DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)"

Transkript

1 DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

2 Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové), řeči, nácviku soustředění na určitý úkol i v motivaci dítěte. Zaměřujeme se individuálně na rozvíjení těch funkcí, které jsou zřejmě příčinou poruchy. Etapa slabičného čtení postupy: 1. Vyvozování písmen -!!! Vyvozovat zároveň písmeno tiskací a psací ve spojení s říkankou a obrázkem!!! Dítě se učí vnímat novou hlásku sluchovou cestou. - při obtížích v řečové oblasti: vhodné vyvozovat hlásku ve spojení s přírodními zvuky, či zvuky umělými (ffff - vítr, ččč kočka, ááá otevření úst u zubního lékaře, ). Žáci mohou sami vymýšlet, co jim zvuk připomíná. - pro snazší zapamatování hlásek lze spojit s pohyby či gesty charakterizující hlásky. - další postupy: modelování, malování, obtahování, vyrývání písmen do písku, krupice, na tácku - vnímání tvaru hmatem (polystyrenové, látkové makety písmen)

3 - multisenzoriální přístup = zapojení co nejvíce smyslů 2. Spojování písmen do slabik, slabikování - slabikování = jedna z etap výuky čtení -!!! zvládnutí slabiky jako celku je velmi důležité!!! - lze používat slabiky na kartách, postřehovací slabiky, čtení slabik s použitím počítače - postupně se zkracuje čas pro zvládnutí slabiky, pauzy mezi jednotlivými slabikami jsou kratší, čtení se stává plynulejší -!!! jsou-li děti příliš brzy vedeny od čtení po slabikách ke čtení celých slov, aniž by zvládly slabiky, čtou si slova potichu pro sebe po písmenech a teprve potom je vyslovují nahlas!!! (= tichý sklad, dvojí čtení) Dvojí čtení: velmi úsporný a nesprávný návyk žáků s dyslexií. Stává se brzdou plynulého čtení a velmi obtížně se odstraňuje. Učitel může dvojí čtení přehlédnout v případě, že žák velmi hbitě čte písmena a zvládá sluchovou syntézu (sklad). Signálem jsou velké pauzy mezi slovy. Dvojí čtení je viditelné při pozorování žáka zblízka, kdy je patrný pohyb rtů při hláskování.

4 Ke dvojímu čtení mohou vést i nesprávné oční pohyby způsobené poruchami mikromotoriky očních svalů. Při odstraňování dvojího čtení se doporučuje provádět následující cvičení: - postřehovací slabiky - cvičení zrakového vnímání (viz. zraková percepce) - plynulé čtení pod dohledem učitele/rodiče - čtení s okénkem (učitel/rodič odkrývá slabiky, které má dítě číst!) - párové čtení (učitel/rodič čte společně s dítětem) 3. Čtení celých slov a vět - ke čtení celých slov přechází dítě plynule zkracováním prodlev mezi čtením slabik - v etapě plynulého čtení slov a vět sledujeme již od počátku správnou intonaci a přirozený mluvní projev; napomáhá totiž pochopení obsahu = vhodná říkadla a texty, které děti částečně znají zpaměti 4. Porozumění čtenému textu = jeden z požadavků při nácviku čtení

5 - zvláště dětem s obtížemi ve čtení, které se příliš soustředí na technickou stránku výkonu, obsah textu často uniká = dítě není schopno vyprávět obsah přečteného článku, má obtíže např. v matematice při řešení slovních úloh a ve všech předmětech, kde má získávat informace čtením z textu - doporučená cvičení při nácviku čtení s porozuměním: přiřazování slov, celých vět k obrázkům; ilustrace textu (pro počátek stačí jedné věty); zakrývání celých slov ve větě na obloze svítí ; čtení známého textu, ve kterém jsou vynechána/přelepena slova; dítě domýšlí text podle obsahu, 5. Záměny písmen - ve čtení žáci nejčastěji zaměňují tvarově podobná písmena (b-d, m-n, a-e), zvukově podobná písmena (t-d, sykavky), písmena lišící se čárkou či háčkem i písmena zcela nepodobná - příčinou mohou být nedostatky ve zrakovém či sluchovém vnímání, nedostatečně utvořené spoje mezi hláskou a písmenem, nesprávná artikulace, nedostatečně zvládnuté tvary písmen, nedostatky v pravolevé a prostorové orientaci, ale i nepozornost a spěch

