Aplikaní návod protipožární zpnitelné nátrové hmoty FLAMGARD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikaní návod protipožární zpnitelné nátrové hmoty FLAMGARD"

Transkript

1 Sokolská 1041, Mlník Aplikaní návod protipožární zpnitelné nátrové hmoty FLAMGARD A/ Popis Jednosložková vodou editelná zpnitelná nátrová hmota obsahující koksotvornou složku, dále složku, která je zdrojem minerální kyseliny (kys. fosforená), napující složku, pojiva, plniva, aditiva a pomocné látky upravující užitné vlastnosti pípravku. Nátrová hmota neobsahuje azbest, toxické pigmenty ani chlorované písady. B/ Použití K ochran deva a lignocelulozových materiál proti psobení ohn a sálavého tepla. Užívá se výhradn do interiér a suchého prostedí (do maximální relativní vlhkosti vzduchu 80 %). Nesmí být použit nap. na ochranu krovu, který je ped položením stešní krytiny vystaven nkolik dní v exteriéru (slunení paprsky, déš), v tomto pípad mže dojít k znehodnocení nátru (k jeho vymytí) a tím ke ztrát jeho funknosti. Dále nesmí být aplikován na devo upravené jakýmkoliv nátrem nebo tmelem z dvodu nutnosti dokonalého zakotvení protipožárního nátru na povrchu deva. Pípravek není odolný proti mechanickému namáhání (otesm, odru apod.). Funkní vrstva je složena z jednotlivých nátrových film, jejichž výsledný nános musí odpovídat požadovanému stupni požární ochrany. Protipožární nátr tvoí konenou úpravu povrchu materiálu a nelze ho pekrýt žádným lakem ani nátrem. Je teba upozornit, že se jedná o prmyslový funkní nátr, který nelze vzhledov porovnávat s bžnými pípravky pro estetickou úpravu. C/ Funkní vlastnosti V procesu hoení vytváí protipožární nátrová hmota svým tepelným rozkladem na povrchu chránného materiálu silnou, neholavou, tepeln izolující vrstvu, která zpsobí uritou asovou prodlevu spolehliv chránící materiál proti psobení ohn a sálavého tepla. D/ Technické vlastnosti 1/ Vlastnosti nátrové hmoty Obsah netkavých složek 4 h/105 C ± 2 C dle ISO 1515 ( ) hmotnostn min. 36 % Mrná hmotnost SN EN ISO pi 20 C 1,15 g/cm 3 Barevný odstín šedobílý, bílý Hodnota ph 4 6 1

2 2/ Údaje pro aplikaci Aplikace se provádí se šttcem, válekem a stíkáním. 3/ Doba zasychání Stupe Doba zasychání pípravku 2 (zaschlý na dotyk) 40 minut 4 (proschlý na pestik) 60 minut Nátrový film pípravku Doba zasychání pi 20 C petíratelný - mezi 2-ma vrstvami 12 hodin pestíkatelný - mezi 2-ma vrstvami 8 hodin vytvrzený 24 hodin Poznámka: Ped aplikací je nutno zbavit povrch všech mechanických neistot, tmelu, pípadného laku a jiných nátr!!! Skutenou dobu schnutí lze stanovit pouze na míst v závislosti na stáí stávajícího systému, potu vrstev, teplot, cirkulaci vzduchu a požadavcích zatížení. 4/ Technická data Tída holavosti: Pi 250 g/m 2 tída C1 - tžce holavý. Pi 500 g/m 2 tída B - nesnadno holavý. Index šíení plamene po povrchu stavební hmoty: pi 500 g/m 2 i s = 22,9 mm/min. Navýšení požární odolnosti: Pi 500 g/m 2 navýšení: u zatížených konstrukcí o 15 minut u nezatížených konstrukcí o 20 minut. Nános 500 g/m 2 musí být dodržen, požární odolnost nelze zvyšovat pidáním dalších vrstev nátru. 5/ Životnost nátru Životnost nátru je min. 15 let. Obnova nátru se doporuuje pi mechanickém poškození. Ve VVÚD Beznice byly v roce 1993 nasazeny testy dlouhodobého ovování životnosti ochrany deva proti ohni. Pi vyhodnocení v roce 2003, tj. po 10- ti letech byly výsledky zcela vyhovující a parametry protipožárního nátru se nezmnily. Testování dále pokrauje. E/ Podmínky pro aplikaci Doporuená okolní teplota pi aplikaci šttkou nebo válekem je + 10 C až + 35 C, optimální je + 20 C. V pípad aplikace stíkacím zaízením je nutno dodržet teploty pí skladování a aplikaci + 15 C až + 35 C, z dvodu zachování vhodných parametr pro použití stíkacího zaízení. Teplota je mena v blízkosti podkladu a zaznamenávána do pracovního deníku. Dále je nutno zmit relativní vlhkost deva a zaznamenat do deníku. Maximální povolená relativní vlhkost deva je 20 %. Ped aplikací je nutno pípravek dkladn rozmíchat. Delším skladováním mže pípravek sedimentovat, usazenina je rozmíchatelná a její tvorba, pokud je ped použitím ádn rozmíchaná, nemá vliv na užitné vlastnosti pípravku. 2

