NEKTERÉ NEPUBLIKOVANÉ ÚDAJE O ARACHNOFAUNE SLOVENSKA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEKTERÉ NEPUBLIKOVANÉ ÚDAJE O ARACHNOFAUNE SLOVENSKA."

Transkript

1 Casopis vydáva Slovenská entomologická spolocnost pri SA V. Redakcná rada: Doc. P-NDr. Ladislav Jedlicka, CSc. - hlavn)' redak1or. Viera Stloukalová, PhD. - v)'konn)' redaktor; Mgr. Peter Fenda: Doc. Ing. Pavel Hrubík, DrSc.: RNDr. Ilja Okáli, CSc.: RNDr. Mirko Slovák, CSc. f11101ll0/alll1a co/'lxuhica I): NEKTERÉ NEPUBLIKOVANÉ ÚDAJE O ARACHNOFAUNE SLOVENSKA. Jan BllCHAR Príspevky zasielajte na adresu: Viera Stloukalová, PhD. Katedra zoológie PriF UK, M]ynská dolina, B - I Bratislava Katedra zoologie Prírodovedecké fakulty Univerzity Karlovy, Vinicná 7, Praha 2 BUCHAR.J.: Some unpulished data of Slovakian spiders (Araneae). Emolllo/auna carpalllica, 1J: Abstract: Hitherto unpublished faunistic data of 51 species of Iycosid spiders and of J 05 rare species 01' some other spider families are presented in this paper. 47 visited Slovakian localities are mapped and their ordinal numerals express the occurrence of the collected species. Distribúcia: - clenovia SES dostávajú casopis automaticky - Slovensko (neclenovia a inštitúcie) a zahranicie okrem CR: - Ceská republika: ENTO-TERA RNDr. Ondrej Šauša, CSc. ' H. Melickovej 6/ Bratislava Vladimír Mal)' a spol. P. O. Box Praha 2 Ceská republika Key words: Slovakia, Lycosidae. less common speeies ofspiders. faunisties. ÚVOD Již delší dobu se chystám opublikovat faunistická data o arachnofaune Slovenska, která jsem získal jednak behem vlastních nekolika sberacích exkurzí, jednak v podobe cenných úlovku od cetných prátel arachnologie (viz prehled lokalit a podekování). Rád jsem touto cestou vyhovel i prání milého kolegy RNDr. Petra Gajdoše. CSc., z Arachnologickésekce Slovenské entomologické spolecnosti, který se zabývá spolu s dalšími. spolupracovníky analýzou rozsáh lého arachnologického materiálu zamerenou na globální hodnocení prírodních pomeru Slovenska (GAJDO~ & SLOBODA 1995). Verím, že predložená data budou užitecná, jak pro porovnání s nejnovejšími sbery, tak pro orientaci pri sledování dlouhodobejšího vývoje prírodních pomeru na Slovensku. Zvláštní pozornost je zde venována bioindikacne významné celedi Lycosidae, jejíž sber jsem obzvlášte preferoval. METODIKA A MATERIÁL Entomofauna carpathica, Vol. ] L N 2 'C Slovenská entomologická spo]ocnost ] Níže shromáždená faunistická data o 51 druhu celedi Lycosidae a 105 méne hojných druzích nekterých dalších cdedí byla získána v letech 1959 až 1993 bežn)'mi sberacími metodami (predevším individuálním sberem do ruky, ale i metodou sm)'kání, sklepávání a prosevu lesní podestýlky, zcela v)jímecne imetodou formalínov)'ch pastí). Na sberu sa podílelo 14 zoologu a v nekter)'ch prípadech spolu s autorem i technická asistentka E. Laštovková, ale i další Úeastníci krátkodobých sberacich exkurzí organizovan)'ch naší katedrou. Nejprve následuje seznam 47 navštíven)'eh lokalit (viz mapa. na níž jsou lokality vyznaceny pofadov)'mí císly). U každé z nich je uveden kód mapovací síte DFS, zpusob sberu. sberatel (pokud není uvedeno jeho jméno. byl materiál sbírán autorem). Pokud byla lokalita navštívena vícekrát. nebo bylo sbíráno na ruzn)'ch biotopeeh, jsou tyto alternativy rozlišeny pomocí mal)'ch písmen abecedy. 33

