ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1

2 Obsah 1. Identifikač ní údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Podmínky školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodič i a jinými subjekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměř ení školy Výchovné a vzdě lávací strategie Vzdělávání žák ů mimořádn ě nadaných Vzdělávání žák ů se speciálními vzdělávacími potř ebami Zařazení průřezových témat Učební plány Tabulace učebního plánu I.stupe ň k učebnímu plánu I.st Tabulace učebního plánu II.stupe ň K učebnímu plánu II. st Učební osnovy Učební osnovy I.st Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Učební osnovy II. st Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Praktické činnosti Učební osnovy volit. p ř Praktika z biologie Ekologie Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Svět kolem nás Domluvíme se v Evrop ě Učební osnovy - nepov. p ř Náboženství Pohybové a sportovní aktivity Pravidla pro hodnocení žák ů Obecné zásady Pravidla pro hodnocení výsledk ů vzdělávání žák ů Zásady hodnocení na akcích pořádaných školou Zásady pro hodnocení...ve škole Zásady a pravidla pro sebehodnocení Hodnocení...teoret.zaměření Hodnocení...prakt. zaměření Hodnocení...vých. zaměření Zásady pro používání slovního hodnocení Zásady pro stanovení...na vysvědčení Způsob získávání podklad ů pro hodnocení Podrobnosti o kom. a opr. zkouškách Způsob hodnocení žák ů se spec. vzd. pot ř Hodnocebí žák ů cizinc ů Dodatky

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy : Základní škola Milín, okres Příbram IČO : IZO : REDIZO: Adresa školy : Základní škola Milín Školní Milín Telefonní č íslo : Zřizovatel : Obec Milín, 11.května 27, Milín tel: ; Ř editelka školy : Mgr. Jana Pižlová, tel: Zástupce ředitele: Mgr. Hana Sladovníková tel: Koordinátor ŠVP: RNDr. Renata Křížková Platnost dokumentu : od 1. září 2013 Č.j. 300/2013 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Naše škola je úplnou školou s ročníkem, její kapacita podle rozhodnutí o zařazení do sít ě škol je 350 žák ů. Průměrná naplněnost tříd bývá okolo dvaceti žák ů. Asi 55% žák ů bydlí v Milín ě, 45% dojíždí ze široké spádové oblasti, která čítá přes 20 vesnic a osad. Součástí školy je školní družina s kapacitou 75 žák ů a školní klub. Na škole již několik let probíhá integrace dě tí s poruchami uč ení. Každý integrovaný žák má vypracován na základ ě doporučení PPP vlastní individuální plán, který je pravideln ě aktualizován a doplňován. 2.2 Podmínky školy Areál školy zahrnuje hlavní budovu, budovu ŠD, tělocvičnu, skleníky, školní pozemek a školní hřišt ě. Je umístěn na okraji milínského sídlišt ě a není vzdálen od zastávek autobus ů. Výuka není rušena hlukem z ulice ani okolí a uskutečňuje se v sedmi kmenových třídách, dvou interaktivních učebnách, dvou počítačových učebnách, čtyřech odborných uč ebnách, v tělocvičn ě, ve školní díln ě, ve cvičné kuchyni, na školním hřišti, na školním pozemku a ve sklenících. V blízkosti školy je využíván sportovní areál TJ a také hřišt ě u sokolovny. K jednání s rodiči a k individuálním pohovorům se žáky je možno používat kabinet výchovného poradenství a kancelá ř zástupce ředitele. Př estávky mohou žáci trávit v odpočinkových koutcích na chodbách. V samostatném objektu se třemi třídami, místností pro zájmovou a odpočinkovou činnost a velkou zahradou se nachází školní družina. Školní klub má k dispozici školní klubovnu. Třídy, tělocvič na a ostatní prostory školy i ŠD jsou využívány také k zájmové činnosti. Školní jídelna je umístě na v přístavb ě hlavní školní budovy a je samostatný právní subjekt. Dohromady tvoří zařízení pro výuku, výchovu a zájmovou činnost ucelený areál, který dobř e slouží k svému účelu a každoročn ě je doplňován a vylepšován. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy, zástupkyní ředitelky, učiteli a vychovatelkami školní družiny a školního klubu. Pedagogický sbor je tvořen převážn ě ženami a jsou v něm zastoupeny všechny věkové kategorie. Sbor je stabilní, změny nastávají v souvislosti s odchodem do důchodu nebo na mateřskou dovolenou. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik ICT, metodik prevence, koordinátor EVVO, koordinátor ŠVP. 2.4 Dlouhodobé projekty Od roku 1990 je škola zapojena do hnutí Na vlastních nohou. Od roku 1996 spolupracujeme se sdružením pro ekologickou výchovu Tereza a jsme zapojeni do dvou dlouhodobých mezinárodních projekt ů - Ekoškola od roku 2001 a Globe od roku Škola získala a obhájila mezinárodní titul Ekoškola. Dalším dlouhodobým ekologicky zaměřeným projektem, do kterého jsme zapojeni je projekt Recyklohraní. Každoročn ě probíhají ve škole celoškolní projekty zaměřené na různé oblasti. 4

