Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE"

Transkript

1 Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Rozšiřování slovní zásoby popis obrázků, vyprávění prožitků a přání. Výslovnost, hlasitost, tempo řeči (říkadla, básničky, hlasové rozcvičky). Uvolňování ruky ramenní kloub (houba, tlustý štětec). Grafomotorická cvičení čmáranice všemi směry, kroužení oběma směry, horní a dolní oblouk. Nácvik správného držení tužky, správné držení těla, sklon papíru. Verše, říkadla, pohádky na téma Podzim. 2 Rozvíjení znělého hlasu, rozvíjení slovní zásoby pomocí promyšlených otázek a cílených didaktických her. Tvoření jednoduchých odpovědí, sdělování krátkých zpráv. Uvolňování ruky loketní kloub. Grafomotorická cvičení dotyky hrotu tužky na papír, tečky, bod, kroužení oběma směry, procvičování horního i dolního oblouku, vodorovné čáry. Soustředění pozornosti na poslech pohádky, pochopení textu. Didaktické hry postřeh, paměť, myšlení. Říkanky, básničky, dramatizace pohádky. 3 Rozvíjení dialogu mezi dětmi a učitelem. Jednoduché vyprávění, popis obrázků. Poslech pohádek, reprodukce obsahu, pochopení souvislostí. Recitace básniček, dramatizace pohádky. Analyticko-syntetické činnosti rytmizace vytleskávání, sluchové rozlišování délky samohlásek, výslovnost délky hlásek. Uvolňování ruky zápěstí. Grafomotorická cvičení dlouhé vodorovné čáry, svislé čáry krátké i dlouhé. Poznávání některých tiskacích písmen. 4 Zřetelné a srozumitelné mluvení, správná výslovnost. Tvoření vět k obrázkům motivace ke čtení. Krátké mluvené projevy. Poslech pohádek, dramatizace pohádek. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Poznámka o plnění nebo změně plánu:

2 Didaktické hry paměť, myšlení, pohotové vybavování. Recitace básniček na téma Zima, a Vánoce. Zvyky, tradice a obyčeje. Uvolňování ruky prsty. Grafomotorická cvičení dlouhé šikmé čáry, křížené čáry. Poznávání tiskacích písmen. Hlasové rozcvičky. 5 Zima, zdraví vyprávění zážitků, vyjadřování pocitů, přání. Verše, říkanky, hádanky na téma Zima. Popis obrázků, řazení podle časové posloupnosti, vyprávění podle obrázků. Hmatové vnímání. Grafomotorická cvičení přímé čáry různými směry, malé kroužky, kruhy doprava i doleva. Didaktické hry pro posílení paměti a pohotového vybavování. Dramatizace pohádky. 6 Zimní příroda, zimní hry a zábavy skládání obrázků, vyprávění podle obrázků, vymýšlení příběhů. Popis předmětu, popis osoby. Lidová slovesnost, verše, říkanky, básně. Poslech pohádek, vyprávění pohádek. Poznávání dalších tiskacích písmen, sestavení svého jména. Napsání svého jména tiskacími písmeny. Grafomotorická cvičení spirála, ovál šikmý, ovál ležatý, spojení dolního a horního oblouku, čtverec. Didaktické hry postřeh, paměť, myšlení. Hlasové rozcvičky. 7 Jaro tradice, lidové zvyky. Vyprávění, popis, říkadla. Knihy a časopisy pro děti pozitivní vztah ke knize. Jednoduché věty, jednoduché vzkazy. Hlasové rozcvičky, sluchové rozlišování délky samohlásek. Poznávání tiskacích písmen, skládání krátkých slov, čtení slabik. Nácvik psaní zleva doprava. Grafomotorická cvičení obdélník, trojúhelník. LEDEN ÚNOR BŘEZEN

3 Didaktické hry rychlé vybavování, postřeh. Sluchové hry. 8 Vztah k přírodě vyprávění. Loutka, maňásek popis. Poslech pohádek. Říkanky, verše přednes, srozumitelné mluvení. Didaktické hry. Rozvoj hmatového vnímání. Grafomotorická cvičení křivé linie vlnovka, kličky, osmička. Poznávání tiskacích písmen, čtení slabik, skládání krátkých slov. Hlasové rozcvičky. Dramatizace pohádky. 9 Cestování. Příroda v knihách. Beseda o filmu a divadle. Didaktické hry postřeh, rychlé vybavování. Grafomotorická cvičení spodní a horní smyčky. Tiskací písmena slabiky, slova. Básně, říkanky. 10 Léto radost ze života, láska k přírodě. Pohádky, verše, recitace. Grafomotorická cvičení smyčky levé a pravé, otevřené osmičky. Dramatizace pohádky. DUBEN KVĚTEN ČERVEN

