OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTRAVSKÁ UNIVERZITA"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝUKA Č ESKÉHO JAZYKA U DĚ TÍ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČ ENÍ MGR. RADANA METELKOVÁ SVOBODOVÁ OSTRAVA 2005

2

3 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod Specifické poruchy učení projevující se při výuce mateřštiny Hodnocení a klasifikace žáků s SPU v ČJ Možnosti reedukace a kompenzace SPU v hodinách ČJ Literatura... 28

4 2

5 Úvod 3 ÚVOD Hlavním úkolem této publikace je blíže seznámit studenty učitelství jak prvního, tak druhého stupně s problematikou, která je v současném školství velice aktuální. Jedná se o výuku a práci s dětmi, u kterých je diagnostikována jedna ze specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie aj.). Budete mít možnost seznámit se se současnou platnou legislativou týkající se této problematiky a na praktických ukázkách písemných prací žáků s SPU budete moci sledovat projevy specifických poruch učení. Po prostudování textu budete znát: jednotlivé specifické poruchy učení, které se projevují zejména při výuce českého jazyka; legislativní vymezení z hlediska Zákona č. 561/2005 Sb. (nový školský zákon) a Vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných; co je to individuální vzdělávací plán (IVP) a s možností jeho využití při výuce mateřštiny u dětí s SPU. Budete schopni: na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny zjistit, jakými specifickými poruchami učení (SPU) dítě trpí a zda je nutná jeho integrace; poskytnout dítěti s SPU adekvátní zohlednění při výuce českého jazyka a vhodně hodnotit a klasifikovat jeho výkony; podílet se na vypracování IVP (správně zohlednit žákovy poruchy při výuce češtiny) a umět s ním pracovat. Získáte: informace o dětech s SPU důležité pro výuku českého jazyka; možnost seznámit se s praktickými ukázkami prací žáků s SPU; možnost nahlédnout do praktických ukázek vyšetření PPP; možnost seznámit se s konkrétním IVP zohledňovaného dítěte.

6 4

7 5 1. SPECIFICKÉ PORUCHY UČ ENÍ PROJEVUJÍCÍ SE PŘ I VÝUCE MATEŘ ŠTINY V této kapitole se seznámíte se: základními pojmy a definicemi; projevy SPU, se kterými se nejčastěji při výuce českého jazyka setkáváme; praktickými ukázkami prací žáků s SPU. Budete schopni: rozpoznat rizikové" dítě a navrhnout jeho rodičům vyšetření v PPP; rozpoznat jednotlivé projevy SPU při výuce češtiny; pracovat s jedincem s SPU v hodinách českého jazyka. Klíčová slova této kapitoly: dys předpona znamenající rozpor, nedostatek dysfunkce funkce neúplně vyvinutá (porucha osvojování dovedností čtenářských, matematických aj.) afunkce ztráta již vyvinuté funkce Dyslexie porucha osvojování čtenářských dovedností, je nejvíce nápadná, má největší vliv na školní úspěšnost dětí. Část pro zájemce Oční lékař P. Morgan byl první, kdo dyslexii popsal. U některých dětí, které vyšetřil pro údajné problémy se zrakem, žádnou poruchu neshledal. Usoudil, že musí tedy jít o poruchu partií v mozku, kde se zrakové podněty zpracovávají, a tuto poruchu nazval slovní slepotou. Ačkoli se v souvislosti s SPU hovoří o poruchách zrakového vnímání, nejde o poruchu zrakové ostrosti, ale např. o nezvládání očních pohybů při čtení (zmatenost, nepravidelnost dítě přeskakuje řádky) či zhoršenou schopnost rozlišovat detaily jednotlivých tvarů (b-d). Existuje celá řada výzkumů a vědecky zdůvodněných teorií, které hledají a nacházejí příčiny SPU v různých oblastech života jedince. Různorodost příčin lze považovat za důkaz, že jsou podmíněny mnoha faktory a mají původ v následujících oblastech: struktura a fungování centrální nervové soustavy (Galaburda, Geshwind); dědičnost (Grigorenko); vývoj řeči a jazyka (Liebermann, Snowling); fonemické uvědomění; změny struktury a funkce mozečku, poruchy procesu automatizace (Nicolson, Fawcet).

