SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobčané,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1

2

3 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobčané, dostali jsme se do nejoblíbenější části roku, převážně u dětí, do období prázdnin. Někteří z nás se už vidí na svých dovolených, většinou už máme plány, kde a jak strávíme těch pár dní zaslouženého volna. Někoho láká moře, jiné zase hory, mnoho z nás vycestuje například na Slovensko nebo zůstane v naší krásné republice. Chalupáři a chataři si budou užívat pracovní odpočinek ve svých příbytcích, ale mnoho z nás zůstane i doma ve Studénce. A zde se dostávám k návrhům, jak si zpestřit volno v našem městě a nejbližším okolí. Studénku sami velmi dobře známe, takže nebudu popisovat jednotlivé atraktivity města, ale jak můžete najít v tomto zpravodaji, SAK Studénka, příspěvková organizace, pro nás připravila spoustu zajímavých akcí. A nejen SAK, ale i ostatní organizace chystají zábavné programy na období prázdnin. Samozřejmě nemusíme zůstávat jen doma, ale můžeme vyrazit i do nejbližšího okolí, kde budeme možná sami překvapeni, co vše se nalézá zajímavého hned za humny. Mohou Vám pomoci webové stránky Destinačního managementu turistické oblasti Poodří Moravské Kravařsko, o. p. s., kterého je Studénka zakládajícím členem, kde najdete tipy, kam se podívat pěšky nebo na kole. V krátkosti jen popíšu dění ve městě. Byla zkolaudována budova mateřské školy na ulici Poštovní a probíhají zde už jen terénní úpravy, bude se ještě opravovat oplocení a dlážděná plocha před budovou. Na akci ZŠ Butovická energetická opatření pokročily práce do fáze zateplení přístavby tak, aby do začátku školního roku bylo vše, jak má být. O prázdninách nás dále čekají opravy výtluků na silnicích, opravy chodníků a mnoho dalšího. Na závěr mi dovolte malou prosbu, jelikož je toto období časem oslav, grilování a zábavy, buďme k sobě oboustranně ohleduplní, nenechme si kazit náladu z jedné strany hlučností a na druhou stranu stížnostmi a negativismem. Každý se chceme dobře bavit, ale musíme vždy brát ohled i na sousedy. A to se netýká jen zahrad, ale i společných prostor, jako je náměstí a podobně. Dobrý a kamarádský soused je ta nejlepší možná varianta našeho soužití. Přeji Vám pohodový odpočinek v době dovolených, hodně sluníčka a krásných zážitků. Petr Odchodnický místostarosta Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY Další schůze rady města se konaly a v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti: Rada rozhodla: uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Studénka, jako nájemcem, a společností Zásobování teplem Vsetín, a. s., jako pronajímatelem, zabezpečovat v roce 016 dvě pohotovosti členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Studénky, požádat Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava, o neinvestiční dotaci na výdaje na dvě pohotovosti členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Studénky ve výši Kč, uzavřít nájemní smlouvy k bytům na ul. Tovární a Budovatelské ve Studénce, uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemků uzavřené mezi městem Studénka a obcí Albrechtičky, jako pronajímateli, a společností ZEMĚDĚLSKÁ, a. s., jako nájemcem, vyhovět žádosti manželů Šamajových a p. Svačiny a souhlasí s realizací stavby kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 4/1, parc. č. 4/6 a parc. č. 594/1, k. ú. Butovice, a to na náklady žadatelů, uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) a smlouvu o právu provést stavbu k pozemku parc. č. 939 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi městem Studénka, jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností ČEZ Distribuce, a. s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 0/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi městem Studénka, jako vlastníkem, a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jako oprávněným ze služebnosti, zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění prací na rekultivaci skládky Radar ve Studénce, zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Opravy chodníků ve Studénce, předmětem které jsou Oprava přístupového chodníku k hlavnímu vstupu do ZŠ Sjednocení, Oprava přístupového chodníku k MŠ Butovická, Oprava chodníku na ulici. května v úseku od ulice Májové po ulici Sjednocení, Oprava chodníků na ulici Panské v úseku od vjezdu do CHKO na ulici. května po zámeckou bránu na ulici Panské a Oprava chodníků na ulici Sjednocení v úseku od zatáčky křižovatky ulice Mírové po konec domu čp. 64 na ulici Sjednocení, zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Oprava oplocení a manipulačních ploch MŠ Poštovní, zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Sanace krovu a výměna střešní krytiny na starém zámku ve Studénce, uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci akce Rekonstrukce MŠ Poštovní uzavřené mezi městem Studénka a společností OMLUX, spol. s r. o., v souladu se zákonem č. 6/006 Sb., zákoník práce, ve znění 3

4 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU pozdějších předpisů, a s článkem 5 oddílu VII. Zásad vztahů mezi orgány města Studénky a SAK Studénka, příspěvková organizace o výši odměny ředitelce SAK Studénka, příspěvková organizace, Mgr. Maiwaelderové, poskytnout peněžní dar z rozpočtu města Studénky pro rok 015 žadateli Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, spolek, se sídlem Mořkov, ve výši Kč, na podporu 7. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, upustit jednorázově od postupu stanoveného vnitroorganizační směrnicí Oběh účetních dokladů a pokladní operace při prodeji neupotřebitelného movitého majetku města Studénky; zveřejnit záměr prodeje dřevěných hranolů v dřevině 3 smrk v celkovém množství,36 m, za minimální cenu Kč včetně DPH, stanovenou znaleckým posudkem; zájemci předloží své nabídky v zalepené obálce v termínu do ; dřevěné hranoly budou odprodány pouze v celkovém objemu zájemci, který předloží nejvyšší nabídku, zveřejnit záměr pronájmu části nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 810 na pozemku v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to místností č. 8, 9 a 1, o celkové ploše 19,1 m, za účelem poskytování služeb občanům, na dobu neurčitou. Nájemné za nebytové prostory je stanoveno ve výši minimálně 800 Kč/m /rok, uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Studénka, jako nájemcem, a Střední školou technickou a zemědělskou, Nový Jičín, příspěvkovou organizací, se sídlem Nový Jičín, jako pronajímatelem, jehož předmětem je zvýšení nájemného o míru inflace za rok 014 ve výši 0,4 %, zrušit platnost usnesení RMS z ve věci uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce; uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Studénka, jako půjčitelem, a Nadací FUTURUM, se sídlem Studénka, část Butovice, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je úprava výše a data splatnosti záloh na služby, nevyhovět žádosti Ing. Hrudičkové, Ph.D., ve věci prominutí poplatku za uložení zeminy, uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu k pozemku parc. č. 34/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi městem Studénka, jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou ARPEX MORAVA, s. r. o., se sídlem Ostrava- Přívoz, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, vyhovět žádosti SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Studénka, Budovatelská 770, a souhlasí s bezúplatným využitím části pozemku o výměře cca m, k. ú. Studénka nad Odrou (areál zámecké zahrady), pro pořádání kulturněspolečenské akce Fajne léto, a to v době od 08:00 do :00 hodin za podmínky, že po ukončení akce bude pozemek uveden do původního stavu a v průběhu akce bude dodržován provozní řád areálu zámeckého parku ve Studénce, nevyhovět žádosti p. Janečky ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 1641/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, nevyhovět žádosti Ing. Pavelka, se sídlem Bílovec, ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 1641/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, zveřejnit záměr pachtu pozemků v obci Studénka, k. ú. Butovice, k. ú. Studénka nad Odrou a k. ú. Nová Horka, a v obci Velké Albrechtice, k. ú. Velké Albrechtice, při ceně pachtu minimálně Kč/ha/rok, zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Zpracování PD na rekonstrukci strojovny zimního stadionu, na základě a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění prací na rekultivaci skládky Radar ve Studénce a zavřít smlouvu o dílo s uchazečem p. Teichmannem, za cenu nejvýše přípustnou 550 Kč/h, na základě a v souladu se zprávami o posouzení a hodnocení nabídek přidělit zakázku malého rozsahu na stavební práce Sanace krovu a výměna střešní krytiny na starém zámku ve Studénce a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem H & B delta, s. r. o., se sídlem Vsetín, za cenu nejvýše přípustnou Kč včetně DPH, na základě a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přidělit dílčí část veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Opravy chodníků ve Studénce, která obsahuje pět samostatně hodnocených částí oprav chodníků, a to Opravu chodníku na ulici. května, a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem SEMITA DS, s. r. o., za cenu nejvýše přípustnou Kč včetně DPH, zrušit zadávací řízení na dodavatele stavebních prací zakázky malého rozsahu Oprava oplocení a manipulačních ploch MŠ Studénka z důvodu neúměrně vysoké nabídkové ceny jediného uchazeče výběrového řízení, zadat novou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Oprava oplocení a manipulačních ploch MŠ Studénka. Rada schválila: použití finančních prostředků z fondu investic Mateřské školy Studénka, Komenského 700, ve výši Kč za účelem pořízení korytového žehliče do prádelny, účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni příspěvkových organizací: Základní škola Studénka, Butovická 346, Základní škola Studénka, Sjednocení 650, Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, Základní škola Slunečnice, Studénka, Mateřská škola Studénka, Komenského 700, SAK Studénka, příspěvková organizace, výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Studénky za rok 014 a jejich rozdělení do fondů, změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/015/0 odboru školství, kultury a sociálních věcí, aktualizaci obsahového plánu jednání schůzí Rady města Studénky pro. pololetí 015. Rada souhlasila: s převodem finančních prostředků ve výši Kč z provozních výdajů do fondu investic za účelem pořízení korytového žehliče do prádelny Mateřské školy Studénka, Komenského 700, s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese: Studénka, Budovatelská 770, o výměře 4 m, mezi organizací SAK Studénka, příspěvková organizace, jako pronajímatelem, a p. Kudělou, jako nájemcem, za účelem provozování kanceláře, se zapojením Základní školy Studénka, Butovická 346, do p r o j e k t u O p e r a č n í p r o g r a m V z d ě l á v á n í p r o konkurenceschopnost IP oblasti podpory: 1.1., číslo výzvy 56. Rada svěřila: odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Studénka pravomoc vydávat závazné stanovisko obce dle 33 odst. 6 zákona č. 111/006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Úřadu práce ČR. Rada povolila: výjimku z nejnižšího počtu dětí v Mateřské škole Studénka, odloučeném pracovišti Nová Horka 50, od Rada jmenovala: oprávněnou úřední osobou pro úkony a vydávání závazného 4

