--' <édc./7&:'<..-n", ~-,é>-- r~~~ r~.:?vt#.7!.-~-tc(", /...i7h~~(i'.??,,.t.-.u.~ ~u." name="description"> --' <édc./7&:'<..-n", ~-,é>-- r~~~ r~.:?vt#.7!.-~-tc(", /...i7h~~(i'.??,,.t.-.u.~ ~u."> --' <édc./7&:'<.. - PDF">

Jhal-- ch;.-,... tť..,,:.-.uíf<". :-'-'~L/ ,..10:/1("1 /"ú~<"'- A<' /""..-<'.-u':<'p.>--' <édc./7&:'<..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jhal-- ch;.-,... tť..,,:.-.uíf<". :-'-'~L/ ,..10:/1("1 /"ú~<"'- A<' /""..-<'.-u':<'p.>--' <édc./7&:'<.."
--' <édc./7&:'<...pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1

2

3

4 Jhal-- ch<i. &1-,.'(7 A.že..v,?', t'f.d>;.-,... tť..,,:.-.uíf<". :-'-'~L/,..10:/1("1 /"ú~<"'- A<' /""..-<'.-u':<'p.>--' <édc./7&:'<..-n", ~-,é>-- r~~~ r~.:?vt#.7!.-~-tc(", /...i7h~~(i'.??,,.t.-.u.~ ~u. :o.-l- r-/r'-í('- Jh ;ť.?<" /ť?",:

5 /Ztv """~ /'.00.!mp ~ /?2miUNC / t1::'t,a,il!naaf,m«'o/"",a:c/ I"'dtl/Úťov ~J,v -MZL,d- /?>-rj1<!~~ Irn<7P?P('"fflJf",. t?luz~ ~ ~MnÝv /1UZ- Á~~ A"",-, ~ /'~v/tld"u ',Rune'; ~I t'ck.!<p./~.mv.p, A,r&',4C ~~;'.!ďngf/'lt ~fz"j..? a 7 ~MU<-- -j"'-"t"é'",-" 7,/k- ~d"e~/ A-~,1"Ul~=, /&.,&-~( ~?t"n<t'~/. 1?t<o'n(l'7M,'<!cn",- rýt /i"t1t?tr ffl<z-t... A-Y:?'~/t'a4<"!.,~/44/,ťt.,~~ ~tť'p6'{./ A<dL"c44t.<h,É",~d?M,Ij~ tya-épu ~4L- ~.a«~..& ~4a~" ~~~.e ~7<-:~4/~/~- A, ~~/ ~C?~ /7- ~.ar-ne,.-fťa,;j.,;zd(4/ el7<'fi.l???1/~' ~"",,,~.f'<-. '1'/'~adlJr;/,'.&-/,«Mne:; r<~ -A'r7á-n."",&,~/ et?-~/,e"7~ill ~&td ~;e7 A--?/ t't>- /Jza!v,/iť-?V "'ť. /~ /,/d-nw!..?~ t?;r;?v A';C A.Jfe / ~~e.e...?,r/o1&<-h." / dr~j(;.40 --/ / - -P-r-;(a~/7U~M~~~1' "'44~7 ~_ ~Y'-e'--,..,.",;'M-.c- /::?é?~.~t- ---j/tf.?~?(yz'[.. denn ~. ~~t'd.-,' //~t-' 76<L4>;;"''''-- _1/9 I fl'./, op / A?/. I ~ /Z<-7 - /Wl./'-<'M'UO~<'-é4-7' ':t'/.$-x-- / 1"úl- m(17'fj-'l(7-(it-.-n.<!-č- ~~ A',4:~ / Clrrr-r,<},dWq.Ať~,t?UV:ú? ;h?d<u'7- ~ %-?'<'<'u7"e-t / ~d- 11 Ij'ne",c ~ OS /J'ť~e,A, /?~n«'bw-e...;i;-?z0~ -!la&z/ /Vif/MY1.1!.- /1/<7&">v Cl...4:; ~ :.;<'«-; a?----dedt>-h I """í"'"", d&&..'/??1"l..?né /?'hz,4- ~#!A/ :;{;6 ~(~ m,<1',yd--- Á"Lo-..-"r;/'r~:ft'? ~

6 . IliEsiSKY URAD mcn u ~rllh, ohes P ha-zli ad _--+~JJJI,~.sV LOVACÍ SPOLEK L::E!:=o=~~"'<J=olIdíLOVÉM U PRAIIY Regionální muzeum v Jílovém u Prahy Masarykovo náměstí Jílové u Prahy tel.: ledna 2008 jsme občanské sdružení, které nezaměstnává žádnou placenou pracovní sílu, dmto ke všem správním řízením ohledně kácení stromů v roce která nám Litera zákona bude bohatě naplněna. jestliže při místním šetření v rámci podepíšeme jiný papír - přihlášení ke správnímu řízení. Zmíněný papír jistě pfipravit placené pracovnice OŽP. Jestliže je nutné tento papír podepsat předem, na ~hem dvou hodin někdo z výboru OS s razítkem, aby učinil předpisům zadost. ke správnímím řízením , kterých jsme se díky administrativnímu, II přístupuažp nemohli zúčastnit: Usokolovny: Dvě jsou zdravé, nesouhlasíme s pokácením. Dovolujeme si že stromy jsou tu k vyvážeri vypra.."llých ploch sportovišť nutné a staří ktefi stromy sázeli, by se v hrobě obraceli'. Se starostou Sokola bylo v tomto jednáno. u,jwlturáku".vzhledem ke škodám, které vlastník na zeleni kolem objektu způsobil v letech, bylo by třeba se nejdříve zabývat tím, jestli vlastník udělal to, co mu bylo jako náhrada za uvedené škody (náhradní výsadba apod.) a pak teprve se zabývat IOUČ8SIlOU žádostí. Jestliže všechno z minulosti je vyřízeno, pak uscwé větve břízy se mohou ořezat, k tomu není třeba povolení, s kácením břízy nesouhlasíme. Žádáme WIdit majiteli odstranění nepovolené skládky, která je Gako na výsměch)pod uvedenou 1lIfzou. fád6me OŽP aby vyvolal jednáni s majiteli přilehlýcb pozemku kolem bývalého kulturního tlamu, kde je neborázný nepořádek. Snad by také ažp mohl přispět k okrášleni města zákonnými pákami. e o možnost seznámit se s výsledky uvedených správních řízení, kterých jsme se. zúčastnit. 11Iime se na rovnocennou spolupráci bez zbytečných obstrukcí. Bude li nutné, obrátíme se starosbj města, se kterým jsme v dobré shodě. Děkujeme.za p.ochopenl. Ivo Nevečeř~ předseda OS v Jilovém

