PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015"

Transkript

1

2 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo usn. mat Kontrola plnění usnesení Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Studénky Dohoda o splátkách Pohledávky města Studénky po lhůtě splatnosti k Prominutí pohledávek města Studénky Prodej neupotřebitelného movitého majetku města Studénky Plán inventur majetku a závazků města Studénky za rok Informace o plnění rozpočtu města Studénky k Rozpočtové opatření v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2015/ Uzavření nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Studénky Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu Zrušení platnosti usnesení RMS a uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru v budově čp. 810 v k. ú. Butovice Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce Smlouva o zřízení služebnosti se SŽDC, s. o Žádost p. Kozárika o souhlas se stavbou příjezdové komunikace Žádost společnosti MSV Studénka, s. r. o., o souhlas se stavbou komunikace s asfaltovým povrchem Žádost o souhlas s využitím části pozemku parc. č. 2 v k. ú. Studénka nad Odrou Žádosti o pronájem částí pozemků za účelem zřízení odstavné plochy v lokalitě ulice Budovatelské Pacht zemědělských pozemků Prodej pozemků parc. č. 1922/1 a parc. č. 1922/2 v k. ú. Studénka nad Odrou Prodej částí pozemku parc. č. 1640/14 v k. ú. Butovice Valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s Vyhodnocení městské hromadné dopravy 350 př. 2 Dohody o ukončení smluv 351 př. 3 Žádost o prominutí pokuty Úprava výše poskytnuté veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 sportovním organizacím Souhlas s nákupem vozidla na splátky formou leasingu 354 př. 1 Bezúplatný převod neupotřebitelného movitého majetku města Studénky Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor č. 1/15 v budově Poštovní Sloučení ZŠ Sjednocení se ZŠ Slunečnice Přerušení činnosti školní družiny při Základní škole Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín, v době školních prázdnin v průběhu školního roku 2015/ Přerušení činnosti školní družiny při Základní škole Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín, v době školních prázdnin v průběhu školního roku 2015/2016 Přerušení činnosti školní družiny při Základní škole Slunečnice, Studénka, příspěvková organizace, v době školních prázdnin v průběhu školního roku 2015/ Přerušení činnosti školní družiny při Základní škole T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín, v době školních prázdnin v průběhu školního roku 2015/2016 Strana 2 (celkem 13) Usnesení z 16. schůze RMS z

3 Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v Základní škole T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín 362 př. 4 Žádost o souhlas se smlouvou o smlouvě budoucí o provádění reklamy Rozhodnutí o postupu stavebních úprav objektu Městského úřadu Studénka Uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie Dopravní koncepce města Studénky aktualizace Zadání veřejné zakázky na stavební práce Suché poldry ve Studénce, priorita č. I. a II Závěrečný manažerský souhrn projektu Systémový audit Městského úřadu Studénka 367 Informace tajemníka městského úřadu o výsledku auditu zaměřeného na projekt Zvýšení kvality a dostupnosti přestupního terminálu ve Studénce 368 Informace tajemníka městského úřadu o výsledku auditu provedeného v souvislosti s obhajobou titulu Podnik podporující zdraví roku /16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky. 328/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 2 uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení mezi Českou republikou Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40, IČ: , jako převodcem a městem Studénka jako nabyvatelem, dle přílohy č. 1 předloženého T: Z: vedoucí odboru vnitřních věcí 329/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 3 uzavřít dohodu o splátkách se lhůtou splatnosti 9 měsíců mezi městem Studénka jako věřitelem a pí M. Orlitovou jako dlužníkem za vyúčtování služeb za rok 2014, za podmínek dle přílohy č. 1 předloženého 2. zmocňuje vedoucí odboru financí a rozpočtu k podpisu dohody dle bodu 1. tohoto usnesení. 3. ukládá T: Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu 330/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č bere na vědomí informaci o stavu pohledávek města Studénky k , dle příloh č. 1 a 2 předloženého Strana 3 (celkem 13) Usnesení z 16. schůze RMS z