5 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU stanoviska obce dle 33 odst. 6 zákona č. 111/006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, pí Blahetovou, sociální pracovnici, pí Kohutovou, sociální pracovnici. Rada určila: PhDr. O. Svobodovou, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí, oprávněnou úřední osobou k podpisu závazných stanovisek obce dle 33 odst. 6 zákona č. 111/006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Rada potvrdila: Mgr. Haluškové, ředitelce Základní školy Slunečnice, Mgr. Honové, ředitelce Mateřské školy Studénka, Komenského 700, Mgr. Rychtarové, ředitelce Základní školy Studénka, Butovická 346, Mgr. Tisovskému, řediteli Základní školy Studénka, Sjednocení 650, Mgr. Stillerovi, řediteli Základní školy T. G. Masaryka, Studénka,. května 500, v souladu s 166 zákona č. 561/004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od změnu trvání v pracovním poměru z doby určité na dobu neurčitou. Rada vzala na vědomí: kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky a zasedání Zastupitelstva města Studénky, informace o výsledcích zápisu dětí do Mateřské školy Studénka na školní rok 015/016, informaci o stavu pohledávek města Studénky k , usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 34 INS 31198/014-A8 ze , kterým soud prohlásil konkurs na majetek dlužníka Sportovní areály Studénka, s. r. o., v likvidaci, se sídlem Studénka, zprávu o činnosti insolvenčního správce Ing. Koubka a zprávu o hospodářské situaci dlužníka z , protokol Krajského soudu v Ostravě o přezkumném jednání a zápis ze schůze věřitelů z , výroční zprávu o činnosti SAK Studénka, příspěvková organizace, za rok 014, informaci o plnění rozpočtu města Studénky k , usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 9 Cm 1/ z , kterým soud sděluje účastníkům, že z důvodu konkurzu na majetek žalobkyně Sportovní areály Studénka, s. r. o., v likvidaci, je soudní řízení podle 63 odst. 1 insolvenčního zákona přerušeno, memorandum o společném postupu mezi městem Studénkou a Zásobování teplem Vsetín, a. s., informaci tajemníka městského úřadu o výsledku cenové kontroly nájemních vztahů u pozemků veřejné infrastruktury a pozemků pro veřejná pohřebiště provedené ve dnech Specializovaným finančním úřadem, Oddělením cenové kontroly. Rada doporučila ZMS: nevyhovět žádosti Společenství vlastníků jednotek v domě čp , se sídlem Studénka, Mírová 611, o bezúplatný převod nebytové jednotky č. 613/1 v domě čp v obci Studénka, k. ú. Butovice, zveřejnit záměr prodeje nebytové jednotky č. 613/1 vymezené v budově čp. 613 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp na pozemcích parc. č. 141, parc. č. 14, parc. č. 143 a parc. č. 144, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu Kč, zrušit platnost usnesení ZMS z , kterým bylo rozhodnuto zveřejnit záměr prodeje budovy čp. 37 a pozemku parc. č. 851 včetně příslušenství, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 851 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 515 m, jehož součástí je stavba budovy čp. 37 občanská vybavenost včetně příslušenství, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu Kč. Vlastnické právo je zatíženo závazkem nájemního vztahu, prodat pozemky parc. č. 1811/1 zahrada o výměře 87 m, parc. č. 1811/ zahrada o výměře 50 m a parc. č. 1811/3 zahrada o výměře 31 m, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, společnosti EXPOL TRADE, s. r. o., se sídlem Frýdek-Místek, za celkovou cenu Kč, vzít na vědomí zprávu auditora Ing. Tesaře, auditorské oprávnění č. 0548, o výsledku přezkoumání hospodaření města Studénky za období od do jako součást závěrečného účtu města Studénky za rok 014, schválit závěrečný účet města Studénky za rok 014, vyjádřit bez výhrad souhlas s celoročním hospodařením města Studénky v roce 014 dle závěrečného účtu města Studénky za rok 014, schválit účetní závěrku města Studénky sestavenou k rozvahovému dni , navýšit veřejnou finanční podporu poskytnutou usnesením ZMS z z rozpočtu města Studénky pro rok 015 žadateli: Charita Studénka, se sídlem Studénka, o částku Kč (na celkovou výši Kč), a to na úhradu osobních nákladů zaměstnanců příjemce zajišťujících terénní pečovatelskou službu občanům města Studénky, o částku Kč (na celkovou výši Kč), z toho: Kč na úhradu podílu provozních a osobních nákladů spojených s pobytem klientů občanů města Studénky v Domově sv. Anny ve Studénce, Kč účelově na pořízení movitých věcí souvisejících s hlavní činností, schválit změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým 5

6 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU opatřením č. 015/, stanovit místní koeficient podle 1 zákona č. 338/199 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, pro výpočet daně z nemovitých věcí, ve výši, vydat obecně závaznou vyhlášku, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, vykoupit od p. Pavlíka bytovou jednotku č. 3/1 v bytovém domě čp. 3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 3 na pozemku parc. č. st. 44, vše v obci Studénka, k. ú. Nová Horka, za cenu Kč, za podmínky úhrady 1/ nákladů ve výši Kč na vypracování znaleckého posudku na ocenění bytu, zrušit platnost usnesení ZMS ze , kterým bylo rozhodnuto uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem Studénka, jako oprávněným z věcného břemene, a Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, jako povinným z věcného břemene; uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem Studénka, jako oprávněným z věcného břemene, a Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostrava, jako povinným z věcného břemene, a to k pozemkům parc. č. 1943/1 a parc. č. 35 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, k pozemku parc. č. 314/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemku parc. č.313/5 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi manželi Novotnými, jako povinnými z věcného břemene, a městem Studénka, jako oprávněným z věcného břemene, zrušit platnost usnesení ZMS z , kterým bylo rozhodnuto zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 87/1 orná půda o výměře m v obci Studénka, k. ú. Butovice, nevyhovět žádosti pí Malíkové o prodej pozemku parc. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí. Loni občané odevzdali k recyklaci 46 televizí, 158 monitorů a 3 543,31 kg drobného elektra. č. 87/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, zveřejnit záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1640/14 v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to dle geometrického plánu z , pozemek parc. č. 1640/1 ostatní plocha o výměře 159 m a pozemek parc. č. 1640/ ostatní plocha o výměře 7 m, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální celkovou cenu Kč, tj. 65 Kč/m, nevyhovět žádosti společnosti Dřevomontované domy, s. r. o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, o prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny pozemku parc. č. 19/1 a pozemku parc. č. 19/ včetně stavby neevidované v katastru nemovitostí na pozemku parc. č. 19/, vše v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, zrušit platnost usnesení ZMS ze , kterým bylo rozhodnuto prodat pozemek parc. č. 19/1 ostatní plocha o výměře 700 m a pozemek parc. č. 19/ ostatní plocha o výměře 35 m včetně stavby neevidované v katastru nemovitostí na pozemku parc. č. 19/, vše v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, společnosti Dřevomontované domy, s. r. o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, za celkovou cenu Kč, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 19/1 ostatní plocha o výměře 700 m a pozemku parc. č. 19/ ostatní plocha o výměře 35 m včetně stavby neevidované v katastru nemovitostí na pozemku parc. č. 19/, vše v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, za minimální cenu Kč, vydat obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Studénky, vydat vnitroorganizační směrnici Jednací řád Zastupitelstva města Studénky. Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města Lubomír Šobich starosta Snaha obyvatel Studénky recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého Ilustrační foto elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství byla snížena produkce skleníkových plynů CO nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 46 3 televizí, 158 monitorů a 3 543,31 kg drobných spotřebičů. Tím bylo uspořeno 180,70 MWh elektřiny, 7 91,07 litrů ropy, 814,55 m vody a 7,76 tun primárních surovin. Navíc byla snížena emise skleníkových plynů o 41, tun CO ekv. a produkce nebezpečných odpadů o 159,50 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy, potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu 6

