Školní vzdělávací program pro školní družinu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro školní družinu"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykovy základní školy Polička nábřeží Svobody 447, Polička

2 Obsah Školní vzdělávací program školní družiny 1. Cíle zájmového vzdělávání Formy činnosti ve školní družině Materiální podmínky Personální podmínky Ekonomické podmínky Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah činnosti školní družiny

3 I. CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina tvoří pro děti přechod mezi výukou ve třídách a pobytem doma. Zájmové vzdělávání je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého dítěte. Je založeno na přímých zážitcích z činností, vychází částečně z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání: a) Rozvíjet osobnost člověka, rozvíjet mravní a duchovní hodnoty pro osobní a občanský život. b) Podněcovat k rozvoji tvořivého myšlení, logického uvažování a řešení problémů, motivovat děti k získávání informací, k dalšímu učení a vzdělávání, k přípravě na povolání. c) Spolupodílet se na výběru činností, jejich průběhu a hodnocení. Vést dětí k zodpovědnosti za výsledky činností. Rozvíjet schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, být tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. d) Připravovat děti k tomu, aby se projevovaly jako svébytné svobodné a zodpovědné osobnosti, uměly uplatňovat své právo a naplňovat své povinnosti, dokázaly se prosadit, přijmout kompromis. e) Učit děti pochopení a uplatňování zásad demokracie, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost. f) Utvářet vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, kulturní, náboženské a jazykové odlišnosti. g) Poznávat evropské a světové kulturní hodnoty a tradice, chápat zásady a pravidla vycházející z evropské integrace. h) Získávat a uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně. i) Aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví. j) Orientovat se v možnostech smysluplného trávení volného času, rozvíjet zájmy dětí podle jejich vlastních dispozic ve skupinových a individuálních činnostech. II. FORMY ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Školní družina organizuje pravidelnou činnost jednotlivých oddělení a zájmových útvarů, v průběhu dne nabízí spontánní aktivity, umožňuje dětem odpočinek a přípravu na vyučování. Rovněž pořádá nebo spolupořádá příležitostné akce. 1. pravidelná činnost Je dána týdenní skladbou zaměstnání. Představuje organizované aktivity zájmového charakteru, dále aktivity tělovýchovné a práci zájmových útvarů (mohou se jí účastnit i ostatní děti navštěvující školní družinu). 369

4 2. spontánní aktivity Zahrnují každodenní individuální aktivity jak před vyučováním, tak před obědem a při pobytu venku. Jsou uplatňovány i při tzv. koncových pobytech dětí v době, kdy se oddělení spojují. Vychovatelka zajišťuje bezpečnost dětí a podněcuje jejich vlastní aktivity. 3. odpočinkové činnosti Jsou chápány nejen jako klidové činnosti (poslechové, individuální kresby, relaxace, klid po obědě), ale i jako aktivní odpočinek, kterým se kompenzuje jednostranná zátěž z vyučování (tzn. závodivé hry, pohybové a míčové hry, hudební aktivity). 4. příprava na vyučování Nespočívá jen ve vypracovávání domácích úkolů, ale zahrnuje také didaktické hry, tematické vycházky, kvízy, soutěže, doplňovačky, křížovky, stolní hry a další aktivity vedoucí k upevňování a rozšiřování poznatků. 5. příležitostné akce Jsou určeny pro všechna oddělení školní družiny. Jde o besídky a slavnosti, výlety a delší vycházky s určitým zaměřením. Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. III. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 1. prostory pro provoz školní družiny Provoz školní družiny je soustředěn do budovy školního pavilonu (samostatně stojící v zahradě za hlavní školní budovou), který slouží i pro školní výuku 1.a 2. tříd. Jednotlivá oddělení mají vlastní prostory určené pouze pro činnost školní družiny. Dvě oddělení jsou v prvním patře, ta využívají menší místnosti. Tři oddělení jsou v nové nástavbě pavilonu. Z toho dvě využívají velké netypicky řešené prostory. Páté oddělení zde má pouze menší místnost. 2. vybavení prostor školní družiny Jednotlivá oddělení mají k dispozici teplou vodu, na poschodí je chlapecké a dívčí WC. Všechny místnosti jsou vybaveny staršími židličkami a školními lavicemi, velkými stoly a dřevěnými židlemi, dále staršími skříněmi na pomůcky. Stavebnice, hry a drobnosti jsou uloženy v nových skříňkách s plastovými kontejnery. Podlaha je kryta linoleem a z části staršími koberci. 370

