ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1

2 Obsah 1. Identifikač ní údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Podmínky školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodič i a jinými subjekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměř ení školy Výchovné a vzdě lávací strategie Vzdělávání žák ů mimořádn ě nadaných Vzdělávání žák ů se speciálními vzdělávacími potř ebami Zařazení průřezových témat Učební plány Tabulace učebního plánu I.stupe ň k učebnímu plánu I.st Tabulace učebního plánu II.stupe ň K učebnímu plánu II. st Učební osnovy Učební osnovy I.st Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Učební osnovy II. st Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Praktické činnosti Učební osnovy volit. p ř Praktika z biologie Ekologie Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Svět kolem nás Domluvíme se v Evrop ě Učební osnovy - nepov. p ř Náboženství Pohybové a sportovní aktivity Pravidla pro hodnocení žák ů Obecné zásady Pravidla pro hodnocení výsledk ů vzdělávání žák ů Zásady hodnocení na akcích pořádaných školou Zásady pro hodnocení...ve škole Zásady a pravidla pro sebehodnocení Hodnocení...teoret.zaměření Hodnocení...prakt. zaměření Hodnocení...vých. zaměření Zásady pro používání slovního hodnocení Zásady pro stanovení...na vysvědčení Způsob získávání podklad ů pro hodnocení Podrobnosti o kom. a opr. zkouškách Způsob hodnocení žák ů se spec. vzd. pot ř Hodnocebí žák ů cizinc ů Dodatky

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy : Základní škola Milín, okres Příbram IČO : IZO : REDIZO: Adresa školy : Základní škola Milín Školní Milín Telefonní č íslo : Zřizovatel : Obec Milín, 11.května 27, Milín tel: ; Ř editelka školy : Mgr. Jana Pižlová, tel: Zástupce ředitele: Mgr. Hana Sladovníková tel: Koordinátor ŠVP: RNDr. Renata Křížková Platnost dokumentu : od 1. září 2013 Č.j. 300/2013 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Naše škola je úplnou školou s ročníkem, její kapacita podle rozhodnutí o zařazení do sít ě škol je 350 žák ů. Průměrná naplněnost tříd bývá okolo dvaceti žák ů. Asi 55% žák ů bydlí v Milín ě, 45% dojíždí ze široké spádové oblasti, která čítá přes 20 vesnic a osad. Součástí školy je školní družina s kapacitou 75 žák ů a školní klub. Na škole již několik let probíhá integrace dě tí s poruchami uč ení. Každý integrovaný žák má vypracován na základ ě doporučení PPP vlastní individuální plán, který je pravideln ě aktualizován a doplňován. 2.2 Podmínky školy Areál školy zahrnuje hlavní budovu, budovu ŠD, tělocvičnu, skleníky, školní pozemek a školní hřišt ě. Je umístěn na okraji milínského sídlišt ě a není vzdálen od zastávek autobus ů. Výuka není rušena hlukem z ulice ani okolí a uskutečňuje se v sedmi kmenových třídách, dvou interaktivních učebnách, dvou počítačových učebnách, čtyřech odborných uč ebnách, v tělocvičn ě, ve školní díln ě, ve cvičné kuchyni, na školním hřišti, na školním pozemku a ve sklenících. V blízkosti školy je využíván sportovní areál TJ a také hřišt ě u sokolovny. K jednání s rodiči a k individuálním pohovorům se žáky je možno používat kabinet výchovného poradenství a kancelá ř zástupce ředitele. Př estávky mohou žáci trávit v odpočinkových koutcích na chodbách. V samostatném objektu se třemi třídami, místností pro zájmovou a odpočinkovou činnost a velkou zahradou se nachází školní družina. Školní klub má k dispozici školní klubovnu. Třídy, tělocvič na a ostatní prostory školy i ŠD jsou využívány také k zájmové činnosti. Školní jídelna je umístě na v přístavb ě hlavní školní budovy a je samostatný právní subjekt. Dohromady tvoří zařízení pro výuku, výchovu a zájmovou činnost ucelený areál, který dobř e slouží k svému účelu a každoročn ě je doplňován a vylepšován. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy, zástupkyní ředitelky, učiteli a vychovatelkami školní družiny a školního klubu. Pedagogický sbor je tvořen převážn ě ženami a jsou v něm zastoupeny všechny věkové kategorie. Sbor je stabilní, změny nastávají v souvislosti s odchodem do důchodu nebo na mateřskou dovolenou. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik ICT, metodik prevence, koordinátor EVVO, koordinátor ŠVP. 2.4 Dlouhodobé projekty Od roku 1990 je škola zapojena do hnutí Na vlastních nohou. Od roku 1996 spolupracujeme se sdružením pro ekologickou výchovu Tereza a jsme zapojeni do dvou dlouhodobých mezinárodních projekt ů - Ekoškola od roku 2001 a Globe od roku Škola získala a obhájila mezinárodní titul Ekoškola. Dalším dlouhodobým ekologicky zaměřeným projektem, do kterého jsme zapojeni je projekt Recyklohraní. Každoročn ě probíhají ve škole celoškolní projekty zaměřené na různé oblasti. 4