3 Skladovací podmínky: Pípravek se skladuje v pvodních uzavených obalech na suchém a krytém míst, oddlen od potravin, nápoj a krmiv pi teplotách od + 5 C do + 30 C pro aplikaci šttkou nebo válekem. Chrate ped mrazem! F/ Aplikace nátrového systému 1/ Provedení pípravy podkladu Devo musí být pipraveno podle SN a SN Povrch musí být vždy istý, suchý, zbavený mastnoty, prachu, lýka, kry a pípadného starého nátru nebo tmelu, aby nic nebránilo pípravku v dokonalém styku a zakotvení na povrchu chránného deva! Pi nedodržení uvedených podmínek aplikace dojde k popraskání a odloupnutí nátru! Pro oištní povrchu se doporuuje používat škrabky, kartáe a v pípad poteby též roztoky saponátu. Všechny neistoty, nátry a tmely, které mohou mít vliv na pilnavost jednotlivých vrstev nátrového systému, musí být peliv odstranny! Maximální povolená rel. vlhkost deva ped aplikací je 20 %. Devo ped použitím protipožárního nátru je možno ošetit pípravkem Lignofix E Profi, který jej preventivn ochrání proti devokaznému hmyzu, devokazným houbám a plísním. V pípad deva napadeného devokazným hmyzem lze provézt ošetení pípravkem Lignofix I Profi s likvidaním a preventivním úinkem na devokazný hmyz. 2/ Funkní nátr Flamgard Doporuená intenzita nánosu závisí na požadovaném stupni protipožární ochrany, nesmí být však menší než 250 g/m 2 - stupe C1. Pro dosažení stupn B nebo navýšení požární odolnosti je nutný nános 500 g/m 2. Je to maximáln možný nános. Pípravek se nanáší v jedné až tyech vrstvách nátrem nebo nástikem needného resp. edného pípravku. Ped aplikací je nutno pípravek dkladn rozmíchat. Delším skladováním mže pípravek sedimentovat, usazenina je rozmíchatelná a její tvorba (pokud je ped použitím ádn rozmíchaná) nemá vliv na užitné vlastnosti pípravku. a) Nátr šttcem nebo válekem 1 needno needno Doba zasychání mezi jednotlivými vrstvami je min. 12 hod. b) Nástik bezvzduchovou vysokotlakou pistolí (min. velikost trysky 0,019 ) 1 4 : 1 vodou : 1 vodou : 1 vodou Doba zasychání mezi jednotlivými vrstvami je min. 8 hod. 3

4 c) Nástik pneumatickou pistolí 1 1 : 1 vodou cca : 1 vodou : 1 vodou : 1 vodou Doba zasychání mezi jednotlivými vrstvami je min. 8 hod. Poslední vrstvu je teba nechat zaschnout minimáln 24 hodin. Pekrytí nátru není možné, jedná se o konenou úpravu povrchu materiálu. Ztráty rozprachem (prostiky) a stékáním pi postiku závisí na typu stíkacího zaízení a charakteru chránného materiálu (jeho lenitosti a stupni opracování jeho povrchu). V optimálních pípadech iní cca 25 % ze spotebovaného množství a je nutno s nimi poítat pi výpotech spoteby. Poznámka: Povrch protipožárního nátru nelze istit vodou, z dvodu narušení protipožárních vlastností. I/ Podmínky pro aplikátora Nátr mže provádt pouze firma, která je zaškolena výrobcem, má platné Osvdení a která je schopna zaruit dodržení technologického postupu a technologické kázn v souladu s technickými daty. Veškeré kroky aplikaního postupu, vetn podmínek prostedí podléhají evidenci a následné kontrole. Ke každé realizované stavb je vydávám prostednictvím fy Qualichem tzv. Protokol o výrobku, kde je uvedeno odebrané množství materiálu a název realizováné stavby. J/ Skladovatelnost a balení Velikost balení - PE obaly po 1 kg, 5 kg, 10 kg, 45 kg. Manipulace - Opatrné zacházení, ped použitím dkladn promíchat. Skladovací podmínky - Pípravky se skladují v pvodních uzavených obalech na suchém a krytém míst, oddlen od potravin, nápoj a krmiv pi teplotách od + 5 C do + 30 C pro aplikaci šttkou nebo válekem. V pípad stíkání od + 15 C do + 30 C. Chrate ped mrazem! Uchovávejte mimo dosah dtí! Delším skladováním mže pípravek sedimentovat, usazenina je rozmíchatelná a její tvorba (pokud je ped použitím ádn rozmíchaná) nemá vliv na užitné vlastnosti pípravku. Záruní doba je 24 msíc od data výroby (viz íslo šarže) v pvodních obalech pi dodržení skladovacích podmínek. K/ Bezpenost práce Pípravek nepodléhá klasifikaci podle zák.. 356/2003 Sb. a souvisejících provádcích pedpis. Oznaení specifické rizikovosti (R-vty): R: - Pokyny pro bezpené nakládání (S-vty) S 2 Uchovávejte mimo dosah dtí 4

5 U citlivých jedinc nelze pi aplikaci vylouit dráždní oí a pokožky, pi aplikaci stíkáním mže aerosol dráždit dýchací cesty. Pi práci použijte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obliejový štít, nejezte, nepijte a nekute a zajistte dostatené vtrání pracovišt. Se starým materiálem, zbytky po vymývání obal a ištní aplikaního zaízení zacházejte jako se speciálním odpadem, nesmí pijít do bžné kanalizace. Prázdný obal vypláchnte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte v souladu s platnou legislativou. Podrobné informace ohledn zdravotních a bezpenostních rizik a opatení pi používání tohoto výrobku naleznete v Bezpenostním listu, který Vám dodá na požádání výrobce. L/ První pomoc Pi nadýchání pi nadýchání aerosolu (pi aplikaci stíkáním)odvést postiženého na erstvý vzduch, vypláchnout nos i ústa vodou. Pi zasažení oí dkladn vypláchnout vodou. Pi zasažení kže - omýt vodou. Pi požití - vypláchnout ústa vodou, vypít asi 1/4 litru vody, nevyvolávat zvracení. Pi zdravotních potížích po manipulaci s pípravkem vyhledejte lékaskou pomoc a ukažte obal pípravku. M/ Upozornní výrobce Neodpovídáme za škody zpsobené nesprávným použitím pípravku. Vzhledem ke skutenosti, že výrobek je užíván v podmínkách mimo rámec naší kontroly, nemžeme ruit za nic jiného než je kvalita výrobku jako takového. Námi uvedená data nepedstavují žádnou právn závaznou vlastnost. Naše všeobecné pokyny vás nezprošují povinnosti vyzkoušet vhodnost námi dodaných výrobk v plánovaných postupech. Používání a zpracování výrobk je provádno mimo možnost naší kontroly a podléhají tedy výhradn vaší odpovdnosti. Vyrábí, dodává a konzultace poskytuje: Qualichem, spol. s r.o. Sokolská 1041, Mlník tel.: , , mobil: , fax: Odbyt, prodej: tel./fax: qualichem. cz Mlník, Vypracoval R & D: Ing. Petr Slabý Revidoval OÚ: Ing. Iveta Kafková Schválil QA: Ing. František Beran 5