4 Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Rozvíjení logického myšlení, úsudku, přesného vyjadřování, prostorové představivosti a orientace v prostoru. Vytváření prvotních představ o čísle. Třídění předmětů, poznávání jejich vlastností a třídění podle nich. Poznávání barev. Rozlišování velikostí velký, malý. Třídění podle velikostí. 2 Orientace v prostoru nahoře, dole, vedle, před, za, u, nad, pod, mezi, blízko, daleko. Pozorování a porovnávání souborů předmětů přiřazováním více, méně, stejně. Pojmy hned před, hned za. Používání čísla k vyjádření počtu a pořadí (první, poslední). 3 Základní prvky numerace v oboru přirozených čísel do 5. Kvantitativní vztahy hodně, málo, plný, prázdný, všechno, nic. Prostorové vztahy uvnitř, nahoře, tady, tam, první 4 Číselná řada 1 5. Číslo 1, 2: určování počtu (jeden, jedna, jedno). Porovnávání čísla 1, 2. Znaménka >; <; =. Číslovky řadové 1., 2. Geometrické tvary čtverec, trojúhelník, kruh. Skládání obrazců z geometrických tvarů. Psaní číslic 1, 2. 5 Přirozená čísla 1 5. Porovnávání čísel, přičítání po jedné. Sjednocení, určování počtu prvků. Číslovky řadové. Psaní číslic 3, 4. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Poznámka o plnění nebo změně plánu:

5 Didaktické hry a pomůcky na procvičování přičítání a odčítání po jedné. 6 Přirozená čísla 0 5. Číslo 5: porovnávání čísel s číslicí 5, řada čísel, psaní číslice 5. Geometrické tvary a tělesa. Používání didaktických pomůcek na procvičování. 7 Přirozená čísla 0 10 (vyjmenování číselné řady). Porovnávání čísel, posloupnost čísel, psaní číslic. Opakování geometrických tvarů. Didaktické hry. 8 Přirozená čísla Přičítání a odčítání v oboru do 5 za pomoci didaktických pomůcek. Porovnávání čísel 0 5 (o více, o méně). Rozkládání čísel. ÚNOR BŘEZEN DUBEN 9 Sčítání v oboru do 5. KVĚTEN Odčítání v oboru do 5. Upevňování znalostí, opakování časových a prostorových představ, kvantitativní vztahy. Řazení předmětů na základě podobnosti, odlišnosti nebo určitých vlastností. 10 Procvičování a prohlubování získaných vědomostí. ČERVEN

6 Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA ROZVOJ POZNÁNÍ Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Základní poznatky o životě ve společnosti a přírodě. Škola začíná naše třída, naše škola, cesta do školy, bezpečnost po cestě do školy, orientace v nejbližším okolí. Školní řád. 2 Podzim a příroda- charakteristika období, příroda kolem nás, lidé a zvířata, stromy, ovoce a zelenina. Podzimní radovánky, pouštění draků. Haloween. 3 Lidé a čas základní orientace v čase: den, části dne, noc. Časové představy ráno, večer, včera, dnes, zítra. Režim dne. Kalendář, roční období, měsíce, dny v týdnu, pracovní dny. 4 Zima a příroda lidé a zvířata. Domov moje rodina. Vánoce pověry, zvyky a tradice. Vánoční pohoda, dárky, soudržnost rodiny. 5 Péče o naše zdraví, ochrana zdraví, čistota. Zvířata v zimě u krmítka, u krmelce. Zimní hry a sporty. Příprava na zápis. 6 Člověk zdraví, čistota, režim dne, hygienické návyky. Lidské tělo a jeho základní části. Co je zdravé, co je škodlivé. Čas masopustu. 7 Jaro a příroda. Domácí zvířata, jejich mláďata a obydlí. Pohádkový svět. Velikonoce velikonoční zvyky, pověry a tradice. 8 Časové představy ráno, večer, včera, dnes, zítra. Domov moje bydliště, náš dům, náš byt. Adresa, telefon. Domov poznávání mého bydliště a celého světa. Doprava bezpečnost na cestách. Zvířata na poli, v lese a na statku. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN Poznámka o plnění nebo změně plánu:

7 Cizokrajná zvířata, zvířata v ZOO. 9 Stromy a květiny ochrana přírody. Den matek. Život ve vodě a kolem ní. Bezpečnost na cestách. 10 Dětský den. Příroda v létě první ovoce a zelenina. Vodní radovánky bezpečnost ve vodě. Blíží se prázdniny bezpečnost. KVĚTEN ČERVEN

8 Tematický plán pro předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, představivosti a grafomotoriky. Rozeznání základních barev. Správné držení tužky a štětce. Vybarvování obrázků, obkreslování a vystříhávání. Rozfoukávání barev, míchání barev. Omalovánky. Podzimní strom s plody, keř s plody využití vodových barev. Kresba rodiny. 2 Tisk přírodnin, bramborová tiskátka. Využívání plochy papíru, kreslení (malba) na velkou plochu. Obtisk dlaně vodové barvy, dokreslování. Lesní příroda jedlé a nejedlé houby. Podzimní drak práce s vodovými barvami. Deštník práce s vodovými barvami a voskovkami. Přípravy na Haloween dýně, strašidýlka. 3 Modelování z plastelíny. Vystříhávání, nalepování, skládání cit pro úpravu a čistotu práce. Vytrhávanky. Práce s listy koláž. Zvířátka na podzim. 4 Kresba pastelem, malba do klovatiny, koláž. Sněhulák kresba křídou na černý papír. Vánoční stromeček. Vánoční přáníčka dekorativní práce. 5 Gumotisk. Kolektivní práce zimní tematika. Rozpíjení barev v mokrém podkladu. Vytrhávaná mozaika. 6 Kresba křídou na tmavý podklad Zima. Krajková koláž. Přáníčka Valentýnky. Vodové barvy čáry, vlnovky, podobnosti a odlišnosti čar. Oblečení na zimu a na léto. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Poznámka o plnění nebo změně plánu:

9 Masky. 7 Zapouštění barev. Jarní strom, jarní krajina. Zvířata s mláďaty. Moje nejoblíbenější pohádka kresba dle předlohy. Velikonoční přáníčka koláž, mozaika, velikonoční zvířátka. Malba na krupici. 8 Temperové barvy malba, tisk, prstová malba, kresba voskem. Vybarvování práce s omalovánkami. Motýl. Zvířata ze ZOO. Cestujeme po světě. 9 Lisování přírodnin koláž. Papírové skládanky. Origami. Tisk z provázků. Vodní svět. 10 Malování na přírodniny kameny. Rozvoj fantazie Kouzelná osmička. Vytrhávanka z novinového papíru. Rozloučení se školou co se nám ve škole nejvíce líbilo. BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

10 Tematický plán pro předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Základy bezpečnosti a hygieny práce. Rozvoj jemné motoriky, manuální zručnost stříhání, slepování, lisování přírodnin, skládání papíru. Skládání stavebnic. Navlékání přírodnin. 2 Výrobky z přírodnin (kaštany, žaludy, šípky) zvířátka, postavičky. Mozaika z přírodnin (kukuřice, šípky, rýže) a těstovin. Práce s kartonem, s ruličkami. Haloween strašidýlka, čarodějnice, dýně. 3 Podzimní plody paleta podzimu. Podzimní strom. Podzimní keř. Čert a Mikuláš. Plastelína, špejle, listy zvířátka. Karton Perníková chaloupka. 4 Kolektivní práce vánoční ozdoby, drobné dárečky, prostorové výrobky na Mikuláše. Vánoční svícen. Sněhové vločky. 5 Kolektivní práce sněhulák z papírových kuliček (mačkání papíru, lepení). Zasněžená krajina práce s vatou. Karton krmítko. Ptáčci v zimě koláž. 6 Zimní oblečení. Papírové skládanky (čepice, loďka). Origami zvířátka. Koláže jarní květiny. Prostorové výrobky (jarní přírodniny). Výroba masek. 7 Velikonoční ozdoby skořápková mozaika, zdobení vajíček, zvířátka z kartonu, z vlny. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN Poznámka o plnění nebo změně plánu:

11 Mozaika z ovesných vloček. Zápichy. Karton Perníková chaloupka 8 Modelování ze slaného těsta (postavičky, zvířátka). Látkové květiny. Obrázky z těstovin,. Zvířata kolem nás plastický obrázek. 9 Stavba z písku. Tvoření z plastelíny. Hry s korálky (koordinace rukou a zraku). 10 Péče o pokojové květiny kypření, přesazování, zalévání. Práce s papírem stříhání, skládání, lepení. Prostorová zvířátka z tvrdého papíru. DUBEN KVĚTEN ČERVEN

12 Tematický plán pro předmět: TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Pohybové hry a honičky. Kondiční cvičení. Rychlý běh k metě. Nácvik startu (polovysoký). Míčové hry základní přihrávky. Soutěž v běhu o medaile. 2 Pohybové a závodivé hry, hry s obíháním mety. Skok do dálky s rozběhem (nácvik odrazu). Rozcvičky, posilovací cvičení (tyče, švihadla). Správné držení těla v sedě, ve stoje. Kloubní pohyblivost (flexibilita), pohybová obratnost. Přeskoky. Hry s míčem horní oblouk. 3 Kondiční cvičení (soustředění při cvičení). Protahovací a napínací cvičení. Úpoly přetahy, přetlaky. Pohybové hry. Přeskoky. 4 Manipulace s míčem házení, chytání, míčové hry. Posilovací cvičení tyče, míče, švihadla. Pohybové hry, závody. 5 Smluvené povely, znamení, gesta. Reakce na základní pokyny. Protahovací a napínací cvičení. Závodivé hry s obíháním mety. Míčové hry. 6 Akrobacie nácvik kotoulu vpřed, vzad. Přeskok. Rytmická a kondiční gymn. cvičení s hudbou. Tanečky, taneční chůze a běh. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Poznámka o plnění nebo změně plánu:

13 7 Úpoly, přetahy, přetlaky (hry a závody). Rozcvičky rytmická cvičení s hudbou. Pohybové hry pro osvojování různých způsobů lokomoce. Míčové hry. 8 Pohybové hry v přírodě zdokonalování pohybových dovedností. Skok do dálky s rozběhem. Házení do dálky. Vytrvalostní běh v přírodě. 9 Turistika a pobyt v přírodě (elementární ochrana přírody) chůze, běh po vyznačené trase. Pohybové hry v přírodě. Běh na krátkou vzdálenost. Míčové hry, soutěže. 10 Turistika a pobyt v přírodě překonávání přírodních překážek. Pohybové a míčové hry v přírodě. Vybíjená v kruhu, zaháněná. Úpoly přetahy, přetlaky. BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

14 Tematický plán pro předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Dechová a rytmická cvičení hry na ozvěnu, na auto. Hry na tělo (doteky, tleskání, pleskání, luskání). HPV tanečky, pohybové hry se zpěvem. Píseň, říkadlo. Výslovnost. 2 Hudebně pohybové hry, hry se zpěvem. Rytmus rytmické hry (Hra na ozvěnu). Sluchové hry Na kukačku, Tichá pošta. Nácvik tanečku. Píseň pomalá rychlá. 3 Rýmovačky, říkadla. Rytmická ozvěna hudební paměť, napodobování. Krátké a dlouhé tóny. Poslech písniček. Orffovy nástroje jejich zvuky a použití. 4 Dechová a hlasová cvičení. Hlasový výcvik tóny hluboké a vysoké. Rytmické vyjádření tempa. Poslech vánoční koledy, písně, melodie. Nácvik vánočních písní a koled. 5 Hlasový výcvik, rytmická cvičení. Píseň veselá x smutná) vyjádření nálady. Tanečky, hry na tělo. Nácvik písniček (veselá, smutná, pohodová). 6 Rytmická cvičení, rytmické hry. Dechová a hlasová cvičení. Pochod rytmický doprovod. HP vyjádření pohybu podle hudby. Nácvik písní. Písně lidové, písně umělé. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Poznámka o plnění nebo změně plánu:

15 7 Říkadlo deklamace, rytmus. Noty notová osnova. Pomalu rychle silně slabě. Rytmické hry. Hudební soutěž ve zpěvu. Nácvik písní. 8 Rytmické hry. Dechová a hlasová cvičení (foukání, zadržování dechu, auto jede). Veselé písničky o jaru. Hudební kvíz písničky podle obrázků, dokreslování 9 Tanečky, pohybové hry. Pohybové ztvárnění písně. Rytmická štafeta rytmická cvičení. HP nácvik tanečku, nácvik písní. Sluchová hra. 10 Pohybové hry se zpěvem, tanečky. Písně, říkadla, hry na tělo, rytmické hry. Nácvik písní (léto). BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

