Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce)"

Transkript

1 Vysoká škola logistiky o.p.s Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě (Bakalářská práce) Přerov 2011 Petr Baraňák

2 1

3 2

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a vypracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná a ţe jsem v práci neporušil autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s prezentačním zpřístupněním své práce v knihovně Vysoké školy logistiky o.p.s. a s případným pouţitím této práce Vysokou školou logistiky o.p.s. pro pedagogické, vědecké a prezentační účely. Přerov dne 24. dubna podpis 3

5 Poděkování Na tomto místě bych velmi rád poděkoval Ing. Haně Neradilové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat společnosti ČSOB, a.s., Komerční bance, a.s., Česká spořitelně, a.s., Kooperativě, a.s., Česká pojišťovně, a.s. a pojišťovně Allianz, a.s. za poskytnutí informací, své rodině a přítelkyni za trpělivost a psychickou podporu. 4

6 Resumé Bakalářská práce se zabývá významem financování a úvěrování logistického řetězce v silniční dopravě v České republice. Popisuje zde většinu moţností jak zajistit bez vlastního kapitálu fungování logistického řetězce v silniční dopravě (tzv. dodavatelského řetězce), ale i pojištění tohoto logistického systému od dodávek surovin do výroby, přes skladování v distribučních centrech, aţ po přepravu ke konečnému zákazníkovi. K analýze nejlepší varianty úvěru a pojištění bylo pouţito porovnání u největších poskytujících společností v České republice. Abstract The bachelor project discusses the importance of financing and lending logistical chain road transport in the Czech Republic. It describes most of the ways to ensure equity, without the logistics chain in road transport (supply chain), and insurance in the logistics system from raw material supply to production, through storage in distribution centers, transportation to the final customer. To analyze the best options to credit and insurance to be used for comparison of the largest providers in the Czech Republic. 5

7 Obsah Úvod Silniční doprava Význam silniční dopravy Přednosti a nedostatky silniční dopravy Dělení silniční dopravy Druhy, kategorie a parametry silničních dopravních prostředků Zákon o silniční dopravě Povinnosti tuzemského dopravce pro vnitrostátní dopravu Povinnosti tuzemského dopravce v mezinárodní přepravě Další vztahující se zákony Mezinárodní dohody, povolení a úmluvy respektované v silniční dopravě Logistické aspekty financování a pojištění v silniční dopravě Logistický řetězec Struktura a toky logistického řetězce Vymezení logistického řetězce Cíl a měření výkonu logistického řetězce Financování logistického řetězce v silniční dopravě Podstata a význam leasingu Charakteristika bankovního úvěru Pojištění logistického řetězce v silniční dopravě Pojmy v pojišťovnictví Pojišťovna Pojištění a jejich členění Dozor a právní úprava pojišťovnictví Možnosti financování a pojištění silniční dopravy Druhy finančních produktů v silniční dopravě Druhy pojištění v silniční dopravě Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu

8 3.2.3 Pojištění úvěru Pojištění právní ochrany pro řidiče a vlastníky motorových vozidel Pojištění přerušení provozu šomáţní pojištění Kritéria a volba optimální varianty Rozdělení kritérií Porovnání finančních produktů u vybraných institucí Porovnání pojistných produktů u vybraných institucí Vyhodnocení nejlepší varianty Závěr Seznam použité literatury Seznam zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Přílohy

