SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, České Budějovice IČ Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20 Touto směrnicí se ruší a v plném rozsahu nahrazuje směrnice 0, verze 2003 z Tato směrnice upravuje povinnosti organizace ve vztahu k Zákonu o archivnictví a spisové službě č. 499/04 Sb., vč. prováděcích vyhlášek k zákonu - vyhl. č. 645/04 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a dále vyhl. č. 646/04 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. ) POVINNOSTI ORGANIZACE V OBLASTI ARCHIVNICTVÍ Dle 3 zákona je naše organizace původcem, tzn., že organizaci vzniká povinnost uchovávat dokumenty vznikající při její činnosti. Z těchto dokumentů je pak organizace povinna umožnit ve veřejném zájmu výběr některých dokumentů archiválií k trvalému uchování. Jako dokument je posuzován každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický či jiný záznam, který vznikl při naší činnosti. Archiváliemi jsou zejména ty dokumenty, které jsou uvedeny v přílohách č. 3 zákona, jde tedy o výběr některých dokumentů z množiny všech dokumentů v organizaci vznikajících, či do organizace došlých. Seznam konkrétních dokumentů, které jsou v organizaci vždy archiváliemi, je uveden ve skartačním plánu. Organizaci je v 63 zákona stanovena povinnost vykonávat spisovou službu (viz dále). Součástí této spisové služby je skartační řízení, při němž se z organizací vyřazovaných dokumentů vyčlení na jedné straně archiválie a na druhé straně dokumenty bez významu. Výběr těchto archiválií provádí příslušný archiv, organizace je povinna umožnit tomuto archivu dohled nad prováděním skartačního řízení a výběr těchto archiválií. 2) SPISOVÁ SLUŽBA Cílem výkonu spisové služby v organizaci je popsat vznik, přijetí, pohyb, odeslání, uložení dokumentu a to takovým způsobem, aby se kdykoliv dal příslušný dokument najít, vč. určení fáze jeho zpracování. Spisová služba organizace je definována v dále uvedeném spisovém řádu a ve skartačním řádu. a) Spisový řád v tomto řádu jsou pro zaměstnance organizace jasně definovány jednotlivé kroky při příjmu, evidenci, vyřizování, odesílání, ukládání dokumentů. Součástí tohoto spisového řádu je spisový plán, který obsahuje seznam typů dokumentů roztříděných do věcných skupin s příslušnými spisovými znaky (viz příloha č. ke směrnici). Spisový znak udává věcné zařazení dokumentu ve vnitroorganizačním systému struktuře dokumentace. aa) Příjem dokumentů Dokumenty v organizaci přijímané či vytvářené se člení na dokumenty v písemné formě a v elektronické formě. Tato směrnice upravuje pouze uspořádání spisové služby pro písemné dokumenty. Spisová služba pro dokumenty v elektronické podobě je upravena ve Směrnici k elektronickým podatelnám. Archivovány v elektronické podobě jsou vždy takové doklady, které jsou opatřeny zaručeným el. podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, ostatní podle rozhodnutí ředitele. Pro příjem do organizace došlých a v organizaci vytvořených dokumentů se používá podací deník, v něm se zapisují i ústně učiněná podání. Doručený dokument zapisovaný do prvního podacího deníku je vždy opatřen podacím razítkem, které obsahuje: název organizace, datum doručení, č.j., počet listů, počet listů příloh. Obálky, kde je na prvním místě uvedeno jméno zaměstnance, se nerozlepují. ab) Evidence, třídění (rozdělování) a oběh dokumentů Podací deník sloužící pro příjem dokumentů je kniha vytvořená z předem svázaných a očíslovaných tiskopisů, označená názvem organizace, aktuálním rokem a počtem všech listů. Dokumenty jsou zde evidovány ve vzestupné číselné řadě dle času svého doručení či vzniku (u vnitroorganizačních dokumentů). V podacím deníku jsou k danému dokumentu uvedeny tyto údaje: - č.j., datum doručení či vzniku dokumentu - označení odesílatele (případně označení vlastní u vlastních dokumentů) - počet listů dokumentu a počet listů příloh, stručný obsah (věc) - zaměstnance (úsek), kterému byl dokument přidělen k vyřízení, zde jsou používány tyto zkratky úseků: UCT - Všeobecné účetnictví MZD - Mzdové účetnictví Ř - Ředitel MŠ - Mateřská škola ŠJ - Školní jídelna V průběhu vyřizování dokumentu se uvede způsob vyřízení, den odeslání a počet listů odesílaného dokumentu a počet listů příloh, dále spisový a skartační znak a lhůta a na závěr záznam o vyřazení ve skartačním řízení. Ředitelka roztřídí dokumenty na: - nepodléhající evidenci (noviny, časopisy, tiskopisy, propagační materiály apod.)

