 215 žáků, 2. ročník 13 tříd 169 žáků, 3. ročník 11 tříd 159 žáků, 4. ročník 5 tříd 84 žáci Obory vzdělání RVP M/01 Strojírenství ŠVP - Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy a jazyky ŠVP - Mechatronik RVP M/01 Technické lyceum ŠVP - Technické lyceum RVP L/01 Mechanik elektrotechnik ŠVP - Mechanik elektrotechnik RVP L/01 Mechanik seřizovač ŠVP - Mechanik seřizovač RVP L/51 Podnikání ŠVP - Podnikání 8

9 UČEBNÍ OBORY RVP H/01 Strojní mechanik ŠVP - Zámečník RVP H/01 Nástrojař ŠVP - Nástrojař RVP H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ŠVP - Automechanik RVP H/02 Elektrikář - silnoproud ŠVP - Elektrikář - silnoproud RVP H/01 Elektrikář ŠVP - Elektrikář-slaboproud RVP H/01 Zedník ŠVP - Zedník RVP H/01 Obráběč kovů ŠVP - Obráběč kovů RVP H/01 Instalatér ŠVP - Instalatér 9

10 4.2. Školní vzdělávací program Současný program školy je výchozím bodem pro stanovený cíl školy jako moderního regionálního vzdělávacího centra s prostupností počátečního a dalšího vzdělávání. Základem jsou schválené učební dokumenty vydané MŠMT pro obory střední odborné školy a středního odborného učiliště. Platnost učebních dokumentů je schválena od roku Volba oborů je podmíněna vybavením školy, potřebami potencionálních zaměstnavatelů, požadavky regionu a zřizovatele, náborovou oblastí nových žáků, sociálním složením obyvatelstva, skladbou pedagogického sboru, koncepcí školy, demografickým vývojem, možným uplatněním na trhu práce i poptávky ze strany vysokých škol. Platné osnovy jsou rozpracovány do konkretizovaných učebních plánů schválených MŠMT se stanoveným počtem vyučovacích hodin pro jednotlivé ročníky daného oboru. Učební plán stanovuje počet vyučovacích hodin pro část základní včetně odborného výcviku a část výběrovou a volitelnou. Pro odborné předměty je v základní části stanoven počet hodin pro jednotlivé ročníky vzhledem k danému oboru. Učební plán je nadále rozpracován do tematických celků jednotlivých vyučujících podle vyučovaného předmětu a ročníku. Pro odborný výcvik jsou zpracovány tematické plány odborného výcviku, a to pro každý obor a ročník zvlášť. Tematické plány obsahují počet témat s určeným počtem hodin s časovou rezervou pro exkurze a produktivní činnost žáků. Rovněž kladou důraz na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Pro všechny vyučované předměty i odborný výcvik je dodržována povinná časová dotace pro daný ročník i celou učební dobu. Plnění učebního plánu je kontrolováno. 10

11 4.3. Podmínky ke vzdělávání Škola sídlí ve dvou budovách - budova A v Belgické ulici, kde je i umístěno ředitelství školy, a budova B na Horním náměstí. V roce 2008 získala škola projekt spolufinancovaný EU s názvem Nové vybavení dílen pro praktické vyučování v ceně více než 5 milionů. Cílem projektu bylo vybavit zázemí pro kvalitní výuku odborných technických předmětů a tím vytvořit lepší podmínky pro uplatnění absolventů školy na trhu práce. Žáci se tak setkávají s vysokým technickým standardem, což je i pozitivně motivuje k dalšímu vzdělávání. Škola zaměstnává 84 pedagogických pracovníků (v přepočtených úvazcích), 16 nepedagogických pracovníků. Pedagogický sbor má vyšší věkový průměr, což zaručuje dostatek životních i pedagogických zkušeností, ale signalizuje problém dalšího rozvoje školy pro následující roky. V rámci kontinuity je nutné v příštích letech přijímat mladé učitele především pro odbornou výuku a motivovat nekvalifikované pracovníky k dalšímu studiu. Odbornou i pedagogickou způsobilost má 37,6 pracovníků, pouze odbornou způsobilost 16,4, pouze pedagogickou způsobilost 1,5, bez odborné i pedagogické způsobilosti pracuje 4,7 pracovníka (v přepočtených úvazcích). Na škole působí kvalifikovaný výchovný poradce, školní metodik prevence studuje. Pedagogičtí pracovníci mají zájem další studium, z budovy A dva pracovníci ukončili rozšiřující studium německého jazyka na VŠ Brno, tři pracovníci ukončují studium na VŠ v Praze, Ostravě a Liberci, další pedagogové studují k výkonu specializovaných činností (koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, tvorba ŠVP a VPVOŠ, prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchova). Vzdělávání pracovníků praktického vyučování je realizováno formou individuálního studia a v rámci vzdělávacích akcí školy. Z budovy B studují 4 pracovníci (textilní marketing, kurz pedagogické přípravy pro učitele středních škol, rozšiřující studium anglického jazyka). 11