7 - Čtení zprávy: Odesílání u: Vzor rozpočtu ZD Vaše y zabiraji 283,94 MB z Vaší 2000MB schránky. Copyright C Seznam.cz, a.s. ~- ~.~

8 Obrázky Jílovska z doby pradědečků 10. ledna uspořádal Okrašlovad spolek v jílovském Regionálním muzeu promí ' kolorovaných fotografii, kterými jeho předchůdce do roku 1924 zdokumentoval zajímavosti města Jílového ajeho okolí. Prezentaci připravíl Pavel Borský, s detektivní vytrvalostí pátrající po ídentitě objektů již neexistujících, nebo zcela změněných. Zajímavá je odlišná tvář krajiny, působid na snimdch "uklizeně", protože tráva ktmivem a dřevo palivem. Z několika roubených statků na snímcích se zachoval jeden v Bohulíbech, poblíž žlutě značené cesty na Třeštibok. Snímky ze Sázavsk kaňonu se skalami podél trati a Posázavskou stezkou, která byla nedlouho před ť dokončena, poskytuji zajímavé powedy, dnes zakryté vegetací. Historickými dokumenty nenávratně zmizelých památek jsou mimo jiné snímky hornického c se žentourem ve Studeném, zámečku Včelní Hrádek s idylickým zahradním zátiš a mlýna na Ji10vském potoce s dvěma ohromnými mlýnskými koly. Centrum mě si naopak zachovalo dobovou atmosféru, jen ty lípy zestárly. Z náměstí zmizela veřejná pumpa, kterou by mohl nahradit prameník neboli pitko. Zájem o fotografie byl nečekaný, diváci nadvakrát zaplnili komorní sálek muzea a nad snímky se rozproudila živá debata. V archivu muzea i v albech obyvatel jej mnoho zajimavých historických snímků z různých etap dějin města ajeho okolí. Okrašlovací spolek proto chce v podobných setkáních poktačovat. Kdo máte dom snímky, které by mohly potěšit i ostaliú, zapůjčete je prosim Pavlovi Borskému v jílovském.muzeu k okopírování. Pro JN 2/2008 JÍLOVSKO NA STARÝCH FOTOGRAFIÍCH Jilovsko na starých fotografiích byl název besedy pořádané našim regionálnlm muzeem ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem ve čtvrtek 10. ledna. Protože se naše měslo i okolní příroda rychlým tempem mění, některá zákoutí a přírodní partie zanikají a nová se rodí, rádi bychom zájemcům alespoň na starých snímcích čas od času připomenuli. jak to v Jílovém vy_ padalo před mnoha lety. místa, která již neexistují, a místa, která trvale zůstávají a jsou pro naše město domínantní. V případě zájmu veřejnosti muže být tato beseda prvni z cyklu pravidelných setkávání. jež pro zájemce pracovníci muzea ze svých sbírek rádi připravi Pavel BORSKÝ

9 JILOVSKĚ NOVINY - SPOLKY, ORGANIZACE ZAPOMENUTÁ KAPLIČKA V BORKU POD NÁDRAŽÍM ba poděkovat. Městskému úřadu v Jilovém za materiál a dopravu, Okrašlova v té dobé nechala opt"avit též VIlu a tjos. spoiuftiaj/tel1<a vily tp. 47. Irma Kyptová címu spolku (Jmenovilě panu MacákOVI, podálské slavení tp. 48. V léto době na l. NevečefaJovi. rodině Smidově, Košfákově. pani učllelce Krišlůfkové i nejstarěim spěl, ale všichni!ikau, ta fe to součást vily opravu kapličky nikdo % obtanů nepři chlapcům %e Základní školy). Poděkováni a že k ní VŽdycky palfi/a. Tak celou opravu patři manželům Dlouhým a Hausenblasovým nejen za pečlivé restaurováni kliže a Opravu prováděl pan Urban - zednik, Kris hradila sama. kofpusu. Vděk za dilo patři ovšem laké la opravil pan Papimfk. malí!. Ni opravě pánúm HrejZkovi, StuchHkovi. Sfastnému pomáhali pan Kypla, syn, a Miroslav H0 pani Richlerové a StěpilnkoYě. lub, zefpaní Kyptové. Dno se podařilo a kaplička v Borku pocl V lednu tohoto roku zemlel manželj. KYfr nádražím je opét ozclobou Málokoho by tové Jan Kypla ve véku 72 let. možná napadlo, že skrývala také malé la jemslvl. Mělo podobu dopisu, bylo ukrylo POlapomenutou kapličku v Borku se ledy v kovové plechovce od čaje a nachá%elo spojenými silami podařilo obnovil a už se ve %dl za dolni části dfevéného kříže vlom na DUŠiČky se pyšnlla skromnou Citujeme krásou AJ. půjdete kolem, věnujte prosím.tuto kapjicj<u nechala opravrt v IetcWlfm tichou vzpominku roce, to lesl 1972, pani Irma Kyplová, Jaromir KOšf.iJ( prosancovém čisle JN Milan Mrkva z MS navmuje misto kované mfíže v 1. pa MěsISkého úřadu v JaoYém instalovat Je~fé pted nedávnem vypadala kaphcka u n;jdra1i ~ Borl<u rakta. a la/(/lle ji dobit lidé ZkIá~ili. Snfmek ~prallo byl polizen ~/of1/ na podzim plod Du!Učkam/. Foto: Jiff Macák OZdObné dveře. PoIkaljsem pi'ed louto mři-.neuie<:\1'll' den seslru zesnulého hudtltlni'io skladalele Zdeňka Lukáše. která dojednat uloženi umy na zdejšim tibtwě. že ani dveře Intarzované nutlagooem by JÍ nepdfadlly Depěenl komunikace v podobných připadech tly pomohlo zřízeni recepce na rad Zda jl Spojil Spodatelnou nebo s jinym reteratem. musi posoudil povolanější Kromé InlormaCi umožňujicicl1 bezproblétrqé vyřlzef'll zaleiltosti občanů na ůřadě boj recepce mohla poskytoval ; tunstické nioflnce náyšlévnikům-napriklad kde se lbyiovat s mlftlll'l6:m. vozičkářem nebo pet Ilkem kudy na TIeěllbok nebo do Libřice... Když lsem SI p/ed léty zapomněl pozvanku. recepčni na radnici ve Frelsladlu mi po I'loCově Zjistil. ve kleré hospodě Grunen po IMa/I dopravní konferenci Jsme SkOro měsic v ScherlgenSkěm pro- :Uve::~u~~~~:...Vé,.,IIIEi.""""UIl.,'-~-kovYbyllatafekled::VJikNémUPratrť.MrzJo,ze se dalo bntslit. ale iak ie vi~oupa!loba snim/(y pandil Otakar Šmíd.

