Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce)"

Transkript

1 Vysoká škola logistiky o.p.s Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě (Bakalářská práce) Přerov 2011 Petr Baraňák

2 1

3 2

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a vypracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná a ţe jsem v práci neporušil autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s prezentačním zpřístupněním své práce v knihovně Vysoké školy logistiky o.p.s. a s případným pouţitím této práce Vysokou školou logistiky o.p.s. pro pedagogické, vědecké a prezentační účely. Přerov dne 24. dubna podpis 3

5 Poděkování Na tomto místě bych velmi rád poděkoval Ing. Haně Neradilové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat společnosti ČSOB, a.s., Komerční bance, a.s., Česká spořitelně, a.s., Kooperativě, a.s., Česká pojišťovně, a.s. a pojišťovně Allianz, a.s. za poskytnutí informací, své rodině a přítelkyni za trpělivost a psychickou podporu. 4

6 Resumé Bakalářská práce se zabývá významem financování a úvěrování logistického řetězce v silniční dopravě v České republice. Popisuje zde většinu moţností jak zajistit bez vlastního kapitálu fungování logistického řetězce v silniční dopravě (tzv. dodavatelského řetězce), ale i pojištění tohoto logistického systému od dodávek surovin do výroby, přes skladování v distribučních centrech, aţ po přepravu ke konečnému zákazníkovi. K analýze nejlepší varianty úvěru a pojištění bylo pouţito porovnání u největších poskytujících společností v České republice. Abstract The bachelor project discusses the importance of financing and lending logistical chain road transport in the Czech Republic. It describes most of the ways to ensure equity, without the logistics chain in road transport (supply chain), and insurance in the logistics system from raw material supply to production, through storage in distribution centers, transportation to the final customer. To analyze the best options to credit and insurance to be used for comparison of the largest providers in the Czech Republic. 5

7 Obsah Úvod Silniční doprava Význam silniční dopravy Přednosti a nedostatky silniční dopravy Dělení silniční dopravy Druhy, kategorie a parametry silničních dopravních prostředků Zákon o silniční dopravě Povinnosti tuzemského dopravce pro vnitrostátní dopravu Povinnosti tuzemského dopravce v mezinárodní přepravě Další vztahující se zákony Mezinárodní dohody, povolení a úmluvy respektované v silniční dopravě Logistické aspekty financování a pojištění v silniční dopravě Logistický řetězec Struktura a toky logistického řetězce Vymezení logistického řetězce Cíl a měření výkonu logistického řetězce Financování logistického řetězce v silniční dopravě Podstata a význam leasingu Charakteristika bankovního úvěru Pojištění logistického řetězce v silniční dopravě Pojmy v pojišťovnictví Pojišťovna Pojištění a jejich členění Dozor a právní úprava pojišťovnictví Možnosti financování a pojištění silniční dopravy Druhy finančních produktů v silniční dopravě Druhy pojištění v silniční dopravě Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu

8 3.2.3 Pojištění úvěru Pojištění právní ochrany pro řidiče a vlastníky motorových vozidel Pojištění přerušení provozu šomáţní pojištění Kritéria a volba optimální varianty Rozdělení kritérií Porovnání finančních produktů u vybraných institucí Porovnání pojistných produktů u vybraných institucí Vyhodnocení nejlepší varianty Závěr Seznam použité literatury Seznam zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Přílohy