2 I. Dc, inska I-;ob: la ( ). VápenClná skalní step: 1) b) IOJ.] Hovorka c) Palice 2. Lozorno (7668) : aj okraj boro,,:ho lesa b) brehy od,odíovacího kanálu e) duna ridee porostlá akáty a boro"ickami d) vlhká Iesni paseka 3. Vlckovce u Trna\') (7671). sm)'kání Kocián 4. Hlohovcc (7572). sm)'kání Kocián 5. PicStany ( ), VIII sbcr na J 'erbascunl rhapsiforme. 19. Kunert 6. Caehtice (7272). skalní step pod hradem Bil)' 7. Trencín (7174) Bílý 8. Malá Fatra Fackov (6977), breh potoka Stys 9. Malá Fatra. Strecno (6879), kamenitý breh Váhu Húrka 10. Malá Fatra (6880): a) VeI'k)' Kriván. vrcholové partie b) Turany. pobreži Váhu, , 11. Nitra. Zooor (7674): a) prosev lesní opadanky ] Kunste b) skalni step. sber pod kameny c) skalni step. sbcr tenkov (8277): a) stepni rezervace Zdárek hj stepni rezervace. VI.] Kunst c) stepní rezervace, d) les priléhající k rezervaci, e) stepní rezervace; Vilímová 13. Kamenínske slanisko (8177): a) índividuální sbcr h) individuální sbcr Vilímová 14. Kameniea n. Hronom (8178): a) Iesostep, J Vcrncr b) sbcr na pastvine c-1) sbcr formalinov)'mi pastmi. ]3.5.- ] 8.6.] 964: c) skalní sráz nad silnicí d) dolni cást pastviny e) okraj (mezitim vypálené) lesostepi fj Iesostep na vrcho Iu g) sber na lesostepi, VI Kunst hl sber na pastvine i) j) 19.4.]971, 19. Bilý k) Chraba, 16.2; 1976, 19. Vilímová I) smyk na lesostepi. VI. ] Koeián m) Štúrovo, protipovodnový násyp na brehu Dunaje, , 19. Palice 15. Beíá (8077), breh Hronu, ] Štusák ]6. Šahy-Magas (7979), sbcr na Iesostepi, ] 4.5.] Dudinee (7879). témcr vyschlé koryto potoka. sbcr mezi kameny, , 19. Pultar 18. Pótor (7782). jižní okraj dubového lesa, Firakovo(7784) , 19. Bílý 20. Zvolen (7480), 18.5.] 993: a) Kovácová. hospodárská krajina, bj Kovácová, okraj dubového lesa, c) Javorie, smíšený listnatý les. 21. Zámostíe (7182), kamenítý bteh Hronu, Nlzké Tatry ( ), cesta od Certovice podjížnl svah Dumbieru Liptovsk)' Hrádok (6984), pobtežl Váhu, 19. Frankenberger 24. Vysoké Tatry (6886), individuálnl sber: a) Furkotská dolina, I970 b) Kriván, vrcholová oblast, c) Važecká dolina, d) Malá Studená dolina, nad hranicí lesa, Vysoké Tatry (6787), individuální sber: 26. Cervený Kláštor (6688), btei' ~unajce, Domica (7588), skalnl step, Hrušov (7489), lesostep nad osadou, Zádiel (7391): a) ústl kanonu, b) výstup na východnl plato, jižne exponované lesni svetliny, c) východnl plato, lesostepnl biotopy, sber, d) východnl plato, lesostepnl biotopy, smyk, e) individuální sber, Vilimová t) Turna, sber na skalní stepi pod hradem, Murán (7286), : a) louka pod lesem b) bucina, sber c) bucina, prosev d) bucina, smyk podrostu e) sber na lesním palouku t) kamenitý bteh potoka. 31. Slovenské Rudohorie, Klenovský Vepor (7289), potucek v Cierné doline, Stratená (7188), lesnl kamenité biotopy, Nízke Tatry (7087), Zadná Hola, 3.9.1%4 34. Novoveská Huta (7089), skládka palivového dteva u cesty, Povodl Bodrogu (7696): a) Vel'ký Kari1enec, výstup na kopec, b) Tajba, pobteži mnvého ramene Bodrogu, Malé Trakany (7698), : a) rozpraskaný hlinitopíscitý bteh Tisy b) sber pod kameny c) sber pod náplavem. 37. Somotor (7596): a) sber pod kameny v lomu, I b) sber na písecných dunách, Krárovský Chlmec (7597), jižni svahy vrchu Vysoká Leles (7598), : a) pastvina b) plscité btehy Latorice c) okou tunek na pastvine d) lužní les, smyk e) lužnf les, prosev 40. ZempUnska Šírava (7297), sber na parníku, Brekov, skalnl step pod hradem (71%), Brekov, oblázkový bteh Laborce na opacné strane reky (7197), Humenné (7097): a) bteh Laborce, VII

