KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník: Město Ždírec nad Doubravou Zodpovědný projektant: Petr Havel Zak. č. : 07/2013 Datum : červenec

2 B. Souhrnná technická zpráva: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Plocha pro výstavbu víceúčelového hřiště se nachází ve střední části obce, severně od hlavní průjezdní silníce I/34, ve volné proluce na kterou jižně a východně navazuje zahradami původní zástavba rodinných domů a usedlostí, ze severní strany pozemek skladu píce ZD Křížová a ze západní strany živičná příjezdová komunikace a dílny firmy WOOD- Metal s.r.o.. Pozemek je rovinný, mírně svažitý jihozápadním směrem v minulosti byl částečně zastavěn skladem pícnin a částečně využíván jako manipulační plocha zemědělského závodu, v jihozápadní části je částečně zpevněná otočka na místní komunikaci. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologické složení je odvozeno z již prováděných staveb na pozemku v minulosti ( stavba kolny a manipulační plochy), podzemní vody se na pozemku nevyskytují c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma Po jihozápadní části pozemku, nad zpevněnou plochou otočky na MK, prochází linka VN 35 kwa. Ochranné pásmo tohoto vedení je dle 46 zák. č. 458/2000 Sb. ve vzdál. 10,0 m od krajního vodiče. d) poloha vzhledem zaplavovanému, příp. poddolovanému území Pozemek pro hřiště není v zaplavovaném ani poddolovaném území. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky a nedojde ke zvýšení požadavku na odtokové poměry, naopak dojde oproti minulosti ke snížení množství odtokových vod z tohoto prostoru (v minulosti byla plocha zastavěna z větší části skladovací ocelokolnou, dle návrhu je plocha hřiště pro míčové hry navržena s propustným povrchem, ostatní plochy hřiště budou zatravněny) f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Část skladovací ocelokolny zasahující do dotčeného území byla již v minulosti odstraněna, požadavky na asanace a kácení dřevin stavba nevyžaduje. g) požadavky na zábor ZPF a pozemků určených k plnění funkce lesa Stavba nemá požadavky na zábor zemědělského půdního fondu. Pozemky 554/2, 554/1 a 555 jsou dle KN ostatními plochami, pozemek 553/2 trvalý travní porost bude dotčen pouze zpevněním dosavadního příkopu vedle místní příjezdové komunikace žlabovkami uloženými do pískové vrstvy, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vod z této komunikace a nedocházelo k rozbahňování přilehlého pozemku. h) územně-technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) Dopravně - pro vozidla i pěší je stavba napojena na dosavadní místní živičnou obslužnou komunikaci. Pro příp. parkování vozidel při občasných veřejných akcích na víceúčelovém hřišti, bude možné využít zpevněnou plochu otočky na příjezdové komunikaci. Stavba víceúčelového hřiště nemá požadavky na připojení na technickou infrastrukturu. 2