8 6 Dyslexie je jednou z více výrazných poruch učení. Jde o specifickou řečovou poruchu konstitučního původu, která se vyznačuje potížemi při dekódování jednotlivých slov, odrážející obvykle nedostatečnou schopnost fonologického zpracování. Tyto potíže při dekódování jednotlivých slov se často objevují nečekaně vzhledem k věku a dalším kognitivním a akademickým schopnostem. Nejsou výsledkem generalizované vývojové poruchy nebo smyslového poškození. Dyslexie se projevuje obtížemi různého druhu s různými formami jazyka a vedle potíží se čtením často zahrnuje i nápadné problémy při osvojování dovednosti psát a dodržovat pravopisnou normu." (Matějček, 1995) Zcela záměrně zde uvádíme definici českého vědce prof. Matějčka, protože grafická a fonetická stránka českého jazyka je na rozdíl od angličtiny velice konzistentní. Z tohoto důvodu tedy nelze všechny poznatky popisované zahraničními vědci využít při výuce českých dyslektiků jejich mateřštině. Dyslexie je specifická vývojová porucha učení neurobiologického původu. Projevuje se potížemi při/v přesnosti a plynulosti v procesu rozpoznávání a čtení slov, neschopnosti rozkládat slova na hlásky a neschopností diferenciace slov ve větě. Tyto obtíže jsou typickým projevem deficitu ve fonologické složce řeči, která je jedinečným neočekávaným deficitem ve vztahu k obecným poznávacím schopnostem dítěte, za předpokladu efektivního vzdělávacího procesu ve třídě. Mezi sekundární následky pak můžeme zahrnout problémy se čtením, porozumění textu, nižší zkušenosti se čtením, což může bránit rozvoji slovní zásoby a rozvoji všech dalších dovedností dítěte." (Swierkoszová, 2005) Projevy dyslexie Dyslexie se konkrétně může na čtenářském výkonu žáků projevovat následovně: velice pomalá rychlost čtení žák například hláskuje nebo slabikuje obtížnější a nepříliš zautomatizovaná slova; poměrně rychlé čtení - žák se snaží číst rychle, nad hranice svých možností, slova si domýšlí, čte zbrkle; není schopen vnímat obsah textu, který čte (tzn. text pouze převede do zvukové podoby, ale neumí zachytit jeho obsah a textu neporozumí); často zaměňuje písmena podobná tvarově: b, d, p m, n; podobná zvukově t, d; nepodobná a, e; nesprávná technika čtení - tzv. dvojí čtení, neschopnost spojit jednotlivá písmena do slov. Dyslektici se ve svých čtenářských výkonech mohou lišit, některé z uvedených problémů se mohou projevovat výrazněji nebo v jiných kombinacích. Další zdroje Techniky nácviku čtení u dětí se specifickými poruchami učení máte možnost nastudovat v publikaci doc. Věry Pokorné: POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 2002.

9 7 Úkol k textu č. 1: Vyberte z následujících uvedených potíží" žáka Radovana T. ty, které by Vás vedly k rozhodnutí, že jeho rodičům doporučíte odborné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. (pozn. Radovan navštěvuje 3. ročník základní školy; řešení úkolu str. 13) vykřikuje v hodinách českého jazyka; okusuje si nehty; jeho výkony v českém jazyce jsou výrazně horší než v matematice; při čtení není schopen klidně sedět; nemá obalené sešity; zaměňuje písmena d b, s z, k h; má malou slovní zásobu, pro některé jevy hledá obtížně vhodné výrazy; špatně se koncentruje na jednu činnost; v kolektivu není příliš oblíben pro své impulzivní chování; není schopen sledovat čtený text, pokud čte jiný žák; nenosí do školy přezůvky; při čtení přeskakuje slova a některá slova si domýšlí; obtížnější text nejprve hláskuje potichu a pak až slovo řekne nahlas; zcela mu uniká, co přečetl; nerad se zapojuje do skupinové práce; nerad chodí do školy Dysgrafie Porucha psaní, která se projevuje: problémy při osvojování jednotlivých písmen; neschopností napodobit tvary písmen; potížemi se zapamatováním si tvarů písmen; zrcadlovým otáčením jednotlivých písmen; záměnou písmen Hlavní rysy písemného projevu dysgrafiků Písmo dysgrafiků je většinou těžkopádné, kostrbaté, neuspořádané a často velmi špatně čitelné. Dysgrafici často nedodržují sklon písma, křečovitě a nejistě vedou tah, nedotahují či přetahují linky, nerespektují řádky v sešitech, činí jim problém velikost písma a odlišení velikosti písmen, příliš tlačí na podložku, vynechávají písmena. Žáci často škrtají, přepisují písmena, zmatkují, tempo jejich psaní je příliš pomalé, přestože při písemném projevu vydají neúměrně mnoho energie.

10 Ukázka dysgrafie Úkol k zamyšlení č. 2: Které z dysgrafických rysů pozorujete v ukázce? Jde o jeden z domácích úkolů žáka pátého ročníku Jana J. navštěvujícího specializovanou dyslektickou třídu. (pozn. řešení úkolu str. 13)

11 Dysortografie Jedná se o specifickou poruchu pravopisu, dysortografici jsou téměř neschopni použít pravopisná pravidla v praxi, tedy ve svém písemném projevu. Původně se předpokládalo, že pokud bude věnována dostatečná pozornost a časový prostor pro zvládnutí pravopisu, musí jej také žáci s dysortografií zvládnout. Zkušenosti pedagogů a rodičů ale ukázaly opak. Děti učivo teoreticky ovládají, v praxi je nejsou schopny použít. Například znají všechny vzory podstatných jmen, ale nezvládnou k nim přiřazovat jednotlivá podstatná jména. Ovládají pádové otázky a jsou zcela bezradné při určování pádu podstatných jmen ve větách. Vyjmenují souhlásky tvrdé, měkké i obojetné, ale jsou schopni napsat ve slově řidítka dvě y. Tyto chyby jsou také nazývány jako specifické Další projevy dysortografie Dalšími příznačnými chybami jsou: problémy při rozlišování hlásek artikulačně blízkých (s z); rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek; rozpoznání měkkých a tvrdých slabik; vynechávání nebo přidávání slabik či písmen (zkomoleniny); přesmykování písmen nebo slabik v rámci slova; nerozpoznání hranic slov (píší dvě i více slov dohromady); často nerozlišují předložku a píší ji se slovem dohromady; vynechávají diakritická znaménka Ukázka dysortografie

12 10 Úkol k zamyšlení č. 3: Pozorně si prohlédněte následující ukázky a pokuste se odhadnout, jaké poruchy učení jsou u jednotlivých žáků diagnostikovány (dysgrafie a dysortografie). Konkrétně zdůvodněte svůj odhad. Ukázka č. 1 - Jan J.

