UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový osobnostní profil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový osobnostní profil"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Multifaktorový osobnostní profil

2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník Multifaktorový osobnostní profil navazuje na oblíbenou koncepci MBTI, jejíž čtyři základní škály rozšiřuje o další faktory. Dotazník celkem postihuje 16 faktorů, rozdělených do osmi dvojic a čtyř oblastí. V rámci každé dvojice pak sledované faktory tvoří dva protilehlé póly jedné škály. Všechny škály jsou bipolární, přičemž ani jeden pól, tj. převažující faktor, není horší nebo lepší. Výsledný profil může znamenat výhodu v určité oblasti oproti jiné, nicméně podstatnější než kompatibilita profilu s příslušnou pracovní pozicí je kvalitní sebenáhled, schopnost a motivace sám sebe rozvíjet a pracovat s případnými riziky. Dotazník je konstruován pro potřeby personalistické praxe. Je určen zejména pro využití při výběru nebo rozvoji kandidátů, jako podpůrný nástroj pro rozhodování. Dotazník je vhodné kombinovat s dalšími metodami. Dotazník poskytuje základní náhled na profil respondenta. Interpretace, která je součástí výstupů, je pouze orientační. Při aplikaci výstupů do praxe je nezbytné výstupy korigovat s ohledem na míru zastoupení jednotlivých faktorů. Díky ní může být reálné chování a prožívání kandidáta méně nebo naopak více vyprofilované oproti uvedenému textu. Dotazník pracuje se sebenáhledem respondentů. Jeho výstupy tak mohou být zkresleny neúmyslně při špatném sebenáhledu nebo úmyslně. Úmyslné zkreslení minimalizuje konstrukce dotazníku, nicméně není vyloučené. Dotazník je určen pro individuální nebo hromadnou administraci. Jeho vyplnění trvá průměrně minut. Při tvorbě dotazníku bylo využito položkové analýzy. Průměrná korelace jednotlivých položek s celkovými výsledky je,64. Položková reliabilita vyjádřená pomocí Cronbachovo alfa je,69. Reliabilita test retest je,83 v odstupu 5 měsíců. Face validita v rámci pilotního ověřování byla, ZÁKLADNÍ ŠKÁLY a. ZÁKLADNÍ OSOBNOSTNÍ NASTAVENÍ: postihuje základní osobnostní nastavení na vnější podněty, zejména pak vůči druhým lidem, tj. v rámci sociální interakce. Zahrnuje vzájemnou kombinaci dvou škál: introverze - extraverze a spolupráce - průbojnost. Faktory Introverze - Extraverze vycházejí z klasického Jungovského pojetí. Introverze reprezentuje prožívání uvnitř, rozvážnost, hloubavost, schopnost soustředit se na činnosti, na druhou stranu odtažitost, nevstupování do komunikace. Naproti tomu extraverze reprezentuje prožívání navenek ať už v rovině verbálního sdílení nebo exprese. Extraverti bývají živí, temperamentní, navazují řadu vztahů, nicméně zůstávají spíše po povrchu, jsou roztěkaní, hůře se soustředí. Faktory Spolupráce - Průbojnost postihují míru vlivu jednotlivce a okolí. Zatímco při spolupráci převažuje submisivní nastavení, orientace na spolupráci, podporu druhých, otevřenost až poddajnost a nesmělost, při průbojnosti převažuje dominantní nastavení, potřeba ovlivňovat osoby a dění kolem sebe, spojená se soutěživostí až soupeřením a agresí. b. PŘEVAŽUJÍCÍ STYL VNÍMÁNÍ: popisuje převažující způsob vnímání světa. Zahrnuje vzájemnou kombinaci dvou škál: smysly - intuice a obezřetnost - sebevědomí. UŽIVATELSKÝ MANUÁL Multifaktorový ososbnostní profil 2 (4)