7 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. Ing. Jindřich Lev ROZŠÍŘENÍ SBĚRU SEPAROVANÉHO ODPADU Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že v lokalitě Studénky I nelze nalézt dostatek vhodného místa na umístění kontejnerů na separaci plastů, zavádí město Studénka systém sběru plastů s využitím k tomu určených žlutých pytlů, které si případní zájemci o tento systém sběru mohou vyzvednout na Městském úřadě Studénka u Ing. Ďulákové v 1. poschodí, dveře č. 74. Plastem naplněné pytle občané mohou vystavit před svým domem každou středu, kdy bude zajištěn jejich odvoz. Oproti takto odvezenému pytli bude do domovní schránky vložen pytel nový. Pevně věříme, že toto opatření významným způsobem přispěje ke zlepšení podmínek pro třídění odpadu v této části města. Ing. Jindřich Lev vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku Ilustrační foto REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH POŘÍZENÍ MULTIMEDIÁLNÍHO VYBAVENÍ A UČEBNÍCH POMŮCEK Projekt spolufinancován z ROP NUTS II Moravskoslezsko Registrační číslo CZ.1.10/.1.00/ V měsících březnu a dubnu 015 byly uzavřeny smlouvy, předmětem kterých je dodání multimediálního vybavení (tablety, učitelské PC, nové výukové softwary, digitální fotoaparáty a kamery, pracoviště pro žáky s notebookem, pracovní plochy/lavice pro žáky i učitele) a pořízení výukových a učebních pomůcek pro odbornou výuku do ZŠ Butovická, Sjednocení a TGM. Cílem projektu je zlepšení kvality technické výuky na základních školách, rozvíjení a zvyšování technické gramotnosti žáků. Realizací projektu dojde k výrazné změně a zlepšení výuky fyziky a chemie. Žákům bude rovněž poskytnuta nabídka aktivního trávení volného času v nově vzniklých kroužcích věda a technika. Tento projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Po ukončení realizace projektu bude městu Studénka poskytnuta maximálně možná výše dotace Kč, což představuje cca 85 % způsobilých výdajů. Milena Tichavská referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku 7

8 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU HLASUJTE PRO VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ INFORMAČNÍ CENTRUM Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci s VLP, a. s., která je vydavatelem regionální sítě Deníku a portálu a agenturou Czech Tourism vyhlašuje 7. ročník soutěže popularity turistických informačních center s názvem Informační centrum 015. Na stránkách je za tímto účelem vytvořena speciální internetová příloha, kde mohou návštěvníci hlasovat, a to pouze z jedné IP adresy z důvodu ochrany soutěže. Soutěž byla zahájena v pondělí 15. června a bude ukončena v pátek 31. července 015. Informace o soutěži budou uvedeny v tištěných regionálních titulech Deníku a také v informačních centrech. Jindřiška Gurková Informační centrum OCHRANA DŘEVIN A POSUZOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ Stromy jako běžná a přirozená součást našeho okolí podléhají zákonné ochraně, a to jak ty tvořící les, které již více než sto let chrání lesní zákony, tak rovněž ty ostatní, které rostou kdekoliv jinde než v lese. Na ty pamatuje zákon o ochraně přírody a krajiny a v několika svých ustanoveních je chrání jako na tzv. dřeviny rostoucí mimo les. Jejich poškozování a ničení je zakázáno a kácení je povolováno pouze ze závažných důvodů a po vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu. Co jsou to závažné důvody, jejich výčet nebo bližší specifikace však v zákoně ani v prováděcí vyhlášce k němu uvedeno není. Lépe je na tom pojem funkční a estetický význam, neboť vyhláška definuje společenské funkce dřevin jako soubor funkcí dřevin ovlivňujících životní prostředí člověka, jako je snižování prašnosti, tlumení hluku či zlepšování mikroklimatu. Mezi tyto společenské funkce patří také estetická funkce dřevin, včetně jejich působení na krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí. Pomocí výše uvedené definice již lze vyhodnotit, zda a jak konkrétní dřevina tyto své funkce plní, a tedy jak významná je její existence v místě, kde roste. Ilustrační foto A jak je to tedy s těmi zákonnými důvody a kdo rozhoduje o tom, jestli závažné jsou nebo nejsou? Jak již bylo výše zmíněno, neexistuje žádný seznam takovýchto důvodů ani stupnice jejich závažnosti. Každý strom se posuzuje individuálně a závažnost konkrétních důvodů pro jeho pokácení je hodnocena v kontextu s jeho situováním a funkčností. Stejné důvody tak mohou být u různých dřevin vyhodnoceny rozdílně a to, co je pro jednu dřevinu posouzeno jako závažný důvod, pro jinou být nemusí. Mezi závažné důvody rozhodně nepatří běžné a přirozené projevy všech dřevin, jako jsou růst, kvetení, opad plodů, opad listí nebo jehličí. Stejně logickým a očekávatelným jevem je výskyt nejrůznějších živočichů, jako je hmyz, drobné ptactvo nebo třeba veverky, a jejich přítomnost nelze považovat za důvod ke kácení. Na druhé straně jako závažné jsou posuzovány růstové defekty typu tlakových vidlic nebo výskyt některých agresivnějších druhů dřevokazných hub, a to i přes to, že konkrétní strom vypadá krásně a zdravě a na první pohled ničím neohrožuje. To může vést až k mylným závěrům o jeho provozní bezpečnosti. Přitom právě takováto skrytá rizika ohrožují své okolí nejvíce. Ke každému povolení kácení dřeviny je ve správním řízení vydáno rozhodnutí, jehož součástí je i podrobné odůvodnění a závěry, na základě nichž bylo v konkrétním případě rozhodnuto. Průběh správního řízení bude podrobněji popsán v některém z následujících zpravodajů. Ing. Radim Silber referent odboru stavebního řádu a územního plánování 8

9 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU CHARITATIVNÍ AUKCE Nakupujte či prodávejte na a podpořte projekt financování obědů sociálně slabým školákům. Potřebujete rozšířit okruh zákazníků? Chcete zpeněžit nepotřebné věci? Není vám lhostejný osud sociálně slabších dětí? Nabídněte v charitativních aukcích dětské oblečení, šperky, knihy, elektroniku. Na své si přijdou všichni, kdo se zabývají ruční výrobou a chtějí své produkty zpeněžit. Zapojit se můžou i firmy, které vyřazují techniku a nahrazují ji moderní. Sami si určíte, kolik procent z výtěžku aukce darujete Světýlku. Prodávající automaticky obdrží potvrzení o výši daru. Veškeré příjmy z prodeje jdou na transparentní účet a budou v tomto období použity na financování teplých obědů ve školních jídelnách pro sociálně slabé děti. Proto přijďte prodávat a nakupovat na Charitativní aukce byly založeny jako další zdroj financování dobročinných aktivit neziskové organizace Světýlko, o. p. s., která pomáhá potřebným již od roku 008. Její činnost je zaměřena na děti, mládež a seniory. Princip charitativních aukcí spočívá v tom, že osoba prodávající v aukci nějakou věc či službu si sama určí, kolik procent z výtěžku aukce daruje Světýlku a kolik si ponechá. Dominika Doubková projektový koordinátor Světýlko o.p.s. MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, závidíme těm, kteří jí byli ušetřeni, a jsme připraveni pomáhat všem, kteří se na nás obrátí. Člověk a strom patří k sobě již odedávna. Stromy mají své nezastupitelné místo v lidové tradici, v lidské mytologii, v příbězích, bájích, symbolech. Od lidského zrození až do smrti, od kolébky až po rakev. Strom, stojící ve středu biblického ráje, je symbolem dokonalé harmonie, souznění i smíření. Stejně jako poslání, ke kterému jsme se v naší organizaci Strom života zavázali my. Být tady pro ty, kterým se život chýlí k nezadržitelnému konci nebo možná k novým, dosud nepoznaným začátkům i pro ty, kterým se s odcházejícími tak těžce loučí. Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku, mírníme fyzickou i psychickou bolest, plníme přání a nasloucháme, protože víme, že mnohdy stačí drobnosti. Aby nemocný nebyl sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil potřebný Vnímáme člověka v jeho celistvosti, a snažíme se proto naplnit všechny jeho potřeby, biologické, psychologické, sociální i spirituální. Náš hospicový tým tvoří lékaři-specialisté, zdravotní sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních službách, ale i fyzioterapeuti, psychologové a v neposlední řadě i pastorační pracovník či římskokatolický duchovní. Péče o naše pacienty se vyznačuje komplexním přístupem, a to nejen vůči nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým. Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již od května. Doufáme, že naše služby nebudete Vy, ani nikdo z Vašich blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás ubezpečit, že se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit. Můžete nás podpořit na č. účtu /0800. Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života (podrobnější informace na Marie Ryšková zakladatelka mobilního hospice Strom života 9