13 11 Ukázka č. 2 a 3 - Milan C. Odkaz: Správné řešení k ukázce č.1 naleznete v kapitole 2. 4., kde máte možnost nahlédnout do závěru z kontrolního pedagogického a psychologického vyšetření PPP žáka Jana J. Správné řešení k ukázce č. 2 a 3 nejdete v závěru 1. kapitoly. Závěr pedagogického vyšetření v PPP žák Jana L. z kapitoly je k dispozici v kapitole 2. 4.

14 12 K zamyšlení Specifické poruchy učení jsou provázeny průvodními obtížemi, které se u dětí s SPU projevují s různé intenzitě a v různých kombinacích (vývoj psychických funkcí je určitým způsobem postižen a brání zvládnutí některých dovedností). 1. Obtíže v oblasti řeči: porozumění řeči; slovní zásoba aktivní a pasivní; vybavování pojmů, mluvní pohotovost; jazykový cit; artikulace. 2. Poruchy zrakové a sluchové percepce: zraková a sluchová analýza a syntéza; rozlišování figur a pozadí; zraková a sluchová diferenciace. 3. Poruchy pravolevé a prostorové orientace 4. Poruchy jemné motoriky, grafomotoriky, pohybové koordinace

15 13 5. Poruchy vnímání a reprodukce rytmu 6. Poruchy reaktivity (reaguje bez přemýšlení) 7. poruchy automatizace dovedností 8. Oslabení paměti (krátkodobá, dlouhodobá, pracovní) 9. Poruchy koncentrace 10. Nápadnosti v chování (snaží se zakrýt poruchu) Řešení úkolu k textu č. 1: Obtíže Radovana T. zvolené správně: jeho výkony v českém jazyce jsou výrazně horší než v matematice; při čtení není schopen klidně sedět; zaměňuje písmena d b, s z, k h při čtení přeskakuje slova a některá slova si domýšlí; obtížnější text nejprve hláskuje potichu a pak až slovo řekne nahlas; zcela mu uniká, co přečetl; špatně se koncentruje na jednu činnost; má malou slovní zásobu, pro některé jevy hledá obtížně vhodné výrazy; není schopen sledovat čtený text, pokud čte jiný žák. Možné průvodní projevy Radovanova chování, které pravděpodobně vznikly jeho deprivací z neúspěchu: vykřikuje v hodinách českého jazyka; v kolektivu není příliš oblíben pro své impulzivní chování; nerad se zapojuje do skupinové práce; nerad chodí do školy; okusuje si nehty. Řešení úkolu k zamyšlení č. 2: Můžeme usuzovat, že při psaní domácího úkolu měl žák dostatek času na jeho vypracování. Přesto při jeho psaní zmatkoval a často se dopouštěl chyb. Jeho písmo je poměrně kostrbaté a místy špatně čitelné. Žák nerespektuje řádky ani okraje v sešitě. Velikost a sklon jeho písma je neuspořádaná a proměnlivá. Řešení úkolu k zamyšlení č. 3: Týká se pouze ukázek č. 2 a 3. Jde o práce žáka navštěvujícího 5. ročník základní školy a pedagogicko-psychologickou poradnou byla u něj diagnostikována dysgrafie a dysortografie.

16 14 Shrnutí kapitoly V první kapitole jste měli možnost blíže poznat jednotlivé specifické poruchy učení projevující se u žáků při výuce češtiny. Na praktických ukázkách a následných úkolech jste si mohli teoretickou část více ujasnit a také procvičit. Ostatními SPU jsme se v této kapitole nezabývali záměrně, protože se při výuce mateřštiny projevují pouze okrajově nebo vůbec. Vzhledem k velké šíři vyskytujících se obtíží, projevům samotné poruchy a osobnostním charakteristikám jednotlivých žáků není možné uvést jednotná doporučení pro výuku, hodnocení, klasifikaci a reedukaci. Pedagog vždy musí vycházet z možností dítěte, hloubky a charakteru jeho postižení. V následujících kapitolách se pokusíme nastínit možná řešení a uvést přínosné podněty pro budoucí a začínající učitele.

17 15 2. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ S SPU V Č ESKÉM JAZYCE V této kapitole se seznámíte se: současným legislativním vymezením žáků s SPU; zásadami a možnostmi hodnocení a klasifikace žáků s SPU v hodinách českého jazyka; náměty pro tvorbu individuálních vzdělávacích programů zaměřených na český jazyk; současnou podobou zprávy o vyšetření žáka v pedagogickopsychologické poradně; IVP žáka 4. ročníku. Budete schopni: orientovat se v současné legislativě zabývající se problematikou žáků s SPU; na základě zprávy z pedagogicko psychologické poradny sestavit body IVP týkající se výuky českého jazyka; upravit klasifikaci a hodnocení práce žáků s SPU v hodinách českého jazyka Současná legislativa Průvodce studiem Tuto podkapitolu zařazujeme zcela záměrně. Ze zkušenosti začínajících učitelů jsme zjistili nutnost vybavit současné studenty učitelství také znalostí platné školské legislativy a přiblížit jim její dopad nejen v systému fungování jednotlivých škol, ale také vliv na jejich vyučovaný předmět. Žáci s SPU vyžadují v českém jazyce největší zohlednění. Věnujte tedy prosím tomuto tématu náležitou pozornost. Zákon č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vešel v platnost 1. lednem Problematiku vzdělávání dětí s SPU dříve upravoval Metodický pokyn č. j / a Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zřízení č. j / Které dítě má speciální vzdělávací potřeby? Dle 16 platného školského zákona je to žák se: - zdravotním postižením tj. mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení a chování;

