NEKTERÉ NEPUBLIKOVANÉ ÚDAJE O ARACHNOFAUNE SLOVENSKA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEKTERÉ NEPUBLIKOVANÉ ÚDAJE O ARACHNOFAUNE SLOVENSKA."

Transkript

1 Casopis vydáva Slovenská entomologická spolocnost pri SA V. Redakcná rada: Doc. P-NDr. Ladislav Jedlicka, CSc. - hlavn)' redak1or. Viera Stloukalová, PhD. - v)'konn)' redaktor; Mgr. Peter Fenda: Doc. Ing. Pavel Hrubík, DrSc.: RNDr. Ilja Okáli, CSc.: RNDr. Mirko Slovák, CSc. f11101ll0/alll1a co/'lxuhica I): NEKTERÉ NEPUBLIKOVANÉ ÚDAJE O ARACHNOFAUNE SLOVENSKA. Jan BllCHAR Príspevky zasielajte na adresu: Viera Stloukalová, PhD. Katedra zoológie PriF UK, M]ynská dolina, B - I Bratislava Katedra zoologie Prírodovedecké fakulty Univerzity Karlovy, Vinicná 7, Praha 2 BUCHAR.J.: Some unpulished data of Slovakian spiders (Araneae). Emolllo/auna carpalllica, 1J: Abstract: Hitherto unpublished faunistic data of 51 species of Iycosid spiders and of J 05 rare species 01' some other spider families are presented in this paper. 47 visited Slovakian localities are mapped and their ordinal numerals express the occurrence of the collected species. Distribúcia: - clenovia SES dostávajú casopis automaticky - Slovensko (neclenovia a inštitúcie) a zahranicie okrem CR: - Ceská republika: ENTO-TERA RNDr. Ondrej Šauša, CSc. ' H. Melickovej 6/ Bratislava Vladimír Mal)' a spol. P. O. Box Praha 2 Ceská republika Key words: Slovakia, Lycosidae. less common speeies ofspiders. faunisties. ÚVOD Již delší dobu se chystám opublikovat faunistická data o arachnofaune Slovenska, která jsem získal jednak behem vlastních nekolika sberacích exkurzí, jednak v podobe cenných úlovku od cetných prátel arachnologie (viz prehled lokalit a podekování). Rád jsem touto cestou vyhovel i prání milého kolegy RNDr. Petra Gajdoše. CSc., z Arachnologickésekce Slovenské entomologické spolecnosti, který se zabývá spolu s dalšími. spolupracovníky analýzou rozsáh lého arachnologického materiálu zamerenou na globální hodnocení prírodních pomeru Slovenska (GAJDO~ & SLOBODA 1995). Verím, že predložená data budou užitecná, jak pro porovnání s nejnovejšími sbery, tak pro orientaci pri sledování dlouhodobejšího vývoje prírodních pomeru na Slovensku. Zvláštní pozornost je zde venována bioindikacne významné celedi Lycosidae, jejíž sber jsem obzvlášte preferoval. METODIKA A MATERIÁL Entomofauna carpathica, Vol. ] L N 2 'C Slovenská entomologická spo]ocnost ] Níže shromáždená faunistická data o 51 druhu celedi Lycosidae a 105 méne hojných druzích nekterých dalších cdedí byla získána v letech 1959 až 1993 bežn)'mi sberacími metodami (predevším individuálním sberem do ruky, ale i metodou sm)'kání, sklepávání a prosevu lesní podestýlky, zcela v)jímecne imetodou formalínov)'ch pastí). Na sberu sa podílelo 14 zoologu a v nekter)'ch prípadech spolu s autorem i technická asistentka E. Laštovková, ale i další Úeastníci krátkodobých sberacich exkurzí organizovan)'ch naší katedrou. Nejprve následuje seznam 47 navštíven)'eh lokalit (viz mapa. na níž jsou lokality vyznaceny pofadov)'mí císly). U každé z nich je uveden kód mapovací síte DFS, zpusob sberu. sberatel (pokud není uvedeno jeho jméno. byl materiál sbírán autorem). Pokud byla lokalita navštívena vícekrát. nebo bylo sbíráno na ruzn)'ch biotopeeh, jsou tyto alternativy rozlišeny pomocí mal)'ch písmen abecedy. 33