10 ZE ŠKOL ÚSPĚCH DOMINIKA ZAJÍČKA ZE ZŠ T. G. MASARYKA V CELOSTÁNÍ CHEMICKÉ SOUTĚŽI Dne se Dominik Zajíček, žák 9. r. ZŠ TGM Studénka, zúčastnil celostátního finále Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V letošním roce se soutěže zúčastnilo žáků ZŠ. První kolo se uskutečnilo na základních školách. Tři nejlepší postupovali do druhého kola, které proběhlo na SPŠ v Hranicích na Moravě. Zde opět prověřovali své vědomosti nejdříve v teoretické části. Prvních deset vítězů absolvovalo i druhou část, ve které vypracovávali praktické úlohy v laboratoři. Tady si Dominik odnesl vítězství a tím si zajistil účast v celostátním finále. Z každého regionu postoupili vždy tři nejlepší žáci. Finalisté z celé republiky nejprve absolvovali test teoretických znalostí a poté vypracovávali zadání laboratorních úloh ve špičkově vybavených laboratořích univerzity. Pořadatelé poskytli soutěžícím maximální servis a plnohodnotný zážitek budoucího vysokoškoláka, inspirativní prostředí a kvalitní zázemí. Aby se chemici nenudili, než budou vyhlášeny výsledky, připravili pro ně pořadatelé zábavný program efektivní pokusy. Některé z pokusů si ti odvážnější mohli i vyzkoušet a také bubbleshow Matěje Kodeše sklidila u žáků velký ohlas. Nakonec se všichni po náročném dni dočkali slavnostního vyhlášení výsledků. Vyhlášení výsledků se zúčastnilo mnoho hostů, sponzorů, zástupci města, univerzity. Na všechny účastníky celostátního finále čekaly hodnotné ceny. V Pardubicích se letos sešlo 40 nejlepších chemiků ZŠ a náš Dominik Zajíček se umístil na 8. místě. Gratulujeme a děkujeme za skvělou práci i reprezentaci naší školy. Mgr. Naděžda Šoukalová učitelka ZŠ T. G. Masaryka OSVĚTIM Druhý tábor Birkenau byl, dle mého mínění, v zacházení a podmínkách vězňů ještě tvrdší. Vězni zde bydleli ve stodolách pro dobytek. Celý tábor byl rozlohou obrovský. Teď nevím, zdali říci bohužel nebo bohudík, většina tábora byla zničená a žádná z plynových komor se nedochovala. Mohli jsme si tak jen představovat, jak to tady vypadalo např. v roce Dodnes mnoho lidí nepochopí, a já se řadím mezi ně, jak může být někdo schopný takovýchto zrůdností, které se zde odehrávaly. Celý zájezd měl pro mě obrovskou hodnotu a já jsem nesmírně ráda za tuto zkušenost. I touto cestou bych chtěla vzdát hold a uctít všechny zemřelé a poškozené, kteří trpěli nejen válkou, ale i celým výmyslem holocaustu. Michaela Sadílková žákyně 9. třídy ZŠ T. G. Masaryka V rámci výuky dějepisu v 9. ročníku se nám naskytla možnost podívat se do jednoho z nejznámějších koncentračních táborů Osvětimi (Auschwitz). Osobně jsem na exkurzi jela, abych poznala život v těchto nuzných a otřesných podmínkách. Nejdřív bych ráda začala táborem Auschwitz. Když jsme přijeli na místo a prošli veškerými bezpečnostními rámy, pomalu jsme se přibližovali k bráně samotného tábora. Snad každý by si všiml nápisu nad ní Práce osvobozuje, který byl velice autentický a ke smůle tehdejších vězňů dosti lživý. Můj první dojem po vstoupení do tábora nebyl nijak zvláštní. Zvenku vypadal klidně a nedotčeně. Pouhé cihlové domy, jejichž zdi zakrývaly kruté jednání a zvěrstva počínající uvnitř. Během prohlídky některých z mnoha vězeňských bloků to už bylo horší. Hlavně v těch, kde si vězni odpykávali tresty a byli tajně popravováni. Atmosféra v těchto místech pro mě byla velice podivná a nepříjemná. Mé dojmy vyvrcholily v momentě, kdy jsem uviděla množství kufrů, hrnců, hřebenů, a vlasů, které patřily původním vězňům. Paní průvodkyně Kateřina Rudnická, která byla velice příjemná, nám vše do nejmenšího detailu vysvětlila a do výkladu přidala některé příběhy přeživších. 10

11 SPORT A KULTURA KLAUNI, DIVADLO, HUDBA VYLETNĚNÁ ZÁBAVA VE STUDÉNCE Letní festival ve Studénce přinese i v letošním roce spoustu zábavných i sportovních aktivit. Pro děti jsou připraveny středy plné klaunských rošťáren, pohádek a tvořivých dílniček. Ti větší nepřijdou o tradiční páteční diskotéky ani během letní sezóny a rodiny s dětmi si přijdou na své při netradičních akcích, které Vám nyní přiblížíme. Sobota od 14:00 hod. Rozmarné léto na koupališti Odpoledne v plavkách bez bazénu, zvláštní to rozmar? Přesně tak, ve stylu rozmarného léta se budeme bavit v areálu místní plovárny, a to i přesto, že zde není funkční bazén. Ale nebojte se, o vodu určitě ochuzeni nebudete. Můžete se těšit na netradiční zábavné atrakce plné vody, aquazorby, lodičky pro děti, netradiční vodní fotbálek, úžasnou vodní skluzavku, ale také atrakci TSUNAMI. Takže nezapomeňte, plavky sebou! Vstup zdarma. Pátek 1.8. od 14:00 hod. Country odpoledne u koní II. ručník akce, kterou pořádá Sport a kultura Studénka, příspěvková organizace, společně s Jarošovým statkem bude ve znamení country zábavy. K poslechu a tanci bude celé odpoledne hrát skupina Tepich. Děti se mohou těšit na koně, poníky i spoustu dalších zvířátek. V rámci programu budou také slavnostně pokřtěna dvě hříbátka. V jednání je rovněž ukázka voltiže. Jedná se o jednu ze soutěžních disciplín uznávanou Mezinárodní jezdeckou federací. A lze ji jednoduše popsat jako tanec a gymnastika na koni. Přijďte si s námi užít odpoledne u koní. Vstup na akci je zdarma. Sobota od 18:00 hod. Po starých zámeckých schodech Po starých zámeckých schodech nás díky svému temperamentu a nezaměnitelnému stylu provede zpěvačka a skladatelka, jejímuž stylu dominuje moderní americký feeling, ale také rytmy reggae a latiny. Zpěvačky, která zaujala nejen svým talentem, ale také hrou na ukulele, zpěvačka Elis. Tato ostravská rodačka získala titul objev roku v anketě Český Slavík. Eliška Mrázová spolupracuje s Fernandem Saundersenem. V září roku 014 pustila do světa klip k jejich společné písni I can t live without you a ihned bylo jasné, že jde o hit. Elis se svou kapelou vystoupila také jako předskokan na pražském koncertě francouzské zpěvačky ZAZ, čímž si splnila jeden ze svých snů. Většinu svých písní si Eliška skládá a píše sama a její debutové album Shubidu vyšlo v roce 013. Atmosféra této desky je ovšem jen ochutnávkou jejího skutečného talentu a anergie, kterou dvacetiletá zpěvačka do svých koncertů a vystoupení dává Na pohodovou notu nás jistě naladí i písničkář, kterého jste měli možnost slyšet na oslavách Dne města Studénky, zpěvák Tomáš Ptáček alias Ptakustik, který se na tomto hudebním večeru představí v roli předskokana již zmíněné zpěvačky Elis. Večer plný pohodových písní a mladých talentů se uskuteční v areálu zámecké zahrady. Vstup je zdarma. Věříme, že všechny akce, které se uskuteční v rámci Letního festivalu si s námi užijete. Bližší informace o programu naleznete na a na plakátech. Nikola Horňáková koordinační, projektový a programový pracovník KDYŽ LÉTO TAK JEDINĚ FAJNE I v letošním roce nám nebude chybět oblíbená akce Fajne léto, která se uskuteční v sobotu v atraktivním prostředí Vagonářského muzea a zámecké zahrady ve Studénce. A i letos se budeme skvěle bavit. Program zahájíme ve 14:00 hod. vystoupením mladých a nadějných muzikantů skupiny HTK band. Následovat bude zábava pro děti s Klauny na volné noze a netradiční Bubble show s bublinářem, která zaujme malé i velké. Bublinové dovednosti si následně budete moci vyzkoušet v bublinové dílně. Děti i dospělí budou mít možnost vyzkoušet si spoustu soutěží a zajímavostí. Dozví se, jak se bezpečně chovat na železnici, poskládáme si malou i velkou mašinku a také vyhlásíme soutěž o nejhezčí vláček. Během dne se také budete moci povozit silničním vláčkem Podhoráčkem, který bude k dispozici od 14:00 do 18:00 hod. Samozřejmě nebude chybět občerstvení, regionální výrobky a pochutiny. Nově budete mít možnost vyzkoušet pivo Polivar z Kopřivnice a ochutnat kávu z rodinné pražírny Laura. Vyvrcholením této akce bude koncert populární skupiny, která má na svém kontě hity jako Magdaléna, Co bude dál, James Dean a další. Ano, můžete se těšit na objev roku, skupinu Jelen. Koncert se uskuteční asi v 17:00 hod. Bližší informace k této fajneletní akci získáte na webu a na plakátech Přijďte si s námi užít další zajímavou letní akci. Těšíme se na Vás. Vstup je zdarma. Nikola Horňáková koordinační, projektový a programový pracovník 11