3 Faktory Smysly - Intuice postihují míru detailnosti při vnímání vnějších podnětů. Smyslové vnímání reprezentuje zaměření se na detaily, jednotlivosti, na "tady a teď a konkrétní fakta. V extrémní poloze znamená nadměrný detailismus, neschopnost nadhledu. Intuitivní vnímání představuje zaměření se na celek, nadhled, orientaci na budoucnost a s ní spojenou strategičnost a vizi. Na druhou stranu přináší nestrukturovanost, nerespektování reality, nekonkrétnost. Faktory Obezřetnost - Sebevědomí postihují míru sebejistoty a zohlednění rizik ve vztahu k vnějšímu světu. Zatímco při obezřetnosti převažuje zaměření se na rizika, respekt vůči nim, uvážlivost, zohlednění zásad a pravidel až úzkostlivost a ulpívání na hrozbách, při sebevědomí převažuje zaměření se na příležitosti, potřeba seberealizace, ambice, až neochvějná jistota a optimismus, v krajní poloze pak tendence riskovat a nezodpovědnost. c. ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ: popisuje faktory zohledněné při rozhodování. Zahrnuje vzájemnou kombinaci dvou škál: cítění - myšlení a přizpůsobivost - samostatnost. Cítění reprezentuje rozhodování se na základě toho, co je "dobré", tedy se zohledněním přání a potřeb druhých. V extrémní poloze to znamená velkou empatii, altruismus, potřebu za každou cenu nikoho nepoškodit, potřebu být přijímán až přecitlivělost ve vztazích i vůči kritice. Myšlení reprezentuje rozhodování se na základě toho, co je "správné", tedy se zohledněním logiky věci, racionálního úsudku. V extrémní poloze to znamená důslednou racionalitu, potřebu vysokého výkonu a efektivity, přímost až tvrdost a absenci taktu. Faktory Přizpůsobivost - Samostatnost postihují míru přizpůsobení se oproti přizpůsobení si. Zatímco při přizpůsobivosti převažuje tendence přizpůsobit se, respektovat vnější podmínky až nestálost a vágnost, při samostatnosti převažuje tendence přizpůsobit si, přetvářet okolí k obrazu svému až sebetřednost a bezohlednost. d. TYP PREFEROVANÝCH ČINNOSTÍ: zahrnuje faktory týkající se pracovní činnosti a jejího zaměření. Zahrnuje vzájemnou kombinaci dvou škál: uzavírání - otevírání a stabilita - aktivita. Faktory Uzavírání - Otevírání postihují míru zaměření činností na uzavírání, dotahování započatých činností nebo otevírání, zahajování nových. Uzavírání reprezentuje plánování a poté důslednou realizaci naplánovaných kroků, tendenci brát jednou rozhodnuté věci za již neměnné, v krajní poloze pak neochotu ke změnám. Otevírání představuje potřebu hledat nová, neotřelá řešení, tendenci přistupovat k věcem vždy nově. Na druhou stranu přináší změnu postupu i tam, kde to není účelné. Faktory Stabilita - Aktivita postihují celkovou potřebu aktivity. Zatímco při stabilitě převažuje potřeba klidu, stability, ustálených, dobře známých a neměnných podmínek až lenost a lhostejnost, při aktivitě převládá potřeba činorodosti, dění, změn a nových podnětů, v krajní poloze pak roztěkanost, přetíženost. 3. VÝSLEDNÝ PROFIL Zpravidla jsou alespoň v malé míře zastoupeny vždy oba faktory tvořící póly jedné škály, přičemž obvykle jeden převažuje nad druhým. Respondent se k faktorům hlásí prostřednictvím distribuce bodů mezi nabídnutá adjektiva. Výsledný profil je vždy dán rozdílem mezi dvěma bipolárními faktory. Velikost tohoto rozdílu se řídí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Multifaktorový ososbnostní profil 3 (4)

4 směrodatnou odchylkou a je vyjádřena čtyřstupňovou barevnou škálou (sytost barvy vyjadřuje vyhraněnost). Barevné škále odpovídá i mřížka zobrazená v rámci grafu, a to tak, že populaci rozděluje v obou směrech bipolární škály na: % nevyhraněno 15% mírně vyhraněno 1% vyhraněno 5% výrazně vyhraněno 4. INTERPRETACE A ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ V rámci interpretace i rozvojových doporučení pracuje Multifaktorový osobnostní dotazník se čtyřmi základními oblastmi (nastavení, vnímání, rozhodování, činnost) nezávisle na sobě. Každá z oblastí může nabývat devíti různých dílčích profilů. Celkově tedy dotazník nabízí 6561 možných kombinací výsledného profilu. Texty uvedené v interpretaci představují popis typického chování a prožívání v rámci daného dílčího profilu. Je pravděpodobné, že respondent se tomuto typickému chování a prožívání blíží. Rozdíly mohou být dány jednak mírou zastoupení jednotlivých škál a jednak dalšími faktory, které dotazník nepostihuje. Proto doporučujeme texty brát jako vodítko a dále je korigovat a konfrontovat s dalšími metodami sloužícími k poznání respondenta, včetně jeho vlastního sebenáhledu. 5. NORMY Dotazník byl standardizován na dospělé české populaci N=63 ve věku 25 až 55 let, minimálně středoškolského vzdělání. Všechna data byla získána v rámci náboru a výběru nebo rozvoje zaměstnanců. Rozložení výsledků v populaci: 6 extraverze N=63 median = 15 směrodatná odchylka = 4,19 6 introverze N=63 median = 11 směrodatná odchylka = 3, UŽIVATELSKÝ MANUÁL Multifaktorový ososbnostní profil 4 (4)