2 I. Dc, inska I-;ob: la ( ). VápenClná skalní step: 1) b) IOJ.] Hovorka c) Palice 2. Lozorno (7668) : aj okraj boro,,:ho lesa b) brehy od,odíovacího kanálu e) duna ridee porostlá akáty a boro"ickami d) vlhká Iesni paseka 3. Vlckovce u Trna\') (7671). sm)'kání Kocián 4. Hlohovcc (7572). sm)'kání Kocián 5. PicStany ( ), VIII sbcr na J 'erbascunl rhapsiforme. 19. Kunert 6. Caehtice (7272). skalní step pod hradem Bil)' 7. Trencín (7174) Bílý 8. Malá Fatra Fackov (6977), breh potoka Stys 9. Malá Fatra. Strecno (6879), kamenitý breh Váhu Húrka 10. Malá Fatra (6880): a) VeI'k)' Kriván. vrcholové partie b) Turany. pobreži Váhu, , 11. Nitra. Zooor (7674): a) prosev lesní opadanky ] Kunste b) skalni step. sber pod kameny c) skalni step. sbcr tenkov (8277): a) stepni rezervace Zdárek hj stepni rezervace. VI.] Kunst c) stepní rezervace, d) les priléhající k rezervaci, e) stepní rezervace; Vilímová 13. Kamenínske slanisko (8177): a) índividuální sbcr h) individuální sbcr Vilímová 14. Kameniea n. Hronom (8178): a) Iesostep, J Vcrncr b) sbcr na pastvine c-1) sbcr formalinov)'mi pastmi. ]3.5.- ] 8.6.] 964: c) skalní sráz nad silnicí d) dolni cást pastviny e) okraj (mezitim vypálené) lesostepi fj Iesostep na vrcho Iu g) sber na lesostepi, VI Kunst hl sber na pastvine i) j) 19.4.]971, 19. Bilý k) Chraba, 16.2; 1976, 19. Vilímová I) smyk na lesostepi. VI. ] Koeián m) Štúrovo, protipovodnový násyp na brehu Dunaje, , 19. Palice 15. Beíá (8077), breh Hronu, ] Štusák ]6. Šahy-Magas (7979), sbcr na Iesostepi, ] 4.5.] Dudinee (7879). témcr vyschlé koryto potoka. sbcr mezi kameny, , 19. Pultar 18. Pótor (7782). jižní okraj dubového lesa, Firakovo(7784) , 19. Bílý 20. Zvolen (7480), 18.5.] 993: a) Kovácová. hospodárská krajina, bj Kovácová, okraj dubového lesa, c) Javorie, smíšený listnatý les. 21. Zámostíe (7182), kamenítý bteh Hronu, Nlzké Tatry ( ), cesta od Certovice podjížnl svah Dumbieru Liptovsk)' Hrádok (6984), pobtežl Váhu, 19. Frankenberger 24. Vysoké Tatry (6886), individuálnl sber: a) Furkotská dolina, I970 b) Kriván, vrcholová oblast, c) Važecká dolina, d) Malá Studená dolina, nad hranicí lesa, Vysoké Tatry (6787), individuální sber: 26. Cervený Kláštor (6688), btei' ~unajce, Domica (7588), skalnl step, Hrušov (7489), lesostep nad osadou, Zádiel (7391): a) ústl kanonu, b) výstup na východnl plato, jižne exponované lesni svetliny, c) východnl plato, lesostepnl biotopy, sber, d) východnl plato, lesostepnl biotopy, smyk, e) individuální sber, Vilimová t) Turna, sber na skalní stepi pod hradem, Murán (7286), : a) louka pod lesem b) bucina, sber c) bucina, prosev d) bucina, smyk podrostu e) sber na lesním palouku t) kamenitý bteh potoka. 31. Slovenské Rudohorie, Klenovský Vepor (7289), potucek v Cierné doline, Stratená (7188), lesnl kamenité biotopy, Nízke Tatry (7087), Zadná Hola, 3.9.1%4 34. Novoveská Huta (7089), skládka palivového dteva u cesty, Povodl Bodrogu (7696): a) Vel'ký Kari1enec, výstup na kopec, b) Tajba, pobteži mnvého ramene Bodrogu, Malé Trakany (7698), : a) rozpraskaný hlinitopíscitý bteh Tisy b) sber pod kameny c) sber pod náplavem. 37. Somotor (7596): a) sber pod kameny v lomu, I b) sber na písecných dunách, Krárovský Chlmec (7597), jižni svahy vrchu Vysoká Leles (7598), : a) pastvina b) plscité btehy Latorice c) okou tunek na pastvine d) lužní les, smyk e) lužnf les, prosev 40. ZempUnska Šírava (7297), sber na parníku, Brekov, skalnl step pod hradem (71%), Brekov, oblázkový bteh Laborce na opacné strane reky (7197), Humenné (7097): a) bteh Laborce, VII