9 Úvod V posledním desetiletí se stále více hovoří o trvale udrţitelném rozvoji. Logistika ovlivňuje mnohé sféry a je jimi zpětně ovlivňována. Při logistických procesech musí být respektovány příslušné zákony, jako např. zákon o silniční dopravě. Logistika je slovo, které na počátku 90. let v ústech českých odborníků a manaţerů ještě neobjevovalo ani s otazníkem, je nyní na přelomu staletí vyslovováno jiţ téměř všude. V logistice jde o to, jak uskutečnit, aby správné věci byly ve správný čas na správném místě a navíc za minimální cenu. Uţší pojetí logistiky odpovídá dojmu z našich silnic a dálnic. Stále početnější nákladní vozy nesou na svých bocích nápisy, v nichţ se velmi často vyskytuje slovo logistic a logistika. Na okrajích městských konglomerací rostou logistické centrální sklady a řada firem poskytuje tzv. logistické sluţby. Tyto pojmy jako doprava, skladování, manipulace atd. jsou ve světě logistiky velmi vnímány celou veřejností. Všechny tyto činnosti se však neobejdou bez toho hlavního, kterým je kapitál. Ne vţdy však dostačují vlastní finanční prostředky na nákladné realizace staveb, skladů, nákupů a obnovy vozového parku, vykrytí období mezi provedenou prací a zaplacením faktur, ale i v případě nepředvídatelné události. A právě v tomto čase se často poohlíţí jednotlivé články logistického řetězce v silniční dopravě, ať uţ jsou to zasílatelé, přepravci, dopravci po moţných půjčkách, leasingu, spotřebitelských úvěrech u bankovních institucí. V případě nepředvídatelných událostí nám ovšem můţe pomoci nejen bankovní úvěr z důvodu znovu postavení vyhořelého skladu, či znovu nakoupení vozového parku při ţivelné katastrofě, nebo havárii, nechat si provést pojištění, oněch pro fungující dodavatelský řetězec, prostředků. Některé škodní události v oblasti zajištění logistického řetězce v silniční dopravě mohou být velmi nákladné. Řada firem přitom podceňuje rizika v dodavatelském řetězci. Nedílnou součástí proč pojišťovat svou podnikatelkou činnost je i organizovaná kriminalita, ale i ztráta přepravovaného zboţí během přepravy vlivem dopravních nehod. Ztracená nebo poškozená paleta během přepravy mnoho neznamená. Jestliţe se však celý náklad sesune z nákladního automobilu na silnici, nebo zmizí nákladní souprava, vznikne značná škoda. Např. v Německu jsou ročně evidovány škody 8

10 za 330 mil. EUR, tím, ţe zboţí bylo špatně zajištěno nebo zabaleno, pouţil se nevhodný dopravní prostředek, nebo bylo nákladní auto ukradeno celé i s nákladem. Organizovaná kriminalita se v poslední době stala ekonomickou hrozbou, kterou je třeba brát váţně. Zlodějské gangy podle studie EU způsobují v dopravních řetězcích škody přes 8,2 mld. EUR ročně. První část práce se zabývá jiţ jen jedním způsobem dopravy, a to dopravou silniční. Je zde popsáno jednotlivé dělení silniční dopravy, její výhody a nevýhody a základní rozměry dopravních prostředků, jejich zvláštními poţadavky na konstrukci dle mezinárodních dohod. Rovněţ se okrajově zmiňuje o základních pojmech v silniční dopravě, povinnostech tuzemského dopravce, a dalších vztahujících se zákonů k silniční dopravě. V druhé časti je popsán logistický řetězec (dodavatelský řetězec) s důrazem na dílčí časti tohoto systému, a to dopravu mezi jednotlivými články. S tímto dílčím článkem, silniční dopravou, distribuční centrem (tedy místem pro mezi uskladnění a další distribucí), ale i dopravními prostředky, se snaţím poskytnout přehled pro jeho financování (v důsledku nedostatečného kapitálu), jeho pojištění v důsledku nepředvídaných událostí (ţivelné katastrofy), havárií ale i povinných zákonných a havarijních pojištění. Ve třetí kapitole je poukázáno na popis druhů úvěrů, leasingů a pojištění a to z nabídky tří významných bankovních a pojišťovacích institucí zastoupených v České republice. Srovnání nabízených produktů dle předem vybraných kritérií je provedeno ve čtvrté kapitole a zároveň je navrţena optimální varianta úvěru při pořizování vozidla, jeho pojištění, úvěru na sklad a pojištění zásilky. Cílem bakalářské práce je vybrat nejvýhodnější pouţití úvěru při nedostatku vlastního kapitálu a pojištění tak, aby co nejlépe pokrývaly daný článek logistického řetězce silniční dopravy - dopravce, přepravce, nebo zasílatele a jejich prostředků pro podnikání. Pouţití nejvýhodnějšího úvěru a pojištění bylo uskutečněno dle kritérií, které byly vybrány na základě vlastního uváţení ze tří největších bankovních a pojišťovacích institucí působících v ČR. 9