12 SPORT A KULTURA STUDÉNKA SPORTLIFE 015 Byl to skvělý nápad zorganizovat takovou akci, bowling a minigolf jsem znala, ale holandský billiard a cornhole byly pro mě úplnou novinkou, moc mě to bavilo. Takto okomentovala minulý ročník akce Studénka SPORTLIFE loňská vítězka Veronika Velčovská. Projekt Studénka SPORTLIFE probíhá i letošní léto a opět se můžete těšit na netradiční hry a soutěže o hodnotné ceny. Pokud tedy máte rádi poněkud netradiční, ale velmi zábavné aktivity, přijďte se pobavit kteroukoliv z letních sobot do Sportovního centra-zimáku. Můžete si užít zábavný den s celou rodinou nebo přáteli. Letošní ročník projektu Studénka SPORTLIFE odstartoval v rámci doprovodného programu na Dni města Studénky v sobotu 13. června. Během léta pak budou probíhat soutěže v netradičních aktivitách. Ty jsou oproti minulému roku zase trochu jiné a hravější. Celý projekt pak skončí v rámci ukončení léta 8. srpna, kdy bude připraven program pro celou rodinu, soutěžící i nesoutěžící, kteří si budou moci vyzkoušet soutěžní aktivity. Program Studénka SPORTLIFE 015: (sobota) soutěže bowling, minigolf, holandský billiard, kanjam (sobota) soutěže bowling, minigolf, holandský billiard, kanjam (sobota) soutěže bowling, minigolf, holandský billiard, kanjam (sobota) soutěže bowling, minigolf, holandský billiard, kanjam (sobota) soutěže bowling, minigolf, holandský billiard, kanjam (sobota) soutěže bowling, minigolf, holandský billiard, kanjam (sobota) soutěže bowling, minigolf, holandský billiard, kanjam (sobota) soutěže bowling, minigolf, holandský billiard, kanjam (pátek) ukončení projektu se soutěžemi v rámci ukončení léta Zapojení do soutěží je zcela zdarma a věková hranice není stanovena, kdo si troufá, soutěží v rámci letního projektu Studénka SPORTLIFE 015 o hodnotné ceny. Bc. Filip Nekola vedoucí kultury a propagace DOBRÝ DEN, MĚSTO! STUDÉNKU POZDRAVIL VOXEL, OLGA LOUNOVÁ I MÍSTNÍ HVĚZDY Druhá červnová sobota patřila ve Studénce oslavám Dne města, které byly plné zábavy, tance, hudby a letní pohody. V sobotu 13. června ožil letní stadion ve Studénce oslavami Dne města, které se nesly především v duchu letní zábavy. Program odstartoval ve 14:00 hod. svými hity kopřivnický zpěvák a objev roku 013, zpěvák Voxel. Následovalo přivítání starostou Lubomírem Šobichem, poté začala série vystoupení místních hvězd. Své dovednosti předvedla škola bojových umění Cobra, sboreček mateřské školy Tovární Notička i základní umělecká škola. Diváky roztančil taneční soubor P.U.S.A. a také T. G. Mattonky. Klaun Hopsalín vyčaroval úsměv na tváři nejen dětem, ale také všem rodičům, kteří se při společném vystoupení dozvěděli, co všechno musí farmář dělat, když ráno vstane. O předání výhry nepřišla ani vítězka letošní gastronomické soutěže O nejlepší muffin 015, paní Eliška, která si výhru vybojovala letním receptem s jahodami. V podvečer zbystřily všechny dívky a dámy, milující módu, ale také pánové milující krásné ženy. Pódium se proměnilo v módní molo a všechny zraky se upínaly na modelky z reklamní a modelingové agentury 365. Přehlídka nabídla širokou škálu modelů: plavky, spodní prádlo, dámskou konfekci i doplňky, na závěr předvedl svou hair show kadeřník Aleš Jurnykl. O pohodovou atmosféru se rovněž postaral písničkář Tomáš Ptáček alias Ptakustik. Olga Lounová a její kapela večer roztančili celý stadion, nechyběly hity jako Stará žena, Láska v housce či Gynekolog amatér. Velkými ovacemi 1

13 SPORT A KULTURA a potleskem odměnilo publikum vystoupení a po více než hodinovém koncertě se fanoušci rozloučili s hvězdou večera i osobně při autogramiádě. Závěr oslav patřil domácím interpretům, skupině Naruby band. Bouřka a silný vítr ukončili oslavy aniž bychom si užili Diskotéku DJ Paula Doctora. Kromě hlavního programu mohli návštěvníci využít i doprovodné aktivity. Byl zahájen Studénka Sportlife, a to jak již tradičními hrami, tak i novou atrakcí, tzv. bungeerunningem. Nechyběly workshopy, ve kterých bylo možné naučit se základní kroky flamenca i hru na nástroje tamburašského souboru Brač. V improvizovaném studiu TV Odra bylo možné nahlédnout do zákulisí příprav reportáží. Ve stánku Rodinného centra se každé dítě pomocí malování na obličej proměnilo ve vysněného hrdinu nebo zvířátko. Zda je pohled na svět nejkrásnější z koňského hřbetu si mohly ověřit ti nejmenší díky poníkům z Jarošova statku. Dnem města provázel moderátor Petr Hradský společně s třináctiletým parťákem Ondřejem Melichaříkem, který svůj talent projevil na konkurzu i přímo v akci na pódiu před stovkami návštěvníků. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem účinkujícím a organizátorům za přípravu a organizace oslav Dne města. Obrovský dík patří všem, kteří si i přes vysoké letní teploty nenechali oslavy Dne města ujít, a užili si společně s námi tento den. Tak zase za rok, DOBRÝ DEN, MĚSTO! Nikola Horňáková koordinační, projektový a programový pracovník ČTENÍ NA DOVOLENOU Dovolená má spoustu výhod. Ta největší je, že máme víc času a můžeme si přečíst něco pěkného. Znám spoustu lidí, kteří během roku nečtou, ale při balení na dovolenou přidají do kufru alespoň jednu knížku. Mnozí z nás rozlišují mezi seriózní hodnotnou literaturou a čtením na dovolenou. Rozdíl není jen v tématech a způsobu jejich zpracování, ale také v tom, jak vypadají dovolenková literatura je útlejší, převážně v paperbacku (bereme ji většinou do letadla, kde počítáme každý kilogram), v jednoduché úpravě a na horším papíru. Nikdo nečekáme, že ve čtení na dovolenou budeme řešit globální problémy, ale chceme se především pobavit a odpočinout si. Městská knihovna nabízí ze svého fondu pro každého něco a z každého žánru něco. Půjčovat si nechodí jen pravidelní čtenáři, ale knihu si může půjčit kdokoli za jednorázový poplatek 0 Kč. A co doporučujeme? Boris Filan: Klimtův polibek Klimtův polibek je román o velké lásce, krutě poznamenané dobou 60. let, v nichž se odehrává. Vztah Adama a Silvie je hlavní dějovou linkou, která celý román sjednocuje. Zároveň je ale kostrou, na kterou jsou navěšené různé další příběhy, historky, vzpomínky. Je to kniha o lásce, přátelství, o basketbalu, o začátku rokenrolu, o atmosféře šedesátých let. Boris Filan příběh vypráví s typickým smyslem pro překvapující detail, s ironickým odstupem a místy až s nečekaným, trochu černým humorem. Autor je Slovák, kterého většina z nás zná jako textaře písní skupiny Elán nebo Pavola Hammela. Tomu odpovídá i autorovo vyjadřování. Alena Jakoubková: Manžel v domě není pro mě Tato kniha je příjemným letním dovolenkovým počtením pro ženy. Antonii se splní sen učit na gymnáziu. Mezi jejími studenty je i Robert, který se do krásné mladé učitelky zamiluje a začne jí ze života dělat peklo. Je jen otázkou času, kdy si neobvyklého vztahu někdo všimne a na malém městě vypukne skandál. Robert odjíždí po maturitě studovat do Ameriky. Tam si přivydělává malými rolemi v televizních seriálech, seznámí se s krásnou modelkou, ožení se s ní a narodí se jim syn. Jenže po letech se vrací domů jako vdovec 13