3 b) kameni!)' breh potoka. 15,8, , Snina (7098). oblázkov~ breh Cirochy: a) 3,7,1962 b) 6.7,1962 c) 15,8, , Sninsk)' kamen (7099). cesta lesem od Morského oka. 6,7,1962, 46, Stakcín (6999), oblázkov) breh Cirochy. 11.7, , Nová Sedlica (6901) ,1961 a 4,-5.7,1962: a) Hlbok)' potok ajeho prítoky b) Stužica,její prítoky a okolní buciny c) Stužica. lesní cesta d) Stužica, vlhk)' mech e) Stužica, oblázkov)' breh f) N, Sedlica, remízky v okolí osady g) potok Roztoka, m, VLASTNÍ PREHLED ZJIŠTENÝCH DRUHU Nejprve jsou uvedeny relativne kompletnejší údaje o celedi Lycosidae a teprve potom druhy ostatních celedí serazených podle mezinárodne platného poradí. Za poradovým císlem ]okality, uvedeno dvojteckou, následuje pocet samic (Q), samcu (a), subadultních jedincu (sa; subadult specimen) nebo zcela mlad)'ch, ovšem druhove determinovatelných nymf Uuv.; immature specimen), u samic odchycen)'ch i s kokonem je uvedeno (k; egg sac). Lvcosidae Acantholycosa lignaria (CLERCK, 1757) - 32: I ~,I juv., 34: ] 0',45: I Q(k), 10'. Alopecosa accentuata (LATREILLE, 1817) - 14c: I~, 16: I~(k), 4~,90', 29b: 10', 29c: 2~,60', 38: 6~, 41: I~. Alopecosa cuneara (CLERCK, 1757) - 2b: 2~,80, 11d: 5?,20', 14e: 3Q,10', 19c: 1~,30, 30a: 10, 30e: 2~,1d', 35a: I~, 39a: I Q, 41: I Q Alopecosacursor(HAHN, 1831)-11c:5Q,60', ]1d: I~, 14c:20', 14d:20', 14e: 10' Alopecosamariae(DAHL, 1908)- 14g:29, ]4k: 14!,38:3Q Alopecosa pinetorum (THORELL, 1856) - 23 I Q, 25h: 12 Alopecosa pulverulenra (CLERCK, ] 757) - 10a: 19 Alopecosaschmidri(HAl-fN, 1835) 12b: I~, 14i: 1o, 37b: IQ Alopecosa soutaria (HERMAN, 1879) - ]4c: I Q, 14e: I ~, 17: I 9, 29c: 19, 35a: 19 Alopecosasul:::eri(PAVESI, 1873)-12d: ]0', 14b: 10, 14e: IQ,600', 14f: 1~,300',27: ]0', 28: 19, 29b: 2Q, 38: 19 Alopecosa trabalis (CLERCK, 1757) - 27: 10' Arcrosa cinerea (FABRICIUS,1777) - 42: 3<;>,44a: I ~,44b: I 4!, 44c: 19, I A, 46: I ~ Arctosa leopardlls (SUNDEVALL,1833) - 2b: 50, IOb: ] 2, 39a: 19, 39b: 12, 39c: 19, 42: IQ Arctosa maclllata (HAHN, 1822) - 17: 19, 31: I~, 36a: 1~,lo, 47a: 9~,20', 47e: 19,10', 47g: I~ Arcrosa srigmosa (THORELL, 1875) - 36a: 4 Q, 42: 22, 10' Auloni9 albimana (W ALCKENAER,l805) - 2d: ] 0', 14e: 22, 16: 12, 35a: 19, 41: 19, 47e: I~ ' Lycosa radiata LATREILLE,1817-1c: I juv., 1lb: 2 sa, 14b: 3juv., 14c: 1 juv" ]6: 15 juv., 27:3juv Lycosa singoriensis (L~XMANN, 1870) - 39b: I 'il Lvcosa vultuosa C. L. KOCH, i: I sa Pardosa agrestis (WESTRING, 1862) - 2b: I ~,IO', 37a: I 'il Pardosa agricola (THORELL, 1856) - 9: I ~ ' Pardosa alacris (c. L. KOCH, 1833) - 20c: 20' Pardosa albatula (ROEWER, 1951) - 25f: 2~, 10' Pardosa amentata (CLERCK, 1757) - 2b: 10', l3a: 5Sj?,20', 20a: 5Sj?,50', 21: 10Sj?,IOO',30f: 10', 34: 3~, 39b: 10', 43a: 2~,10', 43b: 10', 44a: I ~(k), 45: I~, 47b: I Sj?,47c: I Sj?,47d: 3~(k),IO', 47f: I~, 47g: I ~ Pardosa bifasciata (C. L. KOCH, 1834). 14c: 10',27: Isa Pardosajérruginea (L. KOCH, 1870) - 25b: I ~,IO', 25c: I ~,IO' Pardosa hortensis (THORELL, 1872) - 14e: 10', 18: 6~(k), 20', 20a: I Sj?(k),20b: 6~, 27: 10Sj?,120', 28: 10Sj?(I0k, 5 parazitováno), 29b: I~, 30a: 13Sj?,30', 35a: I~, 38: I~, 41: 1~,45: I~ Pardosa lugubris (WALCKENAER,1802). 20c: I Sj?,80',25d: I Sj? Pardosa monticola (CLERCK, 1757) - 12c: 10', 20a: 10',27: I Sj?,30', ;29c: 4Sj?,200', 30a: 2Sj?,70', 30e: 2Sj?,IO', 41: I Sj?,IO'. Pardosa morosa (L.KOCH, 1870) - 8: 2 juv., 21: I Sj?,30f: 3 Sj?(k),47a: 3Sj?, 47b: 2 Sj?(k),47g: I 7Sj?(k),1O' Pardosa nebulosa (THORELL, 1872) - 15: 3 juv., 39b: I Sj? Pardosa nigra C. L. KOCH, : nenalezena, 24a: 1Sj?(smládaty), Isa, 25b: 1Sj?,IO', 25g: 3Sj? Pardosa paludicola (CLERCK, 1757) 20a: I Sj? Pardosa palustris (L1NNÉ, 1758) 10a: 7Sj?, 13a: 3Sj?,50', 20a: 5 Sj?,50', 27: 1Sj?, 30a: 12Sj?,100',30e: I Sj?,37a: I Sj?,39a: JSj?,41: 5~,IO', 47c: I Sj? Pardosa prativaga (L. KOCH, 1870) - 39a: 10',42: 10' Pardosa pul/ata (CLERCK, 1757) - 2b: 3 Sj?,130',2d: 5 Sj?,1I0', 20a: I Sj?,25c: 20', 33: 1Sj?,39c: 1Sj? Pardosa riparia (C. L. KOCH, 1833) - 25c: 10', 25d: I Sj?,10',27: 10', 30e: I Sj?,33: 3~, 37a: I Sj?,47f: 1~ Pardosa saltuaria (L. KOCH, 1870) - loa: II~, 22: 25~, 24b: 2~, 25b: I~,IO', 25g: 16Sj?(k),33: 3Sj? Pardosa sordidata (THORELL, 1875) - 25c: 10', 25f: 20' Pardosa wagleri (HAHN, 18N22) - IOb: 20', 26: 1Sj?,42: 2~, 43a: 40', 44a: 10', 44b: I~, 44c: I Sj?,46: 3Sj?,10', 47a: I ~ Pirata hygrophilus THORELL, d: 1Sj?,30', 21: 1Sj?,24d: 1Sj?,31: 20', 39c: 1~,lo, 47b: 1Sj?,10',47c: 3Sj?, 47d: 2Sj?(k). Pirata knorri(scopoll, 1763) -21: 3~, 24d: 32Sj?, 10',45: 1Sj?,47e: 3Sj?, 47g: II Sj? Pirata latitans (BLACKWALL, 1841) - 2b: 4Sj?, 10', 39b: 7~, 10',42: 1Sj? Pirata piraticus (CLERCK, 1757). 39c: I ~,43a: 2Sj? Pirata piscatorius (CLERCK, 1757). 39c: 2Sj? Pirata tenuitarsis SIMON, b: I Sj?,10' Trochosa robusta (SIMON, 1876) - 14e: I~, 27: 10', 29b: I~, 35a: I Sj? Trochosa ruricola (DEGEER, 1778) - 14c: 1Sj?,21: 3Q, 36b: 6Sj?,IO', 36c: 5Q,IO', 39b: 10', 39c: 1Sj?,44b:2Sj?,10',47g: I~ Trochosa terricola THORELL, e: I~, 24c: I Sj?,47d: I ~ Xerolycosa miniata (C. L. KOCH, 1834) - 2c: 10', 37a: If, 38: If, 39a: 4~, 20', 39b: 10',41: I~ 36 37

