Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce)"

Transkript

1 Vysoká škola logistiky o.p.s Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě (Bakalářská práce) Přerov 2011 Petr Baraňák

2 1

3 2

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a vypracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná a ţe jsem v práci neporušil autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s prezentačním zpřístupněním své práce v knihovně Vysoké školy logistiky o.p.s. a s případným pouţitím této práce Vysokou školou logistiky o.p.s. pro pedagogické, vědecké a prezentační účely. Přerov dne 24. dubna podpis 3

5 Poděkování Na tomto místě bych velmi rád poděkoval Ing. Haně Neradilové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat společnosti ČSOB, a.s., Komerční bance, a.s., Česká spořitelně, a.s., Kooperativě, a.s., Česká pojišťovně, a.s. a pojišťovně Allianz, a.s. za poskytnutí informací, své rodině a přítelkyni za trpělivost a psychickou podporu. 4

6 Resumé Bakalářská práce se zabývá významem financování a úvěrování logistického řetězce v silniční dopravě v České republice. Popisuje zde většinu moţností jak zajistit bez vlastního kapitálu fungování logistického řetězce v silniční dopravě (tzv. dodavatelského řetězce), ale i pojištění tohoto logistického systému od dodávek surovin do výroby, přes skladování v distribučních centrech, aţ po přepravu ke konečnému zákazníkovi. K analýze nejlepší varianty úvěru a pojištění bylo pouţito porovnání u největších poskytujících společností v České republice. Abstract The bachelor project discusses the importance of financing and lending logistical chain road transport in the Czech Republic. It describes most of the ways to ensure equity, without the logistics chain in road transport (supply chain), and insurance in the logistics system from raw material supply to production, through storage in distribution centers, transportation to the final customer. To analyze the best options to credit and insurance to be used for comparison of the largest providers in the Czech Republic. 5

7 Obsah Úvod Silniční doprava Význam silniční dopravy Přednosti a nedostatky silniční dopravy Dělení silniční dopravy Druhy, kategorie a parametry silničních dopravních prostředků Zákon o silniční dopravě Povinnosti tuzemského dopravce pro vnitrostátní dopravu Povinnosti tuzemského dopravce v mezinárodní přepravě Další vztahující se zákony Mezinárodní dohody, povolení a úmluvy respektované v silniční dopravě Logistické aspekty financování a pojištění v silniční dopravě Logistický řetězec Struktura a toky logistického řetězce Vymezení logistického řetězce Cíl a měření výkonu logistického řetězce Financování logistického řetězce v silniční dopravě Podstata a význam leasingu Charakteristika bankovního úvěru Pojištění logistického řetězce v silniční dopravě Pojmy v pojišťovnictví Pojišťovna Pojištění a jejich členění Dozor a právní úprava pojišťovnictví Možnosti financování a pojištění silniční dopravy Druhy finančních produktů v silniční dopravě Druhy pojištění v silniční dopravě Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu

8 3.2.3 Pojištění úvěru Pojištění právní ochrany pro řidiče a vlastníky motorových vozidel Pojištění přerušení provozu šomáţní pojištění Kritéria a volba optimální varianty Rozdělení kritérií Porovnání finančních produktů u vybraných institucí Porovnání pojistných produktů u vybraných institucí Vyhodnocení nejlepší varianty Závěr Seznam použité literatury Seznam zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Přílohy

