Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou"

Transkript

1 Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1

2 Obsah 1. Plán reformy kurikula Výchozí dokumenty Legislativa 3 2. Strategické dokumenty s vlivem na střednědobé plánování Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2007) 4 3. Schéma vytvoření strategického dokumentu školy 7 4. Charakteristika školy Obory vzdělání Školní vzdělávací program Podmínky ke vzdělávání Vize Analýza současného stavu Audit Doporučení externí evaluace Poslání školy (mise) Hlavní cíle školy Personální podmínky Materiální podmínky Finanční podmínky Oblast vzdělávání a výchovy Prostupnost horizontální a vertikální Schéma strategie rozvoje školy Plán aktivit hodnocení Závěr 27 Příloha: Plán aktivit hodnocení 2

3 1. Plán reformy kurikula Plán reformy kurikula je součástí projektu Modernizace výuky. Plán reformy kurikula je vytvořen pro horizont školního roku 2010/11. V dalším sledu bude vytvořen strategický plán reformy kurikula pro tříleté období. Během školního roku 2010/11 bude průběžně probíhat monitoring a evaluace výsledků. Výsledkem bude strategický plán školy s definováním jednotlivých oblastí, přesným vymezením a časovým plánem Výchozí dokumenty Externí evaluace školy, kurikulum školy, výroční zpráva školy, metodiky NÚOV, výsledky dotazníkových šetření 1.2. Legislativa Zákon č. 561/2004 Sb. 3

4 2. Strategické dokumenty s vlivem na střednědobé plánování 2.1. Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2007) Hlavními strategickými prioritami tohoto dokumentu jsou: - rovnost příležitostí ke vzdělávání (podpora individuálních vzdělávacích potřeb, integrovaný systém poradenství ve školství, zlepšení klimatu ve školách a školských zařízeních) - kurikulární reforma (nástroj k modernizaci vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí) - podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií - tvorba a zavádění systémů kvality, metod hodnocení a vlastního hodnocení škol a školských zařízení (reforma maturitní zkoušky, reforma závěrečné zkoušky, vlastní hodnocení škol, zjišťování úrovně vzdělávání v ČR v mezinárodním srovnání) - zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků (vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogičtí pracovníci a jejich odměňování) - podpora dalšího vzdělávání (další vzdělávání ve školách i mimo ně vytvoření systémového rámce, zlepšení kvality v dalším vzdělávání a prostupnost systémů počátečního a dalšího vzdělávání, zvyšování profesionality vzdělavatelů v dalším vzdělávání) 2.2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (2008) Základním strategickým dokumentem, ze kterého plán rozvoje školy vychází, je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Liberecký kraj definoval pro nadcházející období následující tři strategické priority: zvýšení účasti na vzdělávání pro všechny věkové skupiny obyvatel: pro to je nezbytné nejen rozšíření a změna struktury vzdělávacích příležitostí na středních školách a v terciárním vzdělávání, ale především rozvoj dalšího vzdělávání; 4