4 Xero~l'cosa nemoralis (WESTRING, 1861) - 20e: 2;. 25e: I? 25d: ] <f', 1(1:,45: I~, 10'.4 7b: li,47e:4;,4,~ A1Vpidae.4typus mura/is BERTKAU ]b: 1r3 Dvsderidae Dysdera erylhrina (W ALCKENAER.1802) - 14f: 10'. 30e: 10' Mimetidae Ero aphana (W ALCKENAER,1802) - 39d: I ~ H.l'psusinga a/hol'ilfata (WESTRIt'.Ci.1851) - 27: I ;. I:' H.1'psosinga sangllinea'(c. L. KOCH. 1844) 16: 2 ;, 2ge: I Larinioidesfo/illlll (SCIIRANK. ] 803) - 5: I;:' Larinioides ixoho/lis (THORElI., ] 873) - 40: I,=~ Larinioides patagiallls (CLERCK, 1757) - 35b: I 4' Pisauridae D%medes!ill/briallls (CLERCK, 1757) - 2b: Ijuv.. 39c; 1'? Oxvopidae Oxyopes hneallls LATREILLE, c: I~: Eresidae Eresus cinnaberinus (OllVIER, 1789) - 141: I juv., 35a: I ~ Cvbaeidae Argyronela aquatiea (CLERCK, 1757) - 3ge: I sa Uloboridae U/oborus wa/ekenaerius (LATREILLE,1806) - 12a: 2 ~. 20'. 12e: lsa Theridiidae Dipoena me/anogasler (c. L. KOCH, 1837) - 2ge: I O' ~/ealoda a/bomacu/ata (DE GEER, 1778) - 12e:1 Si' "1heridion nigrovariegalum SIMON h: I 0',38: I O' Linvphiidae Bo/yphantes a/ticeps (SUNDEVALL,1833) - 24a: 1 ~, I C Ceratine/la scabrosa (O. P. CAMBRIDGE,1871) - Ila: I ~ Ente/ecara aeuminala (WIDER, 1834) - 29d: 2 C 'Prinerigone vagans (AUDOUIN. 1827) - 36a: 1 C Leplhyphanles insignis O. P. CAMBRIDGE, f: I r3 Lepthyphantes keyserlingi (AUSSERER, 1867) - 28: I ~ Leplhyphantes quadrimacu/atus KULCZYNSKI, e: 2 ~, 14d: 2 ~, 14e: I ~ Neriene pe/lata (WIDER, 1834) 39d: I Q Panamomopsfagei MILLERet KRATOCHVIL, e: 22~, 160' Mecynargus moru/us (O. P. CAMBRJDGE,1873) - 22: I ~ Scolinoty/us antennatus (O.P.CAMBRIDGE, 1875) - 25g: ] 3 Tiso aeslivus (L. KOCH, ] 872)- 24b: I C Trichoncus hackmani MILLlDGE, e: I C, 30e: I r3 Troxochrus scabricu/us (WESTRING, 185 I) 36a: I Q, 1 r3 Tetragnathidae Zygiella montana (c. L. KOCH, ] 839) - 25e: I C Araneidae Age/enalea redii (SCOPOLl, 1763)-14j: 1 Q, 16: I C Araneus angulalus CLERCK, : I Q Araneus grossus (C. L. KOCH, 1844) - 6: I Q Araniella alpica (L. KOCH, 1869) - 30d: I C Argiope bruennichi (SCOPOLl, ] 772) "43a: I sa Gibbaranea bilubercu/ála (WALCKENAER,1802) - 12e: ] Q, I C, 12d: I ~, I C, 14i: 2 ~ 38 Hahniidae.4llliSlea e/egans (BLACKWALL,]841) - 2b: 1 ~ Hahnia monlana (BLACKWALL,1841) - loa: I r3 Hahnianal'a(BLACKWALL, 1841)-12e:2 9, 14e; I 0'. 29f; I ~ Hahnia ononidum SIMON, e: 3 Q, I 0', 3ge: 2 ~ Dictvnidae Dictyna /atens (FABRIClUS.1775) - 3Sb: 2 Ci Nigma flal'escens (W ALCKENAER.1830) - 30d: I ~), I r3 Amaurobiidae Cae/oles atropos (WALCKENAER,1830)-10a:72, I 2. 25g: I 2,30b: 12 Q, 31: I 9,33: I ~ Cae/Oles /angispinus KULCZYNSKI,] f: I ~ Titanoecidae Titanoeca quadriguttata (HAHN, 1833) - 14f: I 0',28: I se Tilanoeca schineri (L. KOCH, 1872) - 37a: I Q, 37b: 3 sa Titanoeea l'eteranica HERMAN, d: 1 6 Lioeranidae Agroacina slriala (KULCZYNSKI,1882) - 44b: I ~ Phrurohthus pu/latus KULCZYNSKI, f: 3 2, I C Phrurolilhus szi/yi HERMAN, ] f: I r3 Clubionidae C/ubiona alpico/a KULCZYNSKI, ]Oa: I c,24a: I 9., 24b: 2 ~ Clubiona eomla C. L. KOCH, ]839-14a: I r3. ] 8: 1 ~, 29a: I r3 Clubionafrulelorum L. KOCH, a: I C Gnaphosidae Calli/epis noclurna (L1NNAEUS,1758) - 14m: 1 )', 2ge: I ~ Ca/lilepis Schuszleri (HERMAN, 1879) - 14f: 10 0', 18: I ~, 29b: 2 C Dras~y/lus praeflcus (L. KOCH, 1866) - 14e: 2 ~, 14f: I C, 28: I Cf! Drassy/lus vil/iclls (THORELL, 1875) - 14e: 6 Q, 2] C, 14f: 4 Q, 8 c 39