9 Úvod V posledním desetiletí se stále více hovoří o trvale udrţitelném rozvoji. Logistika ovlivňuje mnohé sféry a je jimi zpětně ovlivňována. Při logistických procesech musí být respektovány příslušné zákony, jako např. zákon o silniční dopravě. Logistika je slovo, které na počátku 90. let v ústech českých odborníků a manaţerů ještě neobjevovalo ani s otazníkem, je nyní na přelomu staletí vyslovováno jiţ téměř všude. V logistice jde o to, jak uskutečnit, aby správné věci byly ve správný čas na správném místě a navíc za minimální cenu. Uţší pojetí logistiky odpovídá dojmu z našich silnic a dálnic. Stále početnější nákladní vozy nesou na svých bocích nápisy, v nichţ se velmi často vyskytuje slovo logistic a logistika. Na okrajích městských konglomerací rostou logistické centrální sklady a řada firem poskytuje tzv. logistické sluţby. Tyto pojmy jako doprava, skladování, manipulace atd. jsou ve světě logistiky velmi vnímány celou veřejností. Všechny tyto činnosti se však neobejdou bez toho hlavního, kterým je kapitál. Ne vţdy však dostačují vlastní finanční prostředky na nákladné realizace staveb, skladů, nákupů a obnovy vozového parku, vykrytí období mezi provedenou prací a zaplacením faktur, ale i v případě nepředvídatelné události. A právě v tomto čase se často poohlíţí jednotlivé články logistického řetězce v silniční dopravě, ať uţ jsou to zasílatelé, přepravci, dopravci po moţných půjčkách, leasingu, spotřebitelských úvěrech u bankovních institucí. V případě nepředvídatelných událostí nám ovšem můţe pomoci nejen bankovní úvěr z důvodu znovu postavení vyhořelého skladu, či znovu nakoupení vozového parku při ţivelné katastrofě, nebo havárii, nechat si provést pojištění, oněch pro fungující dodavatelský řetězec, prostředků. Některé škodní události v oblasti zajištění logistického řetězce v silniční dopravě mohou být velmi nákladné. Řada firem přitom podceňuje rizika v dodavatelském řetězci. Nedílnou součástí proč pojišťovat svou podnikatelkou činnost je i organizovaná kriminalita, ale i ztráta přepravovaného zboţí během přepravy vlivem dopravních nehod. Ztracená nebo poškozená paleta během přepravy mnoho neznamená. Jestliţe se však celý náklad sesune z nákladního automobilu na silnici, nebo zmizí nákladní souprava, vznikne značná škoda. Např. v Německu jsou ročně evidovány škody 8

10 za 330 mil. EUR, tím, ţe zboţí bylo špatně zajištěno nebo zabaleno, pouţil se nevhodný dopravní prostředek, nebo bylo nákladní auto ukradeno celé i s nákladem. Organizovaná kriminalita se v poslední době stala ekonomickou hrozbou, kterou je třeba brát váţně. Zlodějské gangy podle studie EU způsobují v dopravních řetězcích škody přes 8,2 mld. EUR ročně. První část práce se zabývá jiţ jen jedním způsobem dopravy, a to dopravou silniční. Je zde popsáno jednotlivé dělení silniční dopravy, její výhody a nevýhody a základní rozměry dopravních prostředků, jejich zvláštními poţadavky na konstrukci dle mezinárodních dohod. Rovněţ se okrajově zmiňuje o základních pojmech v silniční dopravě, povinnostech tuzemského dopravce, a dalších vztahujících se zákonů k silniční dopravě. V druhé časti je popsán logistický řetězec (dodavatelský řetězec) s důrazem na dílčí časti tohoto systému, a to dopravu mezi jednotlivými články. S tímto dílčím článkem, silniční dopravou, distribuční centrem (tedy místem pro mezi uskladnění a další distribucí), ale i dopravními prostředky, se snaţím poskytnout přehled pro jeho financování (v důsledku nedostatečného kapitálu), jeho pojištění v důsledku nepředvídaných událostí (ţivelné katastrofy), havárií ale i povinných zákonných a havarijních pojištění. Ve třetí kapitole je poukázáno na popis druhů úvěrů, leasingů a pojištění a to z nabídky tří významných bankovních a pojišťovacích institucí zastoupených v České republice. Srovnání nabízených produktů dle předem vybraných kritérií je provedeno ve čtvrté kapitole a zároveň je navrţena optimální varianta úvěru při pořizování vozidla, jeho pojištění, úvěru na sklad a pojištění zásilky. Cílem bakalářské práce je vybrat nejvýhodnější pouţití úvěru při nedostatku vlastního kapitálu a pojištění tak, aby co nejlépe pokrývaly daný článek logistického řetězce silniční dopravy - dopravce, přepravce, nebo zasílatele a jejich prostředků pro podnikání. Pouţití nejvýhodnějšího úvěru a pojištění bylo uskutečněno dle kritérií, které byly vybrány na základě vlastního uváţení ze tří největších bankovních a pojišťovacích institucí působících v ČR. 9