3 B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity Víceúčelové hřiště je navrženo pro obyvatele místní části Kohoutov a to jak dospělých, mládeže i dětí a rovněž pro sbor dobrovolných hasičů. Je navrženo hřiště pro míčové hry, dětské hřiště a ve výhledu je uvažováno rovněž s tréninkovou dráhou pro požární sport. Dále je navržen dle požadavku objednatele sklad zahrnující prostor pro uskladnění požární techniky pro dobrovolný hasičský sbor a sklad pro uskladnění potřebného vybavení a údržbových potřeb hřiště. Kapacity získané výstavbou: Plocha hřišť zpevněná (pískový povrch Plocha hřišť travnatá Skladovací plochy uzavřené 575 m2 689 m2 26,4 m2 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení Řešení víceúčelového hřiště je vázáno na využití stanovené plochy a její tvar a dále na omezení ochranným pásmem linky VN 35 kva. Objekt skladu je navržen s ohledem na sousedství venkovské zástavby doplňujících objektů zástavbu usedlostí v zahradních částech - jako dřevostavba s mírně šikmou sedlovou střechou. B.2.3 Celkové provozní řešení nejde o provozní objekty B.2.4 Bezbarierové užívání stavby Navržená stavba víceúčelového hřiště splňuje podmínky pro bezbarierové užívání. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Všechny použité prvky vybavení dětského hřiště musí mít schvalovací certifikát pro veřejné použití. Oplocení čelní severní strany hřiště pro míčové hry musí být provedeno tak, aby do hřiště byla rovná stěna pletiva i sítě a sloupky oplocení byly na vnější stranu. B.2.6 Základní charakteristika stavby a) stavební řešení - hřiště pro míčové hry o rozměru 29,50 33,28 x 18,35 umožňujícím většinu sportovně rekreačních míčových her se sítí (tenis, volejbal, nohejbal a pod.) i bez sítě (házenou, vybíjenou a pod.), Hřiště je umístěné ve východní části pozemku. Je navrženo s pískovým povrchem a jednostranným příčným spádem 0,64 %, zajišťujícím rychlejší odtok dešťových vod při příp. přívalové srážce. Dodržení stanovené nivelety hřiště vyžaduje provedení terénních úprav snížení terénu na severní a východní straně (v nejvyšším místě terénu, v severovýchodním rohu, bude úroveň nivelety hřiště cca 40 cm pod rostlým terénem) a provedení násypů na jižní straně ( viz příčné řezy).tyto zemní práce budou provedeny současně s odkopávkou pro konstrukční vrstvy hřiště. Vytvořené svahy budou ohumusovány a zatravněny. Po čelních stranách celé plochy víceúčelového hřiště bude provedeno ochranné oplocení výšky 4 m proti zalétávání míčů na sousední pozemky. Spodní část oplocení bude řešena poplastovaným pletivem výšky 2 m, horní část ochrannými sítěmi výšky rovněž 2 m. Po jižní straně je oplocení navrženo na hranici pozemků 554/2 a 553/1. Oplocení výšky 4 m bude provedeno v dl. 24,6 m od východního rohu pozemku (proti hřišti pro míčové hry), zbývající 3

4 část bude provedena z poplastovaného pletiva výšky 2 m. Na středu hřiště budou osazeny univerzální sloupky pro napnutí sítě (vysokou a nízkou). - dětské hřiště a stolní tenis - navazuje na hřiště pro míčové hry ze západní strany, jeho šířka je cca 10,5 m a je navrženo s travnatým povrchem, který zajišťuje minimální úrazovost. Vybavení hřiště je navrženo pouze orientačně a dle stanoviska objednatele bude zajišťováno a doplňováno postupně. V jižní části plochy travnatého hřiště je umístěn betonový venkovní stůl na stolní tenis. - sklad hasičů a vybavení hřiště - přízemní objekt o celkové zastavěné ploše včetně přístřešku 40,9 m2, je umístěn v jihozápadní části hřiště tak, aby navazoval krátkým příjezdem na přístupovou komunikaci. Sklad sboru dobrovolných hasičů je navržen o užitkové ploše 15,35 m2 v západní straně objektu směrem k příjezdové komunikaci, sklad hřiště, který bude sloužit pro uskladnění vybavení hřiště ( sítě, stojany apod.) a zařízení a potřeb pro údržbu hřiště o užitkové ploše 11,05 m2 je v západní straně objektu - směrem ke hřištím. Součástí objektu je přístřešek po severní straně skladu, který bude využíván především jako krytý prostor při náhlém dešti a současně pro posezení rodičů a prarodičů ve stínu při dozoru dětí hrajících si na dětském hřišti. - zpevnění plochy otočky na příjezdové komunikaci a příjezd ke skladu hasičů - na části povrchu otočky ve směru k přístupu na hřiště je zcela degradován její živičný povrch a je nutné jej opravit (dosavadní stav prakticky prašný povrch s vystupující štěrkovou vrstvou). Plocha pro parkování vozidel při veřejných akcích, které jsou jako občasné předpokládány, je řešena zpevněním vnitřní plochy otočky s živičným povrchem. Příjezd ke skladu hasičů ze zpevněné plochy otočky je navržen v š. 2,5 m, rovněž s živičným povrchem. - odvodňovací žlab - je navržen pro odvedení dešťových vod při prudších srážkách z plochy víceúčelového hřiště, aby nebyly ovlivňovány sousední pozemky. Odvodňovací žlab je navržen z betonových žlabovek podle jižní strany oplocení pozemku a dále jižním směrem podle příjezdové komunikace, kde je dnes zanesený příkop s různými prohlubněmi. Odvodňovací žlab bude ukončen záchytnou šachtou na konci kanalizační větve pro odvedení dešťových vod, kde je v současné době pouze kanalizační vtok DN 150 mm v zemní jámě bez zpevnění. V tomto prostoru prochází zemní kabel Nn do dílen firmy WOOD Metal s.r.o. který bude před prováděním šachty vytýčen, odkopán a opatřen dělenou chráničkou. - dráha pro požární sport - výhled v jižní části pozemku je ponechán pruh š. 6 m pro možnost výhledové realizace travnaté dráhy pro požární sport o dvou běžeckých dráhách. Současně je vyznačena možnost využití pozemku č. kat 555 pro celou dráhu v dl ( možnost využití pozemku č. kat 555, vyžaduje změnu kultury zatravnění). Výhledově navržená dráha začíná v prostoru pod linkou Vn 35 kva. Soutěžní dráha pro překážkový běh je stanovena soutěžním řádem CTIF. První část dráhy v dl. 23 m po první překážkovou stěnu je vymezena pouze pro běh závodníků. Soutěž s požární srolovanou hadicí začíná ve 28 m od startu během přes kladinu, rozdělovač je postaven na 75 m značce. Z těchto údajů vyplývá, že v úseku ochranného pásma VN je výhledově navržena část běžecké dráhy v dl. cca 15 m, kde nedochází při využívání dráhy k použití vodního proudu. K tomu dochází až ve vzdálenosti min. 75 od startu, tedy na opačném konci dráhy. 4

