NEKTERÉ NEPUBLIKOVANÉ ÚDAJE O ARACHNOFAUNE SLOVENSKA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEKTERÉ NEPUBLIKOVANÉ ÚDAJE O ARACHNOFAUNE SLOVENSKA."

Transkript

1 Casopis vydáva Slovenská entomologická spolocnost pri SA V. Redakcná rada: Doc. P-NDr. Ladislav Jedlicka, CSc. - hlavn)' redak1or. Viera Stloukalová, PhD. - v)'konn)' redaktor; Mgr. Peter Fenda: Doc. Ing. Pavel Hrubík, DrSc.: RNDr. Ilja Okáli, CSc.: RNDr. Mirko Slovák, CSc. f11101ll0/alll1a co/'lxuhica I): NEKTERÉ NEPUBLIKOVANÉ ÚDAJE O ARACHNOFAUNE SLOVENSKA. Jan BllCHAR Príspevky zasielajte na adresu: Viera Stloukalová, PhD. Katedra zoológie PriF UK, M]ynská dolina, B - I Bratislava Katedra zoologie Prírodovedecké fakulty Univerzity Karlovy, Vinicná 7, Praha 2 BUCHAR.J.: Some unpulished data of Slovakian spiders (Araneae). Emolllo/auna carpalllica, 1J: Abstract: Hitherto unpublished faunistic data of 51 species of Iycosid spiders and of J 05 rare species 01' some other spider families are presented in this paper. 47 visited Slovakian localities are mapped and their ordinal numerals express the occurrence of the collected species. Distribúcia: - clenovia SES dostávajú casopis automaticky - Slovensko (neclenovia a inštitúcie) a zahranicie okrem CR: - Ceská republika: ENTO-TERA RNDr. Ondrej Šauša, CSc. ' H. Melickovej 6/ Bratislava Vladimír Mal)' a spol. P. O. Box Praha 2 Ceská republika Key words: Slovakia, Lycosidae. less common speeies ofspiders. faunisties. ÚVOD Již delší dobu se chystám opublikovat faunistická data o arachnofaune Slovenska, která jsem získal jednak behem vlastních nekolika sberacích exkurzí, jednak v podobe cenných úlovku od cetných prátel arachnologie (viz prehled lokalit a podekování). Rád jsem touto cestou vyhovel i prání milého kolegy RNDr. Petra Gajdoše. CSc., z Arachnologickésekce Slovenské entomologické spolecnosti, který se zabývá spolu s dalšími. spolupracovníky analýzou rozsáh lého arachnologického materiálu zamerenou na globální hodnocení prírodních pomeru Slovenska (GAJDO~ & SLOBODA 1995). Verím, že predložená data budou užitecná, jak pro porovnání s nejnovejšími sbery, tak pro orientaci pri sledování dlouhodobejšího vývoje prírodních pomeru na Slovensku. Zvláštní pozornost je zde venována bioindikacne významné celedi Lycosidae, jejíž sber jsem obzvlášte preferoval. METODIKA A MATERIÁL Entomofauna carpathica, Vol. ] L N 2 'C Slovenská entomologická spo]ocnost ] Níže shromáždená faunistická data o 51 druhu celedi Lycosidae a 105 méne hojných druzích nekterých dalších cdedí byla získána v letech 1959 až 1993 bežn)'mi sberacími metodami (predevším individuálním sberem do ruky, ale i metodou sm)'kání, sklepávání a prosevu lesní podestýlky, zcela v)jímecne imetodou formalínov)'ch pastí). Na sberu sa podílelo 14 zoologu a v nekter)'ch prípadech spolu s autorem i technická asistentka E. Laštovková, ale i další Úeastníci krátkodobých sberacich exkurzí organizovan)'ch naší katedrou. Nejprve následuje seznam 47 navštíven)'eh lokalit (viz mapa. na níž jsou lokality vyznaceny pofadov)'mí císly). U každé z nich je uveden kód mapovací síte DFS, zpusob sberu. sberatel (pokud není uvedeno jeho jméno. byl materiál sbírán autorem). Pokud byla lokalita navštívena vícekrát. nebo bylo sbíráno na ruzn)'ch biotopeeh, jsou tyto alternativy rozlišeny pomocí mal)'ch písmen abecedy. 33