4 331/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 5 prominout co do důvodu vzniku a výše specifikované pohledávky města Studénky za dlužníky vymezenými v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to v celkové výši 1.817,00 Kč. T: Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu 332/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č upustit jednorázově od postupu stanoveného vnitroorganizační směrnicí č. SM/15/2013/FaR Oběh účetních dokladů a pokladní operace, při prodeji neupotřebitelného movitého majetku města Studénky, 1.2. zveřejnit záměr prodeje dřevěných hranolů v dřevině smrk v celkovém množství 22,236 m 3 za minimální cenu ,00 Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu; zájemci předloží své nabídky v zalepené obálce v termínu do ; dřevěné hranoly budou odprodány pouze v celkovém objemu zájemci, který předloží nejvyšší nabídku, 1.3. zřídit komisi pro výběr kupujícího dle bodu 1.2. tohoto usnesení ve složení: předseda: L. Šobich, starosta, členové: Ing. G. Teglová, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. E. Ďuláková, referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku, náhradníci: P. Odchodnický, místostarosta, P. Šindlerová, referentka odboru financí a rozpočtu, 1.4. uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej movitého majetku, dle přílohy č. 2 předloženého T: Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu 333/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č schvaluje plán inventur majetku a závazků města Studénky za rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého T: dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu 334/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu města Studénky k , dle příloh č. 1 5 předloženého předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení. T: Z: starosta Strana 4 (celkem 13) Usnesení z 16. schůze RMS z

5 335/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č schvaluje změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2015/ odboru rozvoje města a investic, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 1.2. odboru místního hospodářství a údržby majetku, dle přílohy č. 2 předloženého seznámit vedoucí odborů s rozhodnutím dle bodu 1. tohoto usnesení. T: Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu 336/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 10 uzavřít nájemní smlouvu k bytu standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s pí A. Pavlovičovou takto: nájem se sjednává na dobu určitou od do , výše nájemného včetně zálohy na služby činí 3.560,00 Kč měsíčně, standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s pí M. Macháčkovou takto: nájem se sjednává na dobu určitou od do , výše nájemného včetně zálohy na služby činí 2.895,00 Kč měsíčně. T: /16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č nevyhovět žádosti pí T. Charousové o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě na ulici Budovatelské ve Studénce, části Butovice, 1.2. podat žalobu na vyklizení bytu 1+1 standardní kvality, na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, v případě, že byt nebude do vrácen městu. T: /16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č zrušit platnost usnesení RMS č. 302/14/15 z ve věci rozhodnutí o uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 810 na pozemku parc. č. 1568/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, 1.2. uzavřít smlouvu o nájmu části nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 810 na pozemku parc. č. 1568/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to místností č. 8, 9 a 12 o celkové ploše 19,1 m 2, mezi městem Studénka jako pronajímatelem a p. Ing. M. Schalkem, IČ: , jako nájemcem, za účelem zřízení kanceláře, a to od na dobu neurčitou, při výši nájemného 800,00 Kč/m 2 /rok, dle přílohy č. 2 předloženého Strana 5 (celkem 13) Usnesení z 16. schůze RMS z

6 T: /16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 14 uzavřít písemnou dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. MP-NP 2003/6 mezi městem Studénka jako půjčitelem a Soukromou základní uměleckou školou MUSICALE, v. o. s., se sídlem Studénka, část Butovice, Poštovní 659, IČ: , jako vypůjčitelem, a to k , dle přílohy č. 1 předloženého T: /16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 15 uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 1947/1, 1951/3, 2338/20, 2338/21, 2338/23, 2338/24, 2338/25, 2338/26, 2338/27, 2338/28, 2338/30, 2338/31, 2338/32, 2338/33, 2338/34, 2338/35 a 2339/14, vše v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi městem Studénka jako povinným ze služebnosti a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: , jako oprávněným ze služebnosti, dle přílohy č. 1 předloženého T: /16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 16 vyhovět žádosti p. R. Kozárika a souhlasí se stavbou příjezdové komunikace na pozemku parc. č v k. ú. Butovice, a to na náklady žadatele, dle příloh č. 3 a 4 předloženého T: /16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 17 vyhovět žádosti společnosti MSV Studénka, s. r. o., se sídlem Bílovec, Čs. armády 219/20, IČ: , a souhlasí se stavbou komunikace s asfaltovým povrchem na pozemcích parc. č. 834/1 a parc. č. 831/2 v k. ú. Butovice, a to na náklady žadatele, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, že vzájemná práva a povinnosti stavebníka a vlastníka pozemků budou před zahájením realizace stavby upraveny písemnou dohodou. T: Strana 6 (celkem 13) Usnesení z 16. schůze RMS z

