Zprávy - Psychologický ústav AV ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy - Psychologický ústav AV ČR"

Transkript

1 Zprávy - Psychologický ústav AV ČR Martina Hřebíčková Tomáš Urbánek Ivo Čermák Psychometrické charakteristiky NEO osobnostního inventáře (NEO-PI-R) pro sebeposouzení a posouzení druhého Roč. 8, 2002, č. 1 ISSN:

2 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV VEVEŘÍ 97, BRNO tel.: Zprávy Psychometrické charakteristiky NEO osobnostního inventáře (NEO-PI-R) pro sebeposouzení a posouzení druhého Martina Hřebíčková Tomáš Urbánek Ivo Čermák Roč. 8, 2002, č. 1 ISSN:

3 Úvod 2 1. Uplatnění NEO inventářů ve výzkumech v České republice a Slovenské republice 3 2. Historie a vývoj NEO inventářů Tři verze NEO inventářů 5 3. METODA Respondenti NEO osobnostní inventář Neuroticismus (N) Extraverze (E) Otevřenost vůči zkušenosti (O) Přívětivost (P) Svědomitost (S) Subškály NEO osobnostního inventáře Subškály NEUROTICISMU Subškály EXTRAVERZE Subškály OTEVŘENOSTi vůči zkušenosti Subškály Přívětivosti Subškály SVĚDOMITOSTI Překlad položek NEO osobnostního inventáře do češtiny VÝSLEDKY Popisné statistiky Reliabilita Faktorová struktura subškál NEO-PI-R (S a D) Kongruence subškál NEO-PI-R Faktorová struktura položek NEO-PI-R (S a D) Faktorová struktura NEO-FFI (S a D) Korelace škál NEO-FFI a korelace škál a subškál NEO-PI-R při sebeposouzení a posouzení druhého Korelace škál NEO-PI-R s věkem a rodem DISKUSE ZÁVĚRY 42 Literatura 44 Seznam tabulek 48 1

4 Úvod Existence pěti obecných dimenzí popisu osobnosti 1 (Extraverze, Přívětovist, Svědomitost, Emocionální stabilita, Intelekt (Otevřenost) byla ověřována v českém osobnostně relevantním lexiku (Hřebíčková, 1995; 1997) a souběžně byly vyvíjeny nebo adaptovány metody, které by pět dimenzí osobnosti spolehlivě měřily (podrobněji Hřebíčková, Čermák, 1996; Hřebíčková, Urbánek, Čermák, 2000; Hřebíčková, Urbánek, 2001). K identifikaci pěti obecných dimenzí osobnosti bylo vytvořeno několik metod, o kterých podrobněji referují např. Hřebíčková a Čermák (1996). Jedná se jednak o posuzovací škály tvořené adjektivy reprezentujícími pětifaktorovou strukturu osobnosti v daném jazyce a sestavené na základě výsledků reprezentativních taxonomií osobnostně relevantních slov v jednotlivých jazycích (např. Hřebíčková, Urbánek, Čermák 2000). Pro měření pěti dimenzí osobnosti jsou k dispozici také inventáře a dotazníky, jejichž položky jsou naformulovány jako výroky popisující různé způsoby chování a prožívání relevantní pěti obecným charakteristikám osobnosti. v Holandsku byl vytvořen Five Factor Personality Inventory FFPI (Hendriksová, 1997), v Itálii Big Five Questionnaire BFQ (Caprara, Barbaranelli, Borgogni, Perugini, 1993), Big Five Inventory BFI vytvořený v USA (John, Donahue, Kentle1991) je metoda, jejíž položky jsou formulovány jako krátká slovní spojení (např. Je upovídaný, Dělá si starosti ), obdobně byl konstruován Goldbergův International Personality Item Pool (Goldberg, 2001). Paunonen se spolupracovníky sestavil neverbální test s 60 obrázky znázorňující různé způsoby chování, podle nichž respondent posuzuje, do jaké míry se ztotožňuje s chováním osoby zobrazené na obrázcích (Paunonen, Zeidner, Engvik, Oosterveld, Maliphant, Five Factor Nonverbal Personality Questionaire FF-NPQ). Jinou alternativní metodou diagnostikující pět obecných dimenzí osobnosti je strukturovaný rozhovor (Trull, Widiger, Useda, Holcomb, Doan, Axelord, Stern, Gershuny, 1998). Ve světě nejrozšířenější metodou identifikující pět obecných dimenzí osobnosti jsou NEO osobnostní inventáře (NEO-PI, NEO-PI-R, NEO-FFI) podle P.T. Costy a R.R. McCraee (1992), které jsou vyvíjeny od 70. let minulého století a užívány ve výzkumných studiích i psychodiagnostice. Doposud byly přeloženy do více než 30 jazyků. Cílem této studie je uvést základní psychometrické charakteristiky české verze NEO osobnostního inventáře pro sebeposouzení a jeho varianty určené pro posouzení druhého. 1 Velká písmena u názvu dimenzí osobnosti (popřípadě škál nebo subškál NEO-PI-R) jsou záměrně užita pro přehlednost textu a z toho důvodu, že se jedná o pojmenování několika vlastností, způsobů chování a prožívání, která vystihují jednotlivé dimenze osobnosti. *Tato studie je součástí grantového projektu 406/01/1507 Shody a rozdíly v sebeposuzování a posuzování druhých GA ČR a výzkumného záměru PsÚ AV ČR AV 0Z

5 V úvodu bude zmíněn přehled výsledků výzkumů používajících NEO pětifaktorový inventář (zkrácená verze NEO osobnostního inventáře - NEO-FFI), který je již delší dobu používán ve výzkumných studiích v České republice a Slovenské republice. Na základě české verze NEO-PI-R provedlo sebeposouzení 1365 respondentů a 908 respondentů bylo posouzeno druhým. z těchto údajů byly vypočítány následující psychometrické charakteristiky NEO osobnostního inventáře pro sebeposouzení a posouzení druhého: - popisné statistiky škál a subškál (také pro NEO-FFI); - reliabilita škál a subškál, také pro NEO-FFI; - faktorová struktura položek a škál, rotace Varimax (také pro NEO-FFI); - korelace škál NEO-FFI se škálami a subškálami NEO PI-R, korelace škál NEO-PI-R se subškálami NEO-PI-R. 1. Uplatnění NEO inventářů ve výzkumech v České republice a Slovenské republice NEO inventáře a zejména NEO pětifaktorový osobnostní inventář lze využít v projektech zaměřených na zjišťování míry individuálních odlišností v rámci pěti obecných dimenzí osobnosti. v České republice byl NEO pětifaktorový osobnostní inventář dosud použit pouze v několika výzkumných studiích, protože vydavatelé původní verze metody povolili její použití u omezeného počtu respondentů. Hřebíčková (1997) použila NEO pětifaktorový osobnostní inventář jako validizačního kritéria při interpretaci faktorů pětifaktorové struktury odvozené z lexikální analýzy českého osobnostně relevantního lexika. Vztah osobnostních dimenzí a mentální anorexie zjišťovala Štěpaníková a Macek (1997). Vzájemné souvislosti pěti obecných dimenzí osobnosti agrese a identity řešili Macek, Hřebíčková a Čermák (1999). Osobnost ve vztahu k identitě a hodnotám zkoumali Macek, Osecká, Hřebíčková, Bernard (1998). Blatný (2001) podává přehled vztahů mezi sebehodnocením, životní spokojeností a osobnostními charakteristikami zjišťovanými NEO pětifaktorovým osobnostním inventářem. Adolescenti s vyšším sebehodnocením a spokojení se svým životem se posuzují jako psychicky vyrovnaní, extravertovaní a svědomití. Životní spokojenost navíc souvisí s Otevřeností vůči zkušenosti a Přívětivostí. Adolescenti s živou představivostí, citliví na estetické podněty, vnímající emoce, upřednostňující rozmanitosti, zvídaví, s nezávislým úsudkem navíc altruističtí a chápající druhé jsou se svým životem spokojenější než adolescenti, kteří dosahují nižšího skóru v dimenzi Otevřenost vůči zkušenosti a Přívětivost. Stejně jako Ficková (1999) Blatný potvrdil pouze částečnou shodu mezi sebehodnocením a osobnostními vlastnostmi u chlapců a dívek. Vzájemné vztahy mezi obecnými dimenzemi 3