6 - nácvik rozlišování: vyvozování a spojování písmene s obrázkem, čtení slov/slabik s cílem upevnit znalost písmene, spojení hláska-písmeno, porovnávání zaměňovaných písmen, obtahování velkých tvarů písmen na tabuli, ohmatávání maket písmen, kreslení/modelování písmen, práce s textem vyškrtávání, vybarvování, podtrhávání slov rozdílnými pastelkami, která obsahují tato písmena, čtení slabik a slov, která obsahují pouze jedno z dvojice zaměňovaných písmen, čtení slov, která obsahují obě zaměňovaná písmena, cvičení pravolevé a prostorové orientace, artikulační cvičení a cvičení sluchového vnímání - při cvičení zapojujeme co nejvíce smyslů (hmat, pohyb, sluch) - rozlišování písmen má význam pro pochopení smyslu čteného textu a správnost čtení 6. Ulpívání na slabikách, přerývané slabikování - projevuje se u dětí, které si příliš silně zafixovaly návyk číst po slabikách (a to často za vydatné podpory rodičů!) - nejde tu o slabikování jako etapu nácviku čtení, ale o přerývané vyrážené slabikování, které přetrvává až do období, kdy čtení po slabikách není funkční

7 - pomůckou může být okénko nebo obyčejná záložka, kterou napomáháme vedení očních pohybů vpřed tak, aby v době vybavování slabiky již zrakem vnímalo slabiku následující - dále provádíme čtení ve dvojicích či skupinové čtení více žáků 7. Náměty pro práci s textem - příprava na čtení textu (motivační rozhovor o článku, který budeme číst; aktivizace slovní zásoby; čtení slov/celých vět vybraných z textu; čtení slov z přeházených slabik či vynechanými písmeny; ) - práce s textem (spočítej odstavce/řádky; vyhledej a přečti nejdelší/nejkratší slovo; slovo obsahující určité písmeno/slabiku; přečti jednu větu a nauč se ji zpaměti; ) - čtení textu (ve dvou, střídavě čte jednu větu/ slovo žák a jednu učitel/rodič; hromadné čtení; čtení vět dvakrát i vícekrát; učení vět zpaměti -! pozor, toto cvičení musí být formou hry či soutěže, nejde o dril! 8. Čtení a spolupráce hemisfér

8 - na čtení se podílejí obě mozkové hemisféry, přičemž každá plní svojí specifickou funkci - levá hemisféra: zpracovává řeč (slova, věty), slabiky, vnímá melodii, provádí analytickosyntetickou činnost - reedukace L-typu dyslexie (levohemisférové): zaměřena na percepci, pravolevou a prostorovou orientaci (žáci čtou např. text z různých typů písmen a tím zaměstnávají více pravou hemisféru) - pravá hemisféra: vnímá přírodní zvuky a hluky, izolované hlásky (fonémy), rytmus, prostorové vztahy, tvary, podílí se na globálním vnímání, poznávání obličejů, dodává emocionální složky vjemů - reedukace P-typu dyslexie (pravohemisférové): zaměřena na rozvíjení levé (řečové) hemisféry vnímání řeči, vyprávění, vyjadřování myšlenek, naslouchání pohádce, vnímání/rozlišování/čtení slabik, vnímání/rozlišování/nácvik melodie hudební i melodie mluvené řeči, čtení neúplných slov/vět, slovní hříčky, přesmyčky, zraková a sluchová percepce ( analyticko-syntetická činnost),

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003.