3 b) kameni!)' breh potoka. 15,8, , Snina (7098). oblázkov~ breh Cirochy: a) 3,7,1962 b) 6.7,1962 c) 15,8, , Sninsk)' kamen (7099). cesta lesem od Morského oka. 6,7,1962, 46, Stakcín (6999), oblázkov) breh Cirochy. 11.7, , Nová Sedlica (6901) ,1961 a 4,-5.7,1962: a) Hlbok)' potok ajeho prítoky b) Stužica,její prítoky a okolní buciny c) Stužica. lesní cesta d) Stužica, vlhk)' mech e) Stužica, oblázkov)' breh f) N, Sedlica, remízky v okolí osady g) potok Roztoka, m, VLASTNÍ PREHLED ZJIŠTENÝCH DRUHU Nejprve jsou uvedeny relativne kompletnejší údaje o celedi Lycosidae a teprve potom druhy ostatních celedí serazených podle mezinárodne platného poradí. Za poradovým císlem ]okality, uvedeno dvojteckou, následuje pocet samic (Q), samcu (a), subadultních jedincu (sa; subadult specimen) nebo zcela mlad)'ch, ovšem druhove determinovatelných nymf Uuv.; immature specimen), u samic odchycen)'ch i s kokonem je uvedeno (k; egg sac). Lvcosidae Acantholycosa lignaria (CLERCK, 1757) - 32: I ~,I juv., 34: ] 0',45: I Q(k), 10'. Alopecosa accentuata (LATREILLE, 1817) - 14c: I~, 16: I~(k), 4~,90', 29b: 10', 29c: 2~,60', 38: 6~, 41: I~. Alopecosa cuneara (CLERCK, 1757) - 2b: 2~,80, 11d: 5?,20', 14e: 3Q,10', 19c: 1~,30, 30a: 10, 30e: 2~,1d', 35a: I~, 39a: I Q, 41: I Q Alopecosacursor(HAHN, 1831)-11c:5Q,60', ]1d: I~, 14c:20', 14d:20', 14e: 10' Alopecosamariae(DAHL, 1908)- 14g:29, ]4k: 14!,38:3Q Alopecosa pinetorum (THORELL, 1856) - 23 I Q, 25h: 12 Alopecosa pulverulenra (CLERCK, ] 757) - 10a: 19 Alopecosaschmidri(HAl-fN, 1835) 12b: I~, 14i: 1o, 37b: IQ Alopecosa soutaria (HERMAN, 1879) - ]4c: I Q, 14e: I ~, 17: I 9, 29c: 19, 35a: 19 Alopecosasul:::eri(PAVESI, 1873)-12d: ]0', 14b: 10, 14e: IQ,600', 14f: 1~,300',27: ]0', 28: 19, 29b: 2Q, 38: 19 Alopecosa trabalis (CLERCK, 1757) - 27: 10' Arcrosa cinerea (FABRICIUS,1777) - 42: 3<;>,44a: I ~,44b: I 4!, 44c: 19, I A, 46: I ~ Arctosa leopardlls (SUNDEVALL,1833) - 2b: 50, IOb: ] 2, 39a: 19, 39b: 12, 39c: 19, 42: IQ Arctosa maclllata (HAHN, 1822) - 17: 19, 31: I~, 36a: 1~,lo, 47a: 9~,20', 47e: 19,10', 47g: I~ Arcrosa srigmosa (THORELL, 1875) - 36a: 4 Q, 42: 22, 10' Auloni9 albimana (W ALCKENAER,l805) - 2d: ] 0', 14e: 22, 16: 12, 35a: 19, 41: 19, 47e: I~ ' Lycosa radiata LATREILLE,1817-1c: I juv., 1lb: 2 sa, 14b: 3juv., 14c: 1 juv" ]6: 15 juv., 27:3juv Lycosa singoriensis (L~XMANN, 1870) - 39b: I 'il Lvcosa vultuosa C. L. KOCH, i: I sa Pardosa agrestis (WESTRING, 1862) - 2b: I ~,IO', 37a: I 'il Pardosa agricola (THORELL, 1856) - 9: I ~ ' Pardosa alacris (c. L. KOCH, 1833) - 20c: 20' Pardosa albatula (ROEWER, 1951) - 25f: 2~, 10' Pardosa amentata (CLERCK, 1757) - 2b: 10', l3a: 5Sj?,20', 20a: 5Sj?,50', 21: 10Sj?,IOO',30f: 10', 34: 3~, 39b: 10', 43a: 2~,10', 43b: 10', 44a: I ~(k), 45: I~, 47b: I Sj?,47c: I Sj?,47d: 3~(k),IO', 47f: I~, 47g: I ~ Pardosa bifasciata (C. L. KOCH, 1834). 14c: 10',27: Isa Pardosajérruginea (L. KOCH, 1870) - 25b: I ~,IO', 25c: I ~,IO' Pardosa hortensis (THORELL, 1872) - 14e: 10', 18: 6~(k), 20', 20a: I Sj?(k),20b: 6~, 27: 10Sj?,120', 28: 10Sj?(I0k, 5 parazitováno), 29b: I~, 30a: 13Sj?,30', 35a: I~, 38: I~, 41: 1~,45: I~ Pardosa lugubris (WALCKENAER,1802). 20c: I Sj?,80',25d: I Sj? Pardosa monticola (CLERCK, 1757) - 12c: 10', 20a: 10',27: I Sj?,30', ;29c: 4Sj?,200', 30a: 2Sj?,70', 30e: 2Sj?,IO', 41: I Sj?,IO'. Pardosa morosa (L.KOCH, 1870) - 8: 2 juv., 21: I Sj?,30f: 3 Sj?(k),47a: 3Sj?, 47b: 2 Sj?(k),47g: I 7Sj?(k),1O' Pardosa nebulosa (THORELL, 1872) - 15: 3 juv., 39b: I Sj? Pardosa nigra C. L. KOCH, : nenalezena, 24a: 1Sj?(smládaty), Isa, 25b: 1Sj?,IO', 25g: 3Sj? Pardosa paludicola (CLERCK, 1757) 20a: I Sj? Pardosa palustris (L1NNÉ, 1758) 10a: 7Sj?, 13a: 3Sj?,50', 20a: 5 Sj?,50', 27: 1Sj?, 30a: 12Sj?,100',30e: I Sj?,37a: I Sj?,39a: JSj?,41: 5~,IO', 47c: I Sj? Pardosa prativaga (L. KOCH, 1870) - 39a: 10',42: 10' Pardosa pul/ata (CLERCK, 1757) - 2b: 3 Sj?,130',2d: 5 Sj?,1I0', 20a: I Sj?,25c: 20', 33: 1Sj?,39c: 1Sj? Pardosa riparia (C. L. KOCH, 1833) - 25c: 10', 25d: I Sj?,10',27: 10', 30e: I Sj?,33: 3~, 37a: I Sj?,47f: 1~ Pardosa saltuaria (L. KOCH, 1870) - loa: II~, 22: 25~, 24b: 2~, 25b: I~,IO', 25g: 16Sj?(k),33: 3Sj? Pardosa sordidata (THORELL, 1875) - 25c: 10', 25f: 20' Pardosa wagleri (HAHN, 18N22) - IOb: 20', 26: 1Sj?,42: 2~, 43a: 40', 44a: 10', 44b: I~, 44c: I Sj?,46: 3Sj?,10', 47a: I ~ Pirata hygrophilus THORELL, d: 1Sj?,30', 21: 1Sj?,24d: 1Sj?,31: 20', 39c: 1~,lo, 47b: 1Sj?,10',47c: 3Sj?, 47d: 2Sj?(k). Pirata knorri(scopoll, 1763) -21: 3~, 24d: 32Sj?, 10',45: 1Sj?,47e: 3Sj?, 47g: II Sj? Pirata latitans (BLACKWALL, 1841) - 2b: 4Sj?, 10', 39b: 7~, 10',42: 1Sj? Pirata piraticus (CLERCK, 1757). 39c: I ~,43a: 2Sj? Pirata piscatorius (CLERCK, 1757). 39c: 2Sj? Pirata tenuitarsis SIMON, b: I Sj?,10' Trochosa robusta (SIMON, 1876) - 14e: I~, 27: 10', 29b: I~, 35a: I Sj? Trochosa ruricola (DEGEER, 1778) - 14c: 1Sj?,21: 3Q, 36b: 6Sj?,IO', 36c: 5Q,IO', 39b: 10', 39c: 1Sj?,44b:2Sj?,10',47g: I~ Trochosa terricola THORELL, e: I~, 24c: I Sj?,47d: I ~ Xerolycosa miniata (C. L. KOCH, 1834) - 2c: 10', 37a: If, 38: If, 39a: 4~, 20', 39b: 10',41: I~ 36 37

