Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013"

Transkript

1 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Identifikační údaje o předkládající právnické osobě Název právnické osoby Obec Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Pardubice PSČ Kraj Pardubický Ulice Josefa Ressla Č.p Č.o. Telefon , Fax / Prezentace na Internetu IČ IZO Číslo účtu /0100 u peněžního ústavu Adresa příslušného finančního úřadu Zřizovatel právnické osoby Adresa zřizovatele školy 2. Ředitel/ka školy Jméno ředitelky/ředitele školy Komerční banka Pardubice Finanční úřad pro Pardubický kraj - územní pracoviště v Pardubicích, Hronovická 2700, Pardubice Statutární město Pardubice Magistrát města Pernštýnské náměstí 1, Pardubice Mgr. Ivana Koppová Telefon , Podrobný popis projektu Název projektu (max. 140 znaků) Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Táto, mámo, pojď si hrát, jazýček si trénovat. Motýlkové povídání jazýček mi rozkmitá, rozumět si budeme lépe, říkat hlásky ty i já. V rámci projektu bude vytvořen koutek logopedické prevence a zároveň zdokonalena třída Bílých motýlků, specializovaná na logopedické hrátky, prevenci, konzultace a jako centrální pracoviště v oblasti logopedické prevence pro MŠ Motýlek i v souvislosti s DVPP. Poskytne tak možnost rozvoje, zdokonalování a průběh spolupráce na úrovni logoped asistent - pedagog rodiče a dítě. Stane se základem, podporou a silným podnětným pracovištěm pro rozvoj všech čtyř jazykových rovin, kterými jsou napodobování zvuků, gramatická schopnost, slovní zásoba a komunikace předškolních dětí v praxi. 1

2 3.1 Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb Cíle projektu: - Věnovat zvýšenou potřebnou pozornost a péči dětem s vadami řeči a nápravě tohoto handicapu. - Zapojit rodiče a pokusit se více aktivovat pozornost a zájem o úroveň mluvidel jejich dětí. - Poskytnout v rámci DVPP možnost získání osvědčení na pozici asistenta logopeda dalším pedagogickým pracovnicím a navázat užší spolupráci s klinickým logopedem. - Směřovat k fungování a rozvoji logopedické prevence ve všech třídách MŠ ve vyšší kvalitě a dostupnosti. Zdůvodnění a analýza potřeb - Tímto projektem chceme přispět ke zlepšování úrovně logopedické prevence a zhoršující se úrovně stavu mluvidel předškolních dětí v souvislosti nejen s Koncepcí a ŠVP, ale i v návaznosti na výsledky této oblasti v naší MŠ a na základě výroční zprávy ČSI za školní rok 2011/2012. Negativní roli v této problematice sehrávají rodiče dětí s vadami řeči, kteří tento handicap svého dítě podceňují a nevěnují potřebnou pozornost a péči jeho nápravě. - Proto je pro nás velmi důležitá nejen odbornost úrovně logopedické prevence učitelek, ale především i potřeba zapojení rodičů k velmi potřebné spolupráci v této oblasti. - Společnou prací a tvorbou zkvalitnit spolupráci rodičů a MŠ. - Pro výše uvedené argumenty je nutné zkvalitnit současné podmínky školy a jednotlivých tříd a rozšířit nabídku pro děti i rodiče. - Po absolvování odborných kurzů pedagogickými pracovnicemi, pak bude logopedická preventivní péče poskytována učitelkami v každé třídě. - Vybavení moderními interaktivními a logopedickými pomůckami rozvíjet všechny oblasti, které jsou dány RVP PV a vlastním ŠVP. 3.2 Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností školy nebo s projekty, které škola realizuje Mateřská škola Motýlek Pardubice je čtyřtřídní a dle hodnocení ze strany rodičů, další veřejnosti i zřizovatele je na velmi dobré úrovni. Snaží se o aplikaci nových metod a forem práce a zároveň se snaží reagovat na potřeby v konkrétních oblastech a problematice předškolního vzdělávání. V současné době pracuje 1 logopedická asistentka (absolvován 80 hodinový kurz logopedické prevence). Od srpna 2013 bude v MŠ pracovat nová pedagogická pracovnice, která absolvovala stejný 80 hodinový kurz. Obě absolvovaly kurz Logopedické prevence v rámci akreditovaného projektu. V minulosti jsme v docházce evidovali a individuálně pracovali s neslyšícím chlapcem, kterému byl voperován kochleární implantát. Máme tedy předchozí zkušenosti ze spolupráce se SPC pro neslyšící v Hradci Králové a následně i individuální preventivní péčí v oblasti logopedie. K bude aktualizován současný ŠVP, kde bude oproti současnému stavu podrobněji zapracován systém rozvoje logopedické prevence a grafomotoriky, což spolu neoddělitelně souvisí. Logopedická prevence je v současné době v MŠ nastavena na skupinové logopedické hrátky 1 x týdně po dobu 30 minut. Tyto hrátky vede učitelka, která v minulosti absolvovala akreditovaný kurz logopedické prevence. Navazuje na odbornou logopedickou péči. Díky projektu bude možné tuto činnost rozšířit a prohloubit. Součástí výchovně vzdělávací práce jsou každodenní drobná motorická i grafomotorická cvičení a pravidelná gymnastika mluvidel, včetně dýchacích cvičení. V současnosti již některou technikou disponujeme, ale pouze v jedné třídě a tak je složité se střídat a ve větším měřítku techniku variabilně využívat. Jako doplněk výchovně vzdělávací činnosti je nastavena aplikace systému NTC metody odborně vyškolenými učitelkami MŠ. Vycházíme i z poznatků a hodnocení dané oblasti ČŠI. 2