2 Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, České Budějovice IČ Směrnice 0, verze 20 - účetní doklady - ostatní dokumenty ac) Vyřizování a vyhotovování dokumentů Vyřízení doručeného dokumentu se neeviduje samostatně, ale připojí se k doručenému dokumentu se stejným č.j. Veškeré dokumenty musí být vyřízeny včas, za což zodpovídají konkrétní zaměstnanci, jimž byly dokumenty přiděleny k vyřízení. Více dokumentů, které se týkají téže věci, se pojí ve spis. Skutečnost, že dokumenty byly vyřízeny např. telefonicky či osobním jednáním, je na dokument poznačena. Stejně tak se na dokument připojí pokyn k založení, datum a podpis vyřizujícího zaměstnance. V podacím deníku se následně zaznamená, jak byl dokument vyřízen, kdy a komu bylo odesláno písemné vyhotovení vyřízení dokumentu. Zaměstnanec, který dokument vyřídil, jej označí spisovým, skartačním znakem a lhůtou. Organizací vyhotovované dokumenty jsou vytištěny na hlavičkovém papíru, s uvedením č.j., data, počtu listů dokumentu a příloh, jména a funkce podpisujícího zaměstnance. ad) Podepisování dokumentů a použití razítek, odesílání dokumentů K podepisování dokumentů je oprávněn ředitel (jako statutární orgán), zástupce ředitele a hlavní účetní (podle směrnice o oběhu účetních dokladů). K dokumentu připojuje otisk (úředního) razítka. Evidenci razítek vede ředitel, přičemž každé razítko je jedinečné a příslušnému zaměstnanci je přiděleno oproti podpisu. Přílohou č. 2 této směrnice je Evidenční arch přidělených razítek a jejich použití. Odesílání dokumentů je prováděno prostřednictvím ředitele nebo účetní. Ekonomické dokumenty a výkazy jsou po schválení ředitelem odesílány z kanceláře účetní. Odesílané dokumenty jsou dle ceníku České pošty ofrankovány, příp. jsou na ně vylepeny ceniny a zapsány do podacího deníku jako odeslaná pošta. ae) Ukládání dokumentů Po svém vyřízení jsou dokumenty ukládány po dobu své skartační lhůty do skříně v kanceláři účetní nebo ředitelky školy. Do podacího deníku je poznamenán k příslušnému dokumentu jeho skartační znak a lhůta. V kanceláři jsou takto po dobu svojí skartační lhůty uloženy veškeré dokumenty (tedy i ty s nulovou hodnotou), archiv pak ve skartačním řízení přebírá k archivaci pouze dokumenty s určitou hodnotou archiválie. b) skartační řád v tomto řádu je dán pro jednotlivé zaměstnance organizace závazný postup při vyřazování veškerých dokumentů cestou skartačního řízení. Součástí skartačního řádu je skartační plán (viz příloha č. ke směrnici). Skartační řád je v příloze integrován do spisového plánu. Zde jsou jednotlivým typům dokumentů, které jsou roztříděny do věcných skupin, přiřazeny skartační znaky a lhůty. Základními úkoly organizace zde jsou: - pro provedení skartačního řízení je jmenována Příkazem ředitele skartační komise - při skartačním řízení se dokumenty rozdělí na tři skupiny: : skartační znak A (archiv) dokumenty určené k prohlášení za archiválie : skartační znak S (stoupa) dokumenty nemající trvalou hodnotu, určené ke zničení : skartační znak V (výběr) takto jsou označeny písemnosti, jejichž hodnotu není možno při jejich vzniku či vyřízení určit. Teprve po uplynutí skartační lhůty bude rozhodnuto, zda jim bude přidělen znak A nebo S - skartační řízení se provede v kalendářním roce následujícím po uplynutí skartační lhůty příslušného dokumentu - součástí skartačního řízení je skartační návrh, ten obsahuje zejména seznam dokumentů ke skartaci a návrh termínu provedení skartačního řízení. Skartační návrh zašle organizace příslušnému archivu k posouzení a k provedení výběru archiválií. Výstupem skartačního řízení je příslušným archivem vypracovaný protokol o provedeném skartačním řízení. Ten obsahuje soupis dokumentů vybraných jako archiválie vč. jejich kategorie a určení místa jejich uložení a dále soupis dokumentů, které budou skartovány. Předání archiválií k trvalému uložení v archivu je provedeno na základě úředního protokolu. Archiválie se následně stane součástí Národního archivního dědictví a je vedena v základní, druhotné a ústřední evidenci. Přílohy: Příloha č. - spisový a skartační plán Příloha č. 2 - evidenční arch razítek Dne