2 I. Dc, inska I-;ob: la ( ). VápenClná skalní step: 1) b) IOJ.] Hovorka c) Palice 2. Lozorno (7668) : aj okraj boro,,:ho lesa b) brehy od,odíovacího kanálu e) duna ridee porostlá akáty a boro"ickami d) vlhká Iesni paseka 3. Vlckovce u Trna\') (7671). sm)'kání Kocián 4. Hlohovcc (7572). sm)'kání Kocián 5. PicStany ( ), VIII sbcr na J 'erbascunl rhapsiforme. 19. Kunert 6. Caehtice (7272). skalní step pod hradem Bil)' 7. Trencín (7174) Bílý 8. Malá Fatra Fackov (6977), breh potoka Stys 9. Malá Fatra. Strecno (6879), kamenitý breh Váhu Húrka 10. Malá Fatra (6880): a) VeI'k)' Kriván. vrcholové partie b) Turany. pobreži Váhu, , 11. Nitra. Zooor (7674): a) prosev lesní opadanky ] Kunste b) skalni step. sber pod kameny c) skalni step. sbcr tenkov (8277): a) stepni rezervace Zdárek hj stepni rezervace. VI.] Kunst c) stepní rezervace, d) les priléhající k rezervaci, e) stepní rezervace; Vilímová 13. Kamenínske slanisko (8177): a) índividuální sbcr h) individuální sbcr Vilímová 14. Kameniea n. Hronom (8178): a) Iesostep, J Vcrncr b) sbcr na pastvine c-1) sbcr formalinov)'mi pastmi. ]3.5.- ] 8.6.] 964: c) skalní sráz nad silnicí d) dolni cást pastviny e) okraj (mezitim vypálené) lesostepi fj Iesostep na vrcho Iu g) sber na lesostepi, VI Kunst hl sber na pastvine i) j) 19.4.]971, 19. Bilý k) Chraba, 16.2; 1976, 19. Vilímová I) smyk na lesostepi. VI. ] Koeián m) Štúrovo, protipovodnový násyp na brehu Dunaje, , 19. Palice 15. Beíá (8077), breh Hronu, ] Štusák ]6. Šahy-Magas (7979), sbcr na Iesostepi, ] 4.5.] Dudinee (7879). témcr vyschlé koryto potoka. sbcr mezi kameny, , 19. Pultar 18. Pótor (7782). jižní okraj dubového lesa, Firakovo(7784) , 19. Bílý 20. Zvolen (7480), 18.5.] 993: a) Kovácová. hospodárská krajina, bj Kovácová, okraj dubového lesa, c) Javorie, smíšený listnatý les. 21. Zámostíe (7182), kamenítý bteh Hronu, Nlzké Tatry ( ), cesta od Certovice podjížnl svah Dumbieru Liptovsk)' Hrádok (6984), pobtežl Váhu, 19. Frankenberger 24. Vysoké Tatry (6886), individuálnl sber: a) Furkotská dolina, I970 b) Kriván, vrcholová oblast, c) Važecká dolina, d) Malá Studená dolina, nad hranicí lesa, Vysoké Tatry (6787), individuální sber: 26. Cervený Kláštor (6688), btei' ~unajce, Domica (7588), skalnl step, Hrušov (7489), lesostep nad osadou, Zádiel (7391): a) ústl kanonu, b) výstup na východnl plato, jižne exponované lesni svetliny, c) východnl plato, lesostepnl biotopy, sber, d) východnl plato, lesostepnl biotopy, smyk, e) individuální sber, Vilimová t) Turna, sber na skalní stepi pod hradem, Murán (7286), : a) louka pod lesem b) bucina, sber c) bucina, prosev d) bucina, smyk podrostu e) sber na lesním palouku t) kamenitý bteh potoka. 31. Slovenské Rudohorie, Klenovský Vepor (7289), potucek v Cierné doline, Stratená (7188), lesnl kamenité biotopy, Nízke Tatry (7087), Zadná Hola, 3.9.1%4 34. Novoveská Huta (7089), skládka palivového dteva u cesty, Povodl Bodrogu (7696): a) Vel'ký Kari1enec, výstup na kopec, b) Tajba, pobteži mnvého ramene Bodrogu, Malé Trakany (7698), : a) rozpraskaný hlinitopíscitý bteh Tisy b) sber pod kameny c) sber pod náplavem. 37. Somotor (7596): a) sber pod kameny v lomu, I b) sber na písecných dunách, Krárovský Chlmec (7597), jižni svahy vrchu Vysoká Leles (7598), : a) pastvina b) plscité btehy Latorice c) okou tunek na pastvine d) lužní les, smyk e) lužnf les, prosev 40. ZempUnska Šírava (7297), sber na parníku, Brekov, skalnl step pod hradem (71%), Brekov, oblázkový bteh Laborce na opacné strane reky (7197), Humenné (7097): a) bteh Laborce, VII

