A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2)."

Transkript

1 POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY DNE : ČÍSLO USNESENÍ : OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: ZMĚNA Č. 2006/01.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OSTRAVY a) Vymezení zastavěného území b) Koncepce rozvoje území obce c) Urbanistická koncepce d) Koncepce veřejné infrastruktury e) Koncepce uspořádání krajiny f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a ploch pro asanaci h) Rozsah navržených změn Územního plánu města Ostravy ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2006/01.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OSTRAVY A. Textová část odůvodnění 1) Postup při pořízení změny 2) Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 3) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 4) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 5) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 6) Vyhodnocení splnění zadání 7) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 8) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 9) Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 10) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 11) Vyhodnocení obdržených stanovisek a připomínek B. Grafická část odůvodnění Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). Zadání Změny č.2006/01 bylo schváleno zastupitelstvem města dne usnesením č. 53/3 jejíž součástí byla položka č.57, která je předkládána samostatnou Změnou č.2006/01.2. Tato položka byla ze změny č. 2006/1 vyloučena a pozastavena pro další zpracování z důvodu nesouladu s Územním plánem VÚC Ostrava - Karviná, kde byl vysloven dotčeným orgánem na úseku dopravy nesouhlas s dopravním řešením. Zpracování položky č.57 předkládanou Změnou č. 2006/01.2 bylo umožněno až nyní, po vydání OOP Zásady územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje (MSK), které nejsou s návrhem Změny č.2006/01.2 v rozporu. Změnou se mění plocha s funkčním využitím Lesy a Drobná ochranná zeleň na Sportovní areály, v k.ú. Hrabůvka. Součástí Změny č. 2006/01.2 je posun trasy Prodloužená ul. Dr. Martínka severním směrem a zrušení záměru prodloužení tramvajové trati v úseku ul. Místecká - Vratimovská. Navržená změna dopravního řešení vyvolává několik dalších drobných změn funkcí a Územního systému ekologické stability (dále ÚSES) v dotčeném území, které jsou blíže specifikovány v části c) Urbanistická koncepce. a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území, které je součástí platného Územního plánu města Ostravy, není Změnou č. 2006/01.2 měněno. Vymezení zastavěného území vychází ze současně zastavěného území obce stanoveného podle právních předpisů platných do b) Koncepce rozvoje území obce Změna č. 2006/01.2 je v souladu s koncepcí rozvoje území obce. Změna č. 2006/01.2 mění stávající funkci Lesy a Drobná ochranná zeleň na funkci Sportovní areály. c) Urbanistická koncepce Lokalita se nachází v jihovýchodní části městského obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Hrabůvka, v jihozápadní části městského obvodu Slezská Ostrava, v k.ú. Kunčice nad Ostravicí a v jižní části městského obvodu Vítkovice v k.ú. Vítkovice. Jedná se o území rekultivované haldy z odpadu z důlní a hutní výroby. Plocha je součástí současně zastavěného území. Změna č. 2006/01.2 navrhuje využít plochu haldy a změnit ji pro funkci sportovní areály. Návrh přemisťuje regionální biocentrum z prostoru haldy do nivy řeky Ostravice. Navržené regionální biocentrum má rozlohu 34,3 ha. V jihovýchodní části haldy je ponechána funkce Lesy s tím, že tato část s nejkvalitnější zelení bude sloužit jako místní biocentrum. Plocha biocentra je součástí nadregionálního biokoridoru vedeného podél řeky Ostravice. Je navržen přesun trasy sběrné komunikace Prodloužená ulice Dr. Martínka severním směrem, s napojením na ulici Moravskou. V souvislosti se změnou trasy této komunikace je změněno funkční využití ploch v její původní i navržené trase. Je navržena změna 1 2

