Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE"

Transkript

1 Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Rozšiřování slovní zásoby popis obrázků, vyprávění prožitků a přání. Výslovnost, hlasitost, tempo řeči (říkadla, básničky, hlasové rozcvičky). Uvolňování ruky ramenní kloub (houba, tlustý štětec). Grafomotorická cvičení čmáranice všemi směry, kroužení oběma směry, horní a dolní oblouk. Nácvik správného držení tužky, správné držení těla, sklon papíru. Verše, říkadla, pohádky na téma Podzim. 2 Rozvíjení znělého hlasu, rozvíjení slovní zásoby pomocí promyšlených otázek a cílených didaktických her. Tvoření jednoduchých odpovědí, sdělování krátkých zpráv. Uvolňování ruky loketní kloub. Grafomotorická cvičení dotyky hrotu tužky na papír, tečky, bod, kroužení oběma směry, procvičování horního i dolního oblouku, vodorovné čáry. Soustředění pozornosti na poslech pohádky, pochopení textu. Didaktické hry postřeh, paměť, myšlení. Říkanky, básničky, dramatizace pohádky. 3 Rozvíjení dialogu mezi dětmi a učitelem. Jednoduché vyprávění, popis obrázků. Poslech pohádek, reprodukce obsahu, pochopení souvislostí. Recitace básniček, dramatizace pohádky. Analyticko-syntetické činnosti rytmizace vytleskávání, sluchové rozlišování délky samohlásek, výslovnost délky hlásek. Uvolňování ruky zápěstí. Grafomotorická cvičení dlouhé vodorovné čáry, svislé čáry krátké i dlouhé. Poznávání některých tiskacích písmen. 4 Zřetelné a srozumitelné mluvení, správná výslovnost. Tvoření vět k obrázkům motivace ke čtení. Krátké mluvené projevy. Poslech pohádek, dramatizace pohádek. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Poznámka o plnění nebo změně plánu:

2 Didaktické hry paměť, myšlení, pohotové vybavování. Recitace básniček na téma Zima, a Vánoce. Zvyky, tradice a obyčeje. Uvolňování ruky prsty. Grafomotorická cvičení dlouhé šikmé čáry, křížené čáry. Poznávání tiskacích písmen. Hlasové rozcvičky. 5 Zima, zdraví vyprávění zážitků, vyjadřování pocitů, přání. Verše, říkanky, hádanky na téma Zima. Popis obrázků, řazení podle časové posloupnosti, vyprávění podle obrázků. Hmatové vnímání. Grafomotorická cvičení přímé čáry různými směry, malé kroužky, kruhy doprava i doleva. Didaktické hry pro posílení paměti a pohotového vybavování. Dramatizace pohádky. 6 Zimní příroda, zimní hry a zábavy skládání obrázků, vyprávění podle obrázků, vymýšlení příběhů. Popis předmětu, popis osoby. Lidová slovesnost, verše, říkanky, básně. Poslech pohádek, vyprávění pohádek. Poznávání dalších tiskacích písmen, sestavení svého jména. Napsání svého jména tiskacími písmeny. Grafomotorická cvičení spirála, ovál šikmý, ovál ležatý, spojení dolního a horního oblouku, čtverec. Didaktické hry postřeh, paměť, myšlení. Hlasové rozcvičky. 7 Jaro tradice, lidové zvyky. Vyprávění, popis, říkadla. Knihy a časopisy pro děti pozitivní vztah ke knize. Jednoduché věty, jednoduché vzkazy. Hlasové rozcvičky, sluchové rozlišování délky samohlásek. Poznávání tiskacích písmen, skládání krátkých slov, čtení slabik. Nácvik psaní zleva doprava. Grafomotorická cvičení obdélník, trojúhelník. LEDEN ÚNOR BŘEZEN