3 b) kameni!)' breh potoka. 15,8, , Snina (7098). oblázkov~ breh Cirochy: a) 3,7,1962 b) 6.7,1962 c) 15,8, , Sninsk)' kamen (7099). cesta lesem od Morského oka. 6,7,1962, 46, Stakcín (6999), oblázkov) breh Cirochy. 11.7, , Nová Sedlica (6901) ,1961 a 4,-5.7,1962: a) Hlbok)' potok ajeho prítoky b) Stužica,její prítoky a okolní buciny c) Stužica. lesní cesta d) Stužica, vlhk)' mech e) Stužica, oblázkov)' breh f) N, Sedlica, remízky v okolí osady g) potok Roztoka, m, VLASTNÍ PREHLED ZJIŠTENÝCH DRUHU Nejprve jsou uvedeny relativne kompletnejší údaje o celedi Lycosidae a teprve potom druhy ostatních celedí serazených podle mezinárodne platného poradí. Za poradovým císlem ]okality, uvedeno dvojteckou, následuje pocet samic (Q), samcu (a), subadultních jedincu (sa; subadult specimen) nebo zcela mlad)'ch, ovšem druhove determinovatelných nymf Uuv.; immature specimen), u samic odchycen)'ch i s kokonem je uvedeno (k; egg sac). Lvcosidae Acantholycosa lignaria (CLERCK, 1757) - 32: I ~,I juv., 34: ] 0',45: I Q(k), 10'. Alopecosa accentuata (LATREILLE, 1817) - 14c: I~, 16: I~(k), 4~,90', 29b: 10', 29c: 2~,60', 38: 6~, 41: I~. Alopecosa cuneara (CLERCK, 1757) - 2b: 2~,80, 11d: 5?,20', 14e: 3Q,10', 19c: 1~,30, 30a: 10, 30e: 2~,1d', 35a: I~, 39a: I Q, 41: I Q Alopecosacursor(HAHN, 1831)-11c:5Q,60', ]1d: I~, 14c:20', 14d:20', 14e: 10' Alopecosamariae(DAHL, 1908)- 14g:29, ]4k: 14!,38:3Q Alopecosa pinetorum (THORELL, 1856) - 23 I Q, 25h: 12 Alopecosa pulverulenra (CLERCK, ] 757) - 10a: 19 Alopecosaschmidri(HAl-fN, 1835) 12b: I~, 14i: 1o, 37b: IQ Alopecosa soutaria (HERMAN, 1879) - ]4c: I Q, 14e: I ~, 17: I 9, 29c: 19, 35a: 19 Alopecosasul:::eri(PAVESI, 1873)-12d: ]0', 14b: 10, 14e: IQ,600', 14f: 1~,300',27: ]0', 28: 19, 29b: 2Q, 38: 19 Alopecosa trabalis (CLERCK, 1757) - 27: 10' Arcrosa cinerea (FABRICIUS,1777) - 42: 3<;>,44a: I ~,44b: I 4!, 44c: 19, I A, 46: I ~ Arctosa leopardlls (SUNDEVALL,1833) - 2b: 50, IOb: ] 2, 39a: 19, 39b: 12, 39c: 19, 42: IQ Arctosa maclllata (HAHN, 1822) - 17: 19, 31: I~, 36a: 1~,lo, 47a: 9~,20', 47e: 19,10', 47g: I~ Arcrosa srigmosa (THORELL, 1875) - 36a: 4 Q, 42: 22, 10' Auloni9 albimana (W ALCKENAER,l805) - 2d: ] 0', 14e: 22, 16: 12, 35a: 19, 41: 19, 47e: I~ ' Lycosa radiata LATREILLE,1817-1c: I juv., 1lb: 2 sa, 14b: 3juv., 14c: 1 juv" ]6: 15 juv., 27:3juv Lycosa singoriensis (L~XMANN, 1870) - 39b: I 'il Lvcosa vultuosa C. L. KOCH, i: I sa Pardosa agrestis (WESTRING, 1862) - 2b: I ~,IO', 37a: I 'il Pardosa agricola (THORELL, 1856) - 9: I ~ ' Pardosa alacris (c. L. KOCH, 1833) - 20c: 20' Pardosa albatula (ROEWER, 1951) - 25f: 2~, 10' Pardosa amentata (CLERCK, 1757) - 2b: 10', l3a: 5Sj?,20', 20a: 5Sj?,50', 21: 10Sj?,IOO',30f: 10', 34: 3~, 39b: 10', 43a: 2~,10', 43b: 10', 44a: I ~(k), 45: I~, 47b: I Sj?,47c: I Sj?,47d: 3~(k),IO', 47f: I~, 47g: I ~ Pardosa bifasciata (C. L. KOCH, 1834). 14c: 10',27: Isa Pardosajérruginea (L. KOCH, 1870) - 25b: I ~,IO', 25c: I ~,IO' Pardosa hortensis (THORELL, 1872) - 14e: 10', 18: 6~(k), 20', 20a: I Sj?(k),20b: 6~, 27: 10Sj?,120', 28: 10Sj?(I0k, 5 parazitováno), 29b: I~, 30a: 13Sj?,30', 35a: I~, 38: I~, 41: 1~,45: I~ Pardosa lugubris (WALCKENAER,1802). 20c: I Sj?,80',25d: I Sj? Pardosa monticola (CLERCK, 1757) - 12c: 10', 20a: 10',27: I Sj?,30', ;29c: 4Sj?,200', 30a: 2Sj?,70', 30e: 2Sj?,IO', 41: I Sj?,IO'. Pardosa morosa (L.KOCH, 1870) - 8: 2 juv., 21: I Sj?,30f: 3 Sj?(k),47a: 3Sj?, 47b: 2 Sj?(k),47g: I 7Sj?(k),1O' Pardosa nebulosa (THORELL, 1872) - 15: 3 juv., 39b: I Sj? Pardosa nigra C. L. KOCH, : nenalezena, 24a: 1Sj?(smládaty), Isa, 25b: 1Sj?,IO', 25g: 3Sj? Pardosa paludicola (CLERCK, 1757) 20a: I Sj? Pardosa palustris (L1NNÉ, 1758) 10a: 7Sj?, 13a: 3Sj?,50', 20a: 5 Sj?,50', 27: 1Sj?, 30a: 12Sj?,100',30e: I Sj?,37a: I Sj?,39a: JSj?,41: 5~,IO', 47c: I Sj? Pardosa prativaga (L. KOCH, 1870) - 39a: 10',42: 10' Pardosa pul/ata (CLERCK, 1757) - 2b: 3 Sj?,130',2d: 5 Sj?,1I0', 20a: I Sj?,25c: 20', 33: 1Sj?,39c: 1Sj? Pardosa riparia (C. L. KOCH, 1833) - 25c: 10', 25d: I Sj?,10',27: 10', 30e: I Sj?,33: 3~, 37a: I Sj?,47f: 1~ Pardosa saltuaria (L. KOCH, 1870) - loa: II~, 22: 25~, 24b: 2~, 25b: I~,IO', 25g: 16Sj?(k),33: 3Sj? Pardosa sordidata (THORELL, 1875) - 25c: 10', 25f: 20' Pardosa wagleri (HAHN, 18N22) - IOb: 20', 26: 1Sj?,42: 2~, 43a: 40', 44a: 10', 44b: I~, 44c: I Sj?,46: 3Sj?,10', 47a: I ~ Pirata hygrophilus THORELL, d: 1Sj?,30', 21: 1Sj?,24d: 1Sj?,31: 20', 39c: 1~,lo, 47b: 1Sj?,10',47c: 3Sj?, 47d: 2Sj?(k). Pirata knorri(scopoll, 1763) -21: 3~, 24d: 32Sj?, 10',45: 1Sj?,47e: 3Sj?, 47g: II Sj? Pirata latitans (BLACKWALL, 1841) - 2b: 4Sj?, 10', 39b: 7~, 10',42: 1Sj? Pirata piraticus (CLERCK, 1757). 39c: I ~,43a: 2Sj? Pirata piscatorius (CLERCK, 1757). 39c: 2Sj? Pirata tenuitarsis SIMON, b: I Sj?,10' Trochosa robusta (SIMON, 1876) - 14e: I~, 27: 10', 29b: I~, 35a: I Sj? Trochosa ruricola (DEGEER, 1778) - 14c: 1Sj?,21: 3Q, 36b: 6Sj?,IO', 36c: 5Q,IO', 39b: 10', 39c: 1Sj?,44b:2Sj?,10',47g: I~ Trochosa terricola THORELL, e: I~, 24c: I Sj?,47d: I ~ Xerolycosa miniata (C. L. KOCH, 1834) - 2c: 10', 37a: If, 38: If, 39a: 4~, 20', 39b: 10',41: I~ 36 37