4 Xero~l'cosa nemoralis (WESTRING, 1861) - 20e: 2;. 25e: I? 25d: ] <f', 1(1:,45: I~, 10'.4 7b: li,47e:4;,4,~ A1Vpidae.4typus mura/is BERTKAU ]b: 1r3 Dvsderidae Dysdera erylhrina (W ALCKENAER.1802) - 14f: 10'. 30e: 10' Mimetidae Ero aphana (W ALCKENAER,1802) - 39d: I ~ H.l'psusinga a/hol'ilfata (WESTRIt'.Ci.1851) - 27: I ;. I:' H.1'psosinga sangllinea'(c. L. KOCH. 1844) 16: 2 ;, 2ge: I Larinioidesfo/illlll (SCIIRANK. ] 803) - 5: I;:' Larinioides ixoho/lis (THORElI., ] 873) - 40: I,=~ Larinioides patagiallls (CLERCK, 1757) - 35b: I 4' Pisauridae D%medes!ill/briallls (CLERCK, 1757) - 2b: Ijuv.. 39c; 1'? Oxvopidae Oxyopes hneallls LATREILLE, c: I~: Eresidae Eresus cinnaberinus (OllVIER, 1789) - 141: I juv., 35a: I ~ Cvbaeidae Argyronela aquatiea (CLERCK, 1757) - 3ge: I sa Uloboridae U/oborus wa/ekenaerius (LATREILLE,1806) - 12a: 2 ~. 20'. 12e: lsa Theridiidae Dipoena me/anogasler (c. L. KOCH, 1837) - 2ge: I O' ~/ealoda a/bomacu/ata (DE GEER, 1778) - 12e:1 Si' "1heridion nigrovariegalum SIMON h: I 0',38: I O' Linvphiidae Bo/yphantes a/ticeps (SUNDEVALL,1833) - 24a: 1 ~, I C Ceratine/la scabrosa (O. P. CAMBRIDGE,1871) - Ila: I ~ Ente/ecara aeuminala (WIDER, 1834) - 29d: 2 C 'Prinerigone vagans (AUDOUIN. 1827) - 36a: 1 C Leplhyphanles insignis O. P. CAMBRIDGE, f: I r3 Lepthyphantes keyserlingi (AUSSERER, 1867) - 28: I ~ Leplhyphantes quadrimacu/atus KULCZYNSKI, e: 2 ~, 14d: 2 ~, 14e: I ~ Neriene pe/lata (WIDER, 1834) 39d: I Q Panamomopsfagei MILLERet KRATOCHVIL, e: 22~, 160' Mecynargus moru/us (O. P. CAMBRJDGE,1873) - 22: I ~ Scolinoty/us antennatus (O.P.CAMBRIDGE, 1875) - 25g: ] 3 Tiso aeslivus (L. KOCH, ] 872)- 24b: I C Trichoncus hackmani MILLlDGE, e: I C, 30e: I r3 Troxochrus scabricu/us (WESTRING, 185 I) 36a: I Q, 1 r3 Tetragnathidae Zygiella montana (c. L. KOCH, ] 839) - 25e: I C Araneidae Age/enalea redii (SCOPOLl, 1763)-14j: 1 Q, 16: I C Araneus angulalus CLERCK, : I Q Araneus grossus (C. L. KOCH, 1844) - 6: I Q Araniella alpica (L. KOCH, 1869) - 30d: I C Argiope bruennichi (SCOPOLl, ] 772) "43a: I sa Gibbaranea bilubercu/ála (WALCKENAER,1802) - 12e: ] Q, I C, 12d: I ~, I C, 14i: 2 ~ 38 Hahniidae.4llliSlea e/egans (BLACKWALL,]841) - 2b: 1 ~ Hahnia monlana (BLACKWALL,1841) - loa: I r3 Hahnianal'a(BLACKWALL, 1841)-12e:2 9, 14e; I 0'. 29f; I ~ Hahnia ononidum SIMON, e: 3 Q, I 0', 3ge: 2 ~ Dictvnidae Dictyna /atens (FABRIClUS.1775) - 3Sb: 2 Ci Nigma flal'escens (W ALCKENAER.1830) - 30d: I ~), I r3 Amaurobiidae Cae/oles atropos (WALCKENAER,1830)-10a:72, I 2. 25g: I 2,30b: 12 Q, 31: I 9,33: I ~ Cae/Oles /angispinus KULCZYNSKI,] f: I ~ Titanoecidae Titanoeca quadriguttata (HAHN, 1833) - 14f: I 0',28: I se Tilanoeca schineri (L. KOCH, 1872) - 37a: I Q, 37b: 3 sa Titanoeea l'eteranica HERMAN, d: 1 6 Lioeranidae Agroacina slriala (KULCZYNSKI,1882) - 44b: I ~ Phrurohthus pu/latus KULCZYNSKI, f: 3 2, I C Phrurolilhus szi/yi HERMAN, ] f: I r3 Clubionidae C/ubiona alpico/a KULCZYNSKI, ]Oa: I c,24a: I 9., 24b: 2 ~ Clubiona eomla C. L. KOCH, ]839-14a: I r3. ] 8: 1 ~, 29a: I r3 Clubionafrulelorum L. KOCH, a: I C Gnaphosidae Calli/epis noclurna (L1NNAEUS,1758) - 14m: 1 )', 2ge: I ~ Ca/lilepis Schuszleri (HERMAN, 1879) - 14f: 10 0', 18: I ~, 29b: 2 C Dras~y/lus praeflcus (L. KOCH, 1866) - 14e: 2 ~, 14f: I C, 28: I Cf! Drassy/lus vil/iclls (THORELL, 1875) - 14e: 6 Q, 2] C, 14f: 4 Q, 8 c 39

