NEKTERÉ NEPUBLIKOVANÉ ÚDAJE O ARACHNOFAUNE SLOVENSKA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEKTERÉ NEPUBLIKOVANÉ ÚDAJE O ARACHNOFAUNE SLOVENSKA."

Transkript

1 Casopis vydáva Slovenská entomologická spolocnost pri SA V. Redakcná rada: Doc. P-NDr. Ladislav Jedlicka, CSc. - hlavn)' redak1or. Viera Stloukalová, PhD. - v)'konn)' redaktor; Mgr. Peter Fenda: Doc. Ing. Pavel Hrubík, DrSc.: RNDr. Ilja Okáli, CSc.: RNDr. Mirko Slovák, CSc. f11101ll0/alll1a co/'lxuhica I): NEKTERÉ NEPUBLIKOVANÉ ÚDAJE O ARACHNOFAUNE SLOVENSKA. Jan BllCHAR Príspevky zasielajte na adresu: Viera Stloukalová, PhD. Katedra zoológie PriF UK, M]ynská dolina, B - I Bratislava Katedra zoologie Prírodovedecké fakulty Univerzity Karlovy, Vinicná 7, Praha 2 BUCHAR.J.: Some unpulished data of Slovakian spiders (Araneae). Emolllo/auna carpalllica, 1J: Abstract: Hitherto unpublished faunistic data of 51 species of Iycosid spiders and of J 05 rare species 01' some other spider families are presented in this paper. 47 visited Slovakian localities are mapped and their ordinal numerals express the occurrence of the collected species. Distribúcia: - clenovia SES dostávajú casopis automaticky - Slovensko (neclenovia a inštitúcie) a zahranicie okrem CR: - Ceská republika: ENTO-TERA RNDr. Ondrej Šauša, CSc. ' H. Melickovej 6/ Bratislava Vladimír Mal)' a spol. P. O. Box Praha 2 Ceská republika Key words: Slovakia, Lycosidae. less common speeies ofspiders. faunisties. ÚVOD Již delší dobu se chystám opublikovat faunistická data o arachnofaune Slovenska, která jsem získal jednak behem vlastních nekolika sberacích exkurzí, jednak v podobe cenných úlovku od cetných prátel arachnologie (viz prehled lokalit a podekování). Rád jsem touto cestou vyhovel i prání milého kolegy RNDr. Petra Gajdoše. CSc., z Arachnologickésekce Slovenské entomologické spolecnosti, který se zabývá spolu s dalšími. spolupracovníky analýzou rozsáh lého arachnologického materiálu zamerenou na globální hodnocení prírodních pomeru Slovenska (GAJDO~ & SLOBODA 1995). Verím, že predložená data budou užitecná, jak pro porovnání s nejnovejšími sbery, tak pro orientaci pri sledování dlouhodobejšího vývoje prírodních pomeru na Slovensku. Zvláštní pozornost je zde venována bioindikacne významné celedi Lycosidae, jejíž sber jsem obzvlášte preferoval. METODIKA A MATERIÁL Entomofauna carpathica, Vol. ] L N 2 'C Slovenská entomologická spo]ocnost ] Níže shromáždená faunistická data o 51 druhu celedi Lycosidae a 105 méne hojných druzích nekterých dalších cdedí byla získána v letech 1959 až 1993 bežn)'mi sberacími metodami (predevším individuálním sberem do ruky, ale i metodou sm)'kání, sklepávání a prosevu lesní podestýlky, zcela v)jímecne imetodou formalínov)'ch pastí). Na sberu sa podílelo 14 zoologu a v nekter)'ch prípadech spolu s autorem i technická asistentka E. Laštovková, ale i další Úeastníci krátkodobých sberacich exkurzí organizovan)'ch naší katedrou. Nejprve následuje seznam 47 navštíven)'eh lokalit (viz mapa. na níž jsou lokality vyznaceny pofadov)'mí císly). U každé z nich je uveden kód mapovací síte DFS, zpusob sberu. sberatel (pokud není uvedeno jeho jméno. byl materiál sbírán autorem). Pokud byla lokalita navštívena vícekrát. nebo bylo sbíráno na ruzn)'ch biotopeeh, jsou tyto alternativy rozlišeny pomocí mal)'ch písmen abecedy. 33

