KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník: Město Ždírec nad Doubravou Zodpovědný projektant: Petr Havel Zak. č. : 07/2013 Datum : červenec

2 B. Souhrnná technická zpráva: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Plocha pro výstavbu víceúčelového hřiště se nachází ve střední části obce, severně od hlavní průjezdní silníce I/34, ve volné proluce na kterou jižně a východně navazuje zahradami původní zástavba rodinných domů a usedlostí, ze severní strany pozemek skladu píce ZD Křížová a ze západní strany živičná příjezdová komunikace a dílny firmy WOOD- Metal s.r.o.. Pozemek je rovinný, mírně svažitý jihozápadním směrem v minulosti byl částečně zastavěn skladem pícnin a částečně využíván jako manipulační plocha zemědělského závodu, v jihozápadní části je částečně zpevněná otočka na místní komunikaci. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologické složení je odvozeno z již prováděných staveb na pozemku v minulosti ( stavba kolny a manipulační plochy), podzemní vody se na pozemku nevyskytují c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma Po jihozápadní části pozemku, nad zpevněnou plochou otočky na MK, prochází linka VN 35 kwa. Ochranné pásmo tohoto vedení je dle 46 zák. č. 458/2000 Sb. ve vzdál. 10,0 m od krajního vodiče. d) poloha vzhledem zaplavovanému, příp. poddolovanému území Pozemek pro hřiště není v zaplavovaném ani poddolovaném území. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky a nedojde ke zvýšení požadavku na odtokové poměry, naopak dojde oproti minulosti ke snížení množství odtokových vod z tohoto prostoru (v minulosti byla plocha zastavěna z větší části skladovací ocelokolnou, dle návrhu je plocha hřiště pro míčové hry navržena s propustným povrchem, ostatní plochy hřiště budou zatravněny) f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Část skladovací ocelokolny zasahující do dotčeného území byla již v minulosti odstraněna, požadavky na asanace a kácení dřevin stavba nevyžaduje. g) požadavky na zábor ZPF a pozemků určených k plnění funkce lesa Stavba nemá požadavky na zábor zemědělského půdního fondu. Pozemky 554/2, 554/1 a 555 jsou dle KN ostatními plochami, pozemek 553/2 trvalý travní porost bude dotčen pouze zpevněním dosavadního příkopu vedle místní příjezdové komunikace žlabovkami uloženými do pískové vrstvy, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vod z této komunikace a nedocházelo k rozbahňování přilehlého pozemku. h) územně-technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) Dopravně - pro vozidla i pěší je stavba napojena na dosavadní místní živičnou obslužnou komunikaci. Pro příp. parkování vozidel při občasných veřejných akcích na víceúčelovém hřišti, bude možné využít zpevněnou plochu otočky na příjezdové komunikaci. Stavba víceúčelového hřiště nemá požadavky na připojení na technickou infrastrukturu. 2

3 B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity Víceúčelové hřiště je navrženo pro obyvatele místní části Kohoutov a to jak dospělých, mládeže i dětí a rovněž pro sbor dobrovolných hasičů. Je navrženo hřiště pro míčové hry, dětské hřiště a ve výhledu je uvažováno rovněž s tréninkovou dráhou pro požární sport. Dále je navržen dle požadavku objednatele sklad zahrnující prostor pro uskladnění požární techniky pro dobrovolný hasičský sbor a sklad pro uskladnění potřebného vybavení a údržbových potřeb hřiště. Kapacity získané výstavbou: Plocha hřišť zpevněná (pískový povrch Plocha hřišť travnatá Skladovací plochy uzavřené 575 m2 689 m2 26,4 m2 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení Řešení víceúčelového hřiště je vázáno na využití stanovené plochy a její tvar a dále na omezení ochranným pásmem linky VN 35 kva. Objekt skladu je navržen s ohledem na sousedství venkovské zástavby doplňujících objektů zástavbu usedlostí v zahradních částech - jako dřevostavba s mírně šikmou sedlovou střechou. B.2.3 Celkové provozní řešení nejde o provozní objekty B.2.4 Bezbarierové užívání stavby Navržená stavba víceúčelového hřiště splňuje podmínky pro bezbarierové užívání. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Všechny použité prvky vybavení dětského hřiště musí mít schvalovací certifikát pro veřejné použití. Oplocení čelní severní strany hřiště pro míčové hry musí být provedeno tak, aby do hřiště byla rovná stěna pletiva i sítě a sloupky oplocení byly na vnější stranu. B.2.6 Základní charakteristika stavby a) stavební řešení - hřiště pro míčové hry o rozměru 29,50 33,28 x 18,35 umožňujícím většinu sportovně rekreačních míčových her se sítí (tenis, volejbal, nohejbal a pod.) i bez sítě (házenou, vybíjenou a pod.), Hřiště je umístěné ve východní části pozemku. Je navrženo s pískovým povrchem a jednostranným příčným spádem 0,64 %, zajišťujícím rychlejší odtok dešťových vod při příp. přívalové srážce. Dodržení stanovené nivelety hřiště vyžaduje provedení terénních úprav snížení terénu na severní a východní straně (v nejvyšším místě terénu, v severovýchodním rohu, bude úroveň nivelety hřiště cca 40 cm pod rostlým terénem) a provedení násypů na jižní straně ( viz příčné řezy).tyto zemní práce budou provedeny současně s odkopávkou pro konstrukční vrstvy hřiště. Vytvořené svahy budou ohumusovány a zatravněny. Po čelních stranách celé plochy víceúčelového hřiště bude provedeno ochranné oplocení výšky 4 m proti zalétávání míčů na sousední pozemky. Spodní část oplocení bude řešena poplastovaným pletivem výšky 2 m, horní část ochrannými sítěmi výšky rovněž 2 m. Po jižní straně je oplocení navrženo na hranici pozemků 554/2 a 553/1. Oplocení výšky 4 m bude provedeno v dl. 24,6 m od východního rohu pozemku (proti hřišti pro míčové hry), zbývající 3