5 b) konstrukční a materiálové řešení - hřiště pro míčové hry z části plochy, kde je ornice, bude provedeno její sejmutí předpokládaná tl. cca 25 cm a bude uložena na dočasnou meziskládku v prostoru dětského hřiště k následnému použití pro vytvoření travnatých ploch. Bude provedena odkopávka zeminy do úrovně stanovené pláně a bude provedeno její zhutnění. Vytěžená zemina bude přemístěna na skládku stanovenou investorem v prostoru u ČOV ve Ždírci nad Doubravou. Konstrukce hřiště bude následující: Příprava podloží - hutnění pláně bude provedeno dle platných ČSN s použitím vhodných mechanismů. Únosnosti pláně a podloží nejsou důležité pro pohyb hráčů případně vlastní provádění vrstev, pouze pro provádění mechanizmy. Geologický průzkum nebyl proveden. Předpokládáme, že po zhutnění bude možno dosáhnout na pláni Edf 2 = 15 MPa. Prováděcí mechanizmy by neměly svým zatížením překročit tuto hodnotu. Hutnění je třeba provádět za vhodného počasí, válcováním bez použití vibrace. Povrch pláně je třeba upravit do příčného sklonu povrchu hřiště tj. 0,6%. Na zhutněnou pláň bude provedena podkladní vrstva z kameniva 0/63 mm. Po doplnění podkladní vrstvy a přehutnění budou provedeny další podkladní vrstvy z drceného kameniva dle vzorovýého příčného řezu. Současně bude provedeno doplnění násypů ze zemin jižního okraje hřiště a bude provedeno ohumusování a zatravnění svahů i uvedených násypů po okraji hřiště. Poslední vrstva drceného kameniva bude zakalena kopaným tříděným pískem válcováním při kropení. Při provádění je nutno dodržet tolerance rovinnosti povrchu tj. do 10 mm za podmínky dodržení místní rovinnosti +/- 0,5 cm na 4 m lati. Univerzální sloupky pro sítě (nízkou i vysokou) budou osazeny do betonových patek 50/50 cm, hl. 80 cm - beton C 15/20, betonovaných do vykopaných šachet. Oplocení severní a jižní strany bude provedeno takto: Sloupky budou z ocelových trubek 60/2,5 mm, s povrchovou úpravou žárovým zinkováním dl mm, budou kotveny 500 mm do betonovaných patek vel. 500/500, hl. 900 mm z betonu C 15/20. Na obou koncích oplocení výšky 4 m budou vždy osazeny vzpěry v provedení jako sloupky. Ve spodní části bude poplastované pletivo výšky 2000 mm, zelené barvy, v horní části budou záchytné sítě výšky rovněž 2000 mm, uchycené do napínacích lanek. Oplocení navazující východní části jižní strany bude provedeno výšky 2000 mm z poplastovaného pletiva zelené barvy do ocelových zinkovaných a poplastovaných sloupků pro oplocení pr. 48 mm rovněž zelené barvy. Sloupky budou osazeny do betonových prefa - plotových patek 200/250/900 mm. - dětské hřiště a stolní tenis plocha dětského hřiště bude výškově urovnána, ohumusována a oseta travním semenem směsí pro hřiště. Vybavení, které bude doplňováno postupně, bude umisťováno a montováno v souladu s pokyny dodavatele a bezpečnostními předpisy. Vybavení musí být pro použití certifikováno. Pod betonový venkovní stůl na stolní tenis bude provedena betonová deska z betonu C1020/25 vel x 1400 mm, tl. 150 mm, na podkladní vrstvu z lomové prosívky tl. 100 mm. Deska bude povrchem ve výšce okolního terénu. 5