2 I. Dc, inska I-;ob: la ( ). VápenClná skalní step: 1) b) IOJ.] Hovorka c) Palice 2. Lozorno (7668) : aj okraj boro,,:ho lesa b) brehy od,odíovacího kanálu e) duna ridee porostlá akáty a boro"ickami d) vlhká Iesni paseka 3. Vlckovce u Trna\') (7671). sm)'kání Kocián 4. Hlohovcc (7572). sm)'kání Kocián 5. PicStany ( ), VIII sbcr na J 'erbascunl rhapsiforme. 19. Kunert 6. Caehtice (7272). skalní step pod hradem Bil)' 7. Trencín (7174) Bílý 8. Malá Fatra Fackov (6977), breh potoka Stys 9. Malá Fatra. Strecno (6879), kamenitý breh Váhu Húrka 10. Malá Fatra (6880): a) VeI'k)' Kriván. vrcholové partie b) Turany. pobreži Váhu, , 11. Nitra. Zooor (7674): a) prosev lesní opadanky ] Kunste b) skalni step. sber pod kameny c) skalni step. sbcr tenkov (8277): a) stepni rezervace Zdárek hj stepni rezervace. VI.] Kunst c) stepní rezervace, d) les priléhající k rezervaci, e) stepní rezervace; Vilímová 13. Kamenínske slanisko (8177): a) índividuální sbcr h) individuální sbcr Vilímová 14. Kameniea n. Hronom (8178): a) Iesostep, J Vcrncr b) sbcr na pastvine c-1) sbcr formalinov)'mi pastmi. ]3.5.- ] 8.6.] 964: c) skalní sráz nad silnicí d) dolni cást pastviny e) okraj (mezitim vypálené) lesostepi fj Iesostep na vrcho Iu g) sber na lesostepi, VI Kunst hl sber na pastvine i) j) 19.4.]971, 19. Bilý k) Chraba, 16.2; 1976, 19. Vilímová I) smyk na lesostepi. VI. ] Koeián m) Štúrovo, protipovodnový násyp na brehu Dunaje, , 19. Palice 15. Beíá (8077), breh Hronu, ] Štusák ]6. Šahy-Magas (7979), sbcr na Iesostepi, ] 4.5.] Dudinee (7879). témcr vyschlé koryto potoka. sbcr mezi kameny, , 19. Pultar 18. Pótor (7782). jižní okraj dubového lesa, Firakovo(7784) , 19. Bílý 20. Zvolen (7480), 18.5.] 993: a) Kovácová. hospodárská krajina, bj Kovácová, okraj dubového lesa, c) Javorie, smíšený listnatý les. 21. Zámostíe (7182), kamenítý bteh Hronu, Nlzké Tatry ( ), cesta od Certovice podjížnl svah Dumbieru Liptovsk)' Hrádok (6984), pobtežl Váhu, 19. Frankenberger 24. Vysoké Tatry (6886), individuálnl sber: a) Furkotská dolina, I970 b) Kriván, vrcholová oblast, c) Važecká dolina, d) Malá Studená dolina, nad hranicí lesa, Vysoké Tatry (6787), individuální sber: 26. Cervený Kláštor (6688), btei' ~unajce, Domica (7588), skalnl step, Hrušov (7489), lesostep nad osadou, Zádiel (7391): a) ústl kanonu, b) výstup na východnl plato, jižne exponované lesni svetliny, c) východnl plato, lesostepnl biotopy, sber, d) východnl plato, lesostepnl biotopy, smyk, e) individuální sber, Vilimová t) Turna, sber na skalní stepi pod hradem, Murán (7286), : a) louka pod lesem b) bucina, sber c) bucina, prosev d) bucina, smyk podrostu e) sber na lesním palouku t) kamenitý bteh potoka. 31. Slovenské Rudohorie, Klenovský Vepor (7289), potucek v Cierné doline, Stratená (7188), lesnl kamenité biotopy, Nízke Tatry (7087), Zadná Hola, 3.9.1%4 34. Novoveská Huta (7089), skládka palivového dteva u cesty, Povodl Bodrogu (7696): a) Vel'ký Kari1enec, výstup na kopec, b) Tajba, pobteži mnvého ramene Bodrogu, Malé Trakany (7698), : a) rozpraskaný hlinitopíscitý bteh Tisy b) sber pod kameny c) sber pod náplavem. 37. Somotor (7596): a) sber pod kameny v lomu, I b) sber na písecných dunách, Krárovský Chlmec (7597), jižni svahy vrchu Vysoká Leles (7598), : a) pastvina b) plscité btehy Latorice c) okou tunek na pastvine d) lužní les, smyk e) lužnf les, prosev 40. ZempUnska Šírava (7297), sber na parníku, Brekov, skalnl step pod hradem (71%), Brekov, oblázkový bteh Laborce na opacné strane reky (7197), Humenné (7097): a) bteh Laborce, VII