14 SPORT A KULTURA Kate Mortonová: Tajemství letního odpoledne Bude to znít asi divně, ale je to taková oddechová detektivka pro ženy. Proč oddechová? Protože vrahem je umírající stařenka a pátrání nevede žádný známý detektiv, ale žena, která jednoho letního odpoledne viděla z domku na stromě vraždu. Laurel, hlavní hrdinka příběhu, se snaží vypátrat dávnou historii své rodiny. Když jí bylo šestnáct, její matka vrazila nůž do břicha neznámému muži. O 50 let později, kdy její matka Dorothy umírá, se Laurel rozhodne tento její skutek pochopit. V ději se krásně prolíná minulost s přítomností a postupně se rozplétají okolnosti, které předcházely oné neblahé události. Román je psán pěkným srozumitelným jazykem a příběh se čte téměř jedním dechem. U knihy se dá odpočívat, a přesto Vás dokáže i překvapit. Překvapivý je i závěr spletitého tajemství. Není to žádné ohrané klišé bez nápadu, čtenáře ohromí, jak autorka celou věc uzavřela. Gilles Legardinier: Všechno je jinak Tolik laskavého a moudrého humoru v jedné knize se jen tak nevidí. Andrew Blake nemá jediný důvod ke stížnostem: je bohatý, mocný, úspěšný, přesto je ve svém důchodovém věku unavený životem a má všeho po krk. V životě nepoznal nic jiného a vzhledem k poměrně pokročilému věku začíná hrozit, že už ani nepozná. Pokud ovšem neudělá něco zásadního... A tak to udělal. Firmu svěřil sekretářce, opustil Anglii a vyrazil vstříc novému životu ve Francii. Po cestě nepřekročil pouze Lamanšský průliv, ale také společenské postavení a konvence: nastoupil jako majordomus k madame de Beauvillier. Andrew nevydrží být jen nestranným pozorovatelem a začne strkat nos do cizích věcí. Tolik chce všem pomoci, až zapomene na to, že cesta do pekla je obvykle dlážděna dobrými úmysly. David Morrell: Na hraně temnoty Je to úplně jiný Morrell, než na jakého jsme zvyklí. Historická detektivka, splňující podmínky pro dobré a napínavé čtení, zároveň s typickými morrellovskými znaky: všudypřítomný strach, úzkost, černý humor. Autor se inspiroval skutečnými postavami viktoriánské éry a vraždami v Ratcliffe Highway. Na londýnském předměstí je roku 1854 hrůzným způsobem vyvražděna celá rodina včetně dvou malých dětí. Způsob vraždy se nápadně shoduje s neobjasněnými vraždami z roku Vrah, ukrývající se pod důmyslnými převleky, kopíruje knihu Vražda jako umění, sepsanou známým spisovatelem a uživatelem opia Thomasem Quinceym. I proto se Quincey sám stane hlavním podezřelým. Ponurý příběh navozuje strašidelnou atmosféru již samotným prostředím, kde se děj odehrává londýnské předměstí, mlha, špína, londýnská spodina, rozšířená móda požívání opia Jiří Hanibal: Kat lidumil Historický román oblíbeného českého autora vypráví pravdivý životní příběh obdivuhodné osobnosti Karla Hussa z Chebu ( ), který se dokázal vzepřít svému životnímu údělu i předsudkům a názorům své doby. Přestože byl velmi nadaný, byl vyloučen z gymnázia a katem se stal proto, že řemeslo se dědilo z otce na syna. Karel Huss patřil k jedněm z nejvzdělanějších mužů své doby, v katovně si založil jakési muzeum přírodnin, ale hlavně starých mincí, kterými si nechával platit za své lékařské zákroky. Jeho rozsáhlé sbírky se pak staly součástí sbírky knížete Metternicha na zámku Kynžvart, kde Karel Huss posléze pracoval jako správce sbírek jednoho z prvních zámeckých muzeí. Tento samouk, na svou dobu mimořádný vzdělanec, se z kata stal uznávaným léčitelem, znalcem mineralogie a významným sběratelem. Obdiv k tak mimořádnému člověku cítil také J. W. Goethe, který ho často navštěvoval v jeho katovně. Jiří Hanibal dokázal vystihnout předsudky a odmítavé chování ke katovskému řemeslu. Jeffery Deaver: Sběratel kůží Lincoln Rhyme a Amélie Sachsová: kvadruplegický kriminalista se schopností geniální dedukce a začínající policistka. Poprvé se setkali před více než deseti lety při pátrání po Sběrateli kostí a vytvořili legendární tým. Nynější případ je pro ně ale něčím výjimečný hledají totiž vraha, který se Sběratelem kostí zjevně inspiroval. Své oběti zavleče do podzemní kobky, kde nožem a tetovacím strojkem vytváří na jejich tělech šifrované vzkazy. Místo inkoustu ale používá jed, který obětem přivodí tak kruté bolesti, že smrt vnímají jako vytoužené vysvobození. Podle jakého klíče vrah své oběti vybírá? Jaké sdělení skrývají vytetované vzkazy? Odpovědi na všechny otázky je třeba najít dřív, než vrah zaměří svou pozornost na další oběť anebo dokonce na samotného Rhyma a Sachsovou. UZAVŘENÍ KNIHOVEN Uzavření knihovny-sídliště Uzavření knihovny-zámek V případě uzavření knihovny na sídlišti je možné bez poplatku využít služeb knihovny na zámku. V případě uzavření knihovny na zámku je možné bez poplatku využít služeb knihovny na sídlišti. O knihovnách více na 14

