Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE"

Transkript

1 Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Rozšiřování slovní zásoby popis obrázků, vyprávění prožitků a přání. Výslovnost, hlasitost, tempo řeči (říkadla, básničky, hlasové rozcvičky). Uvolňování ruky ramenní kloub (houba, tlustý štětec). Grafomotorická cvičení čmáranice všemi směry, kroužení oběma směry, horní a dolní oblouk. Nácvik správného držení tužky, správné držení těla, sklon papíru. Verše, říkadla, pohádky na téma Podzim. 2 Rozvíjení znělého hlasu, rozvíjení slovní zásoby pomocí promyšlených otázek a cílených didaktických her. Tvoření jednoduchých odpovědí, sdělování krátkých zpráv. Uvolňování ruky loketní kloub. Grafomotorická cvičení dotyky hrotu tužky na papír, tečky, bod, kroužení oběma směry, procvičování horního i dolního oblouku, vodorovné čáry. Soustředění pozornosti na poslech pohádky, pochopení textu. Didaktické hry postřeh, paměť, myšlení. Říkanky, básničky, dramatizace pohádky. 3 Rozvíjení dialogu mezi dětmi a učitelem. Jednoduché vyprávění, popis obrázků. Poslech pohádek, reprodukce obsahu, pochopení souvislostí. Recitace básniček, dramatizace pohádky. Analyticko-syntetické činnosti rytmizace vytleskávání, sluchové rozlišování délky samohlásek, výslovnost délky hlásek. Uvolňování ruky zápěstí. Grafomotorická cvičení dlouhé vodorovné čáry, svislé čáry krátké i dlouhé. Poznávání některých tiskacích písmen. 4 Zřetelné a srozumitelné mluvení, správná výslovnost. Tvoření vět k obrázkům motivace ke čtení. Krátké mluvené projevy. Poslech pohádek, dramatizace pohádek. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Poznámka o plnění nebo změně plánu:

2 Didaktické hry paměť, myšlení, pohotové vybavování. Recitace básniček na téma Zima, a Vánoce. Zvyky, tradice a obyčeje. Uvolňování ruky prsty. Grafomotorická cvičení dlouhé šikmé čáry, křížené čáry. Poznávání tiskacích písmen. Hlasové rozcvičky. 5 Zima, zdraví vyprávění zážitků, vyjadřování pocitů, přání. Verše, říkanky, hádanky na téma Zima. Popis obrázků, řazení podle časové posloupnosti, vyprávění podle obrázků. Hmatové vnímání. Grafomotorická cvičení přímé čáry různými směry, malé kroužky, kruhy doprava i doleva. Didaktické hry pro posílení paměti a pohotového vybavování. Dramatizace pohádky. 6 Zimní příroda, zimní hry a zábavy skládání obrázků, vyprávění podle obrázků, vymýšlení příběhů. Popis předmětu, popis osoby. Lidová slovesnost, verše, říkanky, básně. Poslech pohádek, vyprávění pohádek. Poznávání dalších tiskacích písmen, sestavení svého jména. Napsání svého jména tiskacími písmeny. Grafomotorická cvičení spirála, ovál šikmý, ovál ležatý, spojení dolního a horního oblouku, čtverec. Didaktické hry postřeh, paměť, myšlení. Hlasové rozcvičky. 7 Jaro tradice, lidové zvyky. Vyprávění, popis, říkadla. Knihy a časopisy pro děti pozitivní vztah ke knize. Jednoduché věty, jednoduché vzkazy. Hlasové rozcvičky, sluchové rozlišování délky samohlásek. Poznávání tiskacích písmen, skládání krátkých slov, čtení slabik. Nácvik psaní zleva doprava. Grafomotorická cvičení obdélník, trojúhelník. LEDEN ÚNOR BŘEZEN