3 b) kameni!)' breh potoka. 15,8, , Snina (7098). oblázkov~ breh Cirochy: a) 3,7,1962 b) 6.7,1962 c) 15,8, , Sninsk)' kamen (7099). cesta lesem od Morského oka. 6,7,1962, 46, Stakcín (6999), oblázkov) breh Cirochy. 11.7, , Nová Sedlica (6901) ,1961 a 4,-5.7,1962: a) Hlbok)' potok ajeho prítoky b) Stužica,její prítoky a okolní buciny c) Stužica. lesní cesta d) Stužica, vlhk)' mech e) Stužica, oblázkov)' breh f) N, Sedlica, remízky v okolí osady g) potok Roztoka, m, VLASTNÍ PREHLED ZJIŠTENÝCH DRUHU Nejprve jsou uvedeny relativne kompletnejší údaje o celedi Lycosidae a teprve potom druhy ostatních celedí serazených podle mezinárodne platného poradí. Za poradovým císlem ]okality, uvedeno dvojteckou, následuje pocet samic (Q), samcu (a), subadultních jedincu (sa; subadult specimen) nebo zcela mlad)'ch, ovšem druhove determinovatelných nymf Uuv.; immature specimen), u samic odchycen)'ch i s kokonem je uvedeno (k; egg sac). Lvcosidae Acantholycosa lignaria (CLERCK, 1757) - 32: I ~,I juv., 34: ] 0',45: I Q(k), 10'. Alopecosa accentuata (LATREILLE, 1817) - 14c: I~, 16: I~(k), 4~,90', 29b: 10', 29c: 2~,60', 38: 6~, 41: I~. Alopecosa cuneara (CLERCK, 1757) - 2b: 2~,80, 11d: 5?,20', 14e: 3Q,10', 19c: 1~,30, 30a: 10, 30e: 2~,1d', 35a: I~, 39a: I Q, 41: I Q Alopecosacursor(HAHN, 1831)-11c:5Q,60', ]1d: I~, 14c:20', 14d:20', 14e: 10' Alopecosamariae(DAHL, 1908)- 14g:29, ]4k: 14!,38:3Q Alopecosa pinetorum (THORELL, 1856) - 23 I Q, 25h: 12 Alopecosa pulverulenra (CLERCK, ] 757) - 10a: 19 Alopecosaschmidri(HAl-fN, 1835) 12b: I~, 14i: 1o, 37b: IQ Alopecosa soutaria (HERMAN, 1879) - ]4c: I Q, 14e: I ~, 17: I 9, 29c: 19, 35a: 19 Alopecosasul:::eri(PAVESI, 1873)-12d: ]0', 14b: 10, 14e: IQ,600', 14f: 1~,300',27: ]0', 28: 19, 29b: 2Q, 38: 19 Alopecosa trabalis (CLERCK, 1757) - 27: 10' Arcrosa cinerea (FABRICIUS,1777) - 42: 3<;>,44a: I ~,44b: I 4!, 44c: 19, I A, 46: I ~ Arctosa leopardlls (SUNDEVALL,1833) - 2b: 50, IOb: ] 2, 39a: 19, 39b: 12, 39c: 19, 42: IQ Arctosa maclllata (HAHN, 1822) - 17: 19, 31: I~, 36a: 1~,lo, 47a: 9~,20', 47e: 19,10', 47g: I~ Arcrosa srigmosa (THORELL, 1875) - 36a: 4 Q, 42: 22, 10' Auloni9 albimana (W ALCKENAER,l805) - 2d: ] 0', 14e: 22, 16: 12, 35a: 19, 41: 19, 47e: I~ ' Lycosa radiata LATREILLE,1817-1c: I juv., 1lb: 2 sa, 14b: 3juv., 14c: 1 juv" ]6: 15 juv., 27:3juv Lycosa singoriensis (L~XMANN, 1870) - 39b: I 'il Lvcosa vultuosa C. L. KOCH, i: I sa Pardosa agrestis (WESTRING, 1862) - 2b: I ~,IO', 37a: I 'il Pardosa agricola (THORELL, 1856) - 9: I ~ ' Pardosa alacris (c. L. KOCH, 1833) - 20c: 20' Pardosa albatula (ROEWER, 1951) - 25f: 2~, 10' Pardosa amentata (CLERCK, 1757) - 2b: 10', l3a: 5Sj?,20', 20a: 5Sj?,50', 21: 10Sj?,IOO',30f: 10', 34: 3~, 39b: 10', 43a: 2~,10', 43b: 10', 44a: I ~(k), 45: I~, 47b: I Sj?,47c: I Sj?,47d: 3~(k),IO', 47f: I~, 47g: I ~ Pardosa bifasciata (C. L. KOCH, 1834). 