16 Tematický plán pro předmět: KULTURNĚ SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ NÁVYKY Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Přizpůsobení se školnímu režimu dne, navazování sociálních vztahů, přijatelnou formou komunikovat: zdravit, žádat, děkovat, slušně mluvit, neubližovat si. 2 Samostatné oblékání, obouvání. Osobní hygiena umývat ruce po použití WC a před jídlem, používat kapesník, zapojovat se do činností ve třídě. 3 Pravidla chování neskákat do rozhovoru, nerušit ostatní spolužáky při práci a hře. Udržovat pořádek a čistotu ve třídě a v šatně. 4 Porozumět běžným pokynům, podřídit se jim. Přijímat úkol, cítit zodpovědnost za jeho splnění, překonat pohodlnost. 5 Samostatné plnit zadané úkoly, zvykat si na přiměřené ocenění výkonu, vážit si práce druhých. Soustředění na úkol nebo hru. 6 Navazovat a udržovat přátelství. Znát a používat jména spolužáků a dospělých. Umět požádat o pomoc. 7 Znát, co je dobré a co špatné. Chápat souvislosti teď, později. Pomáhat dětem, které to potřebují. Neubližovat si navzájem. 8 Uklízet hračky a pomůcky, udržovat pořádek ve svých věcech, udržovat čistotu oděvu, mít radost z upraveného prostředí 9 Mít kladný vztah k přírodě. Umět se orientovat na známých místech i bez dozoru. Umět se soustředit. 10 Uznávat autoritu dospělého. Mít a přijímat zodpovědnost za své činy. Od do: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Poznámka o plnění nebo změně plánu:

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice 1. září listopad 2011 Odpočinková činnost - odpočinek na koberci - volné hry dle výběru dětí-stolní - poslech a společná četba, vyprávění na dané téma - individuální četba, práce s dětskými časopisy -

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je rozpracován do následujících okruhů učiva: - vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků - rozumová výchova

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Přípravná třída. pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Přípravná třída. pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k bezproblémovému začlenění

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Tělesná výchova ve 3. ročníku

Tělesná výchova ve 3. ročníku Tělesná výchova ve 3. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Hudební a výtvarná výchova DÍL I.

Hudební a výtvarná výchova DÍL I. Hudební a výtvarná výchova DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Vychovatelka: Jana Čermáková ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečnosti. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika

5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme.

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme. Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatelka: Plescherová Jitka, Bc. Lenka Mülerová Téma: JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ Ostrov moudrosti Sociální

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, odloučené pracoviště Zámek Vedoucí vychovatelka : Blanka Kupcová Vychovatelka : Mgr. Radka Müllerová Motto : Různé

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO 1. KAMARÁDI slavnostně přivítáme prvňáčky, seznámíme se s řádem ŠD a ŠJ udržujeme kamarádské vztahy kolektivní hry veselé prázdninové písničky výtvarná soutěž : ŠKOLA A JÁ ( tuš a vodové barvy) vycházky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Hudební výchova ve 1. ročníku

Hudební výchova ve 1. ročníku Hudební výchova ve 1. ročníku Září Vokální Zásady správného postoje a dýchání při zpěvu. Intonačně čistý zpěv písní. MPZ ( metodický průvodce, zpěvník) s. 5-10 U (učebnice) s.6-17 PL (pracovní listy) 1,2

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Plán činností Školní družiny 2013/2014 - I. oddělení Bc. Irena Urbanová

Plán činností Školní družiny 2013/2014 - I. oddělení Bc. Irena Urbanová Plán činností Školní družiny 2013/2014 - I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Barevné seznamování Zahájení školního roku. Poučení o bezpečnosti ve školní družině a v areálu školy. Seznámení se s novými

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI poučení o bezpečnosti ve školní družině a v areálu školy seznámení s dětmi formou her zásady správného chování

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

Plán práce školní družiny

Plán práce školní družiny Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školní družiny Školní rok 2014/2015 Září Lidé kolem nás - seznamování se spolužáky, vychovatelkami, integrace

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 5.14 Školní projekty Název projektu: Čtyři roční období Podzim Zaměření projektu: Výchovně-vzdělávacím projektem stavíme před žáky řadu konkrétních vzájemně propojených úkolů s podzimní tématikou. Realizován

Více