7 343/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 18 vyhovět žádosti SAK Studénka, příspěvkové organizace, se sídlem Studénka, Budovatelská 770, IČ: , a souhlasí s bezúplatným využitím části pozemku parc. č. 2 ostatní plocha o výměře cca 900 m 2 v k. ú. Studénka nad Odrou (areál zámecké zahrady) pro pořádání kulturně-společenské akce Po starých zámeckých schodech, a to v době od 08:00 do 22:00 hodin za podmínky, že po ukončení akce bude pozemek uveden do původního stavu a v průběhu akce bude dodržován provozní řád areálu zámeckého parku ve Studénce. T: /16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 1640/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 18,75 m 2 mezi městem Studénka jako budoucím pronajímatelem a p. O. Junou jako nájemcem, 1.2. uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 1641/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 18,75 m 2 mezi městem Studénka jako budoucím pronajímatelem a p. MUDr. J. Stachem jako nájemcem, za účelem zřízení odstavné plochy pro parkování osobního automobilu, popř. jednostopého vozidla, a to na dobu určitou 6 měsíců, při výši nájemného 9,00 Kč/m 2 /rok, dle vzorové smlouvy o budoucí nájemní smlouvě schválené RMS usnesením č. 1492/53/14. T: /16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č uzavřít pachtovní smlouvu na pozemky v obci Studénka, k. ú. Butovice, k. ú. Studénka nad Odrou a k. ú. Nová Horka, o celkové výměře m 2 mezi městem Studénka jako propachtovatelem a společností ZEMSPOL STUDÉNKA, a. s., se sídlem Pustějov čp. 92, IČ: , jako pachtýřem, za účelem zemědělského využití, a to na dobu určitou od do , při výši pachtovného 4.010,00 Kč/ha/rok, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 1.2. uzavřít pachtovní smlouvu na pozemky v obci Studénka, k. ú. Butovice a k. ú. Nová Horka, a v obci Velké Albrechtice, k. ú. Velké Albrechtice, o celkové výměře m 2 mezi městem Studénka jako propachtovatelem a p. Ing. V. Klečkou, se sídlem Bartošovice 19, IČ: , jako pachtýřem, za účelem zemědělského využití, a to na dobu určitou od do , při výši pachtovného 5.025,00 Kč/ha/rok, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 1.3. nevyhovět žádosti společnosti ZEMĚDĚLSKÁ, a. s., Opava-Kylešovice, se sídlem Opava-Kylešovice, Bílovecká 167, IČ: , o propachtování pozemků parc. č. 130/35 a parc. č. 130/61 v obci Studénka, k. ú. Nová Horka. T: Strana 7 (celkem 13) Usnesení z 16. schůze RMS z

