Výroční zpráva A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Obchodní firma: PALABA a. s. Netovická 875, Slaný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2003. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Obchodní firma: PALABA a. s. Netovická 875, 274 44 Slaný"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

2 A. Základní údaje Obchodní firma: PALABA a. s. Sídlo: Netovická 875, Slaný IČO: DIČ: Datum založení: CZ , její trvání není časově omezeno Právní řád a právní předpis, podle kterého byl emitent založen: Společnost je založena Zakladatelskou listinou dle 56 a násl. a 154 a násl. Obchodního zákoníku. Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: dle platných stanov - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží; pronájem a půjčování věcí movitých; realitní činnost; silniční motorová doprava nákladní; služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; specializovaný maloobchod; správa a údržba nemovitostí; testování, měření a analýzy; truhlářství; úprava a rozvod užitkové vody; vedení účetnictví; velkoobchod; zámečnictví; zasilatelství; zprostředkování obchodu; zprostředkování služeb Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1422 B. Údaje o základním a vlastním kapitálu Základní kapitál společnosti je tis. Kč. Od vzniku společnosti v roce 1992 nebyl změněn. K společnost nevlastnila žádné vlastní účastnické cenné papíry a ani žádná z dceřiných společností. Většinovým vlastníkem akcií je společnost BOSTON HOLDING, a. s. s počtem 15 ks akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč a ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Držení těchto akcií představuje tis. Kč (tj. 80,45 %) základního kapitálu. Menšinovým akcionářům připadá ks akcií, všechny o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy tis. Kč, což představuje 19,55 % základního kapitálu. Palaba a. s. je 100 % majitelem společností Nástrojárna Palaba s. r. o. (IČO: ), Bateria Slaný CZ, s. r. o. (IČO: ) a P.A.S. s. r. o. (IČO: ). Vlastní kapitál společnosti je tis. Kč. Strana 2

3 základní kapitál kapitálové fondy Výroční zpráva tis. Kč tis. Kč Z toho činí: výsledek hosp. min. let výsledek hosp. běžného období tis. Kč tis. Kč Záporné kapitálové fondy jsou ovlivněny zejména snížením základního kapitálu ve společnosti P.A.S., s. r. o. z r o tis. Kč (definitivní dopad), zbývající část (měnící se) připadá na přecenění dlouhodobého finančního majetku (podílů ve dceřiných společnostech) ekvivalenční metodou, jako odraz jejich vlastních hospodářských výsledků. Záporný hospodářský výsledek minulých let byl způsoben zejména odprodejem majetkového podílu v dceřiné společnosti Ralston/Bateria spol. s r.o. v r. 1996, kdy ztráta z této transakce dosáhla výše 78 mil. Kč. Ve srovnání se stavem k došlo ke zlepšení v poměru mezi vlastním a základním kapitálem a to ze 44 % na 48 %. Představenstvo společnosti se v souladu se závěry loňské VH a ve spolupráci s auditorem zabývalo rozpracováním návrhu řešení disproporce v poměru mezi ZK a VK projednávaného na loňské VH a došlo po konzultacích s odbornými poradenskými, účetními a daňovými specialisty i auditory k závěru, že ke snížení základního kapitálu nejsme v tomto okamžiku ze zákona povinni, neboť ztráty z minulých let nepřekračují zákonem danou hranici. Pro odstranění disproporce výrazně prohloubené vlivem záporných kapitálových fondů, vzniklých přeceněním dlouhodobého finančního majetku, připravilo představenstvo návrh kompletního řešení narovnání nepoměru mezi ZK a VK, který řeší nejen ztráty minulých let, ale též záporné kapitálové fondy, a to účelovým odprodejem a zpětným nákupem finančních aktiv. Tento postup je představenstvo připraveno ve vhodné chvíli realizovat a dle vyjádření auditora je v souladu s platnými účetními, daňovými a dalšími předpisy. C. Údaje o cenných papírech Druh akcie: Forma akcie: ISIN: Celkový objem: Počet akcií: Podoba akcie: kmenová na majitele CS ,- Kč ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 15 ks o jmenovité hodnotě ,- Kč listinná Rozhodnutím tajemníka BCP Praha, a. s. ze dne , čj. DO/1916/97 byla s účinností od zrušena registrace této emise na volném trhu burzy. Oznámením ředitele RM-Systém, a. s. ze dne byla emise vyloučena z veřejného trhu ke dni , a tím ukončena veřejná obchodovatelnost akcií. Původní počet akcií ks byl změněn rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne na ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 15 ks akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč Emise zaknihovaných cenných papírů byla v databázi SCP zrušena ke dni na základě rozhodnutí 10. řádné valné hromady konané dne Strana 3