4 Xero~l'cosa nemoralis (WESTRING, 1861) - 20e: 2;. 25e: I? 25d: ] <f', 1(1:,45: I~, 10'.4 7b: li,47e:4;,4,~ A1Vpidae.4typus mura/is BERTKAU ]b: 1r3 Dvsderidae Dysdera erylhrina (W ALCKENAER.1802) - 14f: 10'. 30e: 10' Mimetidae Ero aphana (W ALCKENAER,1802) - 39d: I ~ H.l'psusinga a/hol'ilfata (WESTRIt'.Ci.1851) - 27: I ;. I:' H.1'psosinga sangllinea'(c. L. KOCH. 1844) 16: 2 ;, 2ge: I Larinioidesfo/illlll (SCIIRANK. ] 803) - 5: I;:' Larinioides ixoho/lis (THORElI., ] 873) - 40: I,=~ Larinioides patagiallls (CLERCK, 1757) - 35b: I 4' Pisauridae D%medes!ill/briallls (CLERCK, 1757) - 2b: Ijuv.. 39c; 1'? Oxvopidae Oxyopes hneallls LATREILLE, c: I~: Eresidae Eresus cinnaberinus (OllVIER, 1789) - 141: I juv., 35a: I ~ Cvbaeidae Argyronela aquatiea (CLERCK, 1757) - 3ge: I sa Uloboridae U/oborus wa/ekenaerius (LATREILLE,1806) - 12a: 2 ~. 20'. 12e: lsa Theridiidae Dipoena me/anogasler (c. L. KOCH, 1837) - 2ge: I O' ~/ealoda a/bomacu/ata (DE GEER, 1778) - 12e:1 Si' "1heridion nigrovariegalum SIMON h: I 0',38: I O' Linvphiidae Bo/yphantes a/ticeps (SUNDEVALL,1833) - 24a: 1 ~, I C Ceratine/la scabrosa (O. P. CAMBRIDGE,1871) - Ila: I ~ Ente/ecara aeuminala (WIDER, 1834) - 29d: 2 C 'Prinerigone vagans (AUDOUIN. 1827) - 36a: 1 C Leplhyphanles insignis O. P. CAMBRIDGE, f: I r3 Lepthyphantes keyserlingi (AUSSERER, 1867) - 28: I ~ Leplhyphantes quadrimacu/atus KULCZYNSKI, e: 2 ~, 14d: 2 ~, 14e: I ~ Neriene pe/lata (WIDER, 1834) 39d: I Q Panamomopsfagei MILLERet KRATOCHVIL, e: 22~, 160' Mecynargus moru/us (O. P. CAMBRJDGE,1873) - 22: I ~ Scolinoty/us antennatus (O.P.CAMBRIDGE, 1875) - 25g: ] 3 Tiso aeslivus (L. KOCH, ] 872)- 24b: I C Trichoncus hackmani MILLlDGE, e: I C, 30e: I r3 Troxochrus scabricu/us (WESTRING, 185 I) 36a: I Q, 1 r3 Tetragnathidae Zygiella montana (c. L. KOCH, ] 839) - 25e: I C Araneidae Age/enalea redii (SCOPOLl, 1763)-14j: 1 Q, 16: I C Araneus angulalus CLERCK, : I Q Araneus grossus (C. L. KOCH, 1844) - 6: I Q Araniella alpica (L. KOCH, 1869) - 30d: I C Argiope bruennichi (SCOPOLl, ] 772) "43a: I sa Gibbaranea bilubercu/ála (WALCKENAER,1802) - 12e: ] Q, I C, 12d: I ~, I C, 14i: 2 ~ 38 Hahniidae.4llliSlea e/egans (BLACKWALL,]841) - 2b: 1 ~ Hahnia monlana (BLACKWALL,1841) - loa: I r3 Hahnianal'a(BLACKWALL, 1841)-12e:2 9, 14e; I 0'. 29f; I ~ Hahnia ononidum SIMON, e: 3 Q, I 0', 3ge: 2 ~ Dictvnidae Dictyna /atens (FABRIClUS.1775) - 3Sb: 2 Ci Nigma flal'escens (W ALCKENAER.1830) - 30d: I ~), I r3 Amaurobiidae Cae/oles atropos (WALCKENAER,1830)-10a:72, I 2. 25g: I 2,30b: 12 Q, 31: I 9,33: I ~ Cae/Oles /angispinus KULCZYNSKI,] f: I ~ Titanoecidae Titanoeca quadriguttata (HAHN, 1833) - 14f: I 0',28: I se Tilanoeca schineri (L. KOCH, 1872) - 37a: I Q, 37b: 3 sa Titanoeea l'eteranica HERMAN, d: 1 6 Lioeranidae Agroacina slriala (KULCZYNSKI,1882) - 44b: I ~ Phrurohthus pu/latus KULCZYNSKI, f: 3 2, I C Phrurolilhus szi/yi HERMAN, ] f: I r3 Clubionidae C/ubiona alpico/a KULCZYNSKI, ]Oa: I c,24a: I 9., 24b: 2 ~ Clubiona eomla C. L. KOCH, ]839-14a: I r3. ] 8: 1 ~, 29a: I r3 Clubionafrulelorum L. KOCH, a: I C Gnaphosidae Calli/epis noclurna (L1NNAEUS,1758) - 14m: 1 )', 2ge: I ~ Ca/lilepis Schuszleri (HERMAN, 1879) - 14f: 10 0', 18: I ~, 29b: 2 C Dras~y/lus praeflcus (L. KOCH, 1866) - 14e: 2 ~, 14f: I C, 28: I Cf! Drassy/lus vil/iclls (THORELL, 1875) - 14e: 6 Q, 2] C, 14f: 4 Q, 8 c 39