14c: 10',27: Isa Pardosajérruginea (L. KOCH, 1870) - 25b: I ~,IO', 25c: I ~,IO' Pardosa hortensis (THORELL, 1872) - 14e: 10', 18: 6~(k), 20', 20a: I Sj?(k),20b: 6~, 27: 10Sj?,120', 28: 10Sj?(I0k, 5 parazitováno), 29b: I~, 30a: 13Sj?,30', 35a: I~, 38: I~, 41: 1~,45: I~ Pardosa lugubris (WALCKENAER,1802). 20c: I Sj?,80',25d: I Sj? Pardosa monticola (CLERCK, 1757) - 12c: 10', 20a: 10',27: I Sj?,30', ;29c: 4Sj?,200', 30a: 2Sj?,70', 30e: 2Sj?,IO', 41: I Sj?,IO'. Pardosa morosa (L.KOCH, 1870) - 8: 2 juv., 21: I Sj?,30f: 3 Sj?(k),47a: 3Sj?, 47b: 2 Sj?(k),47g: I 7Sj?(k),1O' Pardosa nebulosa (THORELL, 1872) - 15: 3 juv., 39b: I Sj? Pardosa nigra C. L. KOCH, : nenalezena, 24a: 1Sj?(smládaty), Isa, 25b: 1Sj?,IO', 25g: 3Sj? Pardosa paludicola (CLERCK, 1757) 20a: I Sj? Pardosa palustris (L1NNÉ, 1758) 10a: 7Sj?, 13a: 3Sj?,50', 20a: 5 Sj?,50', 27: 1Sj?, 30a: 12Sj?,100',30e: I Sj?,37a: I Sj?,39a: JSj?,41: 5~,IO', 47c: I Sj? Pardosa prativaga (L. KOCH, 1870) - 39a: 10',42: 10' Pardosa pul/ata (CLERCK, 1757) - 2b: 3 Sj?,130',2d: 5 Sj?,1I0', 20a: I Sj?,25c: 20', 33: 1Sj?,39c: 1Sj? Pardosa riparia (C. L. KOCH, 1833) - 25c: 10', 25d: I Sj?,10',27: 10', 30e: I Sj?,33: 3~, 37a: I Sj?,47f: 1~ Pardosa saltuaria (L. KOCH, 1870) - loa: II~, 22: 25~, 24b: 2~, 25b: I~,IO', 25g: 16Sj?(k),33: 3Sj? Pardosa sordidata (THORELL, 1875) - 25c: 10', 25f: 20' Pardosa wagleri (HAHN, 18N22) - IOb: 20', 26: 1Sj?,42: 2~, 43a: 40', 44a: 10', 44b: I~, 44c: I Sj?,46: 3Sj?,10', 47a: I ~ Pirata hygrophilus THORELL, d: 1Sj?,30', 21: 1Sj?,24d: 1Sj?,31: 20', 39c: 1~,lo, 47b: 1Sj?,10',47c: 3Sj?, 47d: 2Sj?(k). Pirata knorri(scopoll, 1763) -21: 3~, 24d: 32Sj?, 10',45: 1Sj?,47e: 3Sj?, 47g: II Sj? Pirata latitans (BLACKWALL, 1841) - 2b: 4Sj?, 10', 39b: 7~, 10',42: 1Sj? Pirata piraticus (CLERCK, 1757). 39c: I ~,43a: 2Sj? Pirata piscatorius (CLERCK, 1757). 39c: 2Sj? Pirata tenuitarsis SIMON, b: I Sj?,10' Trochosa robusta (SIMON, 1876) - 14e: I~, 27: 10', 29b: I~, 35a: I Sj? Trochosa ruricola (DEGEER, 1778) - 14c: 1Sj?,21: 3Q, 36b: 6Sj?,IO', 36c: 5Q,IO', 39b: 10', 39c: 1Sj?,44b:2Sj?,10',47g: I~ Trochosa terricola THORELL, e: I~, 24c: I Sj?,47d: I ~ Xerolycosa miniata (C. L. KOCH, 1834) - 2c: 10', 37a: If, 38: If, 39a: 4~, 20', 39b: 10',41: I~ 36 37

