OUTDOOR STUDIES STUDENT S TENDENCY TO SENSATION SEEKING IN RELATION TO THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OUTDOOR STUDIES STUDENT S TENDENCY TO SENSATION SEEKING IN RELATION TO THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS"

Transkript

1 Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 2, p VYHLEDÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH PROŽITKŮ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ AKTIVIT V PŘÍRODĚ VE VZTAHU K JEJICH OSOBNOSTNÍM CHARAKTERISTIKÁM* OUTDOOR STUDIES STUDENT S TENDENCY TO SENSATION SEEKING IN RELATION TO THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS KATEŘINA FRAINŠICOVÁ, MICHAL FRAINŠIC Katedra sportů v přírodě Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze SOUHRN V překládané studii se zabýváme tématem prožitku a jeho vyhledávání u vysokoškolských studentů oboru či studijního směru Aktivity v přírodě. Zkoumanou skupinou byli vysokoškolští studenti Aktivit v přírodě Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Celkově se korelační studie zúčastnilo 81 respondentů. Jako výzkumné metody byly aplikovány dva standardizované testy: NEO FFI založený na pětifaktorovém modelu osobnosti a pro zjišťování tendence vyhledávání mimořádných prožitku byl zvolen Test zájmů a zálib (Senseation Seeking Scale). Při porovnání zkoumaných vzorků studentů Aktivit v přírodě Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nebyly zjištěny signifikantní rozdíly. Proto jsme se souborem dále pracovali jako s homogenním souborem a porovnali jeho výsledky s populačními průměry. Zjištěním bylo významnější skóre v subškále extraverze a negativní korelace v subškále neuroticismu. Dále za signifikantní považujeme vyšší skóre v subškále svědomitost. V testu zájmů a zálib se studenti od populačních průměrů liší v celkovém skóre testu (SST), a to především díky výsledkům v subškále TAS vyhledávání napětí a dobrodružství a subškále ES vyhledávání zkušeností. Byla nalezena určitá závislost mezi tendencí vyhledávat napětí a dobrodružství a osobnostní charakteristikou extraverze. Klíčová slova: prožitek, osobnostní charakteristiky, studenti, NEO FFI, Senseation Seeking Scale, aktivity v přírodě. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ * Tato studie vznikla s podporou projektu PRVOUK 15 a grantu Specifického vysokoškolského výzkumu

2 ABSTRACT In present article we focus on the topic of sensation and its seeking in the group of students of study programme or study field Outdoor Activities. The aim group consisted of students of Out door Activities among the Charles University in Prague and the University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem. The research sample consists of 81 students. As a research method was used a test NEO-FFI and for tendency to gain sensations was chosen the Senseation Seeking Scale. When comparing examined samples of students of Outdoor Activities among Charles University and University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem were not find any significant differences. Therefore we have worked further as with homogenous file and compared those results with the population average. We found out more significant score in subscale in extraversion and negative correlation in subscale of neuroticism. Moreover, we consider significant higher score in subcale of conscientiousness. In the Senseation Seeking Scale students had higher score in senseation seeking tendency. We foundout some significant connection between thrill and adventure seeking and extraversion. Key words: senseation, personalcharacteristic, students, NEO FFI, Senseation Seeking Scale, outdooractivities. ÚVOD V rámci předkládané práce jsme se zaměřili na zkoumání tendencí vyhledávání mimořádných prožitků u vysokoškolských studentů studujících obor či studijní směr Aktivity v přírodě. Dle Hoška (1999) se jedinci snaží kompenzovat potřebu prožitků, a to ve snaze dosáhnout osobní spokojenosti, která je považována za vnitřní hledisko kvality života. V dnešní době pozorujeme zvýšenou poptávku po prožitcích, po prožitkových aktivitách a také po odbornících, kteří se této oblasti věnují. Výzkum je zaměřen na studenty Aktivit v přírodě, kteří by se měli stát odborníky na aktivity v přírodě. Termín prožívání je dle Nakonečného (1998) vyjádřením několika procesů, jejich příklady mohou být cítění, vnímání, představy. Jedná se o souhrnný název pro vnitřní, subjektivní psychické procesy jako celku. Pojetí prožívání nalézáme také u Csikszenthmihalyi, který jej nazývá pojmem flow experience. Dle Csikszenthmihalyi (1996) jsou okamžiky soustředění se jen na jeden úkol, kdy člověk na nic jiného nemyslí, považovány za nejpříjemnější chvíle našich životů. Dle autora je z hlediska flow důležitý pohyb za zónou pohodlí. Nejlepší okamžiky obvykle bývají ty, kdy naše tělo nebo mysl vzplane k hranicím svých možností ve snaze dosáhnout něčeho obtížného. Prožitkovostí se také zabýval Zuckerman. Z výzkumů senzorické deprivace byla vyvinuta škála pro vyhledávání mimořádných prožitků: senseation seeking (vyhledávání mimořádných prožitků) je rys definovaný hledáním různých, nových, souhrnných zážitků a zkušeností a ochotou podstoupit fyzické, sociální, právní a finanční riziko kvůli této zkušenosti (Zuckerman, 1994 podle Zuckerman, 2007, s. 49). Cílem výzkumu byla deskripce souvislostí osobnostních rysů s mírou vyhledávání prožitků u studentů Aktivit v přírodě. Zjišťovali jsme, zda existuje odlišnost mezi studenty Aktivit v přírodě a běžnou populací. Také nás zajímalo, zda tito studenti mají oproti běžné populaci větší tendenci vyhledávat mimořádné prožitky. 20