3 Didaktické hry rychlé vybavování, postřeh. Sluchové hry. 8 Vztah k přírodě vyprávění. Loutka, maňásek popis. Poslech pohádek. Říkanky, verše přednes, srozumitelné mluvení. Didaktické hry. Rozvoj hmatového vnímání. Grafomotorická cvičení křivé linie vlnovka, kličky, osmička. Poznávání tiskacích písmen, čtení slabik, skládání krátkých slov. Hlasové rozcvičky. Dramatizace pohádky. 9 Cestování. Příroda v knihách. Beseda o filmu a divadle. Didaktické hry postřeh, rychlé vybavování. Grafomotorická cvičení spodní a horní smyčky. Tiskací písmena slabiky, slova. Básně, říkanky. 10 Léto radost ze života, láska k přírodě. Pohádky, verše, recitace. Grafomotorická cvičení smyčky levé a pravé, otevřené osmičky. Dramatizace pohádky. DUBEN KVĚTEN ČERVEN

4 Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Rozvíjení logického myšlení, úsudku, přesného vyjadřování, prostorové představivosti a orientace v prostoru. Vytváření prvotních představ o čísle. Třídění předmětů, poznávání jejich vlastností a třídění podle nich. Poznávání barev. Rozlišování velikostí velký, malý. Třídění podle velikostí. 2 Orientace v prostoru nahoře, dole, vedle, před, za, u, nad, pod, mezi, blízko, daleko. Pozorování a porovnávání souborů předmětů přiřazováním více, méně, stejně. Pojmy hned před, hned za. Používání čísla k vyjádření počtu a pořadí (první, poslední). 3 Základní prvky numerace v oboru přirozených čísel do 5. Kvantitativní vztahy hodně, málo, plný, prázdný, všechno, nic. Prostorové vztahy uvnitř, nahoře, tady, tam, první 4 Číselná řada 1 5. Číslo 1, 2: určování počtu (jeden, jedna, jedno). Porovnávání čísla 1, 2. Znaménka >; <; =. Číslovky řadové 1., 2. Geometrické tvary čtverec, trojúhelník, kruh. Skládání obrazců z geometrických tvarů. Psaní číslic 1, 2. 5 Přirozená čísla 1 5. Porovnávání čísel, přičítání po jedné. Sjednocení, určování počtu prvků. Číslovky řadové. Psaní číslic 3, 4. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Poznámka o plnění nebo změně plánu:

5 Didaktické hry a pomůcky na procvičování přičítání a odčítání po jedné. 6 Přirozená čísla 0 5. Číslo 5: porovnávání čísel s číslicí 5, řada čísel, psaní číslice 5. Geometrické tvary a tělesa. Používání didaktických pomůcek na procvičování. 7 Přirozená čísla 0 10 (vyjmenování číselné řady). Porovnávání čísel, posloupnost čísel, psaní číslic. Opakování geometrických tvarů. Didaktické hry. 8 Přirozená čísla Přičítání a odčítání v oboru do 5 za pomoci didaktických pomůcek. Porovnávání čísel 0 5 (o více, o méně). Rozkládání čísel. ÚNOR BŘEZEN DUBEN 9 Sčítání v oboru do 5. KVĚTEN Odčítání v oboru do 5. Upevňování znalostí, opakování časových a prostorových představ, kvantitativní vztahy. Řazení předmětů na základě podobnosti, odlišnosti nebo určitých vlastností. 10 Procvičování a prohlubování získaných vědomostí. ČERVEN