4 Xero~l'cosa nemoralis (WESTRING, 1861) - 20e: 2;. 25e: I? 25d: ] <f', 1(1:,45: I~, 10'.4 7b: li,47e:4;,4,~ A1Vpidae.4typus mura/is BERTKAU ]b: 1r3 Dvsderidae Dysdera erylhrina (W ALCKENAER.1802) - 14f: 10'. 30e: 10' Mimetidae Ero aphana (W ALCKENAER,1802) - 39d: I ~ H.l'psusinga a/hol'ilfata (WESTRIt'.Ci.1851) - 27: I ;. I:' H.1'psosinga sangllinea'(c. L. KOCH. 1844) 16: 2 ;, 2ge: I Larinioidesfo/illlll (SCIIRANK. ] 803) - 5: I;:' Larinioides ixoho/lis (THORElI., ] 873) - 40: I,=~ Larinioides patagiallls (CLERCK, 1757) - 35b: I 4' Pisauridae D%medes!ill/briallls (CLERCK, 1757) - 2b: Ijuv.. 39c; 1'? Oxvopidae Oxyopes hneallls LATREILLE, c: I~: Eresidae Eresus cinnaberinus (OllVIER, 1789) - 141: I juv., 35a: I ~ Cvbaeidae Argyronela aquatiea (CLERCK, 1757) - 3ge: I sa Uloboridae U/oborus wa/ekenaerius (LATREILLE,1806) - 12a: 2 ~. 20'. 12e: lsa Theridiidae Dipoena me/anogasler (c. L. KOCH, 1837) - 2ge: I O' ~/ealoda a/bomacu/ata (DE GEER, 1778) - 12e:1 Si' "1heridion nigrovariegalum SIMON h: I 0',38: I O' Linvphiidae Bo/yphantes a/ticeps (SUNDEVALL,1833) - 24a: 1 ~, I C Ceratine/la scabrosa (O. P. CAMBRIDGE,1871) - Ila: I ~ Ente/ecara aeuminala (WIDER, 1834) - 29d: 2 C 'Prinerigone vagans (AUDOUIN. 1827) - 36a: 1 C Leplhyphanles insignis O. P. CAMBRIDGE, f: I r3 Lepthyphantes keyserlingi (AUSSERER, 1867) - 28: I ~ Leplhyphantes quadrimacu/atus KULCZYNSKI, e: 2 ~, 14d: 2 ~, 14e: I ~ Neriene pe/lata (WIDER, 1834) 39d: I Q Panamomopsfagei MILLERet KRATOCHVIL, e: 22~, 160' Mecynargus moru/us (O. P. CAMBRJDGE,1873) - 22: I ~ Scolinoty/us antennatus (O.P.CAMBRIDGE, 1875) - 25g: ] 3 Tiso aeslivus (L. KOCH, ] 872)- 24b: I C Trichoncus hackmani MILLlDGE, e: I C, 30e: I r3 Troxochrus scabricu/us (WESTRING, 185 I) 36a: I Q, 1 r3 Tetragnathidae Zygiella montana (c. L. KOCH, ] 839) - 25e: I C Araneidae Age/enalea redii (SCOPOLl, 1763)-14j: 1 Q, 16: I C Araneus angulalus CLERCK, : I Q Araneus grossus (C. L. KOCH, 1844) - 6: I Q Araniella alpica (L. KOCH, 1869) - 30d: I C Argiope bruennichi (SCOPOLl, ] 772) "43a: I sa Gibbaranea bilubercu/ála (WALCKENAER,1802) - 12e: ] Q, I C, 12d: I ~, I C, 14i: 2 ~ 38 Hahniidae.4llliSlea e/egans (BLACKWALL,]841) - 2b: 1 ~ Hahnia monlana (BLACKWALL,1841) - loa: I r3 Hahnianal'a(BLACKWALL, 1841)-12e:2 9, 14e; I 0'. 29f; I ~ Hahnia ononidum SIMON, e: 3 Q, I 0', 3ge: 2 ~ Dictvnidae Dictyna /atens (FABRIClUS.1775) - 3Sb: 2 Ci Nigma flal'escens (W ALCKENAER.1830) - 30d: I ~), I r3 Amaurobiidae Cae/oles atropos (WALCKENAER,1830)-10a:72, I 2. 25g: I 2,30b: 12 Q, 31: I 9,33: I ~ Cae/Oles /angispinus KULCZYNSKI,] f: I ~ Titanoecidae Titanoeca quadriguttata (HAHN, 1833) - 14f: I 0',28: I se Tilanoeca schineri (L. KOCH, 1872) - 37a: I Q, 37b: 3 sa Titanoeea l'eteranica HERMAN, d: 1 6 Lioeranidae Agroacina slriala (KULCZYNSKI,1882) - 44b: I ~ Phrurohthus pu/latus KULCZYNSKI, f: 3 2, I C Phrurolilhus szi/yi HERMAN, ] f: I r3 Clubionidae C/ubiona alpico/a KULCZYNSKI, ]Oa: I c,24a: I 9., 24b: 2 ~ Clubiona eomla C. L. KOCH, ]839-14a: I r3. ] 8: 1 ~, 29a: I r3 Clubionafrulelorum L. KOCH, a: I C Gnaphosidae Calli/epis noclurna (L1NNAEUS,1758) - 14m: 1 )', 2ge: I ~ Ca/lilepis Schuszleri (HERMAN, 1879) - 14f: 10 0', 18: I ~, 29b: 2 C Dras~y/lus praeflcus (L. KOCH, 1866) - 14e: 2 ~, 14f: I C, 28: I Cf! Drassy/lus vil/iclls (THORELL, 1875) - 14e: 6 Q, 2] C, 14f: 4 Q, 8 c 39

