Otcovská (rodičovská) dovolená Dánsko, Norsko, Švédsko a další vybrané země

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otcovská (rodičovská) dovolená Dánsko, Norsko, Švédsko a další vybrané země"

Transkript

1 mezinárodní 1332 Otcovská (rodičovská) dovolená Dánsko, Norsko, Švédsko a další vybrané země Zpracovaliy: Kořánová Marie, Kuchařová Věra (VÚPSV, v,v,i, 2007) Úvodem metodologická poznámka Informace o otcovské dovolené nejsou v různých zdrojích jednotné, a to nejen v závislosti na šíři a hloubce předkládané informace a datu vydání příslušné publikace (zveřejnění informace), ale také proto, že definice otcovské dovolené není zcela jednotná. V některých zemích existuje otcovská dovolená jako zcela individuální a specifický institut, někde mají otcové zvláštní práva a povinnosti a podmínky nároku na volno pro péči o malé dítě v rámci rodičovské dovolené a zde pak dochází k pojmové nejasnosti (zda se jedná jen o shodné či obdobné právo obou rodičů na rodičovskou dovolenou nebo je otcovská dovolená dílčí specifickou částí rodičovské dovolené). Často bývá vymezena celková délka rodičovské dovolené a z ní určena část, kterou mohou vybírat jen otcové (nemají-li zájem, toto období se často neposkytne nikomu, matky jej uplatnit nemohou). V mnoha zemích navíc existuje současně jak otcovská dovolená, tak specifické nároky otců v rámci rodičovské dovolené 1. Ačkoliv většinou platí nárok na otcovskou dovolenou paralelně s mateřskou dovolenou matky, někde jde o substituci. Problémy jsou s hodnocením podmínek nároku na otcovskou dovolenou. Často jsou shodné s podmínkami u rodičovské dovolené nebo u mateřské dovolené a některé prameny neumožňují rozlišit rozsah platnosti podmínek nároku na jednotlivé dovolené a na příslušné dávky. Navíc jsou podmínky často tak komplikované (mj. rozlišují různé skupiny zaměstnanců či souvislosti s délkou požadované dovolené apod.), že je nelze stručně reprodukovat Často není explicitně vyjádřeno, zda je otcovská dovolená vybírána paralelně s mateřskou, zda jde o souběh rodičovských dovolených obou rodičů apod. většina otcovských dovolených však zahrnuje i péči o matku a je určena k paralelní dočasné péči o dítě obou rodičů (absenci obou ze zaměstnání). Prameny také jen mlhavě uvádějí zdroj financování otcovské dovolené. Lze jen dedukovat, že je společný jako u celého systému zde sledovaných dávek, pokud není uvedeno jinak (a to je výjimečně). Proto údaj v prvním sloupci přiložené tabulky o základním principu financování OD (sociální či jiné pojištění apod.) se vztahuje k celému schématu mateřské, rodičovské a otcovské dovolené v dané zemi. V neposlední řadě je třeba upozornit na to, že příslušná legislativa se poměrně často mění, a tak údaje mohou zastarávat. V zadání byly požadovány především informace o situaci v Dánsku, Norsku a Švédsku, proto se těmto zemím zde věnujeme podrobněji. Ve všech je systém mateřské, rodičovské a otcovské dovolené silně propojený. Pro připomenutí v kolika zemích se otcovská dovolená v nějaké podobě vyskytuje, uvádíme v přiložené tabulce širší výběr zemí, u nichž pak většinou předkládáme základní informace, ale s větším důrazem otcovskou dovolenou. Pro pochopení systému každé jednotlivé země je nevyhnutelné prostudovat prameny podrobněji. 1 V Norsku i Dánsku existují 2 týdny otcovské dovolené a (nejen) v Norsku navíc tzv. father s quota, po dobu 4 týdnů, zatímco v Dánsku si rodiče sami plně rozhodnou o vzájemném podílu na celkové zákonem vymezené délce rodičovské dovolené, přičemž si mohou část vybrat současně. Norsko (jako Švédsko či Austrálie) nemá zvláštní institut mateřské dovolené, ale pouze rodičovskou dovolenou s obdobnými nároky obou rodičů. 1