3 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN Příloha č. ke směrnici č. 0 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE - Zřizovací listina (zakladat. listina) A 0-2 Zápis do obchodního rejstříku A 0-3 Dokumenty o změnách (slouč., rozděl.) A 0-4 Organizační řád A 0 2 ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY 2- Faktury přijaté a vydané, bank. dokl. S Knihy faktur S pokl. kniha, příjm.+výd. pokl. doklady S Hlavní kniha A Účetní závěrka A Účtový rozvrh A Daňové přiznání S Doklady o zařazení majetku S Inventární karty majetku S Doklady o vyřazení majetku S 5 (3 u drobného m.) 2- Odpisový plán A Inventurní zápisy, vč. inv. komise S Inventurní soupisy S Škodní a likvidační zápisy vč. komise S Směrnice účetní jednotky S Výroční zprávy o hospodaření A Zprávy auditora (kontroly zřizovatele) S Programové vybavení a dokumentace S Dokumentace k dotacím V 0 3 OBLAST PERSONALISTIKY A MEZD 3- Evidence prac. doby S Prac. úrazy S Školení BOZP S Prověrky BOZP S Mzdové listy S 30 (doporuč. 45) 3-6 ELDP S Zúčtovací a výpl. listiny, výpl. lístky S Prohlášení k dani z příjmu S Pracovní smlouva vč. plat. výměru S Předstihové řízení S 0 3- Zápočtový list S Potvrzení o prac. neschopnosti S 5 4 OBECNÉ ŘÍDÍCÍ A SPRÁVNÍ DOKUMENTY 4- Příkazy ředitele+ostatní kromě sm.úč.j. A Smluvní dokumentace S Kontrolní zprávy (ÚP, FÚ, OSSZ,VZP) S Podací deník A Spisový, skart. plán, návrhy, protokoly S Kolektivní smlouva+vyjednávání A Kompl.dokum. útvaru interního auditu S Dokumentace o zadání veřejné zakázky S 5 5. PÍSEMNOSTI PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE 5- Třídní výkazy A Třídní knihy S Katalogové listy A Výroční zprávy A 0

4 5-5 Kroniky A 0 Pozn.: Výše uvedené lhůty mohou být ve vybraných případech prodlouženy jiným právním předpisem Dne ředitelka 2

5 Příloha č. 2 ke směrnici č. 0 EVIDENČNÍ ARCH RAZÍTEK ORGANIZACE A JEJICH POŽITÍ Razítko Umístění použití Zaměstnanec, zařazení Podpis přebírajícího Otisk razítka Kulaté úřední razítko Základní škola Úřední záležitosti statutárního orgánu (ředitel) Podlouhlé razítko ZŠ a MŠ Doudleby č. Základní škola Provozní a hospodářské dokumenty, styk s Českou spořitelnou Podlouhlé razítko ZŠ a MŠ Doudleby č. 2 OÚ Doudleby (místo, kde je prováděno účetnictví) Účetní výkazy, aviza, účetní a pokladní doklady Alena Vrábková účetní Poznámka: Otisky razítek jsou provedeny pouze na příloze v papírové podobě a uloženy u ředitele příspěvkové organizace. Dne Mgr. Renáta Kočová ředitelka

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní předpisy 1. Biologického centra AV ČR (dále jen BC) se

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007 Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č.j.: KTÚ/10059-07/1260-2007/noj Obsah: I. Spisová služba... str. 2 13

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád B1-06/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-06/1-HN Spisový a skartační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Spisový a skartační řád UP zabezpečuje

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

Vzorový spisový a skartační řád 1

Vzorový spisový a skartační řád 1 Vzorový spisový a skartační řád 1 Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád B1-13/12-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-13/12-HN Spisový a skartační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Spisový a skartační řád UP zabezpečuje spisovou službu

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Sbírka instrukcí a sdělení

Sbírka instrukcí a sdělení Ročník 2006 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTV SPRVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Rozeslána dne 29. prosince 2006 Cena 57,- Kč OBSH: 16. P o k y n Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. dubna 2005,

Více

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici

SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici 8/2010 SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu v České Skalici Číslo vnitřního předpisu Datum vydání /platnost Aktualizace Zrušen - 1.1.1998-31.12.2005-1.1.2006-31.12.2007 2/2008 1.1.2008-31.3.2008 10/2008 1.4.2008

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec OBEC SULKOVEC Spisový a skartační řád obce Sulkovec Obec Sulkovec, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné IČO: 00489476, DIČ: CZ 00489476 Řád zpracoval starosta obce Ing. Petr Tomášek Datum zpracování: 1.12.2014

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

Obec Doudleby Doudleby 6, 370 07 České Budějovice Soubor vnitřních směrnic obce pro ekonomickou činnost

Obec Doudleby Doudleby 6, 370 07 České Budějovice Soubor vnitřních směrnic obce pro ekonomickou činnost Soubor vnitřních směrnic 1-18/2015 (obsahuje vnitřní kontrolní systém, jehož hlavní součásti jsou červeně vyznačeny) Obsah: číslo směrnice text stránka (odkaz) 1 Obecná ustanovení, organizační členění

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 Dnes na téma: Archivace a skartace Úvodní slovo Obsah Věstníku Vážení a milí kolegové, přejeme

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více