6 osobnosti a zvládáním zátěže u učitelek základních škol zjišťovali Řehulka a Řehulková (1999); Žaloudílová (2001) prezentuje souvislosti hodnocení neuropsychické zátěže učitelů s obecnými dimenzemi osobnosti. Hřebíčková, Řehulková, Klimusová (2001) srovnávaly osobnostní profil žen čtyř různých profesí. Podnikatelky se ve srovnání s badatelkami, učitelkami a herečkami posuzují statisticky významně častěji jako psychicky stabilní, extravertované a svědomité. Macka, Hřebíčkovou a Čermáka (1999) zajímalo do jaké míry jsou styly sebedefinování vázány na osobnostní charakteristiky pětifaktorového modelu osobnosti. Jedinci aktivně hledající svoji identitu se posuzují jako svědomití, otevření novým zkušenostem a extravertovaní. Svědomitost a Extraverze statisticky významně koreluje také s normativním stylem identity. Adolescenti, kteří přebírají hotové normy, se posuzují jako svědomití a extravertovaní. Adolescenti bez potřeby sebedefinice se posuzují jako nesvědomití. Vztahem specifických indikátorů agrese k obecným charakteristikám osobnosti se věnuje Čermák (v tisku). Srovnání vývojových trendů pěti obecných charakteristik osobnosti zjišťovaných NEO pětifaktorovým osobnostním inventářem v pěti různých zemích s odlišným vývojem i tradicemi včetně České republiky se zabývali McCrae a kol. (2000); stejnou metoda byla použita při porovnání míry pěti obecných charakteristik osobnosti u českých, polských a slovenských adolescentů (Hřebíčková a kol., 2002). Slovenskou verzi NEO pětifaktorového osobnostního inventáře, jejímž autorem je Ruisel (1998), použila Orlická (2001) ve výzkumu intelektových stylů, praktické inteligence a vlastností osobnosti. Slovenští kolegové zkoumali také vlastnosti osobnosti v souvislosti se zvládáním stresu. Podle Fickové (2001) Neuroticismus podmiňuje preferenci neefektivních strategií zvládání stresu, Extraverze souvisí s hledáním sociální opory a přehodnocením. Svědomitost se ukázala jako nejsilnější prediktor copingového chování. Adolescenti s vysokým skórem mají tendenci preferovat strategie zaměřené na problém, adolescenti s nízkou Svědomitostí naopak maladaptivní strategie. Stejně jako Blatný (2001) také Ficková na Slovensku sledovala sebehodnotící ukazatele a obecné charakteristiky osobnosti (Ficková, 1999), dále zkoumala osobnostní dimenze adolescentů ve vztahu ke každodenním problémům (Ficková, 2000) a zvládání zátěže (Ficková, 2001). Salutogenetický přístup uplatnila ve své studii v kontextu pěti obecných dimenzí osobnosti Ruiselová (2000). Adolescenti se smyslem pro soudržnost se posuzují jako méně neurotičtí a svědomitější (dívky navíc jako přívětivější), ale předpokládaný vztah s dimenzí Otevřenost vůči zkušenosti nebyl potvrzen. 4

7 Styly zvládání související s náboženskou orientací a osobnostními charakteristikami obsaženými v pětifaktorovém modelu u slovenských adolescentů zkoumali Stríženec a Ruisel (1998). Zkoumáním náboženského fundamentalismu a osobnostních charakteristik obsažených v NEO-PI-R se věnuje na Slovensku Adamovová (2001). 2. Historie a vývoj NEO inventářů NEO-PI-R (NEO osobnostní inventář) je nejužívanější metodou pro identifikaci pěti obecných dimenzí osobnosti používanou ve více než 30 jazycích (McCrae, 2001). Jeho vývoj zahájili Costa a McCrae (1976) provedením shlukové analýzy 16 PF Cattellova dotazníku u tří skupin respondentů odlišného věku (32, 44, 60 let). Interkorelace mezi škálami 16PF pro každou ze tří skupin respondentů pak byly podrobeny shlukové analýze jejíž výsledkem byly dva na věku nezávislé shluky nazvané Přizpůsobení Anxieta a Intoverze Extraverze a jeden nekonzistentní třetí shluk, který obsahoval individuální odlišnosti související s věkem (otevřenost x uzavřenost zkušenostem). Identifikovali tedy tři skupiny škál, označené Neuroticismus, Extraverze a Otevřenost vůči zkušenosti, které se staly základem pro sestavení NEO inventáře nazvaného podle prvních písmen názvů škál N(euroticism) E(xtraversion), O(penness) (Costa, McCrae, 1985). Když se seznámili s Goldbergovými lexikálními výzkumy, jejichž cílem bylo vybrat přídavná jména, která by nejlépe reprezentovala pětifaktorovou strukturu popisu osobnosti (Goldberg, 1983), Costa a McCrae sestavili posuzovací inventář, do něhož zahrnuli 40 Goldbergových škál, a doplnili jej o 40 původních škál vystihujících jejich NEO model. Faktorová analýza škál poskytla pětifaktorové řešení, a proto byly faktory Přívětivost a Svědomitost, původně identifikované v lexikálních studiích, doplněny do NEO modelu. 2.1 Tři verze NEO inventářů Dosud byly vytvořeny tři verze NEO inventářů NEO Personality Inventory NEO-PI (Costa, McCrae, 1985), revidovaná verze Revised NEO Personality Inventory NEO-PI-R (Costa, McCrae, 1992) a NEO Five-Factor Inventory NEO-FFI Costa, (McCrae, 1989; 1992). v inventáři NEO-PI každou z dimenzí Neuroticismus, Extraverze a Otevřenost vůči zkušenosti měří 48 položek, škála měřící Přívětivost je zastoupena 18 položkami a stejný počet položek má i škála měřící Svědomitost. První tři škály se dále dělí do šesti subškál, zatímco škály měřící Přívětivost a Svědomitost nejsou do subškál členěny. Revidovaná verze NEO-PI-R obsahuje 240 položek, 48 položek pro každou škálu, jež se dále dělí do 6 subškál. NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) - v češtině NEO pětifaktorový osobnostní inventář - je zkrácená 5

8 verze NEO-PI. Položky tohoto inventáře se dále nediferencují. Každá z pěti škál je tvořena 12 položkami, které nejlépe vystihovaly jednotlivé škály v analýze inventáře NEO-PI, což znamená, že všechny položky inventáře NEO-FFI jsou rovněž obsaženy v inventáři NEO-PI. Costa a McCrae v dalších výzkumech ověřovali, zda lze pět dimenzí, obsažených v NEO dotaznících, identifikovat i v jiných metodách vytvořených pro měření významných teoretických konceptů v psychologii osobnosti 2. v uvedených studiích se ukazuje, že NEO inventář je koncipován tak, aby zahrnul charakteristiky obsažené v několika teoriích osobnosti. NEO inventáře byly vyvíjeny a používány v rámci longitudinálního výzkumu dospělých Baltimore Longitudinal Study of Aging (Costa, McCrae, 1988b; McCrae, Costa, 1990). Na průřezových a longitudinálních datech se ukazuje, že osobnost je stabilní po třicátém roce věku. Autoři inventářů porovnávali také sebehodnocení prováděné na škálách NEO-PI-R s hodnocením prováděným partnery nebo přáteli a zjistili vysokou míru shody především mezi sebeposouzením a posouzením prováděným partnerem / partnerkou. Výsledky jejich dvacetiletého bádání vyústily do formulování pětifaktorové teorie osobnosti (McCrae, Costa, 1996; podrobněji také Hřebíčková, 2001). 3. METODA 3. 1 Respondenti Výzkumu se účastnilo respondentů, z toho 588 mužů a 768 žen, (9 respondentů neuvedlo pohlaví) ve věku od 14 do 83 let, průměrný věk 30,92; SD 13,62 let. Ve věku od let bylo 11% respondentů, ve věku od let bylo 53% respondentů a ve věku bylo 34% respondentů. Část respondentů se posuzovala vzájemně, tzn., že kromě sebeposouzení posoudili také druhého. Posouzení druhého člověka provádělo celkem 908 respondentů (378 mužů, 526 žen, 4 neuvedli pohlaví) ve věku od 14 do 83 let (M = 35,66; SD 14,15). 2 např. v the Myers-Briggs Type Indicator vytvořeném na základě Jungovy typologie (McCrae, Costa, 1989b), v Personality Research Form sestaveném podle Murrayho systému potřeb (Costa, McCrae, 1988a), Eysenck Personality Inventory (McCrae, Costa, 1985), Minesota Multiphasic Personality Inventory (Costa, Bush, Zonderman, McCrae, 1986), California Q set (McCrae, Costa, Bush, 1986), Interpersonal Adjective Scales (McCrae, Costa, 1989a), Adjective Check List Scales (Piedmont, McCrae, Costa, 1991), Self-Directed Search vycházející z Hollandovy typologie zájmů o povolání (Costa, McCrae, Holland, 1984). 6