5 2.5 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými partnery Na velmi dobré úrovni je spolupráce se zřizovatelem Obcí Milín se uskutečnilo první jednání školské rady, do níž byli z rozhodnutí obecní rady jmenováni tři zástupci obce, zvoleni tři zástupci rodi čů a tři zástupci učitel ů. Činnost školské rady je pravidelná a v souladu se školským zákonem. Zákonní zástupci žák ů mají možnost konzultovat výchovnou a vzdělávací činnost svých dě tí po dohod ě s třídními učiteli a výchovným poradcem. Zákonní zástupci žák ů jsou organizováni ve SRZŠ Milín (Sdružení rodi čů při Základní škole Milín), které postupuje podle plán ů a finanční prostředky na akce pro děti získává a vynakládá podle schváleného rozpočtu. O dění ve škole jsou děti a zákonní zástupci informováni třídními učiteli, prostřednictvím školního časopisu, Milínského zpravodaje a webových stránek školy. Škola spolupracuje v obci také s místní knihovnou, místními organizacemi a sdruženími. V rámci ekologické činnosti spolupracujeme s ekocentry v okolí Milína. K oblíbeným akcím pro veřejnost patří výstavy a školní akademie, děti se každoročn ě těší na akce v rámci projektu Den Zem ě, na celoškolní Dny dětí, školní ples, lyžařské běžecké závody, výuku plavání, lyžařský kurz, školní výlety, exkurze, zájezdy a další akce. Škola spolupracuje s PPP Příbram, SVP Příbram, odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram, Policií ČR. 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Motivační název školního vzdělávacího programu je Škola je náš kamarád. Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žák ů a požadavk ů rodičů bylo zaměření školy vyjádřeno v podob ě následujících vzdělávacích priorit: Chceme, aby u nás ve škole bylo dobře žákům i učitelům. Chceme být prosperující školou moderního stylu. Naším cílem je společný zájem poznávat, prožívat a tvořit v bezpečném prostředí vně i uvnitř školy Chceme, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří budou schopni žít bez problémů ve společnosti, budou se celoživotně vzdělávat, budou schopni asertivně komunikovat a reálně zhodnotí své možnosti. Chceme poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků. Budeme rozvíjet schopnosti nadaných žáků a pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Specifickým cílem školy bude výrazné ekologické zaměření prolínající všemi oblastmi vzdělávání, zejména předměty s přírodovědným zaměřením. 5