5 zvýšení kvality vzdělávání a řízení školství: to vyžaduje nové pojetí řízení a financování školství, vytvoření odpovídajících nezbytných mechanismů (jako jsou hodnocení a monitorování kvality vzdělávání, informační systém o vzdělávání a trhu práce); zvýšení efektivity vzdělávání, aby bylo možné v rámci dostupných prostředků zabezpečit nejen odpovídající chod vzdělávací soustavy, ale i její nezbytný další rozvoj: prostředkem je nejen systematické ovlivňování přímých i nepřímých nákladů škol a uplatnění nového prvku inovačního financování prostřednictvím rozvojových programů, ale i úprava sítě škol v kraji. Cíle dokumentu (pro střední školy) - transformovat přijímací řízení s ohledem na profil absolventa vzdělávacího programu - profilovat střední školy jako prostupná regionální vzdělávací centra se stabilizovanou strukturou vzdělávacích programů - připravovat žáky pro kvalitní život v dynamicky se rozvíjející společnosti - předcházet předčasným odchodům žáků ze středního vzdělávání Aktivity k splnění cílů - vytváření podmínek pro naplňování kurikulární reformy - rozšiřování oborů vzdělání s širším odborným profilem absolventa - úpravy kapacit středního vzdělávání s ohledem na ekonomický potenciál kraje - posilování horizontální prostupnosti oborů vzdělání - posilování vertikální prostupnosti oborů vzdělání - tvorba a ověřování školních vzdělávacích programů - podpora modularizace oborů vzdělání - zvyšování provázanosti středních škol se sociálními partnery s uplatňováním inovací ve vzdělávání - podpora vytváření partnerství škol se zaměstnavateli s cílem zprostředkovat žákům praktické zkušenosti a rozvíjet pracovní návyky v reálném pracovním prostředí - podpora vzdělávacích programů vycházejících z aplikace matematiky, přírodovědných a technických disciplín - podpora uměleckoprůmyslového vzdělávání 5

6 - zavádění metod, forem a činností k rozvoji klíčových kompetencí - podpora nástrojů pro výběr žáků na střední školu, které jsou založeny na ověřování studijních předpokladů a klíčových dovedností absolventů - vytváření mechanismů prevence předčasných odchodů žáků ze středního vzdělávání Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje Průběžně sledovat a analyzovat je třeba především tyto otázky: Jak se projeví na škole úbytek žáků? Jak se projeví na škole závěry Dlouhodobého záměru ČR? Jak za těchto podmínek škola vyhoví potřebám trhu práce? Jak škola naplní priority Dlouhodobého záměru LK? 6

7 3. Schéma vytvoření strategického dokumentu školy Kde jsme nyní? ANALÝZA Jak zjistíme, že jsme se tam dostali? EVALUACE Kam se chceme dostat? CÍLE Jak se tam dostaneme? STRATEGIE 7

8 4. Charakteristika školy Střední průmyslová škola technická je příspěvkovou organizací zřízenou Libereckým krajem s kapacitou 840 žáků. Do rejstříku škol byla zařazena v současné podobě Ve škole se vyučují studijní obory (mechanotronik, strojírenství, technické lyceum, mechanikelektronik, mechanik-seřizovač, podnikání (denní, večerní i dálková forma nástavbového studia a učební obory (automechanik, mechanik opravář motorových vozidel, elektrikářsilnoproud, nástrojař, zámečník, strojní mechanik, zedník, instalatér, obráběč kovů, slévač). Výuku zajišťuje 84 pedagogických pracovníků (v přepočtených úvazcích). Ve šk. r. 2008/09 bylo ve škole otevřeno 42 tříd se 627 žáky (z toho: 1. ročník 13 tříd 215 žáků, 2. ročník 13 tříd 169 žáků, 3. ročník 11 tříd 159 žáků, 4. ročník 5 tříd 84 žáci Obory vzdělání RVP M/01 Strojírenství ŠVP - Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy a jazyky ŠVP - Mechatronik RVP M/01 Technické lyceum ŠVP - Technické lyceum RVP L/01 Mechanik elektrotechnik ŠVP - Mechanik elektrotechnik RVP L/01 Mechanik seřizovač ŠVP - Mechanik seřizovač RVP L/51 Podnikání ŠVP - Podnikání 8

9 UČEBNÍ OBORY RVP H/01 Strojní mechanik ŠVP - Zámečník RVP H/01 Nástrojař ŠVP - Nástrojař RVP H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ŠVP - Automechanik RVP H/02 Elektrikář - silnoproud ŠVP - Elektrikář - silnoproud RVP H/01 Elektrikář ŠVP - Elektrikář-slaboproud RVP H/01 Zedník ŠVP - Zedník RVP H/01 Obráběč kovů ŠVP - Obráběč kovů RVP H/01 Instalatér ŠVP - Instalatér 9