5 Gnaphosa /uci/uga (W ALCKENAER,1802) - 19: I 'í?, 29b: I 5jl Gnaphosa opaca HERMAN, f: 2 es, 27: I 5jl,2 es Hap/odrassus ku/czynskii LOHMANDER, a: I 5jl Micar}aformiearia (SUNDEVALL,1832) - 28: I es Nomisia exorna/a (C. L. KOCH, 1839) - 14c: I es Trachyze/o/es pedestris (C. L. KOCH, 1837) - la: I 5jl, 14f: I ~ Ze/otes aprieorum (L. KOCH, 1876) - 14e: I 5jl, 12 es, 28: I ~ Ze/otes aurantiaeus MILLER, f: 6 ~, 10 es Ze/otes declinans (KULCZYNSKI,1897) - 14e: 2 es Ze/otes graei/is (CANESTRlNI,1868) - 14c: I ~ Ze/otes hermani (CHYZER, 1878) - 27: I ~, 29f: 6 5jl Zoridae Zora manieata SIMON, ]4e: ] 'í? Zora nemora/is (BLACKWALL,]86]) - 30b: 2 5jl,2 es Zoraparda/isSIMoN, ]878- ]2a:] es, 27: ] 'í? Philodromidae Philodromusfuseomarginatus (DE GEER, ] 778) - 2a: 2 es Phi/odromus margaritatus (CLERCK, ] 757) - 30d: I es (práve svlecený). Phi/odromus vagu/us SIMON, ]875-24d: I 5jl,25a: I ~ Thanatus arenarius THORELL,]872-2c: ] 'í?, 12a: 2 'í?, ]4e: 8 es, 27: ] es, 37a: I ~ Thanatus formicinus (CLERCK, 1757) - ] 6: 2 ~ Thanatus striatus C. L. KOCH, ] a: ] es Thanatus vu/garis SIMON, ]870-14c: I es Thomisidae Coriaraehne depressa (C. L. KOCH, 1837) - 2ge: ] juv. Misumenops trieuspidatus (FABRICIUS,1775) - 14h: ] ~, 39d: ] es Synaema g/obosum (FABRICIUS,1775) - 39b: I ~,39d: I ~ ThomisusonustusWALCKENAER, ]806-lc:]~, 14i:2 ~,2ge:] ~,37a:] ~ Tmaruspiger (WALCKENAER,1802) - 12d: I es, 20c: I ~, 38: I es Xysticus aeerbus THORELL,]872-14g: I ~ Xysticus /anio (C. L. KOCH, 1835) - 30b: I (S, 39d: ] ~ Xystieus /uctator L. KOCH, ]870-14f: 5 es, 30b: ] es Xysticus striatipes L. KOCH, ] b: I ~ Xystieus marmoratus THORELL, ] ] c: ] ~ Salticidae Carrhotus xanthogramma (LATREILLE,] 819) - 3: I ~ Cha/coscirtus pseudoinfimus OVTSHARENKO, ]4b: ] es Euophrys obso/eta SIMON, ] : ] ~, 29b: 3 ~, 7 es, 2ge: 2 es, 29f: 3 ~, I es Heliophanus f1avipes (HAHN, 1832) - 4: 2 ~ Macroeris nidieo/ens (W ALCKENAER,] 802) - 29d: I es Marpissa muscosa (CLERCK, 1757) - 12d: I es; 14j: ] es, ] 8: I ~ Marpissa nivoyi (LUCAS, ]846) - 3: 2 sa Myrmaraehne jormiearia (DEGEER, ]778) - ]3b: ] juv., 39c: ] 5jl Neon re/ieu/atus (BLACKWALL,1853) - 3ge: ] ~, ] es Pellenes nigrociliatus O:'. KOCH, ]875) - ]a: ] ~ 40 Pellenes tripunctatlls (W ALCKENAER,1802) - 4: I Cjl,14: I ~, 16: I 2, 30e: I es Philaells chrysops (PODA, 1761 ) - 2ge: 