12 5. Vize Vize je výchozím aspektem pro vytvoření cílů a plánů činnosti. Vize je předobrazem toho, kam škola směřuje, jaké jsou její podstatné záměry. Reprezentuje aspirace školy a sumarizuje, čeho by chtěla dosáhnout. Měla by být pochopena a sdílena všemi zaměstnanci. Dobrá vize by měla inspirovat zaměstnance školy k samostatnému a tvořivému jednání. Vytvoření vize je klíčovým požadavkem výstupů z pilotáže ŠVP. Doporučení: Ředitel by měl o významu vize přesvědčit učitele a sociální partnery, utvářet ji ve společné diskusi, aby na základě vstupních návrhů vytvořila pracovní skupina finální návrh. Tento návrh bude znovu prodiskutován a následně společně přijat. Soubor otázek k práci na strategickém rozvoji školy Jaké jsou cíle a hodnoty školy? V jakém pořadí podle našich priorit seřadíme cíle? Jaké ekonomické, technické, sociální a jiné změny můžeme předpokládat v následujícím roce (letech)? Jaký to bude mít dopad na život studentů v naší škole? Jaké jsou příležitosti a jaká ohrožení? Jak budeme potřebovat adaptovat kurikulum (v užším významu slova)? Jak vyhovují naše zdroje v kontextu identifikovaných potřeb? Jak potřebujeme rozvíjet nebo adaptovat naše zdroje? Jaký by měl být náš akční plán? Základní teze školní vize 12

13 1. Vytváříme pro studenty i zaměstnance školy klidné a příjemné pracovní prostředí. 2. Pomáháme studentům rozvinout jejich osobnost a zvyšovat sebevědomí. 3. Prosazujeme takové formy učení, které mají pro studenty smysl a význam. 4. Učíme studenty, jak se mají učit a pracovat s informacemi. 5. Rozvíjíme tvořivé myšlení studentů, schopnost přizpůsobení. 6. Motivujeme studenty a učitele k celoživotnímu vzdělávání. 7. Učíme studenty orientovat se ve složitých životních situacích a řešit je. 8. Učíme studenty naslouchat a vzájemně komunikovat (i v cizím jazyce). 9. Stavíme základní pilíře hodnotové soustavy studentů. 10. Učíme studenty úctě k člověku, podporujeme jejich smysl pro poctivost a spravedlnost. Od studentů škola očekává: cílevědomost, pracovitost, odpovědnost. Od učitelů škola očekává: vysokou odbornost, vstřícnost, individuální přístup. Vize, jako představa úspěšné budoucnosti školy, byla vytvořena na základě uznávaných hodnot a idejí všemi zaměstnanci školy a stala se tak výzvou pro všechny, kteří jsou se školou spojeni. Je v ní obsažena základní filosofie školy a měla by být hybnou silou nejen pro jednotlivce, ale i pro celou školu. 13

14 6. Analýza současného stavu Analýza současného stavu je dalším výchozím bodem reformy kurikula. Využívá se metody analýzy SWOT nebo podle modelu CAF (Common Assessment Framework). Doporučujeme využití modernější metody CAF. Výhodou modelu je jeho názornost a jednoduchost aplikace sebehodnocení. Představuje prostředek pro dosažení shody ve směru řízení a na tom, co je třeba udělat pro zlepšení školy. Pravidelné sebehodnocení umožňuje měřit pokrok z diachronního hlediska. Pro potřeby reformy kurikula bude postačovat stručná analýza o rozsahu cca jedné A4. 7. Audit Škola bude realizovat audit současného vzdělávacího programu. Z hlediska reformy kurikula doporučujeme preferovat vnitřní audit, tj. audit vytvořený pracovní skupinou či celým sborem školy. Interní audit zpracuje vedení školy či určená pracovní skupina. Hodnotit by se měla také úspěšnost či neúspěšnost jednotlivých vzdělávacích programů. Mezi vnitřními vlivy posuzovat: kvalitu managementu, kvalitu pracovníků, strategii školy, vzdělávací program, finanční situaci, vybavení školy, historii, kulturu školy, vnímání školy veřejností. Z vnějších vlivů posuzovat zejména tyto vlivy: politika, právo, demografie, technologie, sociokultura, ekonomika. 14