6 - sklad hasičů a vybavení hřiště objekt je navržen jako dřevostavba na základové železobetonové desce. Základová spára bude po provedení odkopávky urovnána a zhutněna. Pod žel. bet desku bude provedena podkladní vrstva ze štěrku 32/64 tl. 20 cm, která bude rovněž zhutněna. Železobetonová deska bude tl. 150 mm z betonu C 20/25, s oboustrannou výztuží sítí KARI 6/150 x 6/150. Na zákl. desku bude provedena hydroizolace ze živičných pásů BITAGIT SI ( příp. obdobných asf. pásů se skelnou tkaninou). Podlaha ve skladech bude provedena z betonové mazaniny bet. C 25/30 tl. 65 mm, hlazené dřevěným hladítkem. Konstrukce skladu bude provedena z dřevěných hoblovaných hranolů, kleštiny z hoblovaných prken tl. 30 mm. Kotvení sloupků do základové desky bude provedeno žárově zinkovanými kotevními patkami do betonu. Opláštění skladu je navrženo z třívrstvých dřevěných desek pro stavebnictví tl. 27 mm ( výrobce CZECH-LANA s.r.o. Ždírec nad Doubravou). Bednění střechy bude provedeno z dřevoštěpových desek tl. 24 mm, krytina bude živičná z modifikovaných živičných pásů podkladní vrstva Glastek 40, vrchní Elastek 40 dekor- speciál, červeno-hnědé barvy. Oplechování okapů a lemovky štítů budou provedeny z poplastovaného plechu hnědé barvy. Výplně otvorů: Okna dřevěná zdvojená otevíravá a sklápěcí 900/1200 mm 3 ks. Dveře plné, palubkové L 900/2000 mm, s vložkovým zámkem. Vrata otevíravá dvoukřídlá, dřevěná, rámová, palubková, vel. 2200/2250 mm s vložkovým zámkem. Nátěry: Vnější dřevěné prvky objektu skladu vč. výplní otvorů, budou opatřeny trojnásobným nátěrem lazurovacím venkovním lakem v barvě pinie. Vnitřní nátěry dvojnásobným lazurovacím venkovním bezbarvým lakem. - zpevnění plochy otočky na příjezdové komunikaci a příjezd ke skladu hasičů úprava povrchu části otočky bude provedena asfaltovým recyklátem tl. 80 mm s uzavracím asfaltovým nátěrem 1,5 kg/m2 (se zadrcením a válcováním). Ve vnitřní části otočky a příjezdu ke skladu hasičů, bude proveden odkop pro pláň zpevněné plochy. Pláň bude po urovnání zhutněna. Podkladní vrstva bude provedena ze štěrkodrti 0-63 mm v tl. 200 mm. Po jejím zhutnění bude položena a zhutněna vrstva živičného recyklátu v tl. 100 mm a na ní bude proveden uzavírací asfaltový nátěr 1,5 kg/m2 (se zadrcením a válcováním). - odvodňovací žlab bude z betonových žlabovek 330/590/80 mm uložených na vrstvu ze štěrkopísku nebo drceného kameniva 0-8 mm v tl. 150 mm. Výkop bude proveden v trase současného zaneseného příkopu. Rýha pro žlab bude vyrovnána, v místech prohlubní bude provedeno dosypání zeminou se zhutněním. Záchytná šachta na konci žlabu a dosavadní dešťové kanalizace bude provedena z vodostavebného betonu C 25/30. Před zahájením prací bude provedeno ruční odkopání zemního kabelu NN uloženého v místě šachty a jeho uložení do dělené chráničky DN 100. Pod šachtu bude uložena podsypová vrstva ze štěrkopísku. Při betonáži stěn bude osazen rám pro mříž z úhelníku 40/40/5 mm. Mříž z pásoviny 30/6 mm i rám budou opatřeny základním nátěrem a asfaltovým lakem viz výkr. č. 8. 6