10 4.2. Školní vzdělávací program Současný program školy je výchozím bodem pro stanovený cíl školy jako moderního regionálního vzdělávacího centra s prostupností počátečního a dalšího vzdělávání. Základem jsou schválené učební dokumenty vydané MŠMT pro obory střední odborné školy a středního odborného učiliště. Platnost učebních dokumentů je schválena od roku Volba oborů je podmíněna vybavením školy, potřebami potencionálních zaměstnavatelů, požadavky regionu a zřizovatele, náborovou oblastí nových žáků, sociálním složením obyvatelstva, skladbou pedagogického sboru, koncepcí školy, demografickým vývojem, možným uplatněním na trhu práce i poptávky ze strany vysokých škol. Platné osnovy jsou rozpracovány do konkretizovaných učebních plánů schválených MŠMT se stanoveným počtem vyučovacích hodin pro jednotlivé ročníky daného oboru. Učební plán stanovuje počet vyučovacích hodin pro část základní včetně odborného výcviku a část výběrovou a volitelnou. Pro odborné předměty je v základní části stanoven počet hodin pro jednotlivé ročníky vzhledem k danému oboru. Učební plán je nadále rozpracován do tematických celků jednotlivých vyučujících podle vyučovaného předmětu a ročníku. Pro odborný výcvik jsou zpracovány tematické plány odborného výcviku, a to pro každý obor a ročník zvlášť. Tematické plány obsahují počet témat s určeným počtem hodin s časovou rezervou pro exkurze a produktivní činnost žáků. Rovněž kladou důraz na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Pro všechny vyučované předměty i odborný výcvik je dodržována povinná časová dotace pro daný ročník i celou učební dobu. Plnění učebního plánu je kontrolováno. 10

11 4.3. Podmínky ke vzdělávání Škola sídlí ve dvou budovách - budova A v Belgické ulici, kde je i umístěno ředitelství školy, a budova B na Horním náměstí. V roce 2008 získala škola projekt spolufinancovaný EU s názvem Nové vybavení dílen pro praktické vyučování v ceně více než 5 milionů. Cílem projektu bylo vybavit zázemí pro kvalitní výuku odborných technických předmětů a tím vytvořit lepší podmínky pro uplatnění absolventů školy na trhu práce. Žáci se tak setkávají s vysokým technickým standardem, což je i pozitivně motivuje k dalšímu vzdělávání. Škola zaměstnává 84 pedagogických pracovníků (v přepočtených úvazcích), 16 nepedagogických pracovníků. Pedagogický sbor má vyšší věkový průměr, což zaručuje dostatek životních i pedagogických zkušeností, ale signalizuje problém dalšího rozvoje školy pro následující roky. V rámci kontinuity je nutné v příštích letech přijímat mladé učitele především pro odbornou výuku a motivovat nekvalifikované pracovníky k dalšímu studiu. Odbornou i pedagogickou způsobilost má 37,6 pracovníků, pouze odbornou způsobilost 16,4, pouze pedagogickou způsobilost 1,5, bez odborné i pedagogické způsobilosti pracuje 4,7 pracovníka (v přepočtených úvazcích). Na škole působí kvalifikovaný výchovný poradce, školní metodik prevence studuje. Pedagogičtí pracovníci mají zájem další studium, z budovy A dva pracovníci ukončili rozšiřující studium německého jazyka na VŠ Brno, tři pracovníci ukončují studium na VŠ v Praze, Ostravě a Liberci, další pedagogové studují k výkonu specializovaných činností (koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, tvorba ŠVP a VPVOŠ, prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchova). Vzdělávání pracovníků praktického vyučování je realizováno formou individuálního studia a v rámci vzdělávacích akcí školy. Z budovy B studují 4 pracovníci (textilní marketing, kurz pedagogické přípravy pro učitele středních škol, rozšiřující studium anglického jazyka). 11