6 Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA ROZVOJ POZNÁNÍ Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Základní poznatky o životě ve společnosti a přírodě. Škola začíná naše třída, naše škola, cesta do školy, bezpečnost po cestě do školy, orientace v nejbližším okolí. Školní řád. 2 Podzim a příroda- charakteristika období, příroda kolem nás, lidé a zvířata, stromy, ovoce a zelenina. Podzimní radovánky, pouštění draků. Haloween. 3 Lidé a čas základní orientace v čase: den, části dne, noc. Časové představy ráno, večer, včera, dnes, zítra. Režim dne. Kalendář, roční období, měsíce, dny v týdnu, pracovní dny. 4 Zima a příroda lidé a zvířata. Domov moje rodina. Vánoce pověry, zvyky a tradice. Vánoční pohoda, dárky, soudržnost rodiny. 5 Péče o naše zdraví, ochrana zdraví, čistota. Zvířata v zimě u krmítka, u krmelce. Zimní hry a sporty. Příprava na zápis. 6 Člověk zdraví, čistota, režim dne, hygienické návyky. Lidské tělo a jeho základní části. Co je zdravé, co je škodlivé. Čas masopustu. 7 Jaro a příroda. Domácí zvířata, jejich mláďata a obydlí. Pohádkový svět. Velikonoce velikonoční zvyky, pověry a tradice. 8 Časové představy ráno, večer, včera, dnes, zítra. Domov moje bydliště, náš dům, náš byt. Adresa, telefon. Domov poznávání mého bydliště a celého světa. Doprava bezpečnost na cestách. Zvířata na poli, v lese a na statku. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN Poznámka o plnění nebo změně plánu:

7 Cizokrajná zvířata, zvířata v ZOO. 9 Stromy a květiny ochrana přírody. Den matek. Život ve vodě a kolem ní. Bezpečnost na cestách. 10 Dětský den. Příroda v létě první ovoce a zelenina. Vodní radovánky bezpečnost ve vodě. Blíží se prázdniny bezpečnost. KVĚTEN ČERVEN

8 Tematický plán pro předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, představivosti a grafomotoriky. Rozeznání základních barev. Správné držení tužky a štětce. Vybarvování obrázků, obkreslování a vystříhávání. Rozfoukávání barev, míchání barev. Omalovánky. Podzimní strom s plody, keř s plody využití vodových barev. Kresba rodiny. 2 Tisk přírodnin, bramborová tiskátka. Využívání plochy papíru, kreslení (malba) na velkou plochu. Obtisk dlaně vodové barvy, dokreslování. Lesní příroda jedlé a nejedlé houby. Podzimní drak práce s vodovými barvami. Deštník práce s vodovými barvami a voskovkami. Přípravy na Haloween dýně, strašidýlka. 3 Modelování z plastelíny. Vystříhávání, nalepování, skládání cit pro úpravu a čistotu práce. Vytrhávanky. Práce s listy koláž. Zvířátka na podzim. 4 Kresba pastelem, malba do klovatiny, koláž. Sněhulák kresba křídou na černý papír. Vánoční stromeček. Vánoční přáníčka dekorativní práce. 5 Gumotisk. Kolektivní práce zimní tematika. Rozpíjení barev v mokrém podkladu. Vytrhávaná mozaika. 6 Kresba křídou na tmavý podklad Zima. Krajková koláž. Přáníčka Valentýnky. Vodové barvy čáry, vlnovky, podobnosti a odlišnosti čar. Oblečení na zimu a na léto. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Poznámka o plnění nebo změně plánu:

9 Masky. 7 Zapouštění barev. Jarní strom, jarní krajina. Zvířata s mláďaty. Moje nejoblíbenější pohádka kresba dle předlohy. Velikonoční přáníčka koláž, mozaika, velikonoční zvířátka. Malba na krupici. 8 Temperové barvy malba, tisk, prstová malba, kresba voskem. Vybarvování práce s omalovánkami. Motýl. Zvířata ze ZOO. Cestujeme po světě. 9 Lisování přírodnin koláž. Papírové skládanky. Origami. Tisk z provázků. Vodní svět. 10 Malování na přírodniny kameny. Rozvoj fantazie Kouzelná osmička. Vytrhávanka z novinového papíru. Rozloučení se školou co se nám ve škole nejvíce líbilo. BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