7 - dráha pro požární sport - výhled dráha pro požární sport bude travnatá terén pro budoucí dráhu bude v části pozemku 554/2 urovnán, bude doplněno ohumusování a bude provedeno osetí travní směsí pro hřiště. c) mechanická odolnost a stabilita Objekt skladu pro hasiče a vybavení hřiště je přízemní s mírně šikmou střechou. Krov a nosná konstrukce stěn jsou dimenzovány pro zatížení sněhem a větrem pro území výstavby (3. sněhová oblast). B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení stavba neobsahuje B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Stavba není dělena do požárních úseků. Odstup objektu skladu hasičů a vybavení hřiště od nejbližších objektů v sousedství (dílny firmy WOOD-Metal s.r.o.) je 29 m. Požárně nebezpečný prostor tohoto objektu nezasahuje na sousední pozemky. Ostatní plochy hřiště jsou volné bez požárního rizika. Stavba neobsahuje žádná technická a technologická zařízení. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi stavba nebude napojena na energie. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Umístění splňuje hygienické požadavky pro řešenou stavbu hřiště. V okolí je dostatek zeleně (zahrady smíšené venkovské zástavby), nevyskytují se exhalace, prašnost, hluk. Plochy hřiště mimo pískovou plochu pro míčové hry jsou navrženy travnaté. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí V prostoru navržené stavby se nevyskytují negativní účinky vnějšího prostředí B.3 Připojení na technickou infrastrukturu Víceúčelové hřiště nebude připojeno na technickou infrastrukturu. B4. Dopravní řešení Hřiště bude přístupné z dosavadní místní obslužné komunikace odbočující ve středu místní části Kohoutov ze silnice č. 34. Prostor dosavadní otočky, který sloužil bývalému zemědělskému areálu, bude zpevněn a bude využit pro přístup, příp. parkování vozidel při příležitostných akcích. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Terénní úpravy budou minimální pouze pro dorovnání hřiště pro míčové hry. Provedené nízké svahy kolem plochy hřiště budou ohumusovány a zatravněny. U ostatních ploch bude provedeno doplnění orniční vrstvy ( část ploch je v současné době s prašným povrchem z uježděné zeminy) a budou rovněž zatravněny. Pro vytvoření části zastíněných ploch na dětském hřišti je navržena výsadba stromů. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana Stavba víceúčelového hřiště nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Realizací hřiště budou vytvořeny vhodné podmínky pro obyvatele místní části Kohoutov pro rekreačněsportovní aktivity. 7