Aplikační návody protipožárních nátěrů

Aplikační návody protipožárních nátěrů Aplikační návody protipožárních nátěrů chemické přípravky chemie pro život Představení firmy Společnost STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 v Kolíně a dodnes je jediným tuzemským výrobcem

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum vydání: 20. 2. 2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Cementotískové

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Údaje o výrobku: Obchodní název pípravku: Použití látky/pípravku: Hasicí sprej pro hašení malých požár tídy A a B, vetn požár elektrických zaízení

Více

Aplikační návody protipožárních nátěrů

Aplikační návody protipožárních nátěrů Aplikační návody protipožárních nátěrů chemické přípravky chemie pro život Představení firmy Společnost STACHEMA KOLÍN, spol. s r. o. byla založena v roce 1992 v Kolíně a dodnes je jediným tuzemským výrobcem

Více

Datum vydání: 15.7.2002 Revize: 01/2006 MENNO FLORADES

Datum vydání: 15.7.2002 Revize: 01/2006 MENNO FLORADES Bezpenostní list Datum vydání: 15.7.2002 Revize: 01/2006 Název pípravku : MENNO FLORADES 1.Identifikace pípravku a výrobce 1.1. obchodní název pípravku: MENNO FLORADES íslo CAS: 71-23-8 67-63-0 65-85-0

Více

Aplikační návody protipožárních nátěrů

Aplikační návody protipožárních nátěrů Aplikační návody protipožárních nátěrů chemické přípravky chemie pro život Představení firmy Společnost STACHEMA byla založena v roce 1992 a v současné době je jedním z předních výrobců a dodavatelů kompletního

Více

BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen

BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen BEZPENOSTNÍ LIST strana 1 z 6 BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen Další názvy látky: 1.2 Použití látky nebo pípravku 1.3 Identifikace

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A SPOLENOSTI/PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A SPOLENOSTI/PODNIKU 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A SPOLENOSTI/PODNIKU Název výrobku Synonyma Dodavatel Tel. íslo pro pípad nutnosti VITHANE Roztok s obsahem stopových prvk BIOTHANE SYSTEMS INTERNATIONAL P.O. Box 5068 2600

Více

BEZPENOSTNÍ LIST ISTROEKOL

BEZPENOSTNÍ LIST ISTROEKOL 1. Identifikace pípravku a výrobce 1.1. Obchodní název pípravku: 1.2. Použití pípravku: adjuvant 1.3. Identifikace výrobce: ISTROCHEM, a.s. Nobelova 34 tel: 00 421-2-4951-2485 836 05 Bratislava fax: 00

Více

Sodná sl kyseliny (1-hydroxyethyliden)bifosfonové do 3 29329-71-3 Xi 249-559-4 R 36 -

Sodná sl kyseliny (1-hydroxyethyliden)bifosfonové do 3 29329-71-3 Xi 249-559-4 R 36 - Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Identifikace látky nebo pípravku: isti disk. 1.2. Použití látky nebo pípravku: Sms urená k odstranní neistot a mastnoty z disk

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T

B E Z P E N O S T N Í L I S T B E Z P E N O S T N Í L I S T DATUM VYDÁNÍ: 30.05.1998 DATUM REVIZE: 17.02.2000, 21.05.2004 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PÍPRAVKU A DOVOZCE/ VÝROBCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku: 1.2 Doporuený

Více

Caparol Rollputz (válekovaná omítka)

Caparol Rollputz (válekovaná omítka) Technická informace Caparol Rollputz (válekovaná omítka) Jemnozrnná strukturní omítka na mnohostranné využití na dekorativní plochy fasád i vnitních stn. Popis výrobku Úel použití: Na fasádní plochy, odolné

Více

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol Strana 1 ze 8stran 1. Identifikace látky / pípravku a spolenosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Prostedek pro ištní klimatizací 1.3 Identifikace spolenosti

Více

Bezpenostní list. Strana: 7 Datum revize: Název výrobku: TENKOVRSTVÝ TMEL - ZÁLIVKA PRO KOMÍNOVÉ TVÁRNICE

Bezpenostní list. Strana: 7 Datum revize: Název výrobku: TENKOVRSTVÝ TMEL - ZÁLIVKA PRO KOMÍNOVÉ TVÁRNICE Strana: 7 14. Informace pro pepravu Tmely uvedeného typu nejsou ve smyslu 22, odst. (1) Zákona. 111/1994 Sb. o silniní doprav nebezpenou vcí a nepodléhají ustanovením Evropské dohody o silniní doprav ADR,

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. Laguna - chlor - šok - G

BEZPENOSTNÍ LIST. Laguna - chlor - šok - G Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1 Obchodní název pípravku: CAS: 51580-86-0 íslo ES (EINECS): 220-767-7 Další názvy látky: - 1.2 Identifikace výrobce: Jméno/obchodní jméno:

Více

Bezpenostní list. Datum vydání : 18. 11. 2004 Strana:1z 11 Verse.: 1 Datum revize: 14.11.2005 13:57 Datum vytištní: 15.2.2006 13:04 WUXAL SUS KALCIUM

Bezpenostní list. Datum vydání : 18. 11. 2004 Strana:1z 11 Verse.: 1 Datum revize: 14.11.2005 13:57 Datum vytištní: 15.2.2006 13:04 WUXAL SUS KALCIUM Datum vydání : 18. 11. 2004 Strana:1z 11 1. Identifikace pípravku, výrobce a dovozce 1.1 Obchodní název pípravku WUXAL SUS KALCIUM 1.2 Použití pípravku Speciální hnojivo 1.3 Identifikace 1. distributora

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006. Datum vydání: 18.3.2008 Datum revize: 23.10.2008 Revize.