5 Gnaphosa /uci/uga (W ALCKENAER,1802) - 19: I 'í?, 29b: I 5jl Gnaphosa opaca HERMAN, f: 2 es, 27: I 5jl,2 es Hap/odrassus ku/czynskii LOHMANDER, a: I 5jl Micar}aformiearia (SUNDEVALL,1832) - 28: I es Nomisia exorna/a (C. L. KOCH, 1839) - 14c: I es Trachyze/o/es pedestris (C. L. KOCH, 1837) - la: I 5jl, 14f: I ~ Ze/otes aprieorum (L. KOCH, 1876) - 14e: I 5jl, 12 es, 28: I ~ Ze/otes aurantiaeus MILLER, f: 6 ~, 10 es Ze/otes declinans (KULCZYNSKI,1897) - 14e: 2 es Ze/otes graei/is (CANESTRlNI,1868) - 14c: I ~ Ze/otes hermani (CHYZER, 1878) - 27: I ~, 29f: 6 5jl Zoridae Zora manieata SIMON, ]4e: ] 'í? Zora nemora/is (BLACKWALL,]86]) - 30b: 2 5jl,2 es Zoraparda/isSIMoN, ]878- ]2a:] es, 27: ] 'í? Philodromidae Philodromusfuseomarginatus (DE GEER, ] 778) - 2a: 2 es Phi/odromus margaritatus (CLERCK, ] 757) - 30d: I es (práve svlecený). Phi/odromus vagu/us SIMON, ]875-24d: I 5jl,25a: I ~ Thanatus arenarius THORELL,]872-2c: ] 'í?, 12a: 2 'í?, ]4e: 8 es, 27: ] es, 37a: I ~ Thanatus formicinus (CLERCK, 1757) - ] 6: 2 ~ Thanatus striatus C. L. KOCH, ] a: ] es Thanatus vu/garis SIMON, ]870-14c: I es Thomisidae Coriaraehne depressa (C. L. KOCH, 1837) - 2ge: ] juv. Misumenops trieuspidatus (FABRICIUS,1775) - 14h: ] ~, 39d: ] es Synaema g/obosum (FABRICIUS,1775) - 39b: I ~,39d: I ~ ThomisusonustusWALCKENAER, ]806-lc:]~, 14i:2 ~,2ge:] ~,37a:] ~ Tmaruspiger (WALCKENAER,1802) - 12d: I es, 20c: I ~, 38: I es Xysticus aeerbus THORELL,]872-14g: I ~ Xysticus /anio (C. L. KOCH, 1835) - 30b: I (S, 39d: ] ~ Xystieus /uctator L. KOCH, ]870-14f: 5 es, 30b: ] es Xysticus striatipes L. KOCH, ] b: I ~ Xystieus marmoratus THORELL, ] ] c: ] ~ Salticidae Carrhotus xanthogramma (LATREILLE,] 819) - 3: I ~ Cha/coscirtus pseudoinfimus OVTSHARENKO, ]4b: ] es Euophrys obso/eta SIMON, ] : ] ~, 29b: 3 ~, 7 es, 2ge: 2 es, 29f: 3 ~, I es Heliophanus f1avipes (HAHN, 1832) - 4: 2 ~ Macroeris nidieo/ens (W ALCKENAER,] 802) - 29d: I es Marpissa muscosa (CLERCK, 1757) - 12d: I es; 14j: ] es, ] 8: I ~ Marpissa nivoyi (LUCAS, ]846) - 3: 2 sa Myrmaraehne jormiearia (DEGEER, ]778) - ]3b: ] juv., 39c: ] 5jl Neon re/ieu/atus (BLACKWALL,1853) - 3ge: ] ~, ] es Pellenes nigrociliatus O:'. KOCH, ]875) - ]a: ] ~ 40 Pellenes tripunctatlls (W ALCKENAER,1802) - 4: I Cjl,14: I ~, 16: I 2, 30e: I es Philaells chrysops (PODA, 1761 ) - 2ge: 2 juv., 29f: I 2 (práve svlecený) Pseudieills enearpatus (W ALCKENAER,1802) - 12d: I Cjl Si/licus rupieo/a (c. L. Koch, 1837) - 32: I 'í? SilliClls zimmermanni (SIMON, 1877) - 12a: I es Synage/es hi/arll/lis (C. L. KOCH, 1846) - 14: I 'í? VÝSLEDKY A DISKUSE Prestože byly do predložené práce vybrány, dle mých vlastnlch predstav "méne hojné druhy", nasblrané na území Slovenska, verím, že tento výber nebude chápán jinak, než jako subjektivní kriterium ovlivnené predevšlm dlouhodobým studiem arachnofauny Cech. V podstate jde o pouhý príspevek k rozsáhlým arachnologickým sberum uskutecnovaným ve velikém rozsahu pod vedením RNDr. P. Gajdoše a Mgr. J. Svatone. Presto lze ríci~ že uvedený souj)or obsahuje radu významných druhu klasifikovaných v cerveném seznamu pavouku Slovenska (GAJDOŠ& SVATON]993): ve 30 prípadech jako druhy vzácné, ]7 jako druhy zranitelné, 7 jako ohrožené a jeden jako vyhynulý (Aretosa stigmosa). Krome toho predložený seznam obsahuje radu údaju fenologických: napr. datum výskytu velice mladé nymfy druhu E. cinnaberinus v materiálu získaném metodou smýku na vegetaci, ~terý s velikou pravdepodobnosti souvisí s málo známou aeronautickou cinností tohoto druhu. SOUHRN V predložené práci jsou obsaženy údaje o 51 druhu celedi Lycosidae a o 104 vzácnejších druzích nekterých zbývajících celedí. Údaje by ly nashromáždeny behem období od r. ] 959 až ] 993 ze 47 slovenských lokalit, znázornených na priložené mapce. 55 druhu tvorí soucást moderního cerveného seznamu araneofauny Slovenska. PODEKOVÁNí Za mnohé cenné exempláfe pavouku ulovených na území Slovenska dekuji pfedevšlm paní technické asistentce katedry E. Laštovkové ( ). Dále tak s velikou radostí cinlm panl RNDr. J. Vilímové a pánum RNDr. S. Bílému, Mgr. J. Kociánovi, Ing. M. Kunertovi, Doc. RNDr. M. Kunstovi (I ), RNDr. O. Hovorkovi, Prof. RNDr. K.Hurkovi, gymn. prof. J. MartiRkovi ( ), posluchaci PfF UK Z. Palicovi, RNDr. O. Pultarovi, Doc. RNDr. J. Štusákovi ( ), Prof. RNDr. P. Štysovi, RNDr. P. Vernerovi. Doc. RNDr. J. Ždárkovi. LITERATURA GAJDOS, P., SLOBODA, K.o 1995: Utilizing of data spider occurence in Slovakia in the field of landscape ecology. Proc. 15th Europ. Colloq. Arachnology in Ceské Budejovice, S GAJDOS, P., SVATON, J., 1993: The red list of spiders of Slovakia. BolI. Acc. Gioenia Sci. Nat., 26:

6 " " L ~ ~ ~.~ 6 _ S ~._.~~J I" m--t~ 13 ""{ n 11 l rb- I".,~ r\ 15 f--~j::jv -+-=l~"., ~_ --~-l j lit,4 'O> Obr. I :Mapa Slovenska se sítí DFS, do níž jsou vepsána poradová císla lokalit blíže charakterizovan)'ch v kapitole Materiál a metodika. Pic. 1: Map of Slovakia by DFS, where the localities being described in Metods are lhown. r'ó 42

