--' <édc./7&:'<..-n", ~-,é>-- r~~~ r~.:?vt#.7!.-~-tc(", /...i7h~~(i'.??,,.t.-.u.~ ~u." name="description"> --' <édc./7&:'<..-n", ~-,é>-- r~~~ r~.:?vt#.7!.-~-tc(", /...i7h~~(i'.??,,.t.-.u.~ ~u."> --' <édc./7&:'<.. - PDF">

Jhal-- ch;.-,... tť..,,:.-.uíf<". :-'-'~L/ ,..10:/1("1 /"ú~<"'- A<' /""..-<'.-u':<'p.>--' <édc./7&:'<..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jhal-- ch;.-,... tť..,,:.-.uíf<". :-'-'~L/ ,..10:/1("1 /"ú~<"'- A<' /""..-<'.-u':<'p.>--' <édc./7&:'<.."
--' <édc./7&:'<...pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1

2

3

4 Jhal-- ch<i. &1-,.'(7 A.že..v,?', t'f.d>;.-,... tť..,,:.-.uíf<". :-'-'~L/,..10:/1("1 /"ú~<"'- A<' /""..-<'.-u':<'p.>--' <édc./7&:'<..-n", ~-,é>-- r~~~ r~.:?vt#.7!.-~-tc(", /...i7h~~(i'.??,,.t.-.u.~ ~u. :o.-l- r-/r'-í('- Jh ;ť.?<" /ť?",:

5 /Ztv """~ /'.00.!mp ~ /?2miUNC / t1::'t,a,il!naaf,m«'o/"",a:c/ I"'dtl/Úťov ~J,v -MZL,d- /?>-rj1<!~~ Irn<7P?P('"fflJf",. t?luz~ ~ ~MnÝv /1UZ- Á~~ A"",-, ~ /'~v/tld"u ',Rune'; ~I t'ck.!<p./~.mv.p, A,r&',4C ~~;'.!ďngf/'lt ~fz"j..? a 7 ~MU<-- -j"'-"t"é'",-" 7,/k- ~d"e~/ A-~,1"Ul~=, /&.,&-~( ~?t"n<t'~/. 1?t<o'n(l'7M,'<!cn",- rýt /i"t1t?tr ffl<z-t... A-Y:?'~/t'a4<"!.,~/44/,ťt.,~~ ~tť'p6'{./ A<dL"c44t.<h,É",~d?M,Ij~ tya-épu ~4L- ~.a«~..& ~4a~" ~~~.e ~7<-:~4/~/~- A, ~~/ ~C?~ /7- ~.ar-ne,.-fťa,;j.,;zd(4/ el7<'fi.l???1/~' ~"",,,~.f'<-. '1'/'~adlJr;/,'.&-/,«Mne:; r<~ -A'r7á-n."",&,~/ et?-~/,e"7~ill ~&td ~;e7 A--?/ t't>- /Jza!v,/iť-?V "'ť. /~ /,/d-nw!..?~ t?;r;?v A';C A.Jfe / ~~e.e...?,r/o1&<-h." / dr~j(;.40 --/ / - -P-r-;(a~/7U~M~~~1' "'44~7 ~_ ~Y'-e'--,..,.",;'M-.c- /::?é?~.~t- ---j/tf.?~?(yz'[.. denn ~. ~~t'd.-,' //~t-' 76<L4>;;"''''-- _1/9 I fl'./, op / A?/. I ~ /Z<-7 - /Wl./'-<'M'UO~<'-é4-7' ':t'/.$-x-- / 1"úl- m(17'fj-'l(7-(it-.-n.<!-č- ~~ A',4:~ / Clrrr-r,<},dWq.Ať~,t?UV:ú? ;h?d<u'7- ~ %-?'<'<'u7"e-t / ~d- 11 Ij'ne",c ~ OS /J'ť~e,A, /?~n«'bw-e...;i;-?z0~ -!la&z/ /Vif/MY1.1!.- /1/<7&">v Cl...4:; ~ :.;<'«-; a?----dedt>-h I """í"'"", d&&..'/??1"l..?né /?'hz,4- ~#!A/ :;{;6 ~(~ m,<1',yd--- Á"Lo-..-"r;/'r~:ft'? ~

6 . IliEsiSKY URAD mcn u ~rllh, ohes P ha-zli ad _--+~JJJI,~.sV LOVACÍ SPOLEK L::E!:=o=~~"'<J=olIdíLOVÉM U PRAIIY Regionální muzeum v Jílovém u Prahy Masarykovo náměstí Jílové u Prahy tel.: ledna 2008 jsme občanské sdružení, které nezaměstnává žádnou placenou pracovní sílu, dmto ke všem správním řízením ohledně kácení stromů v roce která nám Litera zákona bude bohatě naplněna. jestliže při místním šetření v rámci podepíšeme jiný papír - přihlášení ke správnímu řízení. Zmíněný papír jistě pfipravit placené pracovnice OŽP. Jestliže je nutné tento papír podepsat předem, na ~hem dvou hodin někdo z výboru OS s razítkem, aby učinil předpisům zadost. ke správnímím řízením , kterých jsme se díky administrativnímu, II přístupuažp nemohli zúčastnit: Usokolovny: Dvě jsou zdravé, nesouhlasíme s pokácením. Dovolujeme si že stromy jsou tu k vyvážeri vypra.."llých ploch sportovišť nutné a staří ktefi stromy sázeli, by se v hrobě obraceli'. Se starostou Sokola bylo v tomto jednáno. u,jwlturáku".vzhledem ke škodám, které vlastník na zeleni kolem objektu způsobil v letech, bylo by třeba se nejdříve zabývat tím, jestli vlastník udělal to, co mu bylo jako náhrada za uvedené škody (náhradní výsadba apod.) a pak teprve se zabývat IOUČ8SIlOU žádostí. Jestliže všechno z minulosti je vyřízeno, pak uscwé větve břízy se mohou ořezat, k tomu není třeba povolení, s kácením břízy nesouhlasíme. Žádáme WIdit majiteli odstranění nepovolené skládky, která je Gako na výsměch)pod uvedenou 1lIfzou. fád6me OŽP aby vyvolal jednáni s majiteli přilehlýcb pozemku kolem bývalého kulturního tlamu, kde je neborázný nepořádek. Snad by také ažp mohl přispět k okrášleni města zákonnými pákami. e o možnost seznámit se s výsledky uvedených správních řízení, kterých jsme se. zúčastnit. 11Iime se na rovnocennou spolupráci bez zbytečných obstrukcí. Bude li nutné, obrátíme se starosbj města, se kterým jsme v dobré shodě. Děkujeme.za p.ochopenl. Ivo Nevečeř~ předseda OS v Jilovém