2 Shrnutí poznatků Podle Doporučení Rady EU o péči o dítě z března 1992 by členské státy měly podpořit a zvýšit zapojení mužů-otců do péče o malé děti a dosáhnout rovnoměrnějšího podílu žen a mužů. Nároky otců na dovolenou související s rodinou (narozením dítěte) se od té doby v mnoha zemích významně posílily. Dovolená po narození dítěte, která byla dříve určená pouze ženám, je nyní dostupnější i pro muže. Tato změna v přístupu byla reflektována vytvořením specifické dovolené tzv. otcovské dovolené, kterou mohou otcové využívat pouze po narození dítěte. Legislativa, týkající se otcovské dovolené byla zaváděna nebo novelizována zejména koncem 90. let (Belgie, Finsko, Francie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko a UK). Posílení práva otců na dovolenou bylo dosaženo nejen zavedením specifické otcovské dovolené, ale také prostřednictvím rodičovské dovolené, navržené tak, aby se na ní mohli snadněji podílet oba rodiče. Nároky na otcovskou dovolenou musí být proto hodnoceny ve spojitosti s nároky na rodičovskou dovolenou. Otcovská dovolená bývá charakterizována jako nárok na volno na péči o dítě v době bezprostředně po jeho narození, obvykle současně spojené s péčí o matku. V některých zemích mají otcové nárok na volno v rámci rodičovské dovolené na část, kterou mohou využít pouze otcové (příp. jinou část pouze matky), pak se hovoří o father s quota, část rodičovské dovolené je rodinná, což znamená, že si rodiče mohou sami zvolit, který z nich nárok na volno uplatní a na jak dlouho. Podle [Leave Policies and Research 2005]. Délka otcovské dovolené se obvykle pohybuje v rozmezí 2-10 (pracovních) dní (v Dánsku 2 týdny 2 ). Portugalsko poskytuje otcům 20 dní otcovské dovolené, z nichž 5 je povinných. Finsko poskytuje 18 dní otcovské dovolené a k tomu 12 dní bonusu pro otce, kteří pečují o dítě poslední dva týdny rodičovské dovolené. Dávky v době otcovské dovolené bývají často vypláceny na stejném principu jako u mateřské dovolené. Otcovská dovolená je většinou dostupná pouze pro muže-zaměstnance, samostatně výděleční muži mají nárok na otcovskou dovolenou pouze v několika málo zemích. V některých zemích nárok na otcovskou dovolenou neexistuje vůbec (Rakousko, Německo, Irsko), v některých zemích je tato dovolená poskytována prostřednictvím kolektivních smluv. V Norsku kolektivní smlouvy určují výši finanční kompenzace. Specifická zákonná otcovská dovolená existuje v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Řecku, Maďarsku, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Slovinsku, Švédsku a Spojeném království. Ve všech zemích, kde otcovská dovolená existuje, je otcům garantován po dovolené návrat na jejich předchozí místo. Otcovská dovolená sama o sobě neexistuje ani v Norsku, ale rodičovská dovolená v délce 52 týdnů hraje de facto roli mateřské a otcovské dovolené. Oba rodiče se musí na dovolené podílet, minimálně 6 týdnů je vyhrazeno pro otce (pokud je matka pracující). 9 týdnů je rezervováno pro matky, otcové si teoreticky mohou vzít až 43 týdnů rodičovské dovolené, pokud si matka nevybere víc jak 9 týdnů v době narození dítěte. Vedle specifikovaných kvót pro matku a otce si mohou rodiče mezi sebe rozdělit 39 týdnů. Trvání zákonné otcovské dovolené se v jednotlivých zemích liší, ale posuzovat striktně její délku izolovaně od rodičovské dovolené je problematické. Zákonné normy určují jak délku trvání OD, tak období, v němž ji lze vybírat. Většinou to je těsně po porodu dítěte. Bližší údaje uvádí tabulka. Ale pro ilustraci variability si uveďme příklady nejčastější délky: Otcovská dovolená v délce 2 dnů je v Řecku, Lucembursku, Nizozemsku a Španělsku, v délce 5 dnů v Maďarsku a Portugalsku a dvou týdnů v Belgii, Dánsku, Francii, Švédsku a UK. Ve Finsku je otcovská dovolená 3 týdny, které lze prodloužit o další 2 týdny, když si otec vezme také určitou část rodičovské dovolené. V Norsku je 2 10 dní a 2 týdny zřejmě znamená de facto totéž, protože bývají míněny pracovní dny. 2