15 8. Doporučení externí evaluace dořešit provozní problémy školy (nájemní smlouva, sestěhování budov, snížení nájemného za pronájem haly atd.) a finanční prostředky ušetřené snížením nákladů investovat do modernizace výuky usilovat o získání mladších pedagogických pracovníků a motivovat nekvalifikované pracovníky ke studiu v systému hodnocení žáků více využívat pochval pružně reagovat na požadavky zaměstnavatelů, institucí, prohlubovat spolupráci se zaměstnavateli regionu, více využívat kapacitu školy jako centra dalšího technického vzdělávání pedagogickým pracovníkům poskytovat všechny informace o škole a prověřovat, zda bylo na ně reagováno cílevědomě vést pedagogické pracovníky k tomu, aby využívali aktivizující metody a formy práce a tím vedli žáky k odpovědnému vztahu ke vzdělávacímu procesu a ke škole každoročně informovat rodiče prokazatelným způsobem o nabídce školy v oblasti volitelných a nepovinných předmětů (29 % rodičů uvádí, že nemají informace) pouze 13 % rodičů uvádí nespokojenost s řízením školy - tento dobrý partnerský vztah nadále rozvíjet pravidelnou informací o záměrech rozvoje školy, školním vzdělávacím plánu, programech a projektech, dát rodičům prostor k vyjádření jejich názorů a tím je ještě více zapojit do života školy 15

16 vytvářet a rozvíjet mezi žáky dobré partnerské vztahy, vést žáky k systému týmové práce a vzájemné pomoci a spolupráci vést všechny pracovníky k tomu, aby při diskuzi se žáky nejenom vyslechli jejich názory, nýbrž na ně i reagovali s tím, že pozitivní názory budou brány v úvahu, aby hovořili se žáky i o jejich problémech osobních, jejich názorech na život (40 % žáků uvádí, že učitele nezajímá jejich názor na život) sledovat, ze kterých učitelů mají žáci obavy (42 % žáků) a zjišťovat příčinu obav při klasifikaci žáků sledovat nejenom dodržování pravidel hodnocení, nýbrž vést pedagogické pracovníky k tomu, aby klasifikaci vždy řádně zdůvodnili, ocenili zlepšený výkon žáka, doplnili pochvalou a ukázali cestu ke zlepšení (49 % žáků považuje klasifikaci za nespravedlivou) sledovat, zda žáci nejsou zatěžováni nadměrnou domácí přípravou na vyučování, či zda není rozložena nerovnoměrně (57 % žáků uvádí, že domácí příprava na vyučování příliš zatěžuje jejich volný čas) v rozporu s vyjádřením pedagogických pracovníků je názor žáků na pestrost a rozmanitost vyučovacích hodin, na využívání učebních pomůcek, aktualizaci učiva a s tím i související se schopností soustředit se při vyučování zjišťovat příčiny, proč 32 % žáků nepovažuje přípravu na budoucí povolání za dostatečnou 16

17 9. Poslání školy (mise) Odpovídá na základní otázku: Proč zde fungujeme a co vlastně jsme? Proces formulování poslání bude jednou z etap strategického plánování. Pomoci s formulací poslání školy by měly tyto otázky: Kdo jsme? Pro koho fungujeme? Co chceme dělat? Kdo jsou naši klienti? Jaké jsou jejich potřeby? Co jim chceme nabídnout? Kde škola působí? Kam směřujeme? Co nás odlišuje od ostatních? Posláním školy je poskytovat střední odborné vzdělávání technického směru ukončené maturitní zkouškou a utvářet osobnosti budoucích odborníků v oblasti strojírenství, a stavebnictví. Absolventi mají osvojeny potřebné vědomosti a dovednosti, potřebné k dobrému uplatnění ve zvolených oborech. Úspěšní absolventi získají potřebné znalosti, aby mohli pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké nebo vyšší škole v České republice. Cíl 17