BEZPENOSTNÍ LIST. podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006. Datum vydání: 18.3.2008 Datum revize: 23.10.2008 Revize. 1. Identifikace látky nebo pípravku a spolenosti nebo podniku 1.1 Identifikace pípravku: íslo CAS: Neuvádí se - pípravek. íslo ES (EINECS): Neuvádí se - pípravek. Další názvy látky: 1.2 Použití pípravku:

Více

Bezpenostní list podle naízení ES 1907/2006 Datum vydání: 19.2.1998 Datum revize: 15.1.2009 Strana 1/ 1 Název výrobku: EFFERVESCENNÍ PASTILKY

Bezpenostní list podle naízení ES 1907/2006 Datum vydání: 19.2.1998 Datum revize: 15.1.2009 Strana 1/ 1 Název výrobku: EFFERVESCENNÍ PASTILKY Datum revize: 15.1.2009 Strana 1/ 1 1. Identifikace látky nebo pípravku a spolenosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: Obchodní název: Effervescenní chlorové tablety íslo CAS: íslo ES

Více

SULKA BEZPENOSTNÍ LIST. 1. Identifikace pípravku a výrobce. 2. Informace o složení pípravku 2.1. Chemická charakteristika: SULKA

SULKA BEZPENOSTNÍ LIST. 1. Identifikace pípravku a výrobce. 2. Informace o složení pípravku 2.1. Chemická charakteristika: SULKA 1. Identifikace pípravku a výrobce 1.1. Obchodní název pípravku: 1.2. Použití pípravku: fungicid 1.3. Identifikace výrobce: ISTROCHEM, a.s. Nobelova 34 tel: 00 421-2-4951-2485 836 05 Bratislava fax: 00

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 05.01.2005 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Extender T ( Stelmitell T ) Další názvy látky: 1.2

Více

Datum vytvoení: 21.7.2000 Galben Upraveno: 21.1.2005 tisku: Pípravek na ochranu rostlin

Datum vytvoení: 21.7.2000 Galben Upraveno: 21.1.2005 tisku: Pípravek na ochranu rostlin Pípravek na ochranu rostlin GALBEN M Postikový systémový fungicidní pípravek ve form smáitelného prášku k ochran brambor proti plísni bramborové. Úinná látka : 8 % benalaxylu (80 g /kg) t.j. methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninate

Více

Bezpenostní list CHALCOPRAX 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PÍPRAVKU

Bezpenostní list CHALCOPRAX 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PÍPRAVKU Bezpenostní list Strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE CHALCOPRAX Výrobce: BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen Nmecko Kontaktní adresa: BASF spol.s.r.o. Šafránkova

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. Obchodní název pípravku: NOVOZIR MN 80 dle vyhlášky. 231/2004 Sb. Datum aktualizace: 20.9.2005

BEZPENOSTNÍ LIST. Obchodní název pípravku: NOVOZIR MN 80 dle vyhlášky. 231/2004 Sb. Datum aktualizace: 20.9.2005 BEZPENOSTNÍ LIST Obchodní název pípravku: NOVOZIR MN 80 dle vyhlášky. 231/2004 Sb. Datum aktualizace: 20.9.2005 1. Identifikace pípravku a výrobce 1.1. Identifikace pípravku: Obchodní název: Novozir MN

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Bezpenostní list Strana: 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE GOLIATH GEL Výrobce: BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen Nmecko Kontaktní adresa: BASF spol.s.r.o. Šafránkova

Více

Chrate ped vysokými teplotami, el. výboji a pímým ohnm!!! Nekouit!!!

Chrate ped vysokými teplotami, el. výboji a pímým ohnm!!! Nekouit!!! Synteko Belle 1614 Synteko Belle 1614 je vytvrzující olej, urený k impregnaci devných a korkových podlah v domácnostech ale i v komerních prostorách, vetn velmi zatžovaných podlah z tvrdých devin jako

Více

Bezpenostní list. Strana: 7 Datum revize: Název výrobku: SPÁROVACÍ HMOTA PRO KOMÍNOVÉ VLOŽKY ŠAMOTOVÁ MALTA

Bezpenostní list. Strana: 7 Datum revize: Název výrobku: SPÁROVACÍ HMOTA PRO KOMÍNOVÉ VLOŽKY ŠAMOTOVÁ MALTA Strana: 7 14. Informace pro pepravu Pedmtné spárovací hmoty nejsou ve smyslu 22, odst. (1) Zákona. 111/1994 Sb. o silniní doprav nebezpenou vcí a nepodléhají ustanovením Evropské dohody o silniní doprav

Více

Ochranná PU pružná,uv odolná vrstva

Ochranná PU pružná,uv odolná vrstva Technický list Vydání 08/06 Identifikaní.: 02 08 01 03 001 0 000007 Verze. 04 Ochranná PU pružná,uv odolná vrstva Construction Popis výrobku Sikafloor 400 N je 1 - komponentní polyuretanová peetící vrstva

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006. Datum vydání: 24.10.2000 Datum revize: 27.8.2008 Revize.

BEZPENOSTNÍ LIST. podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006. Datum vydání: 24.10.2000 Datum revize: 27.8.2008 Revize. 1. Identifikace látky nebo pípravku a spolenosti nebo podniku 1.1 Identifikace pípravku: íslo CAS: Neuvádí se - pípravek. íslo ES (EINECS): Neuvádí se - pípravek. Další názvy látky: Neuvádí se. 1.2 Použití

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006. Datum vydání: 24.10.2000 Datum revize: 27.08.2008, 5.10.2009 Revize.