8 V řešeném prostoru se nenacházejí chráněné rostliny ani dřeviny, ani výskyt chráněných živočichů. Jde o volnou plochu bývalou manipulační plochu zemědělského areálu. Stavba se nedotýká chráněných území Natura B.7. Ochrana obyvatelstva - netýká se navrhované stavby B.8. Zásady organizace výstavby Stavba víceúčelového hřiště bude realizována mobilními prostředky a mechanizmy. Pokud bude požadavek zhotovitele na připojení na elektrickou energii pro práce na montáži skladu, lze provést připojení mobilním kabelem z objektu hasičské zbrojnice tj. ve vzdálenosti cca 60 m od staveniště. Na staveništi není třeba provádět odvodnění, odtok vod je v současné době přirozený příkopem vedle příjezdové komunikace, výsledně bude zajištěn zpevněným příkopem z betonových žlabovek. Staveniště je přístupné po místní obslužné živičné komunikaci. Vzhledem k rozsahu prací nebude míst stavba negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Při odvozu zemin na skládku je nezbytné v případě nepříznivého počasí zajišťovat průběžně čistění příjezdové komunikace, aby nedocházelo k jejímu znečišťování, příp. zvýšení prašnosti. Staveniště je navrženo pouze v rozsahu plochy stavby, nejsou požadavky na zábory pro staveniště. Při stavbě dojde k přebytku zemin, tyto budou odvezeny na skládku zemin do Ždírce nad Doubravou. Ostatní drobné odpady ze stavby (obaly apod.), budou likvidovány zhotovitelem stavby v souladu s předpisy. srpen 2013 Vypracoval: Petr Havel 8

9 Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Výkresová část 1. Přehledná situace 1: Podrobná situace stavby 1: Hřiště pro míčové hry příčné řezy 4. Hřiště pro míčové hry vzorový příčný řez 5. Sklad hasičů a vybavení hřiště půdorys a řez A-A 6. Sklad hasičů a vybavení hřiště - krov 7. Sklad hasičů a vybavení hřiště pohledy 8. Záchytná šachta 9. Oplocení a sloupky pro síť hřiště D. Dokladová část Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Výkresová část 1. Přehledná situace 1: Podrobná situace stavby 1: Hřiště pro míčové hry příčné řezy 4. Hřiště pro míčové hry vzorový příčný řez 5. Sklad hasičů a vybavení hřiště půdorys a řez A-A 6. Sklad hasičů a vybavení hřiště - krov 7. Sklad hasičů a vybavení hřiště pohledy 8. Záchytná šachta 9. Oplocení a sloupky pro síť hřiště D. Dokladová část 9

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n.

Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n. Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n. Projekt

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

ODPOČÍVADLO A VYHLÍDKA

ODPOČÍVADLO A VYHLÍDKA ODPOČÍVADLO A VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU U CYKLOSTEZKY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU KOHOUTOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník: Město Ždírec nad Doubravou Zodpovědný projektant: Petr Havel Zak. č. : 01/2013

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA pro výběr dodavatele ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU K DOMU č.p.1549, k.ú. ROŽNOV P.R. Investor: Zpracovatel: Město Rožnov p.r. Ing. Roman Ulrich, Dolní 434, 744 01 Frenštát

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4 F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : F.1. ÚVOD F.1. Úvod F.2. Návrh F.3. Plošná a prostorová charakteristika F.4. Technické a konstrukční řešení Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ - OBEC PÍSEČNÁ

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ - OBEC PÍSEČNÁ VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ - OBEC PÍSEČNÁ OBJ. 01 - PŘÍJEZDOVÁ CESTA OBJ. 02 - FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 02.1 ZEMNÍ PRÁCE 02.2 OBRUBNÍKY, KOTEVNÍ PATKY 02.2.1 OBRUBNÍKY 02.2.2 KOTEVNÍ PATKY (sloupy zábran a vybavení)

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

Rekapitulace - Rekonstrukce oplocení prostoru sportovního areálu Gymnázia Jaroslava Heyrovského

Rekapitulace - Rekonstrukce oplocení prostoru sportovního areálu Gymnázia Jaroslava Heyrovského Příloha č. 1 Rekapitulace - Rekonstrukce oplocení prostoru sportovního areálu Gymnázia Jaroslava Heyrovského Název délka/ks bez včetně 5.1 Rekonstrukce oplocení vnitřního hřiště 160 m 5.2 Rekonstrukce

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s

D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s na akci: KŘP LBK REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA SO 04 ÚPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU Vedoucí projektant: Ing. Jiří Khol Mošnova 1167, Liberec 14 Zodpovědný

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ B. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

A. Průvodní zpráva 05/2015

A. Průvodní zpráva 05/2015 Obsah A. Průvodní zpráva... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2. Seznam podkladů... 2