18 Cíl je zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž škola v součinnosti se všemi partnery směřuje. Je vyjádřen ve změnách, jichž by mělo být dosaženo. Cíl bude relevantní k strategickým cílům, jasně zaměřený, měřitelný, časově ohraničený, motivující k činnosti. Úrovně cílů: 1. obecné cíle definují dlouhodobé záměry školy, rozpracovávají vizi a poslání, posilují komunikaci a motivaci pracovníků; vyjadřují nejdůležitější směr, kterým se chce škola rozvíjet 2. cíle pro klíčové oblasti odpovídají na to, co bude uděláno a jak to bude uděláno 3. dílčí cíle rozpracovávají a podporují dosažení strategických cílů; označují výsledky, jichž si přejeme dosáhnout Cíle jednotlivých úrovní budou v souladu se strategickými cíli. Musí je podporovat Hlavní cíle školy Cíle Libereckého kraje v rozvoji výchovně vzdělávací soustavy školství, které jsou zahrnuty do dlouhodobého záměru vzdělávání Libereckého kraje, jsou shodné s cíli školy. Cílem školy je, aby studijní i učební obory představovaly tak široké spektrum vzdělávací nabídky, že by si každý uchazeč mohl vybrat vzdělávací program, který vyhovuje jeho schopnostem, zájmům a také potřebám trhu práce. Významným cílem se stane přechod absolventa ze školy do praxe v případě, že bezprostředně nepokračuje v dalším vzdělávání. V té souvislosti bude škola věnovat pozornost těm, kteří neukončili středoškolské vzdělání ani žádnou odbornou kvalifikaci nemají. Pro tyto uchazeče bude v součinnosti s úřadem 18

19 práce pořádat rekvalifikační kurzy. V té souvislosti bude organizovat celou řadu podpůrných opatření ve spolupráci se sociálními partnery. Důležité je, aby učni a studenti školy vstupovali v průběhu přípravy do pracovního prostředí. Cílem školy je, aby se zástupci zaměstnavatelské sféry účastnili závěrečných zkoušek učebních oborů. Do budoucna bude pro studenty střední odborné školy jako optimální řízená praxe v podnikové sféře. To umožní, aby se žáci seznámili s pracovním prostředím, pracovním vztahy, etikou povolání, komunikací na pracovišti, aby získali první zkušenosti s osobní prezentací, které využijí při hledání zaměstnání. Nutné je pak podporovat profesní a kariérové poradenství, profesní orientaci a úvod do světa práce jako povinnou součást učiva středních škol. Škola bude ve spolupráci s úřadem práce rozvíjet informační systém o požadavcích zaměstnavatelů na připravenost absolventů a vzdělávací programy pro skupiny lidí bez kvalifikace. Posílit rozvoj spolupráce v oblasti výchovy k demokratickému občanství a sociální soudržnosti, multikulturní výchovy a výuky cizích jazyků. Posledním cílem se pak bude podpora větvených a stupňovitých vzdělávacích programů umožňující snadnější vertikální i horizontální prostupnost a návaznost na další vzdělávání Personální podmínky Usilovat o to, aby při postupné obměně pedagogického sboru v souvislosti s odchodem jeho členů do důchodu a s dalšími změnami v jeho složení zůstala zachována současná výše kvalifikovanosti a aprobovanosti výuky, případně aby se ještě zlepšovala. Vyhledávat nové zaměstnance z řad odborníků se zkušenostmi z praxe. Podporovat spojení učitelů odborných předmětů s praxí. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků. Podporovat stálý rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy. Usilovat o rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů na škole Materiální podmínky 19

20 Postupné vybavení kmenových učeben novým zařízením. Rozvoj odborných učeben, dovybavení všech odborných učeben prezentační technikou. Zlepšení vybavení školy učebními pomůckami ve všech oblastech. Zmodernizování vybavení dílen. Neustálá obnova počítačů v počítačových učebnách Finanční podmínky Usilovat o získání dalších finančních prostředků prostřednictvím nejrůznějších projektů a grantů. Usilovat o zvýšení objemu prostředků získaných vlastní hospodářskou činností (pronájmy, další vzdělávání ) Oblast vzdělávání a výchovy Zajistit připravenost mladých lidí pro celoživotní učení, vytvářet základy pro celoživotní učení, poskytnout studentům potřebné nástroje a motivaci, stimulovat zvídavost, rozvíjet schopnosti pracovat s informacemi, učit zdravému způsobu života a poskytovat náležitou hodnotovou orientaci. Podporovat zaměstnanost mladých lidí v průběhu celého života. Nesoustředit se pouze na odpovídající kvalifikaci, ale i na vybavení studentů dostatečně širokým všeobecným a obecně odborným základem vzdělání a klíčovými kompetencemi, které jsou nezbytné pro pracovní uplatnění a které umožní snadnější rekvalifikace. Rozvíjet všeobecné a obecně odborné základy vzdělání, rozšířit obsah vzdělávání o oblast evropského rozměru, což představuje především podporu výuky cizích jazyků a multikulturního vzdělávání. V odborném vzdělávání klást důraz na obecně odborné vzdělávání, založené na aplikovaném zvládnutí příslušného okruhu všeobecného vzdělání a základního odborného vzdělání ve zvoleném odborném směru a uplatňování evropských technických norem. Uplatňovat všeobecně použitelné klíčové kompetence zahrnující schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a další charakteristiky osobnosti, které umožňují člověku reagovat přiměřeně a účinně v různých pracovních a životních situacích; k podpoře jejich rozvoje by 20