4 část bude provedena z poplastovaného pletiva výšky 2 m. Na středu hřiště budou osazeny univerzální sloupky pro napnutí sítě (vysokou a nízkou). - dětské hřiště a stolní tenis - navazuje na hřiště pro míčové hry ze západní strany, jeho šířka je cca 10,5 m a je navrženo s travnatým povrchem, který zajišťuje minimální úrazovost. Vybavení hřiště je navrženo pouze orientačně a dle stanoviska objednatele bude zajišťováno a doplňováno postupně. V jižní části plochy travnatého hřiště je umístěn betonový venkovní stůl na stolní tenis. - sklad hasičů a vybavení hřiště - přízemní objekt o celkové zastavěné ploše včetně přístřešku 40,9 m2, je umístěn v jihozápadní části hřiště tak, aby navazoval krátkým příjezdem na přístupovou komunikaci. Sklad sboru dobrovolných hasičů je navržen o užitkové ploše 15,35 m2 v západní straně objektu směrem k příjezdové komunikaci, sklad hřiště, který bude sloužit pro uskladnění vybavení hřiště ( sítě, stojany apod.) a zařízení a potřeb pro údržbu hřiště o užitkové ploše 11,05 m2 je v západní straně objektu - směrem ke hřištím. Součástí objektu je přístřešek po severní straně skladu, který bude využíván především jako krytý prostor při náhlém dešti a současně pro posezení rodičů a prarodičů ve stínu při dozoru dětí hrajících si na dětském hřišti. - zpevnění plochy otočky na příjezdové komunikaci a příjezd ke skladu hasičů - na části povrchu otočky ve směru k přístupu na hřiště je zcela degradován její živičný povrch a je nutné jej opravit (dosavadní stav prakticky prašný povrch s vystupující štěrkovou vrstvou). Plocha pro parkování vozidel při veřejných akcích, které jsou jako občasné předpokládány, je řešena zpevněním vnitřní plochy otočky s živičným povrchem. Příjezd ke skladu hasičů ze zpevněné plochy otočky je navržen v š. 2,5 m, rovněž s živičným povrchem. - odvodňovací žlab - je navržen pro odvedení dešťových vod při prudších srážkách z plochy víceúčelového hřiště, aby nebyly ovlivňovány sousední pozemky. Odvodňovací žlab je navržen z betonových žlabovek podle jižní strany oplocení pozemku a dále jižním směrem podle příjezdové komunikace, kde je dnes zanesený příkop s různými prohlubněmi. Odvodňovací žlab bude ukončen záchytnou šachtou na konci kanalizační větve pro odvedení dešťových vod, kde je v současné době pouze kanalizační vtok DN 150 mm v zemní jámě bez zpevnění. V tomto prostoru prochází zemní kabel Nn do dílen firmy WOOD Metal s.r.o. který bude před prováděním šachty vytýčen, odkopán a opatřen dělenou chráničkou. - dráha pro požární sport - výhled v jižní části pozemku je ponechán pruh š. 6 m pro možnost výhledové realizace travnaté dráhy pro požární sport o dvou běžeckých dráhách. Současně je vyznačena možnost využití pozemku č. kat 555 pro celou dráhu v dl ( možnost využití pozemku č. kat 555, vyžaduje změnu kultury zatravnění). Výhledově navržená dráha začíná v prostoru pod linkou Vn 35 kva. Soutěžní dráha pro překážkový běh je stanovena soutěžním řádem CTIF. První část dráhy v dl. 23 m po první překážkovou stěnu je vymezena pouze pro běh závodníků. Soutěž s požární srolovanou hadicí začíná ve 28 m od startu během přes kladinu, rozdělovač je postaven na 75 m značce. Z těchto údajů vyplývá, že v úseku ochranného pásma VN je výhledově navržena část běžecké dráhy v dl. cca 15 m, kde nedochází při využívání dráhy k použití vodního proudu. K tomu dochází až ve vzdálenosti min. 75 od startu, tedy na opačném konci dráhy. 4