3 Didaktické hry rychlé vybavování, postřeh. Sluchové hry. 8 Vztah k přírodě vyprávění. Loutka, maňásek popis. Poslech pohádek. Říkanky, verše přednes, srozumitelné mluvení. Didaktické hry. Rozvoj hmatového vnímání. Grafomotorická cvičení křivé linie vlnovka, kličky, osmička. Poznávání tiskacích písmen, čtení slabik, skládání krátkých slov. Hlasové rozcvičky. Dramatizace pohádky. 9 Cestování. Příroda v knihách. Beseda o filmu a divadle. Didaktické hry postřeh, rychlé vybavování. Grafomotorická cvičení spodní a horní smyčky. Tiskací písmena slabiky, slova. Básně, říkanky. 10 Léto radost ze života, láska k přírodě. Pohádky, verše, recitace. Grafomotorická cvičení smyčky levé a pravé, otevřené osmičky. Dramatizace pohádky. DUBEN KVĚTEN ČERVEN

4 Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Rozvíjení logického myšlení, úsudku, přesného vyjadřování, prostorové představivosti a orientace v prostoru. Vytváření prvotních představ o čísle. Třídění předmětů, poznávání jejich vlastností a třídění podle nich. Poznávání barev. Rozlišování velikostí velký, malý. Třídění podle velikostí. 2 Orientace v prostoru nahoře, dole, vedle, před, za, u, nad, pod, mezi, blízko, daleko. Pozorování a porovnávání souborů předmětů přiřazováním více, méně, stejně. Pojmy hned před, hned za. Používání čísla k vyjádření počtu a pořadí (první, poslední). 3 Základní prvky numerace v oboru přirozených čísel do 5. Kvantitativní vztahy hodně, málo, plný, prázdný, všechno, nic. Prostorové vztahy uvnitř, nahoře, tady, tam, první 4 Číselná řada 1 5. Číslo 1, 2: určování počtu (jeden, jedna, jedno). Porovnávání čísla 1, 2. Znaménka >; <; =. Číslovky řadové 1., 2. Geometrické tvary čtverec, trojúhelník, kruh. Skládání obrazců z geometrických tvarů. Psaní číslic 1, 2. 5 Přirozená čísla 1 5. Porovnávání čísel, přičítání po jedné. Sjednocení, určování počtu prvků. Číslovky řadové. Psaní číslic 3, 4. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Poznámka o plnění nebo změně plánu:

5 Didaktické hry a pomůcky na procvičování přičítání a odčítání po jedné. 6 Přirozená čísla 0 5. Číslo 5: porovnávání čísel s číslicí 5, řada čísel, psaní číslice 5. Geometrické tvary a tělesa. Používání didaktických pomůcek na procvičování. 7 Přirozená čísla 0 10 (vyjmenování číselné řady). Porovnávání čísel, posloupnost čísel, psaní číslic. Opakování geometrických tvarů. Didaktické hry. 8 Přirozená čísla Přičítání a odčítání v oboru do 5 za pomoci didaktických pomůcek. Porovnávání čísel 0 5 (o více, o méně). Rozkládání čísel. ÚNOR BŘEZEN DUBEN 9 Sčítání v oboru do 5. KVĚTEN Odčítání v oboru do 5. Upevňování znalostí, opakování časových a prostorových představ, kvantitativní vztahy. Řazení předmětů na základě podobnosti, odlišnosti nebo určitých vlastností. 10 Procvičování a prohlubování získaných vědomostí. ČERVEN