9 Úvod V posledním desetiletí se stále více hovoří o trvale udrţitelném rozvoji. Logistika ovlivňuje mnohé sféry a je jimi zpětně ovlivňována. Při logistických procesech musí být respektovány příslušné zákony, jako např. zákon o silniční dopravě. Logistika je slovo, které na počátku 90. let v ústech českých odborníků a manaţerů ještě neobjevovalo ani s otazníkem, je nyní na přelomu staletí vyslovováno jiţ téměř všude. V logistice jde o to, jak uskutečnit, aby správné věci byly ve správný čas na správném místě a navíc za minimální cenu. Uţší pojetí logistiky odpovídá dojmu z našich silnic a dálnic. Stále početnější nákladní vozy nesou na svých bocích nápisy, v nichţ se velmi často vyskytuje slovo logistic a logistika. Na okrajích městských konglomerací rostou logistické centrální sklady a řada firem poskytuje tzv. logistické sluţby. Tyto pojmy jako doprava, skladování, manipulace atd. jsou ve světě logistiky velmi vnímány celou veřejností. Všechny tyto činnosti se však neobejdou bez toho hlavního, kterým je kapitál. Ne vţdy však dostačují vlastní finanční prostředky na nákladné realizace staveb, skladů, nákupů a obnovy vozového parku, vykrytí období mezi provedenou prací a zaplacením faktur, ale i v případě nepředvídatelné události. A právě v tomto čase se často poohlíţí jednotlivé články logistického řetězce v silniční dopravě, ať uţ jsou to zasílatelé, přepravci, dopravci po moţných půjčkách, leasingu, spotřebitelských úvěrech u bankovních institucí. V případě nepředvídatelných událostí nám ovšem můţe pomoci nejen bankovní úvěr z důvodu znovu postavení vyhořelého skladu, či znovu nakoupení vozového parku při ţivelné katastrofě, nebo havárii, nechat si provést pojištění, oněch pro fungující dodavatelský řetězec, prostředků. Některé škodní události v oblasti zajištění logistického řetězce v silniční dopravě mohou být velmi nákladné. Řada firem přitom podceňuje rizika v dodavatelském řetězci. Nedílnou součástí proč pojišťovat svou podnikatelkou činnost je i organizovaná kriminalita, ale i ztráta přepravovaného zboţí během přepravy vlivem dopravních nehod. Ztracená nebo poškozená paleta během přepravy mnoho neznamená. Jestliţe se však celý náklad sesune z nákladního automobilu na silnici, nebo zmizí nákladní souprava, vznikne značná škoda. Např. v Německu jsou ročně evidovány škody 8

10 za 330 mil. EUR, tím, ţe zboţí bylo špatně zajištěno nebo zabaleno, pouţil se nevhodný dopravní prostředek, nebo bylo nákladní auto ukradeno celé i s nákladem. Organizovaná kriminalita se v poslední době stala ekonomickou hrozbou, kterou je třeba brát váţně. Zlodějské gangy podle studie EU způsobují v dopravních řetězcích škody přes 8,2 mld. EUR ročně. První část práce se zabývá jiţ jen jedním způsobem dopravy, a to dopravou silniční. Je zde popsáno jednotlivé dělení silniční dopravy, její výhody a nevýhody a základní rozměry dopravních prostředků, jejich zvláštními poţadavky na konstrukci dle mezinárodních dohod. Rovněţ se okrajově zmiňuje o základních pojmech v silniční dopravě, povinnostech tuzemského dopravce, a dalších vztahujících se zákonů k silniční dopravě. V druhé časti je popsán logistický řetězec (dodavatelský řetězec) s důrazem na dílčí časti tohoto systému, a to dopravu mezi jednotlivými články. S tímto dílčím článkem, silniční dopravou, distribuční centrem (tedy místem pro mezi uskladnění a další distribucí), ale i dopravními prostředky, se snaţím poskytnout přehled pro jeho financování (v důsledku nedostatečného kapitálu), jeho pojištění v důsledku nepředvídaných událostí (ţivelné katastrofy), havárií ale i povinných zákonných a havarijních pojištění. Ve třetí kapitole je poukázáno na popis druhů úvěrů, leasingů a pojištění a to z nabídky tří významných bankovních a pojišťovacích institucí zastoupených v České republice. Srovnání nabízených produktů dle předem vybraných kritérií je provedeno ve čtvrté kapitole a zároveň je navrţena optimální varianta úvěru při pořizování vozidla, jeho pojištění, úvěru na sklad a pojištění zásilky. Cílem bakalářské práce je vybrat nejvýhodnější pouţití úvěru při nedostatku vlastního kapitálu a pojištění tak, aby co nejlépe pokrývaly daný článek logistického řetězce silniční dopravy - dopravce, přepravce, nebo zasílatele a jejich prostředků pro podnikání. Pouţití nejvýhodnějšího úvěru a pojištění bylo uskutečněno dle kritérií, které byly vybrány na základě vlastního uváţení ze tří největších bankovních a pojišťovacích institucí působících v ČR. 9