12 5. Vize Vize je výchozím aspektem pro vytvoření cílů a plánů činnosti. Vize je předobrazem toho, kam škola směřuje, jaké jsou její podstatné záměry. Reprezentuje aspirace školy a sumarizuje, čeho by chtěla dosáhnout. Měla by být pochopena a sdílena všemi zaměstnanci. Dobrá vize by měla inspirovat zaměstnance školy k samostatnému a tvořivému jednání. Vytvoření vize je klíčovým požadavkem výstupů z pilotáže ŠVP. Doporučení: Ředitel by měl o významu vize přesvědčit učitele a sociální partnery, utvářet ji ve společné diskusi, aby na základě vstupních návrhů vytvořila pracovní skupina finální návrh. Tento návrh bude znovu prodiskutován a následně společně přijat. Soubor otázek k práci na strategickém rozvoji školy Jaké jsou cíle a hodnoty školy? V jakém pořadí podle našich priorit seřadíme cíle? Jaké ekonomické, technické, sociální a jiné změny můžeme předpokládat v následujícím roce (letech)? Jaký to bude mít dopad na život studentů v naší škole? Jaké jsou příležitosti a jaká ohrožení? Jak budeme potřebovat adaptovat kurikulum (v užším významu slova)? Jak vyhovují naše zdroje v kontextu identifikovaných potřeb? Jak potřebujeme rozvíjet nebo adaptovat naše zdroje? Jaký by měl být náš akční plán? Základní teze školní vize 12

13 1. Vytváříme pro studenty i zaměstnance školy klidné a příjemné pracovní prostředí. 2. Pomáháme studentům rozvinout jejich osobnost a zvyšovat sebevědomí. 3. Prosazujeme takové formy učení, které mají pro studenty smysl a význam. 4. Učíme studenty, jak se mají učit a pracovat s informacemi. 5. Rozvíjíme tvořivé myšlení studentů, schopnost přizpůsobení. 6. Motivujeme studenty a učitele k celoživotnímu vzdělávání. 7. Učíme studenty orientovat se ve složitých životních situacích a řešit je. 8. Učíme studenty naslouchat a vzájemně komunikovat (i v cizím jazyce). 9. Stavíme základní pilíře hodnotové soustavy studentů. 10. Učíme studenty úctě k člověku, podporujeme jejich smysl pro poctivost a spravedlnost. Od studentů škola očekává: cílevědomost, pracovitost, odpovědnost. Od učitelů škola očekává: vysokou odbornost, vstřícnost, individuální přístup. Vize, jako představa úspěšné budoucnosti školy, byla vytvořena na základě uznávaných hodnot a idejí všemi zaměstnanci školy a stala se tak výzvou pro všechny, kteří jsou se školou spojeni. Je v ní obsažena základní filosofie školy a měla by být hybnou silou nejen pro jednotlivce, ale i pro celou školu. 13

14 6. Analýza současného stavu Analýza současného stavu je dalším výchozím bodem reformy kurikula. Využívá se metody analýzy SWOT nebo podle modelu CAF (Common Assessment Framework). Doporučujeme využití modernější metody CAF. Výhodou modelu je jeho názornost a jednoduchost aplikace sebehodnocení. Představuje prostředek pro dosažení shody ve směru řízení a na tom, co je třeba udělat pro zlepšení školy. Pravidelné sebehodnocení umožňuje měřit pokrok z diachronního hlediska. Pro potřeby reformy kurikula bude postačovat stručná analýza o rozsahu cca jedné A4. 7. Audit Škola bude realizovat audit současného vzdělávacího programu. Z hlediska reformy kurikula doporučujeme preferovat vnitřní audit, tj. audit vytvořený pracovní skupinou či celým sborem školy. Interní audit zpracuje vedení školy či určená pracovní skupina. Hodnotit by se měla také úspěšnost či neúspěšnost jednotlivých vzdělávacích programů. Mezi vnitřními vlivy posuzovat: kvalitu managementu, kvalitu pracovníků, strategii školy, vzdělávací program, finanční situaci, vybavení školy, historii, kulturu školy, vnímání školy veřejností. Z vnějších vlivů posuzovat zejména tyto vlivy: politika, právo, demografie, technologie, sociokultura, ekonomika. 14