11 1 Silniční doprava Silniční doprava tvoří základ silniční dopravy v České republice. Je také nejrozšířenějším druhem nákladní dopravy, která přepravuje nejvíce zboţí v tunách a dociluje tím nejvyšších přepravních výkonů. 1.1 Význam silniční dopravy Silniční doprava je vhodná pro zabezpečení přímé přepravy druhů zboţí na krátké, střední, ale i za určitých podmínek na dlouhé přepravní vzdálenosti. Silniční doprava tak poskytuje největší pokrytí trhu. 1.2 Přednosti a nedostatky silniční dopravy Přednostmi jsou : - rychlost - spolehlivost - různorodost vozového parku - schopnost zabezpečit přímou přepravu - lepší ochrana zboţí - vzájemná nezávislost jednotlivých přeprav Nedostatky jsou : - značná závislost na počasí - rychle rostoucí náklady s přepravní vzdáleností - dopravní kongesce - problémy se současnou přepravou velkého mnoţství zboţí - velká nehodovost - negativní vliv na ţivotní prostředí, hluk 10

12 1.3 Dělení silniční dopravy Silniční dopravu lze členit z různých hledisek. Základní členění SD vychází z jejího obecného poslání, tj. z hlediska přemísťování osob a věcí: - doprava osobní (jako součást sluţeb) - doprava nákladní (jako součást materiální výroby) Z hlediska okruhu uţivatelů, podle toho pro jaké potřeby (cizí nebo vlastní) je doprava prováděna se dělí na: - dopravu veřejnou - dopravu neveřejnou (v osobní dopravě - individuální motorismus, v nákladní dopravě - závodová doprava ) Z hlediska charakteru přepravy se člení na: - dopravu hromadnou (nákladní doprava pro organizace) - dopravu individuální (sluţby pro obyvatelstvo, závodová doprava) Z hlediska lokálního se dělí na: - vnitrostátní - mezinárodní a to jako vývoz, dovoz, nebo tranzit Z hlediska pravidelnosti se člení na: - pravidelná (na základě jízdních řádů.typické pro osobní dopravu, ale i v ND ve sběrné sluţbě je určitá pravidelnost) - nepravidelná ( sjednávána individuelně ) 1.4 Druhy, kategorie a parametry silničních dopravních prostředků Druhy dopravních prostředků Podle zákona č.56/01 Sb. a zákona č.341/02 Sb. se silniční vozidla člení na: - Motocykly zde patří motocykly a mopedy. 11

13 - Osobní automobily - Nákladní automobily především valníkové, sklápěčkové, skříňové, cisternové, izotermické. - Autobusy jako minibusy, městské a meziměstské, dálkové, kloubové, dvoupodlaţní. - Speciální vozidla zde patří tahače, hasičská, zametací, traktory. - Ostatní silniční vozidla - Přípojná vozidla jako přívěsy (autobusový, nákladní, karavan, speciální), návěsy (autobusový, speciální hasičský, nákladní valníkový, sklápěčkový, izotermický aj.), přívěsné vozíky, postranní vozíky. - Jízdní soupravy a to kombinovaná, smíšená, mostová, závěsová, přívěsková. Kategorie silničních vozidel L malá motorová vozidla se 2 nebo 3 koly (mopedy, motocykly) M motorová vozidla s nejméně 4 koly, určená pro přepravu osob M1-9 míst k sezení, do 3,5 t, M2-8 a více míst, do 5 t, M3-8 a více míst a přesahuje 5 t. N motorová vozidla s nejméně 4 koly, určená pro přepravu nákladů ) N1 nepřesahuje 3,5 t, N2 přesahuje 3,5 t do 12 t, N3 přesahuje 12 tun. T traktory a zemědělské stroje O přípojná vozidla O1 - jedna náprava do 0,75 t, O2 nepřesahuje 3,5 t, O3 přesahuje 3,5 t do 10 t, O4 přesahuje 10 tun. S pracovní stroje 12