11 1 Silniční doprava Silniční doprava tvoří základ silniční dopravy v České republice. Je také nejrozšířenějším druhem nákladní dopravy, která přepravuje nejvíce zboţí v tunách a dociluje tím nejvyšších přepravních výkonů. 1.1 Význam silniční dopravy Silniční doprava je vhodná pro zabezpečení přímé přepravy druhů zboţí na krátké, střední, ale i za určitých podmínek na dlouhé přepravní vzdálenosti. Silniční doprava tak poskytuje největší pokrytí trhu. 1.2 Přednosti a nedostatky silniční dopravy Přednostmi jsou : - rychlost - spolehlivost - různorodost vozového parku - schopnost zabezpečit přímou přepravu - lepší ochrana zboţí - vzájemná nezávislost jednotlivých přeprav Nedostatky jsou : - značná závislost na počasí - rychle rostoucí náklady s přepravní vzdáleností - dopravní kongesce - problémy se současnou přepravou velkého mnoţství zboţí - velká nehodovost - negativní vliv na ţivotní prostředí, hluk 10

12 1.3 Dělení silniční dopravy Silniční dopravu lze členit z různých hledisek. Základní členění SD vychází z jejího obecného poslání, tj. z hlediska přemísťování osob a věcí: - doprava osobní (jako součást sluţeb) - doprava nákladní (jako součást materiální výroby) Z hlediska okruhu uţivatelů, podle toho pro jaké potřeby (cizí nebo vlastní) je doprava prováděna se dělí na: - dopravu veřejnou - dopravu neveřejnou (v osobní dopravě - individuální motorismus, v nákladní dopravě - závodová doprava ) Z hlediska charakteru přepravy se člení na: - dopravu hromadnou (nákladní doprava pro organizace) - dopravu individuální (sluţby pro obyvatelstvo, závodová doprava) Z hlediska lokálního se dělí na: - vnitrostátní - mezinárodní a to jako vývoz, dovoz, nebo tranzit Z hlediska pravidelnosti se člení na: - pravidelná (na základě jízdních řádů.typické pro osobní dopravu, ale i v ND ve sběrné sluţbě je určitá pravidelnost) - nepravidelná ( sjednávána individuelně ) 1.4 Druhy, kategorie a parametry silničních dopravních prostředků Druhy dopravních prostředků Podle zákona č.56/01 Sb. a zákona č.341/02 Sb. se silniční vozidla člení na: - Motocykly zde patří motocykly a mopedy. 11

13 - Osobní automobily - Nákladní automobily především valníkové, sklápěčkové, skříňové, cisternové, izotermické. - Autobusy jako minibusy, městské a meziměstské, dálkové, kloubové, dvoupodlaţní. - Speciální vozidla zde patří tahače, hasičská, zametací, traktory. - Ostatní silniční vozidla - Přípojná vozidla jako přívěsy (autobusový, nákladní, karavan, speciální), návěsy (autobusový, speciální hasičský, nákladní valníkový, sklápěčkový, izotermický aj.), přívěsné vozíky, postranní vozíky. - Jízdní soupravy a to kombinovaná, smíšená, mostová, závěsová, přívěsková. Kategorie silničních vozidel L malá motorová vozidla se 2 nebo 3 koly (mopedy, motocykly) M motorová vozidla s nejméně 4 koly, určená pro přepravu osob M1-9 míst k sezení, do 3,5 t, M2-8 a více míst, do 5 t, M3-8 a více míst a přesahuje 5 t. N motorová vozidla s nejméně 4 koly, určená pro přepravu nákladů ) N1 nepřesahuje 3,5 t, N2 přesahuje 3,5 t do 12 t, N3 přesahuje 12 tun. T traktory a zemědělské stroje O přípojná vozidla O1 - jedna náprava do 0,75 t, O2 nepřesahuje 3,5 t, O3 přesahuje 3,5 t do 10 t, O4 přesahuje 10 tun. S pracovní stroje 12