2 funkčního využití ploch z Lesy, Rozptýlená krajinná zeleň, Lehký průmysl, sklady, drobná výroba a Parky, parkově upravená zeleň na Drobná ochranná zeleň, z Lesy, Drobná ochranná zeleň a Živnostenské území na Lehký průmysl, sklady, drobná výroba, dále z Lehký průmysl, sklady,drobná výroba a Drobná ochranná zeleň na Lesy a z Lesy na Rozptýlená krajinná zeleň. Vzhledem k již realizovaným navážkám zemin v území mezi řekou Ostravicí a ulicí Frýdeckou, je v předmětné ploše zrušeno vymezení návrhu skládky odpadů a plocha je scelena do souvislé plochy funkce Lehký průmysl, sklady, drobná výroba. Součástí Změny č. 2006/01.2 je zrušení záměru prodloužení tramvajové tratě od ulice Místecké do areálu ArcelorMittal Ostrava, a.s. (bývalé Nové Huti) k ulici Vratimovské. Návrh zohledňuje pozemky určené k plnění funkce lesa a plochy kvalitní vzrostlé zeleně. Návrh respektuje Územní systém ekologické stability stanovený Územním plánem města Ostravy a navrhuje změny rozsahu a charakteru prvků ÚSES, jak je výše uvedeno. V řešené lokalitě se nevyskytuje jev z aktualizovaných map sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací dle ČGS - Geofond (03/2009). d) Koncepce veřejné infrastruktury Změna č. 2006/01.2 vyvolává změnu koncepce veřejné infrastruktury, stanovené závaznou částí Územního plánu města Ostravy na úseku dopravy. Je navrženo posunutí trasy sběrné komunikace Prodloužená ulice Dr. Martínka severním směrem v návaznosti na ulici Moravskou. Zásada dopravního řešení, doplnění příčky mezi ulicemi Místeckou a Frýdeckou zůstává zachována. Změna trasy komunikace vyvolává i úpravu plochy pro mimoúrovňovou křižovatku Místecká - Moravská pro doplnění jihovýchodní rampy. V úseku mezi železniční tratí a ulicí Vratimovskou se trasa nové komunikace přesouvá jižním směrem, do koridoru ulice U Sýpky. Dále je zrušen záměr prodloužení tramvajové tratě od ul. Místecké k ul. Vratimovské. e) Koncepce uspořádání krajiny Změna č. 2006/01.2 nemění zásadním způsobem koncepci uspořádání krajiny zakotvenou v Územním plánu města Ostravy. Je měněno funkční využití ploch a upraven návrh ÚSES v souladu s aktualizací ÚSES na území města Ostravy s ohledem na změněné podmínky v území, reálnou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES a s ohledem na vývoj odborných hledisek při řešení ÚSES na území městských aglomerací. Návrh přemisťuje regionální biocentrum z prostoru haldy do nivy řeky Ostravice. Navržené regionální biocentrum má rozlohu 34,3 ha. Lokální biocentrum v jihovýchodní části haldy a v nivě řeky je vloženým biocentrem v nadregionálním biokoridoru, vedeném v nivě řeky Ostravice. Návrh ÚSES je v souladu se ZÚR MSK. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství nepožaduje ve svém vyjádření k zadání Změny č. 2006/01 (položka č.57) posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Změna č. 2006/01.2 nestanovuje nové podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovené v Regulativech funkčního a prostorového uspořádání území, které jsou součástí závazné části Územního plánu města Ostravy. g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a ploch pro asanaci Změna č. 2006/01.2 vymezuje novou veřejně prospěšnou stavbu (VPS) v Územním plánu města Ostravy na úseku dopravy. Jedná se o stavbu Prodloužená ulice Moravská, která nahrazuje VPS Prodloužená ulice Dr. Martínka. Změna č. 2006/01.2 navrhuje zrušení záměru prodloužení tramvajové trati v úseku ul. Místecká - Vratimovská, označeno jako VPS - tramvajová trať od ulice Na Obvodu do areálu Nové Hutě. Změna nevymezuje veřejně prospěšné opatření nebo plochu pro asanaci v Územním plánu města Ostravy. h) Rozsah navržených změn Územního plánu města Ostravy V části A - Textová část Směrná část Územního plánu města Ostravy se Změnou č. 2006/01.2 mění V kapitole b.7. Komplexní vyhodnocení kvality životního prostředí dosažené návrhem řešení v oddíle Odpady v odstavci Průmyslový odpad, str. 52 se vypouští : - pro ukládání nebezpečných odpadů skládku v Kunčicích a v tabulce Lokalizace zařízení na zneškodňování odpadů, str. 52 se vypouští : - Kunčice Z + ZN 500 tis. Závazná část Územního plánu města Ostravy se Změnou č. 2006/01.2 mění: V části D - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území Část II. ZÁKLADNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (závazná část) 2. DOPRAVA 2.2. Doprava silniční V odstavci 2.2.d. u ostatních komunikací se vypouští odrážka s textem : - prodloužit ul. Dr. Martínka směrem východním v úseku mezi ulicemi Místeckou a Vratimovskou a nahrazuje se odrážkou s textem : - prodloužit ul. Moravskou směrem východním v úseku mezi ulicemi Místeckou a Vratimovskou 3 4