5 6 průbojnost N=63 median = 1 směrodatná odchylka = 4,89 6 spolupráce N=63 median = 11 směrodatná odchylka = 4, intuice N=63 median = 9 směrodatná odchylka = 3,97 5 smysly N=63 median = 14 směrodatná odchylka = 5, sebevědomí N=63 median = 12 směrodatná odchylka = 4,83 6 obezřetnost N=63 median = 13 směrodatná odchylka = 4, myšlení N=63 median = 14 směrodatná odchylka = 4, cítění N=63 median = 14 směrodatná odchylka = 4, UŽIVATELSKÝ MANUÁL Multifaktorový ososbnostní profil 5 (4)

6 6 samostatnost N=63 median = 9 směrodatná odchylka = 3,3 8 přizpůsobivost N=63 median = 1 směrodatná odchylka = 2, otevítání N=63 median = 11 směrodatná odchylka = 3, uzavírání N=63 median = 17 směrodatná odchylka = 3, aktivita N=63 median = 14 směrodatná odchylka = 3, stabilita N=63 median = 6 směrodatná odchylka = 3, UŽIVATELSKÝ MANUÁL Multifaktorový ososbnostní profil 6 (4)

7 6. VALIDITA a. KONVERGENTNÍ VALIDITA V rámci validizace (13) Multifaktorového osobnostního profilu, vyplnilo 79 respondentů tento dotazník společně s Dotazníkem zvládání zátěže a dále s dotazníky (autor John P. Golden, česká verze Hogrefe Testcentrum, Praha 9, autoři Václav Havlůj, Simona Hoskovcová, Markéta Niederlová) a NEO-FFI (podle NEO Five-Faktor inventory P. T. Costy a R. R. McCraee, česká verze Hogrefe Testcentrum, Praha 1, autoři M. Hřebíčková, T. Urbánek). Respondenti byli oslovení dobrovolníci z řad pracující české populace, převážně s vysokoškolsým vzděláním. Výsledky srovnání dotazníku a Multifakorového ososbnostního porfilu potvrdily platnost dotazníku i jednotlivých škál. Vedle klasických MBTI škál se potvrdil soulad škál obezřetnost / sebevědomí (Multifaktorový osobností profil) a napětí / uvolnění (). Škály přizpůsobivost / samostatnost a stabilita / aktivita naopak validizační studie potvrdila jako nové nezávislé škály, rozšiřující výstupy o nové faktory. Statisticky významné korelace Multifaktorového ososbnostního profilu (bipolárních škál) s : Multifaktorový ososbnostní profil introverze / extraverze spolupráce / průbojnost Extraverze Introverze Smysly Intuice Myšlení Cítění Orientace na rozhodov ání Orientace na vnímání Napětí Uvolnění,76** -,7** -,28,3 -,3,16 -,29,47* -,42*,49**,45** -,39** -,11,,41* -,31 -,4,21 -,5**,47* smysly / intuice,31 -,29 -,65**,63** -,21,15 -,7**,66** -,33,32 obezřetnost / sebevědomí,6** -,54* -,,48*,17 -,13 -,35,5* -,68**,64** cítění / myšlení -,6,3,34 -,21,59** -,67**,43* -,31 -,,5 přizpůsobivost / samostatnost uzavírání / otervírání,8 -,5 -,8,18,24 -,12,7,2 -,7,13,3 -,24 -,7**,68** -,23,18 -,68**,58** -,42*,* stabilita / aktivita,34 -,3 -,32,45*,6 -,5 -,25,32 -,24,34 Ve srovnání Multifakorového ososbnostního porfilu a dotazníku NEO-FFI postaveného na teorii BIG 5 se potvdila zejména korelace škály extraverze. Škála obezřetnost / sebevědomí pak kromě napětí / uvolnění UŽIVATELSKÝ MANUÁL Multifaktorový ososbnostní profil 7 (4)