9 3. 2 NEO osobnostní inventář Revidovaná verze NEO-PI-R obsahuje 240 položek, 48 položek pro každou škálu, jež se dále dělí do 6 subškál, každá subškála obsahuje 8 položek. Přehled subškál je uveden v tab. č Neuroticismus (N) Škála zjišťuje individuální rozdíly v emocionální stabilitě a emocionální labilitě Neuroticismu. Termín Neuroticismus nelze v tomto případě chápat jako psychiatrickou kategorii nebo diagnózu. Stejně jako ostatní škály inventáře také škála Neuroticismus zahrnuje charakteristiky, v nichž se všichni lidé více či méně odlišují. Škála zjišťuje, jak jsou prožívány negativní emoce jako např. strach, sklíčenost, rozpaky. Lidé, kteří dosahují vysokého skóru Neuroticismu, jsou psychicky nestabilní a jejich psychická vyrovnanost je snadno narušitelná. Na rozdíl od emocionálně stabilních jedinců uvádějí častěji negativní prožitky a obtíže při jejich překonávání. Jsou často plni obav, snadno je lze přivést do rozpaků, cítí se zahanbeni, nejistí, nervózní, úzkostní, intenzivně prožívají strach, obavy nebo smutek. Jejich představy nekorespondují s realitou, proto mají omezenou možnost kontrolovat se a zvládat stresové situace. Emocionálně stabilní jedinci takové potíže nemají, jsou klidní, vyrovnaní, bezstarostní a ani stresující situace je nevyvedou snadno z míry Extraverze (E) Extraverti jsou společenští, ale tato vlastnost není jedinou charakteristikou vystihující tuto dimenzi. Jedinci, kteří dosahují vysokého skóru v této škále, se popisují navíc jako sebejistí, aktivní, hovorní, energičtí, veselí a optimističtí. Extraverti mají rádi druhé lidi (společnost), jsou rádi součástí skupin a různých společenských událostí, mají rádi vzrušení a udržují si veselou mysl. Charakterizovat typického introverta je poněkud obtížnější. Introverze by měla být nahlížena jako nepřítomnost extraverze než jako její protiklad (Costa, McCrae, 1992, s.15). Introverti jsou spíše zdrženliví než nepřátelští, spíše nezávislí a samostatní než poslušní a povolní, spíše vyrovnaní než nejistí nebo flegmatičtí. Introverti nemusejí nutně trpět sociální fobií, jejich zdrženlivost je ovlivněna přáním zůstat o samotě. Ačkoli nepřekypují živostí a čilostí typickou pro extraverty, nelze o nich říci, že by byli nešťastní nebo pesimističtí. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že extraverze, jak ji vymezují Costa a McCrae (1989), se odlišuje od Jungova pojetí extraverze (1921). Charakteristiky vystihující introspekci a sebereflexi jsou součástí Otevřenosti vůči zkušenosti, nikoliv Extraverze. 7

10 Otevřenost vůči zkušenosti (O) Tato obecná dimenze osobnosti je méně známá než dvě předchozí (Neuroticismus a Extraverze). Živá představivost, citlivost na estetické podněty, vnímavost k vnitřním pocitům, upřednostňování rozmanitostí, zvídavost a nezávislý úsudek jsou charakteristiky, které lze najít v mnoha osobnostních dotaznících, ale v samostatné škále se vyskytují pouze v NEO inventářích. Škála postihuje míru zaujetí pro nové zkušenosti, prožitky a dojmy. Osoby dosahující vysokého skóru v této škále udávají bohatou fantazii a jsou vnímavější k prožitkům pozitivních i negativních emocí více než uzavření jedinci. Berou v úvahu nové myšlenky a nekonvenční hodnoty. Popisují se jako vědychtiví, intelektuální, obdařeni fantazií, ochotni experimentovat a zajímají se o umění. Jsou připraveni kriticky přeformulovat platné normy a převzít nové sociální, etické a politické hodnoty. Často se chovají nekonvenčně, zkoušejí nové způsoby jednání a dávají přednost změně. Osoby dosahující nízkého skóru v této škále mají častěji sklon chovat se konvenčně a zastávat konzervativní postoje. Dávají přednost známému, osvědčenému a jejich emoční reakce jsou často utlumeny Přívětivost (P) Stejně jako Extraverze i Přívětivost charakterizuje interpersonální chování. Nejvýraznější charakteristikou osob dosahujících vysokého skóru na této škále je altruismus. Takoví lidé mají pro druhé pochopení a porozumění, projevují jim přízeň, chovají se k nim laskavě a vlídně. Jsou vždy ochotni pomáhat a jsou přesvědčeni, že ostatní zase budou pomáhat jim. Mají skon důvěřovat druhým lidem a dávají přednost spolupráci. Osoby s nízkým skórem se naproti tomu popisují jako nepřátelské a egocentrické, které mají tendenci znevažovat záměry druhých lidí. Spíše soutěží než spolupracují. Charakteristiky tvořící pozitivní pól dimenze Přívětivost jsou sociálně žádoucí, proto budou přívětiví lidé oblíbenější než ti, kteří s druhými nespolupracují. Přesto je třeba zdůraznit, že schopnost bojovat za vlastní zájmy je v mnohých situacích velmi potřebná. Jistá míra skepse vůči názorům druhých přispívá k úspěšnému řešení problému Svědomitost (S) V různých teoriích osobnosti hraje důležitou roli koncept kontroly podnětů. v průběhu vývoje se většina jedinců učí ovládat svá přání a své touhy. Neschopnost zvládat podněty a pokušení je v NEO modelu indikátorem Neuroticismu. Navíc existuje další druh sebekontroly, který se vztahuje k aktivnímu procesu plánování, organizování a realizace úkolů. To je podstatou dimenze Svědomitost. Osoby dosahující vysokého skóru v této škále se popisují jako cílevědomé, ctižádostivé, pilné, vytrvalé, systematické, s pevnou vůlí, disciplinované, 8