18 16 - zdravotním znevýhodněním tj. zdravotní oslabení, dlouhodobá absence, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání; - sociálním znevýhodněním tj. rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy aj. Dále školský zákon stanovuje: - speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťuje pouze školské poradenské zařízení, tj. PPP; - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem (touto problematikou se budeme zabývat v další podkapitole); - při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění (viz další podkapitola); - žáci se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické pomůcky a kompenzační učební pomůcky poskytované školou (o finanční prostředky na speciální učebnice a pomůcky každá škola žádá krajský úřad podle počtu žáků, kteří je potřebují); - škola může se souhlasem krajského úřadu v rámci školy zřídit jednotlivé třídy, oddělení nebo skupiny s upravenými vzdělávacími programy. Z Vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vybíráme pouze informaci týkající se naší problematiky: - speciální vzdělávání je uskutečňováno pomocí podpůrných opatření, tj. využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních pomůcek, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařízení předmětů speciálně pedagogické péče, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka; - formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením v běžných školách: a) individuální integrace; b) skupinová integrace Školská praxe Ze školského zákona jasně vyplývá, že speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťuje vždy pouze školské poradenské zařízení, tedy pedagogicko-psychologická poradna. Ta ve zprávě o vyšetření speciálního pedagoga a psychologa určí, zda se jedná o dítě zdravotně postižené či zdravotně znevýhodněné. U zdravotně postiženého (zde máme na mysli pouze dítě s jakoukoli SPU) stanoví způsob zohlednění dítěte ve výuce, doporučí metody práce, způsob kompenzace SPU a eventuální nutnost péče dyslektického asistenta (DA), který se dítěti individuálně věnuje jednou týdně mimo vyučování. Tento předmět je nazýván Individuální pedagogickou (nápravnou) péčí, žák jej povinně navštěvuje. Kvalifikovaný DA je většinou vyučující českého jazyka, který absolvoval odpovídající kurz pro DA. Dyslektický asistent vypracuje pro individuální nápravnou péči tematický časový plán dle potřeb a schopností žáka na celý školní

19 17 rok, zároveň úzce spolupracuje s vyučujícím českého jazyka reedukovaného žáka, pokud jím sám není, a podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího programu. Zde hovoříme o individuální integraci, žák navštěvuje běžnou třídu ZŠ, jeho vzdělávání probíhá dle individuálního vzdělávacího plánu a je v péči DA. Skupinová integrace pro žáka s SPU znamená, že navštěvuje speciální třídu zřízenou pro děti s SPU, ta je omezena počtem žáků (max. 13), nemají individuální vzdělávací programy, nenavštěvují dyslektického asistenta, ale vzdělávací program třídy je upraven. U žáků zdravotně znevýhodněných s rysy SPU v závěru pedagogického vyšetření většinou nacházíme: hraniční pásmo dyslexie, rysy dysortografie, nižší schopnost aplikovat učivo, v psaní dysgrafické a dysortografické obtíže, oslabené čtení, drobné symptomy dysortografických a dysgrafických obtíží atd. Žákovy obtíže jako vyučující českého jazyka musíme brát na vědomí a zohlednit je při klasifikaci. (bez IVP a péče DA) Uvádíme zde konkrétní příklad základní školy. Z tabulky zjistíme existenci speciálních tříd pro žáky s SPU (skupinová integrace). Celkový počet žáků integrovaných je vysoký, protože rodiče dětí s SPU dávají většinou přednost skupinové integraci a volí raději školu, která tuto možnost nabízí. Základní škola v Hlučíně s celkovým počtem žáků 348 zdravotně postižení žáci (SPU) zdravotně znevýhodnění žáci (SPU) individuálně integrováni skupinově integrováni Graf názorně ukazuje procentuální podíl žáků s SPU diagnostikovaných jako zdravotně postižené a zdravotně znevýhodněné. Podíl jednotl. žáků ve škole 5% 11% 8% integrováni individuálně integrováni skupinově 76% zdravotně znevýhodnění ostatní žáci