11 1 Silniční doprava Silniční doprava tvoří základ silniční dopravy v České republice. Je také nejrozšířenějším druhem nákladní dopravy, která přepravuje nejvíce zboţí v tunách a dociluje tím nejvyšších přepravních výkonů. 1.1 Význam silniční dopravy Silniční doprava je vhodná pro zabezpečení přímé přepravy druhů zboţí na krátké, střední, ale i za určitých podmínek na dlouhé přepravní vzdálenosti. Silniční doprava tak poskytuje největší pokrytí trhu. 1.2 Přednosti a nedostatky silniční dopravy Přednostmi jsou : - rychlost - spolehlivost - různorodost vozového parku - schopnost zabezpečit přímou přepravu - lepší ochrana zboţí - vzájemná nezávislost jednotlivých přeprav Nedostatky jsou : - značná závislost na počasí - rychle rostoucí náklady s přepravní vzdáleností - dopravní kongesce - problémy se současnou přepravou velkého mnoţství zboţí - velká nehodovost - negativní vliv na ţivotní prostředí, hluk 10

12 1.3 Dělení silniční dopravy Silniční dopravu lze členit z různých hledisek. Základní členění SD vychází z jejího obecného poslání, tj. z hlediska přemísťování osob a věcí: - doprava osobní (jako součást sluţeb) - doprava nákladní (jako součást materiální výroby) Z hlediska okruhu uţivatelů, podle toho pro jaké potřeby (cizí nebo vlastní) je doprava prováděna se dělí na: - dopravu veřejnou - dopravu neveřejnou (v osobní dopravě - individuální motorismus, v nákladní dopravě - závodová doprava ) Z hlediska charakteru přepravy se člení na: - dopravu hromadnou (nákladní doprava pro organizace) - dopravu individuální (sluţby pro obyvatelstvo, závodová doprava) Z hlediska lokálního se dělí na: - vnitrostátní - mezinárodní a to jako vývoz, dovoz, nebo tranzit Z hlediska pravidelnosti se člení na: - pravidelná (na základě jízdních řádů.typické pro osobní dopravu, ale i v ND ve sběrné sluţbě je určitá pravidelnost) - nepravidelná ( sjednávána individuelně ) 1.4 Druhy, kategorie a parametry silničních dopravních prostředků Druhy dopravních prostředků Podle zákona č.56/01 Sb. a zákona č.341/02 Sb. se silniční vozidla člení na: - Motocykly zde patří motocykly a mopedy. 11

13 - Osobní automobily - Nákladní automobily především valníkové, sklápěčkové, skříňové, cisternové, izotermické. - Autobusy jako minibusy, městské a meziměstské, dálkové, kloubové, dvoupodlaţní. - Speciální vozidla zde patří tahače, hasičská, zametací, traktory. - Ostatní silniční vozidla - Přípojná vozidla jako přívěsy (autobusový, nákladní, karavan, speciální), návěsy (autobusový, speciální hasičský, nákladní valníkový, sklápěčkový, izotermický aj.), přívěsné vozíky, postranní vozíky. - Jízdní soupravy a to kombinovaná, smíšená, mostová, závěsová, přívěsková. Kategorie silničních vozidel L malá motorová vozidla se 2 nebo 3 koly (mopedy, motocykly) M motorová vozidla s nejméně 4 koly, určená pro přepravu osob M1-9 míst k sezení, do 3,5 t, M2-8 a více míst, do 5 t, M3-8 a více míst a přesahuje 5 t. N motorová vozidla s nejméně 4 koly, určená pro přepravu nákladů ) N1 nepřesahuje 3,5 t, N2 přesahuje 3,5 t do 12 t, N3 přesahuje 12 tun. T traktory a zemědělské stroje O přípojná vozidla O1 - jedna náprava do 0,75 t, O2 nepřesahuje 3,5 t, O3 přesahuje 3,5 t do 10 t, O4 přesahuje 10 tun. S pracovní stroje 12