11 spolehlivé, přesné a pořádné. Tyto sociálně žádoucí charakteristiky mají vztah k studijním a pracovním výkonům, mají však i svou negativní stránku, pokud překročí únosnou míru a projeví se jako přehnaná pořádkumilovnost, pedantičnost nebo workoholické chování. Osoby s nízkým skórem se popisují jako nedbalé, lhostejné, nestálé, naplňující své cíle s malým zaujetím Subškály NEO osobnostního inventáře Pět dimenzí, které NEO osobnostní inventář zjišťuje, je reprezentováno vždy šesti subškálami. Autoři inventáře se domnívají, že rozčlenění položek inventáře do subškál je výhodné z několika důvodů: 1) Zajistí se tak, že položky naformulované pro zjišťování úrovně některé z pěti škál pokryjí široký okruh relevantních charakteristik. Např. škála Neuroticismus obsahuje položky měřící Úzkostnost, Hněvivost-hostilitu, Depresivnost, Rozpačitost, Impulzivnost a Zranitelnost. Skóry, které jsou vypočítány pro jednotlivé škály pak reprezentují široce pojatou dimenzi osobnosti. 2) Údaje z několika na sobě nezávislých subškál dovolují potvrzení našich zjištění. Např. každá ze šesti subškál škály Neuroticismus se vztahuje k negativním prožitkům a pocitům nespokojenosti se životem a z těchto zjištění, pak můžeme odvodit vztah Neuroticismu a well-being (Costa, McCrae, 1984). Obdobně klinický psycholog, který u svého pacienta zjistí vysokou úroveň úzkostnosti, hněvivosti, rozpačitosti a depresivnosti může předpokládat, že jeho pacient prožívá psychický stres. 3) Nejpodstatnější výhodou měření pětifaktorového modelu pomocí subškál spočívá v tom, že podstatné individuální odlišnosti jsou nahlíženy v rámci různých vzájemně souvisejících oblastí. Otevřenost fantazii, estetice, prožívání, činnostem, idejím a hodnotám spolu souvisejí a vytvářejí škálu Otevřenost. Jedinci dosahující vysokého skóru v jedné subškále obvykle dosahují i vysokého skóru v ostatních subškálách dané škály. Někteří jedinci jsou např. otevřeni novým idejím, ale nikoliv hodnotám nebo jsou otevřeni svým pocitům, ale nejsou otevřeni estetickým vlivům. Tyto individuální odlišnosti zjištěné v rámci subškál jsou stabilní v čase a potvrzují se i při posuzování prováděném jinou osobou (McCrae, Costa, 1990), což potvrzuje předpoklad, že osobnostní rysy jsou reálné a nikoliv náhodné. Zjišťování úrovně specifických rysů poskytuje velmi detailní analýzu osobnosti a údaje jsou výhodné zejména tehdy, pokud je úroveň obecnějšího rysu průměrná. Např. jedinec, který dosahuje průměrného skóru na škále Přívětivost a současně skóruje velmi nízko na subškále Altruismus a velmi vysoko na subškále Poddajnost 9

12 bude reagovat velmi odlišně od jedince, který má stejný průměrný skór škále Přívětivost, ale současně dosahuje vysokého skóru na subškále Altruismus a nízkého na subškále Poddajnost. 4) Podrobné údaje o skórech dosažených v jednotlivých subškálách napomáhají k formulování nových teorií. O extraverzi je známo, že má vztah k well-being (Costa, McCrae, 1984). Při detailnějším pohledu zjistíme, že jsou to především subškály Vřelost a Pozitivní emoce, které s well-being korespodují, kdežto Vyhledávání vzrušení souvislosti s well-beeing nemá. Taková zjištění jsou důležitá pro formulování teorie well-being Subškály NEUROTICISMU N1) Úzkostnost (Úz). Úzkostní lidé se cítí znepokojeni, plni obav, tenzí a jsou nervózní a ustrašení. Tato subškála nezjišťuje konkrétní druh strachu nebo fobie, ale pokud jedinec dosahuje vysokého skóru na této subškále, dá se předpokládat, že některou fobií trpí. Jedinci dosahující nízkého skóru jsou klidní a uvolnění. Neberou si příliš, když se jim něco nedaří. N2) Hněvivost-hostilita (Hn). Tato subškála reprezentuje tendenci prožívat hněv a tomu odpovídající stavy jako je frustrace a zatrpklost. Jakým způsobem se hněv projevuje, navenek závisí na úrovni Přívětivosti. Dochází také často k situaci, že nepřívětiví lidé skórují vysoko také v této subškále. Nízký skór indikuje malý skon k projevům hněvu. N3) Depresivnost (De). Tato subškála zjišťuje individuální odlišnosti v tendenci prožívat depresivní stavy. Vysoký skór prozrazuje náchylnost k pocitům viny, smutku, zoufalství, beznaděje. Lidé s vysokým skórem na této subškále jsou často sklíčení. Lidé s nízkým skórem neprožívají výše uvedené emoce, ale nemusejí být nezbytně radostní a bezstarostní. Tyto charakteristiky jsou spojovány spíše s extraverzí. N4) Rozpačitost (Rp). Lidé s vysokým skórem na této subškále se cítí zahanbeni, stydí se, cítí se trapně a jsou často v rozpacích zejména při vystupování na veřejnosti. Rozpačitost v NEO-PI-R má blízko k Plachosti a Sociální anxietě ve Fenigstienově, Scheierově a Bussově a Plominově (1975) metodě zjišťování Rozpačitosti na veřejnosti. Nízký skór nemusí nutně znamenat, že jedinec je psychicky vyrovnaný nebo že má lepší sociální dovednosti, je pouze vyrovnanější a obratnější v sociálních situacích. N5) Impulzivnost (Im). v NEO-PI-R Impulzivnost postihuje neschopnost kontrolovat touhy a nutkání. Touha (např. po jídle, cigaretách, majetku) je tak silná, že jí jedinec nemůže odolat, ačkoli toho člověk později může litovat. Lidé s nízkým skórem na této 10

13 subškále nemají potíže odolávat takovýmto pokušením, mají vysokou toleranci k frustraci. Termín Impulzivnost je používán v mnoha teoriích a postihuje různé často spolu nesouvisející rysy. Impulzivnost v NEO-PI-R by neměla být zaměňována se spontaneitou, tendencí riskovat a překotným rozhodováním. N6) Zranitelnost (Zr). Poslední subškálou zjišťující míru Neuroticismu je Zranitelnost. Jedinci dosahující vysokého skóru na této subškále nejsou schopni zvládat stres, cítí se zoufalí a plni beznaděje nebo podléhají panice, pokud jsou vystaveni nějaké naléhavé situaci. Lidé s nízkým skórem jsou schopni zvládat i obtížné situace Subškály EXTRAVERZE E1) Vřelost (Vř). Vřelost je subškálou Extraverze, která se vztahuje k interpersonálnímu chování. Vřelí lidé jsou láskyplní a přátelští. Mají opravdu upřímně rádi druhé lidi a chovají vůči druhým lidem sympatie a náklonnost. Nízký skór nevypovídá o hostilitě nebo bezcitnosti, ale tito lidé jsou spíše odměření, drží si od druhých odstup. Vřelost je subškálou, která má velmi blízko k Přívětivosti interpersonální dimenzi velké pětky, ale je třeba ji odlišit od srdečnosti a upřímnosti, které jsou součástí Přívětivosti. E2) Družnost (Dr). Dalším aspektem Extraverze je družnost. Družní lidé jsou rádi ve společnosti lidí. Čím více lidí je obklopuje a čím častěji s nimi mohou komunikovat, tím jsou spokojenější. Lidé dosahující nízkého skóru na této škále jsou raději sami, nevyhledávají společnost nebo se aktivně vyhýbají sociální stimulaci. E3) Asertivita (As). Lidé s vysokým skórem na této škále jsou dominantní, energičtí, rozhodní a mají nad druhými převahu. Nedělá jim větší potíže mluvit před lidmi a obvykle se stávají vůdci skupin. Lidé s nízkým skórem jsou raději v pozadí a nechávají raději mluvit druhé. E4) Aktivnost (Ak). Vysoký skór na této škále svědčí o činorodosti (svižné tempo) a vitalitě ve smyslu energie. Takový člověk má potřebu být neustále zaneprázdněn. Aktivní lidé vedou živost v rychlém tempu. Lidé s nízkým skórem preferují volnější tempo, ale nemusejí být současně pomalí nebo líní. E5) Vyhledávání vzrušení (VV). Lidé s vysokým skórem na této škále se dožadují vzrušení a stimulace. Mají rádi křiklavé barvy a hlučné prostředí. Vyhledávání vzrušní se podobá v určitém aspektu Zuckermanově konceptu sensation seeking (Zuckerman, 1979). Lidé z nízkým skórem netouží po vzrušujících zážitcích a dávají přednost takovému způsobu života, který lidé dosahující vysokého skóru považují za nudný. E6) Pozitivní emoce (PE). Poslední subškála Extraverze zjišťuje skon prožívat pozitivní emoce jako je radost, štěstí, láska. Lidé s vysokým skórem na této škále se rádi a často 11