20 Zásady a možnosti hodnocení a klasifikace žáků s SPU v hodinách českého jazyka Posuzovat úroveň znalosti českého jazyka může pedagogům činit problémy zejména v případě hodnocení dyslektiků, dysgrafiků a dysortografiků. Učitel češtiny v těchto případech musí být schopen posoudit projevy jednotlivých poruch učení a odlišit specifické chyby od nespecifických. Při hodnocení žáků bychom se měli zaměřit zejména na vědomosti a znalosti zvládnuté (tři úkoly splněny správně ačkoli dva dítě nezvládlo). Tento kladný přístup vyučujícího žáky povzbudí a motivuje. Dejte žákům najevo, že Vám svými pokroky činí radost, povzbuzujte je a chvalte, pokud máte důvod. Na druhé straně se nebojte upozornit na chybu a trestat. Stabilní a snadné získávání pochval bez nutnosti přičinit se o ně je zcela demotivující stejně jako soustavné klasifikování nedostatečnou, to většinou vede ke ztrátě zájmu o výuku. V současné době ani školský zákon, ani Vyhláška č. 73/2005 Sb. nedoporučuje žádný způsob klasifikace dyslektických žáků. Hodnocení a klasifikaci byl věnován článek 5 dnes již neplatného Metodického pokynu č. j / , který odkazoval na znalost příznaků jednotlivých postižení, zvýraznění motivační složky hodnocení a doporučoval při klasifikaci upřednostnit širší slovní hodnocení. Žák může být slovně hodnocen v předmětech, kde se jeho porucha projevuje. O tento typ hodnocení musí rodiče žáka školu požádat nebo se tak děje na základě jejich vzájemné domluvy. Neexistuje přesné znění jednotlivých stupňů slovního hodnocení, učitel hodnotí v souladu s individuálním vzdělávací plánem úroveň vědomostí a dovedností žáka. Jako vodítko by mohla posloužit směrnice uveřejněná ve Věstníku MŠMK ČSR, roč. XXVIII., Sešit 2, Charakteristika klasifikačních stupňů st. Úroveň myšlení Ovládnutí učiva 1 bezpečně ovládá pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti Vyjadřování myšlenek Aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští vyjadřování výstižné a poměrně přesně spolehlivě a uvědoměle užívá vědomostí a dovedností pracuje samostatně, iniciativně, přesně a s jistotou 2 ovládá uvažuje samostatně celkem výstižně dovede používat vědomostí a dovedností při řešení úkolů: malé nepříliš časté chyby 3 v podstatě ovládá 4 ovládá jen částečně značné mezery ve vědomostech a dovednostech menší samostatnost v myšlení myšlení nesamostatné 5 neovládá i na návodné otázky učitele neodpovídá správně nedovede se dosti přesně vyjádřit myšlenky vyjadřuje se značnými potížemi i na návodné otázky učitele odpovídá nesprávně řeší za pomoci učitele s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává praktické úkoly nedokáže splnit ani za pomoci učitele Píle a zájem o učení aktivní učí se svědomitě a se zájmem učí se svědomitě v učení a práci nepotřebuje větších podnětů malý zájem o učení potřebuje stále pomoc a pobídky veškerá pomoc a pobízení jsou zatím neúčinné

21 19 Další zdroje SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Portál: Praha: Tato publikace není zcela aktuální, protože se neopírá o platnou legislativu vzhledem k době svého vzniku, může však posloužit jako zdroj zajímavých poznatků a námětů pro pedagogy. Část pro zájemce praktické rady Pokud máte hodnotit dyslektického žáka, jeho spolužáci, kteří nejsou v klasifikaci zohledňováni, by měli být taktně informováni. U doplňovacích cvičení, která ostatní žáci vypisují do školních sešitů, můžete dyslektikům: - zadat pouze jeho část (vypracovává každou druhou větu); - dané cvičení ofotit a nalepit do sešitu, kam žák jen doplní požadovaný jev; - zadat doplňování přes fólii; - určit pomocníka cvičení nevypracovává samostatně; - vyloučit opis cvičení vypracovává ústně jako součást kontroly pro ostatní spolužáky; - vytvořit zcela jiné cvičení na daný jev. Při diktátech: - můžete jej zadat pouze jako doplňovací cvičení, předejdete tak dalším chybám a můžete hodnotit pouze zvládnutí testovaného jevu; - žák může psát pouze část diktovaného textu, kterou mu určíte; - žák píše diktát celý a pouze část je klasifikována; - s těmito žáky uděláte přípravu na diktát. U hodnocených slohových prací: - povolíte kratší verzi; - připustíte domácí přípravu; - zaměříte se na hodnocení obsahu práce a při klasifikaci pomíjíte specifické chyby; - práci klasifikujete slovně. V literární výchově: - nenutíte za každou cenu žáka číst nahlas před celou třídou (musí ale text vnímat, když čtou spolužáci, aby mohl dále pokračovat při práci s textem); - můžete dyslektickým žákům zadat speciální úkol: - vyhledat určitou informaci v prvním odstavci; - zapisovat jména hrdinů, zvířat...; - v průběhu čtení vyhledávají odpovědi na předem zadané otázky; - vymyslí jiný konec nebo začátek přečtenému textu. Domácí úkoly: - můžete zkrátit;