10 Stninka Kontejnery a garáže - atributy degradované periferie. Jen ty stromy dávaly Šenflukově ulici důstojnost a řád. Krátce 'po pořízení snímku byly skáceny. 14%29L%D7%9D%D... 20

11 -tj:-t/ /?~CVhV,...ro~4 7!n-v-: /WřtM~ ~<>4e'.v~ /,-u- dák ~ a:<a7'a-~«",,,-.e / /?llj~ '~I'd,?,/uz,v ~ VJ?<?r./ ~. '/1.'.,. cy. / " /, vs "'-<'jl'",w'v v~ ~="t.-' ~c-r-< /-"'Y~-vn- ;"'Mké- Jl!- Aú<~.ú:::. />L.?t"r"<!/..-v a~/ ~ '/'l4. /V'd~r~'r'Z<?4n~'.G,<f,,,.. - ~.ú<. ))3,,...-Á'yU<f'OAh~.,<--'.e&:;~'.-.-<<x"'l. ~r..5f&~.e..ai,-q--4:nc' /?U?~ -0"l.-- /7lU~ ~ ~ $~ / ~MO?c. let A""L<?-' d~c(e...a~tl ~,.~"",...-'q&;~ /_tj/ld<.:é-. ~ Je A-";'a.-,,k/é(.. r/hl /7'.4.1:;" é~""" / - L / '~~t'py>-j /6t )h.-?,(á?':?-hc<?~ ;e,.:et1ccú4u- ~á..-dff. (Í';,.4h-.,;"'4/...<>7<> ~""'''''''A~.0'ry.e - />Z"2/.,-;.. PÚ~..(7,w /4 ";Y~ / vfy~1" -je/107 :'b>u,d-,;---. ko4í<,. 0n<i7Ú./.! /?0.r/4,r /<!Z~<'{.. "t.. ~;""n4.--. 'ird4" ~7 ~ ;;zad /U7<,{n ~.nn.&vnt:;. ~;;~'/V '?/Zu-á:rv tsu-n:t'.-, ~""Á-U;'/';' 212'. fila.. ~5: a ~J'. ~~ ~k a-r4 ~Cl-- ~~ Ádd<U/~.uW'~/~~ ~~~ ~,4M:b~k~~~~ ~~",km::&--. Jhzr- ~u~./'..-.éa.~ ~. ~/"~~.~/~/-'U~ ru.l,ud'b,.ý"~...~ ~ 7d;{,~

12 ~,;a!o-ihv 43. J'?~- ~-. ~,. ~ 4,dr /I1Ut7' /n41~1 ~/ ~ 4Uf':',-...;:.~ t<;. ~M- ~tff /'" d~ / ;/ÚÚ;".;/~é~;.e-a:?.'! tl A.~ ~ '''7 ~,~'~.e: {,"".dr-r-xa.. (ic'fl.{;~??~ k "RHV,/a& ~f/ /". d./~~~'~~ ~"7"'t?UPG<-:- ~v..ll'.,u/rund<- rol ~ ~~~L</ ;/;,~ A "A.""i'a ~fó-r;~' t8u':;<::'e~;,.// r~', a.. ka~'/nd-='~/ ~~ ~ ~&~ tv /J2~;4t".f~ ~~ /~~ ~ :;?-k~". Z4~~~ /~ ~~ '4'''''/~~~ tl. d~;;;~ /?Z4- ~ ~YUd{; '.-.t ~A, ~ ~. ~/...0,.~,,<z r;;'~é"~ fttlduz~-/ 6U~;4Ú~ ~ ~,.,..",'/. ~ J/l/~rr7>lťe.".. 7a/,«. ~a~- a4.., <ý~~. /ho ".,.. ;;;;; / / / t4.a!'.-na,,a/yf<n<:t- /<4:-~"...r'~rM-<-,. Ái'ú /~...L ~~ ',*a4~ ~~"'2ddé< ~'ali4~,/luv- /1"tt.. ~d~.~.ať- ~', ~,A.{.. ~/.?Z<1:~ Ac.. A<a~Pť4 /~~ 'JkJA/~ 7fe.rq....A-/~~..-?<'~~. ~l'if~ ~,A-<:iÚ< ~ ~~~ -~~ ",,~~r,,{~x --r::'~- u&-t.~'. PIUDAiIE SEIPOLEl:iiI KJARNlIIu 0IwDu? S DonZemě, který oficiaini pftpacm na 22. duben. v.mo\t6m nt nit hdioně ~Ji _' "'0 aiole.,~. rnmill Im6sto, -_.~ _...-_..._ s,.. K... "YlÝ'III~co_...,..,.!!ftIIIchJN. 1'1