14 R ostatní vozidla Parametry silničních vozidel Parametry silničních vozidel jsou důleţité nejen při provozu na silničních komunikací, při průjezdu pod ţelezničními mosty, nebo naopak nadjezdy z důvodu zatíţení. Jsou však důleţitá pro určení ceny daného pojištění a koneckonců také hrají svou roli při koupi vozidla samotného. Rozměry vozidel - největší přípustné rozměry vozidel a souprav jsou: - šířka 2,55 m, - výška 4 m, - délka jednotlivé vozidlo 12 m, tahač + návěs 16,5 m, motor.vozidlo + přívěs 18,75 m, souprava se dvěma přívěsy nebo návěsem a jedním přívěsem maximálně 22 m Hmotnost vozidla - celková hmotnost (součet pohotovostní a užitečné hmotnosti) - u motorových vozidel se dvěma nápravami - 18 tun, se třemi nápravami 25 tun, se čtyřmi a více nápravami - 32 tun, - u přívěsů se dvěma nápravami 18 tun, se třemi nápravami 24 tun, se čtyřmi a více nápravami 32 tun, - u jízdních souprav 48 tun. Pohotovostní hmotnost vozidla - kompletně vybavené vozidlo + nářadí + výbava + PHM Užitečná hmotnost vozidla - hmotnost nákladu + osob + pomocný materiál + pracovní zařízení Okamžitá hmotnost vozidla - hmotnost v daném okamţiku při provozu Další důležitými pojmy jsou : - ložná plocha - je vnitřní půdorysná plocha karosérie - ložný prostor - je vnitřní objem uzavřené karosérie 13

15 - kapacita vozidla nosnost nebo uţitečným zatíţením - užitečné zatížení přípustná hmotnost nákladu - dovolené zatížení hmotnost vybavení + pracovní výstroje + uţitečné zatíţení + obsluha 1.5 Zákon o silniční dopravě (podmínky pro provozování dopravy pro cizí potřeby, povinnosti dopravce) Zákon č. 111/1994 Sb. ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů upravuje podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly (dále jen "vozidlo") prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakoţ i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku. Silniční doprava pro vlastní potřeby - zajišťuje podnikatelskou činnost a nedochází při ní ke vzniku závazkového vztahu Silniční doprava pro cizí potřeby Osobní nebo nákladní vzniká mezi provozovatelem a osobou jejíţ potřeba se uspokojuje závazkový vztah (vnitrostátní, mezinárodní) Provozování dopravy pro cizí potřeby Kdo chce provozovat dopravu pro cizí potřeby musí: - mít dobrou pověst (bezúhonnost, nebyla v posledních 5 letech zrušena koncese ţivnost.úřadem, zkoumá se 5 let zpětně), - být odborně způsobilý (osvědčení o odborné způsobilosti, vydává příslušný dopravní úřad na základě sloţené zkoušky nebo vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru, také se dokládá 3 roky praxe koncesní listinou vystavenou před třemi roky), - mít koncesi (podle ţivnostenského.zákona se vydá věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost a spolehlivost), 14

16 - prokázat finanční způsobilost (při provozování dopravy nad 3,5 tuny, obchodní majetek, dostupné finanční prostředky a rezervy na provoz na 12 měsíců ,- Kč na 1 vozidlo a ,- Kč na kaţdé další vozidlo). Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého bydliště. Provozovatel dopravy - Tuzemský dopravce - je jím fyzická nebo právnická osoba, která má sídlo v ČR a vozidla také zaregistrována v ČR - Mezinárodní dopravce fyzická i právnická osoba má sídlo mimo území ČR a vozy zaregistrovány mimo ČR Povinnosti tuzemského dopravce pro vnitrostátní dopravu - pouţívat vozidlo evidované se SPZ + STK, - řidič musí mít vykonané školení řidičů, - řidiči pravidelné lékařské prohlídky, - vést záznam o provozu vozidla uchovávat po 5 let, - vést záznam o době řízení vozidla, přestávkách u vozidel nad 3,5 tuny, - označit vozidla svým obchodním jménem, - v kaţdém vozidle koncesní listina Povinnosti tuzemského dopravce v mezinárodní přepravě - zajistit v mezinárodní přepravě nad 7,5 tuny řidič starší 21 let a 2 roky praxe, - pro mezinárodní přepravy mít zahraniční povolení podle mezinárodních smluv nebo právního řádu státu do něhoţ přepravu provádí, - k provozování do členských zemí EU mít eurolicenci. 1.6 Další vztahující se zákony Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 15