5 b) konstrukční a materiálové řešení - hřiště pro míčové hry z části plochy, kde je ornice, bude provedeno její sejmutí předpokládaná tl. cca 25 cm a bude uložena na dočasnou meziskládku v prostoru dětského hřiště k následnému použití pro vytvoření travnatých ploch. Bude provedena odkopávka zeminy do úrovně stanovené pláně a bude provedeno její zhutnění. Vytěžená zemina bude přemístěna na skládku stanovenou investorem v prostoru u ČOV ve Ždírci nad Doubravou. Konstrukce hřiště bude následující: Příprava podloží - hutnění pláně bude provedeno dle platných ČSN s použitím vhodných mechanismů. Únosnosti pláně a podloží nejsou důležité pro pohyb hráčů případně vlastní provádění vrstev, pouze pro provádění mechanizmy. Geologický průzkum nebyl proveden. Předpokládáme, že po zhutnění bude možno dosáhnout na pláni Edf 2 = 15 MPa. Prováděcí mechanizmy by neměly svým zatížením překročit tuto hodnotu. Hutnění je třeba provádět za vhodného počasí, válcováním bez použití vibrace. Povrch pláně je třeba upravit do příčného sklonu povrchu hřiště tj. 0,6%. Na zhutněnou pláň bude provedena podkladní vrstva z kameniva 0/63 mm. Po doplnění podkladní vrstvy a přehutnění budou provedeny další podkladní vrstvy z drceného kameniva dle vzorovýého příčného řezu. Současně bude provedeno doplnění násypů ze zemin jižního okraje hřiště a bude provedeno ohumusování a zatravnění svahů i uvedených násypů po okraji hřiště. Poslední vrstva drceného kameniva bude zakalena kopaným tříděným pískem válcováním při kropení. Při provádění je nutno dodržet tolerance rovinnosti povrchu tj. do 10 mm za podmínky dodržení místní rovinnosti +/- 0,5 cm na 4 m lati. Univerzální sloupky pro sítě (nízkou i vysokou) budou osazeny do betonových patek 50/50 cm, hl. 80 cm - beton C 15/20, betonovaných do vykopaných šachet. Oplocení severní a jižní strany bude provedeno takto: Sloupky budou z ocelových trubek 60/2,5 mm, s povrchovou úpravou žárovým zinkováním dl mm, budou kotveny 500 mm do betonovaných patek vel. 500/500, hl. 900 mm z betonu C 15/20. Na obou koncích oplocení výšky 4 m budou vždy osazeny vzpěry v provedení jako sloupky. Ve spodní části bude poplastované pletivo výšky 2000 mm, zelené barvy, v horní části budou záchytné sítě výšky rovněž 2000 mm, uchycené do napínacích lanek. Oplocení navazující východní části jižní strany bude provedeno výšky 2000 mm z poplastovaného pletiva zelené barvy do ocelových zinkovaných a poplastovaných sloupků pro oplocení pr. 48 mm rovněž zelené barvy. Sloupky budou osazeny do betonových prefa - plotových patek 200/250/900 mm. - dětské hřiště a stolní tenis plocha dětského hřiště bude výškově urovnána, ohumusována a oseta travním semenem směsí pro hřiště. Vybavení, které bude doplňováno postupně, bude umisťováno a montováno v souladu s pokyny dodavatele a bezpečnostními předpisy. Vybavení musí být pro použití certifikováno. Pod betonový venkovní stůl na stolní tenis bude provedena betonová deska z betonu C1020/25 vel x 1400 mm, tl. 150 mm, na podkladní vrstvu z lomové prosívky tl. 100 mm. Deska bude povrchem ve výšce okolního terénu. 5