6 3.2.Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE K UČENÍ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ o o o o o o o o o o VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ŠKOLY práce s odb. literaturou, vyhledávání informací (knihovna,internet) dát žákům prostor k sebevyjádření (vypracování vlastních projekt ů) zajímavé domácí úkoly zapojování žák ů do soutěží a olympiád žáky vedeme k sebehodnocení a práci s chybou zavádění nových metod a forem práce vysvětlení důležitosti celoživotního vzdělávání snaha navodit pozitivní vztah k učení, příjemnou atmosféru ve tříd ě. učíme využívat k učení vlastní zkušenosti a poznatky vedeme žáky k používání správné terminologie o práce s informacemi z ústních, tištěných a počítačových zdroj ů (internet, o slovníky, encyklopedie, odborná literatura) o motivace žák ů problémovými úlohami z praktického života o řešení problémových úkol ů při výuce o hledání různých řešení problém ů s využitím mezipředmětových vztahů o využití zpětné vazby při kontrole výsledk ů, ověčení správnosti o pomoc výchovného poradce při řešení vých., osobních a rodinných problém ů žáků o získat vědomí, že problém je třeba řešit a ne se s ním trápit o schopnost obhájit svá rozhodnutí a nést za n ě odpovědnost o o o o o o rozvíjíme u žák ů dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi ( řešení konflikt ů a rizikových situací,vyjednávání,ap.) vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu žáci sami připravují krátké zprávy do školního rozhlasu a místního tisku a podílejí se na dokumentaci ze života školy (video, foto,ap.) starší žáci se podílejí na příprav ě a organizaci akcí pro mladší spolužáky a MŠ (soutěže, hry) využívání různých typ ů komunikace -ústní, písemná, telefonická, internetová, referáty, projekty, skupinová práce umožňujeme žákům prezentaci výsledk ů své práce př ed spolužáky 6

7 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ KOMPETENCE PRACOVNÍ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o žáci navštěvují Dům s pečovatelskou službou v Solenicích, připravují si doprovodný program a drobné dárky žáci se učí pracovat v kolektivu, ve dvojicích, v týmu (školní ekotým ) škola si vytváří vlastní protidrogový program (organizujeme besedy, projekty) učíme žáky dodržovat školní řád a odmítat narušování dobrých vztah ů mezi sebou, boj proti šikan ě fyzické i psychické a rasismu častými pochvalami rozvíjíme pocit sebeúcty pomáháme dětem jiných národnostních menšin začlenit se do třídního kolektivu a do života školy, obce pomáháme dětem se spec. potřebami a dětem handicapovaným vedeme žáky k respektování národních, kulturních a historických tradic zapojujeme žáky do charitativních projekt ů (i mezinárodních) třídy si stanoví pravidla chování ve svém kolektivu a dodržují je vedeme žáky k ochran ě životního prostředí a péči o něj (volitelný předmět Ekologie, projekt Den Zem ě, Rosnička, projekt Ekoškola) vychováváme k zodpovědnosti za své zdraví snažíme se u žák ů vytvářet pocit národní hrdosti uvádíme vhodné příklady významných českých osobností známých ve svět ě (sport, hudba, literatura, umění ap.) pomáháme žákům správn ě si vybrat své budoucí povolání vedeme žáky k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postup ů a dovednosti používat pracovní nástroje využíváme školního pozemku a dílen k praktickému osvojení poznatk ů a dovedností exkurze do významných místních firem dbáme na ochranu zdraví při práci umožňujeme žákům podílet se vlastní prací na vytvoření příjemného prostředí ve třídách, ve škole, (ekoškola prostředí školy) apod. možnost výběru volitelných předmět ů podle zájm ů a schopností zvyšujeme počítačovou a jazykovou gramotnost dle současných trend ů EU 7