3 2.3. Městská hromadná doprava V odstavci 2.3.a. v dopravě tramvajové, se ruší odrážka s textem : - trasou od ul. Na Obvodu k Nové Huti Příloha II. SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A PLOCH PRO ASANACI NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY (závazná část) - C Komunikační síť - C Železniční, letecká a hromadná doprava - C Vymezení etapizace výstavby s vyznačením VPS - doprava - C Místní územní systém ekologické stability A.2 Stavby pro dopravu v městském obvodu 2. SLEZSKÁ OSTRAVA A.2.2. Silniční stavby se nahrazuje : - prodloužení ul. Dr. Martínka (úsek Vratimovská - řeka Ostravice) novým textem : - prodloužení ul. Moravské (úsek Vratimovská - řeka Ostravice) A.2.3. Stavby MHD se vypouští : - tramvajová trať od ul. Na Obvodu do areálu Nové Hutě v městském obvodu 3. OSTRAVA - JIH A.2.2. Silniční stavby se nahrazuje : - prodloužení ul. Dr. Martínka (úsek Místecká - řeka Ostravice) novým textem : - prodloužení ul. Moravské (úsek Místecká - řeka Ostravice) v městském obvodu 6. VÍTKOVICE A.2.3. Stavby MHD se vypouští : - tramvajová trať ul. Na Obvodu - Nová Huť v grafické části - část C, ve výkrese : - C Komplexní urbanistický návrh - se mění funkce Lesy a Drobná ochranná zeleň na Sportovní areály, dále Lesy, Rozptýlená krajinná zeleň, Lehký průmysl, sklady, drobná výroba, Parky, parkově upravená zeleň na Drobná ochranná zeleň, dále Lesy, Drobná ochranná zeleň a Živnostenské území na Lehký průmysl, sklady, drobná výroba, dále Lehký průmysl, sklady,drobná výroba a Drobná ochranná zeleň na Lesy a Lesy na Rozptýlená krajinná zeleň v k.ú. Hrabůvka, Kunčice nad Ostravicí, Vítkovice - se mění dopravní řešení Prodloužení ul. Dr. Martínka na Prodloužení ul. Moravské v úseku ul. Místecká - řeka Ostravice - ul. Vratimovská v k.ú. Hrabůvka, Kunčice nad Ostravicí, Vítkovice - se mění, ruší záměr prodloužení tramvajové tratě od ul. Místecké k ul. Vratimovské v k.ú.vítkovice, Hrabůvka, Kunčice nad Ostravicí - se mění, zvětšují šířkové parametry nadregionálního biokoridoru podél řeky Ostravice a nově vymezuje regionální a místní biocentrum v k.ú. Hrabůvka, Kunčice nad Ostravicí, Vítkovice - se mění, ruší skládka odpadů v k.ú. Kunčice nad Ostravicí 5 6