15 8. Doporučení externí evaluace dořešit provozní problémy školy (nájemní smlouva, sestěhování budov, snížení nájemného za pronájem haly atd.) a finanční prostředky ušetřené snížením nákladů investovat do modernizace výuky usilovat o získání mladších pedagogických pracovníků a motivovat nekvalifikované pracovníky ke studiu v systému hodnocení žáků více využívat pochval pružně reagovat na požadavky zaměstnavatelů, institucí, prohlubovat spolupráci se zaměstnavateli regionu, více využívat kapacitu školy jako centra dalšího technického vzdělávání pedagogickým pracovníkům poskytovat všechny informace o škole a prověřovat, zda bylo na ně reagováno cílevědomě vést pedagogické pracovníky k tomu, aby využívali aktivizující metody a formy práce a tím vedli žáky k odpovědnému vztahu ke vzdělávacímu procesu a ke škole každoročně informovat rodiče prokazatelným způsobem o nabídce školy v oblasti volitelných a nepovinných předmětů (29 % rodičů uvádí, že nemají informace) pouze 13 % rodičů uvádí nespokojenost s řízením školy - tento dobrý partnerský vztah nadále rozvíjet pravidelnou informací o záměrech rozvoje školy, školním vzdělávacím plánu, programech a projektech, dát rodičům prostor k vyjádření jejich názorů a tím je ještě více zapojit do života školy 15

16 vytvářet a rozvíjet mezi žáky dobré partnerské vztahy, vést žáky k systému týmové práce a vzájemné pomoci a spolupráci vést všechny pracovníky k tomu, aby při diskuzi se žáky nejenom vyslechli jejich názory, nýbrž na ně i reagovali s tím, že pozitivní názory budou brány v úvahu, aby hovořili se žáky i o jejich problémech osobních, jejich názorech na život (40 % žáků uvádí, že učitele nezajímá jejich názor na život) sledovat, ze kterých učitelů mají žáci obavy (42 % žáků) a zjišťovat příčinu obav při klasifikaci žáků sledovat nejenom dodržování pravidel hodnocení, nýbrž vést pedagogické pracovníky k tomu, aby klasifikaci vždy řádně zdůvodnili, ocenili zlepšený výkon žáka, doplnili pochvalou a ukázali cestu ke zlepšení (49 % žáků považuje klasifikaci za nespravedlivou) sledovat, zda žáci nejsou zatěžováni nadměrnou domácí přípravou na vyučování, či zda není rozložena nerovnoměrně (57 % žáků uvádí, že domácí příprava na vyučování příliš zatěžuje jejich volný čas) v rozporu s vyjádřením pedagogických pracovníků je názor žáků na pestrost a rozmanitost vyučovacích hodin, na využívání učebních pomůcek, aktualizaci učiva a s tím i související se schopností soustředit se při vyučování zjišťovat příčiny, proč 32 % žáků nepovažuje přípravu na budoucí povolání za dostatečnou 16

17 9. Poslání školy (mise) Odpovídá na základní otázku: Proč zde fungujeme a co vlastně jsme? Proces formulování poslání bude jednou z etap strategického plánování. Pomoci s formulací poslání školy by měly tyto otázky: Kdo jsme? Pro koho fungujeme? Co chceme dělat? Kdo jsou naši klienti? Jaké jsou jejich potřeby? Co jim chceme nabídnout? Kde škola působí? Kam směřujeme? Co nás odlišuje od ostatních? Posláním školy je poskytovat střední odborné vzdělávání technického směru ukončené maturitní zkouškou a utvářet osobnosti budoucích odborníků v oblasti strojírenství, a stavebnictví. Absolventi mají osvojeny potřebné vědomosti a dovednosti, potřebné k dobrému uplatnění ve zvolených oborech. Úspěšní absolventi získají potřebné znalosti, aby mohli pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké nebo vyšší škole v České republice. Cíl 17