14 R ostatní vozidla Parametry silničních vozidel Parametry silničních vozidel jsou důleţité nejen při provozu na silničních komunikací, při průjezdu pod ţelezničními mosty, nebo naopak nadjezdy z důvodu zatíţení. Jsou však důleţitá pro určení ceny daného pojištění a koneckonců také hrají svou roli při koupi vozidla samotného. Rozměry vozidel - největší přípustné rozměry vozidel a souprav jsou: - šířka 2,55 m, - výška 4 m, - délka jednotlivé vozidlo 12 m, tahač + návěs 16,5 m, motor.vozidlo + přívěs 18,75 m, souprava se dvěma přívěsy nebo návěsem a jedním přívěsem maximálně 22 m Hmotnost vozidla - celková hmotnost (součet pohotovostní a užitečné hmotnosti) - u motorových vozidel se dvěma nápravami - 18 tun, se třemi nápravami 25 tun, se čtyřmi a více nápravami - 32 tun, - u přívěsů se dvěma nápravami 18 tun, se třemi nápravami 24 tun, se čtyřmi a více nápravami 32 tun, - u jízdních souprav 48 tun. Pohotovostní hmotnost vozidla - kompletně vybavené vozidlo + nářadí + výbava + PHM Užitečná hmotnost vozidla - hmotnost nákladu + osob + pomocný materiál + pracovní zařízení Okamžitá hmotnost vozidla - hmotnost v daném okamţiku při provozu Další důležitými pojmy jsou : - ložná plocha - je vnitřní půdorysná plocha karosérie - ložný prostor - je vnitřní objem uzavřené karosérie 13

15 - kapacita vozidla nosnost nebo uţitečným zatíţením - užitečné zatížení přípustná hmotnost nákladu - dovolené zatížení hmotnost vybavení + pracovní výstroje + uţitečné zatíţení + obsluha 1.5 Zákon o silniční dopravě (podmínky pro provozování dopravy pro cizí potřeby, povinnosti dopravce) Zákon č. 111/1994 Sb. ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů upravuje podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly (dále jen "vozidlo") prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakoţ i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku. Silniční doprava pro vlastní potřeby - zajišťuje podnikatelskou činnost a nedochází při ní ke vzniku závazkového vztahu Silniční doprava pro cizí potřeby Osobní nebo nákladní vzniká mezi provozovatelem a osobou jejíţ potřeba se uspokojuje závazkový vztah (vnitrostátní, mezinárodní) Provozování dopravy pro cizí potřeby Kdo chce provozovat dopravu pro cizí potřeby musí: - mít dobrou pověst (bezúhonnost, nebyla v posledních 5 letech zrušena koncese ţivnost.úřadem, zkoumá se 5 let zpětně), - být odborně způsobilý (osvědčení o odborné způsobilosti, vydává příslušný dopravní úřad na základě sloţené zkoušky nebo vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru, také se dokládá 3 roky praxe koncesní listinou vystavenou před třemi roky), - mít koncesi (podle ţivnostenského.zákona se vydá věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost a spolehlivost), 14

16 - prokázat finanční způsobilost (při provozování dopravy nad 3,5 tuny, obchodní majetek, dostupné finanční prostředky a rezervy na provoz na 12 měsíců ,- Kč na 1 vozidlo a ,- Kč na kaţdé další vozidlo). Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého bydliště. Provozovatel dopravy - Tuzemský dopravce - je jím fyzická nebo právnická osoba, která má sídlo v ČR a vozidla také zaregistrována v ČR - Mezinárodní dopravce fyzická i právnická osoba má sídlo mimo území ČR a vozy zaregistrovány mimo ČR Povinnosti tuzemského dopravce pro vnitrostátní dopravu - pouţívat vozidlo evidované se SPZ + STK, - řidič musí mít vykonané školení řidičů, - řidiči pravidelné lékařské prohlídky, - vést záznam o provozu vozidla uchovávat po 5 let, - vést záznam o době řízení vozidla, přestávkách u vozidel nad 3,5 tuny, - označit vozidla svým obchodním jménem, - v kaţdém vozidle koncesní listina Povinnosti tuzemského dopravce v mezinárodní přepravě - zajistit v mezinárodní přepravě nad 7,5 tuny řidič starší 21 let a 2 roky praxe, - pro mezinárodní přepravy mít zahraniční povolení podle mezinárodních smluv nebo právního řádu státu do něhoţ přepravu provádí, - k provozování do členských zemí EU mít eurolicenci. 1.6 Další vztahující se zákony Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 15