8 346/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č doporučuje ZMS 1.1. prodat pozemek parc. č. 1922/1 ostatní plocha o výměře 700 m 2 a pozemek parc. č. 1922/2 ostatní plocha o výměře 35 m 2, jehož součástí je stavba neevidovaná v katastru nemovitostí, vše v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, společnosti Dřevomontované domy, s. r. o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, Středoškolská 2992/3, IČ: , za celkovou cenu ,00 Kč, 1.2. uzavřít kupní smlouvu mezi městem Studénka jako prodávajícím a společností Dřevomontované domy, s. r. o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, Středoškolská 2992/3, IČ: , jako kupujícím, dle přílohy č. 4 předloženého předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení. T: Z: místostarosta 347/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č doporučuje ZMS 1.1. prodat části pozemku parc. č. 1640/14 v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to dle geometrického plánu č /2015 z pozemek parc. č. 1640/21 ostatní plocha o výměře 159 m 2 a pozemek parc. č. 1640/22 ostatní plocha o výměře 7 m 2, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, Společenství vlastníků jednotek v domě čp , se sídlem Studénka, Butovice, Budovatelská 554, IČ: , za cenu ,00 Kč, tj. 65,00 Kč/m 2, za podmínky úhrady nákladů na vypracování geometrického plánu pro rozdělení tohoto pozemku kupujícím, 1.2. uzavřít kupní smlouvu mezi městem Studénka jako prodávajícím a Společenstvím vlastníků jednotek v domě čp , se sídlem Studénka, Butovice, Budovatelská 554, IČ: , jako kupujícím, dle přílohy č. 4 předloženého předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení. T: Z: místostarosta 348/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č doporučuje ZMS vzít na vědomí oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 1235/169, IČ: , která se uskutečnila v Ostravě, a informaci o neúčasti zástupce města Studénky na jednání této valné hromady. předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení. T: Z: místostarosta 349/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č bere na vědomí informaci k městské hromadné dopravě ve Studénce, dle příloh č. 1 5 předloženého Strana 8 (celkem 13) Usnesení z 16. schůze RMS z

9 350/16/15 Rada města Studénky po projednání přínosu č. 2 uzavřít písemnou dohodu o ukončení smlouvy: 1.1. o nájmu č. MP/2007/0133/SO, 1.2. o poskytování služeb č. MHÚM/2009/0042/SO, mezi městem Studénka jako pronajímatelem a p. Ing. P. Pavlíkem, IČ: , jako nájemcem, a to ke , dle příloh č. 2 a 3 předloženého T: /16/15 Rada města Studénky po projednání přínosu č. 3 nevyhovět žádosti společnosti Údržba pozemků, a. s., se sídlem Havířov-Prostřední Suchá, Dělnická 883/46, IČ: , ve věci prominutí pokuty, dle přílohy č. 1 předloženého T: /16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č doporučuje ZMS 1.1. snížit veřejnou finanční podporu poskytnutou usnesením ZMS č. 58/05/15 z z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 sportovní organizaci HC Studénka, o. s., se sídlem Studénka, Budovatelská 770, IČ: , o částku ve výši ,00 Kč na činnost, 1.2. navýšit veřejnou finanční podporu poskytnutou usnesením ZMS č. 58/05/15 z z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 těmto sportovním organizacím: a) Sportovní klub Studénka, občanské sdružení, se sídlem Studénka, 2. května 7, IČ: , o částku ve výši ,00 Kč na činnost, b) FOTBAL STUDÉNKA, o. s., se sídlem Studénka, Malá strana 295, IČ: , o částku ve výši ,00 Kč na činnost, 1.3. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 na snížení veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 s organizací uvedenou v bodu 1.1. tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 1.4. uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 na navýšení veřejné finanční podpory s organizacemi uvedenými v bodu 1.2. tohoto usnesení, dle příloh č. 2 a 3 předloženého předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení. T: Z: místostarosta Strana 9 (celkem 13) Usnesení z 16. schůze RMS z