13 Kdož ukryt v objetl Nejvyššího, ve stlnu Božim spočine. Ř1kám Hospodinu: útočišté mé, tvrzi má, Bože moj, v Tebe doufám, neboť on té jistě zachrání ze slu nal1čených a před morem zhoubným tě ochrání, svou peruti tě zastlnl a pod svými křidly tě skryje a jeho pravda ti bude sloužit jako šth. Nebudeš se bát postrachu v noci ani šípu leticlho ve dne, moru piicházejlciho v temnotách ani bojovnlka pllžic1ho se o polednách. S litostí oznamujeme, že 6. února 2008 po krátké prudké nemoci zemřel ve věku 61 let ing. Ivan Dejmal Pohřeb se koná v úterý 12. února 2008 ve 14 hodin v kostele sv. Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze 7. Za rodinu: Kateřina manu!b Marta dceno

14 _. o o ' li ~ 1\,I t.:l I',I " ta II n 1;''' "r A, - I 'f-=- u'o,:~~. 't,~,) '\ II ~ ~~- I zvalné HROMADY OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU V h1stork1l"" s8ie RegkInMNho muzea v Jílovém se 21. února Mill 9. výročri vatna 1YorMd. OknIikmlciho spolku. BilélllCOVala pestrou čtmosl spolku v roce 2007, zri! zmiňuji jen vybrané akce: Celoroční péče o okolí kaple sv.václava v Laznich, kultivace okolf křižku pod Haliii, výsadba a zalévárí SlrOOlŮ, údržba aleji a parku, dokončení renovace kapličky pod nádraiím,ljtistěrial:árjjazébradlina"'chu~ ka a nimh lélo lokality jako yyznarnného ~neoo pmw (VKP). vkapi sv. Vádava bjl insl~ oiářniobraz svěk:e na běiou od Ir*( DeIeYoYé. Priběžné b',1a udržoyána turistická ot<ružni trasa JioYské vyl1lidky a 'o'fsievnlcodl cesta od nádraží ke ě101e 5'/. Jo. sela. Bytf pořádány výlety a kulturni akce. Zprava o činnosti, Jakož I zpráva o hospodařeni, byty valnou hromadou schváleny. ZvoIerl byl výbor, jehož předsedou ZÍlstévá i nadále ~ spoi<u Ivo NeYečeřal. V bohate diskusi byl navržen plán akci nalelošflí rok. prvni akce je v těcho l"icjimách ljvizovana, v dubnu ve spolupráci s 'oi'l'k!enim města proběhne veký úklid ke Dni Země. Př/torml zastupcl města pan starosla Ing. Cmellk a paniředilelka PaedDr. Trčl<ová, přislíbili kromě koordinace LNedené akce jednat s Pražským Afcibisi<upstvim O dlouhodobém pronájmu SvatováClavské kaple městu pro získání grantu na podlahu a 0Iula. Gefrté připominky přednesla zahradnl alchilektka Ing. Kolmanová Město i~ spolek potvrdil zájem o spotl4'oo na ue:f'llwár'í a roz'i1enf IYi"odnich, krajinných 8 urbanistid<ých hodno! Jiového a jeho okotí, Pb( ~ phjemným misem pro obyvatele, rekreantyizájemce o měkkouiunstiku.pracovně-tvůrčf,iurislicko-l poznávací I kutrurni akce OkraAlovacl spolek avizuje v Jílovských novil'lách a na vývěsce na ntlměsti. Na všech jsou vftánl i nečielf"knéspolku.

15 JIlOVSKÉ NOVINY - Z HISTORIE ůnor 2008 Y JÍLOVSKA Z DOBY NAŠICH PRADĚDEČKŮ Zajimavá je odlišná tvář krajiny, působíci na snímcich "uklizeně", protože tráva byla krmivem a dřevo palivem. Z několika rou- benych statků na snímcích se zachoval ieden v Bohulibech, pobliž žlutě značené cesty na TIeštibok. Snimky ze Sázavsk~ ho kaňonu se skalami podel trati a Posazavskou stezkou, která byla nedlouho předtím dokončena, poskytuji zalímavé pohledy, dnes zakryté vegetaci. HistorickVffil dokumenty nenávratné zmi<zelých památek jsou mimo line snímky horolckeho cechu se žentourem ve Stu- deném. zámečku Včelní HrádeJo; s I ICkým zahradnim zátiším a mtvna na Jilovském potoce se dvěma ohromnými mlýnskými koly centrum města SI naopak za. chovalo dobovou atmosféru. len ty lípy zestárly. Z náměsti zmizela veřejná pumpa, klerou by mohl nahradit pramenik neboli pilko Zálem o fotografie byl nečekany. diváci nadvakrát zaplmli komorní salek muzea a nad snímky se rozproudila živá debata V archivu muzea I v albech obyvatel je ieště mnoho zajimavych historických ot> rázků z různych etap dějin města a jeho okoli OkrašlOYaci spolek proto chce v podobnych setkáních pokračovat Kdo mate doma folky. které by mohly potěšit i astatni, půjčte je prosim Pavlovi Borsl<emu v jaovském muzeu k okopírováni. Otak.ŠMíD tlli.ciov$ld8<lěných.ll1čr1él!ok:xovanyctlrj1a(xjziwú, klereby1)'jxjp(vézve!elnényv/oce poI1<emrodákůapláteJrnéslaJilové. Nť'i ~ ~ muzea zleva: KaI10va ulice 'Je Žlábku. Homi Studené tj oc1/xlci<y na lampach, CIIa1lJpa v Pr:xJoo{;j, NA BESEDĚ NESLYŠEU ANEB KRÁTCE ZmSTORIE JÍLoVÉHo DO ROKU 1920 zprávě o rozpadu Rakousko-Uherska procházel městem průvod. zazněla hymna Kde domov muj a Hej, Slovane. shromáždilo se několik set lidi, volalo se sláva a fuj. mnoho lidi odešlo na ~melcovnu, kde se JUDr. J. Pešek poděkoval z purkmistrovství a do voleb úřadoval jeho náměstek O. Koliha. Čestnými občany byli prohlášeni TGM, K. Kramář. V. Klofáč, I. Zahradník. G. Habrmann a A. Jirásek, Rok 1919 v ložnici byl na,lezen uhelny. mi piyny zadušeny farář J. Pojezdny, obli beny pro společenske cnování a vystupování se podle nového volebního řádu (voiit se mohlo od 21 let) ucházely o přízeň strany lidová. ČSl. strana socialistická es. strana národoo demokratická a sociáj ně demokratická za ni se J. ~indelář (dot>ty hospodář a hostinsky) slal starostou V srpnu byl prvním ředitelem měšfanské školy jmenován rodák a odbomy UČitel B. Hronik. K 1. výročí republiky byla vysazena na náměstílipa a upraven sad (místo přerosttych ořechů a akátů). Rok se v našem městě uskutečnil cirkevni převrat. podle vzoru Prahy založena és. církev husitská (66 " 0byvatel). která na necelý rok převzala ke svým bohosluibám kostel Sll Vojtěcha a faru Katolíci se scházeli s Páterem Gat>- rielem v kapli Sll Václava Sokol začal prol/ozovat kino na ~mel- covné. byla založena veřejná knihovna (nakladatel F. Boro~ ml. věnoval 50 knih) byl v parku vztyčen pomník obětem 1. světové války, socha sv. J. Nepomuckého přesunuta ke kosteln! zdi. Spolek rodáků obnovil činnost pod vedením JUDr. A Zmeka, pražského advokáta. V říjnu byla zřízena první telefonická linka z Prahy do Jílového Dům čp. 220 (Chudobinec, dnes SOU potravlnářské) byl pronajat na 20 let pro okresni správnl komisi. Pod okres Ji10vé kromě jiného patřily žulové doly PoMry, válcovna mědi v Kamenici, pivovar ve Vel- kych Popovicich. sanatorium v Proseť:nici, Elektrárensky svaz. okresů středočeskych v KrhanlCicích, vatárna na L:ampachu, Hanušův statek (210 ha) na Radlíku atd. Tolik k událostem z doby pi'ed vice než 80 lety PocIktady jsou z Pamětí královského horního města Jl1ového a }aho zlatých dolů od Leopolda éiháka. A Ie tě něco - po besedě se na mne ot> rálil Jeden z účastniků s prosbou o historii jeho domu. Rád jsem pisemně vyhověl podle ClhákOYa MístopISU z roku Jaromír KOŠŤÁK