17 Upravuje kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky uţívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uţivatelů a výkon správy. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Upravuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, jejich registraci, technické poţadavky na provoz, technická způsobilost. Vyhláška č.133/1964 Sb., silniční přepravní řád - upravuje práva povinnosti i odpovědnost při přepravě silničními vozidly pro cizí potřeby, závazkové vztahy v silniční dopravě. 1.7 Mezinárodní dohody, povolení a úmluvy respektované v silniční dopravě Dohoda ADR Je mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí. Obsahuje ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů, ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Obsahuje 2 přílohy A a B: A všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů B ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Úmluva TIR Součástí úmluvy TIR je řád o technických podmínkách platných pro silniční vozidla, která mohou být schválena pro mezinárodní přepravu pod celní závěrou. Dohoda ATP Je to dohoda o přepravě zkazitelných potravin a prostředcích pro tyto přepravy. Zahrnuje právní úpravu poţadavků na specializované dopravní prostředky určené k mezinárodním přepravám zkazitelných potravin. CEMT je Evropská konference ministrů doprav evropských států. CMR je úmluva o přepravní smlouvě (od roku 1956, ČR od 1974). Dohoda se vztahuje na kaţdou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliţe místo převzetí zásilky a místo jejího dodání leţí ve dvou různých státech, z nichţ alespoň jeden je smluvním státem dohody. CMR platí jen pro mezinárodní silniční dopravu, 16

18 částečně řeší i kombinovanou a to při naloţení celého silničního vozidla i se zboţím na jiný dopravní prostředek Eurolicence Eurolicenci musí mít kaţdý dopravce pro vykonávání mezinárodní dopravy zboţí v rámci EU a kaţdé jeho vozidlo musí být vybaveno jejím opisem. Nahrazuje veškerá silniční vstupní povolení pro přepravy loco, tranzitní a třetizemní uvnitř EU. Eurolicenci můţe obdrţet kaţdá dopravní firma, která má koncesi na mezinárodní silniční dopravu. Kromě originálu dostane firma tolik opisů, kolik má vozidel. Třetizemní přepravy povolení CEMT Třetizemní přeprava je přeprava, u které místo nakládky vozidla i místo vykládky vozidla leţí v různých státech z nichţ ani jeden není státem registrace vozidla. Mimo EU jsou vyţadována speciální třetizemní povolení anebo mohou být přepravy vykonány v rámci povolení CEMT ( Evropská konference ministrů doprav evropských států). Význam tohoto povolení je moţnost vykonávat třetizemní přepravy bez jakýchkoli omezení. Povolení se vydávají na jeden rok nebo jeden měsíc. Pro třetizemní přepravy - zahraniční povolení uděluje dopravci příslušný orgán státu, po jehoţ území se přeprava provádí. Povolení vydává příslušný orgán státu, kde je vozidlo registrováno. Českým dopravcům vydává ČESMAD. Vydává se na 1 rok. Povolení je nepřenosné, potřebné pro kaţdé motorové vozidlo nebo celou jízdní soupravu. Bez povolení moţno pouze u vozidel s uţitečnou hmotností do 3,5 tuny nebo celková hmotnost do 6 tun. 17

19 2 Logistické aspekty financování a pojištění v silniční dopravě Jedná se o souhrn informací a pojmů potřebných k obeznámení se s uvedenou problematikou. Na základě těchto informací jsou vyzdviţeny pojmy: logistický (dodavatelský) řetězec, banka a pojišťovna pro účely financovaní a pojištění v silniční dopravě. 2.1 Logistický řetězec Logistický řetězec je souhrn organizačních jednotek, institucí či agentur ve firmě či mimo ni, vykonávající funkce, které podporují marketing daného produktu. Marketing můţeme najít v mnoha činnostech podniku, a to nákup, prodej, přeprava, skladování, třídění, financování, přebíraní trţního rizika a poskytování marketingových informací Struktura a toky logistického řetězce Všechny organizační jednotky, instituce nebo agentury vykonávající jednu, nebo více marketingových funkcí, jsou článkem logistického řetězce, jehoţ cílem je realizovat distribuční tok. Struktura logistického řetězce je dána logistickými funkcemi, nebo-li činnostmi, které jeho jednotlivé články vykonávají. Některé články mohou však vykonávat pouze jednu funkci, např. dopravci přepravují zboţí, veřejné sklady zboţí skladují. Jiné články logistického řetězce mohou vykonávat více funkcí, např. velkoobchodní firmy. Struktura logistického řetězce se mění v závislosti na míře kontroly nad jednotlivými jeho články a výkonnosti jeho funkcí. 18