5 Gnaphosa /uci/uga (W ALCKENAER,1802) - 19: I 'í?, 29b: I 5jl Gnaphosa opaca HERMAN, f: 2 es, 27: I 5jl,2 es Hap/odrassus ku/czynskii LOHMANDER, a: I 5jl Micar}aformiearia (SUNDEVALL,1832) - 28: I es Nomisia exorna/a (C. L. KOCH, 1839) - 14c: I es Trachyze/o/es pedestris (C. L. KOCH, 1837) - la: I 5jl, 14f: I ~ Ze/otes aprieorum (L. KOCH, 1876) - 14e: I 5jl, 12 es, 28: I ~ Ze/otes aurantiaeus MILLER, f: 6 ~, 10 es Ze/otes declinans (KULCZYNSKI,1897) - 14e: 2 es Ze/otes graei/is (CANESTRlNI,1868) - 14c: I ~ Ze/otes hermani (CHYZER, 1878) - 27: I ~, 29f: 6 5jl Zoridae Zora manieata SIMON, ]4e: ] 'í? Zora nemora/is (BLACKWALL,]86]) - 30b: 2 5jl,2 es Zoraparda/isSIMoN, ]878- ]2a:] es, 27: ] 'í? Philodromidae Philodromusfuseomarginatus (DE GEER, ] 778) - 2a: 2 es Phi/odromus margaritatus (CLERCK, ] 757) - 30d: I es (práve svlecený). Phi/odromus vagu/us SIMON, ]875-24d: I 5jl,25a: I ~ Thanatus arenarius THORELL,]872-2c: ] 'í?, 12a: 2 'í?, ]4e: 8 es, 27: ] es, 37a: I ~ Thanatus formicinus (CLERCK, 1757) - ] 6: 2 ~ Thanatus striatus C. L. KOCH, ] a: ] es Thanatus vu/garis SIMON, ]870-14c: I es Thomisidae Coriaraehne depressa (C. L. KOCH, 1837) - 2ge: ] juv. Misumenops trieuspidatus (FABRICIUS,1775) - 14h: ] ~, 39d: ] es Synaema g/obosum (FABRICIUS,1775) - 39b: I ~,39d: I ~ ThomisusonustusWALCKENAER, ]806-lc:]~, 14i:2 ~,2ge:] ~,37a:] ~ Tmaruspiger (WALCKENAER,1802) - 12d: I es, 20c: I ~, 38: I es Xysticus aeerbus THORELL,]872-14g: I ~ Xysticus /anio (C. L. KOCH, 1835) - 30b: I (S, 39d: ] ~ Xystieus /uctator L. KOCH, ]870-14f: 5 es, 30b: ] es Xysticus striatipes L. KOCH, ] b: I ~ Xystieus marmoratus THORELL, ] ] c: ] ~ Salticidae Carrhotus xanthogramma (LATREILLE,] 819) - 3: I ~ Cha/coscirtus pseudoinfimus OVTSHARENKO, ]4b: ] es Euophrys obso/eta SIMON, ] : ] ~, 29b: 3 ~, 7 es, 2ge: 2 es, 29f: 3 ~, I es Heliophanus f1avipes (HAHN, 1832) - 4: 2 ~ Macroeris nidieo/ens (W ALCKENAER,] 802) - 29d: I es Marpissa muscosa (CLERCK, 1757) - 12d: I es; 14j: ] es, ] 8: I ~ Marpissa nivoyi (LUCAS, ]846) - 3: 2 sa Myrmaraehne jormiearia (DEGEER, ]778) - ]3b: ] juv., 39c: ] 5jl Neon re/ieu/atus (BLACKWALL,1853) - 3ge: ] ~, ] es Pellenes nigrociliatus O:'. KOCH, ]875) - ]a: ] ~ 40 Pellenes tripunctatlls (W ALCKENAER,1802) - 4: I Cjl,14: I ~, 16: I 2, 30e: I es Philaells chrysops (PODA, 1761 ) - 2ge: 2 juv., 29f: I 2 (práve svlecený) Pseudieills enearpatus (W ALCKENAER,1802) - 12d: I Cjl Si/licus rupieo/a (c. L. Koch, 1837) - 32: I 'í? SilliClls zimmermanni (SIMON, 1877) - 12a: I es Synage/es hi/arll/lis (C. L. KOCH, 1846) - 14: I 'í? VÝSLEDKY A DISKUSE Prestože byly do predložené práce vybrány, dle mých vlastnlch predstav "méne hojné druhy", nasblrané na území Slovenska, verím, že tento výber nebude chápán jinak, než jako subjektivní kriterium ovlivnené predevšlm dlouhodobým studiem arachnofauny Cech. V podstate jde o pouhý príspevek k rozsáhlým arachnologickým sberum uskutecnovaným ve velikém rozsahu pod vedením RNDr. P. Gajdoše a Mgr. J. Svatone. Presto lze ríci~ že uvedený souj)or obsahuje radu významných druhu klasifikovaných v cerveném seznamu pavouku Slovenska (GAJDOŠ& SVATON]993): ve 30 prípadech jako druhy vzácné, ]7 jako druhy zranitelné, 7 jako ohrožené a jeden jako vyhynulý (Aretosa stigmosa). Krome toho predložený seznam obsahuje radu údaju fenologických: napr. datum výskytu velice mladé nymfy druhu E. cinnaberinus v materiálu získaném metodou smýku na vegetaci, ~terý s velikou pravdepodobnosti souvisí s málo známou aeronautickou cinností tohoto druhu. SOUHRN V predložené práci jsou obsaženy údaje o 51 druhu celedi Lycosidae a o 104 vzácnejších druzích nekterých zbývajících celedí. Údaje by ly nashromáždeny behem období od r. ] 959 až ] 993 ze 47 slovenských lokalit, znázornených na priložené mapce. 55 druhu tvorí soucást moderního cerveného seznamu araneofauny Slovenska. PODEKOVÁNí Za mnohé cenné exempláfe pavouku ulovených na území Slovenska dekuji pfedevšlm paní technické asistentce katedry E. Laštovkové ( ). Dále tak s velikou radostí cinlm panl RNDr. J. Vilímové a pánum RNDr. S. Bílému, Mgr. J. Kociánovi, Ing. M. Kunertovi, Doc. RNDr. M. Kunstovi (I ), RNDr. O. Hovorkovi, Prof. RNDr. K.Hurkovi, gymn. prof. J. MartiRkovi ( ), posluchaci PfF UK Z. Palicovi, RNDr. O. Pultarovi, Doc. RNDr. J. Štusákovi ( ), Prof. RNDr. P. Štysovi, RNDr. P. Vernerovi. Doc. RNDr. J. Ždárkovi. LITERATURA GAJDOS, P., SLOBODA, K.o 1995: Utilizing of data spider occurence in Slovakia in the field of landscape ecology. Proc. 15th Europ. Colloq. Arachnology in Ceské Budejovice, S GAJDOS, P., SVATON, J., 1993: The red list of spiders of Slovakia. BolI. Acc. Gioenia Sci. Nat., 26:

6 " " L ~ ~ ~.~ 6 _ S ~._.~~J I" m--t~ 13 ""{ n 11 l rb- I".,~ r\ 15 f--~j::jv -+-=l~"., ~_ --~-l j lit,4 'O> Obr. I :Mapa Slovenska se sítí DFS, do níž jsou vepsána poradová císla lokalit blíže charakterizovan)'ch v kapitole Materiál a metodika. Pic. 1: Map of Slovakia by DFS, where the localities being described in Metods are lhown. r'ó 42

WOLF SPIDERS (ARANEAE, LYCOSIDAE) OF EASTERN PART OF HUSTOPEČE BIOREGION

WOLF SPIDERS (ARANEAE, LYCOSIDAE) OF EASTERN PART OF HUSTOPEČE BIOREGION WOLF SPIDERS (ARANEAE, LYCOSIDAE) OF EASTERN PART OF HUSTOPEČE BIOREGION Košulič O., Hula V. Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno,

Více

VÝSLEDKY PRZKUMU PAVOUK

VÝSLEDKY PRZKUMU PAVOUK VÝSLEDKY PRZKUMU PAVOUK Zpracoval: Michal Holec Informace o autorovi (dodavateli) Název dodavatele: Mgr. Michal Holec, Ph.D. I: 74253921; Telefon: 605127469; E-mail: michal.holec@ujep.cz titulní strana:

Více

Vlastimil Růžička S Jaromír Hajer. Pavouci (Araneae) mokřadů Lučiny u Tisé. Spiders of wetlands Lučiny near Tisá. Úvod. Materiál a metodika

Vlastimil Růžička S Jaromír Hajer. Pavouci (Araneae) mokřadů Lučiny u Tisé. Spiders of wetlands Lučiny near Tisá. Úvod. Materiál a metodika RŮŽIČKA V. & HAJER J. 2000: Pavouci (Araneae) mokřadů Lučiny u Tisé (Boh. bor. occ.). The spiders (Araneae) of wetlands Lučiny near Tisá (Boh. bor. occ.). Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná

Více

Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník

Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník Erica, Plzeň, 19: 101 108, 2012 101 Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník Survey of spiders (Araneae) of the Maňovický rybník pond Site of Community Importance Robert Tropek