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003. Diagnostika specifických poruch učení - vývojových poruch - a doporučené postupy náprav (metodický materiál pro učitele a rodiče) Indikátor : 04.33.10. CP,,Poruchy učení je termín označující heterogenní

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ INTEGRACE ŽÁKŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Více

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování Specifické poruchy učení a chování PaedDr. Drahomíra Jucovičová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

SPU a cizí jazyk. 1. Projevy obtíží u dětí s SPU při osvojování cizího jazyka:

SPU a cizí jazyk. 1. Projevy obtíží u dětí s SPU při osvojování cizího jazyka: SPU a cizí jazyk 1. Projevy obtíží u dětí s SPU při osvojování cizího jazyka: Čtení: - záměny tvarově podobných písmen, např. M W, b-d, ř-t - přesmyky, např. the-hte, der-dre - vynechávání krátkých slova,

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ

JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ Metodika zvládání prvopočátečních gramotnostních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Shody a rozdíly. Grafomotorikap saní. Švancarová. Grafomotorika. PhDr.Michalová. Grafomotorika zrakové vnímání. Zrakové vnímání. PhDr.

Shody a rozdíly. Grafomotorikap saní. Švancarová. Grafomotorika. PhDr.Michalová. Grafomotorika zrakové vnímání. Zrakové vnímání. PhDr. Čtení, psaní, malování Pracovní listy jsou určeny běžné populaci žáků 1. tříd, ale vyhovují i dětem pomalejším, s nerovnoměrným vývojem psychických funkcí, s riziky specifických vývojových poruch učení

Více

T E R É N N Í S L U Ž B A R O D I N Á M S D Ě T M I Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice Tel.:737 331 954 e-mail: tsr@otrokovice.charita.

T E R É N N Í S L U Ž B A R O D I N Á M S D Ě T M I Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice Tel.:737 331 954 e-mail: tsr@otrokovice.charita. T E R É N N Í S L U Ž B A R O D I N Á M S D Ě T M I Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice Tel.:737 331 954 e-mail: tsr@otrokovice.charita.cz SMOLÍČEK ČASOPIS TERÉNNÍ SLUŽBY RODINÁM S DĚTMI Srpen, září 2012

Více

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Logopedie Příloha č. 1 Zpracovala: Olga Taichová 1 1.Průpravná cvičení Dechová cvičení: Většinou jimi zahajujeme cílené logopedické aktivity. Realizujeme je v čisté

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

SBORNÍK kazuistik a metodických listů pro práci s individuálně integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

SBORNÍK kazuistik a metodických listů pro práci s individuálně integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami SBORNÍK kazuistik a metodických listů pro práci s individuálně integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Reg. č. projektu: Název projektu: Zkrácený název: CZ.1.07/1.2.00/08.0131 Zkvalitnění

Více

Specifické poruchy učení a chování na 1. stupni ZŠ se zaměřením na dyslexii

Specifické poruchy učení a chování na 1. stupni ZŠ se zaměřením na dyslexii Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Specifické poruchy

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ ZÁKLADNÍ PŘEHLED TÉMAT (materiál určený pedagogům základních uměleckých škol) Autorka: Mgr. Petra Tužilová Duben 2013 2 Problematika školní neúspěšnosti

Více

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Hana Čamborová

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Hana Čamborová Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Mgr. Hana Čamborová Hranice 2011 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Metodické

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Vypracovala: Mgr. Jana Nováková SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy se u takto postižených jedinců

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dana Brožová

Více

DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ. Diplomová práce

DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2013 Pavla Večeřová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Inkluze žáků s SPU ve výuce elementárního čtení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝUKA Č ESKÉHO JAZYKA U DĚ TÍ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČ ENÍ MGR. RADANA METELKOVÁ SVOBODOVÁ OSTRAVA 2005 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod... 3 1. Specifické poruchy

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více