8 v koreluje zároveň s neuroticismem v NEO-FFI. Škála uzavírání / otevírání zaroveň spolehlivě koreluje se škálou otevřenost v NEO-FFI. Statisticky významné korelace Multifaktorového ososbnostního profilu (bipolárních škál) s NEO/FFI: Multifaktorový ososbnostní profil NEO Neuroticismus NEO Extraevrze NEO Otevřenost NEO Přívětivost NEO Svědomitost introverze / extraverze -,32*,73**,18 -,8 -,11 spolupráce / průbojnost -,39*,44**,15 -,47**,6 smysly / intuice -,18,18,47**,17 -,49** obezřetnost / sebevědomí -,55**,51**,32* -,13 -,14 cítění / myšlení -,28* -,2 -,18 -,35**,3* přizpůsobivost / samostatnost -,6,12,18 -,26*,4 uzavírání / otervírání -,28*,,6**,18 -,43** stabilita / aktivita -,3,43*,37* -,3 -, b. SOUBĚŽNÁ VALIDITA Pro pořeby ověření souvběžné validity bylo požádáno 112 respondentů (13) o vyplnění Multifaktorového ososbnostního dotzaníku a zároveň o vyplnění stejného dotzaníku blízkou ososbou, která by v rámci odpovědí vypovídata o daném respondentu. V rámci projektu bylo získáno 93 kompetních dvojic dat. Výsledky potvdily dobrou souběžnou vaiditu zejména u škál, jejichž projevy jsou přímo pozorovatelné a ovlivňují vzájemnou interakci. Korelace sebehodnocení Multifaktorového ososbnostního profilu s hodnocením blízkou osobou: Multifaktorový ososbnostní profil hodnocení blízkou ososbou introverze / extraverze,66** spolupráce / průbojnost,57** smysly / intuice,53** UŽIVATELSKÝ MANUÁL Multifaktorový ososbnostní profil 8 (4)

9 obezřetnost / sebevědomí,58** cítění / myšlení,56** přizpůsobivost / samostatnost,31* uzavírání / otervírání,39** stabilita / aktivita,53** c. PREDIKTIVNÍ VALIDITA vůči úspěšnosti v AC Dotazník byl mimo jiné validizován na české populaci N=117 (12). V rámci validizační studie byla sledována úspěšnost 117 obchodních zástupců - finančních poradců v Assessment centru zaměřeném na sledování sedmi klíčových kompetencí. Účastníkům byl před Assessment centrem zadán online formou mimo jiné dotazník Multifaktirový osobnostní profil. Výsledek dotazníku neměl vliv na účast v Assessment centru a nebyl před jeho vyhodnocením brán v potaz (projekt sloužil jako pilotní s předpokladem budoucího zařazení online diagnostické baterie jako preselekce před samotným Assessment centrem). Projekt prokázal statisticky významnou korelaci (s více než 99% spolehlivostí) škály STABILITA AKTIVITA s celkovým hodnocením v rámci Assessment centra a rovněž s kompetencemi Komunikační dovednosti a Orientace na klienta. Zároveň projekt prokázal, že s vyššími hodnotami směrem k AKTIVITĚ lineárně stoupá poměrné zastoupení úspěšných kandidátů v dané skupině (hodnota determinace je,95). Tj. z výsledku škály STABILITA - AKTIVITA lze z 95% předpovědět celkový výsledek v Assessment centru: 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% % 1% % Srovnání poměrného zastoupení kandidátů dle výsledku škály STABILITA - AKTIVITA a úspěšnosti v Assessment centru (N=117) 5% výrazný podprůměr - do 5. percentiulu 1% podprůměr - do 15. percentilu 15% mírný podprůměr - do 3.percentilu % (průměr 3. až 7. percentil) 15% mírný naprůměr - do 85. percentilu R² =,952 1% nadrpůměr - do 95. percentilu 5% výrazný naprůměr nad 95. percentil neúspěšní úspěšní UŽIVATELSKÝ MANUÁL Multifaktorový ososbnostní profil 9 (4)

10 Projekt prokázal, že dotazník Multifaktorový osobnostní profil lze pro daný typ pozice lze použít jako nástroj účinné preselekce před realizací Assessment centra. d. PREDIKTIVNÍ VALIDITA vůči obchodním výsledkům V průběhu devíti měsíců (12) vyplnilo Multifaktorový osobnostní profil celkem 316 kandidátů na obchodní pozici, z nichž 174 bylo dále sledováno po přijetí na danou pozici z hlediska spokojenosti přímého nadřízeného a z hlediska výkonnosti měřené skrze počty a objemy uzavíraných smluv. Do studie byli zařezena data těch obchodních zástupců, kteří na působili v pozici minimálně 4 měsíce. 65% respondentů pak působilo na pozici déle než 8 měsíců. Výsledky studie prokázaly souvislost některých škál s výkonem obchodních zástupců z hediska reálně dosažených čísel. V rámci bipolárních škál je uváděna pouze žádoucí polarita. Statisticky významné korelace vybraných škál Multifaktorového osobnostního profilu s výkonem obchodních zástpců, pozitivně hodnocených manažerem: Multifaktorový ososbnostní profil ušpěšní obchodníci obejm smluv měsíčně průbojnost,3** sebevědomí,32** myšlení,33* samostatnost,37** model kombinace škál,52 Statisticky významné korelace vybraných škál Multifaktorového osobnostního profilu s výkonem obchodních zástpců, negativně hodnocených manažerem: Multifaktorový ososbnostní profil neušpěšní obchodníci obejm smluv měsíčně extraverze -,39** intuice -,32* sebevědomí -,39** myšlení,24* aktivita,35* model kombinace škál,51 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Multifaktorový ososbnostní profil 1 (4)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Kariérový kompas 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník Kariérový kompas sleduje osm dílčích škál v oblasti pracovní motivace:

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 Multifaktorový osobnostní profil VÝSLEDKY DÍLČÍCH ŠKÁL Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě vážených skórů. CELKOVÝ PROFIL barevné pozadí v jednotlivých

Více

JOBMATCHING - VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Obchodník - akvizitor

JOBMATCHING - VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Obchodník - akvizitor www.tcconline.cz JOBMATCHING - VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Obchodník - akvizitor Aston Ash aston.ash@tcconline.cz 2. března 2016 Výstupní zpráva obsahuje celkovou shodu s vámi zvoleným optimálním profilem kandidáta,

Více

Multifaktorový osobnostní profil Výňatek z uživatelského manuálu

Multifaktorový osobnostní profil Výňatek z uživatelského manuálu Obsah Úvod... 3 Popis dotazníku... 4 Popis jednotlivých dimenzí a škál... 5 Základní osobní nastavení... 5 Převažující styl vnímání... 6 Způsob rozhodování... 7 Typ preferovaných činností... 7 Výstupní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový pracovní profil

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový pracovní profil UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Multifaktorový pracovní profil 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Pracovní profil je základní dotazník, který nabízí komplexní

Více

Online psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců finančních poradců

Online psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců finančních poradců Online psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců finančních poradců POPIS PROJEKTU: V rámci výběru kandidátů na pozice obchodních zástupců finančních poradců byla využita diagnostická baterie tvořená

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Abstraktní myšlení BASIC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Abstraktní myšlení BASIC UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Abstraktní myšlení BASIC 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O TESTU Test Abstraktní myšlení BASIC vychází z klasických inteligenčních testů

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů. Zuzana Ježková Akademické centrum studentských aktivit. Prosinec 2011, POSED

Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů. Zuzana Ježková Akademické centrum studentských aktivit. Prosinec 2011, POSED Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů Zuzana Ježková Akademické centrum studentských aktivit Prosinec 2011, POSED Proč jsme se do toho pustili Otázky před výkopem Diplomová

Více

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Zpracoval: www.scio.cz, s.r.o. (15. 2. 2012) Datové podklady: výsledky a dotazníky z PRO23, test čtenářské gramotnosti, www.scio.cz, s.r.o.

Více

Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová

Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová Katedra psychologie FF Univerzita Palackého v Olomouci 2015 Sebehodnocení východiskem

Více

Dopravní vzdělávací institut. Způsoby a metody. posuzování psychické způsobilosti strojvedoucích. Mgr. Radoslava Růžičková PhDr.

Dopravní vzdělávací institut. Způsoby a metody. posuzování psychické způsobilosti strojvedoucích. Mgr. Radoslava Růžičková PhDr. posuzování psychické způsobilosti strojvedoucích Způsoby a metody Mgr. Radoslava Růžičková PhDr. Jiří Popelka 1 OBSAH Centrum psychologických služeb Průběh posuzování psychické způsobilosti u železničních

Více

Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách

Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách Soňa Lemrová sona.lemrova@upol.cz Irena Sobotková irena.sobotkova@upol.cz Veronika Schenková a Kateřina Hurníková Konference Psychologie práce a

Více

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení.

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení. Title of presentation Name of presenter DD Month YYYY GfK Praha, Geologická 2, 152 00 Praha PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V DAŇOVÉ SPRÁVĚ G r o w t h f r o m K n o w l e d g e Agenda 1 Základní parametry výzkumu

Více

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Zpráva ze šetření zaměstnavatelů v technických odvětvích Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2013 OBSAH 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů...

Více

a jaký je jeho původ

a jaký je jeho původ 1 Charakter organizace a jaký je jeho původ Koncept charakteru organizace Každý ví, že se organizace liší nejen svou velikostí, strukturou a cíli, jichž chtějí dosáhnout, ale i svým charakterem. Zavedená

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Dotazník zvládání zátěže

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Dotazník zvládání zátěže UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Dotazník zvládání zátěže 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník zvládání zátěže sleduje dvanáct základních strategií, jimiž

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2015/2016 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO1 ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2014/15 je určen rodičům

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obchodní profil FULL, QUICK, TEST. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku / testu

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obchodní profil FULL, QUICK, TEST. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku / testu UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku / testu Obchodní profil FULL, QUICK, TEST 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU / TESTU Metody souhrnně zahrnuté pod název Obchodní