5 Družina má svůj kabinet ke skladování pomůcek a různých materiálů pro činnosti. Do budoucna budeme prosazovat vybavení jednotlivých oddělení přiměřeným nábytkem, to znamená židličkami a stolky, které nepřipomínají školní lavice, do větších místností sedacím nábytkem, novými koberci a případně i žebřinami na cvičení. 3. vybavení pomůckami a potřebami pro činnost Kromě společenských her a různých stavebnic mají děti k dispozici molitanové kostky různých velikostí, auta, dětské kočárky, míče, švihadla, lana, obruče a další pomůcky ke hrám. Kromě toho je k dispozici kazetový radiomagnetofon, CD přehrávač, videorekordér a keyboard. Družina má vlastní počítačovou učebnu s deseti staršími počítači. Oddělení jsou dostatečně vybavena materiálem na výtvarné a pracovní činnosti. 4. ostatní prostory využívané pro činnost školní družiny Pro činnost školní družiny je využíváno školní hřiště, zahrada, tělocvična a školní kuchyňka. Děti si mohou hrát i v mezipatře budovy pavilonu, kde je vybudován sportovní koutek s brankami na minikopanou. Na školní zahradě chceme v nejbližší budoucnosti vybudovat pískoviště, aby odpovídalo současným předpisům, dále průlezky a tělovýchovné prvky, které by děti podněcovaly k pohybovým aktivitám. IV. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Činnost školní družiny zajišťují v současné době čtyři vychovatelky a jeden vychovatel (aktuální stav je uveden na internetových stránkách školy). Všichni mají předepsané středoškolské vzdělání obor vychovatelství. Dvě vychovatelky mají specializaci na estetickou výchovu, jedna na pracovní výchovu a jedna vychovatelka spolu s vychovatelem na tělesnou výchovu. Všichni se podle vlastního zájmu nebo specializace účastní různých kurzů a seminářů, dále se vzdělávají formou samostudia. Dvě vychovatelky absolvovaly kurz první pomoci, všechny pak mají základní kurz práce na počítačích. Do budoucna by měl rozšířit řady pedagogický pracovník, schopný podílet se na dlouhodobějších projektech a zajímat se především o estetický rozvoj dětí. V. EKONOMICKÉ PODMÍNKY Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno za úplatu za kalendářní měsíc. Základní částka se stanovuje při přijetí žáka do školní družiny a k 1. září příslušného školního roku. Pokud je žák nemocný nebo nepřítomný déle jak 14 dnů, poplatek se sníží nejvýše však o polovinu stanovené základní částky. V případě přerušení provozu školní družiny se úplata poměrně sníží. Po dobu hlavních prázdnin se platí za den a žáka 1/20 výše měsíční úplaty. Splatnost úplaty je vždy nejpozději k poslednímu dnu příslušného měsíce nebo před ukončením účasti ve školní družině. 371