16 PŘÍPAD PRO POLICII A PSYCHIATRA ANEB POMOZTE NAJÍT VANDALA Protože II Jílovém psychiatra neznám, šel jsem na polich. Ale po pořádku.. Po neděli přišel do muzea kluk zbaráku vedle s následujici zprávou: II parku za muzeem někdo uřizl ten strom, co má krásné veliké květy. Tohle byl teden zmála povzbuchyych momentů II celém lom smulném příběhu. Obyčejný kluk věděl. že II parku roste nějaký zvláštní strom, který nezvykle krásně kvete. Strom. žel, ale už neroste. Nemamý pachatel ručni pilou doslova upižlal net cennějši dřevinu parku -Iyriovník lulipanokvětý. Komu to nic neřiká, jedna se o velmi cennou parkovou dřevinu, která tu byla vysazena, když se zde podle projektu začal budoval opravdový park, někdy v osmdesátých létech, ke konci komunismu v Cechách. Když jsem to viděl, udělalo se mi zle. Ten strom mě lu těšil každé jaro, pr~tože takové květy nemá žádný jiný. Kdybych věděl, kdo 10 byl, v tom oi<amžiku bych mu fyzicky ubliti1. Zcela jistě. Zmařit bezdůvodné ži'lol krásného stromu_o Proč? Jediné, co }Sem mohl dělat, obrátil jsem se na policii. A 10 Je druhy hezký mo- NOVÁ pllirooni PAMÁTKA V OKOLÍ JÍLoVÉHo Rada Středočeského kraje rozhodla letos 23. ledna podle Zákona o ochraně přirody a krajiny o zřízení přírodní p. mátky S«alako. Jedná se o území prameni~tě Turyl'lského potoka při modré značce z Jílového k Markvartu. Sousedící s oborou Březka. Důvodem ochrany tohoto území jsou mokřadní společenstva s vyskytem vyznamných a zvtá~tě chráněných druhů rostlin a živočíchů. Z chráněných rostlin se tu vyskytuje ze }ména kosatec SIbiřský, upolín nejvyšší nebo srstnatec m8j0vý. Z živočichů patři k nejzajimavěj im zdejší populace ft"m>draska bahenního. A lak až vyrazite na jaře na výiel, určitě věnu~e této lokalitě svou pozornost. Jedná se oprél\ldu o zajima'.ý kus krajiny 5 půvocini neporušenou vegetaci, typickou pro Slředočeskou pahorkatinu. kterj stoji za 10chfánit. ment ve smutném příběhu. Dva muži přemýšlet, nenapadlo mě jiné řešeni, zobvodního oclděleni Policie ČR přijeli než toto' během hoclinky. Sepsali jsme úřední za. Ten psychicky nemocný člověk byl dost zbabětý a neschopný. Slrom uřizl asi prolo, aby se někomu pomstil. Někomu, koho považoval za vlastnika stromu. Na- Vandal se pfičini/, že 1t.rásný 5!JOm v parku za muzeem už nikdy nepokvete. foto: na znam, Irestný čin je regislrován. Když jsem na zij.věr konstatoval, že je tohle pro policii asi.přijemnější případ než jiné, pan praporčík Nevotný ml řekl asi 1010:.Když někdo poškodí zaparkované auto, je to kus plechu, ale lomu slromu už živol nikdo nevráti. To mě štve." příklad městu JaOYé, lj. úřednikovi }(f. který mu třeba odmítl povolil něco, co se povolit nedá.. Anebo autorovi článku a mistnimu Oklašlovacimu spolku, kteří tu každoročně v parku také něco déla)l Nebo muzeu vedle, sousedům vedle, bůh vi... Neschopný a zbabělý byl pralo, že si nevzal motorovou pilu. TrvaJo by mu to pět vteřin, bezpracně. Takhle to musel pracně pížlat někohk mínul. A tady je závěrečna prosba členářům: Během těch několika mínut mohl někdo dotyčného viděl. Protože se jedná (může jednat) o trestný čin (škoda byla vyčíslena na padesát tisíc korunl, žádáme o podání informace, která může být i anonymni. kdybyste se čehokoliv valí. Informace podejte na obvodní ocldě Policie ČA v JaOll'ém nebo na Měst úřad (poškozeflý) nebo v muzeu a rovi článku, kle,y vypisuje soukromou oclměnu v řádu několika tisíc, tomu, k přispěje k odhalení nemocného tele (na množslvi 118ÍCŮ se určitě neme, jsme duševně zdravil. Vrátě 10 bylo dobré k lomu, že bychom se Tak uvažuje každy duševně zdravý člověk. hli pokusít dotyčnému pomoci k uzdr Má životni hoclnoty srovnané, jak vení. A také by nám 10 pomohlo. jsou v přirodě srovnané cca člyři miliardy bychom se, že nejsme zbabéfci svědčili let. Naše západní společnost je, jak všichni zdraví vidíme, dost nemocná Protože o tom již týdny chvi!emi musim - když vidíme jasně něco jako špalné, máme odvahu komukoliv říci do.tohle jsi udělal špatně." Děkuji. Jí/ovéI,lPrahy po/ljedzrad/litnivě1d Po'" :!>r'j.'j po..rko.,oc-~, ) j)l-j''''jt./~ JO':"./"/tt dai,j..,',j... "'f'1tc.'...oijt.~~f. jve-,((lljr""o/"'ol'-.s~on,,-j t?t.;kr"'~"'ej~~'-.tt-"'d~.,. p4.rkoj hl.. ""vrl.ltw,.