Více

Výsledky základní statistické charakteristiky

Výsledky základní statistické charakteristiky Výsledky základní statistické charakteristiky (viz - Vyhláška č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a Vyhláška 276/2004 Sb. kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu

Více

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 2. přednáška Lidé v organizaci I osobnost manažera Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie

Více

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann GPOP Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání Stefan Bergmann ID 32768 Datum administrace 13.03.2015 GPOP Přehled výsledků 2 / 38 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Souhrn výsledků ISTP Percentily Extraverze (E) Introverze

Více

Přístup studentů k učení - škála svědomitosti. Svědomitost. Tvorba položek a testových škál. Tereza Hartmannová, Kateřina Brychová

Přístup studentů k učení - škála svědomitosti. Svědomitost. Tvorba položek a testových škál. Tereza Hartmannová, Kateřina Brychová Přístup studentů k učení - škála svědomitosti Tereza Hartmannová, Kateřina Brychová Svědomitost V našem testu jsme se rozhodly testovat míru svědomitosti zaměřenou konkrétně na školní prostředí. Vycházely

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Hodnocení efektivity sociálních služeb pro duševně nemocné

Hodnocení efektivity sociálních služeb pro duševně nemocné Hodnocení efektivity sociálních služeb pro duševně nemocné Konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOCIÁLNÍ POLITIKY 2011 TEORIE A PRAXE Pardubice 5. 5. 2011 Petr Hejzlar¹², Martin Halíř¹, Hana Herelová¹ ¹občanské

Více

TESTUJEME OSOBNOSTNÍ PROFIL PRODUKTOVÉHO MANAŽERA JSTE OPRAVDU TI PRAVÍ?

TESTUJEME OSOBNOSTNÍ PROFIL PRODUKTOVÉHO MANAŽERA JSTE OPRAVDU TI PRAVÍ? PHARMBUSINESS MAGAZÍN PŘÍSPĚVEK CROWN PERSONNEL TESTUJEME OSOBNOSTNÍ PROFIL PRODUKTOVÉHO MANAŽERA JSTE OPRAVDU TI PRAVÍ? PROČ TESTOVAT? Názory na užitečnost osobnostního testování uchazečů o práci produktového

Více

PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI Hana Víznerová, Marta Vohlídalová V současných vyspělých západních společnostech, v nichž je ekonomické zajištění rodiny závislé na participaci (obou) partnerů

Více

KEA 2008/2009-7. a 8. TŘÍDY klíčové kompetence

KEA 2008/2009-7. a 8. TŘÍDY klíčové kompetence Škola: Název: Obec: BCDE BCDE Základní škola, Dambořice č.p. Základní 466 škola, Dambořice č.p. 466 Dambořice Dambořice KEA 8/9-7. a 8. TŘÍDY klíčové kompetence Klíčové kompetence komunikativní, sociální

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2014/2015 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

Výklad osobního horoskopu

Výklad osobního horoskopu Výklad osobního horoskopu Zpracoval: Jiří Kubík ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOROSKOPU POLARITA ZNAMENÍ MUŽSKÁ: 8 Silně zdůrazněná mužská znamení naznačují dominanci, vlastní aktivní přístup v nejrůznějších

Více

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Hoganovy testy v personálně-psychologické praxi. Phdr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA

Hoganovy testy v personálně-psychologické praxi. Phdr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA Hoganovy testy v personálně-psychologické praxi Phdr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA Článek představuje ve světě uznávané Hoganovy metody, které se v poslední době začínají využívat i u nás. Popisujeme tři

Více

INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY

INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY Datum zahájení, přijetí do péče Om/Nom Datum hodnocení Datum změny Informace o dítěti Jméno a příjmení Pohlaví trvalého pobytu faktického pobytu Datum

Více

Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením

Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením Tereza Kimplová-Laryšová Katedra pedagogické a školní psychologie, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

Více

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. tým company divize sever. Dotazník zvládání zátěže

TÝMOVÝ VÝSTUP. tým company divize sever. Dotazník zvládání zátěže TÝMOVÝ VÝSTUP tým company divize sever Dotazník zvládání zátěže CÍLOVÁ SKUPINA PRO TÝMOVÝ VÝSTUP ČLENOVÉ SKUPINY: haba@company.com (Hugo Hába) janova@company.com (Jana Janová) jina@company.com (Jája Jiná)

Více

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK ZEFEKTIVNIT PRÁCI V TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

Rozhodovací procesy 1

Rozhodovací procesy 1 Rozhodovací procesy 1 Význam rozhodování a základní pojmy Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 I rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 1-3: Význam rozhodování

Více

OUTDOOR STUDIES STUDENT S TENDENCY TO SENSATION SEEKING IN RELATION TO THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS

OUTDOOR STUDIES STUDENT S TENDENCY TO SENSATION SEEKING IN RELATION TO THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 2, p. 19 26 VYHLEDÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH PROŽITKŮ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ AKTIVIT V PŘÍRODĚ VE VZTAHU K JEJICH OSOBNOSTNÍM CHARAKTERISTIKÁM* OUTDOOR STUDIES STUDENT

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Mgr. Jarmila Višňovcová 1.9.2011 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Právní vymezení:

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

Zážitkové vzdělávání v péči o seniory

Zážitkové vzdělávání v péči o seniory Projekt: Zážitkové vzdělávání v péči o seniory Svitavská nemocnice, a.s. Kollárova 643/7 568 25 Svitavy ICO: 275 20 552 SEKCE 2: Ošetřovatelsko-medicínská oblast Vedoucí projektového týmu a kontaktní osoba:

Více

www.scio.cz, s.r.o. Zpracovali Jan Synek, Václav Otřísal 15. září 2008

www.scio.cz, s.r.o. Zpracovali Jan Synek, Václav Otřísal 15. září 2008 ÚVOD PREDIKČNÍ VALIDITA TESTU OSP VÝSLEDKY ANALÝZY www.scio.cz, s.r.o. Zpracovali Jan Synek, Václav Otřísal 15. září 2008 Predikční validita naznačuje, do jaké míry je jedna proměnná schopna předpovědět

Více

Aktuální otázky psychologického testování v ČR

Aktuální otázky psychologického testování v ČR Aktuální otázky psychologického testování v ČR Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. tour@psu.cas.cz Kvalita psychodiagnostických metod Nikoli: věc názoru Ale: hodnocení na základě argumentů

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

Změna Leadershipu: jak na to?

Změna Leadershipu: jak na to? Změna Leadershipu: jak na to? PhDr. Jana Novotná Ing. Mgr. Rostislav Benák Obsah 1. Zrod projektu, příprava, design 2. Cíle projektu 3. Fáze projektu (Q1 07 Q1 08) 4. Výsledky první etapy projektu a prozření

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

PEN teorie H. J. Eysencka extraverti neurotičnost

PEN teorie H. J. Eysencka extraverti neurotičnost Koelega (1970) PEN teorie H. J. Eysencka (extraverze, neurotičnost, psychoticismus) extraverti vyšší podnětový práh, pro optimální stimulaci potřebují vyšší míru podráždění neurotičnost větší aktivita

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015 A3RIP Řízení projektů 10. seminář 16. a 18. 11. 2015 Obsah 1. role projektového manažera 2. týmová vs. pracovní skupina 3. teorie řízení / vedení lidí 4. motivace lidí 5. měkké dovednosti 6. typy chování

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor - Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor jinde neuvedený (subsekce DN) OBSAH 1. KONCEPT A CÍL ANALÝZY 1 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O RESPONDENTECH 2 3. PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 4 4. HODNOCENÍ

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Výtvarná výchova Ročník: 1..

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Výtvarná výchova Ročník: 1.. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: 1.. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky zvládne techniku malby vodovými barvami, voskovkami dovede používat různé druhy štětců dle potřeby,rozpoznává

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

DOTAZNÍK VOLBY POVOLÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ PROFESNÍ KARIÉRY

DOTAZNÍK VOLBY POVOLÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ PROFESNÍ KARIÉRY TESTFÓRUM, 214, č. 5, s. 3 35 Ludmila Kašpárková: Recenze dotazníku volby povolání a plánování profesní kariéry www.testforum.cz DOTAZNÍK VOLBY POVOLÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ PROFESNÍ KARIÉRY Recenze metody AUTOR

Více

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz 2013 Obsah 1. 1.1 Představení portálu Proč spolupracovat právě se Senivia.cz 2. Reklamní balíčky 3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Více

Psychometrie on-line

Psychometrie on-line Psychometrie on-line LMC: Dva roky na trhu psychodiagnostiky Počet firem - 300 Počet použitých nástrojů 10 500 Počet otestovaných lidí 4 500 Poměr dotazníky vs testy - 60 : 40 % Každých 13 sekund je ve

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 V roce 2000 proběhl ve světě prestižní výzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Výsledky testů profesní diagnostiky (COMDI -- Modul A)

Výsledky testů profesní diagnostiky (COMDI -- Modul A) Výsledky testů profesní diagnostiky (COMDI -- Modul A) 1. Doporučené povolání vypiš povolání, která ti byla v testu doporučena Vyznač barevně povolání, které tě nejvíce láká. 2. Profesní orientace vypiš

Více

Hogan Personality Inventory

Hogan Personality Inventory Hogan Personality Inventory Profesní diagnostika osobnosti Jan Novák Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 10 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo

Více

Centrální databáze nežádoucích událostí

Centrální databáze nežádoucích událostí Centrální databáze nežádoucích událostí srovnání zdravotnických zařízení 4.čtvrtletí 2009 Kabinet veřejného zdravotnictví 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Obsah Centrální databáze nežádoucích

Více

WORKTEST MOTIVACE DĚTÍ

WORKTEST MOTIVACE DĚTÍ WORKTEST MOTIVACE DĚTÍ GRAFICKÁ ČÁST JMÉNO A PŘÍJMENÍ: DEMO žák základní škloly DATUM VYHOTOVENÍ TESTU: 21.06.2016 Assessment s.r.o., Ohradní 1464, 251 68 Kamenice Společnost byla zapsána u obchodního

Více

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Prezentační a rétorické dovednosti Schopnost prezentovat svou osobu se sebedůvěrou a sebejistotou Schopnost vlastního úsudku Schopnost empatie

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 24. ledna do 27. února 2011. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

POSTOJE K NEVĚŘE Hasoňová Veronika, Malá Barbora

POSTOJE K NEVĚŘE Hasoňová Veronika, Malá Barbora POSTOJE K NEVĚŘE Hasoňová Veronika, Malá Barbora Nevěra Nevěra je tématem, kterým se zabývá velké množství odborníků. Přestože bychom ji mohli jednoduše definovat jako vztah zadaného člověka s jinou osobou,

Více

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA Cyril Klimeš Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR, e-mail: cyril.klimes@osu.cz Abstrakt Tento příspěvek si

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

NEO osobnostní inventáfi. Pfiíruãka

NEO osobnostní inventáfi. Pfiíruãka Martina Hřebíčková neo-pi-r NEO osobnostní inventáfi (podle NEO-PI-R P. T. Costy a R. R. McCraee) První české vydání Pfiíruãka Vydalo Testcentrum, Praha 2004 Copyright 1992 by Psychological Assessment

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v kvartérním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v kvartérním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v kvartérním sektoru Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2014 Obsah 1. Náhled do problematiky uplatnění absolventů škol... 3 2. Obsah a cíle výzkumu,

Více

ŠKÁLA SPOLEHLIVOSTI (ŠS)

ŠKÁLA SPOLEHLIVOSTI (ŠS) ŠKÁLA SPOLEHLIVOSTI (ŠS) Marie Hájová, Anežka Čížková Spolehlivost jako osobnostní rys Na základě čeho usuzujeme, jak se bude jedinec v různých situacích chovat? Na tyto situace má vliv mnoho faktorů emoce,

Více

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii,

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl Měření kvality zdravotní lůžkové v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

TEST ČTYŘ ŽIVLŮ A JEHO VZTAHY K VYBRANÝM TESTŮM OSOBNOSTI

TEST ČTYŘ ŽIVLŮ A JEHO VZTAHY K VYBRANÝM TESTŮM OSOBNOSTI TEST ČTYŘ ŽIVLŮ A JEHO VZTAHY K VYBRANÝM TESTŮM OSOBNOSTI Filip Abramčuk Abstrakt Studie se zabývá vztahy mezi testem osobnosti Four Elements (FE) zaloţeným na čtyřech ţivlech jako metafoře osobnosti a

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

ČLOVĚK V URBANIZOVANÉM PROSTORU

ČLOVĚK V URBANIZOVANÉM PROSTORU ČLOVĚK V URBANIZOVANÉM PROSTORU PhDr. Jana Šafránková, CSc. Katedra společenských věd,fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, jana.safrankova@fsv.cvut.cz Abstrakt Problematika postavení

Více

BIP-Report (interpretace základních škál) (podle normy: Český standardizační soubor - střední a vrcholový management)

BIP-Report (interpretace základních škál) (podle normy: Český standardizační soubor - střední a vrcholový management) Strana 1 z 28 BIP-Report (interpretace základních škál) (podle normy: Český standardizační soubor - střední a vrcholový management) Pracovní orientace První okruh v dotazníku popisuje vaši motivaci vztaženou

Více

ŠKÁLA PRACOVNÍHO NASAZENÍ

ŠKÁLA PRACOVNÍHO NASAZENÍ ŠKÁLA PRACOVNÍHO NASAZENÍ Kristýna Josrová, Eliška Rusková, Ivana Šopíková WORKOHOLISMUS, FENOMÉN DNĚŠNÍ DOBY Definice workoholismu Jedná se o chorobnou závislost na práci a výkonu. V myšlení i jednání

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin Strana 1 z 15 RNÉ MATERIÁLY PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin Kód probanda íjmení Jméno k Objednavatel el testování D910001041 Pokus Pokus 30;3 let Sériové íslo: Verze íslo: Vyhodnoceno:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více