8 3.3 Vzdělávání žák ů mimořádn ě nadaných Stejn ě jako děti s SPU mají i žáci mimořádn ě nadaní své specifické vzdělávací potřeby. Rozpoznání mimořádného nadání je však velmi složité a před 9. rokem věku velmi obtížné. I u zdánliv ě nadaného dítěte může jít pouze o zrychlený nerovnoměrný vývoj, který se postupně vyrovná s věkovou normou. O pomoc při identifikaci těchto dětí je třeba vždy (se souhlasem rodi čů ) požádat psychologa a speciálního pedagoga v PPP. Každé dít ě má nějaké nadání. Ve škole se dosud rozvíjelo především nadání rozumové, nemělo by se však zapomínat na nadání umělecké, pohybové a ostatní. Projevem nadání není prospěch ve škole, ale hluboké znalosti, přesahující stanovené požadavky v daném oboru. Mimořádn ě nadané žáky bychom neměli učit to, co už umí, ale měli bychom na tyto znalosti navazovat a umožňovat jim je využívat v praxi. Děti mimořádn ě nadané mají široké spektrum zájm ů, jsou tvořivé, samostatné v rozhodování i řešení problém ů. Existuje u nich velký rozpor mezi tém ěř dospělou inteligencí a dětskými emocemi, které okolí těžko chápe. Tyto děti chtějí být ve všem dokonalé. Pokud se jim práce nedaří, odmítají pracovat nebo reagují neadekvátně (poruchy chování). Práce s dětmi mimořádn ě nadanými vyžaduje od učitel ů trpělivý, klidný přístup a důslednost. Příprava na tuto práci je pro učitele časov ě velmi náročná. Zajištění péče o mimořádn ě nadané žáky v jednotlivých vzdě lávacích oblastech: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE, INFORMATIKA A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE: vyhledávání informací na internetu práce na počítači /vzdělávací programy/ vedení a řízení pracovních skupin při soutěžích zadávání samostatných úkol ů /referáty, zajímavé slovní úlohy/ možnost pracovat podle individuálního plánu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: příprava referát ů z přečtených knih seznámení s oblíbenými autory / ukázky jejich tvorby/ příprava školního /event. třídního/ časopisu práce na projektech UMĚNÍ A KULTURA: žáci hudebn ě nadaní /LŠU/ mohou při hodinách HV doprovázet zpěv hrou na nástroj připravují pro spolužáky ukázky svých oblíbených skladeb vyhledávají informace a připravují referáty o hudebních skladatelích a hud. skupinách připravují a vedou nácvik hudebn ě pohybových her skládají vlastní melodie a písně účastní se soutěží, vystupují na školní akademii žáci výtvarn ě nadaní vytvářejí nároč né práce s využitím kreativity a tvořivosti mohou pracovat ve výtvarném a keramickém kroužku účastní se okresních, krajských i republikových výtvarných soutěží ČLOVĚK A JEHO SVĚT, ČLOVĚK A SPOLEČNOST, ČLOVĚK A PŘÍRODA: vyhledávání informací na internetu a v encyklopediích /příprava referát ů/ vedení skupin při práci na projektech účast na přírodovědných i společenskovědních soutěžích ČLOVĚK A ZDRAVÍ: práce ve sportovních kroužcích /sportovní a pohybové aktivity, kopaná, volejbal,basketbal, florbal, šachy apod./ reprezentace školy ve sportovních soutěžích ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE: žáky technicky a manuáln ě zručné zapojit do práce na školním pozemku, ve skleníkách a dílnách umožnit jim organizování a vedení práce umožnit jim pod dohledem provádění drobných oprav 8

9 3.4 Vzdělávání žák ů se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola má podmínky k zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich vzdělávání realizujeme formou individuální integrace. 1. Žáci zdravotn ě postižení /SPU, lehké mentální postižení, tělesné, zrakové a sluchové postižení, vady řeči, kombinované vady, autismus/ úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou vytváříme individuální vzdělávací plány vzdě láváme pedagogy v této problematice spolupracujeme se zákonnými zástupci a provádíme osvětu veř ejnosti v dané oblasti u žák ů uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky na doporučení PPP redukujeme obsah a rozsah učiva Žákům s vývojovými poruchami učení věnují učitelé individuální péči s ohledem na jejich potřeby. Se souhlasem zákonných zástupc ů posíláme takové žáky na vyšetř ení do školského poradenského zařízení. Ředitelství školy uzavírá se zákonnými zástupci žáka dohodu o vzájemné úzké spolupráci při náprav ě. Součástí dohody je individuální vzdě lávací plán, podle kterého se bude s žákem pracovat, a který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při náprav ě používat, způsob hodnocení, jméno odpovědného pedagoga. Při klasifikaci př ihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. 2. Žáci zdravotn ě znevýhodně ní / zdravotní oslabení, dlouhodobé onemocnění, lehčí zdravotní postižení vedoucí k SPUCH/ úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci a věnujeme pozornost jejich sdělením sledujeme informace z odborných pracoviš ť a dbáme jejich doporučení podle potřeby využíváme spec. pedagogických metod a postupů přizpůsobujeme obsah vzdělávání možnostem žáka, vytváříme individuální plány respektujeme individuální tempo a potřeby žáka zohledňujeme druh, stupe ň a míru postižení při hodnocení výsledků 3. Žáci sociáln ě znevýhodně ní / žáci z rodin s nízkým sociáln ě kulturním postavením, žáci ohrožení soc. patologickými jevy, žáci s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou/ zpracovali jsme program prevence soc. patologických jevů u žák ů, jejichž rodný jazyk není čeština, věnujeme pozornost osvojení č eského jazyka /národnostní menšiny, děti migrant ů/ seznamujeme žáky s českým prostředím, kulturou, zvyky a tradicemi respektujeme identitu žáka / jazyk, kulturu/ podle potřeby spolupracujeme a konzultujeme se sociálními pracovnicemi snižujeme počet žák ů ve třídě Individuální vzdělávací plán IVP je vytvoř en v případ ě potřeby pro individuáln ě integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka a je součástí jeho osobní dokumentace IVP je vypracován nejpozději 1 měsíc po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, je upravován a doplňován během školního roku IVP je vypracováván ve spolupráci s PPP a zákonnými zástupci žáka 9