6 Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA ROZVOJ POZNÁNÍ Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Základní poznatky o životě ve společnosti a přírodě. Škola začíná naše třída, naše škola, cesta do školy, bezpečnost po cestě do školy, orientace v nejbližším okolí. Školní řád. 2 Podzim a příroda- charakteristika období, příroda kolem nás, lidé a zvířata, stromy, ovoce a zelenina. Podzimní radovánky, pouštění draků. Haloween. 3 Lidé a čas základní orientace v čase: den, části dne, noc. Časové představy ráno, večer, včera, dnes, zítra. Režim dne. Kalendář, roční období, měsíce, dny v týdnu, pracovní dny. 4 Zima a příroda lidé a zvířata. Domov moje rodina. Vánoce pověry, zvyky a tradice. Vánoční pohoda, dárky, soudržnost rodiny. 5 Péče o naše zdraví, ochrana zdraví, čistota. Zvířata v zimě u krmítka, u krmelce. Zimní hry a sporty. Příprava na zápis. 6 Člověk zdraví, čistota, režim dne, hygienické návyky. Lidské tělo a jeho základní části. Co je zdravé, co je škodlivé. Čas masopustu. 7 Jaro a příroda. Domácí zvířata, jejich mláďata a obydlí. Pohádkový svět. Velikonoce velikonoční zvyky, pověry a tradice. 8 Časové představy ráno, večer, včera, dnes, zítra. Domov moje bydliště, náš dům, náš byt. Adresa, telefon. Domov poznávání mého bydliště a celého světa. Doprava bezpečnost na cestách. Zvířata na poli, v lese a na statku. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN Poznámka o plnění nebo změně plánu:

7 Cizokrajná zvířata, zvířata v ZOO. 9 Stromy a květiny ochrana přírody. Den matek. Život ve vodě a kolem ní. Bezpečnost na cestách. 10 Dětský den. Příroda v létě první ovoce a zelenina. Vodní radovánky bezpečnost ve vodě. Blíží se prázdniny bezpečnost. KVĚTEN ČERVEN

8 Tematický plán pro předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, představivosti a grafomotoriky. Rozeznání základních barev. Správné držení tužky a štětce. Vybarvování obrázků, obkreslování a vystříhávání. Rozfoukávání barev, míchání barev. Omalovánky. Podzimní strom s plody, keř s plody využití vodových barev. Kresba rodiny. 2 Tisk přírodnin, bramborová tiskátka. Využívání plochy papíru, kreslení (malba) na velkou plochu. Obtisk dlaně vodové barvy, dokreslování. Lesní příroda jedlé a nejedlé houby. Podzimní drak práce s vodovými barvami. Deštník práce s vodovými barvami a voskovkami. Přípravy na Haloween dýně, strašidýlka. 3 Modelování z plastelíny. Vystříhávání, nalepování, skládání cit pro úpravu a čistotu práce. Vytrhávanky. Práce s listy koláž. Zvířátka na podzim. 4 Kresba pastelem, malba do klovatiny, koláž. Sněhulák kresba křídou na černý papír. Vánoční stromeček. Vánoční přáníčka dekorativní práce. 5 Gumotisk. Kolektivní práce zimní tematika. Rozpíjení barev v mokrém podkladu. Vytrhávaná mozaika. 6 Kresba křídou na tmavý podklad Zima. Krajková koláž. Přáníčka Valentýnky. Vodové barvy čáry, vlnovky, podobnosti a odlišnosti čar. Oblečení na zimu a na léto. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Poznámka o plnění nebo změně plánu:

9 Masky. 7 Zapouštění barev. Jarní strom, jarní krajina. Zvířata s mláďaty. Moje nejoblíbenější pohádka kresba dle předlohy. Velikonoční přáníčka koláž, mozaika, velikonoční zvířátka. Malba na krupici. 8 Temperové barvy malba, tisk, prstová malba, kresba voskem. Vybarvování práce s omalovánkami. Motýl. Zvířata ze ZOO. Cestujeme po světě. 9 Lisování přírodnin koláž. Papírové skládanky. Origami. Tisk z provázků. Vodní svět. 10 Malování na přírodniny kameny. Rozvoj fantazie Kouzelná osmička. Vytrhávanka z novinového papíru. Rozloučení se školou co se nám ve škole nejvíce líbilo. BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