3 minimální otcovská dovolená 4 týdny (jako součást rodičovské dovolené, která je rezervována pro otce). V Norsku je otcovská dovolená zvlášť atraktivní, protože ztráta na příjmu může být plně kompenzována po celou dovolenou.. Zákonná otcovská dovolená je ve všech zemích placená a obecně je ztracený příjem zcela nebo téměř zcela kompenzován. Tam, kde je otcovská dovolená omezena na několik málo dní je příjem plně kompenzován, hlavně zaměstnavatelem. Ten pak mívá nárok na refundaci finančních prostředků, někdy částečnou. Plná mzda je první 3 dny dovolené vyplácena zaměstnavatelem např. v Belgii a Francii, další dny jsou hrazeny z fondu nemocenského pojištění. Protože se většinou jedná o finanční náhrady placené zaměstnavatelem (příp. o de facto placené volno), dávky bývají zdaněny a v mnoha zemích se z nich platí (alespoň některé) příspěvky na sociální pojištění. Ve většině zemí je kladen důraz na souhlas zaměstnavatele, pokud jde o konkrétní podmínky udělení otcovské dovolené, ačkoliv základní nárok je dán zákonnou normou. Nejčastěji bývá stanovena podmínka včasného oznámení zaměstnavateli o úmyslu vzít si OD, přičemž lhůty jsou rozdílné a zohledňují (tolerují) nejistotu přesného určení data porodu. Pokud se otcovská dovolená překrývá s rodičovskou, existují někde zvláštní ustanovení pro případ, že rodiče pracují u stejného zaměstnavatele (nárok platí jen pro jednoho rodiče, nebo si zaměstnavatel může vyžádat posun uplatnění nároku u jednoho z rodičů). Mezi zeměmi střední a východní Evropy má nějakou formu otcovské dovolené pouze Chorvatsko (možnost otců převzít část mateřské dovolené po ukončení její části povinné pro matku trvá 42 dní po porodu z celkových dní) a Rumunsko (OD trvá 5 dní, pojištění otcové ji mají placenou, vojáci základní povinné služby mají nárok na 7 dní). 3