7 - Čtení zprávy: Odesílání u: Vzor rozpočtu ZD Vaše y zabiraji 283,94 MB z Vaší 2000MB schránky. Copyright C Seznam.cz, a.s. ~- ~.~

8 Obrázky Jílovska z doby pradědečků 10. ledna uspořádal Okrašlovad spolek v jílovském Regionálním muzeu promí ' kolorovaných fotografii, kterými jeho předchůdce do roku 1924 zdokumentoval zajímavosti města Jílového ajeho okolí. Prezentaci připravíl Pavel Borský, s detektivní vytrvalostí pátrající po ídentitě objektů již neexistujících, nebo zcela změněných. Zajímavá je odlišná tvář krajiny, působid na snimdch "uklizeně", protože tráva ktmivem a dřevo palivem. Z několika roubených statků na snímcích se zachoval jeden v Bohulíbech, poblíž žlutě značené cesty na Třeštibok. Snímky ze Sázavsk kaňonu se skalami podél trati a Posázavskou stezkou, která byla nedlouho před ť dokončena, poskytuji zajímavé powedy, dnes zakryté vegetací. Historickými dokumenty nenávratně zmizelých památek jsou mimo jiné snímky hornického c se žentourem ve Studeném, zámečku Včelní Hrádek s idylickým zahradním zátiš a mlýna na Ji10vském potoce s dvěma ohromnými mlýnskými koly. Centrum mě si naopak zachovalo dobovou atmosféru, jen ty lípy zestárly. Z náměstí zmizela veřejná pumpa, kterou by mohl nahradit prameník neboli pitko. Zájem o fotografie byl nečekaný, diváci nadvakrát zaplnili komorní sálek muzea a nad snímky se rozproudila živá debata. V archivu muzea i v albech obyvatel jej mnoho zajimavých historických snímků z různých etap dějin města ajeho okolí. Okrašlovací spolek proto chce v podobných setkáních poktačovat. Kdo máte dom snímky, které by mohly potěšit i ostaliú, zapůjčete je prosim Pavlovi Borskému v jílovském.muzeu k okopírování. Pro JN 2/2008 JÍLOVSKO NA STARÝCH FOTOGRAFIÍCH Jilovsko na starých fotografiích byl název besedy pořádané našim regionálnlm muzeem ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem ve čtvrtek 10. ledna. Protože se naše měslo i okolní příroda rychlým tempem mění, některá zákoutí a přírodní partie zanikají a nová se rodí, rádi bychom zájemcům alespoň na starých snímcích čas od času připomenuli. jak to v Jílovém vy_ padalo před mnoha lety. místa, která již neexistují, a místa, která trvale zůstávají a jsou pro naše město domínantní. V případě zájmu veřejnosti muže být tato beseda prvni z cyklu pravidelných setkávání. jež pro zájemce pracovníci muzea ze svých sbírek rádi připravi Pavel BORSKÝ

9 JILOVSKĚ NOVINY - SPOLKY, ORGANIZACE ZAPOMENUTÁ KAPLIČKA V BORKU POD NÁDRAŽÍM ba poděkovat. Městskému úřadu v Jilovém za materiál a dopravu, Okrašlova v té dobé nechala opt"avit též VIlu a tjos. spoiuftiaj/tel1<a vily tp. 47. Irma Kyptová címu spolku (Jmenovilě panu MacákOVI, podálské slavení tp. 48. V léto době na l. NevečefaJovi. rodině Smidově, Košfákově. pani učllelce Krišlůfkové i nejstarěim spěl, ale všichni!ikau, ta fe to součást vily opravu kapličky nikdo % obtanů nepři chlapcům %e Základní školy). Poděkováni a že k ní VŽdycky palfi/a. Tak celou opravu patři manželům Dlouhým a Hausenblasovým nejen za pečlivé restaurováni kliže a Opravu prováděl pan Urban - zednik, Kris hradila sama. kofpusu. Vděk za dilo patři ovšem laké la opravil pan Papimfk. malí!. Ni opravě pánúm HrejZkovi, StuchHkovi. Sfastnému pomáhali pan Kypla, syn, a Miroslav H0 pani Richlerové a StěpilnkoYě. lub, zefpaní Kyptové. Dno se podařilo a kaplička v Borku pocl V lednu tohoto roku zemlel manželj. KYfr nádražím je opét ozclobou Málokoho by tové Jan Kypla ve véku 72 let. možná napadlo, že skrývala také malé la jemslvl. Mělo podobu dopisu, bylo ukrylo POlapomenutou kapličku v Borku se ledy v kovové plechovce od čaje a nachá%elo spojenými silami podařilo obnovil a už se ve %dl za dolni části dfevéného kříže vlom na DUŠiČky se pyšnlla skromnou Citujeme krásou AJ. půjdete kolem, věnujte prosím.tuto kapjicj<u nechala opravrt v IetcWlfm tichou vzpominku roce, to lesl 1972, pani Irma Kyplová, Jaromir KOšf.iJ( prosancovém čisle JN Milan Mrkva z MS navmuje misto kované mfíže v 1. pa MěsISkého úřadu v JaoYém instalovat Je~fé pted nedávnem vypadala kaphcka u n;jdra1i ~ Borl<u rakta. a la/(/lle ji dobit lidé ZkIá~ili. Snfmek ~prallo byl polizen ~/of1/ na podzim plod Du!Učkam/. Foto: Jiff Macák OZdObné dveře. PoIkaljsem pi'ed louto mři-.neuie<:\1'll' den seslru zesnulého hudtltlni'io skladalele Zdeňka Lukáše. která dojednat uloženi umy na zdejšim tibtwě. že ani dveře Intarzované nutlagooem by JÍ nepdfadlly Depěenl komunikace v podobných připadech tly pomohlo zřízeni recepce na rad Zda jl Spojil Spodatelnou nebo s jinym reteratem. musi posoudil povolanější Kromé InlormaCi umožňujicicl1 bezproblétrqé vyřlzef'll zaleiltosti občanů na ůřadě boj recepce mohla poskytoval ; tunstické nioflnce náyšlévnikům-napriklad kde se lbyiovat s mlftlll'l6:m. vozičkářem nebo pet Ilkem kudy na TIeěllbok nebo do Libřice... Když lsem SI p/ed léty zapomněl pozvanku. recepčni na radnici ve Frelsladlu mi po I'loCově Zjistil. ve kleré hospodě Grunen po IMa/I dopravní konferenci Jsme SkOro měsic v ScherlgenSkěm pro- :Uve::~u~~~~:...Vé,.,IIIEi.""""UIl.,'-~-kovYbyllatafekled::VJikNémUPratrť.MrzJo,ze se dalo bntslit. ale iak ie vi~oupa!loba snim/(y pandil Otakar Šmíd.