10 3.5 Zařazení průř ezových témat Průřezové téma 1 : (OSV) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Český jazyk Výtvarná výchova Sebepoznání a sebepojetí Prvouka Výtvarná výchova Seberegulace a sebeorganizace Prvouka Výchova ke zdraví Psychohygiena Přírodověda Přírodopis Kreativita Výtvarná výchova Informatika SOCIÁLNÍ ROZVOJ Český jazyk Výchova k občanství Poznávání lidí Mezilidské vztahy Prvouka Hudební výchova Komunikace Český jazyk Hudební výchova Informatika Český jazyk Kooperace a kompetice Český jazyk Fyzika MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vlastivěda Výchova k občanství Hodnoty, postoje, praktická etika Praktické činnosti Výchova k občanství 10

11 Průřezové téma 2 : (VDO) Občanská společnost a škola VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 1. stupeň 2. stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Vlastivěda Anglický jazyk Občan,občanská společnost a stát Vlastivěda Výchova k občanství Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vlastivěda Vlastivěda Výchova k občanství Zeměpis Průřezové téma 3: (VMEGS) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Anglický jazyk Vlastivěda Dějepis Přírodopis Anglický jazyk Anglický jazyk Jsme Evropané Vlastivěda Zeměpis projekt Státy v Evropě 11

12 Průřezové téma 4: (MKV) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Výchova k občanství Kulturní diference Prvouka Výtvarná výchova Lidské vztahy Vlastivěda Výchova k občanství Český jazyk Etnický původ Vlastivěda Přírodopis Multikulturalita Anglický jazyk Zeměpis Hudební výchova Princip sociálního smíru a solidarity Vlastivěda Výchova k občanství Průřezové téma 5: (EV) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy Přírodov. Přírodopis Přírodopis Přírodopis Zeměpis Základní podmínky života Přírodov. Matematika Zeměpis Přírodopis Lidské aktivity a problémy životního prostředí Přírodov. Přírodopis Přírodopis Výtvarná výchova Vztah člověka k prostředí Prvouka Přírodopis Přírodopis Výchova ke zdraví Přírodopis 12

13 Průřezové téma 6: (MDV) RECEPTIVNÍ ČINNOSTI Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk Výchova k občanství Matematika Výtvarná výchova Hudební výchova Český jazyk Fungování a vliv médií ve společnosti PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI Tvorba mediálního sdělení Český jazyk Český jazyk Přírodopis Výchova k občanství Český jazyk Informatika Projekt Školní časopis Práce v realizačním týmu Český jazyk Informatika Projekt Školní časopis 13

14 4.UČEBNÍ PLÁNY UČEBNÍ PLÁN PRO I. STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Σ (min./disp.) 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplik. Matematika a její apl. Matematika Informační a kom.tech. Informační a kom.tech. Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova k občanství Fyzika Fyzika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební vých. Hudební vých Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 8. Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Praktické činnosti Doplňující- Volitelné předměty Celková povinná časová dotace