4 Emise listinných akcií vznikla ke dni K , i po zveřejnění druhé výzvy k převzetí listinných akcií, nebylo akcionáři převzato ks akcií. Akcie jsou uloženy v sídle společnosti, jsou nadále akcionářům vydávány,a to až do dne uskutečnění chystané veřejné dražby balíku nevyzvednutých akcií. Z cenných papírů nebyly dosud vypláceny žádné výnosy. Práva akcionáře vyplývají ze stanov společnosti: Každých Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Každá osoba, která předloží listinné akcie nebo se prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu, že akcie je pro ní uložena podle zvláštního předpisu, má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní: - o změně stanov, vyjma těch změn stanov, k nimž dochází na základě jiných právních skutečností - o zvýšení nebo snížení základního kapitálu - o volbě a odvolání členů představenstva - o volbě a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti - o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady - o schválení výroční zprávy včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku - o schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, popř. též, v případech stanovených zákonem, mezitímní účetní závěrky - o rozdělení zisku a stanovení dividend, tantiém a přídělů do jednotlivých fondů - o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období - o rozdělení akcií, o změně jejich podoby, druhu nebo formy - o registraci akcií a o zrušení jejich registrace - o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod nebo nájem podniku, anebo nájem části podniku společnosti, schválení smluv uzavřených společností o tichém společenství, schvalování smluv uvedených v 190a, 190b a v 196a Obchodního zákoníku, včetně jejich změn - o zrušení společnosti s likvidací a o volbě likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, stejně jako o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku - o fúzi nebo rozdělení společnosti, o změně její právní formy, anebo o převodu jejího jmění na jednoho akcionáře - každý akcionář má právo na kopii zápisu z valné hromady a výroční zprávu. Akcionář vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 3 % základního kapitálu společnosti, má právo požádat představenstvo o svolání valné hromady a navrhnout konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. Tento akcionář má rovněž právo na zařazení do pořadu jednání jím požadované záležitosti a to i na valné hromadě, která není svolána na jeho popud. D. Údaje o činnosti Stěžejní činností zůstává provozování Komerční zóny Slaný v sídle společnosti, tedy zejména péče o rozsáhlý nemovitý majetek a pronajímání nebytových prostor, včetně poskytování doprovodných služeb. Palaba a. s. koncem roku 2003 zahájila činnost komerční spisovny, ve které nabízí a poskytuje klientům veškeré činnosti v oblasti péče o archivní a spisový materiál, a to od poradenství až k fyzickému převzetí, zpracování a uložení materiálů. Strana 4