2 juv., 29f: I 2 (práve svlecený) Pseudieills enearpatus (W ALCKENAER,1802) - 12d: I Cjl Si/licus rupieo/a (c. L. Koch, 1837) - 32: I 'í? SilliClls zimmermanni (SIMON, 1877) - 12a: I es Synage/es hi/arll/lis (C. L. KOCH, 1846) - 14: I 'í? VÝSLEDKY A DISKUSE Prestože byly do predložené práce vybrány, dle mých vlastnlch predstav "méne hojné druhy", nasblrané na území Slovenska, verím, že tento výber nebude chápán jinak, než jako subjektivní kriterium ovlivnené predevšlm dlouhodobým studiem arachnofauny Cech. V podstate jde o pouhý príspevek k rozsáhlým arachnologickým sberum uskutecnovaným ve velikém rozsahu pod vedením RNDr. P. Gajdoše a Mgr. J. Svatone. Presto lze ríci~ že uvedený souj)or obsahuje radu významných druhu klasifikovaných v cerveném seznamu pavouku Slovenska (GAJDOŠ& SVATON]993): ve 30 prípadech jako druhy vzácné, ]7 jako druhy zranitelné, 7 jako ohrožené a jeden jako vyhynulý (Aretosa stigmosa). Krome toho predložený seznam obsahuje radu údaju fenologických: napr. datum výskytu velice mladé nymfy druhu E. cinnaberinus v materiálu získaném metodou smýku na vegetaci, ~terý s velikou pravdepodobnosti souvisí s málo známou aeronautickou cinností tohoto druhu. SOUHRN V predložené práci jsou obsaženy údaje o 51 druhu celedi Lycosidae a o 104 vzácnejších druzích nekterých zbývajících celedí. Údaje by ly nashromáždeny behem období od r. ] 959 až ] 993 ze 47 slovenských lokalit, znázornených na priložené mapce. 55 druhu tvorí soucást moderního cerveného seznamu araneofauny Slovenska. PODEKOVÁNí Za mnohé cenné exempláfe pavouku ulovených na území Slovenska dekuji pfedevšlm paní technické asistentce katedry E. Laštovkové ( ). Dále tak s velikou radostí cinlm panl RNDr. J. Vilímové a pánum RNDr. S. Bílému, Mgr. J. Kociánovi, Ing. M. Kunertovi, Doc. RNDr. M. Kunstovi (I ), RNDr. O. Hovorkovi, Prof. RNDr. K.Hurkovi, gymn. prof. J. MartiRkovi ( ), posluchaci PfF UK Z. Palicovi, RNDr. O. Pultarovi, Doc. RNDr. J. Štusákovi ( ), Prof. RNDr. P. Štysovi, RNDr. P. Vernerovi. Doc. RNDr. J. Ždárkovi. LITERATURA GAJDOS, P., SLOBODA, K.o 1995: Utilizing of data spider occurence in Slovakia in the field of landscape ecology. Proc. 15th Europ. Colloq. Arachnology in Ceské Budejovice, S GAJDOS, P., SVATON, J., 1993: The red list of spiders of Slovakia. BolI. Acc. Gioenia Sci. Nat., 26:

6 " " L ~ ~ ~.~ 6 _ S ~._.~~J I" m--t~ 13 ""{ n 11 l rb- I".,~ r\ 15 f--~j::jv -+-=l~"., ~_ --~-l j lit,4 'O> Obr. I :Mapa Slovenska se sítí DFS, do níž jsou vepsána poradová císla lokalit blíže charakterizovan)'ch v kapitole Materiál a metodika. Pic. 1: Map of Slovakia by DFS, where the localities being described in Metods are lhown. r'ó 42

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 04 biologie Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Autor: Justina Valchářová Masarykovo gymnázium

Více

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Vladimír Brůna 1, Kateřina Křováková 2 ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko

Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 423 429, 2006 Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Moth flies (Psychodidae, Diptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Jan Ježek Entomologické oddělení,

Více

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice TEREZA MINÁRIKOVÁ, JANA ZMEŠKALOVÁ, JITKA VĚTROVCOVÁ, PAVEL BÍNA, ANNA ŠLECHTOVÁ Záchranné programy ohrožených druhů v České republice Mináriková, T., Zmeškalová, J., Větrovcová, J., Bína, P., Šlechtová,

Více

Anostirus atropilosus (Coleoptera: Elateridae) nový druh pro faunu Slovenska. species new to the fauna of Slovakia

Anostirus atropilosus (Coleoptera: Elateridae) nový druh pro faunu Slovenska. species new to the fauna of Slovakia Elateridarium 8: 24-30, 18.1.2014 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Anostirus atropilosus (Coleoptera: Elateridae), nový druh pro faunu Slovenska Anostirus atropilosus (Coleoptera:

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

Natura 2000 v panonské oblasti

Natura 2000 v panonské oblasti v panonské oblasti v panonské oblasti Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí Autor: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brusel Vedoucí redaktorka: Susanne Wegefelt, Evropská komise,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta,

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

Natura 2000. v kontinentální oblasti

Natura 2000. v kontinentální oblasti v kontinentální oblasti Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí Autor: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brusel Šéfredaktorka: Susanne Wegefelt, Evropská komise, útvar pro přírodu a

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie Bakalářská práce Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech Cross-taxa congruence in species diversity

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů*

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* JAKUB NOVÁK, JANA TEMELOVÁ** Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha Faculty

Více

Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska

Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.» Katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 1 * Chceme-li

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

HODNOTY V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

HODNOTY V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HODNOTY V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Marek Bečka, Karel Maier, Tomáš Peltan, Alena Dodoková, Jakub Vorel Článek shrnuje výsledky analýzy, která mapovala výskyt jednotlivých

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Vážení čtenáři, Přeji Vám příjemnou četbu i chvíle strávené v podzimní přírodě. Jaroslav Koleček

Vážení čtenáři, Přeji Vám příjemnou četbu i chvíle strávené v podzimní přírodě. Jaroslav Koleček Obsah Za tajemstvím sousedů 2014... 2 Jak dopadl VTV Horní Vsacko?... 3 Lejsek malý v Jeseníkách... 4 Komiks... 6 Pozvánka na exkurze MOS 7 Vánoční setkání ornitologů... 8 Vážení čtenáři, opět přichází

Více