5 Gnaphosa /uci/uga (W ALCKENAER,1802) - 19: I 'í?, 29b: I 5jl Gnaphosa opaca HERMAN, f: 2 es, 27: I 5jl,2 es Hap/odrassus ku/czynskii LOHMANDER, a: I 5jl Micar}aformiearia (SUNDEVALL,1832) - 28: I es Nomisia exorna/a (C. L. KOCH, 1839) - 14c: I es Trachyze/o/es pedestris (C. L. KOCH, 1837) - la: I 5jl, 14f: I ~ Ze/otes aprieorum (L. KOCH, 1876) - 14e: I 5jl, 12 es, 28: I ~ Ze/otes aurantiaeus MILLER, f: 6 ~, 10 es Ze/otes declinans (KULCZYNSKI,1897) - 14e: 2 es Ze/otes graei/is (CANESTRlNI,1868) - 14c: I ~ Ze/otes hermani (CHYZER, 1878) - 27: I ~, 29f: 6 5jl Zoridae Zora manieata SIMON, ]4e: ] 'í? Zora nemora/is (BLACKWALL,]86]) - 30b: 2 5jl,2 es Zoraparda/isSIMoN, ]878- ]2a:] es, 27: ] 'í? Philodromidae Philodromusfuseomarginatus (DE GEER, ] 778) - 2a: 2 es Phi/odromus margaritatus (CLERCK, ] 757) - 30d: I es (práve svlecený). Phi/odromus vagu/us SIMON, ]875-24d: I 5jl,25a: I ~ Thanatus arenarius THORELL,]872-2c: ] 'í?, 12a: 2 'í?, ]4e: 8 es, 27: ] es, 37a: I ~ Thanatus formicinus (CLERCK, 1757) - ] 6: 2 ~ Thanatus striatus C. L. KOCH, ] a: ] es Thanatus vu/garis SIMON, ]870-14c: I es Thomisidae Coriaraehne depressa (C. L. KOCH, 1837) - 2ge: ] juv. Misumenops trieuspidatus (FABRICIUS,1775) - 14h: ] ~, 39d: ] es Synaema g/obosum (FABRICIUS,1775) - 39b: I ~,39d: I ~ ThomisusonustusWALCKENAER, ]806-lc:]~, 14i:2 ~,2ge:] ~,37a:] ~ Tmaruspiger (WALCKENAER,1802) - 12d: I es, 20c: I ~, 38: I es Xysticus aeerbus THORELL,]872-14g: I ~ Xysticus /anio (C. L. KOCH, 1835) - 30b: I (S, 39d: ] ~ Xystieus /uctator L. KOCH, ]870-14f: 5 es, 30b: ] es Xysticus striatipes L. KOCH, ] b: I ~ Xystieus marmoratus THORELL, ] ] c: ] ~ Salticidae Carrhotus xanthogramma (LATREILLE,] 819) - 3: I ~ Cha/coscirtus pseudoinfimus OVTSHARENKO, ]4b: ] es Euophrys obso/eta SIMON, ] : ] ~, 29b: 3 ~, 7 es, 2ge: 2 es, 29f: 3 ~, I es Heliophanus f1avipes (HAHN, 1832) - 4: 2 ~ Macroeris nidieo/ens (W ALCKENAER,] 802) - 29d: I es Marpissa muscosa (CLERCK, 1757) - 12d: I es; 14j: ] es, ] 8: I ~ Marpissa nivoyi (LUCAS, ]846) - 3: 2 sa Myrmaraehne jormiearia (DEGEER, ]778) - ]3b: ] juv., 39c: ] 5jl Neon re/ieu/atus (BLACKWALL,1853) - 3ge: ] ~, ] es Pellenes nigrociliatus O:'. KOCH, ]875) - ]a: ] ~ 40 Pellenes tripunctatlls (W ALCKENAER,1802) - 4: I Cjl,14: I ~, 16: I 2, 30e: I es Philaells chrysops (PODA, 1761 ) - 2ge: 2 juv., 29f: I 2 (práve svlecený) Pseudieills enearpatus (W ALCKENAER,1802) - 12d: I Cjl Si/licus rupieo/a (c. L. Koch, 1837) - 32: I 'í? SilliClls zimmermanni (SIMON, 1877) - 12a: I es Synage/es hi/arll/lis (C. L. KOCH, 1846) - 14: I 'í? VÝSLEDKY A DISKUSE Prestože byly do predložené práce vybrány, dle mých vlastnlch predstav "méne hojné druhy", nasblrané na území Slovenska, verím, že tento výber nebude chápán jinak, než jako subjektivní kriterium ovlivnené predevšlm dlouhodobým studiem arachnofauny Cech. V podstate jde o pouhý príspevek k rozsáhlým arachnologickým sberum uskutecnovaným ve velikém rozsahu pod vedením RNDr. P. Gajdoše a Mgr. J. Svatone. Presto lze ríci~ že uvedený souj)or obsahuje radu významných druhu klasifikovaných v cerveném seznamu pavouku Slovenska (GAJDOŠ& SVATON]993): ve 30 prípadech jako druhy vzácné, ]7 jako druhy zranitelné, 7 jako ohrožené a jeden jako vyhynulý (Aretosa stigmosa). Krome toho predložený seznam obsahuje radu údaju fenologických: napr. datum výskytu velice mladé nymfy druhu E. cinnaberinus v materiálu získaném metodou smýku na vegetaci, ~terý s velikou pravdepodobnosti souvisí s málo známou aeronautickou cinností tohoto druhu. SOUHRN V predložené práci jsou obsaženy údaje o 51 druhu celedi Lycosidae a o 104 vzácnejších druzích nekterých zbývajících celedí. Údaje by ly nashromáždeny behem období od r. ] 959 až ] 993 ze 47 slovenských lokalit, znázornených na priložené mapce. 55 druhu tvorí soucást moderního cerveného seznamu araneofauny Slovenska. PODEKOVÁNí Za mnohé cenné exempláfe pavouku ulovených na území Slovenska dekuji pfedevšlm paní technické asistentce katedry E. Laštovkové ( ). Dále tak s velikou radostí cinlm panl RNDr. J. Vilímové a pánum RNDr. S. Bílému, Mgr. J. Kociánovi, Ing. M. Kunertovi, Doc. RNDr. M. Kunstovi (I ), RNDr. O. Hovorkovi, Prof. RNDr. K.Hurkovi, gymn. prof. J. MartiRkovi ( ), posluchaci PfF UK Z. Palicovi, RNDr. O. Pultarovi, Doc. RNDr. J. Štusákovi ( ), Prof. RNDr. P. Štysovi, RNDr. P. Vernerovi. Doc. RNDr. J. Ždárkovi. LITERATURA GAJDOS, P., SLOBODA, K.o 1995: Utilizing of data spider occurence in Slovakia in the field of landscape ecology. Proc. 15th Europ. Colloq. Arachnology in Ceské Budejovice, S GAJDOS, P., SVATON, J., 1993: The red list of spiders of Slovakia. BolI. Acc. Gioenia Sci. Nat., 26:

6 " " L ~ ~ ~.~ 6 _ S ~._.~~J I" m--t~ 13 ""{ n 11 l rb- I".,~ r\ 15 f--~j::jv -+-=l~"., ~_ --~-l j lit,4 'O> Obr. I :Mapa Slovenska se sítí DFS, do níž jsou vepsána poradová císla lokalit blíže charakterizovan)'ch v kapitole Materiál a metodika. Pic. 1: Map of Slovakia by DFS, where the localities being described in Metods are lhown. r'ó 42

WOLF SPIDERS (ARANEAE, LYCOSIDAE) OF EASTERN PART OF HUSTOPEČE BIOREGION

WOLF SPIDERS (ARANEAE, LYCOSIDAE) OF EASTERN PART OF HUSTOPEČE BIOREGION WOLF SPIDERS (ARANEAE, LYCOSIDAE) OF EASTERN PART OF HUSTOPEČE BIOREGION Košulič O., Hula V. Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno,

Více

Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník

Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník Erica, Plzeň, 19: 101 108, 2012 101 Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník Survey of spiders (Araneae) of the Maňovický rybník pond Site of Community Importance Robert Tropek

Více

Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika) Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic)

Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika) Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic) Published December 28, 2011 Klapalekiana, 47: 201 212, 2011 ISSN 1210-6100 Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika) Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech

Více

Antonín KŮRKA & Petr DOLEJŠ

Antonín KŮRKA & Petr DOLEJŠ Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 29: 137 148, 2011 ISBN: 978-80-87266-07-6 Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy) Spiders of the feather-grass steppe near Brozany

Více

Slíďáci a česká arachnologie I.

Slíďáci a česká arachnologie I. Jan Buchar Slíďáci a česká arachnologie I. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s charakteristickými rysy po celém světě rozšířené čeledi slíďákovití (Lycosidae) a v návaznosti připomenout, jak její

Více

Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory

Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 35 (2015): 35-51 ISSN: 0231-9616 Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory Analysis of araneocenoses of peat bogs of protected landscape area Orlicke

Více

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky Elateridarium 3: 35-40, 21.5.2009 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Petr Dolejš & Antonín Kůrka

Petr Dolejš & Antonín Kůrka Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series Vol. 182 (1): 1-27; published on 18 February 2013 ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic) Copyright Národní muzeum, Praha, 2013 Catalogue

Více

: / Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

: / Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : 1804-2732. 5 / 2014 Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Received: 23.10.2014 Acta Carp. Occ., 5: 61 63, 2014 61 Accepted: 5.11.2014 ISSN: 1804-2732 Výskyt medúzky sladkovodní

Více

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika)

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2.2.2010 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické

Více

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ARACHNOFAUNY ÚSTECKOORLICKA

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ARACHNOFAUNY ÚSTECKOORLICKA Vč. sb. přír. - Práce a studie, 8(2000): 247-254 ISBN: 80-86046 - 49-4 PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ARACHNOFAUNY ÚSTECKOORLICKA Contribution to knowledge of spiders of Ústí nad Orlicí region (East Bohemia) Jan

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ý č í č é ů ě ě é í č Č í í í í í í í í í ů č é ů ě í ý í č ů č ů í í ý í í í í č č í í čí í č í ů ě í í č í í č é ů ě ě é í í é í í í ý ěí ě č é ů í č ů í č ň ě í ů é č í ů í í í í é í ů é č č í í č í

Více

Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku

Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku Vč. sb. přír. Práce a studie, 18 (2011): 125 140 ISSN 1212-1460 Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu (Araneae, Miturgidae) v Česku Distribution and habitat preferences of spiders of the genus

Více

Pavouci (Araneae) chráněné krajinné oblasti Český kras

Pavouci (Araneae) chráněné krajinné oblasti Český kras Bohemia centralis, Praha, 30: 5 100, 2010 Pavouci (Araneae) chráněné krajinné oblasti Český kras Spiders (Araneae) of the Bohemian Karst Protected Landscape Area (Czech Republic) Antonín Kůrka 1, Jan Buchar

Více

Toto číslo je věnováno památce prof. Jana Buchara. OBSAH

Toto číslo je věnováno památce prof. Jana Buchara. OBSAH Toto číslo je věnováno památce prof. Jana Buchara. OBSAH Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek... 3 Icius subinermis (Simon, 1937) v Brně... 4 Krušné hory a skákavka Sibianor larae...

Více

Sekáči (Opiliones) České republiky Pavel Bezděčka, 2010

Sekáči (Opiliones) České republiky Pavel Bezděčka, 2010 Sekáči (Opiliones) České republiky Pavel Bezděčka, 2010 Muzeum Vysočiny Jihlava Opiliones (Phalangida) Dnes 6.300 druhů (až 10.000) Podřády: Cyphophthalmi (100), Dyspnoi (300), Eupnoi (1.850), Laniatores

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese

Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie a životního prostředí Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese Ondřej Machač Diplomová práce předložená na Katedře ekologie

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Průvodce "Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov"

Průvodce Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov Děvín 48 10'36.59"N 16 59'5.75"E se nachází jihozápadním cípu Malých Karpat. Dominantním vrcholem je Děvínská Kobyla. Pod Děvínským hradem začíná červená turistická značka vedoucí až na Duklianský průsmyk.

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Historie botanického výzkumu Českého krasu. Jarmila Kubíková

Historie botanického výzkumu Českého krasu. Jarmila Kubíková Historie botanického výzkumu Českého krasu Jarmila Kubíková Čtyři období výzkumu Prvé období: Floristika v 18. a 19. století a počátky fytocenologie v první polovině 20.století Druhé období: 1950 až 1970

Více

PRÍSPEVEK K POZNÁNÍ PAVOUCÍ FAUNY RAKOVNICKA.