BEZPENOSTNÍ LIST. podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006. Datum vydání: 24.10.2000 Datum revize: 27.08.2008, 5.10.2009 Revize. 1. Identifikace látky nebo pípravku a spolenosti nebo podniku 1.1 Identifikace pípravku: íslo CAS: Neuvádí se - pípravek. íslo ES (EINECS): Neuvádí se - pípravek. Další názvy látky: Neuvádí se. 1.2 Použití

Více

Sikafloor Proseal 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA

Sikafloor Proseal 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA Datum vydání: 3. 12. 2004 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití látky / pípravku

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 23.11.2010 Datum revize: 13.1.2011 Název výrobku: SERVISOL SUPER 10

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 23.11.2010 Datum revize: 13.1.2011 Název výrobku: SERVISOL SUPER 10 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky SERVISOL SUPER 10 /obchodní název pípravku : Aerosol 1.2 Použití pípravku : Pípravek je uren jako isticí

Více

A 20 ST. Bezpenostní list podle smrnice 1907/2006/ES, lánek 31

A 20 ST. Bezpenostní list podle smrnice 1907/2006/ES, lánek 31 1. Identifikace pípravku a firmy 1.1. Identifikace pípravku 1.2. Použití pípravku Práškový isticí prostedek pro prmyslové, strojní použití 1.3. Identifikace firmy DE: Winterhalter Gastronom GmbH, Tettnanger

Více

1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum vydání: 3. 12. 2004 Strana: 1 ze 7 1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Sika Primer

Více

2-komponentní epoxidový uzavírací nátr

2-komponentní epoxidový uzavírací nátr Technický list Vydání 31/05/2007 Identifikaní.: 02 08 01 02 013 0 000002 Verze. 01 2-komponentní epoxidový uzavírací nátr Popis výrobku je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátr na bázi epoxidové pryskyice,

Více

BEZPENOSTNÍ LIST podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 (REACH)

BEZPENOSTNÍ LIST podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 1.11.2008 Strana 1/5 Název: SERVOŠAMPON RAPID 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A SPOLENOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Alkalický prášek

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní)

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) Datum vydání: 3. 3. 2006 Strana: 1/6 Datum revize: Název výrobku: SCHÖNOX XR íslo výrobku: 2.91 1. Identifikace

Více

Vodou editelný barevný nátr

Vodou editelný barevný nátr Technický list Vydání 08/02/2006 Identifikaní.: 02 08 01 02 024 0 000001 Verze. 01 Sikafloor 2530W Vodou editelný barevný nátr Popis výrobku je vysoce hodnotná, barevná, vodou editelná 2 - komponentní

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. SPOLANA a. s. 277 11 NERATOVICE ESKÁ REPUBLIKA

BEZPENOSTNÍ LIST. SPOLANA a. s. 277 11 NERATOVICE ESKÁ REPUBLIKA 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky/pípravku: 1.2 Použití látky/pípravku: Síran amonný je registrován jako hnojivo podle zákona. 156/1998 Sb. ve znní pozdjších

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 12.1.2009 Datum revize: 25.2.2009 Název výrobku: FORMULA 1

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 12.1.2009 Datum revize: 25.2.2009 Název výrobku: FORMULA 1 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky FORMULA 1 /obchodní název pípravku : Aerosol 1.2 Použití pípravku : Pípravek je uren jako separaní inidlo.

Více

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTEVNÍ ŠROUB OMO + LEPÍCÍ HMOTA HIT-RE 500 MONTÁŽNÍ NÁVOD 8/2009 PEVZAL, SEZNÁMIL SE Z MONTÁŽNÍM NÁVODEM: Strana 1 (celkem 5) DATUM: 1. Úvod Tento montážní návod stanovuje závazné

Více

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona. 356/2003Sb. a Vyhlášky. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 25.1.2000 Datum revize:21.9.2004 Strana: 1 ze 6 Název výrobku:

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona. 356/2003Sb. a Vyhlášky. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 25.1.2000 Datum revize:21.9.2004 Strana: 1 ze 6 Název výrobku: Datum vydání: 25.1.2000 Datum revize:21.9.2004 Strana: 1 ze 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název/obchodní název pípravku: 1.2 Použití pípravku : rodenticid (pípravek

Více

Datum pepracování: 18.1.2001 Strana: 1 z 6

Datum pepracování: 18.1.2001 Strana: 1 z 6 Datum pepracování: 18.1.2001 Strana: 1 z 6 1. Identifikace látky/pípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pípravku: 1.2. Doporuený úel použití: Fungicidní pípravek ve form3

Více

Synteko Best TECHNICKÉ ÚDAJE. 1643 lesk 20 1644 lesk 45 1645 lesk 90

Synteko Best TECHNICKÉ ÚDAJE. 1643 lesk 20 1644 lesk 45 1645 lesk 90 Synteko Best 1643 lesk 20 1644 lesk 45 1645 lesk 90 Synteko Best je dvousložkový, vodoueditelný, slab zapáchající, vrchní lak, urený k povrchové úprav velmi zatžovaných podlah z tvrdých devin a podlah

Více

BEZPENOSTNÍ LIST podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 (REACH)

BEZPENOSTNÍ LIST podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 26.3.2010 Strana: 1/5 Název: AUTOCLEANER ISTI DISK KOL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A SPOLENOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Pípravek

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: verze 5, # 3653 Strana 1 z 5 Datum revize: Název výrobku:

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: verze 5, # 3653 Strana 1 z 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání: 30.1.2009 verze 5, # 3653 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: 1.2 Obchodní kód: 1.3 Použití: Základní složka polyuretanových

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T. Leptací roztok na výrobu plošných spoj

B E Z P E N O S T N Í L I S T. Leptací roztok na výrobu plošných spoj Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