18 Cíl je zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž škola v součinnosti se všemi partnery směřuje. Je vyjádřen ve změnách, jichž by mělo být dosaženo. Cíl bude relevantní k strategickým cílům, jasně zaměřený, měřitelný, časově ohraničený, motivující k činnosti. Úrovně cílů: 1. obecné cíle definují dlouhodobé záměry školy, rozpracovávají vizi a poslání, posilují komunikaci a motivaci pracovníků; vyjadřují nejdůležitější směr, kterým se chce škola rozvíjet 2. cíle pro klíčové oblasti odpovídají na to, co bude uděláno a jak to bude uděláno 3. dílčí cíle rozpracovávají a podporují dosažení strategických cílů; označují výsledky, jichž si přejeme dosáhnout Cíle jednotlivých úrovní budou v souladu se strategickými cíli. Musí je podporovat Hlavní cíle školy Cíle Libereckého kraje v rozvoji výchovně vzdělávací soustavy školství, které jsou zahrnuty do dlouhodobého záměru vzdělávání Libereckého kraje, jsou shodné s cíli školy. Cílem školy je, aby studijní i učební obory představovaly tak široké spektrum vzdělávací nabídky, že by si každý uchazeč mohl vybrat vzdělávací program, který vyhovuje jeho schopnostem, zájmům a také potřebám trhu práce. Významným cílem se stane přechod absolventa ze školy do praxe v případě, že bezprostředně nepokračuje v dalším vzdělávání. V té souvislosti bude škola věnovat pozornost těm, kteří neukončili středoškolské vzdělání ani žádnou odbornou kvalifikaci nemají. Pro tyto uchazeče bude v součinnosti s úřadem 18

19 práce pořádat rekvalifikační kurzy. V té souvislosti bude organizovat celou řadu podpůrných opatření ve spolupráci se sociálními partnery. Důležité je, aby učni a studenti školy vstupovali v průběhu přípravy do pracovního prostředí. Cílem školy je, aby se zástupci zaměstnavatelské sféry účastnili závěrečných zkoušek učebních oborů. Do budoucna bude pro studenty střední odborné školy jako optimální řízená praxe v podnikové sféře. To umožní, aby se žáci seznámili s pracovním prostředím, pracovním vztahy, etikou povolání, komunikací na pracovišti, aby získali první zkušenosti s osobní prezentací, které využijí při hledání zaměstnání. Nutné je pak podporovat profesní a kariérové poradenství, profesní orientaci a úvod do světa práce jako povinnou součást učiva středních škol. Škola bude ve spolupráci s úřadem práce rozvíjet informační systém o požadavcích zaměstnavatelů na připravenost absolventů a vzdělávací programy pro skupiny lidí bez kvalifikace. Posílit rozvoj spolupráce v oblasti výchovy k demokratickému občanství a sociální soudržnosti, multikulturní výchovy a výuky cizích jazyků. Posledním cílem se pak bude podpora větvených a stupňovitých vzdělávacích programů umožňující snadnější vertikální i horizontální prostupnost a návaznost na další vzdělávání Personální podmínky Usilovat o to, aby při postupné obměně pedagogického sboru v souvislosti s odchodem jeho členů do důchodu a s dalšími změnami v jeho složení zůstala zachována současná výše kvalifikovanosti a aprobovanosti výuky, případně aby se ještě zlepšovala. Vyhledávat nové zaměstnance z řad odborníků se zkušenostmi z praxe. Podporovat spojení učitelů odborných předmětů s praxí. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků. Podporovat stálý rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy. Usilovat o rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů na škole Materiální podmínky 19