10 Stninka Kontejnery a garáže - atributy degradované periferie. Jen ty stromy dávaly Šenflukově ulici důstojnost a řád. Krátce 'po pořízení snímku byly skáceny. 14%29L%D7%9D%D... 20

11 -tj:-t/ /?~CVhV,...ro~4 7!n-v-: /WřtM~ ~<>4e'.v~ /,-u- dák ~ a:<a7'a-~«",,,-.e / /?llj~ '~I'd,?,/uz,v ~ VJ?<?r./ ~. '/1.'.,. cy. / " /, vs "'-<'jl'",w'v v~ ~="t.-' ~c-r-< /-"'Y~-vn- ;"'Mké- Jl!- Aú<~.ú:::. />L.?t"r"<!/..-v a~/ ~ '/'l4. /V'd~r~'r'Z<?4n~'.G,<f,,,.. - ~.ú<. ))3,,...-Á'yU<f'OAh~.,<--'.e&:;~'.-.-<<x"'l. ~r..5f&~.e..ai,-q--4:nc' /?U?~ -0"l.-- /7lU~ ~ ~ $~ / ~MO?c. let A""L<?-' d~c(e...a~tl ~,.~"",...-'q&;~ /_tj/ld<.:é-. ~ Je A-";'a.-,,k/é(.. r/hl /7'.4.1:;" é~""" / - L / '~~t'py>-j /6t )h.-?,(á?':?-hc<?~ ;e,.:et1ccú4u- ~á..-dff. (Í';,.4h-.,;"'4/...<>7<> ~""'''''''A~.0'ry.e - />Z"2/.,-;.. PÚ~..(7,w /4 ";Y~ / vfy~1" -je/107 :'b>u,d-,;---. ko4í<,. 0n<i7Ú./.! /?0.r/4,r /<!Z~<'{.. "t.. ~;""n4.--. 'ird4" ~7 ~ ;;zad /U7<,{n ~.nn.&vnt:;. ~;;~'/V '?/Zu-á:rv tsu-n:t'.-, ~""Á-U;'/';' 212'. fila.. ~5: a ~J'. ~~ ~k a-r4 ~Cl-- ~~ Ádd<U/~.uW'~/~~ ~~~ ~,4M:b~k~~~~ ~~",km::&--. Jhzr- ~u~./'..-.éa.~ ~. ~/"~~.~/~/-'U~ ru.l,ud'b,.ý"~...~ ~ 7d;{,~

12 ~,;a!o-ihv 43. J'?~- ~-. ~,. ~ 4,dr /I1Ut7' /n41~1 ~/ ~ 4Uf':',-...;:.~ t<;. ~M- ~tff /'" d~ / ;/ÚÚ;".;/~é~;.e-a:?.'! tl A.~ ~ '''7 ~,~'~.e: {,"".dr-r-xa.. (ic'fl.{;~??~ k "RHV,/a& ~f/ /". d./~~~'~~ ~"7"'t?UPG<-:- ~v..ll'.,u/rund<- rol ~ ~~~L</ ;/;,~ A "A.""i'a ~fó-r;~' t8u':;<::'e~;,.// r~', a.. ka~'/nd-='~/ ~~ ~ ~&~ tv /J2~;4t".f~ ~~ /~~ ~ :;?-k~". Z4~~~ /~ ~~ '4'''''/~~~ tl. d~;;;~ /?Z4- ~ ~YUd{; '.-.t ~A, ~ ~. ~/...0,.~,,<z r;;'~é"~ fttlduz~-/ 6U~;4Ú~ ~ ~,.,..",'/. ~ J/l/~rr7>lťe.".. 7a/,«. ~a~- a4.., <ý~~. /ho ".,.. ;;;;; / / / t4.a!'.-na,,a/yf<n<:t- /<4:-~"...r'~rM-<-,. Ái'ú /~...L ~~ ',*a4~ ~~"'2ddé< ~'ali4~,/luv- /1"tt.. ~d~.~.ať- ~', ~,A.{.. ~/.?Z<1:~ Ac.. A<a~Pť4 /~~ 'JkJA/~ 7fe.rq....A-/~~..-?<'~~. ~l'if~ ~,A-<:iÚ< ~ ~~~ -~~ ",,~~r,,{~x --r::'~- u&-t.~'. PIUDAiIE SEIPOLEl:iiI KJARNlIIu 0IwDu? S DonZemě, který oficiaini pftpacm na 22. duben. v.mo\t6m nt nit hdioně ~Ji _' "'0 aiole.,~. rnmill Im6sto, -_.~ _...-_..._ s,.. K... "YlÝ'III~co_...,..,.!!ftIIIchJN. 1'1