3 METODIKA Výzkumný soubor Korelační studie byla zaměřena na studenty Aktivit v přírodě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Karlovy v Praze. Jednalo se o studenty bakalářského studijního oboru Aktivity v přírodě na Univerzitě J. E. Purkyně a bakalářský studijní obor tělesná výchova (v kombinacích) se studijním směrem Aktivity v přírodě na Univerzitě Karlově. Výzkumný soubor byl vybrán na základě kriteriálního výběru, kdy kritériem bylo studium jednoho z výše zmíněných oborů. Počet respondentů studujících Univerzitu J. E. Purkyně byl N = 40, jejich průměrný věk byl 24,5 let (σ = 5,84). Počet respondentů z Univerzity Karlovy byl N = 41 a jejich průměrný věk byl 21,3 let (σ = 1,6). VÝZKUMNÉ METODY Big Five NEO FFI Test se řadí mezi vícerozměrné inventáře postavené na pětifaktorovém modelu osobnosti, který vychází z faktorové analýzy jazyka (přídavných jmen popisujících vlastnosti osobnosti). Pětifaktorová teorie osobnosti předpokládá, že lidská přirozenost je poznatelná, racionální, variabilní a aktivní. Poznatelností je myšleno, že osobnost může být předmětem zkoumání a racionalitou, že lidé rozumějí sami sobě. Ve škále neuroticismu je osobnost charakterizována z hlediska míry přizpůsobení nebo emocionální nestability. V této škále také nalézáme inklinaci k psychickému vyčerpání a nereálných ideálů. Škála poukazuje na prožívání negativních pocitů jako např. strach, sklíčenost, rozpaky. Dle Hřebíčkové a Urbánka (2001) zachycuje extraverze interpersonální interakce, úroveň aktivace a potřebu stimulace jedince. Jedinci skórující v této oblasti se popisují jako společenští, sebejistí, aktivní, hovorní energetičtí, veselí a optimističtí. Otevřenost vůči zkušenosti zjišťuje rozdíly ve snaze vyhledávat nové zážitky, toleranci k neznámému a jeho objevování. Spadají sem charakteristiky jako živá představivost, citlivost a estetické podněty, vnímavost k vnitřním pocitům, zvídavost, nezávislý úsudek. Přívětivost je zaměřena na interpersonální orientaci. Lze ji pozorovat od soucítění po nepřátelskost, a to v myšlenkách, pocitech i činech. Svědomitost postihuje druh kontroly, která se týká individuální úrovně při organizaci, motivaci a vytrvalosti na cíl zaměřeného chování. Další popis osobnostních dimenzí nalezneme v tabulce 1. 21