5 2.5 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými partnery Na velmi dobré úrovni je spolupráce se zřizovatelem Obcí Milín se uskutečnilo první jednání školské rady, do níž byli z rozhodnutí obecní rady jmenováni tři zástupci obce, zvoleni tři zástupci rodi čů a tři zástupci učitel ů. Činnost školské rady je pravidelná a v souladu se školským zákonem. Zákonní zástupci žák ů mají možnost konzultovat výchovnou a vzdělávací činnost svých dě tí po dohod ě s třídními učiteli a výchovným poradcem. Zákonní zástupci žák ů jsou organizováni ve SRZŠ Milín (Sdružení rodi čů při Základní škole Milín), které postupuje podle plán ů a finanční prostředky na akce pro děti získává a vynakládá podle schváleného rozpočtu. O dění ve škole jsou děti a zákonní zástupci informováni třídními učiteli, prostřednictvím školního časopisu, Milínského zpravodaje a webových stránek školy. Škola spolupracuje v obci také s místní knihovnou, místními organizacemi a sdruženími. V rámci ekologické činnosti spolupracujeme s ekocentry v okolí Milína. K oblíbeným akcím pro veřejnost patří výstavy a školní akademie, děti se každoročn ě těší na akce v rámci projektu Den Zem ě, na celoškolní Dny dětí, školní ples, lyžařské běžecké závody, výuku plavání, lyžařský kurz, školní výlety, exkurze, zájezdy a další akce. Škola spolupracuje s PPP Příbram, SVP Příbram, odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram, Policií ČR. 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Motivační název školního vzdělávacího programu je Škola je náš kamarád. Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žák ů a požadavk ů rodičů bylo zaměření školy vyjádřeno v podob ě následujících vzdělávacích priorit: Chceme, aby u nás ve škole bylo dobře žákům i učitelům. Chceme být prosperující školou moderního stylu. Naším cílem je společný zájem poznávat, prožívat a tvořit v bezpečném prostředí vně i uvnitř školy Chceme, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří budou schopni žít bez problémů ve společnosti, budou se celoživotně vzdělávat, budou schopni asertivně komunikovat a reálně zhodnotí své možnosti. Chceme poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků. Budeme rozvíjet schopnosti nadaných žáků a pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Specifickým cílem školy bude výrazné ekologické zaměření prolínající všemi oblastmi vzdělávání, zejména předměty s přírodovědným zaměřením. 5