14 R ostatní vozidla Parametry silničních vozidel Parametry silničních vozidel jsou důleţité nejen při provozu na silničních komunikací, při průjezdu pod ţelezničními mosty, nebo naopak nadjezdy z důvodu zatíţení. Jsou však důleţitá pro určení ceny daného pojištění a koneckonců také hrají svou roli při koupi vozidla samotného. Rozměry vozidel - největší přípustné rozměry vozidel a souprav jsou: - šířka 2,55 m, - výška 4 m, - délka jednotlivé vozidlo 12 m, tahač + návěs 16,5 m, motor.vozidlo + přívěs 18,75 m, souprava se dvěma přívěsy nebo návěsem a jedním přívěsem maximálně 22 m Hmotnost vozidla - celková hmotnost (součet pohotovostní a užitečné hmotnosti) - u motorových vozidel se dvěma nápravami - 18 tun, se třemi nápravami 25 tun, se čtyřmi a více nápravami - 32 tun, - u přívěsů se dvěma nápravami 18 tun, se třemi nápravami 24 tun, se čtyřmi a více nápravami 32 tun, - u jízdních souprav 48 tun. Pohotovostní hmotnost vozidla - kompletně vybavené vozidlo + nářadí + výbava + PHM Užitečná hmotnost vozidla - hmotnost nákladu + osob + pomocný materiál + pracovní zařízení Okamžitá hmotnost vozidla - hmotnost v daném okamţiku při provozu Další důležitými pojmy jsou : - ložná plocha - je vnitřní půdorysná plocha karosérie - ložný prostor - je vnitřní objem uzavřené karosérie 13

15 - kapacita vozidla nosnost nebo uţitečným zatíţením - užitečné zatížení přípustná hmotnost nákladu - dovolené zatížení hmotnost vybavení + pracovní výstroje + uţitečné zatíţení + obsluha 1.5 Zákon o silniční dopravě (podmínky pro provozování dopravy pro cizí potřeby, povinnosti dopravce) Zákon č. 111/1994 Sb. ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů upravuje podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly (dále jen "vozidlo") prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakoţ i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku. Silniční doprava pro vlastní potřeby - zajišťuje podnikatelskou činnost a nedochází při ní ke vzniku závazkového vztahu Silniční doprava pro cizí potřeby Osobní nebo nákladní vzniká mezi provozovatelem a osobou jejíţ potřeba se uspokojuje závazkový vztah (vnitrostátní, mezinárodní) Provozování dopravy pro cizí potřeby Kdo chce provozovat dopravu pro cizí potřeby musí: - mít dobrou pověst (bezúhonnost, nebyla v posledních 5 letech zrušena koncese ţivnost.úřadem, zkoumá se 5 let zpětně), - být odborně způsobilý (osvědčení o odborné způsobilosti, vydává příslušný dopravní úřad na základě sloţené zkoušky nebo vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru, také se dokládá 3 roky praxe koncesní listinou vystavenou před třemi roky), - mít koncesi (podle ţivnostenského.zákona se vydá věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost a spolehlivost), 14

16 - prokázat finanční způsobilost (při provozování dopravy nad 3,5 tuny, obchodní majetek, dostupné finanční prostředky a rezervy na provoz na 12 měsíců ,- Kč na 1 vozidlo a ,- Kč na kaţdé další vozidlo). Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého bydliště. Provozovatel dopravy - Tuzemský dopravce - je jím fyzická nebo právnická osoba, která má sídlo v ČR a vozidla také zaregistrována v ČR - Mezinárodní dopravce fyzická i právnická osoba má sídlo mimo území ČR a vozy zaregistrovány mimo ČR Povinnosti tuzemského dopravce pro vnitrostátní dopravu - pouţívat vozidlo evidované se SPZ + STK, - řidič musí mít vykonané školení řidičů, - řidiči pravidelné lékařské prohlídky, - vést záznam o provozu vozidla uchovávat po 5 let, - vést záznam o době řízení vozidla, přestávkách u vozidel nad 3,5 tuny, - označit vozidla svým obchodním jménem, - v kaţdém vozidle koncesní listina Povinnosti tuzemského dopravce v mezinárodní přepravě - zajistit v mezinárodní přepravě nad 7,5 tuny řidič starší 21 let a 2 roky praxe, - pro mezinárodní přepravy mít zahraniční povolení podle mezinárodních smluv nebo právního řádu státu do něhoţ přepravu provádí, - k provozování do členských zemí EU mít eurolicenci. 1.6 Další vztahující se zákony Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 15