15 k učebnímu plánu I.st. Český jazyk a literatura V 1. ročníku má předmět komplexní charakter. Ve ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Ve 2. a 3. ročníku zařazujeme také Psaní. Od 1. ročníku se v rámci předmětu realizují průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova. Předmět je posílen šesti hodinami disponibilní dotace. Cizí jazyk Předmět je zařazen od 3. ročníku do 5. ročníku v počtu tří hodin týdn ě. Matematika Předmět byl posílen čtyřmi hodinami z disponibilní dotace. Informační a komunikační technologie Předmět se zavádí od 5. ročníku v počtu jedné hodiny týdn ě. Člověk a jeho svět Vyučovací předmět Člověk a jeho svět zahrnuje vzdělávací oblast stejnojmenného vzdělávacího oboru. V rámci tohoto předmětu jsou realizována průřezová témata, především Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova. Časová dotace je proto posílena o dv ě hodiny. Umění a kultura Předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova budou vyučovány v doporučeném počtu hodin tak, aby se mohla uplatnit tvořivost, nadání a dovednosti žák ů. Člověk a zdraví Předmět byl posílen o dv ě hodiny disponibilní dotace, které budou využity k výuce plavání v 1.a 2. ročníku. Člověk a svět práce V tomto předmětu bude využíváno specifických možností školy práce na školním pozemku, ve sklenících a cvičné kuchyni. 15

16 UČEBNÍ PLÁN PRO II. STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Σ (min./disp.) Český jazyk a literatura Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom.tech. Informační a kom.tech. Informatika 1 0, ,5 Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova k občanství Fyzika Fyzika , Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis ,5 Zeměpis Zeměpis Hudební vých. Hudební vých Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Praktické činnosti Doplňující- Volitelné předměty Celková povinná časová dotace

17 k učebnímu plánu II. stupe ň: Vyučovací předmět Český jazyk na 2. stupni je posílen o 2 hodiny v 8. roč níku z disponibilní časové dotace z důvod ů důkladnější přípravy na př ijímací zkoušky. Vyučovací předmět Matematika je na 2. stupni posílen o 2 hodiny v 9. roč níku z disponibilní č asové dotace z důvod ů přípravy na přijímací zkoušky. Vyučovací předmět Informatika je na 2. stupni posílen o 2,5 hodiny. Vzdělávací obsah předmětu je doplněn o rozšiřující vzdělávací obsah. Vyučovací předmět Dějepis se vyučuje samostatn ě ve všech ročnících 2. stupn ě a z disponibilní časové dotace čerpá 1 hodinu v 6. ročníku. Vyučovací předmět Fyzika je na 2.stupni posílen a z disponibilní časové dotace čerpá 0,5 hodiny v 7. ročníku. Vyučovací předmět Přírodopis se vyučuje samostatn ě ve všech ročnících 2. stupně a z disponibilní časové dotace čerpá 1 hodinu v 6. ročníku z důvodu zaměření a profilace školy. Vyučovací předmět Zeměpis je dotován z disponobilní dotace v rozsahu 1 hodiny v 6. ročníku. Vyučovací předmět Tě lesná výchova se vyučuje samostatn ě ve všech ročnících a je dotován z disponibilní časové dotace 1 hodinou v 7. ročníku. Vyučovací předmět Praktické č innosti je dotován z disponibilní dotace 1 hodinou v 9. ročníku. Vyučovací předmě t Další cizí jazyk je realizován v 7., 8. a 9. roč níku po 2 hodinách. Na konci 6. ročníku si žák zvolí další cizí jazyk a v něm bude pokračovat až do 9. ročníku. Volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace v rozsahu 6 hodin na 2.stupni a umožňují žákům rozvíjet jejich vědomosti, schopnosti, dovednosti, postoje a hodnoty důležité pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti, ve svět ě. Žáci mají na výběr Praktika z biologie, Konverzace v Aj, Ekologie, Sportovní hry, Svět kolem nás, Domluvíme se v Evrop ě. I.stupeň II.stupeň Využití disponibilní dotace Jazyk a jazyková komunikace 6 Matematika a její aplikace 4 Člověk a jeho svět 2 Člověk a zdraví - 2 Jazyk a jazyková komunikace 2 Další cizí jazyk - 6 Matematika a její aplikace 2 Informační a komunikační technol. 2,5 Člověk a společnost 1 Člověk a příroda 2,5 Člověk a zdraví 1 Člověk a svět práce 1 Doplňující volitel.předměty