20 Postupné vybavení kmenových učeben novým zařízením. Rozvoj odborných učeben, dovybavení všech odborných učeben prezentační technikou. Zlepšení vybavení školy učebními pomůckami ve všech oblastech. Zmodernizování vybavení dílen. Neustálá obnova počítačů v počítačových učebnách Finanční podmínky Usilovat o získání dalších finančních prostředků prostřednictvím nejrůznějších projektů a grantů. Usilovat o zvýšení objemu prostředků získaných vlastní hospodářskou činností (pronájmy, další vzdělávání ) Oblast vzdělávání a výchovy Zajistit připravenost mladých lidí pro celoživotní učení, vytvářet základy pro celoživotní učení, poskytnout studentům potřebné nástroje a motivaci, stimulovat zvídavost, rozvíjet schopnosti pracovat s informacemi, učit zdravému způsobu života a poskytovat náležitou hodnotovou orientaci. Podporovat zaměstnanost mladých lidí v průběhu celého života. Nesoustředit se pouze na odpovídající kvalifikaci, ale i na vybavení studentů dostatečně širokým všeobecným a obecně odborným základem vzdělání a klíčovými kompetencemi, které jsou nezbytné pro pracovní uplatnění a které umožní snadnější rekvalifikace. Rozvíjet všeobecné a obecně odborné základy vzdělání, rozšířit obsah vzdělávání o oblast evropského rozměru, což představuje především podporu výuky cizích jazyků a multikulturního vzdělávání. V odborném vzdělávání klást důraz na obecně odborné vzdělávání, založené na aplikovaném zvládnutí příslušného okruhu všeobecného vzdělání a základního odborného vzdělání ve zvoleném odborném směru a uplatňování evropských technických norem. Uplatňovat všeobecně použitelné klíčové kompetence zahrnující schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a další charakteristiky osobnosti, které umožňují člověku reagovat přiměřeně a účinně v různých pracovních a životních situacích; k podpoře jejich rozvoje by 20

21 měla přispět i změna stylu výuky ve škole, protože kompetence jsou založeny na aktivitách, nikoli pouze na vědomostech; patří k nim např. komunikace, rozvoj schopnosti učit se, sociální kompetence, řešení problémů, práce s informačními technologiemi atd. Připravit absolventa pro potenciální zaměstnavatele tak, aby získal: smysl pro kvalitu loajalitu k firmě základní odbornou připravenost schopnost rozšiřovat odborný základ schopnost rozumět pracovním instrukcím ochotu učit se iniciativu schopnost týmové práce Vytvářet pozitivní klima ve škole a pozornost věnovat komunikaci učitel žák a učitel učitel. Rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se projevovat jako občan demokratického státu, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Vytvořit vertikální prostupnost odborného vzdělávání střední a vyšší v návaznosti na vysokoškolské). Vtáhnout studenty do částečného rozhodování o činnosti školy (studentský parlament). Projektová činnost a mimoškolní aktivity - širší zapojení žáků do odborných soutěží (SOČ, olympiády, sportovní soutěže) Evaluace - posílení vnitřní evaluace školy uplatňováním vnitřního kontrolního systému v pedagogické i ekonomické oblasti - každoroční zpracování kvalitního autoevaluačního plánu 21