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

Multifunkční hřiště u TJ Spartak Chrastava

Multifunkční hřiště u TJ Spartak Chrastava Multifunkční hřiště u TJ Spartak Chrastava STUDIE Stavebník: Projektant: Město Chrastava Ing.Dana Polcarová Datum: leden 2013 Zak. číslo: 1004/13 autorizovaný inženýr pro dopravní stavby č. 0500871 Volgogradská

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Investor: Město, Zákostelní 720, PSČ: 391 11 Projektant: Ing. Martin Pobuda, Hraběcí 320, 391

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B. Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 02 STAVEBNÍ ČÁST DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SO 02/01 Technická zpráva Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 STR 1 1/ VÝKRESY SO 02/02 02 HRACÍ PLOCHA STAVIDLO

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení součastného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum a u stavby,

Více

SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE

SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE 1 STÁVAJÍCÍ STAV 2 PLÁN BOURÁNÍ 3 TERÉNNÍ ÚPRAVY A MODELACE 4 PLÁN PLOCH 5 VYTYČOVACÍ VÝKRES: HERNÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 6 DETAIL ZPEVNĚNÝCH A DOPADOVÝCH PLOCH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY

NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY Květná zahrada - Kroměříž Stavba: Květnice (A1), Štěpnice (A2) Stupeň PD : Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební objekt : F2-A/02 - Zpevněné

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 00241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář Sídlo: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, tel. 604783561 Název akce: P O L N Í C E S T A H P C 1 K. Ú. S Y Ř E N O V Okres: Semily Obec: Syřenov Datum:

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.5 Rekonstrukce fontány stavební část F.6 Přípojka vody k fontáně F.7 Závlaha Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo

Více

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Oplocení a zřízení dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště FK Dýšina na pozemku č.k.1507/1 k.ú. Dýšina Projekt pro vydání rozhodnutí o umístění

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Oprava chodníku v Krnově

Oprava chodníku v Krnově Oprava chodníku v Krnově Průvodní a technická zpráva SO 01 SO 06 Vypracoval: Ing. Jiří Francek Datum: 06/2015 Stránka 1 z 33 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 4 A.1. Průvodní zpráva... 4 A.1.1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Název akce: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA zřízení nových učeben rozdělením stávající učebny č.104 Habrmanova čp.130, HRADEC KRÁLOVÉ 2 Investor : Základní umělecká škola, Habrmanova 130, Hradec Králové Zak. číslo:

Více

B. Souhrnná technická zpráva DOS - ohlášení stavby

B. Souhrnná technická zpráva DOS - ohlášení stavby Rekonstrukce chodníků v Třinci ul. Tyršova; Slezská; Beskydská; Horní; Černá strana 1 z 5 a) Zhodnocení staveniště, včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA C.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2. PŘEHLEDNÁ SITUACE C.3. SITUACE STAVBY

Více

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI parc.č. 1/2, k.ú. Dolní Jirčany A., B. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI parc.č. 1/2, k.ú. Dolní Jirčany A., B. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/2261/11/My V Klatovech dne : 7.4.2011 Č.j.: OVÚP/2265/11/My

Více

Průvodní a souhrnně technická zpráva

Průvodní a souhrnně technická zpráva Průvodní a souhrnně technická zpráva Obnova sportovního hřiště - Obec Statenice Úvodní informace: investor: obec Statenice, Statenická 23, 25 262 vlastník dotčených pozemků: obec Statenice, Statenická

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

DRUPOS HB, s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř 583 01 Tel./fax.: 569 641473, e-mail: drupos@tiscali.cz

DRUPOS HB, s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř 583 01 Tel./fax.: 569 641473, e-mail: drupos@tiscali.cz DRUPOS HB, s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř 583 01 Tel./fax.: 569 641473, e-mail: drupos@tiscali.cz A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Název akce: KONTEJNERY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

Josef Matouš - projektové práce Družstevní 22, 289 23 Milovice. Lesní cesta Do Ostrova

Josef Matouš - projektové práce Družstevní 22, 289 23 Milovice. Lesní cesta Do Ostrova Josef Matouš - projektové práce Družstevní 22, 289 23 Milovice DOKUMENTACE STAVBY ZJEDNODUŠENÁ Název akce : Paré číslo : Lesní cesta Do Ostrova Číslo zakázky : 5 / 2014 Datum : březen 2014 Josef Matouš

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více