14 usmívají. Jsou radostní a optimističtí. Lidé s nízkým skórem nemusejí být nezbytně nešťastní, nejsou však tak veselí a rozverní jako lidé s vysokým skórem na této škále. Výzkumy (např. Costa, McCrae, 1984) ukazují na skutečnost, že pocit štěstí a životní spokojenosti se vztahuje jak k Neuroticismu tak k Extraverzi a že Pozitivní emoce je subškála, na základě níž lze předpovědět životní spokojenost Subškály OTEVŘENOSTi vůči zkušenosti O1) Fantazie (F). Jedinci, kteří dosahují vysokého skóru na této subškále mají živou a jasnou představivost a bohatou fantazii. Rádi se oddávají dennímu snění, které pro ně neznamená únik z reality, ale cestu jak si vytvářet zajímavý a podnětný vnitřní svět. Vytvářejí a rozvíjejí své fantazie a věří, že představivost přispívá k bohatému a tvořivému životu. Lidé s nízkým skórem na této subškále jsou sepjati s tím, co se děje tady a teď stojí oběma nohama pevně na zemi. O2) Estetické prožívání (EP). Lidé s vysokým skórem v této dimenzi mají smysl pro chápání a oceňování umění a krásy. Dojímá je poezie, zcela je pohltí poslouchaná hudba a jsou zaujatí výtvarným uměním. Nemusejí mít umělecký talent ani nemusejí mít to, co většina lidí nazývá dobrým vkusem, ale u většiny z nich jejich zájem o umění vede k vytváření hlubších znalostí, chápání a porozumění než u lidí s průměrným skórem na této subškále. Lidé s nízkým skórem jsou relativně necitliví k podnětům přicházejícím z uměleckých děl a o umění se nezajímají. O3) Prožívání (Pr). Otevřenost vlastnímu prožívání odkazuje k vnímání vlastních vnitřních pocitů a emocí a oceňování emocí jako důležité součásti života. Lidé s vysokým skórem prožívají hlubší a diferencovanější emoční stavy a prožívají jak pocity spokojenosti a štěstí tak pocity nespokojenosti intenzivněji než jiní lidé. Lidé s nízkým skórem neprožívají výrazněji své emoce a ani se nedomnívají, že emoce a prožívání mohou být pro člověka důležité. O4) Novátorské činnosti (NČ). Otevřenost se na behaviorální úrovni projevuje jako snaha zkoušet nové aktivity, navštěvovat neznámá místa, např. chodit pokaždé po nové trase, jíst neobvyklá a exotická jídla. Lidé s vysokým skórem na této subškále dávají přednost novému, rozmanitostem a pestrosti před známým a rutinním. v průběhu doby jsou zaujati množstvím různorodých zájmů a zálib. Lidé s nízkým skórem považují změny za obtížné a náročné a raději se drží osvědčeného a známého. O5) Ideje (Id). Intelektuální zvídavost je jedním z aspektů Otevřenosti, který byl již zkoumán (Fiske, 1949). Tento rys není chápán jen jako aktivní vyhledávání intelektuálních zájmů, ale také jako nepředpojatost a snaha o utváření nových a 12

15 nekonvenčních myšlenek. Lidé s vysokým skórem na této subškále mají rádi jak filozofické argumenty, tak rádi řeší různé hádanky a hlavolamy. Jedinec, který je otevřený vůči idejím nemusí mít současně vysokou inteligenci, ačkoliv vysoký skór v této subškále může přispívat k rozvoji intelektových schopností. Zvídavost lidí s nízkým skórem na této subškále je omezená a pokud jsou velmi inteligentní, tak se zaměřují na omezený počet témat. O6) Hodnoty (Ho): Otevřenost hodnotám vyjadřuje připravenost přehodnotit sociální, politické a náboženské hodnoty. Uzavření jedinci mají tendenci přijímat názory autorit a uznávají a respektují tradice a jsou konzervativní bez ohledu na to, jakou politickou stranu volí. Otevřenost hodnotám můžeme chápat jako protiklad dogmatismu (Rokeach, 1960) Subškály Přívětivosti P1) Důvěra (Dů): Lidé, kteří dosahují vysokého skóru na této subškále mají dojem, že ostatní jsou čestní a dobře smýšlející. Lidé s nízkým skórem na této subškále mají tendenci být cyničtí a vůči druhým lidem nedůvěřiví. Jsou přesvědčeni o tom, že ostatní lidé jsou spíše nepoctiví a nebezpeční. P2) Upřímnost (Up): Upřímní lidé jsou takoví, kteří dosahují vysokého skóru na této subškále. Mohou být bezelstní až naivní. Lidé s nízkým skórem v této subškále mají tendenci manipulovat s druhými např. tak, že jim lichotí. Jsou vychytralí a mohou druhé podvádět a klamat. Pokládají všechny tyto způsoby za nezbytné sociální dovednosti a o upřímných lidech si myslí, že jsou naivní. Při interpretaci výsledků získaných na základě odpovědí respondenta na položky této subškály (stejně jako ostatních subškál měřících Přívětivost a Svědomitost) je nezbytné připomenout, že odpovědi mohou být ovlivněny sociální žádoucností těchto chrakteristik. Jedinec dosahující nízkého skóru na této subškále nechce dát najevo, co si opravdu myslí. O takovém člověku nelze jednoznačně říct, že je nečestný nebo že manipuluje druhými lidmi. Tato škála nemůže být chápána ani jako lži škála, nelze ji využít na predikování toho, zda se uchazeč o zaměstnání bude chovat čestně. P3) Altruismus (Al): Lidé dosahující vysokého skóru mají zájem o druhé, jsou velkorysí, k ostatním ohleduplní a jsou připraveni druhým pomáhat pokud to potřebují. Lidé s nízkým skórem na této subškále jsou spíše zaměřeni na sebe a projevují malou ochotu angažovat se pro druhé. P4) Poddajnost (Po): Tato škála zjišťuje osobnostní charakteristiky, které se projevují jako reakce na interpersonální konflikty. Lidé s vysokým skórem v této subškále se 13

16 druhým spíše podrobují, aby předešli agresivním projevům, raději odpouštějí a zapomínají. Poddajní lidé bývají mírní. Lidé s nízkým skórem na této subškále mají tendenci projevovat se agresivně, dávají přednost soutěžení s druhými před spoluprácí. Nemají žádné zábrany dát najevo svůj hněv, když je to nezbytné. P5) Skromnost (Sk): Lidé dosahující vysokého skóru na této subškále jsou skromní a pokorní, ale současně nemusejí mít malé sebevědomí a nízkou sebeúctu. Lidé s vysokým skórem na této subškále věří, že jsou mimořádnými lidmi, kteří se mohou k druhým chovat arogantně a povýšeně. Patologická absence skromnosti je součástí klinického obrazu narcisismu. P6) Jemnocit (Je): Tato škála měří míru sympatií a starostlivosti o druhé. Lidem s vysokým skórem na této subškále leží na srdci potřeby druhých lidí a vyzdvihují lidské stránky sociální politiky. Lidé s nízkým skórem projevují méně lítosti a soucitu s druhými. Pokládají se za realisty, kteří se racionálně rozhodují a nenechají se přitom ovlivnit emocemi Subškály SVĚDOMITOSTI S1) Způsobilost (Zp): Způsobilost odkazuje k takovým charakteristikám osobnosti jako např. schopný, prozíravý, efektivní. Lidé s vysokým skórem na této subškále jsou dobře připraveni vypořádat se s úkoly, které se v jejich životě vyskytnou. Lidé s nízkým skórem mají horší mínění o svých schopnostech a udávají, že jsou spíše nepřipraveni a nešikovní. Ze všech subškál zjišťujících svědomitost tato nejvíce souvisí se sebedůvěrou a internálním místem kontroly (Costa, McCrae, Dye, 1991). S2) Pořádkumilovnost (Po): Lidé dosahující vysokého skóru na této dimenzi jsou pořádkumilovní a systematičtí. Všechny věci mají vždy na svém místě. Lidé s nízkým skórem nejsou schopni si své záležitosti zorganizovat a popisují se jako nesystematičtí. Velmi vysoký skór na této subškále může mít souvislost s nutkavou poruchou osobnosti. S3) Zodpovědnost (Zo): v jistém smyslu svědomitý znamená být řízený svědomím a tento aspekt svědomitosti zjišťuje subškála Zodpovědnost. Lidé s vysokým skórem na této subškále striktně dodržují etické principy, které si stanovili a úzkostlivě plní své morální závazky. Lidé s nízkým skórem mohou být poněkud nespolehliví. S4) Cílevědomost (Cv): Lidé s vysokým skórem na této subškále mají vysoké aspirace a pracují usilovně na dosažení svých cílů. Jsou pracovití, přičinliví a cílevědomí. Vědí přesně, čeho chtějí ve svém životě dosáhnout. Velmi vysoký skór v této dimenzi může naznačovat, že se jedinec věnuje své kariéře tak intenzivně, že můžeme hovořit o workoholismu. Lidé s nízkým skórem v této dimenzi mohou být apatičtí, bez zájmu, líní. 14