A L I E K O L. 1.6. Toxikologické informa*ní stedisko: Klinika nemocí z povolání, 128 00 Praha 2, Na bojišti 1 tel. 224 919 293

A L I E K O L. 1.6. Toxikologické informa*ní stedisko: Klinika nemocí z povolání, 128 00 Praha 2, Na bojišti 1 tel. 224 919 293 AGRO ALIANCE s.r.o. BEZPENOSTNÍ LIST Datum vyhotovení: 17.5.1999 Strana: 1 A L I E K O L Postikový, kontaktní, širokospektrální insekticidní pípravek ve form& mikroemulzního vodního koncentrátu k ni*ení

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. Datum vydání: 30.1.1997 Strana: 1 Datum revize: 28.8.2003 TAIFUN 360. Jméno nebo obchodní jméno dovozce: Odštpný závod Synthesia

BEZPENOSTNÍ LIST. Datum vydání: 30.1.1997 Strana: 1 Datum revize: 28.8.2003 TAIFUN 360. Jméno nebo obchodní jméno dovozce: Odštpný závod Synthesia Datum vydání: 30.1.1997 Strana: 1 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1.Chemický název látky/obchodní název pípravku: TAIFUN 360 Doporuený úel použití: Herbicid. Pípravek typu

Více

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona. 356/2003Sb. a Vyhlášky. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.10.2003 Datum revize: 17.8.2005 Strana: 1 ze 5 Název výrobku:

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona. 356/2003Sb. a Vyhlášky. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.10.2003 Datum revize: 17.8.2005 Strana: 1 ze 5 Název výrobku: Datum vydání: 17.10.2003 Datum revize: 17.8.2005 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Jodonal M Další názvy látky:

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní)

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) Datum vydání: 4. 1. 2006 Strana: 1/5 Datum revize: Název výrobku: SYNTEKO SUPER CLEAN BALT 1697 íslo výrobku:

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T. Pájka Sn70Zn

B E Z P E N O S T N Í L I S T. Pájka Sn70Zn Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: SnZn 1.2 Použití pípravku: Technické pájení kov pájka Identifikace

Více

Rychletuhnoucí lepidlo na vlepování kotev

Rychletuhnoucí lepidlo na vlepování kotev Technický list Vydání: 31/05/2007 Verze: 01 Identifikaní íslo: 02 04 02 06 001 0 000021 Rychletuhnoucí lepidlo na vlepování kotev Construction Popis výrobku Použití Vlastnosti Rychle tuhnoucí 2-komponentní

Více

LINZER PLUS NPK-Dünger (Hnojivo NPK) 20/8/8/+2MgO+5S. St.-Peter-Straße 25 A-4021 Linz. Rakousko: Agrolinz Melamin GmbH

LINZER PLUS NPK-Dünger (Hnojivo NPK) 20/8/8/+2MgO+5S. St.-Peter-Straße 25 A-4021 Linz. Rakousko: Agrolinz Melamin GmbH 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce Název látky (obchodní název): Použití pípravku: EG-Düngemittel () LINZER PLUS NPK-Dünger (Hnojivo NPK) 20/8/8/+2MgO+5S Hnojivo Identifikace výrobce/dovozce:

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. NeraAgro spol. s r.o. 277 11 NERATOVICE ESKÁ REPUBLIKA

BEZPENOSTNÍ LIST. NeraAgro spol. s r.o. 277 11 NERATOVICE ESKÁ REPUBLIKA 1. Identifikace látky nebo pípravku, dovozce a výrobce 1.1.Obchodní název: 1.2.Doporuený úel použití: dezinfekní pípravek k jednorázovému zabezpeení individuálních zdroj pitné vody proti náhodnému mikrobiálnímu

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Indexové. v ES. Isopropanol < 20,0 67-63-0 F, Xi 200-661-7 R-vty: 11-36-67 603-117-00-0 S-vty: (2-)7-16-24/25-26

Indexové. v ES. Isopropanol < 20,0 67-63-0 F, Xi 200-661-7 R-vty: 11-36-67 603-117-00-0 S-vty: (2-)7-16-24/25-26 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace pípravku: 1.1.1 Obchodní název pípravku: MIKASEPT SPREJ 1.1.2 Doporuený úel použití: Alkoholový

Více

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, mže vyvolat dlouhodobé nepíznivé úinky ve vodním prostedí

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, mže vyvolat dlouhodobé nepíznivé úinky ve vodním prostedí PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - FUNGICID. Baycor 25 WP Postikový fungicid ve form dispergovatelného prášku k ochran jádrovin proti strupovitosti, rybízu a angreštu proti rzi vejmutovkové, višní a tešní proti

Více

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Technický list Vydání 07/06 Identifikaní.: 02 04 02 06 001 0 000019 Verze. 03 Sika AnchorFix-1 Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Construction Popis výrobku Použití Výhody Zkušební zprávy Rychle tuhnoucí

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 12.1.2009 Datum revize: 20.2.2009 Název výrobku: SERVISOL VIDEO 40-2

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 12.1.2009 Datum revize: 20.2.2009 Název výrobku: SERVISOL VIDEO 40-2 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky SERVISOL VIDEO 40-2 /obchodní název pípravku : Aerosol 1.2 Použití pípravku : Pípravek je uren na ištní

Více

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri Datum vydání: 28.11.2002 version 3 #1777 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: MC 28.1 Základní složka epoxidové pryskyice 1.2 Identifikace

Více

Bezpenostní list podle EC direktivy 2001/58/EC Datum vyhotovení: 26.9.2004 Strana:1 z 6 Datum pepracování: 2.1.2006

Bezpenostní list podle EC direktivy 2001/58/EC Datum vyhotovení: 26.9.2004 Strana:1 z 6 Datum pepracování: 2.1.2006 N Xn AGRO ALIANCE s.r.o. Datum vyhotovení: 26.9.2004 Strana:1 z 6 1. Identifikace látky/pípravku a dovozce/výrobce 1.1 Chemický název CUPROCAFFARO látky/obchodní název kód RCSC505 pípravku 1.2. Doporuený