6 3.2.Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE K UČENÍ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ o o o o o o o o o o VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ŠKOLY práce s odb. literaturou, vyhledávání informací (knihovna,internet) dát žákům prostor k sebevyjádření (vypracování vlastních projekt ů) zajímavé domácí úkoly zapojování žák ů do soutěží a olympiád žáky vedeme k sebehodnocení a práci s chybou zavádění nových metod a forem práce vysvětlení důležitosti celoživotního vzdělávání snaha navodit pozitivní vztah k učení, příjemnou atmosféru ve tříd ě. učíme využívat k učení vlastní zkušenosti a poznatky vedeme žáky k používání správné terminologie o práce s informacemi z ústních, tištěných a počítačových zdroj ů (internet, o slovníky, encyklopedie, odborná literatura) o motivace žák ů problémovými úlohami z praktického života o řešení problémových úkol ů při výuce o hledání různých řešení problém ů s využitím mezipředmětových vztahů o využití zpětné vazby při kontrole výsledk ů, ověčení správnosti o pomoc výchovného poradce při řešení vých., osobních a rodinných problém ů žáků o získat vědomí, že problém je třeba řešit a ne se s ním trápit o schopnost obhájit svá rozhodnutí a nést za n ě odpovědnost o o o o o o rozvíjíme u žák ů dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi ( řešení konflikt ů a rizikových situací,vyjednávání,ap.) vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu žáci sami připravují krátké zprávy do školního rozhlasu a místního tisku a podílejí se na dokumentaci ze života školy (video, foto,ap.) starší žáci se podílejí na příprav ě a organizaci akcí pro mladší spolužáky a MŠ (soutěže, hry) využívání různých typ ů komunikace -ústní, písemná, telefonická, internetová, referáty, projekty, skupinová práce umožňujeme žákům prezentaci výsledk ů své práce př ed spolužáky 6

7 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ KOMPETENCE PRACOVNÍ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o žáci navštěvují Dům s pečovatelskou službou v Solenicích, připravují si doprovodný program a drobné dárky žáci se učí pracovat v kolektivu, ve dvojicích, v týmu (školní ekotým ) škola si vytváří vlastní protidrogový program (organizujeme besedy, projekty) učíme žáky dodržovat školní řád a odmítat narušování dobrých vztah ů mezi sebou, boj proti šikan ě fyzické i psychické a rasismu častými pochvalami rozvíjíme pocit sebeúcty pomáháme dětem jiných národnostních menšin začlenit se do třídního kolektivu a do života školy, obce pomáháme dětem se spec. potřebami a dětem handicapovaným vedeme žáky k respektování národních, kulturních a historických tradic zapojujeme žáky do charitativních projekt ů (i mezinárodních) třídy si stanoví pravidla chování ve svém kolektivu a dodržují je vedeme žáky k ochran ě životního prostředí a péči o něj (volitelný předmět Ekologie, projekt Den Zem ě, Rosnička, projekt Ekoškola) vychováváme k zodpovědnosti za své zdraví snažíme se u žák ů vytvářet pocit národní hrdosti uvádíme vhodné příklady významných českých osobností známých ve svět ě (sport, hudba, literatura, umění ap.) pomáháme žákům správn ě si vybrat své budoucí povolání vedeme žáky k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postup ů a dovednosti používat pracovní nástroje využíváme školního pozemku a dílen k praktickému osvojení poznatk ů a dovedností exkurze do významných místních firem dbáme na ochranu zdraví při práci umožňujeme žákům podílet se vlastní prací na vytvoření příjemného prostředí ve třídách, ve škole, (ekoškola prostředí školy) apod. možnost výběru volitelných předmět ů podle zájm ů a schopností zvyšujeme počítačovou a jazykovou gramotnost dle současných trend ů EU 7