10 353/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 28 s nákupem vozidla DACIA Dokker na splátky formou leasingu nebo operativního leasingu pro účely zajištění provozu SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Studénka, Budovatelská 770, IČ: T: Z: ředitelka SAK Studénka, příspěvková organizace 354/16/15 Rada města Studénky po projednání přínosu č upustit jednorázově od postupu stanoveného vnitroorganizační směrnicí č. SM/15/2013/FaR Oběh účetních dokladů a pokladní operace, při nakládání s neupotřebitelným movitým majetkem města Studénky, 1.2. bezúplatně převést formou smlouvy o výpůjčce a následného předávacího protokolu osobní automobil Škoda Felicia LX 1.6, RZ NJK 68-19, rok výroby 1999, do dočasného užívání organizaci SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Studénka, Budovatelská 770, IČ: , a to do doby pořízení nového osobního automobilu touto organizací, 1.3. uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi městem Studénka jako půjčitelem a SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Studénka, Budovatelská 770, IČ: , jako vypůjčitelem, dle přílohy č. 1 předloženého T: Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu 355/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 29 s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor č. 1/15 v budově Poštovní 659, v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi Mateřskou školou Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín, IČ: , jako půjčitelem a Soukromou základní uměleckou školou MUSICALE, v. o. s., se sídlem Studénka, Poštovní 659, IČ: , jako vypůjčitelem, dle přílohy č. 1 předloženého T: Z: ředitelka Mateřské školy Studénka 356/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č doporučuje ZMS 1.1 sloučit Základní školu Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín, IČ: , se Základní školou Slunečnice, Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Studénka, Sjednocení 650, IČ: , od , 1.2 určit jako přejímající organizaci Základní školu Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín, IČ: předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení. T: Z: místostarosta Strana 10 (celkem 13) Usnesení z 16. schůze RMS z

11 357/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 31 s přerušením činnosti školní družiny při Základní škole Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín, IČ: , v době školních prázdnin v průběhu školního roku 2015/2016, dle důvodové zprávy předloženého T: Z: ředitel základní školy Sjednocení 358/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 32 s přerušením činnosti školní družiny při Základní škole Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín, IČ: , v době školních prázdnin v průběhu školního roku 2015/2016, dle důvodové zprávy předloženého T: Z: ředitelka základní školy Butovická 359/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 33 s přerušením činnosti školní družiny při Základní škole Slunečnice, Studénka, příspěvková organizace, IČ: , v době školních prázdnin v průběhu školního roku 2015/2016, dle důvodové zprávy předloženého T: Z: ředitelka základní školy Slunečnice 360/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 34 s přerušením činnosti školní družiny při Základní škole T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín, IČ: , v době školních prázdnin v průběhu školního roku 2015/2016, dle důvodové zprávy předloženého T: Z: ředitel základní školy T. G. Masaryka 361/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č povoluje výjimku v počtu žáků v VIII. třídě v Základní škole T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín, IČ: , od , dle důvodové zprávy předloženého T: Z: ředitel základní školy T. G. Masaryka Strana 11 (celkem 13) Usnesení z 16. schůze RMS z

12 362/16/15 Rada města Studénky po projednání přínosu č. 4 s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o provádění reklamy mezi společností Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem Plzeň, U Prazdroje 7, IČ: , jako objednatelem a organizací SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Studénka, Budovatelská 770, IČ: , jako dodavatelem, dle přílohy č. 1 předloženého T: Z: ředitelka SAK Studénka, příspěvková organizace 363/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č. 36 zadat aktualizaci projektové dokumentace PD MěÚ celková rekonstrukce objektu v rozsahu varianty C s možností realizovat pouze stavební připravenost, dle přílohy č. 1 předloženého T: Z: Ing. R. Nováková, pověřena řízením odboru rozvoje města a investic 364/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č udělit výjimku z postupu dle vnitroorganizační směrnice SM/14/2014/RMI Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu při zadání zakázky na zpracování studie Dopravní koncepce města Studénky aktualizace 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, 1.2. uzavřít smlouvu o dílo na zpracování studie Dopravní koncepce města Studénky aktualizace 2015 mezi městem Studénka jako objednatelem a společností Dopravní projektování spol. s r. o., se sídlem Moravská Ostrava, Janáčkova 1194/12, IČ: , jako zhotovitelem za cenu ,00 Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého T: Z: Ing. R. Nováková, pověřena řízením odboru rozvoje města a investic 365/16/15 Rada města Studénky po projednání mat. č zadat zjednodušenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Suché poldry ve Studénce, priorita č. I. a II., dle příloh předloženého materiálu, 1.2. jmenovat komisi pro otvírání obálek, posouzení kvalifikace a předběžné hodnocení nabídek ve složení: člen: L. Šobich starosta, náhradník: P. Odchodnický místostarosta, členka: Ing. R. Nováková vedoucí odboru stavebního řádu a územního plánování, náhradnice: Ing. R. Pilchová Mackovíková členka ZMS, člen: L. Slavík člen RMS, náhradník: PhDr. M. Havránek člen ZMS, Strana 12 (celkem 13) Usnesení z 16. schůze RMS z