6 - sklad hasičů a vybavení hřiště objekt je navržen jako dřevostavba na základové železobetonové desce. Základová spára bude po provedení odkopávky urovnána a zhutněna. Pod žel. bet desku bude provedena podkladní vrstva ze štěrku 32/64 tl. 20 cm, která bude rovněž zhutněna. Železobetonová deska bude tl. 150 mm z betonu C 20/25, s oboustrannou výztuží sítí KARI 6/150 x 6/150. Na zákl. desku bude provedena hydroizolace ze živičných pásů BITAGIT SI ( příp. obdobných asf. pásů se skelnou tkaninou). Podlaha ve skladech bude provedena z betonové mazaniny bet. C 25/30 tl. 65 mm, hlazené dřevěným hladítkem. Konstrukce skladu bude provedena z dřevěných hoblovaných hranolů, kleštiny z hoblovaných prken tl. 30 mm. Kotvení sloupků do základové desky bude provedeno žárově zinkovanými kotevními patkami do betonu. Opláštění skladu je navrženo z třívrstvých dřevěných desek pro stavebnictví tl. 27 mm ( výrobce CZECH-LANA s.r.o. Ždírec nad Doubravou). Bednění střechy bude provedeno z dřevoštěpových desek tl. 24 mm, krytina bude živičná z modifikovaných živičných pásů podkladní vrstva Glastek 40, vrchní Elastek 40 dekor- speciál, červeno-hnědé barvy. Oplechování okapů a lemovky štítů budou provedeny z poplastovaného plechu hnědé barvy. Výplně otvorů: Okna dřevěná zdvojená otevíravá a sklápěcí 900/1200 mm 3 ks. Dveře plné, palubkové L 900/2000 mm, s vložkovým zámkem. Vrata otevíravá dvoukřídlá, dřevěná, rámová, palubková, vel. 2200/2250 mm s vložkovým zámkem. Nátěry: Vnější dřevěné prvky objektu skladu vč. výplní otvorů, budou opatřeny trojnásobným nátěrem lazurovacím venkovním lakem v barvě pinie. Vnitřní nátěry dvojnásobným lazurovacím venkovním bezbarvým lakem. - zpevnění plochy otočky na příjezdové komunikaci a příjezd ke skladu hasičů úprava povrchu části otočky bude provedena asfaltovým recyklátem tl. 80 mm s uzavracím asfaltovým nátěrem 1,5 kg/m2 (se zadrcením a válcováním). Ve vnitřní části otočky a příjezdu ke skladu hasičů, bude proveden odkop pro pláň zpevněné plochy. Pláň bude po urovnání zhutněna. Podkladní vrstva bude provedena ze štěrkodrti 0-63 mm v tl. 200 mm. Po jejím zhutnění bude položena a zhutněna vrstva živičného recyklátu v tl. 100 mm a na ní bude proveden uzavírací asfaltový nátěr 1,5 kg/m2 (se zadrcením a válcováním). - odvodňovací žlab bude z betonových žlabovek 330/590/80 mm uložených na vrstvu ze štěrkopísku nebo drceného kameniva 0-8 mm v tl. 150 mm. Výkop bude proveden v trase současného zaneseného příkopu. Rýha pro žlab bude vyrovnána, v místech prohlubní bude provedeno dosypání zeminou se zhutněním. Záchytná šachta na konci žlabu a dosavadní dešťové kanalizace bude provedena z vodostavebného betonu C 25/30. Před zahájením prací bude provedeno ruční odkopání zemního kabelu NN uloženého v místě šachty a jeho uložení do dělené chráničky DN 100. Pod šachtu bude uložena podsypová vrstva ze štěrkopísku. Při betonáži stěn bude osazen rám pro mříž z úhelníku 40/40/5 mm. Mříž z pásoviny 30/6 mm i rám budou opatřeny základním nátěrem a asfaltovým lakem viz výkr. č. 8. 6