8 3.3 Vzdělávání žák ů mimořádn ě nadaných Stejn ě jako děti s SPU mají i žáci mimořádn ě nadaní své specifické vzdělávací potřeby. Rozpoznání mimořádného nadání je však velmi složité a před 9. rokem věku velmi obtížné. I u zdánliv ě nadaného dítěte může jít pouze o zrychlený nerovnoměrný vývoj, který se postupně vyrovná s věkovou normou. O pomoc při identifikaci těchto dětí je třeba vždy (se souhlasem rodi čů ) požádat psychologa a speciálního pedagoga v PPP. Každé dít ě má nějaké nadání. Ve škole se dosud rozvíjelo především nadání rozumové, nemělo by se však zapomínat na nadání umělecké, pohybové a ostatní. Projevem nadání není prospěch ve škole, ale hluboké znalosti, přesahující stanovené požadavky v daném oboru. Mimořádn ě nadané žáky bychom neměli učit to, co už umí, ale měli bychom na tyto znalosti navazovat a umožňovat jim je využívat v praxi. Děti mimořádn ě nadané mají široké spektrum zájm ů, jsou tvořivé, samostatné v rozhodování i řešení problém ů. Existuje u nich velký rozpor mezi tém ěř dospělou inteligencí a dětskými emocemi, které okolí těžko chápe. Tyto děti chtějí být ve všem dokonalé. Pokud se jim práce nedaří, odmítají pracovat nebo reagují neadekvátně (poruchy chování). Práce s dětmi mimořádn ě nadanými vyžaduje od učitel ů trpělivý, klidný přístup a důslednost. Příprava na tuto práci je pro učitele časov ě velmi náročná. Zajištění péče o mimořádn ě nadané žáky v jednotlivých vzdě lávacích oblastech: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE, INFORMATIKA A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE: vyhledávání informací na internetu práce na počítači /vzdělávací programy/ vedení a řízení pracovních skupin při soutěžích zadávání samostatných úkol ů /referáty, zajímavé slovní úlohy/ možnost pracovat podle individuálního plánu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: příprava referát ů z přečtených knih seznámení s oblíbenými autory / ukázky jejich tvorby/ příprava školního /event. třídního/ časopisu práce na projektech UMĚNÍ A KULTURA: žáci hudebn ě nadaní /LŠU/ mohou při hodinách HV doprovázet zpěv hrou na nástroj připravují pro spolužáky ukázky svých oblíbených skladeb vyhledávají informace a připravují referáty o hudebních skladatelích a hud. skupinách připravují a vedou nácvik hudebn ě pohybových her skládají vlastní melodie a písně účastní se soutěží, vystupují na školní akademii žáci výtvarn ě nadaní vytvářejí nároč né práce s využitím kreativity a tvořivosti mohou pracovat ve výtvarném a keramickém kroužku účastní se okresních, krajských i republikových výtvarných soutěží ČLOVĚK A JEHO SVĚT, ČLOVĚK A SPOLEČNOST, ČLOVĚK A PŘÍRODA: vyhledávání informací na internetu a v encyklopediích /příprava referát ů/ vedení skupin při práci na projektech účast na přírodovědných i společenskovědních soutěžích ČLOVĚK A ZDRAVÍ: práce ve sportovních kroužcích /sportovní a pohybové aktivity, kopaná, volejbal,basketbal, florbal, šachy apod./ reprezentace školy ve sportovních soutěžích ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE: žáky technicky a manuáln ě zručné zapojit do práce na školním pozemku, ve skleníkách a dílnách umožnit jim organizování a vedení práce umožnit jim pod dohledem provádění drobných oprav 8

9 3.4 Vzdělávání žák ů se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola má podmínky k zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich vzdělávání realizujeme formou individuální integrace. 1. Žáci zdravotn ě postižení /SPU, lehké mentální postižení, tělesné, zrakové a sluchové postižení, vady řeči, kombinované vady, autismus/ úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou vytváříme individuální vzdělávací plány vzdě láváme pedagogy v této problematice spolupracujeme se zákonnými zástupci a provádíme osvětu veř ejnosti v dané oblasti u žák ů uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky na doporučení PPP redukujeme obsah a rozsah učiva Žákům s vývojovými poruchami učení věnují učitelé individuální péči s ohledem na jejich potřeby. Se souhlasem zákonných zástupc ů posíláme takové žáky na vyšetř ení do školského poradenského zařízení. Ředitelství školy uzavírá se zákonnými zástupci žáka dohodu o vzájemné úzké spolupráci při náprav ě. Součástí dohody je individuální vzdě lávací plán, podle kterého se bude s žákem pracovat, a který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při náprav ě používat, způsob hodnocení, jméno odpovědného pedagoga. Při klasifikaci př ihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. 2. Žáci zdravotn ě znevýhodně ní / zdravotní oslabení, dlouhodobé onemocnění, lehčí zdravotní postižení vedoucí k SPUCH/ úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci a věnujeme pozornost jejich sdělením sledujeme informace z odborných pracoviš ť a dbáme jejich doporučení podle potřeby využíváme spec. pedagogických metod a postupů přizpůsobujeme obsah vzdělávání možnostem žáka, vytváříme individuální plány respektujeme individuální tempo a potřeby žáka zohledňujeme druh, stupe ň a míru postižení při hodnocení výsledků 3. Žáci sociáln ě znevýhodně ní / žáci z rodin s nízkým sociáln ě kulturním postavením, žáci ohrožení soc. patologickými jevy, žáci s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou/ zpracovali jsme program prevence soc. patologických jevů u žák ů, jejichž rodný jazyk není čeština, věnujeme pozornost osvojení č eského jazyka /národnostní menšiny, děti migrant ů/ seznamujeme žáky s českým prostředím, kulturou, zvyky a tradicemi respektujeme identitu žáka / jazyk, kulturu/ podle potřeby spolupracujeme a konzultujeme se sociálními pracovnicemi snižujeme počet žák ů ve třídě Individuální vzdělávací plán IVP je vytvoř en v případ ě potřeby pro individuáln ě integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka a je součástí jeho osobní dokumentace IVP je vypracován nejpozději 1 měsíc po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, je upravován a doplňován během školního roku IVP je vypracováván ve spolupráci s PPP a zákonnými zástupci žáka 9