4 Dánsko Dánský model mateřské a rodičovské dovolené je založený na principu rovnosti muže a ženy. Muži jsou proto podporováni v tom, aby nastoupili na otcovskou/rodičovskou dovolenou, a ženám je tak alespoň teoreticky dána větší možnost skloubit mateřství a profesní život. Maximální délka doby mateřské a rodičovské dovolené je celkem 52 týdnů s plnou výší dávky. Maximální délka placené mateřské dovolené je 18 týdnů. Matka má nárok na 4 týdny (minimálně 2 týdny) před předpokládaným porodem a 14 týdnů po porodu. Po celou dobu mateřské dovolené je nárok na maximální výši dávky v nezaměstnanosti. Ztracený výdělek není v plné výši kompenzován. Některé matky mají prostřednictvím kolektivních smluv v průběhu mateřské dovolené nárok na plný plat. Pokud matka během mateřské dostává maximální dávku v nezaměstnanosti, platí ji zaměstnavatel. Pokud dostává plný plat, financuje část platu zaměstnavateli obec. V Dánsku mají ze zákona všichni otcové nárok na 2 týdny otcovské dovolené, kterou si musí vybrat do 14 týdnů po narození dítěte. V průběhu dvou týdnů otcovské dovolené mají všichni otcové nárok na maximální dávku v nezaměstnanosti (v r to bylo 447 týdně), kterou vyplácí zaměstnavatel. Někteří otcové mají díky kolektivní smlouvě nárok na plný plat. Pokud je otci vyplácen plný plat, hradí část finančních prostředků zaměstnavateli obec. Otec musí informovat svého zaměstnavatele 4 týdny předem, kdy si chce dovolenou vzít. Po skončení mateřské dovolené si mohou oba rodiče vzít rodičovskou dovolenou až do celkového úhrnu 52 týdnů až do 8 let dítěte, kdy dostávají dávku na péči o dítě, která odpovídá 60 % maximální výše dávky v nezaměstnanosti. Nároky na rodičovskou dovolenou (zahrnuje mateřskou a otcovskou dovolenou) jsou regulovány zákonem. Mnoho odvětvových a podnikových kolektivních smluv zvyšuje kompenzace během dovolené, některé poskytují plný plat během celé rodičovské dovolené. 4

5 Norsko V Norsku je mateřská, otcovská a rodičovská dovolená považována za jeden systém rodičovské dovolené. Současný koncept byl přijat v r Právo na rodičovskou dovolenou mají oba rodiče. Matka si musí vzít 3 týdny před porodem (jinak je ztrácí). Prvních 6 týdnů po porodu je rezervováno pro matku. 6 týdnů (dříve 4) je rezervováno pro otce otcovská kvóta. Otcovská kvóta (od r. 1993) je založena na tom, že otcové jsou povinni vzít si část mateřské dovolené, aby mohli pečovat o dítě. Těchto 6 týdnů dovolené je vyhrazeno pouze mužům a jsou nepřenosné na ženu. 13 týdnů období rodičovských dávek je tedy pevně stanoveno, zbývající rodičovskou dovolenou mohou využít oba rodiče podle toho, jak jim to vyhovuje. Norští rodiče mohou volit ze dvou variant: Rodičovská dávka se vyplácí buď 52 týdnů ve výši 80% mzdy, nebo 42 týdnů ve výši 100%. Výše rodičovského příspěvku je však vždy limitována šestinásobkem ročního základu sociálního pojištění (odpovídající základnímu důchodu). Případný rozdíl této hranice a platu (100 % nebo 80 %) může být dorovnán zaměstnavatelem. Obecně je rodičovský příspěvek hrazen ze sociálního pojištění a podléhá zdanění. Nárok na placenou rodičovskou dovolenou má každá osoba, která byla zaměstnána alespoň 6 měsíců v průběhu posledních 10 měsíců a dosáhla určité stanovené výše příjmu. Na období, kdy rodič pobírá rodičovskou dávku, se pohlíží jako na dobu zaměstnání. Plná kompenzace mzdy pro otce v průběhu otcovské kvóty byla donedávna podmíněna tím, zda byla matka před narozením dítěte zaměstnána na více jak 75% normální pracovní doby (za předpokladu, že otec pracuje na plný úvazek). Pokud matka pracovala na kratší úvazek, kompenzace pro otce se proporcionálně snižuje. Toto bylo zrušeno v roce Samostatně výdělečné osoby mají nárok na rodičovské dávky. Pokud ale nemají speciální pojištění, je kompenzace pouze ve výši 65 % průměrného příjmu.(se stejným horním limitem jako u zaměstnanců). Zaměstnanci, kteří čerpají placenou rodičovskou dovolenou, jsou speciálně chráněni proti propuštění. Legislativa neposkytuje rodičům speciální právo vrátit se do stejného zaměstnání, ale právo vrátit se po placené rodičovské dovolené na stejné místo vyplývá ze smluv mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. V r bylo zavedeno schéma časových účtů, v jehož rámci mohou rodiče kombinovat rodičovské dávky s kratší pracovní dobou. Období časového účtu je od minimálně 12 do maximálně 104 týdnů. Schéma časového účtu je podmíněno písemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale zaměstnavatel musí zaměstnanci vyhovět, pokud mu v tom nebrání závažné překážky. Pouze menšina norských rodičů toto schéma využívá. Tzv. otcovská kvóta byla zaveden a v r týdny, nověji 6 týdnů, placené rodičovské dovolené jsou vyhrazeny pro otce. Navíc má otec právo v souvislosti s narozením dítěte na 2 týdny neplacené dovolené. Většina otců této možnosti využívá. Mnoho zaměstnavatelů kompenzuje otcům plnou mzdu i během těchto dvou týdnů. Kolektivní smlouvy Řada kolektivních smluv garantuje zaměstnancům plnou kompenzaci během rodičovské dovolené, tzn. že doplácí rozdíl mezi maximální výší kompenzovanou státem a plnou mzdou pracovníka. Některé smlouvy umožňují plnou kompenzaci po celé období, některé pouze pro část rodičovské dovolené. Mnoho smluv zaručuje plnou kompenzaci i v průběhu dvou týdnů neplacené otcovské dovolené. 5