22 20 - zadáte zcela jiný domácí úkol; - ne každý domácí úkol musí mít podobu písemnou; - můžete zadávat také více domácích úkolů než ostatním žákům, ale jednodušších. Průvodce studiem Tyto praktické rady nejsou zajisté zcela vyčerpávající, mají pouze nastínit možnosti vyučujícího, vše ostatní je jen v jeho rukou a záleží na jeho chuti a kreativitě, zda vymyslí nové a možná také lepší varianty práce s dyslektickými dětmi v hodinách českého jazyka. Hráli si někdy s vámi vyučující češtiny? A co vy? Máte chuť si se svými žáky pohrát? Nahlédněte do publikace uvedené níže, třeba se inspirujete. Pokud půjdete touto cestou, zajisté se vám dostane odměny žáci, a nejen ti s SPU, si vaše hodiny určitě oblíbí. Další zdroje SZABOVÁ, M. Preventivní a nápravná cvičení. Praha: Portál, Individuální vzdělávací program/plán (IVP) Jedná se o materiál, který je vypracováván na základě spolupráce mezi: vyučujícími dítěte; pracovníkem provádějícím reedukaci; vedením školy; žákem; zákonnými zástupci (rodiči); pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC). IVP musí vždy vycházet z diagnostiky odborného pracoviště (PPP nebo SPC), kde vyučující získají přesné informace o diagnóze dítěte, úrovni jeho rozumových schopností a jeho psychických kvalitách, např.: dítě je na úrovni rozumových schopností v pásmu podprůměru jeho výsledky nemohou být výborné, tudíž je třeba upravit rozsah učiva, aby kladené požadavky mohlo splnit; tolerovat pomalé pracovní tempo dítěte. IVP je vypracováván jen pro předměty, kde se porucha učení projevuje, a vypracovává ji vyučující daného předmětu, např.:

23 21 u dyslektiků, dysgrafiků a dysortografiků jde zejména o český jazyk a cizí jazyk; u dyskalkuliků matematika, fyzika, chemie; vyučující ostatních předmětů jsou s poruchou žáka seznámeni a dílčí úlevy týkající se písemných prací a pomoci při práci s textem v naukových předmětech žáku poskytují; Rodiče dítěte jsou s obsahem IVP seznámeni a zároveň se zavazují ke spolupráci se školou (dohlíží na domácí přípravu na vyučování). Povinností žáka je pravidelně se připravovat, nosit pomůcky na vyučování a docházet na reedukační lekce. (Škola tedy umožní určité úlevy, ale měla by také vyžadovat ze strany rodičů a žáka plnění požadavků stanovených v IVP). Další zdroje Zákon č. 561/2005 Sb. a Vyhláška č. 73/2005 Sb. ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, Náměty pro zpracování IVP pro český jazyk Při tvorbě IVP vycházíme jako vyučující českého jazyka nejen z diagnostiky specializovaného pracoviště, které respektujeme, ale musíme se opírat také o vlastní pedagogickou diagnostiku. To znamená, že vycházíme z úrovně žákova čtení, psaní, znalosti gramatického učiva, např.: dvojí čtení, čte po slabikách, čte obtížně složitější a neznámá slova, čte pomalu po větách, zaměňuje písmena, domýšlí si některá slova; nevnímá obsah čteného textu, jen částečně je schopen reprodukovat text, reprodukce textu je poměrně přesná; nevybavuje si tvary písmen, není schopen zapamatovat si tvar písmene..., zaměňuje písmena o a, k h, m n, nerespektuje délku samohlásek, vynechává diakritická znaménka, přepis textu mu činí problémy. Úlevy v hodinách českého jazyka: Tomáš Z., žák 4. ročníku, dysortografie,dysgrafie Při diktátech neklasifikovat známkou, pokud bude horší než 3, jinak použít slovní hodnocení. Diktáty budou předem připraveny, ve zkrácené podobě. Nebude psát celé opravy písemných prací, zavedeme sešit chyb. Častá fixace pravopisných jevů formou hry, neustálé využívání názorných pomůcek při osvojování gramatiky. Písemné práce neklasifikovat v případě neúspěchu. U pracovních listů nehodnotit úpravu, ale jen obsahovou stránku. Kontrolní práce budou předtištěné, slohové práce spíše domácí. Nehodnotit kvantitu na úkor kvality písemných projevů. Umožnit práci s přehlednými tabulkami. Možnost vypracovat úkol na fólii (doplnění a spojování správných možností).

24 22 Pedagogická diagnostika Tomáše Z. z pohledu vyučující českého jazyka: Úroveň čtení: Čtení po skupinách slov, plynulé, ojediněle slabikování obtížných slov. Chybuje odhad smyslu, záměny písmen, vynechávky písmen. Reprodukuje podstatné části, o celém ději nemá spolehlivou představu. Úroveň pravopisné složky a písemného projevu: Grafomotorika písemného projevu je velmi neobratná, tempo psaní je pomalé, písmo neurovnané, neúhledné, obtížně čitelné, úchop psacího náčiní levou rukou, nerespektuje stejnou velikost a sklon písmen, tvary některých grafémů jsou deformovány. V diktovaném textu především vynechávky písmen, nepřesné určení hranic slov ve větě, záměny zvukově podobných písmen, chybuje v opise, obtíže v diferenciaci tvrdých a měkkých slabik. Vázne aplikace učiva. Tomášovy úlevy v rámci třídy: respektovat pomalejší tempo psaní, dopřát dostatečný časový prostor k následné kontrole. Diktáty lze nahradit doplňovacími cvičeními nebo je rozsahově zkrátit, předem připravené. Písemné práce při výrazných neúspěších neklasifikovat. Omezit dlouhé opisování poznámek, nehodnotit úpravu, např. v přírodovědě, vlastivědě. Preferovat ústní zkoušení. Spolupráce s rodiči: rodiče budou důsledně kontrolovat domácí přípravu jak do školy, tak na hodiny reedukační péče. Budou pravidelně doma pracovat se soubory pracovních listů a každý den psát diktát v rozsahu 2 3 vět s rozborem Odborný posudek pedagogicko-psychologické poradny O vyšetření v PPP u většiny dětí žádá škola prostřednictvím pedagogů. Rodiče dítěte musí s vyšetřením souhlasit a žádost podepsat, ať se jedná o vyšetření prvotní nebo kontrolní. Pokud rodiče s vyšetřením nesouhlasí, žák se mu nemůže podrobit. Proto je nutné s rodiči problémy jejich dítěte důkladně probrat, vysvětlit jim důležitost možného zohledňování, které může stanovit pouze PPP. Rodiče by měli být také seznámeni s eventuálními problémy, které by mohly nastat, pokud dítěti škola neposkytne potřebné úlevy. Následující dva závěry z vyšetření v PPP jsou důkazem, že spolupráce rodičů, školy a pedagogicko-psychologické poradny v praxi funguje a je nutná.