10 3.5 Zařazení průř ezových témat Průřezové téma 1 : (OSV) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Český jazyk Výtvarná výchova Sebepoznání a sebepojetí Prvouka Výtvarná výchova Seberegulace a sebeorganizace Prvouka Výchova ke zdraví Psychohygiena Přírodověda Přírodopis Kreativita Výtvarná výchova Informatika SOCIÁLNÍ ROZVOJ Český jazyk Výchova k občanství Poznávání lidí Mezilidské vztahy Prvouka Hudební výchova Komunikace Český jazyk Hudební výchova Informatika Český jazyk Kooperace a kompetice Český jazyk Fyzika MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vlastivěda Výchova k občanství Hodnoty, postoje, praktická etika Praktické činnosti Výchova k občanství 10

11 Průřezové téma 2 : (VDO) Občanská společnost a škola VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 1. stupeň 2. stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Vlastivěda Anglický jazyk Občan,občanská společnost a stát Vlastivěda Výchova k občanství Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vlastivěda Vlastivěda Výchova k občanství Zeměpis Průřezové téma 3: (VMEGS) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Anglický jazyk Vlastivěda Dějepis Přírodopis Anglický jazyk Anglický jazyk Jsme Evropané Vlastivěda Zeměpis projekt Státy v Evropě 11

12 Průřezové téma 4: (MKV) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Výchova k občanství Kulturní diference Prvouka Výtvarná výchova Lidské vztahy Vlastivěda Výchova k občanství Český jazyk Etnický původ Vlastivěda Přírodopis Multikulturalita Anglický jazyk Zeměpis Hudební výchova Princip sociálního smíru a solidarity Vlastivěda Výchova k občanství Průřezové téma 5: (EV) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy Přírodov. Přírodopis Přírodopis Přírodopis Zeměpis Základní podmínky života Přírodov. Matematika Zeměpis Přírodopis Lidské aktivity a problémy životního prostředí Přírodov. Přírodopis Přírodopis Výtvarná výchova Vztah člověka k prostředí Prvouka Přírodopis Přírodopis Výchova ke zdraví Přírodopis 12

13 Průřezové téma 6: (MDV) RECEPTIVNÍ ČINNOSTI Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk Výchova k občanství Matematika Výtvarná výchova Hudební výchova Český jazyk Fungování a vliv médií ve společnosti PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI Tvorba mediálního sdělení Český jazyk Český jazyk Přírodopis Výchova k občanství Český jazyk Informatika Projekt Školní časopis Práce v realizačním týmu Český jazyk Informatika Projekt Školní časopis 13

14 4.UČEBNÍ PLÁNY UČEBNÍ PLÁN PRO I. STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Σ (min./disp.) 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplik. Matematika a její apl. Matematika Informační a kom.tech. Informační a kom.tech. Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova k občanství Fyzika Fyzika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební vých. Hudební vých Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 8. Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Praktické činnosti Doplňující- Volitelné předměty Celková povinná časová dotace