13 Kdož ukryt v objetl Nejvyššího, ve stlnu Božim spočine. Ř1kám Hospodinu: útočišté mé, tvrzi má, Bože moj, v Tebe doufám, neboť on té jistě zachrání ze slu nal1čených a před morem zhoubným tě ochrání, svou peruti tě zastlnl a pod svými křidly tě skryje a jeho pravda ti bude sloužit jako šth. Nebudeš se bát postrachu v noci ani šípu leticlho ve dne, moru piicházejlciho v temnotách ani bojovnlka pllžic1ho se o polednách. S litostí oznamujeme, že 6. února 2008 po krátké prudké nemoci zemřel ve věku 61 let ing. Ivan Dejmal Pohřeb se koná v úterý 12. února 2008 ve 14 hodin v kostele sv. Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze 7. Za rodinu: Kateřina manu!b Marta dceno

14 _. o o ' li ~ 1\,I t.:l I',I " ta II n 1;''' "r A, - I 'f-=- u'o,:~~. 't,~,) '\ II ~ ~~- I zvalné HROMADY OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU V h1stork1l"" s8ie RegkInMNho muzea v Jílovém se 21. února Mill 9. výročri vatna 1YorMd. OknIikmlciho spolku. BilélllCOVala pestrou čtmosl spolku v roce 2007, zri! zmiňuji jen vybrané akce: Celoroční péče o okolí kaple sv.václava v Laznich, kultivace okolf křižku pod Haliii, výsadba a zalévárí SlrOOlŮ, údržba aleji a parku, dokončení renovace kapličky pod nádraiím,ljtistěrial:árjjazébradlina"'chu~ ka a nimh lélo lokality jako yyznarnného ~neoo pmw (VKP). vkapi sv. Vádava bjl insl~ oiářniobraz svěk:e na běiou od Ir*( DeIeYoYé. Priběžné b',1a udržoyána turistická ot<ružni trasa JioYské vyl1lidky a 'o'fsievnlcodl cesta od nádraží ke ě101e 5'/. Jo. sela. Bytf pořádány výlety a kulturni akce. Zprava o činnosti, Jakož I zpráva o hospodařeni, byty valnou hromadou schváleny. ZvoIerl byl výbor, jehož předsedou ZÍlstévá i nadále ~ spoi<u Ivo NeYečeřal. V bohate diskusi byl navržen plán akci nalelošflí rok. prvni akce je v těcho l"icjimách ljvizovana, v dubnu ve spolupráci s 'oi'l'k!enim města proběhne veký úklid ke Dni Země. Př/torml zastupcl města pan starosla Ing. Cmellk a paniředilelka PaedDr. Trčl<ová, přislíbili kromě koordinace LNedené akce jednat s Pražským Afcibisi<upstvim O dlouhodobém pronájmu SvatováClavské kaple městu pro získání grantu na podlahu a 0Iula. Gefrté připominky přednesla zahradnl alchilektka Ing. Kolmanová Město i~ spolek potvrdil zájem o spotl4'oo na ue:f'llwár'í a roz'i1enf IYi"odnich, krajinných 8 urbanistid<ých hodno! Jiového a jeho okotí, Pb( ~ phjemným misem pro obyvatele, rekreantyizájemce o měkkouiunstiku.pracovně-tvůrčf,iurislicko-l poznávací I kutrurni akce OkraAlovacl spolek avizuje v Jílovských novil'lách a na vývěsce na ntlměsti. Na všech jsou vftánl i nečielf"knéspolku.