20 Obrázek 1: Logistický řetězec Zdroj: [Bazala Jaroslav a kolektiv autorů, nakladatelství, s.r.o., Praha 1,2007, s. 1] Logistika v praxi, Dashofer and Verlag Dashofer, Vymezení logistického řetězce Přímý řetězec poskytuje výrobci nejvyšší míru kontroly nad výkonností marketingových funkcí. VÝROBCE KONEČNÝ UŢIVATEL Náklady na distribuci jsou zde však vyšší. Nepřímý řetězec znamená, ţe značnou část nákladů a rizik přebírají prostředníci (např. dopravci, veřejné sklady, velkoobchodní firmy) VÝROBCE PROSTŘEDNÍK KONEČNÝ UŢIVATEL Jak je patrné z následujícího obrázku finální výrobek se ke konečnému zákazníkovi dostává prostřednictvím mnoha prostředníků dodavatelů (zároveň však i zákazníků), jinými slovy prostřednictvím mnoha účastníků logistického řetězce. 19

21 Obrázek 2: Logistický (dodavatelský) řetězec s vyzdvižením pro silniční dopravu Zdroj: [Sixta, J. Ţiţka, M. Logistika teorie a praxe, Brno: Computer Press, 2005, s. 75] Logistický (dodavatelský) řetězec Logistické řetězce zabezpečují pohyb materiálu, případně energie, nebo osob ve výrobních a oběhových procesech s vyuţitím informací a financích k tomu potřebných. Struktura a chování logistického (dodavatelského) řetězce vychází z poţadavku pruţně a hospodárně uspokojit potřebu finálních zákazníků. Tento pohyb se uskutečňuje pomocí manipulačních, dopravních a pomocných prostředků. Logistické řetězce jsou tvořeny jednotlivými články, kterými mohou být s přihlédnutím ke zvolené rozlišovací úrovni: - ve výrobě: továrny, případně jejich dílny, sklady, mezisklady - v dopravě: ţelezniční stanice, silniční uzly, letiště, přístavy - v obchodě: prodejny, maloobchodní a velkoobchodní sklady nebo - větší celky: logistické areály, různé terminály, překladiště, budovy i plochy. 1 Logistické (dodavatelské) řetězce bývají komplikovanější, kdy začínají u dodavatele surovin a končí aţ u finálního zákazníka. Tyto (dodavatelské) řetězce, podobně jako 1 HOBZA, M. ŠAFAŘÍK, L.logistika. 1. Hradec Králové: Gaudeamus Univerzita Hradec Králové, 2002, ISBN ,s

22 jiné řetězce nejsou silnější neţ jejich nejslabší články. Konkurenceschopnost proto závisí na výkonnosti kaţdého jeho článků. Průzkum společnosti Deloitte and Touche prokázal, ţe přístup k dodavatelskému řetězci se během uplynulých pěti let významně změnil. Zatímco dříve se 25% globálních výrobců domnívalo, ţe dodavatelský řetězec je důleţitý, nyní přes 90% z nich věří, ţe budování a řízení efektivního a účinného dodavatelského řetězce bude pro jejich přeţití kritické Cíl a měření výkonu logistického řetězce Potencionálními kvantitativními ukazateli výkonu mohou být např. distribuční náklady na jednotku, procento poškozeného zboţí, počet omylů při plnění objednávek. Kvalitativními ukazateli, které se pouţívají v logistickém řetězci jsou např. míra koordinace log. řetězce, včasná dostupnost, potřebných informací, nebo míra konfliktu v rámci log. řetězce. Management firmy by měl stanovit konkrétní cíle log. řetězce, měřit jeho skutečný výkon a porovnávat jej s plánovaným výkonem. Stanovené hodnotící ukazatele by se měli v průběhu doby vyvíjet a mohly by tak identifikovat případné potenciální problémové oblasti. Nejvhodnějším měřítkem výkonu je rentabilita neboli ziskovost. Analýza nákladových vazeb se provádí na úrovni firmy a nebo v rámci různých úrovní log. řetězce. Cílem úrovně individuální firmy je zjistit co nejefektivnější způsob jak uspokojit zákazníka. Cíl marketingu: rozdělit zdroje v rámci marketingového mixu tak, aby byla maximalizována dlouhodobá rentabilita podniku. Cíl logistiky: minimalizovat celkové náklady při dosaţení potřebné úrovně zákaznického servisu, přičemţ platí, ţe celkové náklady na přepravu + skladovací náklady + náklady na vyřizování objednávek a na informační systém + mnoţstevní náklady + náklady na udrţování zásob. 3 2 PÁNEK B. Sedm smrtelných hříchů řízení dodavatelského řetězce. Logistika: Měsíčník Hospodářských novin. Praha: 2004, roč. X., č. 5., s 23 aţ 27 3 Bazala Jaroslav a kolektiv autorů Logistika v praxi, Dashofer and Verlag Dashofer, nakladatelství, s.r.o., Praha 1, 2007, s. 1 a 3 21