15 SPORT A KULTURA Lee Harrisová: Vražda v Hell'sKitchen Mnozí čtenáři znají Lee Harrisovou jako autorku oblíbených detektivek s hlavní postavou bývalé jeptišky Christine Bennettové, která projde zajímavým vývojem. V nové řadě detektivek je hlavní postavou policistka Jane Bauerová. Po dvaceti letech věrné služby u newyorské policie se začíná těšit na rutinní práci v kanceláři. Je však zařazena do skupiny policistů, objasňujících staré vraždy. A tak se musí pokusit vyřešit svůj poslední náročný úkol: objasnit starší případ smrti muže, který byl nalezen mrtvý ve vestibulu činžovního domu. Případ je komplikovaný na místě se nenašly žádné stopy a neexistují svědci. A co víc, obyvatelé domu, kteří tam žili v době vraždy, záhadně zmizeli. Při pátrání se nakonec i Jane ocitá tváří v tvář vrahovi. Roman Voosen Kerstin Signe Danielsson: Motýlí dům Kniha je určena pro milovníky napětí a severských thrillerů, je prvním románem z řady, ve které jako hlavní vyšetřovatelky vystupují dvě ženy. V hlavní roli se představí svérázná a předpisům trochu neholdující Stina Forssová, která se čerstvě přestěhovala z rušného Berlína do Växjö ve Švédsku. Přichází do týmu nově povýšené Ingrid Nyströmové ve chvíli, kdy se rozbíhá vyšetřování vraždy Balthasara Melchiora Frosta, vášnivého chovatele motýlů, který byl nalezen brutálně zmrzačený ve skleníku. Kdo by ale měl zájem zabít někoho, pro kterého jsou hlavní zábavou motýli na hřebíku? Obě vyšetřovatelky budou muset zapátrat až hluboko v minulosti. Román představuje Švédsko ze stránky, kterou známe, tj. jako chladné místo Evropy, které ale nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům i mnoho netradičních krás. Zabývá se kontroverzními tématy a zaujme prolínáním současnosti s minulostí, což je zde základ k pochopení celého příběhu. Dagmar Válková PODZIMNÍ NABÍDKA KURZŮ A SEMINÁŘŮ POWER JÓGA Termín: (mimo ) Čtvrtek: 18:45 0:15, zrcadlový sál Dělnického domu, lektorka Mgr. Pavla Jeníková Vstupné: 700 Kč/10 lekcí PILATES Termín: (mimo 8. 9.) Pondělí: 19:45 0:45, zrcadlový sál Dělnického domu, lektor Adam Bajer Termín: (mimo ) Úterý: 17:00 18:00, zrcadlový sál Dělnického domu, lektor Adam Bajer Vstupné: 800 Kč/10 lekcí KRUHOVÝ TRÉNINK Termín: (mimo ) Středa: 18:30 19:30, velký sál Dělnického domu, lektorka Ivana Šlachtová Vstupné: 600 Kč/1 lekcí TAI CHI Termín: (mimo ) Středa: 16:30 17:30, SESTAVA S VĚJÍŘEM 17:45 18:45, CVIČENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ beze zbraně zrcadlový sál Dělnického domu, lektorka Jindřiška Malinovská Vstupné: 800 Kč/10 lekcí REKONDIČNÍ CVIČENÍ S PRVKY JÓGY Termín: (mimo ) Čtvrtek: 15:30 17:00, zrcadlový sál Dělnického domu, lektorka Dagmar Bajnarová 17:00 18:30, zrcadlový sál Dělnického domu, lektorka Dagmar Bajnarová Vstupné: 360 Kč pro důchodce a ZTP/1 lekcí (1 lekce = 1,5 hodiny) 480 Kč pro pracující/1 lekcí (1 lekce = 1,5 hodiny) CVIČENÍ NA PÁTEŘ A KLOUBY Termín: (mimo 8. 9.) Pondělí: 17:00 18:00, zrcadlový sál Dělnického domu, lektorka Jarmila Böhmová Vstupné: 40 Kč pro důchodce a ZTP/1 lekcí 480 Kč pro pracující/1 lekcí ORIENTÁLNÍ TANEC Termín: (mimo ) Úterý: 18:15 19:15, ZAČÁTEČNÍCI, zrcadlový sál Dělnického domu, lektorka Jana Mrázková 19:15 0:15, POKRAČOVACÍ, zrcadlový sál Dělnického domu, lektorka Jana Mrázková Vstupné: 550 Kč/10 lekcí KALANETIKA Termín: (mimo ) Úterý: 19:00 0:00, tělocvična ZŠ Butovická Středa: 19:00 0:00, tělocvična ZŠ Butovická Vstupné: 390 Kč pro důchodce a ZTP/13 lekcí 50 Kč pro pracující/13 lekcí CAPOEIRA Termín: (mimo ) Středa: 16:30 18:15, PRO DĚTI A MLÁDEŽ od 5 do 18 let, přísálí Dělnického domu, lektor Lubomír Chodura Pátek: 17:30 19:00, PRO DOSPĚLÉ od 18 let, zrcadlový sál Dělnického domu, lektor Lubomír Chodura Vstupné: 60 Kč pro děti a mládež/13 lekcí 400 Kč pro dospělé/13 lekcí 15

16 SPORT A KULTURA VÝSTAVA JANY BÁRTOVÉ PASTELKOSNĚNÍ Po pastelkách sahám vždy, když cítím přetlak citů, pocitů, nálad a touhy. To se pak ponořím do svého vnitřního světa. Ruka mi pluje po papíře a já nevnímám, co se děje kolem mě, a jen jsem se svými barvami. Sním. Co v mém snu najdete, nechávám na Vás. Hledejte, pátrejte a nechejte se do mých obrazů vtáhnout. Příjemný zážitek, říká autorka obrazů Jana Bártová. Mgr. Jana Bártová je učitelka na základní škole, kde vyučuje anglický jazyk, český jazyk a výtvarnou výchovu, je lektorka anglického jazyka pro lidi, kteří angličtinu nevzdávají a mají ji rádi, je cestovatelkou po anglicky mluvících zemích (Kanada, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland), je turistka a cyklistka, která od jara do zimy objevuje krásy okolní přírody, je snílek, který pastelkou či jiným výtvarným nástrojem zachycuje svůj vnitřní svět, je šťastně vdaná manželka objevující radosti vaření. A mnoho dalších podob má její já Výstava Pastelkosnění je k vidění v Městské knihovně Studénka-sídliště od do v hodinách určených veřejnosti. Hana Bajnarová vedoucí knihovny PROVOZNÍ DOBA SPORTOVNÍHO CENTRA (BAR, BOWLING, SOLÁRIUM) OD DO po čt 10:00 :00 pá 1:00 4:00 so 1:00 4:00 ne 10:00 :00 PROVOZNÍ DOBA SPORTOVNĚ-REKREAČNÍHO AREÁLU (MINIGOLF, BROUZDALIŠTĚ) po ne 10:00 1:00 PROVOZNÍ DOBA BAZÉNU OD DO po čt 10:00 1:00 pá 1:00 :00 so 1:00 :00 ne 10:00 1:00 SAK Studénka, příspěvková organizace, nabízí novým zájemcům o divadelní představení Národního divadla moravskoslezského Ostrava zajištění předplatného na sezónu 015/016 (14 představení v divadlech Jiřího Myrona a Antonína Dvořáka) včetně autobusové dopravy. Bližší informace Alena Podstavková, tel , , 16

17 ČLÁNKY ČTENÁŘŮ T. G. MATONKY UKONČILY SEZONU VÍTĚZSTVÍM Dne se T. G. Matonky zúčastnily republikového finále taneční soutěže Česko se hýbe ve školách plných zdraví, kterou pořádá Český svaz aerobiku a fitness FISAF. Před finálovým kolem proběhlo 10 postupových kol v různých městech celé ČR. Matonky postoupily z. místa ve věkové kategorii let v Ostravě. V ten den jsme vstávaly v 00:30 ráno, abychom se dostaly včas na soutěž až do Mostu, kde se soutěž konala. Přijely jsme asi v polovině naší kategorie, rychlá rozcvička, obléknutí do kostýmu, nalíčení a učesání a pak rychle na plac. Holky byly skvělé, daly do toho všechno, i když se nám moc nepovedly výskoky, porotu jsme zaujaly natolik, že jsme vyhrály. Soutěžily s námi týmy, které tančily hip hop, scénický tanec, showdance, gymnastická cvičení, aerobik, Bylo to pestré a zajímavé. Při vyhlašování se nám skoro podlamovala kolena, a když vyhlásili druhé místo a my to nebyly, vyhrkly nám slzy dojetí a štěstí. Na to ještě dlouho nezapomeneme. Děkujeme všem, kteří nás podporovali, dívali se na nás online nebo byli přímo na místě a fandili nám. Vaše podpora je pro nás vždy důležitá. Matonky, gratuluji Vám. Tato sezona byla velmi úspěšná a bude těžké na ni navázat. A i kdyby se nám to příští rok nepovedlo jako letos, jsem na Vás pyšná za to, co jste tento rok dokázaly, a nejen na poli tanečním. Zuzana Šrámková vedoucí a choreografka taneční skupiny T. G. Matonky 10. ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU V letošním roce se tradiční pohárové soutěže mladých hasičů, konané dne ve 14:00 hod. v areálu Za Klečkou, zúčastnilo 8 mládežnických družstev ze Studénky a okolí, která si ve dvou kategoriích (mladší a starší žáci) mohla vzájemně porovnat dovednosti hasičského sportu. V rámci námi pořádané pohárové soutěže plnili soutěžící disciplínu požární útok. Disciplína, která proběhla dvoukolově, je pro svou technickou náročnost atraktivní nejen pro zúčastněné soutěžící, ale i pro diváky. Celá soutěž proběhla dle pravidel Hry Plamen, která jsou platná v rámci postupových soutěží SDH ČMS. O výsledku rozhodovali kvalitní rozhodčí se zkušenostmi z krajských soutěží. Všechny zúčastněné kolektivy obdržely dle umístění poháry a balíčky se sladkostmi. Na závěr vyhlašování výsledků soutěže získali vítězové jednotlivých kategorií (mladší žáci družstvo SDH Příbor, starší žáci družstvo SDH Příbor) krásné putovní poháry našeho spolku. K celkové spokojenosti ze svědomitě zorganizované akce a kvalitních výkonů naší mládeže nám tentokrát nechybělo ani pěkné počasí. Celé akce se zúčastnilo asi 150 soutěžících a diváků. V rámci propagace soutěže i při vyhlašování výsledků byla řádně prezentovaná finanční podpora našeho města. Ota Jaroš SETKÁNÍ DŮCHODCŮ V DĚLNICKÉM DOMĚ Tradiční setkání důchodců, bývalých pracovníků vagonky Studénka, se mělo původně konat ve středu Celou akci jsme museli přeložit na pátek , protože v původním termínu ČEZ přerušil na celý den dodávku elektřiny. I přes tím vzniklé potíže se nám podařilo setkání v celé šíři zajistit. A myslíme si, že ke spokojenosti všech zúčastněných. Za zvýšené úsilí děkujeme všem, kteří se na zajištění akce podíleli. Marie Macháčová předsedkyně 17