22 Vztahy s rodiči - zajišťovat dostatečnou informovanost rodičů o životě školy prostřednictvím písemných informací - zveřejňovat výroční zprávu ředitele školy - postupně se otevírat rodičům, informace o známkách spojovat s ukázkami činnosti školy, umožňovat rodičům přístup do školy i při jiných příležitostech (dny otevřených dveří), pěstovat u nich pocit, že jsou na škole vždy vítáni Vztahy s odbornými firmami Jde třeba se zaměřit na větší propojenost se zástupci zaměstnavatelské sféry a podporovat: - praxe žáků v odborných firmách, při kterých mají možnost získat pracovní zkušenosti v reálném prostředí podniků - spolupráci s firmami, jejichž zástupci jsou v kontaktu s vedením školy - spolupráci s HK - vstup zaměstnavatelů se svými požadavky do vzdělávacího procesu ty se budou promítat ve školních vzdělávacích programech Vztahy se školami - nabízet své dílny žákům základních škol k exkurzím - pořádat soutěže pro žáky základních škol - spolupracovat se Střední školou strojní, stavební a dopravní v Liberci při výměně zkušeností zpracování praktických maturitních témat pomocí výpočetní techniky a při delegování předsedů maturitních komisí apod. - odborně spolupracovat s NÚOV Vztahy s institucemi - jejich zlepšování a prohlubování chápat jako podstatnou složku upevňování postavení školy - všechny výstupy ze školy pro úřady a instituce musí mít vysokou věcnou i formální úroveň. 22

23 Sponzoři - usilovat o získání strategického sponzora - získávání menších sponzorů Vytváření image školy - propracovávat a neustále modernizovat webové stránky školy - neustále vylepšovat počítačovou prezentaci o škole - propagovat školu v médiích - rozvíjet spolupráci s deníky (především Libereckým deníkem) i se specializovanými časopisy a vytvářet tak příznivý obraz o činnosti školy 23

24 9.2. Prostupnost horizontální a vertikální Prostupnost horizontální umožní, aby bylo možno přecházet v rámci jednotlivých škol jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Prostupnost vertikální zajišťuje studijní úspěšnost. Jedná se o to, jak připravit studijní programy tak, aby se zvýšila studijní úspěšnost. Ovšem ne na úkor kvality studentů. Prostupnost horizontální - umožní přestup žáka v případě nekvalitních studijních výsledků žáka střední odborné školy na učební obor podobného zaměření, za předpokladu, že vykoná rozdílové zkoušky [obory budou doplněny] - v případě kvalitních studijních výsledků v učebním oboru možnost vykonání rozdílových zkoušek a přijetí do některého studijního oboru střední odborné školy podobného zaměření - v případě špatných studijních výsledků v učebním oboru může žák přestoupit na méně náročný obor (tato prostupnost bude možná i naopak) Prostupnost vertikální - znamená, že po ukončení tříletého učebního oboru mohou žáci pokračovat ve studiu v dvouletém nástavbovém oboru - takto mohou pokračovat ve studiu absolventi oborů: [bude doplněno] 24

25 10. Schéma strategie rozvoje školy VIZE ŠKOLY POSLÁNÍ + CÍLE KURIKULUM A ROZVOJ KURIKULA (V UŽŠÍM SMYSLU) LIDSKÉ ZDROJE PÉČE O DĚTI MANAGEMENT ŠKOLY EVALUACE ROZVOJOVÝ PLÁN MATERIÁLNÍ ZDROJE MARKETING STRUKTURA MANAGEMENTU A PŘÍSTUPY FINANČNÍ ZDROJE MINITOROVÁNÍ A EVALUAČNÍ MECHANISMY EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 25

26 11. Plán aktivit hodnocení Tabulka přehledně zpracovává cíle hodnocení, ukazatele, jež má hodnocení sledovat, dále nástroje, kterými se bude hodnocení měřit, a rovněž četnost hodnocení konkrétním nástrojem. Ředitel školy dle svého uvážení doplní osoby zodpovědné za jednotlivé evaluační metody, ať už jednotlivce, nebo realizační tým. [viz tabulka.xls] 26

27 12. Závěr Strategie školy je soustava dlouhodobých cílů. Stává se důležitou a aktuální problematikou v souvislosti se zvyšující se autonomií škol. Strategický plán rozvoje školy by měl být jeden z nejdůležitějších dokumentů školy. Neměl by se stát formální záležitostí, ale díky týmové spolupráci při jeho neustálé aktualizaci a inovaci by měl být jedním z důležitých nástrojů při řízení rozvoje školy. 27

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Provozní technika od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 10 4 Charakteristika

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více