17 Upravuje kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky uţívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uţivatelů a výkon správy. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Upravuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, jejich registraci, technické poţadavky na provoz, technická způsobilost. Vyhláška č.133/1964 Sb., silniční přepravní řád - upravuje práva povinnosti i odpovědnost při přepravě silničními vozidly pro cizí potřeby, závazkové vztahy v silniční dopravě. 1.7 Mezinárodní dohody, povolení a úmluvy respektované v silniční dopravě Dohoda ADR Je mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí. Obsahuje ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů, ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Obsahuje 2 přílohy A a B: A všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů B ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Úmluva TIR Součástí úmluvy TIR je řád o technických podmínkách platných pro silniční vozidla, která mohou být schválena pro mezinárodní přepravu pod celní závěrou. Dohoda ATP Je to dohoda o přepravě zkazitelných potravin a prostředcích pro tyto přepravy. Zahrnuje právní úpravu poţadavků na specializované dopravní prostředky určené k mezinárodním přepravám zkazitelných potravin. CEMT je Evropská konference ministrů doprav evropských států. CMR je úmluva o přepravní smlouvě (od roku 1956, ČR od 1974). Dohoda se vztahuje na kaţdou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliţe místo převzetí zásilky a místo jejího dodání leţí ve dvou různých státech, z nichţ alespoň jeden je smluvním státem dohody. CMR platí jen pro mezinárodní silniční dopravu, 16

18 částečně řeší i kombinovanou a to při naloţení celého silničního vozidla i se zboţím na jiný dopravní prostředek Eurolicence Eurolicenci musí mít kaţdý dopravce pro vykonávání mezinárodní dopravy zboţí v rámci EU a kaţdé jeho vozidlo musí být vybaveno jejím opisem. Nahrazuje veškerá silniční vstupní povolení pro přepravy loco, tranzitní a třetizemní uvnitř EU. Eurolicenci můţe obdrţet kaţdá dopravní firma, která má koncesi na mezinárodní silniční dopravu. Kromě originálu dostane firma tolik opisů, kolik má vozidel. Třetizemní přepravy povolení CEMT Třetizemní přeprava je přeprava, u které místo nakládky vozidla i místo vykládky vozidla leţí v různých státech z nichţ ani jeden není státem registrace vozidla. Mimo EU jsou vyţadována speciální třetizemní povolení anebo mohou být přepravy vykonány v rámci povolení CEMT ( Evropská konference ministrů doprav evropských států). Význam tohoto povolení je moţnost vykonávat třetizemní přepravy bez jakýchkoli omezení. Povolení se vydávají na jeden rok nebo jeden měsíc. Pro třetizemní přepravy - zahraniční povolení uděluje dopravci příslušný orgán státu, po jehoţ území se přeprava provádí. Povolení vydává příslušný orgán státu, kde je vozidlo registrováno. Českým dopravcům vydává ČESMAD. Vydává se na 1 rok. Povolení je nepřenosné, potřebné pro kaţdé motorové vozidlo nebo celou jízdní soupravu. Bez povolení moţno pouze u vozidel s uţitečnou hmotností do 3,5 tuny nebo celková hmotnost do 6 tun. 17

19 2 Logistické aspekty financování a pojištění v silniční dopravě Jedná se o souhrn informací a pojmů potřebných k obeznámení se s uvedenou problematikou. Na základě těchto informací jsou vyzdviţeny pojmy: logistický (dodavatelský) řetězec, banka a pojišťovna pro účely financovaní a pojištění v silniční dopravě. 2.1 Logistický řetězec Logistický řetězec je souhrn organizačních jednotek, institucí či agentur ve firmě či mimo ni, vykonávající funkce, které podporují marketing daného produktu. Marketing můţeme najít v mnoha činnostech podniku, a to nákup, prodej, přeprava, skladování, třídění, financování, přebíraní trţního rizika a poskytování marketingových informací Struktura a toky logistického řetězce Všechny organizační jednotky, instituce nebo agentury vykonávající jednu, nebo více marketingových funkcí, jsou článkem logistického řetězce, jehoţ cílem je realizovat distribuční tok. Struktura logistického řetězce je dána logistickými funkcemi, nebo-li činnostmi, které jeho jednotlivé články vykonávají. Některé články mohou však vykonávat pouze jednu funkci, např. dopravci přepravují zboţí, veřejné sklady zboţí skladují. Jiné články logistického řetězce mohou vykonávat více funkcí, např. velkoobchodní firmy. Struktura logistického řetězce se mění v závislosti na míře kontroly nad jednotlivými jeho články a výkonnosti jeho funkcí. 18