15 JIlOVSKÉ NOVINY - Z HISTORIE ůnor 2008 Y JÍLOVSKA Z DOBY NAŠICH PRADĚDEČKŮ Zajimavá je odlišná tvář krajiny, působíci na snímcich "uklizeně", protože tráva byla krmivem a dřevo palivem. Z několika rou- benych statků na snímcích se zachoval ieden v Bohulibech, pobliž žlutě značené cesty na TIeštibok. Snimky ze Sázavsk~ ho kaňonu se skalami podel trati a Posazavskou stezkou, která byla nedlouho předtím dokončena, poskytuji zalímavé pohledy, dnes zakryté vegetaci. HistorickVffil dokumenty nenávratné zmi<zelých památek jsou mimo line snímky horolckeho cechu se žentourem ve Stu- deném. zámečku Včelní HrádeJo; s I ICkým zahradnim zátiším a mtvna na Jilovském potoce se dvěma ohromnými mlýnskými koly centrum města SI naopak za. chovalo dobovou atmosféru. len ty lípy zestárly. Z náměsti zmizela veřejná pumpa, klerou by mohl nahradit pramenik neboli pilko Zálem o fotografie byl nečekany. diváci nadvakrát zaplmli komorní salek muzea a nad snímky se rozproudila živá debata V archivu muzea I v albech obyvatel je ieště mnoho zajimavych historických ot> rázků z různych etap dějin města a jeho okoli OkrašlOYaci spolek proto chce v podobnych setkáních pokračovat Kdo mate doma folky. které by mohly potěšit i astatni, půjčte je prosim Pavlovi Borsl<emu v jaovském muzeu k okopírováni. Otak.ŠMíD tlli.ciov$ld8<lěných.ll1čr1él!ok:xovanyctlrj1a(xjziwú, klereby1)'jxjp(vézve!elnényv/oce poI1<emrodákůapláteJrnéslaJilové. Nť'i ~ ~ muzea zleva: KaI10va ulice 'Je Žlábku. Homi Studené tj oc1/xlci<y na lampach, CIIa1lJpa v Pr:xJoo{;j, NA BESEDĚ NESLYŠEU ANEB KRÁTCE ZmSTORIE JÍLoVÉHo DO ROKU 1920 zprávě o rozpadu Rakousko-Uherska procházel městem průvod. zazněla hymna Kde domov muj a Hej, Slovane. shromáždilo se několik set lidi, volalo se sláva a fuj. mnoho lidi odešlo na ~melcovnu, kde se JUDr. J. Pešek poděkoval z purkmistrovství a do voleb úřadoval jeho náměstek O. Koliha. Čestnými občany byli prohlášeni TGM, K. Kramář. V. Klofáč, I. Zahradník. G. Habrmann a A. Jirásek, Rok 1919 v ložnici byl na,lezen uhelny. mi piyny zadušeny farář J. Pojezdny, obli beny pro společenske cnování a vystupování se podle nového volebního řádu (voiit se mohlo od 21 let) ucházely o přízeň strany lidová. ČSl. strana socialistická es. strana národoo demokratická a sociáj ně demokratická za ni se J. ~indelář (dot>ty hospodář a hostinsky) slal starostou V srpnu byl prvním ředitelem měšfanské školy jmenován rodák a odbomy UČitel B. Hronik. K 1. výročí republiky byla vysazena na náměstílipa a upraven sad (místo přerosttych ořechů a akátů). Rok se v našem městě uskutečnil cirkevni převrat. podle vzoru Prahy založena és. církev husitská (66 " 0byvatel). která na necelý rok převzala ke svým bohosluibám kostel Sll Vojtěcha a faru Katolíci se scházeli s Páterem Gat>- rielem v kapli Sll Václava Sokol začal prol/ozovat kino na ~mel- covné. byla založena veřejná knihovna (nakladatel F. Boro~ ml. věnoval 50 knih) byl v parku vztyčen pomník obětem 1. světové války, socha sv. J. Nepomuckého přesunuta ke kosteln! zdi. Spolek rodáků obnovil činnost pod vedením JUDr. A Zmeka, pražského advokáta. V říjnu byla zřízena první telefonická linka z Prahy do Jílového Dům čp. 220 (Chudobinec, dnes SOU potravlnářské) byl pronajat na 20 let pro okresni správnl komisi. Pod okres Ji10vé kromě jiného patřily žulové doly PoMry, válcovna mědi v Kamenici, pivovar ve Vel- kych Popovicich. sanatorium v Proseť:nici, Elektrárensky svaz. okresů středočeskych v KrhanlCicích, vatárna na L:ampachu, Hanušův statek (210 ha) na Radlíku atd. Tolik k událostem z doby pi'ed vice než 80 lety PocIktady jsou z Pamětí královského horního města Jl1ového a }aho zlatých dolů od Leopolda éiháka. A Ie tě něco - po besedě se na mne ot> rálil Jeden z účastniků s prosbou o historii jeho domu. Rád jsem pisemně vyhověl podle ClhákOYa MístopISU z roku Jaromír KOŠŤÁK

16 PŘÍPAD PRO POLICII A PSYCHIATRA ANEB POMOZTE NAJÍT VANDALA Protože II Jílovém psychiatra neznám, šel jsem na polich. Ale po pořádku.. Po neděli přišel do muzea kluk zbaráku vedle s následujici zprávou: II parku za muzeem někdo uřizl ten strom, co má krásné veliké květy. Tohle byl teden zmála povzbuchyych momentů II celém lom smulném příběhu. Obyčejný kluk věděl. že II parku roste nějaký zvláštní strom, který nezvykle krásně kvete. Strom. žel, ale už neroste. Nemamý pachatel ručni pilou doslova upižlal net cennějši dřevinu parku -Iyriovník lulipanokvětý. Komu to nic neřiká, jedna se o velmi cennou parkovou dřevinu, která tu byla vysazena, když se zde podle projektu začal budoval opravdový park, někdy v osmdesátých létech, ke konci komunismu v Cechách. Když jsem to viděl, udělalo se mi zle. Ten strom mě lu těšil každé jaro, pr~tože takové květy nemá žádný jiný. Kdybych věděl, kdo 10 byl, v tom oi<amžiku bych mu fyzicky ubliti1. Zcela jistě. Zmařit bezdůvodné ži'lol krásného stromu_o Proč? Jediné, co }Sem mohl dělat, obrátil jsem se na policii. A 10 Je druhy hezký mo- NOVÁ pllirooni PAMÁTKA V OKOLÍ JÍLoVÉHo Rada Středočeského kraje rozhodla letos 23. ledna podle Zákona o ochraně přirody a krajiny o zřízení přírodní p. mátky S«alako. Jedná se o území prameni~tě Turyl'lského potoka při modré značce z Jílového k Markvartu. Sousedící s oborou Březka. Důvodem ochrany tohoto území jsou mokřadní společenstva s vyskytem vyznamných a zvtá~tě chráněných druhů rostlin a živočíchů. Z chráněných rostlin se tu vyskytuje ze }ména kosatec SIbiřský, upolín nejvyšší nebo srstnatec m8j0vý. Z živočichů patři k nejzajimavěj im zdejší populace ft"m>draska bahenního. A lak až vyrazite na jaře na výiel, určitě věnu~e této lokalitě svou pozornost. Jedná se oprél\ldu o zajima'.ý kus krajiny 5 půvocini neporušenou vegetaci, typickou pro Slředočeskou pahorkatinu. kterj stoji za 10chfánit. ment ve smutném příběhu. Dva muži přemýšlet, nenapadlo mě jiné řešeni, zobvodního oclděleni Policie ČR přijeli než toto' během hoclinky. Sepsali jsme úřední za. Ten psychicky nemocný člověk byl dost zbabětý a neschopný. Slrom uřizl asi prolo, aby se někomu pomstil. Někomu, koho považoval za vlastnika stromu. Na- Vandal se pfičini/, že 1t.rásný 5!JOm v parku za muzeem už nikdy nepokvete. foto: na znam, Irestný čin je regislrován. Když jsem na zij.věr konstatoval, že je tohle pro policii asi.přijemnější případ než jiné, pan praporčík Nevotný ml řekl asi 1010:.Když někdo poškodí zaparkované auto, je to kus plechu, ale lomu slromu už živol nikdo nevráti. To mě štve." příklad městu JaOYé, lj. úřednikovi }(f. který mu třeba odmítl povolil něco, co se povolit nedá.. Anebo autorovi článku a mistnimu Oklašlovacimu spolku, kteří tu každoročně v parku také něco déla)l Nebo muzeu vedle, sousedům vedle, bůh vi... Neschopný a zbabělý byl pralo, že si nevzal motorovou pilu. TrvaJo by mu to pět vteřin, bezpracně. Takhle to musel pracně pížlat někohk mínul. A tady je závěrečna prosba členářům: Během těch několika mínut mohl někdo dotyčného viděl. Protože se jedná (může jednat) o trestný čin (škoda byla vyčíslena na padesát tisíc korunl, žádáme o podání informace, která může být i anonymni. kdybyste se čehokoliv valí. Informace podejte na obvodní ocldě Policie ČA v JaOll'ém nebo na Měst úřad (poškozeflý) nebo v muzeu a rovi článku, kle,y vypisuje soukromou oclměnu v řádu několika tisíc, tomu, k přispěje k odhalení nemocného tele (na množslvi 118ÍCŮ se určitě neme, jsme duševně zdravil. Vrátě 10 bylo dobré k lomu, že bychom se Tak uvažuje každy duševně zdravý člověk. hli pokusít dotyčnému pomoci k uzdr Má životni hoclnoty srovnané, jak vení. A také by nám 10 pomohlo. jsou v přirodě srovnané cca člyři miliardy bychom se, že nejsme zbabéfci svědčili let. Naše západní společnost je, jak všichni zdraví vidíme, dost nemocná Protože o tom již týdny chvi!emi musim - když vidíme jasně něco jako špalné, máme odvahu komukoliv říci do.tohle jsi udělal špatně." Děkuji. Jí/ovéI,lPrahy po/ljedzrad/litnivě1d Po'" :!>r'j.'j po..rko.,oc-~, ) j)l-j''''jt./~ JO':"./"/tt dai,j..,',j... "'f'1tc.'...oijt.~~f. jve-,((lljr""o/"'ol'-.s~on,,-j t?t.;kr"'~"'ej~~'-.tt-"'d~.,. p4.rkoj hl.. ""vrl.ltw,.