17 Neznámý pachatel udělal, co íte. Zničil nejvzácnější strom ku -lyriovník tulipánokvětý. Trestný čin je registrován dním oddělením Policie ČR é u Prahy. Žádáme nost o pomoc při pátrání. loli informa;ce k věci te na policii nebo zde v nálním muzeu. rašlovací spolek odmění k odhalení nedaleko bydlícího kdo přispěje

18 L1CIE CESKE REPUBLIKY E8NI ((EDITELSTVI PRAHA-VENKOV CJIJDlUHIJlI.ovt u PRAHY.. JtoWUPRAHY ffČ JIIové II Prahy 20. února 2008 Úřednízáznam o podaném vysvětlení podle 158 odstavce 5 trestního řádu v 16:30 hodin se dostavil bez pfedvoláni IVO NEVEČEŘAL NEVEČEŘAL PRAHA 2 CZE I"" 111'UI1Iiho tódu poučena. fe vysvělfenínesmí být odnipotadovano. jestme byjím... "'00 JlZnJ1nou povinnost mlčenlivosti. ledaie by by/a tito povinnosti zproštěna Y}Mol zójllltl MO povinnost má; JIfQ'Idu a nic nezamlčet ($ výjimkou podezřelého) a současné se upozorňuje na trestní _prtjwifvých ůdajů (křivé obvinění dle 174 (resin/ho zákona., pomluvy dle 206 di/ciiprár dle 209 lrestnfho zákona. a nadriování dle 166 trestního zákolla.); IfII-I byjijfl způsobila nebezpeéf trestního stihánísam nebo osobám uvedeným \I /00 o IIaI1tbn činu spochaném jiným, kletá pfed orgánem éinnjm II lreslnim řízení bud Ind podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zam/tf, lze...t Sb. u/olítpokutu do ~še 50 OOO. Kt..,.." tolml. ů osobé podávající vysvét/ellí bude třeba jako svukoví poskytnout

19 piiltpisování úředníhozáznamu postupovat podle 55 odst. 2 trestního!ádu lisl odst. 9 trestnlho!ádu má ten, kdo se dost(lllí na výzvu k podáni vysvětlení nárok na náhradu.prok4ztmého u1lého výdélku. neuplatní-lijejdo tffdnú popodánivysvétlení. nárokzaniká. ".J'O'I"tIQ podle 2 odsl. 14 trestního jódu o právu poulívat matefský jazyk nebo ja.."')'k.. o 1cJerém 0fIddd; 'IIi zdrnamu k pfečtení má právo tódat jeho doplnění éi opravy, aby byl v souladu $ podaným f /J8 odst. 2 tr. fádu, pokudjako oznamovatel požádáte, bl/dete do I měsíce od oznámení vyrozuměn o leh. Vyrozumčn[ iti<itim nežádám *) o dne v hod. hyl druhostranně jmenovaný p. IVO NEVEČEŘAL, Jl v PRAHA 2, Ženatý/vdaná, doklad: , trv. bytem JÍLOVÉ U ~REK 732, vytěžen ve věci poškození okrasné dřeviny. stromu, ke kterému dobl! od hod. dne do hod. dne v ohci Jílové u Prahy v MIslského muzea ul. Masarykovo náměsti, kdy NP pomoci nezjištěného předmětu-pily IIlIIIzI a poté skácel vzácný okrasný strom - Liliovník tulipánokvětý, stáří asi 30 let, přičemž Ý strom zůstal na místě. Vzhledem k nevratnosti následku způsobeného jednáním byla škoda na zmíněném vzácném stromu předběžně vyčislena na částku cca SO.OOO,-Kč, bude upřesněna znalcem - dendrologem, následující den. Zahrada musea poj ištěna není, podezření na konkrétní osobu vytěžovaný nemá. poučení dle 43 odst. 3 tr. řádu se poškozený MěÚ Jílové připojuje k trestnimu řlzenl s na náhradu škody ve výši ,-Kč a současně navrhuje, aby odsu ~ícím uložil obžalovanému povinnost nahradit tuto škodu. --