17 Upravuje kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky uţívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uţivatelů a výkon správy. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Upravuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, jejich registraci, technické poţadavky na provoz, technická způsobilost. Vyhláška č.133/1964 Sb., silniční přepravní řád - upravuje práva povinnosti i odpovědnost při přepravě silničními vozidly pro cizí potřeby, závazkové vztahy v silniční dopravě. 1.7 Mezinárodní dohody, povolení a úmluvy respektované v silniční dopravě Dohoda ADR Je mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí. Obsahuje ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů, ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Obsahuje 2 přílohy A a B: A všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů B ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Úmluva TIR Součástí úmluvy TIR je řád o technických podmínkách platných pro silniční vozidla, která mohou být schválena pro mezinárodní přepravu pod celní závěrou. Dohoda ATP Je to dohoda o přepravě zkazitelných potravin a prostředcích pro tyto přepravy. Zahrnuje právní úpravu poţadavků na specializované dopravní prostředky určené k mezinárodním přepravám zkazitelných potravin. CEMT je Evropská konference ministrů doprav evropských států. CMR je úmluva o přepravní smlouvě (od roku 1956, ČR od 1974). Dohoda se vztahuje na kaţdou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliţe místo převzetí zásilky a místo jejího dodání leţí ve dvou různých státech, z nichţ alespoň jeden je smluvním státem dohody. CMR platí jen pro mezinárodní silniční dopravu, 16

18 částečně řeší i kombinovanou a to při naloţení celého silničního vozidla i se zboţím na jiný dopravní prostředek Eurolicence Eurolicenci musí mít kaţdý dopravce pro vykonávání mezinárodní dopravy zboţí v rámci EU a kaţdé jeho vozidlo musí být vybaveno jejím opisem. Nahrazuje veškerá silniční vstupní povolení pro přepravy loco, tranzitní a třetizemní uvnitř EU. Eurolicenci můţe obdrţet kaţdá dopravní firma, která má koncesi na mezinárodní silniční dopravu. Kromě originálu dostane firma tolik opisů, kolik má vozidel. Třetizemní přepravy povolení CEMT Třetizemní přeprava je přeprava, u které místo nakládky vozidla i místo vykládky vozidla leţí v různých státech z nichţ ani jeden není státem registrace vozidla. Mimo EU jsou vyţadována speciální třetizemní povolení anebo mohou být přepravy vykonány v rámci povolení CEMT ( Evropská konference ministrů doprav evropských států). Význam tohoto povolení je moţnost vykonávat třetizemní přepravy bez jakýchkoli omezení. Povolení se vydávají na jeden rok nebo jeden měsíc. Pro třetizemní přepravy - zahraniční povolení uděluje dopravci příslušný orgán státu, po jehoţ území se přeprava provádí. Povolení vydává příslušný orgán státu, kde je vozidlo registrováno. Českým dopravcům vydává ČESMAD. Vydává se na 1 rok. Povolení je nepřenosné, potřebné pro kaţdé motorové vozidlo nebo celou jízdní soupravu. Bez povolení moţno pouze u vozidel s uţitečnou hmotností do 3,5 tuny nebo celková hmotnost do 6 tun. 17

19 2 Logistické aspekty financování a pojištění v silniční dopravě Jedná se o souhrn informací a pojmů potřebných k obeznámení se s uvedenou problematikou. Na základě těchto informací jsou vyzdviţeny pojmy: logistický (dodavatelský) řetězec, banka a pojišťovna pro účely financovaní a pojištění v silniční dopravě. 2.1 Logistický řetězec Logistický řetězec je souhrn organizačních jednotek, institucí či agentur ve firmě či mimo ni, vykonávající funkce, které podporují marketing daného produktu. Marketing můţeme najít v mnoha činnostech podniku, a to nákup, prodej, přeprava, skladování, třídění, financování, přebíraní trţního rizika a poskytování marketingových informací Struktura a toky logistického řetězce Všechny organizační jednotky, instituce nebo agentury vykonávající jednu, nebo více marketingových funkcí, jsou článkem logistického řetězce, jehoţ cílem je realizovat distribuční tok. Struktura logistického řetězce je dána logistickými funkcemi, nebo-li činnostmi, které jeho jednotlivé články vykonávají. Některé články mohou však vykonávat pouze jednu funkci, např. dopravci přepravují zboţí, veřejné sklady zboţí skladují. Jiné články logistického řetězce mohou vykonávat více funkcí, např. velkoobchodní firmy. Struktura logistického řetězce se mění v závislosti na míře kontroly nad jednotlivými jeho články a výkonnosti jeho funkcí. 18