Antonín KŮRKA & Petr DOLEJŠ

Antonín KŮRKA & Petr DOLEJŠ Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 29: 137 148, 2011 ISBN: 978-80-87266-07-6 Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy) Spiders of the feather-grass steppe near Brozany

Více

Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika) Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic)

Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika) Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic) Published December 28, 2011 Klapalekiana, 47: 201 212, 2011 ISSN 1210-6100 Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika) Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech

Více

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ARACHNOFAUNY ÚSTECKOORLICKA

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ARACHNOFAUNY ÚSTECKOORLICKA Vč. sb. přír. - Práce a studie, 8(2000): 247-254 ISBN: 80-86046 - 49-4 PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ARACHNOFAUNY ÚSTECKOORLICKA Contribution to knowledge of spiders of Ústí nad Orlicí region (East Bohemia) Jan

Více

Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku

Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku Vč. sb. přír. Práce a studie, 18 (2011): 125 140 ISSN 1212-1460 Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu (Araneae, Miturgidae) v Česku Distribution and habitat preferences of spiders of the genus

Více

Z obsahu. Arachnofauna České republiky. Pavouci České republiky

Z obsahu. Arachnofauna České republiky. Pavouci České republiky Z obsahu Pavouci České republiky... 2 Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882), málo známý karpatský endemit... 4 Pavouk Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879)... 5 Zajímavé sítě pavučenek... 8 Zázrak regenerace...

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

Á Ě č Ý Úč Ř ů ů č č č č ú ů Ž é ž ž ú ů ů ů č š č š ť č é č č č š č ž Úč é é úč é úč č ů č č ů é ú Ž é ůč ň š úč ž úč ž é úč č č ž Č ů č úč č š Í ú č é Č č ť Ř Í Í Č č č ú ů ů é Í č Ú ú ů ů é é Í č Ž

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Životní cyklus a eko etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)

Životní cyklus a eko etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae) Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra zoologie Životní cyklus a eko etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae) Study of the life cycle, ecology and ethological

Více

š ó ř ú ÚČ Í ř ČÍ ř š Č ř ú ú ž ž ó ž ř ů ž ř ž ř ž ů ž ů ň ž ů ů ů ů ů ž ř ů ř ú ú ž ž ř ž ž ž ň ř ů ř ň ň ř š ú ú ů ú ů ž ů ú ž ó ž ú ř ž ňš ř řš ž ř ú ú ž ž ň ř ů ř ž ř ř ř ž ž ú ř ú ú ž ú ř ů ů ř š

Více

ú ú ú ú úč Š ú Š ú š Č š ú Š š Ř Ý Č ž Š ú Č ó ú ž š šť ž Š ž ž ž Š ž ú ó ž ú Š š š ú š Š Š Š ú ť ú š Š ú ú ú Ř Ý Á Š É š Č Ó Ó Ť Ě Ť š Ý Ů Č Š Ř Š Ě Ý š Č ó ó ú ď Á ó ž ú ž ú Ó Á Ý Á Á š Ť ť ť ť Ť š

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

č Č ó Č ě ó č ý ý č ř é č č é Ž é ř é ý č č ý ý Ž ř ě ň ú č Ž č č ř é č č ý Úč ě é úč ěř úč ě ý č ď č č Ú Č Č č č Ž ý ě Ž ž č č Ž ý č Č é é ě ý ř š ý ý ú ý ř é ř ě Ž š ý ř č ř ý Ž é ř ž Ž é ý ý ů ř ů ý

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Í ž š Ě Í š Ď Ť Í Ó ú ž š Ť š ž ž Ť Ť ž ž Ď Ď š š š š Ť ž ž š ž ň ž Ť š Ť ž š š š Ť ž ž ň š ž ž ž š ž ú ň š Ť Ť Ť Ť ž Í Ť ž ň ž š Ť Ť š š ž ň ž ň Ť ž š ž ž ž ž Ť Ť Í ž Š Í Í Ě Í Ř É É Í Ě ž ž ň š Ž ž ž

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII 25 Příprava záchranného programu hořečky hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Í ů Ž Ž Ž č ě úč ě Ž ě ůž ě š č ě ě š ě ě ě Š Í ě ŽŠ Ž š ě š ů ůž Ť č ě šš š ě č ž Ž ě ž úč č š š š š š š č Ť š ě Í ž ě č ě ě ě š č ě š č č ě úč ž ů ů Ž ů ů č ě Ž č č č ň č ž ú ž ú ě č Í č ž ě ě š č ů

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Čtyřicítka. lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum vybraných skupin bezobratlých 2013

Čtyřicítka. lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum vybraných skupin bezobratlých 2013 H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Čtyřicítka lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum vybraných skupin bezobratlých 2013

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Ě Ý Č ř é Ž ů Á á á Ž á ů ů ž é š č š Ž é ř á é ář š č á Ž č ář é á č ů Š Ý š ř é š á é é Žďá ů á á Ž š ů ŽďáÍ á Ž á é áš š éůž š é Ž á é ž á č á ů á á é Š áž á á ů ř ř šř Č ů á ř ň ů á ů á é č é á š á

Více

Jindřišské údolí. lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum vybraných skupin bezobratlých 2009

Jindřišské údolí. lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum vybraných skupin bezobratlých 2009 H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum vybraných skupin bezobratlých

Více

Í ÁŘ É Í ÁŘ É ť ň ť ť É ť ť ď ť ť ó ó ň Ř ť ť ť ó ó ň Ř ť Š ó ť Á ň ď Á ň ť ď Á Á ť Ť ď ť Á Č ď Č ť Ě ó Č Č Č ď ó ň Á ň ť ď Á Á ť Ť ď ť Á Č ď ť ň ó Č Č Č ť ď Č ť Š ť ď Č ť ň Š Š ď Ý Á ť Č Č Č Č ň ó ť

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Č š ř ř š ř šš ě Š ě š ř ů ě ě š ř ů ě ř ě ě ě ě ů ě ě š ř ů ř š ó ř ř ř ě Š ř š ř ň ř ď š ř ě ř ě Ů ř ů ř Š ú ě ú ú ř ř Č š ě ě ě ř ů ř ě š ú Č š š š ě ř ž š ě ž š ř š ě š ú ř ů Í Č ř ů ú Š š ě ž Ž ÚČ