5 r r r Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb z toho - pronájem nebyt. prostor ostatní služby Nejvýznamnějšími klienty v roce 2003 byly společnosti: Energizer Czech, spol. s r. o. Unibon spol. s r. o. Exif Praha spol. s r. o. A.C. Steel a. s. K podal největší klient společnosti Energizer Czech, spol. s r. o. výpověď z důvodu přemístění své výroby do zahraničí. Nájemní vztah bude s ohledem na roční výpovědní lhůtu ukončen k Pokles odběru ostatních služeb (odběry energií a tepla) se projeví již od září Management společnosti podniká veškeré kroky, aby nejpozději do zajistil využití uvolněných prostor jinými klienty. Jiné změny v podnikatelských aktivitách společnosti se v dalších letech nepředpokládají. Společnost dosahuje stabilní výše obratu a tvorby hospodářského výsledku. Významný rozvojový potenciál je alokován v obchodních podílech dceřiných společností. Společnost nemá žádnou organizační složku. Popis nemovitostí ve vlastnictví společnosti: Areál společnosti Palaba se rozkládá na pozemku 7,1 ha a je rozdělen Netovickou ulicí na západní a východní část. V západní části areálu je několik samostatných objektů, a to administrativní jednopatrová budova, přízemní výrobní budova M4, jednopatrové členité výrobní budovy M5 a M7, sklady U5, U10 a objekt míchárny. Ve východní části areálu je rovněž několik samostatných objektů administrativní jednopatrový objekt M8, přízemní administrativní objekt C1, přízemní výrobní objekt M1, jednopatrový výrobní objekt M6, a skladové objekty U2, U3, U4, U7 a U11. Dvoupatrový administrativní objekt C2, přízemní výrobní objekty M2, M2A, M3A a šestipatrový administrativní a výrobní objekt M3 jsou propojeny. Západní část areálu byla téměř celá postavena v období první republiky. Většina budov ve východní části byla postavena v letech , jako poslední rozsáhlejší stavba byla postavena výšková budova M3 v letech V roce 1999 byly zahájeny rozsáhlé opravy nemovitého majetku (opravy střech, omítek apod.). Rok 2000 byl počátkem příprav na změnu topného systému a v roce 2001 byla realizována investice do topného systému společnosti. Výše investice tis. Kč. Financování: technologická část leasing, stavební část kombinace vlastních a úvěrových prostředků. Byl vybudován decentralizovaný systém vytápění závodu - sedm objektů je vybaveno samostatnými plynovými kotelnami a pět objektů je vytápěno plynovými zářiči. V roce 2002 bylo celkem vloženo do oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku v areálu KZS tis. Kč a v roce 2003 potom tis. Kč. Společnost se nezabývá výzkumem nebo vývojem nových výrobků nebo postupů. Průměrný počet zaměstnanců: r r r Strana 5

6 E. Údaje o majetku a finanční situaci Palaba a. s. je 100 % majitelem společností: Nástrojárna Palaba s. r. o. se sídlem Pražská 643, Slaný, předmět podnikání - nástrojařství a kovoobráběčství základní kapitál Kč HV r. 2003: 617 tis. Kč Bateria Slaný CZ, s. r. o. se sídlem Netovická 875, Slaný předmět podnikání - výroba baterií, velkoobchod, maloobchod základní kapitál Kč HV r. 2003: tis. Kč P.A.S. s. r. o. se sídlem Americká 18, Praha 2 předmět podnikání - činnost organizačních a ekonomických poradců základní kapitál Kč HV r. 2003: 236 tis. Kč Dividendy za poslední tři účetní období se nevyplácely. Uzavřené smlouvy o finančním leasingu. Palaba a. s. má uzavřeny smlouvy o finančním leasingu se společnostmi: Quality Leasing a. s., jejímž předmětem je technologie pro průmyslovou výrobu tepla (viz. článek D., odst. Popis nemovitostí ve vlastnictví společnosti), která bude ukončena k ČP Leasing, a. s., jejímž předmětem je montážní vozidlo FORD a bude ukončena k GE Capital Leasing, a. s., jejímž předmětem je montážní vozidlo Fabia a bude ukončena k Poskytnuté zástavy a ručení druhým subjektům: Palaba a. s. je zástavce ve vztahu ke společnosti Quality Leasing a. s. z titulu uzavřené smlouvy o finančním leasingu. Zástavou je část nemovitého majetku a vybrané pohledávky spolu se směnkami na jednotlivé roky po dobu trvání leasingové smlouvy. Protože v průběhu r byla již splacena polovina leasingových splátek, došlo již k výmazu zástavního práva u části nemovitostí a byly navráceny 2 ze čtyřech vystavených směnek. Palaba a. s. je v pozici zástavce ve vztahu k ČKA, která je věřitelem dceřiné společnosti Bateria Slaný CZ, s. r. o. z titulu uzavřené Smlouvy o úvěru. Zástavou je část nemovitého majetku a vybraná pohledávka za odběrateli spolu s avalem biancosměnky. Dceřiná společnost Bateria Slaný CZ, s. r. o. své závazky vůči ČKA hradí i za pomoci mateřské společnosti Palaba a. s., která jí za tím účelem poskytla v r finanční výpomoc ve výši tis. Kč. Palaba a. s. je v pozici ručitele dceřiné společnosti Nástrojárna Palaba s. r. o. za případné neplnění závazků z titulu Smluv o finančním leasingu, jejichž předmětem je výrobní zařízení. Jistotu finanční stability v dceřiné společnosti pomáhá posilovat mateřská společnost Palaba a. s. poskytováním obchodního úvěru ve výši tis. Kč. Palaba a. s. je rovněž avalistou vystavené vlastní směnky na viděnou (výstavcem je dceřiná společnost Bateria Slaný CZ, s. r. o.) ve prospěch společnosti Transfinance a. s. Strana 6