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

Specifické poruchy učení DYSORTOGRAFIE DYSGRAFIE. PhDr. Jarmila BUREŠOVÁ

Specifické poruchy učení DYSORTOGRAFIE DYSGRAFIE. PhDr. Jarmila BUREŠOVÁ Specifické poruchy učení DYSORTOGRAFIE DYSGRAFIE PhDr. Jarmila BUREŠOVÁ Specifické poruchy učení Dysortografie - specifická vývojová porucha správného psaní. Projevuje se obtížemi ve správném zapsání slyšeného,

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Specifické poruchy učení ÚVOD. PhDr. Jarmila BUREŠOVÁ

Specifické poruchy učení ÚVOD. PhDr. Jarmila BUREŠOVÁ ÚVOD PhDr. Jarmila BUREŠOVÁ Obtíže s učením, které nejsou způsobeny celkovým snížením poznávacích schopností smyslovým nebo tělesným postižením nevhodnou metodou učení nedostatečnou příležitostí k učení

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Práce speciálního pedagoga. Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice

Práce speciálního pedagoga. Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice Práce speciálního pedagoga Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice Výuka předmětů speciálně pedagogické péče Pedagogická intervence Práce s nadanými a zvídavými žáky Pomoc učitelům při zpracování PLPP

Více

Doplnění přednášky: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ CENTRA

Doplnění přednášky: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ CENTRA TÉZE Doplnění přednášky: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ CENTRA Úkoly poradenského zařízení 1. zajišťuje pravidelnou a přímou individuální speciálně pedagogickou a psychologickou

Více

1.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů ( 30 odst. 2). platnost od aktualizace aktualizace 1. 9.

1.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů ( 30 odst. 2). platnost od aktualizace aktualizace 1. 9. příloha školního řádu Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí 1.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů ( 30 odst. 2). platnost od 1. 11. 2011 aktualizace

Více

Příloha 1: Schéma levé hemisféry mozkové kůry s vyznačenými oblastmi důležitými pro čtení (obrázek)

Příloha 1: Schéma levé hemisféry mozkové kůry s vyznačenými oblastmi důležitými pro čtení (obrázek) Seznam příloh Příloha 1: Schéma levé hemisféry mozkové kůry s vyznačenými oblastmi důležitými pro čtení (obrázek) Příloha 2: Ukázka dysgrafie (obrázek) Příloha 3: Ukázka dysortografie (obrázek) Příloha

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Směrnice. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. do škol a školských zařízení

Směrnice. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. do škol a školských zařízení Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j.: 13 710/2001-24 ze dne 6.6.2002 Ministerstvo školství,

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Práce s dětmi s poruchami učení v poradně pro percepční a motorická oslabení

Práce s dětmi s poruchami učení v poradně pro percepční a motorická oslabení EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Práce s dětmi s poruchami učení v poradně pro percepční a motorická oslabení Lenka Procházková Monika Kabátová Specifické poruchy učení

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Hodnocení a vlastní hodnocení školy

Hodnocení a vlastní hodnocení školy Hodnocení a vlastní hodnocení školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.1.1. Zásady hodnocení Pedagogičtí pracovníci při hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení

Více

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb.

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb. PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb. Minimální rozsah údajů a informací pro udělení informovaného souhlasu se zařazením žáka do některé z organizačních forem vzdělávání podle 3 této

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO Mánesova 485 příspěvková organizace Stříbro. Klasifikační řád

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO Mánesova 485 příspěvková organizace Stříbro. Klasifikační řád Klasifikační řád 1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým a individuálním zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

Úvodní list. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace

Úvodní list. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace Úvodní list Název školy Adresa Datová schránka Malé náměstí 3, 35002 Cheb aiytnnv Ředitel/ka školy Zástupce/kyně ředitele/ky školy Mgr. Pavel Černý Mgr. Štěpánka Dostálová cerny@3zscheb.cz 354422408 607872248

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 Dodatek č. 1 ke všem školním vzdělávacím programům: TRADITIO LAMPADIS Čtyřleté všeobecné studium Osmileté studium s matematickou profilací Osmileté všeobecné studium

Více

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 11, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

1) Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...) je pojem, který:

1) Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...) je pojem, který: VII. Přílohy Příloha č. 1 Dotazník Dobrý den, jmenuji se Hana Jehličková, a v současné době pracuji na bakalářské práci na téma: Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Program poradenských služeb ve škole. Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Program poradenských služeb ve škole. Strategie předcházení školní neúspěšnosti Program poradenských služeb ve škole Strategie předcházení školní neúspěšnosti Program poradenských služeb ve škole strategie předcházení školní neúspěšnosti Standardní činnosti výchovného poradce Škola