3 3.3 Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat Logopedická prevence je prioritou MŠ Motýlek, danou koncepcí školy v souvislosti se ŠVP a v návaznosti na RVP PV. Spolupráce MŠ s klinickým logopedem Přednáška Slovo logopeda pro rodiče Konzultace logopedických asistentek (učitelek MŠ Motýlek) s logopedem a speciálním pedagogem Logopedické instruktáže a průběžné vyhodnocování Spolupráce MŠ s klinickým logopedem jako prostředek vedoucí k naplňování výstupů daných RVP PV DVPP kurz logopedické prevence pro další pedagogické pracovnice (ředitelka školy a 2 učitelky) Nastavení pravidelných logopedických preventivních aktivit ve 2 třídách, kde již logopedické asistentky pracují a preventivní logopedické hrátky probíhají a fungují se souhlasem zákonných zástupců dětí i na základě doporučení logopeda) Nastavení pravidelných logopedických preventivních aktivit jako přípravu pro snadnější další práci logopeda (např. rozkmitání jazyka a uvolnění mluvidel a spektrum všech podpůrných činností s logopedickou prevencí souvisejících, gymnastika mluvidel, dechová a hlasová cvičení atd.) Vybavení logopedické učebny ve třídě Bílých motýlků, aby bylo možné pracovat s dětmi s logopedickými vadami i z dalších tříd Hlubší zaměření na činnosti a aktivity k rozvoji a podpoře hrubé i jemné motoriky, zrakových, sluchových i pohybových dovedností, které jsou nedílnou součástí a podkladem pro logopedickou prevenci a úroveň mluvidel dětí Nápodoba zvuků spojená se sluchem, hrubá a jemná motorika a motorika mluvidel Činnosti k posílení svalstva rtů a zlepšení motoriky rtů Využití nynějšího zapracování a používání systému NTC metody v práci s dětmi v naší MŠ Čtenářské vyžití dětí i rodičů MŠ Předčítání z pohádkových knih (vzor řeči dospěláka pedagogické pracovnice se správnou artikulací) Čtenářská odpoledne pro děti i jejich rodiče v herně MŠ ( Motýlková knihovna ) Muzicírování s Motýlkem podpůrná aktivita pro uvolnění hlasivek a mluvidel zpěvem a pohybem (nadstandardní zájmová činnost v MŠ, která se uskutečňuje a nadále uskutečňovat bude 1x týdně v délce 30 minut), jako doplněk běžných denních činností s dětmi Ukázkové aktivity pro rodiče dětí, vedoucí k tomu, aby více komunikovali se svými dětmi a neupřednostňovali TV, PC atd. 3.4 Rozsah záměru (počet zapojených dětí, žáků a učitelů školy v %; přibližný počet osob, na který bude mít projekt dopad; jiné údaje) Cca 25 dětí cíleně na základě doporučení logopeda 84 dětí - všechny ostatní děti jako logopedická prevence a zjišťování úrovně pro další případné doporučení logopedické péče (kapacita MŠ je stanovena v současné době na počet 104 děti) a jejich rodiče. 100 % - 8 pedagogických pracovnic MŠ Motýlek 1 externí odborný logoped a 1 externí speciální pedagog Vzhledem k tomu, že v aktivitách a projektu budeme pokračovat, předpokládáme, že každoročně budeme zapojovat nově zapsané děti i s jejich rodiči, že logopedickou prevenci budeme nadále poskytovat a zdokonalovat, lze počet osob, na které bude mít realizace projektu dopad jen těžko odhadnout. 3