6 Taková uspořádání jsou součástí všech smluv ve veřejném sektoru a některých v soukromém sektoru, zejména v těch oblastech, kde je soukromý sektor na veřejný napojen. Pokud je během rodičovské dovolené mzda zaměstnance plně kompenzována, musí se toto ujednání vztahovat na zaměstnance ženy i muže. Podle rozhodnutí ombudsmana pro gender rovnost se nesmí plná kompenzace mzdy vztahovat pouze na ženy. 6

7 Švédsko Matky a otcové nově narozeného dítěte se mohou ve Švédsku podílet na rodičovské dovolené. 60 dní je rezervováno pro matku, 60 pro otce, na zbytku se mohou volně podílet. Rodičovské dávky se vyplácejí po celkovou dobu 480 dní. Po dobu 390 dní je úroveň kompenzace 80 % příjmu rodiče až do stanoveného maxima, dalších 90 dní je pevně stanovená denní výše 60SEK na den. Rodiče s nízkým příjmem nebo bez příjmu dostávají po dobu 390 dní základní výši 180 SEK na den. Rodičovská dávka může být vyplácena dalších 90 dní na nejnižší úrovni dávky (tj. 180 SEK/den, r. 2004) stejná výše pro všechny. Rodičovskou dovolenou si lze vybrat do 8 let věku dítěte nebo dokud dítě neukončí první ročník základní školy (podle toho, co je později. Po narození dítěte má otec zákonný nárok na otcovskou dovolenou v délce 10 dní. Těchto 10 dní je navíc a nezapočítávají se do normální rodičovské dovolené. Dávka během této otcovské dovolené je stejná jako při rodičovské dovolené 80 % příjmu otce až do stanoveného maxima. Pokud se matka po určité době rozhodne k návratu do zaměstnání, může otec převzít péči na základě stejných principů jako matka. Rodiče si mohou vybrat mezi mnoha alternativami, např. otec může pracovat 3 dny a matka 2 dny v týdnu a dostanou rodičovskou dávku za ty dny, kdy pečují o dítě. Rodičovskou dovolenou lze dělit i do půldnů a čtvrtdnů. Zákonné rodičovské pojištění je základem pro vyplácení rodičovské dávky během rodičovské dovolené (80 % příjmu). Mnoho větších podniků doplňuje dávku podle různých lokálních modelů, vyjednaných v místních nebo odvětvových kolektivních smlouvách. Tyto dohody jsou však marginální ve srovnání se zákonnými dávkami rodičovské dovolené. Šetření ukázalo, že odvětvové nebo podnikové dohody lze rozdělit zhruba do dvou širokých kategorií: Jedna se zaměřuje na navýšení kompenzace u nízkopříjmových zaměstnanců nad 80 % jejich normální mzdy a většinou směřuje na ženské zaměstnance. Druhá je gender neutrální a navyšuje kompenzace lépe placených zaměstnanců, jejichž mzdy překračují stanovený strop a došlo by k většímu poměrnému krácení mzdy během rodičovské dovolené (tyto dohody často zaručují, že takový pracovník dostane 80 % plného příjmu). 7