20 Ohodnocovanl dfevln 2.0 (c) ing_ Pavel Šimek - Florart, 2002 je zpracován na základě Metodiky Českého ústavu ochrany pfirody Praha cievin rostoucich mimo les a výpočet náhradni výsadby". Tato Metodika byla wiim Oú Rl? a MÚ Rt? u statutámich měst dopisem ze dne (Iyrlovník tulipánokvětý) Liriodendron tulipifera L. (Iyriovník tulipánokvětý) Jilové u Prahy Město Jílové městský park 320 nonnální zaoblený 4 8 stfedněvěká 20 stfedni nepoškozeny Kč. PodpiS: P. p;lha-if/orr-, P->A:':Y ~'T~

21 ~ ~~.A~-. %~d :r.q.-8. ~~ ~/...-0rd-'-U ""./}h &-uv. AÚ2d//?Ult'(.../~, /7UV~~ ~4'/... ~.ka- ~";/ -~..A--7k?-~:4- Ad'L//'~~~~tU4/. t1k~c. ~~v/'7u~//oy,?- <V Y~. d?k~/ ~c:/"c/ ~~/ ~~4.' c~~ / c:?.r~ I I ~~ ~rl!,{;. ~7';'-..-oy-- -~.~ ~~ <v-~/~~~'- ~ / L?_ ~... ~/>U-~. -'. / #~..-nq... ~~vr~fei:..td'v /~ a«~~u~ ~~~ " ov I kl /.#. ' -p 'Y... ~./ &te-u _y.<t -~ ~-?'U'7 /V"~- /d~- ~", /ánv A!b- áa~da4&u~n~/..tt1~ ~d</~ A~~,e,. ~Ať.v /'n~~~/áu~. ~~ el1.np>-( / 0o/ A/""c',,?- /Br~" «ú~ /2" ~~ dhi /krh-...-r... ~ú'~ A6ut";"7' sy~~ /...-" -&<~ /~á&'''';' ~~ ~ - rn,t~ /~ ;7d7' :;;;~A1~.4~ Á-~/ Á-~-.?.A-~&'a-/"-k "Y~ ~~r~~'a-~~-

22 EMMA, ANTIFA A PUBERTA... CO mají společného? Tu a tam kazí to, co jiní vytvořili. Nedávno se všechny tři zaměli/y na nový altán na Skalce. Vichtíce Emma proletěla Evropou a pustila žilou pojištovnam, ba i lidské oběti si vyžádala. Vna~m akoli nejvíc utrpěly neplirozené smrkové monokultury, listnáče vesměs jen zbavila svchych větví. Zmíněnému altánu načechra/a krytinu západnístrany st/echy. Antifa na {ozdil odemmy prošla Jílovým potichua různé světle omítnuté st~ ny zohavila -černým sprejem. Kupodivu jí stálo za námahu jít zohavit i a/tán na Skalce. Skuteční antifašisté, popravení pří Heydrichiádě, se musejí obracet v hrobě, jal< samozvaná skupina.svéti~ jejich památku. Tleli poničeni a/lanu, puberlá/ní nápisy, se, co paměť sahá. obsahem plíliš neliší. Proti dobbm, kdy se psaly klidou, se v~k pracněji odstralluji. Všechny stopy uvedenych živlů na Skalce členové Okrašlovacího spolku úspěšné odstranili a altán opatlili nátěrem Luxolu v odstínu ofechu. Altan může opět s jarem pfivítat turisty a s posezenim jim pf! jasném počasí l poskytnout krásny vyhled na stled Cech. ~ šmlo

23 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK v JíLOVÉM U PRAHY Regionální muzeum v Jílovém II f'rahy Masarykovo náměstí 16, 254 Ol Jílové II Prahy tel.: Jílové u Prahy Č. 114/1992 Sb. podáváme návrh na vyhlášení památného stromu. cordata) na pozemku parc. Č. 154/1 v Jílovém u Pnahy. 'JIajiž za éry komunismu památným stromem. Díky zásahu tehdejšího pohlavára který neblaze proslul kácením mnoha cenných starých stromů po Jílovém byla odebrána a následně lipě ořezána úplně celá koruna. O životaschopnosti, vitalitě lkutečnost,že lípa zásah přežila a roste dál s novou korunou. Protože se jedná o cca Wo obvodu kmene cm ve výšce 130 cm nad terénem, úplně zdravý. který Dásledujíci ochraně může být v budoucnosti) nepřchlédnutelnou,krásnou žádáme, aby před léty nesmyslně zrušený status byl stromu opět přiznán. uci OŽP, že strom je blízko komunikace a plánovaného domu odpovídáme: od komunikace potok, tudíž ohrožení silniční dopravy je vyloučeno při dobré Tato pravidelná, odborná údržba může být zajištěna právě ochranou zmíněné lípy. eti větve zmohutní, není problém vertikální korunu citlivě zajistit (svázat) profi1em, jak jsou ošetřenystovky podobných cenných stromů v celé. Pokud je pro ažp obtíží starat se o památné stromy, stačí projednat se plevedení kompetence (včetně finančního zajištěni) péče o vybrané památné stromu spolku v Jílovém u Prahy, který má k dispozíci akreditovaného odborníka, který péče, kterou spolek bude provádět 1, že v blízkosti vyroste bytový dům, kterému by strom mohl vadit, je úplně 'Výstavbědomu nevadí, je najeho severní straně, tudíž nemůže stínit a celkově (viz zastavěnýchplochách) může být domu jedině ku prospěchu. aejedná o jeden z nejcennějších stromů v intravilánu města, věříme, že návrh bude ných obstrukcí. Mgr. Ivo NevečeřaI předseda