10 Tematický plán pro předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Základy bezpečnosti a hygieny práce. Rozvoj jemné motoriky, manuální zručnost stříhání, slepování, lisování přírodnin, skládání papíru. Skládání stavebnic. Navlékání přírodnin. 2 Výrobky z přírodnin (kaštany, žaludy, šípky) zvířátka, postavičky. Mozaika z přírodnin (kukuřice, šípky, rýže) a těstovin. Práce s kartonem, s ruličkami. Haloween strašidýlka, čarodějnice, dýně. 3 Podzimní plody paleta podzimu. Podzimní strom. Podzimní keř. Čert a Mikuláš. Plastelína, špejle, listy zvířátka. Karton Perníková chaloupka. 4 Kolektivní práce vánoční ozdoby, drobné dárečky, prostorové výrobky na Mikuláše. Vánoční svícen. Sněhové vločky. 5 Kolektivní práce sněhulák z papírových kuliček (mačkání papíru, lepení). Zasněžená krajina práce s vatou. Karton krmítko. Ptáčci v zimě koláž. 6 Zimní oblečení. Papírové skládanky (čepice, loďka). Origami zvířátka. Koláže jarní květiny. Prostorové výrobky (jarní přírodniny). Výroba masek. 7 Velikonoční ozdoby skořápková mozaika, zdobení vajíček, zvířátka z kartonu, z vlny. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN Poznámka o plnění nebo změně plánu:

11 Mozaika z ovesných vloček. Zápichy. Karton Perníková chaloupka 8 Modelování ze slaného těsta (postavičky, zvířátka). Látkové květiny. Obrázky z těstovin,. Zvířata kolem nás plastický obrázek. 9 Stavba z písku. Tvoření z plastelíny. Hry s korálky (koordinace rukou a zraku). 10 Péče o pokojové květiny kypření, přesazování, zalévání. Práce s papírem stříhání, skládání, lepení. Prostorová zvířátka z tvrdého papíru. DUBEN KVĚTEN ČERVEN

12 Tematický plán pro předmět: TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Pohybové hry a honičky. Kondiční cvičení. Rychlý běh k metě. Nácvik startu (polovysoký). Míčové hry základní přihrávky. Soutěž v běhu o medaile. 2 Pohybové a závodivé hry, hry s obíháním mety. Skok do dálky s rozběhem (nácvik odrazu). Rozcvičky, posilovací cvičení (tyče, švihadla). Správné držení těla v sedě, ve stoje. Kloubní pohyblivost (flexibilita), pohybová obratnost. Přeskoky. Hry s míčem horní oblouk. 3 Kondiční cvičení (soustředění při cvičení). Protahovací a napínací cvičení. Úpoly přetahy, přetlaky. Pohybové hry. Přeskoky. 4 Manipulace s míčem házení, chytání, míčové hry. Posilovací cvičení tyče, míče, švihadla. Pohybové hry, závody. 5 Smluvené povely, znamení, gesta. Reakce na základní pokyny. Protahovací a napínací cvičení. Závodivé hry s obíháním mety. Míčové hry. 6 Akrobacie nácvik kotoulu vpřed, vzad. Přeskok. Rytmická a kondiční gymn. cvičení s hudbou. Tanečky, taneční chůze a běh. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Poznámka o plnění nebo změně plánu:

13 7 Úpoly, přetahy, přetlaky (hry a závody). Rozcvičky rytmická cvičení s hudbou. Pohybové hry pro osvojování různých způsobů lokomoce. Míčové hry. 8 Pohybové hry v přírodě zdokonalování pohybových dovedností. Skok do dálky s rozběhem. Házení do dálky. Vytrvalostní běh v přírodě. 9 Turistika a pobyt v přírodě (elementární ochrana přírody) chůze, běh po vyznačené trase. Pohybové hry v přírodě. Běh na krátkou vzdálenost. Míčové hry, soutěže. 10 Turistika a pobyt v přírodě překonávání přírodních překážek. Pohybové a míčové hry v přírodě. Vybíjená v kruhu, zaháněná. Úpoly přetahy, přetlaky. BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