4 3.5 Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí Iniciační fáze Červen 2013 Realizační fáze Srpen 2013 Září 2013 Seznámení pedagogického sboru s projektovým záměrem, společná formulace cílů a plánování klíčových aktivit Seznámení rodičů s projektem, cíli a záměry, rozplánování zajištění pomoci při jednotlivých aktivitách Pedagogická rada a materiální i organizační příprava všeho podstatného pro praktické zahájení a naplňování projektu, seznámení s cílem kontrol a hospitací v souvislosti s projektem, klinický logoped seminář pro rodiče dětí MŠ Motýlek Slovo logopeda pro rodiče analýza stavu mluvidel dětí z předchozího školního roku a depistáže v souvislosti s nástupem nově přijatých dětí, vše bude konzultováno i s logopedem nastavení časového, denního a týdenního rozvrhu logopedických preventivních aktivit, uvedených v bodu 3.3 Říjen 2013 kurz logopedické prevence 80 hodin ředitelka školy a 1 pedagogická pracovnice zvukový záznam mluvidel dětí, který se bude průběžně po třech měsících opakovat a porovnávat změna stavu instalace zrcadla i techniky a doplňování potřebných pomůcek a literatury, vytváření vlastních karet a metodických listů, pořízení a zajištění všech uvedených potřebných věcí seznámení rodičů i veřejnosti s projektem Zahájení Muzicírování s motýlkem Představení učebny rodičům s krátkou ukázkou řečových a dalších smyslových aktivit včetně grafomotoriky za využití nejen pomůcek, ale i interaktivní tabule a příslušných podpůrných programů Listopad 2013 a dále kurz logopedické prevence 40 hodin 1 pedagogická pracovnice Průběžně i s následným pokračováním v celém školním roce 2013/2014 speciální pedagog konzultace 2 x měsíčně v období 09-12/2013 Závěrečná fáze důsledné provádění konkrétních aktivit v oblasti NTC, motoriky, sluchu zraku, pohybového rozvoje, dalších smyslových aktivit včetně graf motoriky, za využití nejen pomůcek, ale i interaktivní tabule a příslušných podpůrných programů Prosinec 2013 Vyhodnocení činnosti prvních čtyř měsíců s evaluací a porovnáním úrovně logopedické prevence MŠ s minulým obdobím Vyhodnocení pro následné pokračování celého spektra činností pro celý školní rok a další následující období Vyhodnocení přínosu projektu a zdokumentování celého období Zpracování dokumentace projektu, zhotovení informačních posterů o průběhu a výstupech projektu Zpracování výstupu v elektronické podobě pro prezentaci na webu Vyhodnocení úspěšnosti projektu Účetní uzavření projektu 4

5 3.6 Materiální a personální zabezpečení projektu, včetně organizace a řízení projektu a mechanismů průběžné kontroly realizace projektu Navázání spolupráce s klinickým logopedem (předběžně zajištěno s PaeDr. Milenou Zelenkovou) Navázání spolupráce se speciálním pedagogem (předběžně zajištěno s Mgr. Sádovskou Martinou) konzultace přímo v MŠ 2x měsíčně Vedení záznamů logopedické péče u dětí, kde doporučí další péči asistenta logoped Zpracování a následné zařazení listů gymnastiky mluvidel do TVP s následným záznamem v třídních knihách a evaluací Pravidelná kontrola záznamů ve třídních knihách 1x měsíčně 1 x za 2 měsíce vyhodnocování stavu mluvidel dětí (depistáže) s písemným záznamem, předávání těchto záznamů s dítětem ze třídy do třídy tak, jak dítě v průběhu docházky do MŠ postupuje provádějí učitelky preventistky, kontroluje ředitelka a zástupkyně ředitelky školy Zvukový záznam úrovně mluvidel dětí a porovnání s následným záznamem vždy na začátku každého dalšího školního roku Hospitace a kontroly se zaměřením na gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, grafomotorické chvilky a veškeré související činnosti k dosahování všech jazykových rovin Personální zajištění projektu: Hlavní manažer a koordinátor projektu Mgr. Koppová Ivana ředitelka mateřské školy zodpovídá za celý průběh projektu a jeho úplnou a správnou administraci, zajišťuje koordinaci průběhu jednotlivých aktivit, jejich vzájemnou návaznost, dodržení časového harmonogramu a efektivní vynaložení finančních prostředků Realizační tým všichni pedagogové MŠ zodpovídají za realizaci dílčích aktivit v rámci výchovně vzdělávací práce a domluvených kompetencí Externí spolupracující tým klinický logoped, speciální pedagog, poskytovatelé DVPP Materiální zabezpečení: Drobný materiál spotřebního charakteru papír, psací potřeby, lepidlo apod. - bude využito z vlastních zdrojů Logopedické pomůcky a dětská i odborná literatura - bude pořízeno v rámci projektu, část bude využita ze stávajícího inventáře MŠ Interaktivní technika, vybavenost třídy bude pořízeno v rámci projektu, část bude využita ze stávajícího inventáře MŠ DVPP a cestovné bude pořízeno v rámci projektu, část bude využito z vlastních zdrojů Mzdové prostředky OON bude pořízeno v rámci projektu Laminovací potřeby bude pořízeno v rámci projektu, část bude využita ze stávajícího inventáře MŠ Fotoaparát, počítač, tiskárna apod. poskytne škola z vlastního inventáře Telefonické a poštovní služby zajistí škola z vlastních zdrojů 5