10 Tematický plán pro předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Základy bezpečnosti a hygieny práce. Rozvoj jemné motoriky, manuální zručnost stříhání, slepování, lisování přírodnin, skládání papíru. Skládání stavebnic. Navlékání přírodnin. 2 Výrobky z přírodnin (kaštany, žaludy, šípky) zvířátka, postavičky. Mozaika z přírodnin (kukuřice, šípky, rýže) a těstovin. Práce s kartonem, s ruličkami. Haloween strašidýlka, čarodějnice, dýně. 3 Podzimní plody paleta podzimu. Podzimní strom. Podzimní keř. Čert a Mikuláš. Plastelína, špejle, listy zvířátka. Karton Perníková chaloupka. 4 Kolektivní práce vánoční ozdoby, drobné dárečky, prostorové výrobky na Mikuláše. Vánoční svícen. Sněhové vločky. 5 Kolektivní práce sněhulák z papírových kuliček (mačkání papíru, lepení). Zasněžená krajina práce s vatou. Karton krmítko. Ptáčci v zimě koláž. 6 Zimní oblečení. Papírové skládanky (čepice, loďka). Origami zvířátka. Koláže jarní květiny. Prostorové výrobky (jarní přírodniny). Výroba masek. 7 Velikonoční ozdoby skořápková mozaika, zdobení vajíček, zvířátka z kartonu, z vlny. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN Poznámka o plnění nebo změně plánu:

11 Mozaika z ovesných vloček. Zápichy. Karton Perníková chaloupka 8 Modelování ze slaného těsta (postavičky, zvířátka). Látkové květiny. Obrázky z těstovin,. Zvířata kolem nás plastický obrázek. 9 Stavba z písku. Tvoření z plastelíny. Hry s korálky (koordinace rukou a zraku). 10 Péče o pokojové květiny kypření, přesazování, zalévání. Práce s papírem stříhání, skládání, lepení. Prostorová zvířátka z tvrdého papíru. DUBEN KVĚTEN ČERVEN

12 Tematický plán pro předmět: TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Pohybové hry a honičky. Kondiční cvičení. Rychlý běh k metě. Nácvik startu (polovysoký). Míčové hry základní přihrávky. Soutěž v běhu o medaile. 2 Pohybové a závodivé hry, hry s obíháním mety. Skok do dálky s rozběhem (nácvik odrazu). Rozcvičky, posilovací cvičení (tyče, švihadla). Správné držení těla v sedě, ve stoje. Kloubní pohyblivost (flexibilita), pohybová obratnost. Přeskoky. Hry s míčem horní oblouk. 3 Kondiční cvičení (soustředění při cvičení). Protahovací a napínací cvičení. Úpoly přetahy, přetlaky. Pohybové hry. Přeskoky. 4 Manipulace s míčem házení, chytání, míčové hry. Posilovací cvičení tyče, míče, švihadla. Pohybové hry, závody. 5 Smluvené povely, znamení, gesta. Reakce na základní pokyny. Protahovací a napínací cvičení. Závodivé hry s obíháním mety. Míčové hry. 6 Akrobacie nácvik kotoulu vpřed, vzad. Přeskok. Rytmická a kondiční gymn. cvičení s hudbou. Tanečky, taneční chůze a běh. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Poznámka o plnění nebo změně plánu:

13 7 Úpoly, přetahy, přetlaky (hry a závody). Rozcvičky rytmická cvičení s hudbou. Pohybové hry pro osvojování různých způsobů lokomoce. Míčové hry. 8 Pohybové hry v přírodě zdokonalování pohybových dovedností. Skok do dálky s rozběhem. Házení do dálky. Vytrvalostní běh v přírodě. 9 Turistika a pobyt v přírodě (elementární ochrana přírody) chůze, běh po vyznačené trase. Pohybové hry v přírodě. Běh na krátkou vzdálenost. Míčové hry, soutěže. 10 Turistika a pobyt v přírodě překonávání přírodních překážek. Pohybové a míčové hry v přírodě. Vybíjená v kruhu, zaháněná. Úpoly přetahy, přetlaky. BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