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_2_17

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

Š Ý š ý š ší í š á Ž ů č š č í í í ě ý š á í íč í í Ž í í čí í ě ěž ů Ž í í á í Ž á ě á Ž á č ý ý ý Ž á ě č í í ě áš í ě ý ů á č ý ě ě í ě í č á í í ě š ě ší Ží í á ší í áší á Ž č á Ž š í Ž í ů ů š í ž

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Š č Ú č š ž č č č š č ž Ž č č ž š š č č č č š č č ž š č ž č č š š ú ž č č ó č ď š š š š š ž ň č Ž ž š ž č č š š Ř š ž č š š č š šš žň ó š Ž ň ž č š ň č š č š č č č č Ž č č ú š č ď š ž š ď č Ú š š ž č š

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

Ď ř ť Ú ř ě ý č ů ě ě ř ě č ů Ů ě Ž ě Ó ř ů ř ř ů ě ě ř Ž ř Ž Ž Ž ř Š ý č ů ě ě ěř Š ěř ř ěř č č č ř ě ř č ř ř č č ř ě Í ó ř ť Á ě č č ř č ř ř ř Š ě ú Ú Ú ř ě ó ř Ó ř Ó ř ó ř ř ě ř č ó ř Š ě ě č ř ě Ž

Více

ý Á ľ Í äľä Š ý ž ř č ř ý ě ě š ř ů č č ý č ý č ě řč č š ě ě ř úř ě š ě č ř č ř ĺ Ú š ě č ĺ ř ř č ł ý Á Ę äľ Š č š ě Š ě č ř ř ž ě ý š ě ř Š č ř ý ý ž ě úč ž ě š ě ř šúč ž ě ý ě š ě ř ĺ ä ľľä ľ ľ ľľľ ĺľ

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

ř č Á ú Ě Í š é é ř Ž Č č ř ě é Š ž č é ž č č é Č š ě ůš š Č š ě ůš š Ť é Č ř ň ř ě ž úč ě Ů úč ž ř ž ř é š é ů ž č ů ř ě ř ě ů č ů ě Š é ř ě é Š š Č ř č ě š č ř ů š ě é ř Á úč ř ě é Š ž é ž č é Š ž č

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

EU V/2 1/Z24. Střední Evropa

EU V/2 1/Z24. Střední Evropa EU V/2 1/Z24 Střední Evropa Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Střední Evropa. Prezentace slouţí jako výklad i jako motivace

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele -

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - Brno 2014 Materiál byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0044 Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie

Více

Kopie z www.dslogistic.cz

Kopie z www.dslogistic.cz Ý ú š ú š š š ř ů ň ú š řš ř řš ř ú ú ú ú ř ř ú ů ů š ň ř úó ú ú š řš ú ř Éň ú š ú ú š ú š š š ď ť ř ů ř ř ř š ů ů řš ř ú ú ř ň ř ů ř ř ú ř ř ú ú ř ř ř ú ř š š ř Ů ú ř ú ú ú ú ú š Ů úó ú Č ř ř ú ČÍ ř ú

Více

Ě ČÁ Š š š éč Š ď Í Í Í č ů é ý éč Š ž é é č ú Š é ř š ž é ř ž č Č š ž ú č ý č ť é é é é é Č ž é č é ž é ž č ý ý ň č ž ž č č úč ř ů ř ř š ř č ý ý ů č é Š Í Ž é ž é ý ů č Š ý Č éč č ů ý ý ú Ť ž Í é Č é

Více

Ř Ú č č ň č š Ú č š ň Č č š Ž č č č ň Č č š š š ň Č Ž Č ň š č č ň Č Ó ň č Ž ů Ž Ž Č Ú Ř č š ň č š č ú úč ň ů ů ž č ů ů ň Č š Ž ň Ž ž ů ž ň Ž č Č š Ž ň Ž šš ž ž š ů ů ů č č ž ů ž Ž č š č č š ú ň ž Ú ů ž

Více

ž ž šé šš ž é é ň ž š é Č šš Ů šš é č ž ď ů š é ž ž ý é ž ů ý é šš ů č ý ú č ů ý č č š ž č ů š č ů é ž š ů ž é š ž ý ž čůýž é č é é ž ú ž é ž é é š č ž é č é é Č č š ž ý č ů é ý š Ú ů é ž ž é č ž ž ý č

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

Příspěvek k poznání roupců (Diptera: Asilidae) Národních parků Podyjí a Thayatal a několika lokalit Znojemska

Příspěvek k poznání roupců (Diptera: Asilidae) Národních parků Podyjí a Thayatal a několika lokalit Znojemska THAYENSIA (ZNOJMO) 2011, 8: 101 108. ISSN 1212-3560 Příspěvek k poznání roupců (Diptera: Asilidae) Národních parků Podyjí a Thayatal a několika lokalit Znojemska Contribution to the knowledge of robber

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Kopie z www.dsholding.cz

Kopie z www.dsholding.cz Ú š ř ú š ÚČ ú ř ř ú ř ú ú ú ú ú ú ů ň ů ř ů ř ů ř ů ů ř ú ů ň ň ů ú ř ů ň ň ú ř ů ú ú ň ú ú ň ř š ř ú ú ů ú ů ů ů šť ú ů ú ř ř ú ú ú š ř ů ú ú š š š š ú ú ú šš Č ú ů ů ú šš ú š šť ř ú ů Ý ú ů ů ů ů Ú

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

č Ť Ť Ď Ť č č šš š č š Í Í š č š š ň č Í Í š ň š š š š č š č š š š š č š š č č š š ď č č š ť š š ň č ďč č č Í š š Í š šš š Í š ď Ť Ť Í Á č š č Ť Í Ů Ú č č š š š š ď ď ň ť ď ď Ě š ď ď ď š č ď Í č š Ť Ž

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Í Ř á ž á ž á ž š á ě Ž Í š á č č ť š š ě ě áč ě Ť áš Ž č Í Č ě Ž Ž č á š ě á á ě á áš č š ě á č ě Ť š á ě á Ě š ě Ť ě š ě š Ť áž ě č á ě ě áč Č ě č á Š á Ž á Ť ě á ť ě ž ě Č š á á ě č ěť č á č ě š š Ž