17 Neznámý pachatel udělal, co íte. Zničil nejvzácnější strom ku -lyriovník tulipánokvětý. Trestný čin je registrován dním oddělením Policie ČR é u Prahy. Žádáme nost o pomoc při pátrání. loli informa;ce k věci te na policii nebo zde v nálním muzeu. rašlovací spolek odmění k odhalení nedaleko bydlícího kdo přispěje

18 L1CIE CESKE REPUBLIKY E8NI ((EDITELSTVI PRAHA-VENKOV CJIJDlUHIJlI.ovt u PRAHY.. JtoWUPRAHY ffČ JIIové II Prahy 20. února 2008 Úřednízáznam o podaném vysvětlení podle 158 odstavce 5 trestního řádu v 16:30 hodin se dostavil bez pfedvoláni IVO NEVEČEŘAL NEVEČEŘAL PRAHA 2 CZE I"" 111'UI1Iiho tódu poučena. fe vysvělfenínesmí být odnipotadovano. jestme byjím... "'00 JlZnJ1nou povinnost mlčenlivosti. ledaie by by/a tito povinnosti zproštěna Y}Mol zójllltl MO povinnost má; JIfQ'Idu a nic nezamlčet ($ výjimkou podezřelého) a současné se upozorňuje na trestní _prtjwifvých ůdajů (křivé obvinění dle 174 (resin/ho zákona., pomluvy dle 206 di/ciiprár dle 209 lrestnfho zákona. a nadriování dle 166 trestního zákolla.); IfII-I byjijfl způsobila nebezpeéf trestního stihánísam nebo osobám uvedeným \I /00 o IIaI1tbn činu spochaném jiným, kletá pfed orgánem éinnjm II lreslnim řízení bud Ind podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zam/tf, lze...t Sb. u/olítpokutu do ~še 50 OOO. Kt..,.." tolml. ů osobé podávající vysvét/ellí bude třeba jako svukoví poskytnout

19 piiltpisování úředníhozáznamu postupovat podle 55 odst. 2 trestního!ádu lisl odst. 9 trestnlho!ádu má ten, kdo se dost(lllí na výzvu k podáni vysvětlení nárok na náhradu.prok4ztmého u1lého výdélku. neuplatní-lijejdo tffdnú popodánivysvétlení. nárokzaniká. ".J'O'I"tIQ podle 2 odsl. 14 trestního jódu o právu poulívat matefský jazyk nebo ja.."')'k.. o 1cJerém 0fIddd; 'IIi zdrnamu k pfečtení má právo tódat jeho doplnění éi opravy, aby byl v souladu $ podaným f /J8 odst. 2 tr. fádu, pokudjako oznamovatel požádáte, bl/dete do I měsíce od oznámení vyrozuměn o leh. Vyrozumčn[ iti<itim nežádám *) o dne v hod. hyl druhostranně jmenovaný p. IVO NEVEČEŘAL, Jl v PRAHA 2, Ženatý/vdaná, doklad: , trv. bytem JÍLOVÉ U ~REK 732, vytěžen ve věci poškození okrasné dřeviny. stromu, ke kterému dobl! od hod. dne do hod. dne v ohci Jílové u Prahy v MIslského muzea ul. Masarykovo náměsti, kdy NP pomoci nezjištěného předmětu-pily IIlIIIzI a poté skácel vzácný okrasný strom - Liliovník tulipánokvětý, stáří asi 30 let, přičemž Ý strom zůstal na místě. Vzhledem k nevratnosti následku způsobeného jednáním byla škoda na zmíněném vzácném stromu předběžně vyčislena na částku cca SO.OOO,-Kč, bude upřesněna znalcem - dendrologem, následující den. Zahrada musea poj ištěna není, podezření na konkrétní osobu vytěžovaný nemá. poučení dle 43 odst. 3 tr. řádu se poškozený MěÚ Jílové připojuje k trestnimu řlzenl s na náhradu škody ve výši ,-Kč a současně navrhuje, aby odsu ~ícím uložil obžalovanému povinnost nahradit tuto škodu. --