14 Tematický plán pro předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Dechová a rytmická cvičení hry na ozvěnu, na auto. Hry na tělo (doteky, tleskání, pleskání, luskání). HPV tanečky, pohybové hry se zpěvem. Píseň, říkadlo. Výslovnost. 2 Hudebně pohybové hry, hry se zpěvem. Rytmus rytmické hry (Hra na ozvěnu). Sluchové hry Na kukačku, Tichá pošta. Nácvik tanečku. Píseň pomalá rychlá. 3 Rýmovačky, říkadla. Rytmická ozvěna hudební paměť, napodobování. Krátké a dlouhé tóny. Poslech písniček. Orffovy nástroje jejich zvuky a použití. 4 Dechová a hlasová cvičení. Hlasový výcvik tóny hluboké a vysoké. Rytmické vyjádření tempa. Poslech vánoční koledy, písně, melodie. Nácvik vánočních písní a koled. 5 Hlasový výcvik, rytmická cvičení. Píseň veselá x smutná) vyjádření nálady. Tanečky, hry na tělo. Nácvik písniček (veselá, smutná, pohodová). 6 Rytmická cvičení, rytmické hry. Dechová a hlasová cvičení. Pochod rytmický doprovod. HP vyjádření pohybu podle hudby. Nácvik písní. Písně lidové, písně umělé. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Poznámka o plnění nebo změně plánu:

15 7 Říkadlo deklamace, rytmus. Noty notová osnova. Pomalu rychle silně slabě. Rytmické hry. Hudební soutěž ve zpěvu. Nácvik písní. 8 Rytmické hry. Dechová a hlasová cvičení (foukání, zadržování dechu, auto jede). Veselé písničky o jaru. Hudební kvíz písničky podle obrázků, dokreslování 9 Tanečky, pohybové hry. Pohybové ztvárnění písně. Rytmická štafeta rytmická cvičení. HP nácvik tanečku, nácvik písní. Sluchová hra. 10 Pohybové hry se zpěvem, tanečky. Písně, říkadla, hry na tělo, rytmické hry. Nácvik písní (léto). BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

16 Tematický plán pro předmět: KULTURNĚ SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ NÁVYKY Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Přizpůsobení se školnímu režimu dne, navazování sociálních vztahů, přijatelnou formou komunikovat: zdravit, žádat, děkovat, slušně mluvit, neubližovat si. 2 Samostatné oblékání, obouvání. Osobní hygiena umývat ruce po použití WC a před jídlem, používat kapesník, zapojovat se do činností ve třídě. 3 Pravidla chování neskákat do rozhovoru, nerušit ostatní spolužáky při práci a hře. Udržovat pořádek a čistotu ve třídě a v šatně. 4 Porozumět běžným pokynům, podřídit se jim. Přijímat úkol, cítit zodpovědnost za jeho splnění, překonat pohodlnost. 5 Samostatné plnit zadané úkoly, zvykat si na přiměřené ocenění výkonu, vážit si práce druhých. Soustředění na úkol nebo hru. 6 Navazovat a udržovat přátelství. Znát a používat jména spolužáků a dospělých. Umět požádat o pomoc. 7 Znát, co je dobré a co špatné. Chápat souvislosti teď, později. Pomáhat dětem, které to potřebují. Neubližovat si navzájem. 8 Uklízet hračky a pomůcky, udržovat pořádek ve svých věcech, udržovat čistotu oděvu, mít radost z upraveného prostředí 9 Mít kladný vztah k přírodě. Umět se orientovat na známých místech i bez dozoru. Umět se soustředit. 10 Uznávat autoritu dospělého. Mít a přijímat zodpovědnost za své činy. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Poznámka o plnění nebo změně plánu:

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr.šumperk Nádražní 77, 788 32, Staré Město, tel. +420 583 239 230, zsstaremesto@post.cz PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP platnost od 1. 9. 2014 Obsah

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna 1 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna od povinné školní docházky osvobozovány. Vzhledem k

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více