20 Obrázek 1: Logistický řetězec Zdroj: [Bazala Jaroslav a kolektiv autorů, nakladatelství, s.r.o., Praha 1,2007, s. 1] Logistika v praxi, Dashofer and Verlag Dashofer, Vymezení logistického řetězce Přímý řetězec poskytuje výrobci nejvyšší míru kontroly nad výkonností marketingových funkcí. VÝROBCE KONEČNÝ UŢIVATEL Náklady na distribuci jsou zde však vyšší. Nepřímý řetězec znamená, ţe značnou část nákladů a rizik přebírají prostředníci (např. dopravci, veřejné sklady, velkoobchodní firmy) VÝROBCE PROSTŘEDNÍK KONEČNÝ UŢIVATEL Jak je patrné z následujícího obrázku finální výrobek se ke konečnému zákazníkovi dostává prostřednictvím mnoha prostředníků dodavatelů (zároveň však i zákazníků), jinými slovy prostřednictvím mnoha účastníků logistického řetězce. 19

21 Obrázek 2: Logistický (dodavatelský) řetězec s vyzdvižením pro silniční dopravu Zdroj: [Sixta, J. Ţiţka, M. Logistika teorie a praxe, Brno: Computer Press, 2005, s. 75] Logistický (dodavatelský) řetězec Logistické řetězce zabezpečují pohyb materiálu, případně energie, nebo osob ve výrobních a oběhových procesech s vyuţitím informací a financích k tomu potřebných. Struktura a chování logistického (dodavatelského) řetězce vychází z poţadavku pruţně a hospodárně uspokojit potřebu finálních zákazníků. Tento pohyb se uskutečňuje pomocí manipulačních, dopravních a pomocných prostředků. Logistické řetězce jsou tvořeny jednotlivými články, kterými mohou být s přihlédnutím ke zvolené rozlišovací úrovni: - ve výrobě: továrny, případně jejich dílny, sklady, mezisklady - v dopravě: ţelezniční stanice, silniční uzly, letiště, přístavy - v obchodě: prodejny, maloobchodní a velkoobchodní sklady nebo - větší celky: logistické areály, různé terminály, překladiště, budovy i plochy. 1 Logistické (dodavatelské) řetězce bývají komplikovanější, kdy začínají u dodavatele surovin a končí aţ u finálního zákazníka. Tyto (dodavatelské) řetězce, podobně jako 1 HOBZA, M. ŠAFAŘÍK, L.logistika. 1. Hradec Králové: Gaudeamus Univerzita Hradec Králové, 2002, ISBN ,s

22 jiné řetězce nejsou silnější neţ jejich nejslabší články. Konkurenceschopnost proto závisí na výkonnosti kaţdého jeho článků. Průzkum společnosti Deloitte and Touche prokázal, ţe přístup k dodavatelskému řetězci se během uplynulých pěti let významně změnil. Zatímco dříve se 25% globálních výrobců domnívalo, ţe dodavatelský řetězec je důleţitý, nyní přes 90% z nich věří, ţe budování a řízení efektivního a účinného dodavatelského řetězce bude pro jejich přeţití kritické Cíl a měření výkonu logistického řetězce Potencionálními kvantitativními ukazateli výkonu mohou být např. distribuční náklady na jednotku, procento poškozeného zboţí, počet omylů při plnění objednávek. Kvalitativními ukazateli, které se pouţívají v logistickém řetězci jsou např. míra koordinace log. řetězce, včasná dostupnost, potřebných informací, nebo míra konfliktu v rámci log. řetězce. Management firmy by měl stanovit konkrétní cíle log. řetězce, měřit jeho skutečný výkon a porovnávat jej s plánovaným výkonem. Stanovené hodnotící ukazatele by se měli v průběhu doby vyvíjet a mohly by tak identifikovat případné potenciální problémové oblasti. Nejvhodnějším měřítkem výkonu je rentabilita neboli ziskovost. Analýza nákladových vazeb se provádí na úrovni firmy a nebo v rámci různých úrovní log. řetězce. Cílem úrovně individuální firmy je zjistit co nejefektivnější způsob jak uspokojit zákazníka. Cíl marketingu: rozdělit zdroje v rámci marketingového mixu tak, aby byla maximalizována dlouhodobá rentabilita podniku. Cíl logistiky: minimalizovat celkové náklady při dosaţení potřebné úrovně zákaznického servisu, přičemţ platí, ţe celkové náklady na přepravu + skladovací náklady + náklady na vyřizování objednávek a na informační systém + mnoţstevní náklady + náklady na udrţování zásob. 3 2 PÁNEK B. Sedm smrtelných hříchů řízení dodavatelského řetězce. Logistika: Měsíčník Hospodářských novin. Praha: 2004, roč. X., č. 5., s 23 aţ 27 3 Bazala Jaroslav a kolektiv autorů Logistika v praxi, Dashofer and Verlag Dashofer, nakladatelství, s.r.o., Praha 1, 2007, s. 1 a 3 21