20 Obrázek 1: Logistický řetězec Zdroj: [Bazala Jaroslav a kolektiv autorů, nakladatelství, s.r.o., Praha 1,2007, s. 1] Logistika v praxi, Dashofer and Verlag Dashofer, Vymezení logistického řetězce Přímý řetězec poskytuje výrobci nejvyšší míru kontroly nad výkonností marketingových funkcí. VÝROBCE KONEČNÝ UŢIVATEL Náklady na distribuci jsou zde však vyšší. Nepřímý řetězec znamená, ţe značnou část nákladů a rizik přebírají prostředníci (např. dopravci, veřejné sklady, velkoobchodní firmy) VÝROBCE PROSTŘEDNÍK KONEČNÝ UŢIVATEL Jak je patrné z následujícího obrázku finální výrobek se ke konečnému zákazníkovi dostává prostřednictvím mnoha prostředníků dodavatelů (zároveň však i zákazníků), jinými slovy prostřednictvím mnoha účastníků logistického řetězce. 19

21 Obrázek 2: Logistický (dodavatelský) řetězec s vyzdvižením pro silniční dopravu Zdroj: [Sixta, J. Ţiţka, M. Logistika teorie a praxe, Brno: Computer Press, 2005, s. 75] Logistický (dodavatelský) řetězec Logistické řetězce zabezpečují pohyb materiálu, případně energie, nebo osob ve výrobních a oběhových procesech s vyuţitím informací a financích k tomu potřebných. Struktura a chování logistického (dodavatelského) řetězce vychází z poţadavku pruţně a hospodárně uspokojit potřebu finálních zákazníků. Tento pohyb se uskutečňuje pomocí manipulačních, dopravních a pomocných prostředků. Logistické řetězce jsou tvořeny jednotlivými články, kterými mohou být s přihlédnutím ke zvolené rozlišovací úrovni: - ve výrobě: továrny, případně jejich dílny, sklady, mezisklady - v dopravě: ţelezniční stanice, silniční uzly, letiště, přístavy - v obchodě: prodejny, maloobchodní a velkoobchodní sklady nebo - větší celky: logistické areály, různé terminály, překladiště, budovy i plochy. 1 Logistické (dodavatelské) řetězce bývají komplikovanější, kdy začínají u dodavatele surovin a končí aţ u finálního zákazníka. Tyto (dodavatelské) řetězce, podobně jako 1 HOBZA, M. ŠAFAŘÍK, L.logistika. 1. Hradec Králové: Gaudeamus Univerzita Hradec Králové, 2002, ISBN ,s

22 jiné řetězce nejsou silnější neţ jejich nejslabší články. Konkurenceschopnost proto závisí na výkonnosti kaţdého jeho článků. Průzkum společnosti Deloitte and Touche prokázal, ţe přístup k dodavatelskému řetězci se během uplynulých pěti let významně změnil. Zatímco dříve se 25% globálních výrobců domnívalo, ţe dodavatelský řetězec je důleţitý, nyní přes 90% z nich věří, ţe budování a řízení efektivního a účinného dodavatelského řetězce bude pro jejich přeţití kritické Cíl a měření výkonu logistického řetězce Potencionálními kvantitativními ukazateli výkonu mohou být např. distribuční náklady na jednotku, procento poškozeného zboţí, počet omylů při plnění objednávek. Kvalitativními ukazateli, které se pouţívají v logistickém řetězci jsou např. míra koordinace log. řetězce, včasná dostupnost, potřebných informací, nebo míra konfliktu v rámci log. řetězce. Management firmy by měl stanovit konkrétní cíle log. řetězce, měřit jeho skutečný výkon a porovnávat jej s plánovaným výkonem. Stanovené hodnotící ukazatele by se měli v průběhu doby vyvíjet a mohly by tak identifikovat případné potenciální problémové oblasti. Nejvhodnějším měřítkem výkonu je rentabilita neboli ziskovost. Analýza nákladových vazeb se provádí na úrovni firmy a nebo v rámci různých úrovní log. řetězce. Cílem úrovně individuální firmy je zjistit co nejefektivnější způsob jak uspokojit zákazníka. Cíl marketingu: rozdělit zdroje v rámci marketingového mixu tak, aby byla maximalizována dlouhodobá rentabilita podniku. Cíl logistiky: minimalizovat celkové náklady při dosaţení potřebné úrovně zákaznického servisu, přičemţ platí, ţe celkové náklady na přepravu + skladovací náklady + náklady na vyřizování objednávek a na informační systém + mnoţstevní náklady + náklady na udrţování zásob. 3 2 PÁNEK B. Sedm smrtelných hříchů řízení dodavatelského řetězce. Logistika: Měsíčník Hospodářských novin. Praha: 2004, roč. X., č. 5., s 23 aţ 27 3 Bazala Jaroslav a kolektiv autorů Logistika v praxi, Dashofer and Verlag Dashofer, nakladatelství, s.r.o., Praha 1, 2007, s. 1 a 3 21