8 Prameny: Family-related leave and industrial relations. / MATH, Antoine - MEILLAND, Christele. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, s Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. / Matějková, Barbora Paloncyová, Jana. Praha, VÚPSV s. Family-related leave and industrial relations. EIROnline (publikováno v září 2004, staženo ) Government proposes more flexible maternity-related leave. EIROnline. (publikováno , staženo ) Maternity protection database (ILO) (staženo ) Government seeks father-frindly parental leave changes. In: EIRObserver. - č. 5(2003), s. 9 Elin Kvande, norská socioložka: "Dobrá matka a "dobrý otec" neexistují. / KRÁLÍKOVÁ, Alena. In: Rovné příležitosti do firem. Praha: Gender Studies, s Comparative supplement: Family-related leave and industrial relations. In: EIRObserver. - č. 6 (2004), s. i-viii.:tab. Social insurance in Sweden. Fact Sheet, Minstry of Health and Social Affairs, No. 8, March (staženo ) Leave Policies and Research. Reviews and Country Note. (Deven F. and Moss P. eds.). Brusel, CBGS 2005 Worldwide Benefit & Employment Guidelines. Mercer Human Ressource Consulting. (Western Europe; Central and Eastern Europe)

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Tab. I Belgie, Bulharsko, Dánsko Situace k 1.7.2011 TAB. I Belgie Bulharsko Dánsko Základní principy Povinný systém sociálního

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Pro zajímavost stejnou výši, tedy 80% platu, dostanou Švédští občané také v případě že nepracují z důvodu nezaměstnanosti nebo nemoci.

Pro zajímavost stejnou výši, tedy 80% platu, dostanou Švédští občané také v případě že nepracují z důvodu nezaměstnanosti nebo nemoci. Systém rodičovské dovolené ve Švédsku 1) Jak je systém upraven V devítimilionovém Švédsku je rodinná politika založená na univerzálním modelu a má několik základních zásad, které mají přispívat k genderově

Více

Podpora využívání rodičovské dovolené muži

Podpora využívání rodičovské dovolené muži Podpora využívání rodičovské dovolené muži PhDr. Hana Maříková Mgr. Radka Radimská Studie je závěrečnou zprávou výzkumu Podpora využívání rodičovské dovolené muži, který byl proveden jako zakázka Ministerstva

Více

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1 www.genderonline.cz 1-2/2003 V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender rovné příležitosti výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Markéta Nekolová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání 1 / marta vohlídalová. výzkum

Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání 1 / marta vohlídalová. výzkum 5 Zdroj: http://www.oecd.org/document/31/0,2340, en_26 49_37455_33710751_1_1_1_37455, 00.html 6 Toto zdánlivě iracionální jednání žen je však výsledkem složitého komplexu mechanismů a procesů reprodukce

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Postavení žen v penzi

Postavení žen v penzi Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality íjen 2009 Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality

Více

Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích

Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení knihovnicko-informačních služeb listopad 2008 Finsko Účelem pomoci je poskytnout studentům finanční

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 196. označení projektu HR 171/08

Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 196. označení projektu HR 171/08 Možnost převodu ( přenechání ) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků Identifikační kód

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR Metodika pro rodiče Věra Kuchařová Kristýna Peychlová VÚPSV, v. v. i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. Věra Kuchařová Kamila Svobodová

Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. Věra Kuchařová Kamila Svobodová Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR Věra Kuchařová Kamila Svobodová VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání,

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu

Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 184 označení projektu HR 165/07 Martin Holub, Milan Šlapák, Tomáš Kozelský, Robert

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více