13

PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 25.02.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 25.02.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 25.02.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 564 1 Kontrola plnění usnesení 565 2 Souhlas s nákupem vozidla pro rozvoz stravy pro Mateřskou školu Studénka,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 ve znění Přílohy tohoto Usnesení.

Více

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7)

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7) VÝTAH z USNESENÍ z 27. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová,

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III.

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Usnesení s termínem č.: 91 Taj. (FO) 05.09. Splněné usnesení č.: 41 Z A S T U

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI 31.01. 981 Taj. 31.01. 983 Taj. (ONI) 31.01. 879 Taj. (ONI) 31.01. 1 OSVV 09.02. 1361

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Preambule. I. Rozsah působnosti

Preambule. I. Rozsah působnosti Město Třebíč Metodický pokyn pro nájem, pacht, výpůjčku a výprosu pozemků, prostor sloužících podnikání a dalších nemovitostí ve vlastnictví města Třebíče (dále jen Metodický pokyn ) Preambule Město Třebíč

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016 USNESENÍ č. 58/RM/2016 Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 27506/2015 ze dne 14.08.2015

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu a doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednávání jednotlivých bodů programu 31. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 25.07.2011 číslo 31/711/2011 31/727/2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 928/2010-2014/RM. Usn. č. 928/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 928/2010-2014/RM. Usn. č. 928/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 48. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v úterý 18. 3. 2014 v 15:00 hodin ve firmě BENTRANS Benedikt Lavrinčík, závod: Tyršova 629,

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice Usnesení č. 07/2015 z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 11.5.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Č.j. OUVI 835/2015 Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

RO 30 14. 12. 2015. Stránka 1 z 6

RO 30 14. 12. 2015. Stránka 1 z 6 VÝTAH z USNESENÍ z 30. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová,

Více

Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 7. července 2014

Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 7. července 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 7. července 2014 přijaté usnesení č. 232/2014 - N 3530 v z a l a n a v ě d o m í informaci

Více

Datum jednání STRANA 1

Datum jednání STRANA 1 102-3/14 RM upravuje a doplňuje program následovně: na 17.00 hodin se zařazuje nový bod programu Dokončovací práce na městských komunikacích k bodu 11 původně navrženého programu Návrh zadávacích podmínek

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006 Usnesení č. 1003 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.09.2006. Usnesení č. 1004 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo Zavedení

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany.

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany. USNESENÍ 7. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. února 2015 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 180/7 do č. 236/7) Rada města: 180/7 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 523 Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 832/1 o výměře 440 m 2 v k.ú. Parník, obci Česká Třebová, za účelem užívání zahrádky, za cenu 0,50 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou od 01.08.2016,

Více

RO 10 30. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 10 30. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 10. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014 Usnesení ze 101. zasedání Rady města Rychvald, dne 16. 06. 2014 Kontrola usnesení 101/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 101/2. Rada města 1. Zápis z 42.schůzky

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 26. 1. 2015 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 010/15 z

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin.

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 14/2014 konané dne 12. května 2014 Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 519/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4. 1 z 28 28.4.2015 14:09 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 15. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 4. 201510:00 (usn. č. 0614/15 - usn. č. 0688/15) Bc.

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny Program jednání: 1. Finanční limity - dopady schváleného rozpočtu 2. Koncepce městské

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 26. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 21.12.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 26. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 21.12.2015 Město Horažďovice Usnesení z 26. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 21.12.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více