21 měla přispět i změna stylu výuky ve škole, protože kompetence jsou založeny na aktivitách, nikoli pouze na vědomostech; patří k nim např. komunikace, rozvoj schopnosti učit se, sociální kompetence, řešení problémů, práce s informačními technologiemi atd. Připravit absolventa pro potenciální zaměstnavatele tak, aby získal: smysl pro kvalitu loajalitu k firmě základní odbornou připravenost schopnost rozšiřovat odborný základ schopnost rozumět pracovním instrukcím ochotu učit se iniciativu schopnost týmové práce Vytvářet pozitivní klima ve škole a pozornost věnovat komunikaci učitel žák a učitel učitel. Rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se projevovat jako občan demokratického státu, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Vytvořit vertikální prostupnost odborného vzdělávání střední a vyšší v návaznosti na vysokoškolské). Vtáhnout studenty do částečného rozhodování o činnosti školy (studentský parlament). Projektová činnost a mimoškolní aktivity - širší zapojení žáků do odborných soutěží (SOČ, olympiády, sportovní soutěže) Evaluace - posílení vnitřní evaluace školy uplatňováním vnitřního kontrolního systému v pedagogické i ekonomické oblasti - každoroční zpracování kvalitního autoevaluačního plánu 21

22 Vztahy s rodiči - zajišťovat dostatečnou informovanost rodičů o životě školy prostřednictvím písemných informací - zveřejňovat výroční zprávu ředitele školy - postupně se otevírat rodičům, informace o známkách spojovat s ukázkami činnosti školy, umožňovat rodičům přístup do školy i při jiných příležitostech (dny otevřených dveří), pěstovat u nich pocit, že jsou na škole vždy vítáni Vztahy s odbornými firmami Jde třeba se zaměřit na větší propojenost se zástupci zaměstnavatelské sféry a podporovat: - praxe žáků v odborných firmách, při kterých mají možnost získat pracovní zkušenosti v reálném prostředí podniků - spolupráci s firmami, jejichž zástupci jsou v kontaktu s vedením školy - spolupráci s HK - vstup zaměstnavatelů se svými požadavky do vzdělávacího procesu ty se budou promítat ve školních vzdělávacích programech Vztahy se školami - nabízet své dílny žákům základních škol k exkurzím - pořádat soutěže pro žáky základních škol - spolupracovat se Střední školou strojní, stavební a dopravní v Liberci při výměně zkušeností zpracování praktických maturitních témat pomocí výpočetní techniky a při delegování předsedů maturitních komisí apod. - odborně spolupracovat s NÚOV Vztahy s institucemi - jejich zlepšování a prohlubování chápat jako podstatnou složku upevňování postavení školy - všechny výstupy ze školy pro úřady a instituce musí mít vysokou věcnou i formální úroveň. 22

23 Sponzoři - usilovat o získání strategického sponzora - získávání menších sponzorů Vytváření image školy - propracovávat a neustále modernizovat webové stránky školy - neustále vylepšovat počítačovou prezentaci o škole - propagovat školu v médiích - rozvíjet spolupráci s deníky (především Libereckým deníkem) i se specializovanými časopisy a vytvářet tak příznivý obraz o činnosti školy 23