Více

Strana 1/5. Indexové. ES látky: Isopropylalkohol < 25,0 67-63-0 F, Xi 200-661-7 R-vty: 11-36-67 603-117-00-0 S-vty: (2-)7-16-24/25-26

Strana 1/5. Indexové. ES látky: Isopropylalkohol < 25,0 67-63-0 F, Xi 200-661-7 R-vty: 11-36-67 603-117-00-0 S-vty: (2-)7-16-24/25-26 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace pípravku: 1.1.1 Obchodní název pípravku: MIKASOFT, MIKASOFT COLOR 1.1.2 Doporuený úel použití:

Více

Bezpenostní list NEOPONIT L Strana 1 (celkem 7) BEZPENOSTNÍ LIST. tel. 224919293, 224915402. íslo CAS. íslo ES (EINECS) 9004-32-4 67-63-0 65-85-0

Bezpenostní list NEOPONIT L Strana 1 (celkem 7) BEZPENOSTNÍ LIST. tel. 224919293, 224915402. íslo CAS. íslo ES (EINECS) 9004-32-4 67-63-0 65-85-0 Bezpenostní list NEOPONIT L Strana 1 (celkem 7) Datum vydání: 12. 7. 2001 Datum revize: 15. 3. 2006 Název výrobku: NEOPONIT L BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce

Více

Penetrace ocelových a betonových mostovek dopravních a inženýrských staveb, souást izolaního systému pod litý asfalt

Penetrace ocelových a betonových mostovek dopravních a inženýrských staveb, souást izolaního systému pod litý asfalt Technický list Vydání 06/06 Identifikaní.: 2317 Verze. 01 Sika Ergodur 500 S Penetrace ocelových a betonových mostovek dopravních a inženýrských staveb, souást izolaního systému pod litý asfalt Popis výrobku

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T

B E Z P E N O S T N Í L I S T Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: version 7, #3698 Strana 1 z 5 Datum revize: Název výrobku: Elan-tron W 21 (K 21)

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: version 7, #3698 Strana 1 z 5 Datum revize: Název výrobku: Elan-tron W 21 (K 21) Datum vydání: 17.2.2009 version 7, #3698 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Elan-tron W 21 ( K 21 ) 1.2 Obchodní kód: - 1.3 Použití: Tvrdidlo

Více

. AGRO ALIANCE s.r.o.

. AGRO ALIANCE s.r.o. N nebezpený pro životní pr ost&edí Xi dráždivý Datum vyhotovení: 26.9.2004 Strana:1 z 6 1. Identifikace látky/pípravku a dovozce/výrobce 1.1 Chemický název CUPROCAFFARO látky/obchodní název kód RCSC505

Více

Pražská ul.16, E-mail: 102 21 PRAHA 10

Pražská ul.16, E-mail: 102 21 PRAHA 10 Datum vydání: 12.11.2008 verze 3.2 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: DOW CORNING(R) 340 HEAT SINK COMPOUND 1.2 Identifikace dovozce: ELCHEMCo

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: version 1, #3964 Strana 1 z 5 Datum revize: Název výrobku:

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: version 1, #3964 Strana 1 z 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání: 1.7.2009 version 1, #3964 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: 1.2 Obchodní kód: - 1.3 Použití: Epoxidová pryskyice základní

Více

TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor -

TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor - TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor - Protipožární nátěrový systém pro ocel schválení dle EN 13501-2 použití pro požární odolnost 30 60 min VLASTNOSTI Technika optimální vzhled díky nízkým tloušťkám

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 19.11.2008 verze 1.4 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: DOW CORNING(R) Q3-1566 HEAT RESISTANT ADHESIVE/SEALANT 1.2 Identifikace

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: version 1, #4057 Strana 1 z 5 Datum revize: Název výrobku: Elan-tron MC 155 (MC 155)

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: version 1, #4057 Strana 1 z 5 Datum revize: Název výrobku: Elan-tron MC 155 (MC 155) Datum vydání: 14.12.2009 version 1, #4057 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Elna-tron MC 155 (MC 155) 1.2 Obchodní kód: - 1.3 Použití:

Více

Datum vytvoení: 23.08.2004 verze.: 2 Upraveno: 12.07.2005. Pípravek na ochranu rostlin - Fungicid

Datum vytvoení: 23.08.2004 verze.: 2 Upraveno: 12.07.2005. Pípravek na ochranu rostlin - Fungicid Casoar Pípravek na ochranu rostlin - Fungicid Postikový pípravek ve form suspenzního koncentrátu k ochran brambor proti plísni bramborové, obsahující pln systemickou i kontaktní složku. Úinná látka : 375

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum revize: Název výrobku: Alchemix PU 3663B

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum revize: Název výrobku: Alchemix PU 3663B Datum vydání: 4.10.2007 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace pípravku Chemický název: Obchodní název: Použití: Složka pro polyurethany 1.2 Identifikace

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: Datum revize: Název výrobku: SERVISOL LABEL REMOVER 130

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: Datum revize: Název výrobku: SERVISOL LABEL REMOVER 130 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky SERVISOL LABEL REMOVER 130 /obchodní název pípravku : Aerosol 1.2 Použití pípravku : Pípravek je uren pro

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. SPOLANA a. s. 277 11 NERATOVICE ESKÁ REPUBLIKA

BEZPENOSTNÍ LIST. SPOLANA a. s. 277 11 NERATOVICE ESKÁ REPUBLIKA 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky/pípravku: 1.2 Použití látky/pípravku: Síran amonný je registrován jako hnojivo podle

Více

Lesklý a skvrnám odolný uzavírací nát r a tvrdidlo

Lesklý a skvrnám odolný uzavírací nát r a tvrdidlo POPIS C 2 Seal je patentovaný kopolymerový pípravek, který vytváí nejen vysoký lesk na povrchu betonu, ale má také vlastnosti pípravku C 2 Hard, našeho moderního uzavíracího nátru a tvrdidla pro horizontální

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: Datum revize: Název výrobku: SERVISOL PLASTIC SEAL 60

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: Datum revize: Název výrobku: SERVISOL PLASTIC SEAL 60 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky SERVISOL PLASTIC SEAL 60 /obchodní název pípravku : Aerosol 1.2 Použití pípravku : Ochranný lak pro elektrická

Více

BEZPENOSTNÍ LIST podle vyhlášky. 231/2004 Sb.