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

Ř É Ě Á Ů š Ž Á š Ř č Ř Ě ž š Ř Ů Á š Ě Šš Á š Á Ř Ů Á š Á Ř Ů Á š Í š šš Á š Ř Ř Ě Á š Ř ů č šš Á š Ř Ů Á š Ř Š Á šš Á š Á Ř Á š š Ž šš Á š Ř Ů Á š Á š Ř Ž ě Ř Ů Á š Á š Ě č Á š Ř Á Š Ř Ů Á š Á č č Á

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

A B Rozpočet pro pořízení

A B Rozpočet pro pořízení Vodohospodářské sdružení Turnov A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov ROZPOČET 2012 - PŘÍJMY Rozpočet pro rok 2012 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č. A B Č. ř. SÚ AÚ OdPa Pol.

Více

É ž Á ž ň ó ž ň ňů ÉÍ ň Ó Ý Í č ň ň ň č č č Č úč Úč ů Ý Ý ů Í Ů ů ů Ů Í č Č č Í Í č Š ň ů ň úč č Úč č Ú úč úč úč Í ů Úč č ž č Ú Í úč Í č ó Í č š š č č úč úč Í č ň č Ů č ž č č ó Ú ú úč ú Í Í ůč ů

Více

ZOOLOGICKÉ DNY. Brno 2002. Abstrakta referátů z konference 14.-15. února 2002. Editoři: BRYJA Josef & ZUKAL Jan

ZOOLOGICKÉ DNY. Brno 2002. Abstrakta referátů z konference 14.-15. února 2002. Editoři: BRYJA Josef & ZUKAL Jan ZOOLOGICKÉ DNY Brno 2002 Abstrakta referátů z konference 14.-15. února 2002 Editoři: BRYJA Josef & ZUKAL Jan Zoologické dny Brno, Abstrakta referátů z konference 14. a 15. února 2002 Pořadatelé konference:

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007 o. s. pro alergiky, astmatiky a ekzematiky Máša Karlovo náměstí 7, 120 00 Praha 2 Tel: 222162321, mobil:

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika)

Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika) Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 071-082, 2007 ISBN 978-80-86166-23-0 Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika)

Více

CENA MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ za celoživotní práci pro životní prostředí

CENA MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ za celoživotní práci pro životní prostředí CENA MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ za celoživotní práci pro životní prostředí Jan Čeřovský Po studiích na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde získal i tituly CSc. a RNDr. se věnuje celý život ochraně

Více

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Představuji Vám domácího zástupce krásné a bohaté čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) prstnatec

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

úč úč ž ů ž Č Č č č ů ž úč č úč ť Ň č ú Ý č č Ú Ú ť ú č ď ů ž š úč ž úč úč ž ť ď ť ď ž ú č č úč š ž Ů č č ú úč ž ů ť úč ž ž ž Ů č ž ú č Š úč č Úč Č Č š ď š Š š Ó Ó ž ůč ú Ď ť ž ů ů č ů Č ů ž úč Ý č ž úč

Více

Program KALKULÁTOR POLOHY HPV

Program KALKULÁTOR POLOHY HPV Program KALKULÁTOR POLOHY HPV Výpočet úrovně hladiny podzemní vody Dokumentace Teoretický základ problematiky Pokyny pro uživatele Jakub Štibinger, Pavel Kovář, František Křovák Praha, 2011 Tato dokumentace

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

Česko-slovenská Wikipedie nový projekt technologické podpory spolupráce tvůrců a čtenářů České a Slovenské Wikipedie

Česko-slovenská Wikipedie nový projekt technologické podpory spolupráce tvůrců a čtenářů České a Slovenské Wikipedie Česko-slovenská Wikipedie nový projekt technologické podpory spolupráce tvůrců a čtenářů České a Slovenské Wikipedie -- [[Uživatel:Blahma Marek Blahuš]] Wikikonference, Praha, 30.11.2013 Marek Blahuš Wikimedia

Více

Patogenní organizmy a mykotoxiny - rizikové faktory ohrožující rostlinnou produkci

Patogenní organizmy a mykotoxiny - rizikové faktory ohrožující rostlinnou produkci Česká společnost rostlinolékařská Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz a Slovenská rastlinolekárska spoločnosť za spolupráce Ministerstva zemědělství ČR a Agrární komory

Více

Soutok Moravy a Dyje

Soutok Moravy a Dyje Soutok Moravy a Dyje Je jedním z nejrozsáhlejších lužních lesů Evropy Je nejnižším ( 148 m nad mořem) a nejjižněji položeným místem Moravy Leží na soutoku dvou řek Moravy a Dyje a stýkají se zde hranice

Více

Č š ř ý š ř ř š ď ř šš é é ě š ý ě ě š ř ů ě ě ě š ř ů ř é ě ě ě ě ý ů ě ě š ř ů é ď š Š ě Š Š ě Č ř ě ř š ě Š ě š Š ě Š Š ě é ř ě ž ř ů é ě š ý ž ř ž ř ů ý š š ý Ť Ť ý ý š é ě š é ř ý Č éš š š ě ž ř ů

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Ů á č č Ů č Ů č č á č Ě č ň Ď č č č ď ň ř č Ž č Ů Ů č č Ů Ž č č Ý Ú Ž Ú Ú Ů Ď Ů ť Č Ů č Ý Ů Ž Ů Ď Ě č Ě Ů Ů Ě Ě Ě č Ž Ě č č č á ť Ů č Ě Ž č č ňř č č č ť č č Ď Ů č Ě č Ž č ĚĎ Ž č č Úč Ů ť ť ť č Ě Ž Ě č

Více

č ú ř č ř č č ř ú Í ř č č ří č č č č č ž ř č Íř ř ř Š ř ř č ř č č ž č č Í ř ž ž Í ú ř ř ú ž ř č č ž ž č ž Š ž č č Č ř ř ú č č č č č Í č ž Ů č ř č úč ž ř č č č Í Í č ř ří č ř Í č ó ŘÍ č ž č ž č č ž ř ž

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR AOPK ČR v současnosti pracuje v oblasti

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více