Více

Pavouci a sekáči pískovny Tasovice u Znojma

Pavouci a sekáči pískovny Tasovice u Znojma THAYENSIA (ZNOJMO) 2015, 12: 129 138. ISSN 1212-3560 Pavouci a sekáči pískovny Tasovice u Znojma Spiders and harvestmen of Tasovice sandpit near Znojmo Ondřej M a c h a č Katedra ekologie a životního prostředí,

Více

Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika) Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic)

Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika) Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic) Published December 28, 2011 Klapalekiana, 47: 201 212, 2011 ISSN 1210-6100 Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika) Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech

Více

Antonín KŮRKA & Petr DOLEJŠ

Antonín KŮRKA & Petr DOLEJŠ Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 29: 137 148, 2011 ISBN: 978-80-87266-07-6 Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy) Spiders of the feather-grass steppe near Brozany

Více

Pavouci přírodní rezervace Čertova skála na Křivoklátsku

Pavouci přírodní rezervace Čertova skála na Křivoklátsku Bohemia centralis, Praha, 31: 243 248 Pavouci přírodní rezervace Čertova skála na Křivoklátsku Spiders of the Čertova Skála / Devil s Rock Nature Reserve, the Křivoklátsko Protected Landscape Area Vlastimil

Více

Araneae (pavouci) [třída/class: Arachnida; řád/order: Araneae] VLASTIMIL RŮŽIČKA

Araneae (pavouci) [třída/class: Arachnida; řád/order: Araneae] VLASTIMIL RŮŽIČKA Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, 760 pp.; 2005 Agentura ochrany

Více

Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy) Antonín KŮRKA 1) & Jan BUCHAR 2)

Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy) Antonín KŮRKA 1) & Jan BUCHAR 2) Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 28: 71 106, 2010 ISBN 978-80-87266-04-5 Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy) Spiders (Araneae) of the Oblík Hill

Více

Slíďáci a česká arachnologie I.

Slíďáci a česká arachnologie I. Jan Buchar Slíďáci a česká arachnologie I. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s charakteristickými rysy po celém světě rozšířené čeledi slíďákovití (Lycosidae) a v návaznosti připomenout, jak její

Více

ARTHROPODA (ČLENOVCI) I

ARTHROPODA (ČLENOVCI) I ARTHROPODA (ČLENOVCI) I Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí Robin Kundrata CHELICERATA (klepítkatci) SCORPIONIDA (štíři) Rumunsko, Svatá Helena řád: štíři (Scorpionida) čeleď: Euscorpiidae

Více

Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory

Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 35 (2015): 35-51 ISSN: 0231-9616 Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory Analysis of araneocenoses of peat bogs of protected landscape area Orlicke

Více

Bakalářská práce FAUNA PAVOUKŮ (ARANEAE) PR HŮRKY

Bakalářská práce FAUNA PAVOUKŮ (ARANEAE) PR HŮRKY Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická FAUNA PAVOUKŮ (ARANEAE) PR HŮRKY Nikol Soprová Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Ivany

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky Elateridarium 3: 35-40, 21.5.2009 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Více

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ARACHNOFAUNY ÚSTECKOORLICKA

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ARACHNOFAUNY ÚSTECKOORLICKA Vč. sb. přír. - Práce a studie, 8(2000): 247-254 ISBN: 80-86046 - 49-4 PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ARACHNOFAUNY ÚSTECKOORLICKA Contribution to knowledge of spiders of Ústí nad Orlicí region (East Bohemia) Jan

Více

Arachnologický průzkum na území PR Palkovické hůrky

Arachnologický průzkum na území PR Palkovické hůrky 1.17.2. Arachnologický průzkum na území PR Palkovické hůrky Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum arachnofauny (Araneae) na území Přírodní rezervace Palkovické hůrky Literární přehled Dosavadní znalosti

Více

Obr. č. 36: Fotografie Scytodes thoracica 16 Obr. č. 37: Fotografie Steatoda triangulosa 16 Obr. č. 38: Fotografie Tegenaria atrica 17 Obr. č.

Obr. č. 36: Fotografie Scytodes thoracica 16 Obr. č. 37: Fotografie Steatoda triangulosa 16 Obr. č. 38: Fotografie Tegenaria atrica 17 Obr. č. PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Obr. č. 1: Zvýraznění faunistických čtverců 4 Obr. č. 2: Turistická mapa s vyznačením obou obcí 4 Obr. č. 3: Fotografie budova nádraží Rajhrad 5 Obr. č. 4: Fotografie budova kostel

Více

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika)

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2.2.2010 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické

Více

: / Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

: / Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : 1804-2732. 5 / 2014 Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Received: 23.10.2014 Acta Carp. Occ., 5: 61 63, 2014 61 Accepted: 5.11.2014 ISSN: 1804-2732 Výskyt medúzky sladkovodní

Více

ý č í č é ů ě ě é í č Č í í í í í í í í í ů č é ů ě í ý í č ů č ů í í ý í í í í č č í í čí í č í ů ě í í č í í č é ů ě ě é í í é í í í ý ěí ě č é ů í č ů í č ň ě í ů é č í ů í í í í é í ů é č č í í č í

Více

Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku

Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku Vč. sb. přír. Práce a studie, 18 (2011): 125 140 ISSN 1212-1460 Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu (Araneae, Miturgidae) v Česku Distribution and habitat preferences of spiders of the genus

Více

Petr Dolejš & Antonín Kůrka

Petr Dolejš & Antonín Kůrka Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series Vol. 182 (1): 1-27; published on 18 February 2013 ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic) Copyright Národní muzeum, Praha, 2013 Catalogue

Více

Pavouci (Araneae) chráněné krajinné oblasti Český kras

Pavouci (Araneae) chráněné krajinné oblasti Český kras Bohemia centralis, Praha, 30: 5 100, 2010 Pavouci (Araneae) chráněné krajinné oblasti Český kras Spiders (Araneae) of the Bohemian Karst Protected Landscape Area (Czech Republic) Antonín Kůrka 1, Jan Buchar

Více

Inventarizační průzkum vybraných skupin bezobratlých PP Toužínské stráně

Inventarizační průzkum vybraných skupin bezobratlých PP Toužínské stráně Acta rerum naturalium 5: 229 242, 2008 ISSN 1801-5972 Inventarizační průzkum vybraných skupin bezobratlých PP Toužínské stráně Inventory survey of selected invertebrates of Toužínské stráně nature reserve

Více

Toto číslo je věnováno památce prof. Jana Buchara. OBSAH

Toto číslo je věnováno památce prof. Jana Buchara. OBSAH Toto číslo je věnováno památce prof. Jana Buchara. OBSAH Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek... 3 Icius subinermis (Simon, 1937) v Brně... 4 Krušné hory a skákavka Sibianor larae...