15 k učebnímu plánu I.st. Český jazyk a literatura V 1. ročníku má předmět komplexní charakter. Ve ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Ve 2. a 3. ročníku zařazujeme také Psaní. Od 1. ročníku se v rámci předmětu realizují průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova. Předmět je posílen šesti hodinami disponibilní dotace. Cizí jazyk Předmět je zařazen od 3. ročníku do 5. ročníku v počtu tří hodin týdn ě. Matematika Předmět byl posílen čtyřmi hodinami z disponibilní dotace. Informační a komunikační technologie Předmět se zavádí od 5. ročníku v počtu jedné hodiny týdn ě. Člověk a jeho svět Vyučovací předmět Člověk a jeho svět zahrnuje vzdělávací oblast stejnojmenného vzdělávacího oboru. V rámci tohoto předmětu jsou realizována průřezová témata, především Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova. Časová dotace je proto posílena o dv ě hodiny. Umění a kultura Předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova budou vyučovány v doporučeném počtu hodin tak, aby se mohla uplatnit tvořivost, nadání a dovednosti žák ů. Člověk a zdraví Předmět byl posílen o dv ě hodiny disponibilní dotace, které budou využity k výuce plavání v 1.a 2. ročníku. Člověk a svět práce V tomto předmětu bude využíváno specifických možností školy práce na školním pozemku, ve sklenících a cvičné kuchyni. 15

16 UČEBNÍ PLÁN PRO II. STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Σ (min./disp.) Český jazyk a literatura Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom.tech. Informační a kom.tech. Informatika 1 0, ,5 Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova k občanství Fyzika Fyzika , Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis ,5 Zeměpis Zeměpis Hudební vých. Hudební vých Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Praktické činnosti Doplňující- Volitelné předměty Celková povinná časová dotace

17 k učebnímu plánu II. stupe ň: Vyučovací předmět Český jazyk na 2. stupni je posílen o 2 hodiny v 8. roč níku z disponibilní časové dotace z důvod ů důkladnější přípravy na př ijímací zkoušky. Vyučovací předmět Matematika je na 2. stupni posílen o 2 hodiny v 9. roč níku z disponibilní č asové dotace z důvod ů přípravy na přijímací zkoušky. Vyučovací předmět Informatika je na 2. stupni posílen o 2,5 hodiny. Vzdělávací obsah předmětu je doplněn o rozšiřující vzdělávací obsah. Vyučovací předmět Dějepis se vyučuje samostatn ě ve všech ročnících 2. stupn ě a z disponibilní časové dotace čerpá 1 hodinu v 6. ročníku. Vyučovací předmět Fyzika je na 2.stupni posílen a z disponibilní časové dotace čerpá 0,5 hodiny v 7. ročníku. Vyučovací předmět Přírodopis se vyučuje samostatn ě ve všech ročnících 2. stupně a z disponibilní časové dotace čerpá 1 hodinu v 6. ročníku z důvodu zaměření a profilace školy. Vyučovací předmět Zeměpis je dotován z disponobilní dotace v rozsahu 1 hodiny v 6. ročníku. Vyučovací předmět Tě lesná výchova se vyučuje samostatn ě ve všech ročnících a je dotován z disponibilní časové dotace 1 hodinou v 7. ročníku. Vyučovací předmět Praktické č innosti je dotován z disponibilní dotace 1 hodinou v 9. ročníku. Vyučovací předmě t Další cizí jazyk je realizován v 7., 8. a 9. roč níku po 2 hodinách. Na konci 6. ročníku si žák zvolí další cizí jazyk a v něm bude pokračovat až do 9. ročníku. Volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace v rozsahu 6 hodin na 2.stupni a umožňují žákům rozvíjet jejich vědomosti, schopnosti, dovednosti, postoje a hodnoty důležité pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti, ve svět ě. Žáci mají na výběr Praktika z biologie, Konverzace v Aj, Ekologie, Sportovní hry, Svět kolem nás, Domluvíme se v Evrop ě. I.stupeň II.stupeň Využití disponibilní dotace Jazyk a jazyková komunikace 6 Matematika a její aplikace 4 Člověk a jeho svět 2 Člověk a zdraví - 2 Jazyk a jazyková komunikace 2 Další cizí jazyk - 6 Matematika a její aplikace 2 Informační a komunikační technol. 2,5 Člověk a společnost 1 Člověk a příroda 2,5 Člověk a zdraví 1 Člověk a svět práce 1 Doplňující volitel.předměty