17 Nemají potřebu být úspěšní. Chybí jim ambice a nemají vytýčeny žádné cíle, ale velmi často jsou spokojeni se svými omezenými výkony. S5) Disciplinovanost (Di): Znamená schopnost plnit úkoly a dokončovat je i v případě, že jsou nudné nebo že se objeví jiné rozptýlení. Lidé s vysokým skórem na této subškále mají schopnost sami sebe motivovat k dokončení práce. Lidé s nízkým skórem odkládají nepříjemné povinnosti, jsou často znechuceni a rádi by nezáživné činnosti zanechali. Nízkou disciplínu lze snadno zaměnit s impulzivností, obojí znamená malou sebekontrolu, ale empiricky lze najít mezi těmito charakteristikami odlišnosti. Lidé, kteří jsou velmi impulzivní, se nemohou ubránit a dělají něco, o čem vědí, že by to dělat neměli. Lidé málo disciplinovaní se nemohou přinutit k tomu, aby dělali něco, o čem vědí, že by to dělat měli. S6) Rozvážnost (Ro): Zjišťuje tendenci vše si předem rozmyslet, než se začne nějaká činnost. Lidé s vysokým skórem na této subškále jsou obezřetní a vše si romýšlejí. Lidé s nízkým skórem na této dimenzi se chovají ukvapeně, nerozvážně a zbrkle, často mluví nebo jednají dříve než si vše promyslí. Lidé s nízkým skórem bývají spontánní a jsou schopni dělat ukvapená rozhodnutí. 15

18 Tabulka 1: Přehled škál a subškál NEO osobnostního inventáře Neuroticismus Zkratka Do jaké míry se vyrovnáváme s psychickou zátěží N1: Úzkostnost: Úz Obavy a strach z toho, jak všechno dopadne. N2: Hněvivost-hostilita: Hn Pociťování hněvu a zatrpklosti. N3: Depresivnost: De Prožívání smutku a zoufalství. N4: Rozpačitost: Rp Pocit trapnosti, studu nebo rozpaků. N5: Impulzivnost: Im Podléhání pokušení (jídlo, alkohol, cigarety, drogy, nakupování). N6: Zranitelnost: Zr Tendence nechat se pohltit naléhavými událostmi nebo stresovými situacemi, tendence jednat panicky. Extraverze Do jaké míry jsme společenští, aktivní a energičtí E1: Vřelost: Vř Přátelskost, náklonnost a zalíbení pro druhé. E2: Družnost: Dr Společenskost, vyhledávání sociálních kontaktů. E3: Asertivita: As Dominance a důrazné sebeprosazování. E4: Aktivnost: Ak Energičnost, tendence žít život v rychlém tempu. E5: Vyhledávání vzrušení: VV Upřednostňování vzrušujících zážitků a výrazných smyslových podnětů. E6: Pozitivní emoce: PE Optimismus a pocit životního štěstí. Otevřenost vůči Do jaké míry jsme otevření novým zkušenostem zkušenosti O1: Fantazie: Fa Vytváření zajímavého vnitřního světa, představivost a fantazie. O2: Estetické prožívání: EP Smysl pro umění a krásu, senzitivita. O3: Prožívání: Pr Schopnost zhodnotit a prožívat u sebe a s druhými velké množství pozitivních i negativních emocí. O4: Novátorské činnosti: NČ Upřednostňování nového a rozmanitého před rutinním a známým. O5: Ideje: Id Intelektuální zvídavost, otevřenost novým a nekonvenčním myšlenkám. O6: Hodnoty: Ho Ochota ověřovat sociální, politické a religiózní hodnoty, nedogmatické myšlení. Přívětivost Do jaké míry jsme přívětiví k druhým lidem P1: Důvěra: Dů Tendence důvěřovat druhým. P2: Upřímnost: Up Čestné a přímé jednání. P3: Altruismus: Al Velkorysost, ohleduplnost a přání pomáhat druhým. P4: Poddajnost: Pd Upřednostňování spolupráce před soutěživostí. P5: Skromnost: Sk Pokora před druhými. P6: Jemnocit: Je Starostlivost, soucit a sympatie s druhými. Svědomitost Do jaké míry plníme povinnosti S1: Způsobilost: Zp Připravenost a schopnost efektivně řešit úkoly. S2: Pořádkumilovnost: Po Umění dobře si všechno zorganizovat, postupovat metodicky. S3: Zodpovědnost: Zo Dodržování pravidel, spolehlivost. S4: Cílevědomost: Cv Tendence zadávat si náročné úkoly a plnit je. S5: Disciplinovanost: Di Schopnost motivovat se k dokončení úkolu a odolávat rušivým vlivům. S6: Rozvážnost: Rv Schopnost promýšlet si věci předem. 16

19 3. 4 Překlad položek NEO osobnostního inventáře do češtiny NEO osobnostní inventář byl přeložen třemi překladateli, kteří inventář překládali nezávisle na sobě. Jedním z nich byl psycholog dobře ovládající angličtinu, druhá byla profesionální překladatelka, třetí první autorka této studie. První verze českého znění položek byla vytvořena na základě porovnání všech tří variant překladu a po vzájemné diskusi. Jako problematické pro převod do češtiny byly položky postihující způsoby chování a životní styl obvyklý pro obyvatele USA (např. Nerad/a bych trávila dovolenou v Las Vegas položka subškály E5 Vyhledávání vzrušení, nebo Občas podvádím, když hraji pasiáns položka subškály S3 Zodpovědnost). Snažili jsme se je nahradit tak, aby jejich význam odpovídal zkušenostem lidí žijících v ČR. První verze českého znění položek byla přeložena do angličtiny profesionální překladatelkou a překlad byl revidován rodilým mluvčím. Tento tzv. zpětný překlad byl odeslán autorům metody, kteří doporučili provést některé dílčí úpravy v případech, kdy podle jejich názoru došlo při překladu k posunu významu. Na základě těchto připomínek jme provedli formulaci konečné verze položek NEO inventáře. Při převodu NEO pětifaktorového inventáře (NEO-FFI) do češtiny jsme postupovali tak, že jsme nejdříve získali údaje od většího počtu respondentů, které jsme analyzovali a na základě výsledků analýzy jsme problematické položky (ty, které nedosahovaly požadovaného faktorového náboje na odpovídajícím faktoru) přeformulovali. v dalších analýzách na základě údajů od jiných respondentů jsme zjistili, že tyto přeformulované položky jsou stále problematické. Zjistili jsme také (Hřebíčková, Urbánek, Čermák, Szarota, Ficková, Adamovová, 2002), že položky, které jsou problematické v české verzi NEO-FFI, jsou problematické i ve slovenské a polské verzi metody. Předpokládáme tedy, že se na neadekvátních psychometrických charakteristikách nepodílí chyby v překladu, ale jiné vlivy (srov. diskuse v této studii). Rozhodli jsme se tedy, že formulace položek nebudeme v průběhu výzkumu a používání metody měnit. 4. VÝSLEDKY 4. 1 Popisné statistiky Popisné statistiky (průměry a směrodatné odchylky) NEO inventářů jsou uvedeny v tabulce 2. z posouzení na základě NEO-PI-R (240 položek) lze vybrat 60 položek zkrácené verze (NEO- FFI), proto uvádíme popisné statistiky obou verzí metody - zkrácené (NEO-FFI) a úplné (NEO-PI-R) na základě dvou druhů posouzení - sebeposouzení, dále jen s a posouzení druhého, dále jen D. 17