Více

DODATEK č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace DODATEK č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Číslo jednací: 30/VIII-16 Nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016 Schváleno školskou

Více

Dodatek ke školnímu řádu

Dodatek ke školnímu řádu 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Dodatek ke školnímu řádu Čl. 10A Slovní hodnocení 1) Pro potřeby klasifikace slovním hodnocením v základním

Více

1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Příloha 1. Projednáno na pedagogické radě dne 1.9.2017 Abychom naplnili jeden z bodů ŠVP, to je vést žáky k zájmu o celoživotnímu vzdělávání, budou učitelé na naší škole využívat tyto způsoby hodnocení

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ Nedílnou součástí vzdělávacího procesu je hodnocení žáků. Vyjadřuje míru dosažení výstupů a osvojení kompetencí, ke kterým žáci v průběhu výchovněvzdělávacího

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A) ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky

Více

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu Specifické poruchy učení Neschopnost žáků naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod a žáci vyžadují použití jiných výukových a pracovních metod. Dyslexie Specifická porucha čtení 1.

Více

Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč Rudíkov IČO: tel web:

Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč Rudíkov IČO: tel web: DODATEK č. 2 Aktualizace školního řádu v souvislosti se zásadami hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a pravidel pro sebehodnocení žáků (zpracováno dle 14 a 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.) Vypracoval:

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů podklad pro rediagnostiku.

Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů podklad pro rediagnostiku. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pracoviště: Rumburk, Sukova 6/870, 40801 Telefon: 412332325,

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Péče o děti se specifickými poruchami učení v České republice Možnosti podpory na škole postupy při specifických poruchách učení.

Péče o děti se specifickými poruchami učení v České republice Možnosti podpory na škole postupy při specifických poruchách učení. Péče o děti se specifickými poruchami učení v České republice Možnosti podpory na škole postupy při specifických poruchách učení EdQ CECO BRNO 10.5.2005 PhDr. Jarmila Burešová Péče o děti se specifickými

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZMĚNY V ŠVP k :

ZMĚNY V ŠVP k : ZMĚNY V ŠVP k 1. 9. 2016: 1. V celém textu se používá terminologie v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

Individuální vzdělávací plán pro praxi

Individuální vzdělávací plán pro praxi Individuální vzdělávací plán pro praxi Individuální vzděláváací plán (IVP) je závazný pracovní materiál sloužící všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. Vzniká na základě spolupráce

Více

Reedukace dyslexie. Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu

Reedukace dyslexie. Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu Reedukace dyslexie Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu Projevy dyslexie problémy se zapamatováním, rozpoznáváním písmen záměny tvarově podobných písmen a sluchově

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. EDUCAnet gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, 148 00, Praha 4 Chodov PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha 1 Hodnocení výsledků vzdělávání

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/ Kře PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/ Kře PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 1)

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Marie Vydrová Město Kladno Školský úřad Kladno ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Marie Vydrová Město Kladno Školský úřad Kladno ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 023 94/99-1093 Signatura: tb3cs102 Oblastní pracoviště Střední Čechy Okresní pracoviště Kladno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Doberská 323, Kladno IZO:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině.

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině. Kritéria hodnocení pro matematiku 1.docházka (min. 70% -ní účast na hodinách) NUTNÁ PODMÍNKA KE KLASIFIKACI 2.písemné zkoušení: (průměr z klasifikace ) rychlé opakovací testy pravidelně v úterý a pátek

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ DÍTĚTE S DUŠEVNÍ PORUCHOU V SYSTÉMU ŠKOLSTVÍ JUDR.JANA MAREČKOVÁ

PRÁVNÍ POSTAVENÍ DÍTĚTE S DUŠEVNÍ PORUCHOU V SYSTÉMU ŠKOLSTVÍ JUDR.JANA MAREČKOVÁ PRÁVNÍ POSTAVENÍ DÍTĚTE S DUŠEVNÍ PORUCHOU V SYSTÉMU ŠKOLSTVÍ JUDR.JANA MAREČKOVÁ Základní pilíře Základní právní předpisy Duševní porucha a její definice pro účely výchovné a vzdělávací Podmínky pro setrvání

Více

Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova

Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova Informace pro ŠPZ Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova Ředitel/ka školy: RNDr. Vladimír Ochmanský Počet tříd: 20 Jméno výchovného poradce: Mgr. Alena

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Příloha č. 3. Pomůcky pro rozvoj sluchové percepce. Příloha č. 3

Příloha č. 3. Pomůcky pro rozvoj sluchové percepce. Příloha č. 3 Příloha č. 3 Pomůcky pro rozvoj sluchové percepce Charakteristiky jednotlivých pomůcek byly většinou převzaty ze stránek výrobce či prodejce, kteří jsou pod každou pomůckou uvedeni jako zdroj. Příloha

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Dodatek č. 1 - Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Pravidla a postup tvorby PLPP a IVP

Dodatek č. 1 - Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Pravidla a postup tvorby PLPP a IVP Dodatek č. 1 - Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Podpůrná opatření žáků se SVP se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrné

Více

Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb.

Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb. Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k 1. 9. 2016 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami Žákem se speciálními vzdělávacími

Více