PRÍSPEVEK K POZNÁNÍ PAVOUCÍ FAUNY RAKOVNICKA. DR. FRANT. MILLER: PRÍSPEVEK K POZNÁNÍ PAVOUCÍ FAUNY RAKOVNICKA. Pavoucí zvírena (arachnofauna) naší vlasti je pomerne málo prozkoumána, protože se jejím studiem u nás až dosud zabývalo jen nekolik málo

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Č Ě É ČÁ ř Ž č č Ó č ř Š ř Ž č ř Č č Č č Ú Ž Č Č Ú ř ž č Ž Á Ú Ř ř ř č š Ž č Ž ř š š ř č č Ě Úč ř š ř Ž Ž ř Ž Ž Š č č č ř č ř š ř úč úč Ě ř Ú č č š š ř š ř š Ž š č ť č ň Ú Ž č Ž š š Ž ň č ř š ř Ú č ř č

Více

ď í ů ů í í Í Í ť č í Í Í Ň Á Č Á í í ň ň Í íů í í í í ů č í íů í č í Í í ň í ň í č í í í č ň í í ň ň í í í í í í í í í č í ň í í č í í ň ú č í í ó ň čí í í ů ň í í í í í í í č ň ů í č ů ů í ň ú í í í

Více

Á Ě č Ý Úč Ř ů ů č č č č ú ů Ž é ž ž ú ů ů ů č š č š ť č é č č č š č ž Úč é é úč é úč č ů č č ů é ú Ž é ůč ň š úč ž úč ž é úč č č ž Č ů č úč č š Í ú č é Č č ť Ř Í Í Č č č ú ů ů é Í č Ú ú ů ů é é Í č Ž

Více

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace Štěpán Koval (ŠK), Magda Zmrhalová (MZ) Grafické

Více

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Obsah: Carabini Soubor map rozšíření druhu Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5037/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/40 pozemků p.č.. 27/3, 27/4, 82/1, 82/2, 104/5, 106/8, 106/9, 221, 707/5, 707/33, 731/7 a 1/40 pozemků ve zjednodušené evidenci GP 71, 72,73,

Více

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku?

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? Stránka č. 1 z 5 Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? 20. srpna 2008 6:00 Výstup na Veľký bok (1 727 m) v Nízkých Tatrách je fyzicky, časově i orientačně náročný. Pokud sem však zamíříte,

Více

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní

Více

VY_32_INOVACE_01_SLOVENSKÁ REPUBLIKA_36

VY_32_INOVACE_01_SLOVENSKÁ REPUBLIKA_36 VY_32_INOVACE_01_SLOVENSKÁ REPUBLIKA_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

Přírodní rezervace Nová louka, širší vztahy

Přírodní rezervace Nová louka, širší vztahy Návrh na nové vyhlášení Přírodní rezervace Nová louka Příloha 1 Přírodní rezervace Nová louka, širší vztahy 0 500 1 000 1 500 m Datový podklad MŽP; Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a krajské

Více

Entomologický průzkum EVL Hora Říp

Entomologický průzkum EVL Hora Říp Entomologický průzkum EVL Hora Říp Závěrečná zpráva DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie a Občanské sdružení Ametyst 1 Entomologický průzkum EVL Hora Říp byl zpracován v období let 2008 a 2009 DAPHNE

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII 25 Příprava záchranného programu hořečky hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Soubor map výskytu zástupců Orthoptera v roce 2012 na území Kraje Vysočina

Soubor map výskytu zástupců Orthoptera v roce 2012 na území Kraje Vysočina Soubor map výskytu zástupců Orthoptera v roce 2012 na území Kraje Vysočina Holuša J., Kočárek P., Marhoul P., Vlk R., Vopěnka P. V roce 2012 proběhl intenzivní průzkum kobylek a sarančí na území kraje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Veverská Bítýška, obec Veverská Bítýška, okres Brno-venkov: pozemku parc. č. 1721/4, včetně příslušenství Objednatel posudku: Účel

Více

Z obsahu. Arachnofauna České republiky. Pavouci České republiky

Z obsahu. Arachnofauna České republiky. Pavouci České republiky Z obsahu Pavouci České republiky... 2 Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882), málo známý karpatský endemit... 4 Pavouk Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879)... 5 Zajímavé sítě pavučenek... 8 Zázrak regenerace...

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

11. ORGANIZACE MAPOVÉ PLOCHY A KARTOGRAFICKÁ TVORBA

11. ORGANIZACE MAPOVÉ PLOCHY A KARTOGRAFICKÁ TVORBA 11. ORGANIZACE MAPOVÉ PLOCHY A KARTOGRAFICKÁ TVORBA Jakub Zbránek Mapová plocha pokrývá lícovou stranu mapového listu rozměr celé mapy po vytištění a oříznutí udává tzv. formát mapy -> dán šířkou a výškou

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

ú ú ú ú úč Š ú Š ú š Č š ú Š š Ř Ý Č ž Š ú Č ó ú ž š šť ž Š ž ž ž Š ž ú ó ž ú Š š š ú š Š Š Š ú ť ú š Š ú ú ú Ř Ý Á Š É š Č Ó Ó Ť Ě Ť š Ý Ů Č Š Ř Š Ě Ý š Č ó ó ú ď Á ó ž ú ž ú Ó Á Ý Á Á š Ť ť ť ť Ť š

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jean Henry Fabre: Život pavouka Původní překlad Bohumila Z. Nekovaříka a Jana Obenbergera z roku 1925 Preface Antonín Kůrka, 2011 Photo Antonín Kůrka,

Více

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách Západočeské entomologické listy (2012), 3: 1 5 ISSN 1804-3062 Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách Václav Týr Žihle 119, 331 65 Žihle; e-mail: vaclavtyr@seznam.cz

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc.

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.10.Bi.Nahosemenne_ rostliny Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření:

Více

Životní cyklus a eko etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)

Životní cyklus a eko etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae) Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra zoologie Životní cyklus a eko etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae) Study of the life cycle, ecology and ethological

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

5. workshop aktivity A2

5. workshop aktivity A2 5. workshop aktivity A2 Aplikace ICT v archeologické praxi II Témata: 1. Interdisciplinárny výzkum a aplikácia moderných ICT metód při výzkume Kostolianskej kotliny (Borza, M. Borzová, Z. - Bisták, P.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 307. Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění

Více

č Č ó Č ě ó č ý ý č ř é č č é Ž é ř é ý č č ý ý Ž ř ě ň ú č Ž č č ř é č č ý Úč ě é úč ěř úč ě ý č ď č č Ú Č Č č č Ž ý ě Ž ž č č Ž ý č Č é é ě ý ř š ý ý ú ý ř é ř ě Ž š ý ř č ř ý Ž é ř ž Ž é ý ý ů ř ů ý

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015.