7 - dráha pro požární sport - výhled dráha pro požární sport bude travnatá terén pro budoucí dráhu bude v části pozemku 554/2 urovnán, bude doplněno ohumusování a bude provedeno osetí travní směsí pro hřiště. c) mechanická odolnost a stabilita Objekt skladu pro hasiče a vybavení hřiště je přízemní s mírně šikmou střechou. Krov a nosná konstrukce stěn jsou dimenzovány pro zatížení sněhem a větrem pro území výstavby (3. sněhová oblast). B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení stavba neobsahuje B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Stavba není dělena do požárních úseků. Odstup objektu skladu hasičů a vybavení hřiště od nejbližších objektů v sousedství (dílny firmy WOOD-Metal s.r.o.) je 29 m. Požárně nebezpečný prostor tohoto objektu nezasahuje na sousední pozemky. Ostatní plochy hřiště jsou volné bez požárního rizika. Stavba neobsahuje žádná technická a technologická zařízení. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi stavba nebude napojena na energie. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Umístění splňuje hygienické požadavky pro řešenou stavbu hřiště. V okolí je dostatek zeleně (zahrady smíšené venkovské zástavby), nevyskytují se exhalace, prašnost, hluk. Plochy hřiště mimo pískovou plochu pro míčové hry jsou navrženy travnaté. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí V prostoru navržené stavby se nevyskytují negativní účinky vnějšího prostředí B.3 Připojení na technickou infrastrukturu Víceúčelové hřiště nebude připojeno na technickou infrastrukturu. B4. Dopravní řešení Hřiště bude přístupné z dosavadní místní obslužné komunikace odbočující ve středu místní části Kohoutov ze silnice č. 34. Prostor dosavadní otočky, který sloužil bývalému zemědělskému areálu, bude zpevněn a bude využit pro přístup, příp. parkování vozidel při příležitostných akcích. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Terénní úpravy budou minimální pouze pro dorovnání hřiště pro míčové hry. Provedené nízké svahy kolem plochy hřiště budou ohumusovány a zatravněny. U ostatních ploch bude provedeno doplnění orniční vrstvy ( část ploch je v současné době s prašným povrchem z uježděné zeminy) a budou rovněž zatravněny. Pro vytvoření části zastíněných ploch na dětském hřišti je navržena výsadba stromů. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana Stavba víceúčelového hřiště nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Realizací hřiště budou vytvořeny vhodné podmínky pro obyvatele místní části Kohoutov pro rekreačněsportovní aktivity. 7

8 V řešeném prostoru se nenacházejí chráněné rostliny ani dřeviny, ani výskyt chráněných živočichů. Jde o volnou plochu bývalou manipulační plochu zemědělského areálu. Stavba se nedotýká chráněných území Natura B.7. Ochrana obyvatelstva - netýká se navrhované stavby B.8. Zásady organizace výstavby Stavba víceúčelového hřiště bude realizována mobilními prostředky a mechanizmy. Pokud bude požadavek zhotovitele na připojení na elektrickou energii pro práce na montáži skladu, lze provést připojení mobilním kabelem z objektu hasičské zbrojnice tj. ve vzdálenosti cca 60 m od staveniště. Na staveništi není třeba provádět odvodnění, odtok vod je v současné době přirozený příkopem vedle příjezdové komunikace, výsledně bude zajištěn zpevněným příkopem z betonových žlabovek. Staveniště je přístupné po místní obslužné živičné komunikaci. Vzhledem k rozsahu prací nebude míst stavba negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Při odvozu zemin na skládku je nezbytné v případě nepříznivého počasí zajišťovat průběžně čistění příjezdové komunikace, aby nedocházelo k jejímu znečišťování, příp. zvýšení prašnosti. Staveniště je navrženo pouze v rozsahu plochy stavby, nejsou požadavky na zábory pro staveniště. Při stavbě dojde k přebytku zemin, tyto budou odvezeny na skládku zemin do Ždírce nad Doubravou. Ostatní drobné odpady ze stavby (obaly apod.), budou likvidovány zhotovitelem stavby v souladu s předpisy. srpen 2013 Vypracoval: Petr Havel 8

9 Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Výkresová část 1. Přehledná situace 1: Podrobná situace stavby 1: Hřiště pro míčové hry příčné řezy 4. Hřiště pro míčové hry vzorový příčný řez 5. Sklad hasičů a vybavení hřiště půdorys a řez A-A 6. Sklad hasičů a vybavení hřiště - krov 7. Sklad hasičů a vybavení hřiště pohledy 8. Záchytná šachta 9. Oplocení a sloupky pro síť hřiště D. Dokladová část Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Výkresová část 1. Přehledná situace 1: Podrobná situace stavby 1: Hřiště pro míčové hry příčné řezy 4. Hřiště pro míčové hry vzorový příčný řez 5. Sklad hasičů a vybavení hřiště půdorys a řez A-A 6. Sklad hasičů a vybavení hřiště - krov 7. Sklad hasičů a vybavení hřiště pohledy 8. Záchytná šachta 9. Oplocení a sloupky pro síť hřiště D. Dokladová část 9

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín Datum zpracování: prosinec 2011 PARÉ 1 OBSAH: 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více