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY NÁVRHY OPATŘENÍ NA LESNÍ PŮDĚ Kolektiv autorů OBSAH Opatření souhrn Vymezení zájmových území Přírodní poměry Mapa návrhů na lesní

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese

Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie a životního prostředí Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese Ondřej Machač Diplomová práce předložená na Katedře ekologie

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Průvodce "Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov"

Průvodce Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov Děvín 48 10'36.59"N 16 59'5.75"E se nachází jihozápadním cípu Malých Karpat. Dominantním vrcholem je Děvínská Kobyla. Pod Děvínským hradem začíná červená turistická značka vedoucí až na Duklianský průsmyk.

Více

Č Ě É ČÁ ř Ž č č Ó č ř Š ř Ž č ř Č č Č č Ú Ž Č Č Ú ř ž č Ž Á Ú Ř ř ř č š Ž č Ž ř š š ř č č Ě Úč ř š ř Ž Ž ř Ž Ž Š č č č ř č ř š ř úč úč Ě ř Ú č č š š ř š ř š Ž š č ť č ň Ú Ž č Ž š š Ž ň č ř š ř Ú č ř č

Více

ď í ů ů í í Í Í ť č í Í Í Ň Á Č Á í í ň ň Í íů í í í í ů č í íů í č í Í í ň í ň í č í í í č ň í í ň ň í í í í í í í í í č í ň í í č í í ň ú č í í ó ň čí í í ů ň í í í í í í í č ň ů í č ů ů í ň ú í í í

Více

Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic

Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic Author of the map: Martin Lepší, Petr Lepší Map produced on: 11-11-2016 Database records used for producing the distribution map of Sorbus milensis

Více

nápadní pavouci národního parku podyjí přehled vybraných skupin pavouků

nápadní pavouci národního parku podyjí přehled vybraných skupin pavouků nápadní pavouci národního parku podyjí přehled vybraných skupin pavouků 1 Přestože nejsou tak populární jako jiné, známější skupiny bezobratlých živočichů, mají pavouci vzhledem k pozoruhodnému způsobu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5037/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/40 pozemků p.č.. 27/3, 27/4, 82/1, 82/2, 104/5, 106/8, 106/9, 221, 707/5, 707/33, 731/7 a 1/40 pozemků ve zjednodušené evidenci GP 71, 72,73,

Více

Historie botanického výzkumu Českého krasu. Jarmila Kubíková

Historie botanického výzkumu Českého krasu. Jarmila Kubíková Historie botanického výzkumu Českého krasu Jarmila Kubíková Čtyři období výzkumu Prvé období: Floristika v 18. a 19. století a počátky fytocenologie v první polovině 20.století Druhé období: 1950 až 1970

Více

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace Štěpán Koval (ŠK), Magda Zmrhalová (MZ) Grafické

Více

Á Ě č Ý Úč Ř ů ů č č č č ú ů Ž é ž ž ú ů ů ů č š č š ť č é č č č š č ž Úč é é úč é úč č ů č č ů é ú Ž é ůč ň š úč ž úč ž é úč č č ž Č ů č úč č š Í ú č é Č č ť Ř Í Í Č č č ú ů ů é Í č Ú ú ů ů é é Í č Ž

Více

Článek 1 Vymezení přírodní rezervace. Článek 2 Soustava NATURA 2000

Článek 1 Vymezení přírodní rezervace. Článek 2 Soustava NATURA 2000 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 27/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Fabián Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. listopadu 2015 č. 14/2015. o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. listopadu 2015 č. 14/2015. o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. listopadu 2015 č. 14/2015 o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Obsah: Carabini Soubor map rozšíření druhu Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784)

Více

Entomologický průzkum EVL Hora Říp

Entomologický průzkum EVL Hora Říp Entomologický průzkum EVL Hora Říp Závěrečná zpráva DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie a Občanské sdružení Ametyst 1 Entomologický průzkum EVL Hora Říp byl zpracován v období let 2008 a 2009 DAPHNE

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Leden 2013

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Leden 2013 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_20 Slovensko Jiří

Více

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc.

Více

PRÍSPEVEK K POZNÁNÍ PAVOUCÍ FAUNY RAKOVNICKA.

PRÍSPEVEK K POZNÁNÍ PAVOUCÍ FAUNY RAKOVNICKA. DR. FRANT. MILLER: PRÍSPEVEK K POZNÁNÍ PAVOUCÍ FAUNY RAKOVNICKA. Pavoucí zvírena (arachnofauna) naší vlasti je pomerne málo prozkoumána, protože se jejím studiem u nás až dosud zabývalo jen nekolik málo

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Zhodnocení fauny epigeických pavouků (Araneida) NPP Malhotky Diplomová práce

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava

Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava Bohemia centralis, Praha, 28: 377 381, 2007 Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava Aquatic molluscs of the Všetatská černava Nature Reserve (Central Bohemia, Czech Republic) Luboš Beran Správa

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie. Charles University in Prague, Faculty of Science Department of zoology

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie. Charles University in Prague, Faculty of Science Department of zoology Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie Charles University in Prague, Faculty of Science Department of zoology Doktorský studijní program: Zoologie Ph.D. study program: Zoology

Více

11. ORGANIZACE MAPOVÉ PLOCHY A KARTOGRAFICKÁ TVORBA

11. ORGANIZACE MAPOVÉ PLOCHY A KARTOGRAFICKÁ TVORBA 11. ORGANIZACE MAPOVÉ PLOCHY A KARTOGRAFICKÁ TVORBA Jakub Zbránek Mapová plocha pokrývá lícovou stranu mapového listu rozměr celé mapy po vytištění a oříznutí udává tzv. formát mapy -> dán šířkou a výškou

Více

Z obsahu. Arachnofauna České republiky. Pavouci České republiky

Z obsahu. Arachnofauna České republiky. Pavouci České republiky Z obsahu Pavouci České republiky... 2 Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882), málo známý karpatský endemit... 4 Pavouk Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879)... 5 Zajímavé sítě pavučenek... 8 Zázrak regenerace...