4 Tabulka 1 Osobnostní charakteristiky NEO (Hřebíčková, Urbánek, 2001, s. 46) Škála Vysoký skór Střední skór Nízký skór Neuroticismus Extraverze Náchylný k psychickému vyčerpání, intenzivně prožívá strach, úzkost a obavy, obtížně zvládá stresové situace. Extravertní, společenský/á, sebejistý/á, aktivní, hovorný/á, energický/á, optimistický/á. V podstatě psychicky vyrovnaný/á a schopen/ schopna zvládat stresové situace, ale občas prožívá pocity viny, strachu nebo smutku. Průměrně aktivní, je sice rád/a ve společnosti, ale na druhé straně si cení soukromí. Klidný/á, psychicky vyrovnaný/á i ve stresových situacích, odolný/á vůči psychickému vyčerpání. Introvertní, zdrženlivý/á, vážný/á, samostatný/á. Je nejraději sám/sama nebo s lidmi, kteří jsou mu blízcí. Otevřenost vůči zkušenosti Otevřený/á novým zážitkům a zkušenostem. Zvídavý/á, s bohatou fantazií širokými zájmy. Často se chová nekonvenčně. Praktický/á, ale snaží se přemýšlet o tom, jak dělat různé věci nově. Usiluje o rovnováhu mezi užíváním starých a nových postupů. Chová se konvenčně, zastává konzervativní postoje, dává přednost známému a osvědčenému. Přívětivost Soucitný/á, laskavý/á, vlídný/á, pomáhá druhým, spolupracuje s nimi a předchází konfliktům. V podstatě srdečný/á, důvěřivý/á a přívětivý/á, ale občas může být tvrdohlavý/á a s druhými spíše soutěžící než spolupracující. Realistický/á, věcný/á, má tendenci znevažovat záměry druhých a soutěžit s nimi. Hněv a zlost dává jasně najevo. Svědomitost Svědomitý/á, výkonný/á, ctižádostivý/á, pilný/á, s pevnou vůlí. Stanovuje si vysoké cíle a usiluje o jejich dosažení. Spolehlivý/á a průměrně výkonný/á. Obecně má stanoveny jasné cíle, ale někdy je schopen/ schopna práci odložit. Není příliš výkonný/á, občas nedbalý/á a lehkomyslný/á. Spíše si věci předem neplánuje. Senseation seeking scale verze V (SSS) Standardizace české verze dotazníku byla zpracována J. Kubanem (2003). Škála je složena ze 40 položek, každá z nich obsahuje dvě možnosti, které se navzájem negují (Kuban, 2003). Dotazník je veden formou nuceného výběru, respondent si musí zvolit jednu ze dvou možností. Mnohá dotazovaná témata jsou běžné populaci nedostupná, proto jsou položky formulovány jako záměr (Rád/a bych ). Po sečtení dosažených skórů v jednotlivých subškálách odvozujeme tendenci testovaných osob vyhledávat nové a silné prožitky, či schopnost přizpůsobovat se novým věcem a situacím (Krásová, 2008). 22

5 Dotazník je složen z následujících subškál. TAS (Thrill and Adventure Seeking) vyhledávání napětí a dobrodružství Obsahem této subškály je touha zabývat se sportovními činnostmi nebo činnostmi, které zahrnují určité fyzické úsilí. Velmi často tyto činnosti poskytují neobvyklé prožitky prostřednictvím rychlosti nebo gravitace. Dle Kubana (2006) ke značnému fyzickému úsilí dochází např. při boji se soupeřem, překonávání přírodních či jiných překážek. Obsah položek je konkrétně zaměřen na činnosti, jako jsou parašutismus, potápění, mořeplavba, lyžování, snowboarding, horolezectví či názor na riskantní činnosti. Vyhledávání zkušeností (ES Experience Seeking) oblast smyslového vnímání Dle Kubana (2003) je tato subškála zaměřena na nalézání nových zkušeností skrze smysly a mysl. Obsahem této oblasti jsou hudba, umění, cestování, seznámení se s nekonformním životním stylem. Dále sem spadají zážitky spojené s gastronomií. Pro získání pozitivních prožitků v této subškále je očekávání, dlouhodobá příprava a zájem o danou oblast. Jedinec do získávání prožitků v této kategorii vkládá hodně energie a času. Mezi negativní zkušenosti spojené s touto oblastí jsou zkušenosti vztahující se k užíváním drog a návykových látek, které nejsou spojeny s vkládaným úsilím a přinášejí prožitky bez větší námahy. DIS Disinhibition oblast míry respektování právních a morálních norem V této subškále nalézáme prožitky spojené s rizikem sociálním, právním a finančním. Mezi sociální aktivity je řazeno sociální vyžití jako večírky, společenské popíjení, sex a střídání sexuálních partnerů. Právní riziko má nejčastěji souvislost s oblastí podnikání, činnostmi pohybujícími se na okraji právních norem či kriminálními trestnými činy. S finančním rizikem jsou spojeny oblasti s dobrovolnou účastí jednotlivce, jako je sázení, návštěva kasin nebo hraní na výherních automatech. Rozsah prožitků v této sféře je odvislý od morálních zábran jedince a tendence jeho prosazení. Pokud by byla vytvořena škála těchto prožitků, na jedné straně se objeví tendence vlastního sebeprosazení, sebedůvěry a sebehodnocení a na druhé straně nalezneme pojmy, mezi které patří potřeba zneužití moci a postavení nebo prožitky z páchání kriminálních činů. BS Boredom Susceptibility oblast resistence vůči opakovaným podnětům Touha po nových podnětech je natolik silná, že nepřipouští hledání výhod ve starých zkušenostech. Obsah subškály lze shrnout jako averze k opakovaným záležitostem. V kladné rovině oblasti nalézáme pomáhající profese, prožitky spojené s vytvářením harmonických rodinných vztahů. Prožitků lze dosáhnout také kontaktem s důvěrně známými jevy. Ve výčtu negativních jevů figuruje pasivní uspokojování v úzké souvislosti s leností, pohodlností a neschopností koncentrace na cílevědomou činnost. Dotazník byl ověřen na respondentech. Pro normované Crombachovo alfa platí hodnota 0,645. Dosažený výsledek indikuje, že vnitřní konzistence mezi jednotlivými subškálami škály SSS je vysoká (Kuban, 2006). 23