6 Úplata je prominuta žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, nebo má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácen, pokud výše uvedené skutečnosti prokáže řediteli školy. Úplata se používá na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny v souladu se zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb. VI. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 1. podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny a) Po příchodu dětí z vyučování do školní družiny zařazujeme odpočinkové a rekreační činnosti. Respektujeme individuální přání a zájmy dětí, dáváme jim dostatek prostoru pro aktivní kompenzaci vyučování a odpočinek. b) Dbáme na úroveň stolování, dostatek času a klid při jídle. Sledujeme pitný režim dětí v jídelně i při odpoledním pobytu ve družině (dohodneme s rodiči). c) Děti přicházejí z vyučování do vlastní, dobře vytopené, osvětlené a vyvětrané místnosti, nábytek většinou odpovídá jejich věku a potřebám (tři místnosti neodpovídají velikostí počtu dětí). Všechny hry a pomůcky mají bezpečně v dosahu. Po použití toalet mají možnost se umýt teplou vodou. d) Děti do družiny po skončení vyučování přebíráme od vyučujících. Soustavně děti upozorňujeme na bezpečný pohyb po chodbách, schodištích, v šatnách (chodit pomalu, nehonit se, nelézt po konstrukci šaten). e) Vyžadujeme od dětí oznámení důvodu každého opuštění místnosti. Při pobytu na hřišti, v tělocvičně, před vycházkou zdůrazňujeme bezpečné chování. f) Během činností a zaměstnání upozorňujeme na bezpečnost při práci s ostrými předměty (nůžky, jehly, špejle) nebo jinými nebezpečnými pomůckami. g) V jednom oddělení družiny máme umístěnu lékárničku, která je přístupná všem vychovatelkám a vychovateli, zde je i telefon. Dvě vychovatelky jsou nově proškoleny v praktické dovednosti poskytovat první pomoc. 2. psychosociální podmínky a) Vytváříme klidné a příznivé prostředí kde mají děti pocit bezpečí a sounáležitosti. Vedeme je k otevřenosti a partnerství, spolupráci a vzájemné pomoci, úctě a toleranci, čestnému a poctivému jednání. b) Obsah činností volíme přiměřený věku, zájmu a potřebám dětí. Respektujeme potřeby jedince, jeho osobní problémy. Vycházíme ze zájmů dětí a snažíme se, aby získávaly praktické zkušenosti. Využíváme co nejvíce pochvaly, při hodnocení přihlížíme k individuálním možnostem dítěte. c) Podchycujeme sebemenší náznaky zla, násilí a šikany a okamžitě je řešíme. d) Umožňujeme dětem spolupodílet se na chodu družiny, vybírat a plánovat činnosti, svobodně se rozhodovat, které činnosti se věnují. 372

7 e) Rodiče i děti na začátku školního roku informujeme o činnosti a provozu školní družiny. S rodiči je dohodnut způsob odchodu dětí do zájmových kroužků, mimoškolních zařízení a domů. VII. PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Do školní družiny jsou začleňováni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami s lehčím zdravotním postižením, se zdravotním oslabením po dlouhodobé nemoci a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám chování, dále žáci s oslabeným rodinným zázemím, či jedinci pocházející z jazykově odlišného prostředí. Těmto žákům je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost zvýšená motivace, výrazně kladné hodnocení i za malé dílčí pokroky, vytváření příznivého klimatu ve vztazích s ostatními žáky. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována zvýšená pozornost i při přípravě na vyučování (např. psaní domácích úkolů,čtení a procvičování probraného učiva, jazykový výcvik). Pro rozvoj talentovaných jedinců družina nabízí možnost pracovat v zájmových kroužcích podle vlastního zájmu a dispozic. VIII. OBSAH ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Poznámka k nahlédnutí v ředitelně školy 373

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu UČEBNÍ PLÁN Název vyučovacího předmětu I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Český jazyk a literatura 9 8 8 7 7 39 4 4 5 4 17 Anglický jazyk 3 4 4 11 3 3 3 3 12 Matematika 4 5 5 5 5 24 4 5 5

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE O DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE O DRUŽINĚ ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb.

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní družina při ZŠ a MŠ Borek U Školky 195, 373 67 Borek Školní vzdělávací program školní družiny 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD (materiální, ekonomické, personální a bezpečnostní podmínky)

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVČ Ostrava Zábřeh 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Zpracovala Veronika Jakubcová

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Zpracovala Veronika Jakubcová ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Zpracovala Veronika Jakubcová 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA HNÁTNICE okres Ústí nad Orlicí Hnátnice 253 561 01 Ředitelka školy: Ladislava Vítková Vychovatelka

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže Litovel Adresa školského zařízení: Komenského 719/6, 784 01 Litovel Ředitel: Mgr. Jana Čekelová Kontakty: Telefon: 585342448, 585371172

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více