18 ČLÁNKY ČTENÁŘŮ STOLNÍ TENIS V OBDOBÍ LÉTA I PRO VEŘEJNOST Oddíl stolního tenisu při TJ MSV Studénka si Vás dovoluje pozvat do své herny na letním stadioně, kde si můžete vyzkoušet jeden z nejrychlejších a nejkrásnějších sportů vůbec. Pohyb nohou, práce rukou a taky postřeh v kombinaci s rychlostí - to vše dělá stolní tenis stolním tenisem. Vše bude probíhat pod dozorem odborného vedení, k dispozici bude zásobník a vystřelovač míčků, otestovat můžete také rozličné rakety a plastové nebo celuidové míčky. Rodiče, vezměte s sebou i své ratolesti, třeba je sport natolik zaujme, že se rozhodnou rozšířit naše řady! Herna bude otevřena každou neděli po dobu července a srpna od 15 do 17 hodin. Stolnímu tenisu zdar! Jiří Karlík předseda SOUSTŘEDĚNÍ TURISTICKÉHO KROUŽKU Na základní škole na ulici Butovické mají žáci možnost rozvíjet své zájmy v mnoha kroužcích, výběr je opravdu široký. Největší zájem ze strany dětí je v poslední době bezesporu o kroužek turistický. Kromě pravidelných schůzek a sobotních celodenních výletů, které podnikáme jednou měsíčně, vyjíždíme každoročně v posledním měsíci školního roku na třídenní soustředění. To letošní se konalo června v krásném prostředí Prostřední Bečvy v rekreačním středisku Relax Kyčera a zúčastnilo se ho neuvěřitelných 50 mladých turistů naší školy. Dle názoru nás, tří pedagogických pracovníků, dopadlo soustředění na jedničku. Bylo naplněno aktivitou, legrací, poznáním i spokojeností všech zúčastněných. A navíc nám letos úžasně přálo počasí. Názory dětí jsou však daleko podstatnější než ty naše. Proto vám je předkládáme k posouzení. Náš třídenní výlet byl super. Byli jsme na dvou výletech a večer měli diskotéku. A pak jsme měli stezku odvahy. Bára Ševčíková,. tř. Na letošním třídenním turistickém výletě se nám moc a moc líbilo, protože jsme spaly v chatkách a hrály soutěživé hry. A k tomu všemu na nás všichni byli hodní, především učitelé. Mockrát všem turistický kroužek doporučujeme. Hanka Fišerová, Monika Šenkeříková, Jana Bὄhmová, 3.tř. Třídenní soustředění se mi moc líbilo, hlavně koupání v bazénu. Z her se mi hodně líbila hra s básničkami, i když byla docela náročná. Stejně ale vyhrála stezka odvahy! Ubytování luxusní, jídlo dobré, prostředí úžasné, cena výborná. Chci poděkovat všem učitelům a těším se na příští rok. Odeta Říčanová, 6. tř. Tento rok jsem se třídeňáku zúčastnila poprvé a příští rok pojedu určitě znovu. Měli jsme krásné počasí a spoustu zábavy. Nejlepší ale stejně bylo koupání v bazéně a hra Hajzl bába. Lucka Noháčová, 7. tř. Letošního turistického soustředění jsem se zúčastnil poprvé a velmi se mi líbilo. Bylo perfektně zorganizované. Hráli jsme spoustu her a nejvíc se mi líbila stezka odvahy. Honza Lakomý, 8. tř. Mgr. Alena Mičkalová 18

19 ČLÁNKY ČTENÁŘŮ KRÁLOVSTVÍ STRAŠIDÝLEK Z POODŘÍ V minulém čísle našeho zpravodaje jsme Vám představili první roztomilou postavičku z Království strašidýlek z Poodří, mlynářníčka Ríšu od Pasečného mostu. Pohádka spolu s povídáním a příběhem putovala do ZŠ Butovická, kde se začátkem června konala v první třídě beseda se spisovatelkou Ivou Hoňkovou. Ta prozradila, že si nechala vyrobit prvního maskota strašidýlek říční panenku Křehulku, která ji i doprovázela a dětem ve škole dělala milou společnost. Jedná se o půl metru vysokou panenku, ručně šitou z přírodního materiálu, která sem doputovala z výtvarné dílny paní Dagmar Kubátové z Vysočiny. A my bychom Vás s Křehulkou rádi seznámili trošku podrobněji. Říční panenka Křehulka je jediná svého druhu v celém Poodří. Široko daleko nenajdete žádnou takovou, ani podobnou. V řece Odře žije už mnoho a mnoho let. Je vodní vládkyní všech skřítků, rostlin i zvířátek, které se vyskytují v tomto kraji. Ví jako první o všem, co se kde přihodí, protože umí poslouchat, co řeka mluví. Svým kouzelným klíčem otevírá pravidelně každé jaro řeku, a když se blíží zima, zase ji zamyká. Také hlídá všechny poklady ukryté na dně rybníků, tůní a potoků i samotné řeky Odry. Umí i chodit po hladině! Při svitu měsíce hraje na lyru a velmi krásně u toho zpívá. Jejím nejlepším kamarádem je malý kapřík Karlík, který se od Křehulky nehne ani na krok. Když musí panenka na břeh nebo nad hladinu, skočí jí Karlík do náručí a spokojeně si tam hoví. Křehulka má neustále mokré šaty, takže se nemůže stát, že by mu bylo někdy na šupinkách sucho. Panenka je asi půl metru vysoká. Má krásné vlnité zlatožluté vlasy, které jí sahají skoro až na zem. Ráda si je zdobívá nejrůznějším kvítím, a tak má jednou věneček z kopretin, jindy zase z blatouchů nebo z kosatců či jiných barevných květin a listů. Její šaty jsou světle zelené, lehké a vzdušné jako letní vánek, a když se prochází po hladině, dělají se kolem ní malé chomáčky mlhy a vodní pěny. Chodí stále bosa. To proto, aby víc dokázala naslouchat přírodě. Říkává, že její nohy jsou vlastně takové druhé uši, s jejichž pomocí slyší téměř všechno. Křehulka má na starosti celé Poodří. Malá vodní vládkyně hlídá a dohlíží na úplně všechno a všechny. Aby se nepřemnožily ryby v kdejaké tůni, aby raci měli čistou vodu, aby rákosí neuschlo,, no zkrátka a dobře jako peklu vládne Lucifer, Odře vládne Křehulka. Říká se, že kdo najde na svých procházkách Poodřím nějaký klíč, ať už je jakýkoliv, má si ho nechat. Prý mu přinese štěstí. A kdo ví, třeba mu otevře nějaký ten poklad, kterých je v tom našem krásném kraji opravdu nepočítaně. Slovo autorky: Dnes byl pro říční panenku Křehulku významný den. Šla se poprvé podívat na návštěvu do první třídy ZŠ Butovická. Společně jsme si s dětmi vyprávěli pohádky a různé strašidelné příběhy místních studéneckých skřítků a rarášků. Děti pak nádherně namalovaly svět strašidýlek. Nejvíce ze všeho se jim líbilo povídání o propadlém mlýně ve Studénce a mlynářníčkovi Ríšovi. Moc všem děkujeme za opravdu překrásné obrázky a těšíme se na další setkání v září! Iva Hoňková a kol. 19

20 0 POZVÁNKY A INZERCE

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více