24 9.2. Prostupnost horizontální a vertikální Prostupnost horizontální umožní, aby bylo možno přecházet v rámci jednotlivých škol jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Prostupnost vertikální zajišťuje studijní úspěšnost. Jedná se o to, jak připravit studijní programy tak, aby se zvýšila studijní úspěšnost. Ovšem ne na úkor kvality studentů. Prostupnost horizontální - umožní přestup žáka v případě nekvalitních studijních výsledků žáka střední odborné školy na učební obor podobného zaměření, za předpokladu, že vykoná rozdílové zkoušky [obory budou doplněny] - v případě kvalitních studijních výsledků v učebním oboru možnost vykonání rozdílových zkoušek a přijetí do některého studijního oboru střední odborné školy podobného zaměření - v případě špatných studijních výsledků v učebním oboru může žák přestoupit na méně náročný obor (tato prostupnost bude možná i naopak) Prostupnost vertikální - znamená, že po ukončení tříletého učebního oboru mohou žáci pokračovat ve studiu v dvouletém nástavbovém oboru - takto mohou pokračovat ve studiu absolventi oborů: [bude doplněno] 24

25 10. Schéma strategie rozvoje školy VIZE ŠKOLY POSLÁNÍ + CÍLE KURIKULUM A ROZVOJ KURIKULA (V UŽŠÍM SMYSLU) LIDSKÉ ZDROJE PÉČE O DĚTI MANAGEMENT ŠKOLY EVALUACE ROZVOJOVÝ PLÁN MATERIÁLNÍ ZDROJE MARKETING STRUKTURA MANAGEMENTU A PŘÍSTUPY FINANČNÍ ZDROJE MINITOROVÁNÍ A EVALUAČNÍ MECHANISMY EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 25

26 11. Plán aktivit hodnocení Tabulka přehledně zpracovává cíle hodnocení, ukazatele, jež má hodnocení sledovat, dále nástroje, kterými se bude hodnocení měřit, a rovněž četnost hodnocení konkrétním nástrojem. Ředitel školy dle svého uvážení doplní osoby zodpovědné za jednotlivé evaluační metody, ať už jednotlivce, nebo realizační tým. [viz tabulka.xls] 26

27 12. Závěr Strategie školy je soustava dlouhodobých cílů. Stává se důležitou a aktuální problematikou v souvislosti se zvyšující se autonomií škol. Strategický plán rozvoje školy by měl být jeden z nejdůležitějších dokumentů školy. Neměl by se stát formální záležitostí, ale díky týmové spolupráci při jeho neustálé aktualizaci a inovaci by měl být jedním z důležitých nástrojů při řízení rozvoje školy. 27

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Strategický plán rozvoje školy

Strategický plán rozvoje školy STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, STARÁ 99, příspěvková organizace Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem tel.: +420-47 277 1306, fax: +420-47 277 1308, e-mail: skola@sps-ul.cz Strategický plán rozvoje

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

PERSPEKTIVY V LIBERECKÉM M KRAJI. RNDr. Robert Gamba vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

PERSPEKTIVY V LIBERECKÉM M KRAJI. RNDr. Robert Gamba vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje PERSPEKTIVY STŘEDN EDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM M KRAJI RNDr. Robert Gamba vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DŮSLEDKY PRO TRH

Více

2. Výsledky školy. Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy

2. Výsledky školy. Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy Vaši odpověď vyznačte křížkem do sloupců označených číslicemi 4, 3, 2, 1 podle toho, do jaké

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Aktuální trendy a podpora OV

Aktuální trendy a podpora OV Aktuální trendy a podpora OV Chomutov, 21. dubna 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz 2 Počty žáků ve SOŠ přijatých

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Koncepce rozvoje školy na léta

Koncepce rozvoje školy na léta Koncepce rozvoje školy na léta 2016 2020 V Krnově dne 01. 09. 2015. Projednáno ve školské radě dne 15. 10. 2015. Strana 1 Obsah Úvod... 3 1. Oblast vzdělávání... 4 2. Lidské zdroje... 5 3. Materiálně technické

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah 1. Základní údaje o sledování... 2 2. Souhrnné výsledky šetření v roce 2009... 3 2.1 Výsledky zjištěné

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Tvorba ŠVP. Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání

Tvorba ŠVP. Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání Tvorba ŠVP Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání Struktura ŠVP ŠVP má obsahovat tyto časti: úvodní identifikačni údaje, charakteristika školy profil absolventa, klíčové a odborné kompetence charakteristiku

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Akční plán realizace strategických opatření ve Střední průmyslové školy strojnické Vsetín ve školním roce 2011/2012

Akční plán realizace strategických opatření ve Střední průmyslové školy strojnické Vsetín ve školním roce 2011/2012 Akční plán realizace strategických opatření ve Střední průmyslové školy strojnické Vsetín ve školním roce 2011/2012 Myšlenka: V každém stádiu zlepšování práce ve školství je důležitých 6 opatření : budování

Více

Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra

Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání Priorita 3 Rozvoj celoživotního

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více