6 3.7 Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu zlepšení schopností nejen v oblasti jazykové oblasti, ale i pohybových a rozumových činností obohacení, rozvoj a rozšíření slovní zásoby lepší orientace dětí v prostoru a čase i s ohledem na jejich věkové zvláštnosti zlepšení rytmických, dechových a komunikačních mluvte a rytmizujte fyzická existence třídy se vším potřebným vybavením doklad o absolvování DVPP v oblasti logopedické prevence zvýšený počet spolupracujících rodičů důslednější a kvalitnější logopedická prevence ve všech třídách MŠ počet hodin společné práce pedagogů, dětí a rodičů 3.8 Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu Umístění informace o poskytnutí dotace na tento projekt na nástěnku v MŠ, kde bude také zachycen průběh a výstupy projektu Další informace přímo na schůzce s rodiči a semináři pro rodiče Informování zřizovatele a příslušného odboru školství Uvedením informace o poskytnutí dotace na webové prezentaci projektu a to i na webových stránkách zřizovatele Uvedením informace o poskytovateli dotace v článku do místního a regionálního tisku Poskytnutá dotace zajištění všech pomůcek a vybavení a DVPP zlepšení podmínek školy a rozvoje předškolního dítěte prohloubení vzdělanosti pedagogů větší informovanost a povědomí rodičů snižování procenta OŠD z důvodu špatné úrovně a stavu mluvidel dětí V případě, že by naší MŠ nebyla poskytnuta dotace, nebo byla poskytnuta v menší než předpokládané výši, bude přednostně realizováno DVPP v oblasti logopedické prevence a pořízeny některé pomůcky jako Hroch Logopedík a seminář logopeda pro rodiče dětí, některé pomůcky a interaktivní program. Poskytnutí dotace nám umožní zrealizovat projekt v plném rozsahu. 3.9 Celkový rozpočet na realizaci projektu a podrobný rozpočet požadované dotace rozpracovaný v položkovém členění rozpočtové skladby Celkový rozpočet projektu zahrnuje vlastní vklad žadatele projektu a dotaci od ministerstva. Celkem: ,- Kč Z toho: z dotace ministerstva ,- Kč z prostředků žadatele ,- Kč 6

7 Podrobný rozpočet dotace: úhrada OON souvisejících s projektem ,- Kč úhrada ostatních běžných výdajů souvisejících s projektem ,- Kč CELKEM: ,- Kč Účelové rozepsání jednotlivých položek: OON (DPP, DPČ) Klinický logoped seminář pro rodiče dětí MŠ Motýlek Slovo logopeda pro rodiče 1.500,- Kč speciální pedagog konzultace 2 x měsíčně v období 09-12/ ,- Kč 2 učitelky logop. preventistky přímá práce s dětmi v oblasti logop. prevence v období 09-12/ ,- Kč Ostatní běžné výdaje DVPP Akreditovaný kurz Logopedické prevence v rozsahu 80 hodin pro 2 pedagogické pracovnice MŠ (Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje v Pardubicích) Kurz Logopedická prevence v rozsahu 40 hodin pro 1 pedagogickou pracovnici MŠ Cestovné pedagogickým pracovnicím na DVPP ,- Kč 4.400,- Kč 2.000,- Kč Vybavení logopedické učebny a logopedického koutku Logopedické zrcadlo 4.150,- Kč 2 x Hroch Logopedík (logop. pomůcka maňásek s ovladatelným jazykem a ohrnovacími rty) 565,- Kč 10 x Hroch Logopedík (logop. pomůcka maňásek na prst pro spolupráci dětí s velkým hrochem) 630,- Kč Logopedické i grafomotorické pomůcky a metodické materiály 5.000,- Kč (kartičky, razítka, metodické listy, speciální knoflíky, kostky, logopedická zvukomalebná slova, Šimonovy listy, grafomotorické listy, dýchací cvičení apod.) Odborná i dětská literatura k logopedické prevenci 2.500,- Kč Technická vybavenost logopedické učebny Interaktivní tabule včetně instalace (HITACHI CP-A222WNM EDU + PROMETHEAN ActivBoard Touch + SMS pylon) ActivInspireCZ Professional Edition (výukový SW + databáze + licence) TEV školící program pro pedagogické pracovnice Speciální logopedické a preventivně logopedické programy pro předškolní děti Pro nejmenší, Naslouchej a hraj si, Hry, IQ hry; Hlas, Zvuky, Slovní zásoba ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 7