23 2.2 Financování logistického řetězce v silniční dopravě Kaţdá firma v průběhu své činnosti se můţe dostat do situace, kdy nebude mít prostředky, kterými by zajistila obnovu svého vozového parku, či skladu např. v důsledku nepředvídatelných ţivelních katastrof. A právě tehdy nastupují do hry pojmy jako leasing, nebo bankovní úvěr Podstata a význam leasingu Anglické slovo leasing bylo převzato do českého jazyka a znamená pronájem. Jedná se o pronájem movitého nebo nemovitého majetku (např. stroje, budovy, dopravního prostředku apod.) za sjednané nájemné na určité období nebo dobu neurčitou s výpovědní lhůtou. Jde o komplexní obchodní transakci, zajišťující jak úplatné uţívání věci tak profinancování jejího pořízení. Je jedním z běţně a dnes i masově uţívaných nástrojů v trţních ekonomikách. Slouţí nejen jako alternativní způsob pořizování investic, ale i jako prostředek k ovlivňování finančních toků ekonomických subjektů a optimalizace jejich daňového zatíţení i často je vyuţíván jako prostředek podpory prodeje. Banka je instituce, která poskytuje finanční sluţby. Její základní činností je shromaţďování dočasně volných peněţních prostředků, které formou úvěru dává k dispozici a nastavováním úroků zhodnocuje. Tímto způsobem umoţňuje pohyb peněz v ekonomice a zprostředkovává vyuţití dočasně volných zdrojů. Provozování těchto sluţeb je regulováno státem. Banka proto pro svoji činnost potřebuje bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru, který většinou vykonává centrální banka. Rozdělení Obchodní banky mohou být buď univerzální, to znamená, ţe poskytuje široký rejstřík bankovních sluţeb, anebo specializovaných na jednotlivé činnosti. Tato specializace vyplývá buď ze zákona (tj. je-li v zemi bankovní soustava univerzální či specializovaná) nebo z povahy banky dobrovolně. 22

24 2.2.2 Charakteristika bankovního úvěru Bankovní úvěry lze charakterizovat jako účelové či bezúčelové poskytnutí finančních prostředků klientovi. Jedná se o prodej peněz klientům za určitou cenu peněz, kterou zaplatí klient. Touto cenou je úrok, tedy poplatek za dočasné pouţívání volných peněţních prostředků. Výše úroku je uváděna zpravidla ve formě roční, příp. měsíční úrokové sazby. Ve vztahu k nákladům na úvěr je dále moţné setkat se s tzv. ukazatelem roční procentní sazby nákladů neboli RPSN. Bankovní úvěry jsou určeny k financování nákupu sluţeb, zboţí, případně k získání hotovosti. Poskytovatelem úvěru mohou být nebankovní společnosti, banky, ale i podnikatelé, kteří prodávají zboţí na splátky. 4 Základní dělení bankovních úvěrů je podle doby splatnosti, účelu a subjektu, z hlediska zajištění, měny a podle hlediska opakovatelnosti. Krátkodobé úvěry Krátkodobé úvěry jsou určeny ke krátkodobému překlenutí nesouladu mezi potřebou zdrojů financování a jejich disponibilní výší. Mezi krátkodobé úvěry patří úvěry splatné do jednoho roku. Střednědobé a dlouhodobé úvěry Doba splatnosti střednědobých úvěrů je v intervalu 1 aţ 4 roky, dlouhodobé úvěry mají splatnost delší neţ 4 roky. V obecné rovině by měly slouţit k financování dlouhodobých potřeb podnikatelského subjektu, tzn. měly by být vţdy spojeny s budováním materiálně technické základny. Vyţaduje-li podnik dlouhodobý úvěr na běţný rozvoj a chod firmy, značí to určité problémy. Tyto úvěry nemusí být spojeny však pouze s výstavbou nemovitostí, ale jsou vţdy spojeny se zástavou nemovitosti 5. 4 Zajímavé stránky pojištění [cit ] <http://www.citi.cz/ceskasporitelna-mujweb-cz/> 5 Česká leasingová a finanční asociace [cit ]. Dostupné na www: <http://www.clfa.cz/> 23