20 Ohodnocovanl dfevln 2.0 (c) ing_ Pavel Šimek - Florart, 2002 je zpracován na základě Metodiky Českého ústavu ochrany pfirody Praha cievin rostoucich mimo les a výpočet náhradni výsadby". Tato Metodika byla wiim Oú Rl? a MÚ Rt? u statutámich měst dopisem ze dne (Iyrlovník tulipánokvětý) Liriodendron tulipifera L. (Iyriovník tulipánokvětý) Jilové u Prahy Město Jílové městský park 320 nonnální zaoblený 4 8 stfedněvěká 20 stfedni nepoškozeny Kč. PodpiS: P. p;lha-if/orr-, P->A:':Y ~'T~

21 ~ ~~.A~-. %~d :r.q.-8. ~~ ~/...-0rd-'-U ""./}h &-uv. AÚ2d//?Ult'(.../~, /7UV~~ ~4'/... ~.ka- ~";/ -~..A--7k?-~:4- Ad'L//'~~~~tU4/. t1k~c. ~~v/'7u~//oy,?- <V Y~. d?k~/ ~c:/"c/ ~~/ ~~4.' c~~ / c:?.r~ I I ~~ ~rl!,{;. ~7';'-..-oy-- -~.~ ~~ <v-~/~~~'- ~ / L?_ ~... ~/>U-~. -'. / #~..-nq... ~~vr~fei:..td'v /~ a«~~u~ ~~~ " ov I kl /.#. ' -p 'Y... ~./ &te-u _y.<t -~ ~-?'U'7 /V"~- /d~- ~", /ánv A!b- áa~da4&u~n~/..tt1~ ~d</~ A~~,e,. ~Ať.v /'n~~~/áu~. ~~ el1.np>-( / 0o/ A/""c',,?- /Br~" «ú~ /2" ~~ dhi /krh-...-r... ~ú'~ A6ut";"7' sy~~ /...-" -&<~ /~á&'''';' ~~ ~ - rn,t~ /~ ;7d7' :;;;~A1~.4~ Á-~/ Á-~-.?.A-~&'a-/"-k "Y~ ~~r~~'a-~~-

22 EMMA, ANTIFA A PUBERTA... CO mají společného? Tu a tam kazí to, co jiní vytvořili. Nedávno se všechny tři zaměli/y na nový altán na Skalce. Vichtíce Emma proletěla Evropou a pustila žilou pojištovnam, ba i lidské oběti si vyžádala. Vna~m akoli nejvíc utrpěly neplirozené smrkové monokultury, listnáče vesměs jen zbavila svchych větví. Zmíněnému altánu načechra/a krytinu západnístrany st/echy. Antifa na {ozdil odemmy prošla Jílovým potichua různé světle omítnuté st~ ny zohavila -černým sprejem. Kupodivu jí stálo za námahu jít zohavit i a/tán na Skalce. Skuteční antifašisté, popravení pří Heydrichiádě, se musejí obracet v hrobě, jal< samozvaná skupina.svéti~ jejich památku. Tleli poničeni a/lanu, puberlá/ní nápisy, se, co paměť sahá. obsahem plíliš neliší. Proti dobbm, kdy se psaly klidou, se v~k pracněji odstralluji. Všechny stopy uvedenych živlů na Skalce členové Okrašlovacího spolku úspěšné odstranili a altán opatlili nátěrem Luxolu v odstínu ofechu. Altan může opět s jarem pfivítat turisty a s posezenim jim pf! jasném počasí l poskytnout krásny vyhled na stled Cech. ~ šmlo

23 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK v JíLOVÉM U PRAHY Regionální muzeum v Jílovém II f'rahy Masarykovo náměstí 16, 254 Ol Jílové II Prahy tel.: Jílové u Prahy Č. 114/1992 Sb. podáváme návrh na vyhlášení památného stromu. cordata) na pozemku parc. Č. 154/1 v Jílovém u Pnahy. 'JIajiž za éry komunismu památným stromem. Díky zásahu tehdejšího pohlavára který neblaze proslul kácením mnoha cenných starých stromů po Jílovém byla odebrána a následně lipě ořezána úplně celá koruna. O životaschopnosti, vitalitě lkutečnost,že lípa zásah přežila a roste dál s novou korunou. Protože se jedná o cca Wo obvodu kmene cm ve výšce 130 cm nad terénem, úplně zdravý. který Dásledujíci ochraně může být v budoucnosti) nepřchlédnutelnou,krásnou žádáme, aby před léty nesmyslně zrušený status byl stromu opět přiznán. uci OŽP, že strom je blízko komunikace a plánovaného domu odpovídáme: od komunikace potok, tudíž ohrožení silniční dopravy je vyloučeno při dobré Tato pravidelná, odborná údržba může být zajištěna právě ochranou zmíněné lípy. eti větve zmohutní, není problém vertikální korunu citlivě zajistit (svázat) profi1em, jak jsou ošetřenystovky podobných cenných stromů v celé. Pokud je pro ažp obtíží starat se o památné stromy, stačí projednat se plevedení kompetence (včetně finančního zajištěni) péče o vybrané památné stromu spolku v Jílovém u Prahy, který má k dispozíci akreditovaného odborníka, který péče, kterou spolek bude provádět 1, že v blízkosti vyroste bytový dům, kterému by strom mohl vadit, je úplně 'Výstavbědomu nevadí, je najeho severní straně, tudíž nemůže stínit a celkově (viz zastavěnýchplochách) může být domu jedině ku prospěchu. aejedná o jeden z nejcennějších stromů v intravilánu města, věříme, že návrh bude ných obstrukcí. Mgr. Ivo NevečeřaI předseda