8 3.10 Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, zejména podrobné zdůvodnění osobních nákladů Mzdové prostředky musí odpovídat nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. OON (DPP, DPČ) Externí klinický logoped seminář pro rodiče dětí MŠ Motýlek Slovo logopeda pro rodiče Externí speciální pedagog konzultace 2 x měsíčně v období 09-12/ učitelky logopedické preventistky přímá práce s dětmi v oblasti logopedické prevence a související vedení dokumentace v období 09-12/2013 mimo hlavní pracovní úvazek Ostatní běžné výdaje DVPP a cestovné Akreditovaný kurz Logopedické prevence v rozsahu 80 hodin pro 2 pedagogické pracovnice MŠ (ředitelka školy + 1 učitelka) (Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje v Pardubicích) Kurz Logopedická prevence v rozsahu 40 hodin pro 1 pedagogickou pracovnici MŠ (Služba škole MB, PhDr. Kholová Zdeňka) Vybavení logopedické učebny a logopedického koutku Logopedické zrcadlo spolupráce učitelky a dítěte realita postavení rtů a jazyka Hroch Logopedík (logop. pomůcka maňásek s ovladatelným jazykem a ohrnovacími rty) pro názornou ukázku hravou formou Hroch Logopedík (logop. pomůcka maňásek na prst pro spolupráci dětí s velkým hrochem) pro spolupráci dětí s učitelkou Interaktivní tabule a programy pro logopedické hrátky a prevenci, dále pro rozvoj grafomotoriky, poslouchání i opakování zvuků a tónů, souhry ucha a očí a ruky; využití speciálních programů pro logopedickou prevenci a hrátky; skládání a dělení obrázků; prezentace fotodokumentace z činností a aktivit pro děti, pedagogy, logopeda i rodiče všestranné zaměření související s logopedickou prevencí a výstupy danými RVP PV Logopedické kostky, obrázky, logopedické pomůcky (např. speciálně vyrobené knoflíky, které slouží jako pomůcka k posílení svalstva rtů a zlepšení motoriky rtů Odborná i dětská literatura k dané tématice nejen pro děti, učitelky, asistentky, ale i pro rodiče Odpovědný řešitel projektu (jméno, odborné zaměření, délka pedagogické praxe) ředitelka školy Mgr. Ivana Koppová 30 let pedagogické praxe; zást. řed. školy Kolářová Iva - 36 let pedagogické praxe (logopedická preventistka v MŠ) 4. Celkový rozpočet projektu a celkový rozpočet dotace požadované od ministerstva v roce 2013 (v Kč) Druh výdajů celkem (včetně vlastního vkladu žadatele) z toho požadovaná dotace Neinvestiční výdaje celkem z toho platy ,- Kč ,- Kč z toho OON 7.620,- Kč 5.620,- Kč z toho odvody z toho FKSP z toho ostatní běžné výdaje celkem ,- Kč ,- Kč 8

9 5. Potvrzení žádosti Právnická osoba je povinna v žádosti vyplnit všechny údaje, a to i v případě, že dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve zvláštní příloze. Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že právnická osoba vykonávající činnost školy není v prodlení s plněním svých povinností vůči státu. Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje, že aktivity, na které je žádána dotace v tomto programu, nejsou v rozsahu požadované dotace zároveň financovány z jiných zdrojů. Datum: Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy Mgr. Ivana Koppová 9

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-224/11-H. Mgr. Jaromírem Vašíčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-224/11-H. Mgr. Jaromírem Vašíčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-224/11-H Název právnické osoby Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov vykonávající činnost školy: Sídlo: Horská 160,

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více