18 Volitelné předměty ročník časová dotace Praktika z biologie Konverzace v Aj Ekologie Sportovní hry Svět kolem nás Domluvíme se v Evropě ročník ročník ročník ročník ročník ročník 1 dní. Volitelné předmě ty jsou v praxi realizovány ve dvouhodinových blocích jednou za čtrnáct k volitelný předmětům: Volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace. Žák si vybírá pro 6.ročník 1 volitelný předmět, 7.ročník 2 volitelné předměty, 8. ročník 1 volitelný předmět, 9. ročník 2 volitelné předměty Pro volitelné předměty bude vytvořena skupina při minimálním počtu 15 žák ů. Nepovinné předměty Nabídka nepovinných předmětů I. stupeň II. stupeň Náboženství 1 1 Pohybové a sportovní aktivity

19 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Učební osnovy - I.stupeň ČESKÝ JAZYK ( Čj) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré úrovn ě jazykové kultury a mateřského jazyka, které patří k podstatným znakům všeobecné vzdělanosti žák ů základní školy a vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správn ě vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodn ě se vyjadřovat a uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Dále vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatk ů ve všech oborech. Obsahové, organizační a časové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. V komunikační a slohové výchově se žáci učí přiměřen ě svému věku vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, naslouchast druhému, ovládnout techniku psaní a žánry písemného projevu, osvojit si základy techniky mluveného projevu, seznamují se s komunikačními žánry. Učí se také rozhodovat na základ ě přečteného nebo slyšeného textu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, učí se jej analyzovat, posoudit jeho obsah. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede žáky k logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného a srozumitelného vyjadřování. Žáci se učí porovnávat různé jevy, třídit je a dospívat k zobecňování. V literární výchově se žáci prostřednictvím četby seznamují se základy literatury, učí se pracovat s literárním textem, rozpoznat záměr autora, hlavní myšlenku díla, učí se také formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupn ě tak získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořiv ě s literárním textem pracovat. Dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivn ě ovlivnit jejich postoje a životní hodnoty. Předmět Č eský jazyk se vyučuje jako samostatný a povinný předmět v 1. ročníku 9 hodin týdně ve 2. ročníku 9 hodin týdn ě ve 3. ročníku 9hodin týdně ve 4. ročníku 7 hodin týdně v 5. ročníku 7 hodin týdn ě V ročníku byl posílen jednou hodinou týdn ě. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách. Filmová, divadelní představení, besedy a exkurze se realizují mimo školní budovu. 19

20 Formy a metody práce skupinová ústní, písemná vyhledávání a zpracování informací (v textu, na internetu) pozorování třídění, zařazování rozhovor práce se skládací abecedou opis, přepis, diktát, autodiktát práce s literárním textem dramatizace beseda exkurze návštěva divadelního a filmového představení projekt Mezipředmětové vztahy Matematika a její aplikace matematika Informační a komunikační technologie informatika Člověk a jeho svět prvouka, přírodověda, vlastivěda Umění a kultura hudební výchova, výtvarná výchova Člověk a zdraví tělesná výchova Člověk a svět práce praktické činnosti Zařazení průřezových témat do předmětu Český jazyk OSV osobnostní a sociální výchova MDV mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka Kompetence k učení rozvíjet u žák ů dovednosti potřebné k osvojování učiva učit žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem Kompetence k řešení problémů vést žáky k tomu, aby samostatn ě nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy vést žáky k tomu, aby uměli nalézt chyby v textu a odůvodnit správné řešení na modelových situacích se učit rozpoznat problém, hledat způsob řešení naučit se řešit problémy v týmu předcházet některým problémům Kompetence komunikativní vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků 20

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9 Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 9 Učebnice: Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základní školy. SPN Praha, 2002. Hájková,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více