24 Když předseda spolku asi po hodině duševní spisovatelské dokončil toto slohové cvičení, které chtěl takříkajíc "omlátit o hl vedoucí odboru OŽP MěÚ, kterou nemiluje pro jejíformální přís ochraně přírody, vypravili se s místopředsedou spolku RB. na šetření. Při měření obvodu kmene jsme s hrůzou ~istili, že na JZ lípy, která není z cesty viditelná, byla při posledním řezání s odstraněna silná boční větev. Rána se nezacelila, začla hnít, dnes velká dutina, která je v celém kmeni i silných větvích, tj. náv vyhlášenítohoto památného stromu se nekoná, je to lípa na dožití, ale mllže trvat třeba století. Velitel akce se podrbal za uchem a snad si z tollo vezme nás ponaučení: Dřív než člověk začne plamenné slohové cvičení, dobře prozkoumat, o čem chce psát Lépe než psát něco s mo "omlátit to někomu o hlavu", psát tak, aby to všechny poten čtenáře potěšilo, uklidnilo, ro~asnilo. Snad si to, alespoň na č hlupák bude pamatovat Je krásné učit se životem, učit se pod lipou vlastníblbostí. Podepsán: Starý hlupák, který má rád Život a chtěl by zůstat nadosmrti učenľ ""' LJ/... I Q'-P /.", //.7'.' / " JC,../~ NU,:? V""'t'-. va...,.a-,.. rulpcc ~. v~..«~<.-r;;r'" --t~ h}/r7<uu'" ~ ~dc.u#~.;a<~'/1',;z~ tl d~/r"-~~ Q.- --&d<'..-ad<~/'>?~,,-n"",,-~',.a-tř ~~ / Zad-r-ahuC-.-/.P-<' A'.e~.Ae- ~da!ulk / ~. ~~~/ ~'~Zhř7~~'.Jýza. / L '~r A~ i/.h>u A.~<-~. fl-~4

25 Přehled o činnosti kolektivního člena Českého svazu ochránců přírody Iv" "1=Véi:F:I>~AL /'1lr' p r'<--tuol... fax: z toho pnjato v uplynulém roce: 2...mi 'ste se v u I nu/ém roce zab' ali: B. Druhová ochrana psč: 2~ (vohl-"'e.c.l-rl=-le.$l~"'''''',tram ochran biodive - "menu' e: rovadění rodovědn' růzkumů rovoz Stanice ro handica ané volně fiici živočidl.ce s dětmi vlastníd1 tjenů řadanl kursů, školeni, seminářů y oblasti EQW 'ádan! veře"ně řlstu n"ch akci, kam ni,.. informatniho - pokračuje na druhé straně-

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ě úř ř ř Á Á ň Í É Á Í é ě úř ď ě ž č č Ť ě ě š ř ů é č ě ě ř ů ě ů č é ě úř Í úř ěš ěš ů ť ěš ř é Ú úč ž č ř š č é ě ž ě šč č é ř Ž č ů é ě č š č š č Ó š Ď š š ř š ř š ď ě Ůř Š ú š č ě ě ř é ž é ř ě ě

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

doplnit foto Š tefá ni kova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P rlovk s á Kamenn á a Pož ře N á Hradská Hrnčířská Rúmy 7 S lov e nská Hl u bok á Cihlářská 9 H rad ská O svo bo dit elů 8 2

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

óš ř Ř Í É ŘÍ Í Á Í Á Á Ý Á Í Č Á Ž Í Ř Í ŠÍÚ Ý Í Í Č Í Ú ÁŠ Í Č Á Í ĚŘ ú é ú ěš é ř š ě č ř š ř š č ě š ě é é č ř č č é é ž ř ě ěš ž óě Í ř ě ř ě ě š ě ě ř ě é ž é šť ě ř ě ě č č č šé ě ř ě é é Č é š

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

ř ě č ř ě Ý účé ěř Ý é É Ě Ýý ď ý úč č č ú ě é É ť ú Ě óý É ý ó É ý ý ň Ýý ú ť ý úý ó ý ý é ýď é ý ň É ý úú ý ý ó É É ý ý ň É ó Á É Ť ý ě Í É É Ý ě ý č é č Ý ř ó ó ó ó Ý é ó ž é ú Á ď é ď ú ý éž éé Ž É

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

š ý ě á úář Ú á ď š ř ú á ěž ý ář é ě ě ý ú á é ž á é š ě ď é š ě ý ě ř š é ď ůž ř š ů ě á ě Š ú Č á ý ě ě ř á á ů á é ě ř Š ě ř é á ř á š Č Š ý ář é é á á á ů ář ý é á ý ě á á ř úř á á á á á úř ř á á

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ů é ó é é éř ů ř č ř ó ú é ů ů é ó é ěř ě ěř Ž ř úč šť ř ů é ě ř š ř ěř ř ě ř é ě é é č Í ř ůž é é ě ě ů š é ů ě ů Í š Ť Ž é éť ě é éč ě é ž é š ě ě ů ř ř ř ř š Ž ž ěť ř ř ě Í ž ů ř č ě ř Ž š ř ú ě ř é

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

ž ž Č ó Ú ý é ý Ú č č ý ě Ú ť š č ý č Č Č š é ý š é ž é é ď Ě š ú Š č úč ů úč ů ž úč ů ó č ě ž š š š š č č Č é šť é é é é é é š Ú č č ý ň ě č ý ě ě ůč ě č č č Ů ž č ý ě ů ě ě ý ú Ť ě ý ě ů ě ě ý ů Ť š

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti PID: č. j.: RRSZ /2009 Červený Hrádek Karlovy u Jirkova, Vary, 25. listopadu 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

É Ů č Ě ě č ý ř ů ě ěř ř ě ř é č ě č ě ě č ěř ěř ř ž ř ž č é ě č é ů ř ý č čů ž žů ř é ý č č ě ř ř ě č ý čů ř ě ě ů ě ý čů ě é é ě ě é ř ř ž ý č ý ř ř ě č ř ě é é é ě é ř ř ň ž ůč č č ý ý ě ř č č ě č č

Více