7 F. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta Představenstvo: Ing. Petr Zikmund - r. č /0940, bytem Praha 1, Loretánská 13 předseda představenstva činnost v orgánech jiných obch. společnostech: ABC s. r. o. - jednatel, společník B-Wellby, a. s člen představenstva Ballena a. s. člen představenstva Bateria Slaný CZ, s. r. o. jednatel Bohemia -pharma, a. s. - člen představenstva Cetto, s. r. o. jednatel Euro Trade Plus, spol. s r. o. - společník Japez, spol. s r. o. - jednatel, společník Koh-I-Noor Waldes, a. s. člen dozorčí rady P.A.S., s. r. o. jednatel Polygraf Net, spol s r. o., - společník, jednatel ZZ Plus, spol. s r. o. - společník RNDr. Marek Šoltés - r. č /0818, bytem Praha 6, Za Pohořelcem 936/17 místopředseda představenstva činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Ballena a. s. předseda představenstva Bohemia lázně a. s. předseda představenstva Bohemia -pharma, a. s. - člen dozorčí rady Cetto, s. r. o. jednatel FTV Premiéra, spol. s r. o. jednatel Koh -I-Noor a. s. - předseda představenstva Ing. Pavel Krajíček - r. č /1070, bytem Úvaly, Atlasová 1438 člen představenstva činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Karmel s. r. o., - společník a jednatel P.A.S., s. r. o. jednatel Dozorčí rada: Ing. Božena Dudová r. č /0450, bytem Kladno Libušín, Smetanova 448 předseda dozorčí rady činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Nástrojárna Palaba s. r. o. jednatel Průmysl kamene Dobřichovice. s. p. ředitelka MVDr. Petr Železný r. č /1328, bytem Litoměřice, Tolstého 1485/14 člen dozorčí rady činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Boston Holding, a. s., předseda představenstva Mediapharma, a. s. - předseda představenstva Roman Blažíček r. č /0057, bytem Praha 8, Lindavská 784/3 člen dozorčí rady činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Boston Holding, a. s., člen představenstva Strana 7

8 G. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Odpovědni za výroční zprávu: Ing. Petr Zikmund, předseda představenstva a Ing. Pavel Krajíček, člen představenstva (r. č., bydliště viz bod F). Za ověření účetních závěrek: Za rok 2001, 2002 a 2003 je odpovědný auditor Ing. Vladimír Pech, Dekret č. 0339, auditorská firma ECO - Economic & Comercial Office, s. r. o., Licence KA ČR č. 0187, sídlo firmy Tábor, Krátká Zpráva auditora ze dne : Účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci Palaba a. s. k a výsledky jejího hospodaření za rok 2001 jsou v souladu se Zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví a dalšími právními předpisy. Závěrečný výrok: bez výhrad Zpráva auditora ze dne : Účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci Palaba a. s. k a výsledky jejího hospodaření za rok 2002 jsou v souladu se Zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví a dalšími právními předpisy. Závěrečný výrok: bez výhrad Zpráva auditora ze dne : Účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci Palaba a. s. k a výsledky jejího hospodaření za rok 2003 jsou v souladu se Zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví a dalšími právními předpisy. Závěrečný výrok: bez výhrad Č e s t n é p r o h l á š e n í Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány. Ve Slaném dne Ing. Petr Zikmund, předseda představenstva Ing. Pavel Krajíček, člen představenstva Strana 8