18 Volitelné předměty ročník časová dotace Praktika z biologie Konverzace v Aj Ekologie Sportovní hry Svět kolem nás Domluvíme se v Evropě ročník ročník ročník ročník ročník ročník 1 dní. Volitelné předmě ty jsou v praxi realizovány ve dvouhodinových blocích jednou za čtrnáct k volitelný předmětům: Volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace. Žák si vybírá pro 6.ročník 1 volitelný předmět, 7.ročník 2 volitelné předměty, 8. ročník 1 volitelný předmět, 9. ročník 2 volitelné předměty Pro volitelné předměty bude vytvořena skupina při minimálním počtu 15 žák ů. Nepovinné předměty Nabídka nepovinných předmětů I. stupeň II. stupeň Náboženství 1 1 Pohybové a sportovní aktivity

19 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Učební osnovy - I.stupeň ČESKÝ JAZYK ( Čj) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré úrovn ě jazykové kultury a mateřského jazyka, které patří k podstatným znakům všeobecné vzdělanosti žák ů základní školy a vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správn ě vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodn ě se vyjadřovat a uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Dále vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatk ů ve všech oborech. Obsahové, organizační a časové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. V komunikační a slohové výchově se žáci učí přiměřen ě svému věku vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, naslouchast druhému, ovládnout techniku psaní a žánry písemného projevu, osvojit si základy techniky mluveného projevu, seznamují se s komunikačními žánry. Učí se také rozhodovat na základ ě přečteného nebo slyšeného textu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, učí se jej analyzovat, posoudit jeho obsah. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede žáky k logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného a srozumitelného vyjadřování. Žáci se učí porovnávat různé jevy, třídit je a dospívat k zobecňování. V literární výchově se žáci prostřednictvím četby seznamují se základy literatury, učí se pracovat s literárním textem, rozpoznat záměr autora, hlavní myšlenku díla, učí se také formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupn ě tak získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořiv ě s literárním textem pracovat. Dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivn ě ovlivnit jejich postoje a životní hodnoty. Předmět Č eský jazyk se vyučuje jako samostatný a povinný předmět v 1. ročníku 9 hodin týdně ve 2. ročníku 9 hodin týdn ě ve 3. ročníku 9hodin týdně ve 4. ročníku 7 hodin týdně v 5. ročníku 7 hodin týdn ě V ročníku byl posílen jednou hodinou týdn ě. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách. Filmová, divadelní představení, besedy a exkurze se realizují mimo školní budovu. 19

20 Formy a metody práce skupinová ústní, písemná vyhledávání a zpracování informací (v textu, na internetu) pozorování třídění, zařazování rozhovor práce se skládací abecedou opis, přepis, diktát, autodiktát práce s literárním textem dramatizace beseda exkurze návštěva divadelního a filmového představení projekt Mezipředmětové vztahy Matematika a její aplikace matematika Informační a komunikační technologie informatika Člověk a jeho svět prvouka, přírodověda, vlastivěda Umění a kultura hudební výchova, výtvarná výchova Člověk a zdraví tělesná výchova Člověk a svět práce praktické činnosti Zařazení průřezových témat do předmětu Český jazyk OSV osobnostní a sociální výchova MDV mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka Kompetence k učení rozvíjet u žák ů dovednosti potřebné k osvojování učiva učit žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem Kompetence k řešení problémů vést žáky k tomu, aby samostatn ě nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy vést žáky k tomu, aby uměli nalézt chyby v textu a odůvodnit správné řešení na modelových situacích se učit rozpoznat problém, hledat způsob řešení naučit se řešit problémy v týmu předcházet některým problémům Kompetence komunikativní vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 Brigádníků 14/510 Praha 10 Strašnice www.zsbrigadniku.cz Školní vzdělávací program ZŠ

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více