23 2.2 Financování logistického řetězce v silniční dopravě Kaţdá firma v průběhu své činnosti se můţe dostat do situace, kdy nebude mít prostředky, kterými by zajistila obnovu svého vozového parku, či skladu např. v důsledku nepředvídatelných ţivelních katastrof. A právě tehdy nastupují do hry pojmy jako leasing, nebo bankovní úvěr Podstata a význam leasingu Anglické slovo leasing bylo převzato do českého jazyka a znamená pronájem. Jedná se o pronájem movitého nebo nemovitého majetku (např. stroje, budovy, dopravního prostředku apod.) za sjednané nájemné na určité období nebo dobu neurčitou s výpovědní lhůtou. Jde o komplexní obchodní transakci, zajišťující jak úplatné uţívání věci tak profinancování jejího pořízení. Je jedním z běţně a dnes i masově uţívaných nástrojů v trţních ekonomikách. Slouţí nejen jako alternativní způsob pořizování investic, ale i jako prostředek k ovlivňování finančních toků ekonomických subjektů a optimalizace jejich daňového zatíţení i často je vyuţíván jako prostředek podpory prodeje. Banka je instituce, která poskytuje finanční sluţby. Její základní činností je shromaţďování dočasně volných peněţních prostředků, které formou úvěru dává k dispozici a nastavováním úroků zhodnocuje. Tímto způsobem umoţňuje pohyb peněz v ekonomice a zprostředkovává vyuţití dočasně volných zdrojů. Provozování těchto sluţeb je regulováno státem. Banka proto pro svoji činnost potřebuje bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru, který většinou vykonává centrální banka. Rozdělení Obchodní banky mohou být buď univerzální, to znamená, ţe poskytuje široký rejstřík bankovních sluţeb, anebo specializovaných na jednotlivé činnosti. Tato specializace vyplývá buď ze zákona (tj. je-li v zemi bankovní soustava univerzální či specializovaná) nebo z povahy banky dobrovolně. 22

24 2.2.2 Charakteristika bankovního úvěru Bankovní úvěry lze charakterizovat jako účelové či bezúčelové poskytnutí finančních prostředků klientovi. Jedná se o prodej peněz klientům za určitou cenu peněz, kterou zaplatí klient. Touto cenou je úrok, tedy poplatek za dočasné pouţívání volných peněţních prostředků. Výše úroku je uváděna zpravidla ve formě roční, příp. měsíční úrokové sazby. Ve vztahu k nákladům na úvěr je dále moţné setkat se s tzv. ukazatelem roční procentní sazby nákladů neboli RPSN. Bankovní úvěry jsou určeny k financování nákupu sluţeb, zboţí, případně k získání hotovosti. Poskytovatelem úvěru mohou být nebankovní společnosti, banky, ale i podnikatelé, kteří prodávají zboţí na splátky. 4 Základní dělení bankovních úvěrů je podle doby splatnosti, účelu a subjektu, z hlediska zajištění, měny a podle hlediska opakovatelnosti. Krátkodobé úvěry Krátkodobé úvěry jsou určeny ke krátkodobému překlenutí nesouladu mezi potřebou zdrojů financování a jejich disponibilní výší. Mezi krátkodobé úvěry patří úvěry splatné do jednoho roku. Střednědobé a dlouhodobé úvěry Doba splatnosti střednědobých úvěrů je v intervalu 1 aţ 4 roky, dlouhodobé úvěry mají splatnost delší neţ 4 roky. V obecné rovině by měly slouţit k financování dlouhodobých potřeb podnikatelského subjektu, tzn. měly by být vţdy spojeny s budováním materiálně technické základny. Vyţaduje-li podnik dlouhodobý úvěr na běţný rozvoj a chod firmy, značí to určité problémy. Tyto úvěry nemusí být spojeny však pouze s výstavbou nemovitostí, ale jsou vţdy spojeny se zástavou nemovitosti 5. 4 Zajímavé stránky pojištění [cit ] <http://www.citi.cz/ceskasporitelna-mujweb-cz/> 5 Česká leasingová a finanční asociace [cit ]. Dostupné na www: <http://www.clfa.cz/> 23