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Tento dokument obsahuje seznam zajímavých přírodních lokalit, které je možno lokalizovat v katastru města Strakonice v souvislosti s

Více

6. Zeleň na území hlavního města Prahy

6. Zeleň na území hlavního města Prahy 6. Zeleň na území hlavního města Prahy (Ing. Miroslav Kubový) Pro potřeby tohoto úkolu zpracoval stať týkající se zeleně v Praze Ing. Miroslav Kubový, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura.

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

Ě Ě Á Á Č É ŘÍČÍ ř š ž ý ý ý ř š ě š ť Ť ě č Í č ž ň É č ř š ě ř ý ř ř ý č ě ě ě ý ž ě ý ě ý ř ř ě ř č ř č ž š š č š č ř ř š č ě č ž ýěž ťž ž š ě ě ý č ž š ž ř ý ě ý ř ů ě ž ý č ý ý ň č ž ž ů č ý ě ů č

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5.

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5. Autor: Jana Kakaščíková Datum: září 2013 Ročník: tercie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: Slovensko Klíčová slova: Karpaty, Bratislava, Nitra,

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Znalecký posudek č. 1685/2014

Znalecký posudek č. 1685/2014 Znalecký posudek č. 1685/2014 o obvyklé ceně podílu id. ¼ pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 298, 400, 627/1, 701/1, 1032/2, 1032/3, 1165/2, 1166/2, 1232, 1233/2

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZO ČSS 7-09 Estavela Katedra geografie PřF UP Olomouc, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc

ZO ČSS 7-09 Estavela Katedra geografie PřF UP Olomouc, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc ZO ČSS 7-09 Estavela Katedra geografie PřF UP Olomouc, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc ZPRÁVA O VÝZKUMU EXOKRASOVÝCH FOREM JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI VRCHU ŠPRANĚK Lokalita výzkumu: Jižní a jihozápadní

Více

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO Ing. Monika HAMANOVÁ Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita,

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4738/2014 NEMOVITÁ VĚC: 3/4 rodinného domu č.p. 7 na pozemkiu p.č.. St. 41 a 3/4 pozemku p.č. St. 41 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Třebívlice,

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem. Jeseníky Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a dominantní pohoří Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část.

Více

Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (2009): 137-142 ISSN 1212-1460

Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (2009): 137-142 ISSN 1212-1460 Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (2009): 137-142 ISSN 1212-1460 POZNÁMKY K MORFOLOGII, FENOLOGII A STANOVIŠTNÍM NÁROKŮM ZÁPŘEDNIC CHEIRACANTHIUM VIRESCENS (SUNDEVALL, 1833) A CHEIRACANTHIUM CAMPESTRE LOHMANDER,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4180/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4180/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4180/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. St. 65 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Sedlec, k.ú. Sedlec u Libochovic Adresa nemovitosti: Sedlec

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Notothylas orbicularis (Schwein.) A. Gray na lokalitách Lipová-lázně a Lázně Jeseník v roce 2010 2010 Magda Zmrhalová Magda Zmrhalová, Revoluční 192, 788 15 Velké Losiny,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 698/04/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 698/04/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698/04/16 o ceně nemovitosti - pozemků uvedených na LV č.369 a č.511 v k.ú.načešice a pozemků uvedených na LV č.187, č.346 a č.375 v k.ú.kostelec u Heřmanova Městce Objednavatel znaleckého

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Z obsahu. Pavouci České republiky

Z obsahu. Pavouci České republiky Z obsahu Pavouci České republiky...2 Méně známé druhy pavouků Tibellus macellus Simon, 1875...3 Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior...4 Zajímavý nález...5 Webová aplikace pro hodnocení ekologických

Více

CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

CENTRUM PRO INOVACE V OBORU CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Projekt Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií s číslem CZ 2.16/3.1.00/21089

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03402-0034 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03402-0034 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03402-0034 / 2015 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 329/5 spolu se všemi jejími součástmi a příslušenstvím a podílu 1/12 na společných částech a prostorech v bytovém domě č.p.329

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0989-167/2015 NEMOVITÁ VĚC: Podíl 1/2 z celku pozemků v katastrálním území Týnec nad Labem Vlastníci pozemků: Ladislav Rapčák, Vinařice 10, 281 26 Týnec nad Labem,

Více

CJ1ff, ft/úf. f v"j 2 5, O. 2011 Pfllohy:.. tíf 1-;;. C.j.: _.1.(~. Krajsk" úřad Středočeského kraje. OBECNI ÚŘAD NOVÁ VES pod Pleši

CJ1ff, ft/úf. f vj 2 5, O. 2011 Pfllohy:.. tíf 1-;;. C.j.: _.1.(~. Krajsk úřad Středočeského kraje. OBECNI ÚŘAD NOVÁ VES pod Pleši Krajsk" úřad Středočeského kraje : I o..... OBECNI ÚŘAD NOVÁ VES pod Pleši DO LO f v"j 2 5, O. 2011 Pfllohy:.. tíf 1-;;. C.j.: _.1.(~. CJ1ff, ft/úf Zpracovatel Ukl znak: Praha: 12. 1. 2012 Číslo jednací:

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité.

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité. 7. Přírodní rezervace Novodvorský močál Na jihovýchodním okraji Panských Nových Dvorů tam, kde začíná lesní komplex bývalého vojenského lesa a kde byl kdysi rybník, vzniklo samovolnou sukcesí (vývojem)

Více

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z á p i s ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z důvodu zahraniční pracovní cesty předsedy AV ČR řídil jednání místopředseda AV ČR M. Tůma. I. Ověření zápisu ze 48. zasedání

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více