20 Respondenti zaznamenávali své odpovědi na pětibodové škále vymezené výroky od vůbec nevystihuje po úplně vystihuje. Pět variant odpovědí bylo kódováno jako 0-4, neutrální odpověď byla označena 2. Průměry byly spočítány pro každou škálu a subškálu. Tabulka2: Popisné statistiky škál a subškál NEO inventářů (NEO-FFI) a (NEO PI-R) odvozené ze sebeposouzení a posouzení druhého Sebeposouzení Posouzení druhého NEO pětifaktorový osobnostní inventář M SD M SD N - NEO-FFI 22,55 8,81 21,71 8,33 E - NEO-FFI 30,10 8,00 29,87 7,99 O - NEO-FFI 29,78 6,90 26,72 7,25 P - NEO-FFI 30,10 5,92 30,68 6,99 S - NEO-FFI 30,07 8,00 32,58 8,98 NEO osobnostní inventář N NEO-PI-R 94,97 25,11 88,64 23,43 E NEO-PI-R 109,24 22,14 108,71 22,14 O NEO-PI-R 117,04 22,52 106,47 24,13 P NEO-PI-R 116,42 19,87 119,76 23,49 S NEO-PI-R 111,80 23,57 120,83 27,08 N1 Úzkostnost 16,84 5,92 15,67 5,95 N2 Hněvivost- hostilita 14,88 5,54 15,37 5,83 N3 Depresivnost 15,08 6,08 13,49 5,57 N4 Rozpačitost 14,96 5,28 13,90 5,12 N5 Impulzivnost 17,86 5,40 15,86 5,65 N6 Zranitelnost 15,35 4,71 14,35 4,61 E1 Vřelost 23,28 4,52 24,20 4,82 E2 Družnost 16,55 6,38 16,95 6,38 E3 Asertivita 15,62 5,53 16,70 5,69 E4 Aktivinost 17,36 4,38 17,39 4,54 E5 Vyhledávání vzrušení 14,91 5,99 13,35 5,86 E6 Pozitivní emoce 21,53 5,51 20,12 5,43 O1 Fantazie 18,87 6,29 15,42 6,00 O2 Estetické prožívání 19,54 6,44 17,86 6,97 O3 Prožívání 21,88 5,13 20,41 5,29 O4 Novátorské činnosti 17,35 5,08 15,69 5,20 O5 Ideje 18,66 5,87 17,67 6,41 O6 Hodnoty 20,73 3,31 19,43 3,41 P1 Důvěra 16,67 5,20 17,55 5,35 P2 Upřímnost 20,94 5,85 22,20 6,01 P3 Altruismus 22,71 4,19 24,21 4,84 P4 Poddajnost 16,58 5,06 16,64 5,79 P5 Skromnost 19,19 5,41 19,08 5,94 P6 Jemnocit 20,33 3,84 20,07 4,14 18

21 S1 Způsobilost 17,91 4,40 20,83 4,62 S2 Pořádkumilovnost 17,64 5,32 17,51 6,24 S3 Zodpovědnost 22,33 5,32 23,40 5,60 S4 Cílevědomost 19,03 5,19 20,25 5,42 S5 Disciplinovanost 18,15 5,62 20,29 6,02 S6 Rozvážnost 16,74 5,63 18,55 6,02 Poznámky: N = Neuroticismus, E = Extraverze, O = Otevřenost vůči zkušenosti, P = Přívětivost, s = Svědomitost, NEO-FFI = NEO pětifaktorový osobnostní inventář (60 položek), NEO-PI-R = NEO osobnostní inventář (240 položek) 4. 2 Reliabilita Koeficienty reliability α (Cronbachova vnitřní konzistence) se pohybují v rozmezí od.91 (Neuroticismus, Svědomitost) do. 88 (Přívětvost) u škál NEO-PI-R sebeposouzení. Reliabilita škál NEO-PI-R posouzení druhého se pohybuje od.93 (Svědomitost) do.89 (Přívětivost). Nejreliabilnější subškálou NEO-PI-R (S) byla subškála O1 Fantazie.81, nejnižší reliabilita pak byla zaznamenána u subškály O6 Hodnoty.29. Subškála O2 Estetika měla nejvyšší reliabilitu (.84) mezi subškálami NEO PI-R pro posouzení druhého, nejnižší reliabilitu měla opět šubškála O6 Hodnoty.33. Údaje o reliablitě NEO-FFI (S a D), NEO PI-R (S a D) české a původní verze jsou uvedeny v tabulce 3. Tabulka 3: Reliabilita škál NEO-FFI (S a D) reliabilita škál a subškál NEO-PI-R (S a D) v americké a české verzi Koeficienty Škály a subškály NEO reliability α inventářů Sebe Druhý US CZ US CZ N NEO-FFI E NEO-FFI O NEO-FFI P NEO-FFI S NEO-FFI Průměry N NEO-PI-R E NEO-PI-R O NEO-PI-R P NEO-PI-R S NEO-PI-R Průměry N1 Úzkostnost N2 Hněvivost- hostilita N3 Depresivnost N4 Rozpačitost N5 Impulzivnost N6 Zranitelnost

22 E1 Vřelost E2 Družnost E3 Asertivita E4 Aktivinost E5 Vyhledávání vzrušení E6 Pozitivní emoce O1 Fantazie O2 Estetické prožívání O3 Prožívání O4 Novátorské činnosti O5 Ideje O6 Hodnoty P1 Důvěra P2 Upřímnost P3 Altruismus P4 Poddajnost P5 Skromnost P6 Jemnocit S1 Způsobilost S2 Pořádkumilovnost S3 Zodpovědnost S4 Cílevědomost S5 Disciplinovanost S6 Rozvážnost Průměry Poznámky: N = Neuroticismus, E = Extraverze, O = Otevřenost vůči zkušenosti, P = Přívětivost, s = Svědomitost, NEO-FFI = NEO pětifaktorový osobnostní inventář (60 položek), NEO-PI-R = NEO osobnostní inventář (240 položek). US = koeficeinty reliability (Cronbachovo α) uvedené v manuálu původní verze metody (Costa, McCrae, 1992), CZ hodnoty koeficientu reliability odvozeného ze sebeposouzení respondentů a 908 respondentů posuzujících druhého Faktorová struktura subškál NEO-PI-R (S a D) Byla provedena exploratorní faktorová analýza metodou hlavních komponent s čtverci mnohonásobných korelací jako počátečními odhady komunalit. Bylo extrahováno pět komponent, které byly rotovány metodou Varimax. Na tomto místě se nebudeme věnovat řešení s alternativním počtem faktorů nebo způsobem extrakce faktorů. Prvních sedm vlastních hodnot činí 5.94 (5.92), 5.06 (4.69), 3.43 (3.99), 2.32 (2.91), 1.69 (1.69), 0.95 (0.88), 0.88 (0.81). v závorce jsou uvedeny údaje z analýzy posouzení druhého. v tabulce 4 je uvedena faktorová struktura 30 subškál NEO-PI-R (S a D). Všechny subškály NEO-PI-R (S) dosahují faktorového náboje většího nebo rovného.30 na odpovídajícím faktoru. v jednom případě - subškála N5 Impulzivnost - má vyšší kladný faktorový náboj na faktoru Extraverze a vyšší záporný faktorový náboj na faktoru Svědomitost. 20

23 V některých případech se vyskytuje současně faktorový náboj vyšší nebo roven.30 na jednom nebo současně dvou dalších faktorech, což bylo očekáváno. Např. subškála N2 Hněvivost-hostilita současně sytí záporně faktor Přívětivost (hostilní jedinci bývají také nepřátelští). Subškála N5 Impulzivnost sytí pozitivně kromě odpovídajícího faktoru také faktor Extraverze a záporně faktor Svědomitost. Impulzivní jedinci (neschopní odolávat touhám a nutkání) jsou obvykle extravertovaní a nesvědomití. Také sekundární náboj subškály E1 Vřelost na faktoru Přívětivost lze očekávat neboť v lexikálních analýzách osobnostně relevantních slov je vřelost součástí přívětivosti. Z faktorové analýzy posouzení druhého NEO-PI-R (D) vyplývá, že 29 ze 30 subškál má faktorový náboj na odpovídajícím faktoru dosahující a převyšující stanovené kritérium (.30). Subškála N5 Impulzivnost má kladný faktorový náboj na faktoru Extraverze a současně záporný faktorový náboj na faktoru Přívětivost a Svědomitost přesahující požadované kritérium. 21

24 Tabulka 4: Faktorová struktura subškál NEO-PI-R (S a D) Subškály NEO-PI-R Sebeposouzení Posouzení druhého N E O P S h 2 Ksš N E O P S h 2 KSD N1 Úzkostnost N2 Hněvivost- hostilita N3 Depresivnost N4 Rozpačitost N5 Impulzivnost N6 Zranitelnost E1 Vřelost E2 Družnost E3 Asertivita E4 Aktivinost E5 Vyhledávání vzrušení E6 Pozitivní emoce O1 Fantazie O2 Estetické prožívání O3 Prožívání O4 Novátorské činnosti O5 Ideje O6 Hodnoty P1 Důvěra P2 Upřímnost P3 Altruismus P4 Poddajnost P5 Skromnost P6 Jemnocit S1 Způsobilost S2 Pořádkumilovnost S3 Zodpovědnost S4 Cílevědomost S5 Disciplinovanost S6 Rozvážnost Pořadí faktorů podle % rozp Kongruence faktorů (škál) Poznámky: N = Neuroticismus, E = Extraverze, O = Otevřenost vůči zkušenosti, P = Přívětivost, s = Svědomitost, NEO-FFI = NEO pětifaktorový osobnostní inventář (60 položek), NEO-PI-R = NEO osobnostní inventář (240 položek). Množství rozptylu vysvětleného jednotlivými faktory (sebeposouzení): Neuroticismus = 14.65%; Svědomitost = 12.83%; Přívětivost = 11.89%; Extraverze = 11.49%; Otevřenost = 10.65%. Celkem %. Množství rozptylu vysvětleného jednotlivými faktory (posouzení druhého): Svědomitost = 15,02%, Přívětivost = 14,63%, Neuroticismus = 13,15%, Otevřenost 11,26%, Extraverze = 10,97%; celkem 64,98%. Faktorové náboje vyšší nebo rovné +, -.30 jsou vytištěny tučně, 0 před desetinnou tečkou je vynechána. Faktory jsou odvozeny na základě analýzy hlavních komponent, rotace Varimax. h 2 = komunalita. Ksš = Kongruence subškál české a americké verze pro sebeposouzení. KSD kongruence subškál české faktorové struktury pro sebeposouzení a posouzení druhého. 22

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 10 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel - 2015

Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel - 2015 Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel - 2015 Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Obsah 1. Východiska nové metodiky a představení projektu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Název metody Hlavní zaměření

Název metody Hlavní zaměření Název metody Dotazník typologie osobnosti GPOP Eysenckův osobnostní dotazník EPQ-R Hlavní zaměření Dotazník rozlišuje mezi 16 typy osobnosti dle typologie vycházející z teorie Carla Gustava Junga. Podrobně

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Popis vybraných dimenzí

Popis vybraných dimenzí Popis vybraných dimenzí Osobnostní test vychází z pěti-faktorového OCEAN modelu. Tento model patří od roku 1980 k základním konceptům moderní psychologie. S pomocí obsáhlého dotazníku analyzujeme charakteristické

Více

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Duševní odolnost Připravila: Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Koncept duševní odolnosti je jediným faktorem, pomocí něhož

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů. Zuzana Ježková Akademické centrum studentských aktivit. Prosinec 2011, POSED

Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů. Zuzana Ježková Akademické centrum studentských aktivit. Prosinec 2011, POSED Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů Zuzana Ježková Akademické centrum studentských aktivit Prosinec 2011, POSED Proč jsme se do toho pustili Otázky před výkopem Diplomová

Více

Název materiálu: Struktura osobnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: 25. 9. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Struktura osobnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: 25. 9. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

OUTDOOR STUDIES STUDENT S TENDENCY TO SENSATION SEEKING IN RELATION TO THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS

OUTDOOR STUDIES STUDENT S TENDENCY TO SENSATION SEEKING IN RELATION TO THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 2, p. 19 26 VYHLEDÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH PROŽITKŮ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ AKTIVIT V PŘÍRODĚ VE VZTAHU K JEJICH OSOBNOSTNÍM CHARAKTERISTIKÁM* OUTDOOR STUDIES STUDENT

Více

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament 1. definice temperamentu 2. typologie temperamentu 3. ovlivnění projevů temperamentu Definice temperamentu Temperament je soustava

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Lexikální a dispoziční přístup k pětifaktorovému modelu osobnosti. Akademie věd České republiky

Lexikální a dispoziční přístup k pětifaktorovému modelu osobnosti. Akademie věd České republiky Akademie věd České republiky Teze disertace k získání vědeckého titulu "doktorka věd" ve skupině sociální a humanitní vědy Lexikální a dispoziční přístup k pětifaktorovému modelu osobnosti Komise pro obhajoby

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

I N T E R P R E T A C E

I N T E R P R E T A C E S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T A C E Profesní škály Hoganova osobnostního dotazníku Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 27. března 2014 2 0 0 9

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Hoganovy testy v personálně-psychologické praxi. Phdr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA

Hoganovy testy v personálně-psychologické praxi. Phdr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA Hoganovy testy v personálně-psychologické praxi Phdr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA Článek představuje ve světě uznávané Hoganovy metody, které se v poslední době začínají využívat i u nás. Popisujeme tři

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

P R O F E S N Í R O Z V O J

P R O F E S N Í R O Z V O J S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P P R O F E S N Í R O Z V O J ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ PRO ŘÍZENÍ KARIÉRY Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H o

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření Dopravně psychologické vyšetření Voláková D. 14.9.2013, 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Více

Psychologie osobnosti. Přednáška č. 14

Psychologie osobnosti. Přednáška č. 14 Psychologie osobnosti Přednáška č. 14 Psychologie osobnosti Osobnost=lze definovat jako charakteristické vzorce myšlení, chování, emocí, KTERÉ URČUJÍ OSOBNÍ STYL JEDINCE A OVLIVŇUJÍ JEHO INTERAKCE S PROSTŘEDÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

Přehled statistického zpracování dat. Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník

Přehled statistického zpracování dat. Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Přehled statistického zpracování dat Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Stanovení kritéria validity Reference zaměstnavatelů / nadřízených Dopravní nehody, přestupky,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Dotazník zvládání zátěže

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Dotazník zvládání zátěže UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Dotazník zvládání zátěže 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník zvládání zátěže sleduje dvanáct základních strategií, jimiž

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 Multifaktorový osobnostní profil VÝSLEDKY DÍLČÍCH ŠKÁL Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě vážených skórů. CELKOVÝ PROFIL barevné pozadí v jednotlivých

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Střední odborná škola a

Více

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Zpracoval: www.scio.cz, s.r.o. (15. 2. 2012) Datové podklady: výsledky a dotazníky z PRO23, test čtenářské gramotnosti, www.scio.cz, s.r.o.

Více

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie CHRÁSKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci, Česka Republika Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Úvod Zkoumání postojů bylo a

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem umožňuje žákům posoudit sama sebe v souvislosti s nároky na osobnostní vlastnosti zdravotnického pracovníka Autor Jazyk Mgr. Magdaléna Nevařilová Čeština Očekávaný výstup

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF Celkový počet Počet vyplňených Návratnost dotazníků Počet žáků ve třídě 1 7 700 %

Více

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka /nejde o úplný seznam a vědecké roztřídění, bylo použito i synonym pro lepší slovní vystižení vlastností žáků/ Intelekt Obecné rozumové schopnosti /inteligence/

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Mladí řidiči psychologické charakteristiky

Mladí řidiči psychologické charakteristiky Mladí řidiči psychologické charakteristiky PhDr. Vlasta Rehnová Asociace dopravních psychologů ČR vlasta.rehnova@seznam.cz Dopravní chování Styl řízení mladších řidičů charakterizuje nižší odpovědnost

Více

SKIP a Klub lékařských knihoven 7. října 2010 Komunikační dovednosti knihovníka Uživatel knihovny

SKIP a Klub lékařských knihoven 7. října 2010 Komunikační dovednosti knihovníka Uživatel knihovny SKIP a Klub lékařských knihoven 7. října 2010 Komunikační dovednosti knihovníka Uživatel knihovny PhDr. Hana Slámová, Ph.D. VOŠIS Praha www.sks.cz Komunikační dovednosti a vaše profese Knihovník musí mít

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více