BEZPENOSTNÍ LIST podle vyhlášky. 231/2004 Sb. Datum vydání: 29.5. 1998 Datum revize: 1.6. 2006 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Ledek vápenatý / LOVOFERT LV 15 íslo CAS: nemá

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní)

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) Datum vydání: 7. 8. 2006 Strana: 1/6 Datum revize: Název výrobku: Capadur Silverstyle 1. Identifikace látky

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T SEPARÁTOR SP-2

B E Z P E N O S T N Í L I S T SEPARÁTOR SP-2 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Výrobce Jméno nebo obchodní jméno:

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum revize: Název výrobku:

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání: 14.6.2007 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: íslo výrobku: 136 Aerosol 1.2 Použití: Odstrauje stopy inkoustu, zbytky papíru,

Více

Technický list. Epoxyban složka A Epoxidový podlahový nátěr bezrozpouštědlový

Technický list. Epoxyban složka A Epoxidový podlahový nátěr bezrozpouštědlový Technický list Epoxyban složka A Epoxidový podlahový nátěr bezrozpouštědlový Je epoxidová dvousložková nátěrová hmota určená k venkovním i vnitřním nátěrům betonu a jiných savých materiálů. Je vhodná k

Více

Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. metodou nástik CLIMATIZER PLUS. Verze 2005 1/5

Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. metodou nástik CLIMATIZER PLUS. Verze 2005 1/5 Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace metodou nástik CLIMATIZER PLUS Verze 2005 1/5 1. ÚVOD Tato smrnice upravuje základní pravidla pro provádní aplikace materiálu

Více

Puma Extra Pípravek na ochranu rostlin - Herbicid

Puma Extra Pípravek na ochranu rostlin - Herbicid Puma Extra Pípravek na ochranu rostlin - Herbicid Postikový herbicidní pípravek ve form emulze typu oleje ve vod k postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, ovsa hluchého a dalších trav

Více

SOUDAL N.V. Adresa: Everdongenlaan 18-20, B-2300 Turnhout, Belgie

SOUDAL N.V. Adresa: Everdongenlaan 18-20, B-2300 Turnhout, Belgie Datum vyhotovení v R: 5.2.2001 Datum revize v R: 1.6 2004 Datum posledního pepracování v zahranií: 9.6.2002 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní

Více

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz,

Více

BEZPENOSTNÍ LIST podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 (REACH)

BEZPENOSTNÍ LIST podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 4.11.2009 Strana: 1/5 Název: AUTOCLEANER LEŠTÍCÍ ŠAMPON 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A SPOLENOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Mycí

Více

Pípravek na ochranu rostlin - Fungicid

Pípravek na ochranu rostlin - Fungicid Pípravek na ochranu rostlin - Fungicid Tattoo Postikový pípravek ve form suspenzního koncentrátu k ochran brambor proti plísni bramborové, obsahující pln systemickou i kontaktní složku. Úinná látka : 248

Více

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, PRAHA 10

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, PRAHA 10 Datum vydání: 28.4.2005 version 1 #2085 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: MC 35.1 Základní složka epoxidové pryskyice 1.2 Identifikace

Více

Dodatek k bezpenosti práce

Dodatek k bezpenosti práce Dodatek k bezpenosti práce (Chemikálie jsou v tabulce seazeny v poadí, v jakém jsou zmínny v návodech.) chemikálie R-vty S-vty nebezpenost luminol 36/37/38 26-36/37 Xi peroxid vodíku 30% 22-41 26-39 Xn

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T. Stíbicí láze AG-1

B E Z P E N O S T N Í L I S T. Stíbicí láze AG-1 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

CarboSol Fassadenfarbe Compact

CarboSol Fassadenfarbe Compact TECHNICKÁ INFORMACE CarboSol Fassadenfarbe Compact Fasádní barva s plnicími vlastnostmi plnná uhlíkovými vlákny velmi dobrá kryvost extrémn vodoodpudivá barva s minerálním charakterem, vysoce propustná

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T. ernicí pípravek na mosaz

B E Z P E N O S T N Í L I S T. ernicí pípravek na mosaz Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

Bezpenostní list PELLACOL Strana: 1/9 Datum: 15/11/2004

Bezpenostní list PELLACOL Strana: 1/9 Datum: 15/11/2004 Strana: 1/9 1. Identifikace látky/pípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pípravku: thiram / Pellacol íslo CAS: 137-26-8 íslo ES (EINECS): 205-286-2 Další názvy látky/pípravku:

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T. Pájecí kapalina na nerez

B E Z P E N O S T N Í L I S T. Pájecí kapalina na nerez Strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Technický list Vydání 30/05/2007 Identifikaní.: 02 08 01 02 007 0 000004 Verze. 01 2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Construction Popis výrobku je ekonomická,

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN DUPLOSAN DP

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN DUPLOSAN DP PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN DUPLOSAN DP Selektivní rstový herbicid ve form s vodou mísitelného kapalného koncentrátu k hubení odolných dvoudložných plevel v obilninách bez podsevu, na pastvinách a loukách,

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní)

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) Datum vydání: 24. 5. 2005 Strana: 1/6 Datum revize: 4.1.2006 Název výrobku: SCHÖNOX EG Härter íslo výrobku:

Více