23 2.2 Financování logistického řetězce v silniční dopravě Kaţdá firma v průběhu své činnosti se můţe dostat do situace, kdy nebude mít prostředky, kterými by zajistila obnovu svého vozového parku, či skladu např. v důsledku nepředvídatelných ţivelních katastrof. A právě tehdy nastupují do hry pojmy jako leasing, nebo bankovní úvěr Podstata a význam leasingu Anglické slovo leasing bylo převzato do českého jazyka a znamená pronájem. Jedná se o pronájem movitého nebo nemovitého majetku (např. stroje, budovy, dopravního prostředku apod.) za sjednané nájemné na určité období nebo dobu neurčitou s výpovědní lhůtou. Jde o komplexní obchodní transakci, zajišťující jak úplatné uţívání věci tak profinancování jejího pořízení. Je jedním z běţně a dnes i masově uţívaných nástrojů v trţních ekonomikách. Slouţí nejen jako alternativní způsob pořizování investic, ale i jako prostředek k ovlivňování finančních toků ekonomických subjektů a optimalizace jejich daňového zatíţení i často je vyuţíván jako prostředek podpory prodeje. Banka je instituce, která poskytuje finanční sluţby. Její základní činností je shromaţďování dočasně volných peněţních prostředků, které formou úvěru dává k dispozici a nastavováním úroků zhodnocuje. Tímto způsobem umoţňuje pohyb peněz v ekonomice a zprostředkovává vyuţití dočasně volných zdrojů. Provozování těchto sluţeb je regulováno státem. Banka proto pro svoji činnost potřebuje bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru, který většinou vykonává centrální banka. Rozdělení Obchodní banky mohou být buď univerzální, to znamená, ţe poskytuje široký rejstřík bankovních sluţeb, anebo specializovaných na jednotlivé činnosti. Tato specializace vyplývá buď ze zákona (tj. je-li v zemi bankovní soustava univerzální či specializovaná) nebo z povahy banky dobrovolně. 22

24 2.2.2 Charakteristika bankovního úvěru Bankovní úvěry lze charakterizovat jako účelové či bezúčelové poskytnutí finančních prostředků klientovi. Jedná se o prodej peněz klientům za určitou cenu peněz, kterou zaplatí klient. Touto cenou je úrok, tedy poplatek za dočasné pouţívání volných peněţních prostředků. Výše úroku je uváděna zpravidla ve formě roční, příp. měsíční úrokové sazby. Ve vztahu k nákladům na úvěr je dále moţné setkat se s tzv. ukazatelem roční procentní sazby nákladů neboli RPSN. Bankovní úvěry jsou určeny k financování nákupu sluţeb, zboţí, případně k získání hotovosti. Poskytovatelem úvěru mohou být nebankovní společnosti, banky, ale i podnikatelé, kteří prodávají zboţí na splátky. 4 Základní dělení bankovních úvěrů je podle doby splatnosti, účelu a subjektu, z hlediska zajištění, měny a podle hlediska opakovatelnosti. Krátkodobé úvěry Krátkodobé úvěry jsou určeny ke krátkodobému překlenutí nesouladu mezi potřebou zdrojů financování a jejich disponibilní výší. Mezi krátkodobé úvěry patří úvěry splatné do jednoho roku. Střednědobé a dlouhodobé úvěry Doba splatnosti střednědobých úvěrů je v intervalu 1 aţ 4 roky, dlouhodobé úvěry mají splatnost delší neţ 4 roky. V obecné rovině by měly slouţit k financování dlouhodobých potřeb podnikatelského subjektu, tzn. měly by být vţdy spojeny s budováním materiálně technické základny. Vyţaduje-li podnik dlouhodobý úvěr na běţný rozvoj a chod firmy, značí to určité problémy. Tyto úvěry nemusí být spojeny však pouze s výstavbou nemovitostí, ale jsou vţdy spojeny se zástavou nemovitosti 5. 4 Zajímavé stránky pojištění [cit ] <http://www.citi.cz/ceskasporitelna-mujweb-cz/> 5 Česká leasingová a finanční asociace [cit ]. Dostupné na www: <http://www.clfa.cz/> 23