14 Tematický plán pro předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Dechová a rytmická cvičení hry na ozvěnu, na auto. Hry na tělo (doteky, tleskání, pleskání, luskání). HPV tanečky, pohybové hry se zpěvem. Píseň, říkadlo. Výslovnost. 2 Hudebně pohybové hry, hry se zpěvem. Rytmus rytmické hry (Hra na ozvěnu). Sluchové hry Na kukačku, Tichá pošta. Nácvik tanečku. Píseň pomalá rychlá. 3 Rýmovačky, říkadla. Rytmická ozvěna hudební paměť, napodobování. Krátké a dlouhé tóny. Poslech písniček. Orffovy nástroje jejich zvuky a použití. 4 Dechová a hlasová cvičení. Hlasový výcvik tóny hluboké a vysoké. Rytmické vyjádření tempa. Poslech vánoční koledy, písně, melodie. Nácvik vánočních písní a koled. 5 Hlasový výcvik, rytmická cvičení. Píseň veselá x smutná) vyjádření nálady. Tanečky, hry na tělo. Nácvik písniček (veselá, smutná, pohodová). 6 Rytmická cvičení, rytmické hry. Dechová a hlasová cvičení. Pochod rytmický doprovod. HP vyjádření pohybu podle hudby. Nácvik písní. Písně lidové, písně umělé. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Poznámka o plnění nebo změně plánu:

15 7 Říkadlo deklamace, rytmus. Noty notová osnova. Pomalu rychle silně slabě. Rytmické hry. Hudební soutěž ve zpěvu. Nácvik písní. 8 Rytmické hry. Dechová a hlasová cvičení (foukání, zadržování dechu, auto jede). Veselé písničky o jaru. Hudební kvíz písničky podle obrázků, dokreslování 9 Tanečky, pohybové hry. Pohybové ztvárnění písně. Rytmická štafeta rytmická cvičení. HP nácvik tanečku, nácvik písní. Sluchová hra. 10 Pohybové hry se zpěvem, tanečky. Písně, říkadla, hry na tělo, rytmické hry. Nácvik písní (léto). BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

16 Tematický plán pro předmět: KULTURNĚ SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ NÁVYKY Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Přizpůsobení se školnímu režimu dne, navazování sociálních vztahů, přijatelnou formou komunikovat: zdravit, žádat, děkovat, slušně mluvit, neubližovat si. 2 Samostatné oblékání, obouvání. Osobní hygiena umývat ruce po použití WC a před jídlem, používat kapesník, zapojovat se do činností ve třídě. 3 Pravidla chování neskákat do rozhovoru, nerušit ostatní spolužáky při práci a hře. Udržovat pořádek a čistotu ve třídě a v šatně. 4 Porozumět běžným pokynům, podřídit se jim. Přijímat úkol, cítit zodpovědnost za jeho splnění, překonat pohodlnost. 5 Samostatné plnit zadané úkoly, zvykat si na přiměřené ocenění výkonu, vážit si práce druhých. Soustředění na úkol nebo hru. 6 Navazovat a udržovat přátelství. Znát a používat jména spolužáků a dospělých. Umět požádat o pomoc. 7 Znát, co je dobré a co špatné. Chápat souvislosti teď, později. Pomáhat dětem, které to potřebují. Neubližovat si navzájem. 8 Uklízet hračky a pomůcky, udržovat pořádek ve svých věcech, udržovat čistotu oděvu, mít radost z upraveného prostředí 9 Mít kladný vztah k přírodě. Umět se orientovat na známých místech i bez dozoru. Umět se soustředit. 10 Uznávat autoritu dospělého. Mít a přijímat zodpovědnost za své činy. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Poznámka o plnění nebo změně plánu:

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice 1. září listopad 2011 Odpočinková činnost - odpočinek na koberci - volné hry dle výběru dětí-stolní - poslech a společná četba, vyprávění na dané téma - individuální četba, práce s dětskými časopisy -

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je rozpracován do následujících okruhů učiva: - vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků - rozumová výchova

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Přípravná třída. pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Přípravná třída. pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k bezproblémovému začlenění

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Zpracovaly a ukázku provedly Jarmila Nekolová, Lenka Teichmannová, Dagmar Binarová. Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Logohrátky s pohádkou Ukázka logopedické prevence 12.4.2016

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Celoroční plán práce školní družiny 2016/2017

Celoroční plán práce školní družiny 2016/2017 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Třinec, Kaštanová 412, p.o. Ul. Kaštanová 412, 739 61 Třinec Celoroční

Více

5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika

5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika 5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Základní škola Louny, Školní 2426 zřizuje v souladu s 47 školského zákona přípravnou třídu pro děti v posledním roce před zahájením

Více

Hudební a výtvarná výchova DÍL I.