25 2.3 Pojištění logistického řetězce v silniční dopravě Kaţdá činnost sebou nese určitá rizika. Všichni poté nejen sebe, ale i své okolí vystavují nebezpečí vzniku škoda třeba na majetku, nebo na zdraví či na jiných hodnotách jejich zájmů. Pokud takové riziko vyvolal, či zavinil ať jiţ přímo či nepřímo odpovědný subjekt, pak příslušné právní normy stanoví odpovědnost za škodu, čímţ je míněna povinnost škůdce strpět sankce, stanovené právními normami za vznik této škody. Nedílnou součástí toho je pak i povinnost škůdce takto vzniklou škodu uhradit Pojmy v pojišťovnictví Snad nejpřesnější pro společné chápání lze riziko definovat jako pravděpodobnost či moţnost vzniku výsledku, který lze obecně povaţovat za ztrátu, nezdar. Pojem riziko a s ním spojené pojmy nebezpečí a nahodilá událost úzce souvisí s otázkou k čemu vlastně pojištění slouţí. Nejstručněji a nejvýstiţněji lze pojištění charakterizovat jako nástroj finanční kompenzace nepříznivých následků nahodilých jevů. Znamená to tedy, ţe v případě, kdy nelze dané riziko vyloučit a není tedy v moţnostech FO či PO vznik daného rizika vyloučit, lze eliminovat, příp. alespoň zmírnit jeho finanční následky. Obecně je důvodem sjednávání pojištění existence pojistných nebezpečí, která mohou vyvolat vznik nahodilé události, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. Pojem pojistné nebezpečí definuje zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě ve znění pozdějších předpisů v ustanovení 2, písm.1) jako moţnou příčinu vzniku pojistné události. Pojistné nebezpečí chápeme jako činitele, který můţe nepříznivě ovlivnit své okolí a vyvolat tak vznik škody. Těmi jsou především přírodní ţivelná nebezpečí tak, jak je definují pojistné podmínky pojistitelů poţár, blesk, výbuch, zřícení letadla, náraz, vichřice, krupobití, pád stromů, stoţárů, sesouvání půdy, zemětřesení, zřícení skal, nebo zeminy, povodeň, záplava, náraz silničního nebo kolejového vozidla, tíha sněhu neb námrazy, ale také například úmyslné jednání škůdce (např. zpronevěra, krádeţ, loupeţné přepadení, apod.), či nedbalostní jednání pojištěného, kdy pojistným nebezpečím je vznik odpovědnosti za škodu. 24

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ Učební text Smlouvy v dopravě Závazkové vztahy, které vznikají při provozování dopravy, včetně přepravních vztahů upravuje občanský zákoník i obchodní zákoník. Podrobnější

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2011 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Položka

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD

Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD Zadání úlohy : Velká automobilka očekává Vaši nabídku pro výběrové

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Pojištění jako součást discioplíny risk management

Pojištění jako součást discioplíny risk management Pojištění jako součást discioplíny risk management Risk management disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti průběhu ekonomických procesů. Risk management pochopení

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Pojištění obnosová (sumová)

Pojištění obnosová (sumová) Pojistné plnění 1. náhrada škody u pojištění kryjících konkrétní potřeby pojištěných, tedy zejména pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 2. výplata pojistného plnění u pojištění kryjících abstraktní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň silniční 2011 Charakteristika a právní úprava Právní úprava:

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Pojistný trh Eva Ducháčková

Pojistný trh Eva Ducháčková Pojistný trh Eva Ducháčková Literatura: DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o, 2015. 305 s. ISBN 978-80- 87865-25-5. DUCHÁČKOVÁ, E., DAŃHEL, J. Pojistné trhy: změny

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky Vysvětlit vývoj právního rámce pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů v České republice

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více