9 Příloha č. 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ke dni Palaba Seznam příloh: ( v celých tisících Kč ) Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztrát ke dni Příloha č. 2 Rozvaha ke dni IČ příloha č. 3 Zpráva statut. orgánu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky akciová společnost Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Netovická 875 Slaný Označení a I. Tržby za prodej zboží Číslo řádku sledovaném minulém c A. Náklady vynaložené na prodané zboží II. Obchodní marže (ř ) Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV H. Ostatní provozní náklady V I. Převod provozních nákladů * Ostatní provozní výnosy Převod provozních výnosů Provozní výsledek hospodaření TEXT b /(ř (-28)-(-29)/ 1 30 Skutečnost v účetním období Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel Strana 9

10 Označení a TEXT b Číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů J. Prodané cenné papíry a vklady VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření 48 /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná S. 2 -odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky D. Formánková :35 Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Alena Drvotová Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel Strana 10

11 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) Palaba ke dni akciová společnost ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Netovická 875 Slaný označ a AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř ) b řád Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly v ovládaný a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel c Strana 11

12 Příloha č. 2 označ a AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč. období b Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 63 až 65) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období c Strana 12

13 označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 69 až 71 ) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (ř. 73 až 76) A. II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř ) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - ( )/ B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 86 až 89) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasívní Jiné závazky Odložený daňový závazek Strana 13

14 označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Právní forma účetní jednotky : akciová společnost Předmět podnikání nebo jiné činnosti : pronájem nebytových prostor, poskytování služeb Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou D. Formánková Ing. A. Drvotová 10:34 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel Strana 14

15 Strana 15

16 Příloha č. 3 ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI PALABA a. s. podle ustanovení 66a) ObchZ. ODDÍL I. OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING 1. Ovládaná osoba: společnost PALABA a. s., se sídlem Netovická 875, Slaný, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1422, zastoupená Ing. Petrem Zikmundem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Krajíčkem, členem představenstva (dále ovládaná osoba ). Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména pronájmem nebytových prostor včetně služeb. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. 2. Ovládající osoba společnost Boston Holding, a. s., se sídlem Ječná 243/39a, Praha 2, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7507, zastoupená MVDr. Petrem Železným, předsedou představenstva (dále ovládající osoba ). Ovládající osoba je obchodní společnost, která se zabývá pronájmem nemovitostí, bytových a nebytových prostor. 3. Propojená osoba Společnosti PALABA a. s. není známa existence propojených osob. ODDÍL II. VZTAHY MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 1. Způsob ovládání Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 80,45 % základního kapitálu ovládané osoby. Disponuje tedy rozhodujícím počtem hlasů. 2. Personální unie Členem dozorčího orgánu ovládané osoby je MVDr. Petr Železný, který je zároveň členem statutárního orgánu ovládající osoby. Strana 16

17 ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2003 do 31. prosince ODDÍL IV. SMLOUVY, DOHODY, JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY A OPATŘENÍ MEZI OSOBAMI HOLDINGU Mezi ovládanou a ovládající osobou nebyly v rozhodném období uzavřeny žádné smlouvy a dohody, nebyly provedeny ani jiné právní úkony a opatření. Rovněž tak v předešlých letech. Nedošlo k újmě ovládané osoby. ODDÍL VI. ZÁVĚR 1. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti PALABA a. s., dne a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. 2. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva do ní vložena jako její nedílná součást a uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze. 3. Statutární orgán ovládané osoby zveřejní v Obchodním věstníku oznámení, že výroční zpráva byla uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze. Ve Slaném dne Podpisy členů statutárního orgánu ovládané osoby, společnosti PALABA a. s.: Ing. Petr Zikmund, předseda představenstva Ing. Pavel Krajíček, člen představenstva Strana 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o.

Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o. Výroční zpráva 2004 Argo Bohemia s.r.o. 0 Obsah 1. Základní údaje o obchodní společnosti.......................... 2 2. Úvodní slovo výkonného ředitele............................. 3 3. Zpráva o podnikatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více