25 2.3 Pojištění logistického řetězce v silniční dopravě Kaţdá činnost sebou nese určitá rizika. Všichni poté nejen sebe, ale i své okolí vystavují nebezpečí vzniku škoda třeba na majetku, nebo na zdraví či na jiných hodnotách jejich zájmů. Pokud takové riziko vyvolal, či zavinil ať jiţ přímo či nepřímo odpovědný subjekt, pak příslušné právní normy stanoví odpovědnost za škodu, čímţ je míněna povinnost škůdce strpět sankce, stanovené právními normami za vznik této škody. Nedílnou součástí toho je pak i povinnost škůdce takto vzniklou škodu uhradit Pojmy v pojišťovnictví Snad nejpřesnější pro společné chápání lze riziko definovat jako pravděpodobnost či moţnost vzniku výsledku, který lze obecně povaţovat za ztrátu, nezdar. Pojem riziko a s ním spojené pojmy nebezpečí a nahodilá událost úzce souvisí s otázkou k čemu vlastně pojištění slouţí. Nejstručněji a nejvýstiţněji lze pojištění charakterizovat jako nástroj finanční kompenzace nepříznivých následků nahodilých jevů. Znamená to tedy, ţe v případě, kdy nelze dané riziko vyloučit a není tedy v moţnostech FO či PO vznik daného rizika vyloučit, lze eliminovat, příp. alespoň zmírnit jeho finanční následky. Obecně je důvodem sjednávání pojištění existence pojistných nebezpečí, která mohou vyvolat vznik nahodilé události, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. Pojem pojistné nebezpečí definuje zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě ve znění pozdějších předpisů v ustanovení 2, písm.1) jako moţnou příčinu vzniku pojistné události. Pojistné nebezpečí chápeme jako činitele, který můţe nepříznivě ovlivnit své okolí a vyvolat tak vznik škody. Těmi jsou především přírodní ţivelná nebezpečí tak, jak je definují pojistné podmínky pojistitelů poţár, blesk, výbuch, zřícení letadla, náraz, vichřice, krupobití, pád stromů, stoţárů, sesouvání půdy, zemětřesení, zřícení skal, nebo zeminy, povodeň, záplava, náraz silničního nebo kolejového vozidla, tíha sněhu neb námrazy, ale také například úmyslné jednání škůdce (např. zpronevěra, krádeţ, loupeţné přepadení, apod.), či nedbalostní jednání pojištěného, kdy pojistným nebezpečím je vznik odpovědnosti za škodu. 24

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění 1. Uvod do pojištění podnikatelských rizik, zemědělské pojištění 1. Pojistné produkty v pojištění podnikatelských rizik, posuzování rizik, upisovací politika pojistitelů v rozsahu velkých, malých a středních

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 11 LOGISTIKA A ZASÍLATELSTVÍ. PROFESNÍ ORGANIZACE. FIRMY ZABÝVAJÍCÍ SE INFORMAČNÍMI SYSTÉMY V DOPRAVĚ A LOGISTICE SKLADOVÁNÍ. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zhodnocení trhu povinného ručení v České republice z hlediska vhodného pojistného krytí vybraného subjektu Bc. Václav Lesák Diplomová práce 2012 Prohlašuji:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem,

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem, 4.2 Podnikání na silniční infrastruktuře Pre-Pay (před uskutečněním zpoplatněné jízdy) uživatel si formou kreditu předplatí u operátora mýtné ve výši od 50,- do 500,- EUR (v hotovosti nebo tankovací či

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008.

EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008. EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008. Smluvní strany: 1. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 IČ: 45 794 944,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více