24 Když předseda spolku asi po hodině duševní spisovatelské dokončil toto slohové cvičení, které chtěl takříkajíc "omlátit o hl vedoucí odboru OŽP MěÚ, kterou nemiluje pro jejíformální přís ochraně přírody, vypravili se s místopředsedou spolku RB. na šetření. Při měření obvodu kmene jsme s hrůzou ~istili, že na JZ lípy, která není z cesty viditelná, byla při posledním řezání s odstraněna silná boční větev. Rána se nezacelila, začla hnít, dnes velká dutina, která je v celém kmeni i silných větvích, tj. náv vyhlášenítohoto památného stromu se nekoná, je to lípa na dožití, ale mllže trvat třeba století. Velitel akce se podrbal za uchem a snad si z tollo vezme nás ponaučení: Dřív než člověk začne plamenné slohové cvičení, dobře prozkoumat, o čem chce psát Lépe než psát něco s mo "omlátit to někomu o hlavu", psát tak, aby to všechny poten čtenáře potěšilo, uklidnilo, ro~asnilo. Snad si to, alespoň na č hlupák bude pamatovat Je krásné učit se životem, učit se pod lipou vlastníblbostí. Podepsán: Starý hlupák, který má rád Život a chtěl by zůstat nadosmrti učenľ ""' LJ/... I Q'-P /.", //.7'.' / " JC,../~ NU,:? V""'t'-. va...,.a-,.. rulpcc ~. v~..«~<.-r;;r'" --t~ h}/r7<uu'" ~ ~dc.u#~.;a<~'/1',;z~ tl d~/r"-~~ Q.- --&d<'..-ad<~/'>?~,,-n"",,-~',.a-tř ~~ / Zad-r-ahuC-.-/.P-<' A'.e~.Ae- ~da!ulk / ~. ~~~/ ~'~Zhř7~~'.Jýza. / L '~r A~ i/.h>u A.~<-~. fl-~4

25 Přehled o činnosti kolektivního člena Českého svazu ochránců přírody Iv" "1=Véi:F:I>~AL /'1lr' p r'<--tuol... fax: z toho pnjato v uplynulém roce: 2...mi 'ste se v u I nu/ém roce zab' ali: B. Druhová ochrana psč: 2~ (vohl-"'e.c.l-rl=-le.$l~"'''''',tram ochran biodive - "menu' e: rovadění rodovědn' růzkumů rovoz Stanice ro handica ané volně fiici živočidl.ce s dětmi vlastníd1 tjenů řadanl kursů, školeni, seminářů y oblasti EQW 'ádan! veře"ně řlstu n"ch akci, kam ni,.. informatniho - pokračuje na druhé straně-

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Čj. MV-140575-1/PO-IZS-2015 Datum: 23. října 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1004-182/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační objekt včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Sokolov, obec Jindřichovice, k.ú. Hradecká

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0945-123/2015 NEMOVITÁ VĚC: Zahrádkářská chata včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Šemnice, k.ú. Šemnice

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0761-197/2014 NEMOVITÁ VĚC: Podíl 1/4 rodinného domu Mochov č.p. 202 včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-východ, obec

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM O D B O R D O P R A V N Ě S P R Á V NÍ Spis. zn.: ODS 150/2014 LiSv/10 čj. MUBPH 6300/2014 VYŘIZUJE: Libor Svobodník TEL.: 573 501 961 E-MAIL: svobodnik@mubph.cz DATUM:

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Poslanec Kaňkovský na Žďársku: sociální zařízení, ale i dětská psychiatrie a varna pervitinu

Poslanec Kaňkovský na Žďársku: sociální zařízení, ale i dětská psychiatrie a varna pervitinu zajímavosti Cochemská praxe ve Sněmovně již podruhé vloženo: 20.2.2017, 16.08 V pátek 17. února 2017 si v prostorách Poslanecké sněmovny předávali zkušenosti soudci, advokáti, sociální pracovníci a další

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J Září 2006 ČÍSLO 16 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

É Á ŠŤ Ý č Ť é Ť č Í š Í é é č Í č č Í č š č ž Í ťč č Ť Ť é Ť Ť é Ť š ž Ť é Ž Ťš ž Í š š č é č č š š Ť č š Í ú šé Ť č č č č š č č č š ř ř š ž ž é Ť Ť Ť Ť Ť š é Ť é Ť Ť Ť ďš š ď é Č ť é ž Č Ť ž č ď š š

Více

Po rozhlednách v okolí Boskovic

Po rozhlednách v okolí Boskovic Po rozhlednách v okolí Boskovic Za podporu d kuje projektový tým ve složení Jakub Chuda, Lukáš Chuda, Vojt ch Borkovec, Patrik Pr ša, Patrik Trávní ek, Martin Lasl, Michal erný a ostatní d ti z D tského

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: sídlo: České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ

Rozhodnutí. právnické osobě: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: sídlo: České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, České Budějovice,

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

1. Mapa Vlašimska a okolí.

1. Mapa Vlašimska a okolí. Obrazová příloha 1. Mapa Vlašimska a okolí. 2. František Kupka (1848): Blaničtí rytíři (dřevoryt). 3. Julius Mařák (1882): Blaník olejomalba z prezidentské lóže Národního divadla v Praze. 4. Zápisník okrašlovacího

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Proces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění

Proces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění přijel na seminář Proces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění Libor Jarmič, Praha, 7. 10. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 18/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 1.srpna 2013 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2790/135/2012 6 Rodinný dům č. p. 594 s příslušenstvím a pozemky Družstevní 594, Petřvald Kraj Moravskoslezský, okres

Více

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á ďť č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á é ž š ý ř ášý ě ý ů é é á é ěž ř ý á š ů ž ě š š

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Alej do Velké Kraše Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Cesta mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš, která vede podél říčky Vidnávky je oblíbeným místem procházek občanů a z důvodů minimálního

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é ř Á ĚŽ Í ý á á é ěž ď á ď ý ář ď ěž ÁŘ ď é ď é áď ď č č ď Ř ý á č ý Í č Í

ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é ř Á ĚŽ Í ý á á é ěž ď á ď ý ář ď ěž ÁŘ ď é ď é áď ď č č ď Ř ý á č ý Í č Í Výkonný výbor Ceské boxerské asociace schválil dne 13. července 20.10 Techniclc{ a soutěžn pravidla účinnó aď 3a. kdng' 2010 ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor Město Bor Obecně závazná vyhláška Města Bor č. /.., o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2010

V Ř E S K O V Á K květen 2010 V Ř E S K O V Á K květen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v letošním roce opět při stavění máje a následné noci došlo k několika incidentům a škodám způsobených našimi mladými výtržníky. K těmto událostem

Více