Více

ú ú ú ú úč Š ú Š ú š Č š ú Š š Ř Ý Č ž Š ú Č ó ú ž š šť ž Š ž ž ž Š ž ú ó ž ú Š š š ú š Š Š Š ú ť ú š Š ú ú ú Ř Ý Á Š É š Č Ó Ó Ť Ě Ť š Ý Ů Č Š Ř Š Ě Ý š Č ó ó ú ď Á ó ž ú ž ú Ó Á Ý Á Á š Ť ť ť ť Ť š

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.4.2010 Mgr. Petra Siřínková BIOSFÉRA SVĚTOVÝ EKOSYSTÉM suchozemské ekosystémy vodní ekosystémy Probíhá

Více

č Č ó Č ě ó č ý ý č ř é č č é Ž é ř é ý č č ý ý Ž ř ě ň ú č Ž č č ř é č č ý Úč ě é úč ěř úč ě ý č ď č č Ú Č Č č č Ž ý ě Ž ž č č Ž ý č Č é é ě ý ř š ý ý ú ý ř é ř ě Ž š ý ř č ř ý Ž é ř ž Ž é ý ý ů ř ů ý

Více

Ě Ě Á Á Č É ŘÍČÍ ř š ž ý ý ý ř š ě š ť Ť ě č Í č ž ň É č ř š ě ř ý ř ř ý č ě ě ě ý ž ě ý ě ý ř ř ě ř č ř č ž š š č š č ř ř š č ě č ž ýěž ťž ž š ě ě ý č ž š ž ř ý ě ý ř ů ě ž ý č ý ý ň č ž ž ů č ý ě ů č

Více

Přírodní rezervace Nová louka, širší vztahy

Přírodní rezervace Nová louka, širší vztahy Návrh na nové vyhlášení Přírodní rezervace Nová louka Příloha 1 Přírodní rezervace Nová louka, širší vztahy 0 500 1 000 1 500 m Datový podklad MŽP; Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a krajské

Více

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015.

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Tento dokument obsahuje seznam zajímavých přírodních lokalit, které je možno lokalizovat v katastru města Strakonice v souvislosti s

Více

VY_32_INOVACE_01_SLOVENSKÁ REPUBLIKA_36

VY_32_INOVACE_01_SLOVENSKÁ REPUBLIKA_36 VY_32_INOVACE_01_SLOVENSKÁ REPUBLIKA_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Distribution of Sorbus portae-bohemicae in the Czech Republic

Distribution of Sorbus portae-bohemicae in the Czech Republic Distribution of Sorbus portae-bohemicae in the Czech Republic Author of the map: Martin Lepší, Petr Lepší Map produced on: 11-11-2016 Database records used for producing the distribution map of Sorbus

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 307. Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jean Henry Fabre: Život pavouka Původní překlad Bohumila Z. Nekovaříka a Jana Obenbergera z roku 1925 Preface Antonín Kůrka, 2011 Photo Antonín Kůrka,

Více

Z obsahu. Pavouci České republiky

Z obsahu. Pavouci České republiky Z obsahu Pavouci České republiky...2 Méně známé druhy pavouků Tibellus macellus Simon, 1875...3 Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior...4 Zajímavý nález...5 Webová aplikace pro hodnocení ekologických

Více

6. Zeleň na území hlavního města Prahy

6. Zeleň na území hlavního města Prahy 6. Zeleň na území hlavního města Prahy (Ing. Miroslav Kubový) Pro potřeby tohoto úkolu zpracoval stať týkající se zeleně v Praze Ing. Miroslav Kubový, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura.

Více

Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic

Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic Author of the map: Jitka Štěpánková Map produced on: 12-05-2016 Database records used for producing the distribution map of Aposeris foetida published

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.10.Bi.Nahosemenne_ rostliny Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření:

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

Příloha č. 6. Lokalizace studovaných ploch

Příloha č. 6. Lokalizace studovaných ploch Příloha č. 6 Lokalizace studovaných ploch Plocha č. Souřadnice (vztahováno ke středům ploch) N E Lokalizace Popis plochy Černá Opava (transekt lokalizován cca 800 m severně od místní části Vrbno p. Prad.-Mnichov,

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

ZO ČSS 7-09 Estavela Katedra geografie PřF UP Olomouc, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc

ZO ČSS 7-09 Estavela Katedra geografie PřF UP Olomouc, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc ZO ČSS 7-09 Estavela Katedra geografie PřF UP Olomouc, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc ZPRÁVA O VÝZKUMU EXOKRASOVÝCH FOREM JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI VRCHU ŠPRANĚK Lokalita výzkumu: Jižní a jihozápadní

Více

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5.

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5. Autor: Jana Kakaščíková Datum: září 2013 Ročník: tercie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: Slovensko Klíčová slova: Karpaty, Bratislava, Nitra,

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

ARACHNOFAUNA PÍSČIN A BÍLÝCH STRÁNÍ VÝCHODNÍCH ČECH

ARACHNOFAUNA PÍSČIN A BÍLÝCH STRÁNÍ VÝCHODNÍCH ČECH Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 285-310 ISBN: 80-86046-64-8 ARACHNOFAUNA PÍSČIN A BÍLÝCH STRÁNÍ VÝCHODNÍCH ČECH Spiders of Eastbohemian sandy habitats and sliding chalk slopes Jan DOLANSKÝ Východočeské

Více

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem. Jeseníky Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a dominantní pohoří Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4738/2014 NEMOVITÁ VĚC: 3/4 rodinného domu č.p. 7 na pozemkiu p.č.. St. 41 a 3/4 pozemku p.č. St. 41 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Třebívlice,

Více

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní

Více

Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (2009): 137-142 ISSN 1212-1460

Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (2009): 137-142 ISSN 1212-1460 Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (2009): 137-142 ISSN 1212-1460 POZNÁMKY K MORFOLOGII, FENOLOGII A STANOVIŠTNÍM NÁROKŮM ZÁPŘEDNIC CHEIRACANTHIUM VIRESCENS (SUNDEVALL, 1833) A CHEIRACANTHIUM CAMPESTRE LOHMANDER,

Více

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách Západočeské entomologické listy (2012), 3: 1 5 ISSN 1804-3062 Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách Václav Týr Žihle 119, 331 65 Žihle; e-mail: vaclavtyr@seznam.cz

Více

Odchytové metody bezobratlých živočichů

Odchytové metody bezobratlých živočichů Odchytové metody bezobratlých živočichů při odběrech je nutno zaznamenat co nejvíce údajů: datum název lokality (faunistický čtverec, coordinates) nadmořská výška metoda sběru aktuální meteorologickou

Více

Životní cyklus a eko etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)

Životní cyklus a eko etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae) Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra zoologie Životní cyklus a eko etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae) Study of the life cycle, ecology and ethological

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4180/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4180/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4180/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. St. 65 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Sedlec, k.ú. Sedlec u Libochovic Adresa nemovitosti: Sedlec

Více