25 2.3 Pojištění logistického řetězce v silniční dopravě Kaţdá činnost sebou nese určitá rizika. Všichni poté nejen sebe, ale i své okolí vystavují nebezpečí vzniku škoda třeba na majetku, nebo na zdraví či na jiných hodnotách jejich zájmů. Pokud takové riziko vyvolal, či zavinil ať jiţ přímo či nepřímo odpovědný subjekt, pak příslušné právní normy stanoví odpovědnost za škodu, čímţ je míněna povinnost škůdce strpět sankce, stanovené právními normami za vznik této škody. Nedílnou součástí toho je pak i povinnost škůdce takto vzniklou škodu uhradit Pojmy v pojišťovnictví Snad nejpřesnější pro společné chápání lze riziko definovat jako pravděpodobnost či moţnost vzniku výsledku, který lze obecně povaţovat za ztrátu, nezdar. Pojem riziko a s ním spojené pojmy nebezpečí a nahodilá událost úzce souvisí s otázkou k čemu vlastně pojištění slouţí. Nejstručněji a nejvýstiţněji lze pojištění charakterizovat jako nástroj finanční kompenzace nepříznivých následků nahodilých jevů. Znamená to tedy, ţe v případě, kdy nelze dané riziko vyloučit a není tedy v moţnostech FO či PO vznik daného rizika vyloučit, lze eliminovat, příp. alespoň zmírnit jeho finanční následky. Obecně je důvodem sjednávání pojištění existence pojistných nebezpečí, která mohou vyvolat vznik nahodilé události, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. Pojem pojistné nebezpečí definuje zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě ve znění pozdějších předpisů v ustanovení 2, písm.1) jako moţnou příčinu vzniku pojistné události. Pojistné nebezpečí chápeme jako činitele, který můţe nepříznivě ovlivnit své okolí a vyvolat tak vznik škody. Těmi jsou především přírodní ţivelná nebezpečí tak, jak je definují pojistné podmínky pojistitelů poţár, blesk, výbuch, zřícení letadla, náraz, vichřice, krupobití, pád stromů, stoţárů, sesouvání půdy, zemětřesení, zřícení skal, nebo zeminy, povodeň, záplava, náraz silničního nebo kolejového vozidla, tíha sněhu neb námrazy, ale také například úmyslné jednání škůdce (např. zpronevěra, krádeţ, loupeţné přepadení, apod.), či nedbalostní jednání pojištěného, kdy pojistným nebezpečím je vznik odpovědnosti za škodu. 24

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy Plzeň, 2009 Tomáš

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Policy rating in motor-vehicle insurance Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu Jana Sedlářová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kombinace bankovních a pojistných produktŧ

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

Management pohledávek v praxi

Management pohledávek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Management pohledávek v praxi Diplomová práce Autor: Bc. František Zvěřina Finance Vedoucí práce: Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, Ph.D.

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bakalářská práce Iva Láhlová, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování Novák Tomáš Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Zpracovaná bakalářská práce na téma Logistické náklady v podniku a moţnost jejich sniţování se skládá

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bakalářská práce Autor: Irena Haubnerová Pojišťovnictví Vedoucí

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bakalářská práce Autor: Lucie Kratochvílová Pojistný makléř Vedoucí práce: Mgr. Petr Gruber Praha Duben

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více