4 Odůvodnění Změny č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy. A. Textová část odůvodnění 1) Postup při pořízení Změny č. 2006/01.2 O pořízení Změny č. 2006/01, respektive (2006/01.2) rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 2273/37 ze dne Zadání změny č. 2006/01 bylo projednáno v termínu od do Zadání Změny č. 2006/01 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 53/3 ze dne ) Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Návrh Změny č. 2006/01.2 byl koordinován z hlediska širších vztahů s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a opatřením obecné povahy - Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje z 12/2010 (ZÚR MSK), které nahrazují Územní plán velkého územního celku Ostrava - Karviná. Záměry sledované těmito dokumenty jsou s návrhem Změny č. 2006/01.2 v souladu, zejména je navržena v souladu se ZÚR MSK úprava vymezení prvků ÚSES nadregionálního nivního biokoridoru, vedeného v souběhu s řekou Ostravicí. Město Ostrava je součástí rozvojové oblasti Ostrava (OB2). Úkoly pro územní plánování na území města Ostravy nejsou Politikou územního rozvoje ČR 2008 specifikovány. Obecně je stanoveno umožňovat v rozvojových oblastech intenzivní rozvoj vytvářením podmínek pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu. Je nutno vytvářet, udržovat a koordinovat územní připravenost na zvýšené požadavky změn v území. Změna č. 2006/01.2 je zpracována se zřetelem na vytvoření optimálních podmínek pro udržitelný rozvoj. Umožňuje hospodářský rozvoj a zároveň chrání a rozvíjí hodnoty území a společenský potenciál obyvatel. Realizací Změny 2006/01.2 budou vytvořeny předpoklady pro růst kvality životního prostředí v Ostravě. 3) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Návrh Změny č. 2006/01.2 je zpracován v souladu s cíli územního plánování, zajišťuje zejména předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území se zřetelem na ochranu přírodních a civilizačních hodnot území. Návrh Změny č. 2006/01.2 v souladu s úkoly územního plánování prověřil a posoudil potřebu změny v území, veřejný zájem na jejím provedení, její vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví, přírodu a krajinu a zohlednil je v návrhové části opatření obecné povahy. Jsou rovněž zohledněna nezbytná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof. 4) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Pořizovatel posoudil návrh Změny č. 2006/01.2 z pohledu jeho souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Po vyhodnocení pořizovatel konstatuje, že návrh Změny č. 2006/01.2 je pořízen a zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a jeho prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb., a 501/2006 Sb., v platném znění. 5) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Z vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů vyplývá, že návrh Změny č. 2006/01.2 je zpracován v souladu s veřejnými zájmy chráněnými dotčenými orgány a jejich relevantní připomínky k návrhu zadání Změny č. 2006/01.2 byly návrhem změny respektovány. 6) Vyhodnocení splnění zadání Návrh Změny č. 2006/01.2 splňuje požadavky dané zadáním. 7) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Návrhem Změny č. 2006/01.2 je řešeno využití území haldy důlních a průmyslových odpadů v Hrabůvce pro sportovní účely. Pozemky jsou z části užívány jako nehospodářské lesy, skládka zemin, stavební plochy a zahrady, které jsou převážně neužívány. Plocha je rovinná a zčásti zarostlá zelení. Změna č. 2006/01.2 mění funkční využití podstatné plochy haldy z funkce Lesy a Drobná ochranná zeleň na Sportovní areály. Zároveň je navrženo přemístění regionálního biocentra z prostoru haldy do nivy řeky Ostravice. Vzhledem k tomu, že v jihovýchodní ploše řešeného území se nachází větší množství kvalitních dřevin, je v této části haldy navržen prvek ÚSES, místní biocentrum a stávající funkce Lesy je zde ponechána. Biocentrum je součástí nadregionálního biokoridoru vedeného podél řeky Ostravice. Návrhem změny č. 2006/01.2 je dosaženo souladu s řešením ÚSES v ZÚR MSK. S cílem scelit plochu temene haldy je navrženo přesunutí trasy sběrné komunikace Prodloužená ulice Dr. Martínka severním směrem, s napojením na ulici Moravskou. Dále je navrženo zrušení záměru prodloužení tramvajové trati v úseku ulice Místecká - Vratimovská. Rentabilita provozu této tramvajové linky směrované do areálu bývalé Nové Huti byla po prověření budoucího vytížení vyhodnocena jako nedostatečná. V souvislosti se změnou trasy komunikace prodloužené Dr. Martínka bylo nutno změnit funkční využití ploch v její původní i navržené trase se zřetelem na nezbytné úpravy terénu a vazby v území. Detailní přehled navržených změn funkčních ploch v řešeném území je uveden v části c) Urbanistická koncepce. Vlastní řešení Změny č. 2006/01.2 je zřejmé z grafické přílohy. 7 8

5 8) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Změna č. 2006/01.2, vzhledem k vymezení návrhu rozvoje na pozemcích, na nichž se nevyskytují významné hodnoty z hlediska ochrany přírody a krajiny, nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj území. Projednané zadání Změny č. 2006/01.2 nepožaduje vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území, rovněž není požadováno příslušným dotčeným orgánem, odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu. 9) Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Poučení : Proti změně č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Účinnost : Změna Územního plánu města Ostravy č. 2006/01.2 vydaná formou opatření obecné povahy nabyla účinnosti dnem. Změna č. 2006/01.2 nevyvolává nový zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 10) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Bude doplněno po projednání návrhu Změny č. 2006/01.2. Ing. Petr Kajnar primátor 11) Vyhodnocení obdržených stanovisek a připomínek Bude doplněno po projednání návrhu Změny č. 2006/ Ing. et Ing. Jiří Srba náměstek primátora 9 10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN)

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) NÁVRH ZADÁNÍ I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky

Více

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio. - 1 - SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.cz ÚZEMNÍ PLÁN obce PĚČNOV ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více