Hudební a výtvarná výchova DÍL I. Hudební a výtvarná výchova DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika

5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme.

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme. Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatelka: Plescherová Jitka, Bc. Lenka Mülerová Téma: JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ Ostrov moudrosti Sociální

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Vychovatelka: Jana Čermáková ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečnosti. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Tělesná výchova ve 3. ročníku

Tělesná výchova ve 3. ročníku Tělesná výchova ve 3. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Celoroční plán práce školní družiny školní rok

Celoroční plán práce školní družiny školní rok Celoroční plán práce školní družiny školní rok 20162017 Odpočinkové činnosti vytváření celkové duševní pohody dětí klidové činnosti /poslechové, individuální hry, klid po obědě/ relaxace, četba, kvarteta,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Září Zahájení činnosti školního klubu (23. 9. 2013), seznámení s režimem

Více

Ú v o d...is. Roční o b d o b í Pranostiky o podzimu - Dítě a s v ě t P o d z im - m ě s íc Z Á Ř Í... 17

Ú v o d...is. Roční o b d o b í Pranostiky o podzimu - Dítě a s v ě t P o d z im - m ě s íc Z Á Ř Í... 17 OBSAH Ú v o d...is Roční o b d o b í... 15 P o d zim - září, říjen, listopad Pranostiky o podzimu - Dítě a s v ě t...17 P o d z im - m ě s íc Z Á Ř Í... 17 Pohádka: O rozpustilé m u c h o m ů rc e... 18

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

Tématický plán pro školní družinu 2016 / Barevný podzim

Tématický plán pro školní družinu 2016 / Barevný podzim Tématický plán pro školní družinu 2016 / 2017 Září Nástup do školy Barevný podzim Seznámení s družinou a pravidly vzájemného soužití Zvládání cesty do školy a ze školy zpět domů Seznamovací hry Naše škola

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

Tělesná výchova v 1. ročníku

Tělesná výchova v 1. ročníku Tělesná výchova v 1. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování pravidelné

Více

Přípravná třída je samostatná třída dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním.

Přípravná třída je samostatná třída dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním. PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Charakteristika přípravné třídy Přípravná třída je samostatná třída 10 15 dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním. Je zřízena pro děti šestileté, které

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Školní rok ročníky. Třídy: 3. A třídní učitelka Mgr. Hana Skalová počet žáků B třídní učitelka Mgr. Jana Berkovcová počet žáků 20

Školní rok ročníky. Třídy: 3. A třídní učitelka Mgr. Hana Skalová počet žáků B třídní učitelka Mgr. Jana Berkovcová počet žáků 20 Školní rok 2016 2017 3. ročníky Třídy: 3. A třídní učitelka Mgr. Hana Skalová počet žáků 19 3. B třídní učitelka Mgr. Jana Berkovcová počet žáků 20 3. C třídní učitelka Mgr. Iva Horníková počet žáků 19

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO 1. KAMARÁDI slavnostně přivítáme prvňáčky, seznámíme se s řádem ŠD a ŠJ udržujeme kamarádské vztahy kolektivní hry veselé prázdninové písničky výtvarná soutěž : ŠKOLA A JÁ ( tuš a vodové barvy) vycházky

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, odloučené pracoviště Zámek Vedoucí vychovatelka : Blanka Kupcová Vychovatelka : Mgr. Radka Müllerová Motto : Různé

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více