6 VÝSLEDKY Analýzou rozptylu jsme zjišťovali odlišnost obou zkoumaných skupin. Obě skupiny jsou ve všech pozorovaných škálách nevýznamně odlišné. Z výsledků F statistiky vidíme nízkou odlišnost porovnávaných vzorků (viz tabulka 2). Tabulka 2 Porovnání studentů UJEP a UK v testu SSS a všech jeho škálách dle Červenkové (2010) F statistika p hodnota významnosti TAS F = 2,06 p = 0,155 ES F = 0,01 p = 0,914 DIS F = 0,23 p = 0,63 BS F = 1,85 p = 0,17 Legenda: SSS senseationseekingscale, TAS tendence vyhledávat napětí a dobrodružství, ES vyhledávání zkušeností, DIS respektování norem, BIS vnímavost nudy. Tabulka 3 Porovnání studentů UJEP a UK v testu NEO FFI dle Červenkové (2010) F statistika p hodnota významnosti N F = 0,01 p = 0,922 E F = 0,4 p = 0,52 O F = 0,2 p = 0,887 P F = 0,798 p = 0,34 S F = 0,01 p = 0,92 Legenda: N neuroticismus, E extraverze, O otevřenost, P přívětivost, S svědomitost. Dále jsme se zaměřili na porovnání zkoumané skupiny s populačními průměry. V tabulce 3 můžeme pozorovat signifikantně vyšší výsledky zjišťované jednovýběrovým t-testem v subškálách TAS, ES a souhrnné škále SST, než jsou populační průměry, a to na hladině významnosti 0,01. Hodnoty korelace nalezneme v tabulce 4. SST (Senseation Seeking Tendency) je dle autora rys osobnosti definován jako hledání rozmanitých, nových, komplexních a intenzivních prožitků a zkušeností a ochota vzít na sebe fyzické, sociální, právní a finanční rizika spojená s touto zkušeností (Zuckerman, 2007, s. 48). Testovaný soubor má vyšší tendenci vyhledávat prožitky než populační výsledky, se kterými jsme je porovnávali. Tabulka 4 Výsledky t-testu pro test SSS dle Červenkové (2010) t-test p hodnota významnosti TAS t = 7,16 p < 0,01 ES t = 4,13 p < 0,01 DIS t = 0,26 BIS t = 0,78 SST t = 4,08 p < 0,01 Legenda: SSS Senseation Seeking Scale, TAS tendence vyhledávat napětí a dobrodružství, ES vyhledávání zkušeností, DIS respektování norem, BIS vnímavost nudy, SST tendence vyhledávat mimořádné prožitky. 24

7 Při porovnání osobnostních charakteristik zkoumaných jedinců v testu NEO FFI byla t-testem zjištěna negativní korelace v subškále neuroticismu. Kladnou korelaci nalézáme také ve škálách extraverze a svědomitosti, konkrétní hodnoty nalézáme v tabulce 5. Tabulka 5 Výsledky t-testu pro test NEO FFI dle Červenkové (2010) t-test p hodnota významnosti N t = 3,72 p < 0,01 E t = 4,72 p < 0,01 O t = 1,5 P t = 0,1 S t = 2,86 p < 0,01 Legenda: N neuroticismus, E extraverze, O otevřenost, P přívětivost, S svědomitost. Korelační analýzou jsme zjišťovali, zda existuje závislost osobnostních rysů na tendenci vyhledávat napětí a dobrodružství. Z celého zkoumaného vzorku vyplývá závislost subškály TAS (vyhledávání napětí a dobrodružství) na osobnostním faktoru extraverze (koeficient korelace je 0,321). Další závislost pozorujeme u záporně korelující škály TAS a neuroticismu (koef. korelace je 0,195). DISKUSE Pomocí analýzy rozptylu jsme zjistili nevýznamné rozdíly mezi sledovanými skupinami. Zaměření obou studijních programů je velmi podobné, studenti směřují k získání podobných kvalifikací ze sportů a aktivit v přírodě. Zajímalo nás dále porovnání sledované skupiny s populačními průměry. Z výsledků vyplynula signifikantní odlišnost v subškálách TAS, ES a souhrnné škále SST. V subškále TAS nalézáme, dle literatury, vysoké skóre nejen u expedičních horolezců, parašutistů a letců, ale také u učitelů tělesné výchovy (Breivik, 2001 podle Zuckerman, 2007). I další studie dle Zuckermana (2007) vykazují vysoké skóry v subškále TAS u respondentů provozujících nebezpečné sporty (Slanger, Rudestam, 1997; Zarevski, Marusic, Zolotic, Bunjevac, Vukosav, 1998 podle Zuckerman, 2007). Také v dotazníku NEO FFI nalézáme negativní korelaci v subškále neuroticismu t = 3,72, v subškále extraverze t = 4,72 a v subškále svědomitosti t = 2,86. Neuroticismus, který negativně koreloval s průměry populace, naznačuje tendenci ke klidnému jednání, psychické vyrovnanosti a odolnost vůči vyčerpání. Korelace extraverze vůči populačnímu průměru naznačuje, že zkoumané osoby se vyznačují tendencí být extravertní, společenské, sebejisté, aktivní, hovorné a energetické (Hřebíčková, Urbánek, 2001). V neposlední řadě nás také zajímalo, které osobnostní charakteristiky dle NEO FFI korelují se subškálou TAS vyhledávání napětí a dobrodružství. Z výsledků korelační analýzy vyplynulo, že existuje kladná korelace mezi TAS a extraverzí. Negativní korelaci jsme nalezli také u škály TAS a neuroticismu. Tyto dvě pozorované závislosti ukazují vliv otevřenosti a negativní závislosti k uzavřenosti, pocitům méněcennosti a smutku na tendenci vyhledávání napětí a dobrodružství. Zkoumanou skupinu by tedy bylo možno popsat jako otevřenou, aktivní, se sklony k optimismu a aktivnímu přístupu k problémům. 25

8 ZÁVĚR Cílem předkládané práce bylo zkoumání osobnostních charakteristik studentů Aktivit v přírodě a jejich vztah k mimořádným prožitkům. Pro výzkum byla zvolena metoda NEO FFI pro její časovou nenáročnost a způsob interpretace dat. Ke zkoumání tendence vyhledávat mimořádné prožitky, kterou jsme u zkoumané skupiny očekávali, jsme zvolili Senseation Seeking Scale (SSS), jelikož je standardizován do českého prostředí zahrnuje základní oblasti, které nás ve výzkumu zajímaly. Pro zkoumání jsme zvolili studenty studijního směru Aktivity v přírodě na Univerzitě Karlově v Praze a studenty bakalářského studijního oboru Aktivity v přírodě na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na základě provedeného výzkumu je možné konstatovat odlišnost sledovaných studentů Aktivit v přírodě oproti populačnímu průměru ve sledovaných škálách. Osobnostní charakteristiky a tendence vyhledávat mimořádné prožitky mají určité souvislosti se studijním a profesním zaměřením zkoumaných studentů. Získané informace je možno využít k cílené práci s těmito studenty. Pokud se studenti ve svém profesním životě budou zabývat vedením, instruktorskou činností či pedagogikou, měli by mít na zřeteli svou vlastní tendenci a uvědomit si možné dosahy při práci s ostatní populací. Jejich přístup může přinášet mimo zvýšené nebezpečí pro klienty, studenty i mnoho kladných faktorů, jako je rozšířená citlivost na prožitek a prožitkovost, chuť prožitky sdílet a schopnost je rozpoznávat (Červenková, 2010). LITERATURA CSIKSZENTMIHÁLYI, M. (1996) O štěstí a smyslu života: můžeme ovládat své prožitky a ovlivňovat jejich kvalitu? Praha: Nakladatelství Lidové noviny. ČERVENKOVÁ, K. (2010) Tendence vyhledávání mimořádných prožitků vysokoškolských studentů Aktivit v přírodě ve vztahu k jejich osobnostním charakteristikám. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: UK FTVS. HOŠEK, V. & TILINGER, P. (1999) Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých: sborník výzkumných záměrů společensko-vědní sekce FTVS. Praha: UK FTVS. HŘEBÍČKOVÁ, M. & URBÁNEK, T. (2001) Big five: NEO pětifaktorový osobnostní inventář. Praha: Testcentrum. KRÁSOVÁ, P. (2008) Prožívání vysokoškoláků ve vztahu k osobním charakteristikám ve vybraných sportech. Nepublikovaná disertační práce. Praha: UK FTVS. KUBAN, J. (2003) Potřeba mimořádného prožitku ve sportu: diagnostika a využití. Nepublikovaná disertační práce. Praha: UK FTVS. KUBAN, J. (2006) Tendence k vyhledávání prožitku a její diagnostika. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus. NAKONEČNÝ, M. (1998) Základy psychologie. Praha: Academia. ZUCKERMAN, M. (c2007) Sensation seeking and risky behavior. Washington: American Psychological Association. Mgr. et Mgr. Kateřina Frainšicová UK FTVS, J. Martího 31, Praha 6-Veleslavín 26

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 4, p. 83 91 OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW MICHAL FRAINŠIC, JAN KASTNER Katedra sportů

Více

Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů. Zuzana Ježková Akademické centrum studentských aktivit. Prosinec 2011, POSED

Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů. Zuzana Ježková Akademické centrum studentských aktivit. Prosinec 2011, POSED Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů Zuzana Ježková Akademické centrum studentských aktivit Prosinec 2011, POSED Proč jsme se do toho pustili Otázky před výkopem Diplomová

Více

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na žáky ve

Více

Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách

Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách Soňa Lemrová sona.lemrova@upol.cz Irena Sobotková irena.sobotkova@upol.cz Veronika Schenková a Kateřina Hurníková Konference Psychologie práce a

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

TEACHING PRACTICE IN THE TRAINING OF P. E. TEACHERS AND THEIR EVALUATION BY CHARLES UNIVERSITY STUDENTS

TEACHING PRACTICE IN THE TRAINING OF P. E. TEACHERS AND THEIR EVALUATION BY CHARLES UNIVERSITY STUDENTS Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 2, p. 73 79 PEDAGOGICKÉ PRAXE V SYSTÉMU PŘÍPRAVY UČITELŮ TV A JEJICH HODNOCENÍ STUDENTY UK FTVS TEACHING PRACTICE IN THE TRAINING OF P. E. TEACHERS AND THEIR EVALUATION

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 10 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo

Více

Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením

Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením Tereza Kimplová-Laryšová Katedra pedagogické a školní psychologie, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

3 Pedagogická diagnostika

3 Pedagogická diagnostika 3 Pedagogická diagnostika Pedagogická diagnostika je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnitřních a vnějších podmínek i průběhu a výsledků

Více

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH PhDr. Pavel Letý konference Mladiství a návykové látky možnosti pomoci v Moravskoslezském kraji Ostrava 15. 9. 2015 SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE Aktivity

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESCRIPTION AND APPLICATION OF THE COMMUNICATION E- CANALS AVAILABLE IN RELATION AMONG CITIZENS AND MUNICIPALITIES Petr

Více

Dopravní vzdělávací institut. Způsoby a metody. posuzování psychické způsobilosti strojvedoucích. Mgr. Radoslava Růžičková PhDr.

Dopravní vzdělávací institut. Způsoby a metody. posuzování psychické způsobilosti strojvedoucích. Mgr. Radoslava Růžičková PhDr. posuzování psychické způsobilosti strojvedoucích Způsoby a metody Mgr. Radoslava Růžičková PhDr. Jiří Popelka 1 OBSAH Centrum psychologických služeb Průběh posuzování psychické způsobilosti u železničních

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Martin Lečbych Anotace: V tomto příspěvku se zabýváme výzkumem efektu

Více

Hoganovy testy v personálně-psychologické praxi. Phdr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA

Hoganovy testy v personálně-psychologické praxi. Phdr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA Hoganovy testy v personálně-psychologické praxi Phdr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA Článek představuje ve světě uznávané Hoganovy metody, které se v poslední době začínají využívat i u nás. Popisujeme tři

Více

MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING. Rostislav FOJTÍK

MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING. Rostislav FOJTÍK RESEARCH ARTICLES MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING Rostislav FOJTÍK Abstract: The article bases from practical experience of the author teaching programming on secondary and tertiary level of

Více

Pojetí rizika u mladých řidičů

Pojetí rizika u mladých řidičů Pojetí rizika u mladých řidičů PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Riziko nový koncept? Souvislosti Objektivně popsané Teorie hodnot a očekávání (Rotter 1982, 1954), pojetí anomické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

D. Klecker, L. Zeman

D. Klecker, L. Zeman ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 21 Číslo 1, 2004 Vliv hustoty osazení na chování kura domácího

Více

K POSLÁNÍ PORADENSKÝCH CENTER PRO SLUCHOVÉ POSTI- ŽENÉ

K POSLÁNÍ PORADENSKÝCH CENTER PRO SLUCHOVÉ POSTI- ŽENÉ dětský domov rodina předmět počet % počet % květina 5 2,52 4 2,33 stavebnice 5 2,52 2 1,16 stan 3 1,51 2 1,16 198 100,00 171 100,00 Naše výsledky odpovídají poznatkům autorů, zabývajících se projevy psychické

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika vzdělávání Romů v České republice Kateřina Černá Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře

Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře Etika je filozofická disciplína, která zkoumá morálku nebo morální konání a jeho normy.je disciplínou praktické filozofie, která se zaobírá lidským konáním

Více

2. Teoretická část 2.1. Přehled literatury a teorií Společenské vlivy

2. Teoretická část 2.1. Přehled literatury a teorií Společenské vlivy . Úvod Ve své práci na vědecko-výzkumnou propedeutiku jsem se rozhodl věnovat pití alkoholu zejména mezi mladými lidmi a tomu, které faktory jej ovlivňují. V první, teoretické části, se věnuji přehledu

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST JAN ČERNÝ, PETR NOVÁK Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Článek popisuje problematiku rozvoje elearningu na UJEP. Snahu o vytvoření jednotného celouniverzitního

Více

Psychiatrické centrum Praha a 3. LF, UK Praha, 2. Centrum neuropsychiatrických studií

Psychiatrické centrum Praha a 3. LF, UK Praha, 2. Centrum neuropsychiatrických studií EFEKT NÁCVIKU TESTU GENEROVÁNÍ SLOV A TESTOVÁNÍ ALTERNATIVNÍ VERZE PILOTNÍ STUDIE PRACTICE EFFECT IN VERBAL FLUENCY TEST AND ASSESMENT OF AN ALTERNATIVE VERSION PILOT STUDY MILOSLAV KOPEÈEK 1,2, ALŽBÌTA

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Jitka Pokorná, Gabriela Břečková Uveřejněno: POKORNÁ, J.,

Více

Spokojené m anželství manželství manželství za za hrst hrst hrst pilulek aneb Hormonální antikoncepce, partnerský výbě ýb r a sta t bilit

Spokojené m anželství manželství manželství za za hrst hrst hrst pilulek aneb Hormonální antikoncepce, partnerský výbě ýb r a sta t bilit Spokojené manželství za hrst pilulek aneb Hormonální antikoncepce, partnerský výběr a stabilita partnerských dvojic K.Klapilová Společenskovědní modul, FHS UK, Praha HA, MHC a nebezpečné spekulace Ženy

Více

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je seznámit vás se základními principy v oblasti narušené komunikační schopnosti

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2014/2015 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A.

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A. Psychologie ve sportu Kateřina Kantová M.A. et M.A. Basketbalová legenda Kareem Abdul-Jabbal řekl: Vaše mysl je to, co ovládá vše ostatní. A Novak Djokovic to doplnil: Mezi top 100 hráči světa, není tak

Více

Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity v Rzeszowe v roce 2010 a 2011

Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity v Rzeszowe v roce 2010 a 2011 Marie CHRÁSKOVÁ Pedagogická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká Republika Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity v Rzeszowe v roce 2010 a 2011 Úvod

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. DATUM VZNIKU: Prosinec 2012 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. DATUM VZNIKU: Prosinec 2012 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_07_Motivace Seminář z

Více

PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PODLE TYPU PREVENCE ZŠ -

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Název materiálu: Struktura osobnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: 25. 9. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Struktura osobnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: 25. 9. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče

Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče Vlasta Rehnová* Matúš Šucha** Centrum dopravního výzkumu, Praha* Katedra psychologie Filozofické fakulty, Univerzita Palackého Olomouc** vlasta.rehnova@cdv.cz,

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ

VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ Relationship Between Body Satisfaction and Quality of Life of the Czech Adolescents

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 6 U k á z k a k n i h y

Více

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Zdenka Šándorová Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

Více

Transgenerační přenos stylu výchovy. Pavla Bakalíková

Transgenerační přenos stylu výchovy. Pavla Bakalíková Transgenerační přenos stylu výchovy Pavla Bakalíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Teoretická část této práce pojednává především o výchovných stylech a metodách. Jednotlivé základní metody výchovy

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6)

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6) Nové knihy Rubrika přináší informace o nových knihách,které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Namísto RNDr. Zdeněk subjektivních recenzí se snažíme nabídnout krátké ukázky z textů publikací, které

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ A ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE. MUDr. EVA VANÍČKOVÁ,CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže

SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ A ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE. MUDr. EVA VANÍČKOVÁ,CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ A ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE MUDr. EVA VANÍČKOVÁ,CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže DEFINICE SEBEVRAŽDY Sebevražda je úmyslný, vědomý, proti sobě samému obrácený a život

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie CHRÁSKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci, Česka Republika Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Úvod Zkoumání postojů bylo a

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Soňa Lemrová Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP Olomouc lemrovas@ff.upol.cz Abstrakt Volbu zaměstnání

Více

3. Konference fyzioterapie - psychoterapie & roztroušená skleróza

3. Konference fyzioterapie - psychoterapie & roztroušená skleróza 3. Konference fyzioterapie - psychoterapie & roztroušená skleróza 23. ledna 2016 hotel Olšanka, Praha Renáta Malinová psychoterapeutka Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologická klinika 1. LF UK

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam?

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? 1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: definovat pojem prožitkové učení a vymezit jeho cíle a smysl, rozlišit mezi pojmy prožitek,

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA

RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA Ing. Tomáš Kamaryt Ing. Tereza Vyskočilová Katedra průmyslového inženýrství, Fakulta strojní, ŽCU Plzeň Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062.

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Názory studentů a pracujícáích edagogů na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (projekt je spolufinancován

Více

Ceny předsedy Grantové agentury ČR byly předány

Ceny předsedy Grantové agentury ČR byly předány Ceny předsedy Grantové agentury ČR byly předány Dnes byly předány Ceny předsedy Grantové agentury ČR V refektáři Profesního domu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze dnes byly předány

Více

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 25 Číslo 6, 2010 MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH E. Lajtkepová Došlo: 26. srpna 2010 Abstract LAJTKEPOVÁ, E.: The

Více

HRA, VOLNÝ ČAS A JEDINEC. Game, free time and the indivdual. VANČÁKOVÁ Jana. Katedra psychologie, FF Univerzita Palackého, Olomouc

HRA, VOLNÝ ČAS A JEDINEC. Game, free time and the indivdual. VANČÁKOVÁ Jana. Katedra psychologie, FF Univerzita Palackého, Olomouc HRA, VOLNÝ ČAS A JEDINEC Game, free time and the indivdual VANČÁKOVÁ Jana Katedra psychologie, FF Univerzita Palackého, Olomouc Klíčová slova: hra, volný čas, Rosenberg Self-Esteem Scale, Univerzita Palackého

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností, zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém Vliv přímořské léčby na atopický ekzém The influence of thalassotherapy on atopic eczema JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, GABRIELA POLÁKOVÁ, VÍT PETRŮ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

PRAŽSKÉ SOCIÁLNĚ VĚDNÍ STUDIE PRAGUE SOCIAL SCIENCE STUDIES

PRAŽSKÉ SOCIÁLNĚ VĚDNÍ STUDIE PRAGUE SOCIAL SCIENCE STUDIES Psychologická řada PSY - 029 PRAŽSKÉ SOCIÁLNĚ VĚDNÍ STUDIE PRAGUE SOCIAL SCIENCE STUDIES V u SYNDROM VYHOŘENÍ PŘI PRÁCI V MANAŽERSKÝCH PRACOVNÍCH POZICÍCH. SROVNÁNÍ ČESKÝCH MANAŽERŮ PRACUJÍCÍCH V ČESKÉ

Více

SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS P 14 / 2010.

SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS P 14 / 2010. SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS P 14 / 2010 Veronika Ježková Děti a volný čas Anotace Článek volně navazuje na předchozí

Více

Téma prezentace. Téma prezentace. Téma prezentace PROŽÍVÁNÍ TECHNIK SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE MLADISTVÝMI DELIKVENTY

Téma prezentace. Téma prezentace. Téma prezentace PROŽÍVÁNÍ TECHNIK SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE MLADISTVÝMI DELIKVENTY Téma prezentace PROŽÍVÁNÍ TECHNIK SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE MLADISTVÝMI DELIKVENTY Téma prezentace Téma prezentace PhDr. Pavel Řezáč (Ratolest Brno, o. s.) Mgr. Kateřina Klečková (Ratolest Brno, o. s.) Obsah:

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Zpráva 360. 24. února 2010. Jana Thomasová. Manažerský dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné

Zpráva 360. 24. února 2010. Jana Thomasová. Manažerský dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné Zpráva 360 24. února 2010 Jana Thomasová Manažerský dotazník Thomas Soukromé & důvěrné Obsah Úvod Správné pochopení zprávy 360 stupňů vycházející ze zpětné vazby Průměry schopností Graf 5 nejvyšších a

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

HERNÍ DOVEDNOSTI U ZÁKLADNÍ ČÁRY V TENISE GAME SKILLS AT THE BASELINE IN TENNIS

HERNÍ DOVEDNOSTI U ZÁKLADNÍ ČÁRY V TENISE GAME SKILLS AT THE BASELINE IN TENNIS Česká kinantropologie 2012, Vol. 16, no. 2, p. 152 160 HERNÍ DOVEDNOSTI U ZÁKLADNÍ ČÁRY V TENISE GAME SKILLS AT THE BASELINE IN TENNIS TOMÁŠ KOČÍB, LUKÁŠ JEBAVÝ Katedra sportovních her Fakulta tělesné

Více

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr BIOLOGICKÁ STABILITA ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, JEJÍ STANOVENÍ A POUŽITÍ V PRAXI Biological Stability of organic materials its Determination and Practical Application Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav,

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia prezenční kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ S t a t i NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ Klára Konvičková Ve svém příspěvku vycházím ze zkušeností a postřehů z práce se zrakově postiženými.

Více

Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1

Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1 077 Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1 PhDr. Lenka Pešková, DiS. / Studijní a informační centrum České zeměd. univerzity, Oddělení

Více

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities Blanka GRUBEROVÁ 1, Eva ŃOTOLOVÁ 2 Abstrakt Současná společnost je význačná

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MUDr. Erika